LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

2 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET Päärakennukset Rakennusten ja vesikattojen väritys Päärakennusten kattokulma Talousrakennukset 6 4 KORTTELIKOHTAISIA OHJEITA Rakennusten kerrosluku 7 5 TONTIN JA PIHAN KÄSITTELY Puiden suojaaminen ja istuttaminen Aitaaminen ja pihan rakenteet Tontin jäsentely, kuivatus ja kasvillisuus HYÖDYLLISIÄ OPPAITA JA LINKKEJÄ 12 Liitteet Karpaliston alueen rakeisuuskuva Karpaliston asemakaavakartta ja -määräykset Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sibeliuksenkatu 11 B Hämeenlinna p

3 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on tarjota edellytyksiä yhtenäisen ilmeen luomiseen Karpaliston asemakaava-alueelle. Rakennustapaohjeiden avulla tavoitellaan visuaalisesti yhtenäistä, harmonista ympäristöä, joka leimaa koko kaava-aluetta ja tukee alueen yksilöllistä identiteettiä. Ohjeiden tavoitteena ei ole ohjata rakentamista siten, että kaikki rakennukset ovat keskenään täysin samanlaisia. Tarkoituksena on ohjata rakentamisen perusratkaisuja yhtenäisesti. Tontin omistaja on sitoutunut noudattamaan rakentamisessa näitä rakennustapaohjeita. Rakennuslautakunta valvoo ohjeiden noudattamista. Tontin rakennuttajan on saatettava nämä rakennustapaohjeet rakennussuunnittelijan tiedoksi. Ajantasaisen tiedon ja ohjauksen saa kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennustapaohjeisiin sisältyy sekä määräyksiä että suosituksia. 2 KARPALISTON ALUE Karpaliston asemakaava-alue sijaitsee Lopen Läyliäisissä. Alue rajautuu pohjoisesta Mäkeläntiehen ja etelästä Toivolantiehen. Alue on osin metsää ja osin peltoa. Pinnanmuodoiltaan alue on melko vaihtelevaa; korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen keskivaiheille koillis- ja lounaisosiin siten, että Mäkeläntieltä ei näy Toivolantielle tai päinvastoin. Koko alue sijaitsee melko näkyvällä paikalla, joka on nähtävissä monesta suunnasta. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi metsää, kuitenkin kaakkoisosasta avointa peltoa. Uusi kaava-alue liittyy osaksi olemassa olevaa taajamarakennetta pohjoisesta, idästä ja etelästä. 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3.1 Päärakennukset Asemakaavassa on osoitettu kullekin tontille rakennusala, johon rakennukset tulee sijoittaa. Kaavassa on esitetty rakennuksen paikka, jolle päärakennus tulee sijoittaa, sekä harjansuunta. Yhtenäinen harjansuunta sekä rakennusten sijoittaminen katuun nähden samaan linjaan luo yhtenäisyyttä ja muodostaa katutilaa. Rakennuksen pääosan tulee olla suorakaiteen muotoinen. Mikäli rakennetaan L-taloja, tulee pidemmän suorakaiteen olla hallitseva muoto. Rakennusten muotoa voidaan elävöittää erkkereillä, terasseilla ja kuisteilla. Lisäksi on mahdollista rakentaa kattouloke eli frontoni. Julkisivumateriaaleina käytetään lautaverhousta, tiiliverhousta, rappausta tai näiden yhdistelmiä. Mahdollisia ovat myös hirsijulkisivut, jolloin käytetään tasasivuista höylä- tai lamellihirttä ilman ristinurkkia. Päärakennuksen värityksenä käytetään luonnollisia, murrettuja sävyjä. Värit voivat vaihdella liitteenä olevan ohjeellisen värikartan mukaisesti harmaanvalkoisesta lämpimään okraan ja sinisen- ja vihreänharmaasta punaiseen ja ruskeaan. Julkisivun yksityiskohdissa, ovissa ja ikkunoissa sekä räystäissä voidaan käyttää varsinaisen julkisivun sävystä poikkeavaa väriä. Kattomuotona Karpaliston alueella käytetään harjakattoa tai kaksilappeista pulpettikattoa. Tasakattoja tai yksilappeisia pulpettikattoja ei sallita. Rakennusten vesikattojen väreinä käytetään punaisen ja ruskean sävyjä eteläisellä alueella ja harmaata tai mustaa pohjoisella alueella. Suositeltavia materiaaleja ovat tiili ja tiilikuvioitu pelti. 3

4 Kuvat: Karpaliston alueen läheisyydessä on rakennuksia eri aikakausilta. Rakennukset edustavat eri tyylejä ja suunnitteluihanteita, mutta sijoituksensa vuoksi ne sopeutuvat hyvin maisemaan eivätkä kilpaile keskenään. 3.2 Rakennusten ja vesikattojen väritys Rakennustapaohjeen liitteenä esitetään värikartat Karpaliston kaava-alueelle. Alue on jaettu vesikattovärien perusteella kahtia. Pohjoinen alue rajoittuu Mäkeläntiehen; siihen kuuluvat korttelit 72, 73, 71, 70, 83, 84 ja 85. Näiden korttelien rakennukset ovat pääosin nähtävissä pohjoisesta Mäkeläntieltä, joten ne muodostavat selkeän kokonaisuuden. Vesikattoväreinä tällä alueella käytetään mustaa tai harmaata. Eteläinen alue rajoittuu etelästä ja lännestä olemassa olevaan asutukseen. Eteläiseen alueeseen kuuluvat korttelit 29, 6, 88, 87, 86 sekä 8. Nämä rakennukset sulautuvat olemassa olevaan rakennuskantaan ja ne näkyvät pääasiassa etelästä katsottuna. Tällä alueella vesikattoväreinä käytetään punaisen tai ruskean sävyjä. 4

5 JULKISIVUVÄRIT KARPALISTON KAAVA-ALUEELLA 5

6 3.3 Päärakennusten kattokulma Niillä alueilla, joilla kerrosluku on ½ k I ja I, kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 silloin kun harja on kadun suuntainen. Kun rakennuksen pääty on kadulle päin, kattokaltevuus voi vaihdella välillä 1:2,5 1:2. Mikäli rakennus toteutetaan kaksikerroksisena, sen kattokulman tulee olla välillä 1:3 1:2. Kaikilla rakennuksilla, joiden kerrosluku on I u ½, kattokulman tulee olla välillä 1:1,5 1:1,75. Viereisessä kuvassa Karpaliston alueella käytettäviä päärakennusten kattokulmia. 3.4 Talousrakennukset Talousrakennukset ja autotallit on rakennettava selkeästi päärakennusta matalampina ja kapeampina ja mieluiten erillisinä, jotta alueen rakeisuus säilyisi mahdollisimman pienipiirteisenä. Talousrakennusten ja autotallien kattojen tulee olla materiaaleiltaan ja väritykseltään päärakennuksiin sopivia. Talousrakennuksissa voidaan käyttää julkisivuvärinä perinteistä punamultaa. Kuva: Autotallit ja muut mahdolliset ulkorakennukset toteutetaan selvästi päärakennusta pienempinä. Ne suositellaan rakennettaviksi erillisinä, jolloin ne rajaavat tonttia ja muodostavat suojaisan pihan. Näin alueen rakeisuus säilyy pienipiirteisenä eivätkä rakennusmassat muodostu tarpeettoman suuriksi. 6

7 Ulkorakennukset ja rakennelmat on rakennettava siten, että ne sopeutuvat ympäristöön ja siten, että etäisyys naapurin rajasta on vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus; kuitenkin vähintään neljä metriä. Rakennelmat sijoitetaan jätekatoksia lukuun ottamatta takapihalle, eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. 4 KORTTELIKOHTAISIA OHJEITA 4.1 Rakennusten kerrosluku Korttelit 72, 73, 83, ja 6 sekä korttelin 8 tontit 5-8 Kerrosluku näillä kortteleilla on I, eli yksi. Yksikerroksiset rakennukset rakennetaan yleensä yhteen tasoon, mutta sokkelia voidaan myös porrastaa maan pinnanmuotojen mukaan. Tällöin rakennuksen sisälle tulee tasoeroa. Näillä alueilla on mahdollista rakentaa kellari, mikäli se on maisemallisesti perusteltua ja korkeuserojen puitteissa mahdollista. Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä yksikerroksisista rakennuksista. Korttelit 70, 71 ja korttelin 8 tontit 1-4 Näiden kortteleiden kerrosluvuksi on osoitettu ½ k I. Tämä tarkoittaa, että puolet rakennuksen suurimman kerroksen pinta-alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Usein tällainen rakennus on rakennettu rinteeseen, jolloin kellarikerroksessa on myös tiloja. Oikealla olevassa kuvassa on esimerkki tällaisesta talosta. Kerrosalaan lasketaan kuuluvaksi vain rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset, yli 1,6 m korkeat tilat. Kerrosalaan ei lasketa näin ollen esimerkiksi kooltaan, valoisuudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan asumiseen soveltumattomia tiloja. 7

8 Korttelit 29, 84, 87 ja 88 Näillä kortteleilla suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu I u ½, mikä tarkoittaa, että puolet rakennuksen suurimman kerroksen pinta-alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Mikäli rakennus toteutetaan yksikerroksisena, tulee rakennuksen ulkoseinien olla vähintään 3,60 metriä sokkelin yläpinnasta vesikaton ja seinälinjan leikkauskohtaan. Kerrosalaan lasketaan kuuluvaksi vain rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset, yli 1,6 m korkeat tilat. Kerrosalaan ei lasketa näin ollen esimerkiksi kooltaan, valoisuudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan asumiseen soveltumattomia tiloja. Oheisessa kuvassa esimerkki kerrosluvultaan I u ½ olevasta talosta. Korttelit 85 ja 86 Frans Oskarintien ja Arvonkujan välisellä alueella, korkeahkolla paikalla sijaitsevien kortteleiden suurin sallittu kerrosluku on II. Alla on esimerkkikuvia kaksikerroksisista rakennuksista. Näihin kortteleihin ei sallita rakennetavaksi yksikerroksisia päärakennuksia. 8

9 5 TONTIN JA PIHAN KÄSITTELY 5.1 Puiden suojaaminen ja istuttaminen Rakentamisen aikana on suositeltavaa suojata hyväkuntoiset ja nuoret puut. Puiden rungot voidaan suojata pystylaudoilla, joita ei kuitenkaan saa naulata puihin kiinni. Raskailla koneilla liikkumista tulisi välttää säilytettävien puiden juuristoalueella. Säilytettävät puut tulisi valita ja merkitä hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, jotta niiden suojaaminen olisi suunnitelmallista eikä tehtäisi turhaa työtä. Peltoalueelle osoitetuille tonteille suositellaan istutettavaksi nopeasti kasvavia pioneerilajeja, kuten haapaa, leppää, koivua tai raitaa. Nopeakasvuiset lehtipuut muodostavat suojaa ja vihermassaa muuten avoimille ja tuulisille tonteille. Puut suojaavat tuulelta ja auringolta, niitä kannattaa istuttaa tontin pohjois- ja eteläreunamille ryhmiksi. Puut tarjoavat myös suojaa linnuille ja muille eläimille. 5.2 Aitaaminen ja pihan rakenteet Pihat on mahdollista aidata. Aitaamisessa voidaan käyttää puu- tai metallirakenteista aitaa. Pensasaita leikattuna tai vapaasti kasvavana aidanteena on myös mahdollinen. Massiivisia kivi- tai tiilimuureja ei suositella; kuitenkin aidan alaosan voi rakentaa esimerkiksi kivistä ja sijoittaa sen päälle varsinaisen aitarakenteen. Aitojen enimmäiskorkeus on 1,5 metriä. Aidan tulee olla väriltään rakennuksiin sopiva ja visuaaliselta ilmeeltään mieluummin läpinäkyvä kuin umpinainen. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin puolelle. Tonttien välisen aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat kummankin tontin haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen. Tontilta löytyviä kiviä suositellaan käytettäväksi pihojen rakentamiseen. Kivistä voi rakentaa tukimuureja tai istutusalueita alueelle tyypilliseen tapaan. Kivien avulla voi luoda alueelle tyypillisiä kivikkokasvien kasvupaikkoja. Kuvat: Vasemmassa kuvassa on melko perinteinen, valkoinen lauta-aita. Kuva on otettu Läheltä Karpaliston kaava-aluetta. Oikeassa kuvassa tontilta löytyneitä kiviä on hyödynnetty pihan rakentamisessa. Kivistä voi rakentaa penkereitä ja tukimuureja; suuret lohkareet ovat näyttäviä maamerkkejä. 9

10 5.3 Tontin jäsentely, kuivatus ja kasvillisuus Rakennusten sijoittelussa pyritään siihen, että niillä olisi ihanteellinen suuntautuminen lämpimiin ilmansuuntiin; oleskelualueet ja pihat sekä suuret ikkunapinnat avautuisivat etelään, lounaaseen tai länteen. Lisäksi talousrakennusten sijoittelulla pyritään luomaan suojaisa pihapiiri. Talon rakentamista tontin keskelle on vältettävä, sillä silloin käyttökelpoista oleskeluun käytettävää tilaa jää ainoastaan tontin reunoille. Kun talo sijoitetaan tontin reunalle, jää oleskeluun enemmän yhtenäistä ja suojaisaa tilaa. Rakennusten suuret ikkunapinnat olisi mahdollisuuksien mukaan suunnattava etelään tai länteen; pohjoisen puolelle voidaan sijoittaa vähiten ikkunoita sisältävä julkisivu sekä varasto- tai makuuhuoneita. Pihan ihanteellinen avautumissuunta on etelä tai länsi; tällöin oleskelualueilla voidaan nauttia auringosta eniten. Yksityiskohtaisen pihasuunnitelman voi teettää ammattilaisella, jolloin epäonnistumisen riski esimerkiksi kasvivalinnoissa pienenee. Pihasuunnitelma on hyvä tehdä jo ennen rakentamisen aloittamista, sillä silloin voidaan jo vaikuttaa esimerkiksi säilytettäviin puihin tai maan muokkaukseen. Tontin kuivatus on varmistettava salaojituksella. Sade- ja sulamisvedet on johdettava riittävillä kallistuksilla rakennuksesta poispäin. Pintavesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin eikä naapurin tontille. Kuivatuksen takia räystäiden alustat suositellaan päällystettäväksi sepelillä tai muulla karkealla materiaalilla, joka johtaa kosteutta pois rakennuksen sokkelista ja joka eristää kasvillisuuden. Istutusalueet on hyvä rajata erilleen nurmikosta, jolloin ne jäsentävät pihatilaa. Rajaaminen helpottaa nurmikon leikkuuta, kun ei tarvitse kiertää yksittäisiä pensaita. Erityisen paahteisissa tai kosteissa olosuhteissa kannattaa nurmikko korvata jollakin maanpeitekasvilla. Nurmikot suositellaan pidettäviksi maltillisen kokoisina pihan muuhun kasvillisuuteen nähden. Kasvivalinnoissa on järkevää luottaa pääosin kotimaiseen materiaaliin. Etenkin alueilla, joille halutaan nopeasti vihermassaa tai joilla on erityisen hankalat kasvuolosuhteet, suositellaan istutettavaksi kotimaisia, kestäviksi todettuja lajikkeita. Pihalle voidaan valita sekä koristeellisia kasveja että hyötykasveja tai näiden yhdistelmiä. Hyötykasveista monet ovat kauniita, kuten esimerkiksi omenapuut ja marjapensaat. Taimimateriaalin suhteen on syytä olla vaativa; usein vain Suomessa kasvatetut taimet ovat kyllin kestäviä pohjoisissa olosuhteissa. Kuva: Esimerkkipiirros pihojen jäsentelystä. Rakennusten sijoittelu yhtä etäälle katualueesta antaa alueelle ryhtiä. 10

11 Seuraavassa on lueteltu esimerkkikasveja pihan hankaliin kohteisiin, eli maanpeitekasveja sekä pensasaitakasveja. MAANPEITEKASVEJA PENSAITA VAPAASTI LEIKATTAVIA AITAPENSAITA KASVAVAAN AIDANTEESEEN ketohanhikki herukat aitaorapihlaja maksaruohot aroniat lumipalloheisi ahomansikka pihasyreeni taikinamarja rönsyansikka kanukat isotuomipihlaja hopetäpläpeippi kuusamat kiiltotuhkapensas pikkutalvio norjanangervo siperianhernepensas maahumala rusopajuangervo aroniat herttavuorenkilpi pensashanhikki pihlajat sammalleimu pihlaja-angervo pajut Alla olevassa kuvassa on esitetty pihasuunnitteluvaihtoehtoja. Oleskelualueet ja mahdolliset leikkimökit ja huvimajat sijoitetaan lämpimään ilmansuuntaan, yleensä suojaisan takapihan puolelle. Jäteastiat sijoitetaan kadunpuoleiselle pihalle. Maatuvien jätteiden, kuten ruuantähteiden ja puutarhajätteiden, käsittelyyn suositellaan kompostoria, joka sijoitetaan niin ikään takapihalle. Matontamppaustelineet ja pyykinkuivatus kannattaa sijoittaa tontin vähiten näkyvälle paikalle. 11

12 6. Hyödyllisiä oppaita ja linkkejä Maankäyttö- ja rakennuslaki Lopen kunnan rakennusjärjestys Rakennustietokortisto (RT) kirjastot Tietoa asumisesta, rakentamisesta ja ympäristöstä Pihasuunnittelua maisema-arkkitehdit miljöösuunnittelijat hortonomit puutarhurit Hämeenlinnassa Jaana Pohjola miljööinsinööri 12

13 Liite 1 Karpaliston alueen rakeisuuskuva 13

14 Liite 2 Karpaliston asemakaavakartta ja määräykset 14

15 15

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 LOPPI LOPEN KUNTA Kyyniönrinteen asemakaava-alue rakennustapaohjeet 30.9.2003 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 1 14403 LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 Sisällysluettelo 1 Rakennustapaohjeiden tavoite

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 1 ja 2 05.03.2010 2 NOKAN ALUEEN ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Rakentamistapaohjeet täydentävät Nokan alueen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää viihtyisää, yleisilmeeltään yhteneväistä ja Limingan

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot