ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa 6 Polaksen valituksen johdosta 330 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) Äänekosken kaupungin taloussääntö Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / 11 talousjohtaja Matti Tuonoselle 333 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite 12 "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 334 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 19

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-16:40 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-16:40 jäsen Kainu Keijo 15:00-16:40 jäsen Lindell Leila 15:00-16:40 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-16:40 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-16:40 jäsen Piilonen Pentti 15:00-16:40 jäsen Tuominen Marke 15:00-16:40 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-16:40 varajäsen POISSA Närhi Merja jäsen MUU Tiusanen Matti 15:00-16:40 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-16:40 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-16:40 valtuuston 2. varapuh.joht. Flink-Liimatainen Piia 15:00-16:40 valtuuston 3. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-16:40 vs. kaupunginjohtaja poissa 332 Kurkela Jouni I 15:00-16:40 vs. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:27 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Sirpa Martins PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 326 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 327 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä marraskuuta 2014 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 10. päivänä marraskuuta 2014 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Sirpa Martins. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/ /2014, 341/ /2014 KH 328 Kaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavallisia reunaehtoja Äänekosken uuden lukion suunnittelulle Lidlin viereisellä peltoalueella: Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen lukion rakennuspaikasta. Suunnittelun kohteena oleva avoin peltoalue siihen liittyvine katualueineen sijaitsee vastapäätä Äänekosken uutta terveyskeskusta ja se rajautuu Verottajankatuun, Terveyskatuun ja Kuhnamontiehen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Lukion sijaintipaikaksi päätetty osa korttelista 2023 on kaavoitettu voimassaolevassa asemakaavassa ja tonttijaossa kahdeksi tontiksi. Tonttien rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisilla rakennusoikeusluvuilla. Kaavamuutoksen yhteydessä kaksi rakentamatonta tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja suunnitellaan tontin liikennejärjestelyt koulutoimen tarpeiden pohjalta. Tontin käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus päivittää ainoastaan julkiseen rakentamiseen soveltuvaksi - voimassa olevassa asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Tavoitteena on myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa. Lisäksi kaavamuutoksella luodaan edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 2023 osaa ja siihen liittyviä katualueita koskeva asemakaavan muutos saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Korttelin 2032 (osa) asemakaavan muutos (OAS), kh

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa Polaksen valituksen johdosta 718/ /2013 KH 329 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Esa Polaksen va li tuk sen, joka koski Äänekosken kaupunginhallituksen te ke mää päätöstä käyttää etuosto-oikeutta ns. Hankalan määräalan kau pas sa. Polas on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeim paan hallinto-oikeuteen, joka pyytää valituksesta kaupungin seli tys tä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Polas uudistaa kaiken aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esit tä män sä ja lisäksi esittää perusteluja sille, ettei lain edellytykset etu os to-oi keu den käytölle olisi täyttyneet: ostajalle on myönnetty mää rä alaan lainhuuto, kaupunki ei ole perustellut etuostopäätöstään (me net te ly vir he), kaupungilla ei ole rantayleiskaavaa tarkempaa suun ni tel maa alueelle eikä tarvetta hankkia aluetta yh dys kun ta raken ta mis ta sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kaupunginhallitus viittaa selityksessään liitteenä olevaan Hä meen lin nan hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon, josta ilme nee kaupungin näkemys keskeisistä valituksessa esitetyistä näke myk sis tä (mm. lainhuudon merkitys ja etuosto-oikeuden käyt tä misen perusteeksi vaadittavan suunnitelman taso). Kaupunki katsoo ku ten Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksessään, ettei lain huudon myöntäminen muodosta estettä etuoston käyttämiselle ja että ran ta yleis kaa va on riittävä suunnitelma etuostoharkintaa suo ri tettaes sa. Menettelyvirheen osalta viitataan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pe rus te luun: etuostopäätöstä koskevasta pöytäkirjasta ilmenee, että etu os to-oi keut ta koskevasta alueesta on osa kaavoitettu yh dys kunta ra ken ta mi sen tarkoituksiin ja kaupunginhallitus on selventänyt pää tök sen sä perusteita hallinto-oikeudelle antamassaan lau sun nossa. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä Hämeenlinnan hallin to-oi keu den asiaa koskevan päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen (ää nes tys tu los 6-2, poissa 1). Näin ollen kaupunki viittaa Hä meenlin nan hallinto-oikeuden päätöksestä ilmeneviin perusteluihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus antaa valituksen johdosta Korkeimmalle hal linto-oi keu del le edellä esitetyn selityksen. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Tommi Lunttila esitti Leila Lindellin kan nat-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus ta ma na, että kaupungin ei tule käyttää etuosto-oikeutta, koska kaupun gil la ei ole suunnitelmaa ko. määräalan käytöstä. Kaupungilta puut tuu suunnitelma ja esitetty tarve alueesta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asias ta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kan nat ta vat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tommi Lunttilan ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Ja ri Halttunen, Keijo Kainu, Sirpa Martins, Pirjo Uusitalo, Pentti Pii lonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Tommi Lunttila ja Leila Lindell). Päätös: Puheenjohtaja totesi vs. kaupunginjohtajan alkuperäisen päätösesityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-2. Liitteet Liite 2 Lausunnon antaminen KHO:lle Esa Polaksen valituksen johdosta, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) KH Finsilva Oyj on myynyt Heikki ja Riku Parkatille määräalan S. Äänekosken kylässä sijaitsevasta Metsä-Muksala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,8 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 2. Heikki Parkatti on myynyt Finsilva Oyj:lle määräalan S.Äänekosken kylässä sijaitsevasta Mäkelä- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 2,2 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 3. Tuula Kaukometsän kuolinpesä on myynyt Laura Blombergille ja Leena-Maria Lehmoselle Raikkouksen kylässä sijaitsevan Kesäranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,6495 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 4. Veli Pekkarinen on myynyt Lasse Siikille Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Torkkula- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,65 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maaja metsätalous. 5. Kari Tourunen on myynyt Ismo ja Sirkka Kytölälle Koiviston kylässä sijaitsevan Tammentaus- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,25 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 6. Kaisa Vuorinen on myynyt Eija ja Miikka Karttuselle määräalan Paadentaipaleen kylässä sijaitsevasta Hankala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,9 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 7. Martti Laukkanen on myynyt Päivi ja Petri Hasalle Sumiaisten kylässä sijaitsevan Louhuranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,115 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 8. Johanna Kuivakangas ja Timo Pasanen ovat myyneet Jussi Ylistalolle Kalaniemen kylässä sijaitsevat Rintala- ja Puskalanimiset tilat RN:ot ja (pinta-ala yhteensä 57,47 ha). Vain arvottomia rakennuksia käsittävän kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 9. Seija Kuusikko on myynyt Laura Rintamäelle ja Ville Kauppiselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Juhola- nimisen tilan RN:o

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus (pinta-ala 0,73 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 10. Pentti ja Irma Remosen kuolinpesät ovat myyneet Miia Huuskoselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Mutkala- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,8995 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kh

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Äänekosken kaupungin taloussääntö 755/02.00/2014 KH 331 Äänekosken kaupungin nykyinen taloussääntö on tullut voimaan Kaupungin organisaatio, toimintatavat ja -kulttuuri sekä taloudenhoitoa säätelevät lait, asetukset ja määräykset ovat muuttuneet vuoden 2007 jälkeen merkittäväsi. Taloussääntöä on muutettu vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja ohjaamaan kaupungin toimintaa taloudenhoidon osalta. Päätösliite: Äänekosken kaupungin taloussääntö. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy päätösliitteessä esitetyn Äänekosken kaupungin taloussäännön ja määrää sen tulemaan voimaan alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Äänekosken kaupungin taloussääntö, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle KH 332 Vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonosella ei ole ollut käytössään Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakorttia. Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken kaupunginhallitus on kokouksessaan , 300 hyväksynyt Luotto- ja maksuaikakorttiohjeen. Ohjeen mukaan luotto- ja maksuaikakorttiin ovat oikeutettuja henkilöt, jotka tarvitsevat korttia työtehtäviinsä liittyvien kulujen maksamiseen. Toimialajohtaja päättää (viranhaltijapäätöksellä) luotto- ja maksuaikakorttien käyttöoikeuden myöntämisestä. Toimialajohtajien ja hallintojohtajan osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää myöntää vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle oikeuden Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakortin käyttämiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 162/ /2014 KVALT Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen koskien uusien asukkaiden houkuttelemista rakentamaan Äänekoskelle. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Valtuustoaloite jaetaan esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Asunnot Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH 333 Valtuustoaloitteen tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita raken ta maan Äänekoskelle. Ajatuksena on se, että Ääneseudun Asun not Oy:n vapaana olevista vuokra-asunnoista olisi helppo saada asunto vuokralle uuden asunnon rakentamisen ajaksi. Aloitteen mu kaan velvoite ei maksaisi käytännössä kaupungille lainkaan, koska kyseessä olisi vapaiden asuntojen vuokraus käypään hintaan. Aloite on muuten sisällöltään seuraava: Ylimääräinen avustus muutto kus tan nuk siin voisi olla asunnon rakentajalle etu, jonka avulla hän voi si hyvissä ajoin myydä aikaisemman asuntonsa vaikkapa vuotta en nen rakentamisen aloittamista. Tällä tavoin rahoitus uudelle asunnol le voitaisiin varmistaa ajoissa. Äänekoskelle muuttanut perhe mak sai si avustuksensa arvon muutamassa kuukaudessa kau pun gille lisääntyvinä verotuloina. Vuokranantaja voisi sitoutua määräaikaiseen vuokrasopimukseen, kos ka rakentaja tarvitsee asuntoa vain määrätyn ajan. Vää rin käy tösten varalta kyseinen vuokra-aika ei saisi olla yli puolentoista vuoden mit tai nen.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitämme, että Äänekosken kaupunginvaltuusto selvittää edellä esi te tyn ajatuksen toteuttamista seuraavasti: Äänekoskelle muuttaville rakentajille taataan asunto käypään hintaan ja Äänekosken kaupunki maksaa muuttoavustusta seudulle raken ta maan sitoutuville puolet väliaikaisen muuton kuluista, kor keintaan 1000 euroa perhekunnalta. Avustuksen saannin ehtona on sekä rakentamiseen että asumiseen Äänekoskella väliaikaisesti korkein taan 18 kuukauden ajan sopimuksen solmimisesta. Lisäksi Äänekosken kaupunki avustaisi Ääneseudun Asunnot Oy:tä yli mää räi siä lehti-ilmoituksia varten korkeintaan 3000 euron sum malla. Kaupungin johdon tehtävänä on hoitaa hankkeen julkistamista niin, että se saa aikaan vähintään maakunnallista, mieluiten val takun nal lis ta julkisuutta yleisissä tiedotusvälineissä. Samalla tehdään Ää ne kos kea tunnetuksi asukasystävällisenä kuntana. Ääneseudun Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kareaho on an tanut aloitteen johdosta seuraavan lausunnon: Ääneseudun Asunnot Oy on tarjonnut oman asunnon rakentajille ja re mon toi jil le tilapäisasuntoja jatkuvasti aina kulloisenkin kysynnän mu kaan. Useimmiten tilapäisasunnon tarpeena on ollut se, että en tinen omistusasunto on myyty ja että rakentamisajaksi tarvitaan ti lapäi nen asunto. Pääosin kyseiset rakentajat ovat olleet paik ka kun talai sia, mutta on joukkoon mahtunut myös muualta muuttajia. Kyseisen asian julkistaminen vaatii mainostoimiston laatimaa ma te riaa lia, jota voitaisiin käyttää lehti-ilmoittelussa ja muussa mai non nassa, mm. nettisivuilla. Valtakunnallinen näkyvyys päivälehdissä mainos kam pan jal la tulee todennäköisesti maksamaan monin kerroin tuon aloitteessa mainitun mainosavustuksen verran. Yhtiö on valmis olemaan mukana kyseisessä hankkeessa, mikäli se pää te tään toteuttaa. Hankkeen laajuutta ja kustannuksia tulisi kuiten kin harkita ennen sen toteuttamista. Kaupungin viimepäivinä saama valtakunnan tason positiivinen julkisuus saattaa myös antaa hank keel le kokonaan uutta nostetta. Ääneseudun Asunnot Oy toimii vapailla vuokramarkkinoilla ja sen oma taloudellinen etu on pitää asunnot jatkuvasti vuokralla. Vuok ralle yhtiö voi antaa asuntoja myös määräajaksi. Äänekosken kau pungin etu on yhteneväinen omistamansa yhtiön kanssa, mutta tämä ajan koh ta asuntojen erityiseen markkinointipanostukseen ei vaadi kau pun gin osallistumista siihen. Mikäli Metsä Fibre Oy:n bio tuo teteh taan rakentamispäätös tehdään tulevat myös Ääneseudun Asunnot Oy:n vapaana olevat asunnot suureksi osaksi vuokratuiksi tehtaan rakentajille ja asentajille. Muu Äänekosken ja koko Ääneseudun positiivinen tiedottaminen ja mark ki noin ti yhtä aikaa biotuotetehtaan rakentamisesta syntyvän

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: myön tei sen julkisuuden kanssa tulee suunnitella nopealla ai ka tau lulla yhdessä Konneveden kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä pai kal lis ten yrittäjäjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Äänekoskelle asuntonsa rakentaville ja pysyvästi muuttaville voisi kau pun ki tarjota valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti pork ka nana muuttoavustusta. Avustuksen ehdot tulisi kuitenkin etukäteen suun ni tel la ja määrätä tarkasti mahdollisten väärinkäytösten es tä misek si. Esimerkiksi avustuksen maksatuksen aikataulu tulisi jo en nakol ta voida sitoa esimerkiksi tontin ostamiseen tai rakennusluvan saa mi seen. (valmistelu vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) Kaupunginhallitus merkitsee Ääneseudun Asunnot Oy:n lausunnon tie dok seen. Kaupunginhallitus esittää, että Ääneseudun Kehitys Oy varautuu Met sä Fibre Oy:n biotuotetehtaan myönteiseen ra ken ta mis pää tökseen ja laatii suunnitelman koko Ääneseudun yhteisestä tehtaan raken ta mi sen aikaisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Suun ni tel man laatimista sekä tiedottamisen ja markkinoinnin seurantaa varten Ää ne seu dun Kehitys Oy kutsuu koolle asiantuntijoista koostuvan mark ki noin ti työ ryh män. Kooltaan mahdollisimman pieneen ja toi min ta kel poi seen ryhmään kutsutaan edustajat Äänekosken kaupungin li säk si Konneveden kunnasta, paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja pai kal li sis ta tiedotusvälineistä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi esittää, että muuttoavustusasia jäte tään lepäämään siihen saakka, kunnes Metsä Fibre Oy:n teh dashank keen rakentamispäätös ratkeaa. Tällä välin asiaa selvitellään esim. toimintatapojen ja valvonnan osalta edelleen kau pun ki or ga nisaa tion sisäisenä työnä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty ja sen sisältämät asiat tulevat seuraavaksi käsittelyyn erillisinä asioina. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite, kv , kh , kh

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 489/ /2014, 133/ /2014 KH Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös perusterveydenhuollon valvonta-asiassa Asia on tullut vireille Tilastotuloksen otanta-aikaan kaksi potilasta olivat Mediconsult-järjestelmätoimittajan tietohallinnon selvityksen mukaan suun terveydenhuollon potilaita. Toisen potilaan tilastoinnissa oli tapahtunut virhe ja toinen koski kontrollikäyntiä. Äänekosken kaupunginhallituksen selvitys on saapunut aluehallintovirastoon Ratkaisu: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Äänekosken perusterveydenhuollon hoidon järjestäminen kolmen kuukauden kuluessa toteutuu terveydenhuoltolain 51 :n 2 momentin mukaisesti. Asia ei tällä hetkellä anna aihetta Aluehallintoviraston enempiin toimenpiteisiin. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien Vapo Oy:n Hietamansuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa (päätös nro 208/2014/1, Dnro LSSAVI/489/ ). Aluehallintovirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan Hietamansuon turvetuotantoon lohkoilla 1 ja 2 Äänekosken kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 34 ha. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa lohkolla 3. Aluehallintovirasto myöntää luvan pintavalutuskentän rakentamiseen ja käyttöönottoon muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetetava euron suuruinen Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Olemassa olevaa toimintaa saa jatkaa. Aluehallintovirasto hylkää toiminnanaloittamispyynnön lohkon 2 osalta.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lupaan sisältyy yhteensä 12 erillistä lupamääräystä, jotka koskevat päästöjä vesiin ja ilmaan, meluvaikutuksia, alueella suoritettavaa varastointia, syntyviä jätteitä sekä häiriö- ja poikkeustilanteita. Lisäksi luvassa annetaan 3 määräystä toiminnan tarkkailuun ja kunnossapitovelvotteisiin. Luvan saajan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 400 euroa kalatalousmaksua Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Toiminnan lopettamisesta ja jälkihoidosta on annettu niin ikään erillinen määräys. Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa. Lupa on voimassa toistaiseksi siten, että luvan saajan on viimeistään jätettävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. (valmistelija vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) 3. Keski-Suomen ELY-keskus on hylännyt Tapani ja Annu Ritasen poikkeamishakemuksen omakotitalon ja autotalli-varaston rakentamiseksi rantayleiskaavan M-alueelle noin 105 metrin etäisyydelle Kiimasjärven rannasta ( ). Kaupunginhallitus on puoltanut lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä. (valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) 4. Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen on toimittanut todistuksen, jonka perusteella hän on virkavapaalla (valmistelija henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) 5. Keski-Suomen Sote hankkeen ohjausryhmä nimesi kokouksessaan uuden työryhmän, joka valmistelee konkreettiset mallit siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan Keski-Suomessa tuottamaan vuoden 2017 alusta lähtien. Tuotantorakennetyöryhmäksi nimetyssä kokoonpanossa on edustettuna useimmat Keski-Suomen kunnat. Tuotantorakennetyöryhmä valmistelemat mallit toimivat myöhemmin pohjana Keski-Suomen kuntien varsinaisessa päätöksenteossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskien. Mallien tulee olla valmiit

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Ryhmän puheenjohtajana toimii Äänekosken perusturvajohtaja Raija Kolehmainen ja esittelijänä Keski-Suomen SOTE hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä. Ryhmä aloittaa toimintansa vielä tämän vuoden puolella. Ryhmän alaisuuteen perustetaan myöhemmin erillisiä alatyöryhmiä, jotka miettivät mm. ICT-asioita, henkilöstön uudelleen sijoitusta, osaamisen kehittämistä jne. Ryhmän muut jäsenet ovat: - Alonen-Kinnunen Kirsi, perusturvajohtaja, Kinnula - Hakulinen Päivi, palvelujohtaja, Joutsa - Hallberg Riitta, vt. Liikelaitosjohtaja, Saarikka - Kinnunen Ari, kunnanjohtaja, Pihtipudas - Kinnunen Juha, johtaja Keski-Suomen SHP - Kortelainen Risto, muutosjohtaja, Jyväskylä - Laukkanen Katja, hankinta-asiamies, Keski-Suomen yrittäjät - Leppä Lasse, talousjohtaja, Laukaa - Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmi - Määttänen Jarkko, palvelujohtaja, Muurame - Ritala Sakari, terveyspalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylä - Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus - Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö - Utriainen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylä - Väisänen Satu, johtaja, Viitakodit ry - Ässämäki Silja, kehitysjohtaja, Jyväskylä Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Kaupunginhallitus merkitsee muut edellä mainitut asiat tiedokseen. Ilmoitusasioihin lisättiin kohta 5. Päätös: Myönnettiin kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Merkittiin muut asiat tiedoksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 335 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Kasvun ja oppimisen lautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 336 Kaupunginhallitukselle on toimitettu vs. kaupunginjohtajan päätökset ajalta avustukset 6 Avustusanomus Äänekosken joulutori -hankkeelle yleinen päätös 20 Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs.hallintojohtaja Jouni Kurkelalle yleinen henkilöstöpäätös / viranhaltijapäätösten tarkastus 48 Koulupsykologin toimen vaalin vahvistaminen 49 Virheellinen päätös. Asiasta tehty jo päätös Kolmen hammaslääkärin toimen vakinainen täyttölupapäätös 51 Johtavan ympäristötarkastajan viran määräaikainen täyttölupapäätös 52 Ruokapalvelupäällikön viran määräaikainen täyttölupapäätös 53 Vastaanottopalveluiden uutta toimintamallia tukeva kannustava palkkaus terveyskeskuslääkäreille Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Käsittely: Vs. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 53 osalta Keijo Kainu esitti, että kaupunginhallitus käyttäisi otto-oikeuttaan. Pirjo Uusitalo kannatti Keijo Kainun päätösehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jota kannattavat puheenjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Keijo Kainun ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Sirpa Martins, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Keijo Kainu ja Pirjo Uusitalo). Kari Kiiskinen äänesti tyhjää.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Päätös: Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-2, yksi tyhjää. Päätettiin, ettei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 330, EOL 22 Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot