PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 76 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 77 Tehostetun kotihoidon toiminnan siirtäminen Äänekosken kaupungille 6 78 Yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan indeksikorotukset alkaen 79 Kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut vuonna Röntgenpalveluiden hinnat vuonna Äänekosken päihdeklinikan suoritehinta vuonna Toimintakeskuksen palveluista kunnilta perittävät korvaukset vuonna Dynamon palveluiden suoritehinta vuonna Äänekosken perhetukikeskuksen palveluista perittävät hinnat vuonna Äänekosken perheneuvolan suoritehinta vuonna Asiakasmaksut yksityisissä palvelukodeissa ja mielenterveyskuntoutujien 16 asumispalveluissa vuonna Uuden terveysaseman hankesuunnitelma Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Masennusseulan 31 käyttöönotto Äänekoskella 89 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 35

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaukometsä Jarkko 15:00-17:50 puheenjohtaja Halonen Sari 15:40-17:50 jäsen Holopainen Simo 15:00-17:50 jäsen Hytönen Markku 15:00-17:50 jäsen Hänninen Seppo 15:00-17:50 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:50 varapuheenjohtaja Kylmälä Armi 15:00-17:10 jäsen Lång Kyllikki 15:00-17:50 jäsen Rautiainen Sinikka 15:00-17:50 jäsen Saikkonen Pirjo 15:00-17:50 jäsen Vainio Hannele 15:00-17:50 jäsen Veckman Pirjo 15:00-17:50 varajäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:50 varajäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 15:00-17:50 varajäsen Kauta-Soljava Anneli 15:00-17:50 varajäsen POISSA Hakonen Eero jäsen Raitanen Leena jäsen Ruuska Virva jäsen Tikander Suvi jäsen Javanainen Hannu kaup.johtaja Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja MUU Tuominen Marke 15:00-17:50 kaupunginhallituksen edustaja Kolehmainen Raija 15:00-17:50 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-17:50 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jarkko Kaukometsä Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kyllikki Lång Sinikka Rautiainen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 75 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 76 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Kyllikki Långin ja Sinikka Rautiaisen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Tehostetun kotihoidon toiminnan siirtäminen Äänekosken kaupungille PETUR 77 Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin on psykiatrian palvelurakennemuutoksen yhteydessä perustettu avohoitoa vahvistavina toimintoina ns. Tehko- (tehostettu kotihoito) ja Sitku- (sitouttava kotikuntoutus) työryhmät. Työryhmät ovat toimineet alueellisesti siten, että Äänekoskella on ollut Pohjoisen Keski-Suomen yksiköiden kotipesä. Perusturvajohtajan ehdotus: Toiminnan ollessa laajimmillaan ovat myös siitä kaupungille aiheutuneet kus tan nukset olleet merkittävät. Talouden tasapainottamistoimien yhteydessä ko. työryhmien työpanosta on viime vuosina sovittu hankittavaksi vähemmän, ja Sitku työryhmän käyttämisestä on käytän nöl li sesti katsoen luovuttu kokonaan. Tehko- työryhmän käyttämisestä v aiheutuneet kustannukset olivat n ja saatu suoritemäärä oli n Viimeisimmän talouden va kauttamisohjelman yhteydessä on linjattu, että kaupunki luopuu sairaanhoitopiirin Tehko- työryhmän käyttämisestä ja perustaa omaan organisaatioon mielenterveyspalveluihin kaksi sairaanhoitajan vakanssia. Muutosesitystä perusteltiin sillä, että omassa organisaatiossa on parempi mahdollisuus koordinoida työtä ja yhteen sovittaa sitä muun työryhmän toimintatapaan ja kaupun gin palvelu rakenteeseen siten, että työn vaikuttavuus paranee. Lisäksi parem man yhteensovittamisen ja koordinaation tulok se na suoritemäärää saadaan kasvamaan. Koko mielenterveyspoliklinikan työn suunnitte luun avautuu uusia mahdollisuuksia niin, että hoitoketjun kalleim paan päähän, ympärivuorokautiseen hoitoon jatkossa ohjauduttaisiin aikaisem paa vähemmän. Välitön muutoksesta aiheutuva säästö on n /v, mutta toiminnallinen hyöty arvioidaan säästöä suu remmaksi. Tuottavuusohjelmassa hyväksyttyä linjausta on valmisteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa siten, että on valmisteltu sopimus Tehko-toiminnan siirtämisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Äänekosken kaupungille liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Sairaanhoitopiirillä asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja neuvottelut henkilöstön siirtymisen periaatteista on käyty. Perusturvalautakunnan budjettiesitykseen muutos perusteluineen on sisällytetty ja kahden uuden vakanssin perustaminen sisältyy lautakunnan henkilöstösuunnitelmaan. Sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ns. Tehko-toiminnan siirtämisestä Äänekosken kaupungille liikkeenluovutuksena on liit tee nä, ja se on tar koi tus al le kir joit taa sen jäl keen kun asia on käsitelty molem pien or gani saa tioiden päättä vissä toimieli missä.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hyväksytään sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Äänekosken kaupungille tuottaman tehostetun kotihoidon toiminnan siirtämises tä Äänekosken kaupungille alkaen liitteen mukaan. Sopimus astuu voimaan, mikäli sairaanhoitajien toimien perustaminen tulee hyväksytyksi kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Liite nro 1 Liite nro 2 Sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Äänekosken kaupungille tuottaman tehostetun kotihoidon toiminnnan siirtämisestä Äänekosken kaupungille Henkilöstösiirtoja koskevat periaatteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (luovuttaja) ja Äänekosken kaupungin (vastaanottaja) kesken

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan indeksikorotukset alkaen PETUR 78 Äänekosken yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan myöntämisen periaatteet ja palveluraha alkaen hyväksyttiin perusturvalautakunnan esityksestä kaupunginhallituksessa Äänekosken yksityisen päiväkotihoidon palveluraha noudattelee suuruudeltaan Jyväskylän seudullista linjausta. Perusturvajohtajan ehdotus: Jyväskylän alueen seudullisella päivähoitoalueella on päätetty yksityisen päivähoidon ja esiopetuksen palvelurahan kattohintojen indeksitarkastuksesta seuraavasti: indeksitarkastus tehdään1.11. alkaen samalla, kun per heiden tulot ja oikeus palvelurahaan tarkastetaan. Tarkastus teh dään kuitenkin 1.8. alkaen sellaisina vuosina, jolloin lakisääteisen asiakasmaksujen muutokset vaikuttavat palvelurahan suuruuteen. Yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan kattohintaa tarkistetaan vuosittain siten, että kuluttajahintaindeksin muutokset vaikuttavat 30 % painoarvolla ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten muutokset 70 % painoarvolla. Tämän pykälän liitteenä on taulukko, jossa on esitetty yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan kattohinnat erilaisilla hoitotarpeilla alkaen. Perusturvalautakunta päättää, että yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan kattohinta on alkaen yli 3 -vuotiailla 715 /kk ja että esiopetuksen palveluraha alkaen 429 /kk. Liite nro 3 Yksityisen päivähoidon palveluraha alkaen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut vuonna 2013 PETUR 79 Vanhuspalveluissa säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidon (kotipalvelu/kotisairaanhoito) palveluista perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetukseen. Kuukausimaksu peritään palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Perusturvajohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu viimeksi 17. marraskuuta 2011 an netulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministe riön ilmoituksella. Muutokset tulivat voimaan Nämä tarkistukset on huomioitu liitteenä olevissa vuodelle 2013 esitetyis sä mak suis sa. Maksuasetuksen mukaan kunta voi päättää kotipalveluna järjestettävistä tukipalveluista perittävät kohtuulliset maksut. Maksut eivät saa ylittää palvelujen tuottamises ta aiheutuvia kustannuksia. Vanhuspalveluiden vastuualueella on valmisteltu liitteiden mukaiset vuoden 2013 kotihoidon ja tukipalve luiden maksut. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu, sosiaalihuoltolain 29 b :n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on alkaen vähintään 25 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kui tenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut, jotka tulevat voimaan Liite nro 4 Kothoidon maksut vuonna 2013 Liite nro 5 Tukipalvelumaksut 2013

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Röntgenpalveluiden hinnat vuonna 2013 PETUR 80 Perusturvan toimialalla on valmisteltu röntgentutkimuksista perittävät hinnat. Niiden laskenta perusteena on vuoden 2013 arvioidut kustannukset, tutkimusmäärät sekä palveluiden myynnistä aiheutuva työ. Ko. hin toja so vel le taan mm. an net taes sa kii reellistä hoitoa muil le kuin ää nekos ke lai sil le se kä so pi muk siin pe rustuvien ja yksi tyislääkärin lä hetteellä teh tä vien tutki mus ten las ku tuksissa. Perusturvajohtajan ehdotus: Hallintosäännön mukaan perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen perusteista. Liitteenä on vuoden 2013 hinnasto. Perusturvalautakunta hyväksyy röntgentutkimuksista vuonna 2013 perittävät hinnat liitteen mukaisena. Liite nro 6 Röntgenpalveluiden hinnat vuonna 2013

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken päihdeklinikan suoritehinta vuonna 2013 PETUR 81 Äänekosken kaupunki myy sopimuksen perusteella päihdeklinikan palveluita muille pohjoisen Keski-Suomen kunnille. Äänekosken perusturvalautakunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Päihdeklinikan kokonaissuoritemääräksi arvioidaan suoritetta vuodelle Päihdeklinikan suoritehinnaksi esitetään 81 ja ryhmäkäynnin hinnaksi puolet suoritehinnasta 40,50. Perusturvalautakunta päättää päihdeklinikan vuoden 2013 suoritehin naksi 81 ja ryh mä käynnin hinnaksi 40,50.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Toimintakeskuksen palveluista kunnilta perittävät korvaukset vuonna 2013 PETUR 82 Äänekosken toimintakeskuksen tuottamia kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluita on myyty muille kunnille. Äänekosken perusturvalauta kunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Toimintakeskuksen järjestämiin toimintoihin osallistuu toimintakykynsä puolesta monen tasoisia asiakkaita ja yhteensä asiakasmääräksi on arvioitu 58. Suurin osa vaatii hyvin paljon henkilö koh tais ta ohjausta ja hoitoa. Toimintakeskuksen kokonaissuoritemääräksi vuodelle 2013 on arvioitu toimintapäivää, joista paljon tukea ja ohjausta vaativien osuus on toimintapäivää (75 %) ja vähän ohjausta vaativien osuus (25 %). Kustannusten kohdentuminen eri toiminnoille on arvioitu henkilöstön työajan käytön mukaisessa suhteessa siten, että 20 % työajasta kohdentuu omatoimisempien ohjaukseen ja 80 % paljon tukea ja ohjausta vaativien ohjaukseen. Las kelman perusteella suoritehinnoiksi vuodelle 2013 esitetään 64 euroa paljon tukea ja ohjausta vaativien osalta ja 48 eu roa vähemmän ohjausta vaativien osalta. Hinnat ovat samat kuin vuonna Asiakkaan sijoittaminen maksuluokkaan tapahtuu toimintakykyarvioinnin perusteella. Perusturvalautakunta päättää Äänekosken toimintakeskuksen suorite hin naksi vuo delle 2013 pal jon ohjausta ja valvontaa vaativan toiminnan osal ta 64 euroa ja vä hem män oh jaus ta vaa ti van toi min nan osal ta 48 euroa. Jos toi minta kes kus jou tuu jär jes tä mään ul ko kun talaisen kuljetukset esim. taksil la, pe ri tään niistä aiheutuvat kustannuk set toi min ta päi vän hin nan li säksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Dynamon palveluiden suoritehinta vuonna 2013 PETUR 83 Dynamon tuot ta mia mielenterveysasiakkaiden työ- ja päivätoiminnan palveluita on satunnaisesti myyty muil le kun nille. Ää nekosken pe rus tur va lau ta kun ta hy väk syy pal ve luista pe rit tä vän kiin teän suorite hin nan, jo ka perus tuu ta lousar vion mukai siin käyt tö kus tan nuksiin se kä ar vioituun suori te määrään. Suo rite määräk si on ar vioitu Vuo delle 2013 esite tään hinnaksi 84,40 eu roa (v ,30 ). Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Dynamon toimintapäivän hinnaksi 84,40 vuodelle Mi käli kaupunki joutuu järjestämään ulkokuntalaiselle asiakkaalle kulje tuksen esim. taksilla niin, että järjestelystä aiheutuu lisäkustannuk sia, ne peritään kotikunnalta toimintapäivän hinnan lisäksi.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken perhetukikeskuksen palveluista perittävät hinnat vuonna 2013 PETUR 84 Äänekosken perhetukikeskuksen tuottamia hoito- ym. palveluita on jonkin verran myyty muil le kunnille. Ko. palveluille on määritelty hinnat, jot ka on las kutettu asiakkaan kotikunnalta tai asiakkaalta. Vuonna 2013 per he tu ki kes kuk sen toi minta muut tuu niin, että ulko kuntalaisille myy täviä palveluita on enää vain tapaamispalvelut, jol le on mää ri tel tävä hin ta. Perusturvajohtajan ehdotus: Tapaamispalveluista ulkokuntalaisilta esitetään perittäväksi 49,40 /h (47,50 ). Palveluun on sisältynyt tarvittavat tilat, tarpeen mukainen valvon ta, tapaami sen toteutumisen kirjaaminen sekä tarvittavat ateriapal velut. Jos lapsi on äänekoskelainen, ei ulkokuntalaiselta vanhem malta peri tä maksua. Perusturvalautakunta päättää, että Äänekosken perhetukikeskuksen järjestämistä las ten ta paa mis palveluista peri tään 49,40 /h ulkokunta laisilta. Jos lap si on ää ne kos kelainen, ei ulko kuntalai selta vanhemmalta pe ritä mak sua.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken perheneuvolan suoritehinta vuonna 2013 PETUR 85 Äänekosken perheneuvola myy sopimuksen perusteella kasvatus- ja perheneuvolapalveluita Konneveden kunnalle. Sen lisäksi palveluita myydään muille kunnille esim. silloin, kun toisessa kunnassa henkikirjoitettuna oleva lapsi on sijaishuollossa Äänekoskella. Äänekosken perusturvalautakunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Kustannusten perusteella laskettu suoritehinta on peritty sopimuskunnilta, joita kuntaliitoksen jälkeen on enää Konnevesi. Muilta palvelun ostajilta on peritty 15 %:lla korotettu suoritehinta. Suoritteita kertyi vuonna 2011 n kpl, mitä on käytetty suoritehinnan laskennassa. Sopimuskunnan suoritehinnaksi esitetään 84,00 (83,00 v.2012 ), jolloin muilta palvelun ostajilta perittävä hinta olisi 96,60 (95,50 v ). Jyväskylän perheneuvolalta ostettavat erityispalvelut sekä yksityiset lääkäripalvelut laskutetaan erikseen. Perusturvalautakunta päättää, että Äänekosken perheneuvolan suori te hinta so pi mus kunnille (Konnevesi) vuonna 2013 on 84,00 ja muil le pal velun os tajille 96,60.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Asiakasmaksut yksityisissä palvelukodeissa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa vuonna 2013 PETUR 86 Kaupungin maksusitoumuksella yksityisiin palvelukoteihin sijoitetuilta henkilöiltä on peritty ylläpitomaksua, joka muodostuu asukaskohtaisesta vuokrasta, ravinnosta sekä hoidosta ja palvelusta, johon sisältyy myös puhtaus, liina- ja vuodevaatteet jne. Perusturvajohtajan ehdotus: Koska kyseessä ei ole laitoshoito, asukas itse kustantaa lääkkeet, hoitotarvikkeet, vaatteet sekä henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, joten hänelle tulee jäädä tuloistaan käyttövaraa näihin kustannuksiin. Käyttövaraa on viimeksi korotettu vuodelle 2012 ja perusteena on käy tetty sa maa indeksiä kuin toimeentulotuen perusosan tarkistuksissa eli kansaneläkeindeksiä. Samalla käyttövaraan tehtiin myös taso ko ro tus. Kansaneläkeindeksiluku vuon na 2012 oli 1565 ja vuo delle 2013 se on 1609 eli se on noussut 2,81 %. Mi käli ny kyistä käyt töva raa (170 ) korotetaan 2,81 %:lla, se nousisi 174,77 eu roon. Ko. maksua koskevaa lainsäädäntöä tai tarkempaa ohjeistusta ei ole ja kuntien käytännöissä on eroja. Asiakasmaksuasetuksen periaate siitä, et tä maksua ei voi periä enempää kuin mikä on palvelun tuotanto kustannus, koskee kuitenkin kaikkia asiakasmaksuja. Samoin ko. lain määräys siitä, että asiakasmaksua tulee tapauskohtaisesti alen taa, mikäli asiak kaan toi meen tu lo ko. maksujen vuoksi vaarantuu. Äänekoskella on mielenterveyskuntoutujien asumis yk sik kö, Tu ki pilari, kau pun gin oma na toimintana. Samansisältöises sä pal ve lussa asiakkaiden tu lee ol la tasavertaisessa asemassa riip pu mat ta sii tä, jär jes te täänkö heille pal ve lut omana toimintana vai han ki taanko ne yk sityi seltä pal velun tuottajalta. Näin ollen samaa asia kas maksu periaatetta nouda tetaan myös Tu ki pilarin asiakkailla. Peritään yksityisiin palvelukoteihin kaupungin maksusitoumuksella sijoitetuilta henkilöiltä yksilöllisesti määritelty asiakasmaksu (ylläpitomaksu). Maksua määriteltäessä huomioidaan, että se ei saa ylittää palvelun tuottamiskustannusta, ja että asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraksi vähintään 175 /kk. Samaa periaatetta noudatetaan myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Tukipilarissa.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Uuden terveysaseman hankesuunnitelma 167/P101504/2010 PETUR Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on toukokuun loppuun 2011 mennessä tehdä esitys siitä, mitä toimintoja uudelle terveysasemalle sijoittuu ja missä laajuudessa. Työryhmään on nimetty Hannu Javanainen, Marko Moisio, Raija Kolehmainen, Keijo Lukkarinen ja Anna-Kaisa Hyvönen. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Jarkko Kaukometsän, Leila Lindellin ja puheenjohtajaksi Rolf Nyholmin. Kaupunginhallitus on lisäksi täydentänyt päättäjien edustusta nimeämällä työryhmään edellä mainittujen lisäksi Kari Kiiskisen, Pekka Leppäsen, Kyllikki Lån gin ja Piia Soinisen. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Alkuvaiheessa painottui perehtyminen toimialan tulevaisuuden näkymiin ja haasteisiin ja tu tustuminen muualta saatuihin kokemuksiin ja esimerkkikohteisiin. Työryhmä kuuli asiantuntijoita ja oli tiiviissä yhteydes sä Kes ki-suomen sairaanhoitopiiriin liittyen mm. perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon integraation haasteisiin sekä Uusi Sairaala -hankkeeseen. Työryhmä määritteli suunnittelutyön lähtökohdat ja teki kartoituksia ja selvityksiä koskien mm. ny kyis ten ter veys ase mien toiminnan volyy me ja ja ti lo jen käyt töä (suori te mää rät, asia kas määrät päivittäin, hen ki lös tö, ti lan käytön seuranta). Ko. sel vi tyk sen han ka luu te na oli se, et tä lää kä rin va kans seja on ol lut täyttä mättä. Yksi keskeinen johto päätös kuitenkin oli, et tä suun nilleen Ää ne kosken ny kyistä terveys ase maa vas taa vissa vas taanot totiloissa oli si mah dol lista tuot taa lää kä rin ja hoi tajan vastaanotot ko ko kun nan väes tölle. Lisäksi selvitettiin hajasijoitettuina olevien toimintojen (neuvolat ja päihde- ja mielenter veys palvelut) sekä terveysasemien toimintojen yh dis tä mi ses tä saa vu tet ta vis sa ole vat synergiahyödyt. Sekä vastaanottotoimintojen et tä siir tyvien yksiköiden arvioissa synergiahyödyt todettiin merkittäviksi (yhteenveto liitteenä).

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta valitsi maaliskuussa 2011 pääarkkitehdiksi AW2 ark ki teh ti toi mis ton, pääsuunnittelijana Matti Anttila. Kun arkkitehti aloitti työnsä, työryhmä käsitteli tilatarvearvion pohjak si laadi tun alustavan luettelon tar vit ta vista tiloista eri vaihtoehdoilla. Arkkitehti haas tat teli laajal ti kaik kien toimijoiden edustajia tiimeittäin. Huonetilaohjelman laa ti mi nen aloi tet tiin li mit täin ti la tar ve tes tauk sen kanssa. Tut kit tiin eri vaih toehtoja mm. sen selvittämiseksi, mihin laajuuteen eri lai set toiminnalliset keskittämisratkaisut johtavat. Tilatarvetestausten joh to päätöksi nä todettiin mm. seuraavaa: - Tällä hetkellä tiloja on käytössä yht. n m2, mikäli mukaan lasketaan Ää ne kos ken terveyskeskuksen vanha- ja uusi osa, neuvola, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä Suolahden terveysasema. - Koko uudishankkeen laajuus on n m2, mikäli terveysasemal le si joittuvat kaikki nykyisen terveysaseman toiminnot, ja lisäksi neu vo latoiminta ja päihde- ja mielenterveyspalvelut ja mikäli lähtökohta on, että varaudutaan jatkossa tarjoamaan ko. tiloissa terveyspalvelut ko ko kunnan väestölle. Laajuuteen sisältyy nykyisen terveysaseman ns. uusi osa, 970 bm2, jossa tehdään korjaus- ja muutostöitä, ja uudisrakentamista n m2. - Neuvola- ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen sijoittaminen uudelle terveysasemalle lisää laajuutta n m2, mutta vastaavasta määrästä vuokratiloja voidaan luopua. - Varautuminen koko kunnan väestön terveyspalveluihin lisää hankkeen laajuutta n. 200 m2 (alle 2%). Samalla turvataan mahdollisuus joustavaan ja monimuotoiseen tilankäyttöön ja mm. päivystysyhteistyö hön ja erikoissairaanhoidon eteentyönnettyihin palveluihin. - Merkittävimmät tilatarpeen kasvut tapahtuvat vuodeosastolla sekä teknisissä tiloissa ja muissa yleisissä tiloissa Työryhmän esitys siitä, mitä toimintoja uudelle terveysasemalle sijoittuu ja missä laajuudessa, on liitteenä. Esityksen keskeisin sisältö on se, että uudelle terveysasemalle sijoittuvat nyt hajasijoitettuina olevat neuvolapalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut, ja että uusi terveysasema rakennetaan siten, että siinä on mahdollisuus tuottaa terveysasemalla toteutettavat palvelut

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: ko ko kun nan väestölle. Työryhmä esittää, että vuoden 2012 loppuun mennessä valmistellaan suunnitelma siitä, miten alueelliset terveyspalvelut järjestetään koko kunnan väestölle. Lisäksi varaudutaan laajemman alueen päi vystysyhteistyöhön ja varataan mahdollisuus eri koissairaanhoidon ns. jalkautuville palveluille. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Varaudutaan myös siihen, että tiloista on eriytettävissä osia muuhun toimintaan, mikäli tilantarve tulevaisuudessa pienenee. Uuden terveysaseman rakennussuunnittelu on aloitettu limittäin tilatarvetestauksen ja huonetilaohjelman laatimisen yhteydessä. Suunnittelu ei vielä ole siinä vaiheessa, että voitaisiin esittää luotettava kustannusarvio. Perusturvatoimiala on arvioinut kustannuksia lähinnä ti la tar peen kas vun näkökulmasta sillä periaatteella, että nykyisiä tiloja korvaava investointi on joka tapauksessa tehtävä. Kun tilatarve kasvaa n bm2, siitä n. puolet johtuu mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja neuvolapalvelujen keskittämisestä. Vastaavasta määrästä vuokratiloja voidaan luopua, ja poistuvilla vuokrakustannuksilla voidaan kattaa ko. investointiosuuden poistoja. Yhteensä tilatarpeen kasvusta aiheutuu poistoina ja kiinteistökuluina n vuosikatteen kasvuvaade. Se vastaa n. 2 % kuudentoista miljoonan euron vuotuisista toimintakustannuksista, ja on sääs tet tävissä toimintaa tehostamalla. Tätä valmistelutyötä on aloitettu tuottavuusprosessin seurantaryhmässä ja työ jatkuu muun toimin nal li sen jat ko suunnittelun yhteydessä. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi uuden terveysaseman suunnittelutilanteen ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä suun nit telu työtä jat ketaan työryhmän esitykseen sisältyvien lin jaus ten pohjalta. Hankesuunnitelma ja huo netilaohjelma tuodaan käsiteltäväksi elo kuus sa.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Esitetään kaupunginhallitukselle, että suunnittelutyöryhmä jatkaa työtään ohjausryhmätyyppisenä siten, että se kutsutaan koolle oleellisissa suunnitteluvaiheissa. Käytännön suunnittelukokouksia koordinoi jatkossa tek ninen toimiala, ja niihin kutsutaan: - kaikki suunnittelijat (arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja säh kösuunnittelija) - asiantuntijat (apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, johta va hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen, koordinaat tori Seija Kangassalo, ruokapal velu päällikkö Tuire Puranen, siivouspääl likkö Pirkko Salonen, kun nossapi to päällikkö Vesa Ron kainen) - konsultit (keittiö-, materiaalihallinto jne.). Tarvittaessa osallistuvat myös: - käyttäjien edustajat (yllä nimettyjen asiantuntijoiden lisäksi neuvola- ja terapiapalve lujen osaston hoitaja Anne Hak karainen, psy kososiaalisten pal velujen johtaja Tuula Saarenketo-Kil piäinen, vas taanotto palve lujen osastonhoitaja Marita Nie mi, vuode osaston osastonhoitaja Ulla Korhonen, fysiote rapian osas tonhoi taja Au ne Parkatti, vastaava ham maslääkäri Ta pio Sakki ja talouspäällikkö Anja Männis tö (tukipalvelut). - henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja - ylilääkärillä ja perusturvajohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin kokouksiin. Kaikkien suunnittelukokousten sihteerinä tilasuunnitteluvaiheessa on tilapalvelupäällikkö Marko Moisio. Lisäksi kokouksiin kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi uuden terveysase man suun nitte lu ti lan teen ja päättää, että suunnitte lutyötä jat ke taan työ ryh män esi tyk seen sisältyvien lin jausten pohjal ta. Han ke suunni telma ja huoneti laohjelma tuodaan kä siteltäväksi elokuus sa. Kaupunginhallitus päättää, että suunnittelutyöryhmä jatkaa työ tään oh jaus ryh mä tyyp pi senä si ten, että se kutsutaan koolle oleel li sissa suunnit te lu vai heissa. Kaupunginhallitus päättää, että käytännön suunnittelukokouksia koor di noi jat kos sa tek ni nen toi miala, ja niihin kutsu taan: - kaikki suunnittelijat (arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija) - asiantuntijat (apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen, koordinaattori Seija Kangassalo, ruokapalvelupäällikkö Tuire Puranen, siivouspäällikkö Pirkko Salonen, kunnossapitopäällikkö Vesa Ronkainen) - konsultit (keittiö-, materiaalihallinto jne.). Tarvittaessa osallistuvat myös: - käyttäjien edustajat (yllä nimettyjen asiantuntijoiden lisäksi neuvola- ja terapiapalvelujen osastonhoitaja Anne Hakkarainen, psykososiaalisten palvelujen johtaja Tuula Saarenketo-Kilpiäinen, vastaanotto palvelujen osastonhoitaja Ma rita Niemi, vuodeosaston osastonhoitaja Ul la Korhonen, fysioterapian osastonhoitaja Aune Parkatti, vastaava hammaslääkäri Tapio Sakki ja talouspäällikkö Anja Männistö (tukipalvelut) - henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja - ylilääkärillä ja perusturvajohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin kokouksiin. Kaikkien suunnittelukokousten sihteerinä tilasuunnitteluvaiheessa on

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Lisäksi korotettiin ns. maksukattoa 679 eurosta 691 euroon.

Lisäksi korotettiin ns. maksukattoa 679 eurosta 691 euroon. Perusturvalautakunta 88 16.12.2015 Kaupunginhallitus 352 21.12.2015 Perusturvalautakunta 26 27.04.2016 Kaupunginhallitus 109 09.05.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset 1.1.2016

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot