Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh ja talous johta ja Tau no Mäkinen, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh. 0500 459 009 ja talous johta ja Tau no Mäkinen, puh. 040 488 6120."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Takauksen myöntäminen Finnamyl Oy:lle 99/036/2014 KH Asia valmistellaan kokoukseen. Käsittely Kaupunginjohtaja veti asian pois esityslistalta eikä asiaa käsitel ty. Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh ja talous johta ja Tau no Mäkinen, puh KH Finnamyl Oy:n toimitusjohtaja Ossi Paakki esittää saapuneessa kirjeessä seuraavaa: "Finnamyl Oy on kokemäkeläinen yritys, joka sopimusviljelyttää vuosittain tärkkelysperunaa pää osin Satakunnan alueella 200 tilalla noin t/a. Perunamäärä toimite taan tärkkelystehtaalle syksyisen käyntikauden aikana alkaen elokuun lo pussa ja päättyen marraskuun lopulla. Käyntikauden aikana syntyy tärkkelystä tonnia, solunestettä tonnia ja perunakuiture hua t. Pääosa tärkkelyksestä myydään tärkkelystä modifioivalle yri tykselle, joka toimittaa modifioidun tärkkelyksen paperiteollisuuden raaka-ai neeksi. Vajaa puolet tärkkelystuotannosta myy dään elintarviketeollisuuteen ja kuluttajamarkkinoille. Elintarvikemyynnistä noin 20 % on vientiä lähialueil le, mutta varsinkin luomuperunatärkkelystä myy dään aina Kaukoitään asti. Finnamyl Oy on Euroopan pienimpiä peru na tärk kelyk sen valmistajia, mutta luomuperunatärkkelyksen valmistajana olemme maa ilman viiden suurimman joukossa. Prosessin sivutuotteena syntyvä soluneste levitetään lietelannan levitykseen soveltuvilla traktorive toisilla levitysvaunuilla käyntikauden aikana aina asti lähiseudun pel loille lannoitteeksi. Ympäristöministeriö on päivittämässä maataloudessa käytettävien lannoitteiden ja karjanlannan käyttöä säätelevän nitraattiasetuksen suomalaista soveltamista. Asiaa pohti nut työryhmä on päätynyt ehdotukseen, joka rajoit taa voimakkaasti syksyllä tapahtuvaa orgaanisten lannoitteiden ja karjanlan nan levitystä peltoon. Fin namyl Oy pitää siten varmana asiana, että nykyi nen tapa levittää soluneste lannoitteeksi syksyn aikana ei ole enää mahdol lista vuoden 2014 jälkeen. Solunestelevityksen tilalle proteiinin talteenotto ja solunesteen väkevöinti Finnamyl Oy on tutkinut jo usean vuoden ajan uudenlaista perunaproteiinin talteenottomenetelmää ja viimeksi yhdessä Kööpenhaminan Yliopiston proteiinitutkijoiden kanssa. Uusi menetelmä erottaa proteiineja selvästi alem-

2 massa lämpötilassa kuin nykyisin käytössä oleva menetelmä ja juuri matala lämpötila yhdessä proteii nien hapettumista estävän sitruunahappokäsittelyn kanssa jättävät proteii nien laadun huomattavasti korkeammalle kuin perinteisessä koagulointipro sessissa. Korkeampilaatuinen proteiini soveltuu hyvin erikoisrehuihin, mutta myös elintarvikekäytössä nähdään suuria mahdollisuuksia etenkin kun nyt saatujen tulosten valossa uudella menetelmällä tuotetun proteiinin glykoal kaloidipitoisuustaso (etenkin solaniini) on matalampi kuin perinteisellä saos tusmenetelmällä tuotetulla proteiinilla. Korkealaatui sesta proteiinista saa daan myös normaaliproteiinia korkeampaa hintaa. Proteiinierotuksen jäl keen jäännösliemi väkevöidään haihduttamalla ja väkevä konsentraatti levi tetään keväällä lannoitteeksi pelloille ennen kylvöä. Kööpenhaminan yliopis ton osittain patentoimaa menetelmää ei ole missään muualla käytössä eikä yliopistolla ole muiden toimijoiden kanssa tämän menetelmän kehityshankkei ta menossa. Proteiinin erotus ja loppujakeen väkevöinti ovat laskelmien mukaan kannat tava investointi, joka tuo myös merkittäviä ympäristöllisiä etuja Kokemäen kaupungin alueen viljelijöil le ja asukkaille. Ilman investointia solunesteen jatkokäsittelyyn, on yhtiön toi minnan jatkuminen epätodennäköistä muuttunei den ympäristövaatimusten takia. Investoinnin suuruus on yhteensä 10,5 milj. ja investointiin on saatu TEM:n energia-avustusta 2,49 milj.. Muu rahoitus on kuvattu liitteessä 1. Finnamyl Oy esittää, että Kokemäen kaupunki takaa Finnamyl Oy:n lainoja Länsi-Suomen Osuus pankille yhteensä arvosta. Länsi-Suomen Osuuspankki, Finn vera ja Kokemäen kaupungin edustajat ovat keskenään sopineet takauksen vakuuksista. Kokemäen kaupungin vakuudeksi on määritelty kiinteistön Kokemäki/Krootila (sekä sivukohteet ja M601) panttikirjasta 23172/ / annettava jälkipantti jälkimmäinen sekä panttikirjasta 23173/ / annettava jälkipantti ensimmäinen Kiinteistökohteen ensimmäinen panttikirja on Länsi-Suomen Osuuspankin suorien vastuiden vakuutena ja muut panttikirjat poolissa yhteisvakuutena Länsi-Suomen Osuuspankille ja Finnvera Oyj:lle. Vastavakuuden määrä Ko kemäen kaupungille on suhteessa takauksen määrään." Yhtiön edustajat ovat esitelleet hanketta ja sen rahoitusratkaisuja kaupunginhallituksen jäsenille tammikuussa Kuntalain 13 mukaisesti valtuuston tulee päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antami sesta toisen velasta. Oikeuskäytännön mukaisesti takaussitoumuksen antaminen kunnan ulkopuoliselle yritykselle voi kuulua kunnan toimialaan lähinnä, kun tarkoitukse na on - työllisyyden turvaaminen kunnassa tai - kunnan elinkeinorakenteen kehittäminen - taattavassa lainassa on kyse investointilainasta Lisäksi kunnan antamaan takaukseen liittyvä riski ei saa olla kunnan kanto ky-

3 kyyn nähden liian suuri, eikä takauksen realisoituminen saa vaarantaa kun nan toiminnan jatkuvuutta ja kunnan edut tulee turvata riskit asianmukai sesti kattavien vastavakuuk sien avulla. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Kokemäen kaupungin antaminen takausten yhteismäärä oli kaikkiaan 10,27 milj. euroa. Huhti kuun 2014 tilanteessa kau pungin antamien takausten yhteismäärä on noin 11,6 milj. euroa. Laskel massa on huomioitu vuoden 2014 alkupuolella Ko ke mäen Lämpö Oy:lle (1,2 milj. euroa) ja Freyja Oy:lle (0,5 milj. euroa) myön netyt takaukset sekä al kuvuodesta tapahtuneet lainanlyhennykset. Kau punkikonserniin kuulumat tomille yrityksille annettujen takausten osuus on kaikista takauksista noin 4,5 %. Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginjohtaja antaa päätösehdotuksensa asiassa kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuk sen yksimielisesti. Lisätietoja kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh KH 137 Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginjohtaja antaa päätösehdotuksensa asiassa kokouk ses sa. Käsittely käytyjen neuvottelujen ja kaupungille saapuneen Länsi-Suomen Osuuspankin päivätyn tarjouksen myötä Finnamyl Oy esittää, että Kokemäen kaupunki myöntäisi Finnamyl Oy:lle takauksen sen Länsi-Suomen Osuuspankilta otettavalle päivätyn rahoitustarjouksen mukaiselle euron lainalle. Kyseessä on kahdeksan vuoden laina. Lainan takaisinmaksu suoritettaisiin kuudessa tasasuuruisessa erässä laina-aikana. Lainan korko on joko 6 kuukauden euribor-korko lisättynä 1,89 %-yksikön marginaalilla tai kiinteä korko 3 vuotta 2,99%. Laina ja siihen liittyvä kaupungin takaus ovat osa laajempaa rahoitussopimusta, jossa ovat mukana yhtiö, Länsi- Suomen Osuuspankki, Finnvera ja Kokemäen kaupunki. Rahoitussopimuksen tarkoituksena on antaa rahoittajille mahdollisuus saada tietoa mm. liiketoiminnan kehityksestä ja liiketaloudellisesta asemasta sekä sopia pankin ja Finnveran

4 vakioehtoisista luottodokumentaatiota täydentävistä erityisehdoista. Kaupunginjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Finnamyl Oy:lle Länsi-Suomen Osuuspankilta otettavalle rahoitustarjouksen ( ) mukaiselle euron lainalle; 2. edellyttää vastavakuutena Finnamyl Oy:n antamaa, kiinteistöön sekä sivukohteisiin ja M601 kohdistuvaa panttikirjaa/kirjoja, jotka kohdistuvat arvoalueelle 3,5-4,0 milj. euroa ja 5,0 5,25 milj. euroa tai niitä paremmille arvoalueille; 3. edellyttää muiden rahoittajien sitoutumista kokonaisrahoitukseen seuraavien asiakirjojen mukaisesti: rahoitussopimus , Finnvera -tarjous ja Länsi-Suomen Osuuspankki -rahoitustarjous ; 4. päättää periä Finnamyl Oy:ltä 1,5 % suuruisen takausprovision vuosittain vuoden viimeisenä päivänä jäljellä olevasta takauspääomasta; 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään rahoitussopimuksessa mainittavasta omavaraisuusaste -tunnusluvusta. Päätös Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Finnamyl Oy:lle Länsi-Suomen Osuuspankilta otettavalle rahoitustarjouksen ( ) mukaiselle euron lainalle; 2. edellyttää vastavakuutena Finnamyl Oy:n antamaa, kiinteistöön sekä sivukohteisiin ja M601 kohdistuvaa panttikirjaa/kirjoja, jotka kohdistuvat arvoalueelle 3,5-4,0 milj. euroa ja 5,0 5,25 milj. euroa tai niitä paremmille arvoalueille; 3. edellyttää muiden rahoittajien sitoutumista kokonaisrahoitukseen seuraavien asiakirjojen mukaisesti: rahoitussopimus , Finnvera -tarjous ja Länsi-Suomen Osuuspankki -rahoitustarjous ; 4. päättää periä Finnamyl Oy:ltä 1,5 % suuruisen takausprovision vuosittain vuoden viimeisenä päivänä jäljellä olevasta takauspääomasta; 5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään rahoitussopimuksessa mainittavasta omavaraisuusaste

5 -tunnusluvusta. Merkittiin, että puheenjohtaja Juhani Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Puheenjohtajana kokouksessa jatkoi varapuheenjohtaja Marjatta Sutinen. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Markus Ojakoski, puh

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot