Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat."

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat jäsenistön keskuudesta valittu hallitus sekä edustajisto. Opiskelijakunnan nimi on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka kotipaikka on Hämeenlinna ja kielenä suomi. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä HAMKO. 2 Tarkoitus ja toiminta Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunta nimeää opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin, sekä opintukilain 9 :n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan. Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, kiinteistöjä ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana. 3 Jäsenet Jokaisella Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. Opiskelijakuntaan voi kuulua myös kannatus- ja kunniajäseniä. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä tehdään edustajiston kokouksessa yksimielisellä päätöksellä.

2 Opiskelijakunnan kunniajäsenyys on elinikäinen. Opiskelijakunta pitää rekisteriä kunniajäsenistä. Opiskelijakunnan varsinaiset - ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele Hämeen ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi. Kannatusjäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitettaan, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) mukaista menettelyä. Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä. 4 Jäsenmaksu Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksujen kantamistavasta ja -ajasta. 5 Edustajisto Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajiston tehtävänä on - hyväksyä opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt - valita ja vapauttaa tehtävästään edustajiston puheenjohtajisto - valita ja vapauttaa tehtävistään hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet - valita ja vapauttaa tehtävistään opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitetuista ammattikorkeakoulun toimielimistä, sekä opintotukilain 9 :n mukaisesta opintotukilautakunnasta. - päättää talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta - valita ja erottaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä - hyväksyä opiskelijakunnan toimintakertomus - hyväksyä tilinpäätös, tilintarkastus ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille - päättää opiskelijakunnan toiminnan ja talouden suuntaviivoista - päättää sellaisista asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamista, myymistä, kiinnittämistä tai rakentamista.

3 Edustajistoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston vaaleissa. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asetetuista vaalikelpoisista jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 2. kohdan mukaisesti. Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa opiskelijakunnan hallituksen valitsema keskusvaalilautakunta ja vaalien järjestämisestä määrätään tarkemmin opiskelijakunnan vaaliohjesäännössä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai sen toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan opiskelijakunnan hallitukseen tai opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee hänen tilalleen suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet (11) edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. 6 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen ennen toimikautensa alkua, kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa sekä syyskokoukseen loka-joulukuussa. Tämän lisäksi edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta, kun hallituksen puheenjohtaja tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, edustajisto niin päättää tai kun vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä tai vähintään kaksisataa (200) opiskelijakunnan jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Edustajien tai jäsenten kirjalliset pyynnöt tulee toimittaa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on todisteellisesti saanut tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

4 Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille lisäksi kokouksesta on ilmoitettava opiskelijakunnan www-sivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 :ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä edustajisto kutsuu kokoukselle sihteerin. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - todetaan edustajiston kokoonpano - valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt - valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja - valitaan opiskelijakunnan hallitus Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus - käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma - päätetään seuraavan vuoden talousarvio - valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja - päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet - päätetään muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle - päätetään seuraavan vuoden luottamushenkilöiden palkkiot Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä. Edustajiston jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan edustajiston puheenjohtajalle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen edustajiston kokousta. Edustajiston jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on poissa ennakkoon ilmoittamatta kolmesta (3) perättäisestä edustajiston kokouksesta.

5 Opiskelijakunnan hallituksella, toimihenkilöillä, alumnikunnalla sekä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa, mikäli edustajisto ei päätä ehdottomalla äänten enemmistöllä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajisto-ohjesäännössä. 7 Hallitus Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla asetetuista ehdokkaista yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti mikäli ehdolle asetettavia on enemmän kuin valittavia. Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä valinta hetkellä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä hallitus kutsuu kokoukselle sihteerin. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston hajottaessa itsensä kesken toimikautensa katsotaan myös hallitus eronneeksi. Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallitusohjesäännössä. 8 Toimihenkilöt Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut työntekijät. Toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan toimiston toiminnasta ja toimii muiden toimihenkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Opiskelijakunnan toimihenkilöiden työehdot määritellään opiskelijakuntien työehtosopimuksessa. Toiminnanjohtajan valinnasta ja muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan haastatteluryhmän esityksestä. Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä. 9 Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan valitsee edustajisto. Opiskelijaedustaja valitaan yhtiön hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajan on oltava Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. 10 Aloiteoikeus Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle sekä hallitukselle. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle edustajiston kokouksiin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen ja hallituksen kokouksiin kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksen jälkeisessä edustajiston kokouksessa. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksenteosta. 11 Päätöksenteko Asiakysymysten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan

7 puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltaisista edustajista sitä vaatii. Kokousedustaja voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä on vastaesityksellään tai äänestyksessä vastustanut. Eriävä mielipide tulee ilmoittaa suullisesti välittömästi, kun päätös on julistettu, ja toimittaa se kokouksen sihteerille kirjallisena kolmen (3) vuorokauden kuluessa. Kirjallisesti jätettäessä eriävää mielipidettä ei voi perustella muuten kuin kokouksessa esitetyin perustein. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan. 12 Sähköinen päätöksenteko Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Sähköisen päätöksenteon käyttämisestä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymissä edustajisto- ja hallitusohjesäännöissä. 13 Asiakirjojen julkisuus Opiskelijakunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä. Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä julkinen. Opiskelijakunnan jäsenillä on pyynnöstä oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista suoritetaan hallituksen päättämä maksu opiskelijakunnalle. 14 Valitusoikeus Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 :ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 ) määräyksiä.

8 15 Nimenkirjoittajat Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai jäsenen kanssa. 16 Talous Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai valtuutettu tilintarkastusyhteisö. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Opiskelijakunnan taloudenhoidosta vastaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Opiskelijakunnan hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle ennen edustajiston kevätkokousta. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle kevätkokouksen kokouskutsun yhteydessä. Tarkemmin opiskelijakunnan taloudenhoidosta määrätään taloudenhoidon ohjesäännössä. 17 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätösvaltaisen kokouksen äänistä. Säännöt vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori. 18 Opiskelijakunnan purkaminen Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :ään ja opiskelijakuntaa ei voi purkaa Hämeen ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuessa ja ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :n pysyessä muuttumattomana. Opiskelijakunnan toiminta päättyy ammattikorkeakoulun toimiluvan päättymiseen. Tätä ennen edustajisto voi kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä päätösvaltaisessa kokouksessaan, molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä todeta opiskelijakunnan lakkauttamisen sekä päättää omaisuuden siirtämisestä opiskelijakunnan tarkoitusta ja toimintaa vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

9 19 Voimaantulo Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori on ne vahvistanut. Nämä säännöt on hyväksytty 08/2014 sekä 09/2014 järjestetyissä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Nämä säännöt on vahvistanut allekirjoituksellaan Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori xx. Aika ja paikka Pertti Puusaari rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu

10 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 1(2) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTO-OHJESÄÄNTÖ 1( 2) 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajiston työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla. 2 Tehtävät ja velvollisuudet Edustajiston tehtävänä on ohjata ja valvoa opiskelijakunnan hallituksen toimintaa. Edustajiston velvollisuutena on suorittaa sille säännöissä määrätyt tehtävät. Edustajat ovat velvoitettuja: - osallistumaan edustajiston kokouksiin ja koulutuksiin, - ilmoittamaan osallistumisestaan tai esteestään ennen kokousta, - sitoutumaan edustajiston toimintaan toimikaudeksi. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin: - järjestäytymiskokous ennen edustajiston toimikauden alkua, - kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, - syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi edustajistolla voi olla muita kokoontumisia vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi iltakoulut, työryhmätilaisuudet sekä koulutukset. 3.2 Koollekutsuminen Edustajiston kokouskutsun ja esityslistan laatii edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään liitteineen edustajiston jäsenille sekä varajäsenille seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koulun sähköpostiosoitteisiin. Kokoukset järjestetään pääasiassa arki-iltaisin Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa.

11 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 2(2) 2( 2) Edustajiston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Muut sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja. Mikäli edustajiston puheenjohtajisto kokonaisuudessaan on estynyt kutsumasta edustajistoa koolle, kutsun lähettää hallituksen puheenjohtaja. Edustajiston koollekutsumisesta säädetään opiskelijakunnan sääntöjen 6 :ssä. 4 Päätöksenteko Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Edustajiston kokouksissa puhetta johtaa edustajiston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) edustajiston läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa. Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Edustajiston päätökseksi tulee kokouksessa läsnä olevien edustajiston jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 5 Pöytäkirjat ja päätösluettelot Edustajiston kokousten pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja. Kokouksen sihteeri valmistaa ja toimittaa kokouksen pöytäkirjan mahdollisimman pian. Pöytäkirjantarkastajien tulee tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat kahden (2) viikon sisällä papereiden saamisesta, jonka jälkeen ne ovat luettavissa opiskelijakunnan toimistolla. Laaditut päätösluettelot kokouksista ovat nähtävillä opiskelijakunnan www-sivuilla. 6 Päätösten julkistaminen Edustajiston kokouksien pöytäkirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. 7 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

12 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 1( 3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) hallituksen työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Velvollisuudet ja tehtävät Hallitus tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä, edustajistoa ja muita sidosryhmiään niitä koskevista asioista.. Hallituksen jäsenet ovat velvoitettuja myös oman vastuualueensa lisäksi auttamaan opiskelijakunnan muissa asioissa muuta hallitusta ja toimihenkilöitä sekä toimimaan opiskelijakunnan eduksi. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia raportoimaan vastuualueistaan hallituksen muille jäsenille ja toimihenkilöille. Hallituksen jäsenet sitoutuvat toimimaan opiskelijakunnan hallituksessa kalenterivuoden ajan. Hallituksen jäsenen tulee osallistua hallituksen kokouksiin sekä muihin tapaamisiin. Poissaolo hallituksen kokouksesta edellyttää perusteltua syytä. Jos hallituksen jäsen on poissa kahdesta (2) perättäisestä hallituksen kokouksesta, tulee hänen toimittaa selvitys hallitukselle. Hallituksen jäsen saa hallituskauden alkaessa käyttöönsä opiskelijakunnan sähköpostin ja puhelimen. Hallituksen jäsenen on oltava pääsääntöisesti tavoitettavissa. Mahdollisista esteistä tulee ilmoittaa etukäteen muulle hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallitustyöskentelyyn myönnetyt välineet tulee palauttaa opiskelijakunnalle hallituskauden päätyttyä. Opiskelijakuntaa edustaa sen hallitus ja hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja edustaa opiskelijakunnan virallista kantaa ja opiskelijakunnan mielipidettä. Hallituksen jäsen ei voi yksinään ottaa kantaa opiskelijakunnan nimissä. Nimenkirjoitusoikeudesta määrätään opiskelijakunnan sääntöjen 12 :ssä. Opiskelijakunnan hallitus nimeää tapahtumiin osallistujat sekä päättää mahdollisista lausunnoista. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Hallitus kokoontuu tammi-toukokuun sekä elo-joulukuun välisenä aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kesä-heinäkuussa hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus sopii järjestäytymiskokouksessaan kokousajankohdat.

13 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 2( 3) Hallitus voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tueksi. Kokouksiin kutsutuilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ellei hallitus ehdottomalla äänten enemmistöllä päätä rajoittaa puhe- ja läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Hallitus voi toimintansa tueksi järjestää myös muita tapaamisia ja kokoontumisia, kuten toimintaseminaareja ja iltakouluja. 3.2 Koollekutsuminen Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsuun haluttavat esitykset tulee toimittaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja laatii yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kokouksen esityslistan sekä kokouskutsun ja toimittaa ne hallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu sekä muut kokouksen materiaalit toimitetaan sähköpostitse. 3.3 Järjestäytymiskokous Hallitus järjestäytyy sääntöjen määräämällä tavalla. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valitun hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymiskokouksessaan. 3.4 Hallituksen kokous Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen viimeisen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokousten päätösluettelot toimitetaan tiedoksi edustajistolle. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa.

14 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 3( 3) Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Hallituksen päätökseksi tulee hallituksen kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 4 Valiokunnat, työryhmät ja jaostot 4.1 Yleiset määräykset Opiskelijakunnalla on työvaliokunta sekä muita edustajiston toimintasuunnitelmassa määrittämiä tai hallituksen erikseen nimittämiä työryhmiä ja toimikuntia. Valiokunnat, työryhmät, jaostot ja toimikunnat toimivat opiskelijakunnan hallituksen alaisina, asioita valmistelevina eliminä edustajiston linjausten ohjaamina. 4.2 Työvaliokunta Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Edustajiston puheenjohtajalla on työvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työvaliokunnan toimialueeseen kuuluvat sellaiset päätökset, joita ei kiireellisyyden vuoksi voida päättää hallituksen kokouksessa sekä muut tehtävät, jotka hallitus sille määrää. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kaikki työvaliokunnan läsnä olevat jäsenet. Työvaliokunnan päätökset hyväksyy opiskelijakunnan hallitus seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. 4.3 Työryhmät Opiskelijakunnan hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, joiden tarkoitus on tukea hallituksen työskentelyä. Työryhmät koostuvat opiskelijakunnan jäsenistä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat opiskelijakunnan hallituksen nimetyt henkilöt. Työryhmien kokouksista pidetään muistiota ja työryhmien esitykset käsitellään hallituksen kokouksissa. Opiskelijakunnan työryhmät nimeää hallitus tarvittaessa. 5 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

15 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla (myöhemmin opiskelijakunta) voi olla kumppaniyhdistyksiä, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. 2 Kumppaniyhdistysaseman perusteet Kumppaniyhdistysaseman voi hakemuksesta saada rekisteröity yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Kumppaniyhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Yhdistysrekisterissä olevien tietojen täytyy olla ajantasaiset. 3 Kumppaniyhdistysaseman myöntäminen ja evääminen Kumppaniyhdistysaseman myöntää hakemuksesta hallitus. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: - yhdistyksen yhteystiedot - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä - nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna - yhdistyksen jäsenmäärä - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu siten, etteivät 2 :ssä ja 5 :ssä mainitut ehdot täyty, tai jos yhdistys rikkoo sopimuksia tai sääntöjä, hallitus evää kumppaniyhdistysaseman. 4 Kumppaniyhdistyksen oikeudet Kumppaniyhdistyksellä on oikeus käyttää opiskelijakunnan sähköisiä tiedotuksessaan sekä muita opiskelijakunnan tarjoamia palveluja. Lisäksi opiskelijakunta voi osoittaa yhdistykselle toimitilat toiminnan tukemiseksi. Opiskelijakunnan tarjoamat palvelut sekä mahdolliset toimitilat määritellään tarkemmin kumppanuussopimuksessa. 5 Kumppaniyhdistyksen velvollisuudet Kumppaniyhdistyksen on jätettävä tammikuussa vuosi-ilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

16 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 2(3) - yhdistyksen ja sen luottamushenkilöiden yhteystiedot, - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä, - nimenkirjoittajat, - yhdistyksen jäsenmäärä, - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä, - kopio Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävästä muutosilmoituksesta. Yhdistyksen tietojen tai toiminnan muuttuessa on yhdistyksen toimitettava viipymättä muutokset opiskelijakunnan tietoon. Hallitus vahvistaa luettelon kumppaniyhdistyksistä vuosittain helmikuussa. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet vuosi-ilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, evätään kumppaniyhdistysasema. 6 Projektiavustus Opiskelijakunta voi hakemuksesta myöntää kertaluontoisia projektiavustuksia. Projektiavustusta haettaessa hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen muoto, projektin toteutussuunnitelma sekä talousarvio. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuspäätöstä tehtäessä hallitus arvioi, kuinka hyvin yhdistys toteuttaa 2 :ssä ja 5 :ssä määritellyt tavoitteet ja velvollisuudet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat seuraavat tekijät: - toiminnan aktiivisuus ja tarkoituksenmukaisuus, - toiminta opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, - yhdistyksen aktiivisuus opiskelijakunnan järjestämissä koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa, - toiminnan kattavuus opiskelijoiden keskuudessa, - opiskelijakunnan toiminnan tukeminen, - projektin monialaisuus. Kyseessä olevaa projektia varten järjestetty varainhankinta ei vaikuta alentavasti avustuksen määrään, ellei se kata kaikkia projektista aiheutuvia kuluja. Avustusta ei myönnetä: - yhdistyksen perustoimintaan, - yhdistyksen oman lehden julkaisemiseen, www-sivujen tekemiseen tai muuhun päivittäiseen yhdistystoimintaan, - vuosijuhliin tai muihin yhdistyksen normaaliksi tai toistuvaksi toiminnaksi katsottavaan juhlatoimintaan, - yhdistyksen omien toimijoiden matkakustannuksiin, majoituksiin tai ruokailuihin, - liiketoiminnan harjoittamiseen.

17 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 3(3) Avustus maksetaan jälkikäteen kumppaniyhdistyksen tilille toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, tämän jälkeen oikeus avustukseen lakkaa. 7 Ohjesäännön muuttaminen Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

18 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on sanottu, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) kerhoihin tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Opiskelijakunnan kerhot Opiskelijakunnalla voi olla kerhoja ja projekteja, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijakunta ylläpitää rekisteriä opiskelijakunnan kerhoista ja projekteista. 3 Kerhoaseman perusteet Kerhon voi perustaa ryhmä, jonka jäsenten enemmistö on opiskelijakunnan jäseniä. Kerhon toiminnan tulee kohdistua ensisijaisesti opiskelijakunnan jäsenistöön ja edistää opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja/tai hyvinvointia. Toiminta ei saa olla ristiriidassa tai kilpailla opiskelijakunnan toiminnan kanssa. 4 Kerhoaseman myöntäminen ja evääminen Kerhoaseman myöntää hakemuksesta opiskelijakunnan hallitus. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kerhon yhteystiedot, yhteyshenkilöt, jäsenmäärä ja opiskelijakunnan jäsenten osuus jäsenistöstä ja kuvaus kerhon toiminnasta. Hallitus tarkistaa kerhojen toiminnan vuosittain hallituksen kokouksessa maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli kerho ei täytä 3 määriteltyjä velvoitteitaan, hallitus evää kerhoaseman. Kerhoasema voidaan myös evätä mikäli sen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, että aseman perusteet eivät enää täyty. 5 Kerhon oikeudet Kerho voi anoa opiskelijakunnalta toiminta- ja projektiavustuksia ja käyttää opiskelijakunnan www-sivuja ja tiedotteita toimintansa tiedottamiseen.

19 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 2(3) 6 Kerhon velvollisuudet Kerhon on vuosittain toimitettava tammikuussa voimassa olevat yhteystiedot ja yhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä opiskelijakunnan jäsenten määrä kerhossa opiskelijakunnalle. Mikäli kerho ei toimita velvoitettuja tietoja, hallitus evää kerhoaseman. 7 Toiminta-avustus Opiskelijakunnan kerhot voivat anoa ja saada toiminta. Toiminta-avustus hakemukset toimitetaan opiskelijakunnan hallitukselle, joka käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuksesta päätettäessä huomioidaan, kuinka hyvin kerho toteuttaa 3 ja 6 :issä määriteltyjä tavoitteita ja velvollisuuksia ja tarkastellaan kerhon toiminnan aktiivisuutta. Lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat haetun avustuksen käyttötarkoitus sekä muualta saatu taloudellinen tuki. Avustus maksetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa hankinnasta. 8 Projektit Kerhon perustamisen sijaan ryhmä, kuten yksittäinen vuosikurssi voi toteuttaa opiskelijakunnan alaisen projektin, johon voidaan myöntää taloudellista tukea. Projekti voidaan hyväksyä opiskelijakunnan alaiseksi projektiksi opiskelijakunnan hallituksessa, mikäli se täyttää seuraavat ehdot: - projekti ei ole ristiriidassa opiskelijakunnan toiminnan kanssa, - projektin toteuttamisesta ja tavoitteesta on keskusteltu etukäteen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja / tai toiminnanjohtajan kanssa, - ryhmästä yli puolet tulee olla opiskelijakunnan jäseniä. Projektin vastuuhenkilöt allekirjoittavat sitoumuksen ja se toimitetaan kirjallisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle. Sitoumuksesta tulee selvitä: - projektin tavoite ja ajankohta, - projektin yhteyshenkilö, - opiskelijakunnan jäsenmäärä projektista, - projektisuunnitelma, talousarvio sekä vastuuhenkilöt, - projektin vastuuhenkilöiden korvausvastuu opiskelijakunnalle mahdollisista tappioista. Mahdollista avustusta myönnetään vain opiskelijakunnan jäsenille. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

20 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 3(3) 9 Ohjesäännön muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

3 Jäsenet Jokaisella Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi.

3 Jäsenet Jokaisella Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ruotsiksi nimi on Studerandekåren vid Centria yrkeshögskola ja

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO.

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT Edustajisto on hyväksynyt säännöt toisen kerran 11.11.2008 Rehtori on vahvistanut säännöt 18.11.2008 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Saimaan

Lisätiedot

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Opiskelijakunta... 3 2 Tarkoitus ja toiminta... 3 3 Jäsenet... 3 4 Jäsenmaksu... 3 5 Edustajisto... 4 6 Edustajiston kokoontuminen... 5 7 Hallitus...

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä O Diako.

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä

Lisätiedot

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt.

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaani. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä Student

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä opiskelijakunta Kaakko. Opiskelijakunnasta käytetään

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT Sivu 1 / OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä VAMOK. Muilla kielillä opiskelijakunnan

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 1(9) Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 2(9) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Laurea ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 2(10) 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Laurea-ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT LIITE 1 1(6) Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, ja siitä voidaan käyttää lyhennettä OSAKO.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt

Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä HTO, ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako Sturenkatu 2, 00510 Helsinki http://www.odiako.fi Hallituksen puheenjohtaja 050 4100 745

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot