SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely Nivuntien ja Kajasteenkadun katupiirustusten hyväksyminen Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan 59 valinta 29 Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 64 hyväksyminen nähtäville asetettavaksi 31 Rakennuslupapäätös Talvivaara Sotkamo Oy:n vetytehdas 2:n 66 rakentamiselle 32 Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentamien Eräiden saatavien poistaminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 76

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Herranen Kalle jäsen Karjalainen Heikki jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Päivi varajäsen Mäenpää Veli varajäsen Okkonen Mirja varajäsen Kaaresvirta Juha asiantuntija :t 29 ja 30 POISSA Korhonen Annikki varapuheenjohtaja Kotilainen Heidi jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Makkonen Reijo asiantuntija 26 Tervo Erkki asiantuntija 27 ja 28 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Sotkamo Annikki Hakkarainen Unto Väisänen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaarina Leinonen

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 23 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan nähtä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustau lulla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 24 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin 28 Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta uudella lisäyksellä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 25 Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Tuula Rossi-Määttä ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuula Rossi-Määtän ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Unto Väisäsen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely YMPTEKLT 26 Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Maanrakennusmestari Reijo Makkonen esittelee lautakunnalle liikenneturvallisuussuunnitelman. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tiedokseen liikenneturvallisuussunnitelman. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Ari Määttä saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Maanrakennusmestari Reijo Makkonen oli asiantuntijana tämän pykälän aika na ja pois tui ko kouk ses ta klo

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nivuntien ja Kajasteenkadun katupiirustusten hyväksyminen YMPTEKLT 27 Suunnitteluinsinööri Nivun asuntoalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Alueelle on kaavoitettu yhteensä 29 kpl omakotitalotontteja ja 3 kpl rivitalotontteja. Neljällä tontilla on olemassa olevia rakennuksia asuin- ja lomakäytössä. Nivuntie on alu een kokoojakatu, jon ka liit ty mä maan tiel le 888 (Puolan ka- Ris tijär vi-sot ka mo) säi lyy ny kyi sellä pai kal laan. Ni vun tiel le rakenne taan ki veyk sellä ero tettu le ven netty piennar ke vyenlii ken teen väyläksi. Kajasteenkatu on Nivun tiestä er ka neva tonttikatu. Lisäksi ra ken ne taan ke vyen lii ken teen yh teys Tuot ta jan tien suun taan ja jat ke taan Tuotta jan tien ke vyen lii ken teen väy lää, sekä ra kenne taan suun ni tel mas sa esi te tyt latu reitit, leikki kenttä ja alu een vesihuolto, johon kuuluu myös Tuottajantien varrella olevien teol lisuustonttien vesihuolto. Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa välisen ajan. Näh tä ville asettamisesta on ilmoitettu Sotkamo-lehdessä ja kunnan ilmoi tus tau lulla. Määräaikaan mennessä suunnitelmasta ei ole jätetty huomautuksia. Katusuunnitelman tarkempi esittely suoritetaan kokouksessa. Päätös Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Lautakunta päättää vahvistaa Nivuntien ja Kajasteenkadun ka tu suun ni telmat esi te tyssä muodossa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aika na.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Hallintovalitus Valitusviranomainen ja valitusaika Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu (90100 Oulu) sähköposti: Valitusaika 30 päi vää Valituskirja Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saannut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäi vää kuitenkaan lukuunottamatta Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar kilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta YMPTEKLT 28 Sotkamon kunnan tekninen palvelualue on pyytänyt tarjoukset Nivuntien ja Kajasteenkadun kun nal lis tekniikan rakentamisesta, se kä ke vyen lii ken teen väylien, leikkikentän ja la tu pohjien rakentamisesta. Lisäksi urakkaan kuuluu Tuottajantien varrella olevien teollisuustonttien vesihuollon rakentaminen. Kunnallistekniikan suunnitelmat on laatinut suunnitteluinsinööri Erkki Tervo. Urakkatarjoukset ovat olleet hankintalain mukaisesti julkisessa ilmoituksessa netin Hilma- tiedostossa. Tarjoukset on jätettävä kuntaa viimeistään perjantaina klo mennessä. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan maaliskuulla. Lautakunnan jäsenille lähetetään ennen kokousta tieto tarjouksen jättäneistä. Lisätietoja asiasta antaa toimialajohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Esitys tehdään kokouksessa. kokouksessa Tarjousten avaustilaisuus pidettiin klo Tarjouksen avaustilaisuudessa oli lautakunnan puheenjohtaja Pekka Heikkinen ja jäsen Kalle Her ranen sekä kunnan virkamiehiä. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) 1. Maanrakennusliike Raimo Pyykkönen Ky ,00 2. NCC Roads Oy ,00 3. Destia Oy ,00 4. Sotkamon Sora ja Sepeli Oy ,00 5. Lemminkäinen Infra Oy ,00 6. Koillistie Määttä Oy ,80 7. Kuljetuspolar Oy ,00 Maanrakennus Kamara Oy:n tarjous saapui myöhästyneenä klo 9.00 tarjousten avaustilaisuuden jälkeen. Tarjous palautetaan avaamattoma-

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös na Maanrakennus Kamara Oy:lle. Lautakunta päättää antaa Nivun kunnallistekniikan urakan halvimman tarjouksen tehneelle Maanrakennusliike Raimo Pyykkönen Ky:lle heidän tarjouksensa mukaisesti kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen YMPTEKLT 196 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Kivilahdella Nuasjärven rannalla Vuokatin yleiskaava-alueella. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa (RA, kokonaisrakennusoikeus 160 krs-m 2 :ä kummallakin) ja matkailu- ja ohjelmapalvelujen alue (RM 3-2), jolla alueen rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m 2 :ä. Yleiskaavassa rakentamiskäyttöön osoitetut alueet sijaitsevat rannassa. Rakentamisen ulkopuolelle tarkoitetut rannan osat on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), ja kauempana rannasta olevat alueet maaja metsätalousalueeksi (M). Kaava-alueella toimii Kuusela Safari Oy niminen ohjelmapalveluyritys, jolla on tarkoitus kehittää toimintaansa ja rakentaa alueelle ohjelmapalve lu-, tilausravintola- ja majoitustoimintaa palvelevia rakennuksia. Ranta-asemakaavoituksen tarkoituksena on tutkia em. toimintojen sijoitusedellytykset suunnittelualueelle. Kaavaluonnoksessa esitetty kokonaisrakennusoikeus on n krs-m 2, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu n. 0,05. Aluetehokkuus on vastaava aiemmin kaavoitetun Ruokolahden ranta-asemakaava-alueen kanssa, mutta rakennusoikeus on n krs-m 2 :ä suurempi, sillä Kivilahden ranta-asemakaava-alue on Ruokolahtea laajempi. Kaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta mm. siten, että yksittäisten rakennuspaikkojen ja pienen matkailu- ja ohjelmapalvelujen alueen sijaan Kivilahteen suunnitellaan mittavampaa rakentamista ja pääosa rakentamisesta sijoittuu Vuokatin yleiskaavassa maa- ja metsätalouskäyttöön osoitetulle alueelle. Kaavan laatija perustelee yleiskaavasta poikkeavaa kaavaratkaisua mm. ohjelmapalveluiden merkityksellä Vuokatin matkailulle, olosuhteiden muuttumisella yleiskaavan laatimisen jälkeen sekä alueelle tulevalla kunnallistekniikalla Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitekarttoineen ja täydelliset kaava-asiakirjat

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Toimialajohtaja Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kivilahden ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoitustoimi YMPTEKLT 29 Kaavoittaja Kivilahden ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide, jonka tekijöinä oli suuri joukko naapuruston maanomistajia. Muistutuksessa vastustettiin ranta-asemakaavan hyväksymistä, koska se johti muistuttajien mielestä maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun. Luonnosvaiheen jälkeen pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettiin, ettei kaavaluonnos ollut yleiskaavan mukainen, ja hanke jäi odottamaan mahdollista yleiskaavan muutosta. Vuokatin yleiskaavan muutos ei kuitenkaan ole aivan vielä ajankohtainen, ja sen vuoksi maanomistaja päätti viedä kaavahanketta eteenpäin voimassa olevan yleiskaavan puitteissa. Kaavaehdotuksessa kaava-aluetta on pienennetty kaavaluonnoksen mukaisesta reilusta 12 hehtaarista noin neljään hehtaariin ja rakennusoikeutta on vähennetty yli 6000 krs-m 2 :stä n krs-m 2 :iin. Lisäksi rakentamisalueita on rajattu vastaamaan paremmin yleiskaavassa rakentamiseen osoitettujen alueiden rajausta ja tehty muitakin pienempiä muutoksia. Rantaan on sijoitettu ainoastaan saunarakennuksia, muutoin rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Kaavasta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen sekä annettuihin lausuntoihin ovat esityslistan liitteenä samoin kuin kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen ja määräyksineen. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen nähtäville asetettavaksi KHALL 284 Kaavoittaja Nuasjärven yleiskaava on Sotkamon ensimmäinen rantaosayleiskaava ja sen laadintatyö on tehty 1990 luvun loppupuolella. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan ja lopullinen voimaantulo tapahtui valituksista johtuen Muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan kaava on tullut voimaan pian hyväksymispäätöksen jälkeen. Nuasjärven rantaosayleiskaavaa on nyt käytetty rakennusluvan myöntämisen perusteena pian kahdeksan vuoden ajan, ja tänä aikana kaavassa on havaittu jonkin verran virheellisyyksiä mm. rakennuspaikkojen sijainnin ja olevan rakennuskannan huomioimisen suhteen. Lisäksi rantarakentamista ja jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat muuttuneet sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla kaavan laatimisen jälkeen. Kaavaa olisikin syytä tarkistella uudelleen sekä havaittujen virheiden korjaamiseksi että määräysten ajantasaistamiseksi. vt. kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää käynnistää Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLT 30 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös Ympäristölautakunta hyväksyy Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Ari Määttä oli jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös Talvivaara Sotkamo Oy:n vetytehdas 2:n rakentamiselle 10/5/531/2010 YMPTEKLT 31 Rakennustarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut rakennuslupaa vetytehdas 2:n ra ken tami selle ti lalle Ruusunmaa Rno 60:18, Jormas, os. Talvivaarantie 66, Tuh ka kylä. Rakennuksen kerrosala on 1202 k-m². Rakennus sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle. Talvivaaran kaivoshankkeen tehdasalueen asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 285 hehtaaria. Alueen rakennusoikeus on m² ja tonttitehokkuus on e = 0,04. Tähän mennessä on rakennettu n m². Hakija omistaa kaavanmukaisen tehdasalueen ja siihen rajoittuvat naapuritilat, joten naapurikuulemisia ei tarvitse suorittaa. Hankkeen yksityiskohtainen esittely tehdään kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Janne Tervo, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin. Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. kokouksessa Päätös Otteet Kainuun pelastuslaitos on antanut rakennushankkeesta päivitetyn lausunnon. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Talvivaara Sotkamo Oy, Talvivaarantie 66, Tuhkakylä Rakennusvalvonta

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen YMPTEKLT 32 Vesihuoltoteknikko Sotkamon kunnan on haettava jatkolupa toiminnassa olevalle Mustolan jätevedenpuhdistamolle. Poh jois-suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan mukaan hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään Mustolan jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin taajaman jätevedet. Lisäksi puhdista mossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Naapurinvaaran vesiosuuskuntien se kä Haapalanlahden ve siyhtymän jätevedet. Aikaisemmin puhdistamon kuormitukseen merkittä vän osuuden tuonut Valio Oy:n meijeri on lopetta nut toimintansa vuonna Vuonna 1975 rakennettu ja vuonna 1986 laajennettu/saneerattu jätevedenpuhdistamo on biologis-ke miallinen rinnakkaissaostuslaitos. Mustolan puhdistamon tulokuormituksen arvioidaan säilyvän nykyisellä tasollaan tai kasvavan vain vä hän. Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääosin hyvin ja sen käsittelykapasi teetti on riittävä ennustetun tulokuormituksen tehokkaaseen käsittelemi seen. Vuosina puhdistamon toiminta saavutti pääsääntöisesti kaikki sille asetetut puhdistusvaatimukset. Puhdistamon toimintaa seurataan kerran kuukaudessa tulevasta ja lähteväs tä jätevedestä otettavalla vuorokauden kokoomanäytteellä. Velvoitetarkkailujaksoja on kyseisenä ai kana ollut 114. Vuonna 2006 oli lähtevän jäteveden fosforipitoisuuden yli tys toisella puolivuotisjaksolla (po. 0,7 mg/l oli 1.24 mg/l) ja vuonna 2007 oli lähtevän jäteveden fosforipitoisuuden ylitys ensimmäisellä puolivuotis jaksolla (po. 0,7 mg/l oli 0,96 mg/l). Purkuvesistön fysikaalis-kemiallista laatua tarkkaillaan maalis-, heinä- ja elokuussa puhdistamon ylä puolella Pirttijärvessä sekä alapuolella Tenetissä ja Tikkalansalmessa. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan Tenetinvirtaan, josta puhdistetut jätevedet kulkeutuvat Nuasjärveen. Purkuvesistön veden laadun tai sen olosuhteiden vesieliöstön toimeentulon kannalta ei arvioida tulevaisuudessa merkittävästi muuttuvan nykytilasta. Puhdistusprosessista poistettu ylijäämäliete kuljetetaan turpeeseen sekoitettuna Kajaanin kaupungin Auralan kompostointialueelle kompostoitavaksi. Vesihuoltolaitos esittää Mustolan jätevedenpuhdistamon nykyisten lupaehtojen säilyttämistä vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuksien ja puhdistustehon osalta ennallaan, jol loin puhdistamolta vesistöön johdettavien kä-

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ siteltyjen jätevesien käsittely vaatimukset ovat seuraavat: käsittelyteho vähintään pitoisuus enintään BOD7ATU 90 % 15 mg/l Kokonaisfosfori 90 % 0,7 mg/l Arvot lasketaan mahdolliset poikkeustilanteet, viemäriverkon ylivuodot ja puhdistamon ohijuoksutuk set huomioon ottaen puolivuosikeskiarvoina. Lisäksi vesistöön johdettavan jäteveden on mennessä täytettävä myös seuraavat valtioneu voston päätöksessä nro 365/94 mainitut vähimmäisvaatimukset: kemialli nen hapenkulutus CODCr enintään 125 mg/l O2 ja sen poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l tai sen poistoteho vähintään 90 %. Päätös Lisäksi esitetään, että lupa on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja: vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , sähköposti: Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että kunta hakee jatkolupaa jätevesipuhdistamon ympäristöluvalle. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _ Otteet Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, PL 113, Kajaani Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Vesihuoltoteknikko Ympäristötarkastaja _

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentamien YMPTEKLT 33 Kontinjoen päiväkodin lisätilatarpeet on kunnassa päätetty ratkaista rakentamalla vuokratilat nykyisten päiväkotitilojen yhteyteen. Kontinjoen päiväkodin lisätilatarpeet on selvittänyt kunnan päiväkodin hen kilöstö. Tiloja tarvitaan kahdelle ryhmälle ja lisäksi hoito-, sosiaali- ja Wc -tilat. Tarkastelun lähtökohtana on ollut, et tä ti loja tar vi taan enin tään vii den vuoden ajak si, jon ka jälkeen tiloista luovutaan. Alustavien selvitysten perusteella lyhyen aikajakson, 3-5 vuotta, vuokra-ajan päiväko din tilaratkaisuina on kaksi vaihtoehtomallia: 1. Kytkettävät perustilaelementit ovat kooltaan n 9 x 3 (m), tilat täyttävät mää räyksiltään päiväkodeille asetetut rakentamismääräykset ja ohjeet. Muita seikkoja peruselementeistä: tasakattoisia tai loivalla kal lis tuk sella, ul kover houk se na ylei sesti pel ti, ly hyt asennusaika, ei vaadi kal liita perustamisratkaisuja, helppo luo pua tai siirtää uuteen paikkaan. 2. Kytkettävät tilaelementit, koko vaihtelu laajempi kuin peruselementeissä, täyttävät kaikki rakentamismääräykset ja ohjeet. Muita seikkoja: pulpettitai harjakattoisia, ulkoverhouksena tavallisimmin puu, vaatii nor maalit rakennusten perustamisratkaisut, rakenta misaika pi tempi kuin ti la elementeillä. Rakentamista voi verrata py syvän ra kennuk sen ra kentami seen eli rakennus voi olla sellaisenaan samalla paikalla vaikka vuosi kym me niä. Siirtokustannukset huomattavasti kalliimpia kuin perustilaelementeissä. Vaihtoehto 1 on taloudellisesti edullisempi kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdot kustannuksineen esitellään kokouksessa tarkemmin. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Ympäristö ja tekninen lautakunta päättää hankkia Kontinjoen päiväkodin vuokratilat kytkettävistä peruselementeistä. Hankinnan lähtökohtana on, että vuokratiloja tarvitaan enintään viiden vuo den ajan. Lautakunta päätti pyytää vaihtoehto 2 mukaisesti tarjoukset. Tarjoukset pyy de tään 150 m2:n ja 210 m2:n kokoisista tiloista ja tilat oltava lunastettavissa.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otteet Kunnossapitomestari

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Eräiden saatavien poistaminen YMPTEKLT 34 Kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan saata vien pois ta mi ses ta on kunnanhallituksella tai asianomaisella luottamus henkilö eli mellä oi keus poistaa tileistä ne saamiset, joita ei ole ulosottoteitse pystyt ty peri mään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista. Pe rimättä jättä misen syy on merkittävä tositteisiin. Tileistä poistetuista saatavista on pidettävä erillistä luetteloa ja kirjanpitolain mukaisesti poistetut saatavat on valvottava vuosittain ja jälkiperittävä. Liitteenä kirje saatavien poistamisesta. Lisätietoja asiasta antaa toimialajohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta poistaa ko. saatavat oheisten liitteen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Toimistosihteeri Aija Mustonen

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset YMPTEKLT 35 Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset: Rakennustarkastajan purkamislupapäätös , päätöksen antopäivä Rakennustarkastajan lupapäätökset; päätösten antopäivä Virka- ja toimivapaapäätökset :t 1, 3, 4, 10-13, 15, n hankintapäätökset: ;Päätän hankkia kaavoitustoimeen Fujitsu fi merkkisen skannerin Jarkko Mettala/Los Oy:ltä, Timperintie 13 A, Kajaani, hin taan rahti (alv 0 %). Laitteesta tehdään takuu- ja muut tarvittavat asiapaperit erikseen ; Päätän antaa Vanhainkoti Himmelin KL-siirrin paketin uusin nan LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy:lle hintaan (sis. alv:a 22 %) ; Kaava-alueella tarvittavien maa-ainesten toimi tus annetaan vuodelle 2010 Sotkamon Kuljetus Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti ; Päätän antaa kiinteistöjen rakennesuunnittelun vuosille Suunnittelutoimisto Määttä Oy:lle, Pohjolankatu 30, Kajaani, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan: kohteen pääsuunnittelijat - ryhmä /h ja 48 /h - ryhmä /h - ryhmä /h - ryhmä /h Hinnat ovat arvonlisäverottomia ; Päätän antaa kiinteistöjen sähkösuunnittelun vuosille en si si jaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Sähkö-Rukas Oy, Koulukatu 12, Kuhmo, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 42 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen LVI-suunnittelun vuosille en si si jaisesti halvimman tarjouksen tehneelle LVI-Suunnittelutsto Ruoko lai nen Ky:lle, Lönnrotinkatu 8, Kajaani, heidän tarjouksensa mukai ses ti hintaan 47 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ; Päätän antaa kiinteistöjen laatoitus-, matto- ja maalaustyöt ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle HL-Lattiatyö, Kivirinteentie 6, Vuokatti heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 28 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen kirvesmiestyöt vuosille ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Vuokatin Veke Ky:lle, Autiojärventie 26, Vuokatti, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 28 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen peltityöt vuosille ensi sijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle MJ Pelti ja Saneeraus, Puistotie 5, Sotkamo heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 29 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt vuosille ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Sotkamon Erikoispuhdistus Oy:lle, Tehdaskatu 15 P 9, Kajaani, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 32,44 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus. n yleiset päätökset: ; Päätän vuokrata Yak & Wool handicrafts/henri Kokkoselle, Harjukatu 3 B 15, Sotkamo, hakemuksen mukaisesti myyntipaikan hiihtolomaviikoille toripiirroksen mukaisesti. Vuokra myyntipaikasta on ; Päätän vuokrata Vexin Herkku Oy:lle, Kärkelänniementie 6, Ristijärvi, hakemuksen mukaisesti myyntipaikat hiihtolomaviikoille ja pääsi säisviikoille toripiirroksen mukaisesti. Vuokra on myyntipaikoista yhteensä 125. Maanrakennusmestarin yleiset päätökset: ; Puistomuuntamon sijoitusluvan sekä 20 kv ja 0,4 kv maakaapeleiden ja jakokaappien asennusluvan myöntäminen E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:lle Sotkamossa Tiilikunnan, Kajastuksen, Tiilirannan ja Koivulan tiloille Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset eikä käytä otto-oikeutta alaistensa viranhaltijapäätöksiin. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot