pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry"

Transkriptio

1 Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos virrat Ari Hynynen Antti Korkka Seija Kuusinen Riikka Pylvänen ruovesi vilppula mänttä pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2 Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos Ari Hynynen Antti korkka Seija Kuusinen Riikka Pylvänen Tampere 2008 Valokuvat, Seija Kuusinen, ellei toisin mainita Taitto, Riikka Pylvänen Painopaikka Esa Print Oy Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupanro 185/MML/08 ISBN

3 pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

4

5 LÄHIKYLÄSTÄ KYTKYLÄ palvelurakenne PALVELURAKENTEEN KARTOITUS Ari Hynynen, Antti Korkka, Riikka Pylvänen historia ja alue KATSAUS POHJASLAHDEN ASUTUSHISTORIAAN Seija Kuusinen YMPÄRISTÖ JA LUONTO MAISEMAN ÄÄRIVIIVAT Seija Kuusinen suunnitelma IDEOISTA KEHITTÄMISSUUNNITELMAKSI Seija Kuusinen SUUNNITELMALLA ETEENPÄIN Ari Hynynen, Antti Korkka LÄHTEET sisällysluettelo

6 LÄHIKYLÄSTÄ KYTKYLÄ Aluerakenteen muutos ja yhä voimakkaampi keskittyminen kaupunkiseuduille ovat tuoneet erityisiä haasteita maaseudun kylien kehittämiselle. Perinteinen maaseutusuunnittelu on liian yksipuolisesti nähnyt kylät vain rajattuina talorykelminä, vaikka kylissä asuminen vaatii samalla myös liikkumista laajoilla alueilla, jotta halutut resurssit, kuten työpaikat ja terveyspalvelut saavutetaan. Kylissä halutaan kuitenkin asua niiden tarjoamien ainutlaatuisten elämisen puitteiden, kuten luontoympäristön ja maiseman takia. Kylät kuten Pohjaslahti onkin nähtävä jatkossa toiminnallisesti laajan ja verkostoituneen yhdyskuntarakenteen solmukohtina. Kytkylä-tutkimuksen pohja luotiin vuonna 2006 Tampereen teknillisen yliopiston EDGE Kaupunkitutkimuslaboratorion ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n yhteistyöllä. Kohteena oli tuolloin kolme Ylä-Pirkanmaan kylää: Oriveden Siitama, Ruoveden Murole ja Vilppulan Pohjaslahti. Tutkimushankkeella luotiin edellytyksiä uudenlaiselle kyläsuunnittelulle, joka pohjautui tietoon ja ymmärrykseen kylän laajemmista vuorovaikutusverkostoista. Näitä verkostoja analysoimalla kytkettiin yhteen erilaisia resursseja kuten ihmisiä, osaamista, raaka-aineita, pääomia, rakennuspaikkoja, energiaa ja kauniita maisemia. Kolmen kylän tutkimuksen pohjalta heräsikin ymmärrys nähdä, miten verkostorakennetta tarkemmin analysoimalla kyliä ja kuntakeskuksia voidaan rakentaa kokonaisuutena paremmin. Kytkylä-tutkimuksen käytännön soveltaminen saatiin liikkeelle elokuussa 2007 alkaneessa kehittämishankkeessa kohteenaan Vilppulan Pohjaslahti. Kylään lähdettiin tuolloin toteuttamaan asuin- ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelmaa kylätoimijoiden, tutkijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyöllä. Kehittämistyötä johti Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijana toimi EDGE. Suunnittelun tausta-aineistoksi laadittiin ympäröivien kuntakeskusten palvelurakenne- ja saavutettavuusanalyysit. Pohjaslahdessa suunnittelun keskiössä ovat olleet kylän kehittäminen kiinteämpänä osana lähikaupunkien palveluverkostoa sekä asumisen kehittäminen tässä verkostossa. Toimenpiteinä tähän on nähty kyläläisten omasta näkökulmasta kyläkeskuksen ilmeen ja palveluiden parantaminen, sataman palveluiden lisääminen ja julkisen liikenteen kehittäminen, maisemallisen vesiverkoston mukaan ottaminen sekä maankäytön kehittämiseen että markkinointiin. 4 JOHDANTO

7 Kylän kehittäminen on jatkuva prosessi ja parhaimmillaan myös samalla uudenlaisen kokemustilan luomista omasta ympäristöstä. Aluekehittäjinä ymmärrämme, että kylärakennetta yksin muokkaamalla ei ratkaista kylän paikallistalouden tai väestökehityksen ongelmia, mutta palvelurakenteissa ja rakennuksissa on suunnittelun kautta löydettävissä kehittämismahdollisuuksia, joihin yhdyskuntaa uudistavat taloudelliset ja sosiaaliset järjestelyt voivat tukeutua. Tällä suunnitelmalla on nyt luotu pohja kaavoitukseen sidotulle toteutukselle. Muutokset eivät aina tapahdu nopeasti. Kylän toimijoiden tuleekin olla aktiivisia ja tehtävä keskustelevaa yhteistyötä kunnan päättäjien kanssa kehittämissuunnitelman saattamiseksi toteutettavaan kaavan muotoon. Kylä-asumisen kehittämistä voidaan kuvata neliportaisena prosessina. Ensimmäisen portaan muodostavat kylätoimijoiden omista lähtökohdista kootut kyläsuunnitelman kehittämiskohteet. Toisen portaan rakentaa edellistä tukeva ammattilaisten kokoama kehittämissuunnitelma. Kolmannessa vaiheessa aloitetaan kehittämissuunnitelman pohjalta osallistuva osayleiskaavoitusprosessi, jossa selvitetään luonnon, kulttuurihistorian, maiseman ja muiden paikallisten seikkojen lähtökohdat ja vaikutukset suunnitelmaan sekä mahdollistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet suunnitelman luomisessa. Tämän jälkeen voidaan päästä neljännelle portaalle eli toteuttamaan kylän rakentumista suunnitellusti osayleiskaavan pohjalta. Tämä kaikki vaatii resursseja ja sitoutumista. Pohjaslahden osalta tälle toteutukselle on hyvät mahdollisuudet kyläläisten oman tahtotilan ja toteutuneen kehittämissuunnitelman kautta. Käsissäsi oleva julkaisu sisältää palvelurakenteen ja kylän asumisen suunnittelun lisäksi laajan tausta-aineiston koskien kylän asumishistoriaa ja ympäristöanalyysia. Kunta- ja sahateollisuuden keskuksena toiminut Pohjaslahti rakentuukin niin vahvalle historialliselle pohjalle, ettemme ole voineet tätä sivuuttaa. Oman ympäristön menneisyyden tunteminen sitoo niin uudet kuin vanhatkin asukkaat paremmin ympäristöönsä. Pohjaslahti on täynnä kiinnostavia tarinoita, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta ja asumisen markkinointia. Pohjaslahdessa tehdyllä suunnitelmalla ja kuvatulla suunnitteluprosessilla on haluttu luoda myös malli uusien verkostokyläkohteiden kehittämiselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa. Siellä missä onnistutaan kytkemään menestyksellisesti yhteen juuri oikeat resurssit ja tahtotila sekä kylän aktiivisuus, tapahtuu kehitystä ja kasvua. Pohjaslahdessa uudenlainen kokemuksen tila kylän kehittämisestä on juuri nousemassa ja olemme osaltamme olleet todistamassa tämän positiivisen tahtotilan syntyä. Lähikylästä on rakentumassa seudulliseen ympäristöönsä tiiviimmin kytkeytyvä ja verkottuva kylä. Mahdollisuuden tähän yhteiseen kehittämisponnistukseen tarjosivat hankkeemme rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Kiitämmekin Pirkanmaan liiton asiantuntijoita ja 5

8 Ylä-Pirkanmaan kuntia, jotka mahdollistivat EAKR-rahoituksen hankkeellemme. Kiitokset asiantuntevalle ja innovatiiviselle ohjausryhmälle, jossa olivat edustettuina kyläyhdistys Puhuri ry, Poko ry, Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan liitto, Vilppulan kunta ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry. Erityiskiitoksen välitämme kylän asumisen kehittämisvision toteuttaneelle suunnittelija Seija Kuusiselle ja tutkimuspäällikkö Ari Hynyselle, sekä teemakarttoja toteuttaneelle arkkitehtiylioppilas Riikka Pylväselle. Kiitämme lisäksi Pohjaslahden kyläläisiä, suunnitelmaan mukaan lähteneitä kylän maanomistajia ja Vilppulan seurakuntaa sekä kyläyhdistys Puhuri ry:n edustajia, Jaakko Majarantaa ja Arto Pirttilahtea, jotka aktivoivat kyläläisiä yhä uudelleen yhteisiin kokouksiimme. Ilman yhteistä tahtotilaa emme olisi tässä ja suuntaamassa eteenpäin Antti Korkka kehityspäällikkö Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Sirkka Sortti aluearkkitehti Vilppulan kunta Valokuva: Aarno Isomäki 6 JOHDANTO

9 palvelurakenne 7

10 PALVELURAKENTEEN KARTOITUS Ari Hynynen, Antti Korkka, Riikka Pylvänen Tutkimuksen tausta Kytkylä-tutkimushankkeen ensimmäistä vaihetta tehtiin samoihin aikoihin, kun valtionhallinnossa viriteltiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta, niin sanottua PARAS-hanketta. Nyt PARAS-hanke on saanut puitelain voiman, ja kuntaliitoksia tehdään ympäri maata porkkanarahojen innostamina. Näissä liitoshankkeissa näyttää olevan mukana monenlaisia motiiveja, eikä tavallista arkeaan elävien ihmisten näkökulma ole aina päällimmäisenä. Tämä tulee hyvin esille sellaisissa liitoksissa, jotka eivät ole selvästikään perustuneet yhdyskuntarakenteen tarkastelulle. Viime kädessä ihmisten arjen sujuminen ja elinympäristöjen viihtyisyys on kuitenkin onnistuneen hallinnon ja suunnittelun mittapuu. Tällaisia seikkoja oli taustalla, kun Kytkylähanketta käynnistettiin. Saadut tulokset kuitenkin osoittivat, että Ylä-Pirkanmaalla käynnistyneet liitossuunnitelmat olivat järkevällä pohjalla ja hallinnolliset rajat oli ajateltu ihmisten arjen mukaisiksi. Mutta Kytkylän varsinainen tutkimusintressi ei kuitenkaan liittynyt kuntaliitoksiin. Tavoitteenamme oli kehittää menetelmä, jolla voidaan analysoida ja kuvata maaseudun yhdyskuntarakennetta niin, että kuvaus vastaa ihmisten arkea. Toisin sanoen tehtävämme oli kytkeä ihmisten liikkuminen osaksi tätä rakennetta. Lopputuloksena tuotimme kustakin kohdekylästä verkostokyläksi kutsumiamme karttaesityksiä, jotka ilmaisivat ne taajamat, keskukset ja kaupungit, joissa kylästä säännöllisesti käytiin. Myös tarkemmat käyntitarkoitukset ja reitit ilmaistiin, kuten myös liikkumisen ja käyntien volyymi. Tässä julkaisussa esiteltävä Kytkylä 2 tutkimus- ja kehittämishanke on suoraa jatkoa tuolle ensimmäiselle Kytkylälle. Jos verkostokylä on suhteellisen yleinen kuvaus siitä aluerakenteesta, johon kyläläisten arki asettuu työ-, palveluidenhaku- ja vapaa-ajan matkoineen, niin Kytkylä 2 hankkeessa tuota rakennetta katsotaan tarkemmin yhden kylän, Pohjaslahden, näkökulmasta. Keskitymme erityyppisiin kylän asukasprofiileihin, näiden tarvitsemiin palveluihin ja kyläläisten tila-aika-ekonomiaan. 8 PALVELURAKENNE

11 Pohjaslahden verkostokylä Kytkylä 1 -tutkimuksen mukaan (Hynynen & Kervinen 2006) 9

12 Tutkimuksen tavoitteet Koko Kytkylä-hankkeen yksi keskeisiä tavoitteita on ollut esittää kaikki analyysit ja tutkimustulokset havainnollisina karttaesityksinä. Tämä edellyttää jonkin verran asioiden yksinkertaistamista ja kiteyttämistä, mutta toisaalta visuaalisen esityksen voima on sen helpossa omaksuttavuudessa. Tulosten käyttökelpoisuus ja vaikuttavuus on tärkeää tämäntyyppisissä hankkeissa, joissa tutkimus palvelee paikallisten, kylästä lähtevien kehitysideoiden kuvaamista. Toki teemakarttojen laatiminen on myös vastuullista, sillä olemme huomanneet, että niiden kuvauksia pidetään helposti objektiivisena totuutena. Jokainen kartantekijä kuitenkin tietää, että kartta on yhtä totta kuin sen pohjaksi valikoitu ja muokattu aineisto. Tässä hankkeessa aineistot oli saatava kerättyä erittäin nopeasti johtuen hankkeen kuuden kuukauden aikataulusta. Tutkimuskysymykset ja kuvausmenetelmät oli sovitettava annettuihin raameihin. Keskeistä oli löytää vastaus kysymykseen: millainen on pohjaslahtelainen arki suhteessa tarjolla oleviin palveluihin? Millaisiin verkostoihin Pohjaslahden asukas asettuu, ja miten nämä verkostot määrittävät erilaisten asukkaiden tila-aikaekonomiaa, eli sitä yhtälöä, joka muodostuu yksilöiden ja kotitalouksien käytettävissä olevasta ajasta ja liikkumismahdollisuuksista. Seija Kuusisen suunnitelmaosuudessa puolestaan osoitetaan, millaisiin paikalliskylän kehittämistoimiin käytettävissä olevat palvelurakenteet antavat viitteitä ja mahdollisuuksia. Kun palvelukartoitusta ja suunnitelmaa tarkastellaan rinnakkain, saadaan selville myös niitä käytännön keinoja, joilla kylän kehittäjät, maanomistajat ja kaavoittajat voivat kylän puutteita täydentää. Jotta täysipainoinen nykypäivän arkielämä olisi maaseutukylässä mahdollista, on kylän verkosto- ja paikkapotentiaalien oltava tasapainossa. Kuten edellisestä Kytkylä-tutkimuksesta muistamme, verkostopotentiaali tarkoittaa kylän seudullista asemaa yhdessä kylän yhteysverkostojen kanssa, ja paikkapotentiaali tarkoittaa paikallisia resursseja yhdistyneenä paikalliseen toimintaan. Yksinkertaistettuna ja käytäntöön sovitettuna tämä tarkoittaa sitä, että kylän kehitysmahdollisuuksia säätelee se palvelurakenne, joka on kyläläisten saavutettavissa reilun tunnin liikkumisella päivittäin. On tärkeää huomata, että palvelurakenne ei ole pysyvä ja kiinteä, vaan se kasvaa ja supistuu kysynnän mukaan. Näin ajatellen myös kylän asutusrakenteella voidaan vaikuttaa palveluihin. Kylän asumista ja palveluja on siis kehitettävä rinnan. Lisäksi palvelurakenteen tai palveluverkoston joustavuus mahdollistaa palvelujen monenlaisen innovoinnin. Palvelut voivat olla esimerkiksi liikkuvia tai osa-aikaisia. Niitä keinoja ja kehittämisideoita, jotka eivät tule näkyviin analyysikartoissa ja suunnitelmakuvissa, mutta joilla voidaan vahvistaa ja tasapainottaa verkostokylää, on koottu julkaisun myöhempään lukuun koskien kylän kehittämissuunnitelmaa. 10 PALVELURAKENNE

13 Tutkimuksen suorittaminen Pohjaslahden palvelurakenteen kartoitustutkimus jakautui neljään eri vaiheeseen: 1. Saavutettavuusanalyysi Analyysissa selvitettiin kuinka alueen keskukset ovat saavutettavissa ajan funktioina, kun lähtöpisteenä on Pohjaslahden kylä, ja liikkumisvälineenä henkilöauto, jonka nopeus on keskimäärin 80 km/h. Tulokset esitettiin kartoille piirrettyinä verhokäyrinä, joiden tiheys on 15 min. Tarkastelu suoritettiin kahdessa mittakaavassa. Ensimmäisessä käyrät piirrettiin 1,5 h saakka, jolloin kyseisessä kartassa näkyy sekä Jyväskylä että Tampere. Molempiin kaupunkeihin matka-aika yhteen suuntaan on noin 1,5 h. Toisessa mittakaavassa saavutettavuustarkastelu kohdennettiin 45 minuuttiin, jota voidaan vielä pitää hyväksyttävänä matkaaikana yhteen suuntaan päivittäin. Kartta osoitti, että kaikki Pohjaslahden lähikeskukset Mänttä, Ruovesi, Vilppula ja Virrat sisältyivät puolen tunnin käyrälle. Nämä ovat myös ne keskukset, joihin Pohjaslahdelta on eniten käyntejä, joten voidaan ajatella, että verkostokylä ei poikkea tila-aika-ekonomialtaan juurikaan Suomen suurimmista kaupungeista. Jos Helsingin tai Tampereen esikaupunkialueelta lähdetään töihin tai hakemaan palveluja, puolen tunnin ajo yhteen suuntaan on aivan tavallista. Mutta edellinen päätelmä pitää paikkansa vain, jos liikutaan henkilöautolla. Kaupunkeihin verrattuna tilanne muuttuu täysin, jos tarkastellaan saavutettavuutta joukkoliikenteen yhteyksillä. Tilanteen paljastaa hyvin kartta, joka kuvaa kylää sivuavia linja-autoyhteyksiä ja näiden vuorotiheyksiä. Virroille ei ole lainkaan suoraa joukkoliikenneyhteyttä. Vilppula ja Mänttä ovat parhaiten saavutettavissa, mikä onkin tärkeää, sillä sekä ylä-aste että lukio sijaitsevat tällä suunnalla, ja lisäksi rautatieasema on Vilppulassa. Myös Ruovesi on päivittäin käytävissä linja-autolla. Pieni erikoisuus on Tampere-Pohjaslahti välillä liikennöivä suora linja, johon tosin joutuu toiseen suuntaan matkatessa vaihtamaan Ruovedellä. Linja kulkee Oriveden ja Kangasalan kautta. Valokuva: Jarmo Soininen 11

14 saavutettavuus 90min Killinkoski Pihlajavesi Kihniö VIRRAT Haapamäki KEURUU PETÄJÄVESI POHJASLAHTI Kolho PARKANO RUOVESI VILPPULA MÄNTTÄ JÄMSÄNKOSKI Kuru JÄMSÄ IKAALINEN Juupajoki Kyröskoski HÄMEENKYRÖ ORIVESI Pori 110km Rauma 140km Metsäkylä Nokia YLÖJÄRVI Siivikkala TAMPERE Pirkkala KANGASALA KUHMOINEN 12 LEMPÄÄLÄ Helsinki 178km Lahti 150km Pälkäne PADASJOKI Lahti 53 km

15 LAUKAA Oulu 340km Tikkakoski Vihtavuori Leppävesi ÄVESI JYVÄSKYLÄ Lievestuore Kuopio 123km MUURAME Säynätsalo Muuratsalo KORPILAHTI OSKI JOUTSA lentokenttä INEN HARTOLA rautatieasema SYSMÄ junarata taajama 3 km Kotka 130km eteneminen Pohjaslahdelta 80km/h 15 min käyrät 13

16 saavutettavuus 45min lentokenttä rautatieasema junarata taajama 14 Pohjaslah- eteneminen delta 80km/h 15 min käyrät

17 Valokuva: Jarmo Soininen 15

18 julkinen liikenne Killinkoski Pihlajavesi Kihniö VIRRAT Haapamäki KEURUU PETÄJÄVESI PARKANO Visuvesi Parosperä RUOVESI POHJASLAHTI Innala Hokkaskylä Syvinki Tuuhonen Mustajärvi Tammikoski Huhtijärvi Kolho VILPPULA MÄNTTÄ Jyväskylä 33 km Ruhala Kuru Jäminkipohja JÄMSÄNKOSKI Hyytiälä Halli IKAALINEN Vaasa 190km Korkeakoski Juupajoki Hirsilä Jyväskylä 58 km JÄMSÄ Längelmäki HÄMEENKYRÖ ORIVESI Pori 110km Nokia YLÖJÄRVI Siivikkala TAMPERE Pirkkala KANGASALA Naappila Ponsa rautatieasema lentokenttä junarata 16 Rauma 140km LEMPÄÄLÄ Helsinki 178km Lahti 150km Pälkäne linja-autoreitti virrat-ruovesi-tampere suorat linja-autoyhteydet Pohjaslahdelta. Viivan paksuus ilmentää vuorotiheyttä

19 2. Palveluiden analysointi Toinen vaihe aloitettiin palveluaineiston keräämisellä. Tässä hyödynnettiin Ylä-Pirkanmaan seutukunnan yhteistä yritysrekisteriä ja kuntien internet-sivuja. Kaikki Pohjaslahden, Mäntän, Ruoveden, Vilppulan ja Virtojen päätaajamien yksityiset ja julkiset palvelut listattiin. Mukaan otettiin vain päätaajamat, koska Kytkylän ykkösvaiheen mukaan käynnit suuntautuivat nimenomaan näihin. Julkisia palveluja koskevat tiedot tarkistutettiin ja täydennettiin kunnissa. Pohjaslahden palvelulistaus saatiin kyläläisten keräämänä suoraan paikan päältä. Palvelutarjonta jaoteltiin kahdeksaan pääluokkaan, joista useimmat jakautuivat vielä alaluokkiin. Luokittelun kriteerinä oli palvelujen jakaminen selkeästi erityyppisiin käyntikohteisiin: 1) Pä i v i t t ä i s t a v a r a k a up p a 2) Er i k o i s t a v a r a k a up p a, erikoispalvelut a) erikoismyymälätja peruspalvelut (ompelimot, suut a r i t, h u o l t o a s e m a t ) b) t e o l l i s u u s, t a l o n r a k e n n u s, i s ä n n ö i n t i, LVI-li i k k e e t, auto- ja konehuolto c) suunnittelutoimistot, erikoispalvelut (p a i n o p a l v e l u, v a r t i o m i e s p a l v e l u, e l ä i n l ä ä k ä r i, k i r j a n p i t o p a l v e l u t, tiedotusvälineet, ohjelmapalvelut, taiteilijat) d) p a n k i t, p o s t i t, v a k u u t u s p a l v e l u t, poliisi, v a n k i l a t, kunnan- ja valtionvirastot e) maatalous ja puutarhat 4) Ko u l u t u s p a l v e l u t a) p e r u s k o u l u t, l u k i o t, a m m a t i l l i n e n k o u l u t u s b) k u l t t u u r i k a s v a t u s, a i k u i s k o u l u t u s, a u t o k o u l u t 5) Ku l t t u u r i p a l v e l u t a) k a h v i l a t, r a v i n t o l a t b) teatteri, e l o k u v a t, g a l l e r i a t, n ä y t t e l y t i l a t, k i r j a s t o t c) kirkot, kirkolliset virastot d) t a p a h t u m a t 6) Li i k u n t ap a l v e l u t a) l i i k u n t a t i l a t b) l i i k u n t a s e u r a t, r a t s a s t u s k o u l u t, tallit 3) Hy v i n v o i n t ip a l v e l u t a) l ä ä k ä r i p a l v e l u t, terveyskeskus, s a i r a a l a b) apteekit, o p t i k o t c) päiväkodit, hoivapalvelut, siivous ja kodinhoito d) k a u n e u s h o i t o l a t, l u o n t a i s h o i t o l a t, k a m p a a m o t, p a r t u r i t e) f y s i k a a l i n e n h o i t o, h i e r o n t a 7) Ma t k a i l up a l v e l u t a) m a j o i t u s p a l v e l u t b) matkatoimistot, ohjelmapalvelut, retkeily, e l ä m y s - m a t k a i l u c) m a a t i l a m a t k a i l u, j u h l a t i l a v u o k r a u s 8) Yhteyspalvelut Edellisen mallin mukainen listaus tehtiin jokaisesta tarkasteltavasta keskuksesta. 3. Keskusten palveluprofiilien kuvaaminen Pelkät listaukset olivat kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa, ja keskusten erottelu toisistaan palvelutarjonnan perusteella olisi ollut työlästä. Keskusten palveluprofiilien kuvaaminen on kuiten- 17

20 kin tärkeää, sillä näistä profiileista voidaan nähdä millaista palvelutarjonta on eri puolilla Pohjaslahden verkostokylää. Näin palveluprofiilit toimisivat myös ensimmäisen Kytkylä-tutkimuksen verkostokyläkuvausten selittäjänä. Niistä voisi päätellä, miksi matkat suuntautuvat eri keskuksiin niin kuin ne näyttävät suuntautuvan. Lisäksi halusimme, että myös tämä monimutkainen asia voitaisiin kuvata selkeänä teemakarttana. Kunkin keskuksen palveluprofiili päätettiin kuvata radar-diagrammilla. Kyseinen diagrammi muodostuu säteittäisistä akseleista, joista kukin kuvaa yhtä palveluluokkaa. Kukin akseli saa täyden arvon siinä keskuksessa, jossa on paras palvelutarjonta kyseisessä kategoriassa. Muiden keskusten vastaava kategoria suhteutetaan tähän maksimiarvoon prosentteina. Tuloksena saadaan diagrammeja, jotka kuvaavat kutakin keskusta Pohjaslahtea, Mänttää, Ruovettä, Vilppulaa ja Virtoja sekä palvelutyypin että määrän suhteen. Palvelut arvotettiin yleensä suoraan palveluyksiköiden lukumäärän perusteella, mutta joissakin tapauksissa pelkät yksiköiden lukumäärät eivät kuvanneet riittävän hyvin palvelun volyymia. Tällaisia palveluja olivat esimerkiksi päivittäistavarakaupat, joiden painoarvo riippuu yksikön koosta ja tuotteiden tarjonnasta. Koska tutkimuksessamme ei ollut mahdollisuuksia selvittää näitä tarkemmin, pisteytimme kaupat eri tavoin niiden tyypin, arvioidun koon ja tarjonnan perusteella. Radar-diagrammit sijoitettiin kartalle vastaavan keskuksen kohdalle, jolloin kartalta voidaan välittömästi lukea koko verkostokylän alueellisesti jakautunut palveluprofiili. Palveluiden pääluokkia kuvaavan kartan lisäksi tulostimme kaksi karttaa, joilla tarkennettiin kahta tärkeää palveluluokkaa: erikoistavarakauppaa ja erikoispalveluja, sekä hyvinvointipalveluja. Nämä molemmat jakautuivat viiteen alaluokkaan, joista piirrettiin omat radar-diagramminsa. Palveluprofiilianalyysista huomataan, että Virrat on palvelujen suhteen melko omavarainen ja kattava. Toisaalta Mäntän ja Vilppulan tarjonnat muodostavat yhdessä hyvin kattavan valikoiman. Ruovesi erottuu näistä suuremmista keskuksista palvelujen volyymiltaan pienempänä, mutta suhteellisen tasapainoisena. Pohjaslahden volyymi kyläkohteena on muihin kuntakeskuksiin verrattuna luonnollisesti häviävän pieni, mutta paikalliset palvelut ovat kyläläisille sitäkin tärkeämpiä. Profiilikartat kertovat varsin selvästi sen tosiseikan, että Pohjaslahden palvelut, eli kylän elintoiminnoille keskeiset resurssit, ovat sirottuneet tasaisesti puolen tunnin saavutettavuusalueen sisällä sijaitseviin keskuksiin. Jos käytössä on henkilöauto, lähes kaiken tarvitsemansa voi saada kaupunkitasoisella ajankäytöllä. Toki tilanne muuttuu, jos ollaan joukkoliikenteen tai kimppakyytien varassa. Kaiken kaikkiaan Pohjaslahden verkostokylä on kuitenkin varsin toimiva kokonaisuus, ja palvelurakenne tarjoaa kylän kehittämiselle hyvät edellytykset. 18 PALVELURAKENNE

21 Killinkoski 1 päivittäistavarakauppa 2 erikoistavarakauppa, -palvelut 3 hyvinvointipalvelut 4 koulutuspalvelut 5 kulttuuripalvelut 6 liikuntapalvelut 7 matkailupalvelut 8 yhteyspalvelut Multia Pihlajavesi VIRRAT 3 Haapamäki KEURUU Pohjaslahti 3 Visuvesi Kolho RUOVESI VILPPULA MÄNTTÄ Kuru Halli 19

22 20 Valokuvat: Jarmo Soininen / Seppo Sinisalo

23 Killinkoski 1 lääkäripalvelut, terveyskeskus, sairaala 2 apteekit, optikot 3 päiväkodit, hoivapalvelut, siivous ja kodinhoito 4 kauneushoitolat, luontaishoitolat, kampaamot, Multia parturit 5 fysikaalinen hoito, hieronta Pihlajavesi 1 5 VIRRAT 2 Haapamäki KEURUU 4 3 Pohjaslahti Visuvesi Kolho VILPPULA 2 5 MÄNTTÄ 2 RUOVESI Kuru 21 Halli

24 1 erikoismyymälät ja peruspalvelut (ompelimot,suutarit, huoltoasemat) 2 teollisuus, talon rakennus, isännöinti, LVI-liikkeet, auto- ja konehuolto 3 suunnittelutoimistot, erikoispalvelut ( painopalvelut, vartiomiespalvelu, eläinlääkäri, kirjanpitopalvelut, tiedotusvälineet, Killinkoski ohjemapalvelut, taiteilijat) Multia 4 pankit, postit, vakuutuspalvelut, poliisi, vankilat, kunnan- ja valtion virastot 5 maatalous ja puutarhat Pihlajavesi 1 5 VIRRAT 2 Haapamäki KEURUU 4 3 Pohjaslahti Visuvesi Kolho VILPPULA 2 5 MÄNTTÄ 2 RUOVESI Kuru 22 PALVELURAKENNE Halli

25 Valokuva: Seppo Sinisalo 23

26 4. Asukasprofiilien tila-aika-analyysi Lopuksi halusimme tarkastella verkostokylän palvelurakennetta vielä lähempää niin läheltä, että voisimme nähdä päivittäisen tila-aika-ekonomian yksittäisen asukkaan tai perheen tilanteesta käsin. Hankkeen resurssit eivät mahdollistaneet haastattelu- tai kyselytutkimuksia, joten jouduimme turvautumaan mielikuviin mahdollisista asukasprofiileista. Tutkimusapulaisemme Riikka Pylvänen laati pieniä kuvitteellisia kertomuksia yksittäisistä henkilöistä ja erityyppisistä perheistä, joiden arkiset tila-aika-verkostot piirrettiin kartoille. Toisin sanoen katsoimme kuinka mahdolliset asukas- ja palveluprofiilit sopivat yhteen. Kuten odottaa saattoi, syntyneet kuvaukset olivat kaikki hyvin erilaisia. Todellisuus on vielä paljon kirjavampi, sillä palvelutarpeet ovat yksilöllisiä ja liittyvät ihmisten ja perheiden elämäntilanteisiin ja vaiheisiin, ammatin harjoittamiseen sekä mieltymyksiin ja harrastuksiin. Näiden tarpeiden tyydyttämistä säätelevät ihmisten käytössä olevat resurssit sekä tilan että ajan suhteen. Asiaa voidaan havainnollistaa kahdella ääripään tapauksella. Autoilevalla eläkeläispariskunnalla on käytössään runsaasti sekä tila- että aikaresursseja, kun taas lukion kakkosluokkalaisella on molempia niukasti. Näiden väliin mahtuu monenlaisia tapauksia. Kuvauksemme kyläläisten mobiilista arjesta havainnollistavat hyvin tämän resurssiyhtälön toteutumista. Tuomas Tuomas on toisen vuoden lukiolainen Pohjaslahdelta. Aamuisin hän matkustaa linja-autolla Mänttään lukioon. Lyhyinä koulupäivinä linja-autolla pääsee Vilppulan kautta takaisin Pohjaslahdelle, mutta kun päivät venyvät pidemmiksi, tulevat Tuomaksen vanhemmat noutamaan häntä. Tuomas on innokas shakin pelaaja ja vähintään kerran viikossa hän pelaa turnauksen Mäntän shakkikerhossa. Talviviikonloppuisin Virtojen Pukkivuoren laskettelurinteestä tulee Tuomaalle kuin toinen koti. Ystävykset matkaavat kimppakyydein Virroille lumilautailemaan. 24 PALVELURAKENNE

27 Saija Saija opiskelee ensimmäistä vuottaan Ruoveden ratsastuslukiossa. Hän kulkee kouluun linja-autolla. Kerran viikossa, koulun jälkeen, Saija käy soittotunneilla Ylä-Pirkanmaan musiikkiopistossa Ruovedellä. Saijan hyvä ystävä asuu Kurussa, ja hän viettää usein viikonloppuja ystävänsä luona. Kuruun tytöt matkustavat linja-autolla tai autokyydillä. Perhe Koivu, Isä Reino, äiti Eeva, lapset Reetta ja Marko Koivun perheellä on luomukarjatila ja majatalo Pohjaslahden kylällä. Eevan äiti asuu Vilppulassa vanhainkodissa ja Eeva vierailee hänen luona viikoittain. Samalla hän hoitaa ruokaostokset ja juoksevat asiat joko Vilppulassa tai Mäntässä. Molemmat lapset käyvät yläastetta Vilppulassa, jonne he kulkevat linja-autolla. Lasten harrastukset löytyvät Pohjaslahdelta. Reetta lenkkeilee ja käy pianotunneilla kansalaisopistossa, Markon vapaa-aika kuluu motocrossin parissa. 25

28 Perhe Honka, Isä Jaakko, äiti Kirsi, lapset Kaisla, Sofia ja Lauri Hongan perheessä molemmat vanhemmat ovat kielenkääntäjiä. Päätös oman käännös- ja tulkkaustoimiston perustamisesta mahdollisti perheen muuton rauhalliselle maaseudulle. Kaisla aloitti koulutiensä Pohjaslahdella ja Sofialle ja Laurille järjestyivät paikat perhepäivähoidosta. Oma auto mahdollistaa palveluiden hakemisen sekä Virroilta että Mäntästä. Jaakko hoitaa toimiston liikkuvat asiat ja joutuu siksi matkustamaan usein myös Tampereelle. Työmatkat hän taittaa junalla Vilppulasta eteenpäin. Vapaaaikaansa perhe viettää Pohjaslahdella ulkoillen sekä osallistuen kylällä järjestettäviin tapahtumiin ja harrastustoimintaan. Junayhteys Tampereelta Vilppulaan on tärkeä myös työn ohella, Kirsin autottomat vanhemmat pääsevät junalla vierailemaan lastenlastensa luona. Perhe Niemelä, Isä Pertti, äiti Tarja, lapset Kasperi ja Ville Niemelän perheessä molemmat vanhemmat työskentelevät Virroilla. Päivittäiset asiat hoidetaan työpäivän päätteeksi Virtain keskustassa. Lapset käyvät yläastetta Vilppulassa, jonne he kulkevat linja-autolla. Pitkien välimatkojen takia perhe on sopinut yhteisestä harrastuspäivästä. Tuolloin Pertti käy harjoittelemassa aikidoa Virroilla, Tarja osallistuu Virtojen kansalaisopiston järjestämälle italian kielen kurssille ja Kasperi ja Ville pelaavat tennistä Mäntässä. Illalla vanhemmat hakevat pojat Mäntästä. 26 PALVELURAKENNE

29 Eläkeläispariskunta Lehtola, Maire ja Eino Päivittäiset asiat eläkeläispariskunta hoitaa tarpeidensa mukaan joko Ruovedellä, Vilppulassa tai Mäntässä. Autoa ei pariskunnalla ole, joten liikkuminen tapahtuu linja-autolla. Kouluvuoden aikana liikkuminen ei tuota ongelmia, mutta kesäisin linjaautolla pääsee asioimaan vain tiistaisin ja perjantaisin. Eino on kotoisin Pohjaslahdelta ja hän tuntee alueen metsät läpikotaisin. Yhdessä Vilma-koiran kanssa Eino samoilee metsissä ja nauttii eläkepäivistään. Maire on innokas kansalaisopiston kurssilainen. Maanantaisin Maire käy jumppaamassa naisten liikuntakerhossa ja torstai-iltaisin hän entisöi Einon kotitalon vanhoja kalusteita. Eläkeläispariskunta Koski, Oili ja Pentti Oili on Eino Lehtolan sisko, joka lähti Tampereelle työnhakuun nuorena neitona. Tampereella Oili tapasi Pentin ja jäi sille tielleen. Eläkkeelle jäätyään pariskunta päätti muuttaa Oilin synnyinseudulle Pohjaslahdelle. Koska pariskunnalla on oma auto, he hyödyntävät lähiseutujen palveluita monipuolisesti. Pentti seuraa innokkaasti ympäröivien kylien ja keskuksien tapahtumia ja houkuttelee aina Oilin tai jonkun toisen kyläläisen seurakseen milloin mihinkin näyttelyyn tai esitykseen. Pariskunta vierailee myös usein Tampereella lastenlapsiaan tervehtimässä. 27

30 28

31 historia ja alue 29

32 KATSAUS POHJASLAHDEN ASUTUSHISTORIAAN Seija Kuusinen POHJASLAHDEN MUISNAISJÄÄNNÖKSET Pohjaslahdelta on viimeisimpien vuoden 1999 inventointien mukaan löydetty kolme kivikautista (n ekr.) asuinpaikkalöydöstä ja yksi rautakautinen (n. 500 ekr. - n.1300) hautapaikkalöydös eli lapinraunio. Löydökset osoittavat jo kivikaudella ihmisten liikkuneen näillä seuduilla metsästäen ja kalastaen. Pohjaslahti Kivikautisten asuinpaikkojen sijainnit: 1. Sirolan alue Pohjaslahdensuulla. Asuinpaikka sijaitsee umpeen kasvaneella peltorinteellä. Löydös kuuluu rauhoitusluokka II: een, jonka määrittelemiseksi tarvitaan vielä tarkempi arkeologinen tutkimus. 2. Niemelän alue Maja- ja Taivaljärven välisellä kannaksella. Löydös kuuluu rauhoitusluokka II:een. 3. Viitamäki Sammaliston tien varressa. Kivikautinen pyyntipaikka sijaitsee Tarjanneveteen laskevan ojan pohjoispuolella. Löydös kuuluu rauhoitusluokka III:een, jota ei ole tarpeen pitää rauhoitettuna. Yllä: 2. Nuijanniemi, lapinraunio 3. Sirola, kivikautinen asuinpaikka 4. Niemelä, kivikautinen asuinpaikka 19. Viitamäki, kivikautinen asuinpaikka (Kuvalähde:Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset I 2005) Rautakautinen hautapaikka sijaitsee Nuijanniemessä Tarjanteen rannassa. Tämä lapinraunio on n. 30 metriä rannasta. Röykkiö on sammaloitunut ja kooltaan n. 5 x 3 metriä. Röykkiöstä on löydetty mm. rannerengas ja kierresormus. Nuijanniemen löydös kuuluu rauhoitusluokkaan I. Kohde on täten valtakunnallisesti merkittävä ja säilytettävä kaikissa olosuhteissa. 30 HISTORIA JA ALUE

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ Talvipäivä Tarvasjoella. Kuva Eeva Sisso Leppoisa tervehdys kaikille tämän julkaisun lukijoille. Lämmintä on riittänyt

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT Aurajoen myllyjen arkea aikalaisten kokemana 2003 MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT JULKAISIJA Aurajokisäätiö KIRJOITTAJAT Hannele Salenius, Timo J. Virtanen, Martti

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys. Työryhmän raportti 2005

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys. Työryhmän raportti 2005 Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys Työryhmän raportti 2005 SUUR-SAIMAAN LUONTO- JA VIRKISTYSALUESELVITYS Työryhmän raportti 6.7.2005 Valokuvat: Arto Hämäläinen Kuva sivulla 18: Kanavamuseo Kuva

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET

SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET 23.09.2013 Tekijät Sipoon kunta: Asiantuntijat: Mikael Grannas Rauno Tiainen Minna-Marja Jokinen Kaisa Yli-Jama Eveliina Harsia Johanna Horelli Suvi Kaski

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN keskittämisetuihin Keimo Sillanpää Tommi Ålander Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta Sonkajärven Osuuspankki 1908-2008 ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN Sonkajärven Osuuspankki

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot