MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS

2 Tämä kaavaselostus koskee päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Moision tilan ranta-asemakaava Kunta: Juupajoki (177) Kylä: Hulipas (405) Tilat: osa tilasta Moisio Kaavan laadituttaja ja maanomistaja: Pekka Rae, Hulippaantie 90, Lyly Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa, yhteyshenkilö Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , Vireille tulo: Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Kaava-alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Juupajoen kunnan pohjoisosan Hulippaan kylässä, Hulipas ja Pikku-Liesi -järvien ranta-alueilla. Ranta-asemakaava laaditaan tilan Moisio RN:o 2:117 ranta-alueille. Ranta-asemakaava-alue JUUPAJOKI Kaavan nimi ja tarkoitus: Moision tilan ranta-asemakaavan tarkoituksena on selvittää tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen perustuen tasapuolisesti Juupajoen kunnan nykyiseen rantasuunnittelu- ja mitoituskäytäntöön. Tavoitteena on muodostaa kaavalla yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka Hulipas ja Pikku-Liesi -järvien väliselle kannakselle. Muu rantarakennusoikeus osoitetaan tavanomaisena lomarakentamisen rakennusoikeutena. Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: Juupajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan Voimaantulo:

3 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS JUUPAJOEN RANTAYLEISKAAVAN SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET Lähtökohdat Emätilaperiaate Rantaviivan pituus ja muunto Mitoitus ja rakennusoikeus KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet ja kulkuyhteydet KAAVAN VAIKUTUKSET Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen huomioiminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne ja yhtenäiset rakentamisesta vapaat rannat Taloudelliset vaikutukset Maanomistajien tasapuolinen kohtelu YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 1. Luontoselvitys 2. Liitekartta: Hulippaan kylän vakituisen asutuksen sijoittuminen 3. Liitekartta: Mahdollisen ulkoilureitin sijoittuminen alueelle 4. Viranomaisneuvottelun muistio 5. Asemakaavan seurantalomake (puuttuu) 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireille tulovaihe Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta kesällä Luontoselvitys laadittiin kesällä 2014 (biologi Niina Järvensivu) järjestettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66, 77, MRA 18 ). Läsnä olivat Pirkanmaan ELYkeskuksen, Juupajoen kunnan ja maanomistajan edustajat sekä kaavan laatija. (muistio) Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta kuulutettiin Naapurikiinteistöjen maanomistajille lähetettiin kaavan vireille tulosta tiedotuskirje. OAS pidettiin yleisesti nähtävillä OAS:sta ei annettu osallispalautetta. Juupajoen kunta pyysi viranomaisten lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausuntonsa antoi Pirkanmaan liitto, jonka mukaan suunnitelman mukaista rantaasemakaavaa laadittaessa tulee huomioida maakuntakaavan ulkoilureitin toteuttamisedellytysten säilyminen ja geologinen arvoalue. Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) Kaava-alueelle laadittiin pohjakartta (Ympäristönsuunnittelu Oy, hyväksytty xx.x.2015). Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos käsiteltiin Juupajoen kunnanhallituksen kokouksessa ( 58). Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnosaineistoista. Lausuntonsa jättivät Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupungin ympäristölautakunta. Viranomaisilla ei ollut erityistä huomautettavaa kaavaan, mutta Pirkanmaan ELYkeskus piti kuitenkin AO-korttelin 1 tontin enimmäiskerrosalan määrää (450 k-m 2 ) korkeana verrattuna tavanomaiseen kerrosalan määrään ranta-alueilla. ELY- keskuksen lausunnon johdosta AO-korttelin 1 tontin rakennusoikeuden määrää laskettiin kaavaehdotuksessa 400 k-m 2 :iin ja tontin rakentamisen ohjausta täsmennettiin seuraavasti ; - Vanha talousrakennus osoitettiin nykyisen kerrosalan mukaisesti rakennusalana (t/1/63), jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 63 m 2 :n talousrakennuksen - Rantasaunojen rakentamisen ohjausta täsmennettiin osoittamalla rakennusala (sa/2/40), jolle saa sijoittaa enintään kaksi saunarakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 40 m 2. Kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruinen saunarakennus tulee sijoittaa vähintään 15 m ja kerrosalaltaan yli 25 m 2 saunarakennus vähintään 20 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. - Asuinrakennuksen ja uusien talousrakennusten rakentamisen ohjausta täsmennettiin osoittamalla rakennusala (as/t/297), jolle saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksen rakennusala saa olla enintään 210 m 2 ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään 297 m 2. Pirkanmaan liiton ja Oriveden ympäristölautakunnan lausuntojen perusteella kaavaluonnosta ei ollut tarpeen muuttaa. 2

5 Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnosaineistosta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään osallisen mielipidettä. Ehdotusvaihe Kaavaehdotusaineistot pidetään yleisesti nähtävillä xx.xx.-xx.xx Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot kaavaehdotusaineistoista ja osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. 2.2 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Juupajoen kunnan pohjoisosan Hulippaan kylässä, Hulipas ja Pikku-Liesi -järvien ranta-alueilla. Ranta-asemakaava laaditaan tilan Moisio RN:o 2:117 ranta-alueille. Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi erillispientalon rakennuspaikka (AO) Pikku- Liesin rannalle ja yksi loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. Muutoin kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaava toteutuu maanomistajan hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueen toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue muodostuu Hulipas ja Pikku-Liesi -järvien välisellä kannaksella sijaitsevan tilan Moisio (RN:o 2:117) ranta-alueista. Suunnittelualue rajataan alueella voimassa olevan rantayleiskaavaan mukaisesti. Alueelta on matkaa Juupajoen kuntakeskukseen Korkeakoskelle n. 13 km lounaaseen. Moision tilan pinta-ala on n. 19,1 ha ja siihen kuuluu n. 410 m Hulippaan rantaa ja n. 350 m Pikku-Liesin rantaa. Kuva 1. Moision tilan rajaus on esitetty punaisella. 3

6 3.1.2 Luonnonympäristö Luonnonolot Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2014 (biologi Niina Järvensivu). Selvityksessä (Liite 1) todetaan alueesta mm. seuraavaa: Moision tila sijoittuu Hulippaan, Pikku-Liesin ja Tuulenhuhdanmäen väliselle alueelle. Tilan pohjoisraja seuraa Pikku-Liesistä Hulipas -järveen laskevaa laskupuroa. Suurin osa tilasta on talousmetsää, jossa on tehty hakkuut vuosina 2007 ja Hakkuiden ulkopuolelle on jätetty Pajavuoren rinteet ja jyrkänteet, järvien rannat sekä puronvarsi. Suunnittelualueen maastoa on myös muokattu paikoin voimakkaasti ja tilalla kulkee monia metsäteitä (Kuva 2). Kuva 2. Suunnittelualueen ilmakuva. Hulipasjärven rantametsiköt ovat MT-pohjaista sekametsää. Hakkuun jälkeen eteläisen rannan ja maantien väliselle alueelle on istutettu kuusentaimia. Lahden perukka ja pohjoisranta on jätetty uudistamatta ja on osittain puutarhakäytössä. Metsälauha (Deschampsia flexuosa) hallitsee uudistamatonta aluetta. Hulipasjärven rantaan on jätetty kapea hakkaamaton maisemakaistale, jossa kasvaa muutamia järeytyviä haapoja. Eteläisellä rannalla on kapea rantakivikkovyöhyke, jonka kasvillisuus on niukkaa. Lahdelmassa on hiekkaranta, joka on luontaisesti muodostunut. Pohjoinen ranta on vähemmän kivikkoista kuin eteläranta, ja sen kasvillisuus on rehevämpää. Pikku Liesistä Hulipasjärveen laskeva puro ei ole luonnontilainen. Puron uomaa on muokattu läheltä Hulipasjärveä siellä aikoinaan sijainnutta myllyä varten. Myllystä ei ole enää jäljellä mitään rakenteita. Nykyinen maanomistaja on kaivanut puron varteen kaksi kala-allasta; toinen Hulipasjärven rantaan ja toinen puron puoliväliin. Puron yläjuoksulla on myös jäänteet vanhasta Metsähallituksen kalaportista; puron pohjassa betoninen kynnys. Yläjuoksu on kivikkoinen ja puroa on osittain perattu kivistä. Pienvesistönä puro on paikallisesti arvokas ja monimuotoisuuden kannalta tilan arvokkain kohde. Merkittävimmät alueet ovat alajuoksun saniaisvaltainen kasvusto ja hieman ylempänä luhtainen ranta- ja metsävyöhyke. Pikku Liesin etelä- ja itäranta ovat karumpia kuin Hulipasjärven ranta. Itäranta vaihettuu kasvillisuudeltaan suomaiseksi. Rantapuusto on MT-pohjaista sekametsää, jossa on joukossa tervaleppää. Eteläranta on jätetty hakkuiden ulkopuolelle. Etelärannassa on rehevämpi notkelma, joka on vanhaa ojitettua pellonpohjaa. Siellä kasvaa tiheä sekapuusto, jossa on joukossa hieman lahopuuta ja riukuuntunutta kuusikkoa. 4

7 Hulipasjärven ja Pikku-Liesin linnusto on hyvin tyypillistä tälle seudulle. Samoin aluetta ympäröivien metsien nisäkäslajisto. Metsäinen puronvarsi antaa eläimille suojaisan kulkuväylän. Suunnittelualueella ei esiinny uhanalaista eläin- tai kasvilajistoa. Luonnonsuojelu ja Natura 2000 Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole toteutettuja suojelualueita eikä Natura verkostoon kuuluvia kohteita. Alueella ei myöskään ole kaavan luontoselvityksen perusteella luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Maisema Suunnittelualueen maisemallisesti arvokkain alue sijoittuu Hulipasjärven rannasta kohoavan Pajavuoren rinteille ja jyrkänteille (kaavan luontoselvitys 2014). Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa Pylkinvuori-Tuulenhuhdanmäen arvokkaaksi kallioalueeksi (ge2-012), jonka arvoluokka on 3 (hyvin arvokas kallioalue). Maisemallisesti arvokasta kallioaluetta reunustavat osittain järvialtaat. Pylkinvuoren ja Pajavuoren luoteissivut ovat viisto- ja porrasjyrkänteitä sisältäviä kalliorinteitä, joiden korkeus on parhaimmillaan 50 metriä. Viistojyrkänteisillä osilla on melko laajoja ja edustavia jäätikön hiomia kalliopintoja. Korkein huippu on Pajavuori, jonka suhteellinen korkeus Hulipasjärvestä on 73 metriä. Pajavuoren edustava jyrkänne erottuu kauniina järven vastarannalle ja myös parhaat näköalat avautuvat sieltä. (Hämeen läänin arvokkaat kallioalueet) Vesistö Virkistys Suunnittelualue sijaitsee Hulipas (69,79 ha) ja Pikku-Liesi -järvien (5,92 ha) rannoilla (JärviWiki). Järvillä on laaja ja metsäinen valuma-alue, jolla sijaitsee runsaasti pieniä järviä. Hulipas laskee eteläosastaan Sahajoen ja monien pikkujärvien kautta Längelmävedelle. Järvet kuuluvat Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry on luokitellut vuonna 2013 Hulippaan ekologiseltaan tilaltaan hyväksi vesistöksi. Suunnittelualueen rannoilla ei ole huomioitavaa merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta, koska alueella ei ole erityisiä yleiseen virkistyskäyttöön houkuttelevia kohteita (esim. luonnonsatamat, avokallioalueet). Alueen virkistyskäyttö perustuu lähinnä jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen sekä maanomistajan omaan virkistyskäyttöön. Lähistöllä on virkistys- ja retkeilykohteita mm. Juupavaaran vapaa-ajankeskuksessa ja monilla vesistöillä. Reittimäiset vesistöt tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet mm. melontaan ja Sahajoen-Juupajoen reitti onkin osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa melontareitiksi. Suunnittelualueelle on myös osoitettu ulkoilureitti, joka tulee Kopsamon suunnasta ja haarautuu Juupavaaralle ja Lylyyn Rakennettu ympäristö Väestö ja rakennuskanta Järvien väliselle alueelle on rakennettu omakotitalon pohja ja metsätaloutta palveleva talousrakennus (63 m 2 ) Pikku-Liesin puolelle. Alueelle on rakentunut myös kattava tieverkosto. Hulipas-järven ranta-alueilla sijaitsee runsaasti loma-asuntoja, ja myös yksittäisiä asuinrakennuksia. Pikku-Liesille on rakentunut kaksi loma-asuntoa ja lisäksi takamaaston rakennuspaikoilla on järvellä laitureita. Pikku-Liesin ympäristössä on myös monia vakituisia asuinpaikkoja mm. Moision tilan pohjoispuolella sijaitseva maatilan talouskeskus. 5

8 Hulippaan kylälle sijoittuu nykyisellään yli 10 vakituista asuinrakennuspaikkaa. Hulippaan kylän vakituisen asuinrakentamisen sijoittumista on kuvattu liitekartalla 2. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueen peruspalvelut löytyvät Juupajoen kuntakeskuksesta Korkeakoskelta, jonne on matkaa noin 13 km lounaaseen. Lähin kauppa on Lylyn kylällä. Lisäksi Juupavaaran vapaa-ajankeskus sijaitsee alueelta n. 2,5 km itään. Juupavaarassa on hiihtokeskuksen palveluita ja lisäksi caravan-alueen palvelut käytössä ympäri vuoden. Lähistöllä harjoitetaan elinkeinona pääasiassa maa- ja metsätaloutta. Juupavaaran matkailutoiminnot tuovat alueelle myös muuta yritystoimintaa sekä esim. lomamökkien vuokrausta. Liikenne Suunnittelualueella harjoitetaan lähinnä metsätalouselinkeinoa. Alueella on tehty suurempia metsänhakkuita vuosina 2007 ja Suunnittelualueelle on hyvät kulkuyhteydet. Alueelle kuljetaan Oriveden ja Keuruun väliseltä kantatie 58:lta, jolta on n. 3 km matkaa Juupavaarantietä (3421) pitkin suunnittelualueelle. Juupavaarantieltä erkanee Hulippaantie kohti etelää. Suunnittelualueelle on myös rakentunut kattava tieverkosto. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin. Lähistöltä ei ole myöskään tiedossa arvokkaita rakennuskohteita. Suunnittelualueelta ei tunneta ennestään muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta alueen arkeologista perintöä ei ole aikaisemmin inventoitu kaavan suunnittelutasoa ja selvitysten nykyvaatimuksia vastaavalla tarkkuudella. Tästä johtuen Pirkanmaan maakuntamuseo teki alueelle tarkastuskäynnin Tarkastuksessa alue todettiin erittäin kivikkoiseksi ja jo osittain rakennetuksi. Merkkejä muinaisjäännöksistä ei todettu, joten kaavahankkeelle ei ole muinaismuistolain mukaista estettä. Tekninen huolto Suunnittelualue kuulu kunnallisen vesi- ja viemärihuollon piiriin. Hulipas- ja Pikku Liesin vesistöjen väliselle kannakselle suunniteltua asuinrakennuspaikkaa varten on jo tehty vesi- ja viemärihuollon liittymäsopimukset. Alueella on jakelujännitteinen sähköverkosto. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä Maanomistus Tilan Moisio omistaa Pekka Rae. Osoite: Hulippaantie 90, Lyly. 6

9 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita. Maakuntakaava Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Vaihemaakuntakaavat keskittyvät vain osaan maankäytön kysymyksistä, ja nykyinen kaava jää voimaan niiltä osin kuin alueita ei muuteta tai kumota vaihemaakuntakaavoissa. Pirkanmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta on esitetty kuvassa 3. Suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: - arvokas kallioalue ge2-012 (Pylkinvuori-Tuulenhuhdanmäki, arvoluokka 3) Alueen käyttö on suunniteltava siten, ettei aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia haitallisia vaikutuksia luonnolle. - ulkoilureitti Suunnittelussa on turvatta ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistysalueisiin. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomioita olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksiin sekä luonnon arvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) on vahvistettu ympäristöministeriössä Vaihemaakuntakaava ei kohdistu suunnittelualueeseen. Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty liikenteen kysymyksiin. Kaavaan on sisällytetty mm. valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset. Kaava sai lainvoiman Vaihemaakuntakaava ei kohdistu ranta-asemakaavan suunnittelualueeseen. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatiminen on käynnistetty vuonna Kaavaluonnos on valmistunut ja se pidettiin nähtävillä Suunnittelualuetta koskevilta osin maakuntakaavaluonnoksessa on täsmennetty voimassa olevan maakuntakaavan ulkoilureittimerkintöjä. Kuvat 3 ja 4. Otteet Pirkanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä ja maakuntakaavan 2040 luonnoksesta. Suunnittelualue on rajattu kaavoihin likimääräisesti punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella on voimassa oleva Juupajoen kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoimain 7

10 (Kuva 5). Alueelle on aiemmin laadittu Juupajoen kunnanvaltuuston hyväksymä Koillisten alueiden osayleiskaava. Tämä lähinnä Juupavaaran laskettelukeskuksen maankäyttöä järjestelemään laadittu kaava on Juupajoen kaikkien järvien osayleiskaavassa nyt kaavoituksen kohteena olevan tilan osalta kumoutunut. Suunnittelualueelle on osoitettu Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavassa yksi lomarakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. Muutoin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kuva 5. Ote Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella). Ranta-asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Juupajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Kaavamuutoksen pohjakarttana käytetään 1:2000-mittakaavaista Ympäristönsuunnittelu Oy:n laatimaa pohjakarttaa, joka on hyväksytty kaavan pohjakartaksi xx.xx Päätökset KHO:n päätös (Diaarinumero 818/1/12) - KHO piti päätöksellään voimassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen kumota Juupajoen teknisen lautakunnan myöntämä poikkeamislupa. Tekninen lautakunta oli myöntänyt luvan poiketa alueella voimassa olevasta rantayleiskaavasta niin, että rantayleiskaavassa Moision tilalle osoitetun lomarakennuspaikan käyttötarkoitus muutetaan ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi ja rakennuspaikka siirretään rantayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle Hulipas- ja Pikku-Liesi - järvien väliselle kannakselle. 8

11 Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri. Ylönen-Peltonen, R. Juupajoen muinaisjäännösinventointi, Pirkanmaan alta arkeologisia tutkimuksia. Tampereen museot, maakunnallinen yksikkö. Tampere, Juupajoen historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Täydennys inventointiin. Arkeologikonsultti Mikroliitti Oy. Tampereen museot, Aineistoissa ei ole mainintaa suunnittelualueesta. Luonnonympäristö ja maisema Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi Pirkanmaan ELY-keskus, Koski, K Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi Pirkanmaan liitto, Koski, K Hämeen läänin arvokkaat kallioalueet osa 1. Suomen ympäristökeskus Arvokkaat luontokohteet, Juupajoki. Julkaisu D 39. Pirkanmaan liitto, Juupajoen kunta. Tampere, Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvitys. Julkaisu D 79. Pirkanmaan liitto. Orivesi, 2004 Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavan selvitykset Pirkanmaan maakuntakaavojen selvitykset Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA. Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset Luontoselvitys (Niina Järvensivu, kesä 2014) Arkeologinen tarkistus (Pirkanmaan maakuntamuseo, ) Emätilaselvitys ja rakennusoikeuslaskelmat (Ympäristönsuunnittelu Oy) - esitetään kaavaselostuksessa 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Alueella on voimassa Juupajoen rantayleiskaava, jonka mukaisen lomarakennuspaikan siirtoon ja käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseen asumiseen maanomistaja on hakenut poikkeamislupaa Juupajoen kunnasta. Juupajoen tekninen lautakunta myönsikin poikkeamisluvan, mutta hallinto-oikeus ja edelleen KHO kumosivat luvan ELYkeskuksen valituksen johdosta. Poikkeamisluvalla tavoiteltu omakotitalon rakentaminen Hulipas- ja Pikku-Liesi -järvien väliselle kannakselle on nyt tarkoitus mahdollistaa rantayleiskaavan muutoksella. Samalla on tarkoitus selvittää Moision tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen kokonaisuutena uudelleen, koska näyttää siltä, että Moision tilalle ei ole osoitettu rantayleiskaavassa sen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaista määrää rakennusoikeutta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta vuonna Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 77 ) järjestettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa. 9

12 Juupajoen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan ( 4) Moision tilan rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Naapuritilojen ja Pikku-Liesin rantojen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Viranomaiset - Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo - Pirkanmaan pelastuslaitos - Juupajoen kunnan hallintokunnat: kunnanhallitus Vireille tulo Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin Oriveden Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla Hallinnollinen käsittely Ajankohta Suunnitteluvaihe Juupajoen kunnanhallitus hyväksyi Moision tilan ranta-asemakaavan OAS:n ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville sekä tiedottaa kaavan vireilletulosta ( 4) Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos käsiteltiin Juupajoen kunnanhallituksen kokouksessa ( 58) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus ranta-asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. - OAS:sta ei annettu osallispalautetta Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään osallisen mielipidettä. xx.x. xx.x.2015 Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutuksensa kaavaehdotuksesta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat 10

13 ja tavoitteet, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos. Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskuksen, Juupajoen kunnan ja maanomistajan edustajat sekä kaavan laatija. Neuvotteluun oli kutsuttu myös Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Liitto ja Maakuntamuseo lähettivät kommenttinsa neuvotteluun sähköpostilla. Neuvottelumuistio on selostuksen liitteenä Pirkanmaan maakuntamuseo teki suunnittelualueelle virkatyönä arkeologisen tarkastuskäynnin. Tarkastuksessa alue todettiin erittäin kivikkoiseksi ja jo osittain rakennetuksi. Merkkejä muinaisjäännöksistä ei todettu, joten kaavahankkeelle ei ole Maakuntamuseon mukaan muinaismuistolain mukaista estettä Viranomaisilta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausuntonsa antoi Pirkanmaan liitto. - Liiton mukaan suunnitelman mukaista ranta-asemakaavaa laadittaessa tulee huomioida maakuntakaavan ulkoilureitin toteuttamisedellytysten säilyminen ja geologinen arvoalue Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksesta ja kaavan valmisteluaineistosta. Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupungin ympäristölautakunta antoivat lausuntonsa. Viranomaisilla ei ollut erityistä huomautettavaa kaavaan, mutta Pirkanmaan ELY-keskus piti kuitenkin AO-korttelin 1 tontin enimmäiskerrosalan määrää (450 k-m 2 ) korkeana verrattuna tavanomaiseen kerrosalan määrään ranta-alueilla. ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaluonnosta muutettiin siten, että AO-tontin kokonaiskerrosala lasketaan 400 m 2 :iin ja rakentamisen ohjausta täsmennettiin yksityiskohtaisemmilla rakennusaloilla seuraavasti: - Vanha talousrakennus osoitettiin nykyisen kerrosalan mukaisesti rakennusalana (t/1/63), jolle saa sijoittaa yhden, kerrosalaltaan enintään 63 m 2 :n talousrakennuksen. - Rantasaunojen rakentamisen ohjausta täsmennettiin osoittamalla rakennusala (sa/2/40), jolle saa sijoittaa enintään kaksi saunarakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 40 m 2. Kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruinen saunarakennus tulee sijoittaa vähintään 15 m ja kerrosalaltaan yli 25 m 2 saunarakennus vähintään 20 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. - Asuinrakennuksen ja uusien talousrakennusten rakentamisen ohjausta täsmennettiin osoittamalla rakennusala (as/t/297), jolle saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksen rakennusala saa olla enintään 210 m 2 ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään 297 m 2. xx.x. xx.x.2015 Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotusaineistoista. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Kaavan laatimisen tavoitteena on suunnitella Moision tilan ranta-alueiden maankäyttö. Ranta-asemakaavalla selvitetään tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen perustuen tasapuolisesti Juupajoen kunnan nykyiseen rantasuunnittelu- ja mitoituskäytäntöön. Tavoitteena on muodostaa kaavalla yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka Hu- 11

14 lipas- ja Pikku-Liesi -järvien väliselle kannakselle. Muu rantarakennusoikeus osoitetaan tavanomaisena lomarakentamisen rakennusoikeutena. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään alueen mahdolliset luonto- ja maisema-arvot sekä huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla. Alueen liikennesuunnittelussa huomioidaan nykyiset tiet ja liittymät yleisille teille. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Juupajoen rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet Lähtökohdat Alueella on voimassa Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaava vuodelta Suunnittelualueelle on osoitettu oikeusvaikutteisessa rantaosayleiskaavassa yksi lomarakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. Muutoin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Moision tilalle ei ole osoitettu rantayleiskaavassa sen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaista määrää rakennusoikeutta. Tilan silloinen maanomistaja oli ilmeisesti tyytynyt rantayleiskaavan mitoitusperustetta alhaisempaan rakennuspaikkojen määrään, koska hänellä oli rantarakennuspaikkoja muualla jo kaavoitetuilla ranta-alueilla. Rantaosayleiskaavassa on käytetty Hulipas -järven osalta mitoitusarvoa 6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km (ryhmä E) ja Pikku Liesin osalta mitoitusarvoa 3 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km (ryhmä B). Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavassa on käytetty rantasuunnittelun emätilan rajaamisajankohtana rakennuslain voimaantulon ajankohtaa Emätilakohtaisen rantarakennusoikeuden määrittämisessä lähtökohtana on ollut mannerrannoilla muunnetun rantaviivan pituus. Moision nykyinen tila RN:o 2:117 kuuluu rajaamisajankohdan mukaiseen rantasuunnittelun emätilan RONIKKO 2:32 (rekisteröity ) alueeseen. Emätilan ranta-alueisiin ei kuulu Moision tilan lisäksi muita kiinteistöjä. Rantaviivan pituus ja muunto Rantaviivan muunto on tehty Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavassa siten, että rantaviivan mittaus tapahtuu 1:10000-mittakaavaisilta kartoilta pienet rantaviivan mutkat oikaisten. Muunnettu rantaviiva saadaan edellisestä muuntamalla sitä seuraavasti: 1. Kun niemen tai kannaksen leveys on alle 50 metriä, lasketaan rantaviivaan vain niemen tai kannaksen kanta. 2. Kun niemen tai kannaksen leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 3. Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi) rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 4. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,75. >> Moision emätilalla / tilalla on todellista rantaviivaa Hulippaalla 413 m ja Pikku-Liesillä 356 m. Muunnettua rantaviivaa on Hulippaalla 295 m ja Pikku-Liesillä 356 m. 12

15 Rantarakennusoikeus Rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen Moision tilan rantarakennusoikeus on yhteensä 2,84 rakennuspaikkaa (0,295 muunnettu ranta-km x 6 rp/muunnettu ranta-km + 0,356 muunnettu ranta-km x 3 rp / muunnettu ranta-km). Emätilan / Moision tilan alueella ei ole käytetty rantayleiskaavaa laadittaessa eikä myöskään nykyään rantarakennusoikeutta lainkaan eli tilan jäljellä oleva rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen rakennusoikeuden määrä on 2,84 = 3 rakennuspaikkaa. Moision tilan alueelle on osoitettu voimassa olevassa rantayleiskaavassa kuitenkin vain yksi lomarakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. 5.2 Ranta-asemakaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet Lähtökohdat Ranta-asemakaavan laatimisessa on ollut tarkoitus noudattaa eri maanomistajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdista voimassa olevan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Ranta-asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa ELY- keskus kuitenkin esitti, että ranta-asemakaavassa tulee käyttää nykyisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Tämä tarkoittaa, että rantaviivan muuntaminen tulee tehdä noudattaen Etelä-Savon liiton muuntomallia Emätilaperiaate Ranta-asemakaavan emätilan rajaamisajankohtana käytetään Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavan ja kunnan suunnittelukäytännön mukaisesti rakennuslain voimaantulon ajankohtaa Moision nykyinen tila RN:o 2:117 kuuluu rajaamisajankohdan mukaiseen rantasuunnittelun emätilan RONIKKO 2:32 (rekisteröity ) alueeseen. Emätilan ranta-alueisiin ei kuulu Moision tilan lisäksi muita kiinteistöjä Rantaviivan pituus ja muunto Ranta-asemakaavan muunnettu rantaviiva määritetään noudattaen ELY- keskuksen esittämää Etelä-Savon liiton rantaviivan muuntotapaa. Muunnetun rantaviivan pituus määritetään seuraavasti: - Alle 50 metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei lasketa lainkaan. Kerroin metriä leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta lasketaan mukaan. Kerroin ½ metriä leveissäkään niemissä, kannaksissa tai saarissa ei loma-asuntojen sijoittelu ole aivan vapaata molemmilla rannoilla maastosta johtuen, joten laskelmassa on syytä käyttää kerrointa ¾. - Alle 100 m leveissä lahdissa tai salmissa ei vastarannan häiriötä voida poistaa pelkästään limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän. Kerroin ¼ m leveissä lahdissa tai salmissa on vastarannan häiriö vielä selvästi olemassa, mutta voidaan katsoa, että käyttämällä korkeintaan puolet rannasta on vastarannan edut turvattu. Kerroin ½. - Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita, että vielä m päässä oleva loma-asunto on otettava rajoittavana tekijänä huomioon. Käytetään kerrointa ¾. 13

16 Ronikon emätilaan / Moision nykyiseen tilaan RN:o 2:117 kuuluu 0,413 km Hulippaan vesistön rantaviivaa ja 0,356 km Pikku Liesin rantaviivaa. Emätilan / Moision tilan Hulippaan ranta-alueen muunnetun rantaviivan pituus on 0,21 km ja Pikku Liesin ranta-alueen muunnetun rantaviivan pituus 0,20 km Etelä-Savon liiton muuntomallin mukaan määritettynä Mitoitus ja rakennusoikeus Ranta-asemakaavassa käytetään rantayleiskaavan mukaisia vesistökohtaisia mitoitusarvoja; 6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km Hulippaan vesistöllä ja 3 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km Pikku Liesillä. Ronikon emätilan ja samalla Moision tilan Hulippaan ranta-alueen rakennusoikeus on 1,26 rakennuspaikkaa (0,21 muunnettu ranta-km X 6 rp/muunnettu ranta-km) ja Pikku Liesin ranta-alueen rakennusoikeus 0,60 rakennuspaikkaa (0,20 muunnettu ranta-km X 3 rp/muunnettu ranta-km). Emätilan / Moision tilan rantarakennusoikeus on yhteensä 1,86 = 2 rakennuspaikkaa. 5.3 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi erillispientalon rakennuspaikka (AO) Pikku- Liesin rannalle ja yksi loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. Muutoin kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 14,8 ha. 5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Luontoselvityksen mukaan alueella ei tavata sellaisia tärkeitä elinympäristöjä tai lajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida alueen maankäytön suunnittelussa. Pikku-Liesin laskupuron ympärillä kasvaa monimuotoista kasvillisuutta ja maisemallisesti arvokkain alue sijoittuu Pajavuoren jyrkille rinteille. Näille alueille ei sijoiteta rakentamista. Luontoselvityksessä todetaan, että rakennuskaavan sijoittuminen Hulipasjärven ja Pikku Liesin väliselle kannakselle, ei häiritse tilan luonto- ja maisema-arvoja. Kaavalla osoitettu erillispientalon rakennuspaikka tullaan liittämään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. Muutoin valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee hajaasutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Rantaasemakaavalla osoitettu loma-asuntotontti soveltuu suuren tonttikokonsa ja maaperänsä (karkea hieta) puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn. Vesihuoltoverkostoon liitettävän erillispientalotontin rakentuminen ei tule aiheuttamaan lainkaan jätevesikuormitusta ympäröiviin vesistöihin. Myöskään kaavan mukaisen loma-asuntotontin toteutuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta ympäröiviin vesistöihin, kun jätevesien käsittely hoidetaan asetuksessa (209/2011) määritellyllä tavalla. Toisaalta myös loma-asuntotontin liittämistä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon voidaan harkita, kun rakennuspaikan toteuttaminen on ajankohtaista. Kokonaisuutena kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tai sen vaikutusalueen ympäristön nykytilaan. 14

17 5.5 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialue (AO) Ranta-asemakaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialue (AO) 1 Pikku-Liesin lounaisosan rannalle. AO-kortteliin on osoitettu yksi erillispientalon tontti, jonka pintaala on 1,0648 ha. Alueelle rakentunut varastorakennus sijoittuu AO-tontin rakennusalan pohjoisreunaan. Rakennuspaikan takaosaan on rakentunut omakotitalon perustukset. AO-tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 m². Korttelin takaosaan n m etäisyydelle Pikku-Liesin rannasta on osoitettu rakennusala (as/t/297), jolle saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 210 m² ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään 297 m². AO-tontin Pikku-Liesin rannan puolelle on osoitettu vanhan talousrakennuksen rakennusala (t/1/63) sekä erillinen saunojen rakennusala (sa/2/40). Rakennusalalle (sa/2/40) saa sijoittaa enintään kaksi saunarakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 40 m². Kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruinen saunarakennus tulee sijoittaa vähintään 15 m ja kerrosalaltaan yli 25 m² suuruinen saunarakennus vähintään 20 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennusalalle (t/1/63) saa sijoittaa toteutuneen rakentamistilanteen mukaisesti yhden, kerrosalaltaan enintään 63 m²:n suuruisen talousrakennuksen. AO-tontille saa rakentaa enintään kerrosluvun I u 1/2 mukaisia rakennuksia. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Loma-asuntojen korttelialue (RA) Ranta-asemakaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialue (RA) 2 Hulipas -järven koillisosan pohjoisrannalle. RA- kortteliin on osoitettu yksi loma-asuntotontti, jonka pinta-ala on 4873 m 2. RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m². Loma-asunnon etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 20 m² suuruinen yksikerroksinen saunarakennus voidaan rakentaa myös kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. RA-tontille saa rakentaa enintään kerrosluvun I u 1/2 mukaisia rakennuksia. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Rakentamisalueita koskevat lisäksi seuraavat kaavamääräykset: Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää. Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 0,5 m tulvarajan yläpuolella. Alle 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai muita rantamaisemaa häiritsevästi muuttavia rakennelmia. 15

18 Rakentamisalueiden rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. Rakentamisalueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Juupajoen kunnan määräysten mukaisesti. Jätevesistä ei saa aiheutua pohja- ja pintaveden pilaantumisvaaraa Muut alueet ja kulkuyhteydet Kaava-alue on osoitettu tonttialueita lukuun ottamatta maa- ja metsätalousalueeksi (M). M-alueen pinta-ala on 13,2598 ha. Kaava-alueelle kuljetaan Juupavaarantieltä etelään päin erkanevaa Hulippaantietä pitkin, joka on osoitettu kaavan AO-tontille tulevan kulkuyhteyden osalta olemassa olevalla ajoyhteysmerkinnällä (ajo). RA-tontin kulkuyhteys haarautuu Hulippaantieltä länteen ja se on osoitettu ohjeellisella ajoyhteysmerkinnällä likimääräisesti sille paikalle, josta on kuljettu aiemmin metsätyökonein. Kaava-alueelle on rakentunut kattava sisäinen tieverkosto, josta jatkon kannalta tärkeimmät kulkuyhteydet on osoitettu kaavassa ajoyhteysmerkinnöin. 5.6 Kaavan vaikutukset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen huomioiminen Kaava-alueeseen kohdistuu maakuntakaavan ulkoilureittimerkintä, joka tulee Kopsamon suunnasta haarautuen Juupavaaran ja Lylyn suuntiin. Uudessa maakuntakaavaluonnoksessa ulkoilureitti on osoitettu kulkevaksi Hulippaan ja Pikku Liesin välisen kannaksen kautta edelleen Lylyn suuntaan. Maakuntakaavan tai uuden maakuntakaavaluonnoksen ulkoilureittien toteuttamisesta ei ole ollut käytettävissä mahdollisia yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Maakuntakaavaluonnoksen Hulippaan ja Pikku Liesin välisen kannaksen kautta kulkeva ulkoilureittilinjaus on ranta-asemakaavan tavoitteena olevan uuden asuinrakennuspaikan kannalta epäedullinen. Vesistöjen välisen kannaksen kautta kulkeva ulkoilureitti aiheuttaisi mahdollisesti häiriötä myös kannaksen pohjoispuolella jo oleville vanhoille rakennuspaikoille. Maakuntakaavan ulkoilureittimerkintä on huomioitu ranta-asemakaavassa esittämällä korvaava Pikku Liesin itäpuolelta kulkeva reittivaihtoehto. Tämä reittivaihtoehto kulkisi luontaisesti maastollisesti suunnittelualueen korkeimmalta kohdalta jatkuen naapuritilojen kautta pohjoiseen Juupavaarantielle. Tämä reittivaihtoehto hyödyntäisi liikkumisen kannalta edulliset sekä maisemallisesti hienot maastonkohdat, mahdollistaisi alueella jo olevien polkujen ja ajourien käyttämisen osana ulkoilureittiä eikä aiheuttaisi häiriötä asutukselle. Mahdollisen ulkoilureitin tarkoituksenmukainen sijoittuminen alueelle on esitetty liitekartalla 3. Ranta-asemakaavalla ei muuteta maakuntakaavassa osoitetun Pylkinvuori- Tuulenhuhdanmäen arvokkaan kallioalueen (ge2-012) nykyistä maankäyttöä. Suunnittelualueeseen kuuluva kallioalueen osa on osoitettu nykyisen maankäytön mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi. 16

19 5.6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alueen rakennettu ympäristö muodostuu järvien väliselle kannakselle rakennetusta omakotitalon pohjasta ja pihapiiristä, Pikku-Liesin puolelle rakennetusta varastorakennuksesta sekä alueen sisäisestä kattavasta tieverkostosta. Lähistön ranta-alueet ovat rakentuneet monin paikoin varsin tehokkaasti ja Hulippaan kyläalueella sijaitsee myös vakituista asutusta. Kaava-alue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin, eikä lähistöltä ole tiedossa arvokkaita rakennuskohteita tai muinaisjäännöksiä. Ranta-asemakaavalla on osoitettu yksi erillispientalon rakennuspaikka Pikku Liesin rannalle ja yksi loma-asunnon rakennuspaikka Hulipas -järven rannalle. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat naapuritilojen vanhojen rakennuspaikkojen lähettyville siten, että uusista rakennuspaikoista ei kuitenkaan aiheudu naapuritilojen vanhoille rakennuspaikoille merkittävää häiriötä. Ranta-asemakaavalla osoitettujen uusien rakennuspaikkojen määrä on alhaisempi, kuin mitä Juupajoen rantaosayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan on osoitettu Hulipas- ja Pikku- Liesin vesistöjen muille vastaaville ranta-alueille. Tämän vuoksi vesistöjen suunnittelualueeseen kuuluville rannanosille jää myös runsaasti yhtenäistä rakentamisesta vapaata rannanosaa eikä kaavan toteutumisesta aiheudu kokonaisuutena merkittävää vaikutusta lähiympäristön rakennetun ympäristön nykytilaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueella ei ole suojelualueita eikä luonnonsuojelulain tai metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään tavata sellaisia tärkeitä lajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa. Pikku Liesin laskupuron ympärillä kasvaa monimuotoista kasvillisuutta ja puron ympärille on myös jätetty kasvamaan puustoa. Puron ympärille ei ole osoitettu kaavassa rakentamista. Vain RA-tontin luoteiskulma sijoittuu lähelle puron vartta. Kaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty alueen luonnonympäristön ominaispiirteet ja kaavaratkaisussa on huomioitu alueen luonnonolosuhteet rakennuspaikkojen sijoittelussa. Kokonaisuutena tarkasteltuna kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta ranta-alueen luonnonympäristön nykytilaan. Suunnittelualueen maisemallisesti arvokkain alue sijoittuu Hulipasjärven rannasta kohoavan Pajavuoren rinteille ja jyrkänteille. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa Pylkinvuori-Tuulenhuhdanmäen arvokkaaksi kallioalueeksi. Kaavalla ei muuteta vesistöjen itäpuolisten mäki- ja kallioalueiden nykyistä maankäyttöä, eikä ko. alueille ole osoitettu kaavassa rakentamista. Kaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä todetaan, että rakennuskaavan sijoittuminen Hulipasjärven ja Pikku Liesin väliselle kannakselle, ei häiritse tilan luonto- ja maisema-arvoja. Kaavalla osoitettu erillispientalon rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, ja tästä on jo tehty liittymäsopimus. Muutoin valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavalla osoitettu loma-asuntotontti soveltuu suuren tonttikokonsa ja maaperänsä (karkea hieta) puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn. Vesihuoltoverkostoon liitettävän erillispientalotontin rakentuminen ei tule aiheuttamaan lainkaan jätevesikuormitusta ympäröiviin vesistöihin. Myöskään kaavan mukaisen lomaasuntotontin toteutuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää hai- 17

20 tallista jätevesikuormitusta ympäröiviin vesistöihin, kun jätevesien käsittely hoidetaan asetuksessa (209/2011) määritellyllä tavalla. Toisaalta myös loma-asuntotontin liittämistä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon voidaan harkita, kun rakennuspaikan toteuttaminen on ajankohtaista Sosiaaliset vaikutukset Kaavan mukaisten uusien rakennuspaikkojen rakentaminen kasvattaa hieman alueen käyttäjien määrää niin alueen tiestöllä kuin jokamiehenoikeuksiin perustuen myös lähiympäristön maa- ja vesialueilla. Rakentamisalueiden kokonaisuudet laajenevat, mikä saattaa lisätä vierekkäisten rakennuspaikkojen omistajien ja käyttäjien välistä kanssakäymistä. Kaavan toteutumisesta ei kuitenkaan aiheudu normaalista rantarakentamisesta tai loma-asumisesta poikkeavaa häiriötä lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille tai päinvastoin. Uusien tonttien rakentuminen ennestään rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen ei vaikuta laajemmin lähiympäristön olevan loma-asutuksen tai muiden ihmisten vesialueen käyttömahdollisuuksiin merkittävästi. Pääosa kaava-alueen rantaviivasta säilyy edelleen maa- ja metsätalousalueena, mikä mahdollistaa mm. rantautumisen jokamiehenoikeudella. Arvioidaan, että kokonaisuutena kaavan toteutumisesta ei aiheudu merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia Yhdyskuntarakenne ja yhtenäiset rakentamisesta vapaat rannat Ranta-asemakaavalla osoitettu asuinrakennuspaikka tukeutuu olemassa olevaan kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, sähköverkkoon ja tiestöön. Asuinrakennuspaikan pohjoispuolella sijaitsee vakituisesti asuttu maatilan talouskeskuksen alue ja välittömässä lähiympäristössä Hulippaan kyläalueella sijaitsee yli 10 vakituista asuinrakennuspaikkaa. Kaava-alue sijaitsee edullisesti Juupavaaran lomakeskuksen ja myös Lylyn kylän palveluihin nähden. Juupajoki on alueellisesti pieni kunta, ja Juupajoen kirkonkylän palvelut ovat saavutettavissa Hulippaan kylältä yhtä hyvin kuin muiltakin Juupajoen hajaasutusalueen kyliltä. Kaavalla osoitetun uuden asuinrakennuspaikan voidaan arvioida tukeutuvan edullisesti Hulippaan kylän yhdyskuntarakenteeseen ja olevaan infrastruktuuriin. Uuden rakennuspaikan arvioidaan myös kyläkuvallisesti tiivistävän jo olemassa olevaa kylärakennetta. Kaava-alueen naapuritilojen vanhat rakentuneet rantarakennuspaikat ovat jo nykyisellään määrittäneet lähialueen rantarakentamisen yhdyskuntarakenteen. Kaavalla osoitetut uudet rantarakennuspaikat tukeutuvat kiinteistöjaotus huomioiden varsin hyvin jo muodostuneeseen rantojen yhdyskuntarakenteeseen. Kaavamuutos ei siten muuta merkittävästi nykyistä rantarakentamisen yhdyskuntarakennetta. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu myös riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rannanosien säilyminen. Hulipas -järvellä varautuu lomarakentamisalueeksi n. 75 m etelään suuntautuvaa rannanosaa, mikä on n. 18 % Moision tilan Hulippaan kokonaisrantaviivasta (0,41 km). Hulippaan kokonaisrantaviivasta jää n. 82 % rakentamisen ulkopuolelle maa- ja metsätalousalueeksi. Suunnittelualueeseen kuuluvalla Hulippaan ranta-alueella säilyy yhtenäinen n. 300 metriä pitkä rannanosa yhtenäisesti rakentamisesta vapaata. Pikku Liesin puolelle toiminnallisesti suuntautuvalla korttelin 1 AOtontilla saattaa käytännössä olla myös Hulipas- vesistön ranta-aluetta varaava vaikutus. 18

21 Pikku Liesillä varautuu asuinrakentamisalueeksi n. 70 m koilliseen suuntautuvaa rannanosaa, mikä on n. 21 % kaava-alueen kokonaisrantaviivasta (0,36 km). Kokonaisrantaviivasta jää n. 79 % rakentamisen ulkopuolelle maa- ja metsätalousalueeksi. Yhtenäistä rakentamisesta vapaata rannanosaa jää suunnittelualueeseen kuuluvalle Pikku Liesin ranta-alueelle n. 280 metriä. Kokonaisuutena tarkasteltuna kaavan mukaisten uusien rakennuspaikkojen toteutuessa kaava-alueelle jää edelleen riittävästi yhtenäistä rakentamisesta vapaata rannanosaa Taloudelliset vaikutukset Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen ranta-asemakaavalla jäsentää ja turvaa ranta-alueisiin liittyvät taloudelliset arvot. Voidaan arvioida, että ranta-asemakaava nostaa Moision tilan arvoa Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kaava-alue on oma rantasuunnittelun emätilansa ja muiden tilojen rantarakentaminen ei siten vaikuta suoraan Moision tilan rakentamismahdollisuuksiin tai päinvastoin. Ranta-asemakaavan selostuksessa on esitetty Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin perustuvat laskelmat Moision tilan rantarakennusoikeuden määrästä. Moision tilan ranta-asemakaava on kuitenkin laadittu ELYkeskuksen vaatimuksesta käyttäen Etelä-Savon liiton rantaviivan muuntomallia, joka leikkaa mitoitusrantaviivan määrää alueella voimassa olevaa Juupajoen rantayleiskaavan muuntotapaa enemmän. Etelä-Savon liiton rantaviivan muuntomalli vaikuttaa vähentävästi uusien rakennuspaikkojen määrään erityisesti vastarantavaikutuksen ankarampien muuntokertoimien vuoksi. Alueella voimassa olevan rantayleiskaavan suunnitteluperusteen muutos koskien rantaviivan muuntotapaa (Etelä-Savon liiton muuntomalli) on tehty ELY- keskuksen vaatimuksen vuoksi. Muutos saattaa vaikuttaa jatkossa myös muiden rantayleiskaava-alueen maaomistajien rantarakennusoikeuksiin. Muutos ei kuitenkaan johdu tämän rantaasemakaavan laadituttajasta. 5.7 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla tällaisia häiriötekijöitä synny. 19

22 5.8 Kaavamerkinnät ja -määräykset 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ranta-asemakaava alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 ). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan määräämä muu viranomainen. 20

23 Hämeenlinnassa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK) Piia Tuokko ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) 21

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Liite 2 Hulippaan kylän vakituisen asutuksen sijoittuminen

34 p p133 5 p p125 p127 p129 p p112 p114 p120 p p116 p Liesjärvi Ahola Pikku Liesi +120, Liesinpää Hulipas +117,0 rp Tuulenhuhdanmäki Liite 3 Mahdollisen ulkoilureitin sijoittuminen alueelle

35 VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO Juupajoen kunta Moision tilan ranta-asemakaava Aika ja paikka: klo 13, Pirkanmaan ELY- keskus 1-2 KOKOUKSEN AVAUS, OSANOTTAJAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN Pekka Kinanen avasi kokouksen. Sovittiin, että puheenjohtajana toimii Pekka Kinanen ja sihteerinä Arto Remes. Arto Remeksen laatima esityslista hyväksyttiin neuvottelun työjärjestykseksi. Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Reijo Honkanen Pekka Kinanen, pj Pekka Maasilta Pekka Rae Arto Remes, sihteeri Pirkanmaan ELY- keskus Pirkanmaan ELY- keskus Juupajoen kunta Maanomistaja Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Todettiin, että neuvotteluun oli lisäksi kutsuttu Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Liiton ja museon edustajat olivat lähettäneet seuraavia terveisiä neuvotteluun : Annu Piesanen Pirkanmaan liitosta ilmoitti, että liiton edustajalla ei ole tarvetta osallistua neuvotteluun. Piesanen esitti viestissään, että maakuntakaavan näkökulmasta suunnittelualuetta koskevat arvokkaan geologisen muodostuman osoittava ge2- merkintä ja ulkoilureittimerkintä, joka tulee Kopsamon suunnasta, menee Juupavaaralle ja jatkuu sieltä Lylyyn. Maakuntakaava tulee huomioida ranta-asemakaavaa laadittaessa. Kreetta Lesell Pirkanmaan maakuntamuseosta ilmoitti, että museon edustaja ei pääse osallistumaan neuvotteluun. Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta museolla ei ole huomauttamista. Alueella on kuitenkin arkeologisen selvityksen tarve, koska alueen muinaisjäännösselvitys on vanhentunut ja alueelta on mahdollista löytää ennestään tuntemattomia kohteita. 3 NEUVOTTELUN TARKOITUS Reijo Honkanen totesi, että kyseessä on lakisääteinen (MRL 66, 77 ) ranta-asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 4 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT / YLEISESITTELY Arto Remes; Alueella on voimassa Juupajoen rantayleiskaava, jonka mukaisen lomarakennuspaikan siirtoon ja käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseen asumiseen maanomistaja on hakenut poikkeamislupaa Juupajoen kunnasta. Juupajoen tekninen lautakunta myönsikin poikkeamisluvan, mutta hallinto-oikeus ja edelleen KHO kumosivat luvan ELY- keskuksen valituksen johdosta. Poikkeamisluvalla tavoiteltu omakotitalon rakentaminen Hulipas- ja Pikku-Liesi järvien väliselle kannakselle on nyt tarkoitus mahdollistaa rantayleiskaavan 1

36 muutoksella. Samalla on tarkoitus selvittää Moision tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen kokonaisuutena uudelleen, koska näyttää siltä, että Moision tilalle ei ole osoitettu rantayleiskaavassa sen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaista määrää rakennusoikeutta. Pekka Rae; Moision tilalle osoitettiin rantayleiskaavassa ainoastaan yksi uusi lomarakennuspaikka. Tilan silloinen maanomistaja tyytyi rantayleiskaavan mitoitusperustetta alhaisempaan rakennuspaikkojen määrään, koska hänellä oli rantarakennuspaikkoja muualla jo kaavoitetuilla ranta-alueilla. Arto Remes; Moision tila kuuluu rantasuunnittelun emätilaan, jonka alueella ei ole käytetty rantarakennusoikeutta eikä rantarakennusoikeutta ole jakamassa muita tiloja. Rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan Moision tilalle olisi kuulunut osoittaa rantarakennusoikeutta kolme rakennusyksikköä. Samaan oli laskelmissaan päätynyt työn aloittanut kaavan laatija Voitto Suosaari. Rantayleiskaavan mitoituslaskelmien dokumentointi on ollut hyvin puutteellista, eikä emätilakohtaisia / tilakohtaisia rakennusoikeuslaskelmia ole käytettävissä. Pekka Kinanen; Dokumentoinnin puuttuminen on ongelmallista. Onko puuttuva rakennusoikeus voitu osoittaa johonkin muualle kaavan alueelle? Pekka Maasilta ; Moision tilan aiemman omistajan muut ranta-alueet sijaitsivat ennen rantayleiskaavaa laaditun Juupavaaran ranta-asemakaavan alueella. Tämän ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole voitu käyttää muualla rantayleiskaavan alueella. 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Reijo Honkanen ; Voidaanko vesistöjen välinen puro laskea mitoittavaksi rantaviivaksi? Pekka Maasilta ; Tällaisia puroja ei ole Juupajoen kaavoituksessa tulkittu vesistöiksi. Pekka Kinanen ; Moision tilan ranta-alueet on rajattava kokonaisuutena mukaan kaavaan. Sovittiin, että ranta-asemakaavan alue rajataan taustamaaston osalta rantayleiskaavan rajauksen mukaisesti. Moision tilan takamaaston alue Pikku Liesin puolella jätetään kaavan ulkopuolelle. 5.2 Aiemmat suunnitelmat ja päätökset Todettiin alueeseen kohdistuvat maakuntakaavan arvokkaan kallioalueen ge2-012 merkintä ja ulkoilureittimerkintä. Todettiin, että ulkoilureittimerkintä on hyvin yleispiirteinen eikä sen toteuttamisesta tiedetä olevan tarkempia suunnitelmia. Pekka Maasilta ; Maakuntakaavan ulkoilureittejä ei ole rakennettu käytännössä. Pekka Rae; Kaavalla ei ole tarkoitus muuttaa vesistöjen itäpuolisten mäki- ja kallioalueiden nykyistä maankäyttöä. Jos maakuntakaavassa esitetyn mahdollisen ulkoilureitin on tarpeen kulkea juuri tämän alueen kautta, niin reitin olisi luontevinta kulkea vesistöjen itäpuolista mäkialuetta / harjua pitkin pohjoiseen. Pekka Kinanen; Maakuntakaavamerkinnät tulee huomioida tarpeen mukaan. 2

37 Yleiskaavan sisältö ja KHO:n päätös käsiteltiin yleisesittelyn yhteydessä. 5.3 Tavoitteet Arto Remes; Tavoitteena on osoittaa Moision tilalle rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen määrää rakennuspaikkoja. Yksi rakennuspaikka on tarkoitus osoittaa vakituisen asumisen rakennuspaikkana Hulipas- ja Pikku-Liesi järvien väliselle kannakselle. Kts. viranomaisnäkemykset / keskustelu kohdasta 6. MITOITUS / ALUSTAVA LUONN- NOS 5.4 Olemassa oleva selvitysaineisto Alustavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn olemassa olevaan selvitysaineistoon ei ollut lisättävää. 5.5 Laadittavat selvitykset 5.6 Vaikutusalue 5.7 Osalliset Todettiin, että kaavaa varten on laadittu luontoselvitys kesällä 2014, ja että kaavan laatija tekee tarvittavan emätilaselvityksen. Maakuntamuseo on esittänyt, että alueella on arkeologisen selvityksen tarve, koska alueen muinaisjäännösselvitys on vanhentunut ja alueelta on mahdollista löytää ennestään tuntemattomia kohteita. Pekka Maasilta; Alue ei ole ainakaan kylätonttialuetta, ja Juupajoella on ylipäätään vähän muinaisjäännöksiä. Pekka Kinanen; Arkeologinen selvitys tulee tehdä ainakin muuttuvien alueiden osalta. Alustavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn vaikutusalueen kuvaukseen ei ollut lisättävää. Pekka Maasilta; Juupajoen kunnan hallintokunnista kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus. 5.8 Kaavaprosessi Pekka Maasilta; Oas:in kaavaprosessin eri vaiheiden kuvaukseen lisättävä kunnanhallituksen hallinnollinen käsittely. 5.9 Arvioitavat vaikutukset Pekka Kinanen; Oas:in arvioitavien vaikutusten kuvaukseen lisättävä vakituisen asuinrakennuspaikan tavoitteesta johtuen kunnan palvelut ja vakituisen asumisen yhdyskuntarakenne. 3

38 5.10 Aikataulu 5.11 Yhteystiedot Alustavaa aikataulua täsmennetään siten, että kaavan vireille tulo ja oas:in nähtävillä olo ajoittuu tammikuuhun Ei muutoksia alustavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn. 6-7 MITOITUS / ALUSTAVA LUONNOS JA VIRANOMAISNÄKEMYKSET Arto Remes; Alustavien mitoituslaskelmien mukaan tilan rakennusoikeus olisi rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan kolme rakennuspaikkaa, joista yksi on tarkoitus osoittaa vakituisen asumisen rakennuspaikkana Hulipas- ja Pikku-Liesi järvien väliselle kannakselle. Samaan oli päätynyt laskelmissaan työn aloittanut kaavan laatija Voitto Suosaari. Pekka Kinanen; Alueella voimassa olevan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperustetta ei voida enää nykyään käyttää. Rantaviivan muuntaminen tulee tehdä noudattaen Etelä- Savon liiton muuntomallia. Pysyvän asutuksen kaavoitus on hankalaa, ja siltä edellytetään hyvät perustelut. Arto Remes; Voimassa olevan rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden romuttaminen on maanomistajien ja myös kunnan kannalta hyvin epäedullista. Ei voine olla niin, että ranta-asemakaavan laatimisesta rangaistaan poistamalla rantayleiskaavan mitoituksen mukaista rakennusoikeutta. Maanomistajien tasapuolisuuden nimissä myös rantayleiskaavan muuntaminen johtaisi mahdollisesti samalla rakennuspaikkojen poistamiseen. Moision kaavastahan tulisi näin meneteltäessä epäedullinen ennakkotapaus myös muiden maanomistajien kannalta. Pekka Rae; Kaavalla ei ole tarkoitus aiheuttaa haittaa muille maanomistajille. Reijo Honkanen; Ranta-asemakaavassa tulee käyttää nykyisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Omien Etelä-Savon liiton muuntomalliin perustuvien alustavien laskelmien mukaan Moision tilan rakennusoikeus olisi kaksi ( 2-2,5) rakennuspaikkaa. Pekka Maasilta; Kunta puoltaa kaikkia vakituisen asuinrakentamisen hankkeita. Rakennuspaikka tulee osoittaa suoraan kaavalla asuinrakennuspaikaksi, ettei tarvitse hakea poikkeamisia. Juupajoki on pieni kunta, ja kirkonkylän palvelut ovat hyvin saavutettavissa koko kunnan alueelta. Eikä missään haja-asutusalueella ole nykyisin merkittäviä kunnallisia palveluita. Pekka Rae; Alueella hyvät edellytykset vakituiseen asumiseen. Vesi- ja viemärijohto kulkee vain 100 m etäisyydellä ja alueella on myös ennestään vakituista asumista. Lähin kauppa on Lylyssä. Pekka Maasilta; Asuinrakennuspaikan alue on syytä rajata Pikku Liesin rantaan saakka ja asuinrakennuspaikalle voisi osoittaa lomarakennuspaikkaa suuremman saunan rakennusoikeuden (esim. 40 k-m2) 4

39 8 MUUTA Reijo Honkanen; Saunan koko ei ole ongelma, jos rakennus on vain tulkittavissa saunaksi. Varustetaso ratkaisee. Näyttää, että kaavalla voidaan osoittaa kaksi rakennuspaikkaa. Rakentamisesta vapaata rantaa pystytään osoittamaan riittävästi, mikä on hyvä lähtökohta kaavoitukselle. Pekka Kinanen; Tavoiteltu ranta-asemakaava ei näytä mahdottomalta, kunhan noudatetaan nykyisiä suunnitteluperusteita. Todettiin, että alueelle joudutaan laatimaan ranta-asemakaavaa varten riittävä pohjakartta, ja että lainsäädäntö on muuttunut keväällä koskien kaavan pohjakartan hyväksymistä. Nykyään kunta hyväksyy pohjakartan. Pekka Maasilta; Juupajoen kunta ei ole vielä tehnyt uuden lain mukaisia pohjakartan hyväksymisiä. Maasilta lupasi selvittää pohjakartan hyväksymisasiaa, ja totesi, että kartan hyväksyminen järjestyy kunnassa. 9 JATKOTOIMENPITEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pekka Kinanen; Kaavahanketta voidaan jatkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn kaavoitusmenettelyn mukaisesti. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnosvaiheessa. Arkeologisen selvityksen osalta kannattaa olla vielä yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseoon. Pekka Kinanen kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen n. klo Muistion vakuudeksi Hämeenlinnassa Arto Remes 5

40 Liite 6 JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , , ,

41 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Moision tilan ranta-asemakaava Kunta: Juupajoki (177) Kylä: Hulipas (405) Tila: Moisio (osa tilasta) Kaavan laadituttaja ja maanomistaja: Pekka Rae, Hulippaantie 90, Lyly Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilöt Arto Remes ja Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA puh , Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee Juupajoen kunnan Hulipas-kylässä, Hulipas- ja Pikku-Liesi -järvien ranta-alueilla (Kuva 1). Ranta-asemakaava laaditaan tilan Moisio RN:o 2:117 ranta-alueille (Kuva 2). Ranta-asemakaava-alue rajataan alueella voimassa olevan rantayleiskaavaan mukaisesti (Kuva 4.) Alueelta on matkaa Juupajoen kuntakeskukseen Korkeakoskelle n. 13 km lounaaseen. Moision tilan pinta-ala on n. 19,1 ha, ja siihen kuuluu n. 410 m Hulipas -järven rantaa ja n. 350 m Pikku-Liesin rantaa. Järvien väliselle alueelle on rakennettu talon pohja ja metsätaloutta palveleva talousrakennus Pikku-Liesin puolelle. Alueelle on rakentunut myös kattava tieverkosto. Suurin osa tilasta on talousmetsää, jossa on tehty hakkuut vuosina 2007 ja Ranta-asemakaava-alue Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 2

42 2:117 Kuva 2. Moision tilan rajaus. Tavoitteet Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Tarkoituksena on suunnitella Moision tilan ranta-alueiden maankäyttö. Ranta-asemakaavalla selvitetään tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen perustuen tasapuolisesti Juupajoen kunnan nykyiseen rantasuunnitteluja mitoituskäytäntöön. Tavoitteena on muodostaa kaavalla yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka Hulipas- ja Pikku-Liesi -järvien väliselle kannakselle. Muu rantarakennusoikeus osoitetaan tavanomaisena lomarakentamisen rakennusoikeutena. Suunnittelussa huomioidaan ympäristö- ja maisema-arvot. Alueen liikennesuunnittelussa huomioidaan nykyiset tiet ja liittymät yleisille teille. Aiemmat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Vaihemaakuntakaavat keskittyvät vain osaan maankäytön kysymyksistä, ja nykyinen kaava jää voimaan niiltä osin kuin alueita ei muuteta tai kumota vaihemaakuntakaavoissa. Pirkanmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta on esitetty kuvassa 3. Suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: - arvokas kallioalue ge2-012 (Pylkinvuori-Tuulenhuhdanmäki, arvoluokka 3) - ulkoilureitti - Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) on vahvistettu ympäristöministeriössä Vaihemaakuntakaava ei kohdistu ranta-asemakaavan suunnittelualueeseen. - Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty liikenteen kysymyksiin. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty mm. tarvittavat valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset. Kaava sai lainvoiman Vaihemaakuntakaava ei kohdistu ranta-asemakaavan suunnittelualueeseen. - Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatiminen on käynnistetty vuonna Kaavaluonnos on valmistunut ja se pidettiin nähtävillä

43 Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue on rajattu likimääräisesti punaisella ympyrällä. Yleiskaava Alueella on voimassa oleva Juupajoen kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaava, joka on saanut lainvoimain (Kuva 4). Alueelle on aiemmin laadittu Juupajoen kunnanvaltuuston hyväksymä Koillisten alueiden osayleiskaava. Tämä lähinnä Juupavaaran laskettelukeskuksen maankäyttöä järjestelemään laadittu kaava on Juupajoen kaikkien järvien osayleiskaavassa nyt kaavoituksen kohteena olevan tilan osalta kumoutunut. Suunnittelualueelle on osoitettu Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavassa yksi lomarakennuspaikka (RA) Hulipas -järven rannalle. Muutoin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kuva 4. Ote Juupajoen kaikkien järvien rantaosayleiskaavasta (suunnittelualue punaisella). Rakennusjärjestys Juupajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Kiila 109-532-7-52 Harjuntaka 109-532-7-98 Ali-Äijälä 109-532-7-95 (osa tilasta) KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.6.2012,

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JANAKKALA JOKIMAA. Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JANAKKALA JOKIMAA LAITALA RN:o 1:140 TÄHKÄMÄKI RN:o 1:146 OHRAPELTO RN:o 1:161 JÄRVIKANNAS RN:o 1:162 Kylkiäinen ja Mallinkaistenjärvi KYLKIÄINEN-MALLINKAISTENJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

HÄMEENLINNA POHJOINEN

HÄMEENLINNA POHJOINEN HÄMEENLINNA POHJOINEN Osa tiloista Valkeajärvi 109-593-19-8 ja Valkeajärvi 109-593-11-16 Valkeajärvi TUULOKSEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Valkeajärvi) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.11.2014,

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus SYSMÄ SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274 Päijänne, Pyhätselkä Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65

KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 PÄLKÄNE EPAALA Pälkänevesi, Kelppiänselkä KELPPIÄNSELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLA TILAA TAKA-VAIJALA RN:o 8:65 Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee loma-asuntokorttelia 6, maa- ja metsätalousaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Pyhätselkä Tilat Keidas 781-414-7-0 ja Haapakangas 781-414-1-274 Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014, 28.5.2015

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNE Tarjala RN:o 635-461-1-337 ja osa tilasta Metsäkari RN:o 635-461-1-413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 KAAVASELOSTUS 13.7.2012, 22.1.2013, 12.5.2016 1 (21) Iso-Karinniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.

MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3. MIEHIKKÄLÄ SAVAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA (MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2010, 31.3.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kunta: Kylät: Savan alueen osayleiskaava

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA (413) Määräala (M604) Vähä-Siikalan tilasta RN:o 4:101 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 6.6.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 6.6.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014 SWECO Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot