Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, ja Rautaruukki Oyj ( Rautaruukki ), joka on Suomen tasavallan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä ( Yhdistyminen ) solmitulla yhdistymissopimuksella ( Yhdistymissopimus ). Yhdistymissopimuksen mukaan Yhdistyminen toteutetaan tässä tarjousasiakirjassa ja listalleottoesitteessä ( Tarjousasiakirja ) kuvattujen ehtojen mukaisesti osakevaihdolla, jossa Yhtiö tarjoutuu hankkimaan arvopaperimarkkinalain (764/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) mukaisesti kaikki Rautaruukin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ( Rautaruukin osakkeet ), jotka eivät ole Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ( Osakevaihto tai Vaihtotarjous ). Rautaruukin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin pörssi ) pörssilistalla. Yhtiö tiedotti Vaihtotarjouksesta Vaihtotarjouksessa Yhtiö tarjoaa 0,4752 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta ( Uudet A-sarjan osakkeet ) ja 1,2131 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ( Uudet B-sarjan osakkeet ja yhdessä Uusien A-sarjan osakkeiden kanssa Uudet osakkeet ) kustakin Rautaruukin osakkeesta ( Osakevastike ). Vaihtotarjouksessa Yhtiö tarjoaa enintään Uutta A-sarjan osaketta ja enintään Uutta B-sarjan osaketta, jotka vastaavat noin 42,0 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja arvioilta 25,0 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakevaihdon jälkeen (olettaen, että Vaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan). Yhtiön yhtiökokous on valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista Vaihtotarjousta varten. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Stockholm AB:n ( Tukholman pörssi ) pörssilistalla, ja Yhtiö aikoo toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta Vaihtotarjouksen yhteydessä liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet hyväksytään kaupankäynnin kohteeksi Tukholman pörssin virallisella listalla. Yhtiö tulee myös hakemaan osakkeidensa toissijaista listaamista Helsingin pörssiin ja odottaa, että kaupankäynti Helsingin pörssin pörssilistalla alkaa Vaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen. Uudet osakkeet, jotka toimitetaan Vaihtotarjouksen hyväksyneille Rautaruukin osakkeenomistajille, toimitetaan Euroclear Finland Oy:ssä ( Euroclear Finland ) rekisteröityinä SSAB:n osakkeina, katso Tietoja SSAB:stä Osakkeet ja osakepääoma Euroclear Finlandissa rekisteröidyt SSAB:n osakkeet. Rautaruukin hallitus suosittelee Rautaruukin osakkeenomistajille, että he vaihtavat Rautaruukin osakkeensa Uusiin osakkeisiin. Rautaruukin suurin osakkeenomistaja, Solidium Oy ( Solidium ), joka omistaa 39,7 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista, on sitoutunut hyväksymään Vaihtotarjouksen. Vaihtotarjouksen tarjousaika alkaa kello 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ( Tarjousaika ). Rautaruukin osakkeenomistaja voi peruuttaa Vaihtotarjouksen hyväksymisen milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) siihen saakka, kunnes Yhtiö on julistanut Vaihtotarjouksen ehdottomaksi. Katso Vaihtotarjous Vaihtotarjouksen ehdot. Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset on esitetty kohdassa Vaihtotarjous Vaihtotarjouksen ehdot Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa Vaihtotarjous kohdan Vaihtotarjous Vaihtotarjouksen ehdot mukaisesti. Teidän tulisi lukea koko asiakirja ja erityisesti sen sivulta 28 alkava Riskitekijät -kohta, jossa esitetään Yhtiöön ja Yhdistyneeseen yhtiöön (määritelty jäljempänä) liittyviä tiettyjä riskitekijöitä. Tällä kansisivulla esitetyt tiedot tulisi lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Vaihtotarjous Vaihtotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. Uusia osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki ), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun lainkäyttöalueen relevanttien arvopaperilakien mukaisesti. Uusia osakkeita ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei tämä ole mahdollista Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiolla, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Vaihtotarjousta ei tehdä eikä Rautaruukin osakkeita hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta missään maassa, jossa Vaihtotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi tällaisen maan arvopaperi- tai muiden lakien tai määräysten vastaista tai edellyttäisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää. Katso Vaihtotarjous Rautaruukin osakkeenomistajat Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. SSAB:n taloudelliset neuvonantajat Vaihtotarjouksen järjestäjä Tämän Tarjousasiakirjan päivämäärä on

2 TÄRKEÄÄ TIETOA TÄSTÄ TARJOUSASIAKIRJASTA Tässä Tarjousasiakirjassa (i) Yhtiö tarkoittaa SSAB AB:tä (publ) ja SSAB tarkoittaa Yhtiötä ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä ja (ii) Rautaruukki tarkoittaa Rautaruukkia ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Yhdistynyt yhtiö tarkoittaa tässä Tarjousasiakirjassa SSAB:tä ja Rautaruukkia yhdessä, olettaen että Osakevaihto on toteutettu onnistuneesti tässä Tarjousasiakirjassa suunnitellulla tavalla ja että toteuttamisen jälkeen Rautaruukki on osa konsolidoitua SSAB-konsernia. Tässä Tarjousasiakirjassa käytetyistä tiettyjen muiden termien määritelmistä on esitetty lisätietoja kohdissa Taloudellisten tietojen esittäminen ja Sanasto. Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Arvopaperimarkkinalain, tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä tarjousasiakirjan sisällöstä myönnetyistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun valtionvarainministeriön asetuksen (1022/2012) sekä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden (9/2013), Euroopan komission antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, (Liitteiden I, II, III ja XXII) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvuissa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevien määräysten ja ohjeiden (6/2013) mukaisesti. Tarjousasiakirja muodostaa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 :ssä tarkoitetun tarjousasiakirjan ja Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 :ssä tarkoitetun listalleottoesitteen. Tähän Tarjousasiakirjaan ja Vaihtotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan tuomioistuimessa Suomessa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan suomenkielisen version. Finanssivalvonta ei kuitenkaan vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 21/ /2014. Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä. Mikäli tämän Tarjousasiakirjan kahden erikielisen version välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Yhtiö voi ostaa tai/ja myydä Rautaruukin osakkeita Tarjousajan aikana julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä tai muutoin. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Vaihtotarjoukseen tai Uusien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi hyväksymiseen liittyen mitään muita kuin tähän Tarjousasiakirjaan sisältyviä tietoja tai lausumia. Mikäli tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön hyväksymiä. Tämän Tarjousasiakirjan toimittaminen tai Vaihtotarjous tai Uusien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi hyväksyminen ei tarkoita missään tapauksessa sitä, ettei Yhtiön asioissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen tai, että tähän sisällytetty tieto olisi oikeaa minä tahansa ajankohtana tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen. SSAB:lle saattaa kuitenkin syntyä velvollisuus täydentää tätä Tarjousasiakirjaa siinä olevan virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon ilmitulon vuoksi. Uusien osakkeiden arvioinnissa teidän tulee tukeutua omiin tutkimuksiinne, analyyseihinne ja selvityksiinne Yhtiöstä ja Vaihtotarjouksen ehdoista, mukaan lukien siihen liittyvät edut ja riskit. Teidän tulee olla tietoinen, että voitte joutua kantamaan tämän sijoituksen taloudelliset riskit määräämättömän ajanjakson ajan. Handelsbanken Capital Markets (Svenska Handelsbanken AB:n (publ) osasto) ja Access Partners Oy Yhtiön taloudellisina neuvonantajina (yhdessä Taloudelliset neuvonantajat ) tai Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori Vaihtotarjouksen järjestäjänä ( Järjestäjä ) eivät vastaa missään määrin Tarjousasiakirjan sisällöstä tai mistään muusta antamastaan tai väitetysti antamastaan lausunnosta, tai sen puolesta annetusta lausunnosta liittyen Vaihtotarjoukseen, lukuun ottamatta niitä vastuita ja velvollisuuksia, joita Suomen tai Ruotsin lainsäädäntö tai muun maan lainsäädäntö, jossa vastuun tai velvollisuuden poissulkeminen olisi laiton, pätemätön tai vailla täytäntöönpanokelpoisuutta, voi asettaa. Taloudelliset neuvonantajat ja Järjestäjä rajoittavat vastaavasti kaiken lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuunsa (paitsi kuten edellä on mainittu), joka niillä muutoin voisi olla tällaista asiakirjaa ja lausuntoa koskien. Mikään tässä Tarjousasiakirjassa esitetty ei ole eikä mitään tässä esitettyä tule pitää Yhtiön, Taloudellisten neuvonantajien tai Järjestäjän lupauksena tai lausumana. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tai Rautaruukin tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman osavuosikatsauksen tai muun pörssitiedotteen perusteella, eikä Yhtiö muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen osavuosikatsauksen tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta Yhtiön tai Rautaruukin toimesta. Sijoittajia neuvotaan itse ottamaan selvää Yhtiön tai Rautaruukin julkistamista pörssitiedotteista tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Rautaruukkia koskevat taloudelliset tiedot ja muut tiedot, paitsi kohdassa Tietoja Rautaruukista Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten palkkiot ja eläkejärjestelmät Avainhenkilöiden palkkiojärjestely käsitellyt tiedot koskien Rautaruukin avainhenkilöiden palkkiojärjestelyä, jotka Rautaruukki on toimittanut Yhtiölle erikseen, ovat peräisin ja annettu yksinomaan perustuen Rautaruukin , ja päättyneiltä tilikausilta julkistamiin vuosikertomuksiin, mukaan lukien konsernitilinpäätökset, Rautaruukin julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, Kaupparekisteriin tehtyihin rekisterimerkintöihin, ja muuhun julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Yhtiö ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. Yhtiö, Taloudelliset neuvonantajat tai Järjestäjä taikka kukaan näiden edustaja ei anna vakuutusta tarjouksensaajille tai Uusien osakkeiden ostajille tällaisen tarjouksensaajan tai ostajan Uusiin osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta tällaiseen tarjouksensaajaan tai ostajaan soveltuvan lain osalta. Teidän ei tulisi pitää mitään tässä Tarjousasiakirjassa olevaa oikeudellisena, liiketoiminnallisena tai verotuksellisena neuvona, ja teidän tulisi konsultoida omia neuvonantajianne Uusien osakkeiden hankkimisen laillisuuteen, verotukseen, liiketoimintaan, taloudellisiin ja muihin niihin liittyvin näkökohtiin liittyen. Vaihtotarjouksen yhteydessä Taloudelliset neuvonantajat, Järjestäjä ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot, jotka toimivat sijoittajina omaan lukuunsa, voivat vastaanottaa Uusia osakkeita ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa tällaisia arvopapereita ja mitä tahansa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita tai niihin liittyviä sijoituksia, ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita ja muita sijoituksia muutoin kuin Vaihtotarjouksen yhteydessä. Näin ollen tässä Tarjousasiakirjassa viittaukset Uusien osakkeiden tarjoamiseen tarkoittavat myös tällaisten arvopapereiden liikkeeseen laskemista tai tarjoamista Taloudellisille neuvonantajille, Järjestäjälle ja niiden lähipiiriin kuuluville tahoille tällaisessa ominaisuudessa toimiessaan. Taloudelliset neuvonantajat ja Järjestäjä eivät aio julkistaa kyseisiä sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin niissä tilanteissa, joissa laki tai säännökset niin velvoittavat. Sijoittajat vahvistavat, että he (i) eivät ole tukeutuneet Taloudellisiin neuvonantajiin tai Järjestäjään tai mihinkään Taloudellisten neuvonantajien ja Järjestäjän lähipiiriin kuuluvaan tahoon minkään tähän Tarjousasiakirjaan sisältyvien tietojen oikeellisuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöstä tehdessään, ja (ii) ovat tukeutuneet vain tähän Tarjousasiakirjaan sisältyviin tietoihin, ja että ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä, Rautaruukkia tai sen tytäryhtiöitä tai Uusia osakkeita koskevaa tietoa tai lausumaa (muita kuin tähän Tarjousasiakirjaan sisältyviä), ja mikäli tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, mihinkään tällaiseen muuhun tietoon tai lausumaan ei tule tukeutua Yhtiön, Taloudellisten neuvonantajien tai Järjestäjän hyväksymänä tietona tai lausumana. Uusia osakkeita tai mitään muita Yhtiön arvopapereita ei tarjota tai myydä yleisölle englanninkielisen Tarjousasiakirjan perusteella Ruotsia lukuun ottamatta. Uusien osakkeiden rekisteröimiseksi tai niiden yleisölle tarjoamisen mahdollistamiseksi muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole suoritettu toimenpiteitä. Tämän Tarjousasiakirjan levittäminen ja Uusien osakkeiden siirtäminen voi tietyissä maissa olla lailla rajoitettua. Yhtiö edellyttää tämän Tarjousasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden ottavan selvää tällaisista rajoituksista ja noudattavan niitä. Yhtiö ei vastaa millään tavoin tällaisten henkilöiden, oli tämä Yhtiön osakkeenomistaja tai ei, mainittuja rajoituksia koskevista rikkomuksista. Vastaavasti tätä Tarjousasiakirjaa eikä mitään mainosta tai muuta tarjousmateriaalia liittyen Uusiin osakkeisiin voi levittää tai julkistaa missään maassa, paitsi olosuhteissa, joissa se on soveltuvien lakien ja määräysten mukaista. Henkilöiden, joiden haltuun tämä Tarjousasiakirja tulee, edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia, mukaan lukien niitä, jotka on tuotu esiin edeltävissä kappaleissa ja kohdassa Vaihtotarjous Rautaruukin osakkeenomistajat Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Mikä tahansa rikkomus näiden rajoitusten noudattamisessa voi aiheuttaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperimarkkinalakien rikkomisen. (ii)

3 SISÄLLYS Tiivistelmä ja Vaihtotarjouksen tausta... 1 Riskitekijät Taloudellisten tietojen esittäminen Markkina- ja toimialatiedot Tiettyjen muiden tietojen esittäminen Yksityisoikeudellisten vastuiden täytäntöönpanokelpoisuus Tulevaisuutta koskevat lausumat Saatavilla olevia tietoja Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Tarjousasiakirjaan Tiettyjä tärkeitä päivämääriä Vaihtotarjouksesta vastuussa olevat tahot SSAB:n neuvonantajat Rautaruukin neuvonantajat Vaihtotarjous Valuuttakurssit Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Eräitä konsernitilinpäätöstietoja Pro forma -taloudelliset tiedot Tietoa Yhdistyneestä yhtiöstä Tietoja SSAB:stä Tietoja Rautaruukista Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Riippumattomat tilintarkastajat Oikeudelliset seikat Nähtävillä olevat asiakirjat Tarjousasiakirjaan viittaamalla sisällytetyt asiakirjat Sanasto Rautaruukin tilintarkastettu tilinpäätös... F-1 Liite A: SSAB:n yhtiöjärjestys... A-1 Liite B: Rautaruukin yhtiöjärjestys... B-1 Liite C: Rautaruukin hallituksen lausunto... C-1 Liite D: Tilintarkastajan raportti tilintarkastamattomista pro forma -taloudellisista tiedoista... D-1 (iii)

4 (Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.)

5 TIIVISTELMÄ JA VAIHTOTARJOUKSEN TAUSTA Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto A.1 Johdanto Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän Tarjousasiakirjan johdantona. Mahdollisten sijoittajien on perustettava Uusia osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Tarjousasiakirjaan kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Tarjousasiakirjaan sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi Jäsenvaltioiden (määritelty jäljempänä) kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan tämän Tarjousasiakirjan käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Tarjousasiakirjan muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä tämän Tarjousasiakirjan muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat Uusiin osakkeisiin sijoittamista. A.2 Suostumus arvopapereiden edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen/ tarjousaika/ suostumuksen ehdot Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.1 Virallinen nimi Yhtiön nimi on SSAB AB (publ). B.2 Kotipaikka/ oikeudellinen muoto/ sovellettava laki/ perustamismaa B.3 Tämänhetkinen toiminnan luonne ja päätoimialat Yhtiön kotipaikka on Tukholma, Ruotsi. SSAB on Ruotsin kuningaskunnassa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Ruotsin kuningaskunnan lakia. SSAB on erikoislujien terästen toimittaja maailmanlaajuisesti, standardinauhatuotteiden toimittaja Euroopan talousalueella ja standardilevyjen toimittaja Pohjois-Amerikassa. Vaikka valtaosa SSAB:n toimituksista koostuu standardilaatuisista teräs-, levy- ja nauhatuotteista, SSAB keskittyy jatkossakin kasvattamaan erikoistuotteidensa osuutta toimituksistaan. Erikoistuotteiden osuus kokonaistoimituksista päättyneellä tilikaudella oli 37 prosenttia, päättyneellä tilikaudella 38 prosenttia ja päättyneellä tilikaudella 37 prosenttia. Erikoistuotteita myydään pääasiassa suoraan loppuasiakkaille. Asiakassegmentteihin kuuluvat raskas kuljetus, autoteollisuus, materiaalienkäsittely (mukaan lukien kaivosteollisuus), rakennuskoneet (mukaan lukien nostolaitteet), energiateollisuus, rakennusteollisuus, suojaustuotteet ja työkaluteollisuus. Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, joita SSAB pitää kotimarkkinoinaan, standarditeräksiä myydään suuressa määrin teräspalvelukeskuksille ja jakelijoille. SSAB:n tuotanto on keskitetty tuotantolaitoksiin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, ja SSAB:llä on käsittely- ja viimeistelylinjat myös Kiinassa. SSAB:n 1

6 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto jakeluverkosto käsittää varastotilat kuudella mantereella. SSAB tarjoaa myös viimeistelypalveluja, kuten leikkaus- ja sinkopuhdistuspalveluja sekä muita lisäarvopalveluja tietyillä markkinoilla jakeluverkostonsa kautta. SSAB:n liiketoiminta ja taloudellinen raportointi on jaettu seuraavaan neljään liiketoiminta-alueiseen: SSAB EMEA -liiketoiminta-alue käsittää valtaosan SSAB:n toiminnoista Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, mukaan lukien SSAB:n kolme Euroopan suurinta tuotantolaitosta Ruotsissa. SSAB:n ulkoisesta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella 40 prosenttia muodostui SSAB EMEA -liiketoimintaalueella. SSAB Americas -liiketoiminta-alue käsittää SSAB:n toiminnot Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mukaan lukien SSAB:n kaksi tuotantolaitosta Yhdysvalloissa. SSAB:n ulkoisesta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella 41 prosenttia muodostui SSAB Americas -liiketoiminta-alueella. SSAB APAC -liiketoiminta-alue käsittää SSAB:n toiminnot Aasiassa ja Australiassa, mukaan lukien SSAB:n levynkäsittelytoiminnot Kiinassa. SSAB:n ulkoisesta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella 5 prosenttia muodostui SSAB APAC -liiketoiminta-alueella. SSAB:n tytäryhtiö Tibnor AB ( Tibnor ) käsittää SSAB:n teräsjakelutoiminnot Pohjoismaissa ja Baltian alueella. SSAB:n ulkoisesta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella 14 prosenttia muodostui Tibnorissa. B.4a Merkittävät viimeaikaiset suuntaukset, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan SSAB:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli miljoonaa Ruotsin kruunua ja teräksen kokonaistoimitukset noin 4,4 miljoonaa tonnia. SSAB Teräsmarkkinat ovat suhdanneherkät, ja standarditerästuotteiden sekä vähemmässä määrin erikoislujien terästuotteiden kysyntään vaikuttavat maailmanlaajuinen, alueellinen ja kansallinen taloustilanne, teollisuuden investointiaktiivisuuden määrä sekä teollisuustuotannon määrä. Maailmantalouden kasvu hidastui hieman vuonna 2013 verrattuna vuoteen Tämä hidastuminen vaikutti myös maailman terästeollisuuteen, joka kasvoi vain 3 prosenttia vuonna 2013 tosin alueiden välillä esiintyi suurta vaihtelua. Tilanne oli erityisen haasteellinen Etelä-Euroopassa, jossa lisäsäästötoimenpiteet vaikuttivat haitallisesti talouksiin. Teräsmarkkinat pysyivät yleisesti ottaen heikkoina vuonna 2013, vaikka lievää elpymistä oli havaittavissa vuoden loppua kohti. Teräksen heikko kysyntä vuonna 2013 vaikutti erityisesti Euroopan markkinoihin, mutta kasvu hidastui myös Kiinassa verrattuna vuoteen Teollisuudenaloittain tarkasteltuna teräksen kysyntä oli vuonna 2013 erityisen heikkoa kaivos- ja rakennuskonesektorilla. Kaivosteollisuus kääntyi laskuun Etelä-Amerikassa ja Australiassa. Teräksen kysyntä heikkeni vuoden alussa tapahtuneen perinteisen varastojen täydentämisen jälkeen, ja teräksen kokonaiskulutuksen arvioidaan laskeneen Euroopassa lähes 4 prosenttia vuonna Heikko kysyntä johti kapasiteetin käyttöasteiden alenemiseen, mikä puolestaan vaikutti haitallisesti myyntihintoihin. SSAB odottaa, että positiivinen taloustrendi Pohjois-Amerikassa yleisesti ja erityisesti energiasektorilla on vaikuttanut myönteisesti teräksen kysyntään vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. SSAB:n Yhdysvalloissa ilmoittamat hinnankorotukset vaikuttavat asteittain vuoden 2014 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Pohjois-Amerikan äärimmäiset 2

7 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto sääolosuhteet vuoden 2014 alussa ovat kuitenkin nostaneet kierrätysmetallin hintoja. Euroopassa taloustilanne on vakautunut jonkin verran ja yleinen epävarmuus vähenee edelleen, ja tämän valossa odotetaan terästuotteiden kysynnän lievää kasvua, vaikkakin matalalta tasolta. Vaikka kasvu hidastuu Kiinassa, teräksen kysynnän on odotettu kasvaneen edelleen Aasiassa vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhdistyminen SSAB ja Rautaruukki allekirjoittivat Yhdistymissopimuksen ennen Vaihtotarjouksen julkistamista Yhdistymissopimuksen mukaan SSAB hankkii Vaihtotarjouksella ja tarpeen vaatiessa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) mukaisilla lunastusmenettelyillä kaikki Rautaruukin osakkeet, jotka eivät ole Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Mikäli SSAB hankkii enemmän kuin 90 prosenttia Rautaruukin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, SSAB on sitoutunut Rautaruukin osakkeiden listauksen poistamiseen Helsingin pörssistä ja Vaihtotarjouksessa vastikkeena annettavien Uusien osakkeiden listaukseen Tukholman pörssissä. SSAB on Yhdistymissopimuksessa myös sitoutunut hakemaan osakkeidensa toissijaista listausta Helsingin pörssin pörssilistalla Vaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen. SSAB aikoo kuitenkin hakea osakkeiden toissijaista listausta siten, että kaupankäynti osakkeilla Helsingin pörssin pörssilistalla haetaan alkavaksi Vaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen. Rautaruukki Virallinen nimi Kotipaikka/ oikeudellinen muoto/ sovellettava laki/ perustamismaa Tämänhetkinen toiminnan luonne ja päätoimialat Rautaruukin nimi on Rautaruukki Oyj. Rautaruukin kotipaikka on Helsinki. Rautaruukki on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Rautaruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Se toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja parempaan asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Rautaruukilla on laajat jakeluverkostot kattaen noin 30 maata, mukaan lukien Pohjoismaat, Venäjä, muut Euroopan maat ja kehittyvillä markkinoilla sijaitsevat maat, kuten Intia, Kiina ja Etelä- Amerikka. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. Liiketoiminta ja taloudellinen raportointi on jaettu seuraavaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Rakentamisen tuotteet tarjoaa energia- ja elinkaaritehokkaita rakentamisen komponentteja, kuten Ruukki energia- ja lifepaneeleja liike-, toimitila-, teollisuus- ja logistiikkarakennusten julkisivuverhouksiin sekä perustuskomponentteja infrastruktuurirakentamisprojekteihin. Asuinrakentamisen kattotuotteet tarjoaa teräskattotuotteita asuinrakentamiseen ja niihin liittyviä palveluja. Rakentamisen tuotteiden osuus Rautaruukin liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella oli 18 prosenttia. Rakentamisen projektit tarjoaa teräsrakenteita suunniteltuina ja asennettuina sekä ratkaisuja liike-, toimitila-, toimisto- ja teollisuusrakentamisen projekteihin erityisesti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Rakentamisen projektien osuus Rautaruukin liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella oli 12 prosenttia. Teräsliiketoiminta tarjoaa terästuotteita, sisältäen erikoislujia, kulutusta kestäviä ja erikoispinnoitettuja tuotteita ja putkituotteita, vaativiin energiatehokkaisiin sovelluksiin tunnetuilla Raex-, Laser-, 3

8 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto Optim-, Ramor- ja Litec-tuotebrändeillä. Rautaruukin teräspalvelukeskukset toimittavat terästuotteita sekä niihin liittyviä esikäsittely-, logistiikka- ja varastointipalveluita. Teräsliiketoiminnan osuus Rautaruukin liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella oli 70 prosenttia. Rautaruukin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli miljoonaa euroa. Rautaruukilla on Raahessa terästuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia, sekä teräksenjalostus ja pinnoitustehdas Hämeenlinnassa. Rakentamisen liiketoiminnalla on teräsrakennetuotantoa sekä paneeli- ja kattotuotetuotantoa useassa maassa, kuten Suomessa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Venäjällä. Merkittävät viimeaikaiset suuntaukset, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Vuonna 2013 maailmantalouden kasvu hidastui. Euroopan taantuma ja luottamuksen puute markkinoilla vaikuttivat myös Rautaruukin asiakkaiden kysyntään. Vuoden toisella vuosipuoliskolla alettiin kuitenkin havaita joitakin merkkejä Euroopan talouden käänteestä parempaan. Euroalueen ostopäällikköindeksit vahvistuivat tasaisesti ja alueen bruttokansantuotteen kehitys kääntyi positiiviseksi lähinnä Saksan talouden imussa. Yhdysvalloissa luottamus talouden näkymiin parani pitkin vuotta, ostopäällikköindeksi vahvistui ja Yhdysvaltain keskuspankin odotettu päätös arvopaperiostojen supistamisesta auttoi edelleen lisäämään luottamusta talouskasvuun. Rautaruukille tärkeimmistä markkinoista Ruotsin ja Norjan talouden kasvuvauhti oli euromaiden keskiarvoa huomattavasti nopeampaa, kun taas Suomessa tilanne jatkui vaikeana. Suomen talous supistui toista vuotta peräkkäin, mikä näkyi myös Rautaruukilla selvästi heikentyneenä kysyntänä sekä rakentamisen liiketoiminnoissa että teräsliiketoiminnassa. Puolassa talouden elpyminen jatkui kotimaisen kulutuksen ja viennin kasvun vetämänä. Venäjän talouskasvu hidastui ja investointiaktiivisuus oli aiempia vuosia heikompaa. Myös kehittyvien talouksien kasvu oli aiempia vuosia vaatimattomampaa Kiinan kasvuvauhdin hiipumisen takia. Rakentamisaktiivisuus säilyi Euroopassa edellisvuosia matalammalla tasolla koko vuoden 2013 ajan. Toimintaympäristö Suomessa oli heikko ja myönnettyjen rakennuslupien määrä oli pienempi vuonna 2013 kuin vuonna Myös Ruotsissa rakentamisaktiivisuus väheni vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna, mutta Norjassa kehitys oli selvästi myönteisempää etenkin asuinrakentamisen osalta. Norjassa teollisuusrakentamisessa oli nähtävissä heikentymisen merkkejä vuoden 2013 loppupuolta kohti. Puolassa rakentamisaktiivisuudessa tapahtui käänne parempaan ja vuoden toisella vuosipuoliskolla oli havaittavissa positiivisempaa kehitystä etenkin liike-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa. Yleisesti heikentynyt rakentamisaktiivisuus näkyi jonkin verran Rautaruukin rakentamisen liiketoiminnoissa laskeneina tilauksina monilla markkina-alueilla, etenkin projektiliiketoiminnassa Pohjoismaissa. Rakentamisen aktiviteetti säilyi Venäjällä hyvällä tasolla erityisesti maatalous- ja teollisuusrakentamisessa huolimatta kasvun hiipumisesta. Näkyvä teräksen kysyntä laski Euroopan unionin ( EU ) -alueella noin 2 prosenttia vuonna 2013 verrattuna vuoteen Kysynnän heikkeneminen oli voimakkainta vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Maailman ja myös Euroopan talouden näkymien paraneminen sekä Kiinan elvytystoimenpiteet johtivat teräksen kysynnän pitkän laskukierteen tasaantumiseen vuoden toisella vuosipuoliskolla, ja viimeisellä vuosineljänneksellä teräksen kysyntä oli lievässä kasvussa. Alkuvuoden kausiluontoisen varastojen täydennyksen jälkeen Euroopan terästukkureiden varastotasot laskivat ja päätyivät vuoden lopussa edellisvuosia matalammalle tasolle. Kausiluonteinen terästuotteiden 4

9 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto hintojen nousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuotta vaatimattomampaa. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen teräksen hinnat laskivat vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen lopulle. Ennakoidut hinnankorotukset jäivät myös viimeisellä vuosineljänneksellä toteutumatta. Terästuotannon pääraaka-aineiden, rautamalmin ja kivihiilen, maailmanmarkkinahinnat laskivat alkuvuonna, mutta nousivat kesän aikana Kiinan terästeollisuuden täydentäessä raaka-ainevarastojaan. Loppuvuotta kohti raaka-aineiden hintakehitys kuitenkin tasaantui. Teräsliiketoiminnassa näkyi läpi vuoden 2013 asiakkaiden varovaisuus ja markkinoiden odottava tunnelma. Teräsliiketoiminnan saatujen tilausten arvo laski 10 prosenttia vuonna 2013 verrattuna vuoteen Tämä johtui suurimmaksi osaksi raaka-aineiden hintojen laskusta sekä heikentyneestä markkinatilanteesta aiheutuneista selvästi matalammista keskimääräisistä myyntihinnoista. Terästuotteiden tilausmäärät laskivat hieman. Terästuotannon keskimääräinen kapasiteetin käyttöaste vuonna 2013 oli noin 80 prosenttia. Vuonna 2013 erikoisterästen kysyntä kehittyi standarditerästen kysyntää paremmin monilla markkina-alueilla, vaikka teräsmarkkinoiden yleinen heikentyminen näkyi myös erikoisteräksissä erityisesti keskimääräisten myyntihintojen laskuna verrattuna vuoteen Kuumasinkittyjen levytuotteiden markkinakasvua hidasti kysynnän heikkeneminen kaivosteollisuudessa. Terästä käyttävien sektoreiden kasvava kiinnostus energiatehokkuuden kehittämiseen sekä laitevalmistajien vahvistuneet vientinäkymät lisäsivät optimismia Euroopan erikoisteräsmarkkinoilla. Tämä näkyi muun muassa nosto-, käsittely- ja kuljetusvälineteollisuuden sekä rakennuskoneteollisuuden kysynnän maltillisena piristymisenä vuoden loppua kohden. Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla erikoisterästen kysyntä oli vaihtelevaa ja loppuvuonna tilausvirtaan vaikutti negatiivisesti myös tiettyjen valuuttojen heikentyminen. Kiinassa erikoisterästen kysyntä nosto-, käsittely- ja kuljetusvälineteollisuudessa oli selvästi heikompaa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Konsernirakenne Ilmoitettavat omistusosuudet Rautaruukki Oyj on Rautaruukki-konsernin emoyhtiö. Siltä osin kuin SSAB on tietoinen, seuraavat osakkeenomistajat omistavat suoraan tai välillisesti Rautaruukin osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen osuuden, joka tulee Suomen lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon : Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma Äänet (prosenttia) Solidium ,7 39,7 Erilaiset äänioikeudet Määräysvalta Ei sovellu. SSAB:n tietojen mukaan yhdelläkään Rautaruukin suurimmista osakkeenomistajista ei ole Rautaruukin muihin osakkeenomistajiin verrattuna erilaisia äänioikeuksia. Ei sovellu. Siltä osin kuin SSAB on tietoinen, Rautaruukki ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään yhden henkilön omistuksessa tai määräysvallassa. 5

10 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.5 Konsernirakenne SSAB AB (publ) on SSAB:n emoyhtiö. Seuraavassa taulukossa esitetään SSAB AB:n (publ) suoraan tai välillisesti omistamat merkittävimmät tytäryhtiöt : Konsernin Maa omistusosuus (prosenttia) SSAB EMEA AB... Ruotsi 100 Tibnor AB... Ruotsi 100 SSAB US Holding Inc... Yhdysvallat 100 SSAB Alabama Inc.... Yhdysvallat 100 SSAB Iowa Inc.... Yhdysvallat 100 SSAB Enterprises LLC... Yhdysvallat 100 SSAB Finance Belgium SPRL... Belgia 100 B.6 Ilmoitettavat omistusosuudet Siltä osin kuin SSAB on tietoinen, seuraavat osakkeenomistajat omistavat suoraan tai välillisesti SSAB:n osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen osuuden, joka tulee Ruotsin lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Sweden AB:n ( Euroclear Sweden ) ylläpitämään osakasluetteloon : Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma Äänet (prosenttia) AB Industrivärden ,2 23,4 Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) ,8 5,0 Erilaiset äänioikeudet Määräysvalta Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen SSAB:n yhtiökokouksissa ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa yhteen kymmenesosaan (1/10) yhdestä äänestä SSAB:n yhtiökokouksissa. Yhdelläkään SSAB:n suurimmista osakkeenomistajista ei ole SSAB:n muihin A-sarjan osakkeiden ja B-sarjan osakkeiden osakkeenomistajiin verrattuna erilaisia äänioikeuksia. Ei sovellu. Siltä osin kuin SSAB on tietoinen, SSAB ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään omistuksessa tai määräysvallassa. 6

11 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.7 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Yhteenveto SSAB:n konsernitilinpäätöstiedoista Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto SSAB:n konsernitilinpäätöstiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista on peräisin SSAB:n tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta. SSAB:n konsernitilinpäätökset on laadittu EU:n käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista tulisi lukea yhdessä tähän Tarjousasiakirjaan viittaamalla sisällytettyjen SSAB:n tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen kanssa (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN TULOSLASKELMA Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Myynnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista, verojen jälkeen Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio rahoituserien jälkeen Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille... 0 Tulos per osake, Ruotsin kruunua (1)... -3,29 0,05 4,82 Osinko per osake, Ruotsin kruunua... 0,00 1,00 2,00 (1) Ulkona olevia osakeinstrumentteja ei ole, joten laimennusvaikutusta ei ole (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen (1) Tilikauden laaja tulos yhteensä (1) Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen, koostuu tilikauden aikaisista muuntoeroista, rahavirran suojauksista, valuuttariskien suojauksista ulkomaantoiminnoissa, etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvista eristä, osuuksista osakkuusyritysten ja yhteisyritysten yhtiöiden laajaan tulokseen sekä laajan tuloksen eriin kohdistuvasta verosta. 7

12 Jakso B Liikkeeseenlaskija (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma Muu sijoitettu pääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä ja (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Rahavarat Rahavarat tilikauden alussa Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

13 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.7 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Yhteenveto Rautaruukin konsernitilinpäätöstiedoista Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Rautaruukin konsernitilinpäätöstiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista on peräisin Rautaruukin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta. Rautaruukin konsernitilinpäätökset on laadittu EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista tulisi lukea yhdessä tähän Tarjousasiakirjaan F- sivuille tai viittaamalla sisällytettyjen Rautaruukin tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen kanssa (1)(2) 2011 (1) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) KONSERNIN TULOSLASKELMA Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut, netto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tulos per osake, euroa... -0,10-0,85-0,07 Laimennettu tulos per osake, euroa (3)... -0,10-0,85-0,07 Osinko per osake, euroa... 0,00 0,20 0,50 (1) Esitetyt konsernia koskevat luvut ja päättyneiltä tilikausilta sisältävät Fortaco Group Oy:lle siirrettyjen Konepajaliiketoiminnan yksiköiden tulokset. (2) Rautaruukki otti muutetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS) 19 Työsuhde-etuudet käyttöön Esitetyt konsernia koskevat luvut päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta. Putkimenetelmän poistuminen ei aiheuttanut mitään muutoksia Rautaruukille, koska Rautaruukki luopui putkimenetelmän käytöstä vuonna Saman diskonttauskoron käyttäminen varojen tuoton ja velvoitteen nykyarvon laskemisessa lisäsi palkkoja ja muita työsuhde-etuuksia 2,4 miljoonalla eurolla ja laski laskennallisia verokuluja 0,6 miljoonalla eurolla päättyneellä tilikaudella. (3) Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus (1) 2011 (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät, netto verojen jälkeen (2) Tilikauden laaja tulos yhteensä (1) Rautaruukki otti muutetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS) 19 Työsuhde-etuudet käyttöön Esitetyt konsernia koskevat luvut päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta. Putkimenetelmän poistuminen ei aiheuttanut mitään muutoksia Rautaruukille, koska Rautaruukki luopui putkimenetelmän käytöstä vuonna Saman diskonttauskoron käyttäminen varojen tuoton ja velvoitteen nykyarvon laskemisessa johti 1,3 miljoonan euron vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja niihin liittyvään 0,3 miljoonan euron verokuluun päättyneellä tilikaudella. (2) Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen, koostuu rahavirran suojauksista verojen jälkeen, tulokseen siirretyistä rahavirran suojauksista verojen jälkeen, muuntoeroista, tulokseen siirretyistä muuntoeroista ja etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvista eristä verojen jälkeen. 9

14 Jakso B Liikkeeseenlaskija (1) 2011 (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä (1) Rautaruukki otti muutetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS) 19 Työsuhde-etuudet käyttöön Esitetyt konsernia koskevat luvut päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan tätä muutosta. Oikaisu lisäsi kertyneitä voittovaroja 2,3 miljoonalla eurolla ja vähensi etuuspohjaisia eläkevelvoitteita 3,1 miljoonalla eurolla ja laskennallisia verosaamisia 0,8 miljoonalla eurolla ja (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Rahavarat Rahavarat tilikauden alussa Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

15 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.8 Valikoidut keskeiset pro forma -taloudelliset tiedot Yhteenveto pro forma -taloudellisista tiedoista Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa ehdotetun Yhdistymisen taloudellista vaikutusta. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa vuoksi tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot osoittavat, mikä olisi ollut hypoteettinen vaikutus, jos Yhdistyminen olisi toteutunut aiempana ajankohtana, eivätkä siten kuvaa sitä, millainen Yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millainen Yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka kuvataan liitetiedoissa. On huomioitava, että Vaihtotarjouksen luonteesta johtuen SSAB:llä ei ole ollut käytettävissään Rautaruukin kirjanpitoaineistoa tai Rautaruukin muuta sisäistä aineistoa, minkä seurauksena pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat yksinomaan Rautaruukin julkaisemaan tietoon. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Lisäksi hankintamenon kohdistaminen ( hankintamenon kohdistaminen tai PPA ) on tehty alustavana, minkä seurauksena Yhdistymisen lopputulos tulee eroamaan näistä tilintarkastamattomista pro forma -taloudellisista tiedoista. Pro forma -oikaisut eivät sisällä arvioituja synergiaetuja eivätkä mahdollisten tulevien uudelleenjärjestelyiden ja/tai henkilöstövähennysten vaikutuksia. Osakevaihdolla tapahtuva Yhdistyminen SSAB ja Rautaruukki ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä solmitussa Yhdistymissopimuksessa ja SSAB on julkistanut Vaihtotarjouksen Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti Yhdistyminen toteutetaan osakevaihdolla, missä SSAB tarjoutuu ostamaan kaikki Rautaruukin osakkeet, jotka eivät ole Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistamia. Vaihtotarjouksessa Yhtiö tarjoaa 0,4752 Uutta A- sarjan osaketta ja 1,2131 Uutta B-sarjan osaketta Yhtiössä kustakin Rautaruukin osakkeesta Osakevastikkeena. Vaihtotarjouksessa Yhtiö tarjoaa enintään Uutta A-sarjan osaketta ja Uutta B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 42,0 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista ja noin 25,0 prosenttia äänivallasta Osakevaihdon jälkeen (olettaen, että Vaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan). Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää, muiden ehtojen lisäksi, Vaihtotarjouksen toteuttamiselle asetettujen ehtojen täyttymistä, kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, -lupien ja -suostumusten saamista, sitä, että Rautaruukin hallitus on antanut Rautaruukin osakkeenomistajille suosituksen Rautaruukin osakkeiden vaihtamisesta Uusiin osakkeisiin ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu ja että SSAB:n yhtiökokouksessa on hyväksytty kaikki Yhdistymisen ja Vaihtotarjouksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset päätökset. Pro forma -taloudelliset tiedot Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma ja tilintarkastamaton laaja -pro forma tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi saatettu päätökseen , ja tilintarkastamaton pro forma -tase on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi saatettu päätökseen Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat taloudelliseen informaatioon, joka on johdettu SSAB:n tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä 11

16 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto tilikaudelta ja Rautaruukin tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta. Tilintarkastamattomat pro forma - taloudelliset tiedot on laadittu EU:n käyttöönottamien kansainvälisten IFRSstandardien mukaisesti noudattaen SSAB:n päättyneellä tilikaudella tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessään soveltamia laatimisperiaatteita. Yhdistymisen käsittely kirjanpidossa Tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa Yhdistyminen esitetään perustuen IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin mukaiseen hankintamenetelmään siten, että SSAB on hankkijaosapuolena. Hankintamenetelmää sovellettaessa Rautaruukin hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat arvostetaan hankintapäivän käypiin arvoihin ja ylijäävä osuus kauppahinnasta kirjataan liikearvoksi. Luovutettava Osakevastike muodostaa perustan Rautaruukin hankintamenolle, ja osakekohtainen arvo määräytyy sen perusteella, mikä on SSAB:n osakkeen hinta Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskupäivänä ja, kun määräysvalta Rautaruukissa siirtyy SSAB:lle. SSAB:n Yhdistymisen yhteydessä liikkeeseen laskettavien Uusien osakkeiden alustavana käypänä arvona on tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetty miljoonaa Ruotsin kruunua, joka vastaa SSAB:n A-sarjan osakkeen päätöshintaa 49,20 Ruotsin kruunua ja SSAB:n B-sarjan osakkeen päätöshintaa 42,65 Ruotsin kruunua Pro forma -tiedoissa vastikkeen suorittamisen on oletettu tapahtuvan ainoastaan Osakevastikkeena, joten käteisvastiketta ei ole otettu huomioon. Kuten edellä kuvattu, alustava vastike voi poiketa olennaisesti lopullisesta Yhdistymisen yhteydessä luovutettavasta vastikkeesta ja hankittavien varojen ja vastattaviksi otettavien velkojen lopulliset hankinta-ajankohdan käyvät arvot voivat poiketa olennaisesti näissä pro forma -tiedoissa esitetyistä alustavista käyvistä arvoista, minkä seurauksena liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa huomattavasti näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä. Lisäksi, kuten jo edellä todettiin, Vaihtotarjouksen luonteesta johtuen SSAB:llä ei ole ollut käytettävissään Rautaruukin kirjanpitoaineistoa tai Rautaruukin muuta sisäistä aineistoa, minkä seurauksena tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat yksinomaan Rautaruukin julkaisemaan tietoon. Edellä mainituista syistä myös SSAB:n Yhdistymisen toteutumisen jälkeen kirjaama liikearvon määrä voi olennaisesti poiketa näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä luvuista. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty Ruotsin kruunuina, joka on SSAB:n tilinpäätöksen esittämisvaluutta. Rautaruukin tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on esitetty euroissa ja muunnettu Ruotsin kruunuiksi käyttäen SSAB:n konsernitilinpäätöksen laatimisessa päättyneellä tilikaudella käyttämiä valuuttakursseja: tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa päättyneeltä tilikaudelta tilikauden keskikurssi SEK/EUR 8,6494; ja taseessa päätöskurssi SEK/EUR 8,905. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on muunnettu euroiksi Rautaruukin osakkeenomistajia varten. Tämä tieto on esitetty jäljempänä kohdassa Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen esittäminen euroina. SSAB:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on sisällytetty viittaamalla tähän Tarjousasiakirjaan ja Rautaruukin tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä 12

17 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto tilikaudelta on sisälletty tämän Tarjousasiakirjan F-sivuille. Tässä esitettyjä tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja on luettava yhdessä edellä kuvattujen historiallisten taloudellisten tietojen sekä muiden tässä Tarjousasiakirjassa esitettyjen, tai siihen viittaamalla sisällytettyjen tietojen kanssa TILINTARKASTAMATON PRO FORMA -TULOSLASKELMA Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Myynnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista, verojen jälkeen Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio rahoituserien jälkeen Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille SSAB IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Rautaruukki IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) Rautaruukki IFRS (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Pro forma -oikaisut yhteensä (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) SSAB pro forma (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) SSAB IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Rautaruukki IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) Rautaruukki IFRS (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Pro forma -oikaisut yhteensä (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) SSAB pro forma (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) TILINTARKASTAMATON LAAJA PRO FORMA -TULOSLASKELMA Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Valuuttariskin suojaukset Osuudet osakkuusyritysten ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä Verot laajan tuloksen eristä, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelvoitteen uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Verot laajan tuloksen eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille

18 Jakso B Liikkeeseenlaskija SSAB IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Rautaruukki IFRS (tilintarkastettu) (miljoonaa euroa) Rautaruukki IFRS (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) Pro forma -oikaisut yhteensä (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) SSAB pro forma (tilintarkastamaton) (miljoonaa Ruotsin kruunua) TILINTARKASTAMATON PRO FORMA -TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Muut pitkäaikaiset saamiset Rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Siirtosaamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset Rahoitusvarat Muut lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muu sijoitettu pääoma Muuntoerot Rahastot Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Pitkäaikaiset velat... Pitkäaikaiset korolliset lainat Siirtovelat Eläkevelat Laskennalliset verovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset lainat Ostovelat Siirtovelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

19 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen esittäminen euroina Edellä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty pääasiassa Ruotsin kruunuina, joka on SSAB:n tilinpäätöksen esittämisvaluutta. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on muunnettu euroiksi Rautaruukin osakkeenomistajia varten. Käytetyt valuuttakurssit ovat SSAB:n konsernilaskennassa päättyneellä tilikaudella käyttämät valuuttakurssit: tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa päättyneeltä tilikaudelta tilikauden keskikurssi SEK/EUR 8,6494; ja taseessa päätöskurssi SEK/EUR 8, SSAB IFRS Rautaruukki IFRS Pro forma -oikaisut SSAB pro forma (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) TILINTARKASTAMATON PRO FORMA - TULOSLASKELMA Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Myynnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista, verojen jälkeen Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio rahoituserien jälkeen Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille

20 Jakso B Liikkeeseenlaskija SSAB IFRS Rautaruukki IFRS Pro forma -oikaisut SSAB pro forma (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) (miljoonaa euroa) TILINTARKASTAMATON LAAJA PRO FORMA -TULOSLASKELMA Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Valuuttariskin suojaukset Osuudet osakkuusyritysten ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä Verot laajan tuloksen eristä, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelvoitteen uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Verot laajan tuloksen eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilitarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilitarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilitarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot