ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa 6 Polaksen valituksen johdosta 330 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) Äänekosken kaupungin taloussääntö Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / 11 talousjohtaja Matti Tuonoselle 333 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite 12 "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 334 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 19

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-16:40 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-16:40 jäsen Kainu Keijo 15:00-16:40 jäsen Lindell Leila 15:00-16:40 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-16:40 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-16:40 jäsen Piilonen Pentti 15:00-16:40 jäsen Tuominen Marke 15:00-16:40 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-16:40 varajäsen POISSA Närhi Merja jäsen MUU Tiusanen Matti 15:00-16:40 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-16:40 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-16:40 valtuuston 2. varapuh.joht. Flink-Liimatainen Piia 15:00-16:40 valtuuston 3. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-16:40 vs. kaupunginjohtaja poissa 332 Kurkela Jouni I 15:00-16:40 vs. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:27 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Sirpa Martins PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 326 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 327 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä marraskuuta 2014 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 10. päivänä marraskuuta 2014 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Sirpa Martins. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/ /2014, 341/ /2014 KH 328 Kaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavallisia reunaehtoja Äänekosken uuden lukion suunnittelulle Lidlin viereisellä peltoalueella: Äänekosken kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen lukion rakennuspaikasta. Suunnittelun kohteena oleva avoin peltoalue siihen liittyvine katualueineen sijaitsee vastapäätä Äänekosken uutta terveyskeskusta ja se rajautuu Verottajankatuun, Terveyskatuun ja Kuhnamontiehen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Lukion sijaintipaikaksi päätetty osa korttelista 2023 on kaavoitettu voimassaolevassa asemakaavassa ja tonttijaossa kahdeksi tontiksi. Tonttien rakennusoikeudet on osoitettu tonttikohtaisilla rakennusoikeusluvuilla. Kaavamuutoksen yhteydessä kaksi rakentamatonta tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi ja suunnitellaan tontin liikennejärjestelyt koulutoimen tarpeiden pohjalta. Tontin käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus päivittää ainoastaan julkiseen rakentamiseen soveltuvaksi - voimassa olevassa asemakaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Tavoitteena on myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa. Lisäksi kaavamuutoksella luodaan edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 2023 osaa ja siihen liittyviä katualueita koskeva asemakaavan muutos saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Korttelin 2032 (osa) asemakaavan muutos (OAS), kh

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Esa Polaksen valituksen johdosta 718/ /2013 KH 329 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Esa Polaksen va li tuk sen, joka koski Äänekosken kaupunginhallituksen te ke mää päätöstä käyttää etuosto-oikeutta ns. Hankalan määräalan kau pas sa. Polas on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeim paan hallinto-oikeuteen, joka pyytää valituksesta kaupungin seli tys tä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Polas uudistaa kaiken aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esit tä män sä ja lisäksi esittää perusteluja sille, ettei lain edellytykset etu os to-oi keu den käytölle olisi täyttyneet: ostajalle on myönnetty mää rä alaan lainhuuto, kaupunki ei ole perustellut etuostopäätöstään (me net te ly vir he), kaupungilla ei ole rantayleiskaavaa tarkempaa suun ni tel maa alueelle eikä tarvetta hankkia aluetta yh dys kun ta raken ta mis ta sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kaupunginhallitus viittaa selityksessään liitteenä olevaan Hä meen lin nan hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon, josta ilme nee kaupungin näkemys keskeisistä valituksessa esitetyistä näke myk sis tä (mm. lainhuudon merkitys ja etuosto-oikeuden käyt tä misen perusteeksi vaadittavan suunnitelman taso). Kaupunki katsoo ku ten Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksessään, ettei lain huudon myöntäminen muodosta estettä etuoston käyttämiselle ja että ran ta yleis kaa va on riittävä suunnitelma etuostoharkintaa suo ri tettaes sa. Menettelyvirheen osalta viitataan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pe rus te luun: etuostopäätöstä koskevasta pöytäkirjasta ilmenee, että etu os to-oi keut ta koskevasta alueesta on osa kaavoitettu yh dys kunta ra ken ta mi sen tarkoituksiin ja kaupunginhallitus on selventänyt pää tök sen sä perusteita hallinto-oikeudelle antamassaan lau sun nossa. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä Hämeenlinnan hallin to-oi keu den asiaa koskevan päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen (ää nes tys tu los 6-2, poissa 1). Näin ollen kaupunki viittaa Hä meenlin nan hallinto-oikeuden päätöksestä ilmeneviin perusteluihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus antaa valituksen johdosta Korkeimmalle hal linto-oi keu del le edellä esitetyn selityksen. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Tommi Lunttila esitti Leila Lindellin kan nat-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus ta ma na, että kaupungin ei tule käyttää etuosto-oikeutta, koska kaupun gil la ei ole suunnitelmaa ko. määräalan käytöstä. Kaupungilta puut tuu suunnitelma ja esitetty tarve alueesta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asias ta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kan nat ta vat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tommi Lunttilan ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Ja ri Halttunen, Keijo Kainu, Sirpa Martins, Pirjo Uusitalo, Pentti Pii lonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Tommi Lunttila ja Leila Lindell). Päätös: Puheenjohtaja totesi vs. kaupunginjohtajan alkuperäisen päätösesityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-2. Liitteet Liite 2 Lausunnon antaminen KHO:lle Esa Polaksen valituksen johdosta, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (syys-lokakuu 2014) KH Finsilva Oyj on myynyt Heikki ja Riku Parkatille määräalan S. Äänekosken kylässä sijaitsevasta Metsä-Muksala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,8 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 2. Heikki Parkatti on myynyt Finsilva Oyj:lle määräalan S.Äänekosken kylässä sijaitsevasta Mäkelä- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 2,2 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 3. Tuula Kaukometsän kuolinpesä on myynyt Laura Blombergille ja Leena-Maria Lehmoselle Raikkouksen kylässä sijaitsevan Kesäranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,6495 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 4. Veli Pekkarinen on myynyt Lasse Siikille Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Torkkula- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,65 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maaja metsätalous. 5. Kari Tourunen on myynyt Ismo ja Sirkka Kytölälle Koiviston kylässä sijaitsevan Tammentaus- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,25 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 6. Kaisa Vuorinen on myynyt Eija ja Miikka Karttuselle määräalan Paadentaipaleen kylässä sijaitsevasta Hankala- nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1,9 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 7. Martti Laukkanen on myynyt Päivi ja Petri Hasalle Sumiaisten kylässä sijaitsevan Louhuranta- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 3,115 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka. 8. Johanna Kuivakangas ja Timo Pasanen ovat myyneet Jussi Ylistalolle Kalaniemen kylässä sijaitsevat Rintala- ja Puskalanimiset tilat RN:ot ja (pinta-ala yhteensä 57,47 ha). Vain arvottomia rakennuksia käsittävän kohteen aiottu käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. 9. Seija Kuusikko on myynyt Laura Rintamäelle ja Ville Kauppiselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Juhola- nimisen tilan RN:o

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus (pinta-ala 0,73 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 10. Pentti ja Irma Remosen kuolinpesät ovat myyneet Miia Huuskoselle Paadentaipaleen kylässä sijaitsevan Mutkala- nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,8995 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kh

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Äänekosken kaupungin taloussääntö 755/02.00/2014 KH 331 Äänekosken kaupungin nykyinen taloussääntö on tullut voimaan Kaupungin organisaatio, toimintatavat ja -kulttuuri sekä taloudenhoitoa säätelevät lait, asetukset ja määräykset ovat muuttuneet vuoden 2007 jälkeen merkittäväsi. Taloussääntöä on muutettu vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja ohjaamaan kaupungin toimintaa taloudenhoidon osalta. Päätösliite: Äänekosken kaupungin taloussääntö. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy päätösliitteessä esitetyn Äänekosken kaupungin taloussäännön ja määrää sen tulemaan voimaan alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Äänekosken kaupungin taloussääntö, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle KH 332 Vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonosella ei ole ollut käytössään Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakorttia. Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken kaupunginhallitus on kokouksessaan , 300 hyväksynyt Luotto- ja maksuaikakorttiohjeen. Ohjeen mukaan luotto- ja maksuaikakorttiin ovat oikeutettuja henkilöt, jotka tarvitsevat korttia työtehtäviinsä liittyvien kulujen maksamiseen. Toimialajohtaja päättää (viranhaltijapäätöksellä) luotto- ja maksuaikakorttien käyttöoikeuden myöntämisestä. Toimialajohtajien ja hallintojohtajan osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää myöntää vs. kaupunginjohtaja / talousjohtaja Matti Tuonoselle oikeuden Äänekosken kaupungin luotto- ja maksuaikakortin käyttämiseen. Päätös: Hyväksyttiin. Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville" 162/ /2014 KVALT Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät jättivät kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen koskien uusien asukkaiden houkuttelemista rakentamaan Äänekoskelle. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Valtuustoaloite jaetaan esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Asunnot Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH 333 Valtuustoaloitteen tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita raken ta maan Äänekoskelle. Ajatuksena on se, että Ääneseudun Asun not Oy:n vapaana olevista vuokra-asunnoista olisi helppo saada asunto vuokralle uuden asunnon rakentamisen ajaksi. Aloitteen mu kaan velvoite ei maksaisi käytännössä kaupungille lainkaan, koska kyseessä olisi vapaiden asuntojen vuokraus käypään hintaan. Aloite on muuten sisällöltään seuraava: Ylimääräinen avustus muutto kus tan nuk siin voisi olla asunnon rakentajalle etu, jonka avulla hän voi si hyvissä ajoin myydä aikaisemman asuntonsa vaikkapa vuotta en nen rakentamisen aloittamista. Tällä tavoin rahoitus uudelle asunnol le voitaisiin varmistaa ajoissa. Äänekoskelle muuttanut perhe mak sai si avustuksensa arvon muutamassa kuukaudessa kau pun gille lisääntyvinä verotuloina. Vuokranantaja voisi sitoutua määräaikaiseen vuokrasopimukseen, kos ka rakentaja tarvitsee asuntoa vain määrätyn ajan. Vää rin käy tösten varalta kyseinen vuokra-aika ei saisi olla yli puolentoista vuoden mit tai nen.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitämme, että Äänekosken kaupunginvaltuusto selvittää edellä esi te tyn ajatuksen toteuttamista seuraavasti: Äänekoskelle muuttaville rakentajille taataan asunto käypään hintaan ja Äänekosken kaupunki maksaa muuttoavustusta seudulle raken ta maan sitoutuville puolet väliaikaisen muuton kuluista, kor keintaan 1000 euroa perhekunnalta. Avustuksen saannin ehtona on sekä rakentamiseen että asumiseen Äänekoskella väliaikaisesti korkein taan 18 kuukauden ajan sopimuksen solmimisesta. Lisäksi Äänekosken kaupunki avustaisi Ääneseudun Asunnot Oy:tä yli mää räi siä lehti-ilmoituksia varten korkeintaan 3000 euron sum malla. Kaupungin johdon tehtävänä on hoitaa hankkeen julkistamista niin, että se saa aikaan vähintään maakunnallista, mieluiten val takun nal lis ta julkisuutta yleisissä tiedotusvälineissä. Samalla tehdään Ää ne kos kea tunnetuksi asukasystävällisenä kuntana. Ääneseudun Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kareaho on an tanut aloitteen johdosta seuraavan lausunnon: Ääneseudun Asunnot Oy on tarjonnut oman asunnon rakentajille ja re mon toi jil le tilapäisasuntoja jatkuvasti aina kulloisenkin kysynnän mu kaan. Useimmiten tilapäisasunnon tarpeena on ollut se, että en tinen omistusasunto on myyty ja että rakentamisajaksi tarvitaan ti lapäi nen asunto. Pääosin kyseiset rakentajat ovat olleet paik ka kun talai sia, mutta on joukkoon mahtunut myös muualta muuttajia. Kyseisen asian julkistaminen vaatii mainostoimiston laatimaa ma te riaa lia, jota voitaisiin käyttää lehti-ilmoittelussa ja muussa mai non nassa, mm. nettisivuilla. Valtakunnallinen näkyvyys päivälehdissä mainos kam pan jal la tulee todennäköisesti maksamaan monin kerroin tuon aloitteessa mainitun mainosavustuksen verran. Yhtiö on valmis olemaan mukana kyseisessä hankkeessa, mikäli se pää te tään toteuttaa. Hankkeen laajuutta ja kustannuksia tulisi kuiten kin harkita ennen sen toteuttamista. Kaupungin viimepäivinä saama valtakunnan tason positiivinen julkisuus saattaa myös antaa hank keel le kokonaan uutta nostetta. Ääneseudun Asunnot Oy toimii vapailla vuokramarkkinoilla ja sen oma taloudellinen etu on pitää asunnot jatkuvasti vuokralla. Vuok ralle yhtiö voi antaa asuntoja myös määräajaksi. Äänekosken kau pungin etu on yhteneväinen omistamansa yhtiön kanssa, mutta tämä ajan koh ta asuntojen erityiseen markkinointipanostukseen ei vaadi kau pun gin osallistumista siihen. Mikäli Metsä Fibre Oy:n bio tuo teteh taan rakentamispäätös tehdään tulevat myös Ääneseudun Asunnot Oy:n vapaana olevat asunnot suureksi osaksi vuokratuiksi tehtaan rakentajille ja asentajille. Muu Äänekosken ja koko Ääneseudun positiivinen tiedottaminen ja mark ki noin ti yhtä aikaa biotuotetehtaan rakentamisesta syntyvän

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: myön tei sen julkisuuden kanssa tulee suunnitella nopealla ai ka tau lulla yhdessä Konneveden kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä pai kal lis ten yrittäjäjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Äänekoskelle asuntonsa rakentaville ja pysyvästi muuttaville voisi kau pun ki tarjota valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti pork ka nana muuttoavustusta. Avustuksen ehdot tulisi kuitenkin etukäteen suun ni tel la ja määrätä tarkasti mahdollisten väärinkäytösten es tä misek si. Esimerkiksi avustuksen maksatuksen aikataulu tulisi jo en nakol ta voida sitoa esimerkiksi tontin ostamiseen tai rakennusluvan saa mi seen. (valmistelu vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) Kaupunginhallitus merkitsee Ääneseudun Asunnot Oy:n lausunnon tie dok seen. Kaupunginhallitus esittää, että Ääneseudun Kehitys Oy varautuu Met sä Fibre Oy:n biotuotetehtaan myönteiseen ra ken ta mis pää tökseen ja laatii suunnitelman koko Ääneseudun yhteisestä tehtaan raken ta mi sen aikaisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Suun ni tel man laatimista sekä tiedottamisen ja markkinoinnin seurantaa varten Ää ne seu dun Kehitys Oy kutsuu koolle asiantuntijoista koostuvan mark ki noin ti työ ryh män. Kooltaan mahdollisimman pieneen ja toi min ta kel poi seen ryhmään kutsutaan edustajat Äänekosken kaupungin li säk si Konneveden kunnasta, paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja pai kal li sis ta tiedotusvälineistä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi esittää, että muuttoavustusasia jäte tään lepäämään siihen saakka, kunnes Metsä Fibre Oy:n teh dashank keen rakentamispäätös ratkeaa. Tällä välin asiaa selvitellään esim. toimintatapojen ja valvonnan osalta edelleen kau pun ki or ga nisaa tion sisäisenä työnä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty ja sen sisältämät asiat tulevat seuraavaksi käsittelyyn erillisinä asioina. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite, kv , kh , kh

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 489/ /2014, 133/ /2014 KH Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös perusterveydenhuollon valvonta-asiassa Asia on tullut vireille Tilastotuloksen otanta-aikaan kaksi potilasta olivat Mediconsult-järjestelmätoimittajan tietohallinnon selvityksen mukaan suun terveydenhuollon potilaita. Toisen potilaan tilastoinnissa oli tapahtunut virhe ja toinen koski kontrollikäyntiä. Äänekosken kaupunginhallituksen selvitys on saapunut aluehallintovirastoon Ratkaisu: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Äänekosken perusterveydenhuollon hoidon järjestäminen kolmen kuukauden kuluessa toteutuu terveydenhuoltolain 51 :n 2 momentin mukaisesti. Asia ei tällä hetkellä anna aihetta Aluehallintoviraston enempiin toimenpiteisiin. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien Vapo Oy:n Hietamansuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa (päätös nro 208/2014/1, Dnro LSSAVI/489/ ). Aluehallintovirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan Hietamansuon turvetuotantoon lohkoilla 1 ja 2 Äänekosken kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 34 ha. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa lohkolla 3. Aluehallintovirasto myöntää luvan pintavalutuskentän rakentamiseen ja käyttöönottoon muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetetava euron suuruinen Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Olemassa olevaa toimintaa saa jatkaa. Aluehallintovirasto hylkää toiminnanaloittamispyynnön lohkon 2 osalta.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lupaan sisältyy yhteensä 12 erillistä lupamääräystä, jotka koskevat päästöjä vesiin ja ilmaan, meluvaikutuksia, alueella suoritettavaa varastointia, syntyviä jätteitä sekä häiriö- ja poikkeustilanteita. Lisäksi luvassa annetaan 3 määräystä toiminnan tarkkailuun ja kunnossapitovelvotteisiin. Luvan saajan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 400 euroa kalatalousmaksua Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Toiminnan lopettamisesta ja jälkihoidosta on annettu niin ikään erillinen määräys. Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa. Lupa on voimassa toistaiseksi siten, että luvan saajan on viimeistään jätettävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. (valmistelija vs. hallintojohtaja Jouni Kurkela, puh ) 3. Keski-Suomen ELY-keskus on hylännyt Tapani ja Annu Ritasen poikkeamishakemuksen omakotitalon ja autotalli-varaston rakentamiseksi rantayleiskaavan M-alueelle noin 105 metrin etäisyydelle Kiimasjärven rannasta ( ). Kaupunginhallitus on puoltanut lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä. (valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) 4. Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen on toimittanut todistuksen, jonka perusteella hän on virkavapaalla (valmistelija henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) 5. Keski-Suomen Sote hankkeen ohjausryhmä nimesi kokouksessaan uuden työryhmän, joka valmistelee konkreettiset mallit siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan Keski-Suomessa tuottamaan vuoden 2017 alusta lähtien. Tuotantorakennetyöryhmäksi nimetyssä kokoonpanossa on edustettuna useimmat Keski-Suomen kunnat. Tuotantorakennetyöryhmä valmistelemat mallit toimivat myöhemmin pohjana Keski-Suomen kuntien varsinaisessa päätöksenteossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskien. Mallien tulee olla valmiit

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Ryhmän puheenjohtajana toimii Äänekosken perusturvajohtaja Raija Kolehmainen ja esittelijänä Keski-Suomen SOTE hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä. Ryhmä aloittaa toimintansa vielä tämän vuoden puolella. Ryhmän alaisuuteen perustetaan myöhemmin erillisiä alatyöryhmiä, jotka miettivät mm. ICT-asioita, henkilöstön uudelleen sijoitusta, osaamisen kehittämistä jne. Ryhmän muut jäsenet ovat: - Alonen-Kinnunen Kirsi, perusturvajohtaja, Kinnula - Hakulinen Päivi, palvelujohtaja, Joutsa - Hallberg Riitta, vt. Liikelaitosjohtaja, Saarikka - Kinnunen Ari, kunnanjohtaja, Pihtipudas - Kinnunen Juha, johtaja Keski-Suomen SHP - Kortelainen Risto, muutosjohtaja, Jyväskylä - Laukkanen Katja, hankinta-asiamies, Keski-Suomen yrittäjät - Leppä Lasse, talousjohtaja, Laukaa - Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmi - Määttänen Jarkko, palvelujohtaja, Muurame - Ritala Sakari, terveyspalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylä - Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus - Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö - Utriainen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylä - Väisänen Satu, johtaja, Viitakodit ry - Ässämäki Silja, kehitysjohtaja, Jyväskylä Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Kaupunginhallitus merkitsee muut edellä mainitut asiat tiedokseen. Ilmoitusasioihin lisättiin kohta 5. Päätös: Myönnettiin kaupunginjohtaja Hannu Javanaiselle palkallista virkavapaata ajalle Merkittiin muut asiat tiedoksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 335 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Kasvun ja oppimisen lautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 336 Kaupunginhallitukselle on toimitettu vs. kaupunginjohtajan päätökset ajalta avustukset 6 Avustusanomus Äänekosken joulutori -hankkeelle yleinen päätös 20 Luotto- ja maksuaikakortin myöntäminen vs.hallintojohtaja Jouni Kurkelalle yleinen henkilöstöpäätös / viranhaltijapäätösten tarkastus 48 Koulupsykologin toimen vaalin vahvistaminen 49 Virheellinen päätös. Asiasta tehty jo päätös Kolmen hammaslääkärin toimen vakinainen täyttölupapäätös 51 Johtavan ympäristötarkastajan viran määräaikainen täyttölupapäätös 52 Ruokapalvelupäällikön viran määräaikainen täyttölupapäätös 53 Vastaanottopalveluiden uutta toimintamallia tukeva kannustava palkkaus terveyskeskuslääkäreille Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Käsittely: Vs. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 53 osalta Keijo Kainu esitti, että kaupunginhallitus käyttäisi otto-oikeuttaan. Pirjo Uusitalo kannatti Keijo Kainun päätösehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jota kannattavat puheenjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Keijo Kainun ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Sirpa Martins, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen) ja 2 ei-ääntä (Keijo Kainu ja Pirjo Uusitalo). Kari Kiiskinen äänesti tyhjää.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Päätös: Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-2, yksi tyhjää. Päätettiin, ettei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 330, EOL 22 Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 30.11.2015 16:30

-2, KH 30.11.2015 16:30 -2, KH 30.11.2015 16:30 Kokousaika Maanantai 30.11.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 36 Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen Päätös Kaupunginhallitus on 3.2.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen toimitusjohtajan 28.1. eikä 30.1.2014

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot