Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat."

Transkriptio

1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat jäsenistön keskuudesta valittu hallitus sekä edustajisto. Opiskelijakunnan nimi on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka kotipaikka on Hämeenlinna ja kielenä suomi. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä HAMKO. 2 Tarkoitus ja toiminta Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunta nimeää opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin, sekä opintukilain 9 :n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan. Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, kiinteistöjä ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana. 3 Jäsenet Jokaisella Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. Opiskelijakuntaan voi kuulua myös kannatus- ja kunniajäseniä. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä tehdään edustajiston kokouksessa yksimielisellä päätöksellä.

2 Opiskelijakunnan kunniajäsenyys on elinikäinen. Opiskelijakunta pitää rekisteriä kunniajäsenistä. Opiskelijakunnan varsinaiset - ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele Hämeen ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi. Kannatusjäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitettaan, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) mukaista menettelyä. Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä. 4 Jäsenmaksu Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksujen kantamistavasta ja -ajasta. 5 Edustajisto Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajiston tehtävänä on - hyväksyä opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt - valita ja vapauttaa tehtävästään edustajiston puheenjohtajisto - valita ja vapauttaa tehtävistään hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet - valita ja vapauttaa tehtävistään opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitetuista ammattikorkeakoulun toimielimistä, sekä opintotukilain 9 :n mukaisesta opintotukilautakunnasta. - päättää talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta - valita ja erottaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä - hyväksyä opiskelijakunnan toimintakertomus - hyväksyä tilinpäätös, tilintarkastus ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille - päättää opiskelijakunnan toiminnan ja talouden suuntaviivoista - päättää sellaisista asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamista, myymistä, kiinnittämistä tai rakentamista.

3 Edustajistoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston vaaleissa. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asetetuista vaalikelpoisista jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 2. kohdan mukaisesti. Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa opiskelijakunnan hallituksen valitsema keskusvaalilautakunta ja vaalien järjestämisestä määrätään tarkemmin opiskelijakunnan vaaliohjesäännössä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai sen toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan opiskelijakunnan hallitukseen tai opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee hänen tilalleen suurimman vertailuluvun saanut varajäsen. Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet (11) edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. 6 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen ennen toimikautensa alkua, kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa sekä syyskokoukseen loka-joulukuussa. Tämän lisäksi edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta, kun hallituksen puheenjohtaja tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, edustajisto niin päättää tai kun vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä tai vähintään kaksisataa (200) opiskelijakunnan jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Edustajien tai jäsenten kirjalliset pyynnöt tulee toimittaa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on todisteellisesti saanut tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

4 Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille lisäksi kokouksesta on ilmoitettava opiskelijakunnan www-sivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 :ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä edustajisto kutsuu kokoukselle sihteerin. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - todetaan edustajiston kokoonpano - valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt - valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja - valitaan opiskelijakunnan hallitus Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus - käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma - päätetään seuraavan vuoden talousarvio - valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja - päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet - päätetään muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle - päätetään seuraavan vuoden luottamushenkilöiden palkkiot Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä. Edustajiston jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan edustajiston puheenjohtajalle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen edustajiston kokousta. Edustajiston jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on poissa ennakkoon ilmoittamatta kolmesta (3) perättäisestä edustajiston kokouksesta.

5 Opiskelijakunnan hallituksella, toimihenkilöillä, alumnikunnalla sekä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa, mikäli edustajisto ei päätä ehdottomalla äänten enemmistöllä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajisto-ohjesäännössä. 7 Hallitus Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla asetetuista ehdokkaista yhdistyslain (503/1989) 29 :n 3. momentin 3. kohdan mukaisesti mikäli ehdolle asetettavia on enemmän kuin valittavia. Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä valinta hetkellä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Hänen ollessa estyneenä hallitus kutsuu kokoukselle sihteerin. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston hajottaessa itsensä kesken toimikautensa katsotaan myös hallitus eronneeksi. Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallitusohjesäännössä. 8 Toimihenkilöt Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut työntekijät. Toiminnanjohtaja vastaa opiskelijakunnan toimiston toiminnasta ja toimii muiden toimihenkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Opiskelijakunnan toimihenkilöiden työehdot määritellään opiskelijakuntien työehtosopimuksessa. Toiminnanjohtajan valinnasta ja muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan haastatteluryhmän esityksestä. Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä. 9 Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan valitsee edustajisto. Opiskelijaedustaja valitaan yhtiön hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajan on oltava Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. 10 Aloiteoikeus Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle sekä hallitukselle. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle edustajiston kokouksiin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen ja hallituksen kokouksiin kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksen jälkeisessä edustajiston kokouksessa. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksenteosta. 11 Päätöksenteko Asiakysymysten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan

7 puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltaisista edustajista sitä vaatii. Kokousedustaja voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä on vastaesityksellään tai äänestyksessä vastustanut. Eriävä mielipide tulee ilmoittaa suullisesti välittömästi, kun päätös on julistettu, ja toimittaa se kokouksen sihteerille kirjallisena kolmen (3) vuorokauden kuluessa. Kirjallisesti jätettäessä eriävää mielipidettä ei voi perustella muuten kuin kokouksessa esitetyin perustein. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan. 12 Sähköinen päätöksenteko Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Sähköisen päätöksenteon käyttämisestä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymissä edustajisto- ja hallitusohjesäännöissä. 13 Asiakirjojen julkisuus Opiskelijakunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä. Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä julkinen. Opiskelijakunnan jäsenillä on pyynnöstä oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista suoritetaan hallituksen päättämä maksu opiskelijakunnalle. 14 Valitusoikeus Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 :ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 ) määräyksiä.

8 15 Nimenkirjoittajat Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai jäsenen kanssa. 16 Talous Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai valtuutettu tilintarkastusyhteisö. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Opiskelijakunnan taloudenhoidosta vastaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Opiskelijakunnan hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle ennen edustajiston kevätkokousta. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle kevätkokouksen kokouskutsun yhteydessä. Tarkemmin opiskelijakunnan taloudenhoidosta määrätään taloudenhoidon ohjesäännössä. 17 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätösvaltaisen kokouksen äänistä. Säännöt vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori. 18 Opiskelijakunnan purkaminen Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :ään ja opiskelijakuntaa ei voi purkaa Hämeen ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuessa ja ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a :n pysyessä muuttumattomana. Opiskelijakunnan toiminta päättyy ammattikorkeakoulun toimiluvan päättymiseen. Tätä ennen edustajisto voi kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä päätösvaltaisessa kokouksessaan, molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä todeta opiskelijakunnan lakkauttamisen sekä päättää omaisuuden siirtämisestä opiskelijakunnan tarkoitusta ja toimintaa vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

9 19 Voimaantulo Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori on ne vahvistanut. Nämä säännöt on hyväksytty 08/2014 sekä 09/2014 järjestetyissä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Nämä säännöt on vahvistanut allekirjoituksellaan Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori xx. Aika ja paikka Pertti Puusaari rehtori Hämeen ammattikorkeakoulu

10 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 1(2) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTO-OHJESÄÄNTÖ 1( 2) 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajiston työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla. 2 Tehtävät ja velvollisuudet Edustajiston tehtävänä on ohjata ja valvoa opiskelijakunnan hallituksen toimintaa. Edustajiston velvollisuutena on suorittaa sille säännöissä määrätyt tehtävät. Edustajat ovat velvoitettuja: - osallistumaan edustajiston kokouksiin ja koulutuksiin, - ilmoittamaan osallistumisestaan tai esteestään ennen kokousta, - sitoutumaan edustajiston toimintaan toimikaudeksi. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Edustajisto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin: - järjestäytymiskokous ennen edustajiston toimikauden alkua, - kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, - syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi edustajistolla voi olla muita kokoontumisia vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi iltakoulut, työryhmätilaisuudet sekä koulutukset. 3.2 Koollekutsuminen Edustajiston kokouskutsun ja esityslistan laatii edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään liitteineen edustajiston jäsenille sekä varajäsenille seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koulun sähköpostiosoitteisiin. Kokoukset järjestetään pääasiassa arki-iltaisin Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa.

11 EDUSTAJISTO- OHJESÄÄNTÖ 2(2) 2( 2) Edustajiston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Muut sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja. Mikäli edustajiston puheenjohtajisto kokonaisuudessaan on estynyt kutsumasta edustajistoa koolle, kutsun lähettää hallituksen puheenjohtaja. Edustajiston koollekutsumisesta säädetään opiskelijakunnan sääntöjen 6 :ssä. 4 Päätöksenteko Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Edustajiston kokouksissa puhetta johtaa edustajiston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) edustajiston läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa. Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Edustajiston päätökseksi tulee kokouksessa läsnä olevien edustajiston jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 5 Pöytäkirjat ja päätösluettelot Edustajiston kokousten pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja. Kokouksen sihteeri valmistaa ja toimittaa kokouksen pöytäkirjan mahdollisimman pian. Pöytäkirjantarkastajien tulee tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat kahden (2) viikon sisällä papereiden saamisesta, jonka jälkeen ne ovat luettavissa opiskelijakunnan toimistolla. Laaditut päätösluettelot kokouksista ovat nähtävillä opiskelijakunnan www-sivuilla. 6 Päätösten julkistaminen Edustajiston kokouksien pöytäkirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. 7 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

12 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 1( 3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on määrätty, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) hallituksen työskentelyssä tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Velvollisuudet ja tehtävät Hallitus tiedottaa opiskelijoita, jäsenistöä, edustajistoa ja muita sidosryhmiään niitä koskevista asioista.. Hallituksen jäsenet ovat velvoitettuja myös oman vastuualueensa lisäksi auttamaan opiskelijakunnan muissa asioissa muuta hallitusta ja toimihenkilöitä sekä toimimaan opiskelijakunnan eduksi. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia raportoimaan vastuualueistaan hallituksen muille jäsenille ja toimihenkilöille. Hallituksen jäsenet sitoutuvat toimimaan opiskelijakunnan hallituksessa kalenterivuoden ajan. Hallituksen jäsenen tulee osallistua hallituksen kokouksiin sekä muihin tapaamisiin. Poissaolo hallituksen kokouksesta edellyttää perusteltua syytä. Jos hallituksen jäsen on poissa kahdesta (2) perättäisestä hallituksen kokouksesta, tulee hänen toimittaa selvitys hallitukselle. Hallituksen jäsen saa hallituskauden alkaessa käyttöönsä opiskelijakunnan sähköpostin ja puhelimen. Hallituksen jäsenen on oltava pääsääntöisesti tavoitettavissa. Mahdollisista esteistä tulee ilmoittaa etukäteen muulle hallitukselle ja toimihenkilöille. Hallitustyöskentelyyn myönnetyt välineet tulee palauttaa opiskelijakunnalle hallituskauden päätyttyä. Opiskelijakuntaa edustaa sen hallitus ja hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja edustaa opiskelijakunnan virallista kantaa ja opiskelijakunnan mielipidettä. Hallituksen jäsen ei voi yksinään ottaa kantaa opiskelijakunnan nimissä. Nimenkirjoitusoikeudesta määrätään opiskelijakunnan sääntöjen 12 :ssä. Opiskelijakunnan hallitus nimeää tapahtumiin osallistujat sekä päättää mahdollisista lausunnoista. 3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen 3.1 Yleiset määräykset Hallitus kokoontuu tammi-toukokuun sekä elo-joulukuun välisenä aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kesä-heinäkuussa hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus sopii järjestäytymiskokouksessaan kokousajankohdat.

13 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 2( 3) Hallitus voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tueksi. Kokouksiin kutsutuilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ellei hallitus ehdottomalla äänten enemmistöllä päätä rajoittaa puhe- ja läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Hallitus voi toimintansa tueksi järjestää myös muita tapaamisia ja kokoontumisia, kuten toimintaseminaareja ja iltakouluja. 3.2 Koollekutsuminen Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsuun haluttavat esitykset tulee toimittaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja laatii yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kokouksen esityslistan sekä kokouskutsun ja toimittaa ne hallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu sekä muut kokouksen materiaalit toimitetaan sähköpostitse. 3.3 Järjestäytymiskokous Hallitus järjestäytyy sääntöjen määräämällä tavalla. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valitun hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymiskokouksessaan. 3.4 Hallituksen kokous Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä ja kokoustekniikkaa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen viimeisen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokousten päätösluettelot toimitetaan tiedoksi edustajistolle. Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Toistamiseen esillä olevan asian uudelleen siirtämisestä päätetään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli pöydälle jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi (2) kertaa.

14 HALITUS- OHJESÄÄNTÖ 3( 3) Mikäli on tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, tulee puheenjohtajan rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta on päätetty. Hallituksen päätökseksi tulee hallituksen kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa asian ratkaisee arpa. 4 Valiokunnat, työryhmät ja jaostot 4.1 Yleiset määräykset Opiskelijakunnalla on työvaliokunta sekä muita edustajiston toimintasuunnitelmassa määrittämiä tai hallituksen erikseen nimittämiä työryhmiä ja toimikuntia. Valiokunnat, työryhmät, jaostot ja toimikunnat toimivat opiskelijakunnan hallituksen alaisina, asioita valmistelevina eliminä edustajiston linjausten ohjaamina. 4.2 Työvaliokunta Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Edustajiston puheenjohtajalla on työvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työvaliokunnan toimialueeseen kuuluvat sellaiset päätökset, joita ei kiireellisyyden vuoksi voida päättää hallituksen kokouksessa sekä muut tehtävät, jotka hallitus sille määrää. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kaikki työvaliokunnan läsnä olevat jäsenet. Työvaliokunnan päätökset hyväksyy opiskelijakunnan hallitus seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. 4.3 Työryhmät Opiskelijakunnan hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, joiden tarkoitus on tukea hallituksen työskentelyä. Työryhmät koostuvat opiskelijakunnan jäsenistä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat opiskelijakunnan hallituksen nimetyt henkilöt. Työryhmien kokouksista pidetään muistiota ja työryhmien esitykset käsitellään hallituksen kokouksissa. Opiskelijakunnan työryhmät nimeää hallitus tarvittaessa. 5 Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

15 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla (myöhemmin opiskelijakunta) voi olla kumppaniyhdistyksiä, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. 2 Kumppaniyhdistysaseman perusteet Kumppaniyhdistysaseman voi hakemuksesta saada rekisteröity yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Kumppaniyhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Yhdistysrekisterissä olevien tietojen täytyy olla ajantasaiset. 3 Kumppaniyhdistysaseman myöntäminen ja evääminen Kumppaniyhdistysaseman myöntää hakemuksesta hallitus. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: - yhdistyksen yhteystiedot - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä - nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna - yhdistyksen jäsenmäärä - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu siten, etteivät 2 :ssä ja 5 :ssä mainitut ehdot täyty, tai jos yhdistys rikkoo sopimuksia tai sääntöjä, hallitus evää kumppaniyhdistysaseman. 4 Kumppaniyhdistyksen oikeudet Kumppaniyhdistyksellä on oikeus käyttää opiskelijakunnan sähköisiä tiedotuksessaan sekä muita opiskelijakunnan tarjoamia palveluja. Lisäksi opiskelijakunta voi osoittaa yhdistykselle toimitilat toiminnan tukemiseksi. Opiskelijakunnan tarjoamat palvelut sekä mahdolliset toimitilat määritellään tarkemmin kumppanuussopimuksessa. 5 Kumppaniyhdistyksen velvollisuudet Kumppaniyhdistyksen on jätettävä tammikuussa vuosi-ilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

16 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 2(3) - yhdistyksen ja sen luottamushenkilöiden yhteystiedot, - luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä, - nimenkirjoittajat, - yhdistyksen jäsenmäärä, - opiskelijakunnan jäsenten määrä jäsenistöstä, - kopio Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävästä muutosilmoituksesta. Yhdistyksen tietojen tai toiminnan muuttuessa on yhdistyksen toimitettava viipymättä muutokset opiskelijakunnan tietoon. Hallitus vahvistaa luettelon kumppaniyhdistyksistä vuosittain helmikuussa. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet vuosi-ilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, evätään kumppaniyhdistysasema. 6 Projektiavustus Opiskelijakunta voi hakemuksesta myöntää kertaluontoisia projektiavustuksia. Projektiavustusta haettaessa hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen muoto, projektin toteutussuunnitelma sekä talousarvio. Hallitus käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuspäätöstä tehtäessä hallitus arvioi, kuinka hyvin yhdistys toteuttaa 2 :ssä ja 5 :ssä määritellyt tavoitteet ja velvollisuudet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat seuraavat tekijät: - toiminnan aktiivisuus ja tarkoituksenmukaisuus, - toiminta opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, - yhdistyksen aktiivisuus opiskelijakunnan järjestämissä koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa, - toiminnan kattavuus opiskelijoiden keskuudessa, - opiskelijakunnan toiminnan tukeminen, - projektin monialaisuus. Kyseessä olevaa projektia varten järjestetty varainhankinta ei vaikuta alentavasti avustuksen määrään, ellei se kata kaikkia projektista aiheutuvia kuluja. Avustusta ei myönnetä: - yhdistyksen perustoimintaan, - yhdistyksen oman lehden julkaisemiseen, www-sivujen tekemiseen tai muuhun päivittäiseen yhdistystoimintaan, - vuosijuhliin tai muihin yhdistyksen normaaliksi tai toistuvaksi toiminnaksi katsottavaan juhlatoimintaan, - yhdistyksen omien toimijoiden matkakustannuksiin, majoituksiin tai ruokailuihin, - liiketoiminnan harjoittamiseen.

17 KUMPPANIOHJESÄÄNTÖ 3(3) Avustus maksetaan jälkikäteen kumppaniyhdistyksen tilille toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, tämän jälkeen oikeus avustukseen lakkaa. 7 Ohjesäännön muuttaminen Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

18 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1(3) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KERHO-OHJESÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on sanottu, noudatetaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) kerhoihin tämän ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja. 2 Opiskelijakunnan kerhot Opiskelijakunnalla voi olla kerhoja ja projekteja, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijakunta ylläpitää rekisteriä opiskelijakunnan kerhoista ja projekteista. 3 Kerhoaseman perusteet Kerhon voi perustaa ryhmä, jonka jäsenten enemmistö on opiskelijakunnan jäseniä. Kerhon toiminnan tulee kohdistua ensisijaisesti opiskelijakunnan jäsenistöön ja edistää opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja/tai hyvinvointia. Toiminta ei saa olla ristiriidassa tai kilpailla opiskelijakunnan toiminnan kanssa. 4 Kerhoaseman myöntäminen ja evääminen Kerhoaseman myöntää hakemuksesta opiskelijakunnan hallitus. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kerhon yhteystiedot, yhteyshenkilöt, jäsenmäärä ja opiskelijakunnan jäsenten osuus jäsenistöstä ja kuvaus kerhon toiminnasta. Hallitus tarkistaa kerhojen toiminnan vuosittain hallituksen kokouksessa maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli kerho ei täytä 3 määriteltyjä velvoitteitaan, hallitus evää kerhoaseman. Kerhoasema voidaan myös evätä mikäli sen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, että aseman perusteet eivät enää täyty. 5 Kerhon oikeudet Kerho voi anoa opiskelijakunnalta toiminta- ja projektiavustuksia ja käyttää opiskelijakunnan www-sivuja ja tiedotteita toimintansa tiedottamiseen.

19 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 2(3) 6 Kerhon velvollisuudet Kerhon on vuosittain toimitettava tammikuussa voimassa olevat yhteystiedot ja yhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä opiskelijakunnan jäsenten määrä kerhossa opiskelijakunnalle. Mikäli kerho ei toimita velvoitettuja tietoja, hallitus evää kerhoaseman. 7 Toiminta-avustus Opiskelijakunnan kerhot voivat anoa ja saada toiminta. Toiminta-avustus hakemukset toimitetaan opiskelijakunnan hallitukselle, joka käsittelee hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuksesta päätettäessä huomioidaan, kuinka hyvin kerho toteuttaa 3 ja 6 :issä määriteltyjä tavoitteita ja velvollisuuksia ja tarkastellaan kerhon toiminnan aktiivisuutta. Lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat haetun avustuksen käyttötarkoitus sekä muualta saatu taloudellinen tuki. Avustus maksetaan opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle esitettyjä kuitteja ja selvityksiä vastaan. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa hankinnasta. 8 Projektit Kerhon perustamisen sijaan ryhmä, kuten yksittäinen vuosikurssi voi toteuttaa opiskelijakunnan alaisen projektin, johon voidaan myöntää taloudellista tukea. Projekti voidaan hyväksyä opiskelijakunnan alaiseksi projektiksi opiskelijakunnan hallituksessa, mikäli se täyttää seuraavat ehdot: - projekti ei ole ristiriidassa opiskelijakunnan toiminnan kanssa, - projektin toteuttamisesta ja tavoitteesta on keskusteltu etukäteen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja / tai toiminnanjohtajan kanssa, - ryhmästä yli puolet tulee olla opiskelijakunnan jäseniä. Projektin vastuuhenkilöt allekirjoittavat sitoumuksen ja se toimitetaan kirjallisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle. Sitoumuksesta tulee selvitä: - projektin tavoite ja ajankohta, - projektin yhteyshenkilö, - opiskelijakunnan jäsenmäärä projektista, - projektisuunnitelma, talousarvio sekä vastuuhenkilöt, - projektin vastuuhenkilöiden korvausvastuu opiskelijakunnalle mahdollisista tappioista. Mahdollista avustusta myönnetään vain opiskelijakunnan jäsenille. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

20 KERHO-OHJESÄÄNTÖ 3(3) 9 Ohjesäännön muuttaminen Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto. Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 05/2013 ( ).

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO.

Lisätiedot

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Opiskelijakunta... 3 2 Tarkoitus ja toiminta... 3 3 Jäsenet... 3 4 Jäsenmaksu... 3 5 Edustajisto... 4 6 Edustajiston kokoontuminen... 5 7 Hallitus...

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä O Diako.

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 1(9) Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 2(9) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Laurea ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA O DIAKON SÄÄNNÖT Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako Sturenkatu 2, 00510 Helsinki http://www.odiako.fi Hallituksen puheenjohtaja 050 4100 745

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, ja siitä voidaan käyttää lyhennettä OSAKO. Englanniksi opiskelijakunnasta

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 1 Virike ry Päämajankuja 1 50100 Mikkeli Puh. 050 364 3907 sähköposti virike@virikery.fi 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Virike ry ja sen kotipaikka on Mikkeli 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen Viimeksi muutettu 20. huhtikuuta 2006 kevätkokouksessa vanhan 15 :n 1 2 mom:n päätöksentekojärjestyksessä: muutettu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot