Rovaniemenkaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Vainio RN:o 26:4 osalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemenkaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Vainio RN:o 26:4 osalta"

Transkriptio

1 1 Rovaniemenkaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Vainio RN:o 26:4 osalta KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2009

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos koskee Permantokoskentien varrella olevaa tilaa Vainio RN:o 26: Tunnistetiedot Yleiskaavan muutos Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylä tilan Vainio RN:o 26:4 alue. 2 laatijan nimi yhteystiedot Rovaniemen kaupunki, tekninen tuotanto-osasto, maanmittaus- ja suunnittelupalvelukeskus Petteri Lampi Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 PL Rovaniemi puh Tekninen lautakunta vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä luonnosvaiheen kuuleminen Tekninen lautakunta , 103 kaupunginhallitus , 190 julkisesti nähtävillä kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto 1.2 Kaava-alueen sijainti Yleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 20 kilometriä Rovaniemen keskustasta Oikaraisen kylässä liitteenä olevan kartan mukaisella alueella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos kohdistuu Vainion tilan RN:o 26:4 alueelle, johon lisätään neljä loma-asunnon rakennuspaikkaa. Silloinen maanomistaja ei huomannut vaatia tontteja omistamalleen kiinteistölle varsinaisessa yleiskaavan laadinnassa.

3 3 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Yleiskaava Yleiskaavan toteutuminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne Muutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan YLEISKAAVAN KUVAUS Mitoitus Palvelut TOTEUTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 4 2 TIIVISTELMÄ 2.2 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Marjatta Näätänen, Kaisu Virtanen, Heikki Kerola ja Aino Mölsä ovat hakeneet kaavamuutosta tilan 26:4 alueelle. Tekninen lautakunta on , 105 päättänyt muuttaa Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaa edellä mainitun hakemuksen johdosta. Yleiskaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu ilmestyneessä Lapin Kansassa. Yleiskaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua alkaen kaupungin palvelupiste Osviitassa, kaavoitus yksikössä ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Alueelle on laadittu yleiskaavan muutosluonnos Luonnosvaiheen kuuleminen on suoritettu välisenä aikana pitämällä luonnos yleisesti nähtävillä kaupungin palvelupiste Osviitassa. Kuulutus julkaistiin Lapin Kansassa Kaupungin hallitus on päättänyt , 190 että yleiskaavaa muutetaan päivätyn ja korjatun ehdotuksen mukaisesti ja ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Yleiskaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä välisenä aikana, kuulutus Lapin Kansassa Yleiskaavan muutoksesta on pyydetty lausunnot Lapin ympäristökeskukselta, Napapiirin vesi oy:ltä ja ympäristölautakunnalta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ja kaupunginvaltuusto hyväksynyt,. 2.3 Yleiskaava Tällä yleiskaavamuutoksella lisätään neljä loma-asuntojen rakennuspaikka (RA- 1) tilalle Vainio RN:o 26:4 Alaniementien varrelle. 2.4 Yleiskaavan toteutuminen Yleiskaavan muutos kohdistuu alueelle, jossa on valmiina Permantokoskentie ja Alaniementie ja vesi- ja sähköhuolto on saatavissa kohtuullisin kustannuksin. Maanomistaja rakentaa kustannuksellaan Alaniementieltä rakennuspaikalle johtavan tien ja vesihuollosta toiminta-alueen ulkopuolisen osuuden sekä lomaasuntojen rakentamisen.

5 5 3 LÄHTÖKOHDAT Oikaraisen kylä sijaitsee noin 20 km Rovaniemen itäpuolella Kemijoen molemmilla puolilla. Kylällä on asukkaita n. 500 ja asukasluku on kasvanut n. 50 hengellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Muutosalue sijaitsee Permantokoskentien ja Raudanjoen välisellä metsäalueella, jossa on harvahkoa omakoti- ja loma-asuntoasutusta. Pääasiallinen maankäyttömuoto on vieläkin metsätalous. Lähistöllä sijaitsee nk. Somosen kirkko, joka on muodostunut luonnontilaiseksi kokoontumispaikaksi. Tilan 26:4 alueelle ei ole Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan laadinnan yhteydessä osoitettu yhtään rakennuspaikkaa. Tila on emätila ja näin ollen on maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella alueen kaavoitukselle perusteet Luonnon ympäristö Suunnittelualue sijoittuu maisemallisesti kauniiseen Raudanjokilaaksoon, joka on säilynyt lähes rakentamattomana metsäalueena. Puusto on havupuuvaltaista ja Raudanjokivarressa on lisäksi koivua ja pajua. Maasto viettää Permantokoskentieltä alaspäin Raudanjoelle. Vesistöt ja vesitalous Raudanjoen ja Kemijoen virtaama ja vedenpinnan korkeus yleiskaava-alueella on sillä tasolla, mille se Vanttauskosken ja Valajaskosken voimalaitoksien juoksutuksilla kulloinkin säädellään. Raudanjokeen on rakennettu pohjapato Kuusamontien ja Raudanjoen risteyksen lähelle. Luonnonsuojelu Muutosalueella ei ole muinaismuistolain mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä uhanalaisia kasvilajeja Rakennettu ympäristö Muutosalueella ei ole rakennuksia. Muutosalue rajoittuu itäpuolelta yleiskaavan mukaiseen A-alueeseen, joka on osin vielä rakentamaton. Yhdyskuntarakenne Uudet loma-asuntojen rakennuspaikat liittyy välittömästi Raudanjoen rannalla sijaitsevaan muutaman omakotitalon ja loma-asunnon muodostamaan ryhmään ja täydentää sitä.

6 6 Liikenne Muutosalueen liikenne johdetaan Permantokoskentien kautta Kuusamontielle ja edelleen valtatie 4:lle. Hanke tukee paikallisen kevyen liikenteen reitin syntyä Kemijokivarteen. Kevyelle liikenteelle on suunniteltu väylä Kuusamontien varteen ja se jatkuisi koululle ja suunnitellulle uudelle Kemijoen ylittävälle sillalle saakka. Mm. koululaiset voivat kulkea koulumatkansa nykyistä turvallisemmin jalkaisin ja polkupyörällä. Tekninen huolto Oikaraisen kylällä on vesijohto lähes koko kaava-alueella. Osalla kyläaluetta (koulun ympäristö) on myös viemäriverkosto, joka toimii pienpuhdistamon avulla. Sähkönjakeluverkosto alueella on valmiina ja sähkönjakelusta vastaa Rovakaira Oy. Telepalveluista vastaa Sonera Oy. Alue on keskitetyn jätehuollon piirissä. 3.2 Suunnittelutilanne Muutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöminiteriö on vahvistanut maakuntakaavan Alue on maakuntakaavassa merkitty kyläalueeksi (AT). Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina. Muutosalue kuuluu kunnanvaltuuston hyväksymään Oikaraisenkylän ja Jyrhämäjärven yleiskaava-alueeseen. Aluetta koskee myös kunnanvaltuuston hyväksymä Yläkemijoen yleiskaava. Alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen , 35. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Oikaraisen alueen kaavan pohjakartta on asetuksen n:o 493/ mukainen ja se vastaa olosuhteita. Emätilatarkastelu Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaa laadittaessa vakituisen asumisen rakennuspaikkatiheydeksi ranta-alueella on muotoutunut n. 6 rakennuspaikkaa/rantaviivakilometri, joka tarkoittaa n. 170 m rantaviivaa/rakennuspaikka. Tilalla 26:4 rantaviivaa on n. 500 m, joten huomioiden tämä mitoitus ja se, että naapuritiloille on yleiskaavan laadinnan yhteydessä jokaiselle osoitettu yksi rakennuspaikka, kuuluu maanomistajien tasapuolisen kohtelun nimissä tilalle 26:4 kolme rakennuspaikkaa rantavyöhykkeelle.

7 7 RA RA NRO TTEKSTI TILANIMI OMISTAJA rantaviivaa vanha uusi 26:4 VAINIO NÄÄTÄNEN A vanha A uusi muut Yhteensä OIKARAISENKYLÄN JA JYRHÄMÄJÄRVEN YLEISKAAVA Kantatila 26:4 NRO TTEKSTI TILANIMI OMISTAJA rantaviivaa RA vanha RA uusi A vanha A uusi muut :56 OIKARI OIKARA OY AM KAIKKONEN 165/1 26:58 KESÄRANTA ANTTI, MARJA /2 26:59 NIEMELÄ RAUTIONAHO AARRE, PIRJO 111 YLÄSOMOSEN- 165/3 26:74 RANTA ELO JARI /4 26:75 SOMOSENRANTA RUOKAMO JOUNI, PIRKKO /5 246:2 AUKUSTILA KUUSELA HEIDI Kantatila 165 Yhteensä NRO TTEKSTI TILANIMI OMISTAJA rantaviivaa RA vanha RA uusi A vanha A uusi muut :31 RAUDANJOEN PIRTTIALUE KEMIJOKI OY 150 VR+LV KOIVULA TOINI 168/1 26:46 OIKARAINEN ELLI ANNIKKI LAINE NANNI 168/2 26:48 KIVELÄ EVELINA /3 26:49 KIVINIEMI KIVINIEMI RAUNI HILLEVI /4 26:51 YLINIEMELÄ KIVELÄ JUKKA TAPANI /5 26:52 SOMONEN KEMIJOKI OY 70 1 VAARALA LEA 168/6 26:53 KOSKELA ANNIKKI 80 1 KOSKELA VAARALA PERTTI ARMAS Kantatila 168 Yhteensä

8 8 KOKONAISMITOITUS Virallisesti nähtäville asetettavassa kaavaluonnoksessa Oikaraisen kylälle esitetään sijoittuvaksi siellä olevien n. 150 pysyvän asunnon lisäksi n. 80 uutta asuintalon rakennuspaikkaa. Jyrhämäjärven luvut mukaan laskien kaavoitettavalla Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven alueelle sijoittuisi n. 260 asuntoa. Luonnoksen mukaan asuntokuntakoolla 2,5 Oikaraisen väestötavoite olisi n. 650 henkeä. Kun kylässä asuu tällä hetkellä n. 400 henkeä, kasvuksi muodostuu n. 250 uutta asukasta. Nykyisistä asunnoista n.110 on yksityisten mailla olevia omakotitalotontteja tai maatilojen talouskeskuksia. Kunnan maille palstoitussuunnitelmalla muodostetuilla rakennuspaikoilla on n. 30 asuntoa. Kaavaluonnoksen mukaan yksityisten maille esitetään n. 110 uutta rakennuspaikkaa ja kunnan maille n. 10 uutta rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen rakennuspaikkoja kaavoitettavalla alueella on yli 116. Niistä n. puolet Jyrhämäjärven alueella ja toinen puoli Kemijoen rannoilla. Kaavaluonnoksessa esitetään jokivarteen vain 13 uutta loma-asunnon rakennuspaikka ja Jyrhämäjärvelle 27 uutta rakennuspaikkaa. Loma-asutuksen mitoitusluvuksi Jyrhämäjärven 16,2 km rantaviivalla muodostuu 3,5 lomaasuntoa / rantaviiva km. Pysyvä asutus, niistä omarantaiset 35 kertoimella 1 ja muut 26 kertoimella 0,5 kertoen, huomioon ottaen kaavaehdotuksen mitoitusluvuksi tulee 6,4/ rantaviiva km.

9 9 MITOITUSTILASTOT: Oikaraisen kylä: Olevat Uudet Yht. Asuinrakennusten paikkoja Väestö Loma-asuntojen rakennuspaikkoja Loma-asukkaita Oikaraisen kylän rantaviivan mitoitus: Rantaviivaa kaava-alueella m Kantatiloja kantatilalla rantaviivaa, keskim. 190,5 m/kantatila 414 kiinteistöä 218 kiinteistöllä rantaviivaa, keskim. 120,5 m/kiinteistö Pysyvien asuntojen rakennuspaikkoja 11 / rantaviiva km, josta uusia 5,4 / rantaviiva km. Asuinrakennusten rakennuspaikoista omarantaisia 140, Omarantaisia pysyviä asuinrakennuksia 5,3 / rantaviiva km Loma-asunnon rakennuspaikkoja 2,2 / rantaviiva km, josta uusia 0,5 / rantaviiva km. Omarantaisia rak.paikkoja yht. 7,5 / rantaviiva km Jyrhämäjärvi: Asuinrakennusten paikkoja Väestö Loma-asuntojen rakennuspaikkoja Loma-asukkaita Loma-asuntojen rakennuspaikkoja Pysyvien asuntojen rakennuspaikkoja 3,5 / rantaviiva km 2,9/ rantaviiva km Rantaviivan jakautuminen Jyrhämäjärvellä: Rantaviivaa m. Omarantaisia rakennuspaikkoja =96 kpl, rantaa 50 m/ rak.paikka = m rantaviivasta. Vapaata rantaviivaa m. Yhtenäistä vapaata rantaa yli 1 km rantaosuuksina vain Perälammin päässä m Jyrhämäjärven rannoista yli 0,5 vapaita rantaosuuksia 4 aluetta, yhteensä m Jyrhämäjärven rannasta 0,2 km- 0,5 km vapaita osuuksia 6 aluetta, yhteensä m Alle 0,2 km rantaosuuksina vapaita kohtia 18 aluetta yhteensä m

10 10 4 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Muutosalue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) Permantokoskentie rannanpuoleiselta osalta ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) tien toiselta puolelta. Metsää on muutosalueella hyvin hoidettu. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että yleiskaavaa muutetaan tilan Vainio RN:o 26:4 osalta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteuttamista varten on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on erillisenä liitteenä. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmasta. Luonnosvaiheen kuuleminen on pidetty kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä Vireille tulo Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella sanomalehti Lapin Kansassa. 4.4 Yleiskaavan tavoitteet Yleiskaavan tavoitteet on esitetty varsinaisen yleiskaavan laadinnassa. Tässä muutoksessa tarkistetaan em. tavoitteita ko. tilan 26:4 osalta. Tämän yleiskaavan muutoksen tavoite on neljän loma-asunnon rakennuspaikan lisääminen tilalle Vainio RN:o 26:4, koska sille ei ole tullut yhtään rakennusoikeutta koko kylän yleiskaavan laatimisessa. Tavoitteena voidaan mainita maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutuminen kaavoituksessa. 4.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Tällä yleiskaavan muutoksella ei oleellista merkitystä rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutos toteutuessaan lisää neljä loma-asuntoa Oikaraisen kylään, jonka rakennuskanta muodostuu pääosin omakotitaloista. Alaniementieltä tehdään rakennuspaikoille johtava tie. Yleiskaavan muutoksella ei ole vaikutusta yleiseen liikenteeseen, koska Permantokoskentie ja Kuusamontie ovat valmiina. Kuusamontien reunaan on suunniteltu kevyen liikenteen väylää Permantokosken liittymästä lähtien aina suunnitellulle uudelle Kemijoen ylittävälle sillalle saakka. Tämä tulee parantamaan liikenneturvallisuutta.

11 4.6 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 11 Neljän loma-asunnon ja niille johtavan tien rakentaminen tulee vaikuttamaan luonnon- ympäristöön ja maisemaan niiltä osin kun puustoa ja muuta kasvillisuutta joudutaan poistamaan rakentamisen tieltä. Näiltä osin luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Muutosalueelle jää runsaasti luonnonympäristöä eli metsää sekä Raudanjoen rantaa vesinäkymineen. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa vesistölle eikä pohjavedelle, koska jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston hyväksymän jätevesiasetuksen (542/2003) mukaisesti. Maahanimeytyskenttä on rakennettava vähintään 30 m etäisyydelle rannasta ja pesuvedet on imeytettävä vähintään 20 m päähän rannasta. 5 YLEISKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus Muutosalueen pinta-ala on n. 34 ha ja siitä on n. 1,9 loma-asuntoaluetta (RA), maa- ja metsätalous -valtaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) n. 10,3 ha, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) 20 ha ja tiealuetta n. 1,8 ha. Rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 2500 m² ja rakennusoikeus on k-m². Rakennuspaikalla alin tulvien kannalta sallittu rakentamiskorkeus on alueen yleiskaavan määräysten mukaisesti N m. 5.2 Palvelut Oikaraisen kylä tukeutuu omiin, Rovaniemen keskustan ja Saarenkylän tarjoamiin palveluihin. 6 TOTEUTUS Maanomistaja rakentaa omakotitalon ja sille johtavan tien. Napapiirin vesi rakentaa vesijohdon, Rovakaira Oy sähköhuollon ja Sonera Oy telepalvelut. Jätehuolto hoidetaan keskitetysti. Rovaniemellä Tarja Outila Kaavoituspäällikkö Petteri Lampi Kaavasuunnittelija

12 12 Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Vainio RN:o 26:4 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE: Rovaniemen kaupunki, Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos tilan RN:o 26:4 osa-alueella. SIJAINTIKARTTA Muutosalue sijaitsee Permantokoskentien varressa n. 2.5 kilometriä Kuusamontieltä. Tilan alue uloittuu Raudanjoen rannasta Permentokoskentien molemmille puolille. Voimassa oleva maakuntakaava AT 380 OIKARAINEN Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 18 km itään Kemijoen varrella. Alueella on arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu kohde. (Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Lapin ympäristökeskus 1997). Kemijokivarren yhden komeimmista perinteisistä kulttuurimaisemista muodostaa Körkön taloryhmä lähiympäristöineen. Kokonaisuus sijaitsee noin 10 km Oikaraisen kylästä ylävirtaan Lapinsuvannon kohdalla Kemijoen etelärannalla. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 452 Varausperuste: Keskuskylä. RA 7292 JYRHÄMÄJÄRVI Alue sijaitsee noin 1 km Oikaraisen kylästä pohjoiseen. Ranta on loiva pääasiassa mutaja moreenipohjaista. Varausperuste: Tutkimuksiin perustuen varattu loma-asutukseen soveltuvaksi alueeksi.

13 13 VOIMASSA OLEVA YLEISKAAVA Yläpuolella olevassa kartassa on esitetty suunnittelualueen voimassa oleva yleiskaavatilanne ja muutosalueen rajaus (musta pistekatkoviiva) sekä tilan 26:4 koko alue (punainen katkoviiva). Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kaavamerkintöjen selityksiä: A = asuntoalue RA = loma-asuntoalue MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja M = Maa- ja metsätalousvaltainen alue Maisemallisesti arvokas alue MIKSI KAAVOITUKSEEN ON RYHDYTTY? Kaavoitukseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Marjatta Näätänen, Kaisu Virtanen, Heikki Kerola ja Aino Mölsä ovat hakeneet kaavamuutosta tilan 26:4 alueelle. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Yleiskaavan muutos tehdään maanomistajan hakemuksesta. Tilan 26:4 alueelle ei ole Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan laadinnan yhteydessä osoitettu yhtään rakennuspaikkaa. Tila on emätila ja näin ollen on maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella alueen kaavoitukselle perusteet.

14 14 Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaava on MRL:n mukainen oikeusvaikutteinen kaava, joten yleiskaavan muutoskin laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavana. Tekninen lautakunta päätti muuttaa Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaa Vainio nimisen tilan RN:o 26:4 alueella edellä olevan karttakuvan mukaisella alueelle. Muutosalue sijaitsee Permantokoskentien varressa Raudanjoen rannalla, jossa on perinteisesti harvahkoa omakotiasutusta. MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN MITEN TYÖ TEHDÄÄN Muutosalueelle tilalle 26:4 ovat hakijat toivoneet lisättäväksi Permantokoskentien ja Raudanjoen väliselle alueelle neljä loma-asunnon rakennuspaikkaa, koska em. tilalle ei ole tullut yleiskaavan laatimisessa yhtään rakennuspaikkaa. Yleiskaavamuutoksen laatii kaupungin suunnittelupalvelukeskus. Yleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET - Liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen, kaupunki- ja kyläkuvaan ja maisemaan sekä asumisviihtyvyys alueella /suunnittelualueen läheisten alueiden asukkaiden mielipiteet. - Vaikutus luontoon ja maisemaan LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT JA MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 0. Yleiskaavaa ei muuteta. 1. Yleiskaavan muutoksella tutkitaan, voidaanko tilan 26:4 alueelle osoittaa loma-asuntojen (RA) rakennuspaikkoja hakijan toivomalla tavalla. Suunniteltujen rakennuspaikkojen sijoittuessa ranta-alueelle suoritetaan emätilatarkastelu maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi rakennusoikutta jaettaessa. Samalla tarkastellaan kaavalla muille maanomistajille osoitetun rakennusoikeuden suhdetta tähän kiinteistöön. Yleiskaavan vaikutuksia arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnoilla. Osalliset, alustavan tarkastelun perusteella; Kaava-alueen ja sen ympäristön maanomistajat, asukkaat ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee. Oikaraisen kyläyhdistys ry. Hallintokunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Viranomaiset: ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. Muut: Napapiirin Vesi, Rovakaira Oy, Kemijoki Oy.

15 15 AIKATAULU Kaavamuutos laaditaan vuoden 2009/2010 aikana. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Työn käynnistäminen (MRL 62 JA 63 ) Tekninen lautakunta on päättänyt muuttaa Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaa. Yleiskaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Lapin kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä osallistumis ja arviointisuunnitelmaan on mahdollisuus tutustua kaupungin palvelupiste Osviitassa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteella: Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville. Luonnosvaihe (MRA 30 ) Yleiskaavan muutosluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä kaupungin monipalvelukeskus Osviitassa. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä maanomistajille. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Ehdotusvaihe (MRL 65 JA MRA 27 ) Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksellä yleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi kaupungin palvelupiste Osviitan ilmoitustaululle. Nähtävilläolo ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä maanomistajille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävilläpito aikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia. Nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja lausunnot ja esittää yleiskaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Hyväksymisvaihe (MRL 37 ) Yleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto LISÄTIETOJA KAAVA-ASIASSA Rovaniemen kaupunki tekniset palvelut / maankäyttö, vaihde 3221 Kaavoituspäällikkö Tarja Outila puh Petteri Lampi , Kaavasuunnittelija Rovaniemen kaupunki Suunnittelupalvelukeskus

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56, 57:60, 57:86, 57:109 ja 57:110 alueella

Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56, 57:60, 57:86, 57:109 ja 57:110 alueella 1 Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilojen 57:30, 57:33, 57:54, 57:56, 57:60, 57:86, 57:109 ja 57:110 alueella KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2010 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan RN:o 43:7 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan RN:o 43:7 alueella 1 Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan RN:o 43:7 alueella KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2010 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 Norvajärven yleiskaavan muutos koskee Norvajärven länsipuolella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 SUUNNITTELUALUE:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 JA 9029 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella Kaavaselostus, ehdotus 2015 2015 Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella Vaiheet Päätös kaavan laadinnasta, Tekla 29.10.2013 173 Vireilletulo 4.11.2013 OAS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011

Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011 Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 21.4.2011

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella

Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella Rovaniemen kaupunki Koskenkylän osayleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2014 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 21.10.2013

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Kangasrautio RN:o 7:39 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Kangasrautio RN:o 7:39 alueella 1 Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Kangasrautio RN:o 7:39 alueella KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2010 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 Rautiosaaren yleiskaavan muutos koskee Rautiosaaren

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.09.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Lehtojärven osayleiskaavan muutos Tilan RN:o 35:10 alueella

Rovaniemen kaupunki Lehtojärven osayleiskaavan muutos Tilan RN:o 35:10 alueella Rovaniemen kaupunki Lehtojärven osayleiskaavan muutos Tilan RN:o 35:10 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Lehtojärven osayleiskaava-alue,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella 1 Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2010 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 Norvajärven yleiskaavan muutos koskee Norvajärven länsipuolella

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus. 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue KAAVOITUS 2017 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos ja laajennus 4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2017 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Pihlajaniemi, Rn:o 57:8, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Pihlajaniemi, Rn:o 57:8, alueella 1 Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Pihlajaniemi, Rn:o 57:8, alueella KAAVASELOSTUS Suunnittelupalvelut 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 Norvajärven yleiskaavan muutos koskee Norvajärven länsipuolella

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Aukustila RN:o 246:2 osalta

Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Aukustila RN:o 246:2 osalta 1 Rovaniemen kaupunki Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan muutos Tilan Aukustila RN:o 246:2 osalta KAAVAELOTU uunnittelupalvelut 2009 1 PERU- JA TUNNITIEDOT Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot