ESITE Verkkokauppa.com Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj"

Transkriptio

1 ESITE Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) sisältäen uusannin ( Uusanti ) ja osakkeiden myynnin ( Osakemyynti ), Verkkokauppa.com Oyj ( Verkkokauppa.com tai Yhtiö ) ja Yhtiön osakkeenomistajat Samuli Seppälä ja Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta) ( Myyjät ) tarjoavat merkittäväksi ja ostettavaksi alustavasti enintään Yhtiön osaketta ( Osakkeet ). Yhtiö tarjoaa merkittäväksi uutta Osaketta ( Antiosakkeet ) ja Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään Osaketta ( Myyntiosakkeet ), Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä Tarjottavat Osakkeet. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ). Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on alustavasti 20,00 24,00 euroa ( Alustava Merkintähinta ) jäljempänä tässä esitteessä ( Esite ) kuvatulla tavalla. Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ( Pääjärjestäjä ). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet tuottavat Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ) kaupankäyntitunnuksella VERK. Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen tulee First North Nordic Rulebook - sääntöjen ( First North Säännöt ) mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimaan Nordea Pankki Suomi Oyj. Instituutioannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin tai Nordean konttoreissa päättyy viimeistään kello Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Esitteen jaksossa Listautumisannin ehdot. Osakkeiden lopullinen merkintähinta julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tämän Esitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Tätä Esitettä ei saa levittää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Osakkeita ei pidä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Katso Tärkeitä tietoja Esitteestä. Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso tämän Esitteen kohta Riskitekijät.

2 TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ( Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden I, III ja XXII sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 15/ /2014. Esite on laadittu suomen kielellä. Lisäksi siitä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa suomenkielistä Esitettä tiettyjä, muille kuin Suomessa toimiville sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt englanninkielistä käännösversiota. Mikäli suomen- ja englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Esitteen suomenkielisen ja englanninkielisen version jakelua koskevat rajoitukset poikkeavat toisistaan. Tämä Esite on saatavilla suomenkielisenä Listautumisannin merkintäpaikoista sekä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, Helsinki. Tämä Esite on lisäksi saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta arviolta alkaen. Tässä Esitteessä Verkkokauppa.com ja Yhtiö tarkoittavat Verkkokauppa.com Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Verkkokauppa.com Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Verkkokauppa.com on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen Osakeyhtiölaki ). Esitteeseen liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Esitteeseen liittyvissä riidoissa. Merkinnällä viitataan tässä Esitteessä sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai antamiin sitoumuksiin Listautumisannin yhteydessä riippumatta siitä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita. Samoin merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintämääräys ja merkintäsitoumus (sekä muut vastaavat termit) viittaavat sekä Myyntiosakkeiden myyntiin että Antiosakkeisiin. Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Listautumisannin yhteydessä mahdollistamaan Osakkeiden listaamisen ja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Osakkeiden ostamista tai merkitsemistä. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Esitteessä ilmoitetuista lähteistä. Mikään tässä Esitteessä ei muodosta Yhtiön tai Pääjärjestäjän lupausta tai vakuutusta tulevaisuudesta eikä tätä Esitettä tule pitää tällaisena lupauksena tai vakuutuksena. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omaan arvioonsa Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta ja Pääjärjestäjän tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eikä Pääjärjestäjä anna neuvoja Listautumisannista tai tästä Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Ketään ei ole valtuutettu Listautumisannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön, Myyjien tai Pääjärjestäjän hyväksymiksi. Esitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö kuitenkin oikaisee ja täydentää tässä Esitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 :n mukaisesti. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Pääjärjestäjälle voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Pääjärjestäjä ei vastaa tämän Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai liittyen Yhtiöön, Myyjiin, Listautumisantiin tai Tarjottaviin Osakkeisiin. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja Osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Listautumisannissa tarjottuja Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Esitettä tai ostaa Osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista ja rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön, Myyjien tai Pääjärjestäjän vastuulla. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista Listautumisannin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Myyjillä tai Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Verkkokauppa.com pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Osakkeiden merkinnän, jonka Verkkokauppa.com tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ...ii SISÄLLYSLUETTELO...iii TIIVISTELMÄ...1 RISKITEKIJÄT YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA VALUUTTAKURSSIT LISTAUTUMISANNIN JA LISTAUKSEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ LISTAUTUMISANNIN EHDOT PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Yleinen talouskehitys Vähittäiskauppa Suomessa Kodintekniikan ala Suomessa Verkossa tapahtuva kauppa Suomessa Vähittäiskaupan näkymät ja trendit VERKKOKAUPPA.COMIN LIIKETOIMINTA...53 Yleiskuvaus Liiketoimintamalli Keskeiset vahvuudet Liiketoimintastrategia Myytävät tuotteet ja palvelut Immateriaalioikeudet Yhtiön organisaatio ja henkilöstö Hankintatoimi Logistiikka Myymälä- ja jakeluverkosto Aineellinen käyttöomaisuus Myynti ja markkinointi Tietojärjestelmät Tutkimus ja tuotekehitys Merkittävät tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat sopimukset Vakuutukset Oikeudellinen rakenne Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Ympäristöasiat Yhtiön historia ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Yhtiön toimintaympäristö Tulevaisuuden näkymät Tapahtumia edellisen tilikauden päättymisen jälkeen Liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoiminnan tulos Rahavirta Korolliset velat ja muut vastuusitoumukset iii

4 Maksuvalmius ja rahoituksen lähteet Investoinnit Tilinpäätöksen keskeiset laatimisperiaatteet Riskienhallinta YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA JÄRJESTELYT LÄHIPIIRIN KANSSA YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA...91 FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT LIITE 1 MYYJINÄ TOIMIVAT OSAKKEENOMISTAJAT LIITE 2 VERKKOKAUPPA.COMIN YHTIÖJÄRJESTYS LIITE 3 YHTIÖN TILINTARKASTETUT TILINPÄÄTÖKSET TILIKAUSILTA 2011, 2012 JA 2013 F-1 iv

5 TIIVISTELMÄ Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Tiedonantovelvollisuus A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää olisi pidettävä Esitteen johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Verkkokauppa.com Oyj:n ( Verkkokauppa.com tai Yhtiö ) osakkeisiin koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Rahoituksenvälittäjät Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja takaaja Osatekijä Tiedonantovelvollisuus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka ja oikeudellinen muoto, liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Liikkeeseenlaskijan tämänhetkisen toiminnan luonne ja päätoimiala Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on Verkkokauppa.com Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yleiskuvaus Verkkokauppa.com Oyj on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva verkko- ja vähittäiskauppias. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, vähittäismyymälöidensä ja jakeluverkostonsa kautta noin nimikkeen tuotevalikoimaa. Yhtiö toimii pääasiassa kodintekniikan alueella ja tarjoaa myymiinsä tuotteisiin liittyviä palveluita. Yhtiö myy tuotteita sekä ulkopuolisten valmistajien tuotemerkkien että omien tuotemerkkien alla. Liiketoimintamalli Yhtiö toimii integroidulla verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävällä liiketoimintamallilla, jossa Yhtiön verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa täydentää kolme Suomen merkittävissä kasvukeskuksissa sijaitsevaa vähittäismyymälää. Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteeseen ja ostaa Yhtiön myymälä- tai varastovalikoimiin kuuluvan tuotteen kanavasta riippumatta samaan hintaan Yhtiön verkkokaupassa tai vähittäismyymälässä. Tuotteiden jakelu tapahtuu asiakkaan valinnan mukaisesti yhteistyökumppaneiden jakelupisteiden, kotiinkuljetuksen tai vähittäismyymälöiden kautta. Yhtiön visiona on tarjota asiakkailleen Suomen paras itsepalveluun perustuva ja verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävä asiakaskokemus, joka muodostuu tuotteiden (i) edullisesta hinnasta, (ii) laajasta tuotevalikoimasta, (iii) hyvästä saatavuudesta sekä (iv) toiminnan läpinäkyvyydestä ja asiakaskeskeisyydestä. Edullinen hinta: Yhtiö pyrkii tarjoamaan tuotteensa asiakkailleen edulliseen hintaan tunnuslauseensa Todennäköisesti aina halvempi -mukaisesti. Yhtiö pyrkii välttämään niiden tuotteiden myyntiä, minkä osalta se ei pysty toteuttamaan asiakaslupaustaan. Yhtiö myy tuotteensa asiakkaalle samaan hintaan riippumatta myyntikanavasta tai tuotteen jakelutavasta. Yhtiö ottaa hinnoittelussaan huomioon myytävien tuotteiden katetason, kysynnän kausivaihtelut sekä pyrkii optimoimaan hinnoittelun avulla varaston kiertoa. 1

6 Laaja tuotevalikoima: Yhtiö tarjoaa tämän Esitteen päivämääränä noin nimikkeen ja kasvavan valikoiman tuotteita. Yhtiön nykyinen tuotevalikoima keskittyy pääasiassa kodintekniikkaan. Viime vuosina Yhtiö on laajentanut tuotevalikoimansa kodintekniikan alueella (esim. isot ja pienet kodinkoneet) sekä tuonut tuotevalikoimaansa tuotteita uusilta tuotealueilta. Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaisella tuotealueellaan laajan tuotevalikoiman sekä markkinoiden houkuttelevimmat tuotteet ja tuotemerkit. Yhtiöllä on yli omien tuotemerkkien alla myytävää tuotenimikettä. Hyvä saatavuus: Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteisiin ja ostaa tuotteen verkkokaupan ohella Yhtiön vähittäismyymälöissä, jotka sijaitsevat kasvukeskuksissa Suomessa sekä Helsingin myymälän yhteyteen avatussa 24/7 periaatteella toimivassa myynti- ja noutopisteessä. Asiakas voi tilata toimituksen Yhtiön myymälöiden lisäksi Suomessa yhteensä yli jakelupisteeseen sekä tuotteen kotiinkuljetuksen. Tuotteiden saatavuutta parantaa Helsingin myymälän yhteydessä integroidusti toimiva keskusvarasto. Toiminnan läpinäkyvyys ja asiakaskeskeisyys: Yhtiön tavoitteena on toimia asiakkaan suuntaan läpinäkyvästi. Yhtiö kertoo asiakkaille tuotteiden saatavuustiedot ja toimitusajat. Yhtiö julkaisee tuotteiden palautusprosentit, kertoo asiakkailleen tuotevirheistä ja korjausta vaatineista tuotteista sekä julkaisee tuotteita koskevat asiakasarvioinnit. Vuoden 2013 lopussa Yhtiön tuotteista oli julkaistu yhteensä yli asiakasarviota Yhtiön verkkopalvelussa. Keskeiset vahvuudet Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön vahvuudet ovat seuraavat: Yhtiö toimii pääasiassa voimakkaasti kasvavilla verkkokaupan markkinoilla, mikä luo vahvan alustan kasvulle tulevaisuudessa. Yhtiön vahva verkkotuotemerkki ja asema vahvana verkkokaupan toimijana mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen kuluttajien ostojen keskittyessä vahvemmille verkkokaupan toimijoille. Kivijalka- ja verkkokauppaa yhdistävä integroitu toimintamalli tuo Yhtiön johdon arvion mukaan etua kuluttajalle ja luo tavarantoimittajille houkuttelevamman alustan markkinoida tuotteita pelkästään verkkokauppaan tai fyysisiin liikkeisiin perustuvaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön alhainen kustannusrakenne mahdollistaa kilpailukykyisenä pysymisen kilpailluilla ja keskittyvillä markkinoilla. Alalle tulon esteet ovat Yhtiön toimialalla kasvaneet koventuneen hintakilpailun, toimittajasuhteiden vakiintuneisuuden ja toiminnan käynnistämiseen liittyvien huomattavien aloituskustannusten takia. Yhtiön nykyinen liiketoimintamalli mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen liiketoiminnan laajuuden kasvaessa. B.4a Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan vaikuttaneet merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan ovat viime aikoina vaikuttaneet erityisesti seuraavat suuntaukset: Kodintekniikan myynnin arvo on kasvanut Suomessa viime vuosina ja erityisesti vuosina Vuonna 2011 kodintekniikan myyntiarvo kasvoi 13 prosenttia ja vuonna prosenttia. Kodintekniikan myynnin arvo kasvoi myös vuonna 2013 noin 3 prosenttia heikosta makrotalouden kehityksestä huolimatta. Kodintekniikan alueella erityisesti on viime vuosina kasvanut matkapuhelinten ja kodin tietotekniikan myyntiarvo. Vähittäiskaupan kuluttajakysyntä on siirtynyt kasvavassa määrin verkkokanaviin. Verkossa tapahtuvien ostojen osuus on kasvanut suureksi etenkin yhtiön pääasiallisilla markkinoilla kodintekniikassa. Lisäksi kodintekniikan alalla kuluttajat etsivät usein tuotetietoa verkossa ennen varsinaista ostopäätöstä kivijalkakaupassa. Verkossa tapahtuvan kaupan kasvun ajureina ovat viime vuosina olleet etenkin kuluttajien kasvanut luottamus verkossa tapahtuvaa kauppaa kohtaan sekä perinteisen 2

7 vähittäiskaupan toimijoiden lisääntynyt verkossa tapahtuvan kaupan käyttö. Vaikka vähittäiskaupan siirtymää verkkokanaviin on jo tapahtunut, on verkossa tapahtuvalla kaupalla Suomessa edelleen kasvupotentiaalia. Suomen kodintekniikan markkinoilla vallitsee voimakas kilpailu, jonka seurauksena useat alan toimijat ovat viime vuosien aikana ilmoittaneet toimintojensa lakkauttamisesta, huomattavasta sopeuttamisesta tai liiketoimintamallin muuttamisesta. Kodintekniikan vähittäiskaupan alalla toimivien kivijalkakauppojen lukumäärän ennustetaan laskevan edelleen tulevaisuudessa. Kodintekniikan markkinat ovat Suomessa viime vuosina keskittyneet kolmen suurimman toimijan kasvattaessa osuuttaan alan myynnistä. Verkossa tapahtuvassa kaupassa on tärkeää olla yksi ensimmäisistä kuluttajan mieleen tulevista alan toimijoista kuluttajien ostaessa tuotteensa huomattavasti harvemmilta toimijoilta perinteiseen kivijalkakauppaan verrattuna. Näin vahvan tuotemerkin ja luotettavuuden merkitys on suurempi verkossa tapahtuvassa kaupassa. Kuluttajien hintatietoisuus on kasvanut viime vuosina internetin yleistyessä kuluttajien tiedonhankinnan kanavana ja internetin lisätessä kaupan alan läpinäkyvyyttä esimerkiksi hinnoittelussa. Esimerkkeinä kehityksestä voidaan mainita esimerkiksi internetin hintavertailupalvelujen yleistyminen. Palkansaajien ostovoiman heikentynyt kehitys Yhtiön päämarkkina-alueella Suomessa vaimean ansiokehityksen, heikentyneen työllisyystilanteen, ja veronkorotusten seurauksena, kuluttajien talousluottamuksen pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi taso ja useat verotukselliset ratkaisut ovat heikentäneet yleistä kulutuskysyntää Yhtiön toiminta-alueella ja heikentäneet kodintekniikan alan kasvua. Toisaalta samat tekijät myös kasvattavat kuluttajien hintatietoisuutta, mikä parantaa alhaisemmalla kustannusrakenteella toimivien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. Verkko- ja kivijalkakanavaa integroivilla toimijoilla on kilpailuetuja vain verkossa tapahtuvan kaupan toimijoihin verrattuna. Kivijalkakaupat etenkin kodintekniikan alalla ovat muuttuneet yhä enemmän tuotteiden näyttelytilojen suuntaan ja tavarantoimittajat haluavat useassa tapauksessa tuotteilleen verkkokaupan näkyvyyden lisäksi myös fyysisen esittelytilan ja esimerkiksi tuotteiden myymiseen erikoistunutta myyntihenkilöstöä. Lisäksi integroiva toimintamalli mahdollistaa tietyissä tapauksissa laajemman tuotevalikoiman ja edullisemmat ostoehdot vain verkossa tapahtuvaa kauppaa harjoittaviin toimijoihin verrattuna. Toimittajasuhteet ovat tietyillä kodintekniikan tuotealueilla Suomessa ehtineet vakiintua. Tavarantoimittajat tarjoavat tuotteitaan monessa tapauksessa Suomen markkinoilla vain rajatulle määrälle toimijoita, mikä on parantanut alan suurimpien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. 3

8 B.5 Konsernirakenne Verkkokauppa.com Oyj on konsernin Suomessa rekisteröity emoyhtiö. Yhtiöllä on yksi täysin omistettu tytäryhtiö. Tytäryhtiö on rekisteröity Viroon ja sen nimi on Arctecho Oü ja päätoimipaikka Tallinna. Tytäryhtiössä ei ole ollut operatiivista toimintaa viimeisen neljän (4) vuoden aikana. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 38 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Esitteen päivämäärän on merkitty alla olevaan taulukkoon: Osakkeenomistaja Osakkeita kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Samuli Seppälä ,56 Rite Internet Ventures Holding AB 1) ,29 Ville Skogberg ,01 Lombard International Assurance S.A. 2) ,49 Kai Seikku ,37 Antti Tiitola ,37 Muut osakkeenomistajat 3) ,92 Kokonaismäärä ,00 1) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 13 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsen Peter Lindell on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 86 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. 2) Osakkeiden edunsaaja on Ulf Eklöf. 3) Yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka pääosin koostuvat Yhtiön henkilöstöstä. Mikäli kaikki Antiosakkeet merkitään Uusannissa, Myyjät myyvät Listautumisannissa kaikki tarjoamansa Myyntiosakkeet ja kun Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti ennen Listautumisannin toteutusta oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ja ostaa Yhtiön osakkeita Samuli Seppälältä, ovat yllämainittujen osakkeenomistajien omistusosuudet Listautumisannin jälkeen seuraavat: Osakkeenomistaja Osakkeita kpl Osuus osakkeista ja äänistä % Samuli Seppälä 1) ,90 Rite Internet Ventures Holding AB 1), 2) ,90 Ville Skogberg ,41 Lombard International Assurance S.A. 3) ,34 Kai Seikku ,26 Antti Tiitola ,26 Muut osakkeenomistajat 4) ,64 Uudet osakkeenomistajat ,30 Kokonaismäärä ,00 1) Rite Internet Ventures Holding AB:lla on vuonna 2009 solmitun sopimuksen, siihen myöhemmin tehtyjen muutosten sekä Yhtiön yhtiökokouksen ja osakkeenomistajien yksimielisten päätösten perusteella oikeus ennen Yhtiön Listautumisannin toteutusta merkitä yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta kappalehintaan 3,91 euroa per osake kokonaismerkinnän ollessa enintään 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Rite Internet Ventures Holding AB:lla on samaan sopimukseen perustuen oikeus ennen Listautumisannin toteutusta ostaa Samuli Seppälältä yhteensä enintään osaketta hintaan 3,91 euroa kappale. Sopimuksen mukaan merkintä tulee tehdä ennen Yhtiön Listautumisantia. Rite Internet Ventures Holding AB käyttää oikeutensa merkitä uusia osakkeita ja ostaa osakkeita Samuli Seppälältä kokonaisuudessaan. Merkintä merkitään kaupparekisteriin arviolta viimeistään ) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 13 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsen Peter Lindell on Rite Internet Ventures Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja, ja hän omistaa Esitteen päivämääränä määräysvaltayhteisöjensä kautta noin 86 prosenttia Rite Internet Ventures Holding AB:n osakekannasta. 3) Osakkeiden edunsaaja on Ulf Eklöf. 4) Yhteensä 32 osakkeenomistajaa, jotka pääosin koostuvat Yhtiön henkilöstöstä. Yhtiö ei ole tietoinen Listautumisannin jälkeisistä tapahtumista tai järjestelyistä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. 4

9 B.7 Liikkeeseenlaskijaa koskevat valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja tunnusluvuista , ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitetyt vuotta 2013 koskevat tiedot ovat Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneiden tilikausien osalta tiedot perustuvat kyseisten tilikausien tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja ja päättyneiltä tilikausilta on oikaistu siten, että luvut ovat vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tilinpäätöksen kanssa. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti ( FAS ). Yhtiön taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Tuloslaskelman tietoja Euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastamaton, oikaistu) 2011 (tilintarkastamaton, oikaistu) Tuloslaskelman tietoja 1) Liikevaihto 2) 3) 5) Materiaalit ja palvelut 2) 3) Liiketoiminnan muut tuotot 5) Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 3) 4) Liikevoitto tai -tappio Korko- ja rahoitustuotot 4) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoituskulut Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto tai tappio ) Tilinpäätöksessä 2013 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuosien 2011 ja 2012 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 5) mukaisesti. Tilinpäätöksessä 2012 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuoden 2011 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 3) mukaisesti. Tilikaudella 2013 tilinpäätöksessä 2012 muuttuneita laadintaperiaatteita tarkennettiin alaviitteen 2) mukaisesti. Tehdyt oikaisut vaikuttavat vuosien tuloslaskelman esitystapaan. Tehdyillä oikaisuilla ei ole takautuvaa tulosvaikutusta vuosiin ) Tilikauden 2012 liikevaihdosta on siirretty markkinointituiksi luokiteltuja hyvityksiä 692 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi ja tilikauden 2011 liikevaihdosta on vastaavasti siirretty 170 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi. Oikaisu johtuu tilikaudella 2013 tehdystä liikevaihtoon kirjattavien markkinointitukien luokitteluperiaatteen tarkennuksesta. 3) Vuoden 2012 tilinpäätöksessä laadintaperiaatteiden muutosten johdosta oikaistiin vuoden 2011 vertailutietoja a) siirtämällä liikevaihtoon tuhatta euroa liiketoiminnan muista kuluista, b) siirtämällä liikevaihtoon 344 tuhatta euroa, joka aikaisemmin oli kirjattu ulkopuolisten palveluiden hyvitykseksi ja c) siirtämällä vuoden 2011 liiketoiminnan muista kuluista tuhatta euroa tilikauden ostoiksi. Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilaisissa medioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimittajista maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin Yhtiön omiin markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut tuotot liikevaihdoksi ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman erässä ostot. Edellä mainittu laadintaperiaatteiden muutos on tehty tilinpäätökseen 2012 ja tämän vertailutietoihin. 4) Tilinpäätöksessä 2012 tarkennettiin rahaliikenteenpalvelumaksujen esitystapaa siirtämällä tuloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut vuoden 2011 korkokuluista ja muista rahoituskuluista rahaliikenteen palvelumaksut 110 tuhatta euroa. 5) Tilikaudella 2013 oikaistiin liikevaihtoon vuoden 2012 liiketoiminnan muista tuotoista 329 tuhatta euroa ja vuoden 2011 liiketoiminnan muista tuotoista 332 tuhatta euroa muutamien tuote- ja palvelutoimintojen vakiinnuttua osaksi yhtiön tavanomaista liiketoimintaa. 5

10 Taseen tietoja Euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastettu) 2011 (tilintarkastettu) Taseen tietoja Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Osakemerkintäsaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Osakepääoma Uusmerkintä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Pääomalainat 1) Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Pääomalainat 2) Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä ) Pääomalainojen pääoma ja maksamattomat korot maksetaan kokonaisuudessaan ennen Listautumisantia arviolta , jolloin pääomalainoihin liittyvien maksamattomien korkojen määrä olisi euroa. 2) Yhtiö maksoi takaisin Rite Internet Ventures Holding AB:lta olevan pääomalainan pääomaltaan euroa. 6

11 Yhtiön rahavirtalaskelma Tuhatta euroa FAS, (tilintarkastettu) 2012 (tilintarkastettu) 2011 (tilintarkastettu) Rahavirtalaskelman tietoja Liiketoiminnan rahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavirrat yhteensä Yhtiön tunnusluvut EUR FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastamaton, oikaistu) 2011 (tilintarkastamaton, oikaistu) Liikevaihdon ja tuloksen tunnusluvut Liikevaihdon kasvu, prosenttia 1) 6,0 17,1 * Myyntikate liikevaihdosta, prosenttia 2) 15,7 13,1 12,9 Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 3) Käyttökate (EBITDA), prosenttia 4) 3,2 0,4 0,9 Liikevoittoprosentti 5) 2,8** 0,0 0,4 Tilikauden voittoprosentti 6) 1,8-0,3-0,2 Pääomarakenteen tunnusluvut Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 7) Käyttöpääoma, tuhatta euroa 8) Omavaraisuusaste (ml. pääomalainat), prosenttia 9) 22,5** 17,9 13,7 Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), prosenttia 10) 14,6** 8,3 10,6 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euroa 11) 0,80-0,12-0,06 Tulos per osake (dilutoitu), euroa 12) 0, Operationaaliset tunnusluvut Asiakasvierailujen lukumäärä (verkkokauppa), miljoonaa kappaletta 13) 35,0 30,5 * Asiakasvierailujen lukumäärä (kivijalkakauppa), miljoonaa kappaletta 14) 2,8 2,4 2,2 Henkilöstön määrä vuoden lopussa 15) Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana 16) * Ei vertailukelpoisia lukuja ** Tilintarkastettu 7

12 Yhtiön tunnuslukujen laskentaperiaatteet 1) Liikevaihdon kasvu, prosenttia = (Liikevaihto Edellisen vuoden liikevaihto) / Edellisen vuoden liikevaihto x 100 2) Myyntikate liikevaihdosta, prosenttia = (Liikevaihto Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100 3) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja 4) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100 5) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100 6) Tilikauden voittoprosentti = Tilikauden tulos / Liikevaihto x 100 7) Korolliset nettovelat = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + pääomalainat rahat ja pankkisaamiset 8) Käyttöpääoma = Vaihto-omaisuus ostovelat + myyntisaamiset saadut ennakot 9) Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat) = (Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 veroaste)) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) x ) Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja) = (Oma pääoma + poistoero x (1 veroaste)) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) x ) Tulos per osake = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 12) Tulos per osake (dilutoitu) = Tilikauden tulos / (Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä Rite Internet Ventures Holding AB:n osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä osaketta). Luku on laskettu vain voitollisilta tilikausilta. 13) Asiakasvierailujen lukumäärä (verkkokauppa) = Asiakasvierailujen määrä Yhtiön kotisivuilla Yhtiön omien järjestelmien perusteella laskettuna 14) Asiakasvierailujen lukumäärä (kivijalkakauppa) = Asiakasvierailujen määrä Yhtiön myymälöissä Yhtiön omien järjestelmien perusteella laskettuna. 15) Henkilöstön määrä vuoden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä vuoden viimeisellä viikolla 16) Henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana = Kuukausittaisesta keskimääräisestä henkilöstömäärästä laskettu vuotuinen keskiarvo 8

13 Liiketoiminnan kausivaihtelu Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta ja liikevoitosta kullakin tilikaudella kertyy viimeisen vuosineljänneksen myynnistä. Alla esitetyt taulukot kuvastavat kausivaihtelua vuoden 2013 vuosineljännesten välillä. Tuloslaskelman tietoja Euroa (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) FAS (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Tuloslaskelma Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan voitto (tappio) Muut korko ja -rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia kuluja Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoerojen muutos Tuloverot Kauden voitto (tappio)

14 Tase FAS (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Muut saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

15 B.8 Valikoidut pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot Ei sovellu. Tähän Esitteeseen ei ole sisällytetty pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. B.9 Tulosennuste tai -arvio Ei sovellu. Esitteeseen ei sisälly tulosennustetta tai -arviota. B.10 Kuvaus historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen muistutusten luonteesta B.11 Liikkeeseenlaskijan käyttöpääoma Yhtiön , , päättyneitä tilikausia koskevat tilintarkastuskertomukset eivät sisältäneet huomautuksia. Yhtiön tilintarkastaja kiinnittää tilintarkastuskertomuksissaan vuosilta huomiota Yhtiön riitaan Teosto Ry:n kanssa. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksissa vuosilta , että tilintarkastuskertomuksia vuosilta ei ole mukautettu kyseisen riidan osalta. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoma on riittävä kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet tämän Esitteen julkistamista seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseenlaskettujen täysin maksettujen osakkeiden sekä liikkeeseen laskettujen mutta vain osittain maksettujen osakkeiden lukumäärä C.4 Kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka ISIN-koodi on FI Osakkeet ovat euromääräisiä. Yhtiön osakepääoma oli Esitteen päivämääränä euroa ja se jakaantui täysin maksettuun osakkeeseen. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön osakkeita Listautumisannissa osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Yhtiökokoukset Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava Osakkeiden pakollinen lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. Osingot ja muu voitonjako Kaikki Yhtiön Osakkeet, mukaan lukien Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa) sen jälkeen, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osingonjako tai osingonjakoa koskevan valtuutuksen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien 11

16 enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Lisäksi osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. C.5 Kuvaus mahdollisista arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevista rajoituksista Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Esitteen jakelulle tai Listautumisannille on tiettyjen valtioiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osatekijässä E.5 on kuvattu osakkeita koskevat myynninrajoitussopimukset. C.6 Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella VERK. Osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa arvioidaan olevan C.7 Osingonjakoperiaatteet Yhtiön hallitus on kokouksessaan määrittänyt Yhtiölle osingonjakopolitiikan. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön toiminnan pääpaino on liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Listautumisannissa tarjotut Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja oikeuttavat kaikkiin tuleviin osinkoihin siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdenkään tilikauden osalta ei ole varmuutta maksettavien osinkojen määrästä tai siitä, että Yhtiö ylipäätänsä maksaa osinkoja. Yhtiön tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät ole yhteydessä kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettaviin osinkoihin. Lisäksi Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyvät kovenantit saattavat asettaa rajoituksia voitonjaolle. Jakso D Riskit D.1 Keskeiset tiedot tärkeimmistä liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaisista riskeistä Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä: Negatiivinen talouskehitys ja yleinen taloudellinen epävarmuus voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kodintekniikan markkinalla vallitseva kysyntä Suomessa ja lähialueilla vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Toimialalla vallitseva kova kilpailu voi aiheuttaa Yhtiölle hinnoittelupaineita, mikä voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kilpailu voi lisäksi johtaa tuotteiden myynnin laskuun sekä siihen, että Verkkokauppa.com menettää markkinaosuuttaan. Kodintekniikan markkinalla vallitseva nopea tuotekehitys ja kysyttyjen tuotteiden nopea vaihtuvuus luovat haasteita ennustettavuudelle. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä: Verkkokauppa.com ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. Verkkokauppa.comin liiketoiminta on kausiluonteista ja Yhtiön liikevaihto ja - voitto ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä, mikä vaikeuttaa suunnittelua ja ennustamista sekä asettaa liiketoiminnan alttiiksi tietyille riskeille. Yhtiön kasvustrategiaan ja laajentamissuunnitelmiin liittyy investointeja ja kustannuksia, mikä voi vaikuttaa Yhtiön kannattavuuteen. Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä, IT-järjestelmien puutteet sekä tietojärjestelmiin liittyvät häiriöt tai viat tai ulkopuoliset verkkohyökkäykset voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä. Verkkokauppa.comin toimintaan liittyy operatiivisia riskejä, mitkä voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. 12

17 Yhtiö voi epäonnistua varastotason hallinnassaan. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee ylläpitämään ja kehittämään suhteitaan tavarantoimittajiin tai muihin Yhtiön sopimuskumppaneihin, tai että Yhtiön ostoja toimitusehdoissa ei tapahtuisi kielteisiä muutoksia, taikka että Yhtiö pystyisi seuraamaan ja hyödyntämään tavarantoimittajien myöntämiä alennuksia tai tukia menestyksekkäästi. Viivästykset tavarantoimittajien toimituksissa, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet ja Yhtiön epäonnistuminen toimitusketjunsa hallinnassa ja sen varmistamisessa voi johtaa siihen, että tuotteita ei ole saatavilla myytäväksi asiakkaille. Tuotteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteisiin liittyviin immateriaalioikeuksiin, takuuseen ja vakuutuksiin liittyvät riskit voivat vaikuttaa Yhtiöön. Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön. Yhtiö voi epäonnistua raportoinnissaan markkinoille. Korkein oikeus on päätöksellään myöntänyt valitusluvan Yhtiön ja Teosto ry:n välisessä hyvitysmaksujen laiminlyöntiä koskevassa asiassa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta riippuen riidalla voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. D.3 Keskeiset tiedot tärkeimmistä arvopapereille ominaisista riskeistä Osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Osakkeet eivät ole aiemmin olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena ja osakekurssin mahdollinen heilahtelu, Osakkeiden vähäinen likviditeetti tai luovutusrajoitukset voivat vaikuttaa epäedullisesti Osakkeiden haltijoiden taloudelliseen asemaan. Osakeomistus on keskittynyttä ja pääosakkeenomistajalla on merkittävä päätösvalta. Verkkokauppa.comin maksamien osinkojen määrästä ei voi olla mitään takeita. Tulevat osakeannit ja -myynnit voivat alentaa Verkkokauppa.comin osakekurssia. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan. Jakso E Tarjous E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoami sen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset Yhtiö arvioi hankkivansa Listautumisannissa noin 16,6 miljoonan euron nettotuotot 1 Yhtiön maksettavaksi tulevien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiön johdon arvion mukaan Listautumisannista aiheutuu Yhtiölle yhteensä noin 1,4 miljoonan euron kulut. Yhtiö ei saa osuutta Myyjien Listautumisannin yhteydessä myymistä osakkeista saamista noin 35,3 miljoonan euron varoista 2. E.2a Syyt tarjoamiseen, tuottojen käyttö ja arvioidut kokonaisnettotuotot. Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhtiö arvioi hankkivansa Listautumisannissa noin 16,6 miljoonan euron nettotuotot. E.3 Listautumisannin ehdot Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Antiosakkeita. Vastaavasti termit merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintätarjous ja merkintäsitoumus (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Uusantiin että Osakemyyntiin. 1 Laskettuna Alustavan Merkintähinnan keskihinnalla. 2 Laskettuna Alustavan Merkintähinnan keskihinnalla. 13

18 Yleiskuvaus Listautumisanti Uusannissa ja Osakemyynnissä (yhdessä Listautumisanti ) tarjotaan alustavasti enintään Verkkokauppa.com Oyj:n ( Yhtiö ) osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ) ja Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat 32,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ottaen huomioon, että i) Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja että ii) Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin erityisistä ehdoista. Uusanti Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta enintään uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen uutta osaketta ( Antiosakkeet ) tarjoten uusia Osakkeita institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Uusanti ). Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Uusannin yhteydessä. Uusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen. Uusannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat enintään noin 10,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ottaen huomioon, että Uusannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Osakemyynti Yhtiön osakkeenomistajat Samuli Seppälä ja Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta) ( Myyjät ) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään Osaketta ( Myyntiosakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Osakemyynti ). Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 21,38 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Uusannin jälkeen ottaen huomioon, että Uusannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Mikäli Listautumisantia ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Rite Internet Ventures Holding AB:n myymien Osakkeiden määrää. 14

19 Lisäosakeoptio Rite Internet Ventures Holding AB (antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta NASDAQ OMX First North listalla, eli arviolta välisenä ajanjaksona, enintään Osaketta tai hankkia näille merkitsijät yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Sikäli kun Lisäosakeoptio käytetään, Pääjärjestäjä sitoutuu hankkimaan merkitsijät näille osakkeille. Vakauttamistoimenpiteet Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta NASDAQ OMX First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Erityisesti Pääjärjestäjä voi myydä suuremman määrän Osakkeita kuin sillä on hallussa, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä osakkeiden määrää, jonka Pääjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Pääjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi Pääjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Pääjärjestäjä voi myös myydä Osakkeita yli Lisäosakeoption kattaman määrän, jolloin syntyy kattamaton lyhyt positio. Kattamaton lyhyt positio ei kuitenkaan saa ylittää viittä prosenttia alkuperäisestä tarjouksesta. Pääjärjestäjän on katettava kattamaton lyhyt positio ostamalla Osakkeita markkinoilta. Kattamaton lyhyt positio syntyy todennäköisimmin silloin, jos Pääjärjestäjä uskoo, että Osakkeiden markkinahintaan kohdistuu Osakkeiden hinnoittelun jälkeen hintaa alentavia paineita, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Listautumisannissa Osakkeita ostaneisiin sijoittajiin. Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi myös ostaa osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinostoohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjä solmii Lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Rite Internet Ventures Holding AB:n (tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön) kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Jos Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden määräysten mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Rite Internet Ventures Holding AB:lle. Pääjärjestäjä Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea tai Pääjärjestäjä ). Merkintätakaus Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"). Järjestämissopimus sisältää Nordean merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Uusannin että Osakemyynnin) osalta. Listautumisannin ehdollisuus Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta Listautumisanti on ehdollinen ja edellyttää, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välillä. 15

20 Merkintäaika Instituutioannin merkintäaika alkaa kello 10:00 ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin merkintäaika alkaa kello 10:00 ja päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään kello 16:00. Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin tai Nordean konttoreissa päättyy viimeistään kello Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 20,00 euron ja enintään 24,00 euron merkintähintaan Osakkeelta ( Alustava Merkintähinta ). Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta Merkinnän peruuttaminen Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa. Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta ( Hinnoittelu ). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , Listautumisannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai mikäli Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen ( Sitoumus ) ennen Alustavan Merkintähinnan muuttamista tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Instituutio- tai Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa. Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää Sitoumuksensa osakemäärä muuttumattomana maksamalla Alustavan Merkintähinnan enimmäishinnan ja uuden hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen merkintähinnan välisen erotuksen kerrottuna Sitoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään 16

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014: Verkkokauppa.comilla vahva Q4: liikevaihto kasvoi +15%

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014: Verkkokauppa.comilla vahva Q4: liikevaihto kasvoi +15% TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014: Verkkokauppa.comilla vahva Q4: liikevaihto kasvoi +15% Verkkokauppa.com Oyj tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 13.2.2015 klo 8.00 Suluissa olevat luvut viittaavat

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot