Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I"

Transkriptio

1 Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Faksi Fax (09) Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Palautus: viimeistään Återsändning: senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö Kontaktperson Nimi Namn Puh. Tfn Virka-asema Tjänsteställning Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 21 Kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma (ulkoinen) Kunnan/kuntayhtymän tase (ulkoinen) Kommunens/samkommunens resultaträkning (extern) Kommunens/samkommunens finansieringsanalys (extern) Kommunens/samkommunens balansräkning (extern)

3 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) Kommunens/samkommunens resultaträkning (extern) Toimintatuotot Verksamhetens intäkter: Merkitse etumerkki niihin kohtiin, joista se puuttuu Ange förtecken där det saknas! + Myyntituotot Försäljningsintäkter Maksutuotot Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Muut toimintatuotot Övriga verksamhetsintäkter ± Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Ökning (+) eller minskning ( ) i produktlager Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintakulut Verksamhetens kostnader: Henkilöstökulut Personalkostnader: Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor: Avustukset Understöd Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader = Toimintakate Verksamhetsbidrag Verotulot Skatteinkomster: + Kunnan tulovero Kommunens inkomstskatt Kiinteistövero Fastighetsskatt Osuus yhteisöveron tuotosta Andel av samfundsskattens avkastning Muut verotulot Övriga skatteinkomster Valtionosuudet Statsandelar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader: + Korkotuotot Ränteintäkter Osinkotuotot Dividendintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Korkokulut Räntekostnader Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader = Vuosikate Årsbidrag Poistot ja arvonalentumiset Avskrviningar och nedskrivningar: Suunnitelman mukaiset poistot Avskrivningar enligt plan Arvonalentumiset Nedskrivningar Satunnaiset erät Extraordinära poster: + Satunnaiset tuotot Extraordinära intäkter Satunnaiset kulut Extraordinära kostnader = Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat ± Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens ± Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av reserver ± Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av fonder = Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

4 2 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma (ulkoinen) Kommunens/samkommunens finansieringsanalys (extern) Merkitse etumerkki niihin kohtiin, joista se puuttuu Ange förtecken där det saknas! Toiminnan rahavirta Kassaflödet i verksamheten ± Vuosikate Årsbidrag ± Satunnaiset erät Extraordinära poster ± Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta Kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter Investointihyödykkeiden luovutustulot 1) Försäljningsinkomster av investeringstillgångar 1) = Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringens del Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisen lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisen vähennykset Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset Förändringar av lånebeståndet: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån ± Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån ± Oman pääoman muutokset Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten ± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 7100 ± Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar ± Saamisten muutos Förändringar av fordingar ± Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder = Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringens del Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat 1.1. Likvida medel ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot. Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva.

5 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (ulkoinen) Kommunens/samkommunens balansräkning (extern) VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Tietokoneohjelmistot Datorprogramvaror Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet Mark- och vattenområden Rakennukset Byggnader Asuinrakennukset Bostadsbyggnader Muut rakennukset Övriga byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto Maskiner och inventarier Kuljetusvälineet Transportmedel Muut koneet ja kalusto Övriga maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar Luonnonvarat Naturtillgångar Arvo- ja taide-esineet Värde- och konstföremål Muut hyödykkeet Övriga tillgångar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Sijoitukset Placeringar Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Kuntayhtymäosuudet Samkommunsandelar Muut osakkeet ja osuudet Övriga aktier och andelar Joukkovelkakirjalainasaamiset Masskuldebrevsfordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut lainasaamiset Övriga lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar

6 4 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) TOIMEKSIANTOJEN VARAT FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot Statens uppdrag Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Donationsfondernas särskilda täckning Muut toimeksiantojen varat Övriga förvaltade medel VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Aineet ja tarvikkeet Material och förnödenheter Keskeneräiset tuotteet Varor under tillverkning Valmiit tuotteet/tavarat Färdiga produkter Muu vaihto-omaisuus Övriga omsättningstillgångar Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Saamiset Fordringar Pitkäaikaiset saamiset Långfristiga fordringar: Myyntisaamiset Kundfordringar Lainasaamiset Lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar: Myyntisaamiset Kundfordringar Lainasaamiset Lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Rahoitusarvopaperit Finansiella värdepapper Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Placeringar i penningmarknadsinstrument 6300 Valtion velkasitoumukset Statens skuldförbindelser Kuntatodistukset Kommuncertifikat Muut sijoitukset Övriga placeringar Joukkovelkakirjalainasaamiset Masskuldebrevsfordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut arvopaperit Övriga värdepapper Sijoitukset osakerahastoihin Placeringar i aktiefonder Muut sijoitusrahasto-osuudet Övriga placeringsfondandelar Muut Övriga Rahat ja pankkisaamiset Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ AKTIVA SAMMANLAGT

7 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Peruspääoma Grundkapital Arvonkorotusrahasto Uppskrivningsfond Muut omat rahastot Övriga egna fonder Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Överskott (+)/underskott ( ) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Räkenskapsperiodens överskott (+)/ underskott ( ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero Avskrivningsdifferens Vapaaehtoiset varaukset Reserver PAKOLLISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset Övriga avsättningar TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FÖRVALTAT KAPITAL Valtion toimeksiannot Statens uppdrag Lahjoitusrahastojen pääomat Donationsfondernas kapital Muut toimeksiantojen pääomat Övrigt förvaltat kapital VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen Långfristigt Joukkovelkakirjalainat Masskuldebrevslån Euromääräiset I euro Valuuttamääräiset I valuta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Kotimaisilta talletuspankeilta Från inhemska depositionsbanker Kuntarahoitus Oyj:ltä Från Kommunfinans Abp Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat julkisyhteisöiltä Lån från offentliga samfund Valtiolta Från staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä Från kommuner och samkommuner Kuntien eläkevakuutukselta Från kommunernas pensionsförsäkring Muilta sosiaaliturvarahastoilta Från övriga socialskyddsfonder Merkitse etumerkki! Ange förtecken! Huom!Sektoriluokitus tämän taulun jälkeen. Märk! Sektorindelningen efter denna tabell.

8 6 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) Lainat muilta luotonantajilta Lån från övriga kreditgivare Kotimaisilta Inhemska Ulkomaisilta Utländska Saadut ennakot Erhållna förskott Ostovelat Skulder till leverantörer Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder Valtiolle Till staten Kunnille ja kuntayhtymille Till kommuner och samkommuner Muille Till övriga Siirtovelat Resultatregleringar Lyhytaikainen Kortfristigt Joukkovelkakirjalainat 1) Masskuldebrevslån 1) Euromääräiset I euro Valuuttamääräiset I valuta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Kotimaisilta talletuspankeilta Från inhemska depositions banker Kuntarahoitus Oyj:ltä Från Kommunfinans Abp Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat julkisyhteisöiltä Lån från offentliga samfund Valtiolta Från staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä Från kommuner och samkommuner Kuntien eläkevakuutukselta Från kommunernas pensionsförsäkring Muilta sosiaaliturvarahastoilta Från övriga socialskyddsfonder Lainat muilta luotonantajilta Lån från övriga kreditgivare Kotimaisilta Inhemska Ulkomaisilta Utländska Saadut ennakot Erhållna förskott Ostovelat Skulder till leverantörer Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder Siirtovelat Resultatregleringar VASTATTAVAA YHTEENSÄ PASSIVA SAMMANLAGT Huom!Sektoriluokitus tämän taulun jälkeen. Märk! Sektorindelningen efter denna tabell. 1) Ml. kuntatodistukset Inkl. kommuncertifikat

9 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) TAKAUKSET 1) BORGENSFÖRBINDELSER 1) Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern: Jäljellä oleva pääoma Återstående kapital Takaukset muiden puolesta Borgensförbindelser till förman för övriga: Jäljellä oleva pääoma Återstående kapital SEKTORILUOKITUS SEKTORINDELNING Julkisyhteisöt Offentliga samfund: Valtio Staten Valtion budjetin alaiset talousyksiköt (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset sekä valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Ei sisällä valtion liikelaitoksia 2) eikä valtioenemmistöisiä osakeyhtiöitä; ne kuuluvat sektoriin Muut Ekonomiska enheter som omfattas av statsbudgeten (ministerier, statliga verk och inrättningar och av enheterna som inte omfattas av statsbudgeten, de fonder som betjänar offentlig verksamhet. Sektorn omfattar inte statliga affärsverk 2) och aktiebolag med statlig majoritet. De hör till sektorn Övriga. Kunnat Kommuner Tähän ei lueta sellaisia kuntien liikelaitoksia, joiden tuottamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille, eikä kuntaenemmistöisiä osakeyhtiöitä tai osuuskuntia. Nämä kuuluvat sektoriin Muut Hit förs inte de kommunala affärsverk som producerar varor och tjänster som huvudsakligen säljs till privata. Hit förs inte heller aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet. De hör till sektorn Övriga. Kuntayhtymät Samkommuner Tähän luokkaan luetaan myös Suomen Kuntaliitto ja Ahvenanmaan maakuntahallinto. Tähän ei lueta sellaisia kuntayhtymien liikelaitoksia, joiden tuottamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille. Nämä kuuluvat sektoriin Muut Till den här klassen förs också Finlands Kommunförbund och Ålands landskapsförvaltning. Hit förs inte de av samkommunernas affärsverk som producerar varor och tjänster som huvudsakligen säljs till privata. De hör till sektorn Övriga. Kuntien eläkevakuutus Kommunernas pensionsförsäkring Muut sosiaaliturvarahastot Övriga socialskyddsfonder Kansaneläkelaitos, eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset, työttömyyskassat sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat.tähän luokkaan kuuluvat lakisääteistä ja siihen rinnastettavaa vapaaehtoista työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt ja laitokset. Yksilöllistä eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat luokkaan Muut rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Folkpensionsanstalten, pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra arbetspensionsanstalter, arbetslöshetskassor samt sjuk-, begravningsoch avgångsbidragskassor. Till denna klass förs bolag och verk som handhar lagstadgad eller därmed jämförbar arbetspensionsförsäkring. Bolag som handhar individuell pensionsförsäkring förs till klassen Övriga finansiella institut och försäkringsanstalter. Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Finansiella institut och försäkringsanstalter: Kotimaiset talletuspankit Inhemska depositionsbanker Liikepankit (Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, S-Pankki Oy, Evli Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp, OP-Kotipankki Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, SEB Gyllenberg Private Bank Oy, eq Pankki Oy, Suomen Asuntohypopankki Oy, Tapiola Pankki Oy, Aktia Pankki Oyj ja FIM Pankki Oy), säästöpankit ja osuuspankit. Tähän luokkaan luetaan myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavat sivukonttorit. Affärsbanker (Nordea Bank Finland Abp, Sampo Bank Abp, S-Banken Ab, Evli Bank Abp, Ålandsbanken Abp, OP-Hembanken Abp, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, SEB Gyllenberg Private Bank Ab, eq Bank Ab, Finlands Bostadshypobank Ab, Tapiola Bank Ab, Aktia Bank Apb och FIM Bank Ab), sparbanker och andelsbanker. Till den här klassen förs också utländska kreditinstituts filialer som idkar bankverksamhet i Finland. Kuntarahoitus Oyj Kommunfinans Abp Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset (mm. Suomen Hypoteekkiyhdistys, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Handelsbanken Rahoitus Oyj) sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset. Myös yksilöllistä eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan. Lakisääteistä tai siihen rinnastettavaa työeläketurvaa hoitavat eläkevakuutusyhtiöt ja -laitokset eivät sitä vastoin kuulu tähän vaan luokkaan Sosiaaliturvarahastot. Övriga penninginstitut som förmedlar finansiering och övriga finansinstitut (bl. a. Finlands Hypoteksförening, Nordea Finans Finland Ab, Handelsbanken Finans Abp) samt skade- och livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar. Även bolag som handhar individuell pensionsförsäkring hör till denna klass. Pensionsförsäkringsbolag och -anstalter som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet eller något jämförbart hör däremot inte till denna klass utan till klassen Socialskyddsfonder. Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Utländska finansierings- och försäkringsbolag Tähän luokkaan luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on suoraan ulkomainen rahoitus- tai vakuutuslaitos vaikka laina olisikin saatu kotimaisen rahoituslaitoksen avustuksella. Pohjoismaiden Investointipankki kuuluu tähän luokkaan. Sellaiset ulkomaan rahan määräiset lainat, joissa kotimainen rahoituslaitos on lainanantajana (=välittömänä velkojana), eivät kuulu tähän vaan luokkaan Kotimaiset talletuspankit tai Muut kotimaiset rahoitusja vakuutuslaitokset. Ulkomaalaisten omistamat Suomessa toimivat talletuspankit eivät kuulu tähän vaan luokkaan Kotimaiset talletuspankit. Till denna klass förs de lån från utlandet där kommunens borgenär direkt är ett utländskt finansiellt institut eller försäkringsbolag också om lånet skulle ha erhållits med hjälp av ett inhemskt finansiellt institut. Nordiska Investeringsbanken hör till denna klass. Sådana lån i utländsk valuta där ett inhemskt finansiellt institut är långivare (=direkt borgenär) hör inte till denna klass utan till klassen Inhemska depositionsbanker eller klassen Övriga inhemska finansiella institut eller försäkringsanstalter. Depositionsbanker i utländsk ägo som verkar i Finland hör inte till den här klassen utan till klassen Inhemska depositionsbanker. Muut lainanantajat Övriga långivare Muut kotimaiset lainanantajat Övriga inhemska långivare Yksityiset ja julkiset yritykset (myös valtion ja kuntien yritykset ja liikelaitokset 2) ), asunto-osakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset yms. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä kotitaloudet. Privata och offentliga företag (också statliga och kommunala företag och affärsverk 2) ), bostadsaktiebolag och andra bostadssamfund, församlingar, stiftelser, föreningar o.d. icke-vinstsyftande samfund och hushåll. Muut ulkomaiset lainanantajat Övriga utländska låntagare Tähän luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on muu ulkomainen lainanantaja kuin rahoitus- tai vakuutuslaitos (esim. ulkomainen yritys). Hit förs de lån från utlandet där kommunens borgenär är en annan utländsk långivare än ett finansiellt institut eller försäkringsanstalt (t.ex. ett utländskt företag). 1) Taulukkoon ei sisällytetä kunnan osuutta Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kommunens andel av Kommunernas garanticentrals borgensansvar inkluders inte. 2) Valtion liikelaitoksia ovat Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja Yliopiston apteekki. Statens affärsverk är Foreststyrelsen, Senatfastigheter och Universitetets Apotek.

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kannen kuvat: Antero Aaltonen

Kannen kuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2012 Kannen kuvat: Antero Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot