RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ERON MYÖNTÄMINEN ALEKSI PELKOSELLE 9 RISTIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA 120 JÄSENEN MÄÄRÄÄMINEN 11 KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 121 KVTES:IN PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 12 HINNOITTELEMATTOMILLE 122 ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN 14 AVUSTUKSET 123 TILOJEN KETOLA RNO 11:63 JA PUTKOSRANTA RNO 15 11:62 RAKENNUSPAIKKOJEN SEKÄ MUIDEN MÄÄRÄALOJEN JA RAKENNUSTEN MYYNNIN VALTUUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 124 MUUT ASIAT ILMOITUSASIAT VALTUUS SIJOITUSTEN UUDELLEEN KOHDISTAMISESTA 19

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:55 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 18:30-20:55 varapuh.johtaja Härkönen Jorma 18:30-20:55 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:44 jäsen :t Laakso Minna-Liisa 18:30-20:55 varajäsen POISSA Heikkinen Hilkka jäsen Tolonen Tarja jäsen Oikarinen Riitta-Liisa varajäsen MUU Kurkinen Yrjö 18:30-20:55 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:55 valt. 1 varapj Tähkäpää Liisa 18:30-20:55 valt. 2.varapj. Potila Raija 18:30-20:55 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-20:55 sihteeri Portano Tiinaliisa 18:30-19:15 rehtori :t 116 ja 117 ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Mauno Heikkinen Terttu Härkönen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 121 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 121 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina Jorma Härkönen Minna-Liisa Laakso PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina Yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari arkistonhoitaja Muutoksenhaku Liite 2 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 114 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnan halli tuk sen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Esityslistat on postitettu keskiviikkona Koska esityslistat eivät maanantaiaamuun mennessä olleet saapuneet jäsenille, kokoustieto toimitettiin vielä maanantaina jäsenille pu helimitse, teks tiviestillä ja sähköpostilla. Kokouskutsu on julkaistu kunnan www-sivuilla keskiviikkona Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kiireellisessä tapauksessa kokouksen kutsumisessa voidaan poiketa neljän päivän säännöstä. Kunnanhallitus on päättänyt , että kokoukset pidetään joka kolmas maanantai. Koska esityslistat oli postitettu säädetyssä ajassa ja kokouksesta oli erikseen ilmoitettu jäsenille maanantaina , puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 115 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman vii kon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään näh tä villä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä Valittiin Jorma Härkönen ja Minna-Liisa Laakso.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS KHALL 116 Ristijärven kunta on lähdössä mukaan vieraiden kielten kehittäminen -hank keeseen. Hankkeen tavoitteena on vieraiden kielten opetuksen el vyttäminen Kainuun alueella. Hanke on osa valtakunnallista Opetushallituksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisohjel maa. Hankkeessa ovat Ristijärven lisäksi mukana Palta mon, Puolangan, Hy ryn sal men ja Vaalan kunnat. Opetus tapahtuu etäopetuksena. Opettavina kielinä ovat espanja ja venäjä. Opetukseen mukaan lähteminen edellyttää ops:in kieliohjelman päivittämistä, koska tällä hetkellä B2 -kielenä voidaan opiskella vain saksaa. Kieliohjelmaan lisätään valinnaisiin kieliin yläkoulun 8. luokalta alkaviin B2 -kieliin venäjä ja espanja. Aikaisemmin B2 -kielenä on ollut saksa. Muutokset johdosta oppilailla on mahdollisuus lukien opiskel la valinnaisena aineena saksan lisäksi venäjää ja espanjaa. Kieliohjelman lisäksi opetussuunitelmaan tehdään muutos, joka mah dollistaa vuosiluokkiin sitoutumattoman opetuksen antamisen ja ylä koulun 9 -luokan päättötodistuksen muuttamisesta johtuva tarkistus. Vuosiluokkiin sitoutumaton opetus tarkoittaa toisaalta opiskelua ryhmis sä, joissa on eri ikäisiä oppilaita ja toisaalta yksilöllistä opiskelua omien tai tojen ja kykyjen mukaan vuosiluokasta riippumatta. Yläkoulun 9-luokan päättötodistus uudistetaan vastaamaan muuttuneita ohjeita. Muutokset edellyttävät opetussuunnitelmien tarkistamista todistuksia koskevien tietojen osalta. Muutokset ja lisäykset tehdään kaikille vuosiluokille yhteiseen opetussuunnitelman yleiseen osaan. Ristijärvellä opetussuunnitelmasta päättä kunnanvaltuusto. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Liite Opetussuunnitelman muutokset Kunnanhallitus päättää esitää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy opetussuunnitelmaan tulevat seuraavat muutokset: - kieliohjelman laajentamisen lukien siten, että B2 -kieliksi tulevat espanja ja venäjä - lisäyksen, joka mahdollistaa vuosi luokkiin si tou tumattoman opetuksen antamisen sekä - 9 -luokalla käytettävän päättöto distuksen sisällön tarkistamisen

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tiinaliisa Portano selosti opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset. Suunnitelmaan on pää tös eh dotuksessa mainittujen muutos ten li säksi teh ty useita päivi tyksiä (esim. erityistä tukea tarvitsevien ope tus). Muutokset ja päivitykset sisältävä opetussuunnitelman yleinen osa jaet tiin ko kouk ses sa ja se lii te tään pöytäkirjaan. Kunnanhallitus hy väksyi yksi mielisesti kun nanjohtajan ehdotuksen kokouksessa esitettyinä muilla opetussuunnitelmaan tehdyillä päivityksillä täydennettynä.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TUNTIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ KHALL 117 Ristijärven kunnassa on ollut lukuvuonna määräaikaisesti täytettynä tuntiopettajan virka, jossa opetusaineina ovat ol leet mm. biologia ja maantieto. Määräaikaisuuden perusteena on ollut tehtä vien uudelleen järjestely eläköitymisen perusteella ja ope tustun tien muutos. Yläkoulun oppilasmäärä laskee lukuvuoteen mennessä ja samalla myös alakoulun luokkakoko pienenee. Oppilasmäärän alenemisesta johtuen Keskuskoululla vähenee opettajatarve niin, että määräaikaisesti täytettynä ollutta tuntiopettajuutta ei enää tarvita lukuvuonna Vuoteen sisältyy opettajan virkavapaus, mikä aiheuttaa muutoksia opetukseen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven Keskuskoulussa täytetään määräaikaisesti tuntiopettajan tehtävä ajalle Perusteena määräaikaisuudelle on oppilasmäärän aleneminen niin, että ko. tuntiopettajuuden tarve poistuu lukuvuoden jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiinaliisa Portano poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 118 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1. Hallintosihteerin päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osasta/vuosilomaoikeus 2. Rakennusmestarin päätös asumisen perusteella maksettavista tieavustuksista. Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan mer kit see ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN ALEKSI PELKOSELLE RISTIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA KHALL 119 Aleksi Pelkonen pyytää eroa päivätyllä ja kunnanhallituksel le osoi te tul la eroilmoituksella kaikista Ristijärven kunnan luottamustoimista lukien. Perusteena on vaalikelpoisuuden menettäminen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Kuntalain 37 :n mukaan vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa se toimielin, jonka on henkilön tehtävään valinnut, kunnanvaltuutetun osalta kuitenkin kunnanvaltuusto. Jos vaalikelpoisuuden menettänyt osallistuu kokouksiin, päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, jollei vaalikelpoisuuden menetystä ole päätöksellä erikseen todettu (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 337). Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 39.1 :n mukaan Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luotta mustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Jos toimielimen jäsenellä on varajäsen, ei varsi naisen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen varajä sen siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen vali taan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökoh tainen varajäsen vali taan varsinai seksi jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. (Harjula, Prättälä, Kuntalaki, 2007 s. 342) Jäseniä toimielimeen valittaessa tulee huomioida tasa-arvosäännökset. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Aleksi Pelkonen on seuraavissa luottamustoimissa: - valtuuston jäsen - rakentamislautakunnan jäsen - kunnanhallituksen varajäsen - kunnanvaltuuston suhteellisen vaalilautakunnan varajäsen Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - toteaa Aleksi Pelkosen menettäneen vaalikelpoisuuden Ristijär ven kun nan luot ta mustehtäviin ja myöntää eron val tuuston, kun nanhallituksen varajäsenen, rakentamislautakunnan jäsenen ja kun nanval tuus ton suh teelli sen vaalilautakunnan varajäsenen tehtävistä.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ja päättää valita 1) kunnanhallituksen varajäsenen toimikauden jäl jel lä ole vaksi ajaksi; 2) rakentamislautakunnan jäsenen toi mikauden jäl jellä ole vaksi ajaksi ja 3) kunnanvaltuus ton suhteellisen vaa li lau ta kunnan varajäsenen toimikauden jäl jellä ole vaksi ajak si. Lisäksi valtuusto toteaa, että Aleksi Pelkosen tilalle valtuustoon nousee Kokoomuksen ensimmäinen varajäsen Mika Ala-Hiiro. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus JÄSENEN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN KHALL 120 Kainuun Aluetoimisto järjestää kutsunnat syksyllä 2010 Ristijärvellä Virtaalassa pe 5. marraskuuta klo 9.00 alkaen. Kutsuntapäivät käynnistyvät Kainuun Aluetoimiston johtamalla avaustilaisuudella alkaen klo Tilaisuudessa kunnalta pyydetään lyhyt tervehdys kutsunnanalaisille. Lisäksi tervehdyksensä tilaisuudessa tullevat esittämään seurakunnan ja veteraanien edustajat. Asevelvollisuuslain 15 :n mukaan: "Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla tavoin. Kainuun Aluetoimisto pyytää kuntia laittamaan oheisen kutsuntakuulutuksen esille ilmoitustaululleen yllä olevan mukaisesti. Kunnat voivat harkintansa mukaan laittaa kuulutuksen näkyville myös esim. verkkosivuilleen. Kainuun kuntia pyydetään nimeämään edustajansa varahenkilöineen vuoden 2010 kutsunnoille. Kutsuntalautakuntaan tulee nimetä yksi kunnan edustaja ja hänelle tarpeellinen määrä varahenkilöitä. Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Kutsuntatilaisuuteen liittyvistä kahvi- ja ruokapalveluista on jo alustavasti sovittu Virtaalan kanssa, samoin kuin kutsuntajärjestelyiden yhteyshenkilön nimeämisestä. Valmistelija: taloussuunnittelija, puh Kunnanhallitus päättää nimeää kutsuntalautakuntaan edustajan ja varahenkilön vuoden 2010 kutsunnoille. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustaksi kutsuntoihin valt. pj. Yrjo Kurkisen ja varalle valt. I varapj. Paavo Oikarisen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KVTES:IN PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ HINNOITTELEMATTOMILLE KHALL voimaan tullut Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus sisältää paikallisen järjestelyvaraerän hinnoittelemattomille. Paikallinen järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi on kohdennettu palkkahinnoittelussa oleville naisvaltaisille koulutetuille ryhmille. Samaan ajankohtaan on sijoitettu palkkahinnoittelun ulkopuolisille käytettäväksi 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä lukien. Erän suuruus lasketaan KVTES:n sopimusalueella olevan palkkahinnoittelun ulkopuolisen henkilöstön tammikuun palkkasummasta. Jos tammikuun palkkasumma poikkeaa tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, käytetään laskentaperusteena ns. normaalikuukautta, johon ei sisälly poikkeuksellisia palkkaeriä (esim. lo marahat, tulospalkkiot tai kertakorvaukset) eikä lomautuksia. Hinnoittelemattomien palkkasummaan lasketaan myös mahdollisten hinnoittelemattomien piirissä olevien esim. sijaisten, muiden määräaikaisten sekä osa-aikaisten palkat. Ristijärvellä hinnoittelun ulkopuolisia ovat kunnanjohtaja, hallintosihteeri, maataloussihteeri ja projektipäällikkö. Kunnassa on järjestelyerän laskennassa käytössä periaate, jonka mukaan projektihenkilöiden palkkaa ei lasketa erään mukaan. Tammikuun erä poikkeaa normaalista kuukaudesta siinä, että osa hinnoittelemattomista on ollut palkattomalla virkavapaalla. Sijaisena ollut henkilö on sijoitettu hinnoitteluryhmään 01HAL031. Normaalikuukauden tehtäväkohtaisista palkoista laskettu erän suuruus on 53,98 euroa. Erä tulee myös kohdentaa niille koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. Erän kohdentami sessa tulee huomioida, että se on osa samapalkkaisuusratkaisua. Tarkoitus on, että hinnoittelemattomien suhteellinen palkkauksellinen asema ei heikkene keskitetysti kohdennetun samapalkkaisuuserän vuoksi. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpanosta neuvotellaan, kuten KVTES:in allekirjoituspöytäkirjan 3 :n 4 momentissa on määrätty. Erän jakamisesta on käyty puhelinkeskustelu JYTY ry:n pääluottamusmiehen kanssa ja todettu, että varsinaista neuvottelua ei ole tarpeen järjestää, vaan työnantaja jakaa erän hinnoittelemattomien kesken. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa 0,5 % hinnoittelemattomien kuu kau sipalkkaan alkaen niin, että erä 53,98 euroa jaetaan tasan kolmelle henkilölle.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Raija Potila, Terttu Härkönen ja pj. Olavi Oikarinen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä toimi varapj Mauno Heikkinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN AVUSTUKSET 163/10/2010 KHALL 122 Elämänlaatupalvelujen vastuualueen tulosyksikölle on varattu avustuksiin käytettäväksi 5500 euroa kuluvalle vuodelle. Ristijärvi tiedot ta lehdessä 1/2010 olleen ilmoituksen mukaan Ristijärven nuoriso yhdis tys ten ja urheiluseurojen vuosi/kohdeavustukset ovat olleet haettavissa huhtikuun 2010 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä on saapunut yksi hakemus, määrältään 5000 euroa. Hakemuksen on jättänyt Ristijärven Pyry ry. Vapaa-aikaohjaaja esittää, että Ristijärven Pyry ry:lle myönnetään avus tus ta 5000 euroa, mutta summasta maksetaan yleisavutuksena 3800 eu roa ja loppuosa 1200 euroa avustuksesta käytetään Risti järven kun nan ja Ris ti jär ven Py ry:n yhteisen kesätyöntekijän palkkakustan nus ten kat ta mi seksi. Ke sä työn tekijä on palkattu ajalle Ristijärven Pyry ry on toimittanut tilinpäätöksen tasekirjoineen vuodelta 2009, toimintakertomukset vuodelta 2009, tilintarkastusker tomuk sen vuo delta 2009 ja toimintasuunnitelmat vuodelle Valmistelija: taloussuunnittelija, puh Kunnanhallitus päättää myöntää toiminta-avustusta Ristijärven Pyry ry:lle 5000 euroa vapaa-aikaohjaajan esityksen mukaisin perustein vuodelle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TILOJEN KETOLA RNO 11:63 JA PUTKOSRANTA RNO 11:62 RAKENNUSPAIKKOJEN SEKÄ MUIDEN MÄÄRÄALOJEN JA RAKENNUSTEN MYYNNIN VALTUUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE KHALL 123 Putkosjärven asemakaava valmistuu kesän 2010 aikana. Kaava-alue sijoittuu Ristijärven kunnan omistamien tilojen Ketola Rno 11:63 ja Put kosran ta Rno 11:62 alu eel le. Rakennuspaikkojen va raami nen kaa va-alu eel ta on mah dol lis ta jo en nen kaa van lo pulli sek si tule mis ta. Myyn nin saa mi nen jousta vaksi ja ra kenta mi sen aloitta misen ai katau lun ly hen tä mi seksi on tar koituk sen mu kaista, että kunnanhalli tus voi päät tää tont tien kaupois ta ja muis ta kin otsi kossa mainittujen tilojen mää rä alojen kau poista rakennuksineen. Kunnanvaltuuston päätöksellä kunnanhallituksella on valtuutus myydä Ketola Rno 11:63 -tilan metsäpalstoja. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan siirtää päätösvaltaa edelleen viranhaltijoille. Valmistelija: taloussuunnittelija puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnanhallitukselle valtuudet myydä kunnanhallituksen harkitsemilla eh doil la ja hin noilla rakennuspaikkoja (asemakaava-alueen tontit) ja mui ta mää rä alo ja rakennuksineen Ketola Rno 11:63 ja Putkosran ta Rno 11:62 -ti loilta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHALL 124 Kunnanhallitukselle selostetaan kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden fuusioprosessia ja fuusion lähtötilannetta. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja linjaa valmistelun periaatteet. Valmistelun jälkeen fuusion toteuttamiseen lähteminen tuodaan oma na asia naan kunnanhallituksen päätettäväksi ja edelleen valtuustolle esitettäväk si. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus kuulee katsauksen kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden fuusion valmistelutyötä ja ohjeistaa tarvittaessa viranhaltijoita val mis te luprosessista. Kuultiin hallintosihteerin selostus fuusion lähtötilanteesta ja fuusioprosessista.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 125 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymä -maakuntahallitus I pöytäkirja maakuntavaltuuston pöytäkirja maakuntahallituksen kokouskutsu Seniorpolis -koordinaatiohankkeen maksatuspäätös Aluehallintovirasto -itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset opetushallinnon alalla vuodelle 2010, mennessä - kunniamerkkiesitykset vuonna ehdotukset väestönsuojelun ansiomitalin myöntämiseksi 3. Metsäliitto Osuuskunta -Metsäliitto Osuuskunnan pääomaohjelma Kainuun Museo -lausunto Putkosjärven asemakaavaluonnoksesta 5. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -lausunto Putkosjärven asemakaavaluonnoksesta -lausunto rannan ruoppaus, Iijärvi, Ristijärvi 6. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -lausunto Putkosjärven asemakaavaluonnoksesta -valtion avustuksen maksatuspäätös joukkoliikenteen valtionavustuksesta Kiinteistönluovutusilmoitukset - Lummelampi Alaräisä nen Aino/Alaräisänen Tommi - Patonen ja Patola Kinnunen Jaakko,Lempi, Raimo ja Erja / Leinonen Arja 8. Kainuun Metsäkeskus -metsäsuunnitelmatarjous Kuntarahoitus Oyj koron muutosilmoitus 10. Verohallinto -verotiliote Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta -kutsu Vuosangan yhteistyöryhmän kokoukseen Kainuun Ammattiopisto

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ vuoden 2010 koulutuskorvaukset/oppisopimusopiskelija 13. Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry -Kainuun 1.vaihemaakuntakaavan valmistelu,kainuun maakunta -kuntayhtymän kirje * asia kir ja- ja tie to pyyn tö Kainuun maa kun ta -kun ta yh ty mäl le Maaseutuvirasto - tukipäätös maidolle ja eräille maitovalmisteille 15. Oulun poliisilaitos: Ilmoitus tutkinnan päätöksestä. 16. Sampo Pankki Oyj. hajoitustilipalvelu päättyy Vuokatin Matkailukeskus Oy: Yhtiökokouskutsu Kainuun naisyrittäjyys Leader ry: Vuosikokouskutsu Oulun hallinto-oikeus -päätös koskien Kalevi Heikkisen muutoksenhakua, Ristijärven kv Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen. Kunnanhallitus sopi tässä yhteydessä keskuudestaan edustajansa ti lai suuk siin seu raa vasti: - kohta 11) Vuosangan yhteistyöryhmän kokoukseen valt. II varapj Liisa Tähkäpää - maakunnan rahoitusneuvottelut 28.5.: valt. pj Yrjö Kurkinen, kh:n varapj Mauno Heikkinen, kunnanjohtaja ja hallintosihteeri sekä mahdollisesti hallituksen pj Olavi Oikarinen - Kajaanin kaupungin kutsumaan neuvotteluun koskien maakun ta hallinnon jatkoa: valtuuston ja hallituksen vars. puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja Maakuntaraveihin kunta osallistuu kunnanjohtajan päättämällä sopivaksi katsomallaan summalla. Puheenjohtajisto tekee esityksen henkilöstä (henkilöistä), jolle haetaan it se näi syyspäivän kunniamerkkiä. Marjo Kangasharju poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VALTUUS SIJOITUSTEN UUDELLEEN KOHDISTAMISESTA KHALL 126 Ristijärven kunnan kassavarojen sijoitukset rahastoihin on tehty Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n ja Evli-rahastoyhtiö Oy:n rahastoihin. Alfred Bergin hoidossa oleva salkku koostuu yhdistelmärahastosta (AB Optimal) ja obligaa tiorahastosta (AB Obligaatio). Evlin hoitama salkku koostuu lyhyen koron rahastosta (Evli Tavoitekorko) ja osakerahastosta (Evli Se lect). Nykyisessä markkinatilanteessa pankkitalletuksiin ja lyhyen koron rahastoon sijoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista alhaisen korkotason vuoksi. Lyhyen koron rahastossa lisäksi kulut syövät liikaa tuottoja. Sama ongelma on yhdistelmärahastossa. Lisäksi korkojen mahdollinen alkava vähittäinen nousu voi viedä lyhyen koron rahastojen tuoton miinukselle. Pitkän koron rahastoihin kuuluvat yrityslainoihin ja valtioiden joukkovelkakirjoihin sijoittavat rahastot. Nämä rahastot ovat tuottaneet hyvin ja niihin sijoittaminen tarjoaa hyvää tuottoa yli riskittömän koron. Osakkeisiin sijoittaminen kannattaa pitkällä aikavälillä, mutta maltillinen sijoittaja tekee sen yleensä pääomaturvatun ratkaisun kautta, jolloin riskitaso on mahdollisimman alhainen. Kunnan nykyisiä rahastosijoituksia uudelleen kohdentamalla voidaan sijoitusten tuottopotentiaalia kasvattaa ja parantaa turvaa lisäävää hajautusta ilma, että sijoitusten riskitasoa tarvitsee lisätä. Valmistelija: kunnanjohtaja Ristijärven kunta päättää muuttaa rahastosijoitusten painotusta niin, että lyhyen koron rahastosijoituksesta ja yhdistelmärahastosijoituksesta luovutaan ja varat sijoitetaan huolella hajauttaen pitkän koron rahastoihin ja pääomaturvattuihin obligaatioihin. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet tehdä esityksen mukai sia muutoksia sijoituksiin. Muutosten teke mi sessä voi daan käyt tää hy väksi riippumatonta asiantuntijaa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen tämän lisälista-asian. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 1 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 114, 115, 116, 118, 119, 123, 124 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 117, 120, 121, 122, 125 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 126 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 117, 120, 121, 122, 125 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot