Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011"

Transkriptio

1 Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu Poliisiammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on valtakunnallinen poliisin yksikkö, jota tulosohjaa Poliisihallitus. Kuvio 1. Poliisiammattikorkeakoulu osana valtakunnallista poliisihallintoa Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Poliisiammattikorkeakoulu järjestää edellä mainittuihin tutkintoihin liittyvää koulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, laadun kehittämiseen liittyvää koulutusta sekä muuta turvallisuusalan koulutusta. Linkit: Laki poliisikoulutuksesta /68 Asetus poliisin hallinnosta /158 Poliisiammattikorkeakoulua johtaa rehtori. Toiminta on organisoitu kolmeen osastoon, jotka ovat hallinto-osasto, koulutusosasto ja tutkimus- ja kehittämisosasto. 1

2 Kuvio 2. Poliisiammattikorkeakoulun organisaatio Poliisiammattikorkeakoulun hallitus kehittää, ohjaa ja seuraa Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa. Hallituksessa on jäseninä opetusalan, poliisialan ja poliisitoimintaan liittyvien muiden sidosryhmien edustajia. Hallituksessa on lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Linkki: Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta 283/2005 Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat periaatteet on ilmaistu poliisin yhteisissä arvoissa ja tulevaisuuden tahtotila on ilmaistu Poliisiammattikorkeakoulun visiossa. Poliisin arvot ovat: oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi. Poliisiammattikorkeakoulun visio on: Poliisiammattikorkeakoulu on vuonna 2020 arvostettu ja yhä vetovoimaisempi poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja, joka toimii kansallista ja kansainvälistä turvallisuusalan yhteistyötä edistäen. Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa edellisten lisäksi vuonna 2010 vahvistettu strategia. Liitteet 1. Poliisiammattikorkeakoulun strategia (suomi) 2. Polisyrkeshögskolans strategi 2

3 2. Laadunvarmistusjärjestelmä Laadunvarmistusjärjestelmä kattaa Poliisiammattikorkeakoulun organisaation, vastuunjaon, menettelytavat, toiminnalliset prosessit ja resurssiohjauksen. Sen avulla oppilaitosta ohjataan kaikissa toiminnan ja tuotosten laatuun liittyvissä asioissa. Se varmistaa yhdenmukaisen ja tehokkaan toiminnan ja on perusta jatkuvalle kehittämiselle. Lisäksi laadunvarmistusjärjestelmä tekee Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan näkyväksi ja ymmärrettäväksi henkilökunnalle, opiskelijoille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. 2.1 Rakenne ja vastuut Poliisiammattikorkeakoulu vastaa toimintansa ja järjestämänsä koulutuksen laadusta laatupolitiikan ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus todennetaan säännöllisesti suoritettavilla sisäisillä arvioinneilla (CAF) ja osallistumalla määräajoin ulkopuoliseen arviointiin. Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän rakenne on seuraava: Kuvio 3. Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän rakenne Laatupolitiikka on osa laadunvarmistusjärjestelmää ja sen määrittelee rehtori. Voimassa oleva toimintakäsikirja ja toimintaohjeet ovat Seitti-intranetin kautta koko henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla. Toimintakäsikirjan ja toimintaohjeiden lisäksi järjestelmään liitetään tarvittavaa viiteaineistoa helpottamaan työskentelyä Poliisiammattikorkeakoulussa. Laadunvarmistus perustuu ohjesäännön mukaiseen tehtävä- ja vastuujakoon. Toimintakäsikirjan ylläpidosta vastaa laatupäällikkö yhdessä laaturyhmän ja prosessien omistajien kanssa. Laaturyhmän muodostavat laatupäällikkö ja jokaisen osaston nimeämät kaksi edustajaa. Laaturyhmän keskeisin tehtävä on toimintakäsikirjan kokonaisuuden hallinta, sisällön päivittäminen ja toimintakäsikirjan kehittäminen saadun käyttäjäpalautteen perusteella. Laaturyhmän tehtävänä on lisäksi koordinoida ja edistää laatutyötä Poliisiammattikorkeakoulussa. Laadunvarmistusjärjestelmä tukee Poliisiammattikorkeakoulun prosessimaista toimintatapaa. Toiminnan kannalta keskeisimmät prosessit on kuvattu toimintakäsikirjassa. Prosesseille on nimetty omistaja, jonka tehtävänä on prosessin ylläpito ja kehittäminen palaute- ja arviointitiedon pohjalta. 3

4 Kuvio 4. Poliisiammattikorkeakoulun prosessikartta Linkki: Prosessimatriisi (Toimintakäsikirjan luku 5) 2.2 Soveltamisalue Poliisiammattikorkeakoulussa laadunvarmistus kattaa organisaation kaikki toiminnot, eikä hallintajärjestelmän soveltamisessa ole tehty poissulkevia rajauksia. Laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisessa ja laatutyössä otetaan huomioon poliisin laatustrategian määrittelemät ja laatutyölle asetetut tavoitteet. Laatustrategian mukaan laatutyössä kehitetään prosesseja, resursseja ja osaamista, jotta organisaatio kykenee vastaamaan tehtäviinsä ja asiakkaan odotuksiin. Laatutyössä painotetaan ydinprosessien ja osaamisen kehittämistä sekä tiimien toiminnan kehittämistä. 2.3 Laadunvarmistuksen menettelyt ja dokumentointi Laadunvarmistuksen toimintaperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti kutakin menettelyä koskevissa prosessikaavioissa, prosessikorteissa ja toimintaohjeissa (luku 5). 4

5 Poliisiammattikorkeakoulu seuraa prosessien suorituskykyä ja kehittää niitä jatkuvan kehittämisen kehän (PDCA: Plan, Do, Check, Act) mukaisesti. Kuvio 5: Laadunvarmistusjärjestelmän menettelyitä Poliisiammattikorkeakoulussam Poliisiammattikorkeakoulussa on laadunvarmistusjärjestelmään liittyen dokumentoitu: laatupolitiikka 5

6 toimintakäsikirja prosesseihin liittyviä prosessikaavioita ja prosessikortteja toimintaohjeita. Poliisiammattikorkeakoulussa kerätään tallenteita osoittamaan laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus. Tallenteita ovat mm. palautteet, itsearviointien tulokset, parantamisen paikka -tallenteet, laatutyöhön liittyvien palavereiden muistiot sekä johdon katselmuksien ja rehtorin yksikkövierailujen muistiot. Laadunvarmistusjärjestelmään liittyviä tallenteita säilytetään 2 vuotta. Asiakirjat arkistoidaan poliisin tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukaan. Siinä määritellään tarkemmin arkistoinnin menettelyt ja vastuut, säilytysajat ja asiakirjojen hävittäminen. Asianhallintaan, päätöksentekoon ja arkistointiin käytetään sähköistä ASPO-järjestelmää. 6

7 3. Johdon vastuu 3.1 Johdon sitoutuminen Poliisiammattikorkeakoulun johto on sitoutunut laadunvarmistusjärjestelmän mukaiseen toimintaan ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Rehtori määrittelee laatupolitiikan ja suorittaa rehtorin yksikkövierailuja sekä yhdessä johtoryhmän kanssa johdon katselmuksia. Jatkuva prosessien kehittäminen on yksi neljästä Poliisiammattikorkeakoulun vahvistetuista strategisista tavoitelinjauksista. Rehtori määrittelee toiminnan ja kehittämisen keskeiset linjaukset ja tavoitteet. Linkki: Turvallisuusohjeet (luku 5: Johtaminen / Riskienhallinta) 3.2 Asiakaskeskeisyys ja sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistaminen Asiakkaiden tarpeita tunnistetaan toimimalla jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa asiakaskuntaan. Tarpeita tunnistetaan toimintaympäristön arvioinnin, asiakkaiden palautteen ja osaamistarpeiden arvioinnin avulla. Lisäksi asiakkaiden tarpeita kartoitetaan vuosittaisilla koulutustarvekyselyillä, joita hyödynnetään mm. koulutuksen määrällisessä ja laadullisessa suunnittelussa. Poliisiammattikorkeakoulun keskeisimpiä asiakkaita ovat opiskelijat, poliisihallinto ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden tilaajat ja rahoittajat. Lisäksi asiakaskuntaan kuuluu sidosryhmien organisaatioita. Poliisiammattikorkeakoulun ydinprosessien tuottamat koulutus-, ohjaus- sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut tuotetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti. Tavoitteena on asiakkaan tyytyväisyys ja asiakkaalle tuotettu lisäarvo. 3.3 Laatupolitiikka Poliisiammattikorkeakoulun laatupolitiikka ohjaa päivittäistä työskentelyä ja laadun kehittämistä: Arvot, väestörakenne ja teknologia muuttuvat suomalaisessa yhteiskunnassa jatkuvasti. Poliisin toiminta on sovitettava näihin muutoksiin ja tulevaisuuden poliisihenkilöstöä kouluttavan Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa kehitettävä niitä ennakoiden. Koulutuksen ja tutkimustoiminnan jatkuva parantaminen voidaan toteuttaa vain järjestelmällisellä laatutoiminnalla. Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kattaa organisaation, vastuunjaon, menettelytavat, toiminnalliset prosessit ja resurssiohjauksen. Sen avulla oppilaitosta ohjataan kaikissa toiminnan ja tuotosten laatuun liittyvissä asioissa. Poliisiammattikorkeakoulun tavoitteena on tehdä laatujärjestelmästä toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnot kuvataan prosesseina ja niitä kehitetään kattavan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin ja palautteen perusteella. Laatujärjestelmä varmistaa yhdenmukaisen toiminnan ja luo perustan jatkuvalle kehittämiselle. Lisäksi se tekee Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan näkyväksi henkilökunnalle, opiskelijoille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Siten laatujärjestelmä tukee Poliisiammattikorkeakoulua sen toteuttaessa perustehtäväänsä, poliisihenkilöstön osaamisen ja tietoperustan ylläpitämistä ja parantamista. 7

8 Hervannassa Kimmo Himberg rehtori 3.4 Strateginen suunnittelu, tulosohjaus ja -johtaminen Poliisiammattikorkeakoulun strategisesta suunnittelusta vastaa rehtori, ja siihen osallistuvat johtoryhmä sekä muut määritellyt avainhenkilöt. Strategiset tavoitelinjaukset määritellään tarkemmin vuotta -mallilla laadittavassa toiminta ja taloussuunnitelmassa (TTS). Vuosittaista toimintaa ohjaa tulossopimus ja toiminta- ja taloussuunnitelma. Ryhmä- ja henkilökohtaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa asetetaan toimintaan liittyvät tavoitteet ryhmille ja yksittäisille viranhaltijoille. Linkit: Poliisiammattikorkeakoulun strategia Polisyrkeshögskolans strategi Vuosikirja 2010/2011 (verkkoversio, suomi & ruotsi) Annual Report 2010/2011 (verkkoversio) Liitteet Pedagoginen strategia Toiminta- ja taloussuunnitelma Tulossopimus 2010 Tutkimusstrategia 3.5 Laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja ylläpito Laadunvarmistusjärjestelmän ylläpidosta vastaa laatupäällikkö johdon tuella yhdessä laaturyhmän kanssa. Laatupäällikkö esittelee laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiat rehtorille, joka päättää laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittelystä ja dokumentaatiosta. Laatutavoitteet on johdettu strategioista ja laatupolitiikasta. Laatutavoitteet on kirjattu tulossopimukseen ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Prosessien omistajat vastaavat prosessien toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä johdon, esimiesten ja henkilöstön tuella. Laatupäällikön tehtävänä on varmistaa ja tukea prosessien toimivuutta yhdessä laaturyhmän kanssa. Laatupäällikkö raportoi johtoryhmälle laadunvarmistusjärjestelmän suorituskyvystä ja parannustarpeista sekä varmistaa, että tietoisuutta laadunvarmistusjärjestelmän vaatimuksista levitetään kaikkialla organisaatiossa. 3.6 Vastuut ja valtuudet Toiminnan ohjauksen ja laadunvarmistuksen vastuut ja valtuudet on kuvattu Poliisiammattikorkeakoulun ohjesäännössä (alla). 8

9 Prosessien omistajat johdon, esimiesten ja henkilöstön tuella vastaavat prosessien toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä. Laatutyö ja laadun kehittäminen kuuluvat jokaisen Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevän viranhaltijan ja työntekijän päivittäiseen työhön. Linkki: Prosessien omistajat (luvun 5 taulukoissa) Liitteet Poliisiammattikorkeakoulun ohjesääntö 3.7 Viestintä Poliisiammattikorkeakoulun viestinnällä tuetaan oppilaitoksen strategisia tavoitteita ja rakennetaan yhtenäistä poliisia. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisihallinnossa oman toimialansa viestinnästä. Viestinnän kokonaisvastuu on rehtorilla, ja viestintätiimi koordinoi ja hoitaa viestinnän käytännön toimia. Esimiehet toimivat alueensa viestinnän vastuuhenkilöinä. Hankkeiden ja prosessien viestinnästä vastaavat hankkeiden vastuuhenkilöt. Viestintätyössä sovelletaan poliisihallinnon yhteisiä viestinnän periaatteita ja käytäntöjä, jotka on kirjattu poliisin viestintästrategiaan ja koko hallintoa koskeviin viestintäohjeisiin. Oppilaitoksen viestinnän työnjakoja, vastuita, välineitä ja resursseja linjataan tarkemmin Poliisiammattikorkeakoulun viestintäsuunnitelmassa. Poliisiammattikorkeakoulun sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa tietojen saatavuus, suunnittelu- ja päätösprosessien avoimuus sekä osallistumisen mahdollisuus yhteisön jäsenille. Sisäisen viestinnän pääkanava on Polamkin Seitti-intranet. Muita tärkeitä sisäisen tiedonkulun muotoja ovat esimerkiksi esimiesviestintä ja infotilaisuudet. Oppilaitoksen ulkoisen viestinnän päämääränä on tavoittaa kaikki oppilaitoksen sidosryhmät. Ulkoisen viestinnän keskeinen muoto on verkkoviestintä: osoitteeseen on koottu yleis- ja ajankohtaistieto oppilaitoksesta, poliisikoulutuksesta, poliisialan tutkimuksesta sekä hakuja valintatiedosta. Polamkin ulkoiset tiedotteet julkaistaan www-sivuilla. Sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja IRC-galleriassa, Polamk on osa poliisin toimintaa. Vuosikirja, hakuopas ja muu sidosryhmille osoitettu viestintämateriaali on jaossa sidosryhmille joko painettuna versiona tai sähköisessä muodossa www-sivuilla. Laadunvarmistusjärjestelmään liittyvästä viestinnästä vastaa laatupäällikkö. Viestintä tapahtuu tiimi- ja henkilöstöpalavereissa, esimiespäivillä ja Seitin välityksellä. Liitteet Poliisin viestintästrategia Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja - Poliisiammattikorkeakoulun viestintäsuunnitelma 9

10 3.8 Johdon katselmus ja rehtorin yksikkövierailut Johtoryhmä tekee johdon katselmuksen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä strategian tarkastelun ja toimeenpanon seurannan yhteydessä ja vuodenvaihteessa tulossuunnittelun ja vuosiarvion yhteydessä. Johdon katselmuksessa tarkastellaan: itsearviointien ja ulkoisten arviointien tuloksia kerättyjä palautteita, niiden yhteenvetoja ja parannus- ja kehittämistoimenpiteitä prosessien suorituskykyä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden toimeenpanoa aikaisempien johdon katselmusten seurantatoimenpiteitä laatujärjestelmään liittyviä muutoksia kehittämishankkeiden toteuttamista. Johdon katselmusten tulokset dokumentoidaan johtoryhmän pöytäkirjaan. Katselmusten tuloksena tehdään tarvittavat päätökset siitä, mitä toimenpiteitä käynnistetään laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi, prosessien parantamiseksi tai resurssitarpeiden korjaamiseksi. Lisäksi rehtori vierailee yksiköissä. Yksikkötapaamisilla muun muassa lisätään johdon ja henkilöstön avointa vuorovaikutusta, kehitetään toimintaa ja laatua, saadaan palautetta organisaation toiminnasta ja edistetään yhteistyötä. Rehtorin vierailut dokumentoidaan yksikön normaalien palaverikäytäntöjen mukaan, ja muistiot/pöytäkirjat säilytetään yksikössä. 10

11 4. Resurssien hallinta 4.1 Opiskelijat Poliisiammattikorkeakoulun tärkeä voimavara ovat motivoituneet ja sitoutuneet opiskelijat. Tämän voimavaran saavuttamisessa olennaisia tekijöitä ovat opiskelijavalinnat, korkealaatuinen koulutus sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen, erityisesti opintojen kehittämisessä. Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelee vuosittain noin opiskelijaa, joista tuhat on tutkintoopiskelijoita. Lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä vaihtelee kurssien ja opintojen vaiheen mukaan. Poliisikoulutukseen hakeutuvien on oltava sekä fyysisesti että psyykkisesti hyväkuntoisia, luonteeltaan auttamishaluisia ja heidän on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Poliisiammattikorkeakoulussa annetaan ammatillista, tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavan kaavion mukaisesti: 11

12 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Poliisiammattikorkeakoulussa toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat automaattisesti kaikki Poliisiammattikorkeakoulun täysipäiväiset opiskelijat. Oppilaskunnan tarkoituksena on taata kaikille opiskelijoille virikkeellinen opiskeluympäristö yhteistyössä eri oppilaitosten oppilaskuntien sekä Poliisiammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön kanssa. Oppilaskunta keskittyy koulutukseen ja opintoihin liittyviin kysymyksiin sekä osallistuu tarvittaessa yhteiskunnalliseen keskusteluun oppilaskuntaa ja poliisitoimintaa koskevissa asioissa. Oppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää kurssiedustajista ja erikseen valituista luottamushenkilöistä koostuva oppilaskunnan hallitus, jota johtaa puheenjohtaja yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajan ja muiden luottamushenkilöiden toimikauden pituus on noin puoli vuotta. Puheenjohtaja valitaan oppilaskunnan jäsenistön keskuudesta oppilaskunnan yleiskokouksessa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista asioista ja toimintalinjoista ja nimittää joukostaan opiskelijaedustajan Poliisiammattikorkeakoulun hallitukseen sekä erilaisiin työryhmiin ja lautakuntiin. Oppilaskunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulussa toimii opiskelijayhdistys Poliisiopiskelijat ry, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys julkaisee kurssimatrikkeleita ja järjestää erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia ja tapahtumia. Sen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki Poliisiammattikorkeakouluun opiskelemaan hyväksytyt ja yhdistyksen jäseneksi haluavat henkilöt, eikä se kerää jäsenmaksua. Oppilaskunnan ja opiskelijayhdistyksen lisäksi jokainen opiskelija voi käyttää vaikutusmahdollisuuksiaan Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijapalautejärjestelmän kautta. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa systemaattista ja dokumentoitua tietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisympäristön kehittämisessä. Opintoihin liittyvää palautetta kerätään säännöllisesti kaikista oppiaineista ja opintojaksoista ja opiskelijoiden antaman palautteen jälkeen opettaja on velvollinen antamaan vastapalautteen ryhmälle muun muassa palautteen aiheuttamista kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi opiskelijat voivat antaa oppilaitokselle avointa palautetta sekä sähköiseen palautelaatikkoon että paperilla. Opiskelijoiden antamista palautteista tehdään kooste, joka menee tiedoksi opettajalle, hänen lähiesimiehelleen, koulutuspäällikölle ja koulutussuunnittelijalle. Opetusalueiden tiimit käsittelevät saatua palautetta säännöllisesti tiimipalavereissaan. Opiskelijoille palautteen vaikuttavuudesta tiedotetaan intranetissä. Lisäksi on toivottavaa, että opiskelijat antaisivat opetuksen yhteydessä opettajalle myös välitöntä palautetta, jolloin siihen on helpompi reagoida nopeasti. Palautteenanto ja saaminen eivät rajoitu ainoastaan opiskelua koskevaan palautteeseen, vaan opiskelijat voivat antaa palautetta myös Poliisiammattikorkeakoulun palveluntuottajille, kuten opiskelijaravintola Amicalle sekä kirjastolle. Molemmille em. tahoista palautetta voidaan antaa sekä Internetin välityksellä että paperisella lomakkeella. Yhteystiedot antaessaan palautteenantajan on myös mahdollista saada vastaus palautteeseensa. 4.2 Henkilöstö Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstötyö perustuu vahvistettuun henkilöstöstrategiaan ja henkilöstösuunnitelmaan. Henkilöstöstrategia kytkee henkilöstönäkökulman osaksi organisaation strategista suunnitteluprosessia sekä tukee henkilöstötoimien osalta oppilaitoksen päästrategiaa ja siinä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöstrategian mukaista toimintaa ohjataan henkilöstösuunnitelmalla, jossa määritetään strategisten tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet viisivuotiskausittain. 12

13 Rekrytoinnin tavoitteena on valita ammattitaitoisin, osaavin ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään soveltuvin henkilö kulloinkin avoinna olevaan virkaan tai virkasuhteeseen. Henkilöstön rekrytoinnit perustuvat Poliisiammattikorkeakoulussa pää- ja henkilöstöstrategiaan sekä niiden pohjalta laadittavaan henkilöstösuunnitelmaan ja henkilöstöbudjettiin. Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaa lähiesimies. Perehdytyksen kattavuuden varmistamiseksi Poliisiammattikorkeakoulussa on käytössä perehdytyssuunnitelma, johon toteutunut perehdytys aihealueittain kuitataan. Perehdytyksen jälkeen perehdytyssuunnitelma toimitetaan arkistoitavaksi hallinto- ja henkilöstöyksikköön. Uusia työntekijöitä varten on lisäksi laadittu erillinen Uuden työntekijän opas, johon on koottu keskeistä virkasuhteen alkuvaiheessa tarvittavaa tietoa. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen varmistetaan vuosittaisissa ryhmä- ja yksilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, joiden pohjalta kullekin työntekijälle laaditaan henkilökohtainen kehittymis- ja koulutussuunnitelma. Esimiehet kokoavat osaamistarpeista lisäksi tiimikohtaiset yhteenvedot, joiden pohjalta valmistellaan Poliisiammattikorkeakoulun vuosittainen yleistä henkilöstökoulutusta koskeva suunnitelma. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua myös kansainväliseen Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) järjestämään koulutukseen. Koulutuksesta julkaistaan vuosittainen koulutuskalenteri poliisin intranetissa. CEPOL:in järjestämään koulutukseen hakeudutaan kansainvälisen yksikön kautta. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on Poliisiammattikorkeakoulussa osa työsuojelutoimintaa ja perustuu työhyvinvointisuunnitelmaan. Työsuojelutoimikunta koordinoi ja toteuttaa työhyvinvointityötä yhdessä henkilöstöhallinnon ja johdon kanssa sekä raportoi tarvittaessa työhyvinvointiasioista johdolle ja johtoryhmälle. Henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuottaa Tampereen työterveys ry. Toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ja se perustuu määräajaksi solmittuun sopimukseen ja toimintasuunnitelmaan. Työterveysasioiden tilaa, toteutumista ja kehittämistarpeita seurataan säännöllisillä yhteistyöpalavereilla. Liitteet Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstösuunnitelma Perehdytyssuunnitelma Työhyvinvointisuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Uuden työntekijän opas 4.3 Kumppanuudet Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Poliisihallitus, poliisin valtakunnalliset yksiköt ja poliisilaitokset. Muita yhteistyötahoja ovat muut valtion turvallisuusviranomaiset, yksityinen turvaala, yhteistyöyliopistot, tutkimuslaitokset, turvallisuusalan oppilaitokset sekä muut ammattikorkeakoulut. Muita tärkeitä asiakas- ja yhteistyötahoja ovat Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos, Tulli, Rajavartiolaitos ja yksityinen turva-ala, joiden henkilöstöä opiskelee Poliisiammattikorkeakoulussa tai joille Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa koulutuspalveluita 13

14 Keskeisiä palveluntuottajia ovat poliisin tekniikkakeskus, hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK, hallinnon palvelukeskus Palkeet ja Senaattikiinteistöt. Lisäksi hankitaan kiinteistöhuolto-, siivous- ja ravitsemuspalveluita sekä media-, mainos- ja painotuotepalveluita eri palveluntuottajilta. Kuvio 6. Poliisiammattikorkeakoulun verkostotarkastelu Yksi Poliisiammattikorkeakoulun strategian mukaisista linjauksista on kansainvälistyminen. Keskeisin yhteistyökumppani kansainvälisessä toiminnassa on Euroopan poliisiakatemia CEPOL. Eurooppalaista poliisitutkimusyhteistyötä tehdään myös European Police Research Institute Collaboration (EPIC) -verkoston kanssa. Pohjoismainen yhteistyö tapahtuu NORDCOP-yhteistyössä ja pohjoismaisessa poliisitutkimuksen verkostossa. Baltia-yhteistyö perustuu poliisiylijohtajien sopimukseen ja se toteutuu pääasiassa opintovierailujen merkeissä. Venäjä-yhteistyö perustuu ministeritason sopimuksiin sekä Poliisiammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden kahdenvälisiin sopimuksiin. Venäjällä Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneita ovat The Academy of Management of the Interior of the Russian Federation Moskovassa ja St. Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation Pietarissa. Liitteet 14

15 Tutkimus- ja kehittämisosaston sidosryhmäkartoitus 4.4 Rahoitus Poliisiammattikorkeakoulun rahoitus muodostuu seuraavista osa-alueista: - valtion budjetista saatava kehysrahoitus - maksullisen palvelutoiminnan tulot - Poliisihallituksen myöntämä hankerahoitus - muu tutkimukseen ja kehittämiseen saatu erillisrahoitus Poliisiammattikorkeakoulun kokonaisrahoitus on 25 miljoonaa euroa, josta tulorahoituksen osuus on noin viisi prosenttia. Poliisihallituksen kanssa vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa sovitaan resursseista ja toiminnan tavoitteista. Resurssien jako perustuu Poliisihallituksen vahvistamaan resurssienjakomalliin. Poliisiammattikorkeakoulun tulossopimukset ja toimintakertomukset ovat nähtävillä Poliisiammattikorkeakoulun www-sivuilta. Liitteet: Poliisin valtakunnallisten yksiköiden resurssimallien vahvistaminen (Poliisihallituksen päätös , 2020/2011/2102) Poliisiammattikorkeakoulun resurssimalli Resurssien sisäinen jako Poliisiammattikorkeakoulun rehtori päättää rahan jaosta ja henkilöresursseista sekä vahvistaa tulosyksiköiden ja tiimien tulotavoitteet. Sisäisellä resurssien jaolla tuetaan strategian toteutumista, tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden saavuttamista ja erikseen sovittujen kehittämishankkeiden toteuttamista. Talouden seuranta Poliisiammattikorkeakoulun käyttötaloussuunnitelmien reaaliaikainen seuranta tapahtuu yksikkö-, tiimi- ja projektikohtaisten Web-raporttien avulla, joiden katseluoikeus on koko henkilökunnalla. Linkit: Talousarviolaki /423 Talousarvioasetus / Tilahallinta Poliisiammattikorkeakoulu toimii Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa Tampereella Hervannassa. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisikoiralaitos- yksikön toimitilat ovat Hämeenlinnassa Koiramäellä. 15

16 Hervannan toimitilat ovat valmistuneet vuosina ja Poliisikoiralaitoksen 1920-luvulla. Hervannan kampusalueen tontin pinta-ala on 23 hehtaaria ja tilojen kokonaispinta-ala lähes m2. Kampusalue sisältää oppilaitoksen päärakennuksen, ravintolatilat, liikunta- ja ajoneuvohallit, harjoitusalueen, testiradan, ajoharjoitteluradan sekä opiskelijoiden majoitustilat (773 vuodepaikkaa). Myös Poliisimuseo toimii kampuksella. Poliisikoiralaitoksella Hämeenlinnassa on käytössä toimintatiloja noin 2000 m2 ja Koiramäen tontin suuruus on kuusi hehtaaria. Tilojen varaus Opetustilat varataan opintopalveluiden ylikonstaapeleilta. Tilojen käytön suunnitteluun käytetään Mimosa-lukujärjestysohjelmaa. Suunnittelu rakentuu kuuden viikon opetussuunnitelmaan. Varaukset ja toivomukset opetustilojen käytöstä tulee toimittaa opintopalveluiden ylikonstaapeleille 4 viikkoa ennen kurssin ajankohtaa. Henkilöstö voi itse varata neuvottelutilat Outlook kalenterin kautta. Harjoitusalue varataan täydennyskoulutusyksikön harjoitustilat-toiminteen ylikomisariolta tai harjoitusmestarilta. Ampumaradat varataan täydennyskoulutusyksikön maksullisen voimankäyttöopetuksen opettajalta. Ampumaratoja hallinnoidaan varauskalenterilla, johon on ensin merkitty suomen- ja ruotsinkielisen perustutkinnon varaukset sekä täydennyskoulutuksen maksullisen koulutuksen varaukset. Ampumarataa tarvitseva kurssinjärjestäjä ilmaisee tilatarpeensa varauksista vastaavalle opettajalle ja tämän jälkeen varaus merkitään varauskalenteriin. Johtokeskuksen tilahallinnointi tapahtuu johtokeskusneukkarissa olevalla varauskalenterilla. Opiskelijoiden ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistuvien majoitus on järjestetty kampusalueella sijaitsevissa majoitustiloissa. Majoitukseen liittyvät ohjeet ovat kurssille tulijan ohjeessa, majoitusohjeessa sekä majoitustiloissa. Majoittumista kampusalueella ohjaa myös Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääntö. Pysäköinti Poliisiammattikorkeakoululla on mahdollisuus tarjota ajoneuvojen pysäköintipaikat henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kampusalueen pysäköintipaikat (lämpöpistokepaikat) ovat maksullisia ja niiden käytöstä tehdään kirjallinen sopimus talousyksikössä. Lisäksi on käytössä maksuttomia pysäköintipaikkoja opiskelijoille ja kurssilaisille Poliisiammattikorkeakoulun läheisyydessä Vaajakadulla. Linkki: Ajo-ohjeet ja tietoa pysäköinnistä www-sivuilla Liitteet Järjestyssääntö (suomi) Ordningsstadga Kampusalueen kartta Kurssille tulijan opas Majoituskortti (suomi) 16

17 Inkvarteringskort Opiskelijan opas (suomi) Studieguide 4.6 Ajoneuvot Poliisiammattikorkeakoulun hallinnassa on noin 100 ajoneuvoa. Ajoneuvot ovat opetuksen resursseja, ja niitä käytetään henkilökunnan virkamatkoilla. Virkamatkaa varten ajoneuvo tulee varata ensisijaisesti sähköpostilla, tai puhelimella Ajoneuvo tulisi varata viimeistään yhtä työpäivää ennen virkamatkaa. Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajolupa. Uusien työntekijöiden ajoluvan edellytyksenä olevan ajonäytteen ottaa vastaan liikennetiimin ajo-opettajat, joihin tulee ottaa yhteyttä ajoluvan hankkimiseksi. Poliisiammattikorkeakoulussa toimii poliisihallinnon reserviautojärjestelmä Liite Poliisiammattikorkeakoulun ajoneuvomääräys 67/1.1.1/2/ Poliisiammattikorkeakoulun kirjasto ja tiedonhankinta Poliisiammattikorkeakoulun kirjasto on erikoistunut poliisialaan. Sen ensisijaisena tehtävänä on tukea opetusta, opiskelua ja poliisialan tutkimusta. Kokoelma keskittyy poliisialaan, johtamiseen, oikeustieteisiin, kriminologiaan ja muihin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Kirjasto palvelee kaikkia poliisiorganisaatiossa työskenteleviä. Linkit: ETSIVÄ-kokoelmatietokanta, aukioloajat ja yhteystiedot Tietoa kirjastosta Tiedon lähteille Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä kansainvälisenä oppimis- ja tiedonhankintafoorumina on CEPOL:n verkkosivut. CEPOLin verkkosivut on jaettu julkiseen ja rekisteröitymistä vaativaan osioon. Jokainen kirjautunut käyttäjä pääsee CEPOLin e-kirjastoon, joka sisältää jäsenmaiden ammatti- ja tutkimusjulkaisuja. Poliisiammattikorkeakoulussa CEPOLin e-kirjastoa ylläpitää kirjasto. CEPOLin e-net-verkkopalveluun kuuluu e-kirjaston lisäksi dokumenttien hallintajärjestelmä, verkko-oppimisympäristö, keskustelupalstat ja chat-huone, joihin pääsee omien oikeuksiensa mukaisesti. Linkit: CEPOLin verkkosivut Rekisteröityminen 17

18 4.8 Poliisimuseo Poliisimuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja asettaa näytteille Suomen poliisihallinnon eri yksiköiden toimintaan liittyvää esineistöä, perinnettä ja historiaa. Poliisimuseo on osa Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisosastoa. Poliisimuseo palvelee suurta yleisöä, poliisiorganisaatiota ja alan tutkijoita. Linkit: Poliisin museot Poliisimuseo 4.9 Materiaalien ja palveluiden hankinta Poliisiammattikorkeakoulun hankintatoimea ja -suunnittelua ohjaa sisäasiainhallinnon hankintaohje, Poliisiammattikorkeakoulun hankintaohje ja ohjesääntö. Hankintojen toteutus perustuu hankintasuunnitelmaan. Hankinnat toteutetaan vuosibudjetin mukaisesti hyödyntäen ensisijaisesti valtionhallinnon puitesopimuksia. Ostopalveluiden hankintojen (ravitsemuspalvelut, siivous, turvapalvelut, tulostuspalvelut, työterveys, liinavaatehuolto) yhteydessä määritellään palvelun laatu ja laadun seuranta. Laadun seurannasta vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt. Ostopalvelut kilpailutetaan sisäisen laatumatriisin mukaisesti. Poliisiammattikorkeakoulun talousyksikkö koordinoi hankintoja ja ohjeistaa ja opastaa hankintoihin ja palvelujen ostoon liittyvissä tehtävissä. Liitteet: Laadunvarmistuksen menettelyt ja kilpailuttamissuunnitelma ostopalveluissa Poliisiammattikorkeakoulun hankintaohje liitteineen Voimassa olevat puitesopimukset Linkit: Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki) /348 Asetus julkisista hankinnoista /614 Laskutusosoite 4.10 Tietohallinto ja verkko-opetus Poliisiverkkoon liittyvä perustietotekniikka on ulkoistettu poliisin yhteisen sopimuksen mukaisesti HALTIK:lle. Muusta tietohallinnosta (mm. siviiliverkko, AV-laitteet, omat järjestelmät) vastaa tietohallintotiimi. 18

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot