Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet"

Transkriptio

1 Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön ikääntyminen ja kiristyvä kilpailu ovat haasteita, joiden vuoksi yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän. Kunnan päätöksillä voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, miten yrittäjyys kehittyy omassa kunnassa, seutukunnassa ja koko maassa. Pienten yritysten toiminnan vaikutus kuntatalouksille ja työllisyydelle on tärkeä. Pk-yritysten osuus maan koko yksityisen sektorin työvoimasta on jo yli 60 prosenttia. Yritysten mukanaan tuomat työpaikat ja palvelut houkuttelevat uusia asukkaita ja tuovat näin verotuloja. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yritystoiminta turvaa työllisyyden ja rahoituksen riittävyyden. Tämä kehitys on välttämätöntä kunnan menestystarinan luomisessa. Kunnallista elinkeinopolitiikkaa tehdään nyt oleellisesti erilaisessa toimintaympäristössä kuin vielä muutama vuosi sitten. Kunta- ja palvelurakenteet ovat muuttuneet merkittävästi, ja muutos jatkuu edelleen. Näin kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjan esipuheessa. Tätä työkirjaa mukaillen on tehty tämä elinkeino-ohjelman tarkistus. Kunta onkin nykyisin itse asiassa ainoa oman alueensa aktiivinen kehittäjä ja alueensa elinvoiman säilyttäjä. Mikäli kuntakenttä Suomessa tulevaisuudessa olennaisesti harventuu, on pelättävissä, että etenkin reuna-alueiden elinvoima heikkenee nopeasti. Ähtärin kaupunki kuuluu myöskin näihin reuna-alueisiin. Ähtärissä on tarkistettu elinkeino-ohjelma vuosina 2001 ja Kesäkuussa 2001 hyväksytyssä elinkeino-ohjelmassa todettiin: Elinkeinojen edistäminen on yksi kaupungin toimialaan kuuluvista tehtävistä. Se eroaa muista kaupungin toiminnoista siten, että siinä vapaudet ovat suuremmat kuin lakisääteisissä tehtävissä. Elinkeinojen edistäminen ei ole irrallaan mistään kaupungin toiminnasta, vaan siinä tarvitaan kaikkia osa-alueita: sivistys-, sosiaali-, terveys-, teknistä ja taloustointa. Aikaisempien ohjelmatarkistusten tavoitteet eivät ole muuttuneet vuosien saatossa ja ovat yhä ajankohtaisia: Ähtärin elinkeinojen edistämisen tavoitteena on: 1. kaupunki vaikutettavissa olevin keinoin turvaa nykyisten yritysten toimintaedellytykset niin, että ne pystyvät säilyttämään olemassa olevat työpaikat ja luomaan niitä lisää. 2. elinkeinojen edistämisen keinoin edesautetaan uusien yritysten perustamista ja yritysten saamista kaupunkiin. 3. kaupunki on aloitteellinen ja aktiivinen yritysten ja kaupungin sekä yrittäjien välisen yhteistyön ja tiedonkulun varmistamiseksi sekä parantamiseksi. 4. kaupunki on aktiivinen ja aloitteellinen kaikessa ulkopuolisessa elinkeinoja edistävässä sidosryhmäyhteistyössä. Erityistavoitteena on Ähtärin säilyttäminen ja kehittäminen maan suosituimpana perhematkailupaikkakuntana. Uutena alueena panostetaan terveys- ja hyvinvointimatkailuun. Numeerinen tavoiteasetanta on elinkeino-ohjelmassa ongelmallista, koska on paljon asioita, joihin kaupungin ja yrittäjien toimenpitein ei voida vaikuttaa.

2 Mitä on tapahtunut edellisen elinkeino-ohjelman tarkistuksen jälkeen? 2 Edellisen elinkeino-ohjelman tarkistuksen jälkeen väkiluku on vähentynyt noin 300 henkilöllä. Yrittäjien ja yritystoimipaikkojen lukumäärä ei ole vähentynyt, mutta työpaikkoja on menetetty noin 200 teollisuuden rakennemuutoksen ja maailmanlaajuisen laman johdosta. Tilastot osoittavat ähtäriläisen teollisuuden menestymisen ja merkityksen Ähtärille ja koko Etelä- Pohjanmaalle: vuonna 2007 Ähtäri oli maakunnan ykkönen sekä teollisuuden jalostusasteella (jalostusarvon osuus bruttoarvosta) että vientiasteella (viennin osuus teollisuustuotannon bruttoarvosta) mitattuna. Kevättalvella 2008 Inhan Tehtaat Oy Ab ilmoitti lopettavansa saranatuotannon ja alkukesästä kysynnän hiipuminen yllätti veneenvalmistajat. Työpaikkoja hävisi ja työttömyys kasvoi. Jotkut yritykset joutuivat kysynnän loppuessa lopettamaan tai sopeuttamaan toimintansa kysyntää vastaavaksi. Elokuussa 2008 kaupunginvaltuusto sitoutui Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaiseen talouden tasapainottamisohjelmaan vuosille Ähtäriläiset yritykset ovat saaneet merkittävästi investointiavustuksia sekä ELY-keskukselta että Kuusiokuntien kehittämisyhdistykseltä. Kaupunki ei ole enää lainoittanut yritysten tilainvestointeja vaan on antanut takauksia yritysten toimitilainvestointilainoihin elinkeino-ohjelman mukaisesti. Ähtärin matkailun kehittämiseksi käynnistettiin loppuvuodesta 2008 Ähtärin MasterPlan hanke, jonka tuotoksena valmistui tämän vuoden helmikuussa matkailun kehittämisohjelma Ähtäri MasterPlan. Ähtärin matkailun MasterPlanissa on visioitu, että Ähtäri on vuonna 2020 Suomen johtava, ympärivuotinen perhematkailukeskus. Ähtäri on myös kansainvälisyyteen suuntautunut valtakunnallisesti merkittävä hyvinvointi- ja terveysmatkailun sekä luonto-, elämys- ja tapahtumamatkailun keskittymä. Tavoitteena on kasvattaa matkailijamäärät noin :sta :een vuoteen 2020 mennessä. Kasvavasta kävijämäärästä hyötyy koko Ähtärin matkailutoimiala. 1. Kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Visio Ähtäri on matkailustaan ja hyvistä palveluistaan sekä monipuolisesta elinkeinorakenteestaan tunnettu väljän asumismukavuuden tarjoava luonnonläheinen Suomenselän palvelukeskus, joka tarjoaa vakinaisille ja loma-asukkaille laadukkaat ja monipuoliset koulutus-, sosiaali-, terveydenhuolto- ja vapaa-ajan palvelut. Ähtäri luo edellytykset yhdessä koulutuksen järjestäjien kautta kehittämiselle, yrittäjyyden edistymiselle sekä turvallisille ja viihtyisille elinolosuhteille. Ähtärin kaupunki on yrittäjälle ja yrityksille luotettava kumppani yrityksen elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

3 1.3 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen 3 Keskeisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä luomalla ja ylläpitämällä toimintaedellytykset kaikenlaiselle yritystoiminnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyyttä edistetään ja elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena yrityksiä hyödynnetään julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen tuotannossa yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti esim. hankinnoissa yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistä ja säännöllistä myötäeletään yritysten menestyksessä ja vaikeuksissa kuntalaisille järjestetään hyvät, taloudellisen liikkumavaran mukaiset peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet 2. Nykytilan kuvaus 2.1 Elinkeino- ja väestörakenne Elinkeinot, yritykset Ähtärin työllinen työvoima toimialan (TOL 2002) ja ammattiaseman mukaan Työlliset Palkansaajat Yrittäjät Kaikki toimialat yhteensä A Maatalous, riistatalous ja metsätalous B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriaj, henk.kohtja kotital.esineid. korjaus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liikeelämän palvelut L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut X Toimiala tuntematon Yllä oleva taulukko esittelee Ähtärin elinkeinojakauman (Maa- ja metsätalous 9,6 %, jalostus 30,1 % ja palvelut 59,1 %). Vuoteen 2003 verrattuna maatalouden osuus on pysynyt samana, jalostuksen osuus on noussut noin kolme prosenttia ja palveluiden vastaavasti vähentynyt.

4 Ähtärissä työssä käyvät muuttujina Toimiala (TOL 2002), Ammattiasema/työnantajasektori 4 Valtioenemm. Työlliset Palkansaajat Valtio Kunta Oy Yksityinen Yrittäjät Kaikki toimialat yhteensä (A-B) Maa- ja metsätalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav. toiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta (L-Q) Yhteiskunnalliset ja henk.koht palvelut Toimiala tuntematon Taulukko kertoo Ähtärin työpaikkarakenteen: työpaikoista maa- ja metsätaloudessa on noin 9 %, jalostuksessa 31 % ja palveluissa 58 %. Jalostuksen työpaikat alkoivat vähentyä laman myötä vuonna 2008 ja 2009.

5 5 Väestö Väestömäärän kehitys vuosina Väestö ikäryhmittäin ,5 % ,6 % 65-21,9 %

6 Tulotaso 6 Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo vuonna 2008 oli Ähtärissä euroa. Ähtäriläisasuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kasvoi vuosina ,2 % ; vain Töysässä ja Evijärvellä kasvu oli vähäisempää. Työvoima Työvoiman saatavuus Ähtärissä ja koko Suomessa ollaan tilanteessa, missä työmarkkinoilta poistuvat ikäluokat ovat suurempia kuin työmarkkinoille tulevat ikäluokat. Ähtärissä on työvoiman määrä vähentynyt vuosina ,5 %:lla. Koulutettua työvoimaa on tällä hetkellä saatavissa. Suuret ikäkuokat ovat tulleet eläkeikään ja eläkepoistuman kasvaessa, työvoiman saatavuus heikkenee varsinkin, jos taloudellinen kasvu alkaa ennen Ähtäriä eteläisessä Suomessa. Koulutusrakenne Vuoden 2008 tilaston mukaan 15 vuotta täyttäneistä ähtäriläisistä 61 %:lla oli perusasteen jälkeisiä tutkintoja (keskiasteen tutkinto 42 % ja korkea-asteen tutkinto19 %). Korkeaa koulutusta painottavan indeksin mukaan Ähtärin indeksiluku oli tuoreimman tilaston mukaan 256 ja se sijoittui sillä Etelä-Pohjanmaan tilastossa viidenneksi. Työttömyysaste 800 Ähtärin työttömien lukumäärä Enimmillään Ähtärissä on ollut työttömiä vuonna 2004 (työttömyysprosentti oli yli 21) ja vähiten vuonna 2006 (7,9 %). Tämän vuoden syyskuussa työttömyysprosentti oli 10,1. Viime vuoden (2009) lopussa työttömyysprosentti oli 13,3.

7 Työpaikkaomavaraisuus 7 Ähtärin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2007 tilaston mukaan oli 99,8 %. Vuosina työpaikkaomavaraisuus oli hieman yli 100 % 2.2 Infrastruktuuri Liikenneyhteydet Ähtäri on liikenteellisesti Vaasa - Jyväskylä -valtatien (VT 18) ja Virrat - Pietarsaari -kantatien (kt 68) risteyksessä. Haapamäki-Seinäjoki -radalla on Ähtärissä kolme pysähdyspaikkaa ja radan sähköistämistä on pyritty edistämään. VT 18 odottaa rakentamista Myllymäen ja Multian välille. Keski-Suomen liitto on hakemassa rahoitusta TEM:stä osallistuakseen North East Cargo Link II hankkeeseen. Hankkeessa on määrä tuottaa mm. Ähtäri-Multia välille suunnittelumateriaalia, jota voidaan hyödyntää yleiskaavoituksessa ja ELYkeskukset tiensuunnittelussa. Lähin reittiliikenteen lentokenttä on Seinäjoella (100 km) ja lähin merisatama Vaasassa (165 km). Tietoverkot Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti viime tammikuussa selvityksen kotitalouksien telepalveluiden alueellisesta saatavuudesta Selvityksen mukaan Ähtärissä DSL-liittymiä tarjosi kaksi operaattoria ja palvelua tarjottiin noin puolelle kunnan kotitalouksista. Langaton laajakaista oli kaikkien kotitalouksien saatavilla. Kuituliittymä on mahdollinen vain pienelle osalle kotitalouksista. UMTS/3G- mahdollisuutta tarjosi kolme operaattoria selvästi yli puolelle kunnan kotitalouksista. Julkishallinnon toimipisteet yhdistää 6Net -verkko. Tontti- ja toimitilatarjonta Teollisuus-, liike- ja asuntotontteja on riittävästi tarjolla. Käynnissä on keskustaalueen yleiskaavoitus, jolla luodaan Ouluveden rantaan rajoittuva uusi, houkutteleva asuinalue Ähtärinsalmi Välivesi alueen loma-asunto- ja omakotitontit tulevat myyntiin keväällä Tonttien myyjänä toimii Metsähallitus. Kaupungin omistuksessa olevat kaksi teollisuushallia ovat vuokrattuina. Yksityisten omistamien hallien kohdalla tilanne vaihtelee. Tällä hetkellä tarjonta on suurempi kuin kysyntä. Ähtärin kotisivulta on linkki karttapalveluun ja tonttipörssiin, mistä löytyvät kaupungin omistamat ja myynnissä olevat omakoti-, loma-asunto- ja teollisuustontit. Kunnallistekniikka, energia Myynnissä olevilla tonteilla on kunnallistekniikka valmiina tai valmius sen rakentamiseen. Ähtärin Energia ja Vesi Oy on laajentanut verkostoaan viime vuosina ja pystyy tarjoamaan kaukolämmön myös laajentuvalle teollisuusalueelle.

8 8 Energiaosuuskunta toimittaa lämmön Tuomarniemelle ja Varikolle. Sähkön jakeluverkon omistaa Ähtärissä pääsääntöisesti Koillis-Satakunnan Sähkö Oy. Ähtärinreitin vesistöä hyödyntää sähköntuotannossa Koskienergia Oy, joka tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Asuntotarjonta Ähtärissä on myynnissä runsaasti asuntoja, joten omistusasuntoa etsivälle tilanne on hyvä. Myös uutta tuotantoa on tulossa. Vuokra-asuntotarjonta ja -kysyntä ovat kohtuullisessa tasapainossa. KOy Ähtärin Vuokratalot huolehtii kaupungin omistamista vuokra-asunnoista ja sillä on valmius uusien vuokra-asuntojen rakentamiseen. Yhtiön talous on kunnossa ja kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Kaavoitustilanne vs. kaavoitustarve Tällä hetkellä tekeillä on vanhentuneiden osayleiskaavojen tarkistus, ensimmäisessä vaiheessa Ukonvuoren Halkoniemenalue ja keskustaajama, seuraavaksi Moksunniemi, Myllymäki, Vääräkoski. Ähtärin kaupunki suunnittelee uutta asuntoaluetta Ouluveden rantaan. Suunnitelmat ovat osa Ukonvuoren-Halkoniemen alueen osayleiskaavan laatimista. Kohteesta on tekeillä korkeatasoinen asumisalue, jonka energiaratkaisuissa aiotaan huomioida ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. Kaavoitustarvetta saattavat aiheuttaa uusitut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, sillä ne velvoittavat tiivistämään yhdyskuntarakennetta, suosimaan joukkoliikennettä ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Koulutuspalvelut 2.3 Palvelurakenne Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat jatkaa joko lukiossa tai ammattikoulussa. Ammatillista koulutusta antavat Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Koulutie ja Tuomarniementie. Tuomarniemellä sijaitsee myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö, mikä mahdollistaa korkea-asteen opinnot Ähtärissä. Muusta koulutustarjonnasta huolehtivat Lakeudenportin kansalaisopisto ja Merikanto opisto.

9 Sosiaali- ja terveyspalvelut 9 Ikärakenteen muutoshaasteet sosiaalitoimelle Ikärakenne yhteensä Ikärakenteen muutos ei ole kovin suuri ja siihen on jo varauduttu sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Ennaltaehkäisevän työn aloittaminen on suurin haaste, jolla voimme vähentää laitoshoidon tarvetta. Tähän sosiaalitoimi on panostanut ennaltaehkäisevillä kotihoidon käynneillä, Veljeskodin kuntouttavalla päivätoiminnalla sekä Fysiokeskuksen kuntokurssilla. Tarkoitus on laajentaa toimintaa enemmän ikäihmisten omaehtoiseen toimintamalliin. Tosiasiassa ihmiset huolehtivat omasta kunnostaan nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin on ollut tapana. Asenteet ovat muuttumassa ja raihnainen vanhuus ei enää ole itsestään selvyys, vaan ihmiset eivät suostu enää vanhoiksi ja toisten avustettaviksi. Vajaa 10% yli 75-vuotiasta tulee jatkossakin tarvitsemaan jonkin asteen hoivapaikan, mutta terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto on historiaa. Työttömyyden vaikutukset sosiaalitoimen eurojen/palvelujen tarpeeseen Vuoden 2010 talousarvioon on varattu euron määräraha kaupungin erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin. Summa on moninkertainen aiempaan verrattuna. Työllistämiskeinot ovat kaupungin suora työllistäminen, palkkatukityöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Työttömyys vaikuttaa toimeentulotukimenoja lisäävästi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi n. 30 kotitaloudella. Mikäli taantuma jatkuu, mm. ansiosidonnaisten päivärahaoikeuksien päättyminen vaikuttaa perheiden ja henkilöiden tulotasoon alenevasti, jolloin toimeentulotuen tarve saattaa lisääntyä viiveellä. Palvelujen tuottaminen Kehitysvammapalveluja järjestetään seuraavina palveluina: Avopalvelut (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) Asumispalvelut/hoitokoti Raikula/Asuntola Punatulkku (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) Laitospalvelut/Seinäjoki/Eskoon palvelukeskus (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) Perhehoito (kaupunki) Työ- ja päivätoimintakeskus Tilikkutupa (kaupunki) Työtoiminta (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) Neuvolatoiminta (Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä)

10 Toimela ry toteuttaa Päiväkeskus Toimelan mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutustoimintaa verkostotyönä ja päivätoimintana 10 Perusturvalautakunta on keväällä 2009 hyväksynyt mielenterveyskuntoutujien palvelusuunnitelman Suunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat itsenäiseen asumiseen tarkoitettujen tuki- ja palveluasuntojen määrän lisääminen ja päivätoiminnan kehittäminen. Tänä vuonna tehdään selvitys tukiasuntojen määrän lisäämisestä. Vanhuspalvelut Avopalvelut Avopalvelut sisältävät kotihoidon, tukipalvelut, omaishoidontuen ja kotihoidon ostopalvelut. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito muodostavat yhdessä tiimijohtoisen kotihoitoyksikön, joka tarjoaa asiakkaalle laadukkaan ja turvallisen elän omassa kodissa. Kotihoidon lisäresurssit ostetaan yksityiseltä palvelutuottajalta Perusterveydenhuolto Asumispalvelut Asumispalveluilla tarkoitetaan tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista, jota tarjotaan Hoivakoti Hopeaharjun eri osastoilla sekä ostopalveluna Palvelutalo Mäntyrinteellä. Palvelut tuottaa Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, jonka kanssa kaupunki tekee palvelusopimuksen. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidosta kaupunki laatii sopimusohjaukseen perustuvan tilauksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, toteutus pääsääntöisesti Ähtärin sairaalassa. Yksityisen sektorin osuus julkisessa palvelumarkkinassa Ähtärin kaupungin vanhuspalveluissa ostetaan h/vuosi yksityistä kotihoitoa. Myös siivous- ja muita vastaavia tukipalveluja tarjotaan kotiin palvelusetelijärjestelmän kautta (palveluseteliyrittäjät). Palveluseteli ei koske siis säännöllistä kotihoitoa (kotipalvelu + kotisairaanhoito). Jatkossa palveluseteli kotisairaanhoitoon on mahdollista. Lähinnä ikäihmisiä ja vammaisia koskeva palveluliikenne ostetaan Liikenne Mäkelä Oy:ltä. Eriasteista kuntouttavaa toimintaa ostetaan Ähtärin Veljeskodilta ja Ähtärin Fysiokeskus Oy:ltä. Tehostettua palveluasumista ikäihmisille ostetaan Mäntyrinne ry:ltä sekä muutama paikka Kihniöstä ja Virroilta. Intervallihoitoa omaishoitajien vapaapäiviksi ostetaan Veljeskodilta. Lisäksi Ähtärissä on kolme lääkäriasemaa ja lukuisa joukko terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä. Mitkä palvelut kunta tuottaa jatkossakin itse, mitkä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitkä ostetaan oman organisaation ulkopuolelta? Hallintopalvelut ja perhepalvelut (aikuis- ja perhesosiaalityö) tuotetaan itse

11 sillä poikkeuksella, että lastensuojelun perhehoitoa ja ammatillista perhekotihoitoa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kehitysvammapalvelut tuottaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä poislukien työ- ja päivätoiminta, jonka tuottaa oma työ- ja päivätoimintakeskus. Vanhuspalvelut järjestetään pääpiirteittäin näillä näkymin edellä esitetyllä tavalla. Terveyspalvelut järjestänee jatkossakin Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 11 Mitä vaihtoehtoisia palveluntuotantomuotoja, esim. palveluseteleitä kunnassa on/aiotaan ottaa käyttöön lähivuosina? Palvelusetelijärjestelmää ei ole aikomusta laajentaa toistaiseksi. Kotisairaanhoitopalveluiden mahdollisuus tulee ehkä viiden vuoden sisällä ajankohtaiseksi. Uusi terveydenhoitolaki on valmistumassa, saattaa muuttaa perusterveydenhuollon järjestämismuotoa alueellamme. Palvelurakenteen ja palvelumarkkinan kehittämisen vastuutaho Viranhaltijoina perusturvajohtaja, vanhustyönjohtaja ja sosiaalityön päällikkö. Perusturvalautakunnan ja kaupunginvaltuuston linjaukset. Painopiste on vanhuspalveluissa. Palvelurakenteen kehittäminen lähivuosina Varautuminen ikäihmisten suhteellisen osuuden kasvuun ei kuitenkaan dramaattista muutosta Ähtärissä vanhuspalvelut tällä hetkellä mitoitukseltaan oikeat. Jatkossa täsmennystä ja pienehköä volyymin lisäystä. Terveyspalveluissa (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) valtakunnalliset linjaukset (uusi terveydenhoitolaki, hallintomallit jne.) saattavat vaikuttaa palveluiden tarjontaan. Vapaa-ajanpalvelut, harrastusmahdollisuudet Ähtärissä on erittäin monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Liikuntapaikoista mainittakoon jäähalli, uimahalli, Ähtäri-halli, golf-kenttä, Mustikkavuoren liikuntakeskus, ratsastushalli sekä hiihtoa, moottorikelkkailua, mönkijäsafareita ja vesistöliikkumista palvelevat reitistöt. Elinkeinotyön resurssit ja verkottuminen Elinkeinotyön resurssit ovat Ähtärissä vuosittain hyväksyttävä talousarvio, kehittämisrahasto, elinkeinopäällikkö ja matkailusihteeri sekä kymmenet seutu- ja maakunnalliset kehityshankkeet. Aloittavan yrittäjän resurssina on Uusyrityskeskus. Käytännössä elinkeinopäällikkö on usein alkavan yrittäjän ensikontakti kuntaan päin sekä yhteyshenkilö kehittämishankkeiden ja yrittäjien välillä.

12 Kuusiokunnissa on sopimuspohjalla toteutetut seudulliset yrityspalvelut. Sopimus uusitaan TEM:n laatiman sopimuspohjan mukaiseksi vuoden 2010 aikana YritysSuomi brändiin nivoutuvaksi Kunta-analyysi Ähtäri swot VAHVUUDET - vahva koulutustaso/ -tulotaso - riittävä tonttitarjonta - matkailukeskuksen kehittyminen - kulttuuri, taiteilijat (musiikki / teatteri) - hyvä palveluvarustus (yksityisiä hyvinvointipalv.) - luonto, järvet ja metsät - asumisolosuhteet - selviämisen tahto - matkailu tunnettuus - teollisuus innovatiivisuus, vahvoja vientituotteita - Varikon kehitys - hyvät koulutusmahdollisuudet - hyvät terveydenhuollon palvelut - monipuoliset harrastusmahdollisuudet - golf - loma-asuntokanta lisääntyy ja taso nousee - julkiset liikenneyhteydet MAHDOLLISUUDET - kaavoitus - matkailun kehittäminen - bioenergia ja sen osaamisen kehittäminen - koulutuksen kehittäminen - kehittyvät maatilat - verkostoituminen - kolmas sektori (4H, eläkeläiset, MLL ym.) - raideliikenne, valtatie 18 - runsaat liiketilat (Ostolantie) - kuntien yhteistyö (uusien suuntien hakeminen) - matkailukeskuksen kehittyminen ja matkailun monipuolistuminen - ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja monipuolistaminen - tutkimus- ja kehitystoimintaa - sisäliikuntatila keskustaan - matkailun Masterplan, resort - pysyvät vapaa-ajan asukkaat - pienyrittäjyys (nuoret) - uusien yrittäjien tarve mm hoiva-alalla - vaihtoehtoiset energialähteet (puu, turve, ruokohelpi jne) HEIKKOUDET UHAT - Ähtärin vahvat tuotteet - ei yhdistetä Ähtäriin - yhteen hiileen puhaltamisen henki puuttuu - tonttipula - vaihtoehtoja oltava - valtion palveluiden taso ja saatavuus - työttömyys - terveydenhuollon kustannukset - kuntamarkkinointi, heikkoutena myönteisten uutisten jääminen pimentoon - usein puuttuu asioiden laajempi näkemys sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden taholta, esim seutuyhteistyö - tunnettuus lähinnä matkailun varassa - yleisilmeessä kohentamista (siisteys, opasteet) - terveydenhuoltopalveluiden ja koulutuspalveluiden siirtyminen pois - kaupan palveluiden väheneminen - erikoisliikkeet - yrittäjien ikääntyminen - yritysten lopettaminen - oppilasmäärien väheneminen - ei töitä riittävästi korkeasti koulutetuille ammattiryhmille - ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus - väestön vähentyminen ja ikääntyminen - hallintojen siirtyminen naapurikuntiin - alumiinituotannon keskittyminen liian paljon munia samassa korissa

13 13 3 Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat Ähtärin kaupungin merkittävät teollisuuslaitokset syntyivät 60-luvun lopulla ja 70- luvun alussa. Samoihin aikoihin osui myös Fiskarsin Inhan Tehtaiden uudistaminen paikkakunnan suurimmaksi yritykseksi ja Eläinpuiston ja Hotellin perustaminen. Jo noilta vuosilta periytyy kaupungin halu olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja synnyttämässä yritystoimintaa kaupungin käytettävissä olevin keinoin. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kaupunki on antanut lainoja yritysten toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen. Tämän lainoituksen turvin rakennettiin varsinkin 2000 luvun alkuvuosina tuhansia neliömetrejä uutta toimitilaa. Vuonna 2008 valtuusto päätti, että kaupunki ei myönnä yrityslainoja vaan tapauskohtaisesti voi antaa lainatakauksia. Matkailun merkitys Ähtärin elinkeinoelämälle on tunnustettu ja sen kehittäminen on nostettu elinkeinopolitiikan tärkeimmäksi painopistealueeksi. Nykyisellään Ähtärin tunnettuus ja imago on pitkälti matkailun varassa. Tässä elinkeino-ohjelman tarkistuksessa painopistealueiksi valitaan 1. Matkailu 2. Yritysten toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen 3.1. Matkailu Miksi? Ähtärin kaupunki on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana aktiivisesti mukana uusien teollisuustilojen rakentamisessa ja siten mahdollistanut yli 200 uuden työpaikan syntymisen lähinnä metalliteollisuuteen. Metalliteollisuuden rakennemuutos ja maailmanlaajuinen lama saavuttivat Ähtärin vuonna 2008 varsin dramaattisin seurauksin: vuosikymmenen aikana syntyneet työpaikat katosivat ja työttömyys kasvoi jyrkästi. Ähtärin kaupunki voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa siihen, että matkailupaikkakunnan vetovoima säilyy ja matkailijan viipymä Ähtärissä kasvaa. Ähtäri on monella tapaa maamme matkailun uranuurtaja. Neljän vuosikymmenen ajan on Ähtäri eläinpuistoineen ollut yksi tunnetummista matkailubrändeistä Suomessa. Matkailu työllistää Ähtärissä kokoaikaisesti lähes 170 henkilöä ja tuo vuosittain välitöntä ja välillistä matkailutuloa noin 18 miljoonaa euroa. Moksunniemen matkailualueella toimii eläinpuiston lisäksi hotelli Mesikämmen, kylpylä, 18-reikäiseksi laajentumassa oleva golfkenttä, leirintä- ja karavaanialue, vanha Moksun tila, keramiikkatalo kahviloineen. Lisäksi vireyttä alueelle tuovat Suomen ensimmäisten loma-asuntomessujen myötä tulleet tasokkaat loma-asunnot, viikko-osakkeet sekä messujen jälkeen nousseet loma- ja omakotitalot.

14 14 Ähtärin matkailun Masterplanissa on visioitu, että Ähtäri on vuonna 2020 Suomen johtava, ympärivuotinen perhematkailukeskus. Ähtäri on myös kansainvälisyyteen suuntautunut valtakunnallisesti merkittävä hyvinvointi- ja terveysmatkailun sekä luonto-, elämys- ja tapahtumamatkailun keskittymä. Tavoitteena on kasvattaa matkailijamäärät :een vuoteen 2020 mennessä. Kasvavasta kävijämäärästä hyötyy koko Ähtärin matkailutoimiala. Lähtökohtana on, että kaupunki luo edellytykset alueen kehittämiselle ja investoinneista vastaavat pääasiassa kotimaiset ja ulkomaiset investoijat ja operaattorit. Miten? Toteutetaan Ähtärin matkailun Masterplan. Resurssit Kaupunki varaa vuosittain talousarvioonsa kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen tarvittavat määrärahat. Kaupunki varaa vuosittain talousarvioonsa määrärahan, josta maksetaan erilaisten kehittämishankkeiden kuntaosuudet ja tarvittaessa omat erillishankkeet/selvitykset Kaupunki osallistuu tapauskohtaisesti kuntarahan maksuun kolmannen sektorin hankkeisiin, jos niillä edistetään Masterplanin toteuttamista. Kehittämisrahastoa voidaan käyttää Masterplanin toteuttamisen toimenpiteisiin Sedu Koulutie ja Tuomarniementie sekä Seamk Kaikki hallintokunnat ovat edistämässä Masterplanin toteuttamista joustavalla ja nopealla päätöksenteolla. Henkilöresurssina elinkeinotoimen henkilöstö sekä hankevetäjät. Matkailumarkkinointia suunnataan uudelleen yhteistyössä yritysten kanssa 3.2. Yritysten toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen Miksi? Ähtärin yritysten lukumäärä on pysytellyt viime vuodet melko stabiilina 350 yrityksen tuntumassa. Tiedossa on, että lähivuosina monet yrittäjät tulevat eläkeikään ja samaan aikaan potentiaaliset yritysten jatkajat vähenevät ikäluokkien pienentyessä. Hyvä puoli ähtäriläisissä yrityksissä on se, että lähes kaikilla merkittävillä teollisuusyrityksillä on oma tuote. Nämä yritykset tarjoavat jo nyt melkoisesti töitä seutukunnan alihankkijoille. On odotettavissa, että nämä yritykset kasvaessaan tarvitsevat alihankintaa tarjoavia kumppaneita enenevässä määrin. Suuret ikäluokat ovat poistumassa työmarkkinoilta ja työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat lähtijöitä pienemmät. Huoli osaavan työvoiman riittävyydestä on kaikille toimialoille yhteinen.

15 Yhteiskunnan kannalta uuden työpaikan luominen olemassa olevaan yritykseen tulee huomattavasti halvemmaksi ja yrittäjän kannalta riskittömämmäksi, kuin työpaikan luominen aivan uuteen yritykseen. 15 Säilyttämällä tuotannolliset työpaikat, luodaan ostovoimaa palvelualan yrityksille. Työvoiman saamisen kannalta on tärkeää, että meillä on tarjota nais- ja miestyöpaikkoja. Näin voidaan mahdollistaa perheiden sijoittuminen asumaan Ähtäriin. Tässä mielessä tuotannolliset ja palvelualojen työpaikat ovat yhtä tärkeitä. Suomi on siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta informaatioyhteiskunnan kautta palveluyhteiskuntaan. Tämä näkyy siinä, että suurin osa uusista työpaikoista Etelä- Pohjanmaallakin syntyy palvelualoille. Hyvinvointipalveluiden tarpeen kasvu on tulevaisuudessa kiistaton, sillä ikääntyminen ja elintason nousu kasvattavat palveluiden kysyntää. Toisaalta hyvinvointipalveluiden kasvu tarjoaa mahdollisuuksia myös yksityisille yrittäjille. Palvelurakenneuudistus panee kunnat miettimään, mitä palveluja kunta tuottaa itse, mitä ostetaan ja mitä tuotetaan kuntien yhteisvoimin. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo tällä hetkellä kuntien yleisimpiä ostopalveluita. Miten? - Huolehtimalla kaavallisesti, että eri tarkoituksiin soveltuvia tontteja on tarjolla Huolehtimalla kunnallisteknisistä valmiuksista - Huolehtimalla toimitilojen saatavuudesta - Antamalla elinkeino-ohjelman mukaisesti takauksia yritysten teollisuustilojen hankkimista varten ottamille lainoille - Kannustamalla kaikenlaiseen yrittäjyyteen - Kehittämällä yrittäjyyskasvatusta - Osallistumalla EU-rahoitteisiin kehittämishankkeisiin - Toteuttamalla omia yritys- tai yritysryväskohtaisia kehittämishankkeita - Alkavaa yrittäjää tuetaan ostamalla palvelut Uusyrityskeskukselta - Hyödyntämällä Sedua ja SeAMKia - Tiedottamalla ELY-keskuksen tarjoamista avustuksista ja rahoitusmahdollisuuksista - Hyödyntämällä Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n palveluita - Seuraamalla aktiivisesti yritysten tarpeita ja reagoimalla niihin - Huolehtimalla kaupungin tuottamien palveluiden laadusta ja saatavuudesta ja pitämällä siten Ähtäri houkuttelevana asuinpaikkana Resurssit Kaupunki varaa vuosittain talousarvioonsa rahat elinkeinojen kehittämiseen. Tästä rahasta maksetaan erilaisten kehittämishankkeiden kuntaosuudet ja omat hankkeet Kehittämisrahasto Sedu Koulutie ja Tuomarniementie sekä SeAMK Kaikki hallintokunnat ovat edistämässä yrittäjyyttä joustavalla ja nopealla päätöksenteolla. Henkilöresurssina elinkeinotoimen henkilöstö sekä hankevetäjät.

16 16 4 Elinkeinopolitiikan päämäärät 4.1 Yhteistyö ja verkottuminen Kunta- ja seutukuntayhteistyö Kuusiokuntien seutukuntaan kuuluvat Alavus, Ähtäri, Kuortane ja Töysä. Kuusiokuntien alueen kuntien yhteistoiminta on toteutettu valtuustojen hyväksymällä seutusopimuksella. Seutukuntatyön ylin päättävä elin on seutuneuvosto, joka ohjaa seutukuntakohtaista päätöksentekoa. Yritys-Suomi brändin mukainen yhteistyösopimus yrittäjien neuvontapalveluiden tuottamisesta Kuusiokunnissa uusitaan loppuvuodesta Palvelut tuotetaan verkottuneesti. Kuusiokuntien elinkeinovastaavat valmistelevat ja tekevät esityksiä kuntajohtajille yhteisistä, kaikkia koskettavista elinkeinojen kehittämiseen liittyvistä asioista. Tämän ryhmän sihteerinä toimii vetovastuussa olevan kunnan elinkeinovastaava. Seutuyhteistyötä koordinoi kunnallisjohtajien työryhmä, jonka sihteerinä on seutuyhteistyön vetovastuukunnan elinkeinovastaava. Kuusiokunnilla on kehittämisyhdistys, jonka kautta on mahdollista hakea leaderrahoitusta hankkeisiin ja investointeihin, jotka toteuttavat Kuudestaan hyvinvointia vauvasta vaariin ohjelmaa. Kehittämisyhdistyksen toimialueena on Kuusiokuntien lisäksi Soini ja Alajärvi Lehtimäen osalta. Järviseudun kunnat sekä Kuusiokunnista Töysä ja Ähtäri toteuttavat valtakunnallista koheesio- ja kilpailukyky ohjelmaa. (KOKO) ELY-Keskus Käytännössä yhteistyön elinkenoasioissa hoitavat elinkeinopäällikkö ja projektipäälliköt. Ähtäriläiset yritykset ovat saaneet ELY-Keskuksen kautta viime vuosina merkittäviä avustuksia. Kansainvälinen yhteistyö Ähtärin ystävyyskunta Ruotsissa on Lycksele, joka on matkailullisesti Ähtärin kaltainen ja myös muuttotappiokunta. Erilaista hanketyötä Lyckselen kanssa on tehty 80 -luvulta alkaen. Tällä hetkellä hankeyhteistyötä ei ole. Virossa ystäväkuntana on Audru ja se sijaitsee Pärnun vieressä. Myös Audru on kehittänyt matkailuaan. Yhteisiä hankkeita Audrun kanssa ei vielä ole ollut.

17 Yhteydet yrittäjiin, yrittäjävaltuutettuihin ja yrittäjäjärjestöihin 17 Suurin osa yhteydenotoista tapahtuu siten, että yrittäjä soittaa, laittaa sähköpostin tai tulee käymään. Kaupunginjohtaja ja/tai elinkeinopäällikkö vierailevat yrityksissä. Tällaisia vierailuja tehdään erityisesti silloin, kun valmistelussa on kaupungin ja yrityksen välinen asia. Matkailuyrittäjien ryhmä kokoontuu monta kertaa vuodessa. Hankepuolella toimialaryhmät kokoontuvat seutukunnallisesti. Yrittäjävaltuutetuille ei ole vielä kehitetty erillistä yhteydenpitomallia. Muutaman kerran valtuusto on vieraillut yrityksissä ja teollisuusalueella. Vierailuja voidaan järjestää valtuuston puheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Yhteydet yrittäjäjärjestöön hoitaa pääsääntöisesti elinkeinopäällikkö. Yrittäjät ovat olleet laatimassa aiempaa elinkeino-ohjelmaa niin kuin tätäkin. Yrittäjäyhdistys on osallistunut tämän ohjelman laatimiseen. Tiedotus Elinkeinoasioista tiedotetaan lehdistön välityksellä, yrityskohtaisilla kirjeillä, sähköisesti sekä yrittäjäjärjestön jäsenkirjeiden mukana. Elinkeino-ohjelma on kaupungin nettisivuilla ja tarvittaessa linkitys ajankohtaiseen asiaan. Sidosryhmäyhteistyö Ähtärillä on kolme yrityskummia: Jorma Kuoppala, Osmo Jalovaara ja Jussi Vierikko. Kummit saavat vuosittain raportin Ähtärin elinkeinoelämän kuulumisista ja vastaavasti kummeilta tulee toimenpide-ehdotuksia ja raportti kummien keskinäisistä neuvonpidoista. Yrityskummien hyödyntäminen on ollut valitettavan vähäistä mutta antoisaa. Pidetään aktiivisesti yhteyttä yrittäjäjärjestöön ja kauppakamariin. Palkitsemiset ja huomioimiset Kaupungilla ei ole varsinaisesti yrittäjien palkitsemisjärjestelmää, mutta erittäin painavin perustein se voi myöntää yrittäjälle Ähtäri -mitalin. Kaupunki pyrkii huomioimaan yritysten merkkipäivät ja uuden yrityksen aloittamisen. Elinkeinopäällikkö osallistuu yrittäjäyhdistyksen palkitsemis- ym. tilaisuuksiin.

18 4.2 Palvelut ja julkiset hankinnat 18 Palvelut Palvelusetelijärjestelmää ei vanhuspalveluissa ole aikomusta laajentaa toistaiseksi. Kotisairaanhoitopalveluiden mahdollisuus tulee ehkä viiden vuoden sisällä ajankohtaiseksi. Julkiset hankinnat Ähtärin kaupunginvaltuuston hyväksymä hankintaohje on tullut voimaan alkaen. Hankintaohjeeseen on siirretty johtosääntöihin sisältyneitä määräyksiä viranhaltijoiden ratkaisuvallasta hankinnoissa. Hankintapolitiikan suuntaviivoista, tavoitteista ja menettelytavoista ei ole keskusteltu paikallisten yrittäjien kanssa. Hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista ilmoitetaan HILMAssa osoitteessa Hankinnasta ilmoittamisesta säädetään valtioneuvoston antamalla asetuksella julkisista hankinnoista. Ähtäri tekee hankinnoissa yhteistyötä muiden Kuusiokuntien kuntien ja Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkijoiden markkinatuntemuksessa ja hankintaosaamisessa on parantamisen varaa. Hankintaosaamisen koulutusta olisi tarpeen järjestää yhdessä yrittäjien kanssa, jotta myös heidän tarjouskäytäntönsä parantuisi. Peruspalvelut kaupunki tuottaa pääsääntöisesti itse ; sosiaalitoimen puolella on ostopalveluita ja palveluseteleitä. 4.3 Elinkeinoelämän kehittäminen Yritysilmasto Kaupunki arvioi ja seuraa yritysilmaston kehittymistä yrittäjiltä saadun palautteen perusteella ja pyrkii korjaamaan/selvittämään esiintyvät tiedonkatkokset, väärinymmärrykset, ongelmat ja/tai puutteet. Suomen Yrittäjät kartoitti kuntien yritysystävällisyyttä keväällä 2010 : kyselyn perusteella Ähtäri sijoittui Etelä-Pohjanmaalla neljänneksi. Hanketyö ja projektit Ähtärin kaupunki osallistuu kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on lisätä tai säilyttää työpaikkoja. Vuosittain on useita kehittämishankkeita, joissa on mukana vain yksi tai muutama ähtäriläisyritys. Yrityksethän lähtevät mukaan kehittämishankkeisiin, jos ne kokevat saavansa tai odottavat saavansa yritystä

19 auttavia tuloksia. Kaupungin osuus tulee kuntarahoituksesta, joka vaihtelee hankkeissa muutamasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin. 19 Tämän ohjelmakauden jälkeen EU-rahoituksen on ennustettu vähenevän Suomessa merkittävästi tai jopa loppuvan, jolloin kehittämiseen on todennäköisesti käytettävissä vain kansallista rahaa. Kaupunki panostaa kehittämistyöhön myös Kuusiokuntien Kehittämisyhdistyksen kautta. Kaupunki varaa talousarvioon kaupungin kannalta tärkeisiin kehittämishankkeisiin tarvittavan määrärahan. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupungilla on tällä hetkellä riittävästi lähivuosiksi yrittäjien tarpeisiin kaavoitettua maata teollisuusalueella. Kaupunki ei aktiivisesti ole rakentamamassa toimitiloja yrityksille, koska yksityinen tarjonta on ollut riittävää. Mikäli yksityinen tarjonta ei riitä tai on yritysten käyttöön sopimatonta, kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti uusien vuokratilojen rakentamista joko yksin tai muodostamalla vuokralle tulevan tai muun yrittäjän kanssa kiinteistöosakeyhtiön. Kaupungilla on tällä hetkellä kaksi teollisuushallia (molemmat vuokrattuina) sekä vanhalla meijerillä teollisuustilaa. Tontit löytyvät tonttipörssistä, johon pääsee kaupungin kotisivun kautta. Tonttipörssistä löytyvät vapaat tontit. Vastaavat tiedot saa myös tekniseltä osastolta ja elinkeinopäälliköltä. Tontin voi varata tekniseltä osastolta, joka myös huolehtii kaupanteosta. Yrittäjä saa yrityksen tarvetta vastaavan tontin. Sorvitien ja Yrittäjäntien alkupäässä on alueella olevien yritysten ylläpitämät opastuskyltit. Opastuskylttien tiedot ovat osittain vanhentuneita tai yritykset eivät ole katsoneet tarpeelliseksi laittaa opaskylttiään. Uutena liittymänä myös Ratatie tarvitsisi opaskyltit. Alueen yrittäjien kanssa on selvitettävä kyltityksen toiminta- ja kustannusjakomalli. Infrastruktuuri Kaupunki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan valtiovaltaan, että VT 18 saataisiin rakennettua valmiiksi. Kunnallistekniikka on järjestetty yrittäjien kannalta niin tehokkaasti, kuin se kaupungin kannalta on mahdollista. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan, että mm. Räjähdelaitoksen tarpeita palvelevan Rämäläntien kantavuutta parannettaisiin.

20 Kuntamarkkinointi 20 Kuntamarkkinoinnista vastaa elinkeinopäällikkö apunaan matkailusihteeri. Markkinointivälineinä heillä on nettisivut, lehti-ilmoittelu ja esitteet. Koulutus ja yrittäjyyskasvatus Edellisessä elinkeino-ohjelman päivityksessä päätettiin yrittäjyyskasvatusstrategian laatimisesta Ähtäriin. Yrittäjyyskasvatusstrategia valmistui keväällä 2008 ja sitä oli laatimassa kaikkien kouluasteiden opettajia, yrittäjien, kaupungin ja 4H-järjestön edustajia. Strategian toimenpiteistä on osalle jo tehty jotain, merkittävimpinä opettajien Yrittäjyys- VESO- päivä, uudet yrittäjyyskasvatuksen kerhot ala- ja yläkouluilla ja yrittäjyyskasvatuksen yhdysopettajan saanti Yhteiskoululle ja lukiolle. Sedun toimipisteissä, ja kuluvana lukuvuonna myös Yhteiskoululla, oppilailla on mahdollisuus osallistua NY- Vuosi Yrittäjänä - ohjelmaan. Kuusiokunnissa asti toimiva Nuorten Yrittäjyysverkosto- hanke kattaa osan yrittäjyyden edistämisestä ja toteuttamisesta käytännössä. Osa yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteistä Ähtärissä vaatii toteutuakseen ja jatkuakseen lisää resursseja. Miten oppilaitos toteuttaa yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Koulutuskeskus Sedu Ähtäri Koulutien opinnoissa seuraavasti: Yrittäjyysopintoja sisältyy kaikkien alojen opintoihin pakollisina ja valinnaisina tutkinnon osina. Yrittäjyysopintojen osuus on lisääntynyt oleellisesti uusissa parhaillaan käyttöön otettavissa opetussuunnitelmissa. Perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyy seuraavat laajuudet (opintoviikot) yrittäjyysopintoja Yrittäjyys ammatillisissa perustutkinnoissa - yrittäjyys 5 ov ( tutkinnon osissa tai erikseen ) - yrittäjyys 10 v ( valinnainen tutkinnon osa ) - yritystoiminta 10 ov ( syventävä tutkinnon osa, valinnainen ) ATTO -opinnot (= ammattitutkintoa täydentävät tutkinnon osat ) - yhteiskunta-, yritys-, ja työelämätieto 1 ov - yritystoiminta 0-4 ov ( valinnainen ) Lisäksi opiskelijat voivat perustaa NY yrityksiä ja oppilaitosyrityksiä Ähtärin lukiossa yrittäjyyskasvatusta annetaan kaikille pakollisella taloustiedon kurssilla, esim. yritysmuodot, yrityksen perustaminen, ryhmätyöt eri elinkeinohaaroista. Jokavuotiset Wanhaintanssit ovat näkyvin yritystoiminnan muoto, jolla oppilaskunta kerää pääsylipputuloina (yleisöä ) huomattavan rahasumman toimintansa (mm. kulttuurimatkat) pyörittämiseksi. Tansseja harjoitellaan etukäteen tuntia. Kioskitoiminta on myös säännöllinen tulonlähde oppilaskunnalle. Poikkitaiteellinen teatterikurssi järjestää joka tammikuussa koululaisesitysten lisäksi myös kaksi maksullista yleisöesitystä.

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo

Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu. Eero Ylitalo Piispala 11.09.2014 Saarijärven Viitasaaren seutu Eero Ylitalo Agenda Avaus ja katsaus seudun kehittämisnäkymiin Eero Ylitalo, Seudun joryn pj. Keski-Suomen strategian vuosien 2014-2017 valinnat Maakuntaliiton

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund Savon Yrittäjät Eino Fagerlund 1 Savon Yrittäjät omistajina Pohjois-Savon kuntien yrittäjäyhdistykset yritysjäseniä yhdistyksissä 4200 Suomen Yrittäjien aluejärjestö Tavoite: Parantaa Pohjois-Savon yritysten

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kunnan odotukset elinvoiman luomiseksi. Markku Lappalainen

Kunnan odotukset elinvoiman luomiseksi. Markku Lappalainen Kunnan odotukset elinvoiman luomiseksi Markku Lappalainen Yhteistyötyö kumppanien kanssa kunnossa Josek Oy, Karelia Expert Oy, Leader ry + muut kunnan rahoittamat yhteisöt Yrittäjät, Yrittäjäjärjestö Kuntaliitto,

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot