Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely"

Transkriptio

1 Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014

2 Sisältö 1 Tiivistelmä Ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaiheet ja tavoitteet Tilat ja rakennukset ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisessä ja toimilupahakemuksissa Ammattikorkeakoulutuksen rahoitus ja siihen tulevat muutokset AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILOJA KOSKEVAN KYSELYN KESKEISET TULOKSET Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen ja kiinteistöjen nykytilanne Ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan arvo Ylläpitokustannukset ja rakennusten rahoituspohja Rakennuskohtaisia tietoja käyttötarkoituksesta sekä yhteiskäytöstä Ammattikorkeakoulujen käytössä olevat rakennukset ja tontit Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen käyttöön liittyviä muutoksia Mikä muuttuu toimilupahakemuksien ja osakeyhtiöittämisen jälkeen? Miltä tulevaisuus näyttää - kyselyn keskeiset tulokset Liite: Kyselyn saatekirjelmä

3 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 1 Tiivistelmä Suomen Kuntaliitto selvitti ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöittämisen ja toimilupakierroksen yhteydessä ammattikorkeakoulujen kiinteistöjen ja toimitilojen nykytilanteen ja vastaajien arviot siitä, miten kiinteistöihin liittyvä omistus- ja hallintatilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa mm. koulutustehtävien ja toimipisteverkostojen kokoamisen myötä. Kysely ammattikorkeakoulujen kiinteistöistä kohdennettiin ammattikorkeakoulujen talous- ja/tai hallintojohtajille elokuussa Ammattikorkeakouluja oli opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla yhteensä 25 vuonna Kuntaliiton ammattikorkeakouluille kohdistamaan kiinteistökyselyyn vastasi 15 ammattikorkeakoulua. Kyselyn vastasi 60 % ammattikorkeakouluista. Vastanneiden ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä edustaa yhteensä 65 % kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärästä. Kyselyn tulokset koskevat pääosin vuoden 2012 tilinpäätöstietoja. Kuntien rooli Kunnat ovat merkittävällä tavalla olleet mukana rahoittamassa ja hankkimassa tiloja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Ammattikorkeakoulutoimintaa ollaan kokoamassa suurempiin yksiköihin ja muun muassa opetuspisteitä vähennetään. Tulevina vuosina ammattikorkeakoulujen käytöstä vapautuu tiloja muuhun käyttöön. Osa ammattikorkeakoulujen käytössä olevista tiloista on varta vasten rakennettu tai kunnostettu valtionavustusrahoituksella ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Kiinteistöjen omistusvaihdokset ovat pitkälti riippuvaisia paikallisesta tahtotilasta, mikä on nykyinen ja tuleva tilatarve sekä millaisia luovutus-, myynti- tai vuokra-sopimuksia paikallisesti on tehty ja tehdään jatkossa. Tilojen ikä Ammattikorkeakoulutoimintaa järjestetään hyvin eri-ikäisissä tiloissa. Osassa ammattikorkeakouluja tiloja on peruskorjattu opetustiloiksi hyödyntämällä alueella jo olevaa rakennuskantaa, jonka alkuperäinen käyttö on voinut olla esimerkiksi vanha teollisuuslaitos. Osassa taas on voimakkaasti investoitu uudiskohteisiin. Käytössä olevien rakennusten ikähaitari ulottuu uusista 2000-luvun rakennuksista 1700-luvun 2

4 lopulla rakennettuihin kiinteistöihin. Vastausten perusteella 55 % käytössä olevista rakennuksista on alun perinkin suunniteltu ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Vuokratilat Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli vuokrattuja tiloja käytössään. Vastanneista ammattikorkeakouluista on 9 toimijalla pelkästään vuokratiloja käytössään. Tämä oli 61 % vastaajien kokonaisbruttometrimäärästä. Vastaajista 6 ammattikorkeakoululla on sekä omia että vuokratiloja. Näiden osuus oli 39 % vastaajien kokonaisbruttoneliömetrimäärästä. Ammattikorkeakoulujen käyttöön vuokraavat kunnat eniten tiloja. Vastaajien kesken oli kuntaomistuksen osuus 34 % ammattikorkeakoulujen vuonna 2013 vuokraamista tiloista. Myös kuntayhtymät vuokraavat paljon tiloja, ja näiden osuus vastaajista oli yli 25 %. Näiden lisäksi lähes 14 % tiloista on kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja. Yhteensä siis kuntapohjaisten tilojen osuus on lähes 78 %. Ammattikorkeakoulupohjaisten kiinteistöosakeyhtiöiden osuus oli vajaat 5 %. Yli 22 % ammattikorkeakoulujen vuokraamista tiloista on jokin muun kuin em. omistamia tiloja. Ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja useammalta taholta ja syynä tähän lienee paikallinen ja alueellinen tarve sekä sopivien tilojen saatavuus. Tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, miten lisääntymässä määrin tiloja ollaan siirtämässä kunnallisiin tai ammattikorkeakoulujen omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Mikä tulee muuttumaan osakeyhtiöittämisen jälkeen? Kyselyyn vastanneilla 15 ammattikorkeakouluilla oli käytössään 190 rakennusta. Vastaajat arvioivat, että nykyisistä rakennuksista on ammattikorkeakoulujen käytössä viiden vuoden kuluttua vajaat 49 %. Lukumääräisesti kyse on 91 rakennuksesta nykyisten 190 rakennuksen sijaan. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee nykyisestä vajaasta bruttoneliöstä runsaaseen bruttoneliöön. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee lähes 38 % viiden vuoden sisällä. Ammattikorkeakoulujen tilanteet vaihtelevat. Vastaajista 7 ammattikorkeakoulun rakennusten määrä laskee alle puoleen nykyisestä. Yhdellä ei ole muutoksia näköpiirissä ja 7 vastaajalla rakennusten määrässä ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrässä tapahtuu joitain muutoksia. Suhteellisesti eniten vähenee kunnallisten sekä kunnallisten osakeyhtiöiden omistamien rakennusten käyttö tulevina vuosina. 3

5 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 2 Ammattikorkeakouluuudistuksen vaiheet ja tavoitteet Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistettiin vuoden 2014 alusta. Toimiluvissa säädetään ammattikorkeakoulujen koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tuli toimittaa toimilupahakemukset opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä (Kirje OKM/1/533/2013). Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. kirje ylläpitäjille (OKM/1/533/2013). Ammattikorkeakouluista muodostetaan uudistuksen toisessa vaiheessa itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Uudistuksen toisen vaiheen hallituksen esitys on tarkoitus antaa helmikuussa Valtionosuuksien kokonaisuudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoulutuksen rahoitusvastuu siirtyy kokonaan valtiolle. 2.1 Tilat ja rakennukset ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisessä ja toimilupahakemuksissa Ammattikorkeakoulu-uudistuksen eräänä keskeisenä muutoksena on rahoitusvastuun siirtyminen tulevaisuudessa valtiolle. Rahoituksen siirto valtiolle vuonna 2015 koskee ainoastaan ammattikorkeakoulutuksen käyttötaloutta. Rahoitusvastuun siirtyminen valtiolle ei sisällä ammattikorkeakoulujen käytössä olevia ja sitä varten rakennettuja tiloja. Ammattikorkeakoulujen tuli toimilupahakemuksessaan selvittää muun muassa paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa tullaan järjestämään sekä tähän liittyen ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat sekä tukipalvelut ja niihin liittyvät strategiset suunnitelmat. 4

6 Kunnat ovat merkittävällä tavalla olleet mukana rahoittamassa ja hankkimassa tiloja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Ammattikorkeakoulutoimintaa kootaan suurempiin yksiköihin ja muun muassa opetuspisteitä vähennetään. Tulevina vuosina ammattikorkeakoulujen käytöstä vapautuu tiloja muuhun käyttöön. 5

7 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely 3 Ammattikorkeakoulutuksen rahoitus ja siihen tulevat muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus ammattikorkeakouluille koostui vuoden 2013 loppuun asti perusrahoituksesta, hanke- ja tuloksellisuusrahoituksesta sekä ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoituksesta. Vuoden 2013 loppuun asti voimassa olleessa rahoitusjärjestelmässä perusrahoitusta on myönnetty ammattikorkeakoulujen käyttökustannusten rahoittamiseen. Ammattikorkeakoululle on määrätty opiskelijaa kohti yksikköhinta, jonka suuruuteen ovat vaikuttaneet sen eri koulutusaloilla oleva opiskelijamäärä sekä ammattikorkeakoulussa kahden vuoden aikana suoritettujen tutkintojen määrä. Opiskelijamäärä on laskennallinen ja se on perustunut sopimuksessa sovittuihin opiskelijamääriin. Yksikköhinnat on laskettu joka neljäs vuosi todellisten kustannusten perusteella. Vuodesta 2006 alkaen ammattikorkeakoulujen investointeja ei enää ole rahoitettu erikseen. Käyttökustannuksia ja investointeja on käsitelty samanarvoisesti sisällyttämällä kirjanpidon mukaiset poistot yksikköhinnan laskentaperusteeseen rahoitusperusteet ovat muuttuneet toiminnan tuloksellisuuteen perustuviksi. Rahoituksesta 85 % tulee määräytymään koulutukseen liittyvien tulosten (tutkintojen määrä, yli 55 opintopistettä suorittaneet jne.) perusteella ja 15 % tutkimus- ja kehitystyöhön perustuviin tuloksiin. Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on toistaiseksi osa kuntien valtionosuusjärjestelmää, mikä on merkinnyt sitä, että kunnat osallistuvat kustannuksiin asukasta kohden lasketulla rahoitusosuudella. Vuosina 2013 kuntien rahoitusosuus ammattikorkeakouluihin on noin 93 /asukas. Kunnat maksavat nykyisessä järjestelmässä 58,11 % ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Vuonna 2015 tapahtuvassa kokonaisvaltionosuusuudistuksessa ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Muutos tullaan tekemään neutraalisti kunta-valtio - rahoitussuhteessa. Kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja vastaavasti omarahoitusosuutta muiden toimintojen käyttökustannuksiin korotetaan. 6

8 4 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILOJA KOSKEVAN KYSELYN KESKEISET TULOKSET Kyselyn tarkoituksena oli selventää kuvaa ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen tulevien vuosien muutoksista sekä näihin liittyvistä investointi- ja ylläpitokustannuksista. Tästä syystä kartoitettiin ammattikorkeakoulujen näkemyksiä siitä, miten tilanne tulee muuttumaan lähivuosina ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen osalta. Kyselyllä saatiin lisätietoja ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan laajuudesta ja omistussuhteista, korjaus- ja investointitarpeesta sekä kiinteistöjen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Kiinteistöjen omistusvaihdokset ovatkin pitkälti riippuvaisia paikallisesta tahtotilasta, mikä on nykyinen ja tuleva tilatarve sekä millaisia luovutus-, myynti- tai vuokrasopimuksia paikallisesti tehdään. Kiinteistöjen tilanteen selvittäminen on kuntien kannalta merkityksellistä, sillä moni kunta vuokraa suoraan tai omistamansa kiinteistöosakeyhtiönsä kautta tiloja ammattikorkeakouluille. Kyselyn avulla saatiin karkeasti arvioiden selville nykyisen käytössä olevan kiinteistömassan laajuus ja omistuspohja sekä tilojen käyttöön liittyvä muutos seuraavien 5 vuoden aikana. 4.1 Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakoulut Kysely ammattikorkeakoulujen kiinteistöistä kohdennettiin ammattikorkeakoulujen talous- ja/tai hallintojohtajalle elokuussa Ammattikorkeakouluja oli vuonna 2013 yhteensä 25 sekä sisäasianministeriön hallinnoima poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaalla toimiva Högskolan på Åland. Ammattikorkeakoulujen omistuspohja oli kyselyn toteutusaikana seuraava: kunnallisia ammattikorkeakouluja oli 3 kuntayhtymän omistamia ammattikorkeakouluja oli 7 yksityisiä ammattikorkeakouluja oli 15. Vuonna 2014 tilanne on muuttunut oleellisesti. Ammattikorkeakouluja on 24 ja niistä valtaosa, 19 on pääosin kuntien omistamia osakeyhtiöitä, neljä muiden tahojen 7

9 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely omistamia osakeyhtiöitä; yksi AMK on koulutuskuntayhtymän vielä vuoteen 2015 asti, jolloin sekin muuttuu kuntapohjaiseksi osakeyhtiöksi. Ammattikorkeakoulukyselyyn vastasi perusjoukosta 15 ammattikorkeakoulua eli 60 % ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakouluissa opiskelee vuosittain noin opiskelijaa ja kyselyn peitto oli yli opiskelijaa. Vastanneiden ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärä edustaa yhteensä 65 % koko ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärästä kaikki opiskelijat huomioiden. Alueellisesti tarkasteltuna kyselyn 15 ammattikorkeakoulua sijoittuvat 12 maakunnan alueelle. Alueellinen peitto on 67 % Manner-Suomen 18 maakunnasta. Ammattikorkeakoulujen yhdistyminen on jo luonut vahvoja maakunnallisia korkeakouluja. Selvästi suurin osa vastanneista ammattikorkeakouluista oli osakeyhtiömuotoisia jo kyselyn toteutusaikana. Näitä oli 60 % vastanneista. Täysin kunnallisia oli vastaajien joukossa 33 % kunnalliset ja kuntayhtymät mukaan lukien sekä yksi säätiöpohjainen yksityinen (13 %) vastaajista). Osakeyhtiömuotoisten kohdalla suurin osa on kuntapohjaisia osakeyhtiöitä. Esimerkiksi ylläpitäjän omistuspohja voi jakaantua kuntien, kuntayhtymän sekä yksityisen yhdistyksen tai muun tahon muodostamaan osakeyhtiöön. Taulukko 1. Vastaajien omistuspohja Omistajarakenne Vastaajien lkm % Kunnallisia 2 13,3 Kuntayhtymäpohjaisia 3 20,0 Osakeyhtiömuotoisia 9 60,0 Yksityisiä 2 13,3 YHTEENSÄ ,0 4.2 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen ja kiinteistöjen nykytilanne Kyselyn tiedot perustuvat pääosin vuoden 2012 tilinpäätös- ja toimintatietoihin. Osa vastaajista oli lisäksi huomioinut vastauksissaan jo päätetyn ja vuonna 2014 voimaan astuvan organisaatiomuutoksen. Vastaajilla on tällä hetkellä käytössään yhteensä 190 rakennusta. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen bruttoneliömäärä yhteensä on 818 8

10 265 brm2. Vastaajien antamien tietojen perusteella kesimäärin 75 % nykyisin käytössä olevista rakennuksista on opetustiloja joko kokonaan tai osin. Vastaajista osa on ilmoittanut rakennusten kokonaisneliömäärän ja eritellyt siitä ammattikorkeakoulujen käytössä olevan osuuden. Kyselyn analyysissä on huomioitu ammattikorkeakoulujen käytössä olevat bruttoneliömäärät. Mikäli vastauksissa on ilmoitettu huoneistoneliömäärät, on tämä luku muutettu 1.4 kertoimella bruttoneliömääriksi (brm2). Analyysivaiheessa tuloksia on tarkasteltu joko suhteutettuina bruttoneliöihin tai vastaajien ilmoittamien rakennusten määriin Ammattikorkeakoulujen käytössä olevan kiinteistömassan arvo Kyselyllä kerättiin tietoa ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten ja tilojen kokonaismassasta. Kiinteistömassan rahallista arvoa kartoitettiin tase-arvon ja teknisen nykyarvon avulla. Valitettavasti kaikki vastaajat eivät eritelleet kaikkien käytössään olevien rakennusten tase-arvoa tai teknistä nykyarvoa. Ongelmana tietojen saamiselle näyttää olevan ammattikorkeakoulun käytössä olevien rakennusten omistajuuden jakautuminen monen toimijan kesken. Parhaiten saatiin tietoa ammattikorkeakoulun omistamista rakennuksista. Tase-arvoista saatiin tietoja 9 vastaajalta ja teknisestä nykyarvosta 6 vastaajalta. Vastaajien käytössä olevista rakennuksista tase-arvo ilmoitettiin 24 %:sta (45 kpl) käytössä olevia rakennuksia. Tekninen nykyarvo ilmoitettiin 22 %:sta (41 kpl) käytössä olevia rakennuksia. Vastanneiden 9 ammattikorkeakoulun tase-arvo oli yhteensä euroa ja 6 ammattikorkeakoulun teknisen nykyarvon määrä ilmoitettujen rakennusten osalta yhteensä euroa. Alla olevaan taulukkoon 2 on tase-arvo ja tekninen nykyarvo suhteutettu vastaajien lukumäärään, rakennusten lukumäärään ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrään. Taulukko 2. Tase-arvot ja tekninen nykyarvo yhteensä 9

11 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely Tase-arvot Tekninen nykyarvo Tase-arvo euroa Rakennusten lkm brm2 Arvo euroa Rakennusten lkm brm2 Vastaajakohtainen arvo Rakennuskohtainen arvo Arvo per bruttoneliö YHTEENSÄ Vastaajamäärän suhteutettuna oli vastaajakohtainen tase-arvo keskimäärin yli euroa ja tekninen nykyarvo keskimäärin lähes euroa. Rakennuskohtaiseksi tase-arvo saatiin suhteuttamalla ilmoitettujen rakennusten määrä tase-arvoihin jolloin rakennuskohtaiseksi tase-arvoksi saatiin euroa ja tekniseksi nykyarvo euroa. Yhden bruttoneliömetrin tase-arvoksi tuli saaduilla tiedoilla 670 euroa ja tekniseksi nykyarvoksi reilu euroa. 4.4 Ylläpitokustannukset ja rakennusten rahoituspohja Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina pyydettiin ilmoittamaan kiinteistöhenkilökunnan palkat ynnä muut menot, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot sekä maa-alueiden vuokrat. Vuokratiloista pyydettiin ilmoittamaan maksetut vuokrat (sisäinen ja ulkoinen vuokra) sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistöjen ylläpitokustannukset pääomakustannuksineen. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa on suuria ammattikorkeakoulukohtaisia eroja. Keskimäärin kustannukset ovat 118 /brm2/vuosi, eli yhteensä yli 96 miljoonaa euroa vuositasolla. Vastaajia ei pyydetty erittelemään ylläpitokustannuksia rakennuskohtaisesti, joten tuloksista ei suoraan selviä, miten suuri ero on vuokratun tai itse omistetun kiinteistön ylläpitokustannuksilla. Kustannustiedot on yhteensä/vastaaja. Alla olevaan taulukkoon 3 kustannustiedot on jaoteltu kahteen osaan: keskimääräiset kustannukset yhteensä niillä ammattikorkeakouluilla joilla ei ole omia kiinteistöjä, vaan kaikki tilat vuokrataan sekä keskimääräiset kustannukset yhteensä ammattikorkeakouluille, joilla on sekä omia kiinteistöjä että ulkopuolisilta vuorattuja tiloja. Taulukko 3. Kiinteistöjen hoitokustannukset /vuosi 10

12 bruttoneliöt yhteensä kustannukset yhteensä /brm2/vuosi Pelkästään vuokratiloissa toimivien hoitokustannukset (n=9) ,0 Omissa tiloissa ja osin vuokratiloissa toimivien hoitokustannukset (n=6) ,7 YHTEENSÄ ,8 Keskimäärin kiinteistöjen hoitokustannukset ovat korkeammat pelkästään vuokratiloissa olevilla ammattikorkeakouluilla, joilla kustannus/brm2/vuosi oli keskimäärin 133 euroa ja vaihteli euron välillä/brm2/vuosi. Ammattikorkeakouluilla, joilla on sekä omia että vuokratiloja, oli kustannus/brm2/vuosi keskimäärin 94 euroa ja kustannusten vaihteluväli euron välillä/brm2/vuosi. Rakennettujen rakennusten rahoituspohja Kyselyllä ei saatu selville ammattikorkeakoulujen käytössä tällä hetkellä olevien ja ammattikorkeakoulutoimintaan rakennettujen rakennusten rahoitustapoja. Kyselyn tuloksista selviää, että ammattikorkeakoulutoimintaa järjestetään hyvin eri-ikäisissä tiloissa. Osassa ammattikorkeakouluja tiloja on peruskorjattu opetustiloiksi hyödyntämällä alueella jo olevaa rakennuskantaa, jonka alkuperäinen käyttö on voinut olla esimerkiksi vanha teollisuuslaitos. Osassa taas on voimakkaasti investoitu uudiskohteisiin. Käytössä olevien rakennusten ikähaitari ulottuu uusista 2000-luvun rakennuksista 1700-luvun lopulla rakennettuihin kiinteistöihin, jotka on peruskorjattu opetuskäyttöön. 4.5 Rakennuskohtaisia tietoja käyttötarkoituksesta sekä yhteiskäytöstä Alla olevaan taulukkoon 4 on koottu tietoa nykyisin käytössä olevista rakennuksista. Vastaajat eivät toimittaneet kaikkia tietoja kaikista käytössään olevista rakennuksista, siksi rakennusten määrä (n=) vaihtelee kysymyksittäin. Tiedot ovat prosenttiosuuksia kyllä-vastauksista. Taulukosta näkyy, että 55 % nykyisin käytössä olevista 11

13 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely rakennuksista on alun perin suunniteltu ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Suuri osa, keskimäärin 75 % ilmoitetuista ammattikorkeakoulujen käytössä olevista rakennuksista on tällä hetkellä opetuskäytössä. Tiloja on myös paljon yhteiskäytössä. Pääosa yhteiskäytöstä koskee yhteistyötä toisen asteen tai muun koulutusorganisaation kanssa. Taulukko 4. Rakennusten käyttötarkoitus, alkuperäinen toiminta sekä yhteiskäyttö, kyllä-vastaukset (% ilmoitetuista määristä) Rakennusten ensisijaisena käyttötarkoituksena opetustoiminta, % -osuus keskimäärin käytössä olevista rakennuksista (n=167 rakennusta) 75 % Alunperin amk-toimintaa varten suunniteltujen %- osuus keskimäärin käytössä olevista rakennuksista (n=168 rakennusta) 55 % Käytössä olevien rakennusten yhteiskäyttö, % - osuus keskimäärin (n= 179 rakennusta) 56 % Tonttien omistus jakaantui kuntien, kuntayhtymien, ammattikorkeakoulun, kunnallisen kiinteistöosakeyhtiön, yliopiston kiinteistöosakeyhtiön, eläkeyhtiöiden, säätiöiden ja muiden yksityisen toimijoiden omistuksiin. 4.6 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevat rakennukset ja tontit Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten ikä ja korjaustarve vaihtelevat. Monella toimijalla on käytössää vanhaa rakennuskantaa kuten vanhoja teollisuuskiinteistöjä viime vuosisadalta. Lähes kaikilla on tehty viime vuosina peruskorjauksia. Investointi- ja korjaustarvetta oli seuraavien 5 vuoden sisällä 7 vastaajalla yhteensä lähes euroa, mutta tässäkään ei ole huomioitu kaikkia tulevia rakennuskohtaisia investointeja. Muita enemmän investointi- ja korjaustarvetta on niillä toimijoilla, joilla on tällä hetkellä sekä omia että vuokratiloja. Rakennustonttien pinta-alat ja omistajuus Kyselyllä kartoitettiin ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennustonttien pintaala- ja omistuspohjatietoja. Kaikkien käytössä olevien rakennusten tonttiomistuksista on erittäin vaikeaa saada tietoja, koska rakennuksen omistaja ja tonkin omistaja 12

14 voivat olla eri tahoja ja ammattikorkeakouluilla ei ole selvää tietoa vuokraamiensa rakennusten tonttijärjestelyistä. Tontteja koskevat tiedot perustuvat pääosin ammattikorkeakoulujen omistamien rakennusten tietoihin. Vastaajista 9 antoi tonttien pinta-aloihin liittyviä tietoja. Näiden perusteella tonttien pinta-ala oli yhteensä näillä 9 vastaajalla m2. Ammattikorkeakouluista osalla on omia kiinteistöjä, osalla ei. Ammattikorkeakoulu on voinut saada kuntaylläpitäjiltä kiinteistöjä osana perussopimuksen kuntaosuutta/peruspääomaa. Vastaavasti on moni ammattikorkeakoulu siirtänyt tai siirtämässä omistamiaan kiinteistöjä kiinteistöosakeyhtiöön. Vastaajista oli 3 ammattikorkeakoululla osa kiinteistöistä ammattikorkeakoulun osin tai kokonaan omistaman osakeyhtiön hallinnassa. Vastaavien kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja oli käytössään 6 vastaajalla. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat ja rakennukset Pyysimme vastaajia erittelemään rakennuskohtaisesti, onko omistaja: - kunta - kuntayhtymä - ammattikorkeakoulu - kunnallinen osakeyhtiö tai - muu Selvästi eniten käytössä olevista bruttoneliöistä oli kuntien omistamia tiloja, lähes 27 %. Seuraavaksi eniten on kuntayhtymien omistamia tiloja, lähes 25 %. Kohdan muut osuus on kolmanneksi suurin, 20 % käytössä olevista neliöistä. Tähän ryhmään kuuluvat monet yksityiset tiloja vuokraavat tahot. Ammattikorkeakoulut omistavat käytössä olevasta kokonaisuudesta vajaat 18 % ja kunnalliset osakeyhtiöt vajaat 11 %. Kyselyssä kysyimme käytössä olevien tilojen bruttoneliömäärät, josta pyysimme erittelemään ammattikorkeakoulun omistamien tilojen neliömäärään ja vuokrattujen tilojen neliömäärän. Kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakoulujen bruttoneliömäärä oli yhteensä Näistä vuokratilojen bruttoneliömäärä oli ja ammattikorkeakoulujen omien tilojen bruttoneliömäärä Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli vuokrattuja tiloja käytössään. Vuokratilojen omistuspohja Ammattikorkeakouluista oli 9 toimijalla pelkästään vuokratiloja käytössään. Tämä on 61 % vastaajien bruttometrimäärästä. Vastaajista 6 ammattikorkeakoululla on sekä omia että vuokratiloja. Näiden osuus oli 39 % vastaajien bruttoneliömäärästä. Bruttoneliöiden määrän perusteella suurin osa tiloista on vuokrattuja. Ammattikorkeakoulut omistamat käyttämistään tiloista brm2 eli 22 % 13

15 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely käytössä olevasta neliömäärästä. Suurin osa käytössä olevista tiloista oli vuokrattuja tiloja. Vuokratiloja oli lähes 78 % käytössä olevista bruttoneliömäärästä. Alla olevassa taulukossa 5 kuvataan vuokrattujen tilojen omistustaustaa. Vuokrattujen tilojen omistustaustoja pyydettiin erittelemään seuraavalla jaottelulla: - kunnan omistamia tiloja - kuntayhtymän omistamia tiloja - kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja - osakeyhtiön, jossa ammattikorkeakoulu osakkaana - muu Taulukko 5. Vuokratilojen omistuspohja (brm2) brm2 % Kunnan omistamia tiloja ,1 Kuntayhtymän omistamia tiloja ,0 Kunnallisen osakeyhtiön omistamia tiloja ,8 Osakeyhtiön, jossa ammattikorkeakoulu osakkaana, omistamia tiloja ,9 Muu ,3 YHTEENSÄ ,0 Eniten ammattikorkeakoulujen käyttöön tilojaan vuokraavat kunnat. Vastaajien tietojen pohjalta kuntaomistuksen osuus on 34 % ammattikorkeakoulujen tällä hetkellä vuokraamista tiloista. Myös kuntayhtymät vuokraavat paljon tiloja, näiden osuus on yli 25 %. Näiden lisäksi lähes 14 % tiloista on kunnallisten osakeyhtiöiden omistamia tiloja. Yhteensä siis kuntapohjaisten tilojen osuus on lähes 78 %. Ammattikorkeakoulupohjaisten kiinteistöosakeyhtiöiden osuus on vielä verraten pieni, vajaat 5 prosenttia. Yli 22 % ammattikorkeakoulujen vuokraamista tiloista on jokin muun kuin kunnan, kuntayhtymän tai kunnallisen osakeyhtiön omistamia tiloja. Muilla 14

16 tahoilla tarkoitetaan yksityisiä vuokratiloja, mitkä ovat esimerkiksi säätiöiden, yliopistojen, eläkeyhtiöiden ym. omistamia. Ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja useammalta taholta. Tätä selittää paikallinen ja alueellinen tarve sekä sopivien tilojen saatavuus. Kyselyn perusteella ei selvinnyt, missä määrin tiloja ollaan siirtämässä kunnallisiin tai ammattikorkeakoulujen omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Vuokratuloja vuokratuista tiloista Ammattikorkeakoulut saavat myös vuokratuloja tiloista, joita ne vuokraavat muille toimijoille. Vastaajista 6 vuokraa tiloja muille toimijoille, usein toiselle asteelle. Sekä tiloja vuokraavat ammattikorkeakoulut että tiloja omistavat ammattikorkeakoulut vuokraavat tiloja edelleen muille. Vuokratuloja vastaajat saavat yhteensä euroa. Vuokrattuja tiloja on yhteensä brm2. 5 Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien tilojen käyttöön liittyviä muutoksia 5.1 Mikä muuttuu toimilupahakemuksien ja osakeyhtiöittämisen jälkeen? Tällä hetkellä 15 ammattikorkeakouluilla on käytössään 190 rakennusta. Vastaajat arvioviat, että nykyisistä rakennuksista on ammattikorkeakoulujen käytössä 5 vuoden kuluttua vajaat 49 prosenttia nykyisistä rakennuksista. Lukumääräisesti kyse on 91 rakennuksesta nykyisten 190 rakennuksen sijaan. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee nykyisestä vajaasta bruttoneliöstä runsaaseen bruttoneliöön. Käytössä oleva bruttoneliömäärä laskee melkein 38 % viiden vuoden sisällä (vähennystä lähes brm2). Alla olevaan taulukkoon 6 on koottu tämän hetkinen tilanne sekä muutos 5 vuoden päästä (kyllä -vastausten määrä ja osuus). 15

17 Ammattikorkeakoulujen kiinteistö- ja toimitilakysely Taulukko 6. Ammattikorkeakoulujen käytössä olevien rakennusten määrän muutos vuoteen 2017 AMK:n käytössä olevat rakannukset 2013 AMK:n käytössä 5 v. päästä * Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt 5 v. päästä omistuksen mukaan AMK:n käytössä olevat rakannukset brm2 Rakennu sten lkm kyllä kyllä %- osuudet YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , YHTEENSÄ , Ammattikorkeakoulukohtaiset erot ovat melko suuret. Rakennusten määrä laskee 7 vastaajalla alle puoleen nykyisestä. Vastaajista 7:llä tapahtuu maltillisempia muutoksia rakennusten ja käytössä olevien bruttoneliöiden määrässä. Vain yhdellä toimijalla ei ole muutoksia näköpiirissä. Suurin vähennys kohdistuu kunnallisten toimijoiden omistamiin rakennusneliöihin. Ammattikorkeakoulujen käytössä nykyisin olevien kuntaomisteisten (kunnat, kuntayhtymät ja kunnalliset osakeyhtiöt) neliöiden määrä vähenee 5 vuoden kuluessa vajaasta bruttoneliöstä vajaaseen bruttoneliöön. Se tarkoittaa 49 % vähennystä nykytilaan. Ammattikorkeakouluilla näyttäisi säilyvän jatkossakin nykyisellä tasolla omistamiensa rakennusten ja bruttoneliöiden määrä. 16

18 Alla olevassa taulukossa 7 on kuvattu käytössä olevien bruttoneliöiden omistuksen jakautuminen tällä hetkellä sekä tilanne 5 vuoden kuluttua. Muutosta kuvataan bruttoneliöiden määrän sekä prosentuaalisen osuuden muutoksena nykytilanteeseen. Taulukko 7. Käytössä olevien rakennusten omistuspohja nyt ja 5 vuoden kuluttua (brm2) kunnat ky amk kunnallinen oy muu YHTEENSÄ Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt tällä hetkellä brm Amk:n käytössä olevat bruttoneliöt 5 v. päästä omistuksen mukaan brm erotus % -59,1-37,1-9,9-50,9-26,2-37,5 Investointi- ja korjaustarpeet seuraavien 5 vuoden sisällä Pyysimme ammattikorkeakouluja erittelemään rakennuskohtaisesti millaisia investointi- ja korjaustarpeita niillä on seuraavien 5 vuoden sisällä. Vastauksia tuli vaihtelevasti. Investointi- ja korjaustarpeiden kustannusarvio on saatujen vastausten perusteella yhteensä euroa. Korjauksia koskevaan kysymykseen saatiin vastauksia 7 ammattikorkeakoululta. Keskimääräinen korjaustarve on 5,6 miljoonaa euroa/vastaaja. Valmisteilla tai suunnitteilla olevat rakennukset vuoteen 2017 Ammattikorkeakouluilla on menossa mittaviakin rakennussuunnitelmia vuoteen 2017 mennessä. Vastausten perusteella kyse on 10 rakennuksen rakentamissuunnitelmista, jotka koskevat 7 ammattikorkeakoulua. Vastausten perusteella tarkoituksena on rakentaa yhteensä bruttoneliötä arviolta eurolla. Valmisteilla tai suunnitteilla olevien rakennusten omistajana on ammattikorkeakoulu, kaupunki, kunnallinen osakeyhtiö tai jokin muu. Rakennukset valmistuvat vuonna

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot