Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi"

Transkriptio

1 Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös Asukaspalveluiden lautakunnan kokouksessaan tekemä päätös 1 Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli. Oikaisuvaatimuksella päätökseen haettava muutos 1. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään kumoamaan kokouksessaan tekemänsä päätös 1 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI ja käsittelemään asia uudelleen. 2. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään tekemään päätös siitä, että palveluseteliä ei tässä vaiheessa oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Vaihtoehtoisesti lautakuntaa pyydetään vain kumoamaan tekemänsä päätös. Oikaisuvaatimuksen perustelut Palvelusetelin käyttöönottoon ympärivuorokautisessa palveluasumisessa liittyy vahvasti eräs peruskysymys: Otettaisiinko palveluseteli käyttöön, jos Kinkomaalle ei olisi valmistunut palvelutaloa, jossa Attendo Medone Hoiva oy tuottaa palvelut. On runsaasti dokumentteja, joilla pystytään osoittamaan näiden asioiden selkeä yhteys. Päätös on kumottava mm. seuraavin perustein: 1. Kokouksessa ei ole noudatettu kokouksessa hyväksyttyä esityslistaa Kokouksen alussa on hyväksytty kokouksen esityslista. Esityslistaan ei ole tehty muutoksia. Asian esittelyteksti esityslistassa ja asian esittelyteksti pöytäkirjassa eivät vastaa toisiaan. Esityslistassa lukee: Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. Pöytäkirjasta lause Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. on poistettu. Miksi tällä tavoin on menetelty? Miksi kyseinen lause on poistettu pöytäkirjan esittelytekstistä? Kokouksen esityslistaa on aivan selkeästi muutettu esityslistan hyväksymisen jälkeen ja asiasta ei ole minkäänlaista pöytäkirjamerkintää. Tietyn lauseen poisjättämiselle on eräs mahdollinen syy ja samalla tämä mahdollinen syy herättää kysymyksiä siitä, suosiiko Muuramen kunta yhtä palveluntarjoajaa. Muuramen kunnanhallitus on päättänyt välivuokrata Kinkomaalla toimivan uuden palvelutalon, jossa palveluntuottajana toimii Attendo MedOne Hoiva Oy (KH ). Kunnanhallitus teki päätöksen välivuokrauksesta tilanteessa, jossa Muuramen kunnalla ei ollut mitään sopimusta hoivapalvelujen tuottamisesta kyseisessä yksikössä. Jos kyseisessä yksikössä hoidetaan Muuramelaisia palvelusetelillä, vuokrasopimus tehdään asukkaan ja Muuramen kunnan välille. Vuokrasopimusta ei siis tehdä asukkaan ja palveluntuottajan välille. Voidaan olettaa, että Aspan pöytäkirjasta on poistettu em. lause, jotta Attendo MedOne Hoiva Oy pystyy 1

2 toimimaan Muuramen kunnan palvelusetelituottajana. Jos kyseistä lauseketta ei olisi poistettu, Attendo MedOne Hoiva Oy ei olisi pystynyt olemaan palveluntuottaja palve- lusetelillä. Esityslistan muuttaminen esityslistan hyväksymisen jälkeen ei ole sallittua. Samalla selkeät viitteet esityslistan muuttamisesta yhtä toimijaa suosivalla tavalla, eivät anna hyvää kuvaa Muuramen kunnasta. Asiasta voidaan tarvittaessa tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa. 2. Päätös on vastoin palvelusetelilakia Kyseisen lain ensimmäinen pykälä määrittelee lain tarkoituksen seuraavasti: Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yh- teistyötä. Nykytilanteessa (kun palvelusetelistä päätettiin) palveluseteli ei lisää muuramelaisten asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Valinnan mahdollisuuksia ei voi lisätä, kun ei ole vaihtoehtoja. Allekirjoittaneelle on kerrottu, että palveluasumiseen on jonossa 11 henkeä. Viime vuosina on Muurameen luotu tilanne, jossa esim. kunnallisesti tuotettua tai kunnan ostopalveluna hankkimaa palveluasumista ei ole lisätty tarpeen mukaan. On odotettu palvelutalon valmistumista Muuramen Kinkomaalle ja sen valmistumiseen on liitetty palvelusetelin käyttöönotto. Palveluasumiseen ei synny jonoja, jos on vaih- toehtoisia tuotantotapoja ts. kunta hoitaa asiansa. Jonoja ei voida purkaa palvelusetelil- lä, koska se on vain yksi vaihtoehto palvelutuotannossa. Muita vaihtoehtoja pitää pys- tyä tarjoamanaan, jotta lain tarkoitus toteutuisi. Palvelusetelilaki 6 edellyttää, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Lain takaama asiakkaan oikeusturva ei Muuramessa toteudu tilan- teessa, jossa on pula ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista. Asiakkaalla pi- tää olla mahdollisuus valita, häntä ei saa pakottaa ottamaan palveluseteliä. Palvelusetelilaki 4-5 määrittelee kunnan velvollisuudet. Kunta hyväksyy palvelusete- lituottajat jne. Asiakas valitsee itsenäisesti palveluntuottajan (6 ), kunta ei saa ohjata asiakasta kenenkään tuottajan palveluiden piiriin. Valinta kuuluu asiakkaalle. Muura- men tilanteessa ongelmaksi muodostuu kunnan kytkeytyminen erääseen mahdolliseen palvelusetelituottajaan. Attendo MedOne Hoiva Oy tuottaa Kinkomaalla valmistunee- seen palvelutaloon palvelut. Muuramen kunta on välivuokrannut kyseisen kiinteistön (KH ). Välivuokrauksen kautta kyseisessä yksikössä asuvien vuokria saa- daan alennettua eli välivuokraus tuo kilpailuetua palvelut tuottavalle yritykselle eli At- tendo MedOne Hoiva Oy:lle. Muuramen kunta on lisäksi osakkaana kiinteistön omista- vassa Vitapolis oy:ssä. Välivuokrauksen kautta Muuramen kunta ei pysy neutraalissa roolissa suhteessa palvelusetelituottajiin. Jotta välivuokrauksesta olisi kunnalle hyö- tyä, kunnan asukkaiden pitää olla asukkaina kyseisessä yksikössä. Alv- palautukset ts. hyöty saadaan vain, jos kunnan osuus on muutakin kuin pelkkä kiinteistön vuokraus (kuntalaiset asuvat yksikössä). Muuramen kunnalla on muodostunut välivuokrauksen kautta erityinen intressi erään palvelusetelituottajan yksikön menestymiseen. Attendo MedOne Hoiva Oy:n menestyminen kyseisessä yksikössä on kunnan etu ja myös Vita- polis oy:n etu ja Muuramehan on Vitapolis oy:n osakas. Tällaisessa tilanteessa vaaran- tuu palveluseteliasiakkaan oikeusturva. Kunta ei saa ohjata asiakkaita mihinkään yk- 2

3 sikköön. Kaikkia palvelusetelituottajia on kohdeltava tasaveroisesti. Kunnalla on omia intressejä ohjata asiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Miksi kunta vä- livuokrasi kyseiset tilat, jos sillä ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta kyseisis- sä tiloissa. Välivuokraus tapahtui aivan vääränlaisessa tilanteessa. Lisäksi on kaksi muuta huomioon otettavaa seikkaa, joiden perusteella voidaan epäillä Muuramen kunnalla olevan tarvetta ohjata palveluseteliasiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Asukaspalveluiden lautakunta päätti palvelusetelin käyt- töönotosta , päätös kumottiin oikaisuvaatimuksen perusteella. Eräänä osa- na tehdyn päätöksen esittelytekstiä on lause Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 pal- veluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lauseet viittaavat suoraan palvelutaloon, jossa palveluntuotta- jana toimii Attendo MedOne Hoiva oy. Huomionarvoista on se, että kyseisiä lauseita ei ole liitetty nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen ( ). Miksi? Aspa kumosi tekemänsä päätöksen. Perusteena oli päätöksessä ollut muo- tovirhe. Aspa ei muulla tavoin kommentoinut oikaisuvaatimusta. Eli missään ei ole tor- juttu näkemystä, että palvelusetelin käyttöönotto ei liittyisi tilanteeseen, jossa valmis- tuu Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalo Muuramen Kinkomaalle. Toinen huomioonotettava seikka on Jykes- kiinteistöjen tiedote kesältä Tiedot- teessa kerrotaan Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalon valmistumisesta Kinko- maalle. Tiedotteessa kerrotaan myös, että Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti ja että palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Kaikki tietävät, että kesällä 2011 ei ollut mitään päätöstä palvelusetelistä. Lainvoimaista päätöstä ei ole edelleenkään. Kuka on mennyt Muuramen puolesta lupaamaan nuo 15 paikkaa ja palvelusetelin tuo- tantomalliksi. Asia ei ole ollut laillisesti mahdollista. Jykes- kiinteistöjen tiedote kuiten- kin kertoo siitä, että Muuramella on 15 paikan varaus kyseiseen palvelutaloon ja tuo- tantovälineenä palveluseteli. Kaiken em. lisäksi tämä tiedote asettaa entistä kyseen- alaisemmaksi sen, että Muuramen kunta ei ohjaa palveluseteliasiakkaita Attendo Me- done Hoiva oy:n palvelutaloon. Palvelusetelilain näkökulmasta asiakkaiden oikeustur- va valita vapaasti palveluntuottaja on uhattuna. Asiakkaiden oikeusturva tällaisessa ti- lanteessa voidaan taata kahdella tavalla: 1. Palveluseteliä ei oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. 2. Palveluseteli otetaan käyttöön, Attendo MedOne Hoiva oy:tä ei hyväksytä palve- lusetelituottajaksi. 3. Päätös on vastoin hankintalakia Laki julkisista hankinnoista vaatii tiettyjen raja- arvojen ylittävien palvelujen kilpai- luttamisen. Edellä on jo viitattu useisiin dokumentteihin, joiden perusteella palve- lusetelipäätös on kytkettävissä Kinkomaalle valmistuneeseen Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon. Tammikuussa tehdyssä palvelusetelipäätöksessä ei ky- seisestä palvelutalosta puhuta mitään toisin kuin lokakuussa tehdyssä päätöksessä. Kuitenkin on selvät merkit siitä, että nyt oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole puhtaasti päätös palvelusetelistä, vaan sen taustalla vaikuttaa Kinkomaalle valmistunut palvelutalo. Päätös voidaan tulkita hankintalain kiertämiseksi. Muu- ramessa ei ole lähdetty lisäämään ympärivuorokautista palveluasumista muulla ta- voin kuin palvelusetelillä, ei ole esim. kilpailutettu tai lisätty omaa tuotantoa. Palve- 3

4 luasumisjonossa on 11 henkilöä. Ostettavien palvelujen suuruus on niin iso, että hankintalain raja- arvot ylittyvät. Kilpailuttamisvelvoite yritetään nyt ohittaa / pei- tellä palvelusetelillä. Ongelmaksi asiassa muodostuu erityisesti se, että palvelun- hankintaa palvelusetelillä on kohdistettu Attendo MedOnen Hoiva oy:n Kinkomaal- le valmistuneeseen palvelutaloon. Asiaa kannattaa tarkastella eräiden yksittäisten tapahtumien kautta: Lokakuu 2009 Aspa ja Muuramen kunnanhallitus antavat ARALLE lausunnon palvelutalohank- keesta Kinkomaalle. Lausunto on yhteinen Jyväskylän kanssa. Lausunnossa / lau- suntoon liittyvässä päätöksessä tuodaan esille se, että Muurame ottaa palvelutalos- ta 20 paikkaa. Lisäksi mainitaan, että palveluntuottaja voidaan kilpailuttaa yhdessä Jyväskylän kanssa. Maininta kilpailuttamisesta ei tarkoita, että kilpailutetaan jos halutaan. Kyseessä on ilmaisu palveluntuotannosta ja kilpailuttaminen on ollut ky- seisessä tilanteessa ainoa laillinen keino. Lausunnossa ARALLE ei mainita sanaa- kaan siitä, että kyseisessä palvelutalossa palvelut tuottaisi Attende MedOne Hoiva oy tai että kyseisellä firmalla olisi jonkinlainen oikeus kyseisiin tiloihin. Aivan toi- nen kysymys onkin sitten se, että olisiko ARALTA saatu rahaa, jos palvelutalon pal- veluntuottajaksi olisi ilmoitettu Attedon MedOne Hoiva oy (ilman että olisi puhuttu mitään kilpailuttamisesta). Huom! Koko tätä palvelutalohanketta ei ole lausun- non jälkeen käsitelty KH:ssa tai Aspassa. Lausunnossa Muuramen kuitenkin si- toutui tiettyihin asioihin. Kunta ei missään vaiheessa lähtenyt kilpailuttamaan pal- veluntuotantoa. Jykes- kiinteisöjen tiedote Kyseinen tiedote koskee palvelutaloa, johon Aspa ja Kh antoivat lausunnon loka- kuussa 2009 eli 3-4 kuukautta aiemmin. Tiedotteessa tuodaan esille, että ARA on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Tiedotteessa myös kerrotaan Attendo MedO- nella olevan kiinteistöön liittyviä yrittäjäriskejä. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, et- tä Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään. Muutamaa kuukautta aikaisemmin kunnan antamassa lau- sunnossa ei puhuttu Attendon osuudesta mitään, puhumattakaan Attendon oikeu- desta tiloihin. Jykes- kiinteistöjen tiedote elokuu 2011 Tiedotteessa kerrotaan palvelutalon valmistuvan joulukuussa Attendo Me- donen kerrotaan olevan palveluntuottajana. Tiedotteessa lisäksi kerrotaan Muu- ramelle varatun 15 paikkaa ja palvelujen tuotettavan palvelusetelillä. Tämä tiedote erityisesti kuvaa hankintalain ja palvelusetelilain kiertämistä. Muurame ottaa 15 paikkaa palvelutalosta. Palvelusetelilain perusteella näin ei voi tehdä eli kunta ei voi ohjata asiakkaita tiettyyn yksikköön. Kunta ottaa/varaa 15 paikkaa. Kyseessä on palveluhankinta, joka hoidetaan palvelusetelillä. Kyseisessä tilanteessa ei kun- nassa ole kuitenkaan päätetty ottaa palveluseteliä käyttöön. On kuitenkin luvattu hankkia 15 paikkaa Attendo MedOnelta. Kyseessä on hankintalain kiertäminen. Räikeää tässä tilanteessa on se, että nyt palvelutalon valmistuttua yritetään kiireel- lä saada läpi päätös palvelusetelistä. 4

5 Aspan , palvelusetelipäätös, joka myöhemmin kumottiin. Asian esittelyteksti alkaa lauseella: Vuoden 2012 alussa Kinkomaalle valmis- tuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palvelu- asumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lause kuvaa hyvin sen, miten suuresta hankinnasta on kysymys ja mihin palveluseteliä aiotaan ensisijaisesti käyttää. Palvelusetelin ensisijainen tarkoitus liittyy tiettyyn valmisteilla olevaan palvelutaloon, josta hankitaan palveluja. Ky- seessä on selkeästi hankintalain kiertäminen ja palvelujen osto tietyltä yrittäjältä. Kunnanhallitus Ennen tätä KH:n kokousta Aspa on kumonnut palvelusetelipäätöksen. Kunnanhalli- tus päätti välivuokarata palvelutalon, jossa palvelut tuottaa Attendo MedOne Hoiva oy. Kunnalla ei ollut tuossa vaiheessa mitään laillista sopimusta Muuramelaisten hoidosta kyseisen yrityksen kanssa. Välivuokrauksesta on kunnal- le hyötyä vain, jos kuntalaisia on hoidettavana kyseisessä yksikössä. Välivuokraus- päätös suosii tiettyä yritystä ja samalla ohjaa tekemään ratkaisuja palveluista ky- seisen yrityksen hyväksi. Aspa Kunnanhallituksen välivuokrauspäätöksen jälkeen Aspa teki päätöksen palve- lusetelin käyttöönotosta. Jos päätöstä ei olisi tehty, Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon ei olisi voitu ohjata asiakkaita laillisin keinoin. Edellä kuvatut tapahtumat osoittavat selkeästi hankintalain kiertämisen. Palvelut piti alun perin kilpailuttaa, mutta ilman mitään kunnan päätöstä palveluntuotanto annettiin yhdelle yritykselle. Onko tämä ollut jo alunperin tiedossa? Nyt palve- lusetelin avulla yritetään ohjata asiakkaita. Ajastusta hankintalain kiertämisestä tukee myös se tieto, että asiakkaille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja kuin palve- lusetelillä tuotettuja (laki vaatii vaihtoehtoja). Eli ei olla haluttu tai ei ole viitsitty kilpailuttaa. On sivuseikka, että palveluseteli mahdollista palvelunhankinnan muil- takin kuin Attendo MedOne Hoiva oy:ltä. Kuten edellä on osoitettu, Attendo MedO- ne Hoiva oy on liitetty Muuramen kunnan palvelusetelituotantoon jo ennen kuin luottamuselimet ovat edes tienneet koko palveluseteliasiasta. Asia näyttäytyy sel- keänä hankintalain kiertämisenä. Vielä eräs pieni huomio Aspan pöytäkirjasta ja esityslistasta. Pöytäkirja ja esityslis- ta kuvaavat asian käsittelyä. Käsittely alkaa palvelusetelipäätöksestä Pöytäkirjassa ja esityslistassa on otettu pois esityslistan ja pöytäkirjan ensimmäinen kappale. Kappale kuuluu: Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palveluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäaikaispotilaille. Asiakkaalla on mahdollisuus valita myös muu palvelusetelillä tuotettu hoivapaikka. Miksi näin on toimittu? 4. Ristiriita kilpailulainsäädännön kanssa Edellä on kuvattu tilanne, jossa Muuramen kunta on monin tavoin suosinut yhtä yritystä eli Attendon MedOne Hoiva oy:tä. Edellä mainittuja hankintalain kanssa 5

6 ristiriidassa olevia kohtia voidaan tarkastella myös kilpailulainsäädännön näkö- kulmasta. Kunnan julkisyhteisönä on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti. Kunta ei saa omilla toimenpiteillään lähteä tukemaan yhden yrityksen liiketoimintaa. Näin on kuitenkin päässyt tässä tilanteessa tapahtumaan. Vaikka palvelusetelipäätös tehdään yleisellä tasolla, sillä suositaan erityisesti erästä toimijaa. Asiaa voidaan lyhyesti kuvata seuraavalla tavalla: 1. Muuramen kunta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa antaa myönteisen lau- sunnon palvelutalosta. Palvelutuottaja aiotaan kilpailuttaa. Palvelutalo saa ARAN investointiavustuksen ja korkotuen. Palvelutalon rakentaminen mahdol- listuu kuntien lausunnon myötä. 2. Hyvin nopeasti ARAN myönteisen päätöksen jälkeen selviää tietyn palvelun- tuottajan oikeus palvelutalon tiloihin eli Attendoa MedOne Hoiva oy:n. 3. Muuramen kunta jättää kilpailuttamatta palveluntuottajan. Julkisuudessa on tieto Muuramen palvelutalosta varaamista 15 paikasta ja niiden järjestämisestä palvelusetelillä. Muuramen kunnalla ei tosin ole mitään lainvoimaista päätöstä palvelusetelistä. 4. Muuramen kunta tekee palvelusetelipäätöksen vähän ennen palvelutalon val- mistumista. Päätöksen esittelyteksti liittää palvelusetelin palvelutalon valmis- tumiseen. Päätös tosin kumotaan myöhemmin. 5. Kunnanhallitus tekee välivuokrauspäätöksen palvelutalosta joulukuussa Välivuokrauksella palvelutalon kustannuksia saadaan alaspäin. Yrittäjä hyötyy viime kädessä eli kohteesta tulee houkuttelevampi. Välivuokrauspäätöstä teh- dessä kunnalla ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta. 6. Aspa tekee päätöksen palvelusetelistä Palvelusetelillä voidaan ostaa palveluja mm. Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalosta. Asiaan liittyvät elinkeinopoliittiset näkökohdat eivät ole juridisesti valideja kumoamaan pää- töstä. Nyt kannattaisi kuitenkin miettiä asiaa myös Muuramen elinkeino- ja mainestrategian kautta. Toiminta on ollut kyseisen strategian kanssa ristiriidassa. Muuramen kunnan pitää pystyä kohtelemaan kaikkia yrityksiä tasapuolisesti ja näin ei ole nyt toimittu. Erityisen huo- lestuttavaa tämä on paikallisten yritysten näkökulmasta. Edellä mainituin perustein toivon päätöksen kumoamista. Asiaan liittyy luonnollisesti muita- kin näkökulmia, mutta niitä tarvittaessa nostetaan esille prosessin mahdollisissa myöhem- missä vaiheissa. Muuramessa Mika Ilvesmäki 6

7 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Uutiset Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Muuramen Vitapoliksen kehittäminen etenee merkittävästi, kun 60-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt on aloitettu. Vitapoliksen hoivakoti valmistuu vuoden 2011 marraskuussa. Hoivakoti on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se toimii neljässä 15-paikkaisessa ryhmäkodissa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin neliömetriä ja sen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin myötä Vitapolikseen tulee 35 hoivapalvelualan uutta työpaikkaa alan ammattilaisille. Hoivakodin rakennuttaa, omistaa ja huoneistoja vuokraa asukkaille Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen täysin omistama tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Hankkeeseen ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) saatu rahoitus merkitsee, että asukkaiden vuokrataso säilyy edullisena ja KELAn asumistukinormien mukaisena. Moderni hoivakoti luonnonkauniissa rantamiljöössä Nyt rakennettavassa hoivakodissa hyödynnetään uutta teknologiaa muun muassa kulunvalvonnassa ja turvallisuusratkaisuissa, jotka mahdollistavat ympärivuorokautisen hoivan tarjoamisen. Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa uudet suositukset ikääntyneiden hoivapalvelujen järjestämisestä, mikä lisännee vastaavien korkeatasoisten hoivakotien määrää yleisestikin. Kinkomaan Vitapoliksen alue sopii Attendo MedOnen toimitusjohtajan Pertti Karjalaisen mukaan erinomaisesti hoivakodille ja hän uskoo, että Attendo MedOne pystyy merkittävistä velvoitteistaan huolimatta kantamaan yrittäjäriskin ja tarjoamaan laadukkaita palveluita hoivakodin asukkaille alan kovasta 1 /

8 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt kilpailusta huolimatta. Tavoitteenamme on Vitapoliksessa vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Kinkomaan luonnonkaunis miljöö ja loistavat ulkoilumahdollisuudet tukevat tavoitteitamme. Lisäksi Vitapoliksen kehittämismalli vakuutti meidät tekemään sijoittumispäätöksen, Karjalainen pohtii. Toteutusmallissa on otettu huomioon, ettei asumispalveluiden järjestelyllä ole haitallisia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Attendo MedOne kantaa riskin omasta liiketoiminnastaan ja asiakashankinnastaan eikä yhteistyö koske miltään osin palveluiden hankintaa. Yrityksen riskille jää, hankkivatko asukkaat sen palveluja vai eivät tai menestyykö se julkisten palveluhankintojen kilpailutuksessa, toteaa Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala. Vitapoliksen hoivakoti mahdollistaa laadukkaan hoivakotikonseptin toteutuksen, jonka tavoitteena on tarjota ikääntyneille parasta mahdollista hoivaa, huolenpitoa ja palvelua. Olosuhteet ovat kodinomaiset ja tilat mahdollistavat myös kuntouttavat aktiviteetit asukkaiden toimintakyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi hoivapalvelujen taso mitoitetaan aina asukkaiden omien tarpeiden mukaan, kertoo Karjalainen Vitapolis-kehittämismalli tuo tuloksia Vitapoliksen kehittämisessä on meneillään hyvin aktiivinen vaihe. Alueelle on suunnitteilla useita hankkeita, jotka tukevat alueen kehittymistä monipuoliseksi hyvinvointialan yritysten ja julkisten toimijoiden keskittymäksi sekä palvelevaksi asuinympäristöksi. Yksi merkittävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke on Attendo MedOnen sijoittuminen alueelle vastaamaan julkisen sektorin puolesta nyt rakennettavan hoivakodin toteutukseen liittyvistä kuluista sekä rahoitus- ja toiminnallisista riskeistä, joiden vastineena Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään, Takala kertoo. Yhteistyöhanke MedOnen kanssa osoittaa, että Vitapolis- kehittämismalli tuo mukanaan merkittäviä uusia avauksia, erilaisia yrityksiä ja lukuisia työpaikkoja Jyväskylän seudulle. Ilman hankkeen uudenlaista toteutusmallia hoivakotia ei olisi pystytty ylipäätään rakentamaan, toteaa Takala. Kyseessä on pieni mutta merkittävä hanke, joka vastaa väestön ikääntymisen myötä nopeasti kasvavaan vanhusten erityisasumistarpeisiin. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen asumisen, hyvinvointi- ja hoitoalan sekä terveyden edistämisen palvelualue. Palveluita tuottajiksi tavoitellaan julkisten toimijoiden ja valtakunnallisten yritysten lisäksi erityisesti kehittyviä pk-yrityksiä. Vitapolis alueen ja rakennukset omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis ja alueen kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Palvelutalon sisustuskuvat Lisätiedot: 2 /

9 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala puh Attendo MedOne, toimitusjohtaja Pertti Karjalainen puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 3 /

10 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt Uutiset Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Kinkomaan Vitapoliksen ensimmäinen vanhusten hoivakoti nousee harjaan keskiviikkona 31. elokuuta. Lundintien varteen rakentuva hoivakoti tarjoaa 61 paikkaa ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se valmistuu joulukuussa. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on kerrosneliömetriä ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin rakennuttaja on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistama yleishyödyllinen tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Hankkeeseen on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta investointiavustusta, jonka osuus kustannuksista on runsaat 30 prosenttia. Lisäksi ARA on myöntänyt rakennushankkeeseen korkotukilainaa. ARAn myöntämien tukien ansiosta hoivakodin asiakkaiden asumiskustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla. Hoivapalvelut tuottaa Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalveluyritys Attendo MedOne. Hoivakoti noudattelee Attendo MedOnen hyväksi havaittua konseptia, joka on käytössä monilla paikkakunnilla. Uudessa yksikössä on käytössä palvelusetelimalli, mikä merkitsee asiakkaalle aivan uudenlaista vapautta palveluntarjoajan valinnassa. Mallista on hyviä kokemuksia Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa hoivakodeissa, toteaa Attendo MedOnen toimitusjohtaja Pertti Karjalainen. Neljä ryhmäkotia Uudisrakennus koostuu neljästä 15 hengen ryhmäkodista. Yhden asunnon koko on 21,5 neliötä ja lisäksi asukkaan käytössä on keskimäärin 17 neliötä 1 /

11 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt yhteisiä tiloja. Hoivakodin paikat on tarkoitettu Jyväskylän seudun ja Muuramen vanhuksille. Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti. Jykes Kiinteistöt Oy:n kiinteistöinsinöörin Paula Hartmanin mukaan Vitapoliksen alueen jatkosuunnittelu on parhaillaan käynnissä, sillä alueen asemakaava mahdollistaa reilusti uudisrakentamista. ARA myönsi alkuvuodesta runsaan kymmenen miljoonan euron ehdollisen avustus- ja korkotukivarauksen Vitapoliksen rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Vitapolis Asunnot Oy:n suunnitelmissa on peruskorjata Kinkomaan vanha lastenparantola, mikä toisi 30 uutta hoivapaikkaa. Lisäksi rahoitusvaraus on myönnetty 70-paikkaiselle uudisrakennukselle. ARA päättää rahoituksen hyväksymisestä, kun suunnitelmat ja kustannuslaskelmat ovat valmiina, Hartman sanoo. Hartman toteaa, että Vitapoliksen hoivakotihankkeilla on merkittävä työllistävä vaikutus Jyväskylän seudulle. Joulukuussa valmistuva hoivakoti työllistää noin 35 alan ammattilaista. Mikäli suunnitteilla olevat hankkeet toteutuvat, syntyy lisäksi uutta työpaikkaa. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen hyvinvointi- ja hoitoalan, asumisen, sekä terveyden edistämisen palvelualue. Vitapolista kehittää Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, jonka omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Lisätietoja: Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala, puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 2 /

12 Pöytäkirjat << Takaisin pöytäkirjan sisällysluetteloon 213 PALVELUASUNTORAKENNUKSEN VÄLIVUOKRAUS JA VUOKRASOPIMUS 203/ Kunnanhallitus Asian valmistelija Tuija Salminen, puh Jykes Kiinteistöt Oy on kolmen kunnan Jyväskylän, Laukaan, ja Muuramen omistama, vuonna 1983 perustettu elinkeinoyhtiö, jonka tarkoituksen on kehittää korkeatasoisia yrityspuistoja ja palveluympäristöjä eri asiakassegmenteille ja painopistealueille sekä uusia kilpailukykyisiä toimintatapoja ja palvelukonsepteja. Attendo MedOne Hoiva Oy on yhteistyössä Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssa rakennuttamassa Muurameen uutta ja modernia palvelutaloa ikäihmisten tarpeisiin. Rakennettavan palvelutalon omistaa Vitapolis Asunnot Oy, joka on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen 100 % omistama tytäryhtiö. Jykes Kiinteistöt Oy ja Vitapolis Asunnot Oy ovat sopineet rakennuttamistehtävien hoidosta. Rakennushankkeelle on saatu investointiavustus ja korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Rakennukseen tulee yhteensä 61 asuntoa. Toimitilat soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintarajoitteisten asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat toimitilavaatimukset. 1 /

13 Muuramen kunta on puoltanut ARA:lle hankkeen tarpeellisuutta kunnan palvelurakenteessa. ARA:n tukemassa asuntokannassa on vuokranmäärityksessä noudatettava korkotukilain (604/2001) mukaisesti omakustannusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan asukkailta perittävän vuokran tulee kattaa korkotukilainalla tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääomameno- että ylläpitokustannukset. Asukkailta omakustannusperiaatteella perittävää vuokratasoa voidaan alentaa käyttämällä ns. välivuokrausjärjestelyä, jossa Muuramen kunta vuokraa osoitteeseen Lundintie 3, Kinkomaa, rakennettavan palvelutalon tilat ikäihmisten sosiaalisen asumisen käyttöön. Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta arvonlisäverovelvolliseksi ja vuokraa rakennuksen kunnalle arvonlisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä alentaen. Vuokra on kokonaisuudessaan ns. omakustanteinen korkotukilain mukaisesti. Näin arvonlisäveron palautuksesta saatava hyöty tulee kokonaisuudessaan talon asukkaille eikä esim. vuokranantajalle. Palveluntuottajana tiloissa toimii Attendo MedOne Hoiva Oy. Välivuokrausjärjestelyä hyödyntäen asukkaiden vuokratasoa saadaan laskettua pysyvästi koko talon elinkaaren ajaksi. Järjestelyn vaikutuksesta asukaskohtaiseksi vuokraksi muodostuu n. 405 e/kk, joka on alle paikkakuntakohtaisen KELA:n eläkkeensaajan enimmäisasumismenojen rajan (463e/kk). Ilman välivuokrausta vuokratasoksi muodostuisi n. 480 e/asukas/kk. Vuokran alennuksella on merkittävä vaikutus vähävaraisten vanhusten toimeentulon parantamiseksi. Talon 50 vuoden elinkaaren aikana Jyväskylän talousalueelta tulevien asukkaiden saama vuokrahyöty tulee olemaan n. 2,7 m verrattuna arvonlisäverolliseen vuokraan. Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia Muuramen kunnalle. Kunnan täyttöasteriskin 2 /

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä

Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä Sosiaali ja terveyspalvelut Hoivapalvelut: 5 % laskennallinen alv. palautus takaa kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (6) 424 V Stj / Vt Kati Peltolan ym. aloite palvelusetelikokeilun vaikutusten selvittämisestä Pöydälle HEL 2011-008251 T 00 00 03 Päätös päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA

Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana 1.3.2011-31.12.2014 PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA 1.3.2011 31.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 01.09.2014 kello 18.00 - Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti l

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä.

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. 1 (5) Päivitetty 3/2017 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Hakemuksia saa - Keskustan palvelukeskuksesta os. Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA VARKOULA 51 Sivistysjohtaja: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh 20.04.2016 Sivu 1 / 1 1862/2016 05.17.00 54 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen vaikutukset palveluverkkoon Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Riikka Nikulainen, puh. 050 325

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4818/2015 02.08.00 104 Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käytön vakinaistaminen osaksi ympärivuorokautisten asumispalvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 11.11.2013 Sivu 1 / 1 757/02.05.03/2013 78 Vuoden 2014 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukilainahakemusten käsittely sekä yhden asumisoikeustalohankkeen puoltaminen Valmistelijat

Lisätiedot

täyttä elämää päijänteen rannalla TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

täyttä elämää päijänteen rannalla TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ täyttä elämää päijänteen rannalla TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ vitapolis edelläkävijä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on perustettu keväällä 2008 omistamaan, hallinnoimaan ja kehittämään entistä Kinkomaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 1 / 1 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija Smartum Oy Palvelusetelin käytännön toteutuksen

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-10-10-7 vuokraaminen / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015 alkaen

Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015 alkaen Kunnanhallitus 234 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 77 15.12.2014 Kunnanhallitus 156 07.09.2015 Kunnanvaltuusto 62 28.09.2015 Toimitilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, Pihtiputaan Takka Oy / muutos 1.10.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 26.02.2014 Sivu 1 / 1 851/02.08.00/2014 15 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Elina Kukkasjärvi, puh. 043 825 2320 Elsa Pasma, puh. 050 428 9329 Mona Hägglund,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5500/02.07.00/2014 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 42063 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 238. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 238. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 20.6.2016 Valtuusto 103 22.8.2016 Valtuusto 121 12.9.2016 Valtuusto 149 17.10.2016 Valtuusto 177 31.10.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot