Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi"

Transkriptio

1 Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös Asukaspalveluiden lautakunnan kokouksessaan tekemä päätös 1 Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli. Oikaisuvaatimuksella päätökseen haettava muutos 1. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään kumoamaan kokouksessaan tekemänsä päätös 1 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI ja käsittelemään asia uudelleen. 2. Asukaspalveluiden lautakuntaa pyydetään tekemään päätös siitä, että palveluseteliä ei tässä vaiheessa oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Vaihtoehtoisesti lautakuntaa pyydetään vain kumoamaan tekemänsä päätös. Oikaisuvaatimuksen perustelut Palvelusetelin käyttöönottoon ympärivuorokautisessa palveluasumisessa liittyy vahvasti eräs peruskysymys: Otettaisiinko palveluseteli käyttöön, jos Kinkomaalle ei olisi valmistunut palvelutaloa, jossa Attendo Medone Hoiva oy tuottaa palvelut. On runsaasti dokumentteja, joilla pystytään osoittamaan näiden asioiden selkeä yhteys. Päätös on kumottava mm. seuraavin perustein: 1. Kokouksessa ei ole noudatettu kokouksessa hyväksyttyä esityslistaa Kokouksen alussa on hyväksytty kokouksen esityslista. Esityslistaan ei ole tehty muutoksia. Asian esittelyteksti esityslistassa ja asian esittelyteksti pöytäkirjassa eivät vastaa toisiaan. Esityslistassa lukee: Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. Pöytäkirjasta lause Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa itse vuokransa sekä hakee niihin mahdollisesti asumistukea. on poistettu. Miksi tällä tavoin on menetelty? Miksi kyseinen lause on poistettu pöytäkirjan esittelytekstistä? Kokouksen esityslistaa on aivan selkeästi muutettu esityslistan hyväksymisen jälkeen ja asiasta ei ole minkäänlaista pöytäkirjamerkintää. Tietyn lauseen poisjättämiselle on eräs mahdollinen syy ja samalla tämä mahdollinen syy herättää kysymyksiä siitä, suosiiko Muuramen kunta yhtä palveluntarjoajaa. Muuramen kunnanhallitus on päättänyt välivuokrata Kinkomaalla toimivan uuden palvelutalon, jossa palveluntuottajana toimii Attendo MedOne Hoiva Oy (KH ). Kunnanhallitus teki päätöksen välivuokrauksesta tilanteessa, jossa Muuramen kunnalla ei ollut mitään sopimusta hoivapalvelujen tuottamisesta kyseisessä yksikössä. Jos kyseisessä yksikössä hoidetaan Muuramelaisia palvelusetelillä, vuokrasopimus tehdään asukkaan ja Muuramen kunnan välille. Vuokrasopimusta ei siis tehdä asukkaan ja palveluntuottajan välille. Voidaan olettaa, että Aspan pöytäkirjasta on poistettu em. lause, jotta Attendo MedOne Hoiva Oy pystyy 1

2 toimimaan Muuramen kunnan palvelusetelituottajana. Jos kyseistä lauseketta ei olisi poistettu, Attendo MedOne Hoiva Oy ei olisi pystynyt olemaan palveluntuottaja palve- lusetelillä. Esityslistan muuttaminen esityslistan hyväksymisen jälkeen ei ole sallittua. Samalla selkeät viitteet esityslistan muuttamisesta yhtä toimijaa suosivalla tavalla, eivät anna hyvää kuvaa Muuramen kunnasta. Asiasta voidaan tarvittaessa tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa. 2. Päätös on vastoin palvelusetelilakia Kyseisen lain ensimmäinen pykälä määrittelee lain tarkoituksen seuraavasti: Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yh- teistyötä. Nykytilanteessa (kun palvelusetelistä päätettiin) palveluseteli ei lisää muuramelaisten asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Valinnan mahdollisuuksia ei voi lisätä, kun ei ole vaihtoehtoja. Allekirjoittaneelle on kerrottu, että palveluasumiseen on jonossa 11 henkeä. Viime vuosina on Muurameen luotu tilanne, jossa esim. kunnallisesti tuotettua tai kunnan ostopalveluna hankkimaa palveluasumista ei ole lisätty tarpeen mukaan. On odotettu palvelutalon valmistumista Muuramen Kinkomaalle ja sen valmistumiseen on liitetty palvelusetelin käyttöönotto. Palveluasumiseen ei synny jonoja, jos on vaih- toehtoisia tuotantotapoja ts. kunta hoitaa asiansa. Jonoja ei voida purkaa palvelusetelil- lä, koska se on vain yksi vaihtoehto palvelutuotannossa. Muita vaihtoehtoja pitää pys- tyä tarjoamanaan, jotta lain tarkoitus toteutuisi. Palvelusetelilaki 6 edellyttää, että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Lain takaama asiakkaan oikeusturva ei Muuramessa toteudu tilan- teessa, jossa on pula ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista. Asiakkaalla pi- tää olla mahdollisuus valita, häntä ei saa pakottaa ottamaan palveluseteliä. Palvelusetelilaki 4-5 määrittelee kunnan velvollisuudet. Kunta hyväksyy palvelusete- lituottajat jne. Asiakas valitsee itsenäisesti palveluntuottajan (6 ), kunta ei saa ohjata asiakasta kenenkään tuottajan palveluiden piiriin. Valinta kuuluu asiakkaalle. Muura- men tilanteessa ongelmaksi muodostuu kunnan kytkeytyminen erääseen mahdolliseen palvelusetelituottajaan. Attendo MedOne Hoiva Oy tuottaa Kinkomaalla valmistunee- seen palvelutaloon palvelut. Muuramen kunta on välivuokrannut kyseisen kiinteistön (KH ). Välivuokrauksen kautta kyseisessä yksikössä asuvien vuokria saa- daan alennettua eli välivuokraus tuo kilpailuetua palvelut tuottavalle yritykselle eli At- tendo MedOne Hoiva Oy:lle. Muuramen kunta on lisäksi osakkaana kiinteistön omista- vassa Vitapolis oy:ssä. Välivuokrauksen kautta Muuramen kunta ei pysy neutraalissa roolissa suhteessa palvelusetelituottajiin. Jotta välivuokrauksesta olisi kunnalle hyö- tyä, kunnan asukkaiden pitää olla asukkaina kyseisessä yksikössä. Alv- palautukset ts. hyöty saadaan vain, jos kunnan osuus on muutakin kuin pelkkä kiinteistön vuokraus (kuntalaiset asuvat yksikössä). Muuramen kunnalla on muodostunut välivuokrauksen kautta erityinen intressi erään palvelusetelituottajan yksikön menestymiseen. Attendo MedOne Hoiva Oy:n menestyminen kyseisessä yksikössä on kunnan etu ja myös Vita- polis oy:n etu ja Muuramehan on Vitapolis oy:n osakas. Tällaisessa tilanteessa vaaran- tuu palveluseteliasiakkaan oikeusturva. Kunta ei saa ohjata asiakkaita mihinkään yk- 2

3 sikköön. Kaikkia palvelusetelituottajia on kohdeltava tasaveroisesti. Kunnalla on omia intressejä ohjata asiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Miksi kunta vä- livuokrasi kyseiset tilat, jos sillä ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta kyseisis- sä tiloissa. Välivuokraus tapahtui aivan vääränlaisessa tilanteessa. Lisäksi on kaksi muuta huomioon otettavaa seikkaa, joiden perusteella voidaan epäillä Muuramen kunnalla olevan tarvetta ohjata palveluseteliasiakkaita Attendo MedOne Hoiva Oy:n palvelutaloon. Asukaspalveluiden lautakunta päätti palvelusetelin käyt- töönotosta , päätös kumottiin oikaisuvaatimuksen perusteella. Eräänä osa- na tehdyn päätöksen esittelytekstiä on lause Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 pal- veluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lauseet viittaavat suoraan palvelutaloon, jossa palveluntuotta- jana toimii Attendo MedOne Hoiva oy. Huomionarvoista on se, että kyseisiä lauseita ei ole liitetty nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen ( ). Miksi? Aspa kumosi tekemänsä päätöksen. Perusteena oli päätöksessä ollut muo- tovirhe. Aspa ei muulla tavoin kommentoinut oikaisuvaatimusta. Eli missään ei ole tor- juttu näkemystä, että palvelusetelin käyttöönotto ei liittyisi tilanteeseen, jossa valmis- tuu Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalo Muuramen Kinkomaalle. Toinen huomioonotettava seikka on Jykes- kiinteistöjen tiedote kesältä Tiedot- teessa kerrotaan Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalon valmistumisesta Kinko- maalle. Tiedotteessa kerrotaan myös, että Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti ja että palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Kaikki tietävät, että kesällä 2011 ei ollut mitään päätöstä palvelusetelistä. Lainvoimaista päätöstä ei ole edelleenkään. Kuka on mennyt Muuramen puolesta lupaamaan nuo 15 paikkaa ja palvelusetelin tuo- tantomalliksi. Asia ei ole ollut laillisesti mahdollista. Jykes- kiinteistöjen tiedote kuiten- kin kertoo siitä, että Muuramella on 15 paikan varaus kyseiseen palvelutaloon ja tuo- tantovälineenä palveluseteli. Kaiken em. lisäksi tämä tiedote asettaa entistä kyseen- alaisemmaksi sen, että Muuramen kunta ei ohjaa palveluseteliasiakkaita Attendo Me- done Hoiva oy:n palvelutaloon. Palvelusetelilain näkökulmasta asiakkaiden oikeustur- va valita vapaasti palveluntuottaja on uhattuna. Asiakkaiden oikeusturva tällaisessa ti- lanteessa voidaan taata kahdella tavalla: 1. Palveluseteliä ei oteta käyttöön ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. 2. Palveluseteli otetaan käyttöön, Attendo MedOne Hoiva oy:tä ei hyväksytä palve- lusetelituottajaksi. 3. Päätös on vastoin hankintalakia Laki julkisista hankinnoista vaatii tiettyjen raja- arvojen ylittävien palvelujen kilpai- luttamisen. Edellä on jo viitattu useisiin dokumentteihin, joiden perusteella palve- lusetelipäätös on kytkettävissä Kinkomaalle valmistuneeseen Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon. Tammikuussa tehdyssä palvelusetelipäätöksessä ei ky- seisestä palvelutalosta puhuta mitään toisin kuin lokakuussa tehdyssä päätöksessä. Kuitenkin on selvät merkit siitä, että nyt oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole puhtaasti päätös palvelusetelistä, vaan sen taustalla vaikuttaa Kinkomaalle valmistunut palvelutalo. Päätös voidaan tulkita hankintalain kiertämiseksi. Muu- ramessa ei ole lähdetty lisäämään ympärivuorokautista palveluasumista muulla ta- voin kuin palvelusetelillä, ei ole esim. kilpailutettu tai lisätty omaa tuotantoa. Palve- 3

4 luasumisjonossa on 11 henkilöä. Ostettavien palvelujen suuruus on niin iso, että hankintalain raja- arvot ylittyvät. Kilpailuttamisvelvoite yritetään nyt ohittaa / pei- tellä palvelusetelillä. Ongelmaksi asiassa muodostuu erityisesti se, että palvelun- hankintaa palvelusetelillä on kohdistettu Attendo MedOnen Hoiva oy:n Kinkomaal- le valmistuneeseen palvelutaloon. Asiaa kannattaa tarkastella eräiden yksittäisten tapahtumien kautta: Lokakuu 2009 Aspa ja Muuramen kunnanhallitus antavat ARALLE lausunnon palvelutalohank- keesta Kinkomaalle. Lausunto on yhteinen Jyväskylän kanssa. Lausunnossa / lau- suntoon liittyvässä päätöksessä tuodaan esille se, että Muurame ottaa palvelutalos- ta 20 paikkaa. Lisäksi mainitaan, että palveluntuottaja voidaan kilpailuttaa yhdessä Jyväskylän kanssa. Maininta kilpailuttamisesta ei tarkoita, että kilpailutetaan jos halutaan. Kyseessä on ilmaisu palveluntuotannosta ja kilpailuttaminen on ollut ky- seisessä tilanteessa ainoa laillinen keino. Lausunnossa ARALLE ei mainita sanaa- kaan siitä, että kyseisessä palvelutalossa palvelut tuottaisi Attende MedOne Hoiva oy tai että kyseisellä firmalla olisi jonkinlainen oikeus kyseisiin tiloihin. Aivan toi- nen kysymys onkin sitten se, että olisiko ARALTA saatu rahaa, jos palvelutalon pal- veluntuottajaksi olisi ilmoitettu Attedon MedOne Hoiva oy (ilman että olisi puhuttu mitään kilpailuttamisesta). Huom! Koko tätä palvelutalohanketta ei ole lausun- non jälkeen käsitelty KH:ssa tai Aspassa. Lausunnossa Muuramen kuitenkin si- toutui tiettyihin asioihin. Kunta ei missään vaiheessa lähtenyt kilpailuttamaan pal- veluntuotantoa. Jykes- kiinteisöjen tiedote Kyseinen tiedote koskee palvelutaloa, johon Aspa ja Kh antoivat lausunnon loka- kuussa 2009 eli 3-4 kuukautta aiemmin. Tiedotteessa tuodaan esille, että ARA on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Tiedotteessa myös kerrotaan Attendo MedO- nella olevan kiinteistöön liittyviä yrittäjäriskejä. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, et- tä Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään. Muutamaa kuukautta aikaisemmin kunnan antamassa lau- sunnossa ei puhuttu Attendon osuudesta mitään, puhumattakaan Attendon oikeu- desta tiloihin. Jykes- kiinteistöjen tiedote elokuu 2011 Tiedotteessa kerrotaan palvelutalon valmistuvan joulukuussa Attendo Me- donen kerrotaan olevan palveluntuottajana. Tiedotteessa lisäksi kerrotaan Muu- ramelle varatun 15 paikkaa ja palvelujen tuotettavan palvelusetelillä. Tämä tiedote erityisesti kuvaa hankintalain ja palvelusetelilain kiertämistä. Muurame ottaa 15 paikkaa palvelutalosta. Palvelusetelilain perusteella näin ei voi tehdä eli kunta ei voi ohjata asiakkaita tiettyyn yksikköön. Kunta ottaa/varaa 15 paikkaa. Kyseessä on palveluhankinta, joka hoidetaan palvelusetelillä. Kyseisessä tilanteessa ei kun- nassa ole kuitenkaan päätetty ottaa palveluseteliä käyttöön. On kuitenkin luvattu hankkia 15 paikkaa Attendo MedOnelta. Kyseessä on hankintalain kiertäminen. Räikeää tässä tilanteessa on se, että nyt palvelutalon valmistuttua yritetään kiireel- lä saada läpi päätös palvelusetelistä. 4

5 Aspan , palvelusetelipäätös, joka myöhemmin kumottiin. Asian esittelyteksti alkaa lauseella: Vuoden 2012 alussa Kinkomaalle valmis- tuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palvelu- asumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäai- kaispotilaille. Kyseinen lause kuvaa hyvin sen, miten suuresta hankinnasta on kysymys ja mihin palveluseteliä aiotaan ensisijaisesti käyttää. Palvelusetelin ensisijainen tarkoitus liittyy tiettyyn valmisteilla olevaan palvelutaloon, josta hankitaan palveluja. Ky- seessä on selkeästi hankintalain kiertäminen ja palvelujen osto tietyltä yrittäjältä. Kunnanhallitus Ennen tätä KH:n kokousta Aspa on kumonnut palvelusetelipäätöksen. Kunnanhalli- tus päätti välivuokarata palvelutalon, jossa palvelut tuottaa Attendo MedOne Hoiva oy. Kunnalla ei ollut tuossa vaiheessa mitään laillista sopimusta Muuramelaisten hoidosta kyseisen yrityksen kanssa. Välivuokrauksesta on kunnal- le hyötyä vain, jos kuntalaisia on hoidettavana kyseisessä yksikössä. Välivuokraus- päätös suosii tiettyä yritystä ja samalla ohjaa tekemään ratkaisuja palveluista ky- seisen yrityksen hyväksi. Aspa Kunnanhallituksen välivuokrauspäätöksen jälkeen Aspa teki päätöksen palve- lusetelin käyttöönotosta. Jos päätöstä ei olisi tehty, Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutaloon ei olisi voitu ohjata asiakkaita laillisin keinoin. Edellä kuvatut tapahtumat osoittavat selkeästi hankintalain kiertämisen. Palvelut piti alun perin kilpailuttaa, mutta ilman mitään kunnan päätöstä palveluntuotanto annettiin yhdelle yritykselle. Onko tämä ollut jo alunperin tiedossa? Nyt palve- lusetelin avulla yritetään ohjata asiakkaita. Ajastusta hankintalain kiertämisestä tukee myös se tieto, että asiakkaille ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja kuin palve- lusetelillä tuotettuja (laki vaatii vaihtoehtoja). Eli ei olla haluttu tai ei ole viitsitty kilpailuttaa. On sivuseikka, että palveluseteli mahdollista palvelunhankinnan muil- takin kuin Attendo MedOne Hoiva oy:ltä. Kuten edellä on osoitettu, Attendo MedO- ne Hoiva oy on liitetty Muuramen kunnan palvelusetelituotantoon jo ennen kuin luottamuselimet ovat edes tienneet koko palveluseteliasiasta. Asia näyttäytyy sel- keänä hankintalain kiertämisenä. Vielä eräs pieni huomio Aspan pöytäkirjasta ja esityslistasta. Pöytäkirja ja esityslis- ta kuvaavat asian käsittelyä. Käsittely alkaa palvelusetelipäätöksestä Pöytäkirjassa ja esityslistassa on otettu pois esityslistan ja pöytäkirjan ensimmäinen kappale. Kappale kuuluu: Vuoden 2012 alussa Kinko- maalle valmistuvaan ympärivuorokautiseen hoivakoti Vitapolikseen on varattu 15 palveluasumispaikkaa terveyskeskuksen vuodeosastolla oleville muuramelaisille pitkäaikaispotilaille. Asiakkaalla on mahdollisuus valita myös muu palvelusetelillä tuotettu hoivapaikka. Miksi näin on toimittu? 4. Ristiriita kilpailulainsäädännön kanssa Edellä on kuvattu tilanne, jossa Muuramen kunta on monin tavoin suosinut yhtä yritystä eli Attendon MedOne Hoiva oy:tä. Edellä mainittuja hankintalain kanssa 5

6 ristiriidassa olevia kohtia voidaan tarkastella myös kilpailulainsäädännön näkö- kulmasta. Kunnan julkisyhteisönä on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti. Kunta ei saa omilla toimenpiteillään lähteä tukemaan yhden yrityksen liiketoimintaa. Näin on kuitenkin päässyt tässä tilanteessa tapahtumaan. Vaikka palvelusetelipäätös tehdään yleisellä tasolla, sillä suositaan erityisesti erästä toimijaa. Asiaa voidaan lyhyesti kuvata seuraavalla tavalla: 1. Muuramen kunta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa antaa myönteisen lau- sunnon palvelutalosta. Palvelutuottaja aiotaan kilpailuttaa. Palvelutalo saa ARAN investointiavustuksen ja korkotuen. Palvelutalon rakentaminen mahdol- listuu kuntien lausunnon myötä. 2. Hyvin nopeasti ARAN myönteisen päätöksen jälkeen selviää tietyn palvelun- tuottajan oikeus palvelutalon tiloihin eli Attendoa MedOne Hoiva oy:n. 3. Muuramen kunta jättää kilpailuttamatta palveluntuottajan. Julkisuudessa on tieto Muuramen palvelutalosta varaamista 15 paikasta ja niiden järjestämisestä palvelusetelillä. Muuramen kunnalla ei tosin ole mitään lainvoimaista päätöstä palvelusetelistä. 4. Muuramen kunta tekee palvelusetelipäätöksen vähän ennen palvelutalon val- mistumista. Päätöksen esittelyteksti liittää palvelusetelin palvelutalon valmis- tumiseen. Päätös tosin kumotaan myöhemmin. 5. Kunnanhallitus tekee välivuokrauspäätöksen palvelutalosta joulukuussa Välivuokrauksella palvelutalon kustannuksia saadaan alaspäin. Yrittäjä hyötyy viime kädessä eli kohteesta tulee houkuttelevampi. Välivuokrauspäätöstä teh- dessä kunnalla ei ole mitään sopimusta palveluntuotannosta. 6. Aspa tekee päätöksen palvelusetelistä Palvelusetelillä voidaan ostaa palveluja mm. Attendo MedOne Hoiva oy:n palvelutalosta. Asiaan liittyvät elinkeinopoliittiset näkökohdat eivät ole juridisesti valideja kumoamaan pää- töstä. Nyt kannattaisi kuitenkin miettiä asiaa myös Muuramen elinkeino- ja mainestrategian kautta. Toiminta on ollut kyseisen strategian kanssa ristiriidassa. Muuramen kunnan pitää pystyä kohtelemaan kaikkia yrityksiä tasapuolisesti ja näin ei ole nyt toimittu. Erityisen huo- lestuttavaa tämä on paikallisten yritysten näkökulmasta. Edellä mainituin perustein toivon päätöksen kumoamista. Asiaan liittyy luonnollisesti muita- kin näkökulmia, mutta niitä tarvittaessa nostetaan esille prosessin mahdollisissa myöhem- missä vaiheissa. Muuramessa Mika Ilvesmäki 6

7 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Uutiset Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Muuramen Vitapoliksen kehittäminen etenee merkittävästi, kun 60-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt on aloitettu. Vitapoliksen hoivakoti valmistuu vuoden 2011 marraskuussa. Hoivakoti on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se toimii neljässä 15-paikkaisessa ryhmäkodissa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin neliömetriä ja sen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin myötä Vitapolikseen tulee 35 hoivapalvelualan uutta työpaikkaa alan ammattilaisille. Hoivakodin rakennuttaa, omistaa ja huoneistoja vuokraa asukkaille Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen täysin omistama tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Hankkeeseen ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) saatu rahoitus merkitsee, että asukkaiden vuokrataso säilyy edullisena ja KELAn asumistukinormien mukaisena. Moderni hoivakoti luonnonkauniissa rantamiljöössä Nyt rakennettavassa hoivakodissa hyödynnetään uutta teknologiaa muun muassa kulunvalvonnassa ja turvallisuusratkaisuissa, jotka mahdollistavat ympärivuorokautisen hoivan tarjoamisen. Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa uudet suositukset ikääntyneiden hoivapalvelujen järjestämisestä, mikä lisännee vastaavien korkeatasoisten hoivakotien määrää yleisestikin. Kinkomaan Vitapoliksen alue sopii Attendo MedOnen toimitusjohtajan Pertti Karjalaisen mukaan erinomaisesti hoivakodille ja hän uskoo, että Attendo MedOne pystyy merkittävistä velvoitteistaan huolimatta kantamaan yrittäjäriskin ja tarjoamaan laadukkaita palveluita hoivakodin asukkaille alan kovasta 1 /

8 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt kilpailusta huolimatta. Tavoitteenamme on Vitapoliksessa vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Kinkomaan luonnonkaunis miljöö ja loistavat ulkoilumahdollisuudet tukevat tavoitteitamme. Lisäksi Vitapoliksen kehittämismalli vakuutti meidät tekemään sijoittumispäätöksen, Karjalainen pohtii. Toteutusmallissa on otettu huomioon, ettei asumispalveluiden järjestelyllä ole haitallisia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Attendo MedOne kantaa riskin omasta liiketoiminnastaan ja asiakashankinnastaan eikä yhteistyö koske miltään osin palveluiden hankintaa. Yrityksen riskille jää, hankkivatko asukkaat sen palveluja vai eivät tai menestyykö se julkisten palveluhankintojen kilpailutuksessa, toteaa Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala. Vitapoliksen hoivakoti mahdollistaa laadukkaan hoivakotikonseptin toteutuksen, jonka tavoitteena on tarjota ikääntyneille parasta mahdollista hoivaa, huolenpitoa ja palvelua. Olosuhteet ovat kodinomaiset ja tilat mahdollistavat myös kuntouttavat aktiviteetit asukkaiden toimintakyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi hoivapalvelujen taso mitoitetaan aina asukkaiden omien tarpeiden mukaan, kertoo Karjalainen Vitapolis-kehittämismalli tuo tuloksia Vitapoliksen kehittämisessä on meneillään hyvin aktiivinen vaihe. Alueelle on suunnitteilla useita hankkeita, jotka tukevat alueen kehittymistä monipuoliseksi hyvinvointialan yritysten ja julkisten toimijoiden keskittymäksi sekä palvelevaksi asuinympäristöksi. Yksi merkittävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke on Attendo MedOnen sijoittuminen alueelle vastaamaan julkisen sektorin puolesta nyt rakennettavan hoivakodin toteutukseen liittyvistä kuluista sekä rahoitus- ja toiminnallisista riskeistä, joiden vastineena Attendo MedOnella on oikeus tilojen käyttöön omassa palvelutuotannossaan omalla yritysriskillään, Takala kertoo. Yhteistyöhanke MedOnen kanssa osoittaa, että Vitapolis- kehittämismalli tuo mukanaan merkittäviä uusia avauksia, erilaisia yrityksiä ja lukuisia työpaikkoja Jyväskylän seudulle. Ilman hankkeen uudenlaista toteutusmallia hoivakotia ei olisi pystytty ylipäätään rakentamaan, toteaa Takala. Kyseessä on pieni mutta merkittävä hanke, joka vastaa väestön ikääntymisen myötä nopeasti kasvavaan vanhusten erityisasumistarpeisiin. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen asumisen, hyvinvointi- ja hoitoalan sekä terveyden edistämisen palvelualue. Palveluita tuottajiksi tavoitellaan julkisten toimijoiden ja valtakunnallisten yritysten lisäksi erityisesti kehittyviä pk-yrityksiä. Vitapolis alueen ja rakennukset omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis ja alueen kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Palvelutalon sisustuskuvat Lisätiedot: 2 /

9 Muuramen Vitapolikseen ensimmäinen uusi hoivakoti ( ) Jykes Kiinteistöt Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala puh Attendo MedOne, toimitusjohtaja Pertti Karjalainen puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 3 /

10 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt Uutiset Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Kinkomaan Vitapoliksen ensimmäinen vanhusten hoivakoti nousee harjaan keskiviikkona 31. elokuuta. Lundintien varteen rakentuva hoivakoti tarjoaa 61 paikkaa ympärivuorokautista hoivaa ja tukea tarvitseville ikäihmisille ja se valmistuu joulukuussa. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on kerrosneliömetriä ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. Hoivakodin rakennuttaja on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistama yleishyödyllinen tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Hankkeeseen on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta investointiavustusta, jonka osuus kustannuksista on runsaat 30 prosenttia. Lisäksi ARA on myöntänyt rakennushankkeeseen korkotukilainaa. ARAn myöntämien tukien ansiosta hoivakodin asiakkaiden asumiskustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla. Hoivapalvelut tuottaa Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalveluyritys Attendo MedOne. Hoivakoti noudattelee Attendo MedOnen hyväksi havaittua konseptia, joka on käytössä monilla paikkakunnilla. Uudessa yksikössä on käytössä palvelusetelimalli, mikä merkitsee asiakkaalle aivan uudenlaista vapautta palveluntarjoajan valinnassa. Mallista on hyviä kokemuksia Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa hoivakodeissa, toteaa Attendo MedOnen toimitusjohtaja Pertti Karjalainen. Neljä ryhmäkotia Uudisrakennus koostuu neljästä 15 hengen ryhmäkodista. Yhden asunnon koko on 21,5 neliötä ja lisäksi asukkaan käytössä on keskimäärin 17 neliötä 1 /

11 Vitapoliksen 61-paikkainen hoivakoti valmistuu joulukuussa Jykes Kiinteistöt yhteisiä tiloja. Hoivakodin paikat on tarkoitettu Jyväskylän seudun ja Muuramen vanhuksille. Muuramelaisille on varattu yksi 15 hengen ryhmäkoti. Jykes Kiinteistöt Oy:n kiinteistöinsinöörin Paula Hartmanin mukaan Vitapoliksen alueen jatkosuunnittelu on parhaillaan käynnissä, sillä alueen asemakaava mahdollistaa reilusti uudisrakentamista. ARA myönsi alkuvuodesta runsaan kymmenen miljoonan euron ehdollisen avustus- ja korkotukivarauksen Vitapoliksen rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Vitapolis Asunnot Oy:n suunnitelmissa on peruskorjata Kinkomaan vanha lastenparantola, mikä toisi 30 uutta hoivapaikkaa. Lisäksi rahoitusvaraus on myönnetty 70-paikkaiselle uudisrakennukselle. ARA päättää rahoituksen hyväksymisestä, kun suunnitelmat ja kustannuslaskelmat ovat valmiina, Hartman sanoo. Hartman toteaa, että Vitapoliksen hoivakotihankkeilla on merkittävä työllistävä vaikutus Jyväskylän seudulle. Joulukuussa valmistuva hoivakoti työllistää noin 35 alan ammattilaista. Mikäli suunnitteilla olevat hankkeet toteutuvat, syntyy lisäksi uutta työpaikkaa. Vitapoliksesta muodostuu tulevien vuosien aikana uudenlainen hyvinvointi- ja hoitoalan, asumisen, sekä terveyden edistämisen palvelualue. Vitapolista kehittää Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, jonka omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Lisätietoja: Jykes Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Juha Takala, puh Jykes Kiinteistöt. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vapaat toimitilat: Lähetä sähköpostia Katso sijainti 2 /

12 Pöytäkirjat << Takaisin pöytäkirjan sisällysluetteloon 213 PALVELUASUNTORAKENNUKSEN VÄLIVUOKRAUS JA VUOKRASOPIMUS 203/ Kunnanhallitus Asian valmistelija Tuija Salminen, puh Jykes Kiinteistöt Oy on kolmen kunnan Jyväskylän, Laukaan, ja Muuramen omistama, vuonna 1983 perustettu elinkeinoyhtiö, jonka tarkoituksen on kehittää korkeatasoisia yrityspuistoja ja palveluympäristöjä eri asiakassegmenteille ja painopistealueille sekä uusia kilpailukykyisiä toimintatapoja ja palvelukonsepteja. Attendo MedOne Hoiva Oy on yhteistyössä Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssa rakennuttamassa Muurameen uutta ja modernia palvelutaloa ikäihmisten tarpeisiin. Rakennettavan palvelutalon omistaa Vitapolis Asunnot Oy, joka on Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen 100 % omistama tytäryhtiö. Jykes Kiinteistöt Oy ja Vitapolis Asunnot Oy ovat sopineet rakennuttamistehtävien hoidosta. Rakennushankkeelle on saatu investointiavustus ja korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Rakennukseen tulee yhteensä 61 asuntoa. Toimitilat soveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintarajoitteisten asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat toimitilavaatimukset. 1 /

13 Muuramen kunta on puoltanut ARA:lle hankkeen tarpeellisuutta kunnan palvelurakenteessa. ARA:n tukemassa asuntokannassa on vuokranmäärityksessä noudatettava korkotukilain (604/2001) mukaisesti omakustannusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan asukkailta perittävän vuokran tulee kattaa korkotukilainalla tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääomameno- että ylläpitokustannukset. Asukkailta omakustannusperiaatteella perittävää vuokratasoa voidaan alentaa käyttämällä ns. välivuokrausjärjestelyä, jossa Muuramen kunta vuokraa osoitteeseen Lundintie 3, Kinkomaa, rakennettavan palvelutalon tilat ikäihmisten sosiaalisen asumisen käyttöön. Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta arvonlisäverovelvolliseksi ja vuokraa rakennuksen kunnalle arvonlisäverollisella vuokralla. Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, ja arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä alentaen. Vuokra on kokonaisuudessaan ns. omakustanteinen korkotukilain mukaisesti. Näin arvonlisäveron palautuksesta saatava hyöty tulee kokonaisuudessaan talon asukkaille eikä esim. vuokranantajalle. Palveluntuottajana tiloissa toimii Attendo MedOne Hoiva Oy. Välivuokrausjärjestelyä hyödyntäen asukkaiden vuokratasoa saadaan laskettua pysyvästi koko talon elinkaaren ajaksi. Järjestelyn vaikutuksesta asukaskohtaiseksi vuokraksi muodostuu n. 405 e/kk, joka on alle paikkakuntakohtaisen KELA:n eläkkeensaajan enimmäisasumismenojen rajan (463e/kk). Ilman välivuokrausta vuokratasoksi muodostuisi n. 480 e/asukas/kk. Vuokran alennuksella on merkittävä vaikutus vähävaraisten vanhusten toimeentulon parantamiseksi. Talon 50 vuoden elinkaaren aikana Jyväskylän talousalueelta tulevien asukkaiden saama vuokrahyöty tulee olemaan n. 2,7 m verrattuna arvonlisäverolliseen vuokraan. Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia Muuramen kunnalle. Kunnan täyttöasteriskin 2 /

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie Muurame puh Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 Kaupunginhallitus 205 20.6.2016 103 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Asiakasläht htöisyyden näkökulmia kulmia julkisella sektorilla 7.6.2012 Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2011 Kainuu

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu. Mia Lindberg Riitta Pylvänen

Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu. Mia Lindberg Riitta Pylvänen Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.8.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA

Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana 1.3.2011-31.12.2015 LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA 1.3.2011 30.9.2015 ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA 1. Palveluseteliä hakeneiden määrä Palveluseteleiden hakeneiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot