Sisäasiainministeriölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriölle"

Transkriptio

1 HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 51/2010 vp Poliisihallinnon uudistamisen toimeenpano Sisäasiainministeriölle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on mietintöönsä HaVM 7/2009 vp viitaten pyytänyt 9 päivänä syyskuuta 2010 sisäasiainministeriöltä perustuslain 47 :n 2 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen poliisin hallinnon uudistuskokonaisuuden toimeenpanosta. Sisäasiainministeriö on 17 päivänä marraskuuta 2010 toimittanut valiokunnalle asiassa selvityksensä (HAO 3/2010 vp). Asiantuntijat Valiokunnassa ovat olleet kuultavina - osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, sisäasiainministeriö - poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus - päällikön sijainen, apulaispäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi - apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi - poliisineuvos, päällikkö Kari Rantala, liikkuva poliisi - poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisilaitos - poliisipäällikkö Petri Oulasmaa, Jokilaaksojen poliisilaitos - puheenjohtaja Antero Rytkölä, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry, edustaen myös Suomen Nimismiesyhdistys ry:tä - puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry. Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet oikeusministeriö Valtakunnansyyttäjänvirasto Lapin poliisilaitos Pohjois-Karjalan poliisilaitos Suomen Kuntaliitto. SISÄASIAINMINISTERIÖN SELVITYS Poliisin hallintorakenneuudistuksen ensimmäinen vaihe Poliisin hallintorakenneuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa lukien poliisin paikallishallintoa on uudistettu siten, että paikallispoliisitoimintaa hoitaa 24 poliisilaitosta aikaisempien 90 poliisilaitoksen sijasta. Samalla on yhdenmukaistettu poliisilaitosten organisaatio- ja johtorakennetta. MINS 12/2010 vp HAO 3/2010 vp Poliisin toimipaikkaverkostossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimipaikkojen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia harvaan asutuilla alueilla. Muutoin toimipaikkaverkosto on pienentynyt jonkin verran lupapalvelupisteiden osalta ja selkeimmin lupapalvelujen tuottamisessa. Näihin ratkaisuihin ovat vaikuttaneet hallintorakenneuudistuksen tavoitteisiin liittyvien tiettyjen toimintojen keskittäminen pääpo- Versio 2.0

2 liisiasemille. Samalla palvelutuotannon turvaaminen on varmistettu huomioimalla toiminnallisia ja alueellisia lähtökohtia. Asiakaspalvelun näkökulman, tuottavuus- ja tuloksellisuusnäkökulman, johtamisen näkökulman, sidosryhmien ja henkilöstönäkökulman osalta viitataan tarkemmin selvityksessä lausuttuun. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toinen vaihe Poliisin kaksiportainen johtamis- ja ohjausmalli on toteutettu hallintorakenneuudistuksen toisessa vaiheessa, joka on tullut voimaan Vuoden 2010 alusta lukien sisäasiainministeriö on vastannut poliisin toimialan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta. Poliisin operatiivisen toiminnan johtaminen ja poliisilaitosten sekä valtakunnallisten yksiköiden tulosohjaus kuuluu uudelle keskushallintoviranomaiselle Poliisihallitukselle, joka toimii poliisin ylijohtona. Poliisin lääninjohdot on lakkautettu. Poliisitoiminnan operatiivinen johtovastuu on poliisilaitoksilla ja toimialoittain valtakunnallisilla yksiköillä. Toiminnallisesti Poliisihallitukseen kuuluvat myös valtion aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet. Valtakunnallisissa yksiköissä sekä Helsingin poliisilaitoksessa on toteutettu samanaikaisesti organisaatiomuutoksia. Poliisiosasto on toiminut aikaisemmin sekä poliisin ylijohtona että sisäasiainministeriön osastona. Hallintorakenneuudistus on luonut selkeän kaksiportaisen ohjaus- ja johtamismallin poliisihallintoon, jossa sisäasiainministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtävistä ja Poliisihallitus toimii operatiivisen poliisitoiminnan johtajana ja ohjaajana. Poliisihallituksen tehtävä poliisin toiminnallisena ohjaajana on korostunut uudistuksessa. Poliisihallituksen perustaminen on selkeyttänyt poliisikonsernin tulosohjausta, ja uudistuksella on luotu edellytykset tehostaa tulosohjauksen vaikuttavuutta. Valtakunnallisten yksiköiden palveluverkostoa on muutettu muun muassa karsimalla päällekkäisiä tehtäviä paikallispoliisin kanssa ja muodostamalla operatiiviset toiminnot valtakunnallisesti. Helsingin poliisilaitoksessa on kehitetty hallintorakennetta muiden poliisilaitosten suuntaisesti ja hallintotehtäviä on keskitetty. Sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Poliisihallituksen välinen yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Yhteenveto Poliisiorganisaatio muodostaa turvallisuusviranomaiskokonaisuuden, jonka toiminnassa korostuvat selkeät ohjaus- ja vastuusuhteet kaikilla hallinnon tasoilla ja poliisin eri yksiköiden välillä. Poliisin hallintorakenteen kokonaisuudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut poliisin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän terävöittäminen ja kehittäminen. Kokonaisuutena poliisin johtamisjärjestelmä on selkiytynyt. Poliisin hallintorakenneuudistuksessa on luotu edellytykset poliisin tulosohjausjärjestelmän kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, missä korostuu sisäasiainministeriön ja perustetun Poliisihallituksen välinen tulosohjaussuhde ja edelleen Poliisihallituksen ja poliisiyksiköiden tulosohjaussuhde. Tavoitteena on luoda mahdollisimman yhtenäinen ja luonteva poliisin tulosohjausketju ministeriötasolta aina poliisin operatiiviselle käytännön tasolle saakka. Tällainen kokonaisvaltainen tulosohjausjärjestelmä mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen poliisin strategisen ja operatiivisen johtamisen välillä. Uudistuksen onnistumisen keskeisenä arviointikriteerinä on poliisin tulosohjausjärjestelmän toimivuus ja sisällöllinen kehittäminen. Hallintorakenneuudistuksella on luotu suuntaviivat poliisin tulosohjausjärjestelmän kehittämiselle. Koko poliisin hallintorakenneuudistuksen päätavoitteena on ollut asiakaspalvelun näkökulmasta poliisin peruspalvelujen tuottaminen kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Kansalaisten kokemusten mukaan poliisin valvonta-, hälytys- ja rikostutkintapalveluiden sekä lupapalveluiden saatavuus ja palveluiden taso on säilynyt, mitä poliisin hyvät toiminnalliset tulokset tukevat. Hälytystoiminnan ja ri- 2

3 kostutkinnan palvelukyky on valtakunnallisesti turvattu, mutta kysynnässä on alueellisia ja paikallisia eroja. Toimintavalmiusajassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valvontatoimi on tehostunut. Harvaan asuttujen alueiden ja kielipalvelujen palvelutuotannossa ei ollut merkittäviä muutoksia. Poliisin hallintorakenneuudistuksella on luotu edellytyksiä toiminnan jatkokehittämiselle. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toisen vaiheen vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin vasta, kun uudet rakenteet ovat olleet toiminnassa niin kauan, että toiminnot ovat vakiintuneet. VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut Poliisin hallintorakenteen uudistaminen on saanut paikallispoliisin osalta lainsäädännöllisen perustansa poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) maaliskuun 2007 alusta voimaan tulleella muutoksella (100/2007). Säädetyn lain nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella maa on jaettu 24 poliisilaitokseen. Sisäasiainministeriön asetuksella on puolestaan vahvistettu pääpoliisiasemien ja poliisiasemien sijaintipaikat marraskuussa Paikallispoliisin rakenneuudistus on tullut voimaan vuoden 2009 alusta (HaVM 24/2006 vp HE 72/2006 vp). Poliisihallinnon rakenteellisen uudistamisen toinen vaihe, joka on tullut voimaan , merkitsee sitä, että sisäasiainministeriölle kuuluu vastaisuudessa poliisin toimialan strateginen ja poliittinen ohjaus, toimintaedellytysten turvaaminen, säädösvalmistelu ja kansainvälinen yhteistyö. Valtakunnan tasolla operatiivista poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa poliisin keskushallintoviranomaisena Poliisihallitus, joka on muodostettu aiemmin poliisin ylijohtona toimineesta sisäasiainministeriön poliisiosastosta ja aluehallintouudistuksen yhteydessä lakkautetusta poliisin lääninjohdosta. Uudistuksen myötä paikallispoliisin poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt (keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja liikkuva poliisi) sekä poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus ovat suoraan Poliisihallituksen alaisia poliisiyksikköjä. Varsinainen poliisitoiminnan käytännön operatiivinen johtaminen ja toiminta tapahtuu paikallistasolla poliisilaitosten ja toimialoittain valtakunnallisten poliisiyksikköjen toimesta. Poliisin hallintorakenteen uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat: asiakaspalvelun näkökulmasta poliisin peruspalveluiden tuottaminen kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta, tuottavuus- ja tuloksellisuusnäkökulmasta asetettujen tuottavuustavoitteiden toteuttaminen hallintorakenteita keventämällä sekä toimintaprosesseja kehittämällä ja tätä kautta operatiiviseen toimintaan tarvittavien resurssien turvaaminen, johtamis- ja tulosohjausnäkökulmasta johtamisjärjestelmän selkeyttäminen kaikilla hallinnontasoilla sekä paikallispoliisin yksikkökoon suurentaminen ja yhdenmukaistaminen siten, että tulosohjauksella saadaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta, sidosryhmänäkökulmasta laadukkaan ja sujuvan esitutkintayhteistyön turvaaminen syyttäjäviranomaisten kanssa sekä kuntien paikallisten turvallisuussuunnitelmien tehokas hyödyntäminen, henkilöstönäkökulmasta henkilöstön jaksamisen ja työmotivaation turvaaminen muutosprosessin aikana ja henkilöstön mukaanotto suunnittelutyöhön kaikilla hankeorganisaation tasoilla. Valiokunta toteaa, että asiakaspalvelun ja kansalaisen näkökulmasta tärkeimpiä poliisin peruspalveluja ovat kenttätoiminnassa nopeat hälytyspalvelut, tehokas ja nopea rikostutkinta sekä laadukkaat lupapalvelut. Kokonaisuutena arvioiden voidaan hallintorakenneuudistuksen tavoitteiden katsoa toteutu- 3

4 neen hyvin. Rakenteellisilla ratkaisuilla ei kuitenkaan pystytä korjaamaan yleisestä resurssivajauksesta johtuvia ongelmia. Kenttätoiminnan osalta merkittävimpiä uudistuksen tuomia parannuksia ovat saadun selvityksen perusteella resurssien, suunnittelun ja johtamisen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin toimintaa on voitu suunnata paremmin oikeisiin asioihin, paikkoihin ja ajankohtiin. Johtamisjärjestelmää tulee kehittää edelleen ja panostaa ammattimaiseen johtamiseen. Puutteita palvelukyvyn suhteen on edelleen erityisesti niin sanotuilla harva-alueilla, joilla toimintavalmiusajat ovat useimmiten keskimääräistä pitemmät ja poliisin näkyvyys on paikoitellen edelleen vähäinen. Toisinaan poliisin toimintavalmiusajat ovat kohtuuttoman pitkät. On kuitenkin syytä todeta, että suuremmilla ja toimintakykyisemmillä yksiköillä on edellytykset hyvän työjakso- ja työvuorosuunnittelun avulla aikaisempaa paremmin ottaa huomioon harvaalueiden turvallisuustarpeet ja suunnata suunnitelmallisesti valvontaa myös näille alueille. Hälytysvalmiuden ylläpitämiseksi vähintään tyydyttävänä on tärkeää sijoittaa partioita palvelujen tarpeiden mukaisesti ajallisesti ja paikkojen suhteen painopisteisiin. Valiokunta toteaa, että harva-alueiden turvallisuuspalvelujen turvaaminen edellyttää tulevaisuudessa muun muassa nykyistä tehokkaampaa viranomaisyhteistyötä. Rikostutkinnan tunnusluvut ovat kehittyneet vuodesta 2008 lähtien myönteiseen suuntaan. Rikoslakirikosten keskimääräinen selvitysaste onkin mainittu vuosi mukaan lukien noussut viime vuoden loppuun mennessä yli 3 prosenttiyksikköä. Myös poliisilaitosten välinen selvitysasteen hajonta on pienentynyt. Poliisin lupalalvelujen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Lupien yhteismäärä on ylittänyt 1,1 miljoonan luvan rajan vuonna Taajaan asutuilla alueilla on tästä syystä vaikeuksia vastata palvelutarpeeseen. Samanaikasesti harvaalueilla on palvelupisteitä, joiden lupamäärät jäävät suhteellisen alhaisiksi. Lupahallinnon asiakaspalvelut on turvattava ylläpitämällä kattava palveluverkosto ja osin yhteispalveluksi muutettuna. Yhteispalvelun ja muiden toimipaikkojen osalta olennaista on, että saatavilla esimerkiksi tiettyinä aikoina on ammattitaitoista lupapalvelua. Tässä suhteessa ei ole riittävää, että ainoastaan asiakirjoja otetaan vastaan tai niitä luovutetaan. Palvelutarpeisiin on perusteltua vastata myös kehittämällä joustavia palvelumuotoja (muun muassa sähköiset palvelut, palveluauto). Sidosryhmänäkökulmasta erityisesti yhteistyö syyttäjätoimen kanssa on koettu toimivaksi erityisesti sellaisilla paikkakunnilla, joissa poliisin ja syyttäjän toiminnot sijoittuvat fyysisesti lähelle toisiaan. Yhteistyötä on puolestaan heikentänyt maantieteellinen etäisyys. Syyttäjävirastojen keskittäminen ja säästöratkaisut ovat vaikuttaneet erityisesti harva-alueilla yhteistyöhön. Valiokunta pitää tärkeänä, että yhteistyössä valtakunnansyyttäjäviraston kanssa kiinnnitetään huomiota erityisesti pitkiin tutkinta-aikoihin. Poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyöhön on syytä panostaa yhä vahvemmin, mikä edellyttää myös syyttäjien osalta resurssitarkastelua. Kuntien kanssa tehtävä turvallisuussuunnittelu on koettu poliisilaitoksissa tärkeäksi, mutta osin vaikeasti hallittavaksi kuntien turvallisuustarpeiden eroavuuden vuoksi. Tuottavuuden näkökulmasta uudistus on luonut edellytyksiä tuottavuuden parantamiseen, mutta siirtymäaika on tältä osin vielä meneillään. Henkilöstön painopistettä on rakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti siirrettävä edelleen poliisimiesten sisällä päällikkö- ja esimiestasosta miehistöön. Samalla on luonnollisesti turvattava johtamisen edellytykset. Edelleen on tulevina vuosina henkilöstösuunnittelulla ohjattava painopistettä yhä voimakkaammin hallinnosta ja johtamisesta operatiiviseen toimintaan. Tämä edellyttää myös Poliisihallituksen resurssien kriittistä arviointia. Johtamisen näkökulmasta siirtyminen kaksiportaiseen johtamisrakenteeseen on saadun selvityksen perusteella vahvistanut tulosohjausta, madaltanut johtorakenteita ja parantanut strategisen johtamisen vaikuttavuutta toiminnan ohjaamisessa. Tehtävänjako sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Poliisihallituksen välillä tulee 4

5 olla selvä. Käytännön toiminta edellyttää saadun tiedon mukaan vielä tarkennuksia, mikä sinänsä on luonnollista vasta yhden vuoden kokemusten jälkeen. Ministeriön poliisiosastolla on saadun selvityksen perusteella tarkoitus ottaa käyttöön 12 henkilötyövuoden lisäys. Tämä saattaa olla tarpeen sen johdosta, että osaston resurssitarpeet ovat nyttemmin tarkentuneet. Tärkeää on kuitenkin huolehtia poliisin organisaation aidosta kaksiportaisuudesta, mikä merkitsee muun muassa sitä, ettei ministeriötasolla ole poliisimiehiä. Henkilöstönäkökulmasta valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan uudistuksessa on huomioitu erityisesti henkilöstön mahdollisuus osallistua uudistuksen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, mikä merkitsee sitä, että henkilöstö tuntee hyvin myös uudistuksen tavoitteet. Tätä valiokunta pitää välttämättömänä. Henkilöstön jaksaminen on pysynyt selvityksen perusteella koko uudistuksen ajan kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisiä haasteita on kuitenkin edelleen olemassa pääpoliisiasemien ja muiden poliisiasemien sekä vastaavasti Poliisihallituksen päätoimipisteen ja muiden toimipisteiden henkilöstön suhteen tasapuolisuuden kokemisessa ja informaation kulkemisessa. Kokonaisuutena poliisin hallintorakenneuudistus on pantu valiokunnan käsityksen mukaan täytäntöön suunnitellulla tavalla hallitusti, ja toiminnalliset tulokset ovat pysyneet jokseenkin ennallaan tai parantuneet. Ymmärrettävää on, että rakenteellisen muutoksen eri vaikutukset voidaan saavuttaa vasta tietyllä viiveellä. Päähuomio tulee joka tapauksessa edelleen pitää poliisin peruspalvelujen saatavuudessa kielelliset palvelut mukaan lukien, palvelujen laadussa ja niiden toimintaedellytysten varmistamisessa. Valiokunta pitää poliisin hallintorakenneuudistusta välttämättömänä. Olennaisimmat ongelmat, joita rakenneratkaisuilla voidaan vain osaksi helpottaa, koskevat poliisin resursseja suhteessa lisääntyviin tehtäviin. Määrärahojen niukkuus näkyy esimerkiksi siinä, että työllisyysvaroilla on jouduttu toistuvasti palkkaamaan poliisimiehiä. Lisäksi toimintamenomäärärahoja ei ole jaettu saadun selvityksen mukaan riittävän aikaisin toimintayksiköille, mikä on vaikeuttanut toiminnan suunnittelua. Valiokunta pitää välttämättömänä määrärahojen jakamista yksiköille heti toimintavuoden alussa. Harvaalueiden palveluiden saatavuusvajeen ohella taajaan asutuilla alueilla näkyvät erityisesti samanaikaisesti esiintyvät moninaiset palvelutarpeet. Syytä on myös tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että maamme pääkaupungin poliisilaitoksella on merkittäviä valtakunnallisia ja muita erityistehtäviä, kuten esimerkiksi valtiovierailujen turvaamistehtäviä, joista aiheutuvien menojen kattamiseksi ei ole talousarviossa varattu vastaavaa rahoitusta. Helsingin poliisilaitokselle tulee varata jatkossa erikseen määräraha kyseisiä tehtäviä varten. Poliisilain uudistamista koskevassa mietinnössä hallintovaliokunta edellyttää, että laaditaan ajantasainen poliisin pitkän aikavälin tehtävä-, resurssi- ja rahoitussuunnitelma, johon myös sitoudutaan (HaVM 42/2010 vp HE 224/2010 vp). Valiokunta tulee kiinteästi seuraamaan poliisitoimen kehitystä myös vastaisuudessa. Lausunto Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, että sisäasiainministeriö ottaa edellä olevan huomioon. 5

6 Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj. vpj. jäs. Antti Rantakangas /kesk Tapani Mäkinen /kok Marko Asell /sd Thomas Blomqvist /r Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd Heli Järvinen /vihr Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk Outi Mäkelä /kok Petri Pihlajaniemi /kok Raimo Piirainen /sd Lenita Toivakka /kok Unto Valpas /vas. Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Ossi Lantto. 6

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010 Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) Eduskunnan hallintovaliokunnalle Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta 1. JOHDANTO Poliisin hallintorakennetta on viime vuosina uudistettu sekä paikallispoliisin

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 85/2010 vp Tiistai 16.11.2010 kello 12.15-13.20 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok (1 4, 5 osittain) jäs. Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd (9 osittain,

Lisätiedot

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2008 vp Torstai 27.3.2008 kello 12.15-13.15 Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r Maarit Feldt-Ranta /sd (1 5, 6 osittain) Juha

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK Lapin poliisilaitos Poliisihallinto Poliisihallitus - Poliisiylijohtaja Sisäasianministeriön poliisiosasto 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK 24 poliisilaitosta Lapin poliisilaitos 1/5 poliisin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriölle

Sisäasiainministeriölle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2007 vp Ministeriön selvitys poliisin paikallishallinnon kehittämisestä Sisäasiainministeriölle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on 5 päivänä kesäkuuta 2007 pyytänyt

Lisätiedot

itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä lakkautettaisiin ja siirrettäisiin osaksi poliisikoulua.

itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä lakkautettaisiin ja siirrettäisiin osaksi poliisikoulua. 1993 vp - HE 315 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan poliisin hallinnosta annettua lakia muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 (9.8.2002/679) Poliisihallinto ja poliisiyksiköt Poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö. Ministeriön

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd (1 12, 13 osittain) jäs. Heikki Autto /kok. 15 ) Risto Kalliorinne /vas

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd (1 12, 13 osittain) jäs. Heikki Autto /kok. 15 ) Risto Kalliorinne /vas HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 46/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.15-11.35 ja 11.45-12.50 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd jäs. Heikki Autto /kok Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen

Lisätiedot

UUdistUva poliisi 2014

UUdistUva poliisi 2014 Uudistuva poliisi 2014 Sisällys Tausta ja tavoitteet Organisaatio Paikallispoliisi Poliisitoiminta Sisäasiainministeriön julkaisu Graafinen suunnittelu: Abstract Design Oy Paino: Kopijyvä Oy Lokakuu 2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 86/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan poliisin hallinnosta annettua lakia muutettavaksi

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21

Lisätiedot

Menettely poliisin hallinnonrakenteen uudistamisessa

Menettely poliisin hallinnonrakenteen uudistamisessa PÄÄTÖS 19.03.2014 Dnro OKV/32/1/2013 Kantelijan tiedot poistettu 1/9 ASIA Menettely poliisin hallinnonrakenteen uudistamisessa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 4.1.2013 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

POLIISIN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

POLIISIN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT POLIISIN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Poliisin täytyy olla puolueeton ja asiallinen, kun hän valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi myös haluaa estää rikokset, häiriöt ja onnettomuudet etukäteen.

Lisätiedot

Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain

Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa 23..22 Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain - sisäistä valmistelua ja hanketyöryhmän

Lisätiedot

Talousarvioesitys Poliisitoimi

Talousarvioesitys Poliisitoimi 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd (1 6, 7 osittain, 8 11 ) jäs. Heikki Autto /kok. Antti Lindtman /sd (7 osittain, 8 11 )

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd (1 6, 7 osittain, 8 11 ) jäs. Heikki Autto /kok. Antti Lindtman /sd (7 osittain, 8 11 ) HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 86/2013 vp Keskiviikko 13.11.2013 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd (1 6, 7 osittain, 8 11 ) jäs. Heikki Autto /kok Jussi Halla-aho

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

Poliisihallituksen perustamisen vaikutus poliisin tulosohjaukseen Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu pro gradu, kl 2013 Riku Jäderholm

Poliisihallituksen perustamisen vaikutus poliisin tulosohjaukseen Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu pro gradu, kl 2013 Riku Jäderholm pro gradu Poliisihallituksen perustamisen vaikutus poliisin tulosohjaukseen Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu pro gradu, kl 2013 Riku Jäderholm TIIVISTELMÄ Tampereen Yliopisto Tekijä: Tutkielman

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-17258569 1 (5) 16.10.2017 POL-2017-27380 Eduskunnan hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Lausuntopyyntö HE 106/2017 Lausunto harva-alueen poliisipalvelujen turvaamisesta 1. Lausuntopyynnöstä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina poliisiylijohtaja Olli Urponen ja hallitusneuvos Teuvo Veijalainen sisäasiainministeriöstä, puheenjohtaja

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina poliisiylijohtaja Olli Urponen ja hallitusneuvos Teuvo Veijalainen sisäasiainministeriöstä, puheenjohtaja 1991 vp - Ha VM 15 - HE 155 Hallintovaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laiksi poliisin hallinnosta Eduskunta on 29 päivänä lokakuuta 1991 lähettänyt hallintovaliokunnan valmistelevasti

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2010 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 76/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 76/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 76/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta

Lisätiedot

Poliisiasetus 8.9.1995/1112

Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/95) 6, 33 ja 54 :n sekä poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan. koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan. koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

Poliisin hallintorakenneuudistus

Poliisin hallintorakenneuudistus Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III -päälinjaukset Hanketyöryhmän esitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 34/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Poliisin hallintorakenneuudistus

Lisätiedot

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Kuntamarkkinat 9.9.2015 Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta LAHTI 30.1.2018 Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2010 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 8 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (5) 310 Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 :n muuttamisesta Esityksellä ehdotetaan muutettaviksi poliisin hallinnosta annettua

Lisätiedot

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi 10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä

Lisätiedot

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta

Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta PÄÄTÖS 04.06.2013 Dnro OKV/19/50/2010 Poliisihallitus Poliisiylijohtaja PL 302 00101 Helsinki 1/6 ASIA Poliisin yhdyshenkilötoiminnan sisäinen laillisuusvalvonta ASIAN VIREILLETULO Suomen Tallinnan suurlähetystöön

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 195/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnostaannetunlain6ja8 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Poliisitoimen voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä poliisipalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanosta Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM 1 Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE eduskuntaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017

POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 POLIISIN OPISKELIJA- REKRYTOINTI- STRATEGIA 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia opiskelijarekrytointiin ovat: Pienenevät

Lisätiedot

tapahtumien tutkinnasta

tapahtumien tutkinnasta HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Sisäasiainministeriö Poliisiosasto/lainsäädäntöyksikkö HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen pääasiallinen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue Yli Elli Aaltonen organisaatio Maistraatin ohjaus- ja kehittämisyksikkö yksikön päällikkö Merja Koponen Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö yksikön päällikkö Timo Kähärä Johtoryhmä Hallintopalvelujen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp. LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.) Integraatio Lakiehdotukseen

Lisätiedot

HE 72/2006 vp. Sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäviksi siirtämällä ampuma-aseisiin

HE 72/2006 vp. Sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäviksi siirtämällä ampuma-aseisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2012 vp

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2012 vp HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 :n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 :n muuttamisesta ja valtion

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11a/2002 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on 8 päivänä toukokuuta 2002 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta 6.9.2013 Marina Palace Ajankohtaista Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Johtaja Mikael Luukanen 6.9.2013 1 Valtion aluehallinto Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

valtiovarainvaliokunnalle.

valtiovarainvaliokunnalle. HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2003 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004 Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallituksen

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 156. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 156. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 156 165 SISÄLLYS N:o Sivu 156 Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta... 547 157 Laki nimittämisestä kihlakunnanvirastojen

Lisätiedot

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti Kohti Suomi 2030 -strategiaa Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti 15.9.2010 Suomen pirulliset haasteet Valtiontalouden tasapainottaminen ja kestävyys vaatii pidemmän ohjelman Kilpailukyvystä ja osaamisesta huolen

Lisätiedot

Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke PORA-hanke

Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke PORA-hanke Poliisin hallintorakenteen kehittämishanke PORA-hanke 2008 POLIISIN YLIJOHTO KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.3.2008 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen

Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen POLIISIYLIJOHTAJALTA Suomalainen poliisi on kansainvälisessä vertailussa arvostettu toimija. Poliisin toimintaympäristö muuttuu, ja julkinen talous on suurten haasteiden edessä. Tämä edellyttää poliisia

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

HE 121/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 121/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi poliisin hallinnosta annettuun lakiin ylimmän

Lisätiedot

Päätösehdotus HaVM/2006 vp HE 72/2006 vp (3 mom. kuten HE:n 4 mom.) 15b. (Poist. 15 c. (Poist. Voimaantulosäännös

Päätösehdotus HaVM/2006 vp HE 72/2006 vp (3 mom. kuten HE:n 4 mom.) 15b. (Poist. 15 c. (Poist. Voimaantulosäännös 1 Päätösehdotus HaVM/2006 HE 72/2006 (3 mom. kuten HE:n 4 mom.) 15b (Poist. ) 15 c (Poist. ) Voimaantulosäännös (1 ja 2 mom. kuten HE) (3 mom. Poist.) Tämän lain 12 :n tullessa voimaan nykyinen Poliisiammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja ajankohtaista hallinnonalalla sekä ministeriössä. Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Tietojohtaminen ja ajankohtaista hallinnonalalla sekä ministeriössä. Kansliapäällikkö Päivi Nerg Tietojohtaminen ja ajankohtaista hallinnonalalla sekä ministeriössä Kansliapäällikkö Päivi Nerg 27.9.2013 Hallitusohjelman tavoite sisäiselle turvallisuudelle Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Mikkelissä 25.9.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 25.9.2014 1 Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa 25.9.2014

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Oulun poliisilaitos Road Show seminaari Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta

Oulun poliisilaitos Road Show seminaari Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta Oulun poliisilaitos Road Show seminaari 25.- Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 Lappi 11 poliisilaitosaluetta

Lisätiedot

Yhteispalvelusopimuksen hyväksyminen/poliisin tarjoamien palvelujen päivittäminen

Yhteispalvelusopimuksen hyväksyminen/poliisin tarjoamien palvelujen päivittäminen Kunnanhallitus 47 02.02.2015 Yhteispalvelusopimuksen hyväksyminen/poliisin tarjoamien palvelujen päivittäminen Khall 167 Pohjois-Savon poliisilaitos on aloittanut toimintansa vuoden 2009 alusta. Muutos

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Torstai kello

Torstai kello ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 vp Torstai 30.6.2011 kello 12.50-13.30 Läsnä pj. Timo Soini /ps vpj. Pertti Salolainen /kok jäs. Pekka Haavisto /vihr Ilkka Kanerva /kok Ilkka Kantola /sd Saara

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot