ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä 10 valituksesta 112 Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista 18 Muurainaho ja Laitapuoli myyminen 114 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi 21 Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta 116 Äänekosken Energia Oy:n yritysohjelmien takaus Äänekosken kaupungin antaman omavelkaisen takauksen nosto 23 tulevien vesi-investointien vuoksi 118 Sumiaistentien valtionapuehdon poistaminen talousarvion 25 investointiosasta 119 Asunto Oy Niemelänkatu 16, yhtiön vapaaehtoinen purkaminen Suolahtisalin hallintaoikeuden siirtäminen kaupungille Museotoimen tilajärjestelyt Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä 39 edistävään monialaiseen yhteispalveluun 123 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 47

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-18:05 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-18:05 jäsen poissa 114, 116, 117 Lindell Leila 15:00-18:05 2. varapuheenjohtaja poissa 114, 115, 116, 117 Lunttila Tommi 15:00-18:05 1. varapuheenjohtaja poissa 114, 116, 117 Martins Sirpa 15:00-18:05 jäsen Närhi Merja 15:00-18:05 jäsen Piilonen Pentti 15:00-18:05 jäsen poissa 111 Tuominen Marke 15:00-18:05 jäsen Korhonen Jani 15:00-18:05 varajäsen POISSA Kainu Keijo jäsen Leppänen Pekka valtuuston 2. varapuh.joht. Kurkela Jouni I va. hallintojohtaja MUU Tiusanen Matti 15:00-18:05 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-18:05 valtuuston 1. varapuh.joht. Tani Jaana 15:00-18:05 valtuuston 3. varapuh.joht. poissa 111, 120 Tuononen Matti 15:00-18:05 vs. kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-16:45 kaavoituspäällikkö poissa Karppinen Jukka 15:00-15:40 katupäällikkö poissa Hämäläinen Tapani 15:00-16:50 vs. talousjohtaja poissa Kriivarinmäki Arja-Leena 15:00-18:05 henkilöstöjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Martins Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 107 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 108 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 30. päivänä huhtikuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 4. päivänä toukokuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Martins ja Marke Tuominen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma KH Voimassa olevan kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lu kau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioi da kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lu kau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton ali jää mä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali jää män kattamisvelvollisuus). Kaupunginvaltuusto esitti (84 ) vuoden 2015 ve ro prosen tin käsittelyn yhteydessä toivomusponnen kaupungin talouden ta sa pai not ta mi sek si kaupunginhallitus hyväksyi (listan ulkopuolisena asiana) me net te ly ta van, missä vir ka mies ve toi ses ti (johtoryhmä) laaditaan en sim mäi nen versio talouden ta sa pai not ta mi sen toi men pi de oh jelmak si mennessä. Ta sa pai not ta mis ta voit teek si asetettiin vuo sien aikana saa vut taa 1,4 M :n pysyvät säästöt. Johtoryhmä käsitteli talouden tasapainottamista kokouksissaan , , , ja Lisäksi toi mi alo jen omat johtoryhmät laativat toimialakohtaiset ta sa pai not tamis eh do tuk sen sa omissa kokouksissaan. Henkilöstön edustus oli mu ka na kaikissa em. johtoryhmissä. Oheismateriaalina jaetaan kokouksessa johtoryhmän laatima luonnos talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmaksi. Äänekosken kaupungille on viime vuosina laadittu useita talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmia. Vuoden 2015 talousarvion yh tey des sä on käyty läpi kohta kohdalta voimassa olevan toi men pide oh jel man toteutumaa. Toimenpideohjelma on pääasiassa to teutet tu, ja se onkin elvyttänyt kaupungin taloudellista tilannetta jonkin ver ran, ei kuitenkaan riittävästi, johtuen uusista kuntataloutta ki ris tävis tä toimenpiteistä (valtionosuusleikkaukset, poistosuunnitelmien muu tok set, tiukentuneet palveluvelvoitteet jne.). Tämän vuoksi kaupun gil le on laadittava uusi toimenpideohjelma, jotta kaupungin ja kau pun ki kon ser nin kertyneet alijäämät saadaan katettua ja ar vioin time net te lyl tä vältytään. (valmistelu, vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä talouden tasapainottamisen oh-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: jaus ryh mään kaupunginhallituksen jäsenet, vs. kaupunginjohtajan, hen ki lös tö joh ta jan, vs. talousjohtajan ja henkilöstön edustajaksi pääluot ta mus mie hen (Super). Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja vs. talousjohtaja kaupungin ohjausryhmälle nimeämänä sihteerinä. Hyväksyttiin. KH 109 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamisen ohjausryhmän Ohjausryhmä kokoontui , , ja Ohjausryhmän työtä käsitellään yh teis työ toi mi kun nassa Ohjausryhmän työn tuloksena valmistui talouden vakauttamisen toimen pi de oh jel ma , missä pysyviä säästökohteita kar toitet tiin yhteensä noin 2,4 M :n edestä ja kertaluoteisia eriä yhteensä noin 0,3 M :n edestä. Ehdotus talouden vakauttamisen toimenpideohjelmaksi on esitetty liit tees sä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: (valmistelu: vs.kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talouden vakauttamisen toimenpideohjelman vuosille Kaupunginhallitus päättää, että talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuosille esitellään kaupunginvaltuustolle iltakoulussa Iltakoulun jälkeen kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuustolle tehtävästä esityksestä talouden vakauttamisen toimenpideohjelmaksi vuosille Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma , kh

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta KH 110 Ääneseudun Kehitys Oy ja Äänekosken kaupunki ovat laadituttaneet Ää ne kos ken ydinkeskustan kehittämisvision, jonka tarkoituksena on täs men tää kaupunginvaltuuston hyväksymän yleis suun nitel man "Äänekosken keskustan kehittäminen " maankäyt töä ja toimia tavoitteellisena lähtökohtana alueen asemakaavan muut ta mi ses sa. Suunnittelualue käsittää Viiskulman-Kauppakadun-Torikadun- Työskin tien-ää ne kos ken tien rajaaman alueen, mutta suunnitelmassa on eh do tuk sia myös suunnittelualueen pohjois- ja länsipuolisille alueille. Suun nit te lu työs tä on vastannut Ramboll ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kji sik. Työn ohjausryhmässä on mukana kehitysyhtiön ja kau pungin edustajien lisäksi alueella toimivia yrittäjiä. Suunnittelun tavoitteena on yhteisen kehittämisvision luomisen ja alu eel la toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi kehittää alu een maankäyttöä kaupallisia palveluja ja keskusta-asumista parem min tukevaksi. Suunnitelmassa selvitetään myös keskustaan mah dol li ses ti sijoittuvan uuden kaupallisen ankkurihankkeen to teutta mis edel ly tys ten luominen. Tavoitteena on arkkitehtoonisesti ja mai se mal li ses ti korkeatasoinen ja kiinnostava kävelypainotteinen kau pun ki kes kus ta, joka on saavutettavissa kaikilla lii ken ne muo doilla. Ohjausryhmä on valinnut alueelle laadituista luonnoksista jat ko ke hitys tä varten kaksi vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan mm. torin ja matkakeskuksen sijoituksen sekä asuin- ja liikerakentamisen toteut ta mis ta van osalta: Arkadikäytävät (VE1) ja Etelätori (VE2). "Arkadikäytävät"-vaihtoehdossa Äänekosken uusi tori sijoittuu lä helle Citymarketia. Tori liittyy kaupungintalon edustan Keskusaukioon uu den kävelykadun avulla. Katu voi olla katettu ja sen varrelta löytyy lii ke ti lo ja. Keskeiset kulkureitit keskustassa on tehty säältä suo ja tuiksi arkadikäytävien avulla, jotka liittävät keskustaan myös Ää ne kosken tien varteen suunnitellun matkakeskuksen. Citymarketin ja Tokmannin väliin sijoittuu kookas liike-, toimisto- ja asuin ra ken nus ten kortteli (krs-luku liiketilat I-II, muut osat IV-VIII), uut ta rakentamista on myös nykyisen seurakuntatalon paikalla (krs-lu ku IV-VII) sekä valtion virastotalon tontilla (II-V krs). Uudisrakentamisen kokonaiskerrosala on k-m2. "Etelätori"-vaihtoehdossa uusi tori sijoittuu Kauppakadun varrelle tavoit tee na vahvistaa Kauppakadun ja Keskusaukion ve to voi mai suutta. Matkakeskus sijoittuu torin etelälaidalle linja-autoliikenteen ta pahtues sa lenkkinä Työskintieltä Kauppakadulle ja Viiskulmaan. Torin ja

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Viis kul man välisellä alueella on liike-, toimisto- ja asuinrakentamista (krs-lu ku IV-VIII) ja myös torin muille sivuille on suunniteltu liike- ja asuin ra ken ta mis ta (krs-luku II-V). Torista pyritään luomaan Ää nekos ken kaupallinen solmukohta ja sisääntuloportti. Asuntorakentamista esitetään pienehköinä tornitaloina (krs-luku IV) seu ra kun ta ta lon ja valtion virastotalon väliselle alueelle. Uudisrakentamisen kokonaiskerrosala on k-m2. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään pysäköintilaitoksen ra ken tamis ta Mercurian-Citymarketin pysäköintialueelle sekä nykyisen torin ta ka osaan (Kauppakadun ja Sammonkadun kulmaus). Lisäksi Hallintokatu esitetään liitettäväksi osaksi Keskusaukiota, jolloin Kauppakadun ja kaupungintalon-kirjaston välinen kulkuyhteys jär jes tyi si aukion eteläosasta kaksisuuntaiseksi muutettavan Wessman nin ka dun kautta. Koskikeskus liittyisi nykyistä kiinteämmin Keskus au ki oon, jolle olisi mahdollista sijoittaa mm. terasseja, skeit ti aluei ta, konserttilava ym. toimintoja. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on pidetty vuonna 2012 hy väk sytyn yleissuunnitelman mukaisesti Rantapuiston nykyistä tiiviimpää liit tä mis tä ydinkeskustaan. Kauppakatua kavennettaisiin Kes kus aukion kohdalla ja alueesta voitaisiin mahdollisesti muodostaa yh teinen tila ("Shared Space") ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen se kä mahdollisten muiden toimintojen tarpeet huomioon ottaen. Vaihtoehdot on esitelty Äänekosken kaupungintalolla työpa ja tyyp pi ses sä tapahtumassa, johon osallistui noin 30 asukasta. Ta pah tu maan osallistuneiden kommentit ohjaavat osaltaan jat kosuun nit te lua. Tarkoituksenmukaista on saattaa ke hit tä mis vaih to ehdot yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle mielipiteiden esit tämis tä varten ennen jatkosuunnittelua. Lausunnonantajilta pyydetään kannanottoa jatkosuunnittelun pohjak si valittavasta vaihtoehdosta ja ydinkeskustan suunnittelussa erityi ses ti korostettavista näkökohdista. Nähtävilläolon jälkeen oh jausryh män johdolla laaditaan yksi kehittämisvisio, joka tuodaan ta voi teai ka tau lun mukaan hyväksymismenettelyyn vuoden 2015 loppuun men nes sä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Uudistuvan Äänekosken ydin keskus tan vaihtoehtoiset kehittämisvisiot asetetaan nähtäville. Pyy detään lausunnot kasvun ja oppimisen lautakunnalta, pe rus tur va lau ta-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kun nal ta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, ym päris tö lau ta kun nal ta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta sekä Ääne kos ken yrittäjät ry:ltä. Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Liitteet Liite 2 Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta, kh

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta KH 111 Harri Piilonen on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöstä hyväksyä korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutos. Hallinto-oikeus pyytää valituksesta kaupungin lausuntoa. Piilosen valituksen keskeinen sisältö on seuraava: 1. Kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä asemakaavan sisältövaatimuksia eikä perustuslain ja hallintalain 6 :ien yhdenvertaisuusvaatimusta. 2. Kaavaa ei tule hyväksyä ennen kuin on tehty melu-, turvallisuusja liikenneselvitykset. Valittaja on huolissaan lasten ja aikuisten turvallisesta kulkemisesta alueelle Kotakennääntien liikenteen vilkkauden ja kadun kautta kuljetettavien kemiallisten kuljetusten johdosta. Miten on huomioitu mm. liikuntarajoitteisen henkilön kulku kevyenliikenteen väyliä pitkin keskustasta lukion tontille. 3. Vammaisneuvostoa ei ole kuultu asemakaavaa käsiteltäessä. Valituksen johdosta kaupunki esittää seuraavaa: Kaavamuutoksen tausta Äänekosken nykyinen lukio on rakennusviranomaisten ja terveysviranomaisten selvitysten perusteella katsottu korjauskelvottomaksi ja terveydelle vaaralliseksi. Laukaan ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan , että rakennuksen tilat nykyisessä kunnossaan eivät täytä terveydensuojelulain koulu- ja kokoontumistiloille asetettuja vaatimuksia. Perusteena on käytetty rakennuksissa tehtyjä tutkimuksia, käyttäjille tehtyjä oirekyselyjä (Örebro) ja tehtyä tarkastusta. Toiminnanharjoittajan oli lausunnon perusteella ryhdyttävä mahdollisimman pian toimenpiteisiin toiminnan siirtämiseksi terveellisiin ja turvallisiin tiloihin. Opetustoimi ja tekninen toimi kävivät läpi vaihtoehtoja uuden koulun sijoittamiseksi joko vanhoihin tiloihin tai uudisrakennukseen. Päätös uuden lukiokiinteistön rakentamisesta saatiin pian ja mahdollisia sijaintipaikkoja oli lopulta kolme: kirjaston eteläpuoli, Lidlin pelto (=korttelin 2023 osa) ja Poke. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui nyt valituksenalainen rakennuspaikka, jossa teknisen lautakunnan kokouksen listatekstissä todetun mukaisesti mm. raskaan liikenteen häiriövaikutukset eivät ole niin merkittäviä kuin Poken vaihtoehdossa. Kaupunginhallitus päätti , että Äänekosken lukio rakennetaan Lidlin pellolle ja kaupunginvaltuusto päätti sijaintipaikasta samalla tavalla. Päätöksistä ei valitettu Harri Piilosen tai kenenkään muunkaan toimesta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Uuden lukion suunnittelutyö käynnistettiin vuoden 2014 lopulla tavoitteena, että rakennustyöt valmistuisivat vuosien vaihteessa. Tilat oli tarkoitus ottaa koulukäyttöön keväällä 2017, jolloin sähköiset ylioppilaskirjoitukset suoritettaisiin lukion tiloissa. Nykyisen kiinteistön sähköinen ja tietotekninen varustaminen sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämään tasoon on lähes mahdotonta. Lukion suunnittelutyö on rakennuslupavaiheessa ja maanrakennustyöt oli tarkoitus aloittaa loppukesällä Kaupunki hankki lukion sijaintipaikaksi tarkoitetun korttelin 2023 osan omistukseensa allekirjoitetulla kauppakirjalla. Ns. Lidlin pellon alueella oli voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alue oli merkinnällä K-4 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Lukion rakentaminen alueelle oli näin ollen mahdollista vuoden 2003 asemakaavan perusteella. Kaavamuutokseen ryhdyttiin vuoden 2014 lopulla, koska haluttiin väljentää kaavallisia reunaehtoja uuden lukion suunnittelulle. Tavoitteena oli myös tarkistaa suurinta sallittua kerroslukua vastaamaan lähiympäristön rakennuskantaa ja luoda edellytykset tontille suunniteltavan lukiorakennuksen mahdolliselle laajennukselle tulevaisuudessa. Terveysviranomaiset ovat antaneet uuden lukion valmistumiseen asti mahdollisuuden olla nykyisissä tiloissa. Edellytyksenä kuitenkin on jatkuva terveyden seuranta ja VTT:n asiantuntijoiden mukaan ylläpidettävä rakennuksen kunto. Rakennusprojektin aloitus on siirtymässä kaavasta tehdyn valituksen johdosta. Terveysolojen takia ei opiskelu nykyisessä kiinteistössä voi jatkua kevään 2017 jälkeen - Laukaan ympäristöterveydenhuolto on antanut luvan toimia nykyisissä tiloissa kevätlukukauden 2017 loppuun saakka - ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta vaarantuu myös mahdollisuus sähköisen ylioppilaskokeen suorittamiseen. Toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusmuutokset ovat tuomassa lisää opiskelijoita Äänekoskelle. Sisäilmaongelmaiseen ja tekniseltä varustukseltaan riittämättömään oppimisympäristöön nuoret eivät kuitenkaan hakeudu. Jokaisen opiskelijan mukanaan tuoma valtionosuus säätelee koulun ylläpitokustannuksia, jolloin opiskelijamäärän vähetessä kunnan maksuosuus kasvaa. Kaupungin tavoitteena on järjestää hyvät kouluttautumismahdollisuus myös lukiotasolla.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupungin näkemyksen mukaan on edellä oleva huomioon ottaen valituksenalaisessa kaavamuutospäätöksessä kyseessä maankäyttö- ja rakennuslain :ssä tarkoitettu asemakaava, joka on katsottava asuntorakentamisen kannalta tai muutoin yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Näin ollen asiaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Kaupunki kiirehtii asian käsittelyä ja pyytää hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvion siitä, milloin korttelin 2023 osan asemakaavamuutosta koskeva päätös annetaan. Piilosen valituksen yksityiskohdat 1. Kaupunki kiistää valittajan näkemyksen ja toteaa, että kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset huomioon ottaen. Suomen perustuslain 6 :ssä säädetty kansalaisten yhdenvertaisuusperiaate ja hallintolain 6 :n mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet ovat vastaavalla tavalla olleet itsestään selviä lähtökohtia laadittaessa korttelin 2023 osaa koskevaa asemakaavan muutosta. Valituksessa ei yksilöidä millä tavoin asemakaavan muutos olisi voinut olla ristiriidassa hallinnon oikeusperiaatteen tai kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Valittajaa, kuten ei ketään muutakaan ihmistä, ei ole tässä voitu kohdella henkilöön liittyvän tms. syyn perusteella epätasa-arvoisesti. Valittaja ei ole ennen valituksen toimittamista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tuonut kaupungille missään kaavasuunnittelun vaiheessa esille kaavamuutoksen laadintaan liittyviä mielipiteitään ja näkemyksiään. Valittajan väite on perustelematon ja virheellinen. 2. Korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä edellytetyllä tavalla ja sitä laadittaessa on ollut käytettävissä muitakin kuin kaavaselostuksessa ja siihen liittyvässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut selvitykset. Näistä keskeiset ovat: - Melutarkastelu Äänekosken Kotakennääntiellä (WSP ) - Äänekosken liikenneselvitys (WSP ) Meluselvityksen johtopäätöksenä on, että laskennallisen arvioinnin perusteella Kotakennääntien liikenteen aiheuttama päiväajan 55 db keskiäänivyöhyke levenee noin 10 metriä nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Kotakennääntien varrella sijaitsevien asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat äänenpainetasot kasvavat noin 2 3 db. Kortteliin 2023 suunniteltu rakentaminen sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle Kotakennääntiestä. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla päiväajan (klo 7-22) keskiäänitason ohjearvo on 35 db (Vnp 993/1992). Meluselvityksen liitekarttojen

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus mukaan suunniteltu lukion tontti sijoittuu liikennemelun kannalta erittäin edulliseen paikkaan sekä nykytilanteessa että ennustetilanteessa v Tilanteeseen voi arvioida vaikuttavan sekä etäisyys Kotakennääntien ajoradalta suunnitellulle rakennuspaikalle (noin 100 m) että rakennuspaikan ja kadun väliin sijoittuvat rakennukset ja niiden suuntautuminen. Yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa laaditun Äänekosken liikenneselvityksen tavoitteena oli selvittää, miten tehtaan synnyttämä liikenne vaikuttaa liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä millä toimenpiteillä haittoja voidaan vähentää. Tarkastelussa selvitettiin nykytilanteen liikenteen toimivuus, jonka jälkeen tutkittiin kuinka uuden tehdasalueen synnyttämä raskaan liikenteen lisäys vaikuttaa liikenneverkon toimivuuteen tehtaan toiminnan alkaessa ja ennustevuonna Liikennemäärä nykytilanteessa Kotakennääntiellä S-marketilta tulevan kevyen liikenteen väylän kohdalla on 7120 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen ajoneuvoja on n Nykytilanteeseen nähden uusi tehdas lisää raskasta liikennettä noin 410 matkaa vuorokaudessa (molemmat suunnat yhteensä). Tuoteja kemikaalikuljetuksien osuus tästä on noin 32 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisin Kotakennääntiellä kulkee iltahuipun aikana raskasta ajoneuvoa tunnissa (molemmat suunnat yhteensä). Uusi tehdas tuo tähän noin 30 raskasta ajoneuvoa tunnissa (molemmat ajosuunnat yhteensä) lisää, eli tehtaan valmistuttua Kotakennääntiellä kulkee noin raskasta ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Nykyisen lukion kohdalla Äänekoskentiellä on liikennemäärä 7550 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaanliikenteen ajoneuvoja noin 300. Liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa molemmissa paikoissa ja kummassakin kohdassa on 40 km/h nopeusrajoitus. Uuteen lukion paikkaan liittyen ovat pääväylän (Kotakennääntie) ylityksen kohdalla ajoneuvojen nopeudet käytännössä alhaisempia kuin nykyisen lukion lähistöllä (Äänekoskentie) johtuen katuverkossa olevasta kiertoliittymästä. Tulevaisuudessa voidaan harkita myös nopeusrajoituksen alentamista (30 km/h) Kotakennääntien kiertoliittymien kohdalla, mikä asia on teknisen lautakunnan päätettävissä. Kotakennääntien eteläpuolella sijaitsee merkittävää kerrostaloasutusta, kaupungin uusi terveyskeskus ja ammattioppilaitos (Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus). Johtuen jo pelkästään näiden toimintojen aiheuttamasta liikkumistarpeesta keskustan ja Pukkimäen alueen välillä on

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kaupunki varautunut liikenneverkkoon liittyvissä suunnitelmissa ja rahoituksessa turvallisten kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen. Keskustan ja suunnitellun lukion väliseen katuverkkoon ollaan suunnittelemassa kahta kiertoliittymää (ns. Viiskulma sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä), missä yhteydessä kevyen liikenteen sujuva ja turvallinen toteutus on korostetusti esillä. Vuoden 2015 talousarvioon kaupunki on varannut 1 miljoona euroa biotuotetehtaan liikenneinvestointeihin liittyvään rakentamiseen. Keskustan ja uuden lukion välillä on olemassa kevyelle liikenteelle mukaan lukien liikuntarajoitteiset henkilöt suojatieverkosto, joka ylittää pääsääntöisesti yhden kaistan kerrallaan nopeusrajoituksen ollessa tällä hetkellä 40 km/h. Suunniteltujen kiertoliittymien toteuttaminen on tuomassa kaikkiin ylityskohtiin turvallisena pidettävän yhden kaistan ylityksen. Osaltaan esimerkiksi kehitystyön alla oleva suojateiden parempi merkitseminen on parantamassa liikenneturvallisuutta. Kaupungin tiedossa ei ole, onko biotuotetehtaan toimintaan liittyvien kemikaalikuljetusten reiteistä tehty päätöstä. Kotakennääntielle vaihtoehtoinen kulkuväylä valtatien ja tehdasalueen välillä on Äänekoskentie, joka on yleinen tie. Kemialliset kuljetukset voidaan erikseen sovittaessa johtaa opastus- ja liikennemerkkijärjestelyin halutulle väylälle. Äänekosken lukion sijoittaminen kaavamuutoksessa esitetylle paikalle uuden terveyskeskuksen viereen pois nykyiseltä paikaltaan on parantamassa koulun turvallisuutta sekä liikenneolosuhteiden että kemiallisten kuljetusten kannalta.. Valittajan väite on virheellinen: kaavamuutosta laadittaessa on ollut käytettävissä riittävät tutkimukset ja selvitykset. Kaupunki on varautunut ja varautumassa kevyen liikenteen turvallisiin järjestelyihin keskustan ja lukion tontin välillä. Järjestelyihin liittyviä suunnitelmia ja toteuttamispäätöksiä ei kuitenkaan tehdä asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupungin näkemyksen mukaan asemakaavan muutos perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä asetetut vaatimukset täyttäviin selvityksiin ja kaava on laadittu selvityksiin perustuen siten, että se luo saman lain 54.2 :ssä tarkoitetulla tavalla edellytykset mm. liikenteen järjestämiselle. 3. Kaupunki on pyytänyt lausunnot kaavaehdotuksesta maankäyttöja rakennusasetuksen 28 :n määräysten edellyttämällä tavalla. Vammaisneuvostoa ei voida pitää kaavamuutoksen sisältö ja tarkoitus huomioon ottaen sellaisena asemakaavan kannalta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: keskeisenä yhteisönä, jota asetuksen 28 :n 4. kohta tarkoittaa. Kaavassa on myös otettu huomioon muotoseikat vuorovaikutuksen ja tiedottamisen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 6 :ssä ja -asetuksen 30 :ssä säädetyllä tavalla. Valittajan väite on virheellinen ja aiheeton. Edellä esitetyn mukaisesti valittajan vaatimukset ovat hallintolainkäyttölain 74 :n tarkoittamalla tavalla ilmeisen perusteettomia ja valittaja tulee sanotun lainkohdan mukaisesti velvoittaa korvaamaan Äänekosken kaupungin oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa. Kulujen korvausvelvollisuus ei ole kohtuutonta. Korttelin 2023 osaa koskeva asemakaavan muutosta on edellä todettu huomioon ottaen pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain :ssä tarkoitettuna asemakaava, joka on katsottava yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Kaupunki pyytää hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvion siitä, milloin korttelin 2023 osan asemakaavamuutosta koskeva päätös annetaan. Korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen toteuttamisella on erittäin merkittävä vaikutus oppilaiden terveysolojen turvaamisen ja kaupungin koulutoimen kehittämisen kannalta. Kaupunginhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon, joka koskee korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevaa valitusta. Käydyn keskustelun jälkeen vs. kaupunginjohtaja lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan: Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että keskustan ja Pukkimäen välisen tieosuuden osalta kaupunki teettää kevyen liikenteen turvallisuusselvityksen toukokuun 2015 loppuun mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitulla lisäyksellä. Kaupunginhallitus päätti 1. antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon, joka koskee korttelin 2023 osan asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevaa valitusta. 2. teettää keskustan ja Pukkimäen välisen tieosuuden osalta kevyen liikenteen turvallisuusselvityksen toukokuun 2015 loppuun mennessä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Jaana Tani ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet Liite 3 Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta, kh

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas KH 112 Sähköliike Wattiset Oy on jättänyt tonttihakemuksen määräalasta tilaa Hirvaskangas 1:108. Määräala käsittää asemakaavan mukaisen ton tin Hitonlahdentien varressa. Hakija on halukas vuokraamaan ton tin. Tontin kayttötarkoitus onn TL-1 eli teollisuus-, varasto- ja liike ra ken nus ten korttelialue, alueelle sallitaan ympäristöhäiriötä aiheut ta ma ton toiminta. Alueen tonttihinnoittelu on 5 e/m2. Voimassa olevan luovutusperiaatteen mukaan tonttien vuok raa minen on mahdolllista vain Äänekosken ja Suolahden taajamissa. Tästä poikkeaminen ei ole viranhaltijapäätöksellä mahdollista. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus päättää vuokrata 0,4 ha:n määräalan tilasta Hirvas kan gas 1:108 Sähköliike Wattiset Oy:lle. Vuokra-aika on 30 vuotta ja elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 1000 euroa (5 % myyn ti hin nas ta). Vs. kaupunginjohtajalle annetaan oikeus poiketa vuok rat ta van alueen pinta-alasta vuokrasopimusta laadittaessa, vuo si vuok raa muutetaan vastaavasti pinta-alan mukaan. Vuok ra laisel la on oikeus ostaa tontti sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täy tet ty. Ostaminen tapahtuu kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mu kai ses ti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Määräalan vuokraaminen tilasta Hirvaskangas , kh

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho ja Laitapuoli myyminen KH 113 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Konginkankaan länsiosan asema kaa van muutoksen ja laajennuksen Asemakaavassa on muodostettu kortteliin 14 tontti 3 kolmen eri maanomistajan maalle. Kaupunki omistaa tontista 1380 m2. Tontin käyttötarkoitus on teol li suus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ympä ris tö häi riö tä aiheuttamattomia rakennuksia. Kaavamuutos on lainvoi mai nen. Tmi Vesa-Matti Pasanen on ostamassa yksityisen osuutta (suurin osa tontista) ja haluaisi ostaa mainitun kaupungin osuuden tontista. Konginkankaalla ei ole vahvistettua hinnoittelua teollisuustonteille. Ää ne kos kel la, Suolahdessa ja Hirvaskankaalla hinnoittelu on 2-5 e/m2. Hinnoitteluksi esitetään tässä kaupassa 2 e/m2. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: (valmistelu: tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Tmi Vesa-Matti Pasaselle tilan Sam monsyr jä sekä määräalan tiloista Muurainaho sekä Laitapuoli Myytävän alueen koko nais pin ta-ala on 1380 m2 ja kauppahinta 2760 euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä. Äänekosken kaupunki myy Vesa Matti Pasaselle tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho sekä Laitapuoli Myytävän alueen kokonaispinta-ala on m2 ja kauppahinta euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä. Vastaava muutos tehdään pöytäkirjan liitekarttaan. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Tilan Sammonsyrjä sekä määräalan tiloista Muurainaho ja Laitapuoli myyminen, kh

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen KH 114 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on myymässä Sisä-Suomen sai raalas ta kaksi määräalaa rakennuksineen. Kaupankohteena on puuvers tas, pientalo Penttilä ja rantasauna. Puuverstaan ja Pientalo Pent ti län ympärille muodostetaan noin 0,5 hehtaarin tontti (kartalla 0,8 ha) tontista Rantasauna sijaitsee omalla ha:n suuruisella tontilla Kauppahinta on euroa. Puuverstaan ja pientalon asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on YS (sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien ra kennus ten korttelialue) ja rantasaunan YS1 (sairaaloiden ja muiden sosi aa lis ta toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, alueelle saa ra ken taa enintään 80 kerrosneliömetrin suuruisen saunan sekä pesey ty mis- ja pukeutumistilat käsittävän rakennuksen). Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedustelee Äänekosken kaupungin kiin nos tus ta käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa. Etuostolain 9 :n mukaan: "Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnös tä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kaup pa eh dot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen il moit taa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kah den vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla eh doil la." Tonttipäällikkö ja kaavoituspäällikkö katsovat, ettei kaupungilla ole alu een maankäytön kehittämisestä johtuvia tarpeita alueiden hank kimi seen. Aluiden mahdollisen siirtymisen yksityiseen omistukseen ei voi da arvioida vaikeuttavan lähialueiden maankäytön suunnittelua tu le vai suu des sa. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh , kaa voi tuspääl lik kö Olli Kinnunen, puh ) Äänekosken kaupunki päättää, että se ei tule käyttämään etu osto-oi keut ta kiinteistökaupassa, missä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri myy liitekartan mukaisesti enintään 0,5-0,8 ha:n määräalan tontista sekä tontin rakennuksineen euron kauppahintaan. Päätös: Hyväksyttiin.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet Liite 6 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kh

Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta

Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta Kaupunginhallitus 111 27.04.2015 Lausunto korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta 754/10.02.03/2014 KH 111 Harri Piilonen on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 110 27.04.2015 Kaupunginhallitus 131 11.05.2015 Tekninen lautakunta 55 03.06.2015. Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta

Kaupunginhallitus 110 27.04.2015 Kaupunginhallitus 131 11.05.2015 Tekninen lautakunta 55 03.06.2015. Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta Kaupunginhallitus 110 27.04.2015 Kaupunginhallitus 131 11.05.2015 Tekninen lautakunta 55 03.06.2015 Uudistuva Äänekosken ydinkeskusta 345/10.00.01/2015 KH 27.04.2015 110 Ääneseudun Kehitys Oy ja Äänekosken

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA kello 10:00-12:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, h.123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA kello 10:00-12:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, h.123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 12.08.2015 kello 10:00-12:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, h.123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaaminen 3 19

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot