ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI"

Transkriptio

1 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat olleet joillakin paikkakunnilla erittäin raskaat. Tämä on näkynyt esimerkiksi tehtaiden alasajoina ja merkittävänä ja pysyvänä toimialan työttömyyden nousuna. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on UPM:n Kaukaan paperikone 2:sen alasajopäätös, jonka vaikutukset suoraan on 114 työpaikkaan. Myös Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalan maakunnassa metsäteollisuus on ulkoistanut toimintaansa ja lopettanut tiettyjä toimintoja. Samalla teollisuus on myös uudistunut, keskittänyt tutkimustoimintansa Lappeenrantaan ja investoinut uuteen tuotantokapasiteettiin sekä teknologiaan. Lappeenranta on edelleen yksi Suomen merkittävistä metsäteollisuuden keskittymistä, jonka kyky vastata myös uusiin liiketoimintahaasteisiin ja markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin on hyvä. Merkittävät uhkatekijät, kuten nk. rikkidirektiivi, vaikuttavat teollisuuden kilpailukykyyn kansallisella tasolla. Lappeenrannassa sijaitsevat UPM-Kymmenen sellu- ja paperitehdas, Kaukaan saha, tutkimuskeskus, Metsä Woodin saha ja Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos. Joutsenossa sijaitsevat Stora Enson Honkalahden saha sekä Metsä Boardin ja Metsä Fibren sellutehtaat. UPM:n strategiana on hakea kasvua energian tuotannosta. UPM on rakentanut Lappeenrannan tehtaille noin 150 miljoonan euron ja kapasiteetiltaan tonnin biodiesellaitoksen. Kesällä 2012 käynnistyneen hankkeen työpaikkavaikutukset olivat rakentamisaikana n. 200 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 joulukuussa valmistunut laitos työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja välilliset työpaikkavaikutukset ovat noin 150 henkilötyövuotta. Haasteeksi menestyksekkäälle kaupalliselle toiminnalle voi muodostua EU:n päätös mäntyöljyn luokittelusta joko jätteeksi tai raaka-aineeksi. Metsä Fibre on investoinut Joutsenon sellutehtaan yhteyteen kaasutinlaitoksen (20 milj. ). Laitos on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja tekee sellutehtaan jätteestä eli puunkuoresta kaasua. Tehdas ei näin ollen tuota lainkaan uusiutumattomista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia normaalikäynnin aikana. Metsä Fibren Joutsenon tehdas nousee näin edelläkävijäksi uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Metsä Fibrella on myös esiselvitysvaiheessa toinen samankaltainen laitos yhdessä Gasumin ja Helsingin energian kanssa. Tavoitteena on viedä kaasua maakaasuputkia pitkin pääkaupunkiseudulle. Metsäteollisuuden rinnalla metalliteollisuus on Lappeenrannalle merkittävä toimiala, jolla on lähivuosina edessä merkittävänä haasteena sukupolvenvaihdosten myötä toteutettavat omistusjärjestelyt. Kaupungin ja aluetalouden kannalta on tärkeää, että metallialan yritysjärjestelyissä onnistutaan säilyttämään yritysten asiakkuudet ja asiakkuuksien palvelemiseen liittyvät työpaikat omalla alueella. Toimialan yritysten erityispiirteitä ovat uusien teknologioiden nopea soveltaminen tuotteisiin ja niiden valmistukseen, asiakaslähtöiset tuotteet, toimiminen yhteistyöverkostoissa sekä erikoistuminen omille osaamisalueille. Kone- ja metallituoteteollisuudessa on monien suurien toimijoiden lisäksi erittäin paljon pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä. Kone- ja metallituoteteollisuus on läheisessä yhteydessä ICT- ja energia-aloihin sekä erityisesti Kaakkois-Suomessa metsä- ja paperialaan.

2 Yritysten tuotantotyö on automatisoitunut nopeasti. Työtehtävät painottuvat laadunvalvontaan ja automaatiojärjestelmien hoitoon sekä tuotantovälineiden ylläpito- ja korjaustöihin. Robotteja, automaattikoneita ja tietotekniikkaa käytetään yhä enemmän. Kädentaitoja tarvitaan silti edelleen. On ennakoitu, että energia- ja ympäristöteknologia (tuotteet ja palvelut) on kone- ja metallituoteteollisuuden seuraava kasvuala. Tulevaisuudessa kone- ja metallituoteteollisuuden alalla kehittäminen tapahtuu yhä enemmän verkostoissa. Alalla tullaan keskittymään entistä enemmän pienten sarjojen ja asiakasräätälöityjen, monipuolista osaamista vaativien laadukkaiden tuotteiden valmistukseen. Lappeenrannassa sijaitsee yksi Suomen kolmesta teknillisestä yliopistosta. Sen ympärille rakentunut Skinnarilan kampusalue toimii kaakkoisen Suomen teknologisen- ja osaamispohjaisen yritystoiminnan ja liikkeenjohdon koulutuksen keskuksena. Teknologiakeskus ja sen ympärille syntyneet yritykset ovat pienentämässä metsäteollisuuden keskeistä roolia kaupungin taloudessa ja aluetaloudessa. Tulevaisuudessa energia-ja cleantech-ala voi nousta metallialan rinnalle merkittävänä teollisuusalana. Muutos : Metsäteollisuuden luonne Lappeenrannan seudulla muuttuu. Perinteinen paperin valmistus vähentyy, kun paperikone 2 ajetaan alas kevään 2015 aikana. Myös huhut toisen paperikoneen alasajosta vellovat. UPM:n toteuttaa alueella uutta strategiaansa, jossa kasvu tulee energian tuotannosta. Joulukuussa 2014 valmistunut biovoimalaitos korvaa kolmanneksen paperikoneen alasajon myötä menetettävistä työpaikoista. Metsäteollisuus on edelleen houkutteleva työnantaja: UPM haki oppisopimustyöhön 20 henkilöä vuonna 2014 ja sai 1200 hakemusta. Tulevaisuudessa ympäristöasiat ja elinkaariajattelu tuotteissa ja tuotannossa korostuvat. Kauppa ja muu palveluala Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli milj. euroa vuonna 2013 (v. 2011: 1310 milj.), mikä vastaa 31 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta (v osuus 29 %). Toimialan henkilöstömäärä, henkilöä vuonna 2013, on 17 % (2011: 4700 henkilöä ja 17 %) kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli Lappeenrannassa 2 % alemmalla tasolla. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon kehitys on ollut tällä vuosikymmenellä Lappeenrannassa selvästi vahvempaa kuin koko maassa. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 400 milj. euroa vuonna 2013 (v. 2011: 350 milj), mikä vastaa 9 %:n osuutta (v. 8 %) alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, henkilöä vuonna 2013, on 16 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Vuonna 2011 henkilöstöä oli 4300, mikä oli 15% kaikista organisaatioiden henkilöistä. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden liikevaihto oli alkuvuonna 2014 vajaat 4 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tästä huolimatta alan henkilöstömäärä kääntyi kasvuvaiheen jälkeen laskuun ja supistui 5 % tammi-kesäkuun 2014 aikana alkuvuoteen 2013 verrattuna. Kaupan alan kehitys jatkui suotuisana aina vuoden 2014 kesään asti Lappeenrannassa. Lokakuussa 2014 alkoi ruplan arvon heikkeneminen suhteessa euroon. Yhdistettynä keväällä 2014 käyttöön otettujen Venäjä-vastaisten pakotteiden ja kiristyneen poliittisen ilmapiirin kanssa venäläisten kuluttajien ostovoiman heikentyminen on heijastunut merkittävästi Etelä-Karjalan kaupan volyymeihin ja työllisyyteen.

3 Vuosien nopea kaupan alan rakentaminen on johtanut kaupan alan neliöiden merkittävään kasvuun Lappeenrannan seudulla. Vuoden 2014 loppupuolella heikentynyt kotimainen ja ulkomainen ostovoima ja kuluttajien yleinen varovaisuus on alkanut heijastua kaupan alan toimijoiden vaihtumiseen sekä pienempien ja isompien liikkeiden sulkemisilmoituksiin. Koko seudun kannalta merkittävä Ikea-sijoittautumispäätös on viivästymässä ainakin keväälle Merkittäviä hankkeita mm. Lappeenrannan keskustassa valmistuu kuitenkin aikataulun mukaisesti. Myös huomattavia uusia kohteita erityisesti ydinkeskustassa käynnistetään vuonna Vuonna 2014 Lappeenrannan kaupan osuus koko maan tax free -kaupasta oli 25 %. Global Blue Finland Oy:n tilastoima tax free myynti laski Lappeenrannassa merkittävästi. Vuonna 2014 laskua vuoteen 2013 verrattua kertyi -40% ja tammikuussa 2015 myynnin romahdus oli 70 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ruplan kurssin lasku viimeisen vuoden aikana on vaikuttanut odotuksia enemmän kaupan alan työpaikkojen määrään. Myynti- ja palvelutyön ammattiryhmän työttömyyden kasvu jatkuu Elykeskuksen arvioiden mukaan Kaakkois-Suomessa vuonna Joulukuussa 2014 tämän ryhmän työntekijöistä on työttömiä lähes 18 %, lähes 600 henkilöä enemmän kuin vuonna 2013 joulukuussa. Kaakkoisessa Suomessa oli vuoden 2014 lopulla 3600 kaupan alan työntekijää vailla työtä. Muutos: Kauppa- ja muiden palvelualojen liikevaihto on kehittynyt suotuisasti Lappeenrannassa aina kesään 2014 asti. Venäjään kohdistuneet talouspakotteet ja ruplan kurssin aleneminen ovat vaikuttaneet suoraan Lappeenrannan seudun yritysten taxfree-myyntiin, liikevaihtoon sekä työllisten määrään. Keskustan rakentaminen on jatkunut vilkkaana taantumasta huolimatta ja päätöksiä investointien siirtämisestä ei ole tullut muualta kuin IKEA:sta. Matkailu Matkailun kasvu jatkui Lappeenrannassa aina vuoden 2014 kesään asti ja ostosmatkailu on edelleen tärkeä matkailusegmentti. Vuonna 2014 majoituskapasiteetti ei lisääntynyt merkittävästi, mutta Lappeenrannan keskustassa ja sen ympäristössä on suunnitteilla majoitusinvestointeja. Rauhan alueella Holiday Club avasi m2 kokoisen Capri- kauppakeskuksen liiketilat 2013 heinäkuussa. Investoinnin arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Tilastotietojen perusteella toiminta kehittyi suotuisasti ja Lappeenrannassa hotellien huonekäyttöaste ja huoneiden keskihinta olivat edelleen korkeimpia Suomessa, Helsingin ja Tampereen jälkeen. Vuosi 2014 oli matkailullisesti hyvä majoituksen suhteen. Hotellihuoneiden keskihinta on edelleen noussut arvoon 88,88 (v huoneen keskihinta 87 ). Vieraiden viipymä on pidentynyt. Venäläisten osuus on pienentynyt, mutta muita ryhmiä on tullut tilalle. Oleellista on, että Lappeenranta poikkeaa kaupunkikohteena muista kaupungeista siinä, että jopa 77 % hotellivieraista ilmoittaa matkan syyksi vapaa-ajan matkan. Toinen huomioitava saikka on, että maat joista on tullut aiempaa enemmän vieraita, ovat niitä joista oli joukkueet Nuorten MMkisoissa. Kotimaan matkailun kasvattamiseksi tapahtumat, ohjelmapalvelut ja matkailun oheispalvelut on kehittämisen kohde. Kesällä 2014 Lappeenrannassa oli viisi musiikkitapahtumaa. Tapahtumat olivat yksityisten yritysten järjestämiä ja onnistuivat hyvin. Tapahtumat ovat suoraan ja välillisesti tärkeitä kesällä kaikki kesäfestivaalit olivat yksityisten omarahoitteisia tuotantoja, joten tapahtumien tukeminen on tärkeää. Vuonna 2012 Nuijamaan rajan ylitti 3,4 miljoonaa henkeä, vuonna ,7 miljoonaa henkeä, vuonna ,0 milj. henkilöä. Rajanylitysten määrä Kaakkois-Suomen raja-asemilla nousi vuoden ,6 miljoonasta vuonna ,4 miljoonaan. Vuonna 2014 rajanylitysten määrä laski

4 merkittävästi 8,9 miljoonaan. Määrän laskeminen korreloi suoraan Venäjään kohdistuneita talouspakotteita ja ruplan kurssin laskua. Turistimäärän kasvaminen ja nykyisellään säilyttäminen edellyttää uusia investointeja. Vuonna 2012 valmistui Kanavan matkailupuiston aluesuunnitelma. Matkailupuistosta on suunniteltu kattava ja mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka sijainti Nuijamaantien ja valtatie 6:n risteyksessä on erinomainen. IKEAN ja Ikanon rakentaminen parantavat liiketoimintamahdollisuuksia entisestään. Matkailupuistoalueen rakentuminen edellyttää investointien löytämistä. Alueellisesta yhteismarkkinoinnista vastaa gosaimaa, joka on vakiinnuttanut toimintamuotoaan. GoSaimaan toiminnassa ovat mukana kaikki tärkeimmät toimijat talousalueella. Sen laajentamista Etelä-Savon alueelle selvitetään. Tärkeimpänä haasteena on saada ostosmatkailijat viipymään alueella pidempään. Oleskelun pidentäminen edellyttäisi aktiviteettejä ja vierailukohteita, tekemistä ja nähtävää. Matkailuelinkeinon mahdollisuus tulevaisuudessa on saada suurempi osa ostosmatkailijoista myös matkailutuotteiden ja -palveluiden asiakkaiksi. Tapahtumat, ohjelmapalvelut ja markkinaviestin välittäminen ovat keskeisiä tehtäviä. Avoin langaton verkko (wlan) keskustan alueella olisi kannattava investointi tähän suuntaan. Kaupunkiin tulisi saada lisää majoituskapasiteettia. Rauhaan rakennetut majoituskohteet eivät vaikuttaneet negatiivisesti majoitusyritysten käyttöasteisiin tai toteutuneisiin huonehintoihin. Lentoliikenteen kannalta on erityisen tärkeää, että tänne saapuville matkustajille on yöpymispaikkoja. Muutos: Matkailijoiden määrä jatkoi kasvuaan aina kesään 2014 asti. Suurin osa matkailijoista on venäläisiä, joten rajanylitysten määrä lasku vaikutti suoraan liikkeiden liikevaihdon määrään. Tax free myynti on laskenut merkittävästi viimeisin puolen vuoden aikana. Rakentaminen ja tonttitarjonta Rakentaminen on Lappeenrannan alueella merkittävää verrattuna muuhun Suomeen. Rakentamista ovat piristäneet talonrakennuksen ohella matkailuhankkeet sekä maanrakennustyöt. Lappeenrannan keskusta muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Technopoliksen Vapaudenaukion 2.vaiheen rakentaminen on loppusuoralla ja tilat valmistuvat yhteistyössä Assi Groupin kanssa helmikuun aikana. Ilmarinen ja Citycon ovat aloittaneet Lappeenrannan ydinkeskustassa sijaitsevan kauppakeskus IsoKristiinan laajentamisen ja uudistamisen. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Laajennuksessa kauppakeskuksen vuokrattava ala kasvaa neliömetriin.ilmarinen ja Citycon avaavat kolme neljäsosaa uudistetusta ja laajennetusta kauppakeskuksesta toukokuussa 2015 ja loput saman vuoden lokakuussa. Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa IsoKristiinaan sijoittuvat Lappeenrannan kaupunginteatterin uudet tilat ja Finnkinon elokuvateatteri tulevat toimimaan kauppakeskuksen tiloissa. IsoKristiinan lisäksi City-korttelin kehitys on ajankohtainen. City-korttelin suunnitelmien tavoitteena on tehdä korttelista vetovoimainen asuin- ja liikekortteli, joka tulee aukioineen olemaan kaupunkilaisten tärkein kohtaamispaikka läpi vuoden. Rakennusliike Lemminkäinen on aloittanut Osuuspankin uuden pankkikiinteistön rakentamisen ja Jatke Oy käynnistää vuoden 2014 aikana Koulukadun puoleisen korttelinosan kehityksen. Keskusta-alueen lisäksi kaupan alan tarjonta kasvaa erityisesti Nuijamaantien varrella. Nuijamaantien ja VT6-risteykseen suunniteltu IKEA:n tavaratalon ja Ikano kauppakeskuksen yhteensä n m² kauppapaikan on tarkoitus valmistua lähivuosina. IKEA on aloittanut maanrakennustyöt tontilla. Lopullinen päätös investoinnista on viivästynyt, mutta sitä odotetaan vuoden 2015 aikana.

5 Lappeenrannan keskustassa ovat käynnistyneet tai on käynnistymässä useita suuria rakennushankkeita. Suurimmat liike- ja asuntorakentamiskohteet ovat IsoKristiinan laajennus, City-Kortteli sekä Technopoliksen laajennus. Pikisaaressa rakentuu uusia kerrostaloja ja keskustassa Energiatontille on suunnitteilla uusia kerrostaloja. Torin ympärillä oleviin kohtiin suunnitellaan mm. perusparannuksia ja korotuksia. Keskustaan tulee myös merkittävästi uutta maanalaista paikoitustilaa. Keskustan ulkopuolella odotetaan lopullisia päätöksiä mm. Huhtiniemen hotellihankkeesta. Toimitilakysyntä on Lappeenrannassa hieman heikentynyt viime vuosien tasosta. Liiketilaa on hyvin tarjolla niin pienemmille kuin isommille toimijoille. Uusien tilojen kysyntä on kuitenkin vilkasta. Seuraava suurempi suunnittelukohde on nykyisen kaupunginteatterin tontti, joka vapautuu, kun uusi kaupunginteatteri avataan kauppakeskus IsoKristiinan laajennusosan yhteyteen vuoden 2016 alussa. Suunnittelualueelle on mahdollista sijoittaa esim. asunto-, toimisto-, liike-, hotelli- tai palvelurakentamista. Katutasoon on sijoitettava liiketiloja. Tontista on käynnissä tontinluovutuskilpailu. Muutokset Keskusta-alueen rakentaminen on ollut vilkasta viimeisen parin vuoden aikana. Vuoden 2015 aikana valmistuvat uudistettu ja laajennettu IsoKristiina uuden kaupunginteatterin kera sekä Technopolis II vapaudenaukiolle. Taantuma näkyy vapaina liiketiloina myös ydinkeskustan ostoskeskuksissa ja viivyttää joitakin investointipäätöksiä. Koulutus ja tutkimus Lappeenrannassa sijaitsee yksi Suomen kolmesta teknillisestä yliopistosta. Tekniikan ohella yliopisto tarjoaa myös kaupallista korkeakoulutusta. Yliopiston ympärille rakentunut Skinnarilan kampusalue toimii kaakkoisen Suomen teknologisen yritystoiminnan ja liikkeenjohdon koulutuksen keskuksena. Parhaana kampuksena palkittu yliopiston Green Campus ilmentää yliopiston vihreitä arvoja ja vahvaa energiaosaamista. Green Campus on ainutlaatuinen tutkimus- ja opetusympäristö, jossa luodaan kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin käyttämällä yliopiston omia innovaatioita. Kampusalueelle on sijoittunut myös Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia), jossa on kaupan ja tekniikan opetuksen lisäksi myös vahva terveydenhuollon koulutusyhteisö. Opiskelijayhteisössä on noin 7000 korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijaa. Alue tuottaa osaavaa henkilökuntaa maakunnan yrityksiin sekä synnyttää uutta osaamispohjaista liiketoimintaa alueelle syntyvien uusien yritysten muodossa. Alueella syntyy vuosittain noin uutta yritystä, joista osa lähtee nopeaan kasvuun ja osa taas työllistää vain perustajayrittäjänsä. Uusia kasvuyrityksiä odotetaan Skinnarilaan erityisesti energia- ja ympäristötoimialoille sekä ICT-alalle. Kampusalueella toimiva teknologiakeskus ja sen ympärille syntyneet teknologia- ja osaamispohjaiset yritykset (noin 100 kpl) työllistävät liki 900 henkilöä. Kaikkiaan kampusalueella työskentelee noin henkilöä. Vuonna 2014 perustetussa StartupMill-tila on otettu hyvin vastaan ja yhteisöllisessä hautomotilassa työskentelee noin 45 työntekijää. Technopolis Skinnarila muodostaa Kaakkois-Suomen suurimman teknologiyritysten yhteisön. Myös kampusalueen ulkopuolella toimii Lappeenrannassa useita osaamispohjaisia yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän koulutettua henkilökuntaa ja vahvistavat Lappeenrannan alueen asemaa Kaakkois-Suomen teknologia- ja osaamispohjaisten yritysten kotipaikkana. Lappeenranta on kiinnostava opiskelupaikkakunta niin peruskoulutus- kuin jatkokoulutusasteillakin. Nykyinen opiskelutarjonta varmistaa perustyövoiman ja joidenkin alojen erikoistyövoimatarjonnan alueen elinkeinoelämän käyttöön. Väestön ikääntyessä Lappeenrannan tilanne on työvoiman saatavuuden osalta selvästi parempi kuin monella muulla seudulla Suomessa.

6 Skinnarilan kampuksella työskentelee kokonaisuudessaan n henkilöä koulutuksen, tutkimuksen ja teknologiayhtiöiden palveluksessa. Opiskelijayhteisössä on n korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijaa. Myös Skinnarilan asuntorakentaminen on kasvussa: Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiö eli LOAS suunnittelee Skinnarilan kampukselle kahta uutta kerrostaloa, joissa on asuntoja noin 150 kpl. Talojen on tarkoitus valmistua vuoden 2015 syksyllä. Uusi energiatehokas 8-kerroksinen asuintalo, LOAS Seppo, on juuri otettu käyttöön. Saimaan ammattiopisto (Sampo) keskittää toimintansa kahdelle kampukselle Lappeenrantaan ja Imatralle. Sampo on tehostanut toimintaansa merkittävästi ja sopeuttanut toimintaansa OPM:n väheneviin rahoituksiin mallikelpoisesti verrattuna muihin suomalaisiin ammattiopistoihin. Myös valmistuneiden määrät ovat hyvin vertailukelpoisia. Sampo on aloittanut yrittäjyyskoulutuksen opiskelijoille yhteistyössä Saimian kanssa. Sen tavoitteena on saada erityisesti sukupolven- ja omistajavaihdoksen edessä oleville yrittäjille hyvä kanava löytää uusi jatkaja liiketoiminnalle. Muutokset: Saimaan ammattikorkeakoulu on integroitunut hyvin osaksi yliopiston kampusaluetta. Yhteiskäytössä on mm. laboratoriotiloja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on julkistanut uuden strategian viime kesänä valitun uuden rehtorin Anneli Paulin johdolla. Yrittäjyys on nostettu vahvasti eri koulutusohjelmia läpileikkaavaksi teemaksi. Yliopisto on valittu 300 maailman parhaan yliopiston joukkoon. Energiasektori Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtama energia- ja ympäristötekniikkaan liittyvä laaja opetusja tutkimustoiminta tukee alueellisen yritystoiminnan kehitystä. Vuosikymmenien tutkimustyö on hiljalleen luomassa alueelle energia-alaan liittyvää yliopistolähtöistä yritystoimintaa. Esimerkiksi sähkömoottoreiden ja -generaattoreiden tuotannossa on jo menestyvää kasvupotentiaalia omaavaa yritystoimintaa. Vesi- ja pientuulivoimageneraattoreiden erikoisvalmistaja AXCO-Motors Oy on jo saavuttanut merkittävän aseman valitsemallaan markkinasegmentillä. Myös raskaan ajoneuvokaluston hybridivoimanlähteiden kehityksessä on tunnistettavissa vastaavaa kasvupotentiaalia omaavaa yritystoimintaa Visedo Oy:ssä, joka on julkisesti noteerattu kahtena peräkkäisenä vuonna lupaavimpien startup -yritysten joukkoon. Uusiutuvan energian tuotanto alueella lisääntyi merkittävästi, kun TuuliMuukko Oy käynnisti Lappeenrannan Muukkoon kesällä 2013 seitsemästä 3 MW:n tuotantoyksiköstä koostuvan sisämaan tuulivoimapuiston. Lisäksi suunnitteilla on enintään yhdeksästä tuotantoyksiköstä koostuvan tuulipuiston sijoittaminen Ruokolahdelle ja vastaavan kokoinen puisto Lemille. Taipalsaarelle vuoden 2012 lopulla sijoitettu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon tarkoitettu Ekogen Oy:n toimittama BioCHP-laitos tarjoaa mielenkiintoisen kokeiluympäristön uuden sukupolven CHP-laitoksen testaamiseen todellisessa tuotantokäytössä. Aurinkoenergiaan liittyvä liiketoiminta luo myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia alueen lukuisille sähkörakentamiseen erikoistuneille yrityksille, sillä Lappeenrannan Energia Oy on ottanut käyttöön hyvitystariffin mikroluokan voimaloiden investointien tueksi vuoden 2013 aikana. Yksityisten kotitalouksien panostus aurinkoenergiaan Etelä-Karjalassa näkyi mm. useampana yhteishankintana. Julkisella sektorilla näkyvimpiä hankkeita olivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston aloittama 220kW:n aurinkovoimalainvestointi sekä Lappeenrannan kaupunginlahdelle Green Marina hankkeessa toteutettu aurinkovoimala laituriportteihin. Liiketoimintaa aurinkovoimasta tekevät jo mm. Kaakon Voimatekniikka Oy ja Green Energy Finland Oy.

7 Lappeenrannan seutu on mukana Tekesin koordinoimassa Vaasan kestävät energiaratkaisut INKA -ohjelmassa (Innovatiiviset kaupunkiseudut). Tämä pitkäjänteinen ohjelma mahdollistaa alueen energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittämisen. Esimerkiksi maakunnan uusi jätelieteratkaisu yhdistettynä yhdyskuntajätteiden hyödyntämiseen sekä Skinnarila Green Campus ovat hyviä kokeiluympäristöjä uuden teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Green Energy Showroom, Lappeenrannan seudulla toimiva vihreän energian verkostotoiminta käynnistettiin Wirman koordinoimana vuonna Verkoston tavoitteena on markkinoida alueen osaamista, verkottaa alueen yrityksiä ja luoda innostusta kestävän kehityksen ympärille niin yritysten kuin kansalaisten taholla. Verkoston jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. Muutokset: Green Lappeenrantaan kohdistuvat toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin. Vihreä, energiatehokas ja ympäristöä huomioiva innostus on laskeutunut Lappeenrantaan. Yliopisto on profiloinut toimintaansa yhä enemmän kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian tutkimukseen ja kehittämiseen. Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous työllisti vielä vuonna 1987 Lappeenrannassa runsaat henkilöä, mutta vuonna 2010 enää 770 henkilöä. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan ole supistuneet samassa suhteessa. Infra ja logistiikka Hyvät, monipuoliset liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän toimintaympäristön perusta. Lappeenrannassa kansainvälisillä liikenneyhteyksillä on erityisen suuri painoarvo. Keskeisiltä osin liikenneinfrastruktuuri on mahdollistanut merkittävän kansainvälisten rajanylitysten määrän kasvun ja vastaa joitakin ruuhkahuippuja lukuun ottamatta tämän päivän vaatimuksia. Työ- ja palvelumarkkinoiden toimivuuden ja kasvumahdollisuuksien osalta valtatie 6:n rakentaminen neljäkaistaiseksi on luonut perustan kaupungin elinkeinoelämän kasvulle. Nykyiset tieverkoston kehityshaasteet painottuvat rajanylityspaikkojen toimivuuden varmistamiseen myös rajanylitysten hitaamman kasvun skenaarioissa. Merkittävänä kehityshaasteena on raideliikenteen kasvumahdollisuuksien ylläpitäminen niin tavarakuin henkilöliikenteenkin osalta. Tehokas raide- ja vesikuljetusjärjestelmä on metsä- ja energiateollisuuden toiminnan ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen perusedellytys. Myös uusien toimialojen -esimerkiksi kivitoimiala ja matkailusektori - vahvempi kasvu edellyttää logistiikkainfrastruktuurin osalta parempaa hintakilpailukykyä. Lentoliikenteen kehitys on esimerkki kaupungin onnistuneesta elinkeinopolitiikasta. Kansainvälinen lentoliikenne palvelee alueen kansainvälistyvää elinkeinoelämää sekä matkailualan kehittymistä. Nykyisen lentokentän kyky palvella kasvavaa liikennettä on kyseenalainen, joskin tämänhetkinen tilanne on tyydyttävä. Lappeenrannasta on tarjolla kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Vuonna 2014 palveltiin Lappeenrannan lentokentällä lentomatkustajaa. Laskua vuoteen 2013 oli -8,9%. Vuonna 2014 Lappeenrannan kenttä oli kansainvälisten matkustajien määrällä mitattuna Suomen 11. suurin.

8 Lappeenrannan pääoperaattorina toimii Ryanair. Lentoyhtiö on ilmoittanut jatkavansa Bergamon reittiä suunnitelmien mukaan, mutta keskeyttävänsä Weezen ja Gironan liikenteen. Jatkossa arvioidaan lentoliikennetarjonnan tulevan monipuolisemmaksi: Kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat solmineet aiesopimuksen lentokentän ostamiseksi Finavialta. Paikallinen operointi vaikuttaa mm. lentokentän palvelukonsepteihin vuoden 2016 alusta. Kaupungin työpaikkatonttitarjonta vastaa kysyntään lukuun ottamatta kaupan suuryksikköalueita. Kaupungilla on hyvä tonttitarjontatilanne omaleimaisten teollisuusalueiden yhteydessä. Sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuuri vastaa alueen elinkeinoelämän nykyisiä tarpeita. Kaupungin energiayhtiön linjaukset esim. pientuotannon tarjonnan kasvun tukemiseksi voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla myös infrastruktuurihaasteita sähköverkostoon. Lappeenrannan alueella sijaitseva kansainvälinen tietoliikenneinfrastruktuuri mahdollistaa myös uusien liiketoimintakonseptien toteuttamisen, jolloin sähköverkostoon voi kohdistua investointipaineita. Muutokset: Lentoliikenteen kehitys ja tavoitteet kentän yksityistämisestä tuovat uusia mahdollisuuksia niin matkailun kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Taloudelliset vaikutukset Kaupungissa sijaitsevat työpaikat tuottavat kaupungille verotuloja eritoten palkka- ja henkilöverotulojen muodossa. Yritysten ja yhteisöjen maksamaa laskennallista kiinteistöveroa Lappeenrannalle oli verovuoden 2014 kiinteistöverotietojen mukaan 18,2M (rakennukset 15,2M ja maapohja 3,0M ). Yritysten ja yhteisöjen maksama kiinteistövero oli n. 70,5% kaikista kiinteistöveroista.sijaitsevat työpaikat tuottavat kaupungille verotuloja eritoten palkka- ja henkilöverotulojen m u Esimerkkejä muutostrendeistä Muutostrendi Mahdollisuus Uhka Valtatie 6 Työssäkäyntialueen laajentuminen Matkailijavirtojen siirtyminen sisämaahan Rajanylityspaikkojen toimivuus matkailijavirtojen kasvu matkailijavirtojen tyrehtyminen Lentoliikenne lisääntyvät matkustajamäärät markkinointimaksut Tonttitarjonta uuden yritystoiminnan sijoittuminen alueelle kaupan suuryksiköiden sijoittuminen muualla kaupunkirakenteen hajautuminen Yritysten uudet työpaikat asiakkuuksien säilyttäminen sukupolvenvaihdokset Työvoiman sukupolven vaihdokset pkyrityksissä hiljaisen tiedon katoaminen ikääntyminen jaksaminen prosessien kehittyminen Energia-alan kehittyminen ja ympäristönormit luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita Lisää teollisuuden ja energiariippuvaisten yritysten kustannuksia Rikkidirektiivi teollisuuden uudistuminen teollisuuden kilpailukyky CE -merkintöihin liittyvät säädökset uudet innovaatiot tuotantoriski

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot