VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-, KATU- JA LIIKENNEALUEITA, AL- HONMÄEN TAAJAMANOSAN KATU- JA LIIKENNEALUEITA, PAPPILANPELLON TAAJAMANOSAN URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN-, PUISTO-, KATU-, JA LII- KENNEALUEITA SEKÄ PAPPILANPELLON JA KIRKONMÄEN TAAJAMANOSIEN RAJAA. ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KIRKONMÄ- EN TAAJAMANOSAN KORTTELIT 1, 3, 4, 29 JA 30, PUISTO, KATU-, SUOJAVIHER- JA LIIKENNEALUEITA, ALHONMÄEN TAAJAMANOSAN KORTTELI 28, KATU- JA LIIKENNEALUEITA SEKÄ PAPPILANPELLON TAAJAMANOSAN URHEILU- JA VIR- KISTYSPALVELUJEN-, PUISTO-, KATU- JA LIIKENNEALUEITA. KAAVA V 42, ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS kaavanlaatija: Matti Hult

2 Asia 294/713/2007 osallistumis- ja arviointisuunnitelma ympa ympa liite 1 oas:n ja kaavan vireilletulon kuulutus perusselv.+ tavoitteet ja OAS:n täyd. ympa ympa liite 1, om. c tavoitteet kh kh liite 1 valmisteluaineisto ympa ympa om. a valmisteluaineisto nähtävillä kaavakokous kirkonkyläseminaari valmisteluaineisto + OAS:n täyd. ympa ympa om. a, ympa liite 1 valmisteluaineisto nähtävillä kaavakokous kaavaehdotus MRL 65 ympa ympa om. d kaavaehdotus MRL 65 kh kh liite 2 kaavaehdotus nähtävillä MRL asemakaava ja asemakaavan muutos ympa ympa om.c asemakaava ja asemakaavan muutos kh kh om a asemakaava ja asemakaavan muutos kv kv liite 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖASIAT / KAAVOITUS Asemakaavamuutoksen laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko, YKS Asemantie 30, NUMMELA s-posti p. (09) Kirjasto ja kirkko 2 (65)

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Vihti Taajama: Kirkonkylä Taajamanosat: Kirkonmäki, Alhonmäki ja Pappilanpelto Muutettavat korttelit: 1, 3, 4 ja 68 Muutettavat asemakaavat: 10, 13, 24, 30 ja 36 (kts. liite 2) Asemakaavoitettava alue: maatalousalue, vesialue Valokuvat ja teemakartat kaavoitustoimi. Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MML/10 ja 5/ILMA/2009 Vihdin kunnan mittaustoimi Kannen kuva: Vanha kunnanvirasto (nykyinen kirjasto) ja kirkko pappilan pihatieltä kuvattuna. Perusselvitykset: Suvi Siivola, kaavasuunnittelija 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue on osa Vihdin kirkonkylän ydinkeskustaa. Suunnittelualue käsittää kirkonkylän pääkadun, Vihdintien, lisäksi vanhan kunnanvirastotalon ja linja-autoaseman korttelialueet sekä Vihdin yhteiskoulun, Hopearinteen palvelutalon, entisen meijerin alueen, asuinkortteleita, venerannan ja Museomäen alueet sekä Kirjavantien ja Helsingintien välisen väliaikaisen paikoitusalueen. Kaava-alueen sijainti kunnan opaskartalla. Opaskartta Vihdin kunnan mittaustoimi. 3 (65)

4 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Vihti, Kirkonkylä Kirkonmäen, Pappilanpellon ja Alhomäen taajamanosien Asemakaavan muutos koskee Vihdin kirkonkylän taajaman Kirkonmäen taajamanosan kortteleita 1, 3, 4 ja 68, puisto- katu-, ja liikennealueita, Alhonmäen taajamanosan katu- ja liikennealueita, Pappilanpellon taajamanosan urheilu- ja virkistyspalvelujen-, puisto-, katu- ja liikennealueita sekä Pappilanpellon ja Kirkonmäen taajamanosien rajaa. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Kirkonmäen taajamanosan korttelit 1, 3, 4, 29 ja 30, puisto-, katu-, suojaviher- ja liikennealueita, Alhonmäen taajamanosan kortteli 28, katuja liikennealueita sekä Pappilanpellon taajamanosan urheilu- ja virkistyspalvelujen-, puisto-, katuja liikennealueita. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on löytää kirkonkylän liikekeskuksen, virastotalojen ja venesataman alueelle sellainen kaavallinen ratkaisu, joka tukee vanhoille liike- ja virastorakennuksille suunniteltuja ja osittain jo toteutettuja uusia käyttötarkoituksia ja mahdollistaa jonkin verran lisärakentamista alueella. Tavoitteena on myös tutkia, voidaanko Kirkkojärven venesataman ja paikoitusalueen sekä muiden niihin liittyvien alueiden kaavaa muuttamalla saavuttaa parannusta alueen oloihin esim. täydennysrakentamisen avulla ja voidaanko keskusta-alueelta löytää uusi, suurehko liikerakennuksen rakennuspaikka. Kaavan laatimisen yhteydessä on tarkoitus myös muuttaa Vihdin kirkonkylän Vihdintien kadunnimi samannimisten kadunnimien poistamiseksi kunnan alueelta. 4 (65)

5 1.4 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO VALMISTELUAINEISTON SELOSTEEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, SELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö...10 Maisemarakenne ja maisemakuva...10 Kallioperä, maaperä ja rakennettavuus...10 Pienilmasto...11 Vesistöt ja vesitalous...11 Kasvillisuus...11 Luonnon ja maiseman suojelukohteet Rakennettu ympäristö...12 Alueen asutushistoriallisia vaiheita...12 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva...14 Alueen nykyinen rakennuskanta...16 Väestö...17 Palvelut ja työpaikat...17 Virkistys...17 Liikenneverkko...18 Rakennettu kulttuuriympäristö...19 Tekninen huolto...23 Erityistoiminnat...23 Ympäristön häiriötekijät...24 Sosiaalinen ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset...26 Maakuntakaava...26 Yleiskaava...26 Asemakaavat...27 Rakennusjärjestys...30 Rakennuskiellot...30 Pohjakartta...30 Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat (65)

6 Lähiympäristön kaavatilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet...34 Kunnan asettamat tavoitteet...34 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet...34 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ENSIMMÄISEN VALMISTELUAINEISTON ESITTELY ASEMAKAAVAN TOISEN VALMISTELUAINEISTON ESITTELY Toisen valmisteluaineiston mielipiteet ASEMAKAAVAN KUVAUS ASEMAKAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset sosiaalisiin olosuhteisiin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Vaikutukset liikenteeseen Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET SEKÄ RAKENNUSTAPAOHJEET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT KAAVATALOUDELLINEN TARKASTELU TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS (65)

7 1.5 Luettelo valmisteluaineiston selosteen liiteasiakirjoista Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (täyd ) Liite 2 Muutettavat asemakaavat Liite 3 Asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen Liite 4 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite 5 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio Liite 6 Havainnepiirustus Liite 7 Yleisötilaisuuksien muistiot Liite 8 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä asemakaavaan tehdyt muutokset MRL 65 :n mukaisen nähtävillä olon jälkeen 1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, selvityksistä ja lähdemateriaalista Helsingin seudun rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja B Kaavoitusohjelma vuodelle Kunnanvaltuusto Kaavoitustarpeen ja -kohteiden arviointi, loppuraportti Karjaanjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisuja 1, 1995 Kirkonmäen alueen alustava ideasuunnittelu. Vesa Näsi 2006 Niuhalan rakennusinventointi. Hannele Salenius 2001 Ranta-alueiden suunnittelu taajamissa Vihdin kirkonkylän ranta-alue. Tarja Perälä, opinnäytetyö 2002 Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan maakuntavaltuusto , Ympäristöministeriö Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luettelo. Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993 Vihdin Kirkkojärven maisemanhoitosuunnitelma. Maisemasuunnittelu Leena Iisakkila Ky 1982 Vihdin kirkonkylä, kasvavan maaseututaajaman suojeluongelma. Staffan Lodenius 1974 Vihdin kirkonkylän kehittäminen. Vihdin kirkonkylän kehittämisen ohjausryhmä 2004 Vihdin kirkonkylän kehittämisohjelma Vihdin kirkonkylän internet-sivut Vihdin kirkonkylän opas. Mervi Piipponen 1993 Vihdin kirkonkylän rakennusinventointi I. Mervi Piipponen 1991 Vihdin kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet Vihdin maisemahistoriallinen selvitys. Johanna Forsius-Nummela Vihdin pohjavesialueet Uudenmaan ympäristökeskus Vihdin tieliikenteen meluselvitys. Tielaitos ja 1998 Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto ja 2005 Vihti kk, Kirkonseudun asemakaava, kaava n:o 10. Uudenmaan lääninhallitus Vihti kk, Alhonmäen asemakaava, kaava n:o 13. Uudenmaan lääninhallitus Vihti kk, Kirkonmäen asemakaava, kaava n:o 24. Uudenmaan lääninhallitus Vihti kk, Kirkonmäen asemakaava, kaava n:o 30. Kunnanvaltuusto Yleiskaava, kunnanvaltuusto Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2009 Liikenneselvitys Helsingintien ja Kirjavantien sekä kevyen liikenteen reittien parantamiseksi (Airix Ympäristö, ) 7 (65)

8 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavatyö on merkitty kunnan kaavoitusohjelmiin 2007, 2008 ja 2009, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman merkittiin tiedoksi ympäristölautakunnassa Kaavaprosessi on käynnistetty , jolloin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta ja kaavan vireille tulosta kuulutettiin. Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaavan perusselvitys- ja tavoiteraportin luonnoksesta pyydettiin kunnan hallintokunnilta ja toimintayksiköiltä kannanotot, jonka jälkeen se valmisteltiin ympäristölautakunnan käsittelyyn Samalla merkittiin tiedoksi täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan vuorovaikutusprosessin käymiseksi on tehty ympäristölautakunnan kokoukseen kaavan valmisteluaineistoa, havainnepiirroksia ja maankäyttökaavioita, jotka ympa asettaa nähtäville. Kaavan valmisteluaineisto pidettiin MRL 62 :n mukaisessa tarkoituksessa nähtävillä ajalla Aineisto oli nähtävillä sekä kunnanvirastolla Nummelassa että kirkonkylän kirjastossa. Kaavakokous pidettiin klo 18: kirkonkylällä Käpykylässä (entisessä kunnanvirastossa). Käpykylässä pidettiin Kirkonkylä seminaari, jossa pohdittiin taajaman tulevaisuuden näkymiä. Tässä tilaisuudessa esiteltiin myös kaavan valmisteluaineistoa. Koska kaavaprosessin aikana kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä kiint. oy Vihdin Meijerin kaavamuutoshakemuksen, on korttelien 5 ja 25 alueet liitetty tähän kaavaan. Myös kirkonkylälle suunnitteilla olevan päivittäistavarakaupan hanke edellyttää kaava-alueen laajentamista. Samalla tutkitaan voidaanko keskustan alueen kortteli 4 ottaa kaavamuutokseen mukaan sen alueella tapahtuneiden muutosten vuoksi. Kaavan toinen valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä Kaavan toista valmisteluaineistoa esiteltiin osallisille Käpykylässä. Kaavamuutosehdotus hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville (MRL 65 ) (kh) Kaavamuutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä ajalla Kaavamuutos valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava ja asemakaavan muutos noudattaa voimassa olevan kaavan rakennetta. Käyttötarkoituksia on muutettu vastaamaan nykyistä toteutunutta käyttöä ja tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Joitakin uusia korttelialueita on esitetty täydentämään kirkonkylän palvelurakennetta. Alueen nimistöä on muutettu. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alue on pääosin toteutunut. Korttelien 1 ja 28 uudisrakennuspaikat lähtevät toteutumaan pian kaavan saatua lainvoiman. Rantakorttelin 29 kahvilan toteutuminen riippuu siitä löytyykö siihen yrittäjää. Yksityisillä alueilla kaavan toteutuminen riippuu rakentamisen suhdanteista. 8 (65)

9 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 15 hehtaarin suuruinen suunnittelualue on osa Vihdin kirkonkylän keskustaa, joka on muodostunut Kirkkojärven pohjukassa sijaitsevan Kirkonmäen rinteille. Suunnittelualuetta halkoo Kirkonmäkeä kiertävä kyläraittimainen Kirkonkylän pääkatu, Vihdintie, jonka varrelle historiallisesti kerrostunut rakennuskanta on ryhmittynyt nauhamaisesti. Kaava-alueen itäosassa, kylänraitin toisessa ns. polttopisteessä, sijaitsee entisen kunnanviraston, kirjaston (ent. kunnantalo), paloaseman, liikerakennuksen ja näiden väliin jäävän torialueen muodostama kunnan entinen hallinnollinen keskittymä sekä tämän itäpuolelle jäävät linja-autoaseman ja liikerakennusten korttelialueet. Suunnittelualueen länsiosaan, Vihdintien ja rannan väliselle alueelle, sijoittuu Vihdin yhteiskoulu, museotiloina toimiva vanha makasiini puistoalueineen sekä Hopearinteen palvelutalo. Viistokuva Vihdin kirkonkylän keskustasta vuodelta Vihdin kirkonkylän alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja kirkonkylän keskusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi useine kulttuurihistoriallisesti arvokkaine rakennuksineen. Alue on osoitettu myös Uudenmaan maakuntakaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. 9 (65)

10 3.1.2 Luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Vihdin kirkonkylä sijaitsee Hiidenveden kulttuurimaisemassa Kirkkojärven (+ 32,2 mpy) rannalla. Alueen maisema on rakenteeltaan kumpuilevaa; savilaaksoista kohoaa noin 60 mpy moreenikumpareita, joiden alarinteille ja lomaan asutus ja tiestö on sijoittunut. Kirkonmäen ja Kirkkoniemen rinteille kasvanut taajama muodostaa maisematilan polttopisteen. Taajamakeskustan maisemakuvaa hallitsee Kirkonmäen (+ 60,1 mpy) laelle 1700-luvun lopulla rakennettu kirkko, mäkeä kiertävä kylänraitti (Vihdintie) sekä Kirkonmäeltä Kirkkojärven rantaan viettävään rinteeseen ja Vihdintien varteen muodostunut rakennuskanta. Kallioperä, maaperä ja rakennettavuus Alueen kallioperä muodostuu kiillegneissistä (Geologian tutkimuskeskus 1994). Pääosa suunnittelualueesta on hiesusavea ja aitosavea. Kirkonmäki ja Museomäki ovat maaperältään kalliota, jota peittää alle metrin paksuinen moreenikerros (Maatalouden tutkimuskeskus 1964 ja Geologian tutkimuskeskus 1995). Rakennettavuudeltaan savi on epäedullista, vaatien rakentamisen yhteydessä rakennuksen perustamisen paaluille. Ote Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartasta (1995). Kartassa valkoisella esitetyt ns. kartoittamattomat alueet ovat Maatalouden tutkimuskeskuksen tekemän maaperäkartan (1964) mukaan aito- ja hiesusavea. Kartassa punaisella esitetyt alueet ovat kalliomaata (kallio, jonka päällä alle 1 m:n maakerros, yleensä moreenia), sinisellä esitetyt alueet savea, vaalean punaisella esitetyt alueet hiekkamoreenia ja ruskeat alueet liejua. 10 (65)

11 Pienilmasto Ilmastollisesti alue sijoittuu suotuisaan Länsi-Uudenmaan keitaaseen. Pienilmastollisesti parhaita asuinpaikkoja alueella ovat kallio-moreenimäkien kaakkoon, etelään ja lounaaseen viettävät kylmiltä pohjoistuulilta suojatut alueet, joille varhaisin asutus onkin alueella sijoittunut (vrt. Kirkonmäen alarinteet). Vesistöt ja vesitalous Alue kuuluu Karjaanjoen valuma-alueeseen. Suunnittelualueelta vedet laskevat Kirkkojärveen (+ 32,2 mpy), joka on yksi Hiidenveden neljästä pääaltaasta. Hiidenvesi on Karjaanjoen vesistön toiseksi suurin järvi (pinta-ala 30,3 km 2 ). Hiidenveden vedenlaatu on pääosin välttävä ja järvi on voimakkaasti ulkokuormitteinen. Hiidenvettä onkin kiusannut ajoittaiset leväkukinnat, veden ollen myös luontaisesti savisameaa. Erityisesti Kirkkojärven tilanne on ollut viime vuosina huono. Sen ongelmana on ollut voimakas rehevöityminen ja leväkukinnat loppukesällä. Kirkkojärven happitilanne on sitä vastoin ollut melko hyvä. Kirkkojärven pinta-ala on noin 1,6 km², maksimisyvyys 3,5 metriä ja keskisyvyys 1,5 metriä. Suunnittelualueella ei ole pintavesiuomia. Kasvillisuus Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualueen kasvillisuus muodostuu pääasiassa lehtipuustosta. Kirkonmäen itärinteellä kasvaa lehtipuuston seassa runsaammin havupuustoa, samoin kuin Museonmäen pohjois- ja etelärinteillä. Vallitsevana puulajina ovat koivut, mutta alueella kasvaa myös jaloja lehtipuita, kuten lehmuksia, tammista, haapoja ja vaahteroita. Vihdin yhteiskoulun edustalla ja Museomäellä kasvaa istutetut koivikot. Alueella on myös melko runsaasti komeita yksittäispuita sekä kadunvarsi-istutuksia. Luonnon ja maiseman suojelukohteet Vihdin kirkonkylä ja välittömästi siihen liittyvät Vanhalan ja Sukselan kylät viljelymaisemineen muodostavat yhdessä merkittävän maisemakokonaisuuden, joka on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi (Museovirasto, 1993). Vuonna 1982 laaditussa Kirkkojärven rantoja koskevassa maisemanhoitosuunnitelmassa on esitetty luonnon- ja maiseman kannalta merkittäviä ranta-alueita Kirkonkylässä. Kaava-alueella näistä sijaitsee Karpinlahdenranta, jossa on venevalkama ja tanssilava. Ranta-alue todetaan maisemanhoitosuunnitelmassa maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäväksi alueeksi. Myös kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuvalla hautausmaan eteläpuolisella, rehevän kasvillisuuden peittämällä rinteellä on maisemallisia arvoja. 11 (65)

12 Alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita Rakennettu ympäristö Alueen asutushistoriallisia vaiheita Suunnittelualue kuuluu Museomäen ja Vihdin yhteiskoulun aluetta lukuun ottamatta Niuhalan maarekisterikylään. Museomäki ja koulun korttelialue kuuluvat Pappilan maarekisterikylään. Vihdin kirkonkylän alueella ensimmäiset asutuksen merkit ovat peräisin jo kivikaudelta. Asutus alkoi vakiintua alueella 1400-luvulla kylän hyvän maaston ja maantieteellisen sijainnin antaessa erinomaiset puitteet maanviljelylle ja kylän kasvulle. Vihdin kirkonkylän ydin muodostuu kolmesta maarekisterikylästä, joista kaksi Niuhala ja Suksela, mainitaan jo 1500-luvulla ja kolmas, Pappila, 1600-luvulla. Niuhalan kylässä oli 1500-luvun loppupuolelta alkaen kolme taloa, tämän varhaisimman tunnetun asutuksen sijoittuessa Kirkkojärven pohjoisrannalla sijaitsevan selänteen satulakohtaan korkeustasolle 50 mpy lukujen taitteessa Niuhalasta tuli Vihdin hallinnollinen ja kirkollinen keskuspaikka, kun Pyhän Birgitan kirkko rakennettiin Kirkkoniemeen. Nykytietämyksen perusteella kaava-aluetta halkovan kylänraitin (Vihdintie) uskotaan myös periytyvän keskiajalta pääpiirteissään nykyisen linjauksen mukaisena. Pappilan kylässä sijaitsi 1600-luvulla vain yksi talo eli Vihdin kirkkoherran pappila luvun jälkipuoliskolla tuli kirkonkylässä ajankohtaiseksi uuden kirkon rakentaminen, kun vanha Pyhän Birgitan kirkko alkoi rapistua ja alueen maaliikenne lisääntyi. Uusi kirkollinen ja maallinen keskus sijoitettiin kylän korkeimmalle kohdalle, Hartanmäelle, vuonna Kirkonkylän alueella 1800-luvun alkupuolella tapahtuneista ulkoisista muutoksista on vähän tietoa. Tiedetään kuitenkin, että Pappilan maalle, kylänraitin kupeeseen, peltojen keskellä sijaitsevan mäen päälle (nykyinen Museomäki), rakennettiin vuonna 1811 pitäjän viljamakasiini. Tietämyksen mukaan sekä Niuhalan että Pappilan kylät kasvoivat varsin hitaasti aina 1800-luvun puoliväliin asti. Niuhalan kylässä oli 1800-luvun puolivälissä neljä taloa, kuusi torppaa ja neljä muonamiesmökkiä, ja Pappilan kylässä pappilan lisäksi neljä torppaa. Voimakkaammin kirkonkylä alkoi kasvaa luvun loppupuolella, kun alueelle alkoi keskittyä erilaisia palveluja. Niuhalan kansakoulu aloitti toimintansa vuonna Apteekki perustettiin kylään vuonna 1894 ja sairaala vuonna Kirkonkylän kasvua edesauttoi sen liikenteellisesti keskeinen sijainti: sen kautta kulkivat vanhat maantiet Helsinkiin, Turkuun, Hämeenlinnaan ja Porvooseen luvun lopulla liikenneyhteydet alkoivatkin näytellä huomattavaa osaa yhdyskuntarakenteen kehityksessä. Hyvien maaliikenneyhteyksien ohella pyrittiin myös kirkonkylän asemaa Hiidenveden rannalla hyödyntämään ylläpitämällä matkustajalaivaliikennettä Hiidenvedellä. Kirkonkylän halki meni myös yksityinen kapearaiteinen rautatie Olkkala-Ojakkala, josta oli raide Kirkkojärven rannalle (ks. kartta vuodelta 1924). Radan viimeinen osuus purettiin vasta 1960-luvulla. 12 (65)

13 1800-luvun lopulla Kirkonmäen ympärille alkoi siis syntyä rakennuskantaa, joka kuului eri ammattien harjoittajille. Rakentaminen ylemmäksi rinteeseen oli kuitenkin kielletty hautausmaan ja tulipalovaaran takia. Luontainen paikka rakentamiselle oli kirkonpuoleinen tienvarsi, sillä se oli kaikkien kulkureitin varrelle. Tien toinen puoli oli jaettu sarkoihin, kunnes siihen sijoitettiin aiemmin hajallaan olleet kirkkotallit. Tämä kirkonkylän poikki kulkenut kylänraitti oikaistiin kulkemaan nykyisestä kohdastaan vuonna 1887 ja sen jälkeinen tilanne on ollut pohjana pitkälle 1900-luvulle säilyneelle kyläkuvalle luvun alussa kylänraitin (nyk. Vihdintie) varren talot ovat olleet hyvin yhtenäisiä ulkoasultaan ja tontteja erottivat toisistaan säleaidat. Vuonna 1911 kirkonkylä sai uusia tunnusmerkkejä, kun hallintoa varten tarvittu erillinen kunnantalo valmistui luvun alusta alkaen kirkonkylän keskustan rakennuskanta on lisääntynyt melkein jokaisella vuosikymmenellä, joista jokainen on antanut piirteitä vaihtelevan kylämaiseman muodostumiselle ja 30-luvuilla rakennuskanta lisääntyi ja monipuolistui raitin varrella niin toiminnoiltaan kuin ulkonäöltään. Myös vanhoja rakennuksia uudistettiin ajan hengen mukaisiksi luvuilla raitin varren rakentaminen perustui edelleen liiketalojen rakentamiseen luvulla uudenlaista rakentamista edustivat kaksikerroksiset liiketalot ja 50-luvulla pankkien modernit liiketalot sekä Niuhalan uusi kansakoulu. Kartta Vihdin kirkonkylän alueelta v Toisen maailmansodan jälkeinen siirtoväen asutus sijoittui pääasiassa teiden varsille kylien takamaille, selänteiden reunaan, korkeustasolle mpy. Perinteisesti rakentamattomat alueet sijoittuvat tason 60 mpy alapuolelle ja 80 mpy yläpuolelle luvun jälkeen syntynyt asutus on sijoittunut alueella osittain vanhemman asutuksen lomaan korkeustasolle mpy ja osittain kylien vanhimmille pelloille ja niityille. Kirkonkylän keskustan ensimmäinen asemakaava vahvistettiin , jota on tämän jälkeen muutettu ja laajennettu vahvistetulla asemakaavalla sekä vahvistetulla asemakaavalla. 13 (65)

14 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Suunnittelualue on osa Kirkkoniemelle ja Kirkonmäen rinteille muodostunutta Vihdin kirkonkylän ydinkeskustaa. Aluetta halkoo jo keskiajalta lähtöisin oleva kirkonkylän pääkatu, Vihdintie, jonka varrelle historiallisesti kerrostunut rakennuskanta on ryhmittynyt. Alueen tiivis ja matala, eri aikakausilta peräisin oleva rakennuskanta, antaa keskustalle omaleimaisen pikkukaupunkimaisen ilmeen. Kirkonkylän taajamakuvaa hallitsee Hartanmäen (Kirkonmäki) laelle 1700-luvun lopulla rakennettu rapattu kivikirkko, joka kohoaa 30 metriä järven pinnan yläpuolelle. Kirkonmäkeä hieman mutkitellen kiertävän kylänraitin (Vihdintie) selkeästi rajautuva katutila, yhdessä sen varrella sijaitsevien eri aikakausilta peräisin olevien rakennuksien kanssa, luo kirkonkylän keskustaan inhimillisen mittakaavan. Vihdin kirkonkylän ytimen muodostaa Vihdintie sitä reunustavine asuin-, liike- ja hallintorakennuksineen. Raitin toisen polttopisteen muodostaa vanhan kunnanviraston, kirjaston, paloaseman ja Valintalon liikerakennuksen hajanaisesti muodostunut korttelialue torialueineen, ja toisen polttopisteen Vihdintien mutkan kohdalle muodostunut epämääräinen aukio, jonka laidalle 1970-luvulla rakennetut liiketalot sekä huoltoasema ovat kohonneet. Kirkonkylän raitti on perinteisesti ollut kaupan ja palveluiden sijoittumisen kohde, mutta 1970-luvulta lähtien on kaupallinen painopiste siirtynyt nykyisen linja-autoaseman alueelle, Vihdintien alkupäähän. Vaikka kylänraitin varteen luvuilla rakennetut uudisrakennukset poikkeavat sijoituksen, volyymien ja julkisivuaineiden suhteen vanhasta miljööstä, on kylänraitti on säilyttänyt melko hyvin alkuperäistä luonnettaan sekä sen maisema perusrakennettaan ja pienipiirteisyyttään. Vasemmalla kuva Vihdintien (=kylänraitin) ns. läntisestä/pohjoisesta polttopisteestä, keskellä ja oikealla kuvat Vihdintien ns. itäisestä/eteläisestä polttopisteestä. 14 (65)

15 Kaava-alue kirkonkylän taajamarakenteessa. Punaiset rakennukset ovat julkisia rakennuksia, mustat asuinrakennuksia, valkoiset talousrakennuksia, pinkit kirkollisia rakennuksia ja harmaat teollisuusrakennuksia (ent. meijeri). Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 17/MYY/07 Ilmakuva kirkonkylän keskustasta vuodelta 2005 Maanmittauslaitos (65)

16 Alueen nykyinen rakennuskanta Kaava-alueen rakennuskanta muodostuu pääosin 2-kerroksisista liike- ja hallintorakennuksista. Alueen vanhin rakennus on Museomäen laelle vuonna 1811 rakennettu viljamakasiini. Museomäkeä reunustaa vuonna 1966 valmistunut Hopearinteen asumispalvelukeskus, vuonna 1959 rakennettu ja vuonna 1965 laajennettu Vihdin yhteiskoulu sekä tähän liittyvät 1980-luvun alussa valmistuneet koulurakennukset. Vihdin meijerin rakennukset kuuluvat oleellisesti kyläkuvaan. Museomäkeä vastapäätä sijaitsee Vihdin kunnan entinen hallinnollinen keskus: vuonna 1911 rakennettu vanha kunnantalo (nykyisin kirjasto käytössä), vuonna 1920 rakennettu entinen kunnansihteerin asuinrakennus, vuonna 1938 rakennettu ja 1952 laajennettu paloasema ja vuonna 1972 valmistunut entinen kunnanvirasto. Näiden ohella samassa korttelissa, aivan Vihdintien varressa, sijaitsee vuonna 1939 rakennettu ja vuonna 2004 laajennettu liikerakennus sekä korttelialueen perällä entisen kunnanviraston varastorakennuksia luvun alussa korttelialueelle, paloaseman taakse rakennettiin myös matkapuhelinmasto. Helsingintien ja Vihdintien kulmauksessa sijaitseva ns. Linjalan liikerakennus on rakennettu 1970-luvulla ja sen vieressä sijaitseva S-marketin myymälärakennus 2000-luvun alussa. Kirkkojärven rannassa, ns. venevalkaman alueella, sijaitsee vanha mökki, joka on kioskikäytössä sekä järven päällä sijaitseva tanssilava. 16 (65)

17 Väestö Kaava-alueella asuu n. 100 asukasta ja Hopearinteen palvelutalossa asuu n. 60 asukasta. Palvelut ja työpaikat Vihdin kirkonkylän keskusta on aikoinaan ollut Vihdin hallinnollinen keskus. Sittemmin kunnan hallinnolliset toiminnot ovat siirtyneet kirkonkylältä Nummelaan. Kirkonkylä on säilyttänyt kuitenkin asemansa Vihdin toiseksi suurimpana kaupan ja palveluiden keskittymänä. Palvelut ovat kirkonkylällä keskittyneet perinteisesti kylänraitin (Vihdintien) varteen, kaupallisten palveluiden painopisteen siirtyen viime vuosikymmeninä linja-autoaseman alueelle, aivan Vihdintien alkupäähän. Lähes kaikki kirkonkylän palvelut sijaitsevat kaava-alueella tai rajoittuen siihen. Lähin päiväkoti sijaitsee aivan kaava-alueen kupeessa, Helsingintien itäpuolella. Pappilanpellon koulu on alueen lähin ala-aste, joka sijaitsee parisataa metriä kaava-alueesta etelään. Kirkonkylän yhteiskoulu sijaitsee myös kaava-alueella. Vihdin kirkonkylän terveysasemalle on kaava-alueelta matkaa noin puolitoista kilometriä. Kirkonkylän palveluista huomattava osa keskittyy kaava-alueelle. Alueella toimii yhteiskoulu, kirjasto, palveluasuntola/hoivakoti, linja-autoasema, kaksi päivittäistavarakauppa, ravitsemusliikkeitä, pankki, kotiseutumuseo, paloasema, kaksi polttoaineen jakeluasemaa ja Vihdin kunnan nuorisotoimisto. Vanha kunnanvirasto on remontoitu ja uudistettu yritystiloiksi (Käpykylä). Kaava-alue rajautuu kirkkoon ja sen hautausmaahan. Kaava-alueella sijaitsevat yritykset työllistävät kymmeniä henkilöitä. Yhteensä kaavamuutosalueella on n. 150 työpaikkaa. Virkistys Kirkkojärven ranta-alue on kirkonkylän vetovoimaisimpia virkistäytymisalueita. Ranta-alueella kulkee kevyen liikenteen reitti ja siellä sijaitsevat tanssilava ja venesatama. Kirkonkyläläisten tärkeinä lähiulkoilualueina toimivat myös alueen metsäiset mäkialueet, jotka on kaavallisesti varattu asukkaiden virkistykseen. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevalla Haudankalliolla kiertää kuntopolku, ja alueen vieressä sijaitsee tenniskenttä sekä urheilukenttä, joka jäädytetään talvisin luistelukäyttöön. Haudankallion eteläpuolella, Kirkkojärven lahdelmassa, sijaitsee myös kirkonkylän uimaranta. Kaava-alueella sijaitseva Museomäki toimii korttelipuistona. Kirkonkylää ympäröi lisäksi melko laajat yhtenäiset metsäalueet, jotka ovat myös tärkeitä virkistäytymis- ja ulkoilualueita alueen asukkaille. 17 (65)

18 Liikenneverkko Kirkonkylän katuverkon rungon muodostavat Helsingintie (mt 1224), Nurmijärventie (mt 1222), Nummelantie (mt ) sekä kaava-aluetta halkova Vihdintie. Helsingintie ja Nurmijärventie ovat yhdystieluokkaisia yleisiä teitä. Nummelantie on kokoojatyyppinen taajamatie. Vihdintien on kirkonkylän sisäinen kokoojakatu. Liikenne kaava-aluetta halkovalla Vihdintiellä on varsin vähäistä, sillä mm. Jokikunnan ja Pusulan suuntaan kulkeva liikenne käyttää pääosin Helsingintietä ohittaen Kirkonmäen. Helsingintien liikennemäärät olivat vuonna 2005 kirkonkylän keskustaa sivuavalla osuudella noin ajoneuvoa vuorokaudessa, eikä liikennemäärien uskota tästä juuri lisääntyvän ko. tieosuudella vuoteen 2030 mentäessä (Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2005). Kirkonkylällä kevyen liikenteen reitit seuraavat alueen pääteiden reunoja. Lisäksi alueen katujen varsille on pääosin rakennettu jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyörätie. Näiden ohella ranta-alueella kulkee kevyen liikenteen reitti. Vihdintieltä johtaa kirkolle kaksi kevyen liikenteen akselia, jotka ovat kuitenkin jääneet nyttemmin toisarvoiseen asemaan. Pysäköintipaikkoja on kirkonkylässä lähinnä päivittäistavarakauppojen edustoilla, virastoaukiolla, liiketilojen edustoilla sekä jonkin verran katujen varsilla. Pysäköintipaikkojen käyttö on suurinta päivittäistavarakauppojen edessä olevilla pysäköintialueilla ja ns. kauppa-aukiolla R-kioskin, ravintolan ja elokuvateatterin tarpeisiin. Kaava-alueen itäreunassa, Helsingintien ja Vihdintien kulmauksessa, sijaitsee kirkonkylän linjaautoasema. Linja-autot liikennöivät kirkonkylän ja Nummelan välillä ½ - 1 tunnin välein. Kirkonkylän Sairaalamäen ja Ojakkalan sekä Tervalammen välillä liikennöidään arkisin noin tunnin välein. Helsingin ja Vihdin kirkonkylän välillä kulkee linja-autot noin puolen tunnin välein, osa näitä vuoroista liikennöi Selin, Haimoon, Klaukkalan ja/tai Takkulan kautta, jolloin linja-autot kulkevat Turun moottoritien sijasta joko Hämeenlinnanväylää tai Vanhaa Porintietä. Näiden vuorojen ohella kirkonkylältä on linja-autoyhteyksiä Lohjalle, Nummi-Pusulaan, Karkkilaan ja Hämeenlinnaan. Vihdin tienhaarasta (Porintie eli vt 2) kulkee pikavuoroja Helsingin ja Porin suuntaan puolen tunnin - tunnin välein. Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2005) esitetyistä parannushankkeista, koskee kaava-aluetta jossain määrin kaksi hanketta: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantien 1224 (Helsingintie) varteen välillä Linjala-Olkkalan tiehaara (toteuttamisjärjestyksessä kiireellisyysluokassa kaksi, kun luokkia yhteensä kolme) sekä Helsingintien (mt 1224) liittyminen ja tietilan jäsennyksen parantaminen välillä Nummelantie-Vihdintie (kiireellisyysluokassa II). 18 (65)

19 Rakennettu kulttuuriympäristö Vihdin kirkonkylän rakennuskulttuuria on kartoitettu ensimmäisen kerran jo vuonna 1977, jolloin koko Vihdin kunnan alueella tehtiin museoviraston johdolla rakennuskulttuurin inventointi. Jo tämän inventoinnin yhteydessä kirkonkylän keskusta luetteloitiin suojeltavana kokonaisuutena. Sittemmin kirkonkylän keskusta-alueella on inventoitu 1950-luvulla tai sitä ennen rakennettuja julkisia ja yksityisiä rakennuksia vuosina 1991 ja Vihdin kirkonkylän alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja kirkonkylän keskusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi useine kulttuurihistoriallisesti arvokkaine rakennuksineen. Kaava-alueella sijaitsevista yksittäisistä rakennuksista tai rakennusryhmistä ovat kulttuurihistorialliselta arvoltaan merkittävimpiä (kohteiden yhteydessä olevat lihavoidut numerot viittaavat seuraavalla sivuilla esitettyihin kohdekuviin ja kohdekarttaan): Vuonna 1911 rakennettu, vanha jugendtyylinen kunnantalo (1) sekä siihen liittyvä vuonna 1920 valmistunut asuinrakennus, ns. kunnansihteerintalo (2). Kunnansihteerintalo on kirkonkylän ensimmäisiä mansardikattoisia asuinrakennuksia. Vanha kunnantalo on merkitty alueella voimassa olevassa asemakaavassa (kaava n:o 10) kyläkuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi (sr). Määräyksen mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Myös rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että sen kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennusinventoinnissa molemmilla rakennuksilla (kunnantalo ja kunnansihteeritalo) on arvioitu olevan sekä rakennushistoriallista että maisemallista arvoa. Vuonna 1811 rakennettu, kookas hirsinen pitäjän viljamakasiini (3), joka on toiminut vuodesta 1959 lähtien kotiseutumuseona, ja vuodesta 1987 ns. viljamakasiinimuseona. Rakennus on kirkonkylän vanhimpia rakennuksia ja näkyvä esimerkki 1800-luvun alun hirsirakennustekniikasta ja sen ajan yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta. Rakennus mainitaan Uudenmaan alueen viljamakasiineista suurimpana, mikä korostaa sen paikallista ja maakunnallista kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennusinventoinnissa rakennuksella on arvioitu olevan sekä rakennushistoriallista että maisemallista arvoa. Rakennus on merkitty alueella voimassa olevassa asemakaavassa (kaava n:o 10) kyläkuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi (sr). Määräyksen mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Myös rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että sen kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Muita kaava-alueella sijaitsevia, 1950-luvulla tai ennen sitä rakennettuja, rakennuksia ovat: Vuonna 1938 rakennettu ja vuonna 1952 laajennettu, punatiilestä valmistettu aumakattoinen paloasema (4). Rakennusinventoinnissa rakennuksella on arvioitu olevan maisemallista arvoa. Vuonna 1938 rakennettu ja vuosina 1959, 1970 ja 2005 laajennettu Vihdin seudun osuusliikkeen liiketalo (5). Kiinteistön vanha osa on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ulkonäkönsä. Rakennusinventoinnissa rakennuksella on arvioitu olevan maisemallista arvoa. Vuonna 1959 rakennettu ja 1965 laajennettu Vihdin yhteiskoulu (6). 19 (65)

20 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt; Vihdin kirkonkylä (Kaava-alueen rajaus punaisella Museoviraston kartalla) 20 (65)

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot