Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:"

Transkriptio

1 1 Perussääntö

2 Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN CS ISBN DA ISBN X DE ISBN EL ISBN EN ISBN ES ISBN ET ISBN FI ISBN FR ISBN HU ISBN IT ISBN LT ISBN LV ISBN MT ISBN NL ISBN PL ISBN X PT ISBN RO ISBN SK ISBN SL ISBN X SV ISBN Tämäjulkaisu palvelee pienoishakuteoksena.ainoastaaneuroopanunionin virallisenlehdenpainetussalaitoksessajulkaistu Euroopanunionin lainsäädäntö on todistusvoimaista. FI ISBN tammikuuta2007päivitettyversio 2 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

3 Perussääntö jamuut määräykset

4

5 Sisällys Johdanto 7 Euroopan investointipankin perussääntö 9 Muut Euroopaninvestointipankkiakoskevatmääräykset 27 Euroopanyhteisön perustamissopimuksestajohtuvatmääräykset 29 Pöytäkirja(N:o36) Euroopan yhteisöjenerioikeuksistajavapauksista 37 Pöytäkirja(N:o28)taloudellisestajasosiaalisestayhteenkuuluvuudesta; liitettyeuroopanyhteisön perustamissopimukseen 39 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

6

7 Johdanto Tässä julkaisussa on esitetty Euroopan investointipankin (EIP) perussääntö jamuut yhteisön sopimusten määräykset,jotkakoskevateip:n toimintaa. Euroopan investointipankki perustettiin Rooman sopimuksella, johon Euroopan yhteisö perustuu (Viides osa, Iosasto, 5luku) (*). EIP on oikeushenkilö, se on taloudellisesti riippumaton ja sillä on yhteisössä oma päätöksentekomekanisminsa. EIP:n perussääntö on määrätty Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa (N:o 10). Pöytäkirja on erottamaton osa tätä sopimusta (sopimuksen 311 artiklan mukaan) ja ne ovat juridisesti samanarvoisia. Valtuustolle annettuja suppeita muutosvaltuuksia (**) lukuun ottamatta perussääntöävoidaanmuuttaa ainoastaanyhteisön sopimuksiin sovellettavaa muutos- tai tarkastusmenettelyä noudattaen, siten kuin siitä on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48artiklassa sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen266 artiklassasellaisenakuin seon muutettunanizzan sopimuksella, joka allekirjoitettiin 26. helmikuuta 2001 (***). Tämä edellyttää, että muutokset tulevat voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne kukinperustuslakinsamukaisesti. Euroopanunionin laajentuessabulgariantasavallanjaromanianjäsenyyksilläasiakirjallabulgariantasavallanjaromanianliittymisehdoista(jäljempänä liittymisasiakirja), joka on liitetty 25. huhtikuuta 2005 päivättyyn liittymissopimukseen (****), Euroopan investointipankin perussääntöön tehtiin mukautuksiapankin pääomanjahallinnon osalta. (*) Maastrichtissa helmikuussa 1992 allekirjoitetussa sopimuksessa Euroopan unionista korvattiin ilmaisu Euroopantalousyhteisö ilmaisulla Euroopanyhteisö. (**) Pankin pääoman korottaminen (4 artikla, 3kohta), laskentayksikön muuttaminen (4 artikla, 1 kohta,2alakohta),hallituksenjäsentenlukumäärä(13 artikla,1kohta,2alakohta). (***) Sopimus on tullut voimaan1. päivänähelmikuuta2003. (****) Sopimus on tullut voimaan1. päivänätammikuuta2007. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

8

9 Euroopaninvestointipankin perussääntö 1.tammikuuta2007päivitettyversio 1artikla Tämän sopimuksen (*) 266 artiklalla perustetun Euroopan investointipankin, jäljempänä 'pankki',järjestäytymisessä sekä sen tehtävissä ja toiminnassa noudatetaan,mitätässäsopimuksessajatässäperussäännössämäärätään. Sen kotipaikasta päätetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella (**). 2artikla Pankin tehtävästämäärätään tämän sopimuksen 267 artiklassa. 3artikla(***) Tämän sopimuksen 266 artiklan mukaisestipankin jäseniäovat: -Belgiankuningaskunta, -Bulgariantasavalta, -Tšekintasavalta, -Tanskankuningaskunta, -Saksanliittotasavalta, -Viron tasavalta, -Helleenientasavalta, -Espanjankuningaskunta, -Ranskantasavalta, -Irlanti, -Italiantasavalta, -Kyproksentasavalta, -Latviantasavalta, -Liettuantasavalta, -Luxemburginsuurherttuakunta, -Unkarin tasavalta, -Maltantasavalta, (*) Euroopanyhteisön perustamissopimus. (**) Euroopanyhteisöjentoimielintenjatiettyjenelintenjayksikköjenkotipaikansijainnistakoskevan pöytäkirjan(n:o 8)mukaisestiEuroopaninvestointipankkion sijoitettu Luxemburgiin. (***) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

10 -Alankomaidenkuningaskunta, -Itävallantasavalta, -Puolantasavalta, -Portugalin tasavalta, -Romania, -Sloveniantasavalta, -Slovakiantasavalta, -Suomentasavalta, -Ruotsin kuningaskunta, -Ison-Britannian japohjois-irlannin yhdistynytkuningaskunta. 4artikla(*) 1. Pankin pääomaon euroa,jonkajäsenvaltiotmerkitsevät seuraavasti: Saksa Ranska Italia Yhdistynyt kuningaskunta Espanja Belgia Alankomaat Ruotsi Tanska Itävalta Puola Suomi Kreikka Portugali Tšekintasavalta Unkari Irlanti Romania Slovakia Slovenia Bulgaria Liettua Luxemburg Kypros Latvia Viro Malta (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 10 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

11 Laskentayksiköksi määritellään euro, joka on Euroopan talous- jarahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteinen raha. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa laskentayksikön määritelmää. Jäsenvaltiot ovat vastuussa ainoastaan siihen määrään asti, joka on niiden osuus merkitystäjamaksamattomastapääomasta. 2. Uudenjäsenenhyväksymisestäseuraa,ettämerkittyäpääomaa korotetaansummalla,joka vastaa uudenjäsenentuomaa pääomaa. 3. Valtuusto voi yksimielisesti päättää merkityn pääoman korottamisesta. 4. Osuutta merkitystä pääomasta ei voida siirtää, antaa vakuudeksi tai ulosmitata. 5artikla 1. Jäsenvaltiot maksavat merkittyä pääomaa määrällä, joka on keskimäärin 5prosenttia4artiklan1 kohdassamääritetyistäsummista. 2. Jos merkittyä pääomaa korotetaan, valtuusto vahvistaa maksettavan osuudenjamaksujärjestelytyksimieliselläpäätöksellään. 3. Hallintoneuvosto voi vaatia merkityn pääoman jäljellä olevan määrän maksamista, jos seon välttämätöntä, jotta pankki voisi täyttää velvoitteensa lainanantajiaankohtaan. Kukinjäsenvaltio suorittaa maksunsasuhteessaosuuteensamerkitystäpääomastajasellaisinavaluuttoina,joitapankki tarvitsee voidakseentäyttää nämä velvoitteet. 6artikla 1. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää,ettäjäsenvaltiotmyöntävätpankillekorkoatuottaviaerikoislainoja,jos jasiinämäärin kuin pankkitarvitsee tällaisialainojatiettyjen hankkeiden rahoittamiseen jahallintoneuvosto voi osoittaa, että pankki ei kykene hankkimaan tarvitsemiaanvarojapääomamarkkinoiltarahoitettavienhankkeidenluonneja tarkoitus huomioon ottaen sopivin ehdoin. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

12 2. Erikoislainoja voidaan vaatia vasta tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden alusta. Ne saavat olla yhteensä enintään 400 miljoonaa laskentayksikköäjavuodessaenintään100 miljoonaa laskentayksikköä. 3. Erikoislainojen laina-aika määräytyy niiden lainojen ja takausten laina- tai takausajan mukaan, jotka pankki aikoo myöntää käyttäen näitä erikoislainoja; sesaa olla enintään 20 vuotta. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää erikoislainojen aikaisemmasta takaisinmaksusta. 4. Erikoislainojen vuotuinen korko on 4prosenttia, jollei valtuusto ottaen huomioon pääomamarkkinoidenkehityksenjakorkotason pääomamarkkinoillapäätämuustakorkoprosentista. 5. Jäsenvaltioiden onmyönnettävä erikoislainoja suhteessa niiden osuuteenmerkitystäpääomasta;erikoislainaton maksettavakansallisenavaluuttana kuudenkuukaudenkuluessasiitäkun niitäon vaadittu. 6. Jos pankki asetetaan selvitystilaan, jäsenvaltioiden myöntämät erikoislainatmaksetaan takaisin vastakun pankin muut velat on hoidettu. 7artikla 1. Jos jäsenvaltion valuutan arvo heikkenee suhteessa 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseenlisäsuorituksella,jonkakyseinenjäsenvaltio maksaa pankille. 2. Jos jäsenvaltion valuutan arvo vahvistuu suhteessa 4 artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseensiten,että pankki suorittaa jäsenvaltiollemaksunpalautusta. 3. Jäsenvaltion valuutan suhde 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön vastaa tässä artiklassa tarkoitettua laskentayksikön ja kyseisen valuutan välistä,markkinakursseihin perustuvaa vaihtokurssia. 4. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa menetelmää,jollalaskentayksikköinäilmoitetut summatmuunnetaankansalliseksivaluutaksijapäinvastoin. 12 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

13 Valtuusto voi lisäksi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 1ja2kohdassa tarkoitetun pääoman tarkistamisesta; tarkistuksesta johtuvat maksut on suoritettava ainakin kerran vuodessa. 8artikla Pankin hallintoahoitavatjapankkiajohtavatvaltuusto,hallintoneuvosto ja hallitus. 9artikla 1. Valtuustomuodostuu jäsenvaltioidennimeämistäministereístä. 2. Valtuusto vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat, erityisesti netavoitteet,joita on tarkoitus pitää lähtökohtanayhteismarkkinoiden toteutumisenedistyessä. Sevalvoo,ettänäitäsuuntaviivojanoudatetaan. 3. Lisäksivaltuusto: a) päättää merkityn pääoman korottamisesta 4artiklan 3kohdan ja 5 artiklan2kohdanmukaisesti; b) käyttää erikoislainojakoskevia6artiklassamäärättyjävaltuuksiaan; c) käyttää 11 ja13artiklanmukaisiatoimivaltuuksiaannimittää jaerottaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä 13 artiklan 1kohdan toisen alakohdanmukaisiatoimivaltuuksiaan; d) myöntää 18artiklan1kohdassa tarkoitetunpoikkeuksen; e) hyväksyy hallintoneuvoston laatimanvuosikertomuksen; f) hyväksyy vuosittaisentaseensekätuloslaskelman; g) käyttää 4, 7, 14,17, 26 ja 27 artiklan mukaisia valtuuksiaan jatoimivaltuuksiaan; h) hyväksyy pankin työjärjestyksen. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

14 4. Valtuustolla on tämän sopimuksen ja tämän perussäännön nojalla toimivaltayksimielisesti päättää pankin toiminnan keskeyttämisestä tai tarvittaessapankin asettamisestaselvitystilaan. 10artikla Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, valtuusto tekee päätökset jäsentensä äänten enemmistöllä. Enemmistön on edustettava vähintään 50 prosenttia merkitystä pääomasta. Valtuuston äänestyksiin sovelletaan tämän sopimuksen205artiklanmääräyksiä. 11 artikla 1. Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää lainojen myöntämisestä, takausten antamisesta ja lainojen ottamisesta; sevahvistaa lainojen korot ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut; se huolehtii pankin hallinnon asianmukaisuudesta;sehuolehtii siitä,ettäpankkiajohdetaantämän sopimuksen jatämän perussäännön määräysten sekävaltuuston vahvistamien yleistensuuntaviivojenmukaisesti. Kunkin varainhoitovuoden lopussa hallintoneuvoston on annettava valtuustollekertomus sekäjulkistettavasesen jälkeen,kun seon hyväksytty. 2. Hallintoneuvostossaon 28jäsentäja18varajäsentä(*). Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Jokainenjäsenvaltio sekäkomissio nimeävätkukin yhden jäsenen. Valtuustonimittää varajäsenetviideksivuodeksikerrallaanseuraavasti: -kaksisaksanliittotasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiranskantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiitaliantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä, -yhden Espanjan kuningaskunnan japortugalin tasavallan yhteisellä sopimuksellanimeämänvarajäsenen, -yhden Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen, (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 14 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

15 -kaksitanskankuningaskunnan,helleenientasavallan,irlanninjaromanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -kaksi Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Itävallan tasavallan,suomentasavallanjaruotsin kuningaskunnanyhteiselläsopimuksella nimeämää varajäsentä, -kolme Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -yhdenkomission nimeämän varajäsenen. Hallintoneuvosto valitsee jäsenistöönsä kuusi äänioikeutta vailla olevaa asiantuntijaa:kolmenäistäjäseniksijakolmevarajäseniksi. Jäsenetja varajäsenetvoidaannimittää uudeksitoimikaudeksi. Varajäsenet saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin. Jonkin valtion tai usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikka komission nimeämät varajäsenet voivat toimia jonkin valtion, usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikkakomission nimeämien jäsenten sijaisina.varajäsenilläon äänioikeus vain silloin kunhetoimivatyhdentaiuseammanjäsenensijaisinataikunheovat12 artiklan1kohdanmukaisestisaaneettätävartenvaltuudet. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt joku varapuheenjohtajista toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana, mutta ei osallistu äänestykseen. Hallintoneuvoston jäsenetvalitaanhenkilöistä,joidenriippumattomuus ja pätevyyson kiistaton;hevastaavattyöstään yksinomaan pankille. 3. Vain jos jäsen ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät,valtuusto voi määräenemmistölläerottaa hänettehtävästään. Hallintoneuvostoeroaa,jossenvuosikertomustaeihyväksytä. 4. Joshallintoneuvoston jäsenkuolee taihäneterotetaantaikkajoskoko hallintoneuvostoeroaa,uusijäsentaiuudetjäsenetnimitetään2kohdanmääräyksiä noudattaen. Muulloin kuin koko hallintoneuvostoa uudelleen nimitettäessä,jäsenentilallenimitetäänuusijäsenjäljelläolevaksitoimikaudeksi. 5. Valtuusto vahvistaa hallintoneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot. Valtuusto vahvistaa yksimielisesti,minkälainen toimintaon ristiriidassajäsenen taivarajäsenentehtävienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

16 12 artikla 1. Kullakinhallintoneuvoston jäsenelläon yksi ääni.hän voi kaikissatilanteissa siirtää äänensä jollekulle toiselle pankin työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaistensääntöjenmukaisesti. 2. Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, hallintoneuvoston päätökset tehdään vähintään sen äänioikeutettujen jäsenten, jotka edustavat vähintään50:täprosenttiamerkitystäpääomasta,yhdenkolmasosanenemmistöllä. Määräenemmistön edellytyksenä on 18 puoltavaa ääntä ja 68 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevastajäsenmäärästämäärätään pankin työjärjestyksessä. 13 artikla 1. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa, jotka valtuusto nimittää kuudeksi vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston ehdotuksesta.samajäsenvoidaannimetäuudeksitoimikaudeksi. Valtuustovoi yksimielisestimuuttaa hallituksenjäsenmäärää. 2. Hallintoneuvoston määräenemmistöllä tekemästä ehdotuksesta valtuusto voi puolestaan määräenemmistöllä erottaa hallituksen jäseniä. 3. Hallitus vastaa puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvonnassapankin juoksevienasioidenhoitamisesta. Se valmistelee hallintoneuvoston päätökset, varsinkin lainojen ottamista ja myöntämistä sekä takausten antamista koskevat päätökset; se varmistaa näidenpäätöstentoimeenpanon. 4. Hallitus antaa lausuntonsalainojenmyöntämistä ja takaustenantamista sekälainojenottamistakoskevistaehdotuksistayksinkertaisellaenemmistöllä. 5. Valtuusto vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja sen, minkälainentoimintaon ristiriidassaheidän tehtäviensäkanssa. 16 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

17 6. Puheenjohtajataihänenollessaanestynyt,varapuheenjohtajaedustaa pankkiaoikeudellisissajamuissaasioissa. 7. Pankin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat puheenjohtajan alaisia. Puheenjohtajaottaa jaerottaa henkilöstön.henkilöstön valinnassaon henkilökohtaisten ominaisuuksien jaammatillisen pätevyyden lisäksi otettava huomioon,ettähenkilöstökoostuu tasapuolisestierijäsenvaltioidenkansalaisista. 8. Hallitus ja pankin henkilöstö ovat vastuussa yksinomaan pankille ja hoitavattehtäviääntäysin riippumattomina. 14artikla 1. Komitea, jonka muodostavat valtuuston asianomaisten pätevyyden perusteellanimittämätkolmejäsentä,tarkastaa vuosittain pankin toiminnanja kirjanpidon asianmukaisuuden. 2. Komiteavahvistaa,ettätasejatuloslaskelmavastaavattilejäjaantavat oikeankuvanpankin tilanteestasenvarojenjasitoumustensuhteen. 15artikla Pankki asioi jäsenvaltion kanssa jäsenvaltion nimeämän viranomaisen välityksellä. Rahaliikennettä hoitaessaan pankki käyttää jäsenvaltion setelipankkia tai muuta jäsenvaltion hyväksymää rahoituslaitosta. 16 artikla 1. Pankki on yhteistyössäkaikkienvastaavillaaloillatoimivienkansainvälistenjärjestöjenkanssa. 2. Pankki pyrkii tarkoituksenmukaisiin yhteistyösuhteisiin niidenmaiden pankkienjarahoituslaitosten kanssa,joihin sen toimintaulottuu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

18 17 artikla Valtuusto tulkitsee tai täydentää tämän perussäännön 9 artiklan nojalla vahvistamiaansuuntaviivojaniidenantamisenperustanaolleidenedellytysten mukaisestijäsenvaltion tai komission pyynnöstätaikkaomastaaloitteestaan. 18artikla 1. Tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaisesti pankki myöntää lainoja jäsenilleen taikka yksityisille tai julkisille yrityksille investointihankkeisiin,jotkatoteutetaanjäsenvaltioideneuroopassasijaitsevilla alueilla,josrahoitusta ei voida järjestää kohtuullisin ehdoin muista lähteistä. Pankki voi kuitenkin sellaisen poikkeuksen nojalla, jonka valtuusto myöntää yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta, myöntää lainoja kokonaisuudessaan tai osittain jäsenvaltioiden muualla kuin Euroopassa sijaitsevilla alueillatoteutettaviksitarkoitettuihin investointihankkeisiin. 2. Lainatmyönnetään,sikäli kuin mahdollista,vain josmyösmuitarahoituslähteitäkäytetään. 3. Jos pankki myöntää lainan yritykselle tai muulle yhteisölle kuin jäsenvaltiolle, se asettaa lainan saannin ehdoksi sen jäsenvaltion takauksen, jonka alueellahanketoteutetaan,taimuut riittävät vakuudet. 4. Pankki voi taata julkisten tai yksityisten yritysten taikka yhteisöjen lainat, jotka on otettu sopimuksen 267 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamista varten. 5. Pankin myöntämienlainojenjasenantamientakaustenkokonaismääräsaa olla enintään250prosenttia merkitystä pääomasta. 6. Pankki suojautuu valuuttariskeiltä ottamalle laina- jatakaussopimuksiin aiheellisiksi katsomansaehdot. 18 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

19 19artikla 1. Pankin myöntämien lainojen korkotaso ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut mukautetaan pääomamarkkinoilla vallitseviin olosuhteisiin ja lasketaan siten, että pankki voi niistä saamillaan tuloilla täyttää velvoitteensa, maksaa kulunsa ja perustaa 24artiklanmukaisestivararahaston. 2. Pankki ei myönnä koronalennusta. Jos koronalennus vaikuttaa suotavalta rahoitettavan hankkeen erityisluonteen vuoksi, asianomainen jäsenvaltio tai joku muu voi myöntää korkotukea, sikäli kuin se on tämän sopimuksen 87 artiklanmääräystenmukaista. 20artikla Pankki noudattaa lainananto- ja takaustoiminnassaanseuraavia periaatteita: 1. Sehuolehtii siitä,ettävarojakäytetään yhteisön edun kannaltamahdollisimmanjärkevästi. Sevoi myöntää lainoja ja antaa takauksia vain; a) jos korot ja kuoletukset saadaan hoidetuiksi toiminnasta saatavalla tuotolla kyseen ollessa tuotantoyritysten toteuttamista hankkeista tai jos muidenhankkeidenosaltavaltio,jossahanketoteutetaan,sitoutuu vastaamaanniistätaikkaniidenhoitovarmistetaanmuillatavoin;ja b) jos hankkeen toteuttaminen lisää taloudellista tuottavuutta yleensä ja edistää yhteismarkkinoidentoteuttamista. 2. Se eihanki osuuksia yrityksistä eikä ota vastuuta niiden hallinnosta, elleitämäolevälttämätöntäpankin oikeuksienturvaamiseksisenvarmistaessa saataviensatakaisinmaksun. 3. Se voi siirtää saatavansa pääomamarkkinoille ja tätä varten vaatia lainanottajiaanlaskemaanliikkeeseenjoukkovelkakirjojataimuitaarvopapereita. 4. Pankki tai jäsenvaltiot eivät saa asettaa lainoille ehtoja, jotka edellyttävätlainaksiannettujenvarojenkäyttämistäjossakintietyssäjäsenvaltiossa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

20 5. Pankki voi asettaa lainojen ehdoksi, että hankkeista järjestetään kansainvälinentarjouskilpailu. 6. Pankki ei rahoita hanketta eikä osallistu hankkeen rahoittamiseen, jos jäsenvaltio,jonkaalueella hankeon toteutettava,vastustaa hanketta. 21 artikla 1. Laina-jatakaushakemuksetosoitetaanpankillejoko komission taisen jäsenvaltion välityksellä,jonkaalueellahankeaiotaan toteuttaa.yritysvoi myös hakea lainaa taitakausta suoraanpankilta. 2. Komission välitykselläjätetyistähakemuksistapyydetään sen jäsenvaltion lausunto, jonka alueella hanke aiotaan toteuttaa. Jäsenvaltion välityksellä jätetyistä hakemuksista pyydetään komission lausunto. Yrityksen suoraan jättämä hakemus saatetaan asianomaisen jäsenvaltion ja komission käsiteltäväksi. Asianomaistenjäsenvaltioiden jakomission on annettavalausuntonsakahdenkuukaudenkuluessa.josvastaustaeisaadatässäajassa,pankki saa olettaa, etteikyseistähankettavastusteta. 3. Hallintoneuvosto ratkaisee niitä laina- jatakaushakemuksia koskevat asiat,jotkahallitus on saattanut senkäsiteltäviksi. 4. Hallitus tutkii, ovatko sen käsiteltäviksi saatetut laina- jatakaushakemuksettämänperussäännön,etenkin 20artiklanmukaisia.Joshallitus puoltaa lainan myöntämistä tai takauksen antamista, se toimittaa sopimusluonnoksen hallintoneuvostolle;hallitus voi myösasettaa puoltavallelausunnolleen välttämättömiksikatsomiaanedellytyksiä.joshallitus vastustaa lainanmyöntämistä taitakauksenantamista,setoimittaa asiakirjathallintoneuvostollelausuntonsa kanssa. 5. Jos hallituksen lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisestimyöntää lainantaiantaa takauksen. 6. Jos komission lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisesti myöntää lainan tai antaa takauksen; tällöin komission nimeämänä nimitettyjäseneiosallistu äänestykseen. 7. Jos sekä hallituksen että komission lausunto ovat kielteiset, hallintoneuvostoeisaa myöntää lainaa taiantaa takausta. 20 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

21 22 artikla 1. Pankki lainaa tehtäviensätoteuttamiseksitarvittavatvaratkansainvälisiltäpääomamarkkinoilta. 2. Pankki voi lainata jäsenvaltion pääomamarkkinoilta joko sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan kotimaisiin liikkeeseenlaskuihin tai, jos jäsenvaltiossaeioletällaistalainsäädäntöä,kunkyseinenjäsenvaltio japankki ovatsopineetyhteistoiminnastajaovatyhtämieltälainasta. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset voivat evätä suostumuksensavain,joskyseisenvaltion pääomamarkkinoillaon pelättävissävakaviahäiriöitä. 23 artikla 1. Pankki voi käyttää käytettävissään olevat varat, joita se eivälittömästi tarvitsevelvoitteidensatäyttämiseksi,seuraavasti: a) sevoi tehdäsijoituksiarahamarkkinoilla; b) sevoi, jollei 20 artiklan 2kohdan määräyksistä muuta johdu, ostaa ja myydä itse liikkeeseenlaskemiaan tai lainanottajiensa liikkeeseenlaskemia arvopapereita; c) sevoi suorittaa muitatehtäväänsäkuuluviarahoitustoimia. 2. Hoitaessaan sijoituksiaan pankki ei harjoita valuutta-arbitraasia, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä pankin lainaustoiminnan taikka sen liikkeeseenlaskemista lainoista tai antamista takauksista johtuvien velvoitteiden täyttämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan määräysten soveltamista. 3. Pankki toimii tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla yhteisymmärryksessä jäsenvaltioidentoimivaltaistenviranomaistentaisetelipankkienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

22 24artikla 1. Perustetaan asteittain vararahasto, joka on 10 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvosto voi päättää lisärahastojen perustamisesta, jos se on perusteltua pankin sitoumusten kannalta. Kunnes vararahasto ontäysimääräinen,sinnesiirretään: a) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytjäsenvaltioiden5artiklanmukaanmaksettavistamääristä,ja b) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytaalakohdassatarkoitettujenlainojentakaisinmaksustasaaduistavaroista, sikäli kuin näitä korkotuloja ei tarvita pankin velvoitteiden täyttämiseen tai kulujenmaksamiseen. 2. Vararahaston varat on sijoitettava siten, että ne ovat milloin tahansa käytettävissärahaston tarkoituksiin. 25artikla 1. Pankki saa milloin tahansa muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa toisen jäsenvaltion valuutaksi toteuttaakseen tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaiset rahoitustoimet ja ottaen huomioon tämän perussäännön 23 artiklan määräykset. Jos pankilla on rahaa tairahaksimuunnettaviavarojavaluuttoina,joitasetarvitsee,sevälttää tällaisia valuutanvaihtojaniin paljon kuin mahdollista. 2. Pankki voi muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa kolmannen maan valuutaksi ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. 3. Pankki voi vapaasti käyttää sitä osaa pääomastaan, joka on maksettu kultanataivaihdettavinavaluuttoina,sekäyhteisön ulkopuolisiltamarkkinoilta lainattuavaluuttaa. 4. Jäsenvaltiot sitoutuvat asettamaan pankin velallisten käyttöön valuuttaa, jota ne tarvitsevat pankin myöntämien tai takaamien, jäsenvaltioiden alueellatoteutettaviahankkeitavartenannettujenlainojenpääomantakaisinmaksuunjakorkojenmaksuun. 22 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

23 26 artikla Jos jäsenvaltio ei täytä sille tämän perussäännön mukaan kuuluvia jäsenyysvelvoitteitaan, erityisesti velvoitettaan maksaa osuutensa merkitystä pääomasta tai erikoislainansa taikka huolehtia ottamiensa lainojen hoitamisesta, valtuusto voi määräenemmistöllä tekemällään päätöksellä keskeyttää lainojen myöntämisen jatakausten antamisen kyseiselle jäsenvaltiolle tai sen kansalaisille. Tällainen päätös ei vapauta kyseistä jäsenvaltiota tai sen kansalaisia velvoitteista,joitaniilläon pankkiakohtaan. 27 artikla 1. Jos valtuusto päättää keskeyttää pankin toiminnan, kaikki toiminta on lopetettavaviipymättä,sellaisiatoimialukuunottamatta,jotkaovatvälttämättömiä pankin varojen käyttämisen, turvaamisen jasäilyttämisen sekä sitoumusten täyttämisenvarmistamiseksiasianmukaisellatavalla. 2. Jospankki asetetaanselvitystilaan,valtuustovalitsee selvitysmiehetja antaa heilleohjeetselvitysmenettelynhoitamisesta. 28artikla 1. Pankilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. 2. Pankin omaisuus on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. 29artikla Pankin ja sen velkojien, lainanottajien tai muiden väliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessakansallisessatuomioistuimessa,jolleiyhteisön tuomioistuimelle annetustatoimivallastamuutajohdu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

24 Pankilla on oltava kotipaikka kussakin jäsenvaltiossa. Se voi kuitenkin sopimuksin määrätä erityisestä oikeuspaikasta tai päättää välitysmenettelyn käyttämisestä. Pankin omaisuutta ja varojaei saa ulosmitata eivätkä nesaa olla pakkotäytäntöönpanon kohteenamuutoin kuin tuomioistuimen päätöksellä. 30artikla(*) 1. Valtuusto voi yksimielisesti päättää perustaa Euroopan investointirahaston,jokaon oikeushenkilö jataloudellisesti itsenäinen,jajonkaperustajajäsenenäon pankki. 2. Valtuusto hyväksyy Euroopan investointirahaston perussäännön. Perussäännössä vahvistetaan etenkin rahaston tavoitteet, rakenne, pääoma, jäsenet, varat, interventiokeinot, tarkastusta koskevat säännöt sekä pankin ja rahaston toimielintenvälisetsuhteet. 3. Senestämättä,mitä20artiklan2kohdassamäärätään,pankki voi osallistua rahaston hoitoon ja osallistua rahaston pääoman merkitsemiseen aina valtuuston yksimielisesti vahvistamaanmääräänasti. 4. Euroopan yhteisövoi tullarahaston jäseneksi jaosallistuasen pääoman merkitsemiseen. Rahaston tavoitteiden toteuttamisesta kiinnostuneet rahoituslaitoksetvoidaan kutsuapankin jäseniksi. 5. Rahastoon,sentoimielintenjäseniin niidenhoitaessatehtäviäänjasen henkilökuntaan sovelletaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen eriokeuksista ja vapauksista. Rahasto onmuun muassa vapautettu kaikista veroista ja verojen luonteisista maksuista sen pääoman korottamisen yhteydessä samoin kuin erilaisista näihin toimiin rahaston kotipaikan valtiossa mahdollisesti liittyvistä muodolli- (*) Euroopan investointirahasto (EIR) perustettiin pankin valtuuston 25. päivänä toukokuuta 1994 tekemällä päätöksellä, jota edelsi 25. päivänä maaliskuuta 1993 annettu säädös Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta, jolla valtuustolle annetaan toimivaltuudet Euroopaninvestointirahaston perustamiseksi(eyvll-sarjan:o173, ). 24 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

25 suuksista. Rahaston purkamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei liioin kannetaveroa.myöskään rahaston tai sen toimielinten toimintaanniiden hoitaessa sääntömääräisiä tehtäviään ei sovelleta liikevaihtoon perustuvaa verotusta. Kuitenkin osingot, voitto-osuudet tai rahastosta muussa muodossa saatavat etuudet, joihin muilla jäsenillä kuin Euroopan yhteisöllä ja pankilla on oikeus,ovatkulloinkin sovellettavanlainsäädännön alaisia. 6. Yhteisön tuomioistuin on toimivaltainen jäljempänä määrätyin rajoituksin käsittelemään rahaston toimielinten toimenpiteitä koskevat riidat. Tällaista toimenpidettä koskevan kanteen voi nostaa rahastonjäsen kyseisessä ominaisuudessaantaijäsenvaltio tämänsopimuksen230artiklannojalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

26

27 Muut Euroopaninvestointipankkia koskevatmääräykset 27

28

29 Euroopanyhteisön perustamissopimuksesta johtuvatmääräykset 9artikla Perustetaan Euroopaninvestointipankki,jokatoimii silletälläsopimuksella sekäsiihenliitetylläperussäännölläannettujentoimivaltuuksienrajoissa. 87artikla 1. Jolleitässäsopimuksessatoisin määrätä,jäsenvaltionmyöntämätaikka valtion varoistamuodossa tai toisessa myönnettytuki,joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, eisovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 2. Yhteismarkkinoillesoveltuu: a) yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään harjoittamattasyrjintää tuotteidenalkuperänperusteella; b) tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi; c) tuki sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut, jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. 3. Yhteismarkkinoillesoveltuvanavoidaanpitää: a) tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisenalhainen tai joillavajaatyöllisyyson vakavaongelma, 29

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka ryhmä Avoimuuspolitiikka 6. maaliskuuta 2015 6. maaliskuuta 2015 sivu 1/16 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus... 3 2. Ohjaavat periaatteet... 3 Avoimuus... 3 Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Virallinen lehti nro L 266, 09/10/1980 S. 0001-0019 Espanjank.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot