AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016"

Transkriptio

1 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus Valtuusto

2 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla. Sen kautta kulkee päärata, siellä kohtaavat valtatiet 3 ja 9. Tampere-Pirkkalan lentokenttä on vajaan tunnin ja Helsinki Vantaan lentokenttä vajaan kahden tunnin matkan päässä. Akaa asuinkuntana kiinnostaa. Sijainti houkuttaa myös yrityksiä. Akaan kaupunki huolehtii toimivista peruspalveluista, asukkaiden hyvinvoinnista ja henkilöstön työhyvinvoinnista, kaupungin talouden vakaudesta, sujuvasta ja tehokkaasta maankäytön suunnittelusta ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä yritysten toimintaedellytyksistä. Visio, slogan ja toiminta-ajatus Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki (visio). Akaa - makee kaupunki (slogan). Huolehdimme asukkaiden ja yritysten palveluiden toimivuudesta sekä hyvästä elin- ja toimintaympäristöstä (toiminta-ajatus). Vaikuttavuus Akaan johtamis- ja strategiakartta Hallittu asukasmäärän ja työpaikkojen kasvu Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Viihtyisä asuinympäristö Prosessit ja rakenteet Toimintoja ja johtamista tukeva organisaatio Palveluiden tuotannon tarkoituksenmukainen järjestäminen Resurssit ja talous Palvelutuotanto ja talous tasapainossa Resurssien kohdentaminen Osaaminen ja uudistuminen Osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen henkilöstö

3 3 Kuntarakenne, palvelutuotanto, henkilöstö ja talous Akaan kaupunki ei pyri strategiakaudella aktiivisesti uusiin kuntaliitoksiin. Mahdolliset esitykset kuntaliitosselvityksiin osallistumisista harkitaan kuitenkin vakavasti ja perusteellisesti. Sijainti Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvuvyöhykkeellä antaa uusia mahdollisuuksia. Akaan kaupunki syntyi , kun Toijalan kaupunki ja Viialan kunta yhdistyivät. Vuoden 2009 alusta aloitti toimintansa Akaan, Kylmäkosken ja Urjalan yhteistoiminta-alue sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tällä terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kunnat vastasivat ns. PARAS lainsäädännön vaatimuksiin. Samassa yhteydessä Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä purettiin. Vuoden 2010 alusta yhteistoiminta-alue laajeni vanhuspalveluilla. Vuoden 2011 alusta Kylmäkosken kunta liittyi Akaan kaupunkiin ja yhteistoiminta-alue laajeni perhekeskuksella. Akaan kaupungissa on toteutettu lähes vuosittain merkittäviä organisaatio- ja toiminnallisia muutoksia vuosina Kuvaavaa on, että kaupungin palveluksessa vakinaisesti työskentelevien henkilöiden lukumäärä on noussut muutamassa vuodessa noin viidestäsadasta yli tuhanteen. Strategiakaudella Akaa keskittyy ensi sijassa kehittämään kaupungin ja yhteistoimintaalueen toimintoja. Akaa sijaitsee HHT- (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) vyöhykkeellä. Luonnollisten työssäkäynti- ja asiointialueiden merkitys kasvaa. Tehokkaiden liikenneyhteyksien ansiosta kasvukeskusten paineita voidaan tasata koko vyöhykkeen alueelle. Tieverkon lisäksi merkittävässä asemassa kasvun tasaamisessa ovat radanvarren asemapaikkakunnat. Akaan kaupunki huomioi vyöhykkeen kasvun ja ohjaa aktiivisesti kaavoituksella asemanseutujen kehittämistä. Akaan kaupunki tuottaa palvelut pääsääntöisesti omalla henkilöstöllään. Ostopalveluja ja yksityisiä palvelun tuottajia käytetään silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Oman palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa, johon osallistuu koko henkilöstö. Tuottavuuden parantamisella voidaan estää ja vähintäänkin hidastaa palkkauskustannusten kasvua. Ostopalveluilla voidaan täydentää tai korvata kokonaan kaupungin palvelutuotanto joissakin toiminnoissa. Vertailtavuuden perusteeksi palveluiden ulkoistamisen ja oman palvelutuotannon todelliset vaikutukset, kustannukset ja riskit arvioidaan perusteellisesti. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään kaikilla toimialoilla yhdessä Etelä-Pirkanmaan kuntien ja Valkeakosken tietohallinnon kanssa. Toisaalta edelleen säilytetään muut asiointimahdollisuudet, koska kaikki asiakkaat eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Toimintatapoja uudistetaan ja tuottavuutta parannetaan. Akaan kaupunki työnantajana huolehtii osaamisen ylläpitämisestä ja uudistamisesta. Jokainen kaupungin palveluksessa oleva on vastuussa omasta ja yhteisön työhyvinvoinnista.

4 4 Henkilöstön kokonaismäärää ei kasvateta. Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä harkitaan perusteellisesti mahdollisuudet jättää tehtävä kokonaan täyttämättä. Rekrytoinneissa hyödynnetään Akaan kaupungin parantunutta työnantajakuvaa ja houkuttelevuutta. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja uudesta osaamisesta huolehtiminen ovat keskeisiä työhyvinvoinnin ja jaksamisen osatekijöitä. Kaupunki panostaa henkilöstön monipuoliseen työhyvinvointiin. Kaupunkilaisten verorasitus pidetään kohtuullisella Pirkanmaan kuntien keskitasolla niissä veroissa, joista kaupunki voi päättää. Maksut pidetään Pirkanmaan kuntien keskitasolla. Akaan lainakanta ei kasva yli Suomen kuntien keskimääräisen asukaskohtaisen tason. Kaupungin terve talous on merkittävä imagotekijä. Taloudesta uutisoidaan ja mediassa on entistä enemmän vertailuja vero- ja maksurasituksesta eri kunnissa. Kaupunkilaisten verorasitus ei saa nousta kohtuullista Pirkanmaan kuntien keskitasoa korkeammaksi niissä veroissa, jotka ovat kaupungin päätettävissä. Maksut ja palvelumaksut pidetään keskimääräisillä Pirkanmaan kuntien tasoilla, paitsi niissä palveluissa, joissa säädökset edellyttävät tuotantokustannuksia vastaavaa hinnoittelua. Akaan kaupungin lainakannan määrä pidetään valtakunnan kuntien keskimääräisellä tasolla euroa/asukas mittarilla mitaten. Em. lainakantaehto otetaan huomioon vuosittain investointiohjelmaa laadittaessa. Käyttötalouden ylijäämiä käytetään investointien rahoittamiseen. Kuntakuva, imago ja markkinointi Jokainen kaupunkikonsernin työntekijä ja luottamushenkilö on kuntakuvan luoja ja Akaan markkinoija hyvän kellon soittaja. Oikein kohdennettu markkinointi tukee kaupungin hallittua kasvua. Toimivat verkkosivut ovat kehittämisen keskeinen kohde. Akaa -nimen tunnettuutta lisätään. Markkinoinnin tavoitteena on kaupungin hallittu asukasmäärän kasvu, mikä on noin yhden prosentin lisäys vuosittain. Markkinoinnin tarkoituksena on myös houkutella uusia yrityksiä kaupunkiin. Markkinointi toteutetaan kustannustehokkaasti niin, että markkinoinnin vaikuttavuus varmistetaan. Kaupungin kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt luovat toiminnallaan kuntakuvaa Akaasta. Siksi on tärkeää, että työntekijät ja luottamushenkilöt tiedostavat asian ja ottavat sen toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon. Kaupungille on luotu yhtenäinen, yhdenmukainen visuaalinen ilme ja merkkikieli, jota noudatetaan säännönmukaisesti. Akaan kaupungin ilmoituksissa käytetään Akaan logoa. Valtuuston kokousilmoittelussa käytetään Akaan vaakunaa. Verkkosivuston toimivuus on keskeinen osa tehokasta viestintää. Verkkoviestintää kehitetään käyttäjien tarpeista lähtien.

5 5 Kaupungin viestinnän profilointi pohjautuu seuraaviin perusteemoihin: 1. Nuori kaupunki Nopeat yhteydet: uusi, helposti saavutettavissa oleva vireä kaupunki 2. Kasvava Kehittyvä: väkiluku kasvaa, kaupunki uudistuu, yrityselämä monipuolistuu 3. Hyvät palvelut Sujuva arki: peruspalvelut toimivat, arki sujuu, onnen voi löytää täältä Maapolitiikka, kaavoitus Kaupungin strateginen kehityskuva määrittelee maankäytön yleiset linjaukset. Maapoliittinen ohjelma määrittelee maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet. Maapolitiikalla ja kaavoituksella tuetaan kaupungin kehitystä. Valtuusto on hyväksynyt strategisen kehityskuvan, jossa hahmotellaan tulevien vuosien maankäytön linjaukset, painopisteet sekä kaupungin strategiset kehityssuunnat. Taloudellisen ja ekologisen maankäytön suunnittelun lisäksi huolehditaan siitä, että kaupungin panostus infrastruktuuriin on riittävää ja kaupungin kasvua ja strategisia kasvusuuntia tukevaa. Suunnitelmallinen maankäyttöön liittyvä investointien priorisointi on välttämätöntä. Elinkeinopolitiikka Akaan kaupunki profiloituu yritys- ja yrittäjämyönteisenä kaupunkina, joka tarjoaa tukeaan elinkeinoelämälle monipuolisesti, nopeasti ja osaavasti. Palvelut ostetaan toistaiseksi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:ltä. Merkittävistä yritystilojen toteuttamisista päättää valtuusto. Kaupunki huolehtii yritystoiminnan yleisistä edellytyksistä, joita ovat kunnalliset peruspalvelut laajasti ymmärrettynä. Uutta yritystoimintaa houkutellaan aktiivisesti paikkakunnalle. Akaan kaupunki on Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n toiseksi suurin omistaja. Yhtiö tuottaa kaupungille ja muille Etelä-Pirkanmaan kunnille elinkeinopalveluja vuosittain tehtävin ostopalvelusopimuksin. Elinkeinoelämän neuvottelukunta edistää kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä. Akaan kaupunki tai Akaan kaupunkikonserniyhtiöt voivat rakennuttaa toimitiloja ja myydä sekä vuokrata niitä yrittäjille/yrityksille. Merkittävät yritystilojen toteuttamiset päätetään yksittäisinä asioina valtuustossa. Yritystilojen toteuttamisessa otetaan huomioon riskienhallinnan vaatimukset. Kaupungin yrityksille, osuuskunnille yms. antamiin lainoihin, takauksiin ja subventioihin (esim. alennukset liittymis- tai käyttömaksuihin) suhtaudutaan pidättyväisesti.

6 6 Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen on eräs kaupungin strategian painopisteistä. Terveyskasvatukseen päivähoidossa ja kouluissa panostetaan. Liikuntamahdollisuuksia tarjotaan kaiken ikäisille. Aikuisten oma vastuu terveydestään korostuu. Terveyden edistämisellä pyritään yksilöiden elämänlaadun parantamiseen sekä kaupungin sosiaali- ja sairaanhoitomenojen vähentämiseen. Akaa profiloituu terveyden edistämisessä aktiivisena ja edistyksellisenä kaupunkina. Perusterveydenhuoltoon panostamalla erikoissairaanhoidon kasvavia menoja voidaan yrittää pienentää. Aikuisten oma vastuu terveydestään korostuu. Terveysriskeihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti aikaisessa vaiheessa aloitetulla terveyskasvatuksella, liikuntamahdollisuuksien tarjoamisella, liikuntaa edistävällä yhdyskuntasuunnittelulla ja oikein kohdennetulla ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla. Kaupunki tarjoaa asukkailleen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Ensisijaisesti kehitetään liikuntamuotoja, joita kuntalaiset voivat harrastaa ilman ajanvarauksia ja osanottorajoituksia. On tärkeää saada ihmiset liikkeelle. Kevyenliikenteen väylät toimivat ympäri vuoden liikuntapaikkana, joten niiden toimivuuteen, lisärakentamiseen, kunnossapitoon ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Kaupunki varmistaa ulkoilureittien käytön kuntalaisten liikuntaan. Akaan kaupunki on savuton työnantaja. Terveyskasvatus korostuu Akaan kaupungin päiväkotien ja koulujen toiminnassa. Lasten ja nuorten asenteisiin, tottumuksiin ja tapoihin vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. Kaupunki tarjoaa monipuolista tukea vanhempien kasvatustyölle. Vanhuspalvelut Vanhusten hoidon rakennetta muutetaan itsenäistä kotona selviytymistä edistäväksi ja tukevaksi. Yksityiset palveluntuottajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Vanhustenhoidon palvelurakennetta muutetaan Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen tavoitteiden mukaiseksi. Hoidon porrastusta kehitetään kokonaisuutena avohoitomuotojen suuntaan. Palvelurakenteita ja toimintamuotoja muutetaan niin, että palvelun tuottamistavat ovat mahdollisimman laadukkaita ja kustannustehokkaita, ja yksikköjen tuottavuus on korkealla tasolla. Vanhusten itsenäistä asumista omassa kodissaan edistetään. Tätä tavoitetta tukee esteettömyyden lisääminen taajamarakenteessa ja julkisissa tiloissa. Laitoshoidon paikkoja vähennetään, jolloin palvelurakenne kevenee ja kustannusten kasvu on nykytilanteeseen nähden selvästi maltillisempaa. Näin kotona asumisen tukemiseen jää nykyistä enemmän voimavaroja. Laitospaikkoja muutetaan tehostetun asumisen yksiköiksi. Hoivapaikkojen tarpeen kasvuun vastataan tehostetun palveluasumisen paikoilla ja kotihoidolla. Oman toiminnan ja yksityisten palvelutuottajien kustannustehokkuutta ja laatua seurataan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia.

7 7 Koulutus, sivistys ja kulttuuri Perusopetuksen laatu on korkea. Opetustilat ovat tehokkaassa käytössä. Kansainvälisyyskasvatus, yrittäjyyskasvatus ja kädentaitojen opettaminen voivat olla koulujemme erilaistumistekijöitä. Akaan lukio on yleislukio. Akaa hakeutuu aktiiviseen oppilaitosyhteistyöhön lähialueella. Kulttuuripalveluiden painopiste on lasten ja nuorten kulttuuripalveluissa. Ympäristötaidenäyttely Näkymä luo tunnettuutta ja kasvaa kansallisesti merkittäväksi tapahtumaksi. Perusopetuksen laatu on eräs keskeisimmistä hyvinvoinnin osatekijöistä. Opetussuunnitelmat ja opetussisällöt pidetään Akaassa ajantasaisina ja toimivina. Perusopetuksessa koulujen opetustilat suunnitellaan niin, että ne ovat tehokkaasti käytössä. Ala- ja yläkoulujen välistä rajaa pyritään aktiivisesti hälventämään. Koulutilojen ajanmukaistamisella ja joustavalla käytöllä vältetään koulutilojen lisärakentaminen ainakin vuosikymmeneksi, mikäli vuosittainen väestönkasvu pysyy strategian mukaisesti noin yhdessä prosentissa. Koulujen erilaisuutta kunnioitetaan. Kansainvälisyyskasvatus, yrittäjyyskasvatus ja kädentaitojen opettaminen voivat olla eri koulujen painotustekijöinä. Akaassa on korkeatasoiseen opetukseen keskittyvä teoreettinen lukio, jonka fyysiset edellytykset antavat mahdollisuuden hyvään oppimiseen. Lukion kehittämisen lähtökohtana on, että se palvelee mahdollisimman useaa lukiokoulutukseen haluavaa oppilasta. Akaan lukio on yleislukio, joka painottaa opetusta tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Aikuisten lukiokoulutus on osa lukion toimintaa. Akaa hakee yhteistyötä lähialueiden oppilaitosten kanssa. Tämä mahdollistaa kiinteän vuorovaikutuksen, jolloin opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet ja mahdollisuudet saada työelämätuntemusta paranevat. Akaa pyrkii vaikuttamaan siihen, että keskiasteen oppilaitosten koulutustarjonta palvelee sekä akaalaisia oppilaita että akaalaista yritystoimintaa. Kulttuuripalveluissa painopiste on lasten ja nuorten kulttuuripalveluissa. Kaupunki tukee ja pyrkii koordinoimaan järjestöjen omaehtoista toimintaa. Ympäristötaidenäyttely Näkymästä pyritään luomaan tapahtuma, josta Akaan kaupunki saa lisää myönteistä tunnettuutta ja kävijöitä paikkakunnalle. Yhdistysten toimintaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Strategiakaudella kehitetään toimintamalli, jossa niin urheilu- kuin kulttuuriyhdistyksetkin voisivat omalla toimintapanoksellaan luoda edellytyksiä taloudelliselle tukemiselle. Lapset, nuoret, vapaa-aika Päivähoitopalvelut säilytetään monipuolisina. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti. Päivähoitotarjonta säilytetään monipuolisena, jotta vanhemmilla säilyy mahdollisuus valita sopiva päivähoitomuoto. Hoitajien kotona tapahtuva perhepäivähoidon tarjonta mitoitetaan kysyntää

8 8 vastaavaksi. Tällä hetkellä palveluksessa on n. 30 perhepäivähoitajaa. Kotona tapahtuvan perhepäivähoidon lisäämisessä onnistuminen vähentää investointipaineita. Alueperusteista päivähoitojärjestelmää muutetaan vastaamaan paremmin olosuhteita ja kaupungin rakennetta. Nuoria kiinnostavat toiminnot syntyvät urheiluseurojen, yhdistysten ja koulujen kerhojen toiminnan tuloksena. Nuorten harrastukset ovat osa hyvää elämää. Kaupunki tukee ja kannustaa vapaaehtoisia toimijoita aktiivisen harrastustoiminnan ylläpitämisessä. Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa nuorten osallistumista edistävänä foorumina. Nuorisotiloissa jatketaan erilaisten kerhojen ja harrastusryhmien toimintaa. Nuorisotoimessa on painopistealueena etsivä nuorisotyö. Tekninen infrastruktuuri Teknisessä toimessa haetaan uusia kustannustehokkaita toimintatapoja ja -malleja. Riittävällä kunnallistekniikan vuosittaisella rakentamisella tuetaan kaupungin myönteistä kasvua. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomasta kiinteistökannasta luovutaan. Akaa suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti ylikunnallisen yhteistyön laajenemiseen. Vesihuoltoa kehitetään yhdessä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa. Tuotantotapojen uudistuksissa voidaan siirtää ulkopuolelta ostettuja palveluja omaksi toiminnaksi tai päinvastoin. Vertailuissa oman toiminnan ja ulkopuolelta ostetun välillä huomioidaan kaikki kustannukset ja riskit sekä toimintavarmuus- ja laatunäkökohdat myös kriisitilanteissa. Investoinneissa pyritään siihen, että aloitetut hankkeet toteutetaan loppuun suunnitelmallisesti. Kaupungin ydintoimintoja palvelemattomista kiinteistöistä luovutaan. Ensisijaisesti luovutaan käyttökustannuksia aiheuttavista kohteista. Suunnitelmallinen kohteiden priorisointi on välttämätöntä. Huolellisuutta ja valvontaa rakentamisessa sekä rakennusten ja rakenteiden ylläpidossa lisätään. Kevyen liikenteen väylät on priorisoitu kunnossapidon kärkeen. Liikenne- ja viheralueiden hoidossa voidaan ottaa käyttöön alueurakointityyppisiä toimintamalleja pitkähköillä sopimuksilla. Kuntien välisen yhteistyön laajentamista selvitetään mm. rakennusvalvonnan, hankintojen ja rakennuttamisen osalta. Strategian toimeenpano ja seuranta Akaan strategia tarkistetaan valtuustokausittain. Tämä strategia on aikajänteeltään vuoden 2016 loppuun ulottuva. Vuoden 2012 vaaleilla valituiksi tulleet valtuutetut päättävät vuoden 2013 aikana tarvittaessa uusista linjauksista tähän strategiaan. Strategia ohjaa valmistelua ja päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Strategian täytäntöönpano toteutuu talousarviosta ja -suunnitelmasta päätettäessä sekä päivittäisessä johtamisessa. Strategian toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta vastaavat kaupunginhallitus ja johtoryhmä.

9 9 Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat raportoivat strategian toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätöksen mittaristosta valitaan tai muokataan strategian toteutumista parhaiten kuvaavat mittarit (5 10). Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutumista vuosittain valtuustolle osoitettavassa arviointikertomuksessaan.

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot