OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ"

Transkriptio

1 OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

2 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite (4) Ohjelmistotalo Kompassi Oy (hetu/y-tunnus), osoite (5) Pixoi Oy (hetu/y-tunnus), osoite (6) Juha Saarinen (hetu/y-tunnus), osoite (7) Markus Rimon (hetu/y-tunnus), osoite (8) Kierrätysverkko Oy 1-7 jäljempänä yhdessä Osakkaat ja kukin erikseen Osakas 1-8 jäljempänä yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli 8 jäljempänä Yhtiö 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS (1) Osapuolten tarkoituksena on perustaa yksityinen osakeyhtiö ( Yhtiö ), joka harjoittaa kierrätykseen ja kestävän kehityksen edistämiseen kuuluvaa liiketoimintaa. (2) Osapuolten tarkoituksena on tällä Sopimuksella sopia Yhtiön Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta ja Osapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. (3) Osapuolten yhteisenä tavoitteena on hallinnoida ja kehittää Yhtiötä hyviä liikkeenjohtoperiaatteita noudattaen siten, että Osapuolten Yhtiöön tekemien sijoitusten arvo nousee pitkäjännitteisesti Yhtiön kehittämisen, terveen kasvun ja kannattavuuden seurauksena. (4) Osapuolet ovat itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä osakkuusasemaansa kuuluvat riskit ja mahdollisuudet ja niistä tietoisina allekirjoittavat tämän Sopimuksen

3 3 YHTIÖN ERITYISPIIRTEISIIN SITOUTUMINEN (1) Perustettava Yhtiö on yhteiskunnallinen yritys, jonka pääasiallinen tehtävä on yhteiskunnallisten ongelmien korjaaminen liiketaloudellisin keinoin. (2) Yhtiön Osakkaat sitoutuvat kaikessa päätöksenteossa huomioimaan seuraavat kriteerit: (a) Yhtiö pyrkii kaikin tavoin toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi toimintakulttuurin, päätöksenteon, sopimusten ja talouden suhteen. Tästä periaatteesta voidaan poiketa vain erityisen painavista syistä hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Vaatimus läpinäkyvyydestä ei kuitenkaan saa vaarantaa Yhtiön liikesalaisuuksia. Kulloinkin voimassa oleva Yhtiön avoimuuspolitiikka on kuvattu Sopimuksen liitteessä 1. (b) Yhtiön jakokelpoisista voittovaroista voidaan omistajille ohjata enintään 49%. Loput varat ohjataan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Yhtiön toiminnan kehittämiseen ja/tai sellaisille yleishyödyllisille tahoille, jotka tukevat kestävää kehitystä ja työllistämistä. Kulloinkin voimassa oleva Yhtiön voittovarojen jakosuunnitelma on kuvattu Sopimuksen liitteessä 2. (c) Yhtiö pyrkii lisäämään ulkopuolisten mahdollisuutta osallistua Yhtiön päätöksentekoon perustamalla neuvonantajapaneelin, jonka edustaja toimii hallituksen neuvonantajana. Neuvonantajapaneelin toiminta ei saa hidastaa Yhtiön päätöksentekokykyä. Kulloinkin voimassa oleva Yhtiön neuvonantajapaneelin toimintasuunnitelma on kuvattu Sopimuksen liitteessä 3. (d) Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään oman henkilöstönsä mahdollisuuksia osallistua Yhtiön päätöksentekoon. (e) Yhtiö pyrkii kaikessa toiminnassaan kohtuullisuuteen, ihmisyyden kunnioittamiseen sekä ympäristövastuullisuuteen. (f) Yhtiön tuloista suurimman osan on tultava liiketoiminnasta, ei yhteiskunnan eri tahoilta saatavista tuista. (g) Yhtiön hallitus on velvollinen vähintään puolivuosittain tarkastelemaan yrityksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja muuttamaan tarvittaessa strategiaa vaikuttavuuden lisäämiseksi. Mittarit vaikuttavuuden arviointiin on etukäteen hyväksytettävä ulkopuolisella taholla, kuten neuvonantajapaneelilla. Kulloinkin voimassa oleva Yhtiön yhteiskunnallisen yrittäjyyden toteutuspolitiikka on kuvattu Sopimuksen liitteessä 4. (h) Yhtiön olemassaolon oikeutus tulee tavaroiden ja muiden artikkeleiden kierrätyksen tehostamisesta ja/tai ihmisten työllistämismahdollisuuksien luonnista. Yrityksen arvonnousuun ja voittojen tavoitteluun liittyvät toimenpiteet ilman edellisten kohtien huomioimista ovat kiellettyjä

4 4 YHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITTAMINEN 4.1 PERUSTAMINEN (1) Tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Osapuolet merkitsevät Yhtiön osakkeita Yhtiön perustamissopimuksen allekirjoituksin seuraavasti: Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä (kpl) Osakeomistus (%) Merkintähinta ( ) Harri Välimäki Pasi Papunen Heikki Laakso Ohjelmistotalo Kompassi Oy Pixoi Oy Juha Saarinen Markus Rimon Yhteensä (2) Osapuolet maksavat osakkeet täysmääräisesti viiden (5) päivän kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoituspäivästä. (3) Osapuolet perustavat Yhtiön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. (4) Yhtiön nimeksi tulee Kierrätysverkko Oy, ellei nimiesteestä muuta johdu. Luonnos Yhtiön yhtiöjärjestykseksi on tämän sopimuksen liitteenä 5. Yhtiön yhtiöjärjestyksen tulee perustettaessa olla kyseisen liitteen mukainen. Sikäli kun kaupparekisterivaatimuksista tai viranomaismääräyksistä johtuen yhtiöjärjestystä tulee Yhtiön rekisteröinnin mahdollistamiseksi muuttaa, Osapuolet sitoutuvat muuttamaan yhtiöjärjestystä siten, että kyseiset vaatimukset voidaan täyttää, mutta yhtiöjärjestys on muutoin mahdollisimman pitkälti liitteen 5 mukainen. 4.2 LAINARAHOITUS (1) Yhtiön rahoitus on tarkoitus toteuttaa osittain alla todetuilla Osapuolten myöntämillä lainoilla. (2) Osapuolet sitoutuvat myöntämään Yhtiölle yhteensä suuruisen lainan, joka jakaantuu Osapuolien kesken seuraavasti: Osakkeenomistaja 1. erä 2. erä Yhteensä Harri Välimäki Pasi Papunen Heikki Laakso Ohjelmistotalo Kompassi Oy Pixoi Oy Juha Saarinen Markus Rimon Yhteensä

5 (3) Lainasitoumus on voimassa asti, minkä ajan sisällä Yhtiön tulee esittää Osapuolille kirjallinen pyyntö lainan erien myöntämisestä. Lainaerän pyytämisestä päättää hallitus yksimielisesti. Osapuolet myöntävät aina lainaerän yllä olevan taulukon mukaisesti. Pyyntö 1. lainaerästä esitetään, kun online-julkaisualustan toimivuus on käytännössä saatu todennettua, arviolta maaliskuussa (4) Lainan tulee olla nostettavissa 7 päivän kuluessa Osapuolille esitetystä pyynnöstä lukien. Osapuolet allekirjoittavat Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä liitteen 6 mukaisen lainasopimuksen. Lainasopimuksen mukainen laina-aika on viisi (5) vuotta sen nostopäivästä. Yhtiöllä on oikeus maksaa velka tai osa siitä ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuosittainen korko on 12kk EURIBOR + 0%. 4.3 VAROJEN KÄYTTÖ (1) Yhtiön kohtien 4.1 ja 4.2 mukaisesti sijoitettavat varat käytetään Yhtiön kulloinkin voimassa olevan liiketoimintasuunnitelman mukaisiin tarkoituksiin. 5 JATKORAHOITUS JA OSINGONJAKO 5.1 JATKORAHOITUS (1) Osapuolet sopivat, että Yhtiön liiketoiminnan rahoittaminen pyritään järjestämään Yhtiön liiketoiminnasta kertyvän tulorahoituksen avulla sekä ulkopuolisella lainarahoituksella ja muilla tukimuodoilla. (2) Kohdassa 4.2 todetun lisäksi Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua jatkossa Yhtiön mahdollisiin osakepääoman korotuksiin tai optioiden tai muiden vastaavien Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien merkintään eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön puolesta takauksia tai vakuuksia. 5.2 OSINGONJAKOPOLITIIKKA (1) Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiö ei jaa voittoa osinkoina ennen kuin Osakkaiden myöntämä laina korkoineen on kokonaisuudessaan maksettu takaisin. (2) Yhtiö voi edellinen kohta huomioiden jakaa vuosittain osinkoa jakokelpoisesta tuloksestaan enintään 49%, mikäli Yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii eikä Yhtiön kehittäminen sen johdosta vaarannu ja edellyttäen, että osingot voidaan maksaa ottamatta lainaa Yhtiölle. (3) Osapuolet sitoutuvat siihen, että he eivät tule vaatimaan osakeyhtiölain mukaista vähimmäisosingon jakamista

6 6 YHTIÖN HALLINTO 6.1 YHTIÖN HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA HALLITUKSEN KOKOONPANO (1) Osapuolet sopivat, että hallitukseen valitaan 4-5 varsinaista jäsentä. Jäsenille ei valita varajäseniä. Osapuolilla tai heidän muodostamilla ryhmittymillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen Yhtiön kaikkien osakkeiden kutakin täyttä 1/5-osaa kohden. Osapuoli saa samanaikaisesti nimetä itse hallituksen jäsenen tai jäseniä ja olla mukana yhdessä tai useammassa ryhmittymässä nimeämässä muita jäseniä, mikäli hänen osakeomistuksensa määrä tämän mahdollistaa. (2) Kaikilla Osapuolilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. (3) Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. (4) Hallitukseen voi myös kuulua ulkopuolisia neuvonantajia, mutta he eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä, vaan heillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus voi tapauskohtaisesti päättää, osallistuuko nimitetty neuvonantaja Yhtiön hallituksen kokouksiin vai kuuleeko Yhtiön hallitus neuvonantajaa muussa yhteydessä. (5) Palkkioista Yhtiön hallitukselle ja ulkopuolisille henkilöille päättää yhtiökokous. Kulloinkin voimassa oleva palkkiopolitiikka on kuvattu Sopimuksen liitteessä HALLITUKSEN KOKOUKSET (1) Hallitus kokoontuu vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa, elleivät Osapuolet 2/3- osakemäärän määräenemmistöllä muuta päätä. Kullakin hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Kutsu hallituksen kokoukseen ja kokouksen asialista tulee lähettää vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. (2) Hallituksen kokoukset pidetään Riihimäellä, ellei hallitus toisin päätä. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. (3) Hallituksen päätökset tehdään yksimielisesti seuraavissa asioissa: (a) Uusien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien antaminen ja muut Yhtiön osakkeiden lukumäärään vaikuttavat päätökset. (b) Yhtiön sulautuminen tai jakautuminen. (c) Yhtiön liiketoiminnan tai olennaisen osan siitä luovuttaminen. (d) Olennaisen osan Yhtiön omaisuudesta luovuttaminen. (e) Liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen ja liiketoimintasuunnitelmasta olennaisesti poikkeava päätös. (f) Sopimukset Yhtiön ja Osapuolen tai tämän Lähipiirin välillä. (g) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. (h) Henkilöstön ja toimitusjohtajan palkka ja bonukset. (i) Uusien tietojärjestelmien hankkiminen. (4) Muihin päätöksiin vaaditaan 2/3-osan määräenemmistö kokoukseen osallistujista

7 6.1.3 TOIMITUSJOHTAJAN NIMITTÄMINEN JA TYÖNJAKO (1) Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. (2) Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määräytyy osakeyhtiölain säännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 7 OSAKKEIDEN PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS 7.1 PANTTAUSKIELTO (1) Yhtiön antamia Osakkeita, optioita, optiotodistuksia tai muita erityisiä oikeuksia, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää, rasittaa eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia saa muutoinkaan luovuttaa ilman toisten Osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 7.2 YLEISTÄ OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ JA LUOVUTUKSESTA (1) Mitä tässä kohdassa 7.2 on todettu Osakkeesta, sovelletaan vastaavasti optioihin ja muihin Yhtiön osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin. (2) Osakkeiden luovutuksen sekä uudelle osakkeenomistajalle suunnatun annin edellytyksenä on aina, että siirron saaja tai Osakkeiden merkitsijä sitoutuu tämän Sopimuksen määräyksiin. (3) Osapuolen kuollessa on kuolleen Osapuolen kuolinpesällä oikeus saada osakeomistuksensa merkittyä Yhtiön osake- ja osakasluetteloon edellyttäen, että kuolinpesä ja sen osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Mikäli kuolinpesä ja sen osakkaat eivät ole sitoutuneet noudattamaan Sopimuksen ehtoja 3 kuukauden kuluessa siitä, kun kuolinpesälle on syntynyt oikeus Osakkeisiin, on Yhtiöllä ensisijainen ja muilla Osapuolilla toissijainen oikeus osakeomistustensa suhteessa lunastaa kuolleen Osapuolen osakkeet. Mikäli Yhtiö ja Osapuolet eivät käytä lunastusoikeuttaan, on Yhtiön hallituksella oikeus osoittaa ulkopuolinen taho, jolla on oikeus lunastaa Osakkeet. Lunastaminen voi koskea vain kaikkia kuolleen Osapuolen osakkeita. Lunastushintana käytetään Yhtiön tilintarkastajan vahvistamaa Osakkeen käypää arvoa. (4) Osapuolet sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeet eivät avioeron yhteydessä toimitettavan osituksen seurauksena siirry kolmannelle taholle. (5) Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan vaatia vähemmistöosakkeiden lunastusta. 7.3 YHTIÖJÄRJESTYS (1) Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. (2) Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä Sopimusta myydessään ja/tai muuten luovuttaessaan Osakkeitaan toiselle Osapuolelle tai kolmannelle sekä olemaan vetoamatta Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiseen lunastusoikeuteen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen Osakkeiden myynnin tai luovutuksen yhteydessä

8 Mikäli Osakkeet on luovutettu tämän Sopimuksen mukaisesti, Osapuolet sitoutuvat puoltamaan hallituksessa suostumuksen antamista luovutukselle. 7.4 ETUOSTO-OIKEUS (1) Osapuolella on oikeus luovuttaa omistamiaan Yhtiön Osakkeita joko toiselle Osapuolelle tai kolmannelle taholle ( Ostaja ) perustuen tämän vilpittömässä mielessä tekemään kirjalliseen ostotarjoukseen ainoastaan seuraavin edellytyksin: (a) Ennen Osakkeita koskevan ostotarjouksen hyväksymistä, Osakkeita luovuttavan Osapuolen ( Myyjä ) tulee ilmoittaa muille Osapuolille ja Yhtiölle kirjallisesti halukkuudestaan myydä omistamiaan Osakkeita. Ilmoituksessa on yksilöitävä Ostaja, kaupan kohteena olevien Osakkeiden määrä sekä Ostajan tekemän ostotarjouksen olennaiset ehdot mukaan lukien Osakkeista tarjottu kauppahinta. (b) Muilla Osapuolilla on oikeus ostaa kaupan kohteena olevat Osakkeet omistusoikeuksiensa mukaisessa suhteessa Ostajan ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Etuosto-oikeuden käytöstä on Osakkaan ilmoitettava Myyjälle ja Yhtiölle 14 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä ilmoitti ostotarjouksesta. (c) Yhtiöllä on oikeus lunastaa jäljelle jääneet myynnin kohteena olevat Osakkeet ostotarjouksen mukaisin ehdoin. Yhtiön on ilmoitettava etuosto-oikeuden käytöstä 21 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä ilmoitti ostotarjouksesta. (d) Osakkaan tai Yhtiön käyttäessä etuosto-oikeuttaan, on kauppahinta maksettava Myyjälle 30 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä ilmoitti ostotarjouksesta. (e) Mikäli Osapuolet tai Yhtiö eivät käytä etuosto-oikeuttaan täysmääräisesti, Myyjä on oikeutettu myymään jäljelle jääneet Osakkeet Ostajalle, mikäli kaupan ehdot eivät ole alkuperäisestä ostotarjouksesta muuttuneet edullisempaan suuntaan ja kauppa toteutetaan kahden (2) kuukauden kuluessa alkuperäisen ostotarjouksen jättämisestä. 7.5 MYÖTÄMYYNTIOIKEUS (1) Yhtiön osakemäärästä enemmistöä edustavien Osapuolten ( Myyvät osapuolet ) halutessa myydä niin suuren osan Osakkeista, että kaupan kohteena on enemmistö Yhtiön Osakkeista, tulee Myyvien Osapuolten huolehtia siitä, että muille Osapuolille tarjotaan mahdollisuus myydä samanaikaisesti vastaava suhteellinen osuus Osakkeista vastaavin ehdoin kyseessä olevalle ostajalle. (2) Myyvät Osapuolet eivät saa toteuttaa kauppaa ilman, että muilla Osapuolilla on ensin mahdollisuus käyttää kohdan 7.4 mukaista etuosto-oikeutta. (3) Myötämyyntioikeudesta on annettava kirjallinen ilmoitus kaikille Osapuolille ja Osapuolten on 14 päivän kuluessa ilmoitettava myötämyyntioikeuden käytöstä Yhtiön hallitukselle

9 (4) Mikäli ehdotettu ostaja kieltäytyy ostamasta Osapuolten Osakkeita yllä kuvatun mukaisesti, Myyvät Osapuolet eivät saa myydä ja luovuttaa omia Osakkeitaan ehdotetulle ostajalle. 7.6 MYÖTÄMYYNTIVELVOLLISUUS (1) Mikäli Osapuolet, jotka edustavat vähintään 2/3-osaa Yhtiön osakemäärästä, ovat halukkaita myymään kaikki osakkeensa ostajalle, joka haluaa ostaa Yhtiön, muilla Osapuolilla on velvollisuus myydä osakkeensa. Osakkeista maksettavan hinnan tulee olla sama kaikille Osapuolille. (2) Myötämyyntivelvollisuutta ei synny vastikkeettomista luovutuksista, luovutuksista, jotka on tehty tämän Sopimuksen Osapuolille tai luovutuksista, jotka on tehty Lähipiirille. Lähipiirillä tarkoitetaan mitä tahansa henkilöä tai yhteisöä, joka suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa Osapuoleen nähden, tai on Osapuolen määräysvallassa tai on Osapuolen kanssa yhteisessä määräysvallassa. Määräysvallalla tarkoitetaan äänivaltaisten arvopapereiden omistukseen, sopimukseen tai muuhun perustuvaa suoraa tai välillistä valtaa määrätä tai saada määrätyksi henkilön tai yhteisön johdosta tai sen menettelytavoista. Edelleen lähipiirillä tarkoitetaan Osapuolen sukulaisia suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, sisaruksia, puolisisaruksia, puolisoa, avopuolisoa sekä puolison tai avopuolison vastaavia sukulaisia sekä sisaruksen tai puolisisaruksen vastaavia sukulaisia. (3) Myötämyyntivelvollisuutta ei synny perinnöstä. 7.7 OSAKKEIDEN LUOVUTUKSIA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN KIERTÄMINEN (1) Osapuolet sitoutuvat olemaan kiertämättä tämän sopimuksen mukaisia Osakkeiden luovutuksia koskevia määräyksiä esimerkiksi ketjuttamalla tai jakamalla Osakkeiden luovutuksia. 7.8 MYYMINEN MUISSA TILANTEISSA (1) Mikäli Osakas itse haluaa luopua vapaaehtoisesti Osakkeista, on Osakkeiden myyntihinta Yhtiön tilintarkastajan määrittelemä Osakkeen käypä arvo tai Osakkaiden kesken sovittu muu hinta. (2) Mikäli Osakas toimii tai käyttäytyy Yhtiön kannalta erittäin vahingollisesti, voivat muut Osakkaat vaatia yksimielisellä päätöksellä Osakasta luopumaan Osakkeistaan. Tässä yhteydessä hallituksen määrittelemän ulkopuolisen riippumattoman tahon on myös todennettava henkilön toiminnan tai käytöksen vahingollisuus, jotta vaatimus osakkeiden luovuttamisesta voidaan panna täytäntöön. Osakkeiden luovutushinta on tällöin ko. Osakkeiden hankintahinta tai Yhtiön tilintarkastajan määrittelemä Osakkeen käypä arvo, mikäli se on hankintahintaa alhaisempi

10 8 OSAKKAIDEN ERIKOISTUMISALUEET (1) Osakkaat sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan myötävaikuttamaan siihen, että heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan hyödynnetään Yhtiön menestymiseen mahdollisimman hyvin. Liitteessä 8 määritellään ne osa-alueet, joissa Osakkaiden ammattiosaamista tullaan hyödyntämään. 9 OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET 9.1 SALASSAPITO (1) Osakkaat hyväksyvät, että tämä Osakassopimus on Yhtiön avoimuuspolitiikan mukaisesti julkinen dokumentti. Ainoastaan Osakkaiden tarkat yksilöintitiedot sekä allekirjoitukset poistetaan dokumentin julkisesta versiosta. (2) Sopimuksen liitteiden julkisuudesta päättää Yhtiön hallitus kulloisenkin hyväksytyn avoimuuspolitiikan (liite 1) mukaisesti. (3) Osakkaat pitävät luottamuksellisena tietona kaikkea tähän sopimukseen, Yhtiöön, Osapuoliin ja näiden liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. 9.2 KILPAILUKIELTO (1) Todetaan, että Osakas on saanut merkittävän taloudellisen edun saatuaan oikeuden hankkia Yhtiön Osakkeita. Tästä syystä Osapuolet katsovat, että on olemassa painavia syitä asettaa Osakkaalle kilpailukielto. (2) Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Osakkaat sitoutuvat olemaan suoraan tai epäsuoraan itse tai omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta kilpailematta Yhtiön kanssa. Kilpailukielto ei koske Osakkaan ennen Sopimuksen solmimista tekemiä sitoutumisia kierrätysalan liiketoimintaan ja/tai yhdistystoimintaan. Osakas on velvollinen informoimaan muita Osapuolia, mikäli aikaisemmat sitoumukset olennaisesti muuttuvat. (3) Kilpailukielto on voimassa vielä yhden (1) vuoden Osakkaan Sopimuksen voimassa olon päättymisen jälkeen. 9.3 YLEISVELVOITE (1) Osapuolet sitoutuvat itse tai asiamiestensä tai edustajiensa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, joka tämän sopimuksen tarkoituksen noudattaminen edellyttää. 9.4 VAKUUTUKSET (1) Yhtiön tulee ylläpitää voimassa olevat vakuutukset käyttö-, vaihto- ja muun omaisuutensa osalta alalla yleisesti noudatettavien vakuutusehtojen mukaisesti

11 10 SOPIMUSRIKKOMUS (1) Jos Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä eikä tehokkaasti korjaa menettelyään 30 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen toiselta Osapuolelta, on Sopimusta rikkoneen Osapuolen suoritettava sopimussakkona loukatuille Osapuolille kullekin erikseen satatuhatta ( ) euroa kutakin sopimusrikkomusta kohti. Jos sopimusrikkomuksesta aiheutuneet todelliset vahingot ovat sopimussakkoa suurempia, tulee Sopimusta rikkoneen Osapuolen korvata myös sopimussakon ylittävät vahingot. 11 MUUT EHDOT 11.1 ILMOITUKSET JA TIEDOKSIANNOT (1) Tämän sopimuksen mukaiset ja muut Yhtiöön liittyvät ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää joko sähköpostitse, telefaksilla tai kirjattuna kirjeenä. Ilmoitukset ja tiedoksiannot katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, jos sähköposti tai telefaksi on lähetetty tai kun 7 päivää on kulunut kirjatun kirjeen lähettämisestä. (2) Osapuoli on itse vastuussa yhteystietojen ilmoittamisen laiminlyönnin seurauksena mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta KUSTANNUKSET (1) Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiö maksaa tämän sopimuksen syntymiseen ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset MUUTOSTEN TEKEMINEN (1) Sopimuksen muuttaminen tai Sopimuksen liitteiden määrän lisääminen edellyttää, että muutosta kannattavat Osapuolet, jotka edustavat vähintään 80% Yhtiön osakemäärästä. (2) Muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen eri versiot on merkittävä versionumerolla ja muutetun Sopimuksen aikaisemmat versiot ovat mitättömiä. (3) Tämän Sopimuksen liitteitä voidaan muuttaa hallitukseen kuuluvien jäsenten 2/3- osan määräenemmistöllä. Yksittäisen liitteen eri versiot on merkittävä versionumerolla ja muutetun liitteen aikaisemmat versiot ovat mitättömiä. (4) Ilman yksittäisen Osapuolen suostumusta Sopimusta eikä sen liitteitä ei kuitenkaan saa muuttaa siten, että kyseisen Osapuolen Sopimuksen mukaista asemaa tai oikeuksia heikennetään olennaisesti

12 11.4 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO (1) Tämä Sopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksilla. (2) Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön Osakkeen omistaja. (3) Sopimus lakkaa kuitenkin kaikissa tapauksissa olemasta voimassa, kun Yhtiön koko osakekanta myydään KOKO SOPIMUS (1) Tämä sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan. Aiemman Osapuolten väliset sopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä. (2) Osapuolet vakuuttavat, etteivät ne tämän Sopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovittaisiin tässä Sopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista OIKEUKSIEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN (1) Mikäli jokin Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämä oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS (1) Mikäli osa tästä sopimuksesta on tai tulee lain säädännöllisten muutosten takia, viranomaisen määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa, kuitenkin niin, että mikäli lopputulos olisi kohtuuton tai muuttaisi Osapuolten alkuperäistä sopimustahtoa, Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti YHTIÖN SITOUTUMINEN SOPIMUKSEEN (1) Osakkaat sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen, että Yhtiö antaa perustamisen jälkeen liitteen 9 mukaisen sitoumuksen Sopimuksen noudattamisesta ETUSIJAJÄRJESTYS (1) Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät muut sopimukset ja asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: (i) tämä Sopimus (ii) tämän Sopimuksen liitteet (iii) tähän Sopimukseen liittyvät muuta asiakirjat (iv) Yhtiön yhtiöjärjestys

13 11.10 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET (1) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. (2) Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuva erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät neuvotteluteitse pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet ja riitaisuudet lopullisesti Yhtiön kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa tai sen jälkeisissä ylemmissä oikeusasteissa SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan (8) samansanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle. Helsingissä Harri Välimäki Pasi Papunen Heikki Laakso Joose Vettenranta, Ohjelmistotalo Kompassi Oy:n puolesta Sampo Manninen, Pixoi Oy:n puolesta Juha Saarinen Markus Rimon Pasi Papunen, Kierrätysverkko Oy:n puolesta

14 Kiertopiste Oy:n Osakassopimus Liitteiden yhteenveto Liitteiden yhteenvetosivu Seuraavasta taulukosta ilmenee sopimuksen liitteet ja kulloinkin voimassa oleva versio. Liite nro Aihe Lisätty pvm. Muutos pvm. Versio 1 Yhtiön avoimuuspolitiikka Voittovarojen jakosuunnitelma Neuvonantajapaneelin toimintasuunnitelma 4 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toteutuspolitiikka 5 Yhtiöjärjestys Osakkaiden lainasopimus-malli Hallituksen ja ulkopuolisten henkilöiden palkkiot 8 Osakkaiden erikoistumisalueet Yhtiön sitoumus Sopimuksen osapuoleksi 10 Toimitusjohtajasopimuspohja Verkkotunnusten luovutus Yhtiölle

15 Kierrätysverkko Oy:n Osakassopimus LIITE 1 ver YHTIÖN AVOIMUUSPOLITIIKKA (1) Yhtiön toiminnassa ja taloudessa kaikki on pääsääntöisesti avointa ja läpinäkyvää, ellei hallitus yksimielisesti linjaa tiettyä yksilöityä asiaa salattavaksi. (2) Yhtiön maksamat palkat, palkkiot, osingot ja muut etuudet ovat julkisia ellei lainsäädännöstä muuta johdu. (3) Yhtiön solmimat sopimukset ovat julkisia, ellei hallitus yksimielisesti linjaa tiettyä sopimusta salattavaksi. Salaamispäätös ei yksistään saa johtua toisen sopimusosapuolen vaatimuksesta. (4) Yhtiön kulurakenne pitää olla ulkopuolisten tahojen tarkasteltavissa. Lähtökohtana voidaan pitää kuukausitasolla tapahtuvaa tulojen ja menojen avaamista. Hallitus päättää, kuinka yksityiskohtaisesti tietoja julkistetaan. (5) Yhtiön kehittämishankkeiden tai strategisten linjausten ei tarvitse olla avoimia. (6) Yhtiö pyrkii käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä myös itse julkaisemaan tuottamansa ohjelmistot avoimena silloin, kun siitä ei aiheudu liian suurta riskiä Yhtiön ydinliiketoiminnan kannalta. (7) Yhtiön tuottamien ohjelmistojen rajapinnat ovat julkisia. Yhtiö rajaa kuitenkin itsellään oikeuden päättää, kuka rajapintoja saa hyödyntää. (8) Yhtiön avoimuus ei saa missään tilanteessa vaarantaa Osapuolien tai työntekijöiden fyysistä koskemattomuutta tai turvallisuutta

16 Kierrätysverkko Oy:n Osakassopimus LIITE 2 ver VOITTOVAROJEN JAKOSUUNNITELMA (1) Yhtiö ei jaa voittovaroja ennen kuin osakkaiden myöntämät lainat ovat maksettu korkoineen takaisin. (2) Yhtiön voittovarat käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan kehittämiseen. (3) Yhtiön voittovarat käytetään toissijaisesti etukäteen määriteltyjen yleishyödyllisten tahojen tukemiseen. (4) Yhtiön Osakkaille maksamien osinkojen suuruus voi maksimissaan olla 1/3-osan suurempi kuin yleishyödyllisten tahojen tukemiseen osoitettu tukisumma. Osinkoja voidaan maksimissaan maksaa 49% jakokelpoisista voittovaroista. (5) Yhtiön kolmen ensimmäisen toimintavuoden yleishyödyllisten tahojen tuki ohjataan kierrätyspisteverkoston laajentamista edistävien tahojen tukemiseen, mikäli se on Yhtiön talouden kannalta mahdollista

17 Kierrätysverkko Oy:n Osakassopimus LIITE 3 ver NEUVONANTAJAPANEELIN TOIMINTASUUNNITELMA (1) Yhtiö perustaa toimintaa tukemaan neuvonantajapaneelin, jonka tehtävänä on tuoda Yhtiön hallituksen tietoon erilaisia näkökulmia, mihin suuntaan Yhtiön toimintaa ja tarjottavia palveluja kannattaa kehittää. (2) Neuvonantajapaneelin jäsenyys on vapaaehtoinen eikä siitä makseta palkkaa tai palkkiota. Jäsenyydestä aiheutuvat kulut, esim. tapaamisien matkakulut, pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan. (3) Neuvonantajapaneelin jäsenet voivat nimittää yhden henkilön Yhtiön hallituksen neuvonantajaksi. Hallituksella on tapauskohtaisesti oikeus päättää, osallistuuko ko. neuvonantaja Yhtiön hallituksen kokouksiin vai kuuleeko Yhtiön hallitus neuvonantajaa muussa yhteydessä. (4) Neuvonantajajäsenille annetaan pääsyoikeus Yhtiön suljettuun kehitysblogiin, jossa kerrotaan yrityksen kehityshankkeiden etenemisestä. (5) Neuvonantajapaneelin perustamisesta ja jäsenten valinnasta vastaa Yhtiön hallitus Yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. (6) Neuvonantajapaneeli pyritään perustamaan 6 kuukauden sisällä yritystoiminnan käynnistämisestä. (7) Neuvonantajapaneeli toimii etupäässä sähköisten viestintävälineiden välityksellä, mutta fyysisiä tapaamisia pyritään myös mahdollisuuksien mukaan järjestämään. Yhtiön toimitusjohtaja vastaa tapahtumien käytännön järjestelyistä

18 Kierrätysverkko Oy:n Osakassopimus LIITE 4 ver YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN TOTEUTUSPOLITIIKKA (1) Yhteiskunnallinen yritys on lainsäädännöllisesti vielä tuntematon, eikä kunnollista tunnusmerkistöä ole vielä määritelty. Tästä johtuen Yhtiö julistautuu Osakkaiden välisen Sopimuksen kohdan 3 kriteereillä yhteiskunnalliseksi yritykseksi. (2) Yhtiö pyrkii seuraamaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvän lainsäädännön ja virallisten kriteerien kehittymistä ja muuttamaan omia kriteereitään tämän mukaisesti. Yhtiö voi myös pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden lainsäädännön kehittymiseen. (3) Yhtiö pyrkii ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella luomaan mittariston, jolla yhteiskunnallisen yrittäjyyden onnistumista voidaan mitata. (4) Yhtiö pyrkii osallistumaan keskusteluun yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä liittymällä Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistykseen (SYY ry). (5) Yhtiö pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen muiden kierrätystä, vaihdantaa tai muuta kestävän kehityksen toimintaa harjoittavien tahojen kanssa pyrkimyksenä luoda alalle yhteiset pelisäännöt

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta

OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Kiikoisten kunta OSAKASSOPIMUS OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 1 OSAKASSOPIMUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ( Kiuru ), Y-tunnus 0216462-3, Pro Lex Oy ("Prolex"), Y-tunnus 1014898-1, yhdessä "Osakkaat" sekä Kokkolan Iltasairaala

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Kiikoisten kunta 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet

1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS. 1. Sopimuksen osapuolet 1(5) SIUN TALOUS OY:N OSAKKAIDEN OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Joensuun kaupunki 2. Kiteen kaupunki 3. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä kumpikin yhdessä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP )

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP ) 1 OSAKASSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös P-SSHP ) Kuopion kaupunki (jäljempänä myös Kuopio ) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös PSHP

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita ovat

Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita ovat 25.8. 2014 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen omistajia, joita

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot