maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI SANKARIN SYYSKUU KAKSKERTAPÄIVÄT JA HIRVENSALO- PÄIVÄT KUVINA JA TUNNELMINA Helena Lindström pysyy omavaraisena Satavassa maininki 1

2 Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Se nyt vaan on tyhmää jaksaa liikaa! syyskuu 2011 Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet "#$%&'!()*+$**,++#!,-))!./0.#*$&-.&!1,!/2$..#*$&-.&!3&(#&4!5,.-,6%,7,!3,$((,!8+$#'!-#$'$#'!-$9 -&**#!1,!-$..#'!3&6&'!',,7)2)-.88'!7&$':!'$$'!6)8+,,.!-,+,';!'&#.!$6+$-$&:!18.(,!7,$-($3,.!(83,-.$!.0$.&:!87$-(#*#3,.!1,!(&/3&.!(8)*),:!6,22,-.,3,.!1,!.8)6),3,.4!<2($!8'!,6#22)(-#'!-&3/..&+&&!1,! 6/3&!'$$'4!"$#*#(&-!.#(#+$'#'!1,!-//!'8)-.,!,,+)**,!/*0-!,'.,,!#*&+&**#!-))'.,,!1,!.,2(8$.)-.,4! =)8-$.)6,'-$#'!()*)#--,!(2877,++#!8'!+)8.8).)').!6/3$'!>//-$-#'!78''$-.#*)'!+#*-(#$-$$'4!?)''$-.,++#!6/3$':!+$**8$'!8*#++#!>//-$-#-.$!3&-/'#$.&!1,!(2877,++#!8-,,!3,,.$,!+#$*.&!*#78,4! +/-!-,,..,,!+#''&!-,*,(,3,*,-.$!7$$*88'4!B''8-.)-!.,$!./0'!7,$'#$-.)-!.,$!7,((8.,6.$-))-!.))77,,3,.! +#$.&!.#(#+&&'!#'#++&'!.0$.&!()$'!8$(#,-.,,'!1,(-,$-$++#(,,'!1,!7$%#++&'!7&&**#!-#**,$'#'! +#$'$'($!))3)..,,4!C/.!()'!-/(-/!1,!,2($!8'!()''8**,!(&/''$-./'/.:!'$$'!7$%#.&&'6&'!-$*+&**&! 8+,,!1,!3,$((,!-#'!*&6$++&'!$6+$-#'!1,(-,+$-.,!1,!6,218$.#**,,'!2#'.8).)+$-#'!1,*8,!.,$.8,!18! -$**8$':!()'!-#'!.,23#!#$!8*#!,())..$4!",$'$'($,($'!.#6%&&'!7,*,).)+$-#'!7$*(#!-$*+&()*+,--,!18.#'! 1,.(,6,'!*)(#+$-.,!6/3&--&!1,!-#*(&&!*#7))..,3,--,!,-#''8--,444 D#)2,,3,**,!,)(#,+,**,!#3&$.&!,21#'!1,(-,+$-##'!.,218$*##!E,F-G'!7#26#4!5&/.#.&&'(0!.#$**&!-,9 H*/(&-.&!38$'.$,!(8(8!-//-(,)%#(-$I Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen LUETTAVAA tässä numerossa taitto Mainoskioski, Mia Honka 4 Katja Bacsón perheen arki 12 Minä satavalainen, kansikuva Sini Silván Helena Lindström paino Newprint Oy 8 Hirvensalopäivät Tervetuloa tutustumaan yksilöllisiin talo- ja mökkivaihtoehtoihimme. paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl Kakskertapäivät Partiokuulumisia Nyt myös pystytyspalvelu. Tule ja kysy lisää! jakelu Kotitaloudet ja yritykset Syyskuun tapahtumat Mitä kuuluu Marelle Hirvensalon, Kakskerran ja NÄYTTELYALUE: SAHANTIE 20, SALO (TIE 110) PUH. (02) Satavan alueella Heikki Sankarin syyskuun Satu Leppäsen terveiset kuulumiset Anniitun päiväkodista 2 maininki maininki 3

3 Kiireen keskellä vapaa-aika on kultaa Bacsójen viisilapsisessa perheessä riittää vipinää ja vilskettä moneen eri suuntaan, jolloin vanhempien aika on kortilla. Hirvensalon auttavainen yhteishenki saa kuitenkin perheeltä runsaasti kiitosta. Hiljattain 5 vuotta täyttänyt Daniela aloittaa syksyllä esikoulutaipaleensa. B,F-G1#'!7#26##-##'!())*)3,.!&$.$!!"#$":!$-&! %&'&(#&!-#(&!*,7-#.!)*+,#-.&*:!/0+'&*:!1"2 (&,,":!3&0+,,"!1,!4"(+&0"4!?/.0.!6,22,-.,3,.! 7&&,-$,--,!7$,'8'-8$..8,!1,!.,'--$,:!()'!.,,-!781,.! +))'!+),--,!-,*$J,'%/,:!.#''$-.&!1,!K8*L,4!M6%#--&! 7#26#!(&/!+/0-!)$+,--,!1,!*,-(#..#*#+,--,4 9!N,-.#'!()*1#..,+$-##'!#2$!6,22,-.)(9 -$$'!+#'##!,2(#',!6#*78-.$!'8$'!(/+9 +#'$-#'!.)'.$,4!O*#++#!+)$%#'!*,-.#'! 3,'6#+7$#'!(,'--,!(#6$..&'##.!3,2-$'! -/-.#+,,..$-#'!P()*1#.)-3#2(8-.8'Q:!18-9 -,!(,$(($!,)..,3,.!.8$-$,,'4!D$$.&!8'!.89 %#**,!-))2$!,7):!#'(&!(#(-$:!+$**&!+))**,! Päättyvä kesä tuo aina jotain uutta lasten koulunkäyntiin. Tänä syksynä perheen vanhin lapsi Cristofer aloittaa yläkoulun..,3,**,!-#'!38$-$!1&21#-.&&:!5,.1,!(#2.884 E,F-G.!+))..$3,.!A$23#'-,*88'!'8$'!RR!3)8..,!-$.9.#':!18**8$'!O*$3#2!8*$!3$#*&!-/'./+&..&4!A$23#'-,*8!,-)$',*)##',!-,,!7#26##*.&!7#*(($&!(#6)1,4! 9!?&+&!8'!#2$..&$'!3$$6./$-&!7,$((,!,-),4!A$)(,'! ()$'!+,,-#).),:!+)..,!()$.#'($'!(,)7)'($+,$-#9 +$--,4!?&&**&!8'!+/0-!.8%#**,!(8.8$-,!1,!/6.#$-0**$'#'!.)''#*+,:!18(,!(,'',..#*##!($3,-.$!,21#'!(#-(#**&:! 5,.1,!-,'884 KAKSIKIELISYYS NÄKYY ARJESSA JA KEITTIÖSSÄ E,F-G!8'!)'(,2$*,$'#'!-)()'$+$:!18(,!1)8'.,,!1))9 2#'-,!N#3#'.#'!7)8*#*.,4!5,.1,!7)6))!*,7-$**##'!-)89 +#,:!N#3#'.#!7)8*#-.,,'!3,$'!)'(,2$,4!M6.#$'#'!($#9 *$!(8.8',!8'!()$.#'($'!-)8+$4 9!<$',!3$$(8'*877)$-$'!7/2$++#!*,$..,+,,'!2)89 (,,!)'(,2$*,$-$..,$'4!S&$'3,-.8$'!()$'!D)8+#--,:! )'(,2$*,$-#--,! (#$..$0--&! 3,*+$-.#.,,'!,$',! -#(&!,*()9!#..&!7&&2)8(,4!D#!.8($!.,2(8$..,,!,$',!6$#+,'! #'#++&'!.#(#+$-.&:!18.#'!,2($7&$3$'&!-$$6#'!#$!1))2$! 8*#!,$(,,:!5,.1,!(#2.884 S#26##'!')82$++,$-.,!T,'$#*,,!*)())'8..,+,..,! *,7-#.!7)*,6.,3,.!($#*$(/*7//'!7,$.-$!(8.8',:!+/0-! (8)*)'!7#'($**&;!U2$-.8>#2:!O*$3#2:!=,'#--,!1,!"#*$--,! (&/3&.!(8)*),!#'K*,'.$7,$'8..#$-#**,!*)8(,**,4!5,$(#'! *$-&(-$!N#3#'.#!./0-(#'.#*##!VJ8!<(,%#+$--,!.).($9 +)-.#('$((8',4 9!"#$**&!(8.8',!($#*#.!2,18$..)3,.!-#'.&&'!3,$'!)'9 (,2$$'!1,!-)8+##'4!?8($!,-)++#!D)8+#--,:!*,-.#'! &$%$'($#*$!8'!-)8+$!1,!-))2$'!8-,!6#$%&'!(,3#2#$-.,,'! 8'!-)8+#'($#*$-$&:!18.#'!)'(,2$!#$!38$!8**,!,$3,'!'$$'! 3,63,',!-)8+#'!2$'',**,4!?,3,**,,'!+8*#++,.!38$9 3,.!()$.#'($'!.)(#,!.8$'#'!.8$-$,,':!5,.1,!786.$$4 KOTITÖISSÄ JOKAINEN KANTAA KORTENSA KEKOON 5,.1,!.#(##!*,7-$**##'!-#*3&(-$:!#..#$!(8.$!8*#!7#*(9 (&!68$.87,$((,4!B(&&'!(,.-8+,..,!E,F-G1#'!*,7-$-.,! 18(,$'#'!18).))!8-,**$-.)+,,'!(8.$.0$6$'!.,3,**,!.,$!.8$-#**,!9!8*$!-#!-$..#'!.$-($(8'##'!./61#'.&+$-.&:!$+)9 28$'.$,:!7$6,.0$.&!.,$((,!(/*7/6)8'##'!7#-#+$-.&4 Etualalla lapset vasemmalta nuorimmasta vanhimpaan: Daniela (5v), Melissa (7v), Vanessa (9v), Oliver (11v) ja Cristofer (13v). Taaempana Katja, Levente oli kuvaushetkellä töissä. 4 maininki maininki 5

4 Melissa harrastaa voimistelua ja harjoittelee sitä joskus myös pihakeinussa. Silloin tällöin Bacsójen pianolle saattaa kertyä jonoa, mikäli on kiire oppitunnille ja läksyt ovat yhä soittamatta. Kuvassa Vanessa. Kiintymys musiikkiin yhdistää koko Bacsójen perhettä. Oliver (kuvassa) ja Cristofer harrastavat kitaransoittoa. 9!?)-($'!-#**,$-.,!*,-.,!8'(,,':!18(,!#2$..&$'!+$#9 *#**&&'!.#($-$!(8.$.0$.&4!"#$**&!18(,$'#'!18).))!.#(#9 +&&'!'$$.&!8+$#'!(/(/1#'-&!+)(,,'4!58+#'.,+$9 -#(-$6,'!-#!,$',!+#'##:!5,.1,!(# ,.1,!./0-(#'.#*##!7&&.8$+$-#-.$!*)8(,'87#..,1,',4! D/(-/**&!6&'!,*8$..,,!(8(8',,'!))%#'!/((0-*)8(,'! (,'--,4!A&'!+/0'.&&!,++,.$-.,,'!8*#3,'!-$**8$'!.&*9 *0$'!6/0./&!+/0-!(8.8',4 9!O'!-$.&!8*#+,--,!18$.,($'!(&/.&''0'!($((81,:!18.9 (,!.)(#3,.!.8$-$,,'!'$$'!(8.8',!-))2#'!7#26##'!7/09 2$..&+$-#--&!()$'!.0$--&!$-8'!*)8(,'!6,**$'',--,($'4! W,!8'6,'!-#!18-()-!-,,..,').!.)'.),!-$*.&($':!#..&!()'! 7&&-##!(8.$$':!.)*##!.0$6$':!5,.1,!',)2,6.,,4 VIIKONLOPPU SUO HENGÄHDYSTAUON ARJESTA =$$(8'*877)$-$'!E,F-G.!7/-/..#*#3&.!(8.8-,**,!1,!7/9 6$..&3&.!3,7,,9,$(,'-,!2#'.8).)+$-#**#4!5,.1,'!+)9 (,,'!3$$(8'!7,2,-!6#.($!8'!7#21,'.,$',:!18**8$'!./09 3$$((8!8'!.,(,',!1,!*#3&6%/-.,)(8!#%#--&4 9!5828-.,'!,$',!-$.&:!#..&!7#*((&!8*#+$'#'!1,!.#(#9 +&..0+//-!38$3,.!8**,!,$3,'!/6.&!,238((,$.,!,-$8$.,! ()$'!./0'.#(8!.,$!3,$((,7,!6,22,-.)(-#.($'4!B6+$'#'!.8..))!.)26,'!6#*78-.$!-#**,$-##'!()*..))2$$':!18--,! ($$2#!8'!$(&&'!()$'!$.-#$-,2384!D#**,$-#-.,!7$.&&!7&&-9.&!3&*$**&!78$-4!?&/.//!+/0-!8-,.,!8..,,!2#''8-.$:!5,.9 1,!-,'884 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä - Ihminen tottuu turhan helposti sellaiseen kulttuuriin, jossa kiire on ikään kuin itseisarvo. Pulssissa olet hyvissä käsissä Oletko huolestunut sydämesi kunnosta? Pulssin uudella 64-leikkeisellä tietokonetomografialla saadaan tarkkoja kuvia sydämestä ja sepelvaltimoista. Se on nopea ja vaivaton tapa tutkia sydämesi kunto. Tutkimukseen tarvitaan erikois lääkärin lähete keskustele lääkärisi kanssa. Keskitä asiointisi Nordeaan jo tänään. Avainasiakkaanamme saat henkilökohtaisen pankkineuvojan.!"#$%"&'()'&*$)%$#+,#$-""-$%.*).//../*#''#0 12)$.%3433%5333%6(,'7'('8%'.9(#%:943 6;0<094:0:0%'.9(#%:9;:8%$.)%/&=%2*2)$$##**. Nordea Pankki Suomi Oyj Teemme sen mahdolliseksi Lääkäriasema Pulssi, Humalistonkatu 9 11, Turku. Ajanvaraus lääkäreille puh Parkkihalliin ajo Rauhankadulta. Turku-Martti Martinkatu 5 nordea.fi 6 maininki maininki 7

5 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä Hirvensalopäivät sai saarelaiset liikkeelle Mikko Koivu pitämässä nimenhuutoa ennen tyttöjen juoksukisaa. Nopeimmillaan alamäkipyöräilijät ajavat maastoradalla jopa useiden kymmenien kilometrien tuntivauhtia. Hirvensalopäivät järjestettiin elokuuta jo 27. kerran. Tapahtumaviikonloppuna erityisesti lauantaipäivä oli vahvasti liikuntapainotteinen. Ohjelmassa oli muun muassa juoksukilpailuja lapsille ja aikuisille. Hirvensalon laskettelurinteessä puolestaan ajettiin paitsi mäkiautoilla, myös maastopyörillä. Kaikki lasten juoksukilpailuun osallistuneet palkittiin. Hirvensalon Heiton varapuheenjohtaja Minna Räisänen jakoi reippaille osanottajille kultamitalit. Markkinatorilla oli tarjolla myös kasvomaalausta lapsille. 3-vuotias Elmeri Hauninen (oik.) sai käteensä pienen kummituksen. Katja Luntamo (vas.) ja Riikka Toivonen valmistautumassa yhdessä Hirvensalon ympärijuoksuun. Rami Västinsalo ja Tuire Lindqvist pitivät markkinatorilla pystyssä puuesinekojua. Esineet on tehty saariston puusta. Hiihtohissit kuljettivat laskettelurinteen päälle paitsi alamäkipyöräilijöitä, myös mäkiautoilijoita. Keskipäivällä Hirvensalon urheilukenttä toimi markkinatorina. Alamäkipyöräilyrata huipentui hyppyriin, jossa lajin harrastajat pääsivät esittelemään taitojaan myös ilmassa. Ympärijuoksu starttasi Hirvensalon Urheilutalon edestä tasan kello maininki 5 6-vuotiaiden poikien juoksusarja paikoillanne valmiit hep! Hirvensalon ympärijuoksun viimeinen ylämäki ja loppurutistus. Jari Hauninen and the boys. Ei vaan the voice. maininki 9

6 Julius ja muuta partiolaista. Partiolaiset reissussa Partiopojan täytyy olla valmiina missä päin maailmaa tahansa. Hirvensalolainen Julius todisti valmiuttaan Ruotsissa ja Hongkongilaiset Lee ja Tam toivat taas orientaalista partiotunnelmaa Juliuksen kotiin. Mielipide!"#$%&''(''!)*+((+, Kotiinpaluu ja kesä Suomessa on ylittänyt kaikki odotukseni. En edes kuvitellut Ruotsista lähtiessä, että tulisin viihtymään Suomessa. Kuitenkin vanhat ja uudet kaverit ovat antaneet niin paljon muuta mietittävää ja tekemistä Suomessa, ettei ikävää Ruotsiin ole jokapäivä edes käsittänyt. Suomalaisen lukion aloittaminen ensi viikolla jännittää, sillä tiedän, että opiskeltavaa tulee olemaan paljon paljon enemmän kuin Ruotsissa. Suomalaisen jaksojärjestälmän ansiosta kuitenkin pääsen ensi talvella lähtemään 2 kuukaudeksi Uuteen- Seelantiin, mikä on aivan käsittämätöntä! Reissu tulee olemaan varmasti yhtä ikimuistoinen niin kuin vuodesta Ruotsissa! En stor puss på er alla läsare! Mare Maren kolumnistin rooli vaihtuu nyt lukio-opintoihin kotimaan kamaralla. Maininki kiittää ja toivottaa onnea jatkoon! K,(-$.8$-.,!7&$3&&:!/(-$.8$-.,!/0.&:!RXY!(,'-,*9 *$-))..,:!!'8$'!ZR!YYY!8-,**$-.)1,,:!(/++#'$&9.)6,'-$,!(86.,,+$-$,:!-,.81,!861#*+,7$-.#$.&:! (8*+#! -))2.,7,6.)+,,[! N,)*),:! 7,2.$86)).81,:! -#$((,$*)1,:!#*&+/(-$&:!2,181#'!(8#..#*#+$-.,:!/-.&9 3$&:!-,%#..,!1,!,)2$'(8,!\!+)$-.81,4!?&.&!(,$((#,!8*$! +,,$*+,'!1,+J82##!]!?6#!^^'%!_O`NT!DUOa?! W,+J82##!Db#%#'!^YRR]!1,!-#'!7&&-$!(8(#+,,'!+/0-! 6$23#'-,*8*,$'#'!560+6,78"(#"(&(4!N#$2$*&$-.#'!.#*.9.,(/*&!'8)-$!`$'(,J/'!7#*.8,*)##**#!c.#*&9`)8.-$$':! ()'!18)(()##.!#2$!7)8*$*.,!+,,$*+,,!-,,7)$3,.!*#$2$*9 *#4!D)8+#-.,!8-,**$-.)$!!RYYY!6#'K#'!*#$2$*&$-18)(($8! 1,!'8$'!ZYY!7,*3#*)*#$2$*&$-.&4!5,$(#'!(,$(($,,'!*#$9 2$**#!8-,**$-.)$!'8$'!ZY!YYY!*#$2$*&$-.&4! `)8.-$'!1,+J82##'!/6.#/%#--&!8-,!)*(8+,,*,$-$-.,! 7,2.$8*,$-$-.,!.).)-.)$!S8618$-+,$6$'!,-)+,**,!7,29.$87#26#$--&!'#*1&!7&$3&&!18(8!#''#'!.,$!1&*(##'!3,29 Kata ja Elina on parhaimmat kaverit Suomessa. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Lee Wui-Hoi ja Tam Chun-Yin valmiusasemissa Annitussa. -$',$-#'!*#$2$'4!`,'.,-#'!7#26##'!3$#2,,.! N##!_)$9A8$!1,!?,+!U6)'9M$'!-,,7)$3,.! A8'K(8'K$-.,4!!S81,.!8*$3,.!!Rd93)8.$,$.,! 1,!(83$'!,2(81,!7)6)+,,'!#'K*,'.$,4!!A#! 7&&-$3&.!.).)-.)+,,'!'82+,,*$$'!-)8+,9 *,$-##'!,2(##':!-,$3,.!+,$-.#**,!-)8+,*,$9 -$,!2)8($,!1,!7&&-$3&.!7#2$'.#$-##'!7))-,)9 ',,'4!!58.$$'!6#!7,*,,3,.!+8'.,!(8(#+)-.,! 2$((,,+7,',!1,!+)$-.$(82..$!.&/''&!()3$,! D)8+#'!?)2)-.,!1,!A$23#'-,*8-.,4! Taidekaide Kuvat: Tiina & Jani Rantanen ja Susanna Oksanen Osa taidekaidettamme muutti Helsinkiin Helsingin satamaan ostettiin yksitoista sillankaideteostamme. Ne ovat nyt risteliysatamassa esillä ja houkuttelemassa ihmisiä nykyisestä pääkaupungista Turun ja kulttuurin suuntaan. Elokuun alussa Anniitunkadun päiväkodista hajotettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 23 ikkunaa. Ikkunat oli lyöty sisään todennäköisesti kepillä ja iskuja oli joka ikkunassa useampia. Silminnäkijä oli hälyttänyt poliisin klo 1.30 yöllä. 5-7 kpl vuotiasta poikaa oli juossut karkuun, kun poliisit saapuivat paikalle. Aamulla päiväkotia avatessamme huomasimme järkyttyneinä, että neljä huonetta on kauttaaltaan lasinsirujen peitossa. Yhtäkkiä käyttökelvottomia ja vaarallisia olivat alle kolmivuotiaitten lepohuone, ruokailuhuone, leikkihuone samoin kuin 3-6 -vuotiaitten ruokailuhuone. Vielä kolmannenkin ryhmän ruokailuhuone oli osittain lasinsirujen peittämä. Aineellinen vahinko on huomattava ja niin on myös henkinen vahinko lapsille, henkilökunnalle ja lasten vanhemmille. Normaaliarkeen tunkeutui järkytys, pelko, kiukku, suru ja suuri ihmetys: miksi? Oli hyvin vaikeaa selittää päiväkotilapsille, että miksi jotkut olivat tulleet yöllä Miten pitää kohdella yhteisiä tavaroita? EMIL 5V. Niillä leikitään. Katotaan, ettei niitä varasteta. Ei saa rikkoa, sitten niillä ei voi enää leikkiä. Eikä saa ottaa toisen kädestä. hajottamaan meidän päiväkodin ikkunat. Miksi emme voi mennä nukkumaan omaan sänkyyn tai ruokailla omalla ruokapaikalla? Jo pidemmän aikaa on aamuisin pitänyt kerätä roskat, pullot, tölkit ja tupakantumpit päiväkodin pihalta. Myös muiden Hirvensalon päiväkotien pihalla tai katolla on ollut ilkivaltaa. Mitä ajattelee teini-ikäinen hajottaessaan päiväkodin kiinteistöä tai pihavälineitä? Mitä samainen kaveri ajattelee ollessaan itse vanhempi ja tuodessaan lasta päiväkotiin, kun se on ollut ilkivallan kohteena? Mitä iloa on hajottaa ja roskastaa? Mm. näitä kysymyksiä pyörii päiväkodin henkilökunnan päässä. Myös se, että miksi teini-ikäinen on ulkona klo 1.30 yöllä? Toivottavasti vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa kotona, että missä nämä iltaisin liikkuvat ja mitä puuhaavat. Missä Sinä toivoisit lapsesi olevan kello 1.30 yöllä? KERTTU 5V Niitä ei saa ripotella. Ei saa rikkoa. Ei saa tehdä mitään sellaista, mitä niille ei saa tehdä. Sitten voi joutua maksamaan tai ostamaan uusia. Ettei omisi kaikkia yhteisiä tavaroita itselleen, pitää jakaa muiden kanssa. Satu Leppänen Päiväkodinjohtaja 10 maininki maininki 11

7 Mainingin keskiaukeamalla tulee näkyviin ystävien ketju. Lokakuun Mainingissa näemme, kuka on Helenan valitsema kansakunnan sivistäjä... minä satavalainen Helena Lindström on uuden kynnyksellä. Eläkepäivät alkoivat keväällä. Nyt on aikaa niille tarttis tehdä asioille mutta myös päivänokosille. Jos arvata pitää, ei Lindströmille tule tekemisestä tule pulaa eläkkeelläkään. '/.!>,2+,-#).$(-$:!A#*#',!N$'%-.20+!(#29 -E$!8**).!8**#'(,,'!-#*3&&:!#..&!8*$-$'!2/6./9.884!c$!8**).!+$.&&'!,1,.)-.,!-$$.&:!+$**#!,*,*9 *#!38$-$!*&6.#&4!")..,!8''#(-$!8*$!.&.$:!18(,!-,'8$!')82#**#! /*$877$*,,**#:!#..&!,7.##($--,!8*$-$!+)(,3,,!./0.&4 9D8$.$'!-$..#'!1,!(/-/$'!,7.##($-.,!6,218$..#*$1,'! 7,$((,,4!c'-$++&$-#-.&!7,$(,-.,:!1868'!-8$.$':!-,9 '8..$$':!#..&!6#!8*$3,.($'!1))2$!6,(#'##.!6,218$..#*$1,,4! c..&!-87$$(8!#'-$!+,,','.,$:!6&'!(#2.884!<,3$-.)(-#'! -$$-!.)'.)):!#..&!(86.,*8**,!8*$!-82+#'-,!7#*$--&4 e,2+,-#).$'!,++,..$!8'!8**).!6/3&4!=&*$**&!n$'% !3,$6.8$!,7.##(($,!1,!(#22,'!-$$2./$!+/0-!*&&(#9.#8**$-))%#'!7)8*#**#!N#$2,(-##'4!N$'%-.20+!(#2.88! #*&3&-.$:!+$**,$-.,!3)82$-.82,.,,!+)).8(-#.!83,.!8*9 *##.4!5)'!#'-$'!8'!$''8$--,,'!3,$6.,').!./0.&:!8'!6#.$! (86.,!.)**).($'!-))2$!(,)6$-.)-;!+$.&!$6+#..&!*&(-$'! Tyttärenpoika Samuli on Helena Lindströmille hyvä pikku apulainen ja kertoo, että nyt kahvinkeitin hiljeni ja kahvi on valmista. Nyt luetaan yhdessä, syksyllä nuori mies opettelee itse ekaluokkalaisena lukemaan. Intohimona )).##'!7,$((,,':!()'!#''#'!8-,-$'!(,$(#'4!<$',!2869 omavaraisuus (#$-.,!+)).8(-$-.,!8'!()$.#'($'!-$)',,'.)').!6/3&&4!?#8**$-))%#--,($'!./0'186.,1,',!6//.&3&'!,*)'!1&*9 (##'!-#)2,-$!+)(,3,!.$*,''#; 9!<*,$-#.!*)8..$3,.!+$'))'!1,!+$'&!6#$6$'4 N$'%-.20+!()$.#'($'!68)().#*.$$'!.,(,$-$'!,7.##(9 ($./060'4! 95/**&!-#!8'!8**).!+$')'!./0.&:!,-$,((,$%#'!7,*3#9 *#+$'#'4 KUKKA-ASETELMIEN TEON KIEHTOVA TAITO ")..,!18-!8*$-$($'!7$.&'/.!3,*$.,!.8$-$':!'$$'!+$.&!-#! 9C/.!#$!-$.&!.&.$&!#'&&!8*#:!#..&!38$-$'!(/-/&4!")..,! #6(&!6$#'8!,++,..$!8*$-$!8**,!.0$--&!()((,(,)7,--,4! D,$-$!.#6%&!'$$'!6$#'81,!,-#.#*+$,:!'$$.&!-,,!*)8''8'9 ()($-.,($'4!?8$3#,++,..$!8*$-$!-$$-!()((,(,)77$,-4 A/3$'!3,$(#,,!8*$($'!.#6%&!7&&.0-!#*&((##**#!-$$29./+$-#-.&:!.)*$!8*8:!#..&!Q8'(8!#*&+&!'/.!.&--&Q4 9?&/.//!87#.#**,!))..,!#*&+&&4!C/.!'#!Q.,2..$-!.#69 %&Q!1).).!38$-$!.8.#)..,,4 TEATTERIA KULISSEISSA JA KUNINGATTARENA 5)'!N$'%-.20+$&!())'.#*##:!#$!8*#!(,),,!6)8*$--,,'! -$$.&:!+$.&!.#(#+$-.&!6&'!(#(-$$:!3,,'!+$.#'!6&'!#69.$$4!5,(-(#22,'!')82$-8-#)2,'!.#,..#2$--,!6&'!8'!8**).! +)(,',!\!,$',4 9O*$'!')82$-8-#)2,'!-$6.##2$!1,!-$**8$'!786%$..$$':! 18-!,*#..,$-$$'!.#6%&!.#,..#2$,4!=)8'',!Rfgf!,*8$.#.9.$$':!*&6#-!18(,!3)8-$!8'!.#6./!/(-$!'&/.#*+&:!-))2$+9 +,--,!8-,--,!8*#'!8**).!+)(,',4 =&*$**&!N$'%-.20+!8'!8**).!'&/..&+0**&!8+,--,! 288*$--,:!-$..#'!7)3)-.,+,--,:!*,3,-.,1,',!1,!()$-(,,9 1,',4 9O*$'!/6%#'!(#22,'!7&&8-,--,:!()'!8*$'!S2&..&($..$4! N$(,.!-,'8$3,.:!#..&!()'!#$!8*#!'8$%,'!288*#1,:!#'!7&&9 -#!#'&&!7&&8-$$':!6&'!',)2,,4 N$'%-.0+!786.$$:!#..&!.#,..#2$'!.#(#+$'#'!8'!-8-$9,,*$-.,!1,!6,)-(,,:!-$$'&!7,2,-.,!8'!/6%#--&!.#(#+$9 '#'!1,!8*#+$'#'4 M(-$!288*$!8'!1&&'/.!+$#*##'!/*$.-#!187,!<%,*+$$9 ','!6#*+#'!()'$'K,..,2#'!8-,'4 9D,$'!8**,!7)6#*$'./..01#'!#+&'.&4!?#$'!8$(#$'!*/9 6/#'!+$'$6,+##'!.#(8',6,-.,!1,!-#!8*$!$6,',!288*$:! -,$'!8**,!8$(#$'!(,+,*,!&++&4 9S$#'$($'!288*$!38$!8**,!6/3&4!S,2,-.,!8'!,$',!-#! 6,218$.)-3,$6#:!()'!2)7#,,!68(-,,+,,':!#..&!+$**,$9 '#'!-#!288*$6,6+8!8'!1,!+$.#'!-#!,1,..#*##4 YKSI KIRJA JULKAISTU JA TOINEN TYÖN ALLA 95$218$..,+$-.,!8*#'!6,22,-.,').!+/0-!/6%#--&!8+#'"7 9:-0"(!(,'--,4! <68*,!1)*(,$-$!($21,'!?)6,.!1)..),! 5,(-(#22,-.,:!1868'!8'!(88..)!.8%#*9 *$-$,!.,2$'8$.,!-,,2.#'!$6+$-$-.&4!N$'% ! 1,! <68*,! 83,.! +/0-! /6%#--&!.#6'##.!28+,,'$':!6$)(,'!1)..)(8(8#*9 +,'!,$'#(-$,!*,$',.#'4!)*$+,&'-)$./0 1$+&'22'-3-('-,+"&"!(#2.88!7$#'#-.&! 582(68*+,'!7$.&1&-.&!D)8+#'!*8)',$-9 -,,2$-.8--,!'8$'!hY!3)8..,!-$..#'4!S$.&1&'!$6+$-.#'! 6,,-.,..#*)$-.,!8'!7#2$'!7861$'!-#(8$.#..):!*$-&$*./! 8+$'!$%#8$'!1,!3&2$.#../!L(.$$3$-.&!.,2$',,4 9=&*$**&!-$**&!.,3,**,!1)8'$..#*#++#:!!+$.#'!.&+&!,-$,!'/.!2,.(,$-.,,'!1,!+$.&!6#'($*0.!.&-.&!,1,..#*#3,.:! N$'%-.20+!()3,$*##4 9W,.(898-,!-$$6#'!8'!,$(,!7$.(&**&:!6&'!7,*1,-.,,4!<68*,'!N$'%-.20+!+&&2$..#*##!($2181#'!72$+)-! +8.82$(-$:!+)..,!8'7,!6&'#**&!1)..)1,!$.-#**&&'($'!1,! 8+,!$-&!8*$!,2+8.8'!1).)'(#2.81,4!?,2$',.!83,.!3#2$-9 -&4 9W,!-#!8'!1&''$..&3&&4!=8$-$!*))**,:!#..&!($218$..,+$9 -#'!1&*(##'!8'!3&-/'/.:!+)..,!-$.&!8'($'!3$2(#&!$6,'! (,$(#--,!+))--,($'!+$.&!.#(##4!<1,.)(-$,!*&6.##!*$$(9 (##**#4 Täytyy opetella uutta elämää. Nyt ne tarttis tehdä jutut voisi toteuttaa. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Kuka: Helena Lindström on farmaseutti, joka on juuri aloittamassa uutta uraa eläkeläisenä. Puoliso Jarl Lindströmin kanssa on kaksi tytärtä. Lapsenlapsia on kaksi. Molemmilla tyttärillä on yksi poika. Nyt voi mennä rauhassa ottamaan nokoset. Kyllä niitä kauniita ilmoja piisaa. Oma saarihistoria: Kaarinan Kuusistosta kotoisin olevalle Lindströmille löytyi puolisoksi hänen määritelmänsä mukaan kantapeikko satavalainen. Yhteinen omakotitalo rakennettiin reilut 40 vuotta sitten Jarlin kotitalon naapuriin. Vuonna 1970 päästiin muuttamaan. Vaikka välillä oli kaipuu ruutukaava-alueille, nyt koti tuntuu olevan juuri siinä missä pitää. Parasta saarilla: Ehdottomasti luonto, eli metsät ja meri. Se, että kotinurkalta saa astua suoraan metsään, on suurinta ylellisyyttä. Ei haittaa, jos on vanhat krekkalat pöksyt ja jakkukin repsottaa, eikä päähän löytynyt muuta kuin vanha kalsarintromppu. Korkeintaan palokärki virnistää männyn rungon takaa ja peurat hypähtävät huvittuneena puskiin. Harrastukset: Kakskerran nuorisoseuran harrastajateatteri on ollut pitkäaikainen harrastus. Viime talvena syntyi innostus kutoa mattoa. Syksyllä on aika ottaa sukankudinkin esille, kesällä villalanka on liian kuumaa. Yksi harrastus on oma perunamaa ja kasvimaa eli itsensä omavaraisena pitäminen luonnon antimilla. MIELITEKO RUUTUKAAVA-ALUEELLE 9?&&**&!D,.,3,--,!8'!/*$!ZY!3)8..,!,-)..)4!W8-()-! )6$..#*$':!#..&!18-()-!3$#*&!+)).,'!2)).)(,,3,9,*)9 ##**#4!5/**&-./..$!18(,!7&$3&!J)--$7/-&($**&!8%8..,,4! ")..,!18--,$'!-#!,$(,!.&/.//!()*)..,,:!+$(-#$!-$..#'! -$$'&!J)--$7/-&($**&4 ")..,!/(-$!$'.86$+8!A#*#',!N$'%-.0+$**&!8'; 9`,(,-.,'!/*$!(,$(#':!18-!-,,'!$.-#!3$*1#**&!-#'!+$.&! 8+$(-$!.,27#$(-$!.,23$.-#'4!D#!8'!-,+,!()$'!(*,7#1,! +#.-&-.&:!#..#$!.,23$.-#!+)),*.,!8-.,,4 9C,).$'!+/0-!$.-#!*#$78+$-#-.,4!D#!.)8!.)23,**$-))9 %#'!.)''#..,!()'!7&21&&!$.-#!#$(&!8*#!.8$-.#'!$6+$-.#'!,2+8$**,4 5,63$70/%&--&!N$'%-.20+!.,218,,!$.-#!.#6./&!-,,9 2$-.8*,$-*#$7&&4!D$$'&!8'!.&**&!(#2.,,!8+#',6$**8,!,'9.,+,--,!+)6#3))..,4 9S#2)-2#-#7.$!8'!-,+,:!+)..,!-$$6#'!38$!*,$..,,! 6$**8,!.,$!-$#+#'$&:!+$#*#'!+)(,,':!+$.&!+$**8$'($'! *0/.//4 O''#(-$!2)).)(,,3,9,*)#!-$$-!1&$4!D$#**&!N$'% $'!8+$(-$!.,27#$(-$!3$*1#*/;!7#2)',.:!782((,',.:!-$9 7)*$.:!(#-&()27$.-,.:!7)',1))2#.:!.$**$.!\!1,!+#.-&+,29 Tyttäret löysivät Italiasta juuri sellaisen auton kuin Jarl Lindströmillä oli aikanaan. 1,.!8*$-$3,.!6,'(,*,!$.-#!(,-3,..,,!1,!6,(#,!+#.-&-.&4 D#!+$(&!A#*#',!N$'%-.20+$&!#*&(#7&$3$--&!2$#+,-9.)..,,!8'!,1,.)-!7&$3&)'$-.,4!?0$--&!8**#--,!#$!38$').! (,)'$$**,!$*+,**,!3,7,,7&$3&'&!+#''&!7&$3&)'$**#4 9C/.!38$!+#''&!2,)6,--,!8..,+,,'!'8(8-#.4!5/**&! '$$.&!(,)'$$.,!$*+81,!7$$-,,4 c6(&!)'#*+,!38$-$!8**,!3$#*&!87$-(#**,($'!18.,$':! 3,$((,!,38$+#--,!/*$87$-.8--,4 9W,!-#:!#..&!'$$'!(,),'!()$'!.&&**&!(#$(()):!(#$(9 ()$-$!.#23##'&4 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN D#)2,,3,!())(,)%#'!-,,2#*,$'#'!8'!6#'($*0:!18(,!.,218,,!-$3$-./-.&!(,'-,**#:!3,$((,!#$!8*#(,,'!7#2$'9.#$'#'!(,'-,'(/'..$*&4!A&'!.,218,,!$6+$-.#'!#*&+&&'!.$#.8,!1,!.,$.8,:!28+,'.$$((,,!1,!1&''$./-.&4!A&'!8'! 8+,--,!,++,.$--,,'!6,*)'').!*&6.#&!'#*1&'!-#$'&'! -$-&*.&!.$#'!7&&**#4! Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Keittiön ikkunasta avautuu taulu, jonka näkymä muuttuu joka päivä. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO HELENA LINDSTRÖM Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Paljon tarjouksia! Syyskuun ajan Viherlassilassa VIHREÄT PÄIVÄT! NYT KANNATTAA LIITTYÄ VIHERLASSILAN KANTA-ASIAKKAAKSI! Saat jokaisesta ostoksestasi alennuksen ja myös bonuksen. Halutessasi saat ilmoituksen ale-eristä aina ennen muita. Jos et vielä ole kanta-asiakas, liity nyt, saat yllätyslahjan mainitsemalla salasanan Maininki. VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 Eniten muotia juuri nyt! Trendinäytökset Nainen Syksyn muoti tuli Skanssiin! Osallistu ja voita 500 shoppailurahaa! Arvonta Skanssinkatu 16 maininki 10, Turku Skanssi info: maininki 17 Kauppakeskuksen ovet avoinna: ark 8-21, la 8-18, su 12-18

10 Syksy on sadonkorjuun aikaa Kesätunnelmia Kakskertapäiviltä Kakskertapäivät vietettiin Brinkhallin kartanon historiallisessa pihapiirissä teemalla Kakskerta - kulttuuria kautta aikojen. P 4,5% Tuottotilin korko ja sijoitus yhdistelmä- tai osakerahastoon. Tarjouksemme koskee vähintään euron sijoitusta, josta vähintään puolet sijoitetaan OP-Rahastoyhtiön yhdistelmä- tai osakerahastoon ja enintään puolet tuottotilille. Rahastosijoitukset voi tehdä myös monipuolisen OP-sijoitusvakuutuksen kautta. Asiakaskohtainen enimmäissijoitus on euroa. 12 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko on kiinteä 4,5 %. &$3&.!,*(8$3,.!861#*+,.$#%8$-.,!78$(#.#'!;*<6(! 1,!=6>,6(!6)7,$-,**,!1,!2#+7-#&**&!1)8'.898-))9 %#**,:!-,,2.#'!8+,.!3$$6%#.,$.#$*$1,.!8*$3,.!.)**##.! 7,$(,**#:!(8-(,!N#$*,!1,!<'')((,!8*$3,.!#-./'##.4!D#'! 1&*(##'!5""("73"$"#+&!#-$..$!7#2$'.#$-#-.$!5,(-(#2.,9*,)9 *)'4!O61#*+,!-$-&*-$!+/0-!7,*18'!))..,!++4!+$#*#'($$'9.8$-#.!(,2.,'8($#228(-#.!E2$'(6,**$'!(,2.,'8'!7281#(.$9 9*(-7!",'+(!+)(,,'-,!.#+7,,3,!#-$./-!#'.$-,$(81#'! (#$..$0(,-3#$-.,!-#(&!3"*<<673&*+06-A-(!$-&''0$+&!,'.$$(($7$-.#4!?#,..#2$!=#2.$K8'!.,$.#$*$1,.!$6,-.)..$3,.!#-$9./(-$**&&':!7#2>82+,'--$.,$%#')+#28.!8*$3,.!8''$-.)'#$.,! 1,!!.8$3,.!+$#**/..&3&'!*$-&3$3,6.##'!861#*+,,'4!O61#*9 +,'!*8+,--,!/*#$-0**&!8*$!+,6%8**$-))-!',)..$,!7)>>#.$'!,'.$+$-.,!-#(&!.).)-.),!.,3,2,.82$'!+8'$7)8*$-##'!3,*$9 (8$+,,'4 5,(-(#2.,-#)2,'!7)6##'186.,1,!3"*<<675-<+(&(!1)9 *$-.$!=)8%#'!^YRR!5,(-(#2.,*,$-#(-$!87#..,1,!%&"!9"0#-2,&(4!A&'!.8$+$!5,(-(#22,'!(8)*)'!*)8(,'87#..,1,',!dZ! 3)8%#'!,1,'4!W&21#-.#./'!861#*+,'!7&&..##(-$!)7#,!7&$3&! 6)$7#'.)$!(8+#,,'!*)8''8'!3,*89!1,!&&'$'&/.#*+&&'!#*$! )(8'$*+,,'4 N&+7$+&.!($$.8(-#.!-#(&!/*#$-0**#!#..&!.,7,6.)+,'!1&29 1#-.&1$**#I Teksti: Raimo Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Arno Kasvi kuulijoineen Kakskertapäiville itsetehtyjä asuja Vuoden 2011 Kakskertalainen Lea Aaltonen ja Kakskertaseuran puheenjohtaja Markku Jokinen Juontajat Irkku ja Tupsu Teatteri Vertigon kettu Sijoitustuotteiden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Tarjous on voimassa saakka. Varaa aika p ja tule käymään tai soita p ja kysy lisää. OP-sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. OP-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistama OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Syyskuussa tapahtuu Syysmyyjäiset ILLOISTEN SIIRTOLAPUUTARHAN SYYSMYYJÄISET Illoisten ryhmäpuutarhan myyjäiset ja avoimet portit sunnuntaina 4.9. klo Tervetuloa tekemään edullisia ostoksia ja samalla kiertelemään alueellamme. Lähemmin voit käydä tutustumassa puutarhoihin, joiden portit ovat auki. Illoisten Kartanolla on myytävänä mm. mehuja ja hilloja. Kirpputori ja arpajaiset. Buffetista on saatavana grillimakkaraa, hernekeittoa, lettuja sekä kahvia. Tervetuloa! Illoisten ryhmäpuutarha ry Syysmyyjäisten aikaan siirtolapuutarhoihin pääsee kurkistamaan lähemmin. Osa asukeista avaa ovensa myös sisätiloihin. Sinikka Lindberg ja Aulikki Artamo ovat ahkeroineet myyjäispöytiin tarjottavaa. Myös kesän iloja riitti säilöttävien mausteeksi. Vai ovatko ne Illoisissa illoja..? Liisa Vuorion puutarhapalsta tuottaa satoa yli oman tarpeen. Hirvensalon kirjasto Sanna Rissasen valokuvanäyttely: Satumaan arkea Kirjasto auki: ma ja to ti, ke ja pe Hirvensalon Urheilutalo Ikääntyvien naisten päiväjumpat keskiviikkoisin 21 pvä syyskuuta klo , sopii myös muillekin. Tervetuloa monipuoliseen kuntoiluun! Ei ennakkoilmoittautumisia! Hirvensalon Heitto Jumpat alkavat vkolla 35. Tervetuloa mukaan! -sivulla kellonajat. Naisten jumppa tiistaisin Haarlan koululla ja torstaisin Hirvensalon Urheilutalolla (Heiton talo) Myös uusi 8-10v tyttöjen ryhmätanssiryhmä aloittaa vkolla 35. SPR Hirvensalo (Stålarmink.33) Toimintaryhmät alkavat: terveyspiste, ensiapuryhmä, lastenkerho, hyvän olon kerho, ystävät. Tarkempaa tietoa puh NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS teemalla Lupa auttaa. Lipaskerääjämme lähikaupoissa ja kouluissa. Tule kerääjäksi tai lahjoita! Kiitos! Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta 4.9. alkaen Kappeli soi - musiikkia sunnuntaisin klo alkaen keskiviikkoisin Musiikkivartti klo ja klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred opastettu tutustuminen taidekappeliin. Hinta 10 "/ aikuinen klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan yhdessä Näyttely: Tekstiilitaiteilija Katja Sandberg, tekstiiliveistoksia Työpaja URBAN NATURE TYÖPAJA: PIETARI KALMIN KASVIPERINTÖ Työpajan aikana vieraillaan Sipsalon tilalla Hirvensalossa jossa Pehr Kalm koeviljeli maailmalta Suomeen tuomiaan kasvilajeja. Sipsalon tilaa on Ruotsissa ehdotettu Unescon maailman kulttuuriperintölistalle. Työpajan luennoitsijoina mm. dosentti Eeva Ruoff, Aalto-yliopistosta ja maisema-arkkitehti Camilla Rosengren. Järjestelyissä mukana Suomen kansallismuseo, Pukkilan kartanomuseo, MTT Maa - ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Perinnekasvit museopuutarhassa Leader -hanke sekä Turun yliopisto, museologia. Ennakkoilmoittautuminen vaadittu Turun kesäyliopistoon. Hirvensalon kirkko Rukouspysäkki: Hirvensalon kirkossa pe-aamuisin ja klo Syksyn ensimmäinen Missiomessu: Hirvensalon kirkossa su klo 17. Vierailijana Aino Vesti. Ohjelmassa myös rukousta, laulua, iltapala ja lastenhoito. Ekvallan uimaranta 3.9. klo vammaisten teemapäivä Ekvallan esteettömällä uimarannalla (Satava, Kakskerrantie 618). Maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla melontaa, purjehdusta, kalastusta, pyöräilyä ja maastossa liikkumista. Paikalla on muutamia yleisavustajia, osallistuminen omalla vastuulla. Rannan kioski on avoinna. Tiedustelut Eija Hiitti, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, p Syyspihassa Raparperi on jo lepotilassa ja sen juurakosta voi lohkaista saman tien istutettavaksi uusia jakotaimia joko omaan penkkiin tai naapurille. Virkeästä nurtsista haaveileva voi tehdä uuden nurmikon perustustyöt valmiiksi; kylvämään pääsee sitten jo aikaisin keväällä. Nurmikon pohjaa voi parantaa fosforilla ja kaliumilla. Kaikensorttisille istutuksille syyskuu on parasta aikaa: perennat, pensaat ja puut saavat yleensä syyssateista hyvää kastelua, niin että itseään säästävä puutarhuri voi päästä vähällä. Istutusleikkauksetkin voi jättää kevääseen. Kukkasipuleita voi istuttaa siihen asti kun maa jäätyy eli täällä saarilla usein miltei jouluun asti. Jalostamattomat eli ns. kasvitieteelliset tulppaanit leviävät istutuspaikaltaan pikkuhiljaa itsekseen, joten niitä kannattaa istutella sellaisten puiden ja pensaiden alle, missä ne saavat vallata elintilaa itselleen kaikessa rauhassa. Kakskerran tiistaikerho Kakskerran tiistaikerho aloittaa kesämenojen jälkeen kokoontumisen Kakskertatalolla Vapparintie klo Tervetuloa mukaan kaikki ikääntyvät saarelaiset jäsenmaksuttomaan kerhoon. Jos sinulla on kysyttävää soittele Marjatalle puh Huom! Kysele myös Marjatalta vapaita ikääntyvien kuntosalipaikkoja Meri-Karinaan. Kakskerran kirkko su klo 12 Messu Kakskerran kirkossa Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LOKAKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! HOROSKOOPPI Neitsyt Neitsyt-merkin edustajat ovat nyt täpinöissään. Syyskuun alussa arkea on tälle työnarkomaniaan taipuvaiselle ja tunnontarkalle ihmiselle luvassa riittävästi ja siinä sitä jo riittääkin Neitsyelle kekkerimieltä. Neitsyt-ystävällesi hyvä lahjavinkki onkin hyvä työvalo syksyn iltoihin. Ja liitteeksi rentoutus-cd. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 21

12 Heikin syyskuu Musikaalin pauloissa Heikki hoitaa Samppalinnassa monia tehtäviä. Välillä voi kaupitella manteleitakin. - Kesäteatterit ovat suomalainen juttu. Sisällä ei haluta olla, vaan on haistettava ja maistettava kesä ja hyttyset ulkona, Heikki pohtii. Heikki Sankari elää teatterin ja musikaalien keskellä vuoden ympäri. H#$(($!8'!D,+77,*$'','!(#-&.#,..#2$'!.)8..,1,!1,!(8*+,-8-,'!3)8%#-.,!.)2()9 *,$'#'4!?,*8!5,$-.,2'$#+#--&!6&'#**&! 8'!8**).!18!RffY9*)3)*.,!*&6.$#'4!N87).!3)8%#-.,! +$#-!,-))!A#*-$'K$--&:!!18--,!8'!.8$'#'!3,'6,!.,*8! 1,!'&/..#*$1&'!./0!A#*-$'K$'!(,)7)'K$'.#,..#2$--,4! 5,(-$!./0.&!1,!.,*8,!-#(&!'#*1&!./.&2.&!-#(&!78$(,! #$3&.!1&.&!3,7,,9,1,'8'K#*+$,4 i!!b(()','78($#'!2,7-)..#*),!1,!+)).,!2$$..&&4! "$#.$'!1))2$:!#..#$!+$')**,!8*#!8**).!(#-&*8+,,! -#$.-#+&&'!3)8.##'4!W8-()-!38$-$!(/**&!-#**,$-.,9 ($'!7$.&&:!6&'!786.$$4 ")-$(,,*$.!1,!.#,..#2$!3$#3&.!+$#-.&!7,$.-$!#%#-9.,(,$-$'!?)2()9A#*-$'($! $.$#.&:! +/0-! +,,$*+,**#4 i!!w8-!8*#'!3$$(8'!3,7,,**,:!*&6%#'!(,.-8+,,'! +)-$(,,*#1,:!#-$+#2($(-$!C#b!M82($'!+)-$$(($.#9,..#2$>#-.$3,,*#$**#!1,!#.-$+&&'!))-$,!+)-$(,,*#1,!?)2())':!6&'!(#2.884 KAHDEN PRODUKTION VÄLISSÄ D//-())--,!(#-&.#,..#2$(,)-$!8'!86$:!+)..,!#*89 ())'! *87)--,!,*(,3,! 5,.2$! A#*#',! 9+)-$(,,*$! A#*-$'K$--&!./0**$-.&&!A#$(($&4!D,+,,'!,$(,,'! D,+77,*$'',!7$.&&!-,,%,!.,*3$.#*8$**#4 i!h&'#'.8$-.8!1,!*,3,-.##.!7)2#.,,':!3)8(2,.,9 3,2,.!7,*,).#.,,'!1,!3,,..##.!6)8**#.,,'4!N$-&(-$! 7$.&&!,*(,,!-))''$.#**,!.)*#3,,!3)8..,:!(8-(,!*8(,9 ())'!,*)--,!,*(,,!#'-$!(#-&'!*$7)'+//'.$4?,)-.,./0!#-$+#2($(-$!.&+&'!3)8%#'!#-$./-.&! 3,2.#'!(#-.$!(,(-$!3)8..,:!18.#'!.0$.&!7$$-,,4!A8+9 +,,'! ())*))! +/0-! +)-$(,,*$#'! (&&'.&+$'#'! -)8+#(-$4! i! O*#'! (&&'.&'/.!,$(,$-#++,.! 861,)(-#'$:! +)..,!#'!#'-$!3)8%#'!A8)-).!78$-!9+)-$(,,*$,4! C/.!-/(-/**&!,*(,3,.!))%#'!#-$./(-#'!6,218$.)(-#.:! A#$(($!-)++,,4 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä luet: En lue paljoa kirjoja, mutta näytelmiä kyllä. Se on aikaa vievää, kun juoneen pitää keskittyä. Tänä kesänä toin Turkuun ja luin kaikki Totti Karpelan dekkarit. Kiinnostuin niistä Kakolan historian kautta. Mitä kuuntelet: Kuuntelen paljon musikaaleja, autossakin. Taltioinnit ilmestyvät yleensä jo ennen ensi-iltoja, hankin niitä Lontoosta kassikaupalla. Pidän myös ihan perus suomipopista, riimit kiinnostavat minua käännösmielessä. Mitä katsot tv:stä: Näytökset ovat ohi iltakymmeneltä. Ehdin nähdä Nelosen uutiset ja mitä sarjoja sen jälkeen sattuukin tulemaan. Elokuvia katson mielelläni teatteriin en vapaa-ajalla kovin helposti lähde, jollei lasketa kavereiden esityksiä. HIRVENSALON Päivien lyhentyessä kannattaa taas huolehtia riittävästä vitamiinien saannista, jotta pysyy virkeänä läpi syksyn. Erityisesti D-vitamiinin saanti tulisi turvata läpi vuoden. Apteekin laajasta valikoimasta löytyy vitamiinivalmisteita kaikenikäisille ja monenlaiseen tarpeeseen. Jos kesän herkuttelu näkyy vyötäröllä, saa apteekista myös neuvoja ja vinkkejä laihduttamiseen sekä erilaisia tuotteita laihduttamisen tueksi. Värikästä syksyä! Anne Kanerva Monivitamiini lapsille Kouluaamut alkavat aurinkoisesti hyvänmakuisilla, pureskeltavilla Multi-tabs Mini Mixeillä. Kokoa pakkaus valintasi mukaan kuudesta herkullisesta mausta.!"#$"%!"#$%&'()*+, -.)'(,/0123%4 APTEEKKI 7G0GH0G&$GIJI!&01#K"GLHII!&M1NO2""LIHH1) L"0IHIPGI331&01I&1Q0OOLIHH1B Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la maininki maininki 23

13 24 maininki

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) PE-SU 13.12.-15.12.2013 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

TURUN REUNAKIVI- JA LAATTA-ASENNUS OY. Pihanrakentajan paratiisi! Haaveile ja inspiroidu. Me toteutamme.

TURUN REUNAKIVI- JA LAATTA-ASENNUS OY. Pihanrakentajan paratiisi! Haaveile ja inspiroidu. Me toteutamme. TURUN REUNAKIVI- JA LAATTA-ASENNUS OY Pihanrakentajan paratiisi! Haaveile ja inspiroidu. Me toteutamme. Jos tehdään, tehdään hyvää. Muuten ei tehdä lainkaan. PIHANRAKENTAMISEN ERIKOISLIIKE Turun Reunakivi-

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

KEVÄTNÄYTÖS 2016 VSK-U:N LELUJEN IHMEMAA

KEVÄTNÄYTÖS 2016 VSK-U:N LELUJEN IHMEMAA LUE HUOLELLA! NÄYTÖSHARJOITUKSET ALKAVAT VIIKOLLA 20! NORMAALIT HARRASTERYHMIEN HARJOITUKSET LOPPUVAT 15.5! KEVÄTNÄYTÖS 2016 VSK-U:N LELUJEN IHMEMAA Kevätnäytös Tuusulan Jäähallilla keskiviikkona 25.5.2015

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot