CITYCON OYJ PERUSESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CITYCON OYJ PERUSESITE"

Transkriptio

1 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla kaupankäyntitunnuksella CTY1S. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt Perusesitteen sen päivämääränä. Uusien osakkeiden tai Citycon Oyj:n osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liikkeellelaskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Perusesitteen päivämäärästä lukien koostua Perusesitteestä sekä kutakin liikkeeseen laskua koskevasta, erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Tämä Perusesite sisältää tietoja Citycon Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Arvopaperiliite sisältää tiedot kulloinkin tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista.

2 PERUSESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Perusesite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /495), Suomen valtionvarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, sekä Rahoitustarkastuksen säännöt ja määräykset. Perusesitteestä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa tätä suomenkielistä Perusesitettä. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Perusesitteen mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 34/250/2006. Perusesitteessä termit "Yhtiö", "Citycon" tai "Citycon-konserni" tarkoittavat Citycon Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Citycon Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Citycon Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Perusesitteen sisältämiin tietoihin sekä Cityconin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Citycon ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Perusesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Perusesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Perusesitteen päivämääränä tai että Cityconin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Perusesitteen päivämäärän jälkeen. Perusesitteen sisältämät tiedot eivät ole Cityconin vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Cityconiin tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Lainsäädäntö voi rajoittaa tämän Perusesitteen sekä tähän Perusesitteeseen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän jakelua sekä Yhtiön osakkeiden, merkintäoikeuksien ja osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä. Henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, kehotetaan ottamaan selvää kyseisistä rajoituksista. Tämä Perusesite sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai kehotusta hankkia Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen tarjous taikka kehotus on lainvastaista. TALOUDELLISEN JA MUUN TIEDON ESITTÄMINEN Citycon on siirtynyt Euroopan komission asetuksen 1606/2002/EY mukaisesti raportoimaan taloudellisista tiedoistaan IFRStilinpäätösperiaatteiden (International Financial Reporting Standards) mukaisesti lähtien. Ennen kyseistä siirtymistä Yhtiön tilinpäätökset laadittiin suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Yhtiön keskeisiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita on käsitelty kohdassa "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet". IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaiseen raportointiin siirtymistä sekä IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön keskeisiä eroja on kuvattu Cityconin vuoden 2005 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa tämän Perusesitteen Liitteessä 1. Tämä Perusesite sisältää Citycon-konsernin tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastetut emoyhtiön tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta päättyneen tilikauden konserni- ja emoyhtiön tilinpäätös on sisällytetty tähän Perusesitteeseen viittauksin ja on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa Citycon-konsernin tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti ja Citycon-konsernin tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on laadittu IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Tässä Perusesitteessä viitataan valuuttoihin seuraavasti: "euro" ja "EUR" viittaavat Euroopan talous- ja rahaliittoon kuuluvien Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden rahayksikköön, "Ruotsin kruunu" ja "SEK" viittaavat Ruotsin kuningaskunnan rahayksikköön ja "Viron kruunu" ja "EEK" viittaavat Viron tasavallan rahayksikköön. Yhtiön tilinpäätösten rahayksikkö on euro. Lukemisen helpottamiseksi tietyt muissa valuutoissa esitetyt rahamäärät on tässä Perusesitteessä esitetty myös euroina. Tätä ei tule ymmärtää siten, että kyseiset rahamäärät muissa valuutoissa edustaisivat mainittua euromäärää tai että ne voitaisiin vaihtaa euroiksi käytetyllä tai muulla valuuttakurssilla. Ellei toisin mainita, rahamäärät on muunnettu euromääräisiksi siten, että Yhtiön lainoissa on käytetty voimassa ollutta valuuttakurssia ja Yhtiön hankinnoissa hankinnan julkistamisen ajankohtana voimassa ollutta valuuttakurssia. Tämän Perusesitteen sisältämät tilinpäätöstiedot sekä tietyt muut taulukkomuodossa esitetyt tiedot on saatettu pyöristää lähimpään kokonais- tai desimaalilukuun. Siten tietyissä tapauksissa taulukon sisältämien lukujen summa ei välttämättä vastaa täysin sarakkeelle laskettua kokonaissummaa. Lisäksi tietyt prosenttimäärät, kuten prosenttimääräiset kausivaihtelut, on laskettu taustatiedoista ennen pyöristämistä, joten ne eivät välttämättä täysin vastaa niitä prosenttilukuja, jotka saataisiin tulokseksi, jos kyseiset laskutoimitukset suoritettaisiin pyöristämisen jälkeen saaduilla luvuilla. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PERUSESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA...2 RISKITEKIJÄT...4 NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITATUT ASIAKIRJAT...10 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...11 OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA...12 OSAKEMARKKINATIETOJA...13 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA...14 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT...16 TOIMIALAKATSAUS...28 LIIKETOIMINTA...32 CITYCONIN KIINTEISTÖOMAISUUS...41 HALLINTO...46 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA...52 SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...57 TILINTARKASTAJAT...60 TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SISÄLLYSLUETTELO

4 RISKITEKIJÄT Osakkeisiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan perehtymään huolellisesti tässä Perusesitteessä esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Perusesitteen tietoihin. Jokainen näistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Cityconin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät vaikuttavat Cityconin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla haitallinen vaikutus Cityconin liiketoimintaan. Tiettyjä muita Cityconin liiketoimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen sijoituksen tekemistä, on selvitetty kohdissa "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät" ja "Liiketoiminta". Riskitekijöiden esitysjärjestys alla olevassa kohdassa ei heijasta niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai niiden mahdollista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Muutokset vähittäiskaupassa Kiinteistömarkkinoiden tulevaisuudennäkymissä on selkeitä eroja eri markkinasegmenttien välillä. Olennaisia eroja esiintyy myös kiinteistömarkkinoiden yksittäisten segmenttien sisällä. Yksityinen kulutus Suomessa on kasvanut 3 5 prosenttia vuodessa viimeisen kolmen vuoden ajan. (Lähde: Tilastokeskus.) Viron vastaavat kasvuluvut ovat olleet jopa korkeampia, kun taas Ruotsissa kasvu on ollut hieman hitaampaa. Kasvava yksityinen kulutus on edesauttanut vähittäiskauppatilojen vahvaa kysyntää liiketilamarkkinoilla. Jos yksityisen kulutuksen kasvu kuitenkin pysähtyisi Yhtiön maantieteellisellä markkina-alueella, saattaisi liiketilojen kysyntä laskea. Tällä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisääntynyt kilpailu erityisesti Suomessa ja Baltian maissa Suomen kiinteistömarkkinat ovat muutaman viime vuoden aikana vakiinnuttaneet asemansa kansainvälisten kiinteistösijoittajien sijoituskohteena. Suomen markkinoille sekä Baltian maiden kehittyville kiinteistömarkkinoille odotetaan myös uusia kiinteistösijoittajia. Uudet sijoittajat ovat pääasiassa suuria kansainvälisiä kiinteistöyhtiöitä, joiden resurssit mahdollistavat markkinoille tulon ja suurten kiinteistöhankintojen toteuttamisen. Tällä hetkellä Citycon on kauppakeskusten kokonaismyynnin perusteella Suomen markkinajohtaja kauppakeskustoiminnan alalla (lähde: Entrecon Oy), ja vaikka lisääntynyt kilpailu tuo haasteita kiinteistösijoitusyhtiöille, se johtaa usein myös lisääntyneeseen likviditeettiin ja korkeampiin kiinteistöjen hintoihin, mikä todennäköisesti myös hyödyttää Cityconia. Toisin kuin monet kiinteistösijoittajat, jotka tyypillisesti hankkivat kiinnostavia kohteita omistukseensa ja veloittavat vuokratuloja, Citycon tähtää liiketoimintansa ja tuloksensa parantamiseen kehittämällä ja laajentamalla jo omistamiaan kiinteistöjä, hankkimalla ja kehittämällä uusia kauppakeskuksia ja harjoittamalla aktiivista kauppakeskusliiketoimintaa. Yhtiön johto katsoo tämän antavan Yhtiölle kilpailuetua muihin kilpailijoihinsa verrattuna. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että Yhtiö kykenee säilyttämään markkinaosuutensa ja hyötymään nykyisestä asemastaan. Suomen ja Baltian maiden kiinteistömarkkinoiden lisääntynyt kilpailu saattaa heikentää Yhtiön asemaa, markkinaosuutta ja kasvumahdollisuuksia, millä puolestaan saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset kiinteistöjen markkina-arvossa Vähittäiskauppakiinteistöjen markkina-arvon kehitystä ja hintatasoa säätelevät monet tekijät, kuten yleinen ja paikallinen talouskehitys, korkotaso, odotettavissa oleva inflaatio sekä markkinaosapuolten määrä, johon vaikuttaa myös uusien kansainvälisten sijoittajien tulo paikallisille kiinteistömarkkinoille. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelu- ja rakennusprojektit sekä muutokset kilpailutilanteessa saattavat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon. Citycon on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan Yhtiön tuloslaskelmaan (IAS 40). Näin ollen liiketilojen hintojen alenemisella ja sen johdosta Yhtiön tuloslaskelmaan tehtävillä muutoksilla kiinteistöjen käypään arvoon saattaisi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiöön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 4

5 Kustannusten nousu Yhtiö uskoo, että vähittäiskaupan kasvava kysyntä johtaa muutaman seuraavan vuoden aikana liiketilojen lisääntyvään rakentamiseen Yhtiön maantieteellisellä painopistealueella, erityisesti Suomessa ja Baltian maissa. Hidas kaavoitusvauhti rajoittaa kuitenkin uusien liiketilojen rakentamista, mikä puolestaan saattaa kiristää kiinteistöyhtiöiden välistä kilpailua. Tämän kehityksen, yhdistettynä uusien kansainvälisten sijoittajien tuloon paikallisille markkinoille, odotetaan johtavan liiketilojen kauppahintojen nousuun, jonka myötä Yhtiön saattaa olla haastavampaa hankkia uusia kohteita ja joka saattaa hidastaa Yhtiön suunniteltua kasvua. Uusien kauppakeskusten ja hypermarkettien rakentaminen tulee todennäköisesti myös johtamaan lisääntyvään kilpailuun vuokralaisista ja kuluttajista erityisesti suurkaupunkialueiden kiinteistöomistajien kesken. Tämän ja muiden seikkojen odotetaan nostavan kiinteistöjen omistajien ja hallinnoitsijoiden markkinointikuluja. Kiinteistökauppaprosesseihin liittyvien kulujen odotetun kasvun lisäksi Yhtiön kustannusten odotetaan kasvavan keskipitkällä aikavälillä myös ulkoisten asiantuntijoiden palkkioiden sekä henkilöstö- ja markkinointikulujen kasvun johdosta sekä Yhtiön nykyisten kiinteistöomistusten vähittäisen vanhenemisen ja niihin liittyvien saneeraustarpeiden lisääntymisen vuoksi. Yhtiö uskoo saneeraustarpeesta johtuvien ylläpitoinvestointien olevan kohtuullisia. Yhtiö pyrkii aktiivisesti estämään ikääntymisestä johtuvat negatiiviset vaikutukset investoimalla kehittämistoimenpiteisiin, kuten kauppakeskustensa kaupallisen kilpailukyvyn parantamiseen, uudistamalla vuokralaiskokoonpanoa ja laajennushankkeilla. Tämä vastaa Yhtiön liiketoimintamallia, jossa kohteiden kehittäminen on tärkeä painopistealue. Yhtiön investointien ja kustannustason merkittävällä kasvulla saattaisi kuitenkin olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset korkotasossa Yleisen korkotason muutoksilla on merkittävä vaikutus kiinteistöalaan. Tämänhetkinen korkotaso on historiallisesti tarkasteltuna matala. Korkotason olennainen nousu saattaa vaikuttaa yksityiseen kulutukseen tai vuokralaisten vuokranmaksukykyyn tai se saattaa johtaa Yhtiön liiketilojen vajaakäyttöasteen kasvuun. Korkotason nousulla olisi myös olennainen, suora vaikutus saatavilla olevan rahoituksen kustannuksiin sekä Yhtiön olemassa oleviin rahoituskustannuksiin (katso "Yhtiöön ja liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoituskustannukset ja rahoituksen saatavuus sekä osakkeiden markkinahinta"). Yhtiö seuraa tarkasti korkotason kehitystä ja suojautuu aktiivisesti korkotason muutosten vaikutuksilta. Yhtiön rahoituspolitiikan mukaan lainakannan suojausprosentin tulee olla prosenttia. Siitä huolimatta, että Yhtiö toimii aktiivisesti näiden mahdollisten kehityssuuntauksien hallitsemiseksi, korkotason selkeällä nousulla saattaisi varsinkin pitkällä aikavälillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vuokratasoon ja kiinteistöjen käyttöasteeseen vaikuttavat tekijät Yhtiön johto uskoo vuokratason vakaan kehityksen jatkuvan ainakin lähitulevaisuudessa vähittäiskaupan voimakkaan kasvun tukemana. Baltian maiden vuokratason odotetaan nousevan kehittyvän talouden ja lisääntyvän yksityisen kulutuksen myötä. Muutokset kansallisissa ja paikallisissa talouksissa sekä alueellisissa kiinteistömarkkinaolosuhteissa vaikuttavat kiinteistöjen vuokratasoon ja -asteeseen ja sitä kautta kiinteistöjen hintoihin. Talouden suuntaukset, erityisesti kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, vaikuttavat myös liiketilojen kysyntään. Paikallisilla kiinteistömarkkinoilla vuokrakohteiden menestymiseen vaikuttavat muun muassa vaihtoehtoisten kiinteistöjen saatavuus, kilpailu vuokralaisista, merkittävä uudisrakentaminen ja markkinoiden tilavaatimukset. Yhtiö seuraa talous- ja markkinakehitystä sekä vuokratason kehitystä aktiivisesti kyetäkseen tekemään tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia. Inflaatiotason muutoksilla on yleensä oleellinen vaikutus kiinteistömarkkinoihin ja vuokratasoon. Merkittävä osa Yhtiön vuokrasopimuksista on kytketty elinkustannusindeksiin, ja näin ollen vuokratulotaso riippuu suurelta osin tulevaisuuden inflaatiotasosta. Elinkustannusindeksin lasku ei kuitenkaan vaikuta Yhtiön vuokrasopimusten mukaisesti vuokratasoon alentavasti. Muiden tekijöiden lisäksi pitkä kasvun kausi vähittäiskaupassa on johtanut Yhtiön kiinteistöjen vajaakäyttöasteen pysymiseen varsin kohtuullisena viime vuosina. Vuoden 2005 lopussa Yhtiön nettovuokratuloista 41,9 prosenttia oli peräisin pääkaupunkiseudulta, 36,7 prosenttia muista Suomen suurimmista kaupungeista ja 4,3 prosenttia Ruotsissa ja Baltian maissa sijaitsevista kiinteistöistä. Cityconin Kauppakeskukset-ryhmän kohteiden vajaakäyttöaste oli 2,0 prosenttia ja Marketit ja myymälät -ryhmän 4,2 prosenttia Yhtiön painotettu keskimääräinen vajaakäyttöaste oli yhteensä noin 2,8 prosenttia vuoden 2005 lopussa. Kasvukeskusten ulko- 5

6 puolisten kohteiden vajaakäyttöasteet ovat huomattavasti alttiimpia vaihteluille. Liiketilojen lisääntynyt kysyntä, vähittäiskaupan voimakas myynnin kehitys ja hidas uudisrakentaminen vaikuttavat liiketilojen vajaakäyttöasteen alhaisuuteen. Etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella vajaakäyttöasteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi markkinasegmenttien ja kiinteistöjen välillä. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö voi säilyttää omistamiensa kiinteistöjen nykyisen, korkean käyttöasteen ja vuokratason tulevaisuudessa. Avainvuokralaisten menettämisellä ja tästä seuraavalla käyttöasteen pienenemisellä tai negatiivisilla vuokratason muutoksilla saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Kyky tunnistaa mahdollisia hankintakohteita ja tehdä hankintoja Yhtiön tavoitteena on strategiansa mukaan kasvaa muun muassa hankkimalla uusia kauppakeskuksia ja muita liiketiloja. Yhtiö on ottanut käyttöön kiinteistökauppoihin liittyviä prosesseja, ja se tutkii ja analysoi huolellisesti mahdolliset kohteet ja niihin liittyvät vastuut ennen hankinnan loppuun saattamista. Uusien kiinteistöjen hankintaa edeltää usein tarjousmenettely, jossa on osallisena useita tarjoajia. Hankinnan toteutuminen edellyttää neuvottelujen onnistunutta loppuunsaattamista. Vaikka Yhtiöllä on paljon näyttöä onnistumisesta hankintaneuvotteluissa, ei ole kuitenkaan takeita siitä, että Yhtiö löytää tulevaisuudessakin strategiaansa soveltuvia hankintakohteita kilpailukykyisillä hinnoilla tai siitä, että se kykenee viemään tarjouskilpailut tai neuvottelut menestyksekkäästi loppuun asti. Mikäli uusia kohteita ei kyetä löytämään, uusien kohteiden arvo arvioidaan väärin tai hankintoja ei pystytä viemään loppuun asti, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kyky kehittää kiinteistöjä onnistuneesti Citycon tähtää liiketoimintansa ja kannattavuutensa parantamiseen myös kehittämällä ja laajentamalla kiinteistösalkkuunsa kuuluvia kiinteistöjä. Yhtiön kiinteistöjen kehittämisprojekteihin liittyy rakennusprojekteihin yleisesti liittyviä riskejä, kuten (i) rakennustyön viivästykset tai muut ennakoimattomat viivästykset; (ii) kustannusten ylittyminen; (iii) vuokralaisten saatavuus ja vuokralaisten kyky täyttää vuokrasopimusten mukaiset vuokranmaksuvelvoitteensa; ja (iv) korkotason nousu kehittämishankeen aikana. Mikäli jokin Yhtiön merkittävistä kehityshankkeista epäonnistuu, sillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kyky integroida hankittuja kohteita menestyksekkäästi Yhtiön liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina pääasiallisesti uusien kauppa- ja liikekeskusten ja kiinteistösalkkujen hankintojen seurauksena. Kasvu on vaatinut ja sen odotetaan yhä vaativan merkittäviä hallinto- ja henkilöstöresursseja sekä taloudellisia resursseja. Yhtiö on kehittänyt toimintatapoja kasvun hallitsemiseksi ja lisännyt henkilöstön määrää sekä hankkinut tarvittavia resursseja. Hankittujen kiinteistöjen onnistunut integrointi Cityconin olemassa olevaan liiketoimintaan on olennaista Yhtiön kyvylle kasvaa kannattavasti ja Yhtiö onkin aikaisemmin onnistuneesti integroinut kiinteistöjä liiketoimintaansa. Mikäli Yhtiö ei kuitenkaan onnistu integroimaan äskettäin hankittuja kohteita konserniin, sillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kiinteistöomaisuuden keskittyminen Erikoistuminen kauppakeskuksiin ja muihin liiketiloihin on tuonut Yhtiölle kilpailuetua. Yhtiön strategian mukaisesti Yhtiön kiinteistöomaisuus on voimakkaasti keskittynyt ja koostuu lähes pelkästään vähittäiskaupan liiketiloista, joista suurin osa sijaitsee Suomessa. Yhtiön vuokralaiset ovat enimmäkseen vähittäiskaupan toimijoita. Yhtiön kiinteistöomaisuudesta noin 35,1 prosenttia sijaitsi Suur-Helsingin alueella, noin 35,5 prosenttia Suomen muissa suurimmissa kaupungeissa, noin 15,1 prosenttia muualla Suomessa, noin 8,0 prosenttia Ruotsissa ja 6,3 prosenttia Virossa. Koska Yhtiön tämänhetkinen kiinteistöomaisuus on keskittynyt Suomen suurimmissa kaupungeissa sijaitseviin liiketiloihin, sen liiketoiminta on hyvin riippuvainen vähittäiskaupan kehityksestä Suomessa. Kasvun vauhdittamiseksi Yhtiö julkaisi vuonna 2005 päivitetyn strategiansa ja laajensi liiketoimintaansa Ruotsiin ja Baltian maihin. Vaikka Yhtiö odottaakin tällä hetkellä huomattavaa kasvua uusilla maantieteellisillä painopistealueilla, voimakas keskittyminen ja riippuvaisuus Suomen vähittäis- 6

7 kaupan positiivisesta kehityksestä ovat yhä riskejä Cityconin liiketoiminnalle, joilla toteutuessaan saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset Yhtiön vuokrasopimukset jakautuvat kahteen ryhmään: määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta ja kiinteistöstä riippuen. Yhtiön johto katsoo, että sen kiinteistöomistukseen kuuluvat vuokrasopimukset on solmittu hyvässä uskossa kestävien pitkäaikaisten suunnitelmien ja periaatteiden mukaisesti ja niiden keskeiset ehdot vastaavat pääosin vallitsevaa markkinakäytäntöä. Yhtiön kumppanuusliiketoimintamalli, joka perustuu jatkuvaan yhteiseen kehitykseen ja kiinteistöjen aktiiviseen hallinnointiin, vähentää sopimuskauden pituuden merkitystä. Toistaiseksi voimassaolevat vuokrasopimukset ovat kuitenkin riski sikäli, että suuri määrä näitä sopimuksia saatetaan irtisanoa lyhyen ajan kuluessa. Toisaalta määräaikaiset vuokrasopimukset ovat joustamattomampia, mikä saattaa joissain tapauksissa lykätä tarvittavia kehitystoimenpiteitä sopimuskauden aikana. Merkittävän osan Yhtiön tämänhetkisistä vuokrasopimuksista ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on vuoden 2008 aikana. Yhtiö tähtää näiden sopimusten joustavaan uusimiseen yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Tässä onnistumisesta ei kuitenkaan ole takeita. Suuren vuokrasopimusmäärän samanaikaisella päättymisellä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Rahoituskustannukset ja rahoituksen saatavuus sekä osakkeiden markkinahinta Marraskuussa 2004 Citycon allekirjoitti 450 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman syndikoidun lainasopimuksen. Lainajärjestelyn tarkoituksena oli Cityconin rahoituspohjan laajentaminen, rahoituskustannusten alentaminen ja tulevien investointien rahoituksen turvaaminen. Kesäkuussa 2005 Yhtiö päätti laskea liikkeelle 70 miljoonan euron pääomalainan. Pääomalainan tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön rahoitusrakennetta ja pidentää Yhtiön lainakannan keskimääräistä maturiteettia. Vuoden 2004 syndikoidun lainan sekä vuoden 2005 pääomalainan lisäksi Cityconilla on 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma, joka laadittiin helmikuussa Yhtiön johto uskoo, että Yhtiön tämänhetkinen rahoitusasema on oikeassa suhteessa sen liiketoimintaan. Cityconin lainanantajille antaman sitoumuksen mukaan konsernin oikaistun omavaraisuusasteen tulee ylittää 32,5 prosenttia (pääomalaina ja vähemmistöosuus omaan pääomaan laskettuna) ja korkokatteen (käyttökate, josta on vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot ja lisätty osuus osakkuusyhtiöiden voitosta, jaettuna nettorahoituskuluilla) tulee olla vähintään 1,8. (Tunnuslukujen laskentakaavojen osalta katso Yhtiön vuoden 2005 tilinpäätöksen liitetiedot Liitteessä 1.) Yhtiön tällä hetkellä käytettävissä olevista rahoituslähteistä huolimatta Yhtiön aktiivinen kasvu saattaa johtaa lisälainarahoituksen tarpeeseen. Lisälainarahoitusta ei välttämättä saada yhtä edullisilla ehdoilla kuin nykyiset rahoitusehdot varsinkaan, jos Yhtiön kiinteistöomaisuuden arvo laskee tai Yhtiön toimintaedellytykset muutoin heikkenevät. Korkotason merkittävä nousu saattaa johtaa Yhtiön rahoituskustannusten nousuun, millä olisi olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voi myös esiintyä hintoihin ja volyymiin liittyvää epävakautta, joka ei ole liittynyt yksittäisten yritysten toiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuudennäkymiin. Täten markkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopaperien hintojen lasku saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeiden kysyntään ja likviditeettiin. Yhtiön kyky laajentaa liiketoimintaansa Suomessa ja ulkomailla riippuu paitsi lainarahoituksesta myös oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuudesta, johon yllämainitut tekijät saattavat vaikuttaa. Ei ole takeita siitä, että rahoitusta on saatavilla Yhtiölle hyväksyttävin ehdoin. Tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riippuvuus suurimmista asiakkaista Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä ja paikallisia vähittäiskauppaketjuja sekä pankki- ja rahoitusalan yrityksiä. Vaikka Yhtiö pyrkii monipuolistamaan asiakaspohjaansa, tällä hetkellä noin 49,6 prosenttia Yhtiön vuokratuloista kertyy viiden suurimman asiakkaan kanssa solmituista vuokrasopimuksista. Suurin yksittäinen asiakas on Kesko Oyj ja sen liiketoimintayksiköt ja konserniyhtiöt. Kesko-konserniin kuuluvien vuokralaisten osuus Yhtiön vuokratuloista on noin 42,7 prosenttia. Kesko-konsernin markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupasta oli vuonna 2005 noin 33,9 prosenttia. (Lähde: ACNielsen.) Yhtiön mahdollisella kykenemättömyydellä vastata avainasiakkaidensa tarpeisiin saattaisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kiinteistöjen käyttöasteeseen ja vuokratuloihin. Vastaavasti muutoksilla avainasiakkaiden liiketoimintaympäris- 7

8 tössä ja käyttäytymisessä tai yhden tai useamman avainasiakkaan vuokratulojen menetyksellä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vakuutusturvan riittävyys Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai välillisesti omistamiensa tai vuokraamiensa kiinteistöjen sekä niillä sijaitsevien vähittäiskaupparakennusten kautta. Yhtiö on hankkinut sen kiinteistöt ja rakennukset kattavan vakuutusturvan, jonka se katsoo olevan toimialan yleisen käytännön mukainen. Vakuutukset kattavat veden, tulen tai esimerkiksi väkivallanteon mahdollisesti aiheuttamat vahingot sekä ympäristölle aiheutetut vahingot. Lisäksi Cityconilla on voimassa keskeytysvakuutus. Vakuutusturvalle on kuitenkin asetettu rajoja ja rajoituksia, eikä vakuutus välttämättä kata tiettyjä riskejä. Vaikka vakuutus riittäisikin korvaamaan Yhtiön välittömät menetykset, kiinteistöjen kärsimät muut vahingot ja vahingon aikaansaamat tulonmenetykset saattavat vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti. Yhden tai useamman yllämainitun vahingollisen tapahtuman toteutumisella tai riittämättömällä vakuutusturvalla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristökysymykset Kiinteistöjen omistajana Citycon saattaa joutua vastuuseen sen omistamissa kiinteistöissä toimivan tai toimineen yrityksen mahdollisesti aiheuttamista ympäristöhaitoista, jos toimintaa ei ole harjoitettu asianmukaisella tavalla. Vaikka Cityconin käsityksen mukaan sen omistamissa kiinteistöissä ei harjoiteta ympäristön kannalta erityisen haitallista toimintaa, ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että Citycon voisi joutua korvausvelvolliseksi sen omistamassa kiinteistössä aiheutetun ympäristövahingon osalta. Toteutuessaan tällaisella ympäristövastuulla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön liiketoiminnan laajentuminen Suomen ulkopuolelle Yhtiö on laajentanut liiketoimintaansa Ruotsiin ja Viroon hankkimalla omistukseensa kauppa- ja liikekeskuksia Ruotsin suurimmissa kaupungeissa ja niiden lähialueilla sekä Virosta Tallinnasta. Yhtiö on myös julkistanut aikeensa jatkaa laajentumistaan Skandinaviaan ja Baltian maihin. Suomen ulkopuolisiin toimintoihin liittyy lisäriskejä, kuten erilaiset liiketoimintakulttuurit, muutokset lainsäädännössä, hallinnolliset vaikeudet, työvoimaan liittyvät seikat ja epäedulliset verovaikutukset. Kansainvälinen toiminta edellyttää myös, että Yhtiö hallitsee tehokkaasti kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet. Baltian maiden kiinteistömarkkinat ovat myös osittain alikehittyneitä, kun taas Ruotsin markkinoiden kilpailuympäristö on erittäin kireä, mikä tekee näille markkinoille pääsystä haastavaa. Millä tahansa yllä mainituista riskeistä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä Yhtiön menestys riippuu olennaisesti Yhtiön johdon ja työntekijöiden ammattitaidosta sekä Yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä. Yhtiö katsoo, että sen toteutunut ja odotettavissa oleva kasvu tulee lisäämään Yhtiön johtoon ja muihin asiantuntijoihin kohdistuvia odotuksia. Vaikka Yhtiö on onnistunut avainhenkilöidensä palkkauksessa ja sitouttamisessa, ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu tulevaisuudessakin rekrytoimaan tarpeeksi uutta henkilöstöä tai sitouttamaan nykyisen johdon jäsenet tai avainhenkilöt. Yhtiön johdon tai avainhenkilöiden menettämisellä ja kyvyttömyydellä palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä saattaisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Merkittävä osakkeenomistaja Yhtiön suurin osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. omisti 36,9 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista Mikäli merkittävä omistaja myisi huomattavan osan omistamistaan Yhtiön osakkeista tai olisi markkinoiden käsityksen mukaan aikeissa myydä huomattavan osan omistamistaan Yhtiön osakkeista, voisi tällä olla vaikutusta Cityconin osakkeen kurssikehitykseen. Lisäksi Gazit-Globe Ltd:n tämänhetkinen omistusosuus Yhtiössä mahdollistaa sen, että Gazit-Globe Ltd. voi estää sellaisten päätösten tekemisen Yhtiössä, jotka edellyttävät kahden kolmasosan enemmistöä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, osakkeiden liikkeelle laskeminen siten, että 8

9 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan sekä tietyissä tapauksissa Yhtiön sulautumista, jakautumista tai selvitystilaan asettamista koskevat päätökset. Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit Cityconin laajentuminen Ruotsiin altisti Cityconin valuuttakurssiriskeille, sillä suurin osa Yhtiön Ruotsissa syntyvästä liikevaihdosta ja kustannuksista määritetään Ruotsin kruunuissa. Täten euron vahvistuminen suhteessa Ruotsin kruunuun, jolla Yhtiön Ruotsissa tarjoamat palvelut hinnoitellaan, vaikuttaisi haitallisesti Yhtiön valuutta-asemaan. Samanlaista valuuttakurssiriskiä ei liity Cityconin laajenemiseen Viron markkinoille, sillä Viron kruunu sidottiin euroon Minimoidakseen valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset Citycon pyrkii rahoittamaan Ruotsissa olevan liiketoimintansa Ruotsin kruunuissa. Tilinpäätöstä varten Yhtiön täytyy muuntaa Ruotsin kruunuissa olevien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrät euroiksi kyseisenä ajankohtana voimassa olevan valuuttakurssin mukaisesti. Täten merkittävillä muutoksilla euron ja Ruotsin kruunun välisessä vaihtosuhteessa saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 9

10 NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITATUT ASIAKIRJAT Tämä Perusesite on saatavilla alkaen Yhtiöstä osoitteesta Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki. Tämän Perusesitteen suomenkielinen versio on saatavilla myös Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa Citycon Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta on sisällytetty tähän Perusesitteeseen viittauksin. Viitatut asiakirjat ovat saatavilla ja nähtävissä Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa samaten kuin Cityconin tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta, Cityconin yhtiöjärjestys sekä Cityconin kiinteistöomaisuutta koskeva arviolausunto per Kunkin liikkeeseenlaskun yhteydessä laadittava arvopaperiliite ja tiivistelmä ovat saatavilla Yhtiöstä osoitteesta Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki sekä kyseisessä arvopaperiliitteessä ja tiivistelmässä erikseen ilmoitettavista muista paikoista. PERUSESITETTÄ KOSKEVA HALLITUKSEN VAKUUTUS Yhtiö on laatinut tämän Perusesitteen ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiön hallitus vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT Mikäli Perusesitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön parhaan tietämyksen mukaan Perusesitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on Perusesitteessä toistettu asianmukaisesti eikä tiedoista ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät esitetyistä tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 10

11 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Perusesitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa "Riskitekijät", "Osingot ja osinkopolitiikka", "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät", "Toimialakatsaus" sekä "Liiketoiminta" esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aikoa", "suunnitella" tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Cityconin todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Kohdassa "Riskitekijät" esitetään esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Tällaisia ovat muun muassa yleiset taloudelliset ja liiketaloudelliset suhdanteet, muutokset markkinoiden kilpailutilanteessa, kyky hankkia rahoitusta suotuisilla tai Cityconin odotuksia vastaavilla ehdoilla, toiminta- ja rahoituskustannuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus, mukaan lukien muutokset koroissa, sekä lainsäädännössä tai yleisessä taloudellisessa kehityksessä tapahtuvat muutokset. Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Cityconin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Perusesitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi. 11

12 OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA Viime vuosina Cityconin osinkopolitiikkana on ollut jakaa osinkoina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia jakokelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta verojen jälkeen. Sijoitusomaisuuden arvonmuutoksia (IAS 40 mukaisesti) ei pidetä jakokelpoisina varoina. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa "Osakkeet ja osakepääoma Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista Osingot ja muu voitonjako" , ja päättyneiden tilikausien osalta Citycon on maksanut 0,14 euron osakekohtaisen osingon kultakin tilikaudelta. 12

13 OSAKEMARKKINATIETOJA Yhtiöllä oli yhteensä osaketta. Kukin osake tuottaa omistajalleen yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksissa. Osakkeen nimellisarvo on 1,35 euroa. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksella CTY1S. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeen ylimmät ja alimmat kurssit, kauden keskihinta ja kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta sekä osakevaihdon määrä Helsingin Pörssissä kunakin esitettävänä kautena. Cityconin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 4,20 euroa. Taulukossa esitetyt tiedot eivät sisällä alkuperäiseen osakekurssiin tehtyä osakeantioikaisua, jonka perusteena on osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti, josta Yhtiön hallitus päätti vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Osakekurssi Helsingin Pörssissä, euroa (1) Ylin 1,59 2,65 3,50 4,22 Alin 1,00 1,52 2,36 3,20 Kauden lopussa 1,52 2,44 3,11 4,20 Kauden keskihinta 1,47 1,94 2,95 3,83 Volyymi Helsingin Pörssissä Osakkeiden määrä % osakkeiden kokonaismäärästä 98,8 % 99,2 % 29,8 % 9,3 % Lähde: Helsingin Pörssi (1) Tämä sarake näyttää tiedot ajanjaksolta

14 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä , ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätöstietoja. Tiedot perustuvat Citycon-konsernin tilinpäätöksiin, jotka sisältyvät tähän Perusesitteeseen ja tietoja tulee tarkastella yhdessä tilinpäätöstietojen ja niiden liitetietojen kanssa. Citycon-konsernin ja päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti ja päättyneen tilikauden tilintarkastettu konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) mukaisesti. Yhtiön tilinpäätösten laadinnassa noudatettavia periaatteita on selostettu kohdassa "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet". IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaiseen raportointiin siirtymistä sekä IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön keskeisiä eroja on kuvattu Cityconin vuoden 2005 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa tämän Perusesitteen Liitteessä 1. TULOSLASKELMATIEDOT, milj. euroa (FAS) (FAS) (IFRS) (IFRS) Liikevaihto 78,1 88,6 84,7 92,2 Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon ,7 45,9 Kulut -34,3-39,1-28,0-33,5 Liikevoitto 43,3 50,3 51,8 105,2 Rahoituskulut (netto) -24,2-26,1-26,1-31,1 Tuloverot -4,9-6,8-5,9-14,3 Tilikauden voitto 14,3 17,4 19,9 59,8 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 14,3 17,4 19,9 59,2 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,6 TASETIEDOT, milj. euroa Pitkäaikaiset varat 816,9 827,0 745,6 957,6 Lyhytaikaiset varat 18,5 13,5 12,2 25,5 Varat yhteensä 835,3 840,4 757,7 983,1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 278,0 302,0 237,7 356,6 Vähemmistön osuus 1 99,8 100,0 0,0 3,6 Velat 457,5 438,4 520,0 622,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 835,3 840,4 757,7 983,1 RAHAVIRTATIEDOT, milj. euroa Liiketoiminnan nettorahavirta 22,4 26,3 26,1 24,8 Investointien nettorahavirta -79,7-18,7-18,7-96,1 Rahoituksen nettorahavirta 60,6-14,1-14,1 78,9 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT JA MUUT TIEDOT Korollinen velka, netto, milj. euroa 497,2 482,7 483,4 564,9 Omavaraisuusaste 2, % 44,9 47,6 31,4 36,7 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 163,2 146,8 201,3 156,8 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 7,1 8,4 9,5 22,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,8 6,2 7,2 13,5 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa 0,14 0,17 0,19 0,49 Oma pääoma/osake, euroa 2,01 2,04 2,12 2,60 Osakekohtainen osinko, euroa 0,14 0,14 0,14 0,14 Osinko tuloksesta, % 100,0 84,1 73,8 28,3 Efektiivinen osinkotuotto, % 9,2 5,7 5,7 4,5 14

15 P/E-luku (hinta/voitto suhde) TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT Nettotuotto, % 8,5 8,5 8,8 8,4 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 3, milj. euroa 721,8 732,1 738,7 956,6 Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä Henkilöstö tilikauden lopussa IFRS:n mukaisesti keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella konsolidoinnilla. Siksi vähemmistön osuutta ei enää esitetä omalla rivillään. Kohdassa "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet" selitetään keskinäisten kiinteistöyhtiöiden suhteellinen konsolidointi. 2 Omavaraisuusaste sisältää pääomalainan suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti lasketuissa vuoden 2004 ja 2003 luvuissa. 3 IFRS:n mukaisesti kirjanpitoarvo on yhtä kuin käypä arvo. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Tulos/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa P/E-luku (hinta/voitto-suhde) Osinko tuloksesta, % Nettotuotto, % Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä verot Oma pääoma (painotettu keskiarvo) Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä ja veroja + korko ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma (painotettu keskiarvo) korottomat velat (keskiarvo 2 vuodelta) Oma pääoma + vähemmistöosuus omat osakkeet Taseen loppusumma saadut ennakot omat osakkeet Korolliset velat rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma + vähemmistöosuus Tulos ennen satunnaiseriä verot vähemmistöosuus Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma omat osakkeet Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Tulos/osake Osakekohtainen osinko Tulos/osake Vuokratuotot hoitokulut Keskimääräinen kiinteistökannan markkina-arvo * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 *

16 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Seuraava Cityconin tulosta ja taloudellista asemaa koskeva katsaus tulee lukea yhdessä muualla tässä Perusesitteessä esitettävien tilintarkastettujen konsernitilinpäätöstietojen kanssa. Katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Perusesitteen kohdissa "Tulevaisuutta koskevat lausumat" ja "Riskitekijät" kuvataan sellaisia huomionarvoisia tekijöitä, joista johtuen todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä kuvatuista tai tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvista tuloksista. Cityconkonsernin ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, kun taas päättyneen tilikauden konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön tilinpäätösten laadinnassa noudatettavia periaatteita on selostettu kohdassa "Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet". IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaiseen raportointiin siirtymistä sekä IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön keskeisiä eroja on kuvattu Cityconin vuoden 2005 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa tämän Perusesitteen Liitteessä 1. Liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Vähittäiskaupan kehitys Suomessa on ollut erittäin vahvaa viime vuosina ja vähittäiskaupan kokonaismyynti kasvoi 5,0 prosenttia vuonna 2005 (Lähde: Tilastokeskus). Vähittäiskaupan kasvu on perustunut pääosin talouden positiiviseen kehitykseen sekä kotitalouksien ostovoiman ja kulutuksen lisääntymiseen. Yksityisen kulutuksen kasvun taustalla ovat muun muassa alhainen korkotaso ja inflaatio. Viimeaikojen merkittävimmät muutokset kiinteistömarkkinoilla liittyvät kansainvälisen kiinnostuksen lisääntymiseen Suomen kiinteistömarkkinoita ja etenkin liiketiloja kohtaan. Kysynnän kasvu on laskenut sijoittajien tuottovaatimuksia ja luonut nousupaineita kiinteistöjen hintoihin erityisesti pääkaupunkiseudulla ja aluekeskuksissa. Citycon omistaa, vuokraa, hallinnoi ja kehittää kiinteistöomaisuuttaan sekä suunnittelee ja rakennuttaa uusia liiketiloja. Cityconin liikevaihto on pääosin peräisin vuokratuloista, joihin vaikuttavat monet tekijät. Pääasialliset vuokratuloihin vaikuttavat tekijät ovat yleinen vuokratason kehitys, Cityconin kiinteistöjen käyttöaste sekä Yhtiön kiinteistöomistusten määrä, eli kiinteistöjen hankinnat ja myynnit. Vuokrasopimuksen voimassaoloaikana Yhtiön vuokratulot on pääosin sidottu inflaatiokehitykseen (elinkustannusindeksiin). Vuokrasopimuksen umpeutuessa uusi vuokrataso riippuu kuitenkin kyseisen kiinteistön sijaintipaikan markkinoilla vallitsevasta vuokratasosta. Vallitseva markkinavuokrataso ja kiinteistöjen käyttöaste riippuvat muun muassa vähittäiskaupan kasvuvauhdista, kuluttajien ostovoimasta sekä yksittäisten kiinteistöjen ollessa kyseessä kiinteistön houkuttelevuudesta. Cityconin kustannukset koostuvat kiinteistöjen hoitokustannuksista, rahoituskustannuksista ja veroista. Hoitokustannukset riippuvat ensisijaisesti hintojen noususta sekä Yhtiön kiinteistöomistusten määrästä eli kiinteistöjen ostoista ja myynnistä. Sijoitusomaisuuden arvonmuutosta arvioivat ulkoiset asiantuntijat. Arvonmuutokseen vaikuttavat muun muassa sijoittajien kiinteistöille asettamat tuottovaatimukset, markkinavuokratason kehitys ja inflaatio. Rahoituskustannuksiin vaikuttavat korkotaso sekä Yhtiön rahoituspolitiikka (muun muassa tavoiteltu maturiteettirakenne ja suojausaste). Ottaen huomioon Yhtiön koronvaihtosopimukset Cityconin tilinpäätöshetken ( ) lainojen korkoherkkyyttä kuvaa se, että yhden prosenttiyksikön nousu rahamarkkinoiden korkotasossa lisäisi vuosittaisia korkokustannuksia 1,6 miljoonalla eurolla, kun taas yhden prosenttiyksikön vastaava lasku vähentäisi korkokustannuksia 1,6 miljoonalla eurolla. Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-standardien (International Valuation Standards) mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Viimeisimmän arviointilausunnon antoi Aberdeen Property Investors Finland Oy ja se on tämän Perusesitteen Liitteessä 4. Viimeaikaiset tapahtumat Viimeaikaiset hankinnat ja käynnissä olevat kehityshankkeet Vuosien 2005 ja 2006 aikana Citycon on toteuttanut aktiivista kasvustrategiaa. Yhtiön johto aikoo jatkaa tätä kasvustrategiaa, jota tukee erityisesti Yhtiön liiketoiminnan viimeaikainen laajentuminen Ruotsin ja Baltian 16

17 maiden markkinoille. Seuraavassa on esitetty Yhtiön vuoden 2006 aikana tekemät investoinnit ja käynnissä olevat kehityshankkeet. Yhtiö aikoo rahoittaa nämä investoinnit yhdistelmällä lainarahoitusta ja oman pääoman ehtoista rahoitusta, liiketoiminnan rahavirroilla sekä liiketoiminnan ydinalueeseen kuulumattomien kohteiden myynnillä. Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Cityconin hallitus päätti merkintäoikeusannista, jossa nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan enintään uutta Yhtiön osaketta. Merkintäoikeusannilla kerättävien varojen arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Citycon on myös ilmoittanut aikovansa myydä noin 75 liiketoiminnan ydinalueeseen kuulumatonta kohdetta markkinatilanteen ja sijoittajien osoittaman kiinnostuksen vuoksi. Kaikki myytävät kiinteistöt sijaitsevat Suomessa ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin m 2 vastaten noin 35 prosenttia kaikkien Marketit ja myymälät liiketoimintaryhmän kiinteistöjen yhteenlasketusta pinta-alasta. Citycon pyrkii saattamaan myynnin loppuun vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana. Liiketoiminnan ydinalueeseen kuulumattomien kohteiden myynnistä saadut tulot on tarkoitus käyttää investointeihin ydinliiketoiminnan alueella. Yhtiön investointeja viimeisten kolmen tilikauden aikana on kuvattu kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Investoinnit ja myynnit Helmikuu Tampereen Tullintorin kauppakeskuksen hankinta Helmikuussa 2006 Citycon osti Tampereen keskustassa sijaitsevan Tullintorin kauppakeskuksen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta. Kaupassa hankittiin 57,4 prosenttia Kiinteistö Oy Tullintorin osakekannasta. Osakkeiden kokonaiskauppahinta oli 8,7 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen kehityshankkeen suunnitellaan alkavan välittömästi. Kiinteistön nettotuottoasteen odotetaan nousevan yli 8 prosenttiin kehityshankkeen valmistuttua. Hankitun kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on noin m 2, mikä sisältää kaikki kiinteistöyhtiön omistamat vähittäiskaupan liiketilat. Loput tilat koostuvat lähinnä toimistotiloista. Tullintori sijaitsee Tampereen keskustassa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Helmikuu Backan, Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskusten hankinta Joulukuussa 2005 Citycon allekirjoitti sopimuksen neljän Ruotsin Suur-Göteborgin alueella Backassa, Hindåsissa, Landvetterissä ja Flodassa sijaitsevan liikekeskuksen hankinnasta. Kauppa toteutui helmikuussa Kiinteistöjen velaton kauppahinta oli 239,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 25,4 miljoonaa euroa) ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 7,2 prosenttia. Liikekeskusten yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on m 2. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat nopeasti kasvavilla alueilla 35 kilometrin säteellä Göteborgista. Kiinteistöt ovat vakiintuneita lähialueita palvelevia liikekeskuksia, joissa on tarjolla myös julkisia palveluita. Tammikuu Myyrmannin kauppakeskuksen vähemmistöosuuden hankinta sekä Kouvolan Valtarin kauppakeskuksen hankinta. Tammikuussa 2006 Citycon hankki omistukseensa loput 26 prosenttia Myyrmannin kauppakeskuksesta sekä Valtarin kauppakeskuksen Kouvolassa. Velaton kauppahinta oli noin 37 miljoonaa euroa ja nettotuottoprosentti kauppahinnalle oli kaupantekohetkellä 7,4. Vuoden 2005 aikana Vantaalla sijaitsevan kauppakeskus Myyrmannin asiakaskäyntien määrä oli noin 7,1 miljoonaa ja sen yhteenlaskettu myynti oli noin 158 miljoonaa euroa. Vuokrattava pinta-ala on m². Myyrmannin hankinnalla Citycon pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan kehittää kauppakeskuksen toimintaa nykykuluttajien tarpeita paremmin vastaavaksi. Valtarin kauppakeskus on yksi Kouvolan suurimmista kauppakeskuksista. Valtarin kauppakeskuksen asiakaskäyntien määrä oli vuonna 2005 noin ja sen yhteenlaskettu myynti oli noin 3,4 miljoonaa euroa. Vuokrattava pinta-ala on m². Tammikuu Lindomen liikekeskuksen hankinta Marraskuussa 2005 Citycon sopi Suur-Göteborgin alueella Ruotsissa sijaitsevan Lindomen liikekeskuksen hankkimisesta. Kauppa toteutui Kiinteistön velaton kauppahinta oli 74,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 7,8 miljoonaa euroa), ja kohteen nettotuotto kauppahinnalle oli kaupantekohetkellä noin 7,3 prosenttia. Liikekeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala on m 2. Lindomen liikekeskus on lähialueita palveleva liikekeskus, joka sijaitsee noin 15 km Göteborgin keskustasta etelään suositulla, nopeasti kasvavalla Lindomen asutusalueella Mölndalin kunnassa. 17

18 Hervannan liikekeskuksen laajentaminen ja kunnostaminen Vuonna 2005 Citycon aloitti tärkeän kehityshankkeen, johon kuuluu Tampereella sijaitsevan Hervannan kauppakeskuksen laajentaminen ja kunnostaminen. Laajennusosan kokonaispinta-ala on m 2. Hervannan Liikekeskus Oy, josta Cityconin omistusosuus on nyt 75 prosenttia, omistaa liikekeskuksen, josta tulee uuden kauppakeskuksen osa. Laajennetun kauppakeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala tulee olemaan noin m 2. Laajennusosa pyritään avaamaan yleisölle loppukeväällä Kokonaisuudessaan uusi kauppakeskus on valmis joulumarkkinoille Valmistumisensa jälkeen uusi kauppakeskus palvelee noin lähialueen asukasta sekä lähialueiden toimistoissa työskenteleviä ihmisiä. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan 25,3 miljoonaa euroa, ja kauppakeskuksen nettotuoton arvioidaan ylittävän 8 prosenttia. Muut vuoden 2005 tilikauden jälkeiset tapahtumat Cityconin varsinainen yhtiökokous pidettiin Vuoden 2006 yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti vuoden 2005 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osinko maksettiin Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin diplomi-insinööri Gideon Bolotowsky, 58. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevaa 9 :ää siten, että Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi tilintarkastajien määrän muuttumisesta aiheutuvat teknisluonteiset muutokset yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 :iin. Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Korpelainen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä enintään eurolla antamalla Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään uutta osaketta. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mennessä yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä enintään eurolla antamalla enintään uutta osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Cityconin hallitus päätti merkintäetuoikeusannista, jossa nykyisille yhtiön osakkeenomistajille tarjotaan enintään uutta Yhtiön osaketta. Merkintäetuoikeusanti järjestetään Yhtiön kasvustrategian vaatiman rahoituksen turvaamiseksi ja vahvan taseen säilyttämiseksi. Annilla kerättävien varojen arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Tulevaisuudennäkymät vuodelle 2006 Citycon arvioi liiketilojensa kysynnän, käyttöasteen ja vuokratason pysyvän edelleen vakaina pääkaupunkiseudulla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kiristyvässä kilpailuympäristössä Yhtiö hakee edelleen mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa. Myönteisten markkinanäkymien ja vuoden 2005 aikana toteutettujen hankintojen ja laajennushankkeiden ansiosta Citycon odottaa liiketoimintansa ja operatiivisen tuloksensa kasvavan vuonna Kysyntää, käyttöastetta, Yhtiön kiinteistöjen vuokratuloja sekä kilpailutilannetta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin sekä saatavilla oleviin ennusteisiin ja arvioihin koskien yleistä taloudellista kehitystä Yhtiön maantieteellisillä painopistealueilla. Vaikka Yhtiön johdon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat vaikuttavat näihin lausumiin, niiden vaikutusta vähentää se, että Yhtiön vuokrasopimukset on tyypillisesti sidottu elinkustannusindeksin muutoksiin (kuitenkin siten, ettei elinkustannusindeksin lasku vaikuta vuokriin alentavasti). Yhtiön arvio liiketoiminnan ja operatiivisen tuloksen kasvusta perustuu pääosin vuoden 2005 jälkipuoliskolla toteutuneisiin merkittäviin hankintoihin, joiden yhteenlasketun vuokrattavan pinta-alan ja arvioidun nettovuokratuoton perusteella Yhtiön johto arvioi liiketoiminnan ja 18

19 operatiivisen tuloksen kasvavan vuoteen 2005 verrattuna. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tulevaisuudennäkymiin ei tältä osin sisälly merkittäviä, Yhtiön johdon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia seikkoja. Investoinnit ja myynnit Joulukuu Åkermyntanin, Kallhällin ja Fruängenin liikekeskusten hankinta Citycon osti syyskuussa 2005 solmitulla sopimuksella Suur-Tukholman alueella Ruotsissa sijaitsevat Åkermyntanin, Kallhällin ja Fruängenin liikekeskukset. Kauppa toteutui Kiinteistöjen velaton kauppahinta oli 256,3 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 27,6 miljoonaa euroa) ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 7,7 prosenttia. Liikekeskusten yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on m 2. Kiinteistöt ovat vakiintuneita lähialueita palvelevia liikekeskuksia, joiden ankkurivuokralaisina on supermarketteja. Marraskuu Rovaniemen Sampokeskuksen omistusosuuden lisääminen Cityconista tuli marraskuussa 2005 Rovaniemen Sampokeskuksen ainoa omistaja Cityconin ostettua keskuksen vuokrattavasta kokonaispinta-alasta 14 prosentin loppuosuuden. Velaton kauppahinta oli 2,1 miljoonaa euroa. Kohteen ostohetken nettotuottoprosentti kauppahinnalle oli 8,1 prosenttia varainsiirtovero mukaan lukien. Rovaniemen ydinkeskustassa sijaitseva Sampokeskus on alueensa merkittävin kauppakeskus. Syyskuu Omistusosuuden lisääminen Lahden Kauppakeskus Triossa Syyskuussa 2005 Citycon lisäsi omistustaan Lahden Trio-kauppakeskuksessa ostamalla 33,1 prosentin osuuden Kiinteistö Oy Lahden Trion osakkeista. Cityconin omistusosuus yhtiöstä on kaupan jälkeen 88,7 prosenttia. Kyseinen kiinteistöyhtiö omistaa Lahdessa sijaitsevan Kauppakeskus Trion. Kauppa toteutui Velaton kauppahinta oli 18,7 miljoonaa euroa ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 6,7 prosenttia. Kaupan myötä Yhtiön mahdollisuudet synergiaetujen saavuttamiseen ja kauppakeskuksen kehittämiseen paranevat. Kaupan seurauksena Cityconin vuokrattava pinta-ala Triossa kasvoi noin m 2 :llä noin m 2 :iin kauppakeskuksen vuokrattavan kokonaispinta-alan ollessa noin m 2. Heinäkuu Tallinnalaisen Rocca al Mare -kauppakeskuksen hankinta Citycon hankki heinäkuussa 2005 omistukseensa Tallinnassa sijaitsevan Rocca al Mare -kauppakeskuksen. Citycon osti myös viereisen maa-alueen, jonka alueelle kauppakeskusta on suunniteltu laajennettavan. Velaton kauppahinta oli 62,1 miljoonaa euroa ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 8,5 prosenttia lisämaa-alue pois lukien. Laajennukselle varatulla maa-alueella on rakennusoikeutta m 2. Citycon aloittaa laajennushankkeen heti, kun tarvittavat luvat on saatu. Toukokuu Lappeenrannan kauppakeskus IsoKristiinan omistusosuuden lisääminen Cityconista tuli toukokuussa 2005 kauppakeskus IsoKristiinan pääomistaja Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskuksen koko osakekannan oston myötä. Velaton kauppahinta oli 7,9 miljoonaa euroa ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli noin 8,3 prosenttia. Kaupan seurauksena Cityconin liiketilojen omistus IsoKristiinassa lisääntyi noin m 2 :llä m 2 :iin kauppakeskuksen kokonaispinta-alan ollessa noin m 2. Loppuosa tiloista koostuu lähinnä toimistotiloista. Heinäkuu Åkersbergan kauppakeskuksen hankinta Toukokuussa 2005 solmitun sopimuksen mukaisesti Citycon osti 75 prosenttia Armada Exploaterings AB:n (nykyisin Åkersberga Centrum AB) osakekannasta. Åkersberga Centrum AB omistaa Åkersbergan kauppakeskuksen Österåkerin kunnassa Tukholman koillispuolella. Kauppa toteutui Osakkeiden hankintahinta oli 79,1 miljoonaa Ruotsin kruunua (8,4 miljoonaa euroa). Kauppakeskukseen kuuluvien kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo oli noin 440 miljoonaa Ruotsin kruunua (47,4 miljoonaa euroa) ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 8,0 prosenttia. Åkersbergan kauppakeskus on tärkeä osa Österåkerin kuntakeskusta, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Tukholmasta. Citycon aikoo aloittaa Åkersbergan kauppakeskuksen kehittämisen laajentamalla sitä ja nykyaikaistamalla olemassa olevia tiloja. Katso Liiketoiminta Kiinteistöomaisuus ja liiketoiminta Kiinteistökehitys Harkinnassa olevat kehityshankkeet". 19

20 Helmikuu ja joulukuu Seinäjoen Torikeskus-kauppakeskuksen hankinta Helmikuussa 2004 Citycon hankki omistukseensa enemmistön Seinäjoen Torikeskuksesta. Torikeskuksen velaton kauppahinta oli 7,0 miljoonaa euroa ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 8,6 prosenttia. Joulukuussa 2004 Citycon lisäsi omistuksensa kauppakeskuksessa 100 prosenttiin. Loppuosan kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa. Seinäjoen Torikeskus on yksi Etelä-Pohjanmaan merkittävimmistä kauppakeskuksista. Sen vuokrattava kokonaispinta-ala on m 2. Joulukuu Koskikeskuksen ja Koskikaran kauppakeskusten hankinta Joulukuussa 2003 Citycon lisäsi omistustaan Tampereen Koskikeskuksen kauppakeskuksessa 27 prosentista 88 prosenttiin. Lisäksi Citycon hankki omistukseensa 55 prosenttia Valkeakoskella sijaitsevasta Koskikaran kauppakeskuksesta. Näiden kahden kiinteistön yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli 49,3 miljoonaa euroa ja kohteiden ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 7,9 prosenttia. Tampereen keskustassa sijaitseva Koskikeskus on Tampereen talousalueen monipuolisin kauppakeskus. Cityconin omistama vuokrattava kokonaispinta-ala Koskikeskuksesta lisääntyi m 2 :llä noin m 2 :iin. Cityconin omistama vuokrattava kokonaispinta-ala Koskikaran kauppakeskuksesta on m 2. Lokakuu Jyväskylän Forumin kauppakeskuksen hankinta Lokakuussa 2003 Citycon hankki omistukseensa Jyväskylän Forumin kauppakeskuksen. Velaton kauppahinta oli 28,3 miljoonaa euroa ja kohteen ostohetken nettotuotto kauppahinnalle oli 8,3 prosenttia. Jyväskylän Forum sijaitsee Jyväskylän keskustassa parhaimmalla liikepaikalla vilkkaan kävelykadun varrella. Kauppakeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala on m 2. Kehityshankkeet Citycon toteutti Porissa kauppakeskus IsoKarhun laajennushankkeen vuosina Laajennus vahvisti Cityconin johtavaa markkina-asemaa Porin markkina-alueella ja täydensi IsoKarhun palvelutarjontaa. Laajennuksen ansiosta vuokrattava pinta-ala kasvoi m 2 :llä ja Citycon teki 11 uutta vuokrasopimusta. Laajennushanke valmistui elokuussa Citycon toteutti myös Jyväskeskuksen kehityshankkeen vuosina Hanke lisäsi kauppakeskuksen houkuttelevuutta ja nosti ravintolapalvelujen tasoa. Vuokratulot nousivat välittömästi hankkeen päätyttyä. Laajennushanke valmistui toukokuussa Cityconin kokonaisinvestointi näihin kahteen hankkeeseen oli noin 12 miljoonaa euroa. Myynnit Kolmen viime vuoden aikana Citycon on luopunut eräistä omistuksista, jotka eivät kuulu sen ydinliiketoimintaan. Kaikki kiinteistöt ovat kuuluneet Marketit ja myymälät -ryhmän kiinteistöomistuksiin. Vuonna 2005 Citycon myi kolme kiinteistöomistusta, joiden kirjanpitoarvo oli yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 myytiin kolme kiinteistöä, joiden kirjanpitoarvo oli 0,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2003 kuusi kiinteistöä, joiden kirjanpitoarvo oli 2,1 miljoonaa euroa. IRFS-tilinpäätösstandardien käyttöönotto Citycon Oyj siirtyi raportoimaan taloudellisista tiedoistaan IFRS-tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti vuoden 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Yhtiö päätti keskeisimmistä valinnaisista IFRS:n mukaisista tilinpäätöksen laadintaperiaatteista vuonna Tällöin Citycon päätti soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa käyvän arvon mallia, jossa arvonmuutokset kirjataan Yhtiön tuloslaskelmaan (IAS 40). Suojausinstrumentteina käytettävät korkojohdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos sisällytetään omaan pääomaan (IAS 32 ja 39). Cityconin kesäkuussa 2005 liikkeelle laskema pääomalaina esitetään IFRS-standardien mukaisesti velkana (IAS 32 ja 39). Lisäksi IFRS-periaatteiden soveltaminen tilinpäätöksissä vaikuttaa laskennallisten verovelkojen ja - saatavien määriin (IAS 12) ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden esittämiseen tilinpäätöksessä (IAS 31). 20

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 14.9.2007 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena OMX Nordic

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Tämän tilinpäätöksen tiedot on tilintarkastettu. 1/2006 06.02.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2013 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Lisätiedot