SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 Rahoitus 24 Kiinteistöjen arviointi ja arvot 24 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 25 Kiinteistöyhteenveto 26 Kauppakorkeakoulu

3 3 YHTIÖSTÄ LYHYESTI Yhtiö omistaa kiinteistöjä ja huoneistoja ja vuokraa niitä pääasiallisesti tutkimusja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön perustamisvaiheessa asiakkaina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu, jotka alkaen muodostivat Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Aaltoyliopiston. Yhtiö harjoittaa toimintaansa em. toimialamäärittelynsä puitteissa ja siten, että toiminnassa pyritään huolehtimaan, että yliopistolla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. Osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen mukaisesti noudatamme kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita, jolloin vuokrasopimuskäytännöt ovat tavanomaisia, hinnoittelu kaikessa yhtiön toiminnassa on liiketaloudellista, peruskorjaukset säilyttävät kiinteistöjen arvon ja investoinnit määräytyvät liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta vertaillaan alan normaalien käytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti.

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kari Kontturi toimitusjohtaja Vuosi 2010 oli yhtiölle sen ensimmäinen täysi toimintavuosi, joskin alkuvuodesta merkittävä osa kului rutiinien käynnistämiseen ja kiinteistökannan ylläpitotoimien siirtämiseen yhtiön henkilöstölle. Henkilöstö on tullut yhtiön palvelukseen loppuvuodesta 2009 loka-joulukuun aikana, mistä syystä käytännön perehtyminen jäi osittain myös 2010 vuoden puolelle. Taloushallinnon järjestelmät ja päärutiinit saimme toimimaan jo ennen vuodenvaihdetta 2009/2010, mutta raportointi ja toiminnan seurantajärjestelmät muotoutuivat vasta alkuvuoden aikana. Johtuen juuri lyhyestä valmistautumisajasta, oli ylläpitotoimissa keskityttävä huoltotoimiin ja säännösten mukaisiin tarkastuksiin. Korjaustoiminta keskittyi akuutteihin vauriokorjauksiin. Laajempiin kunnossapitotoimiin voitiin ryhtyä vasta kesän 2010 aikana. Tästä syystä 2010 korjaus- ja kunnossapitokustannukset eivät ole vertailukelpoisia aiempien tai tulevien vuosien kanssa. Tilivuoden aikana aloitettiin prosessi Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtiölle siirtyneiden kiinteistöjen haltuun ottamiseksi, jonka takarajaksi on sovittu joulukuu Prosessi on käynnistynyt rasiteselvityksillä ja kunnallistekniikan verkostojen selvitystyöllä. Taustaa asialle luo se, että Otaniemi on aikanaan ollut yksi yhteinen hallintoalue, jota on hallinnoinut Otaniemen hoitokunta, jolle kaikki kunnallistekninen infra on kuulunut. Samalla myöskään maa-alueita ei ole aikojen saatossa jaettu rakennuskannan kehittymisen myötä vastaavasti tontteihin. Alueelle on syntynyt runsaasti kirjaamattomia ja selvittämättömiä kiinteistörasitteita putki- ja sähköjohdoista, katuliittymistä sekä VSS- ja autopaikoista. Tämä selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi 2012 alkuvuodesta, jolloin on mahdollista käynnistää kaavoitusprosessi, jossa sovitut rasitteet ja tonttijaot vahvistetaan asemakaavaan. Aalto-yliopisto on jatkanut 2009 aloittamaansa toiminnan suunnittelua tavoitteenaan tehdä toimintojensa sijoittumiseen oleellisesti vaikuttava kampuspäätös Jo tuossa päätöksessä on mahdollisesti esitetty selkeät sijoittumisratkaisut Taideteolliselle korkeakoululle ja Kauppakorkeakoululle. Mikäli em. koulujen toimintoja sijoitetaan Otaniemeen, käynnistyy yhtiöllä merkittävä uusinvestointihankeohjelma. Laajimmassa ratkaisussa investoinnit nousevat yli 500 milj. euron. Muut investoinnit ovat pääasiassa olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjausta ja keskittyvät Otaniemeen. Peruskorjausohjelman täysi käynnistäminen on myös riippuvainen Aalto-yliopiston toiminnallisen suunnittelun etenemisestä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa yliopistoopetuksen muodot ovat toisenlaiset kuin nykyisin ja edellyttävät toisenlaisia tiloja ja toisenlaista palveluinfraa. Yhtiö on kuitenkin käynnistämässä vuoden 2011 kesän aikana Otaniemen päärakennuksen peruskorjauksen ja loppuvuodesta yhteisväestönsuoja 1:n peruskorjauksen. Otaniemen kampusalueen tiivistäminen, tilojen ja rakennusten keskinäisten yhteyksien parantaminen, autoliikenteen voimakas vähentäminen ja kevyen liikenteen suosiminen edellyttävät merkittäviä maankäyttösuunnitelmien tarkistuksia. Tässä työssä Alvar Aalto -säätiöllä, Museovirastolla ja ELY-keskuksella sekä Espoon kaupungin viranomaisilla on huomattava rooli yhteistyössä aikaansaada Aalto-yliopiston tulevaisuuden kampusympäristö, joka tukee yliopiston tavoitetta olla maailmanluokassa 2020.

5 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Yhtiön kaupparekisterin mukainen nimi on Aalto Yliopistokiinteistöt Oy ja kotipaikka Espoo. Aalto Yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista toimitiloista Otaniemessä, Töölössä ja Kirkkonummella. Yhtiö vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, hoidosta sekä niihin liittyvistä tukitoimista ja kiinteistöjen kehittämisestä. Yhtiö on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä vuonna Tilikausi 2010 on yhtiön ensimmäinen täysi tilikausi (edellinen tilikausi ). Yhtiö kuuluu Aalto-korkeakoulusäätiökonserniin. Aalto-korkeakoulusäätiö on lähtien omistanut 2/3 yhtiön osakkeista Suomen valtion omistaessa loput 1/3. Edellisen tilikauden lopussa yhtiö kuului Senaatti-kiinteistöt-konserniin valtion omistaessa 100 % yhtiön osakkeista. Tehty omistusjärjestely liittyi em. yliopistouudistuksen toteuttamiseen. Osakekanta on kokonaisuudessaan yhtä osakelajia. Yhdessä tytäryhtiönsä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24:n kanssa yhtiö muodostaa konsernin. Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa yhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä. Yhtiön omistuksessa olevat kiinteistöt ja osakkeet siirtyivät yhtiölle Suomen valtiolta (Senaatti-kiinteistöiltä) osittain apporttina ja osittain kauppana. Siirtosopimusten ehtojen mukaisesti sekä kiinteistöjen tuotot että kustannukset kuuluivat Senaattikiinteistöille saakka. Tästä johtuen erityisesti tuloslaskelman ja tunnuslukujen vertailu edellisvuoteen ei kaikilta osin ole mahdollista. Tuloslaskelma ja tase Yhtiön liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (0 euroa vuonna 2009). Liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista. Vuokrataso on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Pääosa, noin 96 %, tiloista on vuokrattu Aalto-korkeakoulusäätiölle (96 % myös vuonna 2009). Loput tilat on vuokrattu yksityisille yrityksille (3 %). Yhtiön vuokratilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 1 %. Rakennusten huoneistoala on yhteensä noin m 2. Yhtiö on käynnistänyt kiinteistöjen pinta-alojen tarkistuksen, joka valmistuu vuoden 2011 aikana. Vuoden aikana on käynnistetty ylläpitotoimi ja rakennusten korjaustoiminta. Yhtiön kiinteistökanta on osittain huonokuntoista ja ennalta arvaamattomien korjausten määrä on varsin suuri (1,6 miljoonaa euroa vastaten 0,5 euroa/m 2 /kk). Tämä tilanne tulee jatkumaan joitakin vuosia. Kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (89 % budjetoidusta). Kiinteät kulut jäivät budjetoitua pienemmiksi ollen 1,2 miljoonaa euroa (81 % budjetoidusta). 65 % kiinteistä kuluista muodostuu henkilöstökuluista, joiden osalta budjetissa oli varauduttu suurempaan henkilömäärään. Muut kiinteät kulut ylittivät budjetoidun ollen yhteensä 0,4 miljoonaa TUAS-talo

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 TKK päärakennus Tunnusluvut AALTO YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY (miljoonaa euroa) *) Liikevaihto 37,9 - Myyntikate/myyntikate-% 29,4 / 77 % - Käyttökate/käyttökate-% 28,2 / 74 % - Rahoitustulos/rahoitustulos-% 24,9 / 66 % -0,5 Nettotulos/nettotulos-% 15,9 / 42 % -0,5 Kiinteistötase 276,0 277,7 Taseen loppusumma 300,3 278,5 Current ratio 7,3 - Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11 % - Omavaraisuusaste % 51 % 50 % Nettovelkaantumisaste % 66 % 90 % Nettovuokratuotto-% (tasearvo) 9,4 % - Nettovuokratuotto-% (markkina-arvo 2010) 7,0 % - * Tilikaudella 2009 ei ollut liikevaihtoa ja pitkäaikainen rahoitusjärjestely oli käynnissä. Vertailulukuina tilikaudelta 2009 esitetty lähinnä tasetta kuvaavat tunnusluvut. KONSERNI (miljoonaa euroa) 2010 Liikevaihto 38,0 Käyttökate/käyttökate-% 28,2 / 74 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 24,3 / 64 % Nettotulos/nettotulos-% 15,2 / 40 % Konsernitaseen loppusumma 302,5 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 10 % Omavaraisuusaste % 54 % Nettovelkaantumisaste % 62 % euroa (121 % budjetoidusta). Summaan sisältyy mm. yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja kiinteistöjen haltuunottoon liittyviä laki- ja konsultointipalveluja. Hallitus hyväksyi tilikauden aikana yhtiölle poistosuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö on kirjannut ensimmäistä kertaa suunnitelman mukaiset poistot siirtyneestä omaisuudesta. Poistojen yhteismäärä oli 8,9 miljoonaa euroa. Niihin sisältyy Lämpömiehenkuja 2:n purkutöihin liittyen euron ylimääräinen poisto. Tilikauden nettotulos oli 15,9 miljoonaa euroa, mikä on budjetoitua (11,3 miljoonaa euroa) suurempi johtuen mm. hoitokulujen ja erityisesti korkokulujen alittumisesta verrattuna budjettiin. Verotettavan tuloksen laskennassa yhtiö on tehnyt täysimääräiset menojäännöspoistot (EVL), joiden määrä on suunnitelman mukaisia poistoja suurempi. Tilinpäätössiirrot (2,2 miljoonaa euroa) muodostuvat tästä poistoeron lisäyksestä. Taseessa poistoeron määrä on yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 2010 tulokseen sisältyy veroja euroa. Veroja laskettaessa on huomioitu vuoden 2009 tilinpäätöksen tappio euroa. Verottaja on poikennut yhtiön jättämästä veroilmoituksesta ja vahvistanut vuoden 2009 tappioksi euroa. Verot-

7 7 tajan päätös perustuu siihen, että yhtiöllä ei verottajan mielestä ollut poisto-oikeutta Senaatti-kiinteistöiltä siirtyneistä rakennuksista verotuksessa vuonna Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä oikaisupyynnön. Mikäli verottajan nykyinen päätös jää voimaan, yhtiön yritysverot vuodelta 2010 ovat noin 3,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 13,8 miljoonaa euroa ( 13,2 vuonna 2009). Yhtiön alkavan taseen loppusumma 2010 oli 278,5 miljoonaa euroa ja päättyvän taseen loppusumma 300,3 miljoonaa euroa. Kiinteistötaseen vastaavat arvot olivat 277,7 miljoonaa euroa ja 276,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo on tilikaudella teetetyn arvion mukaan 400 miljoonaa euroa (390 miljoonaa euroa vuonna 2008). Tilikauden aikana ei valmistunut yhtään hanketta. Tilikauden vaihtuessa käynnissä olivat Lämpömiehenkuja 2:n muutos- ja saneeraustyöt, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen saneerauksen suunnittelutyöt sekä Otaniemen toimistotalon esirakennustyöt. Kiinteistöinvestoinneista on kerrottu tarkemmin Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit -kappaleessa. Yhtiön rahoitusomaisuus (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) oli tilikauden lopussa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. Rahoitusomaisuus on kertynyt tulorahoituksella. Pääosa varoista on sijoitettu vähäriskiseen rahamarkkinarahastoon. Investointien kasvaessa seuraavina vuosina likvidien varojen määrä tulee laskemaan. Rahoitus ja vakuudet Yhtiön lainakanta, 126 miljoonaa euroa, järjesteltiin vuoden 2010 alussa pitkäaikaiseksi (10 v). Pitkäaikaisella järjestelyllä konvertoitiin edellisvuoden vastaavansuuruinen lyhytaikainen laina. Lainapääomaa ei ole tilikauden aikana lyhennetty. Lainakannan korkojen suojausaste on 80 %. Korot on suojattu viiden (5) ja kymmenen (10) vuoden koronvaihtosopimuksilla. Korkokulut olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennysprofiili on rakennettu siten, että keskimääräinen lyhennysvapaa lainakauden alussa on 2,3 vuotta, jonka jälkeen lainat maksetaan pois tasalyhennyksin noin 23 vuodessa. Lainojen erääntyessä maaliskuussa 2020 lainamäärästä on jäljellä 67 %. Yhtiöllä on oikeus lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Lainojen vakuutena on kiinteistöjä ja osakkeita yhteensä noin 163 miljoonan euron arvosta (markkina-arvoarvio 2008). Konsernisuhteet, tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä muut osuudet vuoden lopussa Konserniin kuuluu tytäryhtiönä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24 (omistusosuus 68,13 %). Tytäryhtiö on ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, ja se on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiö laatii myös oman tilinpäätöksen. Konserni syntyi joulukuussa 2009, eikä konsernituloslaskelmaa siksi ole laadittu vuodelta Tunnusluvut onkin esitetty vain vuodelta Osakkuusyhtiöitä tai omistusyhteysyrityksiä ei ole, eikä taseeseen sisälly muita vähemmistö-osuuksia eri yhtiöistä tai osakeomistuksia. Sekä yhtiön että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24:n tilinpäätökset yhdistellään Aalto-korkeakoulusäätiön konsernitilinpäätökseen. Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit Tilivuonna on tehty uusi esisopimus kiinteistö- ja osakekaupoista, joilla yhtiö aikoo hankkia omistukseensa Espoon Otaniemessä sijaitsevan kongressi- ja koulutuskeskus Dipolin rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakkeet sekä ao. tontin. Kauppahinnaksi on sovittu yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, joka kaupan toteutuessa maksetaan erikseen sovituissa erissä mennessä (viimeinen erä on 55 % kauppahinnasta). Esisopimus on voimassa saakka, johon mennessä on mm. saatava ratkaisu asemakaavan määräämille puuttuville autopaikoille sekä pitkäaikainen vuokrasopimus kohteen tiloista allekirjoitetun esisopimuksen voimassaolo umpeutui ilman, että kauppojen ehdot olisivat täyttyneet. Esteenä ovat olleet sopimuksen kohteena olevan kiinteistön puuttuvat autopaikat. Toimintavuonna on jatkettu Otaniemen metroaseman suunnittelun valmistelua Länsimetro Oy:n kanssa. Metroasematontin pintarakennusten suunnittelu on kuitenkin pysäytetty loppuvuodesta johtuen Aaltoyliopiston kampuspäätöksen siirtymisestä, joka vaikuttaa Otaniemen keskeisen alueen suunnitteluaikatauluun. Varsinaisten metroasematilojen suunnittelua on kuitenkin jatkettu metron edellyttämässä aikataulussa. Yhtiö on aloittanut valmistelut Otaniemen keskeisen päärakennusaukion suunnittelukilpailun toteuttamiseksi. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla Otaniemen kampusalue yhtenäistetään ja autoliikenne poistetaan aukiolta. Hankkeen jatko odottaa Aalto-yliopiston kampuspäätöksiä. Otaniemen keskustan toimistotalohankkeen sijaintia on siirretty alkuperäisestä. Hankkeen tontin esirakentamistyöt on aloitettu tilivuonna. Investointi on runsas 13 miljoonaa euroa ja valmistuu toukokuussa Yhtiö on solminut Espoon kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen, joka koskee heinäkuussa 2010 lainvoiman saanutta asemakaavaa Otaniemessä. Kaavamuutoksella yhtiön omistamien alueiden rakennusoikeus lisääntyi yhteensä m 2. Sopimuksella yhtiö on sitoutunut kor-vaamaan kaupungille yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia yhteensä euroa. Korvaus erääntyy maksettavaksi, kun rakennuslupa ko. alueelle myönnetään tai viimeistään vuoden 2012 lopussa ( euroa) ja 2015 lopussa ( euroa). Sopimukseen liittyy vähäinen aluevaihto Espoon kaupungin kanssa. Vaihto tapahtuu vastikkeetta. Yhtiön omistukseen siirtyneisiin kiinteistöihin liittyy Otaniemessä merkittävä määrä kiinteistö- ja rakennusrasitteiden perustamistarpeita lähinnä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Selvitystyö on aloitettu ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Otaniemen alueen rakennusten peruskorjausinvestointien arvio on noin 215 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä käynnistyvät päärakennuksen 2-vaihe ja yhteisväes-

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 tönsuoja 1:n peruskorjaus. Muiden rakennusten peruskorjausten valmistelu odottaa Aalto-yliopiston kampus- ja opetusohjelmapäätöksiä. Henkilöstö ja hallinto Henkilöstön määrä tilivuoden lopussa oli 12 (vuoden 2009 lopussa 9). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 11 (4 vuonna 2009) ja henkilöstökulut nousivat yhteensä noin euroon ( euroa vuonna 2009). Toimitusjohtajana on toiminut alkaen DI MBA Kari Kontturi (s.1960). Yhtiön hallintoa hoitaa oma henkilöstö lukuun ottamatta kirjanpitoa, ostoreskontraa ja palkanlaskentaa, jotka oli ulkoistettu Visma Services Teemuaho Oy:lle saakka. Tilikauden 2011 alusta lähtien em. palveluja hoitaa Talenom Oy. Yhtiön ydintoimintojen, ylläpidon ja rakennuttamisen, johtamisesta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Yhtiöllä on kuusihenkinen hallitus, jonka jäseniä ovat olleet: saakka Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Esa Ahonen, jäsen Anne Brunila, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Kauko Viitanen, jäsen alkaen Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Anne Brunila, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Hallitus kokoontui tilivuonna seitsemän (7) kertaa. Varsinainen yhtiökokous oli Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei tilikaudella ole pidetty. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHTtilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tiukentuvien ympäristö- ja energiavaatimusten johdosta yhtiö on tilivuonna päättänyt vahvistaa osaamistaan lisäämällä henkilöstöä kehittämis- ja ympäristöosaamisen alueella. Samalla yhtiön hallitus on linjannut, että toimintaympäristöstään johtuen yhtiön on oltava alan kehityksen eturintamassa. T&k-toiminnassa on yhtiö mukana mm. GreenICT-ToVa-hankkeessa, jossa kehitetään seurantamenetelmiä, joilla on mahdollista reaaliaikaisesti seurata rakennusten energiatehokkuutta ja parantaa energiataloutta. Pohjoismaisten yliopistokiinteistöjen bench marking-hankkeessa, jossa selvitetään eri pohjoismaiden yliopistokäytössä TKK kirjasto

9 9 olevien kiinteistöjen käytön tehokkuutta sekä energiataloutta. Ecomobility City -hankkeen Sustainable Campus -osahankkeen toteuttajana, jonka osana on selvitetty mm. autoistumista, kampuspyöräratkaisuja sekä kiinteistöhuollon toiminnan tehostamisratkaisuja. Yhtiön omaehtoisena työnä on selvitetty mm. Otaniemen kaupunginosan liikenneverkkoa, pysäköintipaikkatilannetta ja pysäköintipaikkojen käyttöastetta tarkoituksena hyödyntää ao. tuloksia myöhemmin käynnistettävässä Otaniemen pysäköintipalvelujen investointien suunnittelussa. Ympäristöasiat Yhtiö on selvittänyt rakennusten energialuokat, ja pääosa rakennuksista sijoittuu kolmeen alimpaan energialuokkaan. Kaikki suurimmat rakennukset ovat energialuokissa F ja G. Energiatehokkuuden parantaminen rakennusten vaippaa parantamalla on rajallinen keino johtuen rakennuksiin kohdistuvista suojelutavoitteista. Tästä syystä parannuskeinoja ovat taloteknilliset ratkaisut ja käyttäjän toiminnan ohjaaminen energiaystävällisemmäksi. Kiinteistöjen energiankulutustiedot on esitetty alla. Tilivuonna on aloitettu selvitys mahdollisesti käyttöönotettavasta rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmästä. Mahdolliset päätökset syntyvät vuoden 2012 puolella. Yhtiö pyrkii toimillaan ja investointien yhteydessä tehtävillä ratkaisuilla edesauttamaan kampusalueen sisäisen autoliikenteen vähentämistä mm. muuttamalla autopaikat maksullisiksi ja ottamalla muutaman vuoden sisällä käyttöön liikenteenrajoituksia. Rakennustöissä ja ylläpidossa toteutetaan kattava jätteiden lajittelu. Tilivuoden lopulla on tehty Aalto-yliopiston ja yhtiön välillä sähköenergian säästösopimus, jolla on tavoitteena aikaansaada insentiivi käyttäjälle sähkön säästämiseksi. Sopimuksen mukaisesti säästöstä osa siirtyy vuokralaisen hyväksi. Tavoitteena on aikaansaada vastaavat sopimukset myös kaukolämmöstä ja vedestä. Riskit Alustava riskikartoitus koko yhtiön toiminnasta on laadittu. Erityisiä taloudellisia riskejä on Otaniemen rakennusten osittain erittäin heikko kunto, josta aiheutuu merkittäviä kosteusvaurioita ja korjauskustannuksia. Ydinreaktorista johtuvat vastuut on käsitelty erikseen sopimuksellisesti siten, ettei yhtiöllä ole vastuuta varsinaisesta reaktorista laitteineen. Yhtiöllä on normaalisisältöiset johdon ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä laajennettu kiinteistövakuutusratkaisu, jossa on huomioitu vuokrasopimusten perusteella vuokranantajalle sälytetyt poikkeuksellisen laajat vastuut irtaimistoksi luokiteltavissa nimikkeissä sekä arvokiinteistöjen korkeammat korjauskustannukset vahinkotapauksissa. Lisäksi yhtiö on vakuuttanut rakentamistoiminnan siltä osin, kun korjaushankkeita toteutetaan ilman ulkopuolista pääurakoitsijaa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuus Yhtiön ja Aalto-korkeakoulusäätiön välisissä vuokrasopimuksissa siirryttiin vuoden 2011 alusta malliin, jossa käyttäjäsähkö sisältyy vuokraan. Yhtiön sähkön ostot kasvavat siten merkittävästi. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta suojautuakseen yhtiö on tilikauden 2010 loppupuolella tehnyt ensimmäiset sähköjohdannaiskaupat. Yhtiön tulevaisuus on vahvasti sidoksissa Aalto-yliopiston toiminnan kehittymiseen. Yliopisto ei ole vielä tehnyt päätöksiä pääkampuksen sijoittumisesta. Ennen kampuspäätöstä yhtiön tulevaisuuden näkymissä olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksen valmistelu on olennaisin tavoite. Otaniemen vanhojen rakennusten peruskorjausinvestoinnit tulevat olemaan keskimäärin runsaat 20 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Investointipäätös on tehty Otaniemen toimistorakennuksesta ja hankepäätökset metroasemarakennuksesta, yhteisväestönsuoja 1:n ja Otaniemen päärakennuksen peruskorjauksista. Yhtiön omavaraisuusaste tulee vuodesta 2012 eteenpäin laskemaan. Toiminnan käyttökate riittää lähes täysin nyt tiedossa olevan peruskorjaustarpeen rahoittamiseen, mutta merkittävät uudisrakennushankkeet yhtiö rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla. Yhtiön tuotot ovat vakaat merkittävän osan ollessa sidottu pitkillä vuokrasopimuksilla, ja maksukyky säilyy hyvänä. Emoyhtiön tuloksen käsittely Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä ,19 euroa, josta tilikauden voitto on ,16 euroa. Hallitus ehdottaa Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti: Osinkona jaetaan 5,23 euroa/osake ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,19 euroa. Espoossa 11. päivänä helmikuuta 2011 Aalto Yliopistokiinteistöt Oy Hallitus Kiinteistöjen energiankulutustiedot 2010 Lämpö kwh Sähkö kwh Vesi m 3 Kulutus yhteensä Keskimääräinen kulutus kk/m 2 16,7 12,0 0,05

10 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy LIIKEVAIHTO ,15 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ,36 0,00 Ulkopuoliset palvelut ,08 0, ,44 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , , , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,90 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,72 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot ,24 70,51 Korko- ja rahoituskulut , , , ,16 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,88 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,88 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys , ,95 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot ,02 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,83 Chydenia

11 11 Tase Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,27 Koneet ja kalusto , , , ,25 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 360,28 Muut saamiset 0, ,62 Siirtosaamiset , , , ,05 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,25 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,94 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,83 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,03 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,95 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,65 Siirtovelat , , , ,96 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,96 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,94

12 TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,88 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , ,16 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,66 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) , ,05 Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) , ,96 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja , ,75 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista , ,67 Saadut korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta ,24 70,51 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,91 Liiketoiminnan rahavirta , ,91 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk , ,31 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,44 Investointien rahavirta , ,75 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0, ,86 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0, ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,86 Rahavirtojen muutos , ,20 Rahavarat tilikauden alussa ,20 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,20 Muutos , ,20

13 13 Tuloslaskelma Konserni LIIKEVAIHTO ,01 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ,50 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,10 Eläkekulut ,29 Muut henkilösivukulut , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,81 Liiketoiminnan muut kulut ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot ,01 Korko- ja rahoituskulut , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,90 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,90 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot ,02 Laskennalliset verot , ,86 Vähemmistöosuudet ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,16 Kemiantekniikka

14 TILINPÄÄTÖS Tase Konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset ja rakennelmat , ,78 Koneet ja kalusto , , , ,41 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 360,28 Muut saamiset 0, ,62 Siirtosaamiset , , , ,05 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,05 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/ tappio ,01 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Ostovelat , ,80 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,90 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,90 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,05

15 15 Rahoituslaskelma Konserni Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,90 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ,91 Rahoitustuotot ja -kulut ,89 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,70 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) ,98 Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) ,61 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja ,29 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista ,90 Saadut korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta ,01 Rahavirta ennen satunnaisia eriä ,40 Liiketoiminnan rahavirta ,40 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk ,26 Investointien rahavirta ,26 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavirtojen muutos ,14 Rahavarat tilikauden alussa ,59 Rahavarat tilikauden lopussa ,73 Muutos ,14 Kauppakorkeakoulu

16 LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yritys on perustettu vuonna Vertailutiedoissa oleva edellinen tilikausi oli pituudeltaan Konsernituloslaskelmaa vuodelta 2009 ei ole laadittu, koska konserni syntyi joulukuussa Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Käyttöomaisuushyödyke Koneet ja kalusto Henkilöautot Opetus-, tutkimus- ja toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Rakennelmat Kiinteistökoneet ja -laitteet Poistoaika ja menetelmä 4 vuoden tasapoisto 4 vuoden tasapoisto vuoden tasapoisto vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 15 vuoden tasapoisto Suunnitelman mukaisten poistojen poistosuunnitelmaa on muutettu vuonna Tilikaudella 2009 yhtiö teki suunnitelman mukaiset poistot ainoastaan toiminnan käynnistämisen jälkeen suorittamistaan pitkävaikutteisista investoinneista, jotka kohdistuivat perustettuihin toimitiloihin, niiden irtaimistoon ja tietojärjestelmiin. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24 (kotipaikka Helsinki). Sisäinen osakkeen omistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu maa-alueisiin ja rakennuksiin niiden käyvän arvon suhteessa. Rakennuksesta on kirjattu poisto emoyhtiön poistosuunnitelman mukaisesti, tasapoisto 30 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta. Venture Garage

17 17 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , , ,78 Henkilöstön palkat ja palkkiot , , ,20 Eläkekulut , , ,85 Muut henkilösivukulut , , ,93 Yhteensä , , ,76 Rahoitustuotot ja -kulut Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Korkotuotot , ,24 70,51 Muut rahoitustuotot 2 470, ,00 0,00 Korkokulut , , ,67 Muut rahoituskulut , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,16 Taseen liitetiedot Konserni - käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä Hankintameno , , , ,41 Lisäykset (+) , , , ,16 Hankintameno , , , ,57 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , , ,81 Lisäpoistot , ,00 Kertyneet poistot , , ,81 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Emoyhtiö - käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet jakalusto Yhteensä Hankintameno , , , ,25 Lisäykset (+) , , , ,16 Hankintameno , , , ,41 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 0, , , ,55 Lisäpoistot 0, ,00 0, ,00 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,86

18 LIITETIEDOT Tytäryhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24 Emoyhtiön omistusosuus-% 68,13 Osakkeet , , , Oma Pääoma ,02 Tilikauden tulos ,00 Konserniyhdistelyt yhdistelty Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Myyntisaamiset ,70 0, ,70 0,00 Siirtosaamiset Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Palkkojen pakolliset vakuutusmaksut ,32 0, ,32 0,00 Muut menoennakot , , , ,43 ALV-saaminen 0, ,62 0, ,62 Yhteensä , , , ,05 Rahoitusarvopaperit Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Kirjanpitoarvo ,00 0, ,00 0,00 Käypä arvo ,87 0, ,87 0,00 Erotus ,87 0, ,87 0,00 Johdannaissopimukset Yhtiön johdannaiset sisältävät hyödykkeenvaihtosopimuksia (sähkö) ja koronvaihtosopimuksia. Hyödykkeenvaihtosopimuksilla suojaudutaan sähkön hinnan vaihteluilta. Yhtiön kuukausittainen sähkönhankinnan keskiteho on 4 MW. Tilinpäätöshetkellä vuodelle 2011 on suojattu 100 % ja vuodelle %. Koronvaihtosopimuksilla suojaudutaan korkokulujen vaihtelulta vaihtamalla rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi. Olemassa olevilla sopimuksilla suojausaste on 80 %. Sähköjohdannaiset Määrä (MWh) Sopimusten käypä arvo (EUR) Koronvaihtosopimukset Sopimusten nimellisarvo (EUR) Sopimusten käypä arvo (EUR) Oman pääoman erittely Sidottu oma pääoma Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Osakepääoma , , ,00 Osakepääoman korotus 0,00 0, ,00 Osakepääoma , , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , , ,00

19 19 Vapaa oma pääoma SVOP-rahasto , ,86 0,00 SVOP-rahasto lisäykset 0,00 0, ,86 SVOP-rahasto , , ,86 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,83 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , ,83 Vapaa oma pääoma yhteensä , , ,03 Oma pääoma yhteensä , , ,03 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,86 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,83 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , ,83 Yhteensä , , ,03 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rakennukset , ,79 Koneet ja kalusto , ,16 Yhteensä , ,95 Rakennusosaston kirjasto

20 LIITETIEDOT Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0, ,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat ,00 0, ,00 0,00 Yhteensä ,00 0, ,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat Yhtiö on solminut Espoon kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen, joka koskee 7/2010 lainvoiman saanutta asemakaavaa Otaniemessä. Sopimuksessa määrätty korvaus erääntyy maksettavaksi, kun rakennuslupa alueelle myönnetään tai viimeistään vuoden 2012 lopussa ( euroa) ja 2015 lopussa ( euroa). Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0, ,00 0,00 Yhteensä ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lomapalkkavelka ja sosiaalikulujaksotus , , , ,62 Jaksotetut välittömät verot ,82 0, ,82 0,00 Muut siirtovelat 4 533, , , ,88 Laskennallinen verovelka (poistoerosta) , ,13 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,50 Vakuudet ja vastuusitoumukset omasta puolesta Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rahalaitoslainat , , , ,00 Kiinnitykset kiinteistöön ,00 0, ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rahalaitoslainat ,00 0, ,00 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo ,44 0, ,44 0,00 Muut vastuut omasta puolesta Leasingvuokrasopimusvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 514, , , ,00 Myöhemmin maksettavat 9 626, , , ,50 Yhteensä , , , ,50

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot