ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa 6 Polaksen valituksen johdosta 330 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) Äänekosken kaupungin taloussääntö Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / 11 talousjohtaja Matti Tuonoselle 333 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite 12 "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 334 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 19

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-16:40 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-16:40 jäsen Kainu Keijo 15:00-16:40 jäsen Lindell Leila 15:00-16:40 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-16:40 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-16:40 jäsen Piilonen Pentti 15:00-16:40 jäsen Tuominen Marke 15:00-16:40 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-16:40 varajäsen POISSA Närhi Merja jäsen MUU Tiusanen Matti 15:00-16:40 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-16:40 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-16:40 valtuuston 2. varapuh.joht. Flink-Liimatainen Piia 15:00-16:40 valtuuston 3. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-16:40 vs. kaupunginjohtaja poissa 332 Kurkela Jouni I 15:00-16:40 vs. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:27 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Sirpa Martins PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 326 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 327 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä marraskuuta 2014 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 10. päivänä marraskuuta 2014 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Sirpa Martins. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/ /2014, 341/ /2014 KH 328 Kaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavallisia reunaehtoja Äänekosken uuden lukion suunnittelulle Lidlin viereisellä peltoalueella: Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen lukion rakennuspaikasta. Suunnittelun kohteena oleva avoin peltoalue siihen liittyvine katualueineen sijaitsee vastapäätä Äänekosken uutta terveyskeskusta ja se rajautuu Verottajankatuun, Terveyskatuun ja Kuhnamontiehen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Lukion sijaintipaikaksi päätetty osa korttelista 2023 on kaavoitettu voimassaolevassa asemakaavassa ja tonttijaossa kahdeksi tontiksi. Tonttien rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisilla rakennusoikeusluvuilla. Kaavamuutoksen yhteydessä kaksi rakentamatonta tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja suunnitellaan tontin liikennejärjestelyt koulutoimen tarpeiden pohjalta. Tontin käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus päivittää ainoastaan julkiseen rakentamiseen soveltuvaksi - voimassa olevassa asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Tavoitteena on myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa. Lisäksi kaavamuutoksella luodaan edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 2023 osaa ja siihen liittyviä katualueita koskeva asemakaavan muutos saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Korttelin 2032 (osa) asemakaavan muutos (OAS), kh

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa Polaksen valituksen johdosta 718/ /2013 KH 329 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Esa Polaksen va li tuk sen, joka koski Äänekosken kaupunginhallituksen te ke mää päätöstä käyttää etuosto-oikeutta ns. Hankalan määräalan kau pas sa. Polas on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeim paan hallinto-oikeuteen, joka pyytää valituksesta kaupungin seli tys tä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Polas uudistaa kaiken aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esit tä män sä ja lisäksi esittää perusteluja sille, ettei lain edellytykset etu os to-oi keu den käytölle olisi täyttyneet: ostajalle on myönnetty mää rä alaan lainhuuto, kaupunki ei ole perustellut etuostopäätöstään (me net te ly vir he), kaupungilla ei ole rantayleiskaavaa tarkempaa suun ni tel maa alueelle eikä tarvetta hankkia aluetta yh dys kun ta raken ta mis ta sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kaupunginhallitus viittaa selityksessään liitteenä olevaan Hä meen lin nan hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon, josta ilme nee kaupungin näkemys keskeisistä valituksessa esitetyistä näke myk sis tä (mm. lainhuudon merkitys ja etuosto-oikeuden käyt tä misen perusteeksi vaadittavan suunnitelman taso). Kaupunki katsoo ku ten Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksessään, ettei lain huudon myöntäminen muodosta estettä etuoston käyttämiselle ja että ran ta yleis kaa va on riittävä suunnitelma etuostoharkintaa suo ri tettaes sa. Menettelyvirheen osalta viitataan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pe rus te luun: etuostopäätöstä koskevasta pöytäkirjasta ilmenee, että etu os to-oi keut ta koskevasta alueesta on osa kaavoitettu yh dys kunta ra ken ta mi sen tarkoituksiin ja kaupunginhallitus on selventänyt pää tök sen sä perusteita hallinto-oikeudelle antamassaan lau sun nossa. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä Hämeenlinnan hallin to-oi keu den asiaa koskevan päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen (ää nes tys tu los 6-2, poissa 1). Näin ollen kaupunki viittaa Hä meenlin nan hallinto-oikeuden päätöksestä ilmeneviin perusteluihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus antaa valituksen johdosta Korkeimmalle hal linto-oi keu del le edellä esitetyn selityksen. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Tommi Lunttila esitti Leila Lindellin kan nat-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus ta ma na, että kaupungin ei tule käyttää etuosto-oikeutta, koska kaupun gil la ei ole suunnitelmaa ko. määräalan käytöstä. Kaupungilta puut tuu suunnitelma ja esitetty tarve alueesta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asias ta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kan nat ta vat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tommi Lunttilan ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Ja ri Halttunen, Keijo Kainu, Sirpa Martins, Pirjo Uusitalo, Pentti Pii lonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Tommi Lunttila ja Leila Lindell). Päätös: Puheenjohtaja totesi vs. kaupunginjohtajan alkuperäisen päätösesityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-2. Liitteet Liite 2 Lausunnon antaminen KHO:lle Esa Polaksen valituksen johdosta, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) KH Finsilva Oyj on myynyt Heikki ja Riku Parkatille määräalan S. Äänekosken kylässä sijaitsevasta Metsä-Muksala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,8 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 2. Heikki Parkatti on myynyt Finsilva Oyj:lle määräalan S.Äänekosken kylässä sijaitsevasta Mäkelä- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 2,2 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 3. Tuula Kaukometsän kuolinpesä on myynyt Laura Blombergille ja Leena-Maria Lehmoselle Raikkouksen kylässä sijaitsevan Kesäranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,6495 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 4. Veli Pekkarinen on myynyt Lasse Siikille Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Torkkula- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,65 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maaja metsätalous. 5. Kari Tourunen on myynyt Ismo ja Sirkka Kytölälle Koiviston kylässä sijaitsevan Tammentaus- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,25 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 6. Kaisa Vuorinen on myynyt Eija ja Miikka Karttuselle määräalan Paadentaipaleen kylässä sijaitsevasta Hankala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,9 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 7. Martti Laukkanen on myynyt Päivi ja Petri Hasalle Sumiaisten kylässä sijaitsevan Louhuranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,115 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 8. Johanna Kuivakangas ja Timo Pasanen ovat myyneet Jussi Ylistalolle Kalaniemen kylässä sijaitsevat Rintala- ja Puskalanimiset tilat RN:ot ja (pinta-ala yhteensä 57,47 ha). Vain arvottomia rakennuksia käsittävän kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 9. Seija Kuusikko on myynyt Laura Rintamäelle ja Ville Kauppiselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Juhola- nimisen tilan RN:o

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus (pinta-ala 0,73 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 10. Pentti ja Irma Remosen kuolinpesät ovat myyneet Miia Huuskoselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Mutkala- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,8995 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kh

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Äänekosken kaupungin taloussääntö 755/02.00/2014 KH 331 Äänekosken kaupungin nykyinen taloussääntö on tullut voimaan Kaupungin organisaatio, toimintatavat ja -kulttuuri sekä taloudenhoitoa säätelevät lait, asetukset ja määräykset ovat muuttuneet vuoden 2007 jälkeen merkittäväsi. Taloussääntöä on muutettu vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja ohjaamaan kaupungin toimintaa taloudenhoidon osalta. Päätösliite: Äänekosken kaupungin taloussääntö. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy päätösliitteessä esitetyn Äänekosken kaupungin taloussäännön ja määrää sen tulemaan voimaan alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Äänekosken kaupungin taloussääntö, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle KH 332 Vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonosella ei ole ollut käytössään Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakorttia. Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken kaupunginhallitus on kokouksessaan , 300 hyväksynyt Luotto- ja maksuaikakorttiohjeen. Ohjeen mukaan luotto- ja maksuaikakorttiin ovat oikeutettuja henkilöt, jotka tarvitsevat korttia työtehtäviinsä liittyvien kulujen maksamiseen. Toimialajohtaja päättää (viranhaltijapäätöksellä) luotto- ja maksuaikakorttien käyttöoikeuden myöntämisestä. Toimialajohtajien ja hallintojohtajan osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää myöntää vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle oikeuden Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakortin käyttämiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 162/ /2014 KVALT Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen koskien uusien asukkaiden houkuttelemista rakentamaan Äänekoskelle. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Valtuustoaloite jaetaan esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Asunnot Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH 333 Valtuustoaloitteen tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita raken ta maan Äänekoskelle. Ajatuksena on se, että Ääneseudun Asun not Oy:n vapaana olevista vuokra-asunnoista olisi helppo saada asunto vuokralle uuden asunnon rakentamisen ajaksi. Aloitteen mu kaan velvoite ei maksaisi käytännössä kaupungille lainkaan, koska kyseessä olisi vapaiden asuntojen vuokraus käypään hintaan. Aloite on muuten sisällöltään seuraava: Ylimääräinen avustus muutto kus tan nuk siin voisi olla asunnon rakentajalle etu, jonka avulla hän voi si hyvissä ajoin myydä aikaisemman asuntonsa vaikkapa vuotta en nen rakentamisen aloittamista. Tällä tavoin rahoitus uudelle asunnol le voitaisiin varmistaa ajoissa. Äänekoskelle muuttanut perhe mak sai si avustuksensa arvon muutamassa kuukaudessa kau pun gille lisääntyvinä verotuloina. Vuokranantaja voisi sitoutua määräaikaiseen vuokrasopimukseen, kos ka rakentaja tarvitsee asuntoa vain määrätyn ajan. Vää rin käy tösten varalta kyseinen vuokra-aika ei saisi olla yli puolentoista vuoden mit tai nen.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitämme, että Äänekosken kaupunginvaltuusto selvittää edellä esi te tyn ajatuksen toteuttamista seuraavasti: Äänekoskelle muuttaville rakentajille taataan asunto käypään hintaan ja Äänekosken kaupunki maksaa muuttoavustusta seudulle raken ta maan sitoutuville puolet väliaikaisen muuton kuluista, kor keintaan 1000 euroa perhekunnalta. Avustuksen saannin ehtona on sekä rakentamiseen että asumiseen Äänekoskella väliaikaisesti korkein taan 18 kuukauden ajan sopimuksen solmimisesta. Lisäksi Äänekosken kaupunki avustaisi Ääneseudun Asunnot Oy:tä yli mää räi siä lehti-ilmoituksia varten korkeintaan 3000 euron sum malla. Kaupungin johdon tehtävänä on hoitaa hankkeen julkistamista niin, että se saa aikaan vähintään maakunnallista, mieluiten val takun nal lis ta julkisuutta yleisissä tiedotusvälineissä. Samalla tehdään Ää ne kos kea tunnetuksi asukasystävällisenä kuntana. Ääneseudun Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kareaho on an tanut aloitteen johdosta seuraavan lausunnon: Ääneseudun Asunnot Oy on tarjonnut oman asunnon rakentajille ja re mon toi jil le tilapäisasuntoja jatkuvasti aina kulloisenkin kysynnän mu kaan. Useimmiten tilapäisasunnon tarpeena on ollut se, että en tinen omistusasunto on myyty ja että rakentamisajaksi tarvitaan ti lapäi nen asunto. Pääosin kyseiset rakentajat ovat olleet paik ka kun talai sia, mutta on joukkoon mahtunut myös muualta muuttajia. Kyseisen asian julkistaminen vaatii mainostoimiston laatimaa ma te riaa lia, jota voitaisiin käyttää lehti-ilmoittelussa ja muussa mai non nassa, mm. nettisivuilla. Valtakunnallinen näkyvyys päivälehdissä mainos kam pan jal la tulee todennäköisesti maksamaan monin kerroin tuon aloitteessa mainitun mainosavustuksen verran. Yhtiö on valmis olemaan mukana kyseisessä hankkeessa, mikäli se pää te tään toteuttaa. Hankkeen laajuutta ja kustannuksia tulisi kuiten kin harkita ennen sen toteuttamista. Kaupungin viimepäivinä saama valtakunnan tason positiivinen julkisuus saattaa myös antaa hank keel le kokonaan uutta nostetta. Ääneseudun Asunnot Oy toimii vapailla vuokramarkkinoilla ja sen oma taloudellinen etu on pitää asunnot jatkuvasti vuokralla. Vuok ralle yhtiö voi antaa asuntoja myös määräajaksi. Äänekosken kau pungin etu on yhteneväinen omistamansa yhtiön kanssa, mutta tämä ajan koh ta asuntojen erityiseen markkinointipanostukseen ei vaadi kau pun gin osallistumista siihen. Mikäli Metsä Fibre Oy:n bio tuo teteh taan rakentamispäätös tehdään tulevat myös Ääneseudun Asunnot Oy:n vapaana olevat asunnot suureksi osaksi vuokratuiksi tehtaan rakentajille ja asentajille. Muu Äänekosken ja koko Ääneseudun positiivinen tiedottaminen ja mark ki noin ti yhtä aikaa biotuotetehtaan rakentamisesta syntyvän

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: myön tei sen julkisuuden kanssa tulee suunnitella nopealla ai ka tau lulla yhdessä Konneveden kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä pai kal lis ten yrittäjäjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Äänekoskelle asuntonsa rakentaville ja pysyvästi muuttaville voisi kau pun ki tarjota valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti pork ka nana muuttoavustusta. Avustuksen ehdot tulisi kuitenkin etukäteen suun ni tel la ja määrätä tarkasti mahdollisten väärinkäytösten es tä misek si. Esimerkiksi avustuksen maksatuksen aikataulu tulisi jo en nakol ta voida sitoa esimerkiksi tontin ostamiseen tai rakennusluvan saa mi seen. (valmistelu vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) Kaupunginhallitus merkitsee Ääneseudun Asunnot Oy:n lausunnon tie dok seen. Kaupunginhallitus esittää, että Ääneseudun Kehitys Oy varautuu Met sä Fibre Oy:n biotuotetehtaan myönteiseen ra ken ta mis pää tökseen ja laatii suunnitelman koko Ääneseudun yhteisestä tehtaan raken ta mi sen aikaisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Suun ni tel man laatimista sekä tiedottamisen ja markkinoinnin seurantaa varten Ää ne seu dun Kehitys Oy kutsuu koolle asiantuntijoista koostuvan mark ki noin ti työ ryh män. Kooltaan mahdollisimman pieneen ja toi min ta kel poi seen ryhmään kutsutaan edustajat Äänekosken kaupungin li säk si Konneveden kunnasta, paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja pai kal li sis ta tiedotusvälineistä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi esittää, että muuttoavustusasia jäte tään lepäämään siihen saakka, kunnes Metsä Fibre Oy:n teh dashank keen rakentamispäätös ratkeaa. Tällä välin asiaa selvitellään esim. toimintatapojen ja valvonnan osalta edelleen kau pun ki or ga nisaa tion sisäisenä työnä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty ja sen sisältämät asiat tulevat seuraavaksi käsittelyyn erillisinä asioina. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite, kv , kh , kh

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 489/ /2014, 133/ /2014 KH Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös perusterveydenhuollon valvonta-asiassa Asia on tullut vireille Tilastotuloksen otanta-aikaan kaksi potilasta olivat Mediconsult-järjestelmätoimittajan tietohallinnon selvityksen mukaan suun terveydenhuollon potilaita. Toisen potilaan tilastoinnissa oli tapahtunut virhe ja toinen koski kontrollikäyntiä. Äänekosken kaupunginhallituksen selvitys on saapunut aluehallintovirastoon Ratkaisu: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Äänekosken perusterveydenhuollon hoidon järjestäminen kolmen kuukauden kuluessa toteutuu terveydenhuoltolain 51 :n 2 momentin mukaisesti. Asia ei tällä hetkellä anna aihetta Aluehallintoviraston enempiin toimenpiteisiin. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien Vapo Oy:n Hietamansuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa (päätös nro 208/2014/1, Dnro LSSAVI/489/ ). Aluehallintovirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan Hietamansuon turvetuotantoon lohkoilla 1 ja 2 Äänekosken kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 34 ha. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa lohkolla 3. Aluehallintovirasto myöntää luvan pintavalutuskentän rakentamiseen ja käyttöönottoon muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetetava euron suuruinen Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Olemassa olevaa toimintaa saa jatkaa. Aluehallintovirasto hylkää toiminnanaloittamispyynnön lohkon 2 osalta.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lupaan sisältyy yhteensä 12 erillistä lupamääräystä, jotka koskevat päästöjä vesiin ja ilmaan, meluvaikutuksia, alueella suoritettavaa varastointia, syntyviä jätteitä sekä häiriö- ja poikkeustilanteita. Lisäksi luvassa annetaan 3 määräystä toiminnan tarkkailuun ja kunnossapitovelvotteisiin. Luvan saajan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 400 euroa kalatalousmaksua Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Toiminnan lopettamisesta ja jälkihoidosta on annettu niin ikään erillinen määräys. Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa. Lupa on voimassa toistaiseksi siten, että luvan saajan on viimeistään jätettävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. (valmistelija vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) 3. Keski-Suomen ELY-keskus on hylännyt Tapani ja Annu Ritasen poikkeamishakemuksen omakotitalon ja autotalli-varaston rakentamiseksi rantayleiskaavan M-alueelle noin 105 metrin etäisyydelle Kiimasjärven rannasta ( ). Kaupunginhallitus on puoltanut lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä. (valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) 4. Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen on toimittanut todistuksen, jonka perusteella hän on virkavapaalla (valmistelija henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) 5. Keski-Suomen Sote hankkeen ohjausryhmä nimesi kokouksessaan uuden työryhmän, joka valmistelee konkreettiset mallit siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan Keski-Suomessa tuottamaan vuoden 2017 alusta lähtien. Tuotantorakennetyöryhmäksi nimetyssä kokoonpanossa on edustettuna useimmat Keski-Suomen kunnat. Tuotantorakennetyöryhmä valmistelemat mallit toimivat myöhemmin pohjana Keski-Suomen kuntien varsinaisessa päätöksenteossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskien. Mallien tulee olla valmiit

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Ryhmän puheenjohtajana toimii Äänekosken perusturvajohtaja Raija Kolehmainen ja esittelijänä Keski-Suomen SOTE hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä. Ryhmä aloittaa toimintansa vielä tämän vuoden puolella. Ryhmän alaisuuteen perustetaan myöhemmin erillisiä alatyöryhmiä, jotka miettivät mm. ICT-asioita, henkilöstön uudelleen sijoitusta, osaamisen kehittämistä jne. Ryhmän muut jäsenet ovat: - Alonen-Kinnunen Kirsi, perusturvajohtaja, Kinnula - Hakulinen Päivi, palvelujohtaja, Joutsa - Hallberg Riitta, vt. Liikelaitosjohtaja, Saarikka - Kinnunen Ari, kunnanjohtaja, Pihtipudas - Kinnunen Juha, johtaja Keski-Suomen SHP - Kortelainen Risto, muutosjohtaja, Jyväskylä - Laukkanen Katja, hankinta-asiamies, Keski-Suomen yrittäjät - Leppä Lasse, talousjohtaja, Laukaa - Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmi - Määttänen Jarkko, palvelujohtaja, Muurame - Ritala Sakari, terveyspalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylä - Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus - Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö - Utriainen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylä - Väisänen Satu, johtaja, Viitakodit ry - Ässämäki Silja, kehitysjohtaja, Jyväskylä Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Kaupunginhallitus merkitsee muut edellä mainitut asiat tiedokseen. Ilmoitusasioihin lisättiin kohta 5. Päätös: Myönnettiin kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Merkittiin muut asiat tiedoksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 335 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Kasvun ja oppimisen lautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 336 Kaupunginhallitukselle on toimitettu vs. kaupunginjohtajan päätökset ajalta avustukset 6 Avustusanomus Äänekosken joulutori -hankkeelle yleinen päätös 20 Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs.hallintojohtaja Jouni Kurkelalle yleinen henkilöstöpäätös / viranhaltijapäätösten tarkastus 48 Koulupsykologin toimen vaalin vahvistaminen 49 Virheellinen päätös. Asiasta tehty jo päätös Kolmen hammaslääkärin toimen vakinainen täyttölupapäätös 51 Johtavan ympäristötarkastajan viran määräaikainen täyttölupapäätös 52 Ruokapalvelupäällikön viran määräaikainen täyttölupapäätös 53 Vastaanottopalveluiden uutta toimintamallia tukeva kannustava palkkaus terveyskeskuslääkäreille Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Käsittely: Vs. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 53 osalta Keijo Kainu esitti, että kaupunginhallitus käyttäisi otto-oikeuttaan. Pirjo Uusitalo kannatti Keijo Kainun päätösehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jota kannattavat puheenjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Keijo Kainun ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Sirpa Martins, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Keijo Kainu ja Pirjo Uusitalo). Kari Kiiskinen äänesti tyhjää.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Päätös: Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-2, yksi tyhjää. Päätettiin, ettei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 330, EOL 22 Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus Äänekosken kaupunginhallitus 22.5.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin 31-35, 39-40 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oi kai su vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot