MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA"

Transkriptio

1 Erillisliite nro: 2 ( ) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä

2 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Käytetyt käsitteet ja olemassa olevat suositukset 1 Terveyden edistäminen 2.2Terveyden edistämisen laatusuositukset Terveydenhuollon suositus Sosiaalityön suositus Teknisen ja ympäristötoimen suositus Koulutus- ja sivistystoimen suositus 2.3 Terveysliikunta Terveysliikunnan suositus 2.4 Liikuntaneuvonta 2 Liikunta eri elämänvaiheissa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 3.2 Työikäisten liikunta 3.3 Ikääntyvien ja iäkkäiden liikunta 3 Liikunnan terveysvaikutukset 5 Terveyttä edistävän liikunnan tilanne Kainuussa 5.1 Toimintatavat ja resurssit 5.2 Koetut ongelmat ja muutostarpeet 6 Terveyttä edistävän liikunnan strategia Kainuussa 6.1 Terveyttä edistävän liikuntamallin painopistealueet 6.2 Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Terveydenhuollon henkilöstön koulutus Liikuntaneuvonnan ja seurannan toteuttaminen Liikuntaneuvojan ja liikuntasuunnittelijan tehtävät 7 Työryhmän esitys toimenpiteiksi 7.1 Toiminnan vaatimat resurssit 7.2 Vastuutahot 7.3 Aikataulu Lähteet Liitteet liite 1. Kainuun kuntien ja maakunta-kuntayhtymän liikuntaan sidoksissa olevia henkilöstöresursseja liite 2. Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa liite 3. Liikuntaneuvonnan työprosessi liite 4. Terveyttä edistävän liikuntamallin käytäntö

3 1 Johdanto Maakunnallisuus on Kainuussa uusi tekijä myös liikunnan osalta ja maakunnan, kuntien ja kansalaistoiminnan keskeinen yhteistyö ei vielä ole selkiytynyt. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää uuden ja toimivan terveyttä edistävän liikuntamallin kehittämistä. Terveyttä edistävän liikunnan vaikuttavuus ja tulokset näkyvät myöhemmin eri-ikäisten kainuulaisten hyvänä olona, lisääntyneenä hyvinvointina ja terveytenä. Uusien terveyden edistämisen laatusuositusten (luonnos 2006) mukaan kaikille palveluille yhteisissä suosituksissa edellytetään, että kunnan palvelutoiminnassa terveyttä edistävät toiminnat suunnitellaan yhteistyönä huomioiden paikalliset olosuhteet, palvelurakenne ja palvelujen tarve. Kuntalaisille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tarvitsemiaan palveluita sekä edistää ja ylläpitää niiden avulla omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveyserojen kaventamiseksi kunnan palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota riskiryhmiin ja huonommassa asemassa oleviin. Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään näiden havaittujen tarpeiden pohjalta. (www.terveys2015.fi) Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Liikuntaa lisäämällä voidaan väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia parantaa merkittävästi sekä säästää julkisen sektorin kustannuksia. Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja siihen liittyvän toiminnan tasapainoinen kehittäminen edellyttää yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen. Kansanterveyslaitoksen julkaisujen mukaan väestön koettu terveys on Kainuussa hyvä, huolimatta koko maata korkeammasta sairastavuudesta. Ikävakioitu sairastavuusindeksi, joka koko maassa on 100, vaihtelee Kainuun kunnissa Kajaanin 110:stä Puolangan lähes 160:een. Erityisen yleisiä sairauksia ovat astma, sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta, mutta myös muiden suurten kansansairauksien ikävakioidut esiintyvyysluvut ylittivät maan keskiarvon vuoden 2003 lopussa.(kela 2003) Sosiaali- ja terveyslauta päätti kokouksessaan maakunnallisen, terveyttä edistävän liikuntamallin kehittämisestä vuoden 2006 aikana ja nimesi asiaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän työ käynnistyi huhtikuussa ja tavoitteena on, että kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä työryhmä on hahmotellut terveysliikunnan toimintamallin kokonaisuuden ja ne keskeiset mallin osatekijät, jotka eri toimijatahojen on syytä ottaa huomioon vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnittelussaan. Yksityiskohtaisen mallin on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä ja se on otettavissa käyttöön vuoden 2007 alusta. 2 Käytetyt käsitteet ja olemassa olevat suositukset 2.1 Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen on myös terveyden edellytysten parantamista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. (Vertio 2003) 2.2. Terveyden edistämisen laatusuositukset Uusien terveyden edistämisen laatusuosituksen (luonnos 2006) mukaan kaikille palveluille yhteisissä suosituksissa edellytetään, että kunnan palvelutoiminnassa terveyttä edistävät toiminnat suunnitellaan yhteistyönä huomioiden paikalliset olosuhteet, palvelurakenne sekä palvelujen tarve. Kuntalaisille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tarvitsemiaan palveluita sekä edistää

4 ja ylläpitää niiden avulla omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveyserojen kaventamiseksi kunnan palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota riskiryhmiin ja huonommassa asemassa oleviin, jolloin terveyden edistämisen toimintaa kehitetään näiden todettujen tarpeiden pohjalta Terveydenhuollon suositus Terveydenhuollon suositus korostaa terveyspalveluiden asiantuntijoiden vahvaa erityisosaamista ja vastuuta kansansairauksien ehkäisyssä ja kansanterveysohjelmien toimeenpanossa. Tuloksellinen toiminta vaatii yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa Sosiaalityön suositus Sosiaalityön suositus korostaa erityisesti varhaiskasvatuksen merkitystä, koska siellä luodaan terveiden elämäntapojen omaksumisen perusta sekä tuetaan lasten ja perheiden terveyttä edistäviä elämäntapoja kasvatuskumppanuuden avulla Teknisen ja ympäristötoimen suositus Teknisen ja ympäristötoimen suosituksen mukaan sen erityisenä tehtävänä on turvata terveyttä ja hyvinvointia tuottavat toimintaympäristöt kuntalaisille. Toiminta kattaa mm. asumisen, tuotantoelämän, palvelut, liikkumisen ja virkistyksen tarvitsemat tilat ja ympäristöt Koulutus- ja sivistystoimen suositus Koulutus- ja sivistystoimen suosituksen mukaan niiden erityisenä tehtävänä on ihmisen kasvun ja ihmisenä kasvaminen tukemisen. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, nuoriso- ja liikuntatoimi edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä.

5 Kuvio 1. Terveyttä määrittävät tekijät (Terveyden edistämisen laatusuosituksista) Terveyttä määrittävistä tekijöistä voidaan nostaa esiin tekijöitä, jotka vahingoittavat tai heikentävät yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä. Osa näistä tekijöistä selittää väestöryhmien välisten terveyserojen syntyä. Väestöryhmien välisillä terveyseroilla tarkoitetaan terveydessä ilmeneviä eroja, jotka liittyvät yksilön selviytymistä edistävien voimavarojen epätasaiseen jakautumiseen väestössä. Näitä voimavaroja kuvaavia mittareita ovat mm. koulutus, ammatti tai tulotaso sekä siviilisääty. Kuvio 2. Terveyttä vahingoittavat, heikentävät ja terveyttä suojaavat tekijät Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on yksi lähivuosien keskeisimmistä tavoitteista. Terveys kansanterveysohjelmassa tavoitteeksi asetetaan sukupuolten sekä eri koulutusja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen. 2.3 Terveysliikunta Terveysliikunnaksi voidaan lukea liikunta, joka on kaikille suositeltavaa ja mahdollista ja joka edistää fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista terveyttä toiminnan syistä ja toteuttamistavoista riippumatta. Terveysliikunnaksi voidaan nimittää sitä liikuntaa, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella ja vähäisin vaaroin riippumatta toiminnan tavoitteista ja toteuttamistavoista. Terveyttä tukeakseen liikunnan on oltava usein toistuvaa, jatkuvaa ja toteuttajansa kuntoon nähden kohtuullista. (Vuori 1996) Terveysliikunnan suositus Suomessa ei virallista terveysliikuntasuositusta ole. Terveyttä ja toimintakykyä edistävän liikunnan kriteereistä ja suosituksista on olemassa käyttökelpoisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. USA:ssa American College of Sports Medicine (ACSM) laati jo 1990-luvun alussa suositukset, joita on hiljalleen päivitetty. (Fogelholm & Oja 2005) Nykyisessä terveysliikuntasuosituksessa on määritelty riittävä perustaso, jolla fyysiseen passiivisuuteen liittyvät suurimmat terveysriskit vältetään. Perustason voi saavuttaa 3-4 tunnin perusliikkumisella viikossa tai 2-3 tunnin viikoittaisella täsmäliikunnalla, jotka vastaavat noin 1000 kcal energiankulutusta viikossa. (Fogelholm & Oja 2005) Tuore selvitys suomalaisten aikuisten liikuntatottumuksista kertoo, että vain kolmannes suomalaisista liikkuu riittävästi. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan terveyden kannalta riittäväksi liikunnaksi tulkitaan vähintään 30 minuuttia ja vähintään neljä kertaa viikossa sellaista liikuntaa tai kuntoilua, että se on luonteeltaan vähintäänkin hengästyttävää. (Kansallinen liikuntatutkimus 2006) 2.4 Liikuntaneuvonta Liikuntaneuvonta on toimintaa, jossa asiantuntija määrittää yhdessä asiakkaan kanssa hänen liikuntatarpeensa, halukkuutensa ja sopivuutensa liikuntaan ja laatii liikunnan toteuttamissuunnitel-

6 man, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Liikuntaneuvonta on erityisen tärkeää sellaisille henkilöille, jotka liikkuvat vähän ja joille liikunta on sairastumisriskiä vähentävä tai sairauden hoitoa edistävä tekijä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000). Liikuntaneuvonnassa ja liikuntaohjelmia suunniteltaessa tulee selvittää asiakkaan tarve, halukkuus ja sopivuus liikuntaan. Tehokas ja turvallinen liikuntaneuvonta edellyttää, että asiantuntija yhdessä asiakkaan kanssa määrittää liikuntatarpeen ja laatii liikuntaohjelman. Asiakas sitoutuu sen toteuttamiseen ja asiantuntija asiakkaan tukemiseen ja suunnitelman seurantaan. 3 Liikunta eri elämänvaiheissa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta Lapsi tarvitsee liikkumista eli liikuntaa, koska se on edellytys normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. Osa liikunnan vaikutuksista ilmenee heti, osa vasta vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Lapsilla ja nuorilla lihavuus yleistyy ja heidän fyysinen kuntonsa huononee. Tällä hetkellä ylipainoisia lapsia on jo %. Kansainvälisiin suosituksiin pohjautunut yhden tunnin päivittäisen liikunnan kokonaismäärä ei enää riitä vaan lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005). Tällä hetkellä vain 30 % suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu terveen kehityksen kannalta riittävästi (www.nuorisuomi.fi). 3.2 Työikäisten liikunta Liikunta lisää kuntoa ja terveyttä. Liikunnalla on ennaltaehkäisevä, kuntouttava tai hoitava vaikutus yli 20 sairauteen. Säännöllinen, intensiivinen, koko elämän kestävä liikuntaharrastus näyttää suojaavan työkyvyttömyydeltä ja lisäävän eliniän odotetta. Väestötasolla liikunta näyttää suojaavan työkyvyttömyydeltä ensisijaisesti hyvin koulutettuja. Ne jotka liikkuvat, hyötyvät eniten ja juuri ne, joille liikunta olisi tarpeellisinta, jäävät usein aktiviteettien ulkopuolelle. (Taimela 2005). Kansanterveyslaitoksen tekemän selvityksen mukaan työikäisten liikunnan harrastamiselle oli ominaista riittävän liikunnan määrän väheneminen nuoruusiän jälkeen. Ikäryhmässä v. päivittäin tai 4-6 kertaa liikkuvien määrä oli v ,9 %, ikäryhmässä v 25,6 %, ikäryhmässä v. 30,0 %, ikäryhmässä v. 32,6 %. Eläkeiän lähestyessä liikunnan määrä kasvaa, ikäryhmässä v. riittävästi liikkuvien määrä oli v ,2 %. Ylipainoisten osuus eri ikäryhmissä kasvaa iän myötä, vuotiaissa miehissä ylipainoisten osuus oli n. 30 %, vuotiaista miehistä ylipainoisia on lähes 70 %. Koko ikäluokassa v ylipainoisten osuus on miehissä n.60 %. Naisilla vastaavat luvut ovat n. 18 % ikäluokassa v, runsaat 60 % ikäluokassa v ja keskimäärin n. 40 % vuotiaista naisista on ylipainoisia. (Kansanterveyslaitos 2005). Vastaavan tuloksen aikuisväestön liikunta-aktiivisuudesta kokonaisuutena ja ikäryhmittäin antaa myös vuoden 2006 Kansallinen liikuntatutkimus. Tutkimuksen mukaan työikäisistä liikkuu riittämättömästi 64 %. 3.3 Ikääntyvien ja iäkkäiden liikunta Liikunnalla ja muulla sopivalla fyysisellä aktiivisuudella on erityisen merkittäviä vaikutuksia iäkkäiden toimintakykyyn sairauksien ja toiminnanvajavuuksien ehkäisyn, itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun kannalta. Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana eläkeikäisten keskuudessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että fyysisesti passiivista elämää viettävien henkilöiden määrä kasvaa etenkin vanhimmissa ikäluokissa. Suositeltava liikunnan määrä ja muodot vaihtelevat suuresti ikääntyvillä ja vanhuksilla ja siksi heidän liikuntaohjelmansa on syytä laatia yksilöllisesti. Lihaskunnon merkityksen kasvaessa on suositeltavaa tehdä lihasvoimaharjoittelua vähintään kerran viikossa. Liikkuminen, hyvä lihasvoima ja tasapaino parantavat iäkkäimpien ja raihnaisimpien elämänlaatua. (Heikkinen 2005) Kansanterveyslaitoksen tekemässä selvityksessä vuotiaiden ikäryhmässä miehistä 65 %

7 ja naisista 61 % ilmoitti kävelevänsä vähintään 4 kertaa viikossa ainakin puolen tunnin ajan. Muuta liikuntaa kuin kävelyä harrasti vähintään kaksi kertaa viikossa 48 % sekä miehistä että naisista. (Kansanterveyslaitos 2005) 4 Liikunnan terveysvaikutukset Säännöllisen liikunnan on todettu olevan terveydelle edullista, mutta tästä tiedosta huolimatta useimmat ihmiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Erityisen tärkeää olisi saada riittämättömästi liikkuvat henkilöt lisäämään liikuntaa. Liikkumattomuus nostaa sairastumisriskiä sepelvaltimotaudissa ja aivohalvauksessa noin kaksinkertaiseksi aikuisiän sokeritaudissa noin prosenttia suuremmaksi kohonneessa verenpaineessa 30 prosenttia suuremmaksi paksusuolen syövässä prosenttia suuremmaksi Liikkumattomuus nostaa lonkkamurtuman riskiä prosenttia suuremmaksi lihavuuden kehittymisen riskiä kaksinkertaiseksi riskiä menettää itsenäinen selviytyminen huonokuntoisuuden takia vuotta aikaisemmin Säännöllinen liikunta on yhteydessä alentuneeseen: kokonaiskuolleisuuteen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja -sairauksiin sepelvaltimotautiin lihavuuteen aikuisiän sokeritautiin paksunsuolen syöpään osteoporoosiin (Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö 2001; Vuori, Taimela & Kujala 2005) 5 Terveyttä edistävän liikunnan tilanne Kainuussa 5.1 Toimintatavat ja resurssit Terveyttä edistävän liikunnan toimintatavat ja resurssit vaihtelevat Kainuussa. Joissakin kunnissa terveyttä edistävää liikuntaa järjestävät kunnat tai kansalaisopistot, joissakin palvelujen tarjoajana toimii kansalaissektori ja jollain alueella maakunta-kuntayhtymä. Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) järjestämiseen keskittyviä erityisliikunnan ohjaajia on neljän kunnan alueella. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ei systemaattisesti Kainuun alueella toteuteta. Kainuun liikuntatoimi hankkeen tekemän selvitystyön tuloksena arvioidaan Kainuussa olevan tällä hetkellä noin 320 aikuisten kunto- ja terveysliikuntaryhmää. Näihin osallistuu noin 4850 yli 15 vuotiaista. Soveltavan liikunnan ryhmätoimintoja näistä on noin kolmasosa. Selvityksessä on huomioitu Kainuun kunnat Sotkamoa lukuun ottamatta. Selvitys on suuntaa antava mm. kansalaistoiminnan osalta, vaikkakin pääosa kansalaistoiminnan tuottamista liikuntapalveluista on terveyttä edistävää liikuntaa. Kainuun liikuntatoimi hankkeen myötä jokaiseen Kainuun kuntaan on syntynyt terveysliikuntaverkosto (työryhmä), jossa on kuntien, terveydenhuoltosektorin, kansalaistoiminnan ja yksityisen palveluntuottajien edustus mukana. Kainuun kuntien ja maakunta-kuntayhtymän liikuntaan sidoksissa olevia henkilöstöresursseja on

8 kuvattu liitteessä Koetut ongelmat ja muutostarpeet Liikunnan käsite on laajentunut. Sen painopistealueita valtakunnallisesti ovat tällä hetkellä terveyttä edistävä liikunta ja lasten ja nuorten liikunta. Kainuussa terveysliikunnan tarjonta vaihtelee suuresti eri kuntien välillä. Ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa ja seurantaa ei tällä hetkellä systemaattisesti toteuteta eikä tällä hetkellä ole olemassa selkeää päätöstä terveyttä edistävän liikunnan järjestämisvastuusta. Kuntien ja kuntayhtymän välinen työnjako on sopimatta. Kansalaissektorin toiminta perustuu vertaisohjaajien tekemälle vapaaehtoistyölle, eikä sille tällä hetkellä ole olemassa tukijärjestelmää. Kuntien alueille synnytetyt terveysliikuntaverkostot saavat tukea ainoastaan Kainuun liikuntatoimi hankkeelta. Verkostojen toimintaa vaikeuttaa mm. terveydenhuoltosektorin asiantuntijoiden vaikeus osallistua työryhmän toimintaan. Kohdennettua tukimuotoa terveysliikunnan uusien ryhmien käynnistämiseksi ei ole olemassa. 6 Terveyttä edistävän liikunnan strategia Kainuussa Terveyttä edistävä liikunta on nostettu valtakunnallisesti kansanterveyden edistämisen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiseksi painoalueeksi. Terveys kansanterveysohjelma linjaa suomalaista terveyspolitiikkaa sekä painottaa laaja-alaista yhteistoimintaa väestön terveyden edistämiseksi. Kainuun terveyttä edistävän liikunnan tavoitteet ja painopisteet ovat näiden valtakunnallisten linjausten mukaisia. Keskeisenä tavoitteena on väestön terveystietoisuuden ja liikunta-aktiivisuuden lisääntyminen ja pysyvä elämäntapamuutos. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kohderyhmiin suunnattua kattavaa riskikartoitusta ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa. Liikuntaneuvonnan ja ohjauksen toteuttaminen tarvetta vastaavasti vaatii liikuntaneuvontaa tukevan pitkäjänteisen koulutuksen suunnittelua ja erityisesti terveydenhuollon henkilöstöön kohdennettua laaja-alaista toteutusta. Terveyttä edistävän liikuntamallin onnistuminen Kainuussa edellyttää tarvittavien resurssien kohdentamista sekä yhteisen toimintakulttuurin luomista. Onnistuminen edellyttää vastuualueiden linjaamista sekä pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyä. 6.1 Terveyttä edistävän liikuntamallin painopistealueet Liikunta on yksi neljästä keinosta (terveellisen ravitsemuksen, kohtuullisen alkoholin käytön ja tupakoimattomuuden ohella) ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lihavuus on osoittautunut erittäin merkittäväksi sairauksien aiheuttajaksi. Monet siihen liittyvistä sairauksista ovat suuria kansantauteja, joten lihavuuden kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Lisäksi on huomattavaa, että ylipainoiset liikkuvat normaalipainoisia vähemmän. Tämä on todettu monissa tutkimuksissa erilaisilla menetelmillä kuten tarkkailemalla, videokuvauksilla, askelmittarilla ja liikuntapäiväkirjalla. (Fogelholm & Kaukua 2005) Liikunnan lisääminen ja terveellisen ravitsemuksen merkitys korostuu monissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemassa Suomalaiset ravitsemussuosituksissa (2005). Täysin uutta suosituksissa on fyysisen aktiivisuuden esittäminen hyvän ruokavalion rinnalla osana terveyttä edistäviä elintapoja. Kainuussa terveyttä edistävän liikuntamallin painopistealueiksi esitetään riittämättömästi liikkuvat

9 sekä henkilöt joilla on ongelmia painonhallinnan kanssa Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja toteuttajatahot Terveyden edistäminen on terveyden edellytysten parantamista, terveyteen sijoittamista ja tietoista voimavarojen kohdentamista sekä vaikuttamista terveyden taustatekijöihin. Se on myös terveysnäkökohtien huomioon ottamista eri politiikkojen päätöksenteossa ja toiminnassa sekä voimavarojen uudelleen suuntaamista kuntalaisten terveystarpeiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa määrätietoista terveyden edistämisen johtamista sekä johdonmukaista terveyden yhteiskunnallisen näkyvyyden ja painoarvon lisäämistä. Tavoitteena on saada kuntapäättäjät kaikilla hallinnonaloilla tunnistamaan päätösten terveysvaikutukset ja vastuunsa terveyden edistämisestä. (Terveyden edistämisen laatusuositusluonnos 2006) Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteena on kainuulainen väestö ja riittämättömästi liikkuvat ja ylipainoiset kainuulaiset. Tavoitteena on väestötason terveystietoisuuden ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Pääasialliset keinot ovat terveydenhuoltohenkilöstön koulutus sekä suunnitelmallisen liikuntaneuvonnan ja seurannan järjestäminen. Toteuttajatahoina toimivat Kainuun maakunta-kuntayhtymä, kunnat, kansalaisjärjestöt, ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus tiiviissä yhteistyössä. Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa on kuvattu liitteessä Terveydenhuollon henkilöstön koulutus Terveydenhuollon henkilöstön koulutus etenee asteittain. Aloitusvaiheessa koulutuksen kohderyhminä ovat lääkärit, kansanterveyshoitajat, fysioterapian henkilöstö sekä työterveyshuolto. Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan myöhemmin. Henkilöstön koulutus käynnistyy vuoden 2007 aikana. Koulutuksen järjestäminen vaatii yhden päätoimisen liikuntasuunnittelijan työpanoksen Liikuntaneuvonnan ja seurannan toteuttaminen Suunnitelmallinen liikuntaneuvonta ja seuranta liitetään olennaiseksi osaksi terveyttä edistävän liikunnan palveluketjua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Toiminta järjestetään seudullisena toimintana Kainuussa. Vuoden 2007 aikana maakunnallisen terveyttä edistävän liikuntamallin toteutumiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat aikuisväestöön. Lasten ja nuorten osuus tulee mukaan vuonna Tuolloin on mahdollista huomioida meneillä olevien kehittämisprosessien (mm. Sydänliiton ja Kainuun liikuntatoimi hankkeen) suositukset ja toimintakäytännöt Henkilökohtainen neuvonta on terveysliikunnan edistämisen yksilöllisin toteutustapa. Terveydenhuollon asiakkaissa on sellaisia, joita on vasta viriteltävä lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan sekä sellaisia, joita on autettava sopivien liikuntatottumusten omaksumiseen askel askeleelta etenevän henkilökohtaisen neuvontaprosessin avulla. Jo aiemmin liikuntaa harrastanut asiakas voi hyötyä melko lyhyestä arvioivasta ja opastavasta neuvontakeskustelusta ja hakeutua sen perusteella sopiviin liikuntapalveluihin. Liikuntaneuvojan puutteellinen taito, kiirehtiminen ja pintapuolinen työtapa heikentävät asiakkaan sitoutumista neuvontaan ja omatoimiseen harjoitteluun sekä heikentävät liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta. (Nupponen & Suni 2005) Liikuntaneuvojan ja liikuntasuunnittelijan tehtävät Liikuntaneuvojan tehtävät

10 asiakkaan ajattelun ja käyttäytymisen muutoksen (liikunta ja ravitsemus) tukeminen eli yksilöllinen neuvonta ja liikuntaan ohjaus terveyskunnon testaaminen tarvittaessa olemassa olevien liikuntapalveluiden kartoittaminen ja liikuntapalveluketjujen toimivuudesta huolehtiminen, liikuntapalvelurekisterin ylläpitäminen seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen tiedottaminen osallistuminen liikuntaa edistävien ohjelmien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen Tulosten saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä neuvontaa, sillä ihmisten omaksumiin tapoihin vaikuttaminen ei ole helppoa. Liikuntaneuvoja on linkki kuntien, kuntayhtymän ja muiden toimijoiden välillä. Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta. Laadun tunnusmerkkeinä esitellään käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus, yksilöllisyys, joustavuus ja saumattomuus, turvallisuus, eettisyys sekä hyvät arviointikäytännöt. (STM 2004) Asiakkaan kokemuksia liikuntatapojen muuttamisprosessissa on seurattava sitä tiheämmin, mitä epävarmempi ja liikuntaan tottumattomampi henkilö on kysymyksessä. Pysyvän muutoksen aikaansaaminen vaatii pitkäaikaisen seurannan ja säännöllisen palautteen. Kainuulaisen mallin suunnittelun pohjana on liitteessä 3 esitetty liikuntaneuvonnan työprosessi vasta-alkajalle/epäröivälle/tottumattomalle asiakkaalle. (Nupponen & Suni 2005) Seurantaa ja arviointia tulee tehdä myös liikuntaneuvonnan ja liikuntapalveluketjujen toimivuuden ja vaikuttavuuden suhteen. Terveyttä edistävän liikuntasuunnittelijan tehtävät kehittää ja luoda uusia toimintalinjoja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi suunnittelee ja siirtää terveyttä edistävän liikuntamallin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää suunnittelee tarvittavat koulutuskokonaisuudet kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä asiantuntijavastuu terveyttä edistävän liikunnan kehittämisestä vastaa liikuntaa edistävien ohjelmien ja hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta osallistuu muiden terveyttä edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen koordinoi seudullisten liikuntaneuvojien toimintaa 7 Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli on pitkäaikainen ja tavoitteellinen prosessi, joka vaatii koko toimijakentän yhteistä toimintatapaa. Onnistumisen edellytyksenä on, että liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteydet tunnetaan ja ymmärretään hyvin. Liikunta tulee nähdä pätevänä keinona sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tämä edellyttää terveydenhuollon henkilöstön koulutuksen lisäämistä. Pysyvien muutosten saaminen väestön liikuntakäyttäytymisessä edellyttää yksilökohtaista neuvontaa ja seurantaa sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Terveyttä edistävän liikuntamallin käytäntö on esitetty liitteessä Toiminnan vaatimat resurssit Terveyttä edistävän liikuntamallin vieminen käytäntöön edellyttää viiden henkilön työpanosta. Terveyttä edistävä liikuntasuunnittelija koordinoi terveyttä edistävän liikuntamallin viemisen käytän-

11 töön. Liikuntaneuvonta toteutetaan seutumallina seuraavasti: Kajaanin seudun (Kajaani, Vuolijoki, Paltamo, Ristijärvi) liikuntaneuvonnasta vastaa kaksi liikuntaneuvojaa, Ylä-Kainuun (Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi) yksi liikuntaneuvoja ja Kuhmo-Sotkamo-seudun yksi liikuntaneuvoja 7.2 Vastuutahot Terveyttä edistävän liikuntamallin kokonaisvastuu on Kainuun maakunta-kuntayhtymällä ja Kainuun kunnilla. Kainuun maakunta-kuntayhtymä vastaa terveyttä edistävän liikuntamallin liittämisestä kiinteäksi osaksi terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja siihen tarvittavasta koulutuksesta. Kainuun kunnat vastaavat liikuntalain mukaisista tehtävistä; liikunnan edellytysten luomisesta ja kunto- ja terveysliikuntaryhmien toiminnan tukemisesta. Kainuun Liikunta vastaa liikuntaneuvonnan toteuttamisesta, liikuntaneuvojien koulutuksesta, kansalaistoimijoiden työn tukemisesta ja liikuntapalvelurekisterin luomisesta ja päivittämisestä. Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin yliopistokeskus vastaavat prosessin seurannasta ja arvioinnista. 7.3 Aikataulu Työryhmä esittää seuraavaa aikataulua terveyttä edistävän liikuntamallin viemisestä käytäntöön. I-IV /2007 V-VI VIII VIII-XII Toiminnan käynnistämisen ja koulutuskokonaisuuden suunnittelu, henkilöstön sitouttaminen ja tarvittavan materiaalin tuottaminen Liikuntaneuvonnan ja liikuntaneuvojien koulutus Liikuntaneuvonnan työprosessin kokeilu Nykyisten liikuntapalveluiden käyttöön liittyvä tarpeen arviointi Liikuntapalvelurekisterin käyttöönotto Aikuisväestön ja ikääntyvien liikuntaneuvontaprosessien käynnistäminen Uusien toimintaryhmien käynnistäminen Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaprosessin suunnittelu Henkilöstön sitouttaminen, tarvittavan materiaalin tuottaminen I/2008 Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaprosessien käynnistäminen Alustava arvio kustannuksista 2007* liikuntasuunnittelija, 12 kk liikuntaneuvojat 4 x 7 kk matkakulut liikuntaneuvojien koulutus/ukk 5000 toimintakyvyn kartoitus- ym. kulut 3000 toimitilat, välineet, muut kulut jne materiaalikulut yhteensä Suunnittelussa mukana liikuntatoimihanke resursseineen

12 Alustava arvio kustannuksista 2008 liikuntasuunnittelija, 12kk liikuntaneuvojat 4 x12 kk matkakulut koulutus 3000 toimintakyvyn kartoitus ym. kulut 7000 toimitilat, välineet materiaalikulut * yhteensä terveydenhuollon palvelujärjestelmään integroimisesta johtuvat kulut eivät sisälly - mahdolliset tulot eivät sisälly - seuranta ja arviointikulut eivät sisälly LÄHTEET Fogelholm, M., Kaukua, J Lihavuus. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Fogelholm, M. & Oja, P Terveysliikuntasuositukset. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Heikkinen, E Keski-ikäisten ja iäkkäiden liikunta. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Helakorpi, S., Patja, K., Prättälä, R., Uutela, A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B18/ [luettu ] Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. Helsinki, Kansallinen aikuisten liikuntatutkimus Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Kuntoliikuntaliitto, Nuori Suomi, Opetusministeriö, Olympiakomitea, TNS-Gallup, Helsingin kaupunki. Nupponen, R., Suni, J Henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Paronen, O., Nupponen, R Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Suomalaiset ravitsemussuositukset, Taimela, S Työikäisten liikunta. Teoksessa Vuori, I., Taimela, S. & Kujala, U. (toim.) Liikuntalääketiede. Hämeenlinna: Duodecim,

13 Terveysliikunnan paikalliset suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2000:1. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki, Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki, Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:17. Helsinki, Vertio, H Terveyden edistäminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Jyväskylä Vuori, I Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. Vuori, I., Taimela, S. & Kujala, U. (toim.) Liikuntalääketiede. Julkaisematon lähde: Terveyden edistämisen laatusuositusluonnos, 2006 Kuntien henkilöstöresurssit LIITE 1 Hyrynsalmi vapaa-aikasihteeri 50 % Kajaani yhteyspäällikkö Kuhmo sivistystoimenjohtaja erityisliikunnan ohjaaja Paltamo liikunnanopettaja / vapaa-ajan ohjaaja 6 h / vko Puolanka liikuntasihteeri 50 % osa-aikaeläkkeellä Ristijärvi vapaa-aikasihteeri 30 % Sotkamo liikuntatoimenjohtaja erityisliikunnan ohjaaja Suomussalmi liikuntasihteeri erityisliikunnan ohjaaja Vaala vs. nuorisosihteeri 30 % Vuolijoki nuorisosihteeri 50 % Kainuun työterveyden henkilöstöresurssit: Hyrynsalmi työterveyshoitaja 50 % Kajaani 7 työterveyshoitajaa (ja Vuolijoki) 4 lääkäriä 1 työfysioterapeutti Kuhmo 2 työterveyshoitajaa 1 lääkäri Paltamo työterveyshoitaja 50 % Puolanka työterveyshoitaja 50 % Ristijärvi työterveyshoitaja 50 % Sotkamo 3 työterveyshoitajaa 1 lääkäri

14 Suomussalmi 2 työterveyshoitajaa lääkäri Vaala? osa-aikainen Kuntayhtymän perusterveydenhuollon henkilöstöresurssit: Hyrynsalmi Fysioterapeutti 60 % Kajaani 10 fysioterapeuttia, Kni 2 terveysliikunnan ohjaajaa Kuhmo 3 fysioterapeuttia Paltamo Fysioterapeutti Puolanka Fysioterapeutti Ristijärvi Fysioterapeutti 40 % Sotkamo 2 fysioterapeuttia Suomussalmi 2 fysioterapeuttia Vaala Fysioterapeutti Vuolijoki fysioterapeutti liite 2. Terveyttä edistävän liikuntamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa Kohde Tavoitteet Keinot Vastuutahot Yhteiskunta ja rakenteet Yhteisöt Yhteisöihin kohdistuva rakentava ja ennaltaehkäisevä terveysliikunnan edistäminen Määrätietoinen terveysliikunnan edistäminen sekä johdonmukainen toiminta liikunnan ja terveyden yhteiskunnallisen näkyvyyden ja painoarvon lisäämiseksi Terveyttä edistävän liikunnan näkökulma otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja monipuolisista liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista pidetään huolta Liikunta tukee yhteisöllisyyttä, liikunta on kainuulaisten yhteinen voimavara Liikunta tulee osaksi arkipäivää ja terveysliikunnan määrä lisääntyy Terveyden kannalta liian vähäisen liikunnan aiheuttamien riskitekijöiden tunnistaminen Yhteiskuntapolitiikka Yhdyskuntasuunnittelu Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen Kaavoitus ja suunnittelu Ennaltaehkäisevien toimintaresurssien lisääminen Elämäntapakartoitus ja liikuntaneuvonta osaksi palvelujärjestelmää Kainuun maakunta-kuntayhtymän ja kuntien kaikki hallinnonalat ja toimialat Kainuun kunnat Kainuun maakunta-kuntayhtymä, neuvolat, päivähoito, koulut, työpaikat, järjestöt, vanhemmat

15 Väestö Kainuulaiseen väestöön kohdistuva ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen liikunnan avulla Yksilö Henkilöihin kohdistuva terveysliikunnan edistäminen Kainuun väestö voi paremmin. Liikunnan terveysvaikutukset tunnetaan paremmin Liikunta on osa kainuulaisen arkea koko elämänkaaren ajan Vähäisen liikunnan harrastamisen tai ylipainoisuutensa vuoksi selvästi riskiryhmään kuuluvien tavoittaminen ja elämäntapa-muutosten aikaansaaminen Yksilöllinen terveyttä edistävä liikuntaneuvonta on kaikkien saatavissa Kainuulaisten liikuntatietoisuuden lisääminen Koulutus, liikuntaneuvonta, valistus, seuranta Riskikartoitus, ohjaus, neuvonta, seuranta Terveysliikuntaverkostot kunnissa ja maakunnassa Liikuntapalvelut ovat kaikkien kainuulaisten saavutettavissa tasapuolisesti Maakunta-kuntayhtymä. kunnat, oppilaitokset, Kainuun Liikunta ja muut järjestöt Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Kainuun kunnat, Kainuun Liikunta,

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot