Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare Terhi Drockila Leif Ojala Veikko Lehtinen Seppo Seppälä Merja Tiira Satu Tuomainen Janne Vilen Jenni Kahanpää Hjalmar Peltola Anniina puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja varajäsen (Kahanpää) Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Rönnholm Riku Kantola Heikki va. kunnanjohtaja, esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leif Drockila ja Terhi Kare. Allekirjoitukset Jarkko Salonen puheenjohtaja Heikki Kantola pöytäkirjanpitäjä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan tarkastus Kausala Leif Drockila Terhi Kare Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Heikki kantola

3 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 81 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Valtionperintö Televisiomainonta keväällä Luotto- ja maksukorttiohje Valtuustoaloite, Kolisevan kylässä sijaitsevien tonttien hintojen 206 alentaminen 86 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Tulevia osakkuusyhteisökokouksia Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat 216

4 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta / /2013 Kunnanhallitus 81 Perusturvalautakunta Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sää tää, että jokaisen kunnan on joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kans sa nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: 1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 2. avustaa asiakasta 23 :n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa (muis tu tuksen tekeminen) 3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to teut ta mi sek si 5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja an taa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja palvelujen tuottajat pe rus pal ve lu kes kuk set Aava ja Oiva hankkivat palvelun sosiaali- ja terveysyhtymässä toi mi val ta Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitokselta. Verso tuot taa palvelun myös itäisen Uudenmaan alueen kaikille kunnille. Pal ve lun väestöpohja on näin asukasta. Esityslistan liitteenä on Aavan alueella sosiaaliasiamiehenä toimivan Rit va Liukosen raportti vuodelta Raportti kattaa tiedot yh tey den otois ta sosiaaliasiamieheen (lukumäärät, aihealueet ja syyt), so si aa li asia mie hen toiminta yhteydenottojen perusteella sekä yhteydenottojen si säl löt ja kehittämisehdotukset. Yhteydenottojen määrä Aavan alueella on laskenut. Vuonna2014 niitä oli 300 (v. 2013: 383; Nastolasta 15 (v. 2013:12) ja Iitistä 2 (v. 2013:1). Aavan kuntakohtaisessa tarkastelussa todetaan, että yhteydenottoja tu li vuonna 2014 yhteensä 44. Luku on selvästi vähemmän kuin edel lis vuo si na, minkä selittää osaltaan asiamiehen ruuhkat syyskaudella. Ta voi tet ta vuus on ollut huonoa koko toiminta-alueella. Eniten yhteydenottoja määrällisesti tuli Nastolasta ja Orimattilasta se kä asukas lu kuun suhteutettuna Hartolasta. Yhteydenotot jakautuivat siten, että eniten yhteyttä otettiin toi meen tu lo tuesta ja lastensuojelusta. Suhteellista osuutta on kasvattanut las ten suo je lu ja perheasiat, toimeentulotuen osuus on säilynyt reilussa kol man nek ses sa, mikä on alle koko alueen keskiarvon.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Ikäihmisten asioihin liittyvät yhteydenotot ovat vähentyneet ja vam mais palve lui hin liittyvien asioiden osuus on koko aluueella hyvin ta sai nen. Yhteydenottojen syynä oli useimmin yleinen tiedontarve, päätökset, pal velun toteuttaminen ja kohtelu. Muutosta edelliseen vuoteen oli eni ten päätöksiin liittyvien yhteydenottojen määrän suhteellisessa vä he ne mi sessä ja kohteluun sekä yleiseen tiedontarpeeseen liittyvien yh tey den ot to jen lisääntymisessä. Sosiaaliasiamies esittää toimeentulotuen määrittämiseen, las ten suo je luun ja perheasioiden hoitoon, vammaispalveluihin, ke hi tys vam ma huol toon ja omaishoitoon sekä ikääntyneiden palveluihin ja kotihoitoon liit ty viä kehittämisehdotuksia. Osa ehdotuksista vaatii nykyistä enemmän taloudellisia resursseja, ku ten so si aa li työn te ki jän kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden li sää mi nen ja seu dul lis ten palvelujen kehittäminen haavoittuvuuden vä hen tä mi sek si, mm. hen ki lö koh tai sen avun järjestelmän kehittäminen. Kaikki ke hit tä mis eh dotuk set eivät vaadi taloudellisia resursseja, kuten esim. sel ko kie lis ten oppaiden teko perheoikeudellisista ja las ten suo je lun asiois ta. Lopussa sosiaaliasiamies nostaa esiin oman toimintansa kehittämisen kohtei ta: - sosiaaliasiamiestoiminnan asiakasraati toiminnan ja selvityksen vai kut tavuu den kehittäminen - asiakas- ja sidosryhmäkyselyt suojatun sähköpostin käyttöön saaminen asiamiestoimintaan. : : (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi Iitin ja Nastolan kunnanhallituksille. Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 on esityslistan oheismateriaalina. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö 439/ /2014 Kunnanhallitus Valtiokonttorin valtuuttama pesänhoitaja asianajaja Sanna Koponen on ilmoittanut, että Martti Ensio Mikkola on kuollut Iitissä. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle (ellei sitä luovuteta läheiselle). Omaisuutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella. Kuolinpesään kuuluu Tapolan kylässä sijaitseva Sinertävä-niminen kiinteistö, kiinteistötunnus pinta-alaltaan 0,7863 ha. Kiinteistöllä sijaitsee n. 10 vuotta asumattomana ollut 1900-luvun alussa rakennettu pienehkö hirsitalo sekä vanha, heikkokuntoinen savusauna. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Iitin kunta esittää perintökaaren 5 luvun 2 :n perusteella Valtiokonttorille, että Martti Ensio Mikkolan kuolinpesässä oleva omaisuus luovutetaan Iitin kunnalle käytettäväksi ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja rakennusperinteen vaalimiseen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 82 Valtiokonttori on päättänyt seuraavaa: Kuolinpesän omaisuus mukaan lukien kiinteistö Iitti, Tapola, Sinertävä ( )

7 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ luovutetaan Iitin kunnalle seuraavilla ehdoilla: 1. Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista. 2. Kunta käyttää omaisuuden ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja rakennusperinteen vaalimiseen. 3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle. on saapunut kunnalle ja se on lainvoimainen. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ottaa Iitin kunnalle osoitetun omaisuuden kiitollisuudella vastaan ja päättää erillisin päätöksin käyttää omaisuuden ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja rakennusperinteen vaalimiseen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että perintöön kuuluva kiinteistö myydään tarjousten perusteella ja kauppahinta osoitetaan perinnön luovutuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Kunnanhallitus päätti va. kunnanjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti jättää asian pöydälle.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Televisiomainonta keväällä / /2014 Kunnanhallitus 83 Kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan sisältyy yhtenä painopisteenä aktiivinen asumispolitiikka. Päämäärän "Uusiutuvat palvelut toimivat" yhtenä tavoitteena on "Asuntovaihtoehtojen markkinointi" ja toimenpiteenä "TV-mainoskampanja vuosittain". Kampanja Koti Iitistä toteutettiin vuosina 2010 ja 2011 ja ajettiin päivitettynä v Mainos Tontti Iitistä valmistui v ja kampanja uusittiin v Esitetään, että kevään 2015 tv-mainoskampanja toteutetaan ostamalla mainosaikaa MTV3:lta ja Nelonen Medialta yhteensä n :n arvosta. Mainoskampanja ajoittuisi huhtikuun lopulta kesäkuun alkuun. Kampanjassa käytettäisiin jo valmista Tontti Iitistä -mainosta, jonka asuntoja tonttimarkkinointiin kohdistettu viesti on edelleen ajankohtainen. Mainosten katsojatavoitteet ovat toistuvasti ylittyneet ja mainonnasta on jatkuvasti saatu hyvää palautetta, viimeksi vuoden 2015 Lahden RAKSA-messuilla. Tarvittava määräraha sisältyy kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmaan. Materiaali uusitaan vv ja jakelussa käytetään myös muita sähköisiä medioita tv:n lisäksi. Lisätiedot: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy mainoskampanjan toteuttamisen edellä esitetyn mukaisesti. Kunnanhallitus va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Luotto- ja maksukorttiohje 539/ /2015 Kunnanhallitus 84 Taloussäännön 13 4 momentin mukaan luottokorttien ja muiden maksukorttien käyttöperiaatteista päättää kunnanhallitus. Hallinto- ja talousjohtaja on valmistellut luotto- ja maksukorttiohjeen. Ohje on kirjoittettu palvelemaan koko kuntakonsernia. Kunnan luotto- ja maksukorttien hakemisesta päättää kunnanjohtaja ja kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen osalta yhtiön toimitusjohtaja. Sekä kunnanjohtajan että toimitusjohtajan osalta päätöksen tekee ao. hallitus. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy taloussäännön perusteella Iitin kunnan luotto- ja maksukorttiohjeen. Ohje tulee voimaan Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Kolisevan kylässä sijaitsevien tonttien hintojen alentaminen 523/ /2015 Kaavoitustoimikunta Janne Aalto ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että jo vuosia myynnissä olleiden Kolisevan kylässä sijaitsevien 4 tontin hinta lasketaan 0,10 euroon/m2. Aloitteessa todetaan, että tonttien hinnan vuoksi tontit ko. tontit eivät ole menneet kaupaksi, vaikka sijainti on hyvä. Lisäksi aloitteessa todetaan, että Maakansan alue on kehittyvää aluetta, jossa on elinvoimainen kyläkoulu sekä virkeä kyläyhteisö. Todetaan, että Kolisevan 4 tonttia ovat olleet myynnissä vuodesta 2006 lähtien ja että niiden myyntihinta on 1 euro/m2. Tontit ovat pinta-alaltaan noin m2. Kunnanhallitus on päättänyt, että aloitteen valmistelijana on kaavoitustoimikunta ja että päättäjä on kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Kolisevan tonttien hinnat pidetään ennallaan. Kaavoitustoimikunta: Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 85 Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kolisevan tonttien hinnat pidetään ennallaan ja että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 23/ /2013 Kunnanhallitus 86 Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja pöytäkirja oli yleisesti nähtävillä Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 1. Muutokset koulutuslautakunnan kokoonpanoon 2. Ulla Talven eroilmoitus teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja varajäsenen vaali 3. Taloussääntö 4. Valtuustoaloitteet Kuntalaisaloitteet 2014 Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Riitta Tuomalan ym. valtuustoaloite Ennakoivan perhetyön kehittämisestä 2. Riitta Tuomalan ym. valtuustoaloite Kiertävän liikunnan ohjaajan toimen perustamisesta 3. Seppo Lehtisen ym. valtuustoaloite kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä jonkun Päijät-Hämeen kunnan kanssa Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön. Valtuustoaloitteiden valmistelu: Nro 1 Valmistelija Perusturvalautakunta

12 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Päättäjä Kunnanvaltuusto Aikataulu mennessä Nro 2 Valmistelija Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Päättäjä Kunnanvaltuusto Aikataulu mennessä Nro 3 Valmistelija Kunnanjohtaja Päättäjä Kunnanvaltuusto Aikataulu mennessä Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tulevia osakkuusyhteisökokouksia Kunnanhallitus 87 Kunnan konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Konsernitaseeseen otetaan mukaan myös osakkuusyhteisöt, joissa kunnalla on merkittävä omistusosuus ilman määräämisvaltaa vaikkei konserniohje koskekaan näitä osakkuusyhteisöjä. Tällaisina osakkuusyhteisöinä pidetään yhteisöjä, joissa kunnalla on vähintään 20 %:n omistusosuus. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa konserniohjetta yksityiskohtaisempia ohjeita konsernin tytäryhteisöille. Konserniohjeen piiriin kuuluvien yhteisöjen lisäksi kunta on osakkaana tai jäsenenä lukuisissa muissakin yhteisöissä ja yhdistyksissä, joten kunnan tahdon välittyminen myös näiden yhteisöjen päätöksentekoon on merkityksellistä. Kunnanhallitus hyväksyi käytännön, jonka mukaan se ohjeistaa kunnan edustajiksi eri yhteisöihin valitut edustajansa heidän käyttäessään kunnan puhevaltaa yhteisöjen kokouksissa. Tulevia osakkuusyhteisökokouksia: 1. Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous , edustaja Merja Lonka, varaedustaja Veikko Ojala 2. Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinainen yhtiökokous , edustaja Lehtinen Esa, varaedustaja Haimila Veikko 3. Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n varsinainen yhtiökokous , edustaja va kunnanjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö 4. Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous , edustaja Heiki Kantola, varaedustaja Veikko Haimila 5. Asunto Oy Vuolenkosken Kuohun varsinainen yhtiökokous , edustaja Turunen Timo, varaedustaja Jari Holmström va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kokousasiakirjat tiedoksi ja ohjeistaa kokousedustajia tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti että Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokousedustajana toimii va kunnanjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö

14 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Kunnanhallitus 88 Kunnanvaltuusto päätti kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamisesta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle päivähoitoa lukuun ottamatta. va. kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa annettavan selostuksen tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Kunnanhallitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kutsu Alueellista ennakointia älykkäästi -työpajaan perjantaina klo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiloissa Kouvolassa. Uutta ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimintatapaa valmistellaan Työ- ja elinkeinoministeriö johdolla. Toimintatavan tavoitteena on vähentää aluetalouden ja työllisyyden muutoksen haitallisia vaikutuksia ennakoimalla elinkeinorakenteen muutoksia. Uusi toimintatapa halutaan kehittää yhdessä alueiden kanssa. Sen vuoksi jokaisella ELY-keskusalueella järjestetään työpajatapaaminen. Työpajaan odotetaan alueellisen ennakoinnin, rakennemuutoksen ja alueen älykkään erikoistumisen strategian parissa työskenteleviä henkilöitä, sekä asiantuntijoita että organisaatioiden johtotasoa. Jokaisessa pajassa on edustajia TEM:stä. Osallistujamäärä on rajoitettu 40:een. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilaisuudet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 90 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallituksen puheenjohtaja - Kunnanjohtaja 15 Hallinto- ja talousjohtaja Ruokapalveluemäntä - va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa eikä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen. puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota va. kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallitus 91 Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 1. Verohallinnon tilitys helmikuulta 2015, ansio- ja pääomatuloverokertymä , yhteisöverokertymä ja kiinteistöverokertymä Työllisyyskatsaus helmikuulta 2015, työttömien osuus työvoimasta %: Iitti 14,2, Kouvolan seutukunta 15,2, Kymenlaakso 16,5, Päijät-Häme 16,9 ja koko maa 13,5 3. Itä suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen kunnallisvalitus Iitin kunnanhallituksen päätös osakkeiden myynti. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valituksessa esitettyjä kanteluluontoisia huomautuksia. Hallinto-oikeus tutkii valituksen muilta osin. Valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Lausunnon antaminen täytäntöönpanokieltoa koskevan hakemuksen osalta raukeaa 4. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun vuosikertomus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen ote Iitin kunann oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen Ensihoidon palvelutasopäätöksen toimeenpanoa koskeva hallituksen päätös 7. Peruspalvelukeskus Aavan kokouksen muistio Perusturvalautakunnan ote Iitin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tilinpäätös Perusturvalautakunnan ote Sosiaali- ja terveyspalvelujen hakintaa koskevan palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen 10. Perusturvalautakunnan ote Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Perusturvalautakunnan ote Alueellisen maahanmuuttajapalveluja tuottaman integraatiopalvelupiste Alpin toimintakertomus 2014

19 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunnan pöytäkirja Kymen jätelautakunnan ote Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset 14. Kymen jätelautakunnan pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset Yhdistelmä kiinteistönluovutusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut kirjelmät ja asiakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen muut asiat Kunnanhallitus 92 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi selostuksen Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan laajakaistahankkeesta..

21 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Muutoksenhakuohje, kh Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: ja Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohje mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohje Kunnanhallituksen päätöksiin, pykälät: 84 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan Iitin kunnanhallitukselta Iitin kunta Käyntiosoite: Rautatienkatu 20, Kausala Postiosoite: PL 32, Kausala Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot