Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie Iittala ALOITE TAI HAKIJA Jalavaniemi Oy/ Henri Lindholm SUUNNITTELUN KOHDE Alueen sijainti Pääosin Harri Lindholmin Jalavanimi Oy:lle vuokraama alue: Osa tilasta: Jaakkola Rno 1:24. Lisäksi kaavassa mukana Jaakkolan tilan keskelle jäävä Petteri Sopulan, Pirjo Liisa Sopulan ja Noora Sopulan omistama Pirkkolan tila Rno 1:18 sekä Anni ja Henri Lindholmin omistama osa tilasta Saari Rno 12:87 Suunnittelualue sijaitsee Kalvolan Heinussa, Vanajanselän eteläosan länsirannalla. Alue käsittää Jaakkolan tilan (R:no 1:24) peltoja, kartanon talouskeskuksen ja ranta-alueet Hevoshaankärjen ja Romponkärjen välissä. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Hevoshaankärjen eteläpuolella sijaitseva Juurevansuon rantaosuus. Hevoshaankärjen alueella on matkailuvaunualue ja sen huoltorakennuksia. Jaakkolan tilan sisällä on yksi vapaa-ajan rakennuspaikka, Pirkkolan tila. Alueen rakentamattomat osat ovat metsää 45 %, peltoa 30 % ja rantakosteikkoa 25 %. Kaava-alueen pinta-ala on noin 48 ha, rantaviivaa noin 2200m ASEMAKAAVAN JA SUUNNITTELUN TAVOITE/TARKOITUS Pelkistettynä päätavoitteena on edelleen vahvistaa sekä luoda perusta Jalavaniemi Oy:n matkailun, lomanvieton ja kokous- ja koulutustoiminnan kehittämiselle. Globaalia ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa paikallisella tasolla voidaan viedä eteenpäin luomalla mahdollisuus toteuttaa matkailulle ja vapaaajanvietolle Etelä-Suomeen merkittävä sijoituspaikka kilpailemaan ulkomaiden ja mm. Lapin kohteiden kanssa. Keskeisellä paikalla Suomessa olevan matkailukohteen käyttö on energiatalouden ja ilmaston suojelun kannalta mm. EU: tavoitteiden kannalta suotuisa ratkaisu. Hankkeella toteutetaan maakunnan kehittämisen tavoitteita. Asemakaavan keinoin selkeytetään ja toteutetaan maakunnan kehittämissuunnitelman ja maakuntakaavan matkailun ja lomailun kehittämisen ohjelmaa. Tämä hanke on maakunnassa, pääakselin isoin ja isoon vesistöön nojaavana yksi merkittävimmistä kehittämiskohteista. Suunnittelun ja kaavoituksen yleiset tavoitteet nojaavat yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Sekä kaavoituksen että Jalavaniemen kehittämisen tavoitteena on luoda perustaa ja luoda mahdollisuus monipuolistaa palveluja mm. kehittämällä toimintoja kartanokeskuksessa ja rakentamalla laadultaan ja hintatasoltaan

2 asiakkaiden kysynnän mukaisia vuokrattavaksi tarkoitettuja loma-asuntoja sekä niiden palvelurakennuksia ja rakenteita. Kaavan tulee olla tavoitteellisesti sellainen, ettei se estä tai vaikeuta nykymuotoisen yritystoiminnan jatkamista. Tavoitteena on sellainen asemakaava, joka joustavasti ja pitkäjänteisesti voi antaa perustan kysynnän ja markkinoiden muutoksen, mm. juhla-, kokous- ja koulutustoiminnan, mökkikysynnän, matkailuvaunupaikkojen sekä niihin liittyvän palstaviljelyn ja muiden vapaaajan palveluiden kehittämiselle. Tavoitteena on sellainen kaava, joka joustavasti mahdollistaa erilaisten matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvien toimintojen kehittämisen ja toimitilojen rakentamisen matkailuun varattavilla rakentamisalueilla. Luonnonarvot, Vanajan laakson maakunnallisen maiseman ja kulttuurihistorian huomioon ottava, hyvin sijoitetut rakennusalueet asemakaavassa luovat perustan pitkäjänteiselle toiminnalle, kehittämiselle ja rahoitukselle. Eli tavoitteena on siis sellainen Jalavanimen kehittäminen ja asemakaava, joka ottaa huomioon ja turvaa luonnonarvot, maiseman ja kulttuurihistorialliset arvot. Alue nojaa lännessä Heinuntiehen, johon on kaavailtu Jaakkolan tilan päärakennuksen kohdalla pientä oikaisua/ siirtoa lännemmäksi. Kaavan pyrkimyksenä on luoda perustaa Heinuntien liikenneturvallisuuden parantamiselle kartanon kohdalla ja tavoitteena hakea sellaista tieratkaisua, joka samalla luo perustan kulttuurihistoriallisesti tärkeän rakennuskannan kestävälle suojelulle. Kaavan tavoitteena on turvata rakentamattomaksi jäävää rantaa. Tähän tarkoitukseen sekä lintujen elinmahdollisuuksien varmistamiseen asemakaavassa varataan kokonaan tilan eteläinen palsta. Saaret ja rantaalueita varataan rakentamattomaksi jääviksi M- alueiksi. Kaavalla todetaan yksi jo valmiiksi rakennettu loma-asuntotontti LÄHTÖTIEDOT Nykytilanne Yrityksellä on omassa käytössään liiketoimintasuunnitelma, johon kaavoitushanke nojaa Keskeinen alue Jalavaniemi/ Hevoshaankärki toimii matkailuvaunujen ja matkailupalvelujen alueena. Jaakkolan tilan päärakennukset Heinuntien varressa ovat osin asumisen, mutta myös matkailun käytössä. Nyt alueella on noin 150 asuntovaunupaikkaa Muu osa kaava-alueesta on metsää ja viljeltyä peltoa Tiedot nykyisestä rakennuskannasta on selvitetty ja ne tulevat mukaan kaava-aineistoon. Puhdas vesi saadaan kunnan vesijohdosta. Jätevedet menevät umpisäilöihin, joista ne viedään puhdistuslaitokselle Luonto ja maisema on arvokasta. Siitä on käytössä erillisselvityksessä laajat tiedot. Maanomistus Kaavatilanne Maakuntakaava Harri Lindholm omistaa pääosan kaava-alueesta. Osan tilasta Saari Rno 12:87 omistavat Anni ja Henri Lindholm, Pirkkolan tilan Rno 1:18 omistavat Petteri Sopulia, Pirjo Liisa Sopulia ja Noora. Valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan Osa kaava-alueesta eli keskeinen osa, Jalavaniemi, on maakuntakaavassa matkailupalvelujen aluetta (RM). Lisäksi laaja alue Vanajaveden rannalla ja koko tämä ranta-asemakaavan alue on maakuntakaavassa maisemaaluetta: Kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue. Rakennusinventoinnissa tuodaan esiin Heinun kylä ja Jaakkolan tilan vanha rustholli. Kaava- alueen 2

3 länsireunassa on Heinuntie, joka maakuntakaavassa on matkailutienä. Aluetta halkaisee ulkoilureitti. Lisäksi kaava-aluetta lännessä sivuaa ohjeellisen uuden 110 kv- voimajohdon linja. Muita merkintöjä ei ole maakuntakaavassa ranta-asemakaavan alueella. Ympäristössä on runsaasti erilaisia suojelu- ja virkistysaluevarauksia ja maakuntakaavan merkintöjä. Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Muut suunnitelmat SELVITYKSET Lämpökeskus on ollut suunnitteilla ja tekeillä ja on juuri valmistunut. Tehdyt ja olemassa olevat selvitykset Alueelle laadittiin pohjakartta v , kaavoituksen tarpeiden lisäksi se havainnollistaa monin tavoin suunnittelukohdetta Tammikuussa v maanmittaustoimistossa selvitettiin Jaakkolan tilan kantatilalla vuoden 1959 jälkeen tapahtuneita osituksia. Jaakkolan tilan pohjoisemman alueen keskelle on muodostettu Pirkkola- tila, joka on kaavassa mukana. Muut maanmittaustoimitukset ovat maanmittauslaitoksen listauksen muodossa käytössä. Vuodesta 1959 lähtien Jaakkolan tilalla on ollut viisi lohkomista Pirkkolan tilan muodostaminen, rajankäyntejä ja tietoimituksia (VT3). Tilan Saari Rno 12:87 rantarakennusoikeus on kokonaan käytetty. Alueelle on Tmi Teppo Häyhä tehnyt talvella ja kesällä v luonto- ja maisemaselvityksen, johon asemakaava nojataan. Rakennuskanta on inventoitu ja selvitetty v. 2007, josta aineisto kaavaselostuksessa. Tietoa rakennuskannasta on Rakennettu Häme- selvityksessä sekä Hämeen ympäristökeskuksen monisteessa 99/2005 Teija Ahola Kalvolan kunnan rakennusinventointi. 3

4 Kartanon alkuperäinen puistosuunnitelma yllä. Museoviraston edustajat ovat kesällä 2007 tutustuneet alueeseen, erityisesti kartanoon ja sen ympäristöön. Arkeologisia kohteita ei ole tiedossa. Osin tämä johtuu myös siitä, että suuret osat kaava-alueesta ovat menneinä aikoina olleet veden alla. Niiden alueiden osalta, jotka mahdollisesti tulevat rakentamisen kohteeksi, alueen maaperä on aikaisempien kaivamisien ja rakentamisen yhteydessä todettu kantavaksi ja rakentamiseen soveltuvaksi. Tehtävät selvitykset: Viemäröintiä, jätevesien käsittelyä ja johtamista, jätteiden käsittelyä sekä maaperää koskevat asiat tarvittaessa selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Näistä tarpeen mukaa tulee asemakaavamääräykset. Asemakaavan selvitykset on tehty ja tehdään siten, että ne täyttävät yleiskaavalliset sisältövaatimukset, koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 54 ja 39 ) REUNAEHDOT Ranta-asemakaavan, maanomistajan kaavana on otettava huomioon maanomistajan tavoitteita ja tuotettava lisäarvoa yrittäjän kannalta. Muuten sitä ei kannata tehdä ollenkaan. Kaavan on tuotettava terveellinen ja turvallinen lopputulos. Kaavan on oltava lakien ja asetusten mukainen. Ranta-asemakaavan on mahdollistettava maakuntakaavan päälinjauksen mukaisesti matkailuyritystoiminta ranta-asemakaavan alueella. ARVIOINTISUUNNITELMA VAIHTOEHDOT Luonto ja maisemaselvitykset sekä kulttuurihistorialliset rakennukset ja miljööt huomioitava asemakaavassa. Ranta-asemakaavan osalta tarvittava vaikutusten arviointi tehdään kaavaselostuksen yhteydessä ja selostusmallin ohjeistuksen mukaisesti. Arvioitavia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset yritystoimintaan, kulttuuriympäristöön, luontoon ja maisemaan. Vaikutusten arviointi perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Kaavan vaihtoehdot kuvataan kaavaselostuksessa. Vaihtoetoja arvioidaan kaavaselostuksessa suhteessa kunnan ja kiinteistönomistajien päätavoitteisiin nähden mm. yritystoiminnan edellytysten turvaamisen ja toimitilojen järjestämisen kannalta. Lisäksi kaavaa arvioidaan suhteessa ympäristön suojeluun, maisemavaikutuksiin, liikenteen hoitoon liikenneturvallisuuteen. 4

5 OSALLISET SEKÄ OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä Vireilletulosta ja nähtävillä oloista ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Hämeen Sanomissa. Kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikojen puitteissa mielipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta. Ehdotusvaiheen kaavasta lähetetään tieto niille maanomistajille, joiden kotipaikka on muualla kuin Kalvolassa tai kuntaliitoksen tapahduttua v Hämeenlinnassa. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä mahdolliset muistutukset osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan kunnan virastoon. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksestä voidaan jättää valitus Hämeen hallinto-oikeuteen valitusaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos kaavamerkintöineen ja -määräyksineen asetetaan nähtäville lain ja asetuksen mukaisesti. Sekä kaavan luonnosvaiheesta että ehdotusvaiheesta pyydetään viranomaisilta tai vastaavilta lausunnot. Viranomaisneuvotteluja pidetään kaavaa valmisteltaessa tarvittaessa. Viranomaisosallisina tai vastaavina hankkeessa ovat: Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Museovirasto, Hämeen Tiepiiri, Vattenfall Verkko Oy, AinaCom Oy, Kanta- Hämeen aluepelastuslaitos, Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi, Kehittämiskeskus Oy, Häme, Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Heinun vesialueen osakaskunta. KÄSITTELYAIKATAULU TIEDOTUS Tavoitteena on: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä kevättalvella v.2008 Kaavaehdotus valmis keväällä v Hyväksymispäätökset syystalvella v Käsittely ja aikataulut taulukkomuodossa ja kuvana jäljempänä. Kuulutukset ja info Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä kunnan kotisivuilla VALMISTELUSTA VASTAA Kaavan laatija: Mejk Oy/ DI Eero Kuosmanen Birger Jaarlinkatu 9A Hämeenlinna puh: , fax: , Kunnan puolesta: Teknisen johtajan Antero Ahon toimistovastaanottoajat ovat ma ja to klo puh (03) tai sähköposti: PÄIVÄYS Tarkistukset: Kalvolan kunta PL Iittala puh: fax: kotisivut: ALLEKIRJOITUS Eero Kuosmanen 5

6 ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU JALAVANIEMI , PÄIVITYS ELOKUU 2008 VAIHE elo 2007 syys loka marras joulu Kaavoituspäätös, kh: käsittely 3.3. vireilletulokuullutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaluonnoksen valmistelu Viranomaisneuvottelu 18.3 Kunnanhallitus/lautakunta Selvitykset Nähtävilläolo MRA 30 mahdollisuus mielipiteen esittämiseen Lausunnot luonnoksesta Asemakaavaehdotuksen laatiminen Kunnanhallitus/ lautakunta Julkinen nähtävilläolo MRA 27 lausunnot mahdollisuus muistutuksen jättämiseen Kunnanhallituksen käsittely/ tekee esityksen valtuustolle Kunnanvaltuusto Valitusmahdollisuus Lainvoimaisuus 2008 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot