SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely Nivuntien ja Kajasteenkadun katupiirustusten hyväksyminen Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan 59 valinta 29 Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 64 hyväksyminen nähtäville asetettavaksi 31 Rakennuslupapäätös Talvivaara Sotkamo Oy:n vetytehdas 2:n 66 rakentamiselle 32 Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentamien Eräiden saatavien poistaminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 76

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Herranen Kalle jäsen Karjalainen Heikki jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Päivi varajäsen Mäenpää Veli varajäsen Okkonen Mirja varajäsen Kaaresvirta Juha asiantuntija :t 29 ja 30 POISSA Korhonen Annikki varapuheenjohtaja Kotilainen Heidi jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Makkonen Reijo asiantuntija 26 Tervo Erkki asiantuntija 27 ja 28 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Sotkamo Annikki Hakkarainen Unto Väisänen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaarina Leinonen

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 23 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan nähtä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustau lulla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 24 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin 28 Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta uudella lisäyksellä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 25 Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Tuula Rossi-Määttä ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuula Rossi-Määtän ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Unto Väisäsen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely YMPTEKLT 26 Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Maanrakennusmestari Reijo Makkonen esittelee lautakunnalle liikenneturvallisuussuunnitelman. Lisätietoja asiasta antaa maanrakennusmestari Reijo Makko nen, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tiedokseen liikenneturvallisuussunnitelman. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Ari Määttä saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Maanrakennusmestari Reijo Makkonen oli asiantuntijana tämän pykälän aika na ja pois tui ko kouk ses ta klo

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nivuntien ja Kajasteenkadun katupiirustusten hyväksyminen YMPTEKLT 27 Suunnitteluinsinööri Nivun asuntoalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Alueelle on kaavoitettu yhteensä 29 kpl omakotitalotontteja ja 3 kpl rivitalotontteja. Neljällä tontilla on olemassa olevia rakennuksia asuin- ja lomakäytössä. Nivuntie on alu een kokoojakatu, jon ka liit ty mä maan tiel le 888 (Puolan ka- Ris tijär vi-sot ka mo) säi lyy ny kyi sellä pai kal laan. Ni vun tiel le rakenne taan ki veyk sellä ero tettu le ven netty piennar ke vyenlii ken teen väyläksi. Kajasteenkatu on Nivun tiestä er ka neva tonttikatu. Lisäksi ra ken ne taan ke vyen lii ken teen yh teys Tuot ta jan tien suun taan ja jat ke taan Tuotta jan tien ke vyen lii ken teen väy lää, sekä ra kenne taan suun ni tel mas sa esi te tyt latu reitit, leikki kenttä ja alu een vesihuolto, johon kuuluu myös Tuottajantien varrella olevien teol lisuustonttien vesihuolto. Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa välisen ajan. Näh tä ville asettamisesta on ilmoitettu Sotkamo-lehdessä ja kunnan ilmoi tus tau lulla. Määräaikaan mennessä suunnitelmasta ei ole jätetty huomautuksia. Katusuunnitelman tarkempi esittely suoritetaan kokouksessa. Päätös Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Lautakunta päättää vahvistaa Nivuntien ja Kajasteenkadun ka tu suun ni telmat esi te tyssä muodossa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aika na.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Hallintovalitus Valitusviranomainen ja valitusaika Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu (90100 Oulu) sähköposti: Valitusaika 30 päi vää Valituskirja Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saannut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäi vää kuitenkaan lukuunottamatta Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar kilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nivun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijan valinta YMPTEKLT 28 Sotkamon kunnan tekninen palvelualue on pyytänyt tarjoukset Nivuntien ja Kajasteenkadun kun nal lis tekniikan rakentamisesta, se kä ke vyen lii ken teen väylien, leikkikentän ja la tu pohjien rakentamisesta. Lisäksi urakkaan kuuluu Tuottajantien varrella olevien teollisuustonttien vesihuollon rakentaminen. Kunnallistekniikan suunnitelmat on laatinut suunnitteluinsinööri Erkki Tervo. Urakkatarjoukset ovat olleet hankintalain mukaisesti julkisessa ilmoituksessa netin Hilma- tiedostossa. Tarjoukset on jätettävä kuntaa viimeistään perjantaina klo mennessä. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan maaliskuulla. Lautakunnan jäsenille lähetetään ennen kokousta tieto tarjouksen jättäneistä. Lisätietoja asiasta antaa toimialajohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Esitys tehdään kokouksessa. kokouksessa Tarjousten avaustilaisuus pidettiin klo Tarjouksen avaustilaisuudessa oli lautakunnan puheenjohtaja Pekka Heikkinen ja jäsen Kalle Her ranen sekä kunnan virkamiehiä. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) 1. Maanrakennusliike Raimo Pyykkönen Ky ,00 2. NCC Roads Oy ,00 3. Destia Oy ,00 4. Sotkamon Sora ja Sepeli Oy ,00 5. Lemminkäinen Infra Oy ,00 6. Koillistie Määttä Oy ,80 7. Kuljetuspolar Oy ,00 Maanrakennus Kamara Oy:n tarjous saapui myöhästyneenä klo 9.00 tarjousten avaustilaisuuden jälkeen. Tarjous palautetaan avaamattoma-

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös na Maanrakennus Kamara Oy:lle. Lautakunta päättää antaa Nivun kunnallistekniikan urakan halvimman tarjouksen tehneelle Maanrakennusliike Raimo Pyykkönen Ky:lle heidän tarjouksensa mukaisesti kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari Vesihuoltoteknikko

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen YMPTEKLT 196 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Kivilahdella Nuasjärven rannalla Vuokatin yleiskaava-alueella. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa (RA, kokonaisrakennusoikeus 160 krs-m 2 :ä kummallakin) ja matkailu- ja ohjelmapalvelujen alue (RM 3-2), jolla alueen rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m 2 :ä. Yleiskaavassa rakentamiskäyttöön osoitetut alueet sijaitsevat rannassa. Rakentamisen ulkopuolelle tarkoitetut rannan osat on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), ja kauempana rannasta olevat alueet maaja metsätalousalueeksi (M). Kaava-alueella toimii Kuusela Safari Oy niminen ohjelmapalveluyritys, jolla on tarkoitus kehittää toimintaansa ja rakentaa alueelle ohjelmapalve lu-, tilausravintola- ja majoitustoimintaa palvelevia rakennuksia. Ranta-asemakaavoituksen tarkoituksena on tutkia em. toimintojen sijoitusedellytykset suunnittelualueelle. Kaavaluonnoksessa esitetty kokonaisrakennusoikeus on n krs-m 2, jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu n. 0,05. Aluetehokkuus on vastaava aiemmin kaavoitetun Ruokolahden ranta-asemakaava-alueen kanssa, mutta rakennusoikeus on n krs-m 2 :ä suurempi, sillä Kivilahden ranta-asemakaava-alue on Ruokolahtea laajempi. Kaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta mm. siten, että yksittäisten rakennuspaikkojen ja pienen matkailu- ja ohjelmapalvelujen alueen sijaan Kivilahteen suunnitellaan mittavampaa rakentamista ja pääosa rakentamisesta sijoittuu Vuokatin yleiskaavassa maa- ja metsätalouskäyttöön osoitetulle alueelle. Kaavan laatija perustelee yleiskaavasta poikkeavaa kaavaratkaisua mm. ohjelmapalveluiden merkityksellä Vuokatin matkailulle, olosuhteiden muuttumisella yleiskaavan laatimisen jälkeen sekä alueelle tulevalla kunnallistekniikalla Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitekarttoineen ja täydelliset kaava-asiakirjat

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Toimialajohtaja Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kivilahden ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoitustoimi YMPTEKLT 29 Kaavoittaja Kivilahden ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide, jonka tekijöinä oli suuri joukko naapuruston maanomistajia. Muistutuksessa vastustettiin ranta-asemakaavan hyväksymistä, koska se johti muistuttajien mielestä maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun. Luonnosvaiheen jälkeen pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettiin, ettei kaavaluonnos ollut yleiskaavan mukainen, ja hanke jäi odottamaan mahdollista yleiskaavan muutosta. Vuokatin yleiskaavan muutos ei kuitenkaan ole aivan vielä ajankohtainen, ja sen vuoksi maanomistaja päätti viedä kaavahanketta eteenpäin voimassa olevan yleiskaavan puitteissa. Kaavaehdotuksessa kaava-aluetta on pienennetty kaavaluonnoksen mukaisesta reilusta 12 hehtaarista noin neljään hehtaariin ja rakennusoikeutta on vähennetty yli 6000 krs-m 2 :stä n krs-m 2 :iin. Lisäksi rakentamisalueita on rajattu vastaamaan paremmin yleiskaavassa rakentamiseen osoitettujen alueiden rajausta ja tehty muitakin pienempiä muutoksia. Rantaan on sijoitettu ainoastaan saunarakennuksia, muutoin rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Kaavasta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen sekä annettuihin lausuntoihin ovat esityslistan liitteenä samoin kuin kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen ja määräyksineen. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Kivilahden ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen nähtäville asetettavaksi KHALL 284 Kaavoittaja Nuasjärven yleiskaava on Sotkamon ensimmäinen rantaosayleiskaava ja sen laadintatyö on tehty 1990 luvun loppupuolella. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan ja lopullinen voimaantulo tapahtui valituksista johtuen Muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan kaava on tullut voimaan pian hyväksymispäätöksen jälkeen. Nuasjärven rantaosayleiskaavaa on nyt käytetty rakennusluvan myöntämisen perusteena pian kahdeksan vuoden ajan, ja tänä aikana kaavassa on havaittu jonkin verran virheellisyyksiä mm. rakennuspaikkojen sijainnin ja olevan rakennuskannan huomioimisen suhteen. Lisäksi rantarakentamista ja jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat muuttuneet sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla kaavan laatimisen jälkeen. Kaavaa olisikin syytä tarkistella uudelleen sekä havaittujen virheiden korjaamiseksi että määräysten ajantasaistamiseksi. vt. kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää käynnistää Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLT 30 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös Ympäristölautakunta hyväksyy Nuasjärven rantaosayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Ari Määttä oli jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös Talvivaara Sotkamo Oy:n vetytehdas 2:n rakentamiselle 10/5/531/2010 YMPTEKLT 31 Rakennustarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut rakennuslupaa vetytehdas 2:n ra ken tami selle ti lalle Ruusunmaa Rno 60:18, Jormas, os. Talvivaarantie 66, Tuh ka kylä. Rakennuksen kerrosala on 1202 k-m². Rakennus sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle. Talvivaaran kaivoshankkeen tehdasalueen asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 285 hehtaaria. Alueen rakennusoikeus on m² ja tonttitehokkuus on e = 0,04. Tähän mennessä on rakennettu n m². Hakija omistaa kaavanmukaisen tehdasalueen ja siihen rajoittuvat naapuritilat, joten naapurikuulemisia ei tarvitse suorittaa. Hankkeen yksityiskohtainen esittely tehdään kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Janne Tervo, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin. Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. kokouksessa Päätös Otteet Kainuun pelastuslaitos on antanut rakennushankkeesta päivitetyn lausunnon. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Talvivaara Sotkamo Oy, Talvivaarantie 66, Tuhkakylä Rakennusvalvonta

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen YMPTEKLT 32 Vesihuoltoteknikko Sotkamon kunnan on haettava jatkolupa toiminnassa olevalle Mustolan jätevedenpuhdistamolle. Poh jois-suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan mukaan hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään Mustolan jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin taajaman jätevedet. Lisäksi puhdista mossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Naapurinvaaran vesiosuuskuntien se kä Haapalanlahden ve siyhtymän jätevedet. Aikaisemmin puhdistamon kuormitukseen merkittä vän osuuden tuonut Valio Oy:n meijeri on lopetta nut toimintansa vuonna Vuonna 1975 rakennettu ja vuonna 1986 laajennettu/saneerattu jätevedenpuhdistamo on biologis-ke miallinen rinnakkaissaostuslaitos. Mustolan puhdistamon tulokuormituksen arvioidaan säilyvän nykyisellä tasollaan tai kasvavan vain vä hän. Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääosin hyvin ja sen käsittelykapasi teetti on riittävä ennustetun tulokuormituksen tehokkaaseen käsittelemi seen. Vuosina puhdistamon toiminta saavutti pääsääntöisesti kaikki sille asetetut puhdistusvaatimukset. Puhdistamon toimintaa seurataan kerran kuukaudessa tulevasta ja lähteväs tä jätevedestä otettavalla vuorokauden kokoomanäytteellä. Velvoitetarkkailujaksoja on kyseisenä ai kana ollut 114. Vuonna 2006 oli lähtevän jäteveden fosforipitoisuuden yli tys toisella puolivuotisjaksolla (po. 0,7 mg/l oli 1.24 mg/l) ja vuonna 2007 oli lähtevän jäteveden fosforipitoisuuden ylitys ensimmäisellä puolivuotis jaksolla (po. 0,7 mg/l oli 0,96 mg/l). Purkuvesistön fysikaalis-kemiallista laatua tarkkaillaan maalis-, heinä- ja elokuussa puhdistamon ylä puolella Pirttijärvessä sekä alapuolella Tenetissä ja Tikkalansalmessa. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan Tenetinvirtaan, josta puhdistetut jätevedet kulkeutuvat Nuasjärveen. Purkuvesistön veden laadun tai sen olosuhteiden vesieliöstön toimeentulon kannalta ei arvioida tulevaisuudessa merkittävästi muuttuvan nykytilasta. Puhdistusprosessista poistettu ylijäämäliete kuljetetaan turpeeseen sekoitettuna Kajaanin kaupungin Auralan kompostointialueelle kompostoitavaksi. Vesihuoltolaitos esittää Mustolan jätevedenpuhdistamon nykyisten lupaehtojen säilyttämistä vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuksien ja puhdistustehon osalta ennallaan, jol loin puhdistamolta vesistöön johdettavien kä-

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ siteltyjen jätevesien käsittely vaatimukset ovat seuraavat: käsittelyteho vähintään pitoisuus enintään BOD7ATU 90 % 15 mg/l Kokonaisfosfori 90 % 0,7 mg/l Arvot lasketaan mahdolliset poikkeustilanteet, viemäriverkon ylivuodot ja puhdistamon ohijuoksutuk set huomioon ottaen puolivuosikeskiarvoina. Lisäksi vesistöön johdettavan jäteveden on mennessä täytettävä myös seuraavat valtioneu voston päätöksessä nro 365/94 mainitut vähimmäisvaatimukset: kemialli nen hapenkulutus CODCr enintään 125 mg/l O2 ja sen poistoteho vähintään 75 % sekä kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l tai sen poistoteho vähintään 90 %. Päätös Lisäksi esitetään, että lupa on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja: vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , sähköposti: Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että kunta hakee jatkolupaa jätevesipuhdistamon ympäristöluvalle. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _ Otteet Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, PL 113, Kajaani Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Vesihuoltoteknikko Ympäristötarkastaja _

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentamien YMPTEKLT 33 Kontinjoen päiväkodin lisätilatarpeet on kunnassa päätetty ratkaista rakentamalla vuokratilat nykyisten päiväkotitilojen yhteyteen. Kontinjoen päiväkodin lisätilatarpeet on selvittänyt kunnan päiväkodin hen kilöstö. Tiloja tarvitaan kahdelle ryhmälle ja lisäksi hoito-, sosiaali- ja Wc -tilat. Tarkastelun lähtökohtana on ollut, et tä ti loja tar vi taan enin tään vii den vuoden ajak si, jon ka jälkeen tiloista luovutaan. Alustavien selvitysten perusteella lyhyen aikajakson, 3-5 vuotta, vuokra-ajan päiväko din tilaratkaisuina on kaksi vaihtoehtomallia: 1. Kytkettävät perustilaelementit ovat kooltaan n 9 x 3 (m), tilat täyttävät mää räyksiltään päiväkodeille asetetut rakentamismääräykset ja ohjeet. Muita seikkoja peruselementeistä: tasakattoisia tai loivalla kal lis tuk sella, ul kover houk se na ylei sesti pel ti, ly hyt asennusaika, ei vaadi kal liita perustamisratkaisuja, helppo luo pua tai siirtää uuteen paikkaan. 2. Kytkettävät tilaelementit, koko vaihtelu laajempi kuin peruselementeissä, täyttävät kaikki rakentamismääräykset ja ohjeet. Muita seikkoja: pulpettitai harjakattoisia, ulkoverhouksena tavallisimmin puu, vaatii nor maalit rakennusten perustamisratkaisut, rakenta misaika pi tempi kuin ti la elementeillä. Rakentamista voi verrata py syvän ra kennuk sen ra kentami seen eli rakennus voi olla sellaisenaan samalla paikalla vaikka vuosi kym me niä. Siirtokustannukset huomattavasti kalliimpia kuin perustilaelementeissä. Vaihtoehto 1 on taloudellisesti edullisempi kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdot kustannuksineen esitellään kokouksessa tarkemmin. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Ympäristö ja tekninen lautakunta päättää hankkia Kontinjoen päiväkodin vuokratilat kytkettävistä peruselementeistä. Hankinnan lähtökohtana on, että vuokratiloja tarvitaan enintään viiden vuo den ajan. Lautakunta päätti pyytää vaihtoehto 2 mukaisesti tarjoukset. Tarjoukset pyy de tään 150 m2:n ja 210 m2:n kokoisista tiloista ja tilat oltava lunastettavissa.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otteet Kunnossapitomestari

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Eräiden saatavien poistaminen YMPTEKLT 34 Kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan saata vien pois ta mi ses ta on kunnanhallituksella tai asianomaisella luottamus henkilö eli mellä oi keus poistaa tileistä ne saamiset, joita ei ole ulosottoteitse pystyt ty peri mään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista. Pe rimättä jättä misen syy on merkittävä tositteisiin. Tileistä poistetuista saatavista on pidettävä erillistä luetteloa ja kirjanpitolain mukaisesti poistetut saatavat on valvottava vuosittain ja jälkiperittävä. Liitteenä kirje saatavien poistamisesta. Lisätietoja asiasta antaa toimialajohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta poistaa ko. saatavat oheisten liitteen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut Toimistosihteeri Aija Mustonen

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset YMPTEKLT 35 Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset: Rakennustarkastajan purkamislupapäätös , päätöksen antopäivä Rakennustarkastajan lupapäätökset; päätösten antopäivä Virka- ja toimivapaapäätökset :t 1, 3, 4, 10-13, 15, n hankintapäätökset: ;Päätän hankkia kaavoitustoimeen Fujitsu fi merkkisen skannerin Jarkko Mettala/Los Oy:ltä, Timperintie 13 A, Kajaani, hin taan rahti (alv 0 %). Laitteesta tehdään takuu- ja muut tarvittavat asiapaperit erikseen ; Päätän antaa Vanhainkoti Himmelin KL-siirrin paketin uusin nan LVI-Aitta ja Putkimiehet Oy:lle hintaan (sis. alv:a 22 %) ; Kaava-alueella tarvittavien maa-ainesten toimi tus annetaan vuodelle 2010 Sotkamon Kuljetus Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti ; Päätän antaa kiinteistöjen rakennesuunnittelun vuosille Suunnittelutoimisto Määttä Oy:lle, Pohjolankatu 30, Kajaani, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan: kohteen pääsuunnittelijat - ryhmä /h ja 48 /h - ryhmä /h - ryhmä /h - ryhmä /h Hinnat ovat arvonlisäverottomia ; Päätän antaa kiinteistöjen sähkösuunnittelun vuosille en si si jaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Sähkö-Rukas Oy, Koulukatu 12, Kuhmo, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 42 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen LVI-suunnittelun vuosille en si si jaisesti halvimman tarjouksen tehneelle LVI-Suunnittelutsto Ruoko lai nen Ky:lle, Lönnrotinkatu 8, Kajaani, heidän tarjouksensa mukai ses ti hintaan 47 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ; Päätän antaa kiinteistöjen laatoitus-, matto- ja maalaustyöt ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle HL-Lattiatyö, Kivirinteentie 6, Vuokatti heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 28 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen kirvesmiestyöt vuosille ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Vuokatin Veke Ky:lle, Autiojärventie 26, Vuokatti, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 28 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa kiinteistöjen peltityöt vuosille ensi sijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle MJ Pelti ja Saneeraus, Puistotie 5, Sotkamo heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 29 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus ; Päätän antaa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt vuosille ensisijaisesti halvimman tarjouksen tehneelle Sotkamon Erikoispuhdistus Oy:lle, Tehdaskatu 15 P 9, Kajaani, heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 32,44 /h (alv 0 %) huomioiden hinta ja palvelujen saatavuus. n yleiset päätökset: ; Päätän vuokrata Yak & Wool handicrafts/henri Kokkoselle, Harjukatu 3 B 15, Sotkamo, hakemuksen mukaisesti myyntipaikan hiihtolomaviikoille toripiirroksen mukaisesti. Vuokra myyntipaikasta on ; Päätän vuokrata Vexin Herkku Oy:lle, Kärkelänniementie 6, Ristijärvi, hakemuksen mukaisesti myyntipaikat hiihtolomaviikoille ja pääsi säisviikoille toripiirroksen mukaisesti. Vuokra on myyntipaikoista yhteensä 125. Maanrakennusmestarin yleiset päätökset: ; Puistomuuntamon sijoitusluvan sekä 20 kv ja 0,4 kv maakaapeleiden ja jakokaappien asennusluvan myöntäminen E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:lle Sotkamossa Tiilikunnan, Kajastuksen, Tiilirannan ja Koivulan tiloille Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset eikä käytä otto-oikeutta alaistensa viranhaltijapäätöksiin. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot