PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana""

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA Älä o tumput suarana" Nuorten aktiivisuuden lisääminen ja koulunkäynnin tukeminen

2 Projektisuunnitelma Sivu 2/15 Sisällysluettelo 1 Projektin lähtökohta ja teoriatausta Kohderyhmät ja edunsaajat Tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit Tavoitteiden muuttaminen pysyväksi toiminnaksi Toteutustapa Työsuunnitelma Budjetti Projektin riskit Projektiorganisaatio ja johtamismalli Raportointijärjestelmä ja seuranta Arviointi...15

3 Projektisuunnitelma Sivu 3/15 1 Projektin lähtökohta ja teoriatausta alkaneen kaksivuotisen Älä o tumput suarana projektin lähtökohtana on palvelutuotannon järjestäminen Tampereella uudella tavalla. LASIPAJA-hankkeessa ryhmitellään lasten ja nuorten palvelut ikäryhmittäin. Taustalla on kuntalaisten palvelujen parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen. Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään palveluiden asiakaslähtöistä järjestämistä tilaajan ja eri tuotantojen yhteistyöllä luvun elinympäristö ja uudet palvelutarpeet edellyttävät palveluiden uudelleenjäsentämistä ja yhteistyötä. Tavoitteena on kuntalaisen joustava, ripeä ja vaikuttava palvelu sekä kokemus, että hän on aina oikeassa paikassa. Työntekijän näkökulmasta tavoitteena on moniammatillisen työn mahdollistaminen, moniammatillisen työn ja monialaisen yhteistyön kehittyminen sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen osalta tavoitteena on tarvelähtöiset ikäsopimukset nykyisten sektorisopimusten sijaan, kustannustehokkuus ja resurssien yhteinen tarkastelu sekä eri palveluiden vaikuttavuuden ja kustannuskehityksen uudenlainen todentaminen ja seuranta. Tavoitteeseen edetään pienin askelin, joista ensimmäinen on uudenlaiset palvelusopimukset vuoden 2015 alusta. Tätä tukevat jo käynnistyneet joustavat, moniammatilliset lasten, nuorten ja perheiden palvelupilotit. Lasten ja nuorten palvelujen asiakaslähtöinen järjestäminen linkittyy alakäsitteenä LANUPOL-kuntien (Hämeenlinna, Oulu, Pieksämäki, Sastamala ja Tampere) hankkeeseen. Kuntakokeiluihin perustuvassa valtakunnallisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja ja palvelurakennetta vastaamaan lapsiperheiden, lasten ja nuorten lukujen hyvinvointi- ja koulutushaasteisiin. Älä o tumput suarana on yksi kolmesta vuonna 2013 Tampereella aloittaneista joustavista lasten ja nuorten palvelupiloteista. Kuntakohtaisena tarkoituksena on solmia uudet palvelusopimukset vuodesta Älä o tumput suarana - pilotin toteutumisesta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalue. Kaksi muuta pilottihanketta ovat Lasten ja perheiden talo (avopalvelut, tilaajaryhmä), joka on suunnattu pienille lapsille ja heidän perheilleen sekä lasten ja perheiden Asuinalueeni Annala-Kaukajärvi asiakaslähtöinen -pilotti (kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut). Palvelujen käyttäjien tavoitteena on myös palvelutuotannon parempi hahmottaminen sekä viranomaisyhteistyön lisääminen nuorten ja heidän perheidensä parhaaksi. Pilottien kautta on tavoitteena tehostaa nykyistä toimintaa ja synnyttää kokonaan uusia palveluja vastaamaan paremmin nykyistä palvelujen tarvetta sekä ennakoida tulevaisuuden tarpeisiin.

4 Projektisuunnitelma Sivu 4/15 Tamperelaisten toimijoiden kesken tavoite on lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja tehostaa moniammatillisuutta. Nykyinen palvelumalli korostaa liikaa vain oman hallinnon alan tuntemusta ja sen puitteissa toimimista eikä kannusta laajempaan yhteistyöhön virkamiesten kesken. Tässä pilotissa ovat yhdessä mukana nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä avopalvelut, sosiaalija terveystoimi. Älä o tumput suarana pilotin keskeisin tavoite on nuorten aktiivisuuden lisääminen ja koulunkäynnin tukeminen, puhutaan myös kouluosallisuuden tukemisesta - koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret. Suurella ja kasvavalla osalla nuorista on vaikeuksia saada perusopetus ja oppivelvollisuus suoritettua ilman yksilöllisiä tukitoimia ja opetusjärjestelyjä. Toisen asteen koulutukseen pääseminen ei ole heidän isoin ongelmansa, vaan ensisijaisten koulutuspaikkatoiveiden toteutuminen, tutkintotavoitteellisessa koulutuksessa pysyminen ja sitä kautta työelämään sijoittuminen. Keväällä 2013 peruskoulunsa päätti nuorta Suomessa heistä ei hakenut mihinkään ammatilliseen koulutukseen. Tilastojen mukaan Pirkanmaalla on 2013 syksyllä 5100 työtöntä alle 25-vuotiasta nuorta. Määrä on noussut 20 % viimeisen vuoden aikana. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttää n. 10 % opiskelijoista, joista monet jo opintojen alkuvaiheissa. Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna Suomessa yhteensä 298. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 86 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 212. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 45 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 117 (Tilastokeskus).

5 Projektisuunnitelma Sivu 5/15 Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/ /2012: Lukuvuosi Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet 1) Ilman peruskoulun päättötodistusta eronneet 2) Yhteensä Kevätlukukauden lopun 9.- luokkalaisten määrään verrattuna, % Kevätlukukauden 9.-luokkalaisten määrä 1999/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2011 * , /2012 * , *Eivät osallistuneet lainkaan opetukseen. Oppivelvollisuusiän noston vaikutus palvelun tarjontaan ja toisen asteen kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee ottaa huomioon nuorten uusia koulutusmahdollisuuksia suunniteltaessa. Perusopetuksen päättövaiheessa voisi oppilas esimerkiksi opiskella osan aineistaan (valinnaisuudestaan) toisen asteen koulutuksessa ja myöhemmin aloittaessaan jatko-opintonsa hän voisi lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamiaan opintojaan (vrt. Tandem-hanke). Perusopetuksen ja toisen asteen koulutustarjontaa ja työnjakoa koulutuksen järjestämisessä on selkeytettävä. Lisäopetuksen järjestämisen ja toisen asteen koulutukseen hakeutumisen tapaa on mietittävä uudelleen, niin että se

6 Projektisuunnitelma Sivu 6/15 paremmin vastaa nykytilaa. Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja tapojen tuominen on välttämätöntä. Nuorille on pystyttävä järjestämään myös helposti saavutettavaa ns. matalan kynnyksen palvelutarjontaa. Tehokkaana syrjäytymisen ehkäisijänä toimii malli, minkä mukaan nuorella olisi välitön pääsy psykiatrisen sairaanhoitajan, koulukuraattorin tai psykologin vastaanotolle. 2 Kohderyhmät ja edunsaajat Palveluiden käyttäjät - perheet Nuoret! Älä o tumput suarana projektin hyötyjät Työelämä Palveluiden tuottajat Hankkeessa ensisijaisia hyödyn saajia ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän huoltajansa. Selkeämmästä ja joustavammasta toimintatavasta hyötyvät viranomaiset, käytännön toimijat eli palvelujen tuottajat kuntaorganisaatiossa: opetus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Kuntaorganisaatio hyötyy, kun toiminta tehostuu ja kustannussäästöjä syntyy.

7 Projektisuunnitelma Sivu 7/15 Hyötyjänä on myös työelämä. Jos toisen asteen koulutustehokkuus saadaan nousemaan, on syytä odottaa myös ammattitaitoisen työvoiman määrän lisääntyvän ja laadun paranevan. 3 Tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit Jokaiselle nuorelle on taattava perusopetuksen päättötodistus sekä löydettävä sellainen toisen asteen koulutuspaikka, minkä nuori itse kokee mielekkäänä ja sitouttavana. Perusopetuksen päättövaihe voisi ulottua 9. luokan kevään jälkeen vielä seuraavaan syksyynkin, minkä aikana peruskoulujen opinto-ohjaajat ja toisen asteen koulutuksesta vastaavat henkilöt tekisivät tiiviimpää yhteistyötä potentiaalisten pudokkaiden eteen. Hanke on jaettu eri osatavoitteisiin. Projektiin kuuluvat prosessit ovat pääosin pitkäkestoisia ja jatkuvia, joten tuloksia on syytä tarkastella kriittisesti toisen toimintavuoden aikana. Projektista vastaavan päällikön toimenkuvaan kuuluu myös mm. TET-toimikunnan ja toisen asteen yhteistyötiimin puheenjohtajuus, Nuorisotakuutyöryhmään kuuluminen sekä useisiin muihin työryhmiin kuuluminen. Nämä tehtävät palvelevat olennaisesti varsinaista hanketta. Projektiin kuuluu myös perusopetuksen ja työ- ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen. Oppisopimuskoulutuksen merkitystä ja mahdollisuuksia on syytä arvioida uudelleen. Prioriteettina on syksyn 2013 aikana luoda lisäopetuksen järjestämiseen uudenlainen malli sekä kuvata toimintatavat koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi Tampereella niin, että lukuvuoden alkaessa tuo malli olisi toimijoiden tiedossa ja käytössä. Projekti on jaettu a) toiminnallisiin ja b) rakenteellisiin eli organisatorisiin tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden mukaan projekti on onnistunut, jos syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanteeseen on saatu parannusta ja syrjäytymisen ehkäisyä on pystytty tehostamaan koulutuksen ja viranomaisyhteistyön avulla. Rakenteelliset tavoitteet toteutuvat, kun palveluja tarjotaan entistä asiakaslähtöisemmin. Nuoria ja heidän perheitään ajatellen on kehitettävä sähköinen toimintaympäristö, minkä avulla kokonaisuus on hahmotettavissa ja palvelut paremmin saavutettavissa. Perusopetuksen sisään tuodaan erilaisia polkuja, joita kulkemalla oppivelvollisuus voidaan joustavasti suorittaa. Kolmannen sektorin tuottamat palvelut, joista esimerkkinä Silta-Valmennuksen kanssa tehtävä yhteistyö, on ulotettava jatkossa tehokkaammin perusopetukseen. Tämä ns. pajakouluvaihtoehto yhdessä jopo- ja lisäopetustoiminnan kanssa on syytä nähdä ja käsitellä jatkossa myös yhtenä kokonaisuutena. Jokaisessa

8 Projektisuunnitelma Sivu 8/15 yläkoulussa tulee olla vuonna 2015 jonkinlainen joustavan perusopetuksen ryhmä. Koulutuspalveluiden alueellinen tasa-arvo on pidettävä mielessä. Pajakoulumaisen vaihtoehdon toteuttaminen jokaisella alueella on tavoitteena. Nuorten aktiivisuutta tulee tukea ja kannustaa ja heidät on saatava tiukemmin kiinnostumaan omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Itsestään ja yhteiskunnasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää jokaiselle. Koulutuksen ja kasvatuksen keinoin on nuoria houkuteltava osallistumaan päätöksentekoon, kansalaisvaikuttamiseen ja yrittäjyyteen. Indikaattoreina ja mittareina voidaan esim. pitää perusopetuksensa päättäneiden oppilaiden hakeutumista, sijoittumista ja pysyvyyttä toisen asteen opinnoissa. Ensisijaisten valintojen toteutuminen yhteishaussa kertoo sekin paljon. Vertailu- ja tunnuslukuja voidaan luoda myös mm. HIP (harrastava iltapäivä) toiminnan ja Liikkuva koulu hankkeen kautta. Sosiaali- ja terveyspuolen tutkimustietoa on myös hyödynnettävä. Projektin tavoitteiden ja sisältöjen on oltava samansuuntaisia uusien opetussuunnitelmien perusteiden kanssa. Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön elokuussa Oppilaan ohjaaminen opinto-ohjaus on myös nähtävä uudella, entistä tiukemmin oppilasta palvelevalla tavalla. Ryhmäohjauksen ja henkilökohtaisten haastattelujen tulee alkaa jo viimeistään 6. luokalta. Koko ohjaajuuden käsitettä on avattava ja tuotava lähemmäksi luokan- ja aineenopettajan jokapäiväistä työtä. Luokanvalvojuuden asemesta kouluissa tulee vahvistaa luokanohjaajuutta, vuorovaikutuksellisuutta sekä positiivisen ja kannustavan palautteen antamista. Rangaistuskeskeisestä toimintaympäristöstä on päästävä irti. Laajemmin ajateltuna kyse on koko koulukulttuurin, kohtaamisen taidon, kouluviihtyvyyden ja myös johtajuuden kehittämisestä uuteen suuntaan. Henkilökohtaisen ohjauksen tarve voimistuu myös toisella asteella. Tilanteen parantamiseksi asiaan on kiinnitetty viime aikoina runsaasti huomiota ja luotu myös menetelmiä sen edistämiseksi. Kuten hallituksen esityksessä eduskunnalle uudesta oppilashuoltolaista sanotaan: psykologin ja kuraattorin sekä terveydenhoitajan vastaanotolle olisi päästävä laissa säädetyssä määräajassa (http://www.finlex.fi/esitykset). Sosiaalitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä tulee lain suomissa puitteissa tiivistää entisestään. Ns. työpariajattelua yhdessä koulun kanssa tulee toteuttaa. Tavoitteena on muodostaa Tampereelle nykyistä enemmän alueellisia viranomaistyöryhmiä, joihin kuuluminen olisi osa määrättyjen henkilöiden luonnollisia työtehtäviä. Tällainen toiminta auttaisi osaltaan luomaan myös paremmin ennalta ehkäisevää toimintakulttuuria.

9 Projektisuunnitelma Sivu 9/15 Nuoren kannalta herkkiä vaiheita elämässä ovat ns. nivelvaiheet, hetket, jolloin siirrytään alakoulusta yläkouluun ja toisaalta taas yläkoulusta toisen asteen koulutukseen. Tämä vaihe vaatii erityisen paljon tukea ja ohjausta, hakemista ja saattamista nuoren koulutus- ja elinpolulla eteenpäin. Moni syrjäytymisiskin alla oleva nuori kokee nykymuotoisen, pulpetti- ja luokkamuotoisen opiskelun ahdistavana ja soveltumattomana itselleen. Pelkästään koulun sisällä toteutettavat ratkaisut, tuki- ja erityisopetus jne. eivät riitä ratkaisemaan ristiriitoja. Oppimisympäristön ja opetusmenetelmien käsitettä on syytä tarkastella kriittisesti ja vain hyväksyttävä se, että paljolti teoriapainotteinen opetus ei riitä motivoimaan tarpeeksi kaikkia oppilaita. Myös sukupuoliset erot on otettava huomioon poikien suurempi vaara pudota järjestelmän ulkopuolelle. On oltava rohkeutta kokeilla eri menetelmiä ja tapoja. Oppilaat on otettava mukaan entistä selkeämmin opetuksen suunnitteluun. Kyse on siis pitkälti koko toimintakulttuurin ja ajatusmaailman rakentamisesta uudelleen. Palvelujen tarvitsijaa ajatelleen virkamiesvastuun on oltava palvelulle herkkää ja tehokasta. Yhden luukun periaate ja toimintatapa, jossa nuoren asian eteenpäin saattamisesta vastuu kuuluu sille, jolle se ensimmäisenä esitetään, olisi oltava vallalla. Nuoria voidaan aktivoida tarjoamalla ohjattua toimintaa esim. kerhotarjonnan kautta. Toimipaikkana voisi olla koulun asemesta nuorisotalo tai liikuntatila. Kokonaisiltapäivään kuuluisi ohjattua läksyjen tekoa ja opiskelua, liikuntaa ja ravintoa. Nuorisotoimen aloitteesta jokaisella yläkoululla on nuoriso-ohjaaja. Hänen toimenkuvansa on tehtävä nuorille ja muille toimijoille selväksi. Luodaan yhteisiä käytänteitä esimerkiksi luokkien ryhmäyttämiseen. Nuorten vanhempia ja perheitä on saatava tehokkaammin mukaan yhteisesti pohtimaan jatko-opintoja ja ammatinvalintaa. Koko projektin taustana tulee olla ajatus, että nuorten asiat hoituvat parhaiten, kun kumppanina on yksilön lisäksi koko hänen perheensä. Tavoitteet voidaan ryhmitellä myös seuraavasti: Asiakasnäkökulma: Ajantasainen tieto palveluista ja tukimuodoista syrjäytymisen uhkatilanteissa. Helposti ja nopeasti saatavilla oleva tuki (sekä nuorelle että nuoren huoltajille). Yksilöllisten vaihtoehtojen mahdollistuminen oppivelvollisuuden toteuttamisessa.

10 Projektisuunnitelma Sivu 10/15 Asiakkaalle näkyvä moniammatillinen asiantuntijatyö. Vastuutahot selkeät. Työelämä on nuorisoystävällinen ja tukee nuoren omaa aktiivisuutta Tuottajanäkökulma: Palvelun tuottajat tuntevat toistensa palvelut syrjäytymisen uhan alla olevien nuorten elämäntilanteissa. Hyvinvointipalvelujen eri asiantuntijoiden toiminnat ja vastuut on selkeytetty. Olemassa olevat resurssit kohdentuvat oikea-aikaisesti ja muuttuvat tarpeen mukaan (lisää kustannustietoisuutta). Kehittämistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi on suunnitelmallista, organisoitua ja toteutuu yhteistyössä ei toimijoiden kesken. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen jatkumo (yhteistyö) on mallinnettu. 4 Tavoitteiden muuttaminen pysyväksi toiminnaksi Projektin tarkoituksena on luoda toimintatapoja, jotka muuttuvat pysyviksi käytänteiksi. Muutokset palvelurakenteissa mahdollistavat nuorten palvelujen järjestämisen uudella tavalla. On luotu nuoria ja heidän huoltajiaan palveleva malli, joka kertoo keskitetysti palvelujen saatavuuden. Uusi sähköinen toimintaympäristö auttaa jäsentämään kokonaisuuden auttaa palvelujen saatavuudessa. Koulua käymättömien yläkoululaisten tueksi on sidottu yhteen toimijoiden verkko. Portaittain etenevässä mallissa toimijat osaavat yhdistää avun tarpeen ja siihen palvelua tarjoavan tahon. Perusopetuksen joustava suorittaminen on yksilöllisissä tapauksissa mahdollista, siihen on olemassa selkeitä vaihtoehtoja ja uudenlaisia oppimisympäristöjä.

11 Projektisuunnitelma Sivu 11/15 On syntynyt uudenlaista johtajuutta vastaamaan paremmin toimintakulttuurin muutosta. Nuorten asioiden eteenpäin viemiseksi käydään avointa arvokeskustelua eri toimijoiden kesken. Nuorten aktiivisuuden lisääminen, syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen koetaan yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana, ja Tampereella toteutettava malli herättää kiinnostusta ja toimii esimerkkinä muuallakin. Kouluilla on käytössään lähipalveluina tarjottavia tukiasemia ja - toimintaa. 5 Toteutustapa Hanke toteutuu tiiviissä yhteistyössä eri hallintokuntien ja asiantuntijoiden kanssa. Projektin etenemisestä vastaa projektipäällikkö, jonka ensisijaisena apuna ja yhteistyötahona on projektiryhmä. Vuoropuhelu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueen kehityspäällikön ja tuotantojohtajan kanssa on jatkuvaa. Asiantuntijuutta hyödynnetään eri työryhmätoimilla, ja mm. rehtoriyhteistyön merkitys on suuri. Prosessi on avoin ja palautetta kerätään mahdollisimman paljon eri tahoilta myös projektin aikana, ei vain sen päätyttyä. Kaksivuotiskauden aikana hyödynnetään mm. Looran työtilaa ja harkitaan muiden sähköisten ympäristöjen käyttöön ottoa. 6 Työsuunnitelma Projekti on jaettu tavoitteiden mukaan neljään puolen vuoden jaksoon. Jokaisen jakson taitteessa käydään projektisuunnitelma läpi yhdessä kehityspäällikön kanssa ja seurataan kokonaisprojektin etenemistä. Ensimmäisen jakso, syksy 2013 Painopiste on lisäopetuksessa ja koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestämisessä (oma työryhmänsä) vrt. vuosiluokkiin sitomaton opetus. Perusopetuksen päättövaiheen koordinointiin (sis. mm. lisäopetushaun), luodaan uusi suunnitelma alkaen rekrytoidaan perhekeskus Kotaharjuun (SOSPRO) yksi perusopetuksen opettaja ja avustaja. Tämä työpari tulee olemaan resurssi myös Silta-valmennuksen nivelvaihevalmennuksessa koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestämisessä. Oppivelvollisuusiän muuttuessa selvitellään uudelleen ns.

12 Projektisuunnitelma Sivu 12/15 Tandem-hankkeen mahdollisuuksia. JOPO-toiminta arvioidaan yhdessä toimijoiden kanssa. Toinen jakso, kevät 2014 Toimintamalli koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi on luotu. Toisen jakson aikana työssä painottuvat yhteistyön tiivistäminen toisen asteen kanssa, eri hallintokuntien kanssa täsmentyvä yhteistyö kouluterveydenhoito, nuoriso-, sosiaali- ja liikuntatoimi, eri tukipalvelut. Kohtaamisen taidot hankkeen myötä järjestetään toimijoille koulutusta ja työpajoja. Kolmas jakso, syksy 2014 Kehitetään peruskoululaisten kerho- ja iltapäivätoimintaa, parannetaan nivelen toimivuutta, kehitetään ohjaajuutta ja aluetoimintaa. TET ja työelämäyhteistyö otetaan tiiviimmin mukaan. Luodaan toimintamalleja oppilaiden aktiivisuuden ja päätäntävallan lisäämiseksi. Neljäs jakso, kevät 2015 Jokaiselle koululle luodaan oma joustavan perusopetuksen ryhmä. Pajakoulu on mallinnettu alueellisesti. Palveluiden ja tukimuotojen tuotteistaminen ja mallintaminen. Sähköinen toimintaympäristö on luotu palveluiden käyttäjien ja tuottajien avuksi. Projektin loppuarviointi sekä hyvien käytänteiden juurruttaminen pysyviksi toimintatavoiksi.

13 Projektisuunnitelma Sivu 13/15 7 Budjetti Projektin rahoitus tulee omalta tuotantoalueelta eikä erillisrahoitusta ole järjestetty. Projektin aikana etsitään sille hankerahoitusta. Tuotantoalue tai tuotantoyksikkö perusopetus Tehtävät pilotissa projektin johtaminen Pilottiin käytettävät resurssit (nykyinen vai uusi) Henkilöt, tilat, välineet, jne (uusi) Pilottiin käytettävät resurssit 2014 (nykyinen vai uusi) Henkilöt, tilat, välineet, jne (uusi) Siltavalmennus perusopetus Sos. Pro (tilaaja) Nuorisopalvelut 10.luokka ja Luokat tuki Perusopetuksen palvelut (opetus) n. 14 oppilasta nuorisopalveluita koululle 1) (nykyinen) (nykyinen) (uusi) (uusi) (nykyinen) Avopalvelut kouluterveydenhuolto ks. Kohta 2) (nykyinen) (nykyinen) 8 Projektin riskit Projektin riskeinä voidaan pitää: Eri hallintokuntien välinen yhteistyö ei toteudu. Pilotti ei juurru osaksi toimijoiden perustyötä; henkilöstö ei sitoudu uusiin toimintatapoihin. Rakenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu suunnitellusti. Palvelu ei tavoita nuoria ja heidän perheitään aikaisempaa paremmin.

14 Projektisuunnitelma Sivu 14/15 Muutoksen johtaminen ei ole suunniteltua. 9 Projektiorganisaatio ja johtamismalli Pilottia johtaa projektipäällikkö Jari Ikola. Toimialueen oman työryhmän muodostavat suunnittelija Leena Tiainen, erikoissuunnittelija Sanna Ahola, suunnittelija Eveliina Ojala, opinto-ohjaaja Mikko Siippainen ja aluekoordinaattori Mari Silvennoinen. Pilotin projektiryhmään on nimetty päivähoidon ja perusopetuksen tuotantoalueelta erityispalvelupäällikkö Leena Salonen, kuraattori Antti Hirvonen ja rehtori Arto Nieminen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja edustavat nuorisopalvelujohtaja Jorma Mertanen, johtava koordinaattori Janne Taiponen ja johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen. AVO-palveluista nuorisohuoltopäällikkö Timo Ahonen, suunnittelija Hannele Järvi ja pedagoginen ohjaaja Outi Auvinen-Thornberg. Toiselta asteelta osastonhoitaja Pirjo Kuosmanen, kuraattori Pia Salonen ja sosiaalikuraattori Tuula Konsti. Sihteerinä toimii Leena Tiainen. Ryhmä kokoontuu noin kuuden viikon välein. Koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi nimetään oma työryhmänsä, jossa on edustettuna projektipäällikön lisäksi erityispalvelupäällikkö Leena Salonen, Silta-lisän nivelvalmentaja Kati Pekkarinen, opettaja Pirkka Schellhammer, rehtorit Tero Suni ja Esa Parkkali sekä erityisopettaja Katri Siippainen. 10 Raportointijärjestelmä ja seuranta Kenelle Asiat Raportoinnin muoto TILAAJAORG. TOIMIJAT, VIRANOMAISET PROJEKTIRYHMÄ PROJEKTIN HENKILÖSTÖ TUOTANTOAL. JOHTO Vastuuhenkilöt Aikataulu Tuotantoalueen johto, pp pp pp pp pp Loppuraportointi sähköisessä muodossa projektin päätyttyä.

15 Projektisuunnitelma Sivu 15/15 11 Arviointi Projektin itsearviointi toteutetaan perustuen CAF -arviointimalliin. Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) on itsearviointityökalu, jonka perusajatuksena on kokonaisvaltainen laadunarviointi. Kokonaisvaltaisessa laadunarvioinnissa tarkastellaan tulosten lisäksi myös toimintatapoja, joilla mahdollistetaan hyvien tulosten syntyminen. CAF laadunarviointityökalun avulla on mahdollista hahmottaa tulosten ja niihin johtavien toimintatapojen välinen yhteys. Lisäksi CAF- laadunarvioinnin kautta paikantuvat hankkeen toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet sekä tiedonkeruun ja tulosseurannan mahdolliset puutteet.

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot