Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat."

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat jäsenistön keskuudesta valittu hallitus sekä edustajisto. Opiskelijakunnan nimi on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka kotipaikka on Hämeenlinna ja kielenä suomi. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä HAMKO. 2 Tarkoitus ja toiminta Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunta nimeää opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin, sekä opintukilain 9 :n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan. Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, kiinteistöjä ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana. 3 Jäsenet Jokaisella Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. Opiskelijakuntaan voi kuulua myös kannatus- ja kunniajäseniä. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä tehdään edustajiston kokouksessa yksimielisellä päätöksellä.

2 Opiskelijakunnan kunniajäsenyys on elinikäinen. Opiskelijakunta pitää rekisteriä kunniajäsenistä. Opiskelijakunnan varsinaiset - ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele Hämeen ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi. Kannatusjäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitettaan, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) mukaista menettelyä. Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä. 4 Jäsenmaksu Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksujen kantamistavasta ja -ajasta. 5 Edustajisto Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajiston tehtävänä on - hyväksyä opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt - valita ja vapauttaa tehtävästään edustajiston puheenjohtajisto - valita ja vapauttaa tehtävistään hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet - valita ja vapauttaa tehtävistään opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitetuista ammattikorkeakoulun toimielimistä, sekä opintotukilain 9 :n mukaisesta opintotukilautakunnasta. - päättää talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta - valita ja erottaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä - hyväksyä opiskelijakunnan toimintakertomus - hyväksyä tilinpäätös, tilintarkastus ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille - päättää opiskelijakunnan toiminnan ja talouden suuntaviivoista - päättää sellaisista asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamista, myymistä, kiinnittämistä tai rakentamista.

3 Edustajistoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston vaaleissa. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asetetuista vaalikelpoisista jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 2. kohdan mukaisesti. Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa opiskelijakunnan hallituksen valitsema keskusvaalilautakunta ja vaalien järjestämisestä määrätään tarkemmin opiskelijakunnan vaaliohjesäännössä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai sen toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan opiskelijakunnan hallitukseen tai opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee hänen tilalleen suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet (11) edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. 6 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen ennen toimikautensa alkua, kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa sekä syyskokoukseen loka-joulukuussa. Tämän lisäksi edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta, kun hallituksen puheenjohtaja tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, edustajisto niin päättää tai kun vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä tai vähintään kaksisataa (200) opiskelijakunnan jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Edustajien tai jäsenten kirjalliset pyynnöt tulee toimittaa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on todisteellisesti saanut tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

4 Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille lisäksi kokouksesta on ilmoitettava opiskelijakunnan www-sivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 :ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä edustajisto kutsuu kokoukselle sihteerin. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - todetaan edustajiston kokoonpano - valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt - valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja - valitaan opiskelijakunnan hallitus Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus - käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma - päätetään seuraavan vuoden talousarvio - valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja - päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet - päätetään muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle - päätetään seuraavan vuoden luottamushenkilöiden palkkiot Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä. Edustajiston jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan edustajiston puheenjohtajalle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen edustajiston kokousta. Edustajiston jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on poissa ennakkoon ilmoittamatta kolmesta (3) perättäisestä edustajiston kokouksesta.

5 Opiskelijakunnan hallituksella, toimihenkilöillä, alumnikunnalla sekä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa, mikäli edustajisto ei päätä ehdottomalla äänten enemmistöllä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajisto-ohjesäännössä. 7 Hallitus Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla asetetuista ehdokkaista yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti mikäli ehdolle asetettavia on enemmän kuin valittavia. Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä valinta hetkellä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä hallitus kutsuu kokoukselle sihteerin. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston hajottaessa itsensä kesken toimikautensa katsotaan myös hallitus eronneeksi. Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallitusohjesäännössä. 8 Toimihenkilöt Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut työntekijät. Toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan toimiston toiminnasta ja toimii muiden toimihenkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Opiskelijakunnan toimihenkilöiden työehdot määritellään opiskelijakuntien työehtosopimuksessa. Toiminnanjohtajan valinnasta ja muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan haastatteluryhmän esityksestä. Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä. 9 Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan valitsee edustajisto. Opiskelijaedustaja valitaan yhtiön hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajan on oltava Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. 10 Aloiteoikeus Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle sekä hallitukselle. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle edustajiston kokouksiin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen ja hallituksen kokouksiin kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksen jälkeisessä edustajiston kokouksessa. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksenteosta. 11 Päätöksenteko Asiakysymysten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan

7 puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltaisista edustajista sitä vaatii. Kokousedustaja voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä on vastaesityksellään tai äänestyksessä vastustanut. Eriävä mielipide tulee ilmoittaa suullisesti välittömästi, kun päätös on julistettu, ja toimittaa se kokouksen sihteerille kirjallisena kolmen (3) vuorokauden kuluessa. Kirjallisesti jätettäessä eriävää mielipidettä ei voi perustella muuten kuin kokouksessa esitetyin perustein. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan. 12 Sähköinen päätöksenteko Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Sähköisen päätöksenteon käyttämisestä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymissä edustajisto- ja hallitusohjesäännöissä. 13 Asiakirjojen julkisuus Opiskelijakunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä. Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä julkinen. Opiskelijakunnan jäsenillä on pyynnöstä oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista suoritetaan hallituksen päättämä maksu opiskelijakunnalle. 14 Valitusoikeus Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 :ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 ) määräyksiä.

8 15 Nimenkirjoittajat Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai jäsenen kanssa. 16 Talous Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai valtuutettu tilintarkastusyhteisö. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Opiskelijakunnan taloudenhoidosta vastaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Opiskelijakunnan hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle ennen edustajiston kevätkokousta. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle kevätkokouksen kokouskutsun yhteydessä. Tarkemmin opiskelijakunnan taloudenhoidosta määrätään taloudenhoidon ohjesäännössä. 17 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätösvaltaisen kokouksen äänistä. Säännöt vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori. 18 Opiskelijakunnan purkaminen Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :ään ja opiskelijakuntaa ei voi purkaa Hämeen ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuessa ja ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :n pysyessä muuttumattomana. Opiskelijakunnan toiminta päättyy ammattikorkeakoulun toimiluvan päättymiseen. Tätä ennen edustajisto voi kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä päätösvaltaisessa kokouksessaan, molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä todeta opiskelijakunnan lakkauttamisen sekä päättää omaisuuden siirtämisestä opiskelijakunnan tarkoitusta ja toimintaa vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

9 19 Voimaantulo Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori on ne vahvistanut. Nämä säännöt on hyväksytty 08/2014 sekä 09/2014 järjestetyissä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Nämä säännöt on vahvistanut allekirjoituksellaan Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori xx. Aika ja paikka Pertti Puusaari rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu

10 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 1(2) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTO-OHJESÄÄNTÖ 1( 2) 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajiston työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla. 2 Tehtävät ja velvollisuudet Edustajiston tehtävänä on ohjata ja valvoa opiskelijakunnan hallituksen toimintaa. Edustajiston velvollisuutena on suorittaa sille säännöissä määrätyt tehtävät. Edustajat ovat velvoitettuja: - osallistumaan edustajiston kokouksiin ja koulutuksiin, - ilmoittamaan osallistumisestaan tai esteestään ennen kokousta, - sitoutumaan edustajiston toimintaan toimikaudeksi. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin: - järjestäytymiskokous ennen edustajiston toimikauden alkua, - kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, - syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi edustajistolla voi olla muita kokoontumisia vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi iltakoulut, työryhmätilaisuudet sekä koulutukset. 3.2 Koollekutsuminen Edustajiston kokouskutsun ja esityslistan laatii edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään liitteineen edustajiston jäsenille sekä varajäsenille seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koulun sähköpostiosoitteisiin. Kokoukset järjestetään pääasiassa arki-iltaisin Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa.

11 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 2(2) 2( 2) Edustajiston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Muut sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja. Mikäli edustajiston puheenjohtajisto kokonaisuudessaan on estynyt kutsumasta edustajistoa koolle, kutsun lähettää hallituksen puheenjohtaja. Edustajiston koollekutsumisesta säädetään opiskelijakunnan sääntöjen 6 :ssä. 4 Päätöksenteko Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Edustajiston kokouksissa puhetta johtaa edustajiston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) edustajiston läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa. Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Edustajiston päätökseksi tulee kokouksessa läsnä olevien edustajiston jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 5 Pöytäkirjat ja päätösluettelot Edustajiston kokousten pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja. Kokouksen sihteeri valmistaa ja toimittaa kokouksen pöytäkirjan mahdollisimman pian. Pöytäkirjantarkastajien tulee tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat kahden (2) viikon sisällä papereiden saamisesta, jonka jälkeen ne ovat luettavissa opiskelijakunnan toimistolla. Laaditut päätösluettelot kokouksista ovat nähtävillä opiskelijakunnan www-sivuilla. 6 Päätösten julkistaminen Edustajiston kokouksien pöytäkirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. 7 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

12 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 1( 3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) hallituksen työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Velvollisuudet ja tehtävät Hallitus tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä, edustajistoa ja muita sidosryhmiään niitä koskevista asioista.. Hallituksen jäsenet ovat velvoitettuja myös oman vastuualueensa lisäksi auttamaan opiskelijakunnan muissa asioissa muuta hallitusta ja toimihenkilöitä sekä toimimaan opiskelijakunnan eduksi. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia raportoimaan vastuualueistaan hallituksen muille jäsenille ja toimihenkilöille. Hallituksen jäsenet sitoutuvat toimimaan opiskelijakunnan hallituksessa kalenterivuoden ajan. Hallituksen jäsenen tulee osallistua hallituksen kokouksiin sekä muihin tapaamisiin. Poissaolo hallituksen kokouksesta edellyttää perusteltua syytä. Jos hallituksen jäsen on poissa kahdesta (2) perättäisestä hallituksen kokouksesta, tulee hänen toimittaa selvitys hallitukselle. Hallituksen jäsen saa hallituskauden alkaessa käyttöönsä opiskelijakunnan sähköpostin ja puhelimen. Hallituksen jäsenen on oltava pääsääntöisesti tavoitettavissa. Mahdollisista esteistä tulee ilmoittaa etukäteen muulle hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallitustyöskentelyyn myönnetyt välineet tulee palauttaa opiskelijakunnalle hallituskauden päätyttyä. Opiskelijakuntaa edustaa sen hallitus ja hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja edustaa opiskelijakunnan virallista kantaa ja opiskelijakunnan mielipidettä. Hallituksen jäsen ei voi yksinään ottaa kantaa opiskelijakunnan nimissä. Nimenkirjoitusoikeudesta määrätään opiskelijakunnan sääntöjen 12 :ssä. Opiskelijakunnan hallitus nimeää tapahtumiin osallistujat sekä päättää mahdollisista lausunnoista. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Hallitus kokoontuu tammi-toukokuun sekä elo-joulukuun välisenä aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kesä-heinäkuussa hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus sopii järjestäytymiskokouksessaan kokousajankohdat.

13 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 2( 3) Hallitus voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tueksi. Kokouksiin kutsutuilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ellei hallitus ehdottomalla äänten enemmistöllä päätä rajoittaa puhe- ja läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Hallitus voi toimintansa tueksi järjestää myös muita tapaamisia ja kokoontumisia, kuten toimintaseminaareja ja iltakouluja. 3.2 Koollekutsuminen Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsuun haluttavat esitykset tulee toimittaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja laatii yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kokouksen esityslistan sekä kokouskutsun ja toimittaa ne hallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu sekä muut kokouksen materiaalit toimitetaan sähköpostitse. 3.3 Järjestäytymiskokous Hallitus järjestäytyy sääntöjen määräämällä tavalla. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valitun hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymiskokouksessaan. 3.4 Hallituksen kokous Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen viimeisen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokousten päätösluettelot toimitetaan tiedoksi edustajistolle. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa.

14 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 3( 3) Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Hallituksen päätökseksi tulee hallituksen kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 4 Valiokunnat, työryhmät ja jaostot 4.1 Yleiset määräykset Opiskelijakunnalla on työvaliokunta sekä muita edustajiston toimintasuunnitelmassa määrittämiä tai hallituksen erikseen nimittämiä työryhmiä ja toimikuntia. Valiokunnat, työryhmät, jaostot ja toimikunnat toimivat opiskelijakunnan hallituksen alaisina, asioita valmistelevina eliminä edustajiston linjausten ohjaamina. 4.2 Työvaliokunta Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Edustajiston puheenjohtajalla on työvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työvaliokunnan toimialueeseen kuuluvat sellaiset päätökset, joita ei kiireellisyyden vuoksi voida päättää hallituksen kokouksessa sekä muut tehtävät, jotka hallitus sille määrää. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kaikki työvaliokunnan läsnä olevat jäsenet. Työvaliokunnan päätökset hyväksyy opiskelijakunnan hallitus seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. 4.3 Työryhmät Opiskelijakunnan hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, joiden tarkoitus on tukea hallituksen työskentelyä. Työryhmät koostuvat opiskelijakunnan jäsenistä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat opiskelijakunnan hallituksen nimetyt henkilöt. Työryhmien kokouksista pidetään muistiota ja työryhmien esitykset käsitellään hallituksen kokouksissa. Opiskelijakunnan työryhmät nimeää hallitus tarvittaessa. 5 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

15 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla (myöhemmin opiskelijakunta) voi olla kumppaniyhdistyksiä, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. 2 Kumppaniyhdistysaseman perusteet Kumppaniyhdistysaseman voi hakemuksesta saada rekisteröity yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Kumppaniyhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Yhdistysrekisterissä olevien tietojen täytyy olla ajantasaiset. 3 Kumppaniyhdistysaseman myöntäminen ja evääminen Kumppaniyhdistysaseman myöntää hakemuksesta hallitus. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: - yhdistyksen yhteystiedot - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä - nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna - yhdistyksen jäsenmäärä - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu siten, etteivät 2 :ssä ja 5 :ssä mainitut ehdot täyty, tai jos yhdistys rikkoo sopimuksia tai sääntöjä, hallitus evää kumppaniyhdistysaseman. 4 Kumppaniyhdistyksen oikeudet Kumppaniyhdistyksellä on oikeus käyttää opiskelijakunnan sähköisiä tiedotuksessaan sekä muita opiskelijakunnan tarjoamia palveluja. Lisäksi opiskelijakunta voi osoittaa yhdistykselle toimitilat toiminnan tukemiseksi. Opiskelijakunnan tarjoamat palvelut sekä mahdolliset toimitilat määritellään tarkemmin kumppanuussopimuksessa. 5 Kumppaniyhdistyksen velvollisuudet Kumppaniyhdistyksen on jätettävä tammikuussa vuosi-ilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

16 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 2(3) - yhdistyksen ja sen luottamushenkilöiden yhteystiedot, - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä, - nimenkirjoittajat, - yhdistyksen jäsenmäärä, - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä, - kopio Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävästä muutosilmoituksesta. Yhdistyksen tietojen tai toiminnan muuttuessa on yhdistyksen toimitettava viipymättä muutokset opiskelijakunnan tietoon. Hallitus vahvistaa luettelon kumppaniyhdistyksistä vuosittain helmikuussa. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet vuosi-ilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, evätään kumppaniyhdistysasema. 6 Projektiavustus Opiskelijakunta voi hakemuksesta myöntää kertaluontoisia projektiavustuksia. Projektiavustusta haettaessa hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen muoto, projektin toteutussuunnitelma sekä talousarvio. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuspäätöstä tehtäessä hallitus arvioi, kuinka hyvin yhdistys toteuttaa 2 :ssä ja 5 :ssä määritellyt tavoitteet ja velvollisuudet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat seuraavat tekijät: - toiminnan aktiivisuus ja tarkoituksenmukaisuus, - toiminta opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, - yhdistyksen aktiivisuus opiskelijakunnan järjestämissä koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa, - toiminnan kattavuus opiskelijoiden keskuudessa, - opiskelijakunnan toiminnan tukeminen, - projektin monialaisuus. Kyseessä olevaa projektia varten järjestetty varainhankinta ei vaikuta alentavasti avustuksen määrään, ellei se kata kaikkia projektista aiheutuvia kuluja. Avustusta ei myönnetä: - yhdistyksen perustoimintaan, - yhdistyksen oman lehden julkaisemiseen, www-sivujen tekemiseen tai muuhun päivittäiseen yhdistystoimintaan, - vuosijuhliin tai muihin yhdistyksen normaaliksi tai toistuvaksi toiminnaksi katsottavaan juhlatoimintaan, - yhdistyksen omien toimijoiden matkakustannuksiin, majoituksiin tai ruokailuihin, - liiketoiminnan harjoittamiseen.

17 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 3(3) Avustus maksetaan jälkikäteen kumppaniyhdistyksen tilille toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, tämän jälkeen oikeus avustukseen lakkaa. 7 Ohjesäännön muuttaminen Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

18 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on sanottu, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) kerhoihin tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Opiskelijakunnan kerhot Opiskelijakunnalla voi olla kerhoja ja projekteja, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijakunta ylläpitää rekisteriä opiskelijakunnan kerhoista ja projekteista. 3 Kerhoaseman perusteet Kerhon voi perustaa ryhmä, jonka jäsenten enemmistö on opiskelijakunnan jäseniä. Kerhon toiminnan tulee kohdistua ensisijaisesti opiskelijakunnan jäsenistöön ja edistää opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja/tai hyvinvointia. Toiminta ei saa olla ristiriidassa tai kilpailla opiskelijakunnan toiminnan kanssa. 4 Kerhoaseman myöntäminen ja evääminen Kerhoaseman myöntää hakemuksesta opiskelijakunnan hallitus. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kerhon yhteystiedot, yhteyshenkilöt, jäsenmäärä ja opiskelijakunnan jäsenten osuus jäsenistöstä ja kuvaus kerhon toiminnasta. Hallitus tarkistaa kerhojen toiminnan vuosittain hallituksen kokouksessa maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli kerho ei täytä 3 määriteltyjä velvoitteitaan, hallitus evää kerhoaseman. Kerhoasema voidaan myös evätä mikäli sen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, että aseman perusteet eivät enää täyty. 5 Kerhon oikeudet Kerho voi anoa opiskelijakunnalta toiminta- ja projektiavustuksia ja käyttää opiskelijakunnan www-sivuja ja tiedotteita toimintansa tiedottamiseen.

19 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 2(3) 6 Kerhon velvollisuudet Kerhon on vuosittain toimitettava tammikuussa voimassa olevat yhteystiedot ja yhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä opiskelijakunnan jäsenten määrä kerhossa opiskelijakunnalle. Mikäli kerho ei toimita velvoitettuja tietoja, hallitus evää kerhoaseman. 7 Toiminta-avustus Opiskelijakunnan kerhot voivat anoa ja saada toiminta. Toiminta-avustus hakemukset toimitetaan opiskelijakunnan hallitukselle, joka käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuksesta päätettäessä huomioidaan, kuinka hyvin kerho toteuttaa 3 ja 6 :issä määriteltyjä tavoitteita ja velvollisuuksia ja tarkastellaan kerhon toiminnan aktiivisuutta. Lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat haetun avustuksen käyttötarkoitus sekä muualta saatu taloudellinen tuki. Avustus maksetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa hankinnasta. 8 Projektit Kerhon perustamisen sijaan ryhmä, kuten yksittäinen vuosikurssi voi toteuttaa opiskelijakunnan alaisen projektin, johon voidaan myöntää taloudellista tukea. Projekti voidaan hyväksyä opiskelijakunnan alaiseksi projektiksi opiskelijakunnan hallituksessa, mikäli se täyttää seuraavat ehdot: - projekti ei ole ristiriidassa opiskelijakunnan toiminnan kanssa, - projektin toteuttamisesta ja tavoitteesta on keskusteltu etukäteen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja / tai toiminnanjohtajan kanssa, - ryhmästä yli puolet tulee olla opiskelijakunnan jäseniä. Projektin vastuuhenkilöt allekirjoittavat sitoumuksen ja se toimitetaan kirjallisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle. Sitoumuksesta tulee selvitä: - projektin tavoite ja ajankohta, - projektin yhteyshenkilö, - opiskelijakunnan jäsenmäärä projektista, - projektisuunnitelma, talousarvio sekä vastuuhenkilöt, - projektin vastuuhenkilöiden korvausvastuu opiskelijakunnalle mahdollisista tappioista. Mahdollista avustusta myönnetään vain opiskelijakunnan jäsenille. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

20 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 3(3) 9 Ohjesäännön muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Tätä ohjesääntöä sovelletaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallinnossa opiskelijakunnan

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot