URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:"

Transkriptio

1 URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / Laatija: Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu Hämeenlinna puh/fax sähköposti: toimisto(at)poutanenoy.fi Hyväksymiskäsittelyt Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS KAAVASELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT MUU KÄYTETTY MATERIAALI 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Vesistötiedot SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Ranta-asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta 5 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 6 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS MITOITUS Kaava-alueen mitoitus Koko Valajärven mitoitustarkastelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maankäyttö Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialueet (RA-1) Matkailupalvelujen korttelialue (RM) Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL-yk) Maa- ja metsätalousalueet (M) Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja Jätevesien puhdistamon alue (ET) Vedenottamoalue (ET-v) Tiealueet(t) Tekninen huolto KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleiskaavan sisältövaikutusten huomiointi ja arviointi Ympäristövaikutukset Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Muut vaikutukset (sosiaaliset, kulttuuriset ym. vaikutukset) ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN TOTEUTTAMINEN JA SEN AJOITUS TOTEUTTAMISEN SEURANTA 12

3 3 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Valajärven etelärannalla noin 7 km Nuutajärven taajamasta länteen. Alueelta on Urjalan keskustaan noin 18 km, Tampereelle n. 65 km, Turkuun n. 105 km ja Helsinkiin n. 150 km matka. 1.2 KAAVAN TARKOITUS Kaavan tarkoituksena on laatia Valajärven kartanon ranta-alueille yksityiskohtainen rantaasemakaava kartanon toimintojen kehittämiseen liittyvää matkailu- ja loma-asumista varten. Liitekartta 1: kaava-alueesta. Kaavan käsittely suoritetaan toiseen kertaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen perusteella koskien vuonna 2009 hyväksyttyä kaavaehdotusta. 1.3 KAAVASELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT - kaava-alueen rajauskartta 1: ote maakuntakaava - Valajärvellä käytetyt rantarakennusoikeuden mitoitustasot, karttaliite - seurantalomake sekä erilliset liitteet: - kaavakartta 1:2000 määräyksineen - luontoselvityksen ajantasaistus v vesihuoltosuunnitelman - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (kaavaehdotus ) - viranomaisneuvottelumuistio luontoselvitykset , FK Teppo Häyhä 1.4 MUU KÄYTETTY MATERIAALI - Vesistötutkimustietoja, Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys - Kantatila- ja mitoitusselvitykset 2. TIIVISTELMÄ Kaavalla on muodostettu kohdealueelle vanhojen omarantaisten ja uusien yhteisrantaisen lomaja matkailurakentamisen kortteleita Valajärven kartanon matkailutoimintoja varten. Ojansuunvuoren alueella on kaavassa osoitettu kaksi rakennuspaikkaa vanhojen aiemmin rakennettujen lomarakennusten yhteyteen. Valajärven rantaan sijoittuu yhteisrantaisia rakennuspaikkoja palveleva lähivirkistysalue. Kaava-alue on tarkoitus liittää vaiheittain rakennettavaan vesihuoltoverkostoon ja alueelle rakennetaan oma pienpuhdistamo ja vedenottamokaivo. Alueella on huomioitu 2 kpl liito-oravan elinpiirejä. Ojansuunvuoren alue on merkitty MY-alueena, jossa huomioidaan maisemalliset ympäristöarvot ja arvokkaat luontotyypit. Alueen luontoselvitystä on ajantasaistettu liito-oravan osalta v sekä tehty vesihuollon yleissuunnitelman ajantasaistus v

4 4 3. ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue käsittää Valajärven etelärannalla Ojansuunvuoren molemmin puolin luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 1000 m. Alueen pinta-ala on noin 50 ha Luonnonympäristö Alue on pääosin metsämaata. Töllinlahden takana on viljeltyjä peltolohkoja. Alueelta on tehty erillinen luontoselvitys kesällä 2004 sekä liito-oravaesiintymien ja linnuston osalta täydennykset 2005 ja Selvityksessä Ojansuunvuoren ympäristössä todettiin metsälain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. V ja 2006 selvityksissä kaava-alueella todettiin liito-oravan pesimä- ja oleskelualueita. Linnuston osalta kaava-alueella ei todettu suunnitteluun vaikuttavia lajeja. Liito-oravan osalta on tehty erillinen vaikutusten arviointi kesällä 2006 sekä täydennetty (ajantasaistettu) liito-oravaselvitystä vuonna Luontoselvitysten ajantasaistetut tulokset on huomioitu kaavaratkaisuissa Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on ennestään kaksi rakennettua vanhempaa lomarakennuspaikkaa Ojansuunvuoren kärkiosan tuntumassa. Vanhempi lomarakennus niemen kärjessä on vuodelta 1967 n. 40 m2 ja uudempi niemen sivulla oleva vuodelta 1985 n. 30 m2. Molemmille lomarakennuksille on myönnetty aikanaan viralliset rakennusluvat (v lupa N:o 75 ja v lupa N:o 106). Kaava-aluerajauksen ulkopuolella Valajärven muilla rannoilla on vanhempaa loma-asutusta. Kaava-aluerajauksen pohjoispuolella on Vähä-Järventaustanjärven tila ja erillinen lomakäytössä oleva ns. kuivan maan asuinrakennus. Valajärven muulla osalla kuin kaava-alue (ranta + rantavyöhyke noin 200 m:iin saakka) on tällä hetkellä noin 45 kpl rakennettuja tai lohottuja rakennuspaikkoja Palvelut Lähin koulu ja kauppa on Nuutajärven kylässä noin 7 km. Muut perus- ja kaupalliset palvelut saadaan Urjalan kirkonkylästä (noin 18 km) Vesistötiedot Valajärven vesipinta-ala on noin 105 ha. Järvi on matalahko, suurin syvyys noin 2 m. Vesistön ravinnetaso on reheville vesille ominainen, talviaikana on havaittu happitalouden häiriöitä. Vesistö soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.

5 5 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on huomioitu pääosin maakuntakaavan välityksellä Maakuntakaava Kaavoitettava alue kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Kaava-alueella ei ole maakuntakaavan (v. 2007) aluevarauksia. Liitekartta Yleiskaava Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavaa laadittaessa on otettu huomioon soveltuvin osin mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista on säädetty (MRL 39 ) Ranta-asemakaava Muulla osalla Valajärveä ei ole ranta-asemakaavoja Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Urjalan kunnan rakennusjärjestystä Pohjakartta Kaavoitettavalta alueella käytetään 1:2000 pohjakarttaa. Pohjakartta on hyväksytty 12/ ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Muita osallisia ovat lähialueen muut maanomistajat ja asukkaat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavan viranomaisosallisia ovat: - Urjalan kunta - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan Liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo Yhteisöt: -Vattenfall Oy 4.2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Kaava on laitettu uudelleen vireille 8/2010 aikana. Urjalan kunta on kuuluttanut kaavahakemuk-

6 sen vireille maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnanvirastossa kaavakäsittelyn aikana. Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä asiassa joko suullisesti tai kirjallisesti. Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) pidetään nähtävillä kunnassa ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä. Kaavamuutosehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä kunnassa 30 päivän ajan ja osallisilla on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa. Kaavahankkeesta on pidetty MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu työn alkuvaiheessa Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Kaavaa on muutettu aikaisempaan v hyväksyttyyn kaavaehdotukseen verrattuna seuraavasti: - Vanhan kaavan korttelit 3 RA ja 4 RA-1 on siirretty kauemmaksi rannasta ( 200 m) - VL-yk aluetta Töllinlahden pohjukassa on supistettu ja poistettu huoltorakennuksen rakennusala sekä lisätty 30 k-m2 suuruisen saunan rakennusala. - Uudet korttelit 3 RA-1 ja 4 RA-1 on osoitettu vähintään 200 m rantaviivasta lukien. - Vanhan kaavan mukaisista kortteleista 9 AO ja 10 RA-1 on poistettu 4 kpl rakennuspaikkoja ja muutettu jäljellejäävät kortteleiden rakennuspaikat RA-1 käyttöön - Korttelia 1 RA-1 on siirretty kauemmaksi rannasta (vähintään 200 m) ja välialue osoitettu M-alueena, koska alueella mm. liito-oravan s-1 aluerajaus. - Kaava-alueelle on osoitettu jäteveden puhdistamon paikka Valajärven laskuojan pään tuntumaan. Kaava-alueen rantaviivamitoitus on pienentynyt 2 kpl laskennallista omarantaista lomarakennuspaikkaa. Taustamaaston mitoitus on pienentynyt yhteensä 2 kpl yhteisrantaista rakennuspaikkaa. Korjattu kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana ja siitä on pyydetty lausunnot ja saatu 2 kpl muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotusta ja sen määräyksiä on vielä tarkistettu osallisten vuorovaikutuksena seuraavasti, - Korttelin 3 RA rakennusaloja, kerroskorkeutta ja kokonaisrakennusoikeutta Ojansuunvuoren kärkiosassa on tarkistettu ohjaamaan rakentamisen rantamaisemaan paremmin soveltumista - Korttelin 4 RM rakennusalaa on tarkistettu (supistettu) - Kaava-alueelle on lisätty 2 kpl puistomuuntajien paikkoja Vattenfall Oy:n lausunnon mukaan. - Liito-oravan elinpiirirajauksia on tarkistettu ja rajattu uudelleen vuoden 2011 liitooravaselvityksen tulosten mukaisesti. - Kaavan vesihuoltomääräyksiä on tarkennettu, kaavan vesihuoltosuunnitelma on ajantasaistettu - VL-yk alueen läpi kulkevan yksityistien (ohjeellinen) linjausta on suoristettu Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa enää uudelleen nähtäville. 6

7 7 Urjalan kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta kokouksessaan ja päättänyt esittää tehtäväksi vielä seuraavia korjauksia ja täydennyksiä kaavaehdotukseen ja selostukseen. - Kaavaselostusta tulee tarkentaa kohdassa vastaamaan kaavakarttaa ja selostuksen liiteluetteloa tulee tarkistaa hyväksymisasiakirjojen mukaiseksi. - Kaavaselostukseen, -kartalle ja -määräyksiin tulee lisätä vesihuoltosuunnitelmassa v esitetty vedenottamo sekä selostukseen lisätä vesi- ja viemärihuollon rakentamisen periaate ja aikataulutus alueen muuhun rakentamiseen liittyen. - Korttelin 1RA rakennuspaikkaa N:o 1 tulee siirtää pois liito-oravan kahden elinpiirin välialueelta ja samalla rakennuspaikka siirtyy myös kauemmaksi naapuritilan (10-97) nykyisestä asuinrakennuksesta. Kaavaselostukseen ja kaavakartalle on tehty osallisten vuorovaikutuksena edellä mainitut korjaukset, tarkennukset ja täydennykset sekä täydennetty kaavan vaikutusten arviointia yleiskaavan sisältövaatimusten arvioinnilla. Tehdyt korjaukset, täydennykset ja tarkennukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 MITOITUS Kaava-alueen mitoitus Valajärven kartanon ranta-asemakaava poikkeaa luonteeltaan normaaleista rantaasemakaavoista, koska sillä on tarkoitus osoittaa pääosin kauempana rannasta olevaa matkailurakentamista sekä loma-asutusta kartanon matkailu- ja muihin elinkeinotoimintoihin liittyen. Kartanon nykyiset maanomistajat eivät ole myyneet yhtään rakennuspaikkaa omistusaikanaan. Kaavan mitoituksessa on huomioitu em. seikat ja tavoitteet. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaava-alueella on perusteltua käyttää kantatilatarkastelussa poikkileikkausvuotta 1959 ja rantaviivan muuntotapana ns. Etelä-Savon maakuntaliiton mallia. Kantatilasta Wähäjärventausta (nyk ) lohkotilasta Immala (nyk ) on käytetty vuoden 1959 jälkeen 6 kpl rantarakennuspaikkoja Valajärven itärannalla ja 1 kpl Kuulammella eli yhteensä 7 kpl. Lisäksi tilan Immala ranta-alueella on 2 kpl vanhoja jo rakennettuja lomarakennuksia lohkomattomilla rakennuspaikoilla. Kantatilan rantaviivapituus (muunnettu) Valajärvi + Kuulammi on ollut vuonna 1959 noin 1.1 km. Rantaviivamitoituksella 7.0 las/km kantatilan kokonaismitoitus on 8 kpl. Kantatilalla ei ole laskennallista uutta rantarakennusoikeutta huomioiden käytetty poikkileikkausvuosi ja muuntamismenetelmä mitoitusarvon 7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri mukaan laskettuna. Kaava-alueelle ei ole osoitettu uusia rantarakennuspaikkoja. Rantavyöhykkeelle on osoitettu vanhoina rakennuspaikkoina kaksi jo aikaisemmin rakennettua lomarakennusten rakennuspaikkaa (8 ja 9 RA). Kaava-alueen osalta laskennallinen rantamitoitus huomioiden edellä olevan mukaan vanhat 2 kpl RA-rakennuspaikkoja + VL-alueen saunan 1 kpl (= 0.5 kpl laskennallinen omarantainen rakennuspaikka) on rantaviivamitoituksena noin 4.80 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri (2.5 kpl /0.52 km).

8 8 Korttelin 4RM ja yhteisrantaisten lomarakennuskortteleiden 1-2, 5-6 ja 7-8 RA-1 osalta mitoitus ei perustu rantaviivamitoitukseen, perusteluna on alueelle tehtävät keskitetyt vesihuoltoratkaisut ja rakennuspaikkojen sijainnit pääosin yli 200 m päässä rannasta Koko Valajärven mitoitustarkastelu Koko Valajärven alueelta on tehty karttatarkasteluun (maastotietokanta) pohjautuen selvitys rantavyöhykkeellä olevien rakennuspaikkojen määrästä ja toisaalta siitä, kuinka paljon lisärakennuspaikkoja järven alueelle voisi osoittaa mitoitustasolla 7 loma-as/muunnettu rantakilometri. Selvityksen mukaan Valajärven muilla kuin kaava-alueen tilojen alueilla on rantaan asti ulottuvia rakennuspaikkoja tai lohottuja rantatiloja noin 38 kpl ja rantavyöhykkeellä (200 m rannasta lukien) noin 12 kpl yhteisrantaisia rakennettuja tai lohottuja rantatiloja. Yhteensä rantavyöhykkeellä on noin 50 kpl rakennuspaikkoja. Valajärven rakennetuilla rantaosa-alueilla (ei kaava-alue) toteutunut mitoitus vaihtelee noin rakennuspaikkaa/rantakilometri. Tässä on huomioitu, että yhteisrantaiset tai kauempana rannasta olevat rakennuspaikat lasketaan mitoitusarvolla 0.5 kpl./rakennuspaikka. Muilla kuin kaava-alueen tiloilla on selvityksen mukaan laskennallista lisärakennusoikeutta normin 7 loma-as/km mukaan enää noin 3 kpl (tilat 1:48, 14:54 ja 14:91 kukin 1 kpl). Laskelma on vain suuntaa antava, mutta kuvaa, että järven muiden maanomistajien alueille ei voi enää toteuttaa kuin muutama lisärakennuspaikka käytetyllä mitoitustasolla. Mitoitusselvityksen liitekartta selostuksen liitteenä. 5.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maankäyttö Loma-asuntojen korttelialueet (RA) Ojansuunvuoren niemen kärjen tuntumaan on osoitettu 2 kpl omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Rakennusoikeus rakennuspaikoilla on määritelty enimmäiskerrosalana 100 km 2. Ojansuunvuoren rakennuspaikat ovat ns. vanhoja rakennuspaikkoja, joiden alueella on jo ennestään rakennettuna vanhoja rakennusluvallisia lomarakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, enintään 80 k-m2 sekä sauna- ja talousrakennuksen. Erillisen enintään 20 k-m 2 suuruisen saunan saa sijoittaa 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikoilla on määrätty alin sallittava rakentamiskorkeus N Yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialueet (RA-1) Töllinlahden taustamaastoihin sekä kartanon talouskeskuksen läheisyyteen on osoitettu yhteisrantaisia kortteleita. Rakennusoikeus on 120 k-m2 / rakennuspaikka. Osa kortteleista voidaan toteuttaa myös korttelikohtaisesti ns. lomaosake- tai vuokrausmuotoisena Matkailupalvelujen korttelialue (RM).

9 Töllinlahden taustamaastoon on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueen rakennusoikeus on 600 k-m2 jakaantuen enintään 8 kpl 60 k-m2:n suuruisia loma-asuntoja sekä huolto- ja palvelurakennus enintään 120 k-m Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL-yk) Töllinlahden alueelle sekä Ojansuunvuoren länsipuolen lahden vastarannalle on osoitettu RA-1 kortteleita varten lähivirkistysalueet rantatoimintoja varten. Töllinlahden alueelle ( VL-yk-1 ) saa rakentaa 1 kpl rantasaunan, tarpeelliset peli- ja leikkikentät, pääsytiet sekä rakenteet ja laitteet veneiden säilytystä ja uintia varten. Alueella tulee säilyttää rantapuustoa luonnonmukaisena turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet (yksityistien ja rannan välissä). Ojansuunvuoren VL-yk-2 alue on tarkoitettu vain veneiden pitoa ja uintia varten. Töllinlahden alue on tarkoitettu korttelien 1,2, 4-6 käyttöön ja Ojansuunvuoren länsipuolinen alue kortteleiden 7 ja 8 käyttöön Maa- ja metsätalousalueet (M) Pääosa alueesta on osoitettu nykyisen käyttötarkoituksensa mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (M). Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat huomioonottaen. Alueen käytössä tulee huomioida arvokkaat luontokohteet sekä s-1 rajausalueilla suojeltava laji (liito-orava) Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) Ojansuunvuoren lakialueet ja koko pohjoisranta on osoitettu luontoarvojensa takia MY-alueena Jätevesien puhdistamon alue (ET) Valajärven laskuojan lähelle on osoitettu puhdistamon alue, jossa on tarkoitus käsitellä alueen jätevedet kaavamääräyksen mukaisesti. Kaavassa on osoitettu ohjeellinen puhdistettujen jätevesien purkupaikka Vedenottamo (ET-v) Kaavaan on osoitettu vesihuoltosuunnitelman perusteella vedenottamoalue, jolle saa toteuttaa kaava-alueen käyttöön tulevan vedenottamon (kaivo) huoltorakennuksineen enintään 15 k-m2. Alue tulee aidata ja pitää lukittuna Ohjeelliset tiealueet (t) Pääsytiet tonteille on kaavassa osoitettu ohjeellisin varausmerkinnöin (t) maa- ja metsätalousalueille ja VL-yk alueelle, jolloin uusien tieosuuksien rakentamisessa voidaan joustavasti ottaa huomioon maasto-olosuhteet. Töllinlahden rannassa kulkeva läpikulkutie siirretään osittain uudelle tielle alueen pohjoisosassa. Järventaustan tilan 2:290 kohdalla on osoitettu ohjeellinen uusi linjaus esitetyn muistutuksen perusteella. Kaava-alueen yksityisteiden siirtämiset ja muut perusparantamiset tulevat suorittavaksi yksityistielain säännösten mukaisesti haettavassa yksityistietoimituksessa. Kaavassa ei voida antaa sitovia määräyksiä yksityisteiden osalta yksityistielain menettelyt sivuuttaen.

10 Tekninen huolto ja vesihuollon rakentamisaikataulun periaate Koko aluetta varten on tehty ohjeellinen vesihuoltosuunnitelma (v. 2011). Liite. Omarantaisten rakennuspaikkojen vesikäymälöiden tulee perustua erikseen hyväksyttävään suljettuun viemäröintiratkaisuun. Alueen vesihuolto toteutetaan vaiheittain alueen tulevan rakentamisen aikataulun perusteella. Siirtymäaikana ennen alueen koko vesihuoltoverkoston rakentumista valmiiksi alueen jätevedet tulee johtaa umpisäiliöihin. (kaavamääräys). Alueen käyttövesi saadaan keskitetysti rakennettavasta vedenottamosta (kaavamääräys). 5.3 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleiskaavan sisältövaatimusten huomiointi ja arviointi Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee MRL 54 :n mukaan asemakaavaa laadittaessa ottaa huomioon, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista on säädetty soveltuvin osin ranta-asemakaavan luonne huomioiden. * yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys * olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö * asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus * mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen * rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen * virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys Valajärvellä on jo aiempaa vanhaa loma-asutusta, alueella on olemassa oleva runkotiestö. Kaavassa on huomioitu alueen luontoarvot. Rakentaminen sijoittuu laajalle alueelle ja väliin jää vapaita metsätalous- ja virkistysalueita. Kaavaan liittyen on tehty koko järven mitoitustarkastelu (kohta 5.1.2), jonka mukaan kaavalla ei vaaranneta järven muiden maanomistajien tasapuolista kohtelua. 2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Viitataan edelliseen kohtaan. Alueen lähiympäristössä on muuta sekä vakituista ja loma-asutusaluetta. Alueella ei ole loma-asutusta häiritseviä muita maankäyttötarpeita. 3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Perus- ja kaupallisia palveluja saadaan Nuutajärven kylästä ja Urjalan kunnan keskustasta. 4. Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen Vesihuollon osalta alueelle on tehty yleissuunnitelma keskitetystä vesihuollosta. Alueelle tulee pienpuhdistamo ja vedenottamo. Kaavamääräykset sisältävät määräykset keskitetystä vesihuollosta yhteisrantaisten rakennuspaikkojen osalta. Jätehuolto tapahtuu keskitetysti.

11 11 5. Ympäristöhaittojen vähentäminen Vesi- ja jätehuollon osalta ks. edellinen kohta. Naapurimaanomistajat on huomioitu rakennusten ja teiden sijoittelussa. Alueen yksitystiestöä tullaan parantamaan kaavan toteuttamisen yhteydessä yksityistielain mukaisessa menettelyssä. 6. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Kaavasuunnittelussa on huomioitu maisemalliset kohteet ja tekijät. Kaavaalueen metsänhoidosta on annettu määräyksiä mm. rantamaisemallisten ja muiden luontoarvojen osalta. Ojansuuvuori on osoitettu järvelle päin rakentamattomana MY-alueena 7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Kyse on ranta-asemakaavasta, jossa jokamiehenoikeuskäyttöön tarkoitetut vapaa-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueina. Kaavaan jää laajasti vapaita pitkiä rantaosuuksia Ojansuunvuoren molemmille puolille ja Töllinlahdelle. Kaava-alueen käyttöön on varattu VL-yk alueet kahteen eri paikkaan. Kaava-alueen pinta-alasta noin 52 ha jää vapaa-alueiksi (M, MY) noin 37 ha eli 71 % Ympäristövaikutukset Alueen on luontoarvot huomioitu kaavaratkaisuissa. Alueen vesihuollon osalta noudatetaan rakentamisvaiheessa vielä tarkennettavaa vesihuoltosuunnitelmaa sekä jätevesiasetusta. Uusien rakennuspaikkojen välittömään yhteyteen ei sijoitu häiritsevästi puolin tai toisin, muuta loma- tai pysyvää asutusta. Jäteveden puhdistamon paikka ja vedenottamopaikka on osoitettu. Liito-oravan elinpiirit (2 kpl) on osoitettu luontoselvityksen tarkistuksen v.2011 mukaisesti. Kaava ei vaikuta heikentävästi liito-oravan elinolosuhteisiin. VL-alueilla on määrätty rantapuuston suojelusta liito-oravien kulkua varten. Ojansuunvuoren alue on huomioitu maisemallisesti arvokkaana metsälain mukaisena kohteena laajalla MY-merkinnällä. Ojansuunvuoren kärkiosan rakennuspaikkojen rakennusalat on osoitettu suppeina rannan rantamaiseman säilyttämiseksi. Ojansuunvuoren ja Töllinlahden alueelle jää pitkä yhtenäinen vapaa ranta-alue (noin 400 m luonnollista rantaa) samoin kuin Ojansuunvuoren eteläpuoliselle lahdenpohjukan alueelle (noin 350 m luonnollista rantaa) Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavan toteuttamiskustannuksista vastaa alueen maanomistaja sekä uudet tontinomistajat. Kaava tukee ja edesauttaa Valajärven kartanon matkailutoimintojen kehittämistä ja samalla Nuutajärven alueen palvelujen säilymistä ja kehittymistä Muut vaikutukset (sosiaaliset, kulttuuriset ym. vaikutukset) Kaavalla ei voida katsoa olevan otsikon mukaisia vaikutuksia. Kaava tukee ja edesauttaa Valajärven kartanon (talouskeskusalue + rakennukset) säilyttämistä ja säilymistä elinvoimaisena.

12 12 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 6.1 TOTEUTTAMINEN JA SEN AJOITUS Kaavan toteutus tapahtuu maanomistajan myöhemmin laatiman aikataulun mukaan. 6.2 TOTEUTTAMISEN SEURANTA Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä. LIITTEET: - kaava-alueen rajauskartta 1: ote maakuntakaava - Valajärvellä käytetyt rantarakennusoikeuden mitoitustasot, kartta - seurantalomake sekä erilliset liitteet: - kaavakartta 1:2000 määräyksineen - luontoselvityksen ajantasaistus v vesihuoltosuunnitelman - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (ehdotus ) - viranomaisneuvottelumuistio luontoselvitykset , FK Teppo Häyhä

13

14 Kuulammi st ORINIEMI Vanttila SM 942 SM 937 akm139 st SM 943 akv134 akm135 Pbm 073 SM 930 MY EO 054 nat115 Huhtamo SM 938 ge1-021 em 6 Is os uo EO 050 pv 115 SL 261 STARO pv 115 ge1-021 pv 111 Kanteenmaa pv 112 MY vt Hennijoki PUNKALAIDUN pv 110 MY A akm138 st EN1 SM 940 Koskioinen SM 931 SM 933 VR 041 SM 934 akm135 akm137 yt SM 941 EO 051 SM 939 ge1-020 ge2-159 SM 932 akm133 EO 052 ge1-019 EO 053 nat 116 SL 262 Tel kunsuo Leppijärvet Leppisuo st pv 082 VR 042 Vehkajärvi mer 022 ge2-160 TURSA st pv 075 SM 511 Valajärvi SM 512 Harittu Pbm 040 SM 534 Valajärvi yt Ahvenuslammi EN1 05 Pohjastenjärvi TP SM 174 MY A Tarpianjoki akm067 yt MY SL 044 MY Honkola vt ge3-004 SM 538 SM 537 mer015 SM 543 akm207 nat071 yt S 166 S 166 Kortejärvi KYLMÄKOS SL 169 SM 168 pv 077 st MY SM 169 URJALANKYLÄ SM 535 SM 846 akm281 TP z 024 SM 539 EN1-18 SM 170 SM 516 SM 541 SM 540 SM 531 A URJALA SM 514 SM 517 ge2-126 A MY SM 515 SM 518 SM 521 SM 530 MU 030 TP SM 520 SM 522 SM 519 st Laukeela SM 544 T Rutajärvi A pv 079 MY SM 526 Huhti SL 174 SM 523 SM 527 MAm018 T TP SM 542 SM 524 SM 525 SM 528 Tex Tex t Tex t A Vt MU 029 SL 170 vt SM 536 EN1 Urjala as ge2-125 NUUTAJÄRVI pv 083 A RM 015 SM 513 Iso Mustajärvi Mieliönlammi Vähä Mustajärvi akv208 Nuutajärvi SM 508 Hanhisuo Pbm 041 pv 078 akm278 pv 080 st akm206 ge3-027 ge2-127 MENONEN K SL 169 Kaakkosuo Sammakkolammi EO 040 SL 172 st MY Kokonjä Särkijärvi SL 173 EN1 Kivijärvi Matk unjärvi Sokealammi Kojonperä nat072 Vähäjärvi Raitoo Saviniemi Kojonjoki Majanoja HUMPPILA SM 532 Halinanlammi Venäjä Koenkulma Matku Ylisuo LOIMAAN KUNTA FORSSA Suo

15

16 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 887 Urjala Täyttämispvm Kaavan nimi Valajärven ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 51,7259 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 51,7259 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 1,00 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset 21 Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset 21 Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 51, , ,01 51, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 2,0674 4,0 30 0,00 2, R yhteensä 8, , ,04 8, L yhteensä E yhteensä 0,1335 0,3 65 0,05 0, S yhteensä M yhteensä 40, ,8 0 40,7829 W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

17 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 51, , ,01 51, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 2,0674 4,0 30 0,00 2, VL 2, ,0 30 0,00 2, R yhteensä 8, , ,04 8, RA 0,6271 7, ,03 0, RM 0, , ,07 0, RA-1 7, , ,03 7, L yhteensä E yhteensä 0,1335 0,3 65 0,05 0, ET 0, ,0 65 0,06 0, EN 0, ,0 0,0240 S yhteensä M yhteensä 40, ,8 0 40,7829 M 37, ,0 0 37,0940 MY 3,6889 9,0 0 3,6889 W yhteensä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA URJALAN KUNNAN NUUTAJÄRVEN KYLÄSSÄ OSALLE TILAA VA- LAJÄRVEN KARTANO 1:493 JA URJALAN KYLÄSSÄ TILOJEN WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:98

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 15.3.2011 tark. 31.5.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA TOIVAKAN KUN- NASSA TILALLE SOUKKA 850-405-4-245 JA OSALLE TILOJEN 850-405-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / kaavaehdotus 27.1.2014

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / kaavaehdotus 27.1.2014 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY HÄMEENLINNA HAUHO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / kaavaehdotus 27.1.2014 KYLÄ: MIEHOILA TILAT: 109-458-18-1 Laatija: INS.TSTO POUTANEN OY Juha Poutanen, DI, YKS 361

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali Ruokorauma 470470 529 536 LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiinanmaan rantaa. Naantali 28.2.2014 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/5 1. Suunnittelualue Kaavamuutosalueeseen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 1 ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY RANTA-AEMAKAAVAN ELOT / Kaavaluonnos 3.5.2013 TAMMELA, OKJÄRVI Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41 Laatia: ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOERON YHTEISETSÄ NUI-PUSULA KIVIJÄRVI, SÄRKIJÄRVI, PATAO, VAHERAJÄRVI, SAARIJÄRVI, SAARILAI, SIRKKALAI, LAUTA- LAI, KAKSINAINEN, POJAO. RANTA-ASEAKAAVAN UUTOS KAAVAUUTOSEHDOTUS / 0..0 KAAVASELOSTUS Laatija:

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

KIVIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA 144-RAK1401 SÄKYLÄN KUNTA KIVIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Versio 1.2 17.9.2014 10.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (15) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km. 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot