JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA"

Transkriptio

1 Hallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA ESEDUN NYKYTILA Esedun strategia Koulutuksen tunnuslukuja Koulutuksen kehittämisen painopisteitä Aluekehityksen ja hanketoiminnan tunnuslukuja Talous ja henkilöstö Laadunhallinta TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Koulutuksen vetovoiman lisääminen Opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja läpäisyn tehostaminen Joustavuuden lisääminen Työelämävastaavuuden lisääminen Klusteroituminen Talouden ja toiminnan tasapaino aluekehityksen ja hanketoiminnan kehitys Tilat ja oppimisympäristöt Taloudellisten resurssien mitoitus JATKOTYÖSKENTELY

3 1 JOHDANTO Tämän kehittämissuunnitelman tarkoitus on linjata ne toimintojen kehittämisen painopisteet, jotka auttavat Etelä Savon ammattiopistoa vastaamaan omalla toimialueellaan niihin haasteisiin, joita julkisen talouden tehostamispaineet ja edessä oleva rakennemuutos edellyttävät. Esedun on kyettävä vastaamaan notkeasti ja kannattavasti haasteeseen tuottaa alueen elinkeinoelämän tarvitsemat ammattilaiset jatkossakin ja omalta osaltaan huolehdittava nuorisotakuun toteutumisesta ja alueen työelämän kehittämistehtävästään. Niin nuorille kuin aikuisillekin on kyettävä järjestämään houkuttelevat ja joustavat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja Etelä Savon alueen asukkaiden koulutustasoa on maakunnan ja kaupunkien strategioiden mukaisesti kyettävä nostamaan. Osaava työvoima houkuttelee alueelle uusia yrityksiä ja laadukas koulutus on omiaan lisäämään alueelle suuntautuvaa lapsiperheiden muuttoa. Hallitus on tehnyt päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Ohjelmassa esitetään monia muutoksia koko ammatillisen koulutuksen toimintakenttään. Rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano tulee vaikuttamaan merkittävästi toimenpiteisiin ja muutoksiin, joita myös Esedussa joudutaan toteuttamaan. Rakennepoliittisen ohjelman ja julkisen talouden kestävyysvajeen hoito edellyttää myös ammatillisen toisen asteen toimintaprosessien tehostamista ja vaikuttavuuden lisäämistä kuitenkaan tinkimättä koulutuksen laadusta. Kehittämissuunnitelmassa priorisoidaan Esedun resursoinnin painopisteet. Kehittämisyhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja valtakunnallisella tasolla linjataan myöhemmin erikseen valmisteltavassa alueellisessa Amkesussa. 2

4 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA Julkisen talouden kestävyysvajeen hoito on pitkäaikainen prosessi ja säästöt kohdistuvat myös ammatilliseen koulutukseen. Tarve vahvistaa lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia korostuu ikäluokkien pienentyessä ja kansantalouden huoltosuhteen muuttuessa epäedullisemmaksi. Aikuiskoulutuksen ja maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten nuorten osuudet kasvavat myös ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on nuorten koulutusaikojen lyhentäminen ja kouluttautuminen aloille, joilla työllistymisen edellytykset ovat hyvät. Vaikka työllisyystilanne on heikentynyt, osaavan työvoiman saatavuudessa lähitulevaisuudessa saattaa olla alakohtaista pulaa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty nostaa keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Ammatillisen koulutuksen keskeisiä painopisteitä ovat työelämän tarpeet, läpäisyn parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Lisäksi tavoitteena on edistään tutkintorakenteen ja sitä koskevan päätöksenteon nopeutta ja joustavuutta reagoida työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena otetaan käyttöön osaamispisteet, jotka korvaavat nykyisin käytetyt opintoviikot. Uudistetut perustutkintojen perusteet astuvat voimaan vuonna Tällä hetkellä rahoitus perustuu läsnä olevien opiskelijoiden määrään ja koulutuksen järjestämisluvassa määriteltyyn maksimivolyymiin. Rahoitusmallin on todettu olevan liian staattinen ja se jättää kokonaan huomioimatta koulutuksen vaikuttavuuden, jota tosin osin korjataan tuloksellisuusrahoituksen keinoin. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2015 alusta alkaen. Rahoitusjärjestelmän uudistamisessa siirrytään rahoitusmalliin, jossa rahoitus määräytyy ensisijaisesti suoritusten (tutkinnot, tutkinnon osat, osaamispisteet) perusteella. Esitysten mukaan ammatillisessa koulutuksessa ollaan luopumassa julkisesta rahoituksesta ns. lisäkoulutuksissa ja osatutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Tämä rahoitusperusteiden muutos tuo toteutuessaan uusia haasteita aikuiskoulutukseen. 3

5 3 ESEDUN NYKYTILA ESEDUN STRATEGIA Esedun strategia rakentuu visiolle ja perustehtävän toteuttamiselle siinä viitekehyksessä, jonka sidosryhmien ja omistajien odotukset ja tarpeet luovat. Tarvelähtöisyys varmistetaan huomioimalla paikalliset, seudulliset, alueelliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset ennakointitiedot, strategiat, toimenpideohjelmat ja trendit. Strategiaan perustuvat kehittämisohjelmat ja toimintasuunnitelmat toiminnallistavat vision tavoitteiden kautta toimintaan. ASIAKAS(OPISKELIJA)NÄKÖKULMA: Meillä on joustavat ja uusiutuvat, asiakaslähtöiset koulutuspalvelut. Tunnemme työelämän ja sen muutokset Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia kehittymisen polkuja ja vastaamme niillä työelämän osaamistarpeisiin. Kehitämme ja uudistamme koulutus ja palvelutuotteita ennakoinnin, palautteiden ja arviointien avulla. Työssäoppiminen, yrittäjyys, kansainvälisyys sekä tieto ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa ovat keskeisiä kehittämisen painopisteitä. KUMPPANUUSNÄKÖKULMA: Meillä on kiinteät työelämän kumppanuussuhteet. Toimimme aktiivisesti alueen kehittämisessä Olemme ensisijainen kumppani alueen työelämän ammatillisiin osaamisen kehittämistarpeisiin vastaamisessa. Työelämä osallistuu oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Verkostoituminen muiden koulutustoimijoiden kanssa vahvistaa osaamistamme, koulutuksen vaikuttavuutta ja resurssien tehokasta käyttöä. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA: Meillä on osaava, tavoitteisiin sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Etelä Savon Koulutus Oy on kiinnostava ja vetovoimainen työnantaja. Koko henkilöstö on sitoutunut oppilaitoksen tavoitteisiin ja tunteet yöelämän tarpeet. Kehitämme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia yhdessä työelämän ja asiantuntijoiden kanssa. Rekrytointimme on suunnitelmallista ja tulevaisuusorientoitunutta ja henkilöstön määrä sopeutetaan muutoksiin TULEVAISUUSNÄKÖKULMA: Meillä on organisaatio, talous ja toimintapuitteet hyvässä tulevaisuuskunnossa. Sopeutamme toimintamme taloudellisten reunaehtojen mukaiseksi. Kohdennamme käytettävissä olevat resurssit perustehtävän toteutukseen ja kehittämiseen. Organisaatiomme ja henkilöstömme toimivat vastuullisesti, joustavasti ja muuntuvat tarpeen mukaan. Kuvio 1: Esedun strategiset tavoitteet vuosille Strategisten tavoitteiden toteutumiseksi oppilaitoksella on toiminnanohjausjärjestelmä, joka kokoaa strategisista pitkän aikavälin tavoitteista keskeisten osa alueiden (aluekehitys, henkilöstö ja pedagoginen kehittäminen) toimenpiteet kehittämisohjelmiksi. Kehittämisohjelmien alla on erilaisia tätä täydentäviä toimintasuunnitelmia ja pienempiä ohjeistuksia. Keskeisistä toiminnoista on laadittu johdon ja henkilöstön kanssa prosessikuvaukset. Johtoryhmä on asettanut toiminnoille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita mitataan neljännesvuosittain, osin jopa kuukausittain. Saatujen tulosten perusteella organisaatiossa 4

6 palkitaan toimijoita tai tehdään parannusehdotuksia. Edelleen tulosten analysoinnin jälkeen johtoryhmä määrittää parantamisalueet, jotka priorisoidaan kehittämishankkeiksi. Strategian kokonaisvaltaisena tavoitteena oli asiakastarpeisiin vastaaminen siten, että opetuksen ja ohjauksen suunnitelmat ovat ajan tasalla ja vastaavat ennakoituja työelämän osaamistarpeita. Esedun strategia rakentuu keskeisten asiakas ja sidosryhmien huomioimiselle toiminnassa, sen suunnittelussa ja kehittämisessä. Esedun strategisten tavoitteiden asiakasnäkökulmassa huomioidaan sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeet ja odotukset siten että koulutuspalvelut ovat mahdollisimman joustavia, vaikuttavia sekä opiskelija ja työelämälähtöisiä. Henkilöstö on strategiassa keskeisessä roolissa. Henkilöstön osaamisen johtaminen on nostettu keskiöön organisaatiorakennetta myöten. Osakeyhtiön sitovat tavoitteet toiminnallistuvat toimintakorttien kautta kunkin toimialan ja tiimin konkreettisiksi tavoitteiksi. Toimintakorttien kautta jokaisella esedulaisella on mahdollisuus vaikuttaa strategisten tavoitteiden toteuttamiseen omalta osaltaan. Strategian yhteistä toteuttamista vahvistetaan avoimen ja positiivisen viestinnän ja sisäisen markkinoinnin keinoin. Tulevaisuusstrategiassa ydinasemassa on toiminnan muutosten ennakointi. Etelä Savon Koulutus Oy johtoryhmä on ollut aktiivisesti mukana koko toiminta alueensa koulutustarpeiden ennakoinnissa. Ennakointia tehdään mm. Maakuntaliiton, TE toimikuntien sekä KOTTI 1 verkoston kanssa. Koulutustarpeiden ennakointi on merkittävä osa Esedun strategisen suunnittelun vuosikelloa. Kumppanuusstrategiassa kriittiseksi menestystekijäksi on nostettu kiinteät työelämän kumppanuussuhteet ja aktiivinen ja vaikuttava aluekehitys. Omistajien kanssa tehdään systemaattista yhteistyötä erilaisten aluekehitystilaisuuksien ja seminaarien muodossa sekä luonnollisesti osakeyhtiön yhtiökokouksen ja strategiapäivitysseminaarien muodossa. Koulutustarjonnan kehittäminen on hallituksen strategisissa keskusteluissa mukana lähes kuukausittain. 1 KOTTI toiminnalla tarkoitetaan palvelutarvekartoitusta yrityksille sekä tarvittavan palvelun tarjoamista. Etelä Savossa on toteutettu KOTTI toimintaa omana toimintana valtakunnallisen toiminnan hiivuttua. 5

7 Etelä Savon ammattiopiston toimintajärjestelmä JATKUVA ARVIOINTI JA PARANTAMINEN KEHITTÄMINEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET MITTAAMINEN JA ARVIOINTI TULOKSET TOIMINTA Prosessit ja toimintaohjeet A L U E K E H I T Y S O H J E L M A PEDAGOGINEN OHJELMA (toimii myös OPS:n yhteisenä osana) Muut pedagogiset suunnitelmat Tutkintoon johtavan koulutuksen ops:t Muut täydentävät suunnitelmat: Opetuskäytön TVT suunnitelma KV toiminnan suunnitelma TAVOITTEET Toiminnalliset ja taloudelliset Toimintakortit H E N K I L Ö S T Ö O H J E L M A Kuvio 2: Etelä Savon ammattiopiston toimintajärjestelmä. 6

8 3.2. KOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA Perustutkinto, nuoret Mikkeli Pieksämäki Juva tammi elo tammi elo tammi elo Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani, pk 20 Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani, yo 10 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, pk Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, yo 5 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, kodin-/toimitilahuoltaja Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, tarjoilija ja kokki, pk Matkailualan pt 20 Elintarvikealan perustutkinto, leipuri - kondiittori, pk 20 Elintarvikealan pt, elintarvikkeiden valmistaja, pk, 6 Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja, pk Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja, yo 25 8 Hiusalan pt, pk Kauneudenhoitoalan pt, kosmetologi, pk Liiketalouden pt, merkonomi, pk Liiketalouden pt, talous- ja toimistopalvelujen ko, pk 15 Liiketalouden pt, merkonomi, yo 10 Puutarhatalouden pt, puutarhuri, pk 16 Puutarhatalouden pt, puutarhuri, yo 8 Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä, pk Metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja, pk Metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja, pk, SLN 10 Kone- ja metallialan pt, levyseppähitsaaja/koneistaja, pk Autoalan pt, pk Logistiikan pt, pk 48 Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, elektroniikka/ict-asent., pk 22 Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja, pk Rakennusalan pt, talonrakentaja, pk Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoitaja, pk 20 Talotekniikan pt, putkiasentaja, pk 22 Pintakäsittelyalan pt, maalari, pk 22 Yhteishaussa olevat paikat yhteensä Peruskoulupohjaiset paikat yhteensä Ylioppilastutkintopohjaiset paikat yhteensä Taulukko 1: Yhteishaun 2014 aloituspaikat. 7

9 Etelä Savon Koulutus Oy:n ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on ollut viime vuosina järjestämisluvassamme Nuorten perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärä on laskenut vuodesta 2011 lähtien, kun taas vastaavasti näyttötutkinnon suorittajien määrä on jatkuvasti kasvanut Opiskelijamäärä (pain. ka) Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkintoperusteinen koulutus , Taulukko 2: Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä Muu kuin ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava lisä ja täydennyskoulutus on pysytellyt määriltään suhteellisen vakiintuneena. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät (ei perustutkinnot) on havainnollistettu seuraavassa taulukossa Opiskelijatyöpäivät ? Taulukko 3: Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät ilman perustutkintokoulutusta. Etelä Savon ammattiopistossa tutkinnon suorittaa vuosittain yli tuhat opiskelijaa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden määrä on jonkin verran kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Suoritettuja tutkintoja yhteensä Osatutkinnot yhteensä Taulukko 4: Suoritetut tutkinnot Yhteishaun aloituspaikat ovat vähentyneet neljän viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2013 aloituspaikkamäärä on ollut mitoitukseltaan sopiva hakijoihin verrattuna, ja tällä on ollut vaikutusta koulutuksen vetovoimalukuun. Kuitenkin ensisijaisten hakijoiden kokonaismäärä on laskenut koko 8

10 tarkastelujakson aikana, vaikka nuorten ikäluokissa ei ole tapahtunut vielä suuria muutoksia. Koulutuksen vetovoima on siis yksi kriittinen menestystekijä Esedun toiminnan kehittämisen kannalta. Yhteishaku Aloituspaikat toivehakijat Vetovoimaluku 0,9 0,87 0,93 0,99 Taulukko 5: Vetovoima Tutkintotarjontaan on tehty muutoksia työvoimatarpeen ennakoinnin ja osittain myös tutkintojen vetovoiman ja talouden reunaehtojen näkökulmasta. Tutkintovalikoimaa karsittaessa on pyrkimyksenä myös saada ryhmäkokoja kasvatettua, kun opiskelijamäärä ei jakaudu niin moneen tutkintoon kuin ennen. Keskeyttämisluvut ovat ammatillisen perustutkintokoulutuksen (nuoret) osalta nousseet viimeisten kolmen vuoden aikana: Negatiivinen keskeyttäminen 7,5 8,2 8,9 Kokonaiskeskeyttäminen 11,9 12,2 13,3 Taulukko 6: Keskeyttäminen Läpäisyprosentti 58,12 60,63 61* (arvio ) Taulukko 7: Läpäisy

11 3.3. KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEITÄ Vuosina Etelä Savon ammattiopistossa on kehitetty koulutusta strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistyötä ohjaa henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa laadittu pedagoginen ohjelma, jota tarkentavat ja syventävät erityisopetuksen suunnitelma, opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma, työssäoppimisen turvallisuussuunnitelma, kansainvälisyyssuunnitelma, aikuisten näyttötutkintosuunnitelma sekä aikuisten oppimis ja ohjausjärjestelyjen suunnitelma. Pedagogisen kehittämisen toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu yksityiskohtaisemmat kehittämisen tavoitteet ja aikataulut. OPETUSSUUNNITELMATYÖ Vuonna 2011 Etelä Savon ammattiopistossa uudistettiin ja yhdenmukaistettiin kaikki oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat strategisten painopisteiden mukaisiksi. Työelämän osaamistarpeen ennakointiin perustuvalla, jatkuvalla pedagogisella kehittämistyöllä varaudutaan ja vastataan työelämän osaamistarpeiden ja tutkintojärjestelmän muutoksiin. YRITTÄJYYSKASVATUS Yrittäjyyden edistäminen on ollut strategisena painopistealueena ja pedagogisen toiminnan kehittämistä ohjaavana tavoitteena. Yrittäjyyttä on tuotu esille muun muassa opiskelijoiden oma aloitteista toimintaa tukevilla yrittäjyyttä edistävillä opetusmenetelmillä, koulutusalakohtaisilla opettajavetoisilla työelämäfoorumeilla, oppimisympäristöillä, yrittäjyyden teemalukuvuodella ( ) ja opettajien yrittäjyysosaamisen kehittämisellä. TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Työelämäyhteistyötä on tiivistetty Etelä Savon ammattiopistossa mm. perustamalla kaikille koulutusaloille työelämäfoorumit. Foorumit koostuvat opettajien lisäksi työelämän, yritysten ja alan kannalta keskeisten sidosryhmien edustajista. Työelämäfoorumeissa ennakoidaan alan tulevia koulutustarpeita sekä kehitetään opetussuunnitelmia, opetusmenetelmiä ja työssäoppimista. Foorumien avulla on tarkoitus kehittää myös uusia palveluja ja koulutustuotteita. Työssäoppimisen käytänteitä on yhtenäistetty ammattiopiston tasolla kehittämällä yhtenäiset työssäoppimisen toimintamallit. Lisäksi työssäoppimisen laajuudeksi on määritelty vähintään 24 opintoviikkoa, eli 4 opintoviikkoa enemmän kuin on tutkinnon perusteiden mukainen vähimmäisvaatimus. KANSAINVÄLISYYS Etelä Savon ammattiopiston kansainvälisen toiminnan tavoitteena on maakunnan sekä kansallisten ja EU:n yhteisten linjausten pohjalta kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisyysosaamista kehitetään sekä kotikansainvälistymisen että ulkomailla toteutettavien opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen, kansainvälisen kilpailutoiminnan ja henkilöstön työelämäjaksojen keinoin. Eseduun saapuu myös vuosittain useita kymmeniä vaihto opiskelijoita työssäoppimisjaksoille tai lyhyemmille vierailuille. Esedun koulutusalat osallistuvat myös erilaisiin kansainvälisiin ja kehittämis ja 10

12 yhteistyöhankkeisiin, ja opiskelijoille tarjotaan tutkintoon kuuluvan vieraan kielen opintojen lisäksi valinnaisia kieliopintoja. Kansainvälisen toiminnan volyymit oppilaitoksessamme ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Liikkuvuusmäärät on nyt saatu nostettua hyvälle kansalliselle tasolle, ja Etelä Savo onkin ollut ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden osalta koko Suomen toiseksi aktiivisin maakunta Erityisenä painopistealueena kansainvälisyyden kehittämisessä on viime vuosina ollut Venäjä. Pitkäjänteisen kehittämishankkeiden tuella tehdyn yhteistyön tuloksena Esedulle on syntynyt merkittävä yhteistyökumppanien verkosto Venäjällä. Vuoden 2013 aikana toteutuneiden ensimmäisten koulutusmyyntien jälkeen on saatu tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lähteä tuotteistamaan koulutuspalveluja yhä räätälöidyimmin venäläisten asiakkaiden tarpeisiin ja koulutusviennistä toivotaan tulevan jatkossa merkittävä osa oppilaitoksen täydennyskoulutustoimintaa. TIETO JA VIESTINTATEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytössä on Suomessa tehostamisen varaa, vaikkakin laiteinvestointeja on tehty kohtalaisesti. Esedussa on syksyllä 2013 käytössä 1850 tietokonetta, ipadeja yli 150, älypuhelimia noin 100, älytauluja noin 20 ja projektoreita yli 100. palvelimia on 60, joista valtaosa on virtualisoituja. Lisäksi opiskelijoilla on käytössään omia välineitä. Opettajien valmiudet hyödyntää teknologiaa ja uudenlaista oppimista opetuksessa ovat vaihtelevat. Osa opettajista käyttää jo visuaalisuutta, monimediaisuutta, yhteistyötä ja jakamisen kulttuuria opetuksessaan. osalla opettajista on vaikeuksia vielä alkeistason suorituksissa. Verkko opinnoissa on oppilaitoksella käytössä Moodle, mutta sen käyttö ei vielä ole systemaattista. Oppimisympäristöjen varustelutaso vaihtelee. Nykyaikaisen tieto ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa edellyttää henkilöstön valmiuksien ja osaamisen laaja alaista sekä tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Henkilöstön tvtosaaminen kartoitetaan osana oppilaitoksen osaamisen johtamista. Tavoitteena on, että valtakunnalliset tvt opetuskäytön taitotasomääritykset (ope.fi) luovat perustan opettajien osaamisen kehittämiselle. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt yhdistävät fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen, pedagogisen ja psykologisen tilan. Kaikki toimipisteet tulee varustaa toimivalla langattomalla verkolla, jolloin opetus voi hyödyntää IT diversiteettiä ja opiskelijoitten omat erilaiset laitteet ovat käytettävissä sekä oppilaitoksessa että sen ulkopuolella. Parhaimmillaan tieto ja viestintätekniikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteisöllisten ja osallistavien toimintamallien laajaan käyttöönottoon opetuksessa ja opiskelussa. Tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja vuorovaikutus helpottuvat sekä monipuolistuvat. Joillakin opiskelijoilla ja opettajilla on jo tapa oppia hyödyntäen visuaalisuutta, monimediaisuutta, yhteistyötä ja jakamisen kulttuuria ja tämä tulee ottaa huomioon linjattaessa tieto ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Esedussa. Kansallinen koulutuspilvi tulee tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia myös ammatilliseen koulutukseen. Sen kehittymistä ja käyttöön ottamista seurataan aktiivisesti. 11

13 3.4. ALUEKEHITYKSEN JA HANKETOIMINNAN TUNNUSLUKUJA Hankkeet EU hankkeet Kansalliset hankkeet Taulukko 8: Hankevolyymit Summissa hankkeiden kokonaiseuromäärät (vuoden 2010 tiedot kevään listalta, muut vuodet syys joulukuun listat) Etelä Savon Koulutus Oy:ssä on panostettu aluekehitykseen ja hanketoimintaan. Oma yritysasiamies Mikkelissä keskitetyissä yrityspalveluissa ja kehittämispäällikkö Pieksämäellä ovat mahdollistaneet työelämän kehittämis ja palvelutehtävän verkottuneet toiminnot eri TYKE hankkeitten rahoituksella. Esedun rooli alue ja työelämän kehittäjänä on vahvistunut merkittävästi. Hanketoimijana Etelä Savon Koulutus Oy toimii sekä yhteishankkeitten että omien kehittämis ja investointihankkeitten hallinnoijana ja toteuttajana. Hanketoiminta on ammattimaisesti hoidettua ja laadukasta. ESR hankerahoituksella on kehitetty ammatillista koulutusta sen eri kohdissa rekrytoinnista keskeyttämisen ehkäisyyn ja valmistuneitten työllistymisen parantamiseen. EAKR hankerahoitus on tullut apuun uuden opetusteknologian hankinnoissa. Rekka ja hitsaussimulaattorit sekä mobiililaitteet mahdollistavat opetuksen ja oppimisen uudenlaiset toteutukset. Uutena avauksena osakeyhtiön aikana on tullut useita ENPI hankkeita venäläisten ja suomalaisten kumppaneitten kanssa. Venäjä strategiaa tuotetaan muutoinkin hankerahoituksella. Myös kansallisesti (OPH, OKM, AVI, ELY) rahoitetut kehittämishankkeet ovat lisääntyneet. Niitten aiempaa ammattimaisempi hallinnointia sekä toteutusta arvostetaan sekä rahoittajien että verkostojen piirissä. Esedu on kaikessa hanketoiminnassa haluttu hallinnoija ja kumppani. Hankesalkun arvo on vakiintunut reiluun kymmeneen miljoonaan euroon, jonka vuosivolyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa. 12

14 3.5. TALOUS JA HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖMITOITUKSET Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 479. Henkilöstöryhmät Lukumäärä Koulutuspäivät/ henkilö (keskiarvo) syyskuu 2013 Opettajat (ei sivutoimisia tuntiopettajia) 254 Opetuksen tukihenkilöstö 37 ammatinohjaajat, opot, opetuksen välitön tukihenkilöstö, esim. puutarhurit, karjanhoitajat) Yhteensä 291 Muu henkilöstö 163 toimialajohtajat, koulutus ja tukipalv.päälliköt 25 Ikäjakauma (keskiarvo) Miehet / naiset 2,1 49 m: 157 (xx,x%) n: 116 (xx,x %) Yhteensä 188 Yhteensä 479 1,9 m: n: Taulukko 9: Henkilöstön määrä m: 52 n: 153 (m: 9 n: 16 ) Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys kerää vuosittain tilastoa ammatillisen toisen asteen koulutuksen karkean tason mitoituksesta. Keskimäärin ammatillisen toisen asteen tehokkuus on koko henkilöstön osalta 8 opiskelijaa yhtä henkilötyövuotta kohden. Ammattiopistossa opiskeli vuonna 2012 yhteensä laskettuna vuosiopiskelijamäärinä, mikä oli 19 opiskelija vähemmän kuin vuonna Jako ammatillisena perustutkintona suorittavien, näyttötutkintona suorittavien, muiden aikuisopiskelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden kesken näkyy kuviosta 2. 13

15 Vuosiopiskelijamäärät koulutusmuodoittain 2012 Oppisopimuskoulutus; 692; 18 % Lisäkoulutus ja muu aikuiskoulutus; 484; 12 % Näyttötutkintona suoritettava koulutus; 572; 15 % Ammatillisena perustutkintona suoritettava koulutus; 2181; 55 % Kuvio 3: Osakeyhtiön toimintojen jakautuminen vuosiopiskelijoiksi laskettuna tilikautena 2012 Tunnusluku Etelä Savon ammattiopiston osalta on noin 7,8. Luku on saatu siten, että tilinpäätöksen osaaikainen henkilöstö on ajateltu keskimäärin 60 % työaikaa noudattaviksi ja sivutoimisten tuntiopettajien osalta työaikaosuudeksi on arvioitu 50 %. Johtajia on Esedussa toimitusjohtajan lisäksi 5 ja yhteenlaskettu kulu vuonna 2013 on palkojen osalta yhteensä noin euroa. Erilaisia päällikkötasoisia tehtäviä organisaatiossa on 27 henkilötyövuotta, joista 20 on esimiestehtäviä. Päällikkötasoisten työntekijöiden kokonaiskulu on noin 2,1 miljoonaa euroa. Esedun johtamisjärjestelmässä johtajien ja päälliköiden määrät suhteessa opiskelijoiden määrään ei ole suurempi kuin vertailuorganisaatioissa. Osakeyhtiön hallitus on asettanut johtamisjärjestelmän keventämisen säästötavoitteeksi noin euroa/v vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää 4 5 henkilötyövuoden vähentämistä johtamisjärjestelmästä. 14

16 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUS Ammatillisen koulutuksen rahoitus jakaantuu ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitukseen. Koulutuksen järjestämisluvassa opetusministeriö on vahvistanut ammatillisen peruskoulutuksen vuotuiseksi opiskelijamääräksi enintään opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 yksikköhinta määräytyy opiskelijamäärän perusteella. Yksikköhinta lasketaan painotettuna eri koulutusalojen opiskelijamäärillä. Etelä Savon Koulutus Oy:n ammatillisen koulutuksen yksikköhinta vuodelle 2014 on ,84 alv 0 % euroa opiskelijaa kohden. Muun kuin kunnallisen koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan 5,2 %:lla, joka kattaa keskimääräisesti arvonlisäverosta aiheutuvat ostettujen materiaalien ja palveluiden kustannukset, jotka muulla kuin kunnallisella koulutuksen järjestäjällä jäävät koulutuksen lopullisiksi kustannuksiksi. Arvonlisäverollinen opiskelijakohtainen yksikköhinta on ,67 euroa. Kaikkiaan tulot laskevat tällä hetkellä tiedossa olevien päätösten ja arvioiden mukaan seuraavasti: Etelä Savon Koulutus Oy Toteutumaennuste Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Tuotot Ammatillinen peruskoulutus Yksikköhintarahoitus Muut tuotot Ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus Muut tuotot Työvoimakoulutus Maksullinen palvelutoiminta Oppisopimuskoulutus Yksikköhintarahoitus Muut tuotot Ulkoiset tuotot Taulukko 10: Tuottojen kehittyminen Osakeyhtiön vuoden 2013 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä noin 42,872 miljoonaa euroa, josta hankerahoituksen osuus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat 42,419 miljoonaa euroa sisältäen 1,5 miljoonan euron poistojen kattamisen. Sisäisten erien kanssa yhtiön toimintatuotot ovat 47,4 miljoonaa euroa ja kulut 46,9 miljoonaa euroa. Selkein muutos kulurakenteessa vuoteen 2012 verrattuna on tilakulujen 0,5 miljoonan euron ja henkilöstökulujen 1,2 miljoonan euron tiivistäminen. Sisäiset veloitukset on osakeyhtiössä tehty vain ravitsemispalveluiden ja ict palveluiden sekä oppisopimuskoulutuksen osalta. Tilakustannuksia ei ole budjetissa kohdennettu toimialoille, mutta niitä seurataan sisäisillä toimintakoodeilla. Tilakulujen osuus kaikkinensa on noin 17 % ulkoisista tuotoista. 15

17 Talouden tervehdyttäminen ja kehittämiseen tarvittavien resurssien varmistaminen edellyttää kulurakenteen mittavaa tervehdyttämistä niin, että henkilöstökulu on enimmillään 58 % ulkoisista tuotoista ja tilakustannuksissa pystytään saavuttamaan merkittäviä säästöjä esim. luopumalla osasta nykyisiä tiloja. Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa tarvittavat toimitilainvestoinnit Mikkelissä, Juvan kunta Juvalla ja Pieksämäen kaupunki Pieksämäellä LAADUNHALLINTA Laadunhallinnalla Etelä Savon ammattiopistossa tarkoitetaan kaikkia niitä prosesseja, järjestelmiä tai menettelytapoja, joiden avulla arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti opetus, kehitys ja tukipalveluiden toimintojen laatua. Laadunhallinta kattaa laadun suunnittelun, varmistamisen, arvioinnin ja kehittämisen ja sen tarkoituksena on auttaa toiminnan ja tulosten jatkuvassa parantamisessa. Laadukkaan opetuksen ja ohjauksen ytimenä ovat oppilaitoksemme toimintaa säätelevien lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen, ammatillisen koulutuksen laadunhallintastrategian ja laadunhallintasuosituksen periaatteiden sekä valtakunnallisen opetuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta. Etelä Savon ammattiopisto sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna Koulutuksen järjestäjä on lainsäädännön mukaan velvollinen arvioimaan antamaansa koulutusta sekä sen vaikuttavuutta. Etelä Savon ammattiopiston laadunhallinta on tavoitteellista työtä, joka perustuu nykytilan arviointiin, laadun eri osa alueiden mittaamiseen sekä arviointi ja mittaustuloksista kumpuavaan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä niistä johdettuun kehittämistyöhön ja jatkuvaan parantamiseen. Etelä Savon ammattiopistossa toimintaa ja tuloksia arvioidaan sekä itsearvioinnin että ulkoisten arviointien kautta. Myös vertaisarviointeja sekä johdon katselmuksia toteutetaan suunnitelmien mukaan. Esedussa kerätään säännöllisesti opiskelija ja asiakaspalautteita sekä seurataan yleistä asiakastyytyväisyyttä. Opiskelijapalautteet ja niiden tulokset antavat työvälineitä toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen siten, että kykenemme mukautumaan joustavasti asiakkaitten tarpeisiin. 16

18 4 TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JOHDANTOA VALTAKUNNAN TASON KEHITTÄMISLINJAUKSISTA, MAAKUNNASTA JA OPPILAITOKSESTA Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty nostaa keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Ammatillisen koulutuksen keskeisiä painopisteitä ovat työelämän tarpeet, läpäisyn parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Maakunnan näkökulmasta keskeisiä myös ammatilliselle koulutukselle asetettuja haasteita on huomioitu kehittämissuunnitelmassa. Näistä voisi mainita uuden yritystoiminnan synnyttämisen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisen, oppilaitosten ja yritysten yhteistoiminnan tiivistämisen, aluelähtöisen koulutuksen sekä laadukkaat ja ajantasaiset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt. Etelä Savon ammattiopiston keskeisiä kehittämishaasteita jatkossakin ovat keskeyttämisen vähentäminen, läpäisyn tehostaminen sekä joustavien, kustannustehokkaiden osaamisen kehittämisen ratkaisujen löytäminen. Tutkinnon uudistuksen läpiviennissä Esedu on eturivin toimija, joka ennakoiden ottaa käyttöön uudet rakenteiset tutkinnot ja niiden monimuotoiset toteutusmallit. Hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältyy seuraavia ammatillista koulutusta koskevia esityksiä, jotka on otettava huomioon kehittämissuunnitelman jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanossa: Esitetyt rakennemuutokset: - tutkintojärjestelmän uudistaminen ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus käyttöön koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen (tiivistäminen) jatkuu, toimenpideohjelma alkuvuodesta koulutuksen järjestämisluvat uudistuvat viimeistään hyväksiluku ammatillissa tutkinnoissa toteutetaan tutkintojärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä 2015 näyttötutkintojärjestelmän (aikuisten tutkintoon johtava koulutus) kehittäminen käynnistetään, ehdotukset valmiina 10/

19 Rahoituksessa tapahtuvat muutokset - koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen, tiivistetään järjestäjäverkkoa ja pyritään vahvoihin lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin. Tavoitteena parantaa koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. - rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (tutkinnot, osatutkinnot, osaamispisteet) ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan - rakenteellisen muutokseen ennakoidaan vähentävän tila ja laitekustannuksia - rahoitusjärjestelmän ja rakenteellisilla muutoksilla haetaan 195 miljoonan euron säästöjä vuonna toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen. Koulutuksessa toteutetaan tutkintojen osien ja tutkintojen järjestämiseen. Koulutuksen rahoituksessa luovutaan julkisesta rahoituksesta ammatillisessa lisäkoulutuksessa (oppilaitos ja oppisopimusmuotoinen) osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta - muun kuin tutkinnon osiin tai tutkintoihin johtavan koulutuksen julkisesta rahoituksesta luopumisella haetaan vuoden 2017 tasossa 65 miljoonan euron säästöjä lukio ja ammatillisessa koulutuksessa. 18

20 4.1. KOULUTUKSEN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN Koulutuksen vetovoiman lisääminen edellyttää oikeanlaista koulutustarjontaa mukaan lukien niin tutkintotavoitteiset koulutukset kuin kaiken muunkin koulutustarjonnan. Osa koulutuksista saattaa olla paikallisesti vetovoimaisia, mutta osalla koulutustuotteista saattaa olla jopa valtakunnallista vetovoimaa. Esedun vetovoimaa lisää hyvä opetus, jota hyvät opettajat antavat. Jotta opiskelija kokisi opiskelunsa mielekkääksi, olisi opettajilla oltava tiedot, taidot ja asenteet kohdallaan. Usein opettajan persoona on suuressa roolissa opetustyössä. Eseduun soveltuvia opettajia pyritään rekrytoimaan avoimena oleviin työtehtäviin, mutta myös nykyisen henkilökunnan täydennyskoulutus on merkittävä tekijä. Opettajien onnistumista sekä opetussuunnitelmien toteutumista seurataan (opiskelija) palautteiden avulla, ja tarvittaessa poikkeamiin puututaan riittävän varhain. Opiskelijalähtöisyys toiminnassa on vetovoimaa lisäävä tekijä. Joustavat opetusjärjestelyt antavat erilaisia mahdollisuuksia opiskeluun, jolloin myös potentiaalisten opiskelijoiden määrä kasvaa. Myös erilaiset extrat, kuten urheiluakatemiayhteistyö, mahdollisuudet kansainvälisiin vaihtoihin ym. lisäävät koulutuksen vetovoimaa. Yhtenä vetovoimaa lisäävänä tekijänä ovat myös asianmukaiset oppimisympäristöt. Tässä yhteydessä oppimisympäristöt sisältävät sekä tilat että koneet/laitteet. Oppimisympäristöjen tulisi olla nykyaikaisia, turvallisia, muunneltavia, viihtyisiä, työelämälähtöisiä, avoimia ja kaikella tavalla oppimista tukevia. Vetovoimaa on mahdollisuus lisätä markkinoinnin ja yleisen näkyvyyden avulla. Markkinoinnissa on saatava työelämä mukaan kertomaan eri alojen tulevaisuuden näkymistä. Myös eri ammattien perustietoja on hyvä kertoa uravalintaansa tekeville. Yhteistyötä peruskoulujen kanssa tiivistetään edelleen koko toimialueella. Näkyvyyttä voidaan lisätä nuorison keskuudessa ainakin sähköisen median välityksellä. Sähköiset palvelut ja verkkosivut olisi oltava optimoitu myös mobiililaitteille ja niiden käytön tehostamisessa voisi käyttää jopa yhteisömanagerointia. Vetovoiman lisäämistä pohdittaessa on määriteltävä myös tavoiteltava volyymi. Yhteiskunnallisena haasteena on koko ikäluokan kouluttaminen. Toisaalta valintaprosessin läpäisy saattaa kasvattaa opiskelumotivaatiota, mutta toisaalta tarjontaan olisi hyvä kuulua myös erilaista valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Jatko opintokelpoisuutta ammatillisen koulutuksen jälkeen on myös markkinoitava. Imu ammatti ja erikoisammattitutkintoihin on tehtävä näkyvämmäksi. Kehittämistoimenpiteet: - valtakunnallisten koulutusten markkinointi tehokkaasti eri puolilla Suomea - henkilöstön osaamisen varmistaminen rekrytoinneissa koulutuksin - koulutuksen laadun seuranta ja varmistaminen - oppimisympäristöjen houkuttelevuus - markkinointi ja yleinen näkyvyys 19

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot