SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 Rahoitus 24 Kiinteistöjen arviointi ja arvot 24 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 25 Kiinteistöyhteenveto 26 Kauppakorkeakoulu

3 3 YHTIÖSTÄ LYHYESTI Yhtiö omistaa kiinteistöjä ja huoneistoja ja vuokraa niitä pääasiallisesti tutkimusja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön perustamisvaiheessa asiakkaina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu, jotka alkaen muodostivat Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Aaltoyliopiston. Yhtiö harjoittaa toimintaansa em. toimialamäärittelynsä puitteissa ja siten, että toiminnassa pyritään huolehtimaan, että yliopistolla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. Osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen mukaisesti noudatamme kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita, jolloin vuokrasopimuskäytännöt ovat tavanomaisia, hinnoittelu kaikessa yhtiön toiminnassa on liiketaloudellista, peruskorjaukset säilyttävät kiinteistöjen arvon ja investoinnit määräytyvät liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta vertaillaan alan normaalien käytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti.

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kari Kontturi toimitusjohtaja Vuosi 2010 oli yhtiölle sen ensimmäinen täysi toimintavuosi, joskin alkuvuodesta merkittävä osa kului rutiinien käynnistämiseen ja kiinteistökannan ylläpitotoimien siirtämiseen yhtiön henkilöstölle. Henkilöstö on tullut yhtiön palvelukseen loppuvuodesta 2009 loka-joulukuun aikana, mistä syystä käytännön perehtyminen jäi osittain myös 2010 vuoden puolelle. Taloushallinnon järjestelmät ja päärutiinit saimme toimimaan jo ennen vuodenvaihdetta 2009/2010, mutta raportointi ja toiminnan seurantajärjestelmät muotoutuivat vasta alkuvuoden aikana. Johtuen juuri lyhyestä valmistautumisajasta, oli ylläpitotoimissa keskityttävä huoltotoimiin ja säännösten mukaisiin tarkastuksiin. Korjaustoiminta keskittyi akuutteihin vauriokorjauksiin. Laajempiin kunnossapitotoimiin voitiin ryhtyä vasta kesän 2010 aikana. Tästä syystä 2010 korjaus- ja kunnossapitokustannukset eivät ole vertailukelpoisia aiempien tai tulevien vuosien kanssa. Tilivuoden aikana aloitettiin prosessi Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtiölle siirtyneiden kiinteistöjen haltuun ottamiseksi, jonka takarajaksi on sovittu joulukuu Prosessi on käynnistynyt rasiteselvityksillä ja kunnallistekniikan verkostojen selvitystyöllä. Taustaa asialle luo se, että Otaniemi on aikanaan ollut yksi yhteinen hallintoalue, jota on hallinnoinut Otaniemen hoitokunta, jolle kaikki kunnallistekninen infra on kuulunut. Samalla myöskään maa-alueita ei ole aikojen saatossa jaettu rakennuskannan kehittymisen myötä vastaavasti tontteihin. Alueelle on syntynyt runsaasti kirjaamattomia ja selvittämättömiä kiinteistörasitteita putki- ja sähköjohdoista, katuliittymistä sekä VSS- ja autopaikoista. Tämä selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi 2012 alkuvuodesta, jolloin on mahdollista käynnistää kaavoitusprosessi, jossa sovitut rasitteet ja tonttijaot vahvistetaan asemakaavaan. Aalto-yliopisto on jatkanut 2009 aloittamaansa toiminnan suunnittelua tavoitteenaan tehdä toimintojensa sijoittumiseen oleellisesti vaikuttava kampuspäätös Jo tuossa päätöksessä on mahdollisesti esitetty selkeät sijoittumisratkaisut Taideteolliselle korkeakoululle ja Kauppakorkeakoululle. Mikäli em. koulujen toimintoja sijoitetaan Otaniemeen, käynnistyy yhtiöllä merkittävä uusinvestointihankeohjelma. Laajimmassa ratkaisussa investoinnit nousevat yli 500 milj. euron. Muut investoinnit ovat pääasiassa olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjausta ja keskittyvät Otaniemeen. Peruskorjausohjelman täysi käynnistäminen on myös riippuvainen Aalto-yliopiston toiminnallisen suunnittelun etenemisestä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa yliopistoopetuksen muodot ovat toisenlaiset kuin nykyisin ja edellyttävät toisenlaisia tiloja ja toisenlaista palveluinfraa. Yhtiö on kuitenkin käynnistämässä vuoden 2011 kesän aikana Otaniemen päärakennuksen peruskorjauksen ja loppuvuodesta yhteisväestönsuoja 1:n peruskorjauksen. Otaniemen kampusalueen tiivistäminen, tilojen ja rakennusten keskinäisten yhteyksien parantaminen, autoliikenteen voimakas vähentäminen ja kevyen liikenteen suosiminen edellyttävät merkittäviä maankäyttösuunnitelmien tarkistuksia. Tässä työssä Alvar Aalto -säätiöllä, Museovirastolla ja ELY-keskuksella sekä Espoon kaupungin viranomaisilla on huomattava rooli yhteistyössä aikaansaada Aalto-yliopiston tulevaisuuden kampusympäristö, joka tukee yliopiston tavoitetta olla maailmanluokassa 2020.

5 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Yhtiön kaupparekisterin mukainen nimi on Aalto Yliopistokiinteistöt Oy ja kotipaikka Espoo. Aalto Yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista toimitiloista Otaniemessä, Töölössä ja Kirkkonummella. Yhtiö vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, hoidosta sekä niihin liittyvistä tukitoimista ja kiinteistöjen kehittämisestä. Yhtiö on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä vuonna Tilikausi 2010 on yhtiön ensimmäinen täysi tilikausi (edellinen tilikausi ). Yhtiö kuuluu Aalto-korkeakoulusäätiökonserniin. Aalto-korkeakoulusäätiö on lähtien omistanut 2/3 yhtiön osakkeista Suomen valtion omistaessa loput 1/3. Edellisen tilikauden lopussa yhtiö kuului Senaatti-kiinteistöt-konserniin valtion omistaessa 100 % yhtiön osakkeista. Tehty omistusjärjestely liittyi em. yliopistouudistuksen toteuttamiseen. Osakekanta on kokonaisuudessaan yhtä osakelajia. Yhdessä tytäryhtiönsä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24:n kanssa yhtiö muodostaa konsernin. Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa yhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä. Yhtiön omistuksessa olevat kiinteistöt ja osakkeet siirtyivät yhtiölle Suomen valtiolta (Senaatti-kiinteistöiltä) osittain apporttina ja osittain kauppana. Siirtosopimusten ehtojen mukaisesti sekä kiinteistöjen tuotot että kustannukset kuuluivat Senaattikiinteistöille saakka. Tästä johtuen erityisesti tuloslaskelman ja tunnuslukujen vertailu edellisvuoteen ei kaikilta osin ole mahdollista. Tuloslaskelma ja tase Yhtiön liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (0 euroa vuonna 2009). Liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista. Vuokrataso on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Pääosa, noin 96 %, tiloista on vuokrattu Aalto-korkeakoulusäätiölle (96 % myös vuonna 2009). Loput tilat on vuokrattu yksityisille yrityksille (3 %). Yhtiön vuokratilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 1 %. Rakennusten huoneistoala on yhteensä noin m 2. Yhtiö on käynnistänyt kiinteistöjen pinta-alojen tarkistuksen, joka valmistuu vuoden 2011 aikana. Vuoden aikana on käynnistetty ylläpitotoimi ja rakennusten korjaustoiminta. Yhtiön kiinteistökanta on osittain huonokuntoista ja ennalta arvaamattomien korjausten määrä on varsin suuri (1,6 miljoonaa euroa vastaten 0,5 euroa/m 2 /kk). Tämä tilanne tulee jatkumaan joitakin vuosia. Kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (89 % budjetoidusta). Kiinteät kulut jäivät budjetoitua pienemmiksi ollen 1,2 miljoonaa euroa (81 % budjetoidusta). 65 % kiinteistä kuluista muodostuu henkilöstökuluista, joiden osalta budjetissa oli varauduttu suurempaan henkilömäärään. Muut kiinteät kulut ylittivät budjetoidun ollen yhteensä 0,4 miljoonaa TUAS-talo

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 TKK päärakennus Tunnusluvut AALTO YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY (miljoonaa euroa) *) Liikevaihto 37,9 - Myyntikate/myyntikate-% 29,4 / 77 % - Käyttökate/käyttökate-% 28,2 / 74 % - Rahoitustulos/rahoitustulos-% 24,9 / 66 % -0,5 Nettotulos/nettotulos-% 15,9 / 42 % -0,5 Kiinteistötase 276,0 277,7 Taseen loppusumma 300,3 278,5 Current ratio 7,3 - Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11 % - Omavaraisuusaste % 51 % 50 % Nettovelkaantumisaste % 66 % 90 % Nettovuokratuotto-% (tasearvo) 9,4 % - Nettovuokratuotto-% (markkina-arvo 2010) 7,0 % - * Tilikaudella 2009 ei ollut liikevaihtoa ja pitkäaikainen rahoitusjärjestely oli käynnissä. Vertailulukuina tilikaudelta 2009 esitetty lähinnä tasetta kuvaavat tunnusluvut. KONSERNI (miljoonaa euroa) 2010 Liikevaihto 38,0 Käyttökate/käyttökate-% 28,2 / 74 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 24,3 / 64 % Nettotulos/nettotulos-% 15,2 / 40 % Konsernitaseen loppusumma 302,5 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 10 % Omavaraisuusaste % 54 % Nettovelkaantumisaste % 62 % euroa (121 % budjetoidusta). Summaan sisältyy mm. yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja kiinteistöjen haltuunottoon liittyviä laki- ja konsultointipalveluja. Hallitus hyväksyi tilikauden aikana yhtiölle poistosuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö on kirjannut ensimmäistä kertaa suunnitelman mukaiset poistot siirtyneestä omaisuudesta. Poistojen yhteismäärä oli 8,9 miljoonaa euroa. Niihin sisältyy Lämpömiehenkuja 2:n purkutöihin liittyen euron ylimääräinen poisto. Tilikauden nettotulos oli 15,9 miljoonaa euroa, mikä on budjetoitua (11,3 miljoonaa euroa) suurempi johtuen mm. hoitokulujen ja erityisesti korkokulujen alittumisesta verrattuna budjettiin. Verotettavan tuloksen laskennassa yhtiö on tehnyt täysimääräiset menojäännöspoistot (EVL), joiden määrä on suunnitelman mukaisia poistoja suurempi. Tilinpäätössiirrot (2,2 miljoonaa euroa) muodostuvat tästä poistoeron lisäyksestä. Taseessa poistoeron määrä on yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 2010 tulokseen sisältyy veroja euroa. Veroja laskettaessa on huomioitu vuoden 2009 tilinpäätöksen tappio euroa. Verottaja on poikennut yhtiön jättämästä veroilmoituksesta ja vahvistanut vuoden 2009 tappioksi euroa. Verot-

7 7 tajan päätös perustuu siihen, että yhtiöllä ei verottajan mielestä ollut poisto-oikeutta Senaatti-kiinteistöiltä siirtyneistä rakennuksista verotuksessa vuonna Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä oikaisupyynnön. Mikäli verottajan nykyinen päätös jää voimaan, yhtiön yritysverot vuodelta 2010 ovat noin 3,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 13,8 miljoonaa euroa ( 13,2 vuonna 2009). Yhtiön alkavan taseen loppusumma 2010 oli 278,5 miljoonaa euroa ja päättyvän taseen loppusumma 300,3 miljoonaa euroa. Kiinteistötaseen vastaavat arvot olivat 277,7 miljoonaa euroa ja 276,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo on tilikaudella teetetyn arvion mukaan 400 miljoonaa euroa (390 miljoonaa euroa vuonna 2008). Tilikauden aikana ei valmistunut yhtään hanketta. Tilikauden vaihtuessa käynnissä olivat Lämpömiehenkuja 2:n muutos- ja saneeraustyöt, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen saneerauksen suunnittelutyöt sekä Otaniemen toimistotalon esirakennustyöt. Kiinteistöinvestoinneista on kerrottu tarkemmin Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit -kappaleessa. Yhtiön rahoitusomaisuus (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) oli tilikauden lopussa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. Rahoitusomaisuus on kertynyt tulorahoituksella. Pääosa varoista on sijoitettu vähäriskiseen rahamarkkinarahastoon. Investointien kasvaessa seuraavina vuosina likvidien varojen määrä tulee laskemaan. Rahoitus ja vakuudet Yhtiön lainakanta, 126 miljoonaa euroa, järjesteltiin vuoden 2010 alussa pitkäaikaiseksi (10 v). Pitkäaikaisella järjestelyllä konvertoitiin edellisvuoden vastaavansuuruinen lyhytaikainen laina. Lainapääomaa ei ole tilikauden aikana lyhennetty. Lainakannan korkojen suojausaste on 80 %. Korot on suojattu viiden (5) ja kymmenen (10) vuoden koronvaihtosopimuksilla. Korkokulut olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennysprofiili on rakennettu siten, että keskimääräinen lyhennysvapaa lainakauden alussa on 2,3 vuotta, jonka jälkeen lainat maksetaan pois tasalyhennyksin noin 23 vuodessa. Lainojen erääntyessä maaliskuussa 2020 lainamäärästä on jäljellä 67 %. Yhtiöllä on oikeus lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Lainojen vakuutena on kiinteistöjä ja osakkeita yhteensä noin 163 miljoonan euron arvosta (markkina-arvoarvio 2008). Konsernisuhteet, tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä muut osuudet vuoden lopussa Konserniin kuuluu tytäryhtiönä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24 (omistusosuus 68,13 %). Tytäryhtiö on ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, ja se on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiö laatii myös oman tilinpäätöksen. Konserni syntyi joulukuussa 2009, eikä konsernituloslaskelmaa siksi ole laadittu vuodelta Tunnusluvut onkin esitetty vain vuodelta Osakkuusyhtiöitä tai omistusyhteysyrityksiä ei ole, eikä taseeseen sisälly muita vähemmistö-osuuksia eri yhtiöistä tai osakeomistuksia. Sekä yhtiön että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24:n tilinpäätökset yhdistellään Aalto-korkeakoulusäätiön konsernitilinpäätökseen. Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit Tilivuonna on tehty uusi esisopimus kiinteistö- ja osakekaupoista, joilla yhtiö aikoo hankkia omistukseensa Espoon Otaniemessä sijaitsevan kongressi- ja koulutuskeskus Dipolin rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakkeet sekä ao. tontin. Kauppahinnaksi on sovittu yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, joka kaupan toteutuessa maksetaan erikseen sovituissa erissä mennessä (viimeinen erä on 55 % kauppahinnasta). Esisopimus on voimassa saakka, johon mennessä on mm. saatava ratkaisu asemakaavan määräämille puuttuville autopaikoille sekä pitkäaikainen vuokrasopimus kohteen tiloista allekirjoitetun esisopimuksen voimassaolo umpeutui ilman, että kauppojen ehdot olisivat täyttyneet. Esteenä ovat olleet sopimuksen kohteena olevan kiinteistön puuttuvat autopaikat. Toimintavuonna on jatkettu Otaniemen metroaseman suunnittelun valmistelua Länsimetro Oy:n kanssa. Metroasematontin pintarakennusten suunnittelu on kuitenkin pysäytetty loppuvuodesta johtuen Aaltoyliopiston kampuspäätöksen siirtymisestä, joka vaikuttaa Otaniemen keskeisen alueen suunnitteluaikatauluun. Varsinaisten metroasematilojen suunnittelua on kuitenkin jatkettu metron edellyttämässä aikataulussa. Yhtiö on aloittanut valmistelut Otaniemen keskeisen päärakennusaukion suunnittelukilpailun toteuttamiseksi. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla Otaniemen kampusalue yhtenäistetään ja autoliikenne poistetaan aukiolta. Hankkeen jatko odottaa Aalto-yliopiston kampuspäätöksiä. Otaniemen keskustan toimistotalohankkeen sijaintia on siirretty alkuperäisestä. Hankkeen tontin esirakentamistyöt on aloitettu tilivuonna. Investointi on runsas 13 miljoonaa euroa ja valmistuu toukokuussa Yhtiö on solminut Espoon kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen, joka koskee heinäkuussa 2010 lainvoiman saanutta asemakaavaa Otaniemessä. Kaavamuutoksella yhtiön omistamien alueiden rakennusoikeus lisääntyi yhteensä m 2. Sopimuksella yhtiö on sitoutunut kor-vaamaan kaupungille yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia yhteensä euroa. Korvaus erääntyy maksettavaksi, kun rakennuslupa ko. alueelle myönnetään tai viimeistään vuoden 2012 lopussa ( euroa) ja 2015 lopussa ( euroa). Sopimukseen liittyy vähäinen aluevaihto Espoon kaupungin kanssa. Vaihto tapahtuu vastikkeetta. Yhtiön omistukseen siirtyneisiin kiinteistöihin liittyy Otaniemessä merkittävä määrä kiinteistö- ja rakennusrasitteiden perustamistarpeita lähinnä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Selvitystyö on aloitettu ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Otaniemen alueen rakennusten peruskorjausinvestointien arvio on noin 215 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä käynnistyvät päärakennuksen 2-vaihe ja yhteisväes-

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 tönsuoja 1:n peruskorjaus. Muiden rakennusten peruskorjausten valmistelu odottaa Aalto-yliopiston kampus- ja opetusohjelmapäätöksiä. Henkilöstö ja hallinto Henkilöstön määrä tilivuoden lopussa oli 12 (vuoden 2009 lopussa 9). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 11 (4 vuonna 2009) ja henkilöstökulut nousivat yhteensä noin euroon ( euroa vuonna 2009). Toimitusjohtajana on toiminut alkaen DI MBA Kari Kontturi (s.1960). Yhtiön hallintoa hoitaa oma henkilöstö lukuun ottamatta kirjanpitoa, ostoreskontraa ja palkanlaskentaa, jotka oli ulkoistettu Visma Services Teemuaho Oy:lle saakka. Tilikauden 2011 alusta lähtien em. palveluja hoitaa Talenom Oy. Yhtiön ydintoimintojen, ylläpidon ja rakennuttamisen, johtamisesta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Yhtiöllä on kuusihenkinen hallitus, jonka jäseniä ovat olleet: saakka Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Esa Ahonen, jäsen Anne Brunila, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Kauko Viitanen, jäsen alkaen Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Anne Brunila, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Hallitus kokoontui tilivuonna seitsemän (7) kertaa. Varsinainen yhtiökokous oli Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei tilikaudella ole pidetty. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHTtilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tiukentuvien ympäristö- ja energiavaatimusten johdosta yhtiö on tilivuonna päättänyt vahvistaa osaamistaan lisäämällä henkilöstöä kehittämis- ja ympäristöosaamisen alueella. Samalla yhtiön hallitus on linjannut, että toimintaympäristöstään johtuen yhtiön on oltava alan kehityksen eturintamassa. T&k-toiminnassa on yhtiö mukana mm. GreenICT-ToVa-hankkeessa, jossa kehitetään seurantamenetelmiä, joilla on mahdollista reaaliaikaisesti seurata rakennusten energiatehokkuutta ja parantaa energiataloutta. Pohjoismaisten yliopistokiinteistöjen bench marking-hankkeessa, jossa selvitetään eri pohjoismaiden yliopistokäytössä TKK kirjasto

9 9 olevien kiinteistöjen käytön tehokkuutta sekä energiataloutta. Ecomobility City -hankkeen Sustainable Campus -osahankkeen toteuttajana, jonka osana on selvitetty mm. autoistumista, kampuspyöräratkaisuja sekä kiinteistöhuollon toiminnan tehostamisratkaisuja. Yhtiön omaehtoisena työnä on selvitetty mm. Otaniemen kaupunginosan liikenneverkkoa, pysäköintipaikkatilannetta ja pysäköintipaikkojen käyttöastetta tarkoituksena hyödyntää ao. tuloksia myöhemmin käynnistettävässä Otaniemen pysäköintipalvelujen investointien suunnittelussa. Ympäristöasiat Yhtiö on selvittänyt rakennusten energialuokat, ja pääosa rakennuksista sijoittuu kolmeen alimpaan energialuokkaan. Kaikki suurimmat rakennukset ovat energialuokissa F ja G. Energiatehokkuuden parantaminen rakennusten vaippaa parantamalla on rajallinen keino johtuen rakennuksiin kohdistuvista suojelutavoitteista. Tästä syystä parannuskeinoja ovat taloteknilliset ratkaisut ja käyttäjän toiminnan ohjaaminen energiaystävällisemmäksi. Kiinteistöjen energiankulutustiedot on esitetty alla. Tilivuonna on aloitettu selvitys mahdollisesti käyttöönotettavasta rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmästä. Mahdolliset päätökset syntyvät vuoden 2012 puolella. Yhtiö pyrkii toimillaan ja investointien yhteydessä tehtävillä ratkaisuilla edesauttamaan kampusalueen sisäisen autoliikenteen vähentämistä mm. muuttamalla autopaikat maksullisiksi ja ottamalla muutaman vuoden sisällä käyttöön liikenteenrajoituksia. Rakennustöissä ja ylläpidossa toteutetaan kattava jätteiden lajittelu. Tilivuoden lopulla on tehty Aalto-yliopiston ja yhtiön välillä sähköenergian säästösopimus, jolla on tavoitteena aikaansaada insentiivi käyttäjälle sähkön säästämiseksi. Sopimuksen mukaisesti säästöstä osa siirtyy vuokralaisen hyväksi. Tavoitteena on aikaansaada vastaavat sopimukset myös kaukolämmöstä ja vedestä. Riskit Alustava riskikartoitus koko yhtiön toiminnasta on laadittu. Erityisiä taloudellisia riskejä on Otaniemen rakennusten osittain erittäin heikko kunto, josta aiheutuu merkittäviä kosteusvaurioita ja korjauskustannuksia. Ydinreaktorista johtuvat vastuut on käsitelty erikseen sopimuksellisesti siten, ettei yhtiöllä ole vastuuta varsinaisesta reaktorista laitteineen. Yhtiöllä on normaalisisältöiset johdon ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä laajennettu kiinteistövakuutusratkaisu, jossa on huomioitu vuokrasopimusten perusteella vuokranantajalle sälytetyt poikkeuksellisen laajat vastuut irtaimistoksi luokiteltavissa nimikkeissä sekä arvokiinteistöjen korkeammat korjauskustannukset vahinkotapauksissa. Lisäksi yhtiö on vakuuttanut rakentamistoiminnan siltä osin, kun korjaushankkeita toteutetaan ilman ulkopuolista pääurakoitsijaa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuus Yhtiön ja Aalto-korkeakoulusäätiön välisissä vuokrasopimuksissa siirryttiin vuoden 2011 alusta malliin, jossa käyttäjäsähkö sisältyy vuokraan. Yhtiön sähkön ostot kasvavat siten merkittävästi. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta suojautuakseen yhtiö on tilikauden 2010 loppupuolella tehnyt ensimmäiset sähköjohdannaiskaupat. Yhtiön tulevaisuus on vahvasti sidoksissa Aalto-yliopiston toiminnan kehittymiseen. Yliopisto ei ole vielä tehnyt päätöksiä pääkampuksen sijoittumisesta. Ennen kampuspäätöstä yhtiön tulevaisuuden näkymissä olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksen valmistelu on olennaisin tavoite. Otaniemen vanhojen rakennusten peruskorjausinvestoinnit tulevat olemaan keskimäärin runsaat 20 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Investointipäätös on tehty Otaniemen toimistorakennuksesta ja hankepäätökset metroasemarakennuksesta, yhteisväestönsuoja 1:n ja Otaniemen päärakennuksen peruskorjauksista. Yhtiön omavaraisuusaste tulee vuodesta 2012 eteenpäin laskemaan. Toiminnan käyttökate riittää lähes täysin nyt tiedossa olevan peruskorjaustarpeen rahoittamiseen, mutta merkittävät uudisrakennushankkeet yhtiö rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla. Yhtiön tuotot ovat vakaat merkittävän osan ollessa sidottu pitkillä vuokrasopimuksilla, ja maksukyky säilyy hyvänä. Emoyhtiön tuloksen käsittely Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä ,19 euroa, josta tilikauden voitto on ,16 euroa. Hallitus ehdottaa Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti: Osinkona jaetaan 5,23 euroa/osake ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,19 euroa. Espoossa 11. päivänä helmikuuta 2011 Aalto Yliopistokiinteistöt Oy Hallitus Kiinteistöjen energiankulutustiedot 2010 Lämpö kwh Sähkö kwh Vesi m 3 Kulutus yhteensä Keskimääräinen kulutus kk/m 2 16,7 12,0 0,05

10 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy LIIKEVAIHTO ,15 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ,36 0,00 Ulkopuoliset palvelut ,08 0, ,44 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , , , ,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,90 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,72 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot ,24 70,51 Korko- ja rahoituskulut , , , ,16 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,88 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,88 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys , ,95 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot ,02 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,83 Chydenia

11 11 Tase Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,27 Koneet ja kalusto , , , ,25 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 360,28 Muut saamiset 0, ,62 Siirtosaamiset , , , ,05 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,25 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,94 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,83 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,03 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,95 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,65 Siirtovelat , , , ,96 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,96 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,94

12 TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,88 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , ,16 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,66 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) , ,05 Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) , ,96 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja , ,75 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista , ,67 Saadut korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta ,24 70,51 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,91 Liiketoiminnan rahavirta , ,91 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk , ,31 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,44 Investointien rahavirta , ,75 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0, ,86 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0, ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,86 Rahavirtojen muutos , ,20 Rahavarat tilikauden alussa ,20 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,20 Muutos , ,20

13 13 Tuloslaskelma Konserni LIIKEVAIHTO ,01 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ,50 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,10 Eläkekulut ,29 Muut henkilösivukulut , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,81 Liiketoiminnan muut kulut ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot ,01 Korko- ja rahoituskulut , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,90 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,90 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot ,02 Laskennalliset verot , ,86 Vähemmistöosuudet ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,16 Kemiantekniikka

14 TILINPÄÄTÖS Tase Konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset ja rakennelmat , ,78 Koneet ja kalusto , , , ,41 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 360,28 Muut saamiset 0, ,62 Siirtosaamiset , , , ,05 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,05 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/ tappio ,01 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Ostovelat , ,80 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,90 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,90 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,05

15 15 Rahoituslaskelma Konserni Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,90 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ,91 Rahoitustuotot ja -kulut ,89 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,70 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) ,98 Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) ,61 Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja ,29 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista ,90 Saadut korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta ,01 Rahavirta ennen satunnaisia eriä ,40 Liiketoiminnan rahavirta ,40 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk ,26 Investointien rahavirta ,26 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavirtojen muutos ,14 Rahavarat tilikauden alussa ,59 Rahavarat tilikauden lopussa ,73 Muutos ,14 Kauppakorkeakoulu

16 LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yritys on perustettu vuonna Vertailutiedoissa oleva edellinen tilikausi oli pituudeltaan Konsernituloslaskelmaa vuodelta 2009 ei ole laadittu, koska konserni syntyi joulukuussa Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Käyttöomaisuushyödyke Koneet ja kalusto Henkilöautot Opetus-, tutkimus- ja toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Rakennelmat Kiinteistökoneet ja -laitteet Poistoaika ja menetelmä 4 vuoden tasapoisto 4 vuoden tasapoisto vuoden tasapoisto vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 15 vuoden tasapoisto Suunnitelman mukaisten poistojen poistosuunnitelmaa on muutettu vuonna Tilikaudella 2009 yhtiö teki suunnitelman mukaiset poistot ainoastaan toiminnan käynnistämisen jälkeen suorittamistaan pitkävaikutteisista investoinneista, jotka kohdistuivat perustettuihin toimitiloihin, niiden irtaimistoon ja tietojärjestelmiin. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24 (kotipaikka Helsinki). Sisäinen osakkeen omistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu maa-alueisiin ja rakennuksiin niiden käyvän arvon suhteessa. Rakennuksesta on kirjattu poisto emoyhtiön poistosuunnitelman mukaisesti, tasapoisto 30 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta. Venture Garage

17 17 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , , ,78 Henkilöstön palkat ja palkkiot , , ,20 Eläkekulut , , ,85 Muut henkilösivukulut , , ,93 Yhteensä , , ,76 Rahoitustuotot ja -kulut Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Korkotuotot , ,24 70,51 Muut rahoitustuotot 2 470, ,00 0,00 Korkokulut , , ,67 Muut rahoituskulut , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,16 Taseen liitetiedot Konserni - käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä Hankintameno , , , ,41 Lisäykset (+) , , , ,16 Hankintameno , , , ,57 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , , ,81 Lisäpoistot , ,00 Kertyneet poistot , , ,81 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Emoyhtiö - käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet jakalusto Yhteensä Hankintameno , , , ,25 Lisäykset (+) , , , ,16 Hankintameno , , , ,41 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 0, , , ,55 Lisäpoistot 0, ,00 0, ,00 Kertyneet poistot , , , ,55 Kirjanpitoarvo , , , ,86

18 LIITETIEDOT Tytäryhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24 Emoyhtiön omistusosuus-% 68,13 Osakkeet , , , Oma Pääoma ,02 Tilikauden tulos ,00 Konserniyhdistelyt yhdistelty Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Myyntisaamiset ,70 0, ,70 0,00 Siirtosaamiset Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Palkkojen pakolliset vakuutusmaksut ,32 0, ,32 0,00 Muut menoennakot , , , ,43 ALV-saaminen 0, ,62 0, ,62 Yhteensä , , , ,05 Rahoitusarvopaperit Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Kirjanpitoarvo ,00 0, ,00 0,00 Käypä arvo ,87 0, ,87 0,00 Erotus ,87 0, ,87 0,00 Johdannaissopimukset Yhtiön johdannaiset sisältävät hyödykkeenvaihtosopimuksia (sähkö) ja koronvaihtosopimuksia. Hyödykkeenvaihtosopimuksilla suojaudutaan sähkön hinnan vaihteluilta. Yhtiön kuukausittainen sähkönhankinnan keskiteho on 4 MW. Tilinpäätöshetkellä vuodelle 2011 on suojattu 100 % ja vuodelle %. Koronvaihtosopimuksilla suojaudutaan korkokulujen vaihtelulta vaihtamalla rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi. Olemassa olevilla sopimuksilla suojausaste on 80 %. Sähköjohdannaiset Määrä (MWh) Sopimusten käypä arvo (EUR) Koronvaihtosopimukset Sopimusten nimellisarvo (EUR) Sopimusten käypä arvo (EUR) Oman pääoman erittely Sidottu oma pääoma Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Osakepääoma , , ,00 Osakepääoman korotus 0,00 0, ,00 Osakepääoma , , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , , ,00

19 19 Vapaa oma pääoma SVOP-rahasto , ,86 0,00 SVOP-rahasto lisäykset 0,00 0, ,86 SVOP-rahasto , , ,86 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,83 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , ,83 Vapaa oma pääoma yhteensä , , ,03 Oma pääoma yhteensä , , ,03 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Konserni 2010 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,86 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,83 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , ,83 Yhteensä , , ,03 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rakennukset , ,79 Koneet ja kalusto , ,16 Yhteensä , ,95 Rakennusosaston kirjasto

20 LIITETIEDOT Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0, ,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat ,00 0, ,00 0,00 Yhteensä ,00 0, ,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat Yhtiö on solminut Espoon kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen, joka koskee 7/2010 lainvoiman saanutta asemakaavaa Otaniemessä. Sopimuksessa määrätty korvaus erääntyy maksettavaksi, kun rakennuslupa alueelle myönnetään tai viimeistään vuoden 2012 lopussa ( euroa) ja 2015 lopussa ( euroa). Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0, ,00 0,00 Yhteensä ,00 0, ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Lomapalkkavelka ja sosiaalikulujaksotus , , , ,62 Jaksotetut välittömät verot ,82 0, ,82 0,00 Muut siirtovelat 4 533, , , ,88 Laskennallinen verovelka (poistoerosta) , ,13 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,50 Vakuudet ja vastuusitoumukset omasta puolesta Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rahalaitoslainat , , , ,00 Kiinnitykset kiinteistöön ,00 0, ,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Rahalaitoslainat ,00 0, ,00 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo ,44 0, ,44 0,00 Muut vastuut omasta puolesta Leasingvuokrasopimusvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät Konserni 2010 Konserni 2009 Emoyhtiö 2010 Emoyhtiö 2009 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 514, , , ,00 Myöhemmin maksettavat 9 626, , , ,50 Yhteensä , , , ,50

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 VUOSIKERTOMUS 2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot