Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:"

Transkriptio

1 1 Perussääntö

2 Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN CS ISBN DA ISBN X DE ISBN EL ISBN EN ISBN ES ISBN ET ISBN FI ISBN FR ISBN HU ISBN IT ISBN LT ISBN LV ISBN MT ISBN NL ISBN PL ISBN X PT ISBN RO ISBN SK ISBN SL ISBN X SV ISBN Tämäjulkaisu palvelee pienoishakuteoksena.ainoastaaneuroopanunionin virallisenlehdenpainetussalaitoksessajulkaistu Euroopanunionin lainsäädäntö on todistusvoimaista. FI ISBN tammikuuta2007päivitettyversio 2 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

3 Perussääntö jamuut määräykset

4

5 Sisällys Johdanto 7 Euroopan investointipankin perussääntö 9 Muut Euroopaninvestointipankkiakoskevatmääräykset 27 Euroopanyhteisön perustamissopimuksestajohtuvatmääräykset 29 Pöytäkirja(N:o36) Euroopan yhteisöjenerioikeuksistajavapauksista 37 Pöytäkirja(N:o28)taloudellisestajasosiaalisestayhteenkuuluvuudesta; liitettyeuroopanyhteisön perustamissopimukseen 39 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

6

7 Johdanto Tässä julkaisussa on esitetty Euroopan investointipankin (EIP) perussääntö jamuut yhteisön sopimusten määräykset,jotkakoskevateip:n toimintaa. Euroopan investointipankki perustettiin Rooman sopimuksella, johon Euroopan yhteisö perustuu (Viides osa, Iosasto, 5luku) (*). EIP on oikeushenkilö, se on taloudellisesti riippumaton ja sillä on yhteisössä oma päätöksentekomekanisminsa. EIP:n perussääntö on määrätty Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa (N:o 10). Pöytäkirja on erottamaton osa tätä sopimusta (sopimuksen 311 artiklan mukaan) ja ne ovat juridisesti samanarvoisia. Valtuustolle annettuja suppeita muutosvaltuuksia (**) lukuun ottamatta perussääntöävoidaanmuuttaa ainoastaanyhteisön sopimuksiin sovellettavaa muutos- tai tarkastusmenettelyä noudattaen, siten kuin siitä on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48artiklassa sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen266 artiklassasellaisenakuin seon muutettunanizzan sopimuksella, joka allekirjoitettiin 26. helmikuuta 2001 (***). Tämä edellyttää, että muutokset tulevat voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne kukinperustuslakinsamukaisesti. Euroopanunionin laajentuessabulgariantasavallanjaromanianjäsenyyksilläasiakirjallabulgariantasavallanjaromanianliittymisehdoista(jäljempänä liittymisasiakirja), joka on liitetty 25. huhtikuuta 2005 päivättyyn liittymissopimukseen (****), Euroopan investointipankin perussääntöön tehtiin mukautuksiapankin pääomanjahallinnon osalta. (*) Maastrichtissa helmikuussa 1992 allekirjoitetussa sopimuksessa Euroopan unionista korvattiin ilmaisu Euroopantalousyhteisö ilmaisulla Euroopanyhteisö. (**) Pankin pääoman korottaminen (4 artikla, 3kohta), laskentayksikön muuttaminen (4 artikla, 1 kohta,2alakohta),hallituksenjäsentenlukumäärä(13 artikla,1kohta,2alakohta). (***) Sopimus on tullut voimaan1. päivänähelmikuuta2003. (****) Sopimus on tullut voimaan1. päivänätammikuuta2007. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

8

9 Euroopaninvestointipankin perussääntö 1.tammikuuta2007päivitettyversio 1artikla Tämän sopimuksen (*) 266 artiklalla perustetun Euroopan investointipankin, jäljempänä 'pankki',järjestäytymisessä sekä sen tehtävissä ja toiminnassa noudatetaan,mitätässäsopimuksessajatässäperussäännössämäärätään. Sen kotipaikasta päätetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella (**). 2artikla Pankin tehtävästämäärätään tämän sopimuksen 267 artiklassa. 3artikla(***) Tämän sopimuksen 266 artiklan mukaisestipankin jäseniäovat: -Belgiankuningaskunta, -Bulgariantasavalta, -Tšekintasavalta, -Tanskankuningaskunta, -Saksanliittotasavalta, -Viron tasavalta, -Helleenientasavalta, -Espanjankuningaskunta, -Ranskantasavalta, -Irlanti, -Italiantasavalta, -Kyproksentasavalta, -Latviantasavalta, -Liettuantasavalta, -Luxemburginsuurherttuakunta, -Unkarin tasavalta, -Maltantasavalta, (*) Euroopanyhteisön perustamissopimus. (**) Euroopanyhteisöjentoimielintenjatiettyjenelintenjayksikköjenkotipaikansijainnistakoskevan pöytäkirjan(n:o 8)mukaisestiEuroopaninvestointipankkion sijoitettu Luxemburgiin. (***) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

10 -Alankomaidenkuningaskunta, -Itävallantasavalta, -Puolantasavalta, -Portugalin tasavalta, -Romania, -Sloveniantasavalta, -Slovakiantasavalta, -Suomentasavalta, -Ruotsin kuningaskunta, -Ison-Britannian japohjois-irlannin yhdistynytkuningaskunta. 4artikla(*) 1. Pankin pääomaon euroa,jonkajäsenvaltiotmerkitsevät seuraavasti: Saksa Ranska Italia Yhdistynyt kuningaskunta Espanja Belgia Alankomaat Ruotsi Tanska Itävalta Puola Suomi Kreikka Portugali Tšekintasavalta Unkari Irlanti Romania Slovakia Slovenia Bulgaria Liettua Luxemburg Kypros Latvia Viro Malta (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 10 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

11 Laskentayksiköksi määritellään euro, joka on Euroopan talous- jarahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteinen raha. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa laskentayksikön määritelmää. Jäsenvaltiot ovat vastuussa ainoastaan siihen määrään asti, joka on niiden osuus merkitystäjamaksamattomastapääomasta. 2. Uudenjäsenenhyväksymisestäseuraa,ettämerkittyäpääomaa korotetaansummalla,joka vastaa uudenjäsenentuomaa pääomaa. 3. Valtuusto voi yksimielisesti päättää merkityn pääoman korottamisesta. 4. Osuutta merkitystä pääomasta ei voida siirtää, antaa vakuudeksi tai ulosmitata. 5artikla 1. Jäsenvaltiot maksavat merkittyä pääomaa määrällä, joka on keskimäärin 5prosenttia4artiklan1 kohdassamääritetyistäsummista. 2. Jos merkittyä pääomaa korotetaan, valtuusto vahvistaa maksettavan osuudenjamaksujärjestelytyksimieliselläpäätöksellään. 3. Hallintoneuvosto voi vaatia merkityn pääoman jäljellä olevan määrän maksamista, jos seon välttämätöntä, jotta pankki voisi täyttää velvoitteensa lainanantajiaankohtaan. Kukinjäsenvaltio suorittaa maksunsasuhteessaosuuteensamerkitystäpääomastajasellaisinavaluuttoina,joitapankki tarvitsee voidakseentäyttää nämä velvoitteet. 6artikla 1. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää,ettäjäsenvaltiotmyöntävätpankillekorkoatuottaviaerikoislainoja,jos jasiinämäärin kuin pankkitarvitsee tällaisialainojatiettyjen hankkeiden rahoittamiseen jahallintoneuvosto voi osoittaa, että pankki ei kykene hankkimaan tarvitsemiaanvarojapääomamarkkinoiltarahoitettavienhankkeidenluonneja tarkoitus huomioon ottaen sopivin ehdoin. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

12 2. Erikoislainoja voidaan vaatia vasta tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden alusta. Ne saavat olla yhteensä enintään 400 miljoonaa laskentayksikköäjavuodessaenintään100 miljoonaa laskentayksikköä. 3. Erikoislainojen laina-aika määräytyy niiden lainojen ja takausten laina- tai takausajan mukaan, jotka pankki aikoo myöntää käyttäen näitä erikoislainoja; sesaa olla enintään 20 vuotta. Valtuusto voi määräenemmistöllä hallintoneuvoston ehdotuksesta päättää erikoislainojen aikaisemmasta takaisinmaksusta. 4. Erikoislainojen vuotuinen korko on 4prosenttia, jollei valtuusto ottaen huomioon pääomamarkkinoidenkehityksenjakorkotason pääomamarkkinoillapäätämuustakorkoprosentista. 5. Jäsenvaltioiden onmyönnettävä erikoislainoja suhteessa niiden osuuteenmerkitystäpääomasta;erikoislainaton maksettavakansallisenavaluuttana kuudenkuukaudenkuluessasiitäkun niitäon vaadittu. 6. Jos pankki asetetaan selvitystilaan, jäsenvaltioiden myöntämät erikoislainatmaksetaan takaisin vastakun pankin muut velat on hoidettu. 7artikla 1. Jos jäsenvaltion valuutan arvo heikkenee suhteessa 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseenlisäsuorituksella,jonkakyseinenjäsenvaltio maksaa pankille. 2. Jos jäsenvaltion valuutan arvo vahvistuu suhteessa 4 artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön, jäsenvaltion omana valuuttanaan pääomasta maksamaa osuutta tarkistetaan suhteessa sen valuutan arvossa tapahtuneeseen muutokseensiten,että pankki suorittaa jäsenvaltiollemaksunpalautusta. 3. Jäsenvaltion valuutan suhde 4artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön vastaa tässä artiklassa tarkoitettua laskentayksikön ja kyseisen valuutan välistä,markkinakursseihin perustuvaa vaihtokurssia. 4. Valtuusto voi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta muuttaa menetelmää,jollalaskentayksikköinäilmoitetut summatmuunnetaankansalliseksivaluutaksijapäinvastoin. 12 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

13 Valtuusto voi lisäksi yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 1ja2kohdassa tarkoitetun pääoman tarkistamisesta; tarkistuksesta johtuvat maksut on suoritettava ainakin kerran vuodessa. 8artikla Pankin hallintoahoitavatjapankkiajohtavatvaltuusto,hallintoneuvosto ja hallitus. 9artikla 1. Valtuustomuodostuu jäsenvaltioidennimeämistäministereístä. 2. Valtuusto vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat, erityisesti netavoitteet,joita on tarkoitus pitää lähtökohtanayhteismarkkinoiden toteutumisenedistyessä. Sevalvoo,ettänäitäsuuntaviivojanoudatetaan. 3. Lisäksivaltuusto: a) päättää merkityn pääoman korottamisesta 4artiklan 3kohdan ja 5 artiklan2kohdanmukaisesti; b) käyttää erikoislainojakoskevia6artiklassamäärättyjävaltuuksiaan; c) käyttää 11 ja13artiklanmukaisiatoimivaltuuksiaannimittää jaerottaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä 13 artiklan 1kohdan toisen alakohdanmukaisiatoimivaltuuksiaan; d) myöntää 18artiklan1kohdassa tarkoitetunpoikkeuksen; e) hyväksyy hallintoneuvoston laatimanvuosikertomuksen; f) hyväksyy vuosittaisentaseensekätuloslaskelman; g) käyttää 4, 7, 14,17, 26 ja 27 artiklan mukaisia valtuuksiaan jatoimivaltuuksiaan; h) hyväksyy pankin työjärjestyksen. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

14 4. Valtuustolla on tämän sopimuksen ja tämän perussäännön nojalla toimivaltayksimielisesti päättää pankin toiminnan keskeyttämisestä tai tarvittaessapankin asettamisestaselvitystilaan. 10artikla Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, valtuusto tekee päätökset jäsentensä äänten enemmistöllä. Enemmistön on edustettava vähintään 50 prosenttia merkitystä pääomasta. Valtuuston äänestyksiin sovelletaan tämän sopimuksen205artiklanmääräyksiä. 11 artikla 1. Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää lainojen myöntämisestä, takausten antamisesta ja lainojen ottamisesta; sevahvistaa lainojen korot ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut; se huolehtii pankin hallinnon asianmukaisuudesta;sehuolehtii siitä,ettäpankkiajohdetaantämän sopimuksen jatämän perussäännön määräysten sekävaltuuston vahvistamien yleistensuuntaviivojenmukaisesti. Kunkin varainhoitovuoden lopussa hallintoneuvoston on annettava valtuustollekertomus sekäjulkistettavasesen jälkeen,kun seon hyväksytty. 2. Hallintoneuvostossaon 28jäsentäja18varajäsentä(*). Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Jokainenjäsenvaltio sekäkomissio nimeävätkukin yhden jäsenen. Valtuustonimittää varajäsenetviideksivuodeksikerrallaanseuraavasti: -kaksisaksanliittotasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiranskantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksiitaliantasavallannimeämää varajäsentä, -kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä, -yhden Espanjan kuningaskunnan japortugalin tasavallan yhteisellä sopimuksellanimeämänvarajäsenen, -yhden Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen, (*) Muutettu 25.huhtikuuta2005päivättyynliittymissopimukseenliitetylläliittymisasiakirjalla. 14 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

15 -kaksitanskankuningaskunnan,helleenientasavallan,irlanninjaromanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -kaksi Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Itävallan tasavallan,suomentasavallanjaruotsin kuningaskunnanyhteiselläsopimuksella nimeämää varajäsentä, -kolme Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä, -yhdenkomission nimeämän varajäsenen. Hallintoneuvosto valitsee jäsenistöönsä kuusi äänioikeutta vailla olevaa asiantuntijaa:kolmenäistäjäseniksijakolmevarajäseniksi. Jäsenetja varajäsenetvoidaannimittää uudeksitoimikaudeksi. Varajäsenet saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin. Jonkin valtion tai usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikka komission nimeämät varajäsenet voivat toimia jonkin valtion, usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikkakomission nimeämien jäsenten sijaisina.varajäsenilläon äänioikeus vain silloin kunhetoimivatyhdentaiuseammanjäsenensijaisinataikunheovat12 artiklan1kohdanmukaisestisaaneettätävartenvaltuudet. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt joku varapuheenjohtajista toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana, mutta ei osallistu äänestykseen. Hallintoneuvoston jäsenetvalitaanhenkilöistä,joidenriippumattomuus ja pätevyyson kiistaton;hevastaavattyöstään yksinomaan pankille. 3. Vain jos jäsen ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät,valtuusto voi määräenemmistölläerottaa hänettehtävästään. Hallintoneuvostoeroaa,jossenvuosikertomustaeihyväksytä. 4. Joshallintoneuvoston jäsenkuolee taihäneterotetaantaikkajoskoko hallintoneuvostoeroaa,uusijäsentaiuudetjäsenetnimitetään2kohdanmääräyksiä noudattaen. Muulloin kuin koko hallintoneuvostoa uudelleen nimitettäessä,jäsenentilallenimitetäänuusijäsenjäljelläolevaksitoimikaudeksi. 5. Valtuusto vahvistaa hallintoneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot. Valtuusto vahvistaa yksimielisesti,minkälainen toimintaon ristiriidassajäsenen taivarajäsenentehtävienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

16 12 artikla 1. Kullakinhallintoneuvoston jäsenelläon yksi ääni.hän voi kaikissatilanteissa siirtää äänensä jollekulle toiselle pankin työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaistensääntöjenmukaisesti. 2. Jollei tässä perussäännössä toisin määrätä, hallintoneuvoston päätökset tehdään vähintään sen äänioikeutettujen jäsenten, jotka edustavat vähintään50:täprosenttiamerkitystäpääomasta,yhdenkolmasosanenemmistöllä. Määräenemmistön edellytyksenä on 18 puoltavaa ääntä ja 68 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevastajäsenmäärästämäärätään pankin työjärjestyksessä. 13 artikla 1. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa, jotka valtuusto nimittää kuudeksi vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston ehdotuksesta.samajäsenvoidaannimetäuudeksitoimikaudeksi. Valtuustovoi yksimielisestimuuttaa hallituksenjäsenmäärää. 2. Hallintoneuvoston määräenemmistöllä tekemästä ehdotuksesta valtuusto voi puolestaan määräenemmistöllä erottaa hallituksen jäseniä. 3. Hallitus vastaa puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvonnassapankin juoksevienasioidenhoitamisesta. Se valmistelee hallintoneuvoston päätökset, varsinkin lainojen ottamista ja myöntämistä sekä takausten antamista koskevat päätökset; se varmistaa näidenpäätöstentoimeenpanon. 4. Hallitus antaa lausuntonsalainojenmyöntämistä ja takaustenantamista sekälainojenottamistakoskevistaehdotuksistayksinkertaisellaenemmistöllä. 5. Valtuusto vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja sen, minkälainentoimintaon ristiriidassaheidän tehtäviensäkanssa. 16 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

17 6. Puheenjohtajataihänenollessaanestynyt,varapuheenjohtajaedustaa pankkiaoikeudellisissajamuissaasioissa. 7. Pankin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat puheenjohtajan alaisia. Puheenjohtajaottaa jaerottaa henkilöstön.henkilöstön valinnassaon henkilökohtaisten ominaisuuksien jaammatillisen pätevyyden lisäksi otettava huomioon,ettähenkilöstökoostuu tasapuolisestierijäsenvaltioidenkansalaisista. 8. Hallitus ja pankin henkilöstö ovat vastuussa yksinomaan pankille ja hoitavattehtäviääntäysin riippumattomina. 14artikla 1. Komitea, jonka muodostavat valtuuston asianomaisten pätevyyden perusteellanimittämätkolmejäsentä,tarkastaa vuosittain pankin toiminnanja kirjanpidon asianmukaisuuden. 2. Komiteavahvistaa,ettätasejatuloslaskelmavastaavattilejäjaantavat oikeankuvanpankin tilanteestasenvarojenjasitoumustensuhteen. 15artikla Pankki asioi jäsenvaltion kanssa jäsenvaltion nimeämän viranomaisen välityksellä. Rahaliikennettä hoitaessaan pankki käyttää jäsenvaltion setelipankkia tai muuta jäsenvaltion hyväksymää rahoituslaitosta. 16 artikla 1. Pankki on yhteistyössäkaikkienvastaavillaaloillatoimivienkansainvälistenjärjestöjenkanssa. 2. Pankki pyrkii tarkoituksenmukaisiin yhteistyösuhteisiin niidenmaiden pankkienjarahoituslaitosten kanssa,joihin sen toimintaulottuu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

18 17 artikla Valtuusto tulkitsee tai täydentää tämän perussäännön 9 artiklan nojalla vahvistamiaansuuntaviivojaniidenantamisenperustanaolleidenedellytysten mukaisestijäsenvaltion tai komission pyynnöstätaikkaomastaaloitteestaan. 18artikla 1. Tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaisesti pankki myöntää lainoja jäsenilleen taikka yksityisille tai julkisille yrityksille investointihankkeisiin,jotkatoteutetaanjäsenvaltioideneuroopassasijaitsevilla alueilla,josrahoitusta ei voida järjestää kohtuullisin ehdoin muista lähteistä. Pankki voi kuitenkin sellaisen poikkeuksen nojalla, jonka valtuusto myöntää yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta, myöntää lainoja kokonaisuudessaan tai osittain jäsenvaltioiden muualla kuin Euroopassa sijaitsevilla alueillatoteutettaviksitarkoitettuihin investointihankkeisiin. 2. Lainatmyönnetään,sikäli kuin mahdollista,vain josmyösmuitarahoituslähteitäkäytetään. 3. Jos pankki myöntää lainan yritykselle tai muulle yhteisölle kuin jäsenvaltiolle, se asettaa lainan saannin ehdoksi sen jäsenvaltion takauksen, jonka alueellahanketoteutetaan,taimuut riittävät vakuudet. 4. Pankki voi taata julkisten tai yksityisten yritysten taikka yhteisöjen lainat, jotka on otettu sopimuksen 267 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamista varten. 5. Pankin myöntämienlainojenjasenantamientakaustenkokonaismääräsaa olla enintään250prosenttia merkitystä pääomasta. 6. Pankki suojautuu valuuttariskeiltä ottamalle laina- jatakaussopimuksiin aiheellisiksi katsomansaehdot. 18 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

19 19artikla 1. Pankin myöntämien lainojen korkotaso ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut mukautetaan pääomamarkkinoilla vallitseviin olosuhteisiin ja lasketaan siten, että pankki voi niistä saamillaan tuloilla täyttää velvoitteensa, maksaa kulunsa ja perustaa 24artiklanmukaisestivararahaston. 2. Pankki ei myönnä koronalennusta. Jos koronalennus vaikuttaa suotavalta rahoitettavan hankkeen erityisluonteen vuoksi, asianomainen jäsenvaltio tai joku muu voi myöntää korkotukea, sikäli kuin se on tämän sopimuksen 87 artiklanmääräystenmukaista. 20artikla Pankki noudattaa lainananto- ja takaustoiminnassaanseuraavia periaatteita: 1. Sehuolehtii siitä,ettävarojakäytetään yhteisön edun kannaltamahdollisimmanjärkevästi. Sevoi myöntää lainoja ja antaa takauksia vain; a) jos korot ja kuoletukset saadaan hoidetuiksi toiminnasta saatavalla tuotolla kyseen ollessa tuotantoyritysten toteuttamista hankkeista tai jos muidenhankkeidenosaltavaltio,jossahanketoteutetaan,sitoutuu vastaamaanniistätaikkaniidenhoitovarmistetaanmuillatavoin;ja b) jos hankkeen toteuttaminen lisää taloudellista tuottavuutta yleensä ja edistää yhteismarkkinoidentoteuttamista. 2. Se eihanki osuuksia yrityksistä eikä ota vastuuta niiden hallinnosta, elleitämäolevälttämätöntäpankin oikeuksienturvaamiseksisenvarmistaessa saataviensatakaisinmaksun. 3. Se voi siirtää saatavansa pääomamarkkinoille ja tätä varten vaatia lainanottajiaanlaskemaanliikkeeseenjoukkovelkakirjojataimuitaarvopapereita. 4. Pankki tai jäsenvaltiot eivät saa asettaa lainoille ehtoja, jotka edellyttävätlainaksiannettujenvarojenkäyttämistäjossakintietyssäjäsenvaltiossa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

20 5. Pankki voi asettaa lainojen ehdoksi, että hankkeista järjestetään kansainvälinentarjouskilpailu. 6. Pankki ei rahoita hanketta eikä osallistu hankkeen rahoittamiseen, jos jäsenvaltio,jonkaalueella hankeon toteutettava,vastustaa hanketta. 21 artikla 1. Laina-jatakaushakemuksetosoitetaanpankillejoko komission taisen jäsenvaltion välityksellä,jonkaalueellahankeaiotaan toteuttaa.yritysvoi myös hakea lainaa taitakausta suoraanpankilta. 2. Komission välitykselläjätetyistähakemuksistapyydetään sen jäsenvaltion lausunto, jonka alueella hanke aiotaan toteuttaa. Jäsenvaltion välityksellä jätetyistä hakemuksista pyydetään komission lausunto. Yrityksen suoraan jättämä hakemus saatetaan asianomaisen jäsenvaltion ja komission käsiteltäväksi. Asianomaistenjäsenvaltioiden jakomission on annettavalausuntonsakahdenkuukaudenkuluessa.josvastaustaeisaadatässäajassa,pankki saa olettaa, etteikyseistähankettavastusteta. 3. Hallintoneuvosto ratkaisee niitä laina- jatakaushakemuksia koskevat asiat,jotkahallitus on saattanut senkäsiteltäviksi. 4. Hallitus tutkii, ovatko sen käsiteltäviksi saatetut laina- jatakaushakemuksettämänperussäännön,etenkin 20artiklanmukaisia.Joshallitus puoltaa lainan myöntämistä tai takauksen antamista, se toimittaa sopimusluonnoksen hallintoneuvostolle;hallitus voi myösasettaa puoltavallelausunnolleen välttämättömiksikatsomiaanedellytyksiä.joshallitus vastustaa lainanmyöntämistä taitakauksenantamista,setoimittaa asiakirjathallintoneuvostollelausuntonsa kanssa. 5. Jos hallituksen lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisestimyöntää lainantaiantaa takauksen. 6. Jos komission lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisesti myöntää lainan tai antaa takauksen; tällöin komission nimeämänä nimitettyjäseneiosallistu äänestykseen. 7. Jos sekä hallituksen että komission lausunto ovat kielteiset, hallintoneuvostoeisaa myöntää lainaa taiantaa takausta. 20 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

21 22 artikla 1. Pankki lainaa tehtäviensätoteuttamiseksitarvittavatvaratkansainvälisiltäpääomamarkkinoilta. 2. Pankki voi lainata jäsenvaltion pääomamarkkinoilta joko sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan kotimaisiin liikkeeseenlaskuihin tai, jos jäsenvaltiossaeioletällaistalainsäädäntöä,kunkyseinenjäsenvaltio japankki ovatsopineetyhteistoiminnastajaovatyhtämieltälainasta. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset voivat evätä suostumuksensavain,joskyseisenvaltion pääomamarkkinoillaon pelättävissävakaviahäiriöitä. 23 artikla 1. Pankki voi käyttää käytettävissään olevat varat, joita se eivälittömästi tarvitsevelvoitteidensatäyttämiseksi,seuraavasti: a) sevoi tehdäsijoituksiarahamarkkinoilla; b) sevoi, jollei 20 artiklan 2kohdan määräyksistä muuta johdu, ostaa ja myydä itse liikkeeseenlaskemiaan tai lainanottajiensa liikkeeseenlaskemia arvopapereita; c) sevoi suorittaa muitatehtäväänsäkuuluviarahoitustoimia. 2. Hoitaessaan sijoituksiaan pankki ei harjoita valuutta-arbitraasia, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä pankin lainaustoiminnan taikka sen liikkeeseenlaskemista lainoista tai antamista takauksista johtuvien velvoitteiden täyttämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan määräysten soveltamista. 3. Pankki toimii tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla yhteisymmärryksessä jäsenvaltioidentoimivaltaistenviranomaistentaisetelipankkienkanssa. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

22 24artikla 1. Perustetaan asteittain vararahasto, joka on 10 prosenttia merkitystä pääomasta. Hallintoneuvosto voi päättää lisärahastojen perustamisesta, jos se on perusteltua pankin sitoumusten kannalta. Kunnes vararahasto ontäysimääräinen,sinnesiirretään: a) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytjäsenvaltioiden5artiklanmukaanmaksettavistamääristä,ja b) sellaisistalainoistasaadut korkotulot,jotkapankki on myöntänytaalakohdassatarkoitettujenlainojentakaisinmaksustasaaduistavaroista, sikäli kuin näitä korkotuloja ei tarvita pankin velvoitteiden täyttämiseen tai kulujenmaksamiseen. 2. Vararahaston varat on sijoitettava siten, että ne ovat milloin tahansa käytettävissärahaston tarkoituksiin. 25artikla 1. Pankki saa milloin tahansa muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa toisen jäsenvaltion valuutaksi toteuttaakseen tämän sopimuksen 267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaiset rahoitustoimet ja ottaen huomioon tämän perussäännön 23 artiklan määräykset. Jos pankilla on rahaa tairahaksimuunnettaviavarojavaluuttoina,joitasetarvitsee,sevälttää tällaisia valuutanvaihtojaniin paljon kuin mahdollista. 2. Pankki voi muuttaa jonkin jäsenvaltion valuuttana olevat varansa kolmannen maan valuutaksi ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. 3. Pankki voi vapaasti käyttää sitä osaa pääomastaan, joka on maksettu kultanataivaihdettavinavaluuttoina,sekäyhteisön ulkopuolisiltamarkkinoilta lainattuavaluuttaa. 4. Jäsenvaltiot sitoutuvat asettamaan pankin velallisten käyttöön valuuttaa, jota ne tarvitsevat pankin myöntämien tai takaamien, jäsenvaltioiden alueellatoteutettaviahankkeitavartenannettujenlainojenpääomantakaisinmaksuunjakorkojenmaksuun. 22 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

23 26 artikla Jos jäsenvaltio ei täytä sille tämän perussäännön mukaan kuuluvia jäsenyysvelvoitteitaan, erityisesti velvoitettaan maksaa osuutensa merkitystä pääomasta tai erikoislainansa taikka huolehtia ottamiensa lainojen hoitamisesta, valtuusto voi määräenemmistöllä tekemällään päätöksellä keskeyttää lainojen myöntämisen jatakausten antamisen kyseiselle jäsenvaltiolle tai sen kansalaisille. Tällainen päätös ei vapauta kyseistä jäsenvaltiota tai sen kansalaisia velvoitteista,joitaniilläon pankkiakohtaan. 27 artikla 1. Jos valtuusto päättää keskeyttää pankin toiminnan, kaikki toiminta on lopetettavaviipymättä,sellaisiatoimialukuunottamatta,jotkaovatvälttämättömiä pankin varojen käyttämisen, turvaamisen jasäilyttämisen sekä sitoumusten täyttämisenvarmistamiseksiasianmukaisellatavalla. 2. Jospankki asetetaanselvitystilaan,valtuustovalitsee selvitysmiehetja antaa heilleohjeetselvitysmenettelynhoitamisesta. 28artikla 1. Pankilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. 2. Pankin omaisuus on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. 29artikla Pankin ja sen velkojien, lainanottajien tai muiden väliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessakansallisessatuomioistuimessa,jolleiyhteisön tuomioistuimelle annetustatoimivallastamuutajohdu. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

24 Pankilla on oltava kotipaikka kussakin jäsenvaltiossa. Se voi kuitenkin sopimuksin määrätä erityisestä oikeuspaikasta tai päättää välitysmenettelyn käyttämisestä. Pankin omaisuutta ja varojaei saa ulosmitata eivätkä nesaa olla pakkotäytäntöönpanon kohteenamuutoin kuin tuomioistuimen päätöksellä. 30artikla(*) 1. Valtuusto voi yksimielisesti päättää perustaa Euroopan investointirahaston,jokaon oikeushenkilö jataloudellisesti itsenäinen,jajonkaperustajajäsenenäon pankki. 2. Valtuusto hyväksyy Euroopan investointirahaston perussäännön. Perussäännössä vahvistetaan etenkin rahaston tavoitteet, rakenne, pääoma, jäsenet, varat, interventiokeinot, tarkastusta koskevat säännöt sekä pankin ja rahaston toimielintenvälisetsuhteet. 3. Senestämättä,mitä20artiklan2kohdassamäärätään,pankki voi osallistua rahaston hoitoon ja osallistua rahaston pääoman merkitsemiseen aina valtuuston yksimielisesti vahvistamaanmääräänasti. 4. Euroopan yhteisövoi tullarahaston jäseneksi jaosallistuasen pääoman merkitsemiseen. Rahaston tavoitteiden toteuttamisesta kiinnostuneet rahoituslaitoksetvoidaan kutsuapankin jäseniksi. 5. Rahastoon,sentoimielintenjäseniin niidenhoitaessatehtäviäänjasen henkilökuntaan sovelletaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen eriokeuksista ja vapauksista. Rahasto onmuun muassa vapautettu kaikista veroista ja verojen luonteisista maksuista sen pääoman korottamisen yhteydessä samoin kuin erilaisista näihin toimiin rahaston kotipaikan valtiossa mahdollisesti liittyvistä muodolli- (*) Euroopan investointirahasto (EIR) perustettiin pankin valtuuston 25. päivänä toukokuuta 1994 tekemällä päätöksellä, jota edelsi 25. päivänä maaliskuuta 1993 annettu säädös Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta, jolla valtuustolle annetaan toimivaltuudet Euroopaninvestointirahaston perustamiseksi(eyvll-sarjan:o173, ). 24 EIP:N PERUSSÄÄNTÖ -2007

25 suuksista. Rahaston purkamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei liioin kannetaveroa.myöskään rahaston tai sen toimielinten toimintaanniiden hoitaessa sääntömääräisiä tehtäviään ei sovelleta liikevaihtoon perustuvaa verotusta. Kuitenkin osingot, voitto-osuudet tai rahastosta muussa muodossa saatavat etuudet, joihin muilla jäsenillä kuin Euroopan yhteisöllä ja pankilla on oikeus,ovatkulloinkin sovellettavanlainsäädännön alaisia. 6. Yhteisön tuomioistuin on toimivaltainen jäljempänä määrätyin rajoituksin käsittelemään rahaston toimielinten toimenpiteitä koskevat riidat. Tällaista toimenpidettä koskevan kanteen voi nostaa rahastonjäsen kyseisessä ominaisuudessaantaijäsenvaltio tämänsopimuksen230artiklannojalla. EIP:N PERUSSÄÄNTÖ

26

27 Muut Euroopaninvestointipankkia koskevatmääräykset 27

28

29 Euroopanyhteisön perustamissopimuksesta johtuvatmääräykset 9artikla Perustetaan Euroopaninvestointipankki,jokatoimii silletälläsopimuksella sekäsiihenliitetylläperussäännölläannettujentoimivaltuuksienrajoissa. 87artikla 1. Jolleitässäsopimuksessatoisin määrätä,jäsenvaltionmyöntämätaikka valtion varoistamuodossa tai toisessa myönnettytuki,joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, eisovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 2. Yhteismarkkinoillesoveltuu: a) yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään harjoittamattasyrjintää tuotteidenalkuperänperusteella; b) tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi; c) tuki sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut, jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. 3. Yhteismarkkinoillesoveltuvanavoidaanpitää: a) tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisenalhainen tai joillavajaatyöllisyyson vakavaongelma, 29

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LIMITE FI 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4

LIMITE FI 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4 56/2013 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. marraskuuta 2011 (OR. en) 14409/11 LIMITE ELARG 94 ACCTR 4 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Liittymissopimus: Kroatian tasavallan liittymissopimus 14409/11

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET 1 ARTIKLA

ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET 1 ARTIKLA ASIAKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE IV EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT AF/EEE/BG/RO/DC/fi 1 YHTEINEN JULISTUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN TALOUSALUEESEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot