Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:"

Transkriptio

1 1 Perussääntö

2 Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN CS ISBN DA ISBN X DE ISBN EL ISBN EN ISBN ES ISBN ET ISBN FI ISBN FR ISBN HU ISBN IT ISBN LT ISBN LV ISBN MT ISBN NL ISBN PL ISBN X PT ISBN RO ISBN SK ISBN SL ISBN X SV ISBN Tämäjulkaisu palvelee pienoishakuteoksena.ainoastaaneuroopanunionin virallisenlehdenpainetussalaitoksessajulkaistu Euroopanunionin lainsäädäntö on todistusvoimaista. FI ISBN tammikuuta2007päivitettyversio 2 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

3 Perussääntö jamuut määräykset

4

5 Sisällys Johdanto 7 Euroopan investointipankin perussääntö 9 Muut Euroopaninvestointipankkiakoskevatmääräykset 27 Euroopanyhteisön perustamissopimuksestajohtuvatmääräykset 29 Pöytäkirja(N:o36) Euroopan yhteisöjenerioikeuksistajavapauksista 37 Pöytäkirja(N:o28)taloudellisestajasosiaalisestayhteenkuuluvuudesta; liitettyeuroopanyhteisön perustamissopimukseen 39 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

6

7 Johdanto Tässä julkaisussa on esitetty Euroopan investointipankin (EIP) perussääntö jamuut yhteisön sopimusten määräykset,jotkakoskevateip:n toimintaa. Euroopan investointipankki perustettiin Rooman sopimuksella, johon Euroopan yhteisö perustuu (Viides osa, Iosasto, 5luku) (*). EIP on oikeushenkilö, se on taloudellisesti riippumaton ja sillä on yhteisössä oma päätöksentekomekanisminsa. EIP:n perussääntö on määrätty Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa (N:o 10). Pöytäkirja on erottamaton osa tätä sopimusta (sopimuksen 311 artiklan mukaan) ja ne ovat juridisesti samanarvoisia. Valtuustolle annettuja suppeita muutosvaltuuksia (**) lukuun ottamatta perussääntöävoidaanmuuttaa ainoastaanyhteisön sopimuksiin sovellettavaa muutos- tai tarkastusmenettelyä noudattaen, siten kuin siitä on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48artiklassa sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen266 artiklassasellaisenakuin seon muutettunanizzan sopimuksella, joka allekirjoitettiin 26. helmikuuta 2001 (***). Tämä edellyttää, että muutokset tulevat voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne kukinperustuslakinsamukaisesti. Euroopanunionin laajentuessabulgariantasavallanjaromanianjäsenyyksilläasiakirjallabulgariantasavallanjaromanianliittymisehdoista(jäljempänä liittymisasiakirja), joka on liitetty 25. huhtikuuta 2005 päivättyyn liittymissopimukseen (****), Euroopan investointipankin perussääntöön tehtiin mukautuksiapankin pääomanjahallinnon osalta. (*) Maastrichtissa helmikuussa 1992 allekirjoitetussa sopimuksessa Euroopan unionista korvattiin ilmaisu Euroopantalousyhteisö ilmaisulla Euroopanyhteisö. (**) Pankin pääoman korottaminen (4 artikla, 3kohta), laskentayksikön muuttaminen (4 artikla, 1 kohta,2alakohta),hallituksenjäsentenlukumäärä(13 artikla,1kohta,2alakohta). (***) Sopimus on tullut voimaan1. päivänähelmikuuta2003. (****) Sopimus on tullut voimaan1. päivänätammikuuta2007. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

8

9 Euroopaninvestointipankin perussääntö 1.tammikuuta2007päivitettyversio 1artikla Tämän sopimuksen (*) 266 artiklalla perustetun Euroopan investointipankin, jäljempänä 'pankki',järjestäytymisessä sekä sen tehtävissä ja toiminnassa noudatetaan,mitätässäsopimuksessajatässäperussäännössämäärätään. Sen kotipaikasta päätetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella (**). 2artikla Pankin tehtävästämäärätään tämän sopimuksen 267 artiklassa. 3artikla(***) Tämän sopimuksen 266 artiklan mukaisestipankin jäseniäovat: -Belgiankuningaskunta, -Bulgariantasavalta, -Tšekintasavalta, -Tanskankuningaskunta, -Saksanliittotasavalta, -Viron tasavalta, -Helleenientasavalta, -Espanjankuningaskunta, -Ranskantasavalta, -Irlanti, -Italiantasavalta, -Kyproksentasavalta, -Latviantasavalta, -Liettuantasavalta, -Luxemburginsuurherttuakunta, -Unkarin tasavalta, -Maltantasavalta, (*) Euroopanyhteisön perustamissopimus. (**) Euroopanyhteisöjentoimielintenjatiettyjenelintenjayksikköjenkotipaikansijainnistakoskevan pöytäkirjan(n:o 8)mukaisestiEuroopaninvestointipankkion sijoitettu Luxemburgiin. (***) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

10 -Alankomaidenkuningaskunta, -Itävallantasavalta, -Puolantasavalta, -Portugalin tasavalta, -Romania, -Sloveniantasavalta, -Slovakiantasavalta, -Suomentasavalta, -Ruotsin kuningaskunta, -Ison-Britannian japohjois-irlannin yhdistynytkuningaskunta. 4artikla(*) 1. Pankin pääomaon euroa,jonkajäsenvaltiotmerkitsevät seuraavasti: Saksa Ranska Italia Yhdistynyt kuningaskunta Espanja Belgia Alankomaat Ruotsi Tanska Itävalta Puola Suomi Kreikka Portugali Tšekintasavalta Unkari Irlanti Romania Slovakia Slovenia Bulgaria Liettua Luxemburg Kypros Latvia Viro Malta (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 10 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

11 Laskentayksiköksi määritellään euro, joka on Euroopan talous- jarahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteinen raha. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa laskentayksikön määritelmää. Jäsenvaltiot ovat vastuussa ainoastaan siihen määrään asti, joka on niiden osuus merkitystäjamaksamattomastapääomasta. 2. Uudenjäsenenhyväksymisestäseuraa,ettämerkittyäpääomaa korotetaansummalla,joka vastaa uudenjäsenentuomaa pääomaa. 3. Valtuusto voi yksimielisesti päättää merkityn pääoman korottamisesta. 4. Osuutta merkitystä pääomasta ei voida siirtää, antaa vakuudeksi tai ulosmitata. 5artikla 1. Jäsenvaltiot maksavat merkittyä pääomaa määrällä, joka on keskimäärin 5prosenttia4artiklan1 kohdassamääritetyistäsummista. 2. Jos merkittyä pääomaa korotetaan, valtuusto vahvistaa maksettavan osuudenjamaksujärjestelytyksimieliselläpäätöksellään. 3. Hallintoneuvosto voi vaatia merkityn pääoman jäljellä olevan määrän maksamista, jos seon välttämätöntä, jotta pankki voisi täyttää velvoitteensa lainanantajiaankohtaan. Kukinjäsenvaltio suorittaa maksunsasuhteessaosuuteensamerkitystäpääomastajasellaisinavaluuttoina,joitapankki tarvitsee voidakseentäyttää nämä velvoitteet. 6artikla 1. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää,ettäjäsenvaltiotmyöntävätpankillekorkoatuottaviaerikoislainoja,jos jasiinämäärin kuin pankkitarvitsee tällaisialainojatiettyjen hankkeiden rahoittamiseen jahallintoneuvosto voi osoittaa, että pankki ei kykene hankkimaan tarvitsemiaanvarojapääomamarkkinoiltarahoitettavienhankkeidenluonneja tarkoitus huomioon ottaen sopivin ehdoin. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

12 2. Erikoislainoja voidaan vaatia vasta tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden alusta. Ne saavat olla yhteensä enintään 400 miljoonaa laskentayksikköäjavuodessaenintään100 miljoonaa laskentayksikköä. 3. Erikoislainojen laina-aika määräytyy niiden lainojen ja takausten laina- tai takausajan mukaan, jotka pankki aikoo myöntää käyttäen näitä erikoislainoja; sesaa olla enintään 20 vuotta. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää erikoislainojen aikaisemmasta takaisinmaksusta. 4. Erikoislainojen vuotuinen korko on 4prosenttia, jollei valtuusto ottaen huomioon pääomamarkkinoidenkehityksenjakorkotason pääomamarkkinoillapäätämuustakorkoprosentista. 5. Jäsenvaltioiden onmyönnettävä erikoislainoja suhteessa niiden osuuteenmerkitystäpääomasta;erikoislainaton maksettavakansallisenavaluuttana kuudenkuukaudenkuluessasiitäkun niitäon vaadittu. 6. Jos pankki asetetaan selvitystilaan, jäsenvaltioiden myöntämät erikoislainatmaksetaan takaisin vastakun pankin muut velat on hoidettu. 7artikla 1. Jos jäsenvaltion valuutan arvo heikkenee suhteessa 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseenlisäsuorituksella,jonkakyseinenjäsenvaltio maksaa pankille. 2. Jos jäsenvaltion valuutan arvo vahvistuu suhteessa 4 artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseensiten,että pankki suorittaa jäsenvaltiollemaksunpalautusta. 3. Jäsenvaltion valuutan suhde 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön vastaa tässä artiklassa tarkoitettua laskentayksikön ja kyseisen valuutan välistä,markkinakursseihin perustuvaa vaihtokurssia. 4. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa menetelmää,jollalaskentayksikköinäilmoitetut summatmuunnetaankansalliseksivaluutaksijapäinvastoin. 12 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

13 Valtuusto voi lisäksi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 1ja2kohdassa tarkoitetun pääoman tarkistamisesta; tarkistuksesta johtuvat maksut on suoritettava ainakin kerran vuodessa. 8artikla Pankin hallintoahoitavatjapankkiajohtavatvaltuusto,hallintoneuvosto ja hallitus. 9artikla 1. Valtuustomuodostuu jäsenvaltioidennimeämistäministereístä. 2. Valtuusto vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat, erityisesti netavoitteet,joita on tarkoitus pitää lähtökohtanayhteismarkkinoiden toteutumisenedistyessä. Sevalvoo,ettänäitäsuuntaviivojanoudatetaan. 3. Lisäksivaltuusto: a) päättää merkityn pääoman korottamisesta 4artiklan 3kohdan ja 5 artiklan2kohdanmukaisesti; b) käyttää erikoislainojakoskevia6artiklassamäärättyjävaltuuksiaan; c) käyttää 11 ja13artiklanmukaisiatoimivaltuuksiaannimittää jaerottaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä 13 artiklan 1kohdan toisen alakohdanmukaisiatoimivaltuuksiaan; d) myöntää 18artiklan1kohdassa tarkoitetunpoikkeuksen; e) hyväksyy hallintoneuvoston laatimanvuosikertomuksen; f) hyväksyy vuosittaisentaseensekätuloslaskelman; g) käyttää 4, 7, 14,17, 26 ja 27 artiklan mukaisia valtuuksiaan jatoimivaltuuksiaan; h) hyväksyy pankin työjärjestyksen. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

14 4. Valtuustolla on tämän sopimuksen ja tämän perussäännön nojalla toimivaltayksimielisesti päättää pankin toiminnan keskeyttämisestä tai tarvittaessapankin asettamisestaselvitystilaan. 10artikla Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, valtuusto tekee päätökset jäsentensä äänten enemmistöllä. Enemmistön on edustettava vähintään 50 prosenttia merkitystä pääomasta. Valtuuston äänestyksiin sovelletaan tämän sopimuksen205artiklanmääräyksiä. 11 artikla 1. Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää lainojen myöntämisestä, takausten antamisesta ja lainojen ottamisesta; sevahvistaa lainojen korot ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut; se huolehtii pankin hallinnon asianmukaisuudesta;sehuolehtii siitä,ettäpankkiajohdetaantämän sopimuksen jatämän perussäännön määräysten sekävaltuuston vahvistamien yleistensuuntaviivojenmukaisesti. Kunkin varainhoitovuoden lopussa hallintoneuvoston on annettava valtuustollekertomus sekäjulkistettavasesen jälkeen,kun seon hyväksytty. 2. Hallintoneuvostossaon 28jäsentäja18varajäsentä(*). Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Jokainenjäsenvaltio sekäkomissio nimeävätkukin yhden jäsenen. Valtuustonimittää varajäsenetviideksivuodeksikerrallaanseuraavasti: -kaksisaksanliittotasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiranskantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiitaliantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä, -yhden Espanjan kuningaskunnan japortugalin tasavallan yhteisellä sopimuksellanimeämänvarajäsenen, -yhden Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen, (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 14 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

15 -kaksitanskankuningaskunnan,helleenientasavallan,irlanninjaromanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -kaksi Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Itävallan tasavallan,suomentasavallanjaruotsin kuningaskunnanyhteiselläsopimuksella nimeämää varajäsentä, -kolme Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -yhdenkomission nimeämän varajäsenen. Hallintoneuvosto valitsee jäsenistöönsä kuusi äänioikeutta vailla olevaa asiantuntijaa:kolmenäistäjäseniksijakolmevarajäseniksi. Jäsenetja varajäsenetvoidaannimittää uudeksitoimikaudeksi. Varajäsenet saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin. Jonkin valtion tai usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikka komission nimeämät varajäsenet voivat toimia jonkin valtion, usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikkakomission nimeämien jäsenten sijaisina.varajäsenilläon äänioikeus vain silloin kunhetoimivatyhdentaiuseammanjäsenensijaisinataikunheovat12 artiklan1kohdanmukaisestisaaneettätävartenvaltuudet. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt joku varapuheenjohtajista toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana, mutta ei osallistu äänestykseen. Hallintoneuvoston jäsenetvalitaanhenkilöistä,joidenriippumattomuus ja pätevyyson kiistaton;hevastaavattyöstään yksinomaan pankille. 3. Vain jos jäsen ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät,valtuusto voi määräenemmistölläerottaa hänettehtävästään. Hallintoneuvostoeroaa,jossenvuosikertomustaeihyväksytä. 4. Joshallintoneuvoston jäsenkuolee taihäneterotetaantaikkajoskoko hallintoneuvostoeroaa,uusijäsentaiuudetjäsenetnimitetään2kohdanmääräyksiä noudattaen. Muulloin kuin koko hallintoneuvostoa uudelleen nimitettäessä,jäsenentilallenimitetäänuusijäsenjäljelläolevaksitoimikaudeksi. 5. Valtuusto vahvistaa hallintoneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot. Valtuusto vahvistaa yksimielisesti,minkälainen toimintaon ristiriidassajäsenen taivarajäsenentehtävienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

16 12 artikla 1. Kullakinhallintoneuvoston jäsenelläon yksi ääni.hän voi kaikissatilanteissa siirtää äänensä jollekulle toiselle pankin työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaistensääntöjenmukaisesti. 2. Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, hallintoneuvoston päätökset tehdään vähintään sen äänioikeutettujen jäsenten, jotka edustavat vähintään50:täprosenttiamerkitystäpääomasta,yhdenkolmasosanenemmistöllä. Määräenemmistön edellytyksenä on 18 puoltavaa ääntä ja 68 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevastajäsenmäärästämäärätään pankin työjärjestyksessä. 13 artikla 1. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa, jotka valtuusto nimittää kuudeksi vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston ehdotuksesta.samajäsenvoidaannimetäuudeksitoimikaudeksi. Valtuustovoi yksimielisestimuuttaa hallituksenjäsenmäärää. 2. Hallintoneuvoston määräenemmistöllä tekemästä ehdotuksesta valtuusto voi puolestaan määräenemmistöllä erottaa hallituksen jäseniä. 3. Hallitus vastaa puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvonnassapankin juoksevienasioidenhoitamisesta. Se valmistelee hallintoneuvoston päätökset, varsinkin lainojen ottamista ja myöntämistä sekä takausten antamista koskevat päätökset; se varmistaa näidenpäätöstentoimeenpanon. 4. Hallitus antaa lausuntonsalainojenmyöntämistä ja takaustenantamista sekälainojenottamistakoskevistaehdotuksistayksinkertaisellaenemmistöllä. 5. Valtuusto vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja sen, minkälainentoimintaon ristiriidassaheidän tehtäviensäkanssa. 16 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

17 6. Puheenjohtajataihänenollessaanestynyt,varapuheenjohtajaedustaa pankkiaoikeudellisissajamuissaasioissa. 7. Pankin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat puheenjohtajan alaisia. Puheenjohtajaottaa jaerottaa henkilöstön.henkilöstön valinnassaon henkilökohtaisten ominaisuuksien jaammatillisen pätevyyden lisäksi otettava huomioon,ettähenkilöstökoostuu tasapuolisestierijäsenvaltioidenkansalaisista. 8. Hallitus ja pankin henkilöstö ovat vastuussa yksinomaan pankille ja hoitavattehtäviääntäysin riippumattomina. 14artikla 1. Komitea, jonka muodostavat valtuuston asianomaisten pätevyyden perusteellanimittämätkolmejäsentä,tarkastaa vuosittain pankin toiminnanja kirjanpidon asianmukaisuuden. 2. Komiteavahvistaa,ettätasejatuloslaskelmavastaavattilejäjaantavat oikeankuvanpankin tilanteestasenvarojenjasitoumustensuhteen. 15artikla Pankki asioi jäsenvaltion kanssa jäsenvaltion nimeämän viranomaisen välityksellä. Rahaliikennettä hoitaessaan pankki käyttää jäsenvaltion setelipankkia tai muuta jäsenvaltion hyväksymää rahoituslaitosta. 16 artikla 1. Pankki on yhteistyössäkaikkienvastaavillaaloillatoimivienkansainvälistenjärjestöjenkanssa. 2. Pankki pyrkii tarkoituksenmukaisiin yhteistyösuhteisiin niidenmaiden pankkienjarahoituslaitosten kanssa,joihin sen toimintaulottuu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

18 17 artikla Valtuusto tulkitsee tai täydentää tämän perussäännön 9 artiklan nojalla vahvistamiaansuuntaviivojaniidenantamisenperustanaolleidenedellytysten mukaisestijäsenvaltion tai komission pyynnöstätaikkaomastaaloitteestaan. 18artikla 1. Tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaisesti pankki myöntää lainoja jäsenilleen taikka yksityisille tai julkisille yrityksille investointihankkeisiin,jotkatoteutetaanjäsenvaltioideneuroopassasijaitsevilla alueilla,josrahoitusta ei voida järjestää kohtuullisin ehdoin muista lähteistä. Pankki voi kuitenkin sellaisen poikkeuksen nojalla, jonka valtuusto myöntää yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta, myöntää lainoja kokonaisuudessaan tai osittain jäsenvaltioiden muualla kuin Euroopassa sijaitsevilla alueillatoteutettaviksitarkoitettuihin investointihankkeisiin. 2. Lainatmyönnetään,sikäli kuin mahdollista,vain josmyösmuitarahoituslähteitäkäytetään. 3. Jos pankki myöntää lainan yritykselle tai muulle yhteisölle kuin jäsenvaltiolle, se asettaa lainan saannin ehdoksi sen jäsenvaltion takauksen, jonka alueellahanketoteutetaan,taimuut riittävät vakuudet. 4. Pankki voi taata julkisten tai yksityisten yritysten taikka yhteisöjen lainat, jotka on otettu sopimuksen 267 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamista varten. 5. Pankin myöntämienlainojenjasenantamientakaustenkokonaismääräsaa olla enintään250prosenttia merkitystä pääomasta. 6. Pankki suojautuu valuuttariskeiltä ottamalle laina- jatakaussopimuksiin aiheellisiksi katsomansaehdot. 18 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

19 19artikla 1. Pankin myöntämien lainojen korkotaso ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut mukautetaan pääomamarkkinoilla vallitseviin olosuhteisiin ja lasketaan siten, että pankki voi niistä saamillaan tuloilla täyttää velvoitteensa, maksaa kulunsa ja perustaa 24artiklanmukaisestivararahaston. 2. Pankki ei myönnä koronalennusta. Jos koronalennus vaikuttaa suotavalta rahoitettavan hankkeen erityisluonteen vuoksi, asianomainen jäsenvaltio tai joku muu voi myöntää korkotukea, sikäli kuin se on tämän sopimuksen 87 artiklanmääräystenmukaista. 20artikla Pankki noudattaa lainananto- ja takaustoiminnassaanseuraavia periaatteita: 1. Sehuolehtii siitä,ettävarojakäytetään yhteisön edun kannaltamahdollisimmanjärkevästi. Sevoi myöntää lainoja ja antaa takauksia vain; a) jos korot ja kuoletukset saadaan hoidetuiksi toiminnasta saatavalla tuotolla kyseen ollessa tuotantoyritysten toteuttamista hankkeista tai jos muidenhankkeidenosaltavaltio,jossahanketoteutetaan,sitoutuu vastaamaanniistätaikkaniidenhoitovarmistetaanmuillatavoin;ja b) jos hankkeen toteuttaminen lisää taloudellista tuottavuutta yleensä ja edistää yhteismarkkinoidentoteuttamista. 2. Se eihanki osuuksia yrityksistä eikä ota vastuuta niiden hallinnosta, elleitämäolevälttämätöntäpankin oikeuksienturvaamiseksisenvarmistaessa saataviensatakaisinmaksun. 3. Se voi siirtää saatavansa pääomamarkkinoille ja tätä varten vaatia lainanottajiaanlaskemaanliikkeeseenjoukkovelkakirjojataimuitaarvopapereita. 4. Pankki tai jäsenvaltiot eivät saa asettaa lainoille ehtoja, jotka edellyttävätlainaksiannettujenvarojenkäyttämistäjossakintietyssäjäsenvaltiossa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

20 5. Pankki voi asettaa lainojen ehdoksi, että hankkeista järjestetään kansainvälinentarjouskilpailu. 6. Pankki ei rahoita hanketta eikä osallistu hankkeen rahoittamiseen, jos jäsenvaltio,jonkaalueella hankeon toteutettava,vastustaa hanketta. 21 artikla 1. Laina-jatakaushakemuksetosoitetaanpankillejoko komission taisen jäsenvaltion välityksellä,jonkaalueellahankeaiotaan toteuttaa.yritysvoi myös hakea lainaa taitakausta suoraanpankilta. 2. Komission välitykselläjätetyistähakemuksistapyydetään sen jäsenvaltion lausunto, jonka alueella hanke aiotaan toteuttaa. Jäsenvaltion välityksellä jätetyistä hakemuksista pyydetään komission lausunto. Yrityksen suoraan jättämä hakemus saatetaan asianomaisen jäsenvaltion ja komission käsiteltäväksi. Asianomaistenjäsenvaltioiden jakomission on annettavalausuntonsakahdenkuukaudenkuluessa.josvastaustaeisaadatässäajassa,pankki saa olettaa, etteikyseistähankettavastusteta. 3. Hallintoneuvosto ratkaisee niitä laina- jatakaushakemuksia koskevat asiat,jotkahallitus on saattanut senkäsiteltäviksi. 4. Hallitus tutkii, ovatko sen käsiteltäviksi saatetut laina- jatakaushakemuksettämänperussäännön,etenkin 20artiklanmukaisia.Joshallitus puoltaa lainan myöntämistä tai takauksen antamista, se toimittaa sopimusluonnoksen hallintoneuvostolle;hallitus voi myösasettaa puoltavallelausunnolleen välttämättömiksikatsomiaanedellytyksiä.joshallitus vastustaa lainanmyöntämistä taitakauksenantamista,setoimittaa asiakirjathallintoneuvostollelausuntonsa kanssa. 5. Jos hallituksen lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisestimyöntää lainantaiantaa takauksen. 6. Jos komission lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisesti myöntää lainan tai antaa takauksen; tällöin komission nimeämänä nimitettyjäseneiosallistu äänestykseen. 7. Jos sekä hallituksen että komission lausunto ovat kielteiset, hallintoneuvostoeisaa myöntää lainaa taiantaa takausta. 20 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

21 22 artikla 1. Pankki lainaa tehtäviensätoteuttamiseksitarvittavatvaratkansainvälisiltäpääomamarkkinoilta. 2. Pankki voi lainata jäsenvaltion pääomamarkkinoilta joko sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan kotimaisiin liikkeeseenlaskuihin tai, jos jäsenvaltiossaeioletällaistalainsäädäntöä,kunkyseinenjäsenvaltio japankki ovatsopineetyhteistoiminnastajaovatyhtämieltälainasta. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset voivat evätä suostumuksensavain,joskyseisenvaltion pääomamarkkinoillaon pelättävissävakaviahäiriöitä. 23 artikla 1. Pankki voi käyttää käytettävissään olevat varat, joita se eivälittömästi tarvitsevelvoitteidensatäyttämiseksi,seuraavasti: a) sevoi tehdäsijoituksiarahamarkkinoilla; b) sevoi, jollei 20 artiklan 2kohdan määräyksistä muuta johdu, ostaa ja myydä itse liikkeeseenlaskemiaan tai lainanottajiensa liikkeeseenlaskemia arvopapereita; c) sevoi suorittaa muitatehtäväänsäkuuluviarahoitustoimia. 2. Hoitaessaan sijoituksiaan pankki ei harjoita valuutta-arbitraasia, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä pankin lainaustoiminnan taikka sen liikkeeseenlaskemista lainoista tai antamista takauksista johtuvien velvoitteiden täyttämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan määräysten soveltamista. 3. Pankki toimii tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla yhteisymmärryksessä jäsenvaltioidentoimivaltaistenviranomaistentaisetelipankkienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

22 24artikla 1. Perustetaan asteittain vararahasto, joka on 10 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvosto voi päättää lisärahastojen perustamisesta, jos se on perusteltua pankin sitoumusten kannalta. Kunnes vararahasto ontäysimääräinen,sinnesiirretään: a) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytjäsenvaltioiden5artiklanmukaanmaksettavistamääristä,ja b) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytaalakohdassatarkoitettujenlainojentakaisinmaksustasaaduistavaroista, sikäli kuin näitä korkotuloja ei tarvita pankin velvoitteiden täyttämiseen tai kulujenmaksamiseen. 2. Vararahaston varat on sijoitettava siten, että ne ovat milloin tahansa käytettävissärahaston tarkoituksiin. 25artikla 1. Pankki saa milloin tahansa muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa toisen jäsenvaltion valuutaksi toteuttaakseen tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaiset rahoitustoimet ja ottaen huomioon tämän perussäännön 23 artiklan määräykset. Jos pankilla on rahaa tairahaksimuunnettaviavarojavaluuttoina,joitasetarvitsee,sevälttää tällaisia valuutanvaihtojaniin paljon kuin mahdollista. 2. Pankki voi muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa kolmannen maan valuutaksi ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. 3. Pankki voi vapaasti käyttää sitä osaa pääomastaan, joka on maksettu kultanataivaihdettavinavaluuttoina,sekäyhteisön ulkopuolisiltamarkkinoilta lainattuavaluuttaa. 4. Jäsenvaltiot sitoutuvat asettamaan pankin velallisten käyttöön valuuttaa, jota ne tarvitsevat pankin myöntämien tai takaamien, jäsenvaltioiden alueellatoteutettaviahankkeitavartenannettujenlainojenpääomantakaisinmaksuunjakorkojenmaksuun. 22 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

23 26 artikla Jos jäsenvaltio ei täytä sille tämän perussäännön mukaan kuuluvia jäsenyysvelvoitteitaan, erityisesti velvoitettaan maksaa osuutensa merkitystä pääomasta tai erikoislainansa taikka huolehtia ottamiensa lainojen hoitamisesta, valtuusto voi määräenemmistöllä tekemällään päätöksellä keskeyttää lainojen myöntämisen jatakausten antamisen kyseiselle jäsenvaltiolle tai sen kansalaisille. Tällainen päätös ei vapauta kyseistä jäsenvaltiota tai sen kansalaisia velvoitteista,joitaniilläon pankkiakohtaan. 27 artikla 1. Jos valtuusto päättää keskeyttää pankin toiminnan, kaikki toiminta on lopetettavaviipymättä,sellaisiatoimialukuunottamatta,jotkaovatvälttämättömiä pankin varojen käyttämisen, turvaamisen jasäilyttämisen sekä sitoumusten täyttämisenvarmistamiseksiasianmukaisellatavalla. 2. Jospankki asetetaanselvitystilaan,valtuustovalitsee selvitysmiehetja antaa heilleohjeetselvitysmenettelynhoitamisesta. 28artikla 1. Pankilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. 2. Pankin omaisuus on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. 29artikla Pankin ja sen velkojien, lainanottajien tai muiden väliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessakansallisessatuomioistuimessa,jolleiyhteisön tuomioistuimelle annetustatoimivallastamuutajohdu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

24 Pankilla on oltava kotipaikka kussakin jäsenvaltiossa. Se voi kuitenkin sopimuksin määrätä erityisestä oikeuspaikasta tai päättää välitysmenettelyn käyttämisestä. Pankin omaisuutta ja varojaei saa ulosmitata eivätkä nesaa olla pakkotäytäntöönpanon kohteenamuutoin kuin tuomioistuimen päätöksellä. 30artikla(*) 1. Valtuusto voi yksimielisesti päättää perustaa Euroopan investointirahaston,jokaon oikeushenkilö jataloudellisesti itsenäinen,jajonkaperustajajäsenenäon pankki. 2. Valtuusto hyväksyy Euroopan investointirahaston perussäännön. Perussäännössä vahvistetaan etenkin rahaston tavoitteet, rakenne, pääoma, jäsenet, varat, interventiokeinot, tarkastusta koskevat säännöt sekä pankin ja rahaston toimielintenvälisetsuhteet. 3. Senestämättä,mitä20artiklan2kohdassamäärätään,pankki voi osallistua rahaston hoitoon ja osallistua rahaston pääoman merkitsemiseen aina valtuuston yksimielisesti vahvistamaanmääräänasti. 4. Euroopan yhteisövoi tullarahaston jäseneksi jaosallistuasen pääoman merkitsemiseen. Rahaston tavoitteiden toteuttamisesta kiinnostuneet rahoituslaitoksetvoidaan kutsuapankin jäseniksi. 5. Rahastoon,sentoimielintenjäseniin niidenhoitaessatehtäviäänjasen henkilökuntaan sovelletaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen eriokeuksista ja vapauksista. Rahasto onmuun muassa vapautettu kaikista veroista ja verojen luonteisista maksuista sen pääoman korottamisen yhteydessä samoin kuin erilaisista näihin toimiin rahaston kotipaikan valtiossa mahdollisesti liittyvistä muodolli- (*) Euroopan investointirahasto (EIR) perustettiin pankin valtuuston 25. päivänä toukokuuta 1994 tekemällä päätöksellä, jota edelsi 25. päivänä maaliskuuta 1993 annettu säädös Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta, jolla valtuustolle annetaan toimivaltuudet Euroopaninvestointirahaston perustamiseksi(eyvll-sarjan:o173, ). 24 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

25 suuksista. Rahaston purkamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei liioin kannetaveroa.myöskään rahaston tai sen toimielinten toimintaanniiden hoitaessa sääntömääräisiä tehtäviään ei sovelleta liikevaihtoon perustuvaa verotusta. Kuitenkin osingot, voitto-osuudet tai rahastosta muussa muodossa saatavat etuudet, joihin muilla jäsenillä kuin Euroopan yhteisöllä ja pankilla on oikeus,ovatkulloinkin sovellettavanlainsäädännön alaisia. 6. Yhteisön tuomioistuin on toimivaltainen jäljempänä määrätyin rajoituksin käsittelemään rahaston toimielinten toimenpiteitä koskevat riidat. Tällaista toimenpidettä koskevan kanteen voi nostaa rahastonjäsen kyseisessä ominaisuudessaantaijäsenvaltio tämänsopimuksen230artiklannojalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

26

27 Muut Euroopaninvestointipankkia koskevatmääräykset 27

28

29 Euroopanyhteisön perustamissopimuksesta johtuvatmääräykset 9artikla Perustetaan Euroopaninvestointipankki,jokatoimii silletälläsopimuksella sekäsiihenliitetylläperussäännölläannettujentoimivaltuuksienrajoissa. 87artikla 1. Jolleitässäsopimuksessatoisin määrätä,jäsenvaltionmyöntämätaikka valtion varoistamuodossa tai toisessa myönnettytuki,joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, eisovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 2. Yhteismarkkinoillesoveltuu: a) yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään harjoittamattasyrjintää tuotteidenalkuperänperusteella; b) tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi; c) tuki sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut, jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. 3. Yhteismarkkinoillesoveltuvanavoidaanpitää: a) tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisenalhainen tai joillavajaatyöllisyyson vakavaongelma, 29

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Finnisch (Normativer Teil) 1 von 13 SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla)

II OSASTO. 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 9.5.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 115/181 II OSASTO VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 310 artikla (aiempi EY-sopimuksen 268 artikla) 1. Kaikki unionin tulot ja menot arvioidaan kutakin varainhoitovuotta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

LIMITE FI 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4

LIMITE FI 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Liittymissopimus: Kroatian tasavallan liittymissopimus 14409/11

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS L 82/56 2.6.204 TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot