Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi"

Transkriptio

1 Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös Asukaspalveluiden lautakunnan kokouksessaan tekemä päätös 1 Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli. Oikaisuvaatimuksella päätökseen haettava muutos 1. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään kumoamaan kokouksessaan tekemänsä päätös 1 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI ja käsittelemään asia uudelleen. 2. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään tekemään päätös siitä, että palveluseteliä ei tässä vaiheessa oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Vaihtoehtoisesti lautakuntaa pyydetään vain kumoamaan tekemänsä päätös. Oikaisuvaatimuksen perustelut Palvelusetelin käyttöönottoon ympärivuorokautisessa palveluasumisessa liittyy vahvasti eräs peruskysymys: Otettaisiinko palveluseteli käyttöön, jos Kinkomaalle ei olisi valmistunut palvelutaloa, jossa Attendo Medone Hoiva oy tuottaa palvelut. On runsaasti dokumentteja, joilla pystytään osoittamaan näiden asioiden selkeä yhteys. Päätös on kumottava mm. seuraavin perustein: 1. Kokouksessa ei ole noudatettu kokouksessa hyväksyttyä esityslistaa Kokouksen alussa on hyväksytty kokouksen esityslista. Esityslistaan ei ole tehty muutoksia. Asian esittelyteksti esityslistassa ja asian esittelyteksti pöytäkirjassa eivät vastaa toisiaan. Esityslistassa lukee: Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. Pöytäkirjasta lause Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. on poistettu. Miksi tällä tavoin on menetelty? Miksi kyseinen lause on poistettu pöytäkirjan esittelytekstistä? Kokouksen esityslistaa on aivan selkeästi muutettu esityslistan hyväksymisen jälkeen ja asiasta ei ole minkäänlaista pöytäkirjamerkintää. Tietyn lauseen poisjättämiselle on eräs mahdollinen syy ja samalla tämä mahdollinen syy herättää kysymyksiä siitä, suosiiko Muuramen kunta yhtä palveluntarjoajaa. Muuramen kunnanhallitus on päättänyt välivuokrata Kinkomaalla toimivan uuden palvelutalon, jossa palveluntuottajana toimii Attendo MedOne Hoiva Oy (KH ). Kunnanhallitus teki päätöksen välivuokrauksesta tilanteessa, jossa Muuramen kunnalla ei ollut mitään sopimusta hoivapalvelujen tuottamisesta kyseisessä yksikössä. Jos kyseisessä yksikössä hoidetaan Muuramelaisia palvelusetelillä, vuokrasopimus tehdään asukkaan ja Muuramen kunnan välille. Vuokrasopimusta ei siis tehdä asukkaan ja palveluntuottajan välille. Voidaan olettaa, että Aspan pöytäkirjasta on poistettu em. lause, jotta Attendo MedOne Hoiva Oy pystyy 1

2 toimimaan Muuramen kunnan palvelusetelituottajana. Jos kyseistä lauseketta ei olisi poistettu, Attendo MedOne Hoiva Oy ei olisi pystynyt olemaan palveluntuottaja palve- lusetelillä. Esityslistan muuttaminen esityslistan hyväksymisen jälkeen ei ole sallittua. Samalla selkeät viitteet esityslistan muuttamisesta yhtä toimijaa suosivalla tavalla, eivät anna hyvää kuvaa Muuramen kunnasta. Asiasta voidaan tarvittaessa tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa. 2. Päätös on vastoin palvelusetelilakia Kyseisen lain ensimmäinen pykälä määrittelee lain tarkoituksen seuraavasti: Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yh- teistyötä. Nykytilanteessa (kun palvelusetelistä päätettiin) palveluseteli ei lisää muuramelaisten asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Valinnan mahdollisuuksia ei voi lisätä, kun ei ole vaihtoehtoja. Allekirjoittaneelle on kerrottu, että palveluasumiseen on jonossa 11 henkeä. Viime vuosina on Muurameen luotu tilanne, jossa esim. kunnallisesti tuotettua tai kunnan ostopalveluna hankkimaa palveluasumista ei ole lisätty tarpeen mukaan. On odotettu palvelutalon valmistumista Muuramen Kinkomaalle ja sen valmistumiseen on liitetty palvelusetelin käyttöönotto. Palveluasumiseen ei synny jonoja, jos on vaih- toehtoisia tuotantotapoja ts. kunta hoitaa asiansa. Jonoja ei voida purkaa palvelusetelil- lä, koska se on vain yksi vaihtoehto palvelutuotannossa. Muita vaihtoehtoja pitää pys- tyä tarjoamanaan, jotta lain tarkoitus toteutuisi. Palvelusetelilaki 6 edellyttää, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Lain takaama asiakkaan oikeusturva ei Muuramessa toteudu tilan- teessa, jossa on pula ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista. Asiakkaalla pi- tää olla mahdollisuus valita, häntä ei saa pakottaa ottamaan palveluseteliä. Palvelusetelilaki 4-5 määrittelee kunnan velvollisuudet. Kunta hyväksyy palvelusete- lituottajat jne. Asiakas valitsee itsenäisesti palveluntuottajan (6 ), kunta ei saa ohjata asiakasta kenenkään tuottajan palveluiden piiriin. Valinta kuuluu asiakkaalle. Muura- men tilanteessa ongelmaksi muodostuu kunnan kytkeytyminen erääseen mahdolliseen palvelusetelituottajaan. Attendo MedOne Hoiva Oy tuottaa Kinkomaalla valmistunee- seen palvelutaloon palvelut. Muuramen kunta on välivuokrannut kyseisen kiinteistön (KH ). Välivuokrauksen kautta kyseisessä yksikössä asuvien vuokria saa- daan alennettua eli välivuokraus tuo kilpailuetua palvelut tuottavalle yritykselle eli At- tendo MedOne Hoiva Oy:lle. Muuramen kunta on lisäksi osakkaana kiinteistön omista- vassa Vitapolis oy:ssä. Välivuokrauksen kautta Muuramen kunta ei pysy neutraalissa roolissa suhteessa palvelusetelituottajiin. Jotta välivuokrauksesta olisi kunnalle hyö- tyä, kunnan asukkaiden pitää olla asukkaina kyseisessä yksikössä. Alv- palautukset ts. hyöty saadaan vain, jos kunnan osuus on muutakin kuin pelkkä kiinteistön vuokraus (kuntalaiset asuvat yksikössä). Muuramen kunnalla on muodostunut välivuokrauksen kautta erityinen intressi erään palvelusetelituottajan yksikön menestymiseen. Attendo MedOne Hoiva Oy:n menestyminen kyseisessä yksikössä on kunnan etu ja myös Vita- polis oy:n etu ja Muuramehan on Vitapolis oy:n osakas. Tällaisessa tilanteessa vaaran- tuu palveluseteliasiakkaan oikeusturva. Kunta ei saa ohjata asiakkaita mihinkään yk- 2

3 sikköön. Kaikkia palvelusetelituottajia on kohdeltava tasaveroisesti. Kunnalla on omia intressejä ohjata asiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Miksi kunta vä- livuokrasi kyseiset tilat, jos sillä ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta kyseisis- sä tiloissa. Välivuokraus tapahtui aivan vääränlaisessa tilanteessa. Lisäksi on kaksi muuta huomioon otettavaa seikkaa, joiden perusteella voidaan epäillä Muuramen kunnalla olevan tarvetta ohjata palveluseteliasiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Asukaspalveluiden lautakunta päätti palvelusetelin käyt- töönotosta , päätös kumottiin oikaisuvaatimuksen perusteella. Eräänä osa- na tehdyn päätöksen esittelytekstiä on lause Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 pal- veluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lauseet viittaavat suoraan palvelutaloon, jossa palveluntuotta- jana toimii Attendo MedOne Hoiva oy. Huomionarvoista on se, että kyseisiä lauseita ei ole liitetty nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen ( ). Miksi? Aspa kumosi tekemänsä päätöksen. Perusteena oli päätöksessä ollut muo- tovirhe. Aspa ei muulla tavoin kommentoinut oikaisuvaatimusta. Eli missään ei ole tor- juttu näkemystä, että palvelusetelin käyttöönotto ei liittyisi tilanteeseen, jossa valmis- tuu Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalo Muuramen Kinkomaalle. Toinen huomioonotettava seikka on Jykes- kiinteistöjen tiedote kesältä Tiedot- teessa kerrotaan Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalon valmistumisesta Kinko- maalle. Tiedotteessa kerrotaan myös, että Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti ja että palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Kaikki tietävät, että kesällä 2011 ei ollut mitään päätöstä palvelusetelistä. Lainvoimaista päätöstä ei ole edelleenkään. Kuka on mennyt Muuramen puolesta lupaamaan nuo 15 paikkaa ja palvelusetelin tuo- tantomalliksi. Asia ei ole ollut laillisesti mahdollista. Jykes- kiinteistöjen tiedote kuiten- kin kertoo siitä, että Muuramella on 15 paikan varaus kyseiseen palvelutaloon ja tuo- tantovälineenä palveluseteli. Kaiken em. lisäksi tämä tiedote asettaa entistä kyseen- alaisemmaksi sen, että Muuramen kunta ei ohjaa palveluseteliasiakkaita Attendo Me- done Hoiva oy:n palvelutaloon. Palvelusetelilain näkökulmasta asiakkaiden oikeustur- va valita vapaasti palveluntuottaja on uhattuna. Asiakkaiden oikeusturva tällaisessa ti- lanteessa voidaan taata kahdella tavalla: 1. Palveluseteliä ei oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. 2. Palveluseteli otetaan käyttöön, Attendo MedOne Hoiva oy:tä ei hyväksytä palve- lusetelituottajaksi. 3. Päätös on vastoin hankintalakia Laki julkisista hankinnoista vaatii tiettyjen raja- arvojen ylittävien palvelujen kilpai- luttamisen. Edellä on jo viitattu useisiin dokumentteihin, joiden perusteella palve- lusetelipäätös on kytkettävissä Kinkomaalle valmistuneeseen Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon. Tammikuussa tehdyssä palvelusetelipäätöksessä ei ky- seisestä palvelutalosta puhuta mitään toisin kuin lokakuussa tehdyssä päätöksessä. Kuitenkin on selvät merkit siitä, että nyt oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole puhtaasti päätös palvelusetelistä, vaan sen taustalla vaikuttaa Kinkomaalle valmistunut palvelutalo. Päätös voidaan tulkita hankintalain kiertämiseksi. Muu- ramessa ei ole lähdetty lisäämään ympärivuorokautista palveluasumista muulla ta- voin kuin palvelusetelillä, ei ole esim. kilpailutettu tai lisätty omaa tuotantoa. Palve- 3

4 luasumisjonossa on 11 henkilöä. Ostettavien palvelujen suuruus on niin iso, että hankintalain raja- arvot ylittyvät. Kilpailuttamisvelvoite yritetään nyt ohittaa / pei- tellä palvelusetelillä. Ongelmaksi asiassa muodostuu erityisesti se, että palvelun- hankintaa palvelusetelillä on kohdistettu Attendo MedOnen Hoiva oy:n Kinkomaal- le valmistuneeseen palvelutaloon. Asiaa kannattaa tarkastella eräiden yksittäisten tapahtumien kautta: Lokakuu 2009 Aspa ja Muuramen kunnanhallitus antavat ARALLE lausunnon palvelutalohank- keesta Kinkomaalle. Lausunto on yhteinen Jyväskylän kanssa. Lausunnossa / lau- suntoon liittyvässä päätöksessä tuodaan esille se, että Muurame ottaa palvelutalos- ta 20 paikkaa. Lisäksi mainitaan, että palveluntuottaja voidaan kilpailuttaa yhdessä Jyväskylän kanssa. Maininta kilpailuttamisesta ei tarkoita, että kilpailutetaan jos halutaan. Kyseessä on ilmaisu palveluntuotannosta ja kilpailuttaminen on ollut ky- seisessä tilanteessa ainoa laillinen keino. Lausunnossa ARALLE ei mainita sanaa- kaan siitä, että kyseisessä palvelutalossa palvelut tuottaisi Attende MedOne Hoiva oy tai että kyseisellä firmalla olisi jonkinlainen oikeus kyseisiin tiloihin. Aivan toi- nen kysymys onkin sitten se, että olisiko ARALTA saatu rahaa, jos palvelutalon pal- veluntuottajaksi olisi ilmoitettu Attedon MedOne Hoiva oy (ilman että olisi puhuttu mitään kilpailuttamisesta). Huom! Koko tätä palvelutalohanketta ei ole lausun- non jälkeen käsitelty KH:ssa tai Aspassa. Lausunnossa Muuramen kuitenkin si- toutui tiettyihin asioihin. Kunta ei missään vaiheessa lähtenyt kilpailuttamaan pal- veluntuotantoa. Jykes- kiinteisöjen tiedote Kyseinen tiedote koskee palvelutaloa, johon Aspa ja Kh antoivat lausunnon loka- kuussa 2009 eli 3-4 kuukautta aiemmin. Tiedotteessa tuodaan esille, että ARA on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Tiedotteessa myös kerrotaan Attendo MedO- nella olevan kiinteistöön liittyviä yrittäjäriskejä. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, et- tä Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään. Muutamaa kuukautta aikaisemmin kunnan antamassa lau- sunnossa ei puhuttu Attendon osuudesta mitään, puhumattakaan Attendon oikeu- desta tiloihin. Jykes- kiinteistöjen tiedote elokuu 2011 Tiedotteessa kerrotaan palvelutalon valmistuvan joulukuussa Attendo Me- donen kerrotaan olevan palveluntuottajana. Tiedotteessa lisäksi kerrotaan Muu- ramelle varatun 15 paikkaa ja palvelujen tuotettavan palvelusetelillä. Tämä tiedote erityisesti kuvaa hankintalain ja palvelusetelilain kiertämistä. Muurame ottaa 15 paikkaa palvelutalosta. Palvelusetelilain perusteella näin ei voi tehdä eli kunta ei voi ohjata asiakkaita tiettyyn yksikköön. Kunta ottaa/varaa 15 paikkaa. Kyseessä on palveluhankinta, joka hoidetaan palvelusetelillä. Kyseisessä tilanteessa ei kun- nassa ole kuitenkaan päätetty ottaa palveluseteliä käyttöön. On kuitenkin luvattu hankkia 15 paikkaa Attendo MedOnelta. Kyseessä on hankintalain kiertäminen. Räikeää tässä tilanteessa on se, että nyt palvelutalon valmistuttua yritetään kiireel- lä saada läpi päätös palvelusetelistä. 4

5 Aspan , palvelusetelipäätös, joka myöhemmin kumottiin. Asian esittelyteksti alkaa lauseella: Vuoden 2012 alussa Kinkomaalle valmis- tuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palvelu- asumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lause kuvaa hyvin sen, miten suuresta hankinnasta on kysymys ja mihin palveluseteliä aiotaan ensisijaisesti käyttää. Palvelusetelin ensisijainen tarkoitus liittyy tiettyyn valmisteilla olevaan palvelutaloon, josta hankitaan palveluja. Ky- seessä on selkeästi hankintalain kiertäminen ja palvelujen osto tietyltä yrittäjältä. Kunnanhallitus Ennen tätä KH:n kokousta Aspa on kumonnut palvelusetelipäätöksen. Kunnanhalli- tus päätti välivuokarata palvelutalon, jossa palvelut tuottaa Attendo MedOne Hoiva oy. Kunnalla ei ollut tuossa vaiheessa mitään laillista sopimusta Muuramelaisten hoidosta kyseisen yrityksen kanssa. Välivuokrauksesta on kunnal- le hyötyä vain, jos kuntalaisia on hoidettavana kyseisessä yksikössä. Välivuokraus- päätös suosii tiettyä yritystä ja samalla ohjaa tekemään ratkaisuja palveluista ky- seisen yrityksen hyväksi. Aspa Kunnanhallituksen välivuokrauspäätöksen jälkeen Aspa teki päätöksen palve- lusetelin käyttöönotosta. Jos päätöstä ei olisi tehty, Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon ei olisi voitu ohjata asiakkaita laillisin keinoin. Edellä kuvatut tapahtumat osoittavat selkeästi hankintalain kiertämisen. Palvelut piti alun perin kilpailuttaa, mutta ilman mitään kunnan päätöstä palveluntuotanto annettiin yhdelle yritykselle. Onko tämä ollut jo alunperin tiedossa? Nyt palve- lusetelin avulla yritetään ohjata asiakkaita. Ajastusta hankintalain kiertämisestä tukee myös se tieto, että asiakkaille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja kuin palve- lusetelillä tuotettuja (laki vaatii vaihtoehtoja). Eli ei olla haluttu tai ei ole viitsitty kilpailuttaa. On sivuseikka, että palveluseteli mahdollista palvelunhankinnan muil- takin kuin Attendo MedOne Hoiva oy:ltä. Kuten edellä on osoitettu, Attendo MedO- ne Hoiva oy on liitetty Muuramen kunnan palvelusetelituotantoon jo ennen kuin luottamuselimet ovat edes tienneet koko palveluseteliasiasta. Asia näyttäytyy sel- keänä hankintalain kiertämisenä. Vielä eräs pieni huomio Aspan pöytäkirjasta ja esityslistasta. Pöytäkirja ja esityslis- ta kuvaavat asian käsittelyä. Käsittely alkaa palvelusetelipäätöksestä Pöytäkirjassa ja esityslistassa on otettu pois esityslistan ja pöytäkirjan ensimmäinen kappale. Kappale kuuluu: Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palveluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäaikaispotilaille. Asiakkaalla on mahdollisuus valita myös muu palvelusetelillä tuotettu hoivapaikka. Miksi näin on toimittu? 4. Ristiriita kilpailulainsäädännön kanssa Edellä on kuvattu tilanne, jossa Muuramen kunta on monin tavoin suosinut yhtä yritystä eli Attendon MedOne Hoiva oy:tä. Edellä mainittuja hankintalain kanssa 5

6 ristiriidassa olevia kohtia voidaan tarkastella myös kilpailulainsäädännön näkö- kulmasta. Kunnan julkisyhteisönä on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti. Kunta ei saa omilla toimenpiteillään lähteä tukemaan yhden yrityksen liiketoimintaa. Näin on kuitenkin päässyt tässä tilanteessa tapahtumaan. Vaikka palvelusetelipäätös tehdään yleisellä tasolla, sillä suositaan erityisesti erästä toimijaa. Asiaa voidaan lyhyesti kuvata seuraavalla tavalla: 1. Muuramen kunta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa antaa myönteisen lau- sunnon palvelutalosta. Palvelutuottaja aiotaan kilpailuttaa. Palvelutalo saa ARAN investointiavustuksen ja korkotuen. Palvelutalon rakentaminen mahdol- listuu kuntien lausunnon myötä. 2. Hyvin nopeasti ARAN myönteisen päätöksen jälkeen selviää tietyn palvelun- tuottajan oikeus palvelutalon tiloihin eli Attendoa MedOne Hoiva oy:n. 3. Muuramen kunta jättää kilpailuttamatta palveluntuottajan. Julkisuudessa on tieto Muuramen palvelutalosta varaamista 15 paikasta ja niiden järjestämisestä palvelusetelillä. Muuramen kunnalla ei tosin ole mitään lainvoimaista päätöstä palvelusetelistä. 4. Muuramen kunta tekee palvelusetelipäätöksen vähän ennen palvelutalon val- mistumista. Päätöksen esittelyteksti liittää palvelusetelin palvelutalon valmis- tumiseen. Päätös tosin kumotaan myöhemmin. 5. Kunnanhallitus tekee välivuokrauspäätöksen palvelutalosta joulukuussa Välivuokrauksella palvelutalon kustannuksia saadaan alaspäin. Yrittäjä hyötyy viime kädessä eli kohteesta tulee houkuttelevampi. Välivuokrauspäätöstä teh- dessä kunnalla ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta. 6. Aspa tekee päätöksen palvelusetelistä Palvelusetelillä voidaan ostaa palveluja mm. Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalosta. Asiaan liittyvät elinkeinopoliittiset näkökohdat eivät ole juridisesti valideja kumoamaan pää- töstä. Nyt kannattaisi kuitenkin miettiä asiaa myös Muuramen elinkeino- ja mainestrategian kautta. Toiminta on ollut kyseisen strategian kanssa ristiriidassa. Muuramen kunnan pitää pystyä kohtelemaan kaikkia yrityksiä tasapuolisesti ja näin ei ole nyt toimittu. Erityisen huo- lestuttavaa tämä on paikallisten yritysten näkökulmasta. Edellä mainituin perustein toivon päätöksen kumoamista. Asiaan liittyy luonnollisesti muita- kin näkökulmia, mutta niitä tarvittaessa nostetaan esille prosessin mahdollisissa myöhem- missä vaiheissa. Muuramessa Mika Ilvesmäki 6

7 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Uutiset Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Muuramen Vitapoliksen kehittäminen etenee merkittävästi, kun 60-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt on aloitettu. Vitapoliksen hoivakoti valmistuu vuoden 2011 marraskuussa. Hoivakoti on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se toimii neljässä 15-paikkaisessa ryhmäkodissa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin neliömetriä ja sen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin myötä Vitapolikseen tulee 35 hoivapalvelualan uutta työpaikkaa alan ammattilaisille. Hoivakodin rakennuttaa, omistaa ja huoneistoja vuokraa asukkaille Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen täysin omistama tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Hankkeeseen ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) saatu rahoitus merkitsee, että asukkaiden vuokrataso säilyy edullisena ja KELAn asumistukinormien mukaisena. Moderni hoivakoti luonnonkauniissa rantamiljöössä Nyt rakennettavassa hoivakodissa hyödynnetään uutta teknologiaa muun muassa kulunvalvonnassa ja turvallisuusratkaisuissa, jotka mahdollistavat ympärivuorokautisen hoivan tarjoamisen. Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa uudet suositukset ikääntyneiden hoivapalvelujen järjestämisestä, mikä lisännee vastaavien korkeatasoisten hoivakotien määrää yleisestikin. Kinkomaan Vitapoliksen alue sopii Attendo MedOnen toimitusjohtajan Pertti Karjalaisen mukaan erinomaisesti hoivakodille ja hän uskoo, että Attendo MedOne pystyy merkittävistä velvoitteistaan huolimatta kantamaan yrittäjäriskin ja tarjoamaan laadukkaita palveluita hoivakodin asukkaille alan kovasta 1 /

8 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt kilpailusta huolimatta. Tavoitteenamme on Vitapoliksessa vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Kinkomaan luonnonkaunis miljöö ja loistavat ulkoilumahdollisuudet tukevat tavoitteitamme. Lisäksi Vitapoliksen kehittämismalli vakuutti meidät tekemään sijoittumispäätöksen, Karjalainen pohtii. Toteutusmallissa on otettu huomioon, ettei asumispalveluiden järjestelyllä ole haitallisia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Attendo MedOne kantaa riskin omasta liiketoiminnastaan ja asiakashankinnastaan eikä yhteistyö koske miltään osin palveluiden hankintaa. Yrityksen riskille jää, hankkivatko asukkaat sen palveluja vai eivät tai menestyykö se julkisten palveluhankintojen kilpailutuksessa, toteaa Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala. Vitapoliksen hoivakoti mahdollistaa laadukkaan hoivakotikonseptin toteutuksen, jonka tavoitteena on tarjota ikääntyneille parasta mahdollista hoivaa, huolenpitoa ja palvelua. Olosuhteet ovat kodinomaiset ja tilat mahdollistavat myös kuntouttavat aktiviteetit asukkaiden toimintakyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi hoivapalvelujen taso mitoitetaan aina asukkaiden omien tarpeiden mukaan, kertoo Karjalainen Vitapolis-kehittämismalli tuo tuloksia Vitapoliksen kehittämisessä on meneillään hyvin aktiivinen vaihe. Alueelle on suunnitteilla useita hankkeita, jotka tukevat alueen kehittymistä monipuoliseksi hyvinvointialan yritysten ja julkisten toimijoiden keskittymäksi sekä palvelevaksi asuinympäristöksi. Yksi merkittävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke on Attendo MedOnen sijoittuminen alueelle vastaamaan julkisen sektorin puolesta nyt rakennettavan hoivakodin toteutukseen liittyvistä kuluista sekä rahoitus- ja toiminnallisista riskeistä, joiden vastineena Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään, Takala kertoo. Yhteistyöhanke MedOnen kanssa osoittaa, että Vitapolis- kehittämismalli tuo mukanaan merkittäviä uusia avauksia, erilaisia yrityksiä ja lukuisia työpaikkoja Jyväskylän seudulle. Ilman hankkeen uudenlaista toteutusmallia hoivakotia ei olisi pystytty ylipäätään rakentamaan, toteaa Takala. Kyseessä on pieni mutta merkittävä hanke, joka vastaa väestön ikääntymisen myötä nopeasti kasvavaan vanhusten erityisasumistarpeisiin. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen asumisen, hyvinvointi- ja hoitoalan sekä terveyden edistämisen palvelualue. Palveluita tuottajiksi tavoitellaan julkisten toimijoiden ja valtakunnallisten yritysten lisäksi erityisesti kehittyviä pk-yrityksiä. Vitapolis alueen ja rakennukset omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis ja alueen kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Palvelutalon sisustuskuvat Lisätiedot: 2 /

9 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala puh Attendo MedOne, toimitusjohtaja Pertti Karjalainen puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 3 /

10 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt Uutiset Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Kinkomaan Vitapoliksen ensimmäinen vanhusten hoivakoti nousee harjaan keskiviikkona 31. elokuuta. Lundintien varteen rakentuva hoivakoti tarjoaa 61 paikkaa ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se valmistuu joulukuussa. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on kerrosneliömetriä ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin rakennuttaja on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistama yleishyödyllinen tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Hankkeeseen on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta investointiavustusta, jonka osuus kustannuksista on runsaat 30 prosenttia. Lisäksi ARA on myöntänyt rakennushankkeeseen korkotukilainaa. ARAn myöntämien tukien ansiosta hoivakodin asiakkaiden asumiskustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla. Hoivapalvelut tuottaa Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalveluyritys Attendo MedOne. Hoivakoti noudattelee Attendo MedOnen hyväksi havaittua konseptia, joka on käytössä monilla paikkakunnilla. Uudessa yksikössä on käytössä palvelusetelimalli, mikä merkitsee asiakkaalle aivan uudenlaista vapautta palveluntarjoajan valinnassa. Mallista on hyviä kokemuksia Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa hoivakodeissa, toteaa Attendo MedOnen toimitusjohtaja Pertti Karjalainen. Neljä ryhmäkotia Uudisrakennus koostuu neljästä 15 hengen ryhmäkodista. Yhden asunnon koko on 21,5 neliötä ja lisäksi asukkaan käytössä on keskimäärin 17 neliötä 1 /

11 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt yhteisiä tiloja. Hoivakodin paikat on tarkoitettu Jyväskylän seudun ja Muuramen vanhuksille. Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti. Jykes Kiinteistöt Oy:n kiinteistöinsinöörin Paula Hartmanin mukaan Vitapoliksen alueen jatkosuunnittelu on parhaillaan käynnissä, sillä alueen asemakaava mahdollistaa reilusti uudisrakentamista. ARA myönsi alkuvuodesta runsaan kymmenen miljoonan euron ehdollisen avustus- ja korkotukivarauksen Vitapoliksen rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Vitapolis Asunnot Oy:n suunnitelmissa on peruskorjata Kinkomaan vanha lastenparantola, mikä toisi 30 uutta hoivapaikkaa. Lisäksi rahoitusvaraus on myönnetty 70-paikkaiselle uudisrakennukselle. ARA päättää rahoituksen hyväksymisestä, kun suunnitelmat ja kustannuslaskelmat ovat valmiina, Hartman sanoo. Hartman toteaa, että Vitapoliksen hoivakotihankkeilla on merkittävä työllistävä vaikutus Jyväskylän seudulle. Joulukuussa valmistuva hoivakoti työllistää noin 35 alan ammattilaista. Mikäli suunnitteilla olevat hankkeet toteutuvat, syntyy lisäksi uutta työpaikkaa. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen hyvinvointi- ja hoitoalan, asumisen, sekä terveyden edistämisen palvelualue. Vitapolista kehittää Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, jonka omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Lisätietoja: Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala, puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 2 /

12 Pöytäkirjat << Takaisin pöytäkirjan sisällysluetteloon 213 PALVELUASUNTORAKENNUKSEN VÄLIVUOKRAUS JA VUOKRASOPIMUS 203/ Kunnanhallitus Asian valmistelija Tuija Salminen, puh Jykes Kiinteistöt Oy on kolmen kunnan Jyväskylän, Laukaan, ja Muuramen omistama, vuonna 1983 perustettu elinkeinoyhtiö, jonka tarkoituksen on kehittää korkeatasoisia yrityspuistoja ja palveluympäristöjä eri asiakassegmenteille ja painopistealueille sekä uusia kilpailukykyisiä toimintatapoja ja palvelukonsepteja. Attendo MedOne Hoiva Oy on yhteistyössä Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssa rakennuttamassa Muurameen uutta ja modernia palvelutaloa ikäihmisten tarpeisiin. Rakennettavan palvelutalon omistaa Vitapolis Asunnot Oy, joka on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen 100 % omistama tytäryhtiö. Jykes Kiinteistöt Oy ja Vitapolis Asunnot Oy ovat sopineet rakennuttamistehtävien hoidosta. Rakennushankkeelle on saatu investointiavustus ja korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Rakennukseen tulee yhteensä 61 asuntoa. Toimitilat soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintarajoitteisten asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat toimitilavaatimukset. 1 /

13 Muuramen kunta on puoltanut ARA:lle hankkeen tarpeellisuutta kunnan palvelurakenteessa. ARA:n tukemassa asuntokannassa on vuokranmäärityksessä noudatettava korkotukilain (604/2001) mukaisesti omakustannusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan asukkailta perittävän vuokran tulee kattaa korkotukilainalla tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääomameno- että ylläpitokustannukset. Asukkailta omakustannusperiaatteella perittävää vuokratasoa voidaan alentaa käyttämällä ns. välivuokrausjärjestelyä, jossa Muuramen kunta vuokraa osoitteeseen Lundintie 3, Kinkomaa, rakennettavan palvelutalon tilat ikäihmisten sosiaalisen asumisen käyttöön. Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta arvonlisäverovelvolliseksi ja vuokraa rakennuksen kunnalle arvonlisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä alentaen. Vuokra on kokonaisuudessaan ns. omakustanteinen korkotukilain mukaisesti. Näin arvonlisäveron palautuksesta saatava hyöty tulee kokonaisuudessaan talon asukkaille eikä esim. vuokranantajalle. Palveluntuottajana tiloissa toimii Attendo MedOne Hoiva Oy. Välivuokrausjärjestelyä hyödyntäen asukkaiden vuokratasoa saadaan laskettua pysyvästi koko talon elinkaaren ajaksi. Järjestelyn vaikutuksesta asukaskohtaiseksi vuokraksi muodostuu n. 405 e/kk, joka on alle paikkakuntakohtaisen KELA:n eläkkeensaajan enimmäisasumismenojen rajan (463e/kk). Ilman välivuokrausta vuokratasoksi muodostuisi n. 480 e/asukas/kk. Vuokran alennuksella on merkittävä vaikutus vähävaraisten vanhusten toimeentulon parantamiseksi. Talon 50 vuoden elinkaaren aikana Jyväskylän talousalueelta tulevien asukkaiden saama vuokrahyöty tulee olemaan n. 2,7 m verrattuna arvonlisäverolliseen vuokraan. Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia Muuramen kunnalle. Kunnan täyttöasteriskin 2 /

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot