ESITE Verkkokauppa.com Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj"

Transkriptio

1 ESITE Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) sisältäen uusannin ( Uusanti ) ja osakkeiden myynnin ( Osakemyynti ), Verkkokauppa.com Oyj ( Verkkokauppa.com tai Yhtiö ) ja Yhtiön osakkeenomistajat Samuli Seppälä ja Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta) ( Myyjät ) tarjoavat merkittäväksi ja ostettavaksi alustavasti enintään Yhtiön osaketta ( Osakkeet ). Yhtiö tarjoaa merkittäväksi uutta Osaketta ( Antiosakkeet ) ja Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään Osaketta ( Myyntiosakkeet ), Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä Tarjottavat Osakkeet. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ). Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on alustavasti 20,00 24,00 euroa ( Alustava Merkintähinta ) jäljempänä tässä esitteessä ( Esite ) kuvatulla tavalla. Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ( Pääjärjestäjä ). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet tuottavat Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ) kaupankäyntitunnuksella VERK. Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen tulee First North Nordic Rulebook - sääntöjen ( First North Säännöt ) mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimaan Nordea Pankki Suomi Oyj. Instituutioannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin tai Nordean konttoreissa päättyy viimeistään kello Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Esitteen jaksossa Listautumisannin ehdot. Osakkeiden lopullinen merkintähinta julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tämän Esitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Tätä Esitettä ei saa levittää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Osakkeita ei pidä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Katso Tärkeitä tietoja Esitteestä. Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso tämän Esitteen kohta Riskitekijät.

2 TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ( Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden I, III ja XXII sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 15/ /2014. Esite on laadittu suomen kielellä. Lisäksi siitä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa suomenkielistä Esitettä tiettyjä, muille kuin Suomessa toimiville sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt englanninkielistä käännösversiota. Mikäli suomen- ja englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Esitteen suomenkielisen ja englanninkielisen version jakelua koskevat rajoitukset poikkeavat toisistaan. Tämä Esite on saatavilla suomenkielisenä Listautumisannin merkintäpaikoista sekä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, Helsinki. Tämä Esite on lisäksi saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta arviolta alkaen. Tässä Esitteessä Verkkokauppa.com ja Yhtiö tarkoittavat Verkkokauppa.com Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Verkkokauppa.com Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Verkkokauppa.com on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen Osakeyhtiölaki ). Esitteeseen liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Esitteeseen liittyvissä riidoissa. Merkinnällä viitataan tässä Esitteessä sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai antamiin sitoumuksiin Listautumisannin yhteydessä riippumatta siitä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita. Samoin merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintämääräys ja merkintäsitoumus (sekä muut vastaavat termit) viittaavat sekä Myyntiosakkeiden myyntiin että Antiosakkeisiin. Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Listautumisannin yhteydessä mahdollistamaan Osakkeiden listaamisen ja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Osakkeiden ostamista tai merkitsemistä. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Esitteessä ilmoitetuista lähteistä. Mikään tässä Esitteessä ei muodosta Yhtiön tai Pääjärjestäjän lupausta tai vakuutusta tulevaisuudesta eikä tätä Esitettä tule pitää tällaisena lupauksena tai vakuutuksena. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omaan arvioonsa Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta ja Pääjärjestäjän tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eikä Pääjärjestäjä anna neuvoja Listautumisannista tai tästä Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Ketään ei ole valtuutettu Listautumisannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön, Myyjien tai Pääjärjestäjän hyväksymiksi. Esitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö kuitenkin oikaisee ja täydentää tässä Esitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 :n mukaisesti. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Pääjärjestäjälle voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Pääjärjestäjä ei vastaa tämän Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai liittyen Yhtiöön, Myyjiin, Listautumisantiin tai Tarjottaviin Osakkeisiin. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja Osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Listautumisannissa tarjottuja Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Esitettä tai ostaa Osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista ja rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön, Myyjien tai Pääjärjestäjän vastuulla. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista Listautumisannin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Myyjillä tai Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Verkkokauppa.com pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Osakkeiden merkinnän, jonka Verkkokauppa.com tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ...ii SISÄLLYSLUETTELO...iii TIIVISTELMÄ...1 RISKITEKIJÄT YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA VALUUTTAKURSSIT LISTAUTUMISANNIN JA LISTAUKSEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ LISTAUTUMISANNIN EHDOT PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Yleinen talouskehitys Vähittäiskauppa Suomessa Kodintekniikan ala Suomessa Verkossa tapahtuva kauppa Suomessa Vähittäiskaupan näkymät ja trendit VERKKOKAUPPA.COMIN LIIKETOIMINTA...53 Yleiskuvaus Liiketoimintamalli Keskeiset vahvuudet Liiketoimintastrategia Myytävät tuotteet ja palvelut Immateriaalioikeudet Yhtiön organisaatio ja henkilöstö Hankintatoimi Logistiikka Myymälä- ja jakeluverkosto Aineellinen käyttöomaisuus Myynti ja markkinointi Tietojärjestelmät Tutkimus ja tuotekehitys Merkittävät tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat sopimukset Vakuutukset Oikeudellinen rakenne Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Ympäristöasiat Yhtiön historia ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Yhtiön toimintaympäristö Tulevaisuuden näkymät Tapahtumia edellisen tilikauden päättymisen jälkeen Liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoiminnan tulos Rahavirta Korolliset velat ja muut vastuusitoumukset iii

4 Maksuvalmius ja rahoituksen lähteet Investoinnit Tilinpäätöksen keskeiset laatimisperiaatteet Riskienhallinta YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA JÄRJESTELYT LÄHIPIIRIN KANSSA YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA...91 FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT LIITE 1 MYYJINÄ TOIMIVAT OSAKKEENOMISTAJAT LIITE 2 VERKKOKAUPPA.COMIN YHTIÖJÄRJESTYS LIITE 3 YHTIÖN TILINTARKASTETUT TILINPÄÄTÖKSET TILIKAUSILTA 2011, 2012 JA 2013 F-1 iv

5 TIIVISTELMÄ Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Tiedonantovelvollisuus A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää olisi pidettävä Esitteen johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Verkkokauppa.com Oyj:n ( Verkkokauppa.com tai Yhtiö ) osakkeisiin koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Rahoituksenvälittäjät Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja takaaja Osatekijä Tiedonantovelvollisuus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka ja oikeudellinen muoto, liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Liikkeeseenlaskijan tämänhetkisen toiminnan luonne ja päätoimiala Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on Verkkokauppa.com Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yleiskuvaus Verkkokauppa.com Oyj on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva verkko- ja vähittäiskauppias. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, vähittäismyymälöidensä ja jakeluverkostonsa kautta noin nimikkeen tuotevalikoimaa. Yhtiö toimii pääasiassa kodintekniikan alueella ja tarjoaa myymiinsä tuotteisiin liittyviä palveluita. Yhtiö myy tuotteita sekä ulkopuolisten valmistajien tuotemerkkien että omien tuotemerkkien alla. Liiketoimintamalli Yhtiö toimii integroidulla verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävällä liiketoimintamallilla, jossa Yhtiön verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa täydentää kolme Suomen merkittävissä kasvukeskuksissa sijaitsevaa vähittäismyymälää. Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteeseen ja ostaa Yhtiön myymälä- tai varastovalikoimiin kuuluvan tuotteen kanavasta riippumatta samaan hintaan Yhtiön verkkokaupassa tai vähittäismyymälässä. Tuotteiden jakelu tapahtuu asiakkaan valinnan mukaisesti yhteistyökumppaneiden jakelupisteiden, kotiinkuljetuksen tai vähittäismyymälöiden kautta. Yhtiön visiona on tarjota asiakkailleen Suomen paras itsepalveluun perustuva ja verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävä asiakaskokemus, joka muodostuu tuotteiden (i) edullisesta hinnasta, (ii) laajasta tuotevalikoimasta, (iii) hyvästä saatavuudesta sekä (iv) toiminnan läpinäkyvyydestä ja asiakaskeskeisyydestä. Edullinen hinta: Yhtiö pyrkii tarjoamaan tuotteensa asiakkailleen edulliseen hintaan tunnuslauseensa Todennäköisesti aina halvempi -mukaisesti. Yhtiö pyrkii välttämään niiden tuotteiden myyntiä, minkä osalta se ei pysty toteuttamaan asiakaslupaustaan. Yhtiö myy tuotteensa asiakkaalle samaan hintaan riippumatta myyntikanavasta tai tuotteen jakelutavasta. Yhtiö ottaa hinnoittelussaan huomioon myytävien tuotteiden katetason, kysynnän kausivaihtelut sekä pyrkii optimoimaan hinnoittelun avulla varaston kiertoa. 1

6 Laaja tuotevalikoima: Yhtiö tarjoaa tämän Esitteen päivämääränä noin nimikkeen ja kasvavan valikoiman tuotteita. Yhtiön nykyinen tuotevalikoima keskittyy pääasiassa kodintekniikkaan. Viime vuosina Yhtiö on laajentanut tuotevalikoimansa kodintekniikan alueella (esim. isot ja pienet kodinkoneet) sekä tuonut tuotevalikoimaansa tuotteita uusilta tuotealueilta. Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaisella tuotealueellaan laajan tuotevalikoiman sekä markkinoiden houkuttelevimmat tuotteet ja tuotemerkit. Yhtiöllä on yli omien tuotemerkkien alla myytävää tuotenimikettä. Hyvä saatavuus: Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteisiin ja ostaa tuotteen verkkokaupan ohella Yhtiön vähittäismyymälöissä, jotka sijaitsevat kasvukeskuksissa Suomessa sekä Helsingin myymälän yhteyteen avatussa 24/7 periaatteella toimivassa myynti- ja noutopisteessä. Asiakas voi tilata toimituksen Yhtiön myymälöiden lisäksi Suomessa yhteensä yli jakelupisteeseen sekä tuotteen kotiinkuljetuksen. Tuotteiden saatavuutta parantaa Helsingin myymälän yhteydessä integroidusti toimiva keskusvarasto. Toiminnan läpinäkyvyys ja asiakaskeskeisyys: Yhtiön tavoitteena on toimia asiakkaan suuntaan läpinäkyvästi. Yhtiö kertoo asiakkaille tuotteiden saatavuustiedot ja toimitusajat. Yhtiö julkaisee tuotteiden palautusprosentit, kertoo asiakkailleen tuotevirheistä ja korjausta vaatineista tuotteista sekä julkaisee tuotteita koskevat asiakasarvioinnit. Vuoden 2013 lopussa Yhtiön tuotteista oli julkaistu yhteensä yli asiakasarviota Yhtiön verkkopalvelussa. Keskeiset vahvuudet Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön vahvuudet ovat seuraavat: Yhtiö toimii pääasiassa voimakkaasti kasvavilla verkkokaupan markkinoilla, mikä luo vahvan alustan kasvulle tulevaisuudessa. Yhtiön vahva verkkotuotemerkki ja asema vahvana verkkokaupan toimijana mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen kuluttajien ostojen keskittyessä vahvemmille verkkokaupan toimijoille. Kivijalka- ja verkkokauppaa yhdistävä integroitu toimintamalli tuo Yhtiön johdon arvion mukaan etua kuluttajalle ja luo tavarantoimittajille houkuttelevamman alustan markkinoida tuotteita pelkästään verkkokauppaan tai fyysisiin liikkeisiin perustuvaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön alhainen kustannusrakenne mahdollistaa kilpailukykyisenä pysymisen kilpailluilla ja keskittyvillä markkinoilla. Alalle tulon esteet ovat Yhtiön toimialalla kasvaneet koventuneen hintakilpailun, toimittajasuhteiden vakiintuneisuuden ja toiminnan käynnistämiseen liittyvien huomattavien aloituskustannusten takia. Yhtiön nykyinen liiketoimintamalli mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen liiketoiminnan laajuuden kasvaessa. B.4a Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan vaikuttaneet merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan ovat viime aikoina vaikuttaneet erityisesti seuraavat suuntaukset: Kodintekniikan myynnin arvo on kasvanut Suomessa viime vuosina ja erityisesti vuosina Vuonna 2011 kodintekniikan myyntiarvo kasvoi 13 prosenttia ja vuonna prosenttia. Kodintekniikan myynnin arvo kasvoi myös vuonna 2013 noin 3 prosenttia heikosta makrotalouden kehityksestä huolimatta. Kodintekniikan alueella erityisesti on viime vuosina kasvanut matkapuhelinten ja kodin tietotekniikan myyntiarvo. Vähittäiskaupan kuluttajakysyntä on siirtynyt kasvavassa määrin verkkokanaviin. Verkossa tapahtuvien ostojen osuus on kasvanut suureksi etenkin yhtiön pääasiallisilla markkinoilla kodintekniikassa. Lisäksi kodintekniikan alalla kuluttajat etsivät usein tuotetietoa verkossa ennen varsinaista ostopäätöstä kivijalkakaupassa. Verkossa tapahtuvan kaupan kasvun ajureina ovat viime vuosina olleet etenkin kuluttajien kasvanut luottamus verkossa tapahtuvaa kauppaa kohtaan sekä perinteisen 2

7 vähittäiskaupan toimijoiden lisääntynyt verkossa tapahtuvan kaupan käyttö. Vaikka vähittäiskaupan siirtymää verkkokanaviin on jo tapahtunut, on verkossa tapahtuvalla kaupalla Suomessa edelleen kasvupotentiaalia. Suomen kodintekniikan markkinoilla vallitsee voimakas kilpailu, jonka seurauksena useat alan toimijat ovat viime vuosien aikana ilmoittaneet toimintojensa lakkauttamisesta, huomattavasta sopeuttamisesta tai liiketoimintamallin muuttamisesta. Kodintekniikan vähittäiskaupan alalla toimivien kivijalkakauppojen lukumäärän ennustetaan laskevan edelleen tulevaisuudessa. Kodintekniikan markkinat ovat Suomessa viime vuosina keskittyneet kolmen suurimman toimijan kasvattaessa osuuttaan alan myynnistä. Verkossa tapahtuvassa kaupassa on tärkeää olla yksi ensimmäisistä kuluttajan mieleen tulevista alan toimijoista kuluttajien ostaessa tuotteensa huomattavasti harvemmilta toimijoilta perinteiseen kivijalkakauppaan verrattuna. Näin vahvan tuotemerkin ja luotettavuuden merkitys on suurempi verkossa tapahtuvassa kaupassa. Kuluttajien hintatietoisuus on kasvanut viime vuosina internetin yleistyessä kuluttajien tiedonhankinnan kanavana ja internetin lisätessä kaupan alan läpinäkyvyyttä esimerkiksi hinnoittelussa. Esimerkkeinä kehityksestä voidaan mainita esimerkiksi internetin hintavertailupalvelujen yleistyminen. Palkansaajien ostovoiman heikentynyt kehitys Yhtiön päämarkkina-alueella Suomessa vaimean ansiokehityksen, heikentyneen työllisyystilanteen, ja veronkorotusten seurauksena, kuluttajien talousluottamuksen pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi taso ja useat verotukselliset ratkaisut ovat heikentäneet yleistä kulutuskysyntää Yhtiön toiminta-alueella ja heikentäneet kodintekniikan alan kasvua. Toisaalta samat tekijät myös kasvattavat kuluttajien hintatietoisuutta, mikä parantaa alhaisemmalla kustannusrakenteella toimivien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. Verkko- ja kivijalkakanavaa integroivilla toimijoilla on kilpailuetuja vain verkossa tapahtuvan kaupan toimijoihin verrattuna. Kivijalkakaupat etenkin kodintekniikan alalla ovat muuttuneet yhä enemmän tuotteiden näyttelytilojen suuntaan ja tavarantoimittajat haluavat useassa tapauksessa tuotteilleen verkkokaupan näkyvyyden lisäksi myös fyysisen esittelytilan ja esimerkiksi tuotteiden myymiseen erikoistunutta myyntihenkilöstöä. Lisäksi integroiva toimintamalli mahdollistaa tietyissä tapauksissa laajemman tuotevalikoiman ja edullisemmat ostoehdot vain verkossa tapahtuvaa kauppaa harjoittaviin toimijoihin verrattuna. Toimittajasuhteet ovat tietyillä kodintekniikan tuotealueilla Suomessa ehtineet vakiintua. Tavarantoimittajat tarjoavat tuotteitaan monessa tapauksessa Suomen markkinoilla vain rajatulle määrälle toimijoita, mikä on parantanut alan suurimpien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. 3

8 B.5 Konsernirakenne Verkkokauppa.com Oyj on konsernin Suomessa rekisteröity emoyhtiö. Yhtiöllä on yksi täysin omistettu tytäryhtiö. Tytäryhtiö on rekisteröity Viroon ja sen nimi on Arctecho Oü ja päätoimipaikka Tallinna. Tytäryhtiössä ei ole ollut operatiivista toimintaa viimeisen neljän (4) vuoden aikana. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 38 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Esitteen päivämäärän on merkitty alla olevaan taulukkoon: Osakkeenomistaja Osakkeita kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Samuli Seppälä ,56 Rite Internet Ventures Holding AB 1) ,29 Ville Skogberg ,01 Lombard International Assurance S.A. 2) ,49 Kai Seikku ,37 Antti Tiitola ,37 Muut osakkeenomistajat 3) ,92 Kokonaismäärä ,00 1) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 13 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsen Peter Lindell on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 86 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. 2) Osakkeiden edunsaaja on Ulf Eklöf. 3) Yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka pääosin koostuvat Yhtiön henkilöstöstä. Mikäli kaikki Antiosakkeet merkitään Uusannissa, Myyjät myyvät Listautumisannissa kaikki tarjoamansa Myyntiosakkeet ja kun Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti ennen Listautumisannin toteutusta oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ja ostaa Yhtiön osakkeita Samuli Seppälältä, ovat yllämainittujen osakkeenomistajien omistusosuudet Listautumisannin jälkeen seuraavat: Osakkeenomistaja Osakkeita kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Samuli Seppälä 1) ,90 Rite Internet Ventures Holding AB 1), 2) ,90 Ville Skogberg ,41 Lombard International Assurance S.A. 3) ,34 Kai Seikku ,26 Antti Tiitola ,26 Muut osakkeenomistajat 4) ,64 Uudet osakkeenomistajat ,30 Kokonaismäärä ,00 1) Rite Internet Ventures Holding AB:lla on vuonna 2009 solmitun sopimuksen, siihen myöhemmin tehtyjen muutosten sekä Yhtiön yhtiökokouksen ja osakkeenomistajien yksimielisten päätösten perusteella oikeus ennen Yhtiön Listautumisannin toteutusta merkitä yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta kappalehintaan 3,91 euroa per osake kokonaismerkinnän ollessa enintään 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Rite Internet Ventures Holding AB:lla on samaan sopimukseen perustuen oikeus ennen Listautumisannin toteutusta ostaa Samuli Seppälältä yhteensä enintään osaketta hintaan 3,91 euroa kappale. Sopimuksen mukaan merkintä tulee tehdä ennen Yhtiön Listautumisantia. Rite Internet Ventures Holding AB käyttää oikeutensa merkitä uusia osakkeita ja ostaa osakkeita Samuli Seppälältä kokonaisuudessaan. Merkintä merkitään kaupparekisteriin arviolta viimeistään ) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 13 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsen Peter Lindell on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 86 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. 3) Osakkeiden edunsaaja on Ulf Eklöf. 4) Yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka pääosin koostuvat Yhtiön henkilöstöstä. Yhtiö ei ole tietoinen Listautumisannin jälkeisistä tapahtumista tai järjestelyistä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. 4

9 B.7 Liikkeeseenlaskijaa koskevat valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja tunnusluvuista , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitetyt vuotta 2013 koskevat tiedot ovat Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneiden tilikausien osalta tiedot perustuvat kyseisten tilikausien tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja ja päättyneiltä tilikausilta on oikaistu siten, että luvut ovat vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tilinpäätöksen kanssa. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti ( FAS ). Yhtiön taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Tuloslaskelman tietoja Euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastamaton, oikaistu) 2011 (tilintarkastamaton, oikaistu) Tuloslaskelman tietoja 1) Liikevaihto 2) 3) 5) Materiaalit ja palvelut 2) 3) Liiketoiminnan muut tuotot 5) Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 3) 4) Liikevoitto tai -tappio Korko- ja rahoitustuotot 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoituskulut Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto tai tappio ) Tilinpäätöksessä 2013 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuosien 2011 ja 2012 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 5) mukaisesti. Tilinpäätöksessä 2012 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuoden 2011 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 3) mukaisesti. Tilikaudella 2013 tilinpäätöksessä 2012 muuttuneita laadintaperiaatteita tarkennettiin alaviitteen 2) mukaisesti. Tehdyt oikaisut vaikuttavat vuosien tuloslaskelman esitystapaan. Tehdyillä oikaisuilla ei ole takautuvaa tulosvaikutusta vuosiin ) Tilikauden 2012 liikevaihdosta on siirretty markkinointituiksi luokiteltuja hyvityksiä 692 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi ja tilikauden 2011 liikevaihdosta on vastaavasti siirretty 170 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi. Oikaisu johtuu tilikaudella 2013 tehdystä liikevaihtoon kirjattavien markkinointitukien luokitteluperiaatteen tarkennuksesta. 3) Vuoden 2012 tilinpäätöksessä laadintaperiaatteiden muutosten johdosta oikaistiin vuoden 2011 vertailutietoja a) siirtämällä liikevaihtoon tuhatta euroa liiketoiminnan muista kuluista, b) siirtämällä liikevaihtoon 344 tuhatta euroa, joka aikaisemmin oli kirjattu ulkopuolisten palveluiden hyvitykseksi ja c) siirtämällä vuoden 2011 liiketoiminnan muista kuluista tuhatta euroa tilikauden ostoiksi. Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilaisissa medioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimittajista maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin Yhtiön omiin markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut tuotot liikevaihdoksi ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman erässä ostot. Edellä mainittu laadintaperiaatteiden muutos on tehty tilinpäätökseen 2012 ja tämän vertailutietoihin. 4) Tilinpäätöksessä 2012 tarkennettiin rahaliikenteenpalvelumaksujen esitystapaa siirtämällä tuloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut vuoden 2011 korkokuluista ja muista rahoituskuluista rahaliikenteen palvelumaksut 110 tuhatta euroa. 5) Tilikaudella 2013 oikaistiin liikevaihtoon vuoden 2012 liiketoiminnan muista tuotoista 329 tuhatta euroa ja vuoden 2011 liiketoiminnan muista tuotoista 332 tuhatta euroa muutamien tuote- ja palvelutoimintojen vakiinnuttua osaksi yhtiön tavanomaista liiketoimintaa. 5

10 Taseen tietoja Euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastettu) 2011 (tilintarkastettu) Taseen tietoja Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Osakemerkintäsaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Osakepääoma Uusmerkintä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Pääomalainat 1) Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Pääomalainat 2) Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä ) Pääomalainojen pääoma ja maksamattomat korot maksetaan kokonaisuudessaan ennen Listautumisantia arviolta , jolloin pääomalainoihin liittyvien maksamattomien korkojen määrä olisi euroa. 2) Yhtiö maksoi takaisin Rite Internet Ventures Holding AB:lta olevan pääomalainan pääomaltaan euroa. 6

11 Yhtiön rahavirtalaskelma Tuhatta euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastettu) 2011 (tilintarkastettu) Rahavirtalaskelman tietoja Liiketoiminnan rahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavirrat yhteensä Yhtiön tunnusluvut EUR FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastamaton, oikaistu) 2011 (tilintarkastamaton, oikaistu) Liikevaihdon ja tuloksen tunnusluvut Liikevaihdon kasvu, prosenttia 1) 6,0 17,1 * Myyntikate liikevaihdosta, prosenttia 2) 15,7 13,1 12,9 Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 3) Käyttökate (EBITDA), prosenttia 4) 3,2 0,4 0,9 Liikevoittoprosentti 5) 2,8** 0,0 0,4 Tilikauden voittoprosentti 6) 1,8-0,3-0,2 Pääomarakenteen tunnusluvut Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 7) Käyttöpääoma, tuhatta euroa 8) Omavaraisuusaste (ml. pääomalainat), prosenttia 9) 22,5** 17,9 13,7 Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), prosenttia 10) 14,6** 8,3 10,6 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euroa 11) 0,80-0,12-0,06 Tulos per osake (dilutoitu), euroa 12) 0, Operationaaliset tunnusluvut Asiakasvierailujen lukumäärä (verkkokauppa), miljoonaa kappaletta 13) 35,0 30,5 * Asiakasvierailujen lukumäärä (kivijalkakauppa), miljoonaa kappaletta 14) 2,8 2,4 2,2 Henkilöstön määrä vuoden lopussa 15) Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana 16) * Ei vertailukelpoisia lukuja ** Tilintarkastettu 7

12 Yhtiön tunnuslukujen laskentaperiaatteet 1) Liikevaihdon kasvu, prosenttia = (Liikevaihto Edellisen vuoden liikevaihto) / Edellisen vuoden liikevaihto x 100 2) Myyntikate liikevaihdosta, prosenttia = (Liikevaihto Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100 3) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja 4) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100 5) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100 6) Tilikauden voittoprosentti = Tilikauden tulos / Liikevaihto x 100 7) Korolliset nettovelat = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + pääomalainat rahat ja pankkisaamiset 8) Käyttöpääoma = Vaihto-omaisuus ostovelat + myyntisaamiset saadut ennakot 9) Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat) = (Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 veroaste)) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) x ) Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja) = (Oma pääoma + poistoero x (1 veroaste)) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) x ) Tulos per osake = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 12) Tulos per osake (dilutoitu) = Tilikauden tulos / (Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä Rite Internet Ventures Holding AB:n osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä osaketta). Luku on laskettu vain voitollisilta tilikausilta. 13) Asiakasvierailujen lukumäärä (verkkokauppa) = Asiakasvierailujen määrä Yhtiön kotisivuilla Yhtiön omien järjestelmien perusteella laskettuna 14) Asiakasvierailujen lukumäärä (kivijalkakauppa) = Asiakasvierailujen määrä Yhtiön myymälöissä Yhtiön omien järjestelmien perusteella laskettuna. 15) Henkilöstön määrä vuoden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä vuoden viimeisellä viikolla 16) Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana = Kuukausittaisesta keskimääräisestä henkilöstömäärästä laskettu vuotuinen keskiarvo 8

13 Liiketoiminnan kausivaihtelu Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta ja liikevoitosta kullakin tilikaudella kertyy viimeisen vuosineljänneksen myynnistä. Alla esitetyt taulukot kuvastavat kausivaihtelua vuoden 2013 vuosineljännesten välillä. Tuloslaskelman tietoja Euroa (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) FAS (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Tuloslaskelma Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan voitto (tappio) Muut korko ja -rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia kuluja Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoerojen muutos Tuloverot Kauden voitto (tappio)

14 Tase FAS (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Muut saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

15 B.8 Valikoidut pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot Ei sovellu. Tähän Esitteeseen ei ole sisällytetty pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. B.9 Tulosennuste tai -arvio Ei sovellu. Esitteeseen ei sisälly tulosennustetta tai -arviota. B.10 Kuvaus historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen muistutusten luonteesta B.11 Liikkeeseenlaskijan käyttöpääoma Yhtiön , , päättyneitä tilikausia koskevat tilintarkastuskertomukset eivät sisältäneet huomautuksia. Yhtiön tilintarkastaja kiinnittää tilintarkastuskertomuksissaan vuosilta huomiota Yhtiön riitaan Teosto Ry:n kanssa. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksissa vuosilta , että tilintarkastuskertomuksia vuosilta ei ole mukautettu kyseisen riidan osalta. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoma on riittävä kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet tämän Esitteen julkistamista seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseenlaskettujen täysin maksettujen osakkeiden sekä liikkeeseen laskettujen mutta vain osittain maksettujen osakkeiden lukumäärä C.4 Kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka ISIN-koodi on FI Osakkeet ovat euromääräisiä. Yhtiön osakepääoma oli Esitteen päivämääränä euroa ja se jakaantui täysin maksettuun osakkeeseen. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön osakkeita Listautumisannissa osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Yhtiökokoukset Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava Osakkeiden pakollinen lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. Osingot ja muu voitonjako Kaikki Yhtiön Osakkeet, mukaan lukien Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa) sen jälkeen, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osingonjako tai osingonjakoa koskevan valtuutuksen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien 11

16 enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Lisäksi osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. C.5 Kuvaus mahdollisista arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Esitteen jakelulle tai Listautumisannille on tiettyjen valtioiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osatekijässä E.5 on kuvattu osakkeita koskevat myynninrajoitussopimukset. C.6 Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella VERK. Osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa arvioidaan olevan C.7 Osingonjakoperiaatteet Yhtiön hallitus on kokouksessaan määrittänyt Yhtiölle osingonjakopolitiikan. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön toiminnan pääpaino on liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Listautumisannissa tarjotut Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja oikeuttavat kaikkiin tuleviin osinkoihin siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdenkään tilikauden osalta ei ole varmuutta maksettavien osinkojen määrästä tai siitä, että Yhtiö ylipäätänsä maksaa osinkoja. Yhtiön tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät ole yhteydessä kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettaviin osinkoihin. Lisäksi Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyvät kovenantit saattavat asettaa rajoituksia voitonjaolle. Jakso D Riskit D.1 Keskeiset tiedot tärkeimmistä liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaisista riskeistä Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä: Negatiivinen talouskehitys ja yleinen taloudellinen epävarmuus voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kodintekniikan markkinalla vallitseva kysyntä Suomessa ja lähialueilla vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Toimialalla vallitseva kova kilpailu voi aiheuttaa Yhtiölle hinnoittelupaineita, mikä voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kilpailu voi lisäksi johtaa tuotteiden myynnin laskuun sekä siihen, että Verkkokauppa.com menettää markkinaosuuttaan. Kodintekniikan markkinalla vallitseva nopea tuotekehitys ja kysyttyjen tuotteiden nopea vaihtuvuus luovat haasteita ennustettavuudelle. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä: Verkkokauppa.com ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. Verkkokauppa.comin liiketoiminta on kausiluonteista ja Yhtiön liikevaihto ja - voitto ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä, mikä vaikeuttaa suunnittelua ja ennustamista sekä asettaa liiketoiminnan alttiiksi tietyille riskeille. Yhtiön kasvustrategiaan ja laajentamissuunnitelmiin liittyy investointeja ja kustannuksia, mikä voi vaikuttaa Yhtiön kannattavuuteen. Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä, IT-järjestelmien puutteet sekä tietojärjestelmiin liittyvät häiriöt tai viat tai ulkopuoliset verkkohyökkäykset voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä. Verkkokauppa.comin toimintaan liittyy operatiivisia riskejä, mitkä voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. 12

17 Yhtiö voi epäonnistua varastotason hallinnassaan. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee ylläpitämään ja kehittämään suhteitaan tavarantoimittajiin tai muihin Yhtiön sopimuskumppaneihin, tai että Yhtiön ostoja toimitusehdoissa ei tapahtuisi kielteisiä muutoksia, taikka että Yhtiö pystyisi seuraamaan ja hyödyntämään tavarantoimittajien myöntämiä alennuksia tai tukia menestyksekkäästi. Viivästykset tavarantoimittajien toimituksissa, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet ja Yhtiön epäonnistuminen toimitusketjunsa hallinnassa ja sen varmistamisessa voi johtaa siihen, että tuotteita ei ole saatavilla myytäväksi asiakkaille. Tuotteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteisiin liittyviin immateriaalioikeuksiin, takuuseen ja vakuutuksiin liittyvät riskit voivat vaikuttaa Yhtiöön. Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. Yhtiö voi epäonnistua raportoinnissaan markkinoille. Korkein oikeus on päätöksellään myöntänyt valitusluvan Yhtiön ja Teosto ry:n välisessä hyvitysmaksujen laiminlyöntiä koskevassa asiassa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta riippuen riidalla voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. D.3 Keskeiset tiedot tärkeimmistä arvopapereille ominaisista riskeistä Osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Osakkeet eivät ole aiemmin olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena ja osakekurssin mahdollinen heilahtelu, Osakkeiden vähäinen likviditeetti tai luovutusrajoitukset voivat vaikuttaa epäedullisesti Osakkeiden haltijoiden taloudelliseen asemaan. Osakeomistus on keskittynyttä ja pääosakkeenomistajalla on merkittävä päätösvalta. Verkkokauppa.comin maksamien osinkojen määrästä ei voi olla mitään takeita. Tulevat osakeannit ja -myynnit voivat alentaa Verkkokauppa.comin osakekurssia. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan. Jakso E Tarjous E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoami sen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset Yhtiö arvioi hankkivansa Listautumisannissa noin 16,6 miljoonan euron nettotuotot 1 Yhtiön maksettavaksi tulevien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiön johdon arvion mukaan Listautumisannista aiheutuu Yhtiölle yhteensä noin 1,4 miljoonan euron kulut. Yhtiö ei saa osuutta Myyjien Listautumisannin yhteydessä myymistä osakkeista saamista noin 35,3 miljoonan euron varoista 2. E.2a Syyt tarjoamiseen, tuottojen käyttö ja arvioidut kokonaisnettotuotot. Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhtiö arvioi hankkivansa Listautumisannissa noin 16,6 miljoonan euron nettotuotot. E.3 Listautumisannin ehdot Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Antiosakkeita. Vastaavasti termit merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintätarjous ja merkintäsitoumus (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Uusantiin että Osakemyyntiin. 1 Laskettuna Alustavan Merkintähinnan keskihinnalla. 2 Laskettuna Alustavan Merkintähinnan keskihinnalla. 13

18 Yleiskuvaus Listautumisanti Uusannissa ja Osakemyynnissä (yhdessä Listautumisanti ) tarjotaan alustavasti enintään Verkkokauppa.com Oyj:n ( Yhtiö ) osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ) ja Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat 32,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ottaen huomioon, että i) Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja että ii) Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin erityisistä ehdoista. Uusanti Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta enintään uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen uutta osaketta ( Antiosakkeet ) tarjoten uusia Osakkeita institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Uusanti ). Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Uusannin yhteydessä. Uusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen. Uusannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat enintään noin 10,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ottaen huomioon, että Uusannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Osakemyynti Yhtiön osakkeenomistajat Samuli Seppälä ja Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta) ( Myyjät ) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään Osaketta ( Myyntiosakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Osakemyynti ). Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 21,38 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Uusannin jälkeen ottaen huomioon, että Uusannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Mikäli Listautumisantia ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Rite Internet Ventures Holding AB:n myymien Osakkeiden määrää. 14

19 Lisäosakeoptio Rite Internet Ventures Holding AB (antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta NASDAQ OMX First North listalla, eli arviolta välisenä ajanjaksona, enintään Osaketta tai hankkia näille merkitsijät yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Sikäli kun Lisäosakeoptio käytetään, Pääjärjestäjä sitoutuu hankkimaan merkitsijät näille osakkeille. Vakauttamistoimenpiteet Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta NASDAQ OMX First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Erityisesti Pääjärjestäjä voi myydä suuremman määrän Osakkeita kuin sillä on hallussa, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä osakkeiden määrää, jonka Pääjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Pääjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi Pääjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Pääjärjestäjä voi myös myydä Osakkeita yli Lisäosakeoption kattaman määrän, jolloin syntyy kattamaton lyhyt positio. Kattamaton lyhyt positio ei kuitenkaan saa ylittää viittä prosenttia alkuperäisestä tarjouksesta. Pääjärjestäjän on katettava kattamaton lyhyt positio ostamalla Osakkeita markkinoilta. Kattamaton lyhyt positio syntyy todennäköisimmin silloin, jos Pääjärjestäjä uskoo, että Osakkeiden markkinahintaan kohdistuu Osakkeiden hinnoittelun jälkeen hintaa alentavia paineita, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Listautumisannissa Osakkeita ostaneisiin sijoittajiin. Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi myös ostaa osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinostoohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjä solmii Lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Rite Internet Ventures Holding AB:n (tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön) kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Jos Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden määräysten mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Rite Internet Ventures Holding AB:lle. Pääjärjestäjä Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea tai Pääjärjestäjä ). Merkintätakaus Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"). Järjestämissopimus sisältää Nordean merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Uusannin että Osakemyynnin) osalta. Listautumisannin ehdollisuus Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta Listautumisanti on ehdollinen ja edellyttää, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välillä. 15

20 Merkintäaika Instituutioannin merkintäaika alkaa kello 10:00 ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika alkaa kello 10:00 ja päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään kello 16:00. Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin tai Nordean konttoreissa päättyy viimeistään kello Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 20,00 euron ja enintään 24,00 euron merkintähintaan Osakkeelta ( Alustava Merkintähinta ). Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta Merkinnän peruuttaminen Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa. Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta ( Hinnoittelu ). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , Listautumisannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai mikäli Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen ( Sitoumus ) ennen Alustavan Merkintähinnan muuttamista tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Instituutio- tai Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa. Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää Sitoumuksensa osakemäärä muuttumattomana maksamalla Alustavan Merkintähinnan enimmäishinnan ja uuden hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen merkintähinnan välisen erotuksen kerrottuna Sitoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään 16

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Verkkokauppa.com Oyj Neljännesvuositiedote 1.1. 31.12.2013. Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Loka-joulukuu 2013 lyhyesti Vuoden viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014. Samuli Seppälä Toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014. Samuli Seppälä Toimitusjohtaja Verkkokauppa.com Oyj Q1/2014-25.4.2014 Samuli Seppälä Toimitusjohtaja Verkkokauppa.comin asiakaslupaus Markkinoiden kilpailukykyisin toimintamalli mahdollistaa pääoman tehokkaan käytön Todennäköisesti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot