Nro 463 TEOLLISUUDEN VESITILASTO Maire Repo Maria-Leena Hämälainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 463 TEOLLISUUDEN VESITILASTO Maire Repo Maria-Leena Hämälainen"

Transkriptio

1 Nro 463 TEOLLISUUDEN VESITILASTO 1991 Maire Repo Maria-Leena Hämälainen

2 ., 4 1

3 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUKSEN MONISTESARJA Nro 463 TEOLLISUUDEN VESITILASTO 1991 Maire Repo Maria-Leena Hamäläinen Vesi ja ympristöha11ims Helsinki 1993

4 e Tekijät ovat vastuussa julkaisun sisällöstä eikä siihen voida vedota vesi ja ympäristöhallituksen virallisena kannanottona. Julkaisua saa vesi ja ympäristöhallituksen teollisuustoimistosta ISBN ISSN Painopaikka: Vesi ja ympäristöhallituksen monistamo Helsinki 1993

5 3 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Vesi ja ympäristöhallitus Huhtikuu 1993 Tekijä(t) (toimielimastä: nimi, puheenjohtaja, sihteerij Maire Repo MariaLeena Hämäläinen Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Teollisuuden vesitilasto 1991 (Industrins vattenstatistik 1991) Julkaisun laji Toimeksiantaja Toimielimen aseftamispvm Tilasto Julkaisun osat Tiivistelmä Julkaisu sisältää pääasiassa vuosiraportointiin perustuvia teollisuuden ja kalankasvatuksen tarkkailuvelvollisten laitosten kuormitus, jätevesi, vedenkäyttö ja lietetietoja sekä niihin liittyviä kustannustietoja vuodelta 1991, teollisuudenaloittain, vesi ja ympäristöpiireittäin, lääneittäin ja vesistöalueittain jaoteltuina. Lisäksi on taulukon muodossa esitetty yhteenveto vesiensuojelun kustannuksista vuodesta 1925 lähtien. Graafisesti on esitetty päästöjen aikasarjoja sekä myönnetyt vesiensuoje]ulainat vuosina Kartoilla on esitetty suurimpien kuormittajien sijainti, massa ja paperiteollisuuden puhdistamot ja kuormitustietoja vuonna Asiasanat (avainsanat) Teollisuus, kalankasvatus, jätevesi, päästöt, vesiensuojelu, kustannukset, vedenhankinta, tilasto Muut tiedot Aikaisemmat teollisuuden vesitilastot: Vesihallitus, Tiedotus nrot 71, 18, 131, 158, 25 ja 224, Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja nrot 223 ja 45 Sarjan nimi ja numero ISBN ISSN Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja nro Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 59 Suomi Julkinen Jakaja Vesi ja ympäristöhallitus, teollisuustoimisto PL 25, 11 Helsinki, puhelin (9)69511 Kustantaja Vesi ja ympäristöhallitus PL 25, 11 Helsinki

6 4 PRESENTA TIONSBLAD Utgivare Vatten och miljöstyrelsen. Utgivningsdatum April 1993 Författare (uppgifter om organet: namn, ordförande, sekreterare) Maire Repo MariaLeena Hämäläinen Pubiikation (även den finska titein) Industrins vattenstatistik 1991 (Teollisuuden vesitilasto 1991) Typ av publikation Uppdragsgivare Datum för tiilsättandet av organet Statistik Publikationens delar Referat Pubiikationen innehåller uppgifter om utsläpp, avloppsvatten, vattenanvändning och slam år 1991 samt om härtill anknutna kostnader hos sådan industri och fiskodling, som är underkastad obligatorisk avloppsvattenkontroll. Uppgifterna, som baserar sig huvudsakligen på avgivna årsrapporter, ges per industrigren, per vatten och miljödistrikt, per Iän samt per vattendragsområde. Därtiil ges i tabellform ett sammandrag av vattenskyddets kostnader från och med år Grafiskt presenteras tidserier för utsläppen samt beviljade vattenskyddslån år Lokaliseringen av de största förorenare, avloppsreningsverken i mass och papperindustri samt utsläppsuppgifter år 1991 presenteras på kartor. Sakord (nycke!ord) Industri, fiskodling, avloppsvatten, utsläpp, vattenskydd, kostnader, vattenanskaffning, statistilc Ovriga uppgifter Tidigare vattenstatistik för industrin: Vattenstyrelsen, Rapport nr 71, 18, 131, 158, 25 och 224 Vatten och miljöstyrelsens duplikatserie nr 223 och 45 Seriens namn och nummer Vatten och miljöstyrelsens duplikatserie nr 463 ISBN ISSN Sidantal Språk 59 Finska Pris Sekretessgrad Offentlig Distribution Vatten och miljöstyrelsen, industribyrån PB 25, 11 Helsingfors, telefon (9) Färlag Vatten och miljöstyrelsen PB 25, 11 Helsingfors

7 5 SISÄLLYS ALKUSANAT. 7 OSA 1 KUVAT Kuva 1 Teollisuuden ja kalankasvatuksen jätevesien aiheuttama hapenkulutus ja ravinnepäästöt vuosina Kuva 2 Teollisuuden aiheuttamat metallipäästöt vuosina Kuva 3 Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna Biologinen hapennkulutus (BOD7) 13 Kuva 4 Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna Fosfori 14 Kuva 5 Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna Typpi 15 Kuva 6 Teollisuuden aiheuttamat ravinnepäästöt vuosina Kuva 7 Teollisuuden aiheuttamat elohopea ja lyijypäästöt vuosina Kuva 8 Massa ja paperiteollisuuden tuotanto ja jätevesimäärä vuosina Kuva 9 Massa ja paperiteollisuuden aiheuttamat jätevesipäästöt vuosina Kuva 1 Kemianteollisuuden aiheuttamat metallipäästöt vuosina Kuva 11 Kalankasvatuksen aiheuttamat ravinnepäästöt vuosina Kuva 12 Teollisuuden vesiensuojelulainat kokonaisrahoitusjäijestelmän mukaisesti vuosina ao. vuoden hintatasossa 22 Kuva 13 Selluteollisuuden sijainti vuonna Kuva 14 Paperi ja kartonkiteollisuuden sijainti vuonna Kuva 15 Muun vesistöjä kuormittavan teollisuuden sijainti vuonnal99l 25 Kuva 16 Massa ja paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamot vuonna Kuva 17 Kalankasvatuslaitosten sijainti vuonna Kuva 18 Kalankasvatuksen tuotanto (t/a) vuonna OSA 2 TAULUKOT 1 PÄÄSTÖT Taulukko 1.1 Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna Taulukko 1.2 Teollisuuden päästöt vesistöön vesi ja ympäristöpiireittäin vuonna Taulukko 1.3 Teollisuuden päästöt vesistöön lääneittäin vuonna Taulukko 1.4 Teollisuuden päästöt vesistöön vesistöalueittain vuonna Taulukko 1.5 Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset vuonna Taulukko 1.6 Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina (ml. Ahvenanmaan maakunta) 38 Taulukko 1.7 Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri ja sisävesialueella vuosina (ml. Ahvenanmaan maakunta) 38 2 LIETE Taulukko 2.1 Teollisuuden lietteen käsittely vuonna Taulukko 2.2 Teollisuuden lietteen sijoitus vuonna

8 3 TEOLLISUUDEN VEDENHANKINTA JA -KÄYrfÖ Taulukko 3.1 Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenotto vedenottopaikan mukaan vuonna Taulukko 3.2 Teollisuuden jakama vesirnäärä ja vettä jakavien toimipaikkojen lukumäärä vuonna Taulukko 3.3 Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenkäyttö vuonna TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUKUSTANNUKSET Taulukko 4.1 Teollisuuden investoinnit vesiensuojeluun vuosina ao. vuoden hintatasossa 48 Taulukko 4.2 Teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden käyttökustannukset vuosina ao. vuoden hintatasossa 49 Taulukko 4.3 Teollisuuden jätevesien johtamiseen ja tarkkailuun sekä lietteenkäsittelyyn liittyvät käyttökustannukset vuonna Taulukko 4.4 Vesi ja jätevesimaksut vuonna Taulukko 4.5 Vesioikeuden määräämät vesiensuojelumaksut ilman indeksikorotusta ja kompensaatiotoimenpiteet vuonna Taulukko 4.6 Teollisuuden ja kalankasvatuksen vesiensuojelumaksukertymät (VYH) vuonna TEOLLISUUDEN VEDENHANKINTAKUSTANNUKSET Taulukko 5.1 Investoinnit vedenhankintaan vuonna Taulukko 5.2 Investoinnit vedenkäsittelyyn vuonna Taulukko 5.3 Vedenhankinnan käyttökustannukset vuonna Taulukko 5.4 Vedenkäsittelyn käyttökustannukset vuonna

9 ALKUSANAT 7 Teollisuuden vesitilasto vuosilta on julkaistu vesihallituksen tiedotussar jassa (nrot 71, 1$, 131, 15$, 25 ja 224). Vuosien ja vesitilasto on julkaistu vesi ja ympäristöhallituksen monistesarjassa nrot 223 ja 45. Vuoden 1991 aineisto on pääosin koottu teollisuuden ja kalankasvatuksen vesien suojelurekisteristä sekä kustannusrekisteristä. Kuormitustiedot rekisteriin tallennetaan tarkkailuvelvollisten laitosten tekemien jakso tai vuosiraporttien perusteella. Rekiste riä on rakennettu vuodesta 1984 lähtien ja kehitys ja parannustyö jatkuu edelleen. Uusimpaan versioon on osalta teollisuuslaitoksia tallennettu tietoja vuodesta 1984 lähtien. Teollisuuden vesiensuojelurekisteriin kuuluvat laitokset, joilla on vesioikeuden, vesi ja ympäristöhallituksen tai vesi ja ympäristöpiirin asettama tarkkailuvelvoite. Kunnan viemäriin liittynyt teollisuus ei ole rekisterissä mukana. Vesistöjä kuormittavia teollisuuslaitoksia oli v mukana 274 kpl ja kalankasvatuslaitoksia 49 kpl. Vuosien teollisuuden vesitilasto sisälsi myös kunnan viemäriin liittyneen teollisuuden. Vuoden 1982 tilastossa nämä näkyvät eriteltyinä. Vuoden 1982 jälkeen viemäriverkoston laajentaminen ja liittymisaktiviteetti on edelleen jatkunut ja 198 luvulla erityisesti elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus ja nahkateollisuus ovat liittymisen takia siirtyneet kuntien valvontaan. Muutos näkyy selvästi myös teollisuu den vesitilastossa esimerkiksi kuormituksen pienenemisenä. Rekistereistä kerättävien tietojen perusteella on tehty yhteenvetoja toimialoittain, vesi ja ympäristöpiireittäin, lääneittäin ja vesistölueittain. Vesistöaluejako merialueilta oli vielä kesken. Kuormitustietojen esittämisessä käytettiin merialueen numerointia 9195 ja sitä vastaavan rannikkoalueen numerointia 8184, jotka on merkitty taulukon liitteenä olevaan vesistöaluekarttaan. Massa ja paperiteollisuuden lisäksi tiedot lietteen määrästä ja lietteen käsittelystä on ilmoittanut 6 % muun teollisuuden laitoksista. Teollisuuden vesiensuojelurekisteri on osa vesi ja ympäristöhallituksen ympäristö tietojärjetelmää, jonka ulkopuolistenkin käytössä olevaan palveluosaan vesiensuojelu rekisterin tiedoista siirretään kuormitus, vedenotto ja vedenkäyttötietoja.

10

11 OSAI KUVAT

12

13 Biakemuillinen hipenkuiutus Lf) ( f-- cl ) Ii cl cl CD CD cl cl CD CD ) ) ) ) ) ) ) ) ) C3) ) EI Metsäteollisuus L Muu teollisuus ] Kokonusfostori o c j - cl CD cl ) ) ) (fl ( t CD cl CD 1 CD ) CD CD ) ) ) ) ) J ) ) ) ) LI Metsäteollisuus Muu teollisuus Kalankasvatus ii Kokonistyppi Kuva 1. Teollisuuden ja kalankasvatuksen jätevesien aiheuttama hapenkulutus ja ravinnepäästät vuosina Ii o c.i ( t-. cl ) ( ( ( ( ( ( CD ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Vuosi Li Metsäteollisuus Muu teollisuus Kalänkasvatus

14 EI EIohope Kadmium.2 1 (3 In ( ( c3 cl ( ( ( cl ( ( cl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Vuosi EI Kromi Nikkeli Kupari Sinkki 5 ( (\i (fl ( ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Vuosi Kuva 2. Teollisuuden aiheuttamat metallipäästät vuosina

15 13 Yli 8 t 6 8 t /o 4 6 / 2 4 t /o 2 2 t/a Alle 2 fia 5 lodkr,, Yp&istotetokeskus Cd Toisdn no,ekt& Kuva 3. Teollisuuden päästät vesistään vuonna Biologinen hapenkulutus (BOD7).

16 14 * YI /a t /a t /a t/a t/a AUe 1. t /a 5 1 kn 1& To6s,.,&n Kuva 4. Teollisuuden päästät vesistään vuonna Fosfor!.

17 D V) CJ C\J Q). o o : Ci) (1) 1

18 16 9 TEOLL SUUDEN FOSEOP PHO5PHCUS SCHACE PÄÄ STöT VESI STÖÖN CQQH NDU5TPY 8 T / \ \ / / / / 7 / \ \ KOKO TEOLL TOTAL A 3 T MASSA- JA PAPERtEOLL PULPAND PAPER 2 ± leo KEMU.N TEOLL CHEMICAL INDUSTRY VUOSj year TEOLL 1 SUUDEN TYPP 1 PÄÄSTÖT NiTROGEN flscharfle FROM!NDUSTRY VES STööN 7 - F)5 6 T / A \ / / KOKO TEOLL TOTAL MASSA- JA PAPERtEOLL PUU AND PAPER KEMIAN TEOLL CHEMICÅL INDUSTRY VuOsia yeat Ku (. Teollisuud?s aiheuttamat ravinnpäfstät vuosina

19 1 17 TEOLLJSUUDEN ELOHOPEAPÄÄSTÖTVESISTÖÖN MERCURY DISCHARGE FROM INDUSIRY n.11 T.1.9 A \ KOKO TOTAL KEMIAN CHEMICAL INDUSTRY TEOLL TEOLL 1 1 I VUOSI YEAP TEOLLISUUDEN LYIJYPÄÄSTöT VESISTööN LEAD DISCHARGE FROM INDUSTRY A N \ \ / / / / / / KOKO TOTAL TEOLL 2. J i KEMIAN CF{EMICAL INDUSTRY TEOLL. VUOSL year Kuva 7. Teollisuuden aiheuttamat elohopea- ja lyijypäästät vuosina

20 - vuosi, MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN TUOTANTO ::::: PRODUCTION OF PULP AND PAPER MILLS 5 N Sd- 4 T. / 3 -- A /.. Kraft Kartonki Board 1 Sollitti q Q cl IllIlIlillI... Sulphttc ? vuosi, yeat G MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN EFFLUENTS FROM PULP AND PAPER JÄTEVEDET Ml LLS (M3) ? yeat Kuva 8. Massa ja paperiteollisuuden tuotanto ja jätevesimäärä vuosina

21 4 9 1ASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT 5 DISCHARGE FROM PULP AND PAPER MILLS 45 COOct 35 r / A \, i YUOSL yet MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN 5 DISCHARGE FROM PULP AND PAPER M PÄÄSTöT 1 LLS T 3 / 25 A 2 NITROGEN FOSFOIU PHOSPHORUS II O vuosia yet Kuva 9. Massa ja paperiteollisuuden aiheuttamat jätevesipäästät vuosina

22 2 KEMIANTEOLLISuuDEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN 22 SCHARGE FPOM CHEMICAL INOUSTRY SINXKi Zn T / A KROMI Cr , NIKKEU Ni c.-. KUI ARI Cu vuosi, yeac Kuva 1. Kemianteollisuuden aiheuttamat metallipäästät vuosina

23 KALANKASVATUKSEN RAV TYPPI (N VUOSINA NNEKUORMI TUS 1 B T 11 A vuos 1 KALANKASVATUKSEN IAV(NNEKUORMITU5 26 FOSEORI (P) VUOSINA T 14 / A VUOS 1 Kuva 77. Kalankasvatuksen aiheuttamat ravinnepäästät vuosina

24 Q4 II I fl 2 niilj.rnk LAINOITETUT INVESTOINNIT VIENTIMAKSULAINANAT 15 KORKOTUKILAINAT (JA PSPN PIENLAINAT ) MB OSAKEPANKIN LAINAT Efi MAKSETTU KORKOTUKI Kuva 12. Teollisuuden vesiensuojelulainat kokonaisrahoitusjärjestelmän mukaisesti vuosina ao. vuoden hintatasossa.

25 23 Scttuteht-aaj O < > 5 inte9caath t/a t/u /a A muu kemo[[jnen tai puotikemattinen massa CIMP b Kuva 13. Selluteollisuuden sijainti vuonna 1991.

26 24 Paperi-ja kartonkit-ehtaat O EI <1 t/a 1-3 t/q 3-5 t/a >5 t/a integcagti ftutjng Ko Kuva 14. Paperija kartonkiteollisuuden sijainti vuonna 7991.

27 25 O Kuitu tevyteottisuus L Kajvos Lunnotteteo(tisju5 O Ötjynjai.ost-amo S Muu kemjoneot[jsuus. Ä Met-ttj teollisuus Ø Elintorvjket-eottjsuus Kuva 15. Muun vesistäjä kuormittavan teollisuuden sijainti vuonna 7997.

28 26 O Aktiivj[jeteLujtos o Aktjjvi[jete[ojtos (rakentel[(g) I[mostj [ammjkko Anoerobinen puhd istomo Ä KemQ[[jnen/mekQQfljflen puh cl s himo x Kunnon puhdjstqmo (No Kuva 16. Massa ja paperiteollisuuden jätevedenpuhdistamot vuonna 1991.

29 27 * laitosta 3 4 laitosta 5 9 laitosta 119 laitosta yli 19 laitosta...-- Kuva 17. Kalankasvatuslaitosten suainti vuonna 1997.

30 28 1 o Kuva 78. Kalankasvatuksen tuotanto (iva) vuonna 7991.

31 OSA II TAULUKOT Päästöt Liete Teollisuuden vedenhankinta ja -käyttö Teollisuuden vesiensuojelukustannukset Teollisuuden vedenhankintakustannukset

32

33 1 PÄÄSTÖT 31

34 TAULUKKO 1.1 TEOLLISUUDEN PAASTÖT VESISTÖÖN VUONNA 1991 t/a Teollisuudenala Kunto- BOD7 CODr Ntt öljy e Ti V Cr Fe Mi Co Cu Zn As Cd Sb Iig 95 CM F aine noli Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus öljy ja petrokemianteollisuus ,3 1,1 Lannoiteteollisuus ,1,2,1,,2,6. 59 Muu kemian teollisuus , ,6 86,8,,13 1.8,16 1. Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus , Malmikaivostoiminta , ,2., Metallien valmistus , , , Metallituoteteollisuus ,2,.1 Tekstiiliteollisuus , Nahka- ja turkisteollisuus (1) 3.2 Maidon ja lihanjalostus (3) 2 16 Muu jatk.toim. elintarviketeollisuus Kausiluont. elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset ,8, 3,,,,.,, Yhteensä ,6 2.8, , Kalankasvatus (2428) Yhdyskunnat tieto puuttuu arvio

35 TAULUKKO 1.2 TEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITrÄIN VUONNA 1991 tja Vesi ja ympäristöpiiri Kunto 5D7 COD P1 N,, Öljy Fenoli Cr fe Ni Co Cu Zn As Cd Hg Pb F aine f-ielsingin vesi ja ymp.pifri ,4,8, 21,,,,,,2 Turun vesi ja ymp.piiri $ 37 4,8,6 18, ,3 1,6 6,8 71,9 2,3,45,27 2, 35 Tampereen vesi ja ymp.piiri ,,8 2,2, 2,2, Kymen vesi ja ymp.piiri ,1, Mikkelin vesi ja ymp.piiri ,, Kuopion vesi ja ymp.piiri ,1,,,2 8 PohjoisKarjalan vesi ja ymp.piiri , 1 1,1,2 Vaasan vesi ja ymp.piiri , 1,,,,,,, KeskiSuomen vesi ja ymp.pifri , 1,1 Kokkolan vesi ja ymp.piiri 144 $ , 15 11,1 4,8,6 4,6,,45,9, 37 Oulun vesi ja ymp.pifri ,7 1,2 $1, 6,3,9 Kainuun vesi ja ymp.piiri ,,2,,,1, Lapin vesi ja ymp.piiri ,1 1,8 12 1,1,3 1 Yhteensä ,4 22, ,2 6,4 7,4 13,4 2,8,1,45 2,2 9 CA)

36 TAULUKKO 1.3 TEOLLISUUDEN PAASTÖT VESISTÖÖN LAANIITTÄIN VUONNA 1991 t/a Läänit Kunto BOD7 COD( P,, N Öljy Fenoli Cr fe Ni Co Cu Zn As Cd Hg Pb F aine Uudenmaan lääni ,8,8, 17,,,4,46,2 Turun ja Porin lääni ,7,6 18, ,5 1,6 6,8 71,9 2,3,45,27 2, 35 Hämeen lääni ,5,,8,, 2,2 6 Kymen lääni ,1, Mikkelin lääni ,, PohjoisKaijalan lääni , 1 1,1,2 Kuopion lääni ,1,,,2 8 KeskiSuomen lääni , 1,1 Vaasan lääni , ,1 4,8,3 2,8,,33,7, 37 Oulun lääni ,7 1,2 91,2,4 8,1,1,12,11, Lapin lääni ,1 1,8 12 1,1,3 1 Ahvenanmaan maakunta Yhteensä ,4 22, ,2 6,4 7,5 13,8 2,8,1,45 2,2 9

37 (-n CÅ) VUONNA 1991 TAULUKKO 1.4 TEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN VESISTÖÄLUEITTÄIN (Liitteenä kartta: Suomen vesistöalueet) t/a Vesistöalue Kunto 87 CODCr Ntot Öljy Fe- Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd Hg Pb f aine noli 3 Hiitolanjoki Vuoksi , ,4 8 6 Hounijoki Kymijoki , 1.,1. 16 Koskenkylänjoki Vantaa Siuntionjoki Karjaanjoki Kiskonjoki-Perniönjoki. 25 Uskelanjoki ,1.,9. 28 Aurajoki,. 1 3 Mynäjoki 33 Lapinjoki. 34 Eurajoki Kokomäenjoki , , Karvianjoki Lapväärtinjoki Kyrönjoki 44 Lapuanjoki Ähtävänjoki Perhonjoki Lestijoki Kalajoki 54 Pyhäjoki ,13,2. 57 Siikajoki Oulujoki Kemijoki Tornionjoki- 1 1 Muonionj oki 74 Vienan Kemin 1 3 latvavesistöalue 91 Suomenlahti ,9, , Saaristomeri (82 rannikko, ,3. 11.,1, A?hvenanmaa) 94 Selkämeri (83 rannikko) , , , Perämeri (84 rannikko) , Yhteensä , , ,8.1,45 2,1 9

38 36 95(84) 94 (83) 92(82,82A) 91(81) YTK 1992 Liite taulukkoon 1.4 Suomen pää vesistäalueet.

39 37 TAULUKKO 1.5 JÄTEVESIÄ VESISTÖÖN JOHTANEET TARKKAILUVELVOLLISET LAITOKSET VUONNA 1991 Toimiala Tarkkailu Laitoksia velvoite Tarkkailuvelvoitteen peruste kpl kpl Massa ja paperiteotilsuus Vesioikeuden päätös Mekaaninen metsäteollisuus Vesioikeuden päätös 14 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 6 Muu tarkastuslausunto 4 24 Oljy ja petrokemianteollisuus Vesioikeuden päätös 5 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 5 1 Lannoiteteollisuus Vesioikeuden päätös 5 5 Muu kemian teollisuus Vesioikeuden päätös 16 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto $ 24 Kivenlouhinta ja kivennäisteoltisuus Vesioikeuden päätös 14 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 6 Muu tarkastuslausunto 1 21 Malmikaivostoiminta Vesioikeuden päätös 8 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 3 Muu tarkastuslausunto 1 12 Metallien valmistus Vesioikeuden päätös 9 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 2 11 Metallituoteteollisuus Vesioikeuden päätös 19 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto Tekstiiliteollisuus Vesioikeuden päätös 4 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 4 8 Nahka ja turkisteollisuus Vesioikeuden päätös 4 Muu tarkastuslausunto 1 5 Maidon ja lihanjalostus Vesioikeuden päätös 1 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 2 12 Muu jatkuva toiminen elintarviketeollisuus Vesioikeuden päätös 3 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 4 7 Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Vesioikeuden päätös 2 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 5 Muu tarkastuslausunto 2 27 Erilliset voimalaitokset Vesioikeuden päätös 18 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 9 27 Yhteensä, josta 279 Vesioikeuden päätös 198 Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 72 Muu tarkastuslausunto 9

40 38 TAULUKKO 1.6 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA RAVINNEKUORMITUS VUOSINA (ML. AHVENANMAAN MAAKUNTA) Vuosi Tuotanto Fosfori Typpi kuormitus kuormitus t/a t/a t/a TAULUKKO 1.7 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA LUKUMAARÄ MERI- JA SISÄVESIALUEELLA VUOSINA (ML. AHVENANMAAN MAAKUNTA) Vuosi Tuotanto Tuotanto Merivesi Sisävesi merialueella sisävesi laitokset laitokset alueella t/a t/a kpl kpl

41 2 LIETE 39

42 4 : 4-4)) 4)) ( - (4 ( 3 ( 3 (4 44 m cl.-4 ( - 4 ( 3 r- ( 3 (4 (4 ( 3 (4) ) ( 4 4)) 44 4., (4 (4.-4 ( 3 (4 44 (4 r 4 cl -4) 4.) 4, 4. ( (4 ( 1 4, 4-- o 4, -4 4., 4., cl 4 4) 4) ) (4. -4 cl (4) (4- cl,1 cl cl 4-- ( 3 (4 ( (4-4, ( 3 44 ( 1 cl ( ( 3 cl -4 ( cl 43 cl (4- -4 C ) (4) 44 ( 3 4.) cl ( 3-4 ( 4 ( 3 ( 3 (4- ( cl cl cl -4 (4 ( ) ( ) 4-, 4) 4-4 -I 44 cl ( 3 4 cl t 4.) (4 ( (4- (4- -1 (4 ( 3 ( ( ) (4 (4 cl 44 4 cl 4, cl cl -4 c (4-4.) ( ( 3 ( cl 4., 4. 1 cl -4 4.) cl (4- ( 3 :4) l) :4) 4-, 4- cl -4 cl 44 14) (4 cl -4 (4 ( 4-4 (4- (4 I 4.1 (4) cl 4-- (4-4)) -4 cl cl 4 (4) -4 r 4, ( cl (4 -I H ) 4) -4-4 rq 4, 4 cl ( 3 cl cl cl 4 ( 3 (4.) 4O 4(4 ( - ( 3 ( 3 44 cl (4 (4 I m , ) ) 44 o ) ) 4) o o : 4) 4)., ) ) 4) 4444 > 4 -d 4) 4) ) 4).4): ) -4-4 :4) 4) 44 4) 1. 4).S 4) 44 4). 33 4) ) 4 4 4) ). 4) 4 4..,4 4) ) 4-4., 33 d (4 4) 44 4) 4 4.4) 4) 4) 4 ) 44 : 4 4-, 4) > -4 4) O ).-I 4) ) ).) 4) 4)) ) 4-4) a) 4) ) 4) cl 4., ) 4) 4) 4) ) ) 44 4) 4) ) 44 ( ) Ii 44.4).. ( ) 4)., ) 44 4) ) ) d 4) ) 4) 4) ) 44-4 d , ) 4 4) 4).4) ). -4,.4 4) 4) Ii ) 4) 4) 4) 4. XX)-. XXX 4)) :4) 4 4) 4)

43 ) : : ) Ui 43 Ui ( ,.w 1434) : t.) -, ) ) 14) (4) Ui r r 4,-1 N 4.) 4.) 4.4 t ) 4.) ) ( io ) ) 4.) ) 4 1 Ui ) > : ) , 1 r t x : > 4) > Ui 4.) 1 ) ( 3 43 Ui 1 ( Ui ( ) ) ) ( ) Ui Ui 4 ) Ui ) 43 Ui -4 1 Ui c (1) : 43 4-, >4 :.1. >1 4-, : >1 4) ) o t- Ui ( 3 4-) 1 4 Ui ) (4) Ui , Ui Ui 4.) 4) 4),4 : 43 ))43 >. : ) 4-. 4) 4) ) o 43 4)..-4 4) : -, ) > : ) 43 4, ) >. 4.S, > :.-3 E ). 4) > , o 4 > ) , , o 43 -d ) 43.&. 43 4) > 4 > ) , , o o ) Z X 3.1. : 4 4) 4)

44 4

45 43 3 TEOLLISUUDEN VEDENHANMNTA JA -KÄYTTÖ

46 TAULUKKO 3.1 JÄTEVESIAÅN TARKKAILEVAN TEOLLISUUDEN VEDENOTTO VEDENOTTOPAIKAN MUKAAN VUONNA m3 Teollisuudenala Pohja Meri Järvi Joki Teko Kunnan Yhteensä veden allas tai vastaava ottamo vesilaitos Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta 34 Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus Nahkaja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus 54 Muu jatkuvatoim. elintarviketeollisuus Kausiluont. elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä Koskee vain yrityksiä, joille asetettu tarkkailuvelvoite vesiollceuden päätöksellä tai ennakkoilmoituslausunnolla

47 Ui TAULUKKO 3.2 TEOLLISUUDEN JAKAMÄ VESIMÄÄRÄ JA VETTÄ JAKÄVIEN TOIMIPAIKKOJEN UKU VUONNA 1991 Toimiala Kotitalouksille Toiselle yritykselle 1 m3/a kpl 1 m3/a kpl Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteoli Malmikaivostoiminta Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus 6 2 Nahka ja turkisteollisuus 2 1 Maidon ja lihanjalostus 1$ Muu jatkuvatoim. elintarviket Kausiluontoinen elintarviket Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä

48 TAULUKKO 3.3 JÄTEVESIAÄN TARKKAILEVAN TEOLLISUUDEN VEDENKÄYrTÖ VUONNA m3 Toimiala Jäälidytys Prosessi Voimalaitos, Sosiaali Muu Yhteensä lämpökeskus, tilat vesilaitos Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoim. elintarviketeollisuus Kausil. elintarviketeollisuus Erilliset voimalajtokset Teollisuus yhteensä

49 47 4 TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELU KUSTANNUKSET

50 213 TAULUKKO 4.1 TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VESIENSUOJELUUN VUOSINA AO. VUODEN HINTATASOSSA 48 Toimiala 1 mk Massa ja paperiteollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Mekaaninen metsäteollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Oljy petrokemian teollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Lannoiteteollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Muu kemian teollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Kivenlouhinta ja kivennäist. Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Mainiikaivostoiminta Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Metallien valmistus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Metaliltuoteteollisuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Tekstiillteolilsuus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Nahka ja turkisteollisuus Sisäiset toimenpiteet 1 Puhdistamot ja viemärit Maidon ja lihanjalostus Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Muu jatkuvatoim. elintarviket. Sisäiset toimenpiteet Puhdistarnot ja viemärit Kausiluontoinen elintarviket. Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit Erilliset voimalaitokset Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit ja TEOLLISUUS YHTEENSÄ Sisäiset toimenpiteet Puhdistamot ja viemärit

51 TAULUKKO 4.2 TEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN KÄYHÖKUSTANNUKSET VUOSINA AO. VUODEN HINTATASOSSA Toimiala 1 mk Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus $ 324$ Lannoiteteollisuus Muu kemianteotiisuus $ Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus $ Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoim. elintarviketeollisuus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus $ Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä X) Luku korjattu (Edellinen julkaisu nro 45 s. 57)

52 TAULUKKO 4.3 TEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN JA TARKKAILUUN SEKÄ LIETEEENKÄSflTELYYN LIITFYVÄT KÄYTfÖKUSTANNUKSET VUONNA mk Toimiala Jäteveden Lietteen Jäteveden Vesistö Tutkimus Muu Yhteensä käsittely käsittely tarkkailu tarkkailu ja kehitys työ Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus $ Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus $ Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta $ 7499 Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus $ Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä ui

53 Cii TAULUKKO 4.4 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT VUONNA mk Toimiala Maksetut Toiselta Maksetut Toiselta vesi perityt jätevesi perityt maksut vesimaksut maksut jätevesimaksut Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus 1359 Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus $ 412 Malmikaivostoiminta $ Metallien valmistus 273 Metallituoteteollisuus $ Tekstiiliteollisuus Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus 267 Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä

54 TAULUKKO 4.5 VESIOIKEUDEN MAARAAMÄT VESIENSUOJELUMÄKSUT ILMAN INDEKSIKOROTUSTA JA KOMPENSAATIO TOIMENPITEET VUONNA 1991 Vesiensuojelumaksut Kompensaatiotoimenpiteet VYH:lle MMM:lle Kalaistutukset Toimiala 1 mk 1 mk 1 mk Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 14 Malmikaivostoiminta Metallien valmistus 71 Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 5 48 Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 82 Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä Kalankasvatus 177 7

55 TAULUKKO 4.6 TEOLLISUUDEN JA KALANKASVATUKSEN VESIENSUOJELU MAKSUKERTYMÄT (VYH) VUONNA Teollisuus Peritty vesien Vesi ja ympäristöpiiri suojelumaksu 1 mk Helsingin vesi ja ympäristöpiiri 166 Turun vesi ja ympäristöpiiri 214 Tampereen vesi ja ympäristöpiiri 138 Kymen vesi ja ympäristöpiiri 259 Mikkelin vesi ja ympäristöpiiri Kuopion vesi ja ympäristöpiiri 63 PohjoisKarjalan vesi ja ympäristöpiiri 2 Vaasan vesi ja ympäristöpiiri 36 KeskiSuomen vesi ja ympäristöpiiri 153 Kokkolan vesi ja ympäristöpiiri 79 Oulun vesi ja ympäristöpiiri 11 Kainuun vesi ja ympäristöpiiri 24 Lapin vesi ja ympäristöpiiri 13 Teollisuus yhteensä 1335 Kalankasvatus 186

56 \,

57 55 5 TEOLLISUUDEN VEDENHANMNTA KUSTANNUKSET

58 ui TAULUKKO 5.1 INVESTOINNIT VEDENHANKINTAAN VUONNA mk Toimiala Veden Putkistot Veden Liittymis Muu Yhteensä käsittely ja pump laatu maksu paamot tarkkailu toiselta Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus 2 Oljy ja petrokemianteollisuus $ Lannoiteteollisuus 9 Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 4 4 Malmikaivostoiminta 6 Metallien valmistus Metallituoteteollisuus 728 Tekstiiliteollisuus Nahka ja turkisteollisuus 7 7 Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoiminen elintarviketeoli Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä

59 1 TAULUKKO 5.2 INVESTOINNIT VEDENKÄSITrELYYN VUONNA mk Toimiala Desin Mekaa Kemial Adsorp Täys Muu Yhteensä fiointi minen unen tio suolan poisto $ Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus 978 Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus 9 Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta 35 Metallien valmistus Metallituoteteollisuus 7 Tekstiiliteollisuus Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lihanjalostus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus Teollisuus yhteensä

60 TAULUKKO 5.3 VEDENHANKllNAN KÄYTTÖKUSTANNUKSET VUONNA mk Toimiala Veden Putkistot Veden Muu Yhteensä käsittely ja pump laatu paamot tarkkailu Massa ja paperiteollisuus Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus $ 795 Nahka ja turkisteollisuus Maidon ja lilianjalostus Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus $ 691 Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä

61 (ii TAULUKKO 5.4 VEDENKÄSIrPELYN KÄYTTÖKUSTANNUKSET VUONNA mk Toimiala Desin Mekaa Aika Kemial Adsorp Täys Muu Yhteensä fiointi ninen lointi unen tio suolan poisto Massa ja paperiteoliisuus $ Mekaaninen metsäteollisuus Oljy ja petrokemianteollisuus Lannoiteteollisuus Muu kemianteollisuus $ 1728 Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus Malmikaivostoiminta Metallien valmistus Metallituoteteollisuus Tekstiiliteollisuus 6 Nahka ja turkisteollisuus 25 Maidon ja lihanjalostus Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus Kausiluontoinen elintarviketeollisuus Erilliset voimalaitokset Teollisuus yhteensä

62 1

63 1 1 -d iv

64

Nro 405 TEOLLISUUDEN VESITILÄSTO Maria-Leena Häm1inen Maire Repo

Nro 405 TEOLLISUUDEN VESITILÄSTO Maria-Leena Häm1inen Maire Repo Nro 45 TEOLLISUUDEN VESITILÄSTO 98999 MariaLeena Häminen Maire Repo OO VESI JA YMPÄRISTÖHALLITUKSEN MONISTESÄRJA Nro 45 TEOLLISUUDEN VESITILÄSTO 98999 MariaLeena Hämäläinen Maire Repo ; VQ 4 Vesi ja ymparistohallitus

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 29 Metsätilinpito 28 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin 48 prosenttia vuonna 28. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Hallavaaran jätekeskus 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella Kunnallinen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä 11.5.217 Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä SATAKUNNAN VESISTÖT Teija Kirkkala 6.. Yleistä Suomessa 87 888 yli aarin kokoista järveä km jokia Suomen järvissä vettä km Satakunnassa yli hehtaarin järviä noin yhteispinta-ala noin km SATAKUNNAN VESISTÖT

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Metsätilinpito 2009 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2009. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Hulevesitutkimusten katsaus 2016 Lepaa, 11.8.2016 Heini Postila, Tiina Leiviskä, Harshita Gogoi, Oulun yliopisto Esityksen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla

HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla HELCOMin uudet tavoitteet toteutumismahdollisuudet meillä ja muualla Seppo Knuuttila SYKE Kuva: Seppo Knuuttila HELCOM Baltic Sea Action Plan 2007 Tavoitteiden päivitys 10/2013 Tavoitteena Itämeren hyvä

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2016. Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna Riitta Savolainen ja Pentti Moilanen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2016. Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna Riitta Savolainen ja Pentti Moilanen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2016 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015 Riitta Savolainen ja Pentti Moilanen Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa

Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2009 Yhdyskuntien vesihuolto Pohjois-Savossa 2000-2007 Ritva Liukkonen ja Jarmo Siekkinen Pohjois-Savon ympäristökeskus POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho Pasi ivlk Valkama, Emmi imäkinen, Anne Ojala, Ojl Heli HliVht Vahtera, Kirsti tilhti Lahti, Kari irantakokko, tkkk Harri Vasander, Eero Nikinmaa & Outi Wahlroos

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristövastuun kyselystä 2008 1(8)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristövastuun kyselystä 2008 1(8) Yhteenveto ympäristövastuun kyselystä 2008 1(8) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2008 toteuttamasta ympäristövastuun kyselystä Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on koonnut vuodesta 2006 lähtien

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Liisa Maria Rautio Länsi-Suomen ympäristökeskus / Västra Finlands miljöcentral

Erityisasiantuntija Liisa Maria Rautio Länsi-Suomen ympäristökeskus / Västra Finlands miljöcentral Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutukset ja vesienhoidon toimenpideohjelmat Sura sulfatjordars effekter på vattendrag och vattenvårdens åtgärdsprogram Litorinameri (GTK) Happamat sulfaattimaat - seminaari

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Simojoki Kemijoki Kaakamajoki

Simojoki Kemijoki Kaakamajoki 3658 N:o 1303 Liite 1 VESIENHOITOALUEITA MÄÄRITTÄVÄT VESISTÖALUEET 1. Vuoksen vesienhoitoalue Jänisjoki Kiteenjoki Tohmajoki Hiitolanjoki Vuoksi Juustilanjoki Hounijoki Tervajoki Vilajoki Urpalanjoki Vaalimaanjoki

Lisätiedot

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen.

Lapin lääni. Oulun lääni. Itä-Suomen lääni. Länsi-Suomen lääni. Etelä-Suomen lääni. Ahvenanmaa. Vantaa. Espoo. Kauniainen. Koulun ympäristötieto 3 Karttakoe, koe 4 sivut 86 107 Oppilailla on esillä oppikirja. Suomen kartta on sivuilla 56 57. Nimi: pisteet: /24 Nähnyt: a. Nimeä Suomen läänit. b. Väritä kotiläänisi. Lapin lääni

Lisätiedot

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Metsätilinpito 2010 Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2010. Paperiin ja kartonkiin

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013 Riitta Savolainen ja Pentti Moilanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011 Riitta Savolainen, Pentti Moilanen ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010 Tekijät: Riitta Savolainen, Pentti Moilanen ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2011 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot