ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä 10 valituksesta 112 Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista 18 Muurainaho ja Laitapuoli myyminen 114 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi 21 Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta 116 Äänekosken Energia Oy:n yritysohjelmien takaus Äänekosken kaupungin antaman omavelkaisen takauksen nosto 23 tulevien vesi-investointien vuoksi 118 Sumiaistentien valtionapuehdon poistaminen talousarvion 25 investointiosasta 119 Asunto Oy Niemelänkatu 16, yhtiön vapaaehtoinen purkaminen Suolahtisalin hallintaoikeuden siirtäminen kaupungille Museotoimen tilajärjestelyt Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä 39 edistävään monialaiseen yhteispalveluun 123 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 47

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-18:05 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-18:05 jäsen poissa 114, 116, 117 Lindell Leila 15:00-18:05 2. varapuheenjohtaja poissa 114, 115, 116, 117 Lunttila Tommi 15:00-18:05 1. varapuheenjohtaja poissa 114, 116, 117 Martins Sirpa 15:00-18:05 jäsen Närhi Merja 15:00-18:05 jäsen Piilonen Pentti 15:00-18:05 jäsen poissa 111 Tuominen Marke 15:00-18:05 jäsen Korhonen Jani 15:00-18:05 varajäsen POISSA Kainu Keijo jäsen Leppänen Pekka valtuuston 2. varapuh.joht. Kurkela Jouni I va. hallintojohtaja MUU Tiusanen Matti 15:00-18:05 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-18:05 valtuuston 1. varapuh.joht. Tani Jaana 15:00-18:05 valtuuston 3. varapuh.joht. poissa 111, 120 Tuononen Matti 15:00-18:05 vs. kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-16:45 kaavoituspäällikkö poissa Karppinen Jukka 15:00-15:40 katupäällikkö poissa Hämäläinen Tapani 15:00-16:50 vs. talousjohtaja poissa Kriivarinmäki Arja-Leena 15:00-18:05 henkilöstöjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Martins Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 107 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 108 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 30. päivänä huhtikuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 4. päivänä toukokuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Martins ja Marke Tuominen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma KH Voimassa olevan kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lu kau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioi da kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lu kau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton ali jää mä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali jää män kattamisvelvollisuus). Kaupunginvaltuusto esitti (84 ) vuoden 2015 ve ro prosen tin käsittelyn yhteydessä toivomusponnen kaupungin talouden ta sa pai not ta mi sek si kaupunginhallitus hyväksyi (listan ulkopuolisena asiana) me net te ly ta van, missä vir ka mies ve toi ses ti (johtoryhmä) laaditaan en sim mäi nen versio talouden ta sa pai not ta mi sen toi men pi de oh jelmak si mennessä. Ta sa pai not ta mis ta voit teek si asetettiin vuo sien aikana saa vut taa 1,4 M :n pysyvät säästöt. Johtoryhmä käsitteli talouden tasapainottamista kokouksissaan , , , ja Lisäksi toi mi alo jen omat johtoryhmät laativat toimialakohtaiset ta sa pai not tamis eh do tuk sen sa omissa kokouksissaan. Henkilöstön edustus oli mu ka na kaikissa em. johtoryhmissä. Oheismateriaalina jaetaan kokouksessa johtoryhmän laatima luonnos talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmaksi. Äänekosken kaupungille on viime vuosina laadittu useita talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmia. Vuoden 2015 talousarvion yh tey des sä on käyty läpi kohta kohdalta voimassa olevan toi men pide oh jel man toteutumaa. Toimenpideohjelma on pääasiassa to teutet tu, ja se onkin elvyttänyt kaupungin taloudellista tilannetta jonkin ver ran, ei kuitenkaan riittävästi, johtuen uusista kuntataloutta ki ris tävis tä toimenpiteistä (valtionosuusleikkaukset, poistosuunnitelmien muu tok set, tiukentuneet palveluvelvoitteet jne.). Tämän vuoksi kaupun gil le on laadittava uusi toimenpideohjelma, jotta kaupungin ja kau pun ki kon ser nin kertyneet alijäämät saadaan katettua ja ar vioin time net te lyl tä vältytään. (valmistelu, vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä talouden tasapainottamisen oh-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: jaus ryh mään kaupunginhallituksen jäsenet, vs. kaupunginjohtajan, hen ki lös tö joh ta jan, vs. talousjohtajan ja henkilöstön edustajaksi pääluot ta mus mie hen (Super). Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja vs. talousjohtaja kaupungin ohjausryhmälle nimeämänä sihteerinä. Hyväksyttiin. KH 109 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamisen ohjausryhmän Ohjausryhmä kokoontui , , ja Ohjausryhmän työtä käsitellään yh teis työ toi mi kun nassa Ohjausryhmän työn tuloksena valmistui talouden vakauttamisen toimen pi de oh jel ma , missä pysyviä säästökohteita kar toitet tiin yhteensä noin 2,4 M :n edestä ja kertaluoteisia eriä yhteensä noin 0,3 M :n edestä. Ehdotus talouden vakauttamisen toimenpideohjelmaksi on esitetty liit tees sä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: (valmistelu: vs.kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talouden vakauttamisen toimenpideohjelman vuosille Kaupunginhallitus päättää, että talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuosille esitellään kaupunginvaltuustolle iltakoulussa Iltakoulun jälkeen kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuustolle tehtävästä esityksestä talouden vakauttamisen toimenpideohjelmaksi vuosille Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma , kh

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta KH 110 Ääneseudun Kehitys Oy ja Äänekosken kaupunki ovat laadituttaneet Ää ne kos ken ydinkeskustan kehittämisvision, jonka tarkoituksena on täs men tää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleis suun nitel man "Äänekosken keskustan kehittäminen " maankäyt töä ja toimia tavoitteellisena lähtökohtana alueen asemakaavan muut ta mi ses sa. Suunnittelualue käsittää Viiskulman-Kauppakadun-Torikadun- Työskin tien-ää ne kos ken tien rajaaman alueen, mutta suunnitelmassa on eh do tuk sia myös suunnittelualueen pohjois- ja länsipuolisille alueille. Suun nit te lu työs tä on vastannut Ramboll ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kji sik. Työn ohjausryhmässä on mukana kehitysyhtiön ja kau pungin edustajien lisäksi alueella toimivia yrittäjiä. Suunnittelun tavoitteena on yhteisen kehittämisvision luomisen ja alu eel la toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi kehittää alu een maankäyttöä kaupallisia palveluja ja keskusta-asumista parem min tukevaksi. Suunnitelmassa selvitetään myös keskustaan mah dol li ses ti sijoittuvan uuden kaupallisen ankkurihankkeen to teutta mis edel ly tys ten luominen. Tavoitteena on arkkitehtoonisesti ja mai se mal li ses ti korkeatasoinen ja kiinnostava kävelypainotteinen kau pun ki kes kus ta, joka on saavutettavissa kaikilla lii ken ne muo doilla. Ohjausryhmä on valinnut alueelle laadituista luonnoksista jat ko ke hitys tä varten kaksi vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan mm. torin ja matkakeskuksen sijoituksen sekä asuin- ja liikerakentamisen toteut ta mis ta van osalta: Arkadikäytävät (VE1) ja Etelätori (VE2). "Arkadikäytävät"-vaihtoehdossa Äänekosken uusi tori sijoittuu lä helle Citymarketia. Tori liittyy kaupungintalon edustan Keskusaukioon uu den kävelykadun avulla. Katu voi olla katettu ja sen varrelta löytyy lii ke ti lo ja. Keskeiset kulkureitit keskustassa on tehty säältä suo ja tuiksi arkadikäytävien avulla, jotka liittävät keskustaan myös Ää ne kosken tien varteen suunnitellun matkakeskuksen. Citymarketin ja Tokmannin väliin sijoittuu kookas liike-, toimisto- ja asuin ra ken nus ten kortteli (krs-luku liiketilat I-II, muut osat IV-VIII), uut ta rakentamista on myös nykyisen seurakuntatalon paikalla (krs-lu ku IV-VII) sekä valtion virastotalon tontilla (II-V krs). Uudisrakentamisen kokonaiskerrosala on k-m2. "Etelätori"-vaihtoehdossa uusi tori sijoittuu Kauppakadun varrelle tavoit tee na vahvistaa Kauppakadun ja Keskusaukion ve to voi mai suutta. Matkakeskus sijoittuu torin etelälaidalle linja-autoliikenteen ta pahtues sa lenkkinä Työskintieltä Kauppakadulle ja Viiskulmaan. Torin ja

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Viis kul man välisellä alueella on liike-, toimisto- ja asuinrakentamista (krs-lu ku IV-VIII) ja myös torin muille sivuille on suunniteltu liike- ja asuin ra ken ta mis ta (krs-luku II-V). Torista pyritään luomaan Ää nekos ken kaupallinen solmukohta ja sisääntuloportti. Asuntorakentamista esitetään pienehköinä tornitaloina (krs-luku IV) seu ra kun ta ta lon ja valtion virastotalon väliselle alueelle. Uudisrakentamisen kokonaiskerrosala on k-m2. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään pysäköintilaitoksen ra ken tamis ta Mercurian-Citymarketin pysäköintialueelle sekä nykyisen torin ta ka osaan (Kauppakadun ja Sammonkadun kulmaus). Lisäksi Hallintokatu esitetään liitettäväksi osaksi Keskusaukiota, jolloin Kauppakadun ja kaupungintalon-kirjaston välinen kulkuyhteys jär jes tyi si aukion eteläosasta kaksisuuntaiseksi muutettavan Wessman nin ka dun kautta. Koskikeskus liittyisi nykyistä kiinteämmin Keskus au ki oon, jolle olisi mahdollista sijoittaa mm. terasseja, skeit ti aluei ta, konserttilava ym. toimintoja. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on pidetty vuonna 2012 hy väk sytyn yleissuunnitelman mukaisesti Rantapuiston nykyistä tiiviimpää liit tä mis tä ydinkeskustaan. Kauppakatua kavennettaisiin Kes kus aukion kohdalla ja alueesta voitaisiin mahdollisesti muodostaa yh teinen tila ("Shared Space") ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen se kä mahdollisten muiden toimintojen tarpeet huomioon ottaen. Vaihtoehdot on esitelty Äänekosken kaupungintalolla työpa ja tyyp pi ses sä tapahtumassa, johon osallistui noin 30 asukasta. Ta pah tu maan osallistuneiden kommentit ohjaavat osaltaan jat kosuun nit te lua. Tarkoituksenmukaista on saattaa ke hit tä mis vaih to ehdot yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle mielipiteiden esit tämis tä varten ennen jatkosuunnittelua. Lausunnonantajilta pyydetään kannanottoa jatkosuunnittelun pohjak si valittavasta vaihtoehdosta ja ydinkeskustan suunnittelussa erityi ses ti korostettavista näkökohdista. Nähtävilläolon jälkeen oh jausryh män johdolla laaditaan yksi kehittämisvisio, joka tuodaan ta voi teai ka tau lun mukaan hyväksymismenettelyyn vuoden 2015 loppuun men nes sä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Uudistuvan Äänekosken ydin keskus tan vaihtoehtoiset kehittämisvisiot asetetaan nähtäville. Pyy detään lausunnot kasvun ja oppimisen lautakunnalta, pe rus tur va lau ta-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kun nal ta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, ym päris tö lau ta kun nal ta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta sekä Ääne kos ken yrittäjät ry:ltä. Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Liitteet Liite 2 Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta, kh

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta KH 111 Harri Piilonen on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöstä hyväksyä korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutos. Hallinto-oikeus pyytää valituksesta kaupungin lausuntoa. Piilosen valituksen keskeinen sisältö on seuraava: 1. Kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä asemakaavan sisältövaatimuksia eikä perustuslain ja hallintalain 6 :ien yhdenvertaisuusvaatimusta. 2. Kaavaa ei tule hyväksyä ennen kuin on tehty melu-, turvallisuusja liikenneselvitykset. Valittaja on huolissaan lasten ja aikuisten turvallisesta kulkemisesta alueelle Kotakennääntien liikenteen vilkkauden ja kadun kautta kuljetettavien kemiallisten kuljetusten johdosta. Miten on huomioitu mm. liikuntarajoitteisen henkilön kulku kevyenliikenteen väyliä pitkin keskustasta lukion tontille. 3. Vammaisneuvostoa ei ole kuultu asemakaavaa käsiteltäessä. Valituksen johdosta kaupunki esittää seuraavaa: Kaavamuutoksen tausta Äänekosken nykyinen lukio on rakennusviranomaisten ja terveysviranomaisten selvitysten perusteella katsottu korjauskelvottomaksi ja terveydelle vaaralliseksi. Laukaan ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan , että rakennuksen tilat nykyisessä kunnossaan eivät täytä terveydensuojelulain koulu- ja kokoontumistiloille asetettuja vaatimuksia. Perusteena on käytetty rakennuksissa tehtyjä tutkimuksia, käyttäjille tehtyjä oirekyselyjä (Örebro) ja tehtyä tarkastusta. Toiminnanharjoittajan oli lausunnon perusteella ryhdyttävä mahdollisimman pian toimenpiteisiin toiminnan siirtämiseksi terveellisiin ja turvallisiin tiloihin. Opetustoimi ja tekninen toimi kävivät läpi vaihtoehtoja uuden koulun sijoittamiseksi joko vanhoihin tiloihin tai uudisrakennukseen. Päätös uuden lukiokiinteistön rakentamisesta saatiin pian ja mahdollisia sijaintipaikkoja oli lopulta kolme: kirjaston eteläpuoli, Lidlin pelto (=korttelin 2023 osa) ja Poke. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui nyt valituksenalainen rakennuspaikka, jossa teknisen lautakunnan kokouksen listatekstissä todetun mukaisesti mm. raskaan liikenteen häiriövaikutukset eivät ole niin merkittäviä kuin Poken vaihtoehdossa. Kaupunginhallitus päätti , että Äänekosken lukio rakennetaan Lidlin pellolle ja kaupunginvaltuusto päätti sijaintipaikasta samalla tavalla. Päätöksistä ei valitettu Harri Piilosen tai kenenkään muunkaan toimesta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Uuden lukion suunnittelutyö käynnistettiin vuoden 2014 lopulla tavoitteena, että rakennustyöt valmistuisivat vuosien vaihteessa. Tilat oli tarkoitus ottaa koulukäyttöön keväällä 2017, jolloin sähköiset ylioppilaskirjoitukset suoritettaisiin lukion tiloissa. Nykyisen kiinteistön sähköinen ja tietotekninen varustaminen sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämään tasoon on lähes mahdotonta. Lukion suunnittelutyö on rakennuslupavaiheessa ja maanrakennustyöt oli tarkoitus aloittaa loppukesällä Kaupunki hankki lukion sijaintipaikaksi tarkoitetun korttelin 2023 osan omistukseensa allekirjoitetulla kauppakirjalla. Ns. Lidlin pellon alueella oli voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alue oli merkinnällä K-4 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Lukion rakentaminen alueelle oli näin ollen mahdollista vuoden 2003 asemakaavan perusteella. Kaavamuutokseen ryhdyttiin vuoden 2014 lopulla, koska haluttiin väljentää kaavallisia reunaehtoja uuden lukion suunnittelulle. Tavoitteena oli myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa ja luoda edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. Terveysviranomaiset ovat antaneet uuden lukion valmistumiseen asti mahdollisuuden olla nykyisissä tiloissa. Edellytyksenä kuitenkin on jatkuva terveyden seuranta ja VTT:n asiantuntijoiden mukaan ylläpidettävä rakennuksen kunto. Rakennusprojektin aloitus on siirtymässä kaavasta tehdyn valituksen johdosta. Terveysolojen takia ei opiskelu nykyisessä kiinteistössä voi jatkua kevään 2017 jälkeen - Laukaan ympäristöterveydenhuolto on antanut luvan toimia nykyisissä tiloissa kevätlukukauden 2017 loppuun saakka - ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta vaarantuu myös mahdollisuus sähköisen ylioppilaskokeen suorittamiseen. Toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusmuutokset ovat tuomassa lisää opiskelijoita Äänekoskelle. Sisäilmaongelmaiseen ja tekniseltä varustukseltaan riittämättömään oppimisympäristöön nuoret eivät kuitenkaan hakeudu. Jokaisen opiskelijan mukanaan tuoma valtionosuus säätelee koulun ylläpitokustannuksia, jolloin opiskelijamäärän vähetessä kunnan maksuosuus kasvaa. Kaupungin tavoitteena on järjestää hyvät kouluttautumismahdollisuus myös lukiotasolla.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupungin näkemyksen mukaan on edellä oleva huomioon ottaen valituksenalaisessa kaavamuutospäätöksessä kyseessä maankäyttö- ja rakennuslain :ssä tarkoitettu asemakaava, joka on katsottava asuntorakentamisen kannalta tai muutoin yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Näin ollen asiaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Kaupunki kiirehtii asian käsittelyä ja pyytää hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvion siitä, milloin korttelin 2023 osan asemakaavamuutosta koskeva päätös annetaan. Piilosen valituksen yksityiskohdat 1. Kaupunki kiistää valittajan näkemyksen ja toteaa, että kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset huomioon ottaen. Suomen perustuslain 6 :ssä säädetty kansalaisten yhdenvertaisuusperiaate ja hallintolain 6 :n mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet ovat vastaavalla tavalla olleet itsestään selviä lähtökohtia laadittaessa korttelin 2023 osaa koskevaa asemakaavan muutosta. Valituksessa ei yksilöidä millä tavoin asemakaavan muutos olisi voinut olla ristiriidassa hallinnon oikeusperiaatteen tai kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Valittajaa, kuten ei ketään muutakaan ihmistä, ei ole tässä voitu kohdella henkilöön liittyvän tms. syyn perusteella epätasa-arvoisesti. Valittaja ei ole ennen valituksen toimittamista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tuonut kaupungille missään kaavasuunnittelun vaiheessa esille kaavamuutoksen laadintaan liittyviä mielipiteitään ja näkemyksiään. Valittajan väite on perustelematon ja virheellinen. 2. Korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä edellytetyllä tavalla ja sitä laadittaessa on ollut käytettävissä muitakin kuin kaavaselostuksessa ja siihen liittyvässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut selvitykset. Näistä keskeiset ovat: - Melutarkastelu Äänekosken Kotakennääntiellä (WSP ) - Äänekosken liikenneselvitys (WSP ) Meluselvityksen johtopäätöksenä on, että laskennallisen arvioinnin perusteella Kotakennääntien liikenteen aiheuttama päiväajan 55 db keskiäänivyöhyke levenee noin 10 metriä nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Kotakennääntien varrella sijaitsevien asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat äänenpainetasot kasvavat noin 2 3 db. Kortteliin 2023 suunniteltu rakentaminen sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle Kotakennääntiestä. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla päiväajan (klo 7-22) keskiäänitason ohjearvo on 35 db (Vnp 993/1992). Meluselvityksen liitekarttojen

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus mukaan suunniteltu lukion tontti sijoittuu liikennemelun kannalta erittäin edulliseen paikkaan sekä nykytilanteessa että ennustetilanteessa v Tilanteeseen voi arvioida vaikuttavan sekä etäisyys Kotakennääntien ajoradalta suunnitellulle rakennuspaikalle (noin 100 m) että rakennuspaikan ja kadun väliin sijoittuvat rakennukset ja niiden suuntautuminen. Yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa laaditun Äänekosken liikenneselvityksen tavoitteena oli selvittää, miten tehtaan synnyttämä liikenne vaikuttaa liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä millä toimenpiteillä haittoja voidaan vähentää. Tarkastelussa selvitettiin nykytilanteen liikenteen toimivuus, jonka jälkeen tutkittiin kuinka uuden tehdasalueen synnyttämä raskaan liikenteen lisäys vaikuttaa liikenneverkon toimivuuteen tehtaan toiminnan alkaessa ja ennustevuonna Liikennemäärä nykytilanteessa Kotakennääntiellä S-marketilta tulevan kevyen liikenteen väylän kohdalla on 7120 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen ajoneuvoja on n Nykytilanteeseen nähden uusi tehdas lisää raskasta liikennettä noin 410 matkaa vuorokaudessa (molemmat suunnat yhteensä). Tuoteja kemikaalikuljetuksien osuus tästä on noin 32 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisin Kotakennääntiellä kulkee iltahuipun aikana raskasta ajoneuvoa tunnissa (molemmat suunnat yhteensä). Uusi tehdas tuo tähän noin 30 raskasta ajoneuvoa tunnissa (molemmat ajosuunnat yhteensä) lisää, eli tehtaan valmistuttua Kotakennääntiellä kulkee noin raskasta ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Nykyisen lukion kohdalla Äänekoskentiellä on liikennemäärä 7550 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaanliikenteen ajoneuvoja noin 300. Liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa molemmissa paikoissa ja kummassakin kohdassa on 40 km/h nopeusrajoitus. Uuteen lukion paikkaan liittyen ovat pääväylän (Kotakennääntie) ylityksen kohdalla ajoneuvojen nopeudet käytännössä alhaisempia kuin nykyisen lukion lähistöllä (Äänekoskentie) johtuen katuverkossa olevasta kiertoliittymästä. Tulevaisuudessa voidaan harkita myös nopeusrajoituksen alentamista (30 km/h) Kotakennääntien kiertoliittymien kohdalla, mikä asia on teknisen lautakunnan päätettävissä. Kotakennääntien eteläpuolella sijaitsee merkittävää kerrostaloasutusta, kaupungin uusi terveyskeskus ja ammattioppilaitos (Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus). Johtuen jo pelkästään näiden toimintojen aiheuttamasta liikkumistarpeesta keskustan ja Pukkimäen alueen välillä on

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kaupunki varautunut liikenneverkkoon liittyvissä suunnitelmissa ja rahoituksessa turvallisten kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen. Keskustan ja suunnitellun lukion väliseen katuverkkoon ollaan suunnittelemassa kahta kiertoliittymää (ns. Viiskulma sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä), missä yhteydessä kevyen liikenteen sujuva ja turvallinen toteutus on korostetusti esillä. Vuoden 2015 talousarvioon kaupunki on varannut 1 miljoona euroa biotuotetehtaan liikenneinvestointeihin liittyvään rakentamiseen. Keskustan ja uuden lukion välillä on olemassa kevyelle liikenteelle mukaan lukien liikuntarajoitteiset henkilöt suojatieverkosto, joka ylittää pääsääntöisesti yhden kaistan kerrallaan nopeusrajoituksen ollessa tällä hetkellä 40 km/h. Suunniteltujen kiertoliittymien toteuttaminen on tuomassa kaikkiin ylityskohtiin turvallisena pidettävän yhden kaistan ylityksen. Osaltaan esimerkiksi kehitystyön alla oleva suojateiden parempi merkitseminen on parantamassa liikenneturvallisuutta. Kaupungin tiedossa ei ole, onko biotuotetehtaan toimintaan liittyvien kemikaalikuljetusten reiteistä tehty päätöstä. Kotakennääntielle vaihtoehtoinen kulkuväylä valtatien ja tehdasalueen välillä on Äänekoskentie, joka on yleinen tie. Kemialliset kuljetukset voidaan erikseen sovittaessa johtaa opastus- ja liikennemerkkijärjestelyin halutulle väylälle. Äänekosken lukion sijoittaminen kaavamuutoksessa esitetylle paikalle uuden terveyskeskuksen viereen pois nykyiseltä paikaltaan on parantamassa koulun turvallisuutta sekä liikenneolosuhteiden että kemiallisten kuljetusten kannalta.. Valittajan väite on virheellinen: kaavamuutosta laadittaessa on ollut käytettävissä riittävät tutkimukset ja selvitykset. Kaupunki on varautunut ja varautumassa kevyen liikenteen turvallisiin järjestelyihin keskustan ja lukion tontin välillä. Järjestelyihin liittyviä suunnitelmia ja toteuttamispäätöksiä ei kuitenkaan tehdä asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupungin näkemyksen mukaan asemakaavan muutos perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä asetetut vaatimukset täyttäviin selvityksiin ja kaava on laadittu selvityksiin perustuen siten, että se luo saman lain 54.2 :ssä tarkoitetulla tavalla edellytykset mm. liikenteen järjestämiselle. 3. Kaupunki on pyytänyt lausunnot kaavaehdotuksesta maankäyttöja rakennusasetuksen 28 :n määräysten edellyttämällä tavalla. Vammaisneuvostoa ei voida pitää kaavamuutoksen sisältö ja tarkoitus huomioon ottaen sellaisena asemakaavan kannalta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: keskeisenä yhteisönä, jota asetuksen 28 :n 4. kohta tarkoittaa. Kaavassa on myös otettu huomioon muotoseikat vuorovaikutuksen ja tiedottamisen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 6 :ssä ja -asetuksen 30 :ssä säädetyllä tavalla. Valittajan väite on virheellinen ja aiheeton. Edellä esitetyn mukaisesti valittajan vaatimukset ovat hallintolainkäyttölain 74 :n tarkoittamalla tavalla ilmeisen perusteettomia ja valittaja tulee sanotun lainkohdan mukaisesti velvoittaa korvaamaan Äänekosken kaupungin oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa. Kulujen korvausvelvollisuus ei ole kohtuutonta. Korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutosta on edellä todettu huomioon ottaen pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain :ssä tarkoitettuna asemakaava, joka on katsottava yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Kaupunki pyytää hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvion siitä, milloin korttelin 2023 osan asemakaavamuutosta koskeva päätös annetaan. Korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen toteuttamisella on erittäin merkittävä vaikutus oppilaiden terveysolojen turvaamisen ja kaupungin koulutoimen kehittämisen kannalta. Kaupunginhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon, joka koskee korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevaa valitusta. Käydyn keskustelun jälkeen vs. kaupunginjohtaja lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan: Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että keskustan ja Pukkimäen välisen tieosuuden osalta kaupunki teettää kevyen liikenteen turvallisuusselvityksen toukokuun 2015 loppuun mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitulla lisäyksellä. Kaupunginhallitus päätti 1. antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon, joka koskee korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevaa valitusta. 2. teettää keskustan ja Pukkimäen välisen tieosuuden osalta kevyen liikenteen turvallisuusselvityksen toukokuun 2015 loppuun mennessä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Jaana Tani ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet Liite 3 Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta, kh

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas KH 112 Sähköliike Wattiset Oy on jättänyt tonttihakemuksen määräalasta tilaa Hirvaskangas 1:108. Määräala käsittää asemakaavan mukaisen ton tin Hitonlahdentien varressa. Hakija on halukas vuokraamaan ton tin. Tontin kayttötarkoitus onn TL-1 eli teollisuus-, varasto- ja liike ra ken nus ten korttelialue, alueelle sallitaan ympäristöhäiriötä aiheut ta ma ton toiminta. Alueen tonttihinnoittelu on 5 e/m2. Voimassa olevan luovutusperiaatteen mukaan tonttien vuok raa minen on mahdolllista vain Äänekosken ja Suolahden taajamissa. Tästä poikkeaminen ei ole viranhaltijapäätöksellä mahdollista. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus päättää vuokrata 0,4 ha:n määräalan tilasta Hirvas kan gas 1:108 Sähköliike Wattiset Oy:lle. Vuokra-aika on 30 vuotta ja elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 1000 euroa (5 % myyn ti hin nas ta). Vs. kaupunginjohtajalle annetaan oikeus poiketa vuok rat ta van alueen pinta-alasta vuokrasopimusta laadittaessa, vuo si vuok raa muutetaan vastaavasti pinta-alan mukaan. Vuok ra laisel la on oikeus ostaa tontti sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täy tet ty. Ostaminen tapahtuu kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mu kai ses ti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas , kh

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho ja Laitapuoli myyminen KH 113 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Konginkankaan länsiosan asema kaa van muutoksen ja laajennuksen Asemakaavassa on muodostettu kortteliin 14 tontti 3 kolmen eri maanomistajan maalle. Kaupunki omistaa tontista 1380 m2. Tontin käyttötarkoitus on teol li suus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ympä ris tö häi riö tä aiheuttamattomia rakennuksia. Kaavamuutos on lainvoi mai nen. Tmi Vesa-Matti Pasanen on ostamassa yksityisen osuutta (suurin osa tontista) ja haluaisi ostaa mainitun kaupungin osuuden tontista. Konginkankaalla ei ole vahvistettua hinnoittelua teollisuustonteille. Ää ne kos kel la, Suolahdessa ja Hirvaskankaalla hinnoittelu on 2-5 e/m2. Hinnoitteluksi esitetään tässä kaupassa 2 e/m2. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Tmi Vesa-Matti Pasaselle tilan Sam monsyr jä sekä määräalan tiloista Muurainaho sekä Laitapuoli Myytävän alueen koko nais pin ta-ala on 1380 m2 ja kauppahinta 2760 euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä. Äänekosken kaupunki myy Vesa Matti Pasaselle tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho sekä Laitapuoli Myytävän alueen kokonaispinta-ala on m2 ja kauppahinta euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä. Vastaava muutos tehdään pöytäkirjan liitekarttaan. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho ja Laitapuoli myyminen, kh

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen KH 114 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on myymässä Sisä-Suomen sai raalas ta kaksi määräalaa rakennuksineen. Kaupankohteena on puuvers tas, pientalo Penttilä ja rantasauna. Puuverstaan ja Pientalo Pent ti län ympärille muodostetaan noin 0,5 hehtaarin tontti (kartalla 0,8 ha) tontista Rantasauna sijaitsee omalla ha:n suuruisella tontilla Kauppahinta on euroa. Puuverstaan ja pientalon asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on YS (sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien ra kennus ten korttelialue) ja rantasaunan YS1 (sairaaloiden ja muiden sosi aa lis ta toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, alueelle saa ra ken taa enintään 80 kerrosneliömetrin suuruisen saunan sekä pesey ty mis- ja pukeutumistilat käsittävän rakennuksen). Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedustelee Äänekosken kaupungin kiin nos tus ta käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa. Etuostolain 9 :n mukaan: "Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnös tä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kaup pa eh dot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen il moit taa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kah den vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla eh doil la." Tonttipäällikkö ja kaavoituspäällikkö katsovat, ettei kaupungilla ole alu een maankäytön kehittämisestä johtuvia tarpeita alueiden hank kimi seen. Aluiden mahdollisen siirtymisen yksityiseen omistukseen ei voi da arvioida vaikeuttavan lähialueiden maankäytön suunnittelua tu le vai suu des sa. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh , kaa voi tuspääl lik kö Olli Kinnunen, puh ) Äänekosken kaupunki päättää, että se ei tule käyttämään etu osto-oi keut ta kiinteistökaupassa, missä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri myy liitekartan mukaisesti enintään 0,5-0,8 ha:n määräalan tontista sekä tontin rakennuksineen euron kauppahintaan. Päätös: Hyväksyttiin.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet Liite 6 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kh

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot