PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 76 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 77 Tehostetun kotihoidon toiminnan siirtäminen Äänekosken kaupungille 6 78 Yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan indeksikorotukset alkaen 79 Kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut vuonna Röntgenpalveluiden hinnat vuonna Äänekosken päihdeklinikan suoritehinta vuonna Toimintakeskuksen palveluista kunnilta perittävät korvaukset vuonna Dynamon palveluiden suoritehinta vuonna Äänekosken perhetukikeskuksen palveluista perittävät hinnat vuonna Äänekosken perheneuvolan suoritehinta vuonna Asiakasmaksut yksityisissä palvelukodeissa ja mielenterveyskuntoutujien 16 asumispalveluissa vuonna Uuden terveysaseman hankesuunnitelma Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Masennusseulan 31 käyttöönotto Äänekoskella 89 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 35

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaukometsä Jarkko 15:00-17:50 puheenjohtaja Halonen Sari 15:40-17:50 jäsen Holopainen Simo 15:00-17:50 jäsen Hytönen Markku 15:00-17:50 jäsen Hänninen Seppo 15:00-17:50 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:50 varapuheenjohtaja Kylmälä Armi 15:00-17:10 jäsen Lång Kyllikki 15:00-17:50 jäsen Rautiainen Sinikka 15:00-17:50 jäsen Saikkonen Pirjo 15:00-17:50 jäsen Vainio Hannele 15:00-17:50 jäsen Veckman Pirjo 15:00-17:50 varajäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:50 varajäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 15:00-17:50 varajäsen Kauta-Soljava Anneli 15:00-17:50 varajäsen POISSA Hakonen Eero jäsen Raitanen Leena jäsen Ruuska Virva jäsen Tikander Suvi jäsen Javanainen Hannu kaup.johtaja Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja MUU Tuominen Marke 15:00-17:50 kaupunginhallituksen edustaja Kolehmainen Raija 15:00-17:50 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-17:50 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jarkko Kaukometsä Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kyllikki Lång Sinikka Rautiainen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 75 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 76 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Kyllikki Långin ja Sinikka Rautiaisen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Tehostetun kotihoidon toiminnan siirtäminen Äänekosken kaupungille PETUR 77 Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin on psykiatrian palvelurakennemuutoksen yhteydessä perustettu avohoitoa vahvistavina toimintoina ns. Tehko- (tehostettu kotihoito) ja Sitku- (sitouttava kotikuntoutus) työryhmät. Työryhmät ovat toimineet alueellisesti siten, että Äänekoskella on ollut Pohjoisen Keski-Suomen yksiköiden kotipesä. Perusturvajohtajan ehdotus: Toiminnan ollessa laajimmillaan ovat myös siitä kaupungille aiheutuneet kus tan nukset olleet merkittävät. Talouden tasapainottamistoimien yhteydessä ko. työryhmien työpanosta on viime vuosina sovittu hankittavaksi vähemmän, ja Sitku työryhmän käyttämisestä on käytän nöl li sesti katsoen luovuttu kokonaan. Tehko- työryhmän käyttämisestä v aiheutuneet kustannukset olivat n ja saatu suoritemäärä oli n Viimeisimmän talouden va kauttamisohjelman yhteydessä on linjattu, että kaupunki luopuu sairaanhoitopiirin Tehko- työryhmän käyttämisestä ja perustaa omaan organisaatioon mielenterveyspalveluihin kaksi sairaanhoitajan vakanssia. Muutosesitystä perusteltiin sillä, että omassa organisaatiossa on parempi mahdollisuus koordinoida työtä ja yhteen sovittaa sitä muun työryhmän toimintatapaan ja kaupun gin palvelu rakenteeseen siten, että työn vaikuttavuus paranee. Lisäksi parem man yhteensovittamisen ja koordinaation tulok se na suoritemäärää saadaan kasvamaan. Koko mielenterveyspoliklinikan työn suunnitte luun avautuu uusia mahdollisuuksia niin, että hoitoketjun kalleim paan päähän, ympärivuorokautiseen hoitoon jatkossa ohjauduttaisiin aikaisem paa vähemmän. Välitön muutoksesta aiheutuva säästö on n /v, mutta toiminnallinen hyöty arvioidaan säästöä suu remmaksi. Tuottavuusohjelmassa hyväksyttyä linjausta on valmisteltu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa siten, että on valmisteltu sopimus Tehko-toiminnan siirtämisestä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Äänekosken kaupungille liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Sairaanhoitopiirillä asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja neuvottelut henkilöstön siirtymisen periaatteista on käyty. Perusturvalautakunnan budjettiesitykseen muutos perusteluineen on sisällytetty ja kahden uuden vakanssin perustaminen sisältyy lautakunnan henkilöstösuunnitelmaan. Sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ns. Tehko-toiminnan siirtämisestä Äänekosken kaupungille liikkeenluovutuksena on liit tee nä, ja se on tar koi tus al le kir joit taa sen jäl keen kun asia on käsitelty molem pien or gani saa tioiden päättä vissä toimieli missä.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hyväksytään sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Äänekosken kaupungille tuottaman tehostetun kotihoidon toiminnan siirtämises tä Äänekosken kaupungille alkaen liitteen mukaan. Sopimus astuu voimaan, mikäli sairaanhoitajien toimien perustaminen tulee hyväksytyksi kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Liite nro 1 Liite nro 2 Sopimus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Äänekosken kaupungille tuottaman tehostetun kotihoidon toiminnnan siirtämisestä Äänekosken kaupungille Henkilöstösiirtoja koskevat periaatteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (luovuttaja) ja Äänekosken kaupungin (vastaanottaja) kesken

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan indeksikorotukset alkaen PETUR 78 Äänekosken yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan myöntämisen periaatteet ja palveluraha alkaen hyväksyttiin perusturvalautakunnan esityksestä kaupunginhallituksessa Äänekosken yksityisen päiväkotihoidon palveluraha noudattelee suuruudeltaan Jyväskylän seudullista linjausta. Perusturvajohtajan ehdotus: Jyväskylän alueen seudullisella päivähoitoalueella on päätetty yksityisen päivähoidon ja esiopetuksen palvelurahan kattohintojen indeksitarkastuksesta seuraavasti: indeksitarkastus tehdään1.11. alkaen samalla, kun per heiden tulot ja oikeus palvelurahaan tarkastetaan. Tarkastus teh dään kuitenkin 1.8. alkaen sellaisina vuosina, jolloin lakisääteisen asiakasmaksujen muutokset vaikuttavat palvelurahan suuruuteen. Yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan kattohintaa tarkistetaan vuosittain siten, että kuluttajahintaindeksin muutokset vaikuttavat 30 % painoarvolla ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten muutokset 70 % painoarvolla. Tämän pykälän liitteenä on taulukko, jossa on esitetty yksityisen päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelurahan kattohinnat erilaisilla hoitotarpeilla alkaen. Perusturvalautakunta päättää, että yksityisen päiväkotihoidon palvelurahan kattohinta on alkaen yli 3 -vuotiailla 715 /kk ja että esiopetuksen palveluraha alkaen 429 /kk. Liite nro 3 Yksityisen päivähoidon palveluraha alkaen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut vuonna 2013 PETUR 79 Vanhuspalveluissa säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidon (kotipalvelu/kotisairaanhoito) palveluista perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetukseen. Kuukausimaksu peritään palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Perusturvajohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu viimeksi 17. marraskuuta 2011 an netulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministe riön ilmoituksella. Muutokset tulivat voimaan Nämä tarkistukset on huomioitu liitteenä olevissa vuodelle 2013 esitetyis sä mak suis sa. Maksuasetuksen mukaan kunta voi päättää kotipalveluna järjestettävistä tukipalveluista perittävät kohtuulliset maksut. Maksut eivät saa ylittää palvelujen tuottamises ta aiheutuvia kustannuksia. Vanhuspalveluiden vastuualueella on valmisteltu liitteiden mukaiset vuoden 2013 kotihoidon ja tukipalve luiden maksut. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu, sosiaalihuoltolain 29 b :n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on alkaen vähintään 25 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kui tenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset kotihoidon maksut ja tukipalvelumaksut, jotka tulevat voimaan Liite nro 4 Kothoidon maksut vuonna 2013 Liite nro 5 Tukipalvelumaksut 2013

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Röntgenpalveluiden hinnat vuonna 2013 PETUR 80 Perusturvan toimialalla on valmisteltu röntgentutkimuksista perittävät hinnat. Niiden laskenta perusteena on vuoden 2013 arvioidut kustannukset, tutkimusmäärät sekä palveluiden myynnistä aiheutuva työ. Ko. hin toja so vel le taan mm. an net taes sa kii reellistä hoitoa muil le kuin ää nekos ke lai sil le se kä so pi muk siin pe rustuvien ja yksi tyislääkärin lä hetteellä teh tä vien tutki mus ten las ku tuksissa. Perusturvajohtajan ehdotus: Hallintosäännön mukaan perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen perusteista. Liitteenä on vuoden 2013 hinnasto. Perusturvalautakunta hyväksyy röntgentutkimuksista vuonna 2013 perittävät hinnat liitteen mukaisena. Liite nro 6 Röntgenpalveluiden hinnat vuonna 2013

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken päihdeklinikan suoritehinta vuonna 2013 PETUR 81 Äänekosken kaupunki myy sopimuksen perusteella päihdeklinikan palveluita muille pohjoisen Keski-Suomen kunnille. Äänekosken perusturvalautakunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Päihdeklinikan kokonaissuoritemääräksi arvioidaan suoritetta vuodelle Päihdeklinikan suoritehinnaksi esitetään 81 ja ryhmäkäynnin hinnaksi puolet suoritehinnasta 40,50. Perusturvalautakunta päättää päihdeklinikan vuoden 2013 suoritehin naksi 81 ja ryh mä käynnin hinnaksi 40,50.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Toimintakeskuksen palveluista kunnilta perittävät korvaukset vuonna 2013 PETUR 82 Äänekosken toimintakeskuksen tuottamia kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluita on myyty muille kunnille. Äänekosken perusturvalauta kunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Toimintakeskuksen järjestämiin toimintoihin osallistuu toimintakykynsä puolesta monen tasoisia asiakkaita ja yhteensä asiakasmääräksi on arvioitu 58. Suurin osa vaatii hyvin paljon henkilö koh tais ta ohjausta ja hoitoa. Toimintakeskuksen kokonaissuoritemääräksi vuodelle 2013 on arvioitu toimintapäivää, joista paljon tukea ja ohjausta vaativien osuus on toimintapäivää (75 %) ja vähän ohjausta vaativien osuus (25 %). Kustannusten kohdentuminen eri toiminnoille on arvioitu henkilöstön työajan käytön mukaisessa suhteessa siten, että 20 % työajasta kohdentuu omatoimisempien ohjaukseen ja 80 % paljon tukea ja ohjausta vaativien ohjaukseen. Las kelman perusteella suoritehinnoiksi vuodelle 2013 esitetään 64 euroa paljon tukea ja ohjausta vaativien osalta ja 48 eu roa vähemmän ohjausta vaativien osalta. Hinnat ovat samat kuin vuonna Asiakkaan sijoittaminen maksuluokkaan tapahtuu toimintakykyarvioinnin perusteella. Perusturvalautakunta päättää Äänekosken toimintakeskuksen suorite hin naksi vuo delle 2013 pal jon ohjausta ja valvontaa vaativan toiminnan osal ta 64 euroa ja vä hem män oh jaus ta vaa ti van toi min nan osal ta 48 euroa. Jos toi minta kes kus jou tuu jär jes tä mään ul ko kun talaisen kuljetukset esim. taksil la, pe ri tään niistä aiheutuvat kustannuk set toi min ta päi vän hin nan li säksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Dynamon palveluiden suoritehinta vuonna 2013 PETUR 83 Dynamon tuot ta mia mielenterveysasiakkaiden työ- ja päivätoiminnan palveluita on satunnaisesti myyty muil le kun nille. Ää nekosken pe rus tur va lau ta kun ta hy väk syy pal ve luista pe rit tä vän kiin teän suorite hin nan, jo ka perus tuu ta lousar vion mukai siin käyt tö kus tan nuksiin se kä ar vioituun suori te määrään. Suo rite määräk si on ar vioitu Vuo delle 2013 esite tään hinnaksi 84,40 eu roa (v ,30 ). Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Dynamon toimintapäivän hinnaksi 84,40 vuodelle Mi käli kaupunki joutuu järjestämään ulkokuntalaiselle asiakkaalle kulje tuksen esim. taksilla niin, että järjestelystä aiheutuu lisäkustannuk sia, ne peritään kotikunnalta toimintapäivän hinnan lisäksi.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken perhetukikeskuksen palveluista perittävät hinnat vuonna 2013 PETUR 84 Äänekosken perhetukikeskuksen tuottamia hoito- ym. palveluita on jonkin verran myyty muil le kunnille. Ko. palveluille on määritelty hinnat, jot ka on las kutettu asiakkaan kotikunnalta tai asiakkaalta. Vuonna 2013 per he tu ki kes kuk sen toi minta muut tuu niin, että ulko kuntalaisille myy täviä palveluita on enää vain tapaamispalvelut, jol le on mää ri tel tävä hin ta. Perusturvajohtajan ehdotus: Tapaamispalveluista ulkokuntalaisilta esitetään perittäväksi 49,40 /h (47,50 ). Palveluun on sisältynyt tarvittavat tilat, tarpeen mukainen valvon ta, tapaami sen toteutumisen kirjaaminen sekä tarvittavat ateriapal velut. Jos lapsi on äänekoskelainen, ei ulkokuntalaiselta vanhem malta peri tä maksua. Perusturvalautakunta päättää, että Äänekosken perhetukikeskuksen järjestämistä las ten ta paa mis palveluista peri tään 49,40 /h ulkokunta laisilta. Jos lap si on ää ne kos kelainen, ei ulko kuntalai selta vanhemmalta pe ritä mak sua.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Äänekosken perheneuvolan suoritehinta vuonna 2013 PETUR 85 Äänekosken perheneuvola myy sopimuksen perusteella kasvatus- ja perheneuvolapalveluita Konneveden kunnalle. Sen lisäksi palveluita myydään muille kunnille esim. silloin, kun toisessa kunnassa henkikirjoitettuna oleva lapsi on sijaishuollossa Äänekoskella. Äänekosken perusturvalautakunta hyväksyy palveluista perittävän kiinteän suoritehinnan, joka perustuu talousarvion mukaisiin käyttökustannuksiin sekä arvioituun suoritemäärään. Perusturvajohtajan ehdotus: Kustannusten perusteella laskettu suoritehinta on peritty sopimuskunnilta, joita kuntaliitoksen jälkeen on enää Konnevesi. Muilta palvelun ostajilta on peritty 15 %:lla korotettu suoritehinta. Suoritteita kertyi vuonna 2011 n kpl, mitä on käytetty suoritehinnan laskennassa. Sopimuskunnan suoritehinnaksi esitetään 84,00 (83,00 v.2012 ), jolloin muilta palvelun ostajilta perittävä hinta olisi 96,60 (95,50 v ). Jyväskylän perheneuvolalta ostettavat erityispalvelut sekä yksityiset lääkäripalvelut laskutetaan erikseen. Perusturvalautakunta päättää, että Äänekosken perheneuvolan suori te hinta so pi mus kunnille (Konnevesi) vuonna 2013 on 84,00 ja muil le pal velun os tajille 96,60.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Asiakasmaksut yksityisissä palvelukodeissa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa vuonna 2013 PETUR 86 Kaupungin maksusitoumuksella yksityisiin palvelukoteihin sijoitetuilta henkilöiltä on peritty ylläpitomaksua, joka muodostuu asukaskohtaisesta vuokrasta, ravinnosta sekä hoidosta ja palvelusta, johon sisältyy myös puhtaus, liina- ja vuodevaatteet jne. Perusturvajohtajan ehdotus: Koska kyseessä ei ole laitoshoito, asukas itse kustantaa lääkkeet, hoitotarvikkeet, vaatteet sekä henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, joten hänelle tulee jäädä tuloistaan käyttövaraa näihin kustannuksiin. Käyttövaraa on viimeksi korotettu vuodelle 2012 ja perusteena on käy tetty sa maa indeksiä kuin toimeentulotuen perusosan tarkistuksissa eli kansaneläkeindeksiä. Samalla käyttövaraan tehtiin myös taso ko ro tus. Kansaneläkeindeksiluku vuon na 2012 oli 1565 ja vuo delle 2013 se on 1609 eli se on noussut 2,81 %. Mi käli ny kyistä käyt töva raa (170 ) korotetaan 2,81 %:lla, se nousisi 174,77 eu roon. Ko. maksua koskevaa lainsäädäntöä tai tarkempaa ohjeistusta ei ole ja kuntien käytännöissä on eroja. Asiakasmaksuasetuksen periaate siitä, et tä maksua ei voi periä enempää kuin mikä on palvelun tuotanto kustannus, koskee kuitenkin kaikkia asiakasmaksuja. Samoin ko. lain määräys siitä, että asiakasmaksua tulee tapauskohtaisesti alen taa, mikäli asiak kaan toi meen tu lo ko. maksujen vuoksi vaarantuu. Äänekoskella on mielenterveyskuntoutujien asumis yk sik kö, Tu ki pilari, kau pun gin oma na toimintana. Samansisältöises sä pal ve lussa asiakkaiden tu lee ol la tasavertaisessa asemassa riip pu mat ta sii tä, jär jes te täänkö heille pal ve lut omana toimintana vai han ki taanko ne yk sityi seltä pal velun tuottajalta. Näin ollen samaa asia kas maksu periaatetta nouda tetaan myös Tu ki pilarin asiakkailla. Peritään yksityisiin palvelukoteihin kaupungin maksusitoumuksella sijoitetuilta henkilöiltä yksilöllisesti määritelty asiakasmaksu (ylläpitomaksu). Maksua määriteltäessä huomioidaan, että se ei saa ylittää palvelun tuottamiskustannusta, ja että asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraksi vähintään 175 /kk. Samaa periaatetta noudatetaan myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Tukipilarissa.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Uuden terveysaseman hankesuunnitelma 167/P101504/2010 PETUR Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on toukokuun loppuun 2011 mennessä tehdä esitys siitä, mitä toimintoja uudelle terveysasemalle sijoittuu ja missä laajuudessa. Työryhmään on nimetty Hannu Javanainen, Marko Moisio, Raija Kolehmainen, Keijo Lukkarinen ja Anna-Kaisa Hyvönen. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Jarkko Kaukometsän, Leila Lindellin ja puheenjohtajaksi Rolf Nyholmin. Kaupunginhallitus on lisäksi täydentänyt päättäjien edustusta nimeämällä työryhmään edellä mainittujen lisäksi Kari Kiiskisen, Pekka Leppäsen, Kyllikki Lån gin ja Piia Soinisen. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Alkuvaiheessa painottui perehtyminen toimialan tulevaisuuden näkymiin ja haasteisiin ja tu tustuminen muualta saatuihin kokemuksiin ja esimerkkikohteisiin. Työryhmä kuuli asiantuntijoita ja oli tiiviissä yhteydes sä Kes ki-suomen sairaanhoitopiiriin liittyen mm. perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon integraation haasteisiin sekä Uusi Sairaala -hankkeeseen. Työryhmä määritteli suunnittelutyön lähtökohdat ja teki kartoituksia ja selvityksiä koskien mm. ny kyis ten ter veys ase mien toiminnan volyy me ja ja ti lo jen käyt töä (suori te mää rät, asia kas määrät päivittäin, hen ki lös tö, ti lan käytön seuranta). Ko. sel vi tyk sen han ka luu te na oli se, et tä lää kä rin va kans seja on ol lut täyttä mättä. Yksi keskeinen johto päätös kuitenkin oli, et tä suun nilleen Ää ne kosken ny kyistä terveys ase maa vas taa vissa vas taanot totiloissa oli si mah dol lista tuot taa lää kä rin ja hoi tajan vastaanotot ko ko kun nan väes tölle. Lisäksi selvitettiin hajasijoitettuina olevien toimintojen (neuvolat ja päihde- ja mielenter veys palvelut) sekä terveysasemien toimintojen yh dis tä mi ses tä saa vu tet ta vis sa ole vat synergiahyödyt. Sekä vastaanottotoimintojen et tä siir tyvien yksiköiden arvioissa synergiahyödyt todettiin merkittäviksi (yhteenveto liitteenä).

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta valitsi maaliskuussa 2011 pääarkkitehdiksi AW2 ark ki teh ti toi mis ton, pääsuunnittelijana Matti Anttila. Kun arkkitehti aloitti työnsä, työryhmä käsitteli tilatarvearvion pohjak si laadi tun alustavan luettelon tar vit ta vista tiloista eri vaihtoehdoilla. Arkkitehti haas tat teli laajal ti kaik kien toimijoiden edustajia tiimeittäin. Huonetilaohjelman laa ti mi nen aloi tet tiin li mit täin ti la tar ve tes tauk sen kanssa. Tut kit tiin eri vaih toehtoja mm. sen selvittämiseksi, mihin laajuuteen eri lai set toiminnalliset keskittämisratkaisut johtavat. Tilatarvetestausten joh to päätöksi nä todettiin mm. seuraavaa: - Tällä hetkellä tiloja on käytössä yht. n m2, mikäli mukaan lasketaan Ää ne kos ken terveyskeskuksen vanha- ja uusi osa, neuvola, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä Suolahden terveysasema. - Koko uudishankkeen laajuus on n m2, mikäli terveysasemal le si joittuvat kaikki nykyisen terveysaseman toiminnot, ja lisäksi neu vo latoiminta ja päihde- ja mielenterveyspalvelut ja mikäli lähtökohta on, että varaudutaan jatkossa tarjoamaan ko. tiloissa terveyspalvelut ko ko kunnan väestölle. Laajuuteen sisältyy nykyisen terveysaseman ns. uusi osa, 970 bm2, jossa tehdään korjaus- ja muutostöitä, ja uudisrakentamista n m2. - Neuvola- ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen sijoittaminen uudelle terveysasemalle lisää laajuutta n m2, mutta vastaavasta määrästä vuokratiloja voidaan luopua. - Varautuminen koko kunnan väestön terveyspalveluihin lisää hankkeen laajuutta n. 200 m2 (alle 2%). Samalla turvataan mahdollisuus joustavaan ja monimuotoiseen tilankäyttöön ja mm. päivystysyhteistyö hön ja erikoissairaanhoidon eteentyönnettyihin palveluihin. - Merkittävimmät tilatarpeen kasvut tapahtuvat vuodeosastolla sekä teknisissä tiloissa ja muissa yleisissä tiloissa Työryhmän esitys siitä, mitä toimintoja uudelle terveysasemalle sijoittuu ja missä laajuudessa, on liitteenä. Esityksen keskeisin sisältö on se, että uudelle terveysasemalle sijoittuvat nyt hajasijoitettuina olevat neuvolapalvelut ja päihde- ja mielenterveyspalvelut, ja että uusi terveysasema rakennetaan siten, että siinä on mahdollisuus tuottaa terveysasemalla toteutettavat palvelut

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: ko ko kun nan väestölle. Työryhmä esittää, että vuoden 2012 loppuun mennessä valmistellaan suunnitelma siitä, miten alueelliset terveyspalvelut järjestetään koko kunnan väestölle. Lisäksi varaudutaan laajemman alueen päi vystysyhteistyöhön ja varataan mahdollisuus eri koissairaanhoidon ns. jalkautuville palveluille. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Varaudutaan myös siihen, että tiloista on eriytettävissä osia muuhun toimintaan, mikäli tilantarve tulevaisuudessa pienenee. Uuden terveysaseman rakennussuunnittelu on aloitettu limittäin tilatarvetestauksen ja huonetilaohjelman laatimisen yhteydessä. Suunnittelu ei vielä ole siinä vaiheessa, että voitaisiin esittää luotettava kustannusarvio. Perusturvatoimiala on arvioinut kustannuksia lähinnä ti la tar peen kas vun näkökulmasta sillä periaatteella, että nykyisiä tiloja korvaava investointi on joka tapauksessa tehtävä. Kun tilatarve kasvaa n bm2, siitä n. puolet johtuu mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja neuvolapalvelujen keskittämisestä. Vastaavasta määrästä vuokratiloja voidaan luopua, ja poistuvilla vuokrakustannuksilla voidaan kattaa ko. investointiosuuden poistoja. Yhteensä tilatarpeen kasvusta aiheutuu poistoina ja kiinteistökuluina n vuosikatteen kasvuvaade. Se vastaa n. 2 % kuudentoista miljoonan euron vuotuisista toimintakustannuksista, ja on sääs tet tävissä toimintaa tehostamalla. Tätä valmistelutyötä on aloitettu tuottavuusprosessin seurantaryhmässä ja työ jatkuu muun toimin nal li sen jat ko suunnittelun yhteydessä. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi uuden terveysaseman suunnittelutilanteen ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä suun nit telu työtä jat ketaan työryhmän esitykseen sisältyvien lin jaus ten pohjalta. Hankesuunnitelma ja huo netilaohjelma tuodaan käsiteltäväksi elo kuus sa.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Esitetään kaupunginhallitukselle, että suunnittelutyöryhmä jatkaa työtään ohjausryhmätyyppisenä siten, että se kutsutaan koolle oleellisissa suunnitteluvaiheissa. Käytännön suunnittelukokouksia koordinoi jatkossa tek ninen toimiala, ja niihin kutsutaan: - kaikki suunnittelijat (arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja säh kösuunnittelija) - asiantuntijat (apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, johta va hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen, koordinaat tori Seija Kangassalo, ruokapal velu päällikkö Tuire Puranen, siivouspääl likkö Pirkko Salonen, kun nossapi to päällikkö Vesa Ron kainen) - konsultit (keittiö-, materiaalihallinto jne.). Tarvittaessa osallistuvat myös: - käyttäjien edustajat (yllä nimettyjen asiantuntijoiden lisäksi neuvola- ja terapiapalve lujen osaston hoitaja Anne Hak karainen, psy kososiaalisten pal velujen johtaja Tuula Saarenketo-Kil piäinen, vas taanotto palve lujen osastonhoitaja Marita Nie mi, vuode osaston osastonhoitaja Ulla Korhonen, fysiote rapian osas tonhoi taja Au ne Parkatti, vastaava ham maslääkäri Ta pio Sakki ja talouspäällikkö Anja Männis tö (tukipalvelut). - henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja - ylilääkärillä ja perusturvajohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin kokouksiin. Kaikkien suunnittelukokousten sihteerinä tilasuunnitteluvaiheessa on tilapalvelupäällikkö Marko Moisio. Lisäksi kokouksiin kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi uuden terveysase man suun nitte lu ti lan teen ja päättää, että suunnitte lutyötä jat ke taan työ ryh män esi tyk seen sisältyvien lin jausten pohjal ta. Han ke suunni telma ja huoneti laohjelma tuodaan kä siteltäväksi elokuus sa. Kaupunginhallitus päättää, että suunnittelutyöryhmä jatkaa työ tään oh jaus ryh mä tyyp pi senä si ten, että se kutsutaan koolle oleel li sissa suunnit te lu vai heissa. Kaupunginhallitus päättää, että käytännön suunnittelukokouksia koor di noi jat kos sa tek ni nen toi miala, ja niihin kutsu taan: - kaikki suunnittelijat (arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija) - asiantuntijat (apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen, koordinaattori Seija Kangassalo, ruokapalvelupäällikkö Tuire Puranen, siivouspäällikkö Pirkko Salonen, kunnossapitopäällikkö Vesa Ronkainen) - konsultit (keittiö-, materiaalihallinto jne.). Tarvittaessa osallistuvat myös: - käyttäjien edustajat (yllä nimettyjen asiantuntijoiden lisäksi neuvola- ja terapiapalvelujen osastonhoitaja Anne Hakkarainen, psykososiaalisten palvelujen johtaja Tuula Saarenketo-Kilpiäinen, vastaanotto palvelujen osastonhoitaja Ma rita Niemi, vuodeosaston osastonhoitaja Ul la Korhonen, fysioterapian osastonhoitaja Aune Parkatti, vastaava hammaslääkäri Tapio Sakki ja talouspäällikkö Anja Männistö (tukipalvelut) - henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja - ylilääkärillä ja perusturvajohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin kokouksiin. Kaikkien suunnittelukokousten sihteerinä tilasuunnitteluvaiheessa on

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot