URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:"

Transkriptio

1 URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / Laatija: Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu Hämeenlinna puh/fax sähköposti: toimisto(at)poutanenoy.fi Hyväksymiskäsittelyt Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS KAAVASELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT MUU KÄYTETTY MATERIAALI 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Vesistötiedot SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Ranta-asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta 5 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 6 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS MITOITUS Kaava-alueen mitoitus Koko Valajärven mitoitustarkastelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maankäyttö Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialueet (RA-1) Matkailupalvelujen korttelialue (RM) Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL-yk) Maa- ja metsätalousalueet (M) Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja Jätevesien puhdistamon alue (ET) Vedenottamoalue (ET-v) Tiealueet(t) Tekninen huolto KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleiskaavan sisältövaikutusten huomiointi ja arviointi Ympäristövaikutukset Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Muut vaikutukset (sosiaaliset, kulttuuriset ym. vaikutukset) ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN TOTEUTTAMINEN JA SEN AJOITUS TOTEUTTAMISEN SEURANTA 12

3 3 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Valajärven etelärannalla noin 7 km Nuutajärven taajamasta länteen. Alueelta on Urjalan keskustaan noin 18 km, Tampereelle n. 65 km, Turkuun n. 105 km ja Helsinkiin n. 150 km matka. 1.2 KAAVAN TARKOITUS Kaavan tarkoituksena on laatia Valajärven kartanon ranta-alueille yksityiskohtainen rantaasemakaava kartanon toimintojen kehittämiseen liittyvää matkailu- ja loma-asumista varten. Liitekartta 1: kaava-alueesta. Kaavan käsittely suoritetaan toiseen kertaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella koskien vuonna 2009 hyväksyttyä kaavaehdotusta. 1.3 KAAVASELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT - kaava-alueen rajauskartta 1: ote maakuntakaava - Valajärvellä käytetyt rantarakennusoikeuden mitoitustasot, karttaliite - seurantalomake sekä erilliset liitteet: - kaavakartta 1:2000 määräyksineen - luontoselvityksen ajantasaistus v vesihuoltosuunnitelman - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (kaavaehdotus ) - viranomaisneuvottelumuistio luontoselvitykset , FK Teppo Häyhä 1.4 MUU KÄYTETTY MATERIAALI - Vesistötutkimustietoja, Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys - Kantatila- ja mitoitusselvitykset 2. TIIVISTELMÄ Kaavalla on muodostettu kohdealueelle vanhojen omarantaisten ja uusien yhteisrantaisen lomaja matkailurakentamisen kortteleita Valajärven kartanon matkailutoimintoja varten. Ojansuunvuoren alueella on kaavassa osoitettu kaksi rakennuspaikkaa vanhojen aiemmin rakennettujen lomarakennusten yhteyteen. Valajärven rantaan sijoittuu yhteisrantaisia rakennuspaikkoja palveleva lähivirkistysalue. Kaava-alue on tarkoitus liittää vaiheittain rakennettavaan vesihuoltoverkostoon ja alueelle rakennetaan oma pienpuhdistamo ja vedenottamokaivo. Alueella on huomioitu 2 kpl liito-oravan elinpiirejä. Ojansuunvuoren alue on merkitty MY-alueena, jossa huomioidaan maisemalliset ympäristöarvot ja arvokkaat luontotyypit. Alueen luontoselvitystä on ajantasaistettu liito-oravan osalta v sekä tehty vesihuollon yleissuunnitelman ajantasaistus v

4 4 3. ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue käsittää Valajärven etelärannalla Ojansuunvuoren molemmin puolin luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 1000 m. Alueen pinta-ala on noin 50 ha Luonnonympäristö Alue on pääosin metsämaata. Töllinlahden takana on viljeltyjä peltolohkoja. Alueelta on tehty erillinen luontoselvitys kesällä 2004 sekä liito-oravaesiintymien ja linnuston osalta täydennykset 2005 ja Selvityksessä Ojansuunvuoren ympäristössä todettiin metsälain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. V ja 2006 selvityksissä kaava-alueella todettiin liito-oravan pesimä- ja oleskelualueita. Linnuston osalta kaava-alueella ei todettu suunnitteluun vaikuttavia lajeja. Liito-oravan osalta on tehty erillinen vaikutusten arviointi kesällä 2006 sekä täydennetty (ajantasaistettu) liito-oravaselvitystä vuonna Luontoselvitysten ajantasaistetut tulokset on huomioitu kaavaratkaisuissa Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on ennestään kaksi rakennettua vanhempaa lomarakennuspaikkaa Ojansuunvuoren kärkiosan tuntumassa. Vanhempi lomarakennus niemen kärjessä on vuodelta 1967 n. 40 m2 ja uudempi niemen sivulla oleva vuodelta 1985 n. 30 m2. Molemmille lomarakennuksille on myönnetty aikanaan viralliset rakennusluvat (v lupa N:o 75 ja v lupa N:o 106). Kaava-aluerajauksen ulkopuolella Valajärven muilla rannoilla on vanhempaa loma-asutusta. Kaava-aluerajauksen pohjoispuolella on Vähä-Järventaustanjärven tila ja erillinen lomakäytössä oleva ns. kuivan maan asuinrakennus. Valajärven muulla osalla kuin kaava-alue (ranta + rantavyöhyke noin 200 m:iin saakka) on tällä hetkellä noin 45 kpl rakennettuja tai lohottuja rakennuspaikkoja Palvelut Lähin koulu ja kauppa on Nuutajärven kylässä noin 7 km. Muut perus- ja kaupalliset palvelut saadaan Urjalan kirkonkylästä (noin 18 km) Vesistötiedot Valajärven vesipinta-ala on noin 105 ha. Järvi on matalahko, suurin syvyys noin 2 m. Vesistön ravinnetaso on reheville vesille ominainen, talviaikana on havaittu happitalouden häiriöitä. Vesistö soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.

5 5 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on huomioitu pääosin maakuntakaavan välityksellä Maakuntakaava Kaavoitettava alue kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Kaava-alueella ei ole maakuntakaavan (v. 2007) aluevarauksia. Liitekartta Yleiskaava Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavaa laadittaessa on otettu huomioon soveltuvin osin mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista on säädetty (MRL 39 ) Ranta-asemakaava Muulla osalla Valajärveä ei ole ranta-asemakaavoja Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Urjalan kunnan rakennusjärjestystä Pohjakartta Kaavoitettavalta alueella käytetään 1:2000 pohjakarttaa. Pohjakartta on hyväksytty 12/ ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Muita osallisia ovat lähialueen muut maanomistajat ja asukkaat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavan viranomaisosallisia ovat: - Urjalan kunta - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan Liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo Yhteisöt: -Vattenfall Oy 4.2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Kaava on laitettu uudelleen vireille 8/2010 aikana. Urjalan kunta on kuuluttanut kaavahakemuk-

6 sen vireille maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnanvirastossa kaavakäsittelyn aikana. Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti. Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) pidetään nähtävillä kunnassa ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä. Kaavamuutosehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä kunnassa 30 päivän ajan ja osallisilla on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa. Kaavahankkeesta on pidetty MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu työn alkuvaiheessa Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Kaavaa on muutettu aikaisempaan v hyväksyttyyn kaavaehdotukseen verrattuna seuraavasti: - Vanhan kaavan korttelit 3 RA ja 4 RA-1 on siirretty kauemmaksi rannasta ( 200 m) - VL-yk aluetta Töllinlahden pohjukassa on supistettu ja poistettu huoltorakennuksen rakennusala sekä lisätty 30 k-m2 suuruisen saunan rakennusala. - Uudet korttelit 3 RA-1 ja 4 RA-1 on osoitettu vähintään 200 m rantaviivasta lukien. - Vanhan kaavan mukaisista kortteleista 9 AO ja 10 RA-1 on poistettu 4 kpl rakennuspaikkoja ja muutettu jäljellejäävät kortteleiden rakennuspaikat RA-1 käyttöön - Korttelia 1 RA-1 on siirretty kauemmaksi rannasta (vähintään 200 m) ja välialue osoitettu M-alueena, koska alueella mm. liito-oravan s-1 aluerajaus. - Kaava-alueelle on osoitettu jäteveden puhdistamon paikka Valajärven laskuojan pään tuntumaan. Kaava-alueen rantaviivamitoitus on pienentynyt 2 kpl laskennallista omarantaista lomarakennuspaikkaa. Taustamaaston mitoitus on pienentynyt yhteensä 2 kpl yhteisrantaista rakennuspaikkaa. Korjattu kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana ja siitä on pyydetty lausunnot ja saatu 2 kpl muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotusta ja sen määräyksiä on vielä tarkistettu osallisten vuorovaikutuksena seuraavasti, - Korttelin 3 RA rakennusaloja, kerroskorkeutta ja kokonaisrakennusoikeutta Ojansuunvuoren kärkiosassa on tarkistettu ohjaamaan rakentamisen rantamaisemaan paremmin soveltumista - Korttelin 4 RM rakennusalaa on tarkistettu (supistettu) - Kaava-alueelle on lisätty 2 kpl puistomuuntajien paikkoja Vattenfall Oy:n lausunnon mukaan. - Liito-oravan elinpiirirajauksia on tarkistettu ja rajattu uudelleen vuoden 2011 liitooravaselvityksen tulosten mukaisesti. - Kaavan vesihuoltomääräyksiä on tarkennettu, kaavan vesihuoltosuunnitelma on ajantasaistettu - VL-yk alueen läpi kulkevan yksityistien (ohjeellinen) linjausta on suoristettu Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa enää uudelleen nähtäville. 6

7 7 Urjalan kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta kokouksessaan ja päättänyt esittää tehtäväksi vielä seuraavia korjauksia ja täydennyksiä kaavaehdotukseen ja selostukseen. - Kaavaselostusta tulee tarkentaa kohdassa vastaamaan kaavakarttaa ja selostuksen liiteluetteloa tulee tarkistaa hyväksymisasiakirjojen mukaiseksi. - Kaavaselostukseen, -kartalle ja -määräyksiin tulee lisätä vesihuoltosuunnitelmassa v esitetty vedenottamo sekä selostukseen lisätä vesi- ja viemärihuollon rakentamisen periaate ja aikataulutus alueen muuhun rakentamiseen liittyen. - Korttelin 1RA rakennuspaikkaa N:o 1 tulee siirtää pois liito-oravan kahden elinpiirin välialueelta ja samalla rakennuspaikka siirtyy myös kauemmaksi naapuritilan (10-97) nykyisestä asuinrakennuksesta. Kaavaselostukseen ja kaavakartalle on tehty osallisten vuorovaikutuksena edellä mainitut korjaukset, tarkennukset ja täydennykset sekä täydennetty kaavan vaikutusten arviointia yleiskaavan sisältövaatimusten arvioinnilla. Tehdyt korjaukset, täydennykset ja tarkennukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 MITOITUS Kaava-alueen mitoitus Valajärven kartanon ranta-asemakaava poikkeaa luonteeltaan normaaleista rantaasemakaavoista, koska sillä on tarkoitus osoittaa pääosin kauempana rannasta olevaa matkailurakentamista sekä loma-asutusta kartanon matkailu- ja muihin elinkeinotoimintoihin liittyen. Kartanon nykyiset maanomistajat eivät ole myyneet yhtään rakennuspaikkaa omistusaikanaan. Kaavan mitoituksessa on huomioitu em. seikat ja tavoitteet. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaava-alueella on perusteltua käyttää kantatilatarkastelussa poikkileikkausvuotta 1959 ja rantaviivan muuntotapana ns. Etelä-Savon maakuntaliiton mallia. Kantatilasta Wähäjärventausta (nyk ) lohkotilasta Immala (nyk ) on käytetty vuoden 1959 jälkeen 6 kpl rantarakennuspaikkoja Valajärven itärannalla ja 1 kpl Kuulammella eli yhteensä 7 kpl. Lisäksi tilan Immala ranta-alueella on 2 kpl vanhoja jo rakennettuja lomarakennuksia lohkomattomilla rakennuspaikoilla. Kantatilan rantaviivapituus (muunnettu) Valajärvi + Kuulammi on ollut vuonna 1959 noin 1.1 km. Rantaviivamitoituksella 7.0 las/km kantatilan kokonaismitoitus on 8 kpl. Kantatilalla ei ole laskennallista uutta rantarakennusoikeutta huomioiden käytetty poikkileikkausvuosi ja muuntamismenetelmä mitoitusarvon 7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri mukaan laskettuna. Kaava-alueelle ei ole osoitettu uusia rantarakennuspaikkoja. Rantavyöhykkeelle on osoitettu vanhoina rakennuspaikkoina kaksi jo aikaisemmin rakennettua lomarakennusten rakennuspaikkaa (8 ja 9 RA). Kaava-alueen osalta laskennallinen rantamitoitus huomioiden edellä olevan mukaan vanhat 2 kpl RA-rakennuspaikkoja + VL-alueen saunan 1 kpl (= 0.5 kpl laskennallinen omarantainen rakennuspaikka) on rantaviivamitoituksena noin 4.80 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri (2.5 kpl /0.52 km).

8 8 Korttelin 4RM ja yhteisrantaisten lomarakennuskortteleiden 1-2, 5-6 ja 7-8 RA-1 osalta mitoitus ei perustu rantaviivamitoitukseen, perusteluna on alueelle tehtävät keskitetyt vesihuoltoratkaisut ja rakennuspaikkojen sijainnit pääosin yli 200 m päässä rannasta Koko Valajärven mitoitustarkastelu Koko Valajärven alueelta on tehty karttatarkasteluun (maastotietokanta) pohjautuen selvitys rantavyöhykkeellä olevien rakennuspaikkojen määrästä ja toisaalta siitä, kuinka paljon lisärakennuspaikkoja järven alueelle voisi osoittaa mitoitustasolla 7 loma-as/muunnettu rantakilometri. Selvityksen mukaan Valajärven muilla kuin kaava-alueen tilojen alueilla on rantaan asti ulottuvia rakennuspaikkoja tai lohottuja rantatiloja noin 38 kpl ja rantavyöhykkeellä (200 m rannasta lukien) noin 12 kpl yhteisrantaisia rakennettuja tai lohottuja rantatiloja. Yhteensä rantavyöhykkeellä on noin 50 kpl rakennuspaikkoja. Valajärven rakennetuilla rantaosa-alueilla (ei kaava-alue) toteutunut mitoitus vaihtelee noin rakennuspaikkaa/rantakilometri. Tässä on huomioitu, että yhteisrantaiset tai kauempana rannasta olevat rakennuspaikat lasketaan mitoitusarvolla 0.5 kpl./rakennuspaikka. Muilla kuin kaava-alueen tiloilla on selvityksen mukaan laskennallista lisärakennusoikeutta normin 7 loma-as/km mukaan enää noin 3 kpl (tilat 1:48, 14:54 ja 14:91 kukin 1 kpl). Laskelma on vain suuntaa antava, mutta kuvaa, että järven muiden maanomistajien alueille ei voi enää toteuttaa kuin muutama lisärakennuspaikka käytetyllä mitoitustasolla. Mitoitusselvityksen liitekartta selostuksen liitteenä. 5.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maankäyttö Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Ojansuunvuoren niemen kärjen tuntumaan on osoitettu 2 kpl omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Rakennusoikeus rakennuspaikoilla on määritelty enimmäiskerrosalana 100 km 2. Ojansuunvuoren rakennuspaikat ovat ns. vanhoja rakennuspaikkoja, joiden alueella on jo ennestään rakennettuna vanhoja rakennusluvallisia lomarakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, enintään 80 k-m2 sekä sauna- ja talousrakennuksen. Erillisen enintään 20 k-m 2 suuruisen saunan saa sijoittaa 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikoilla on määrätty alin sallittava rakentamiskorkeus N Yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialueet (RA-1) Töllinlahden taustamaastoihin sekä kartanon talouskeskuksen läheisyyteen on osoitettu yhteisrantaisia kortteleita. Rakennusoikeus on 120 k-m2 / rakennuspaikka. Osa kortteleista voidaan toteuttaa myös korttelikohtaisesti ns. lomaosake- tai vuokrausmuotoisena Matkailupalvelujen korttelialue (RM).

9 Töllinlahden taustamaastoon on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueen rakennusoikeus on 600 k-m2 jakaantuen enintään 8 kpl 60 k-m2:n suuruisia loma-asuntoja sekä huolto- ja palvelurakennus enintään 120 k-m Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL-yk) Töllinlahden alueelle sekä Ojansuunvuoren länsipuolen lahden vastarannalle on osoitettu RA-1 kortteleita varten lähivirkistysalueet rantatoimintoja varten. Töllinlahden alueelle ( VL-yk-1 ) saa rakentaa 1 kpl rantasaunan, tarpeelliset peli- ja leikkikentät, pääsytiet sekä rakenteet ja laitteet veneiden säilytystä ja uintia varten. Alueella tulee säilyttää rantapuustoa luonnonmukaisena turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet (yksityistien ja rannan välissä). Ojansuunvuoren VL-yk-2 alue on tarkoitettu vain veneiden pitoa ja uintia varten. Töllinlahden alue on tarkoitettu korttelien 1,2, 4-6 käyttöön ja Ojansuunvuoren länsipuolinen alue kortteleiden 7 ja 8 käyttöön Maa- ja metsätalousalueet (M) Pääosa alueesta on osoitettu nykyisen käyttötarkoituksensa mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (M). Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat huomioonottaen. Alueen käytössä tulee huomioida arvokkaat luontokohteet sekä s-1 rajausalueilla suojeltava laji (liito-orava) Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) Ojansuunvuoren lakialueet ja koko pohjoisranta on osoitettu luontoarvojensa takia MY-alueena Jätevesien puhdistamon alue (ET) Valajärven laskuojan lähelle on osoitettu puhdistamon alue, jossa on tarkoitus käsitellä alueen jätevedet kaavamääräyksen mukaisesti. Kaavassa on osoitettu ohjeellinen puhdistettujen jätevesien purkupaikka Vedenottamo (ET-v) Kaavaan on osoitettu vesihuoltosuunnitelman perusteella vedenottamoalue, jolle saa toteuttaa kaava-alueen käyttöön tulevan vedenottamon (kaivo) huoltorakennuksineen enintään 15 k-m2. Alue tulee aidata ja pitää lukittuna Ohjeelliset tiealueet (t) Pääsytiet tonteille on kaavassa osoitettu ohjeellisin varausmerkinnöin (t) maa- ja metsätalousalueille ja VL-yk alueelle, jolloin uusien tieosuuksien rakentamisessa voidaan joustavasti ottaa huomioon maasto-olosuhteet. Töllinlahden rannassa kulkeva läpikulkutie siirretään osittain uudelle tielle alueen pohjoisosassa. Järventaustan tilan 2:290 kohdalla on osoitettu ohjeellinen uusi linjaus esitetyn muistutuksen perusteella. Kaava-alueen yksityisteiden siirtämiset ja muut perusparantamiset tulevat suorittavaksi yksityistielain säännösten mukaisesti haettavassa yksityistietoimituksessa. Kaavassa ei voida antaa sitovia määräyksiä yksityisteiden osalta yksityistielain menettelyt sivuuttaen.

10 Tekninen huolto ja vesihuollon rakentamisaikataulun periaate Koko aluetta varten on tehty ohjeellinen vesihuoltosuunnitelma (v. 2011). Liite. Omarantaisten rakennuspaikkojen vesikäymälöiden tulee perustua erikseen hyväksyttävään suljettuun viemäröintiratkaisuun. Alueen vesihuolto toteutetaan vaiheittain alueen tulevan rakentamisen aikataulun perusteella. Siirtymäaikana ennen alueen koko vesihuoltoverkoston rakentumista valmiiksi alueen jätevedet tulee johtaa umpisäiliöihin. (kaavamääräys). Alueen käyttövesi saadaan keskitetysti rakennettavasta vedenottamosta (kaavamääräys). 5.3 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleiskaavan sisältövaatimusten huomiointi ja arviointi Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee MRL 54 :n mukaan asemakaavaa laadittaessa ottaa huomioon, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista on säädetty soveltuvin osin ranta-asemakaavan luonne huomioiden. * yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys * olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö * asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus * mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen * rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen * virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys Valajärvellä on jo aiempaa vanhaa loma-asutusta, alueella on olemassa oleva runkotiestö. Kaavassa on huomioitu alueen luontoarvot. Rakentaminen sijoittuu laajalle alueelle ja väliin jää vapaita metsätalous- ja virkistysalueita. Kaavaan liittyen on tehty koko järven mitoitustarkastelu (kohta 5.1.2), jonka mukaan kaavalla ei vaaranneta järven muiden maanomistajien tasapuolista kohtelua. 2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Viitataan edelliseen kohtaan. Alueen lähiympäristössä on muuta sekä vakituista ja loma-asutusaluetta. Alueella ei ole loma-asutusta häiritseviä muita maankäyttötarpeita. 3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Perus- ja kaupallisia palveluja saadaan Nuutajärven kylästä ja Urjalan kunnan keskustasta. 4. Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen Vesihuollon osalta alueelle on tehty yleissuunnitelma keskitetystä vesihuollosta. Alueelle tulee pienpuhdistamo ja vedenottamo. Kaavamääräykset sisältävät määräykset keskitetystä vesihuollosta yhteisrantaisten rakennuspaikkojen osalta. Jätehuolto tapahtuu keskitetysti.

11 11 5. Ympäristöhaittojen vähentäminen Vesi- ja jätehuollon osalta ks. edellinen kohta. Naapurimaanomistajat on huomioitu rakennusten ja teiden sijoittelussa. Alueen yksitystiestöä tullaan parantamaan kaavan toteuttamisen yhteydessä yksityistielain mukaisessa menettelyssä. 6. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Kaavasuunnittelussa on huomioitu maisemalliset kohteet ja tekijät. Kaavaalueen metsänhoidosta on annettu määräyksiä mm. rantamaisemallisten ja muiden luontoarvojen osalta. Ojansuuvuori on osoitettu järvelle päin rakentamattomana MY-alueena 7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Kyse on ranta-asemakaavasta, jossa jokamiehenoikeuskäyttöön tarkoitetut vapaa-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueina. Kaavaan jää laajasti vapaita pitkiä rantaosuuksia Ojansuunvuoren molemmille puolille ja Töllinlahdelle. Kaava-alueen käyttöön on varattu VL-yk alueet kahteen eri paikkaan. Kaava-alueen pinta-alasta noin 52 ha jää vapaa-alueiksi (M, MY) noin 37 ha eli 71 % Ympäristövaikutukset Alueen on luontoarvot huomioitu kaavaratkaisuissa. Alueen vesihuollon osalta noudatetaan rakentamisvaiheessa vielä tarkennettavaa vesihuoltosuunnitelmaa sekä jätevesiasetusta. Uusien rakennuspaikkojen välittömään yhteyteen ei sijoitu häiritsevästi puolin tai toisin, muuta loma- tai pysyvää asutusta. Jäteveden puhdistamon paikka ja vedenottamopaikka on osoitettu. Liito-oravan elinpiirit (2 kpl) on osoitettu luontoselvityksen tarkistuksen v.2011 mukaisesti. Kaava ei vaikuta heikentävästi liito-oravan elinolosuhteisiin. VL-alueilla on määrätty rantapuuston suojelusta liito-oravien kulkua varten. Ojansuunvuoren alue on huomioitu maisemallisesti arvokkaana metsälain mukaisena kohteena laajalla MY-merkinnällä. Ojansuunvuoren kärkiosan rakennuspaikkojen rakennusalat on osoitettu suppeina rannan rantamaiseman säilyttämiseksi. Ojansuunvuoren ja Töllinlahden alueelle jää pitkä yhtenäinen vapaa ranta-alue (noin 400 m luonnollista rantaa) samoin kuin Ojansuunvuoren eteläpuoliselle lahdenpohjukan alueelle (noin 350 m luonnollista rantaa) Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavan toteuttamiskustannuksista vastaa alueen maanomistaja sekä uudet tontinomistajat. Kaava tukee ja edesauttaa Valajärven kartanon matkailutoimintojen kehittämistä ja samalla Nuutajärven alueen palvelujen säilymistä ja kehittymistä Muut vaikutukset (sosiaaliset, kulttuuriset ym. vaikutukset) Kaavalla ei voida katsoa olevan otsikon mukaisia vaikutuksia. Kaava tukee ja edesauttaa Valajärven kartanon (talouskeskusalue + rakennukset) säilyttämistä ja säilymistä elinvoimaisena.

12 12 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 6.1 TOTEUTTAMINEN JA SEN AJOITUS Kaavan toteutus tapahtuu maanomistajan myöhemmin laatiman aikataulun mukaan. 6.2 TOTEUTTAMISEN SEURANTA Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä. LIITTEET: - kaava-alueen rajauskartta 1: ote maakuntakaava - Valajärvellä käytetyt rantarakennusoikeuden mitoitustasot, kartta - seurantalomake sekä erilliset liitteet: - kaavakartta 1:2000 määräyksineen - luontoselvityksen ajantasaistus v vesihuoltosuunnitelman - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (ehdotus ) - viranomaisneuvottelumuistio luontoselvitykset , FK Teppo Häyhä

13

14 Kuulammi st ORINIEMI Vanttila SM 942 SM 937 akm139 st SM 943 akv134 akm135 Pbm 073 SM 930 MY EO 054 nat115 Huhtamo SM 938 ge1-021 em 6 Is os uo EO 050 pv 115 SL 261 STARO pv 115 ge1-021 pv 111 Kanteenmaa pv 112 MY vt Hennijoki PUNKALAIDUN pv 110 MY A akm138 st EN1 SM 940 Koskioinen SM 931 SM 933 VR 041 SM 934 akm135 akm137 yt SM 941 EO 051 SM 939 ge1-020 ge2-159 SM 932 akm133 EO 052 ge1-019 EO 053 nat 116 SL 262 Tel kunsuo Leppijärvet Leppisuo st pv 082 VR 042 Vehkajärvi mer 022 ge2-160 TURSA st pv 075 SM 511 Valajärvi SM 512 Harittu Pbm 040 SM 534 Valajärvi yt Ahvenuslammi EN1 05 Pohjastenjärvi TP SM 174 MY A Tarpianjoki akm067 yt MY SL 044 MY Honkola vt ge3-004 SM 538 SM 537 mer015 SM 543 akm207 nat071 yt S 166 S 166 Kortejärvi KYLMÄKOS SL 169 SM 168 pv 077 st MY SM 169 URJALANKYLÄ SM 535 SM 846 akm281 TP z 024 SM 539 EN1-18 SM 170 SM 516 SM 541 SM 540 SM 531 A URJALA SM 514 SM 517 ge2-126 A MY SM 515 SM 518 SM 521 SM 530 MU 030 TP SM 520 SM 522 SM 519 st Laukeela SM 544 T Rutajärvi A pv 079 MY SM 526 Huhti SL 174 SM 523 SM 527 MAm018 T TP SM 542 SM 524 SM 525 SM 528 Tex Tex t Tex t A Vt MU 029 SL 170 vt SM 536 EN1 Urjala as ge2-125 NUUTAJÄRVI pv 083 A RM 015 SM 513 Iso Mustajärvi Mieliönlammi Vähä Mustajärvi akv208 Nuutajärvi SM 508 Hanhisuo Pbm 041 pv 078 akm278 pv 080 st akm206 ge3-027 ge2-127 MENONEN K SL 169 Kaakkosuo Sammakkolammi EO 040 SL 172 st MY Kokonjä Särkijärvi SL 173 EN1 Kivijärvi Matk unjärvi Sokealammi Kojonperä nat072 Vähäjärvi Raitoo Saviniemi Kojonjoki Majanoja HUMPPILA SM 532 Halinanlammi Venäjä Koenkulma Matku Ylisuo LOIMAAN KUNTA FORSSA Suo

15

16 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 887 Urjala Täyttämispvm Kaavan nimi Valajärven ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 51,7259 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 51,7259 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 1,00 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset 21 Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset 21 Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 51, , ,01 51, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 2,0674 4,0 30 0,00 2, R yhteensä 8, , ,04 8, L yhteensä E yhteensä 0,1335 0,3 65 0,05 0, S yhteensä M yhteensä 40, ,8 0 40,7829 W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

17 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 51, , ,01 51, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 2,0674 4,0 30 0,00 2, VL 2, ,0 30 0,00 2, R yhteensä 8, , ,04 8, RA 0,6271 7, ,03 0, RM 0, , ,07 0, RA-1 7, , ,03 7, L yhteensä E yhteensä 0,1335 0,3 65 0,05 0, ET 0, ,0 65 0,06 0, EN 0, ,0 0,0240 S yhteensä M yhteensä 40, ,8 0 40,7829 M 37, ,0 0 37,0940 MY 3,6889 9,0 0 3,6889 W yhteensä

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot