maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI SANKARIN SYYSKUU KAKSKERTAPÄIVÄT JA HIRVENSALO- PÄIVÄT KUVINA JA TUNNELMINA Helena Lindström pysyy omavaraisena Satavassa maininki 1

2 Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Se nyt vaan on tyhmää jaksaa liikaa! syyskuu 2011 Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet "#$%&'!()*+$**,++#!,-))!./0.#*$&-.&!1,!/2$..#*$&-.&!3&(#&4!5,.-,6%,7,!3,$((,!8+$#'!-#$'$#'!-$9 -&**#!1,!-$..#'!3&6&'!',,7)2)-.88'!7&$':!'$$'!6)8+,,.!-,+,';!'&#.!$6+$-$&:!18.(,!7,$-($3,.!(83,-.$!.0$.&:!87$-(#*#3,.!1,!(&/3&.!(8)*),:!6,22,-.,3,.!1,!.8)6),3,.4!<2($!8'!,6#22)(-#'!-&3/..&+&&!1,! 6/3&!'$$'4!"$#*#(&-!.#(#+$'#'!1,!-//!'8)-.,!,,+)**,!/*0-!,'.,,!#*&+&**#!-))'.,,!1,!.,2(8$.)-.,4! =)8-$.)6,'-$#'!()*)#--,!(2877,++#!8'!+)8.8).)').!6/3$'!>//-$-#'!78''$-.#*)'!+#*-(#$-$$'4!?)''$-.,++#!6/3$':!+$**8$'!8*#++#!>//-$-#-.$!3&-/'#$.&!1,!(2877,++#!8-,,!3,,.$,!+#$*.&!*#78,4! +/-!-,,..,,!+#''&!-,*,(,3,*,-.$!7$$*88'4!B''8-.)-!.,$!./0'!7,$'#$-.)-!.,$!7,((8.,6.$-))-!.))77,,3,.! +#$.&!.#(#+&&'!#'#++&'!.0$.&!()$'!8$(#,-.,,'!1,(-,$-$++#(,,'!1,!7$%#++&'!7&&**#!-#**,$'#'! +#$'$'($!))3)..,,4!C/.!()'!-/(-/!1,!,2($!8'!()''8**,!(&/''$-./'/.:!'$$'!7$%#.&&'6&'!-$*+&**&! 8+,,!1,!3,$((,!-#'!*&6$++&'!$6+$-#'!1,(-,+$-.,!1,!6,218$.#**,,'!2#'.8).)+$-#'!1,*8,!.,$.8,!18! -$**8$':!()'!-#'!.,23#!#$!8*#!,())..$4!",$'$'($,($'!.#6%&&'!7,*,).)+$-#'!7$*(#!-$*+&()*+,--,!18.#'! 1,.(,6,'!*)(#+$-.,!6/3&--&!1,!-#*(&&!*#7))..,3,--,!,-#''8--,444 D#)2,,3,**,!,)(#,+,**,!#3&$.&!,21#'!1,(-,+$-##'!.,218$*##!E,F-G'!7#26#4!5&/.#.&&'(0!.#$**&!-,9 H*/(&-.&!38$'.$,!(8(8!-//-(,)%#(-$I Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen LUETTAVAA tässä numerossa taitto Mainoskioski, Mia Honka 4 Katja Bacsón perheen arki 12 Minä satavalainen, kansikuva Sini Silván Helena Lindström paino Newprint Oy 8 Hirvensalopäivät Tervetuloa tutustumaan yksilöllisiin talo- ja mökkivaihtoehtoihimme. paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl Kakskertapäivät Partiokuulumisia Nyt myös pystytyspalvelu. Tule ja kysy lisää! jakelu Kotitaloudet ja yritykset Syyskuun tapahtumat Mitä kuuluu Marelle Hirvensalon, Kakskerran ja NÄYTTELYALUE: SAHANTIE 20, SALO (TIE 110) PUH. (02) Satavan alueella Heikki Sankarin syyskuun Satu Leppäsen terveiset kuulumiset Anniitun päiväkodista 2 maininki maininki 3

3 Kiireen keskellä vapaa-aika on kultaa Bacsójen viisilapsisessa perheessä riittää vipinää ja vilskettä moneen eri suuntaan, jolloin vanhempien aika on kortilla. Hirvensalon auttavainen yhteishenki saa kuitenkin perheeltä runsaasti kiitosta. Hiljattain 5 vuotta täyttänyt Daniela aloittaa syksyllä esikoulutaipaleensa. B,F-G1#'!7#26##-##'!())*)3,.!&$.$!!"#$":!$-&! %&'&(#&!-#(&!*,7-#.!)*+,#-.&*:!/0+'&*:!1"2 (&,,":!3&0+,,"!1,!4"(+&0"4!?/.0.!6,22,-.,3,.! 7&&,-$,--,!7$,'8'-8$..8,!1,!.,'--$,:!()'!.,,-!781,.! +))'!+),--,!-,*$J,'%/,:!.#''$-.&!1,!K8*L,4!M6%#--&! 7#26#!(&/!+/0-!)$+,--,!1,!*,-(#..#*#+,--,4 9!N,-.#'!()*1#..,+$-##'!#2$!6,22,-.)(9 -$$'!+#'##!,2(#',!6#*78-.$!'8$'!(/+9 +#'$-#'!.)'.$,4!O*#++#!+)$%#'!*,-.#'! 3,'6#+7$#'!(,'--,!(#6$..&'##.!3,2-$'! -/-.#+,,..$-#'!P()*1#.)-3#2(8-.8'Q:!18-9 -,!(,$(($!,)..,3,.!.8$-$,,'4!D$$.&!8'!.89 %#**,!-))2$!,7):!#'(&!(#(-$:!+$**&!+))**,! Päättyvä kesä tuo aina jotain uutta lasten koulunkäyntiin. Tänä syksynä perheen vanhin lapsi Cristofer aloittaa yläkoulun..,3,**,!-#'!38$-$!1&21#-.&&:!5,.1,!(#2.884 E,F-G.!+))..$3,.!A$23#'-,*88'!'8$'!RR!3)8..,!-$.9.#':!18**8$'!O*$3#2!8*$!3$#*&!-/'./+&..&4!A$23#'-,*8!,-)$',*)##',!-,,!7#26##*.&!7#*(($&!(#6)1,4! 9!?&+&!8'!#2$..&$'!3$$6./$-&!7,$((,!,-),4!A$)(,'! ()$'!+,,-#).),:!+)..,!()$.#'($'!(,)7)'($+,$-#9 +$--,4!?&&**&!8'!+/0-!.8%#**,!(8.8$-,!1,!/6.#$-0**$'#'!.)''#*+,:!18(,!(,'',..#*##!($3,-.$!,21#'!(#-(#**&:! 5,.1,!-,'884 KAKSIKIELISYYS NÄKYY ARJESSA JA KEITTIÖSSÄ E,F-G!8'!)'(,2$*,$'#'!-)()'$+$:!18(,!1)8'.,,!1))9 2#'-,!N#3#'.#'!7)8*#*.,4!5,.1,!7)6))!*,7-$**##'!-)89 +#,:!N#3#'.#!7)8*#-.,,'!3,$'!)'(,2$,4!M6.#$'#'!($#9 *$!(8.8',!8'!()$.#'($'!-)8+$4 9!<$',!3$$(8'*877)$-$'!7/2$++#!*,$..,+,,'!2)89 (,,!)'(,2$*,$-$..,$'4!S&$'3,-.8$'!()$'!D)8+#--,:! )'(,2$*,$-#--,! (#$..$0--&! 3,*+$-.#.,,'!,$',! -#(&!,*()9!#..&!7&&2)8(,4!D#!.8($!.,2(8$..,,!,$',!6$#+,'! #'#++&'!.#(#+$-.&:!18.#'!,2($7&$3$'&!-$$6#'!#$!1))2$! 8*#!,$(,,:!5,.1,!(#2.884 S#26##'!')82$++,$-.,!T,'$#*,,!*)())'8..,+,..,! *,7-#.!7)*,6.,3,.!($#*$(/*7//'!7,$.-$!(8.8',:!+/0-! (8)*)'!7#'($**&;!U2$-.8>#2:!O*$3#2:!=,'#--,!1,!"#*$--,! (&/3&.!(8)*),!#'K*,'.$7,$'8..#$-#**,!*)8(,**,4!5,$(#'! *$-&(-$!N#3#'.#!./0-(#'.#*##!VJ8!<(,%#+$--,!.).($9 +)-.#('$((8',4 9!"#$**&!(8.8',!($#*#.!2,18$..)3,.!-#'.&&'!3,$'!)'9 (,2$$'!1,!-)8+##'4!?8($!,-)++#!D)8+#--,:!*,-.#'! &$%$'($#*$!8'!-)8+$!1,!-))2$'!8-,!6#$%&'!(,3#2#$-.,,'! 8'!-)8+#'($#*$-$&:!18.#'!)'(,2$!#$!38$!8**,!,$3,'!'$$'! 3,63,',!-)8+#'!2$'',**,4!?,3,**,,'!+8*#++,.!38$9 3,.!()$.#'($'!.)(#,!.8$'#'!.8$-$,,':!5,.1,!786.$$4 KOTITÖISSÄ JOKAINEN KANTAA KORTENSA KEKOON 5,.1,!.#(##!*,7-$**##'!-#*3&(-$:!#..#$!(8.$!8*#!7#*(9 (&!68$.87,$((,4!B(&&'!(,.-8+,..,!E,F-G1#'!*,7-$-.,! 18(,$'#'!18).))!8-,**$-.)+,,'!(8.$.0$6$'!.,3,**,!.,$!.8$-#**,!9!8*$!-#!-$..#'!.$-($(8'##'!./61#'.&+$-.&:!$+)9 28$'.$,:!7$6,.0$.&!.,$((,!(/*7/6)8'##'!7#-#+$-.&4 Etualalla lapset vasemmalta nuorimmasta vanhimpaan: Daniela (5v), Melissa (7v), Vanessa (9v), Oliver (11v) ja Cristofer (13v). Taaempana Katja, Levente oli kuvaushetkellä töissä. 4 maininki maininki 5

4 Melissa harrastaa voimistelua ja harjoittelee sitä joskus myös pihakeinussa. Silloin tällöin Bacsójen pianolle saattaa kertyä jonoa, mikäli on kiire oppitunnille ja läksyt ovat yhä soittamatta. Kuvassa Vanessa. Kiintymys musiikkiin yhdistää koko Bacsójen perhettä. Oliver (kuvassa) ja Cristofer harrastavat kitaransoittoa. 9!?)-($'!-#**,$-.,!*,-.,!8'(,,':!18(,!#2$..&$'!+$#9 *#**&&'!.#($-$!(8.$.0$.&4!"#$**&!18(,$'#'!18).))!.#(#9 +&&'!'$$.&!8+$#'!(/(/1#'-&!+)(,,'4!58+#'.,+$9 -#(-$6,'!-#!,$',!+#'##:!5,.1,!(# ,.1,!./0-(#'.#*##!7&&.8$+$-#-.$!*)8(,'87#..,1,',4! D/(-/**&!6&'!,*8$..,,!(8(8',,'!))%#'!/((0-*)8(,'! (,'--,4!A&'!+/0'.&&!,++,.$-.,,'!8*#3,'!-$**8$'!.&*9 *0$'!6/0./&!+/0-!(8.8',4 9!O'!-$.&!8*#+,--,!18$.,($'!(&/.&''0'!($((81,:!18.9 (,!.)(#3,.!.8$-$,,'!'$$'!(8.8',!-))2#'!7#26##'!7/09 2$..&+$-#--&!()$'!.0$--&!$-8'!*)8(,'!6,**$'',--,($'4! W,!8'6,'!-#!18-()-!-,,..,').!.)'.),!-$*.&($':!#..&!()'! 7&&-##!(8.$$':!.)*##!.0$6$':!5,.1,!',)2,6.,,4 VIIKONLOPPU SUO HENGÄHDYSTAUON ARJESTA =$$(8'*877)$-$'!E,F-G.!7/-/..#*#3&.!(8.8-,**,!1,!7/9 6$..&3&.!3,7,,9,$(,'-,!2#'.8).)+$-#**#4!5,.1,'!+)9 (,,'!3$$(8'!7,2,-!6#.($!8'!7#21,'.,$',:!18**8$'!./09 3$$((8!8'!.,(,',!1,!*#3&6%/-.,)(8!#%#--&4 9!5828-.,'!,$',!-$.&:!#..&!7#*((&!8*#+$'#'!1,!.#(#9 +&..0+//-!38$3,.!8**,!,$3,'!/6.&!,238((,$.,!,-$8$.,! ()$'!./0'.#(8!.,$!3,$((,7,!6,22,-.)(-#.($'4!B6+$'#'!.8..))!.)26,'!6#*78-.$!-#**,$-##'!()*..))2$$':!18--,! ($$2#!8'!$(&&'!()$'!$.-#$-,2384!D#**,$-#-.,!7$.&&!7&&-9.&!3&*$**&!78$-4!?&/.//!+/0-!8-,.,!8..,,!2#''8-.$:!5,.9 1,!-,'884 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä - Ihminen tottuu turhan helposti sellaiseen kulttuuriin, jossa kiire on ikään kuin itseisarvo. Pulssissa olet hyvissä käsissä Oletko huolestunut sydämesi kunnosta? Pulssin uudella 64-leikkeisellä tietokonetomografialla saadaan tarkkoja kuvia sydämestä ja sepelvaltimoista. Se on nopea ja vaivaton tapa tutkia sydämesi kunto. Tutkimukseen tarvitaan erikois lääkärin lähete keskustele lääkärisi kanssa. Keskitä asiointisi Nordeaan jo tänään. Avainasiakkaanamme saat henkilökohtaisen pankkineuvojan.!"#$%"&'()'&*$)%$#+,#$-""-$%.*).//../*#''#0 12)$.%3433%5333%6(,'7'('8%'.9(#%:943 6;0<094:0:0%'.9(#%:9;:8%$.)%/&=%2*2)$$##**. Nordea Pankki Suomi Oyj Teemme sen mahdolliseksi Lääkäriasema Pulssi, Humalistonkatu 9 11, Turku. Ajanvaraus lääkäreille puh Parkkihalliin ajo Rauhankadulta. Turku-Martti Martinkatu 5 nordea.fi 6 maininki maininki 7

5 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä Hirvensalopäivät sai saarelaiset liikkeelle Mikko Koivu pitämässä nimenhuutoa ennen tyttöjen juoksukisaa. Nopeimmillaan alamäkipyöräilijät ajavat maastoradalla jopa useiden kymmenien kilometrien tuntivauhtia. Hirvensalopäivät järjestettiin elokuuta jo 27. kerran. Tapahtumaviikonloppuna erityisesti lauantaipäivä oli vahvasti liikuntapainotteinen. Ohjelmassa oli muun muassa juoksukilpailuja lapsille ja aikuisille. Hirvensalon laskettelurinteessä puolestaan ajettiin paitsi mäkiautoilla, myös maastopyörillä. Kaikki lasten juoksukilpailuun osallistuneet palkittiin. Hirvensalon Heiton varapuheenjohtaja Minna Räisänen jakoi reippaille osanottajille kultamitalit. Markkinatorilla oli tarjolla myös kasvomaalausta lapsille. 3-vuotias Elmeri Hauninen (oik.) sai käteensä pienen kummituksen. Katja Luntamo (vas.) ja Riikka Toivonen valmistautumassa yhdessä Hirvensalon ympärijuoksuun. Rami Västinsalo ja Tuire Lindqvist pitivät markkinatorilla pystyssä puuesinekojua. Esineet on tehty saariston puusta. Hiihtohissit kuljettivat laskettelurinteen päälle paitsi alamäkipyöräilijöitä, myös mäkiautoilijoita. Keskipäivällä Hirvensalon urheilukenttä toimi markkinatorina. Alamäkipyöräilyrata huipentui hyppyriin, jossa lajin harrastajat pääsivät esittelemään taitojaan myös ilmassa. Ympärijuoksu starttasi Hirvensalon Urheilutalon edestä tasan kello maininki 5 6-vuotiaiden poikien juoksusarja paikoillanne valmiit hep! Hirvensalon ympärijuoksun viimeinen ylämäki ja loppurutistus. Jari Hauninen and the boys. Ei vaan the voice. maininki 9

6 Julius ja muuta partiolaista. Partiolaiset reissussa Partiopojan täytyy olla valmiina missä päin maailmaa tahansa. Hirvensalolainen Julius todisti valmiuttaan Ruotsissa ja Hongkongilaiset Lee ja Tam toivat taas orientaalista partiotunnelmaa Juliuksen kotiin. Mielipide!"#$%&''(''!)*+((+, Kotiinpaluu ja kesä Suomessa on ylittänyt kaikki odotukseni. En edes kuvitellut Ruotsista lähtiessä, että tulisin viihtymään Suomessa. Kuitenkin vanhat ja uudet kaverit ovat antaneet niin paljon muuta mietittävää ja tekemistä Suomessa, ettei ikävää Ruotsiin ole jokapäivä edes käsittänyt. Suomalaisen lukion aloittaminen ensi viikolla jännittää, sillä tiedän, että opiskeltavaa tulee olemaan paljon paljon enemmän kuin Ruotsissa. Suomalaisen jaksojärjestälmän ansiosta kuitenkin pääsen ensi talvella lähtemään 2 kuukaudeksi Uuteen- Seelantiin, mikä on aivan käsittämätöntä! Reissu tulee olemaan varmasti yhtä ikimuistoinen niin kuin vuodesta Ruotsissa! En stor puss på er alla läsare! Mare Maren kolumnistin rooli vaihtuu nyt lukio-opintoihin kotimaan kamaralla. Maininki kiittää ja toivottaa onnea jatkoon! K,(-$.8$-.,!7&$3&&:!/(-$.8$-.,!/0.&:!RXY!(,'-,*9 *$-))..,:!!'8$'!ZR!YYY!8-,**$-.)1,,:!(/++#'$&9.)6,'-$,!(86.,,+$-$,:!-,.81,!861#*+,7$-.#$.&:! (8*+#! -))2.,7,6.)+,,[! N,)*),:! 7,2.$86)).81,:! -#$((,$*)1,:!#*&+/(-$&:!2,181#'!(8#..#*#+$-.,:!/-.&9 3$&:!-,%#..,!1,!,)2$'(8,!\!+)$-.81,4!?&.&!(,$((#,!8*$! +,,$*+,'!1,+J82##!]!?6#!^^'%!_O`NT!DUOa?! W,+J82##!Db#%#'!^YRR]!1,!-#'!7&&-$!(8(#+,,'!+/0-! 6$23#'-,*8*,$'#'!560+6,78"(#"(&(4!N#$2$*&$-.#'!.#*.9.,(/*&!'8)-$!`$'(,J/'!7#*.8,*)##**#!c.#*&9`)8.-$$':! ()'!18)(()##.!#2$!7)8*$*.,!+,,$*+,,!-,,7)$3,.!*#$2$*9 *#4!D)8+#-.,!8-,**$-.)$!!RYYY!6#'K#'!*#$2$*&$-18)(($8! 1,!'8$'!ZYY!7,*3#*)*#$2$*&$-.&4!5,$(#'!(,$(($,,'!*#$9 2$**#!8-,**$-.)$!'8$'!ZY!YYY!*#$2$*&$-.&4! `)8.-$'!1,+J82##'!/6.#/%#--&!8-,!)*(8+,,*,$-$-.,! 7,2.$8*,$-$-.,!.).)-.)$!S8618$-+,$6$'!,-)+,**,!7,29.$87#26#$--&!'#*1&!7&$3&&!18(8!#''#'!.,$!1&*(##'!3,29 Kata ja Elina on parhaimmat kaverit Suomessa. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Lee Wui-Hoi ja Tam Chun-Yin valmiusasemissa Annitussa. -$',$-#'!*#$2$'4!`,'.,-#'!7#26##'!3$#2,,.! N##!_)$9A8$!1,!?,+!U6)'9M$'!-,,7)$3,.! A8'K(8'K$-.,4!!S81,.!8*$3,.!!Rd93)8.$,$.,! 1,!(83$'!,2(81,!7)6)+,,'!#'K*,'.$,4!!A#! 7&&-$3&.!.).)-.)+,,'!'82+,,*$$'!-)8+,9 *,$-##'!,2(##':!-,$3,.!+,$-.#**,!-)8+,*,$9 -$,!2)8($,!1,!7&&-$3&.!7#2$'.#$-##'!7))-,)9 ',,'4!!58.$$'!6#!7,*,,3,.!+8'.,!(8(#+)-.,! 2$((,,+7,',!1,!+)$-.$(82..$!.&/''&!()3$,! D)8+#'!?)2)-.,!1,!A$23#'-,*8-.,4! Taidekaide Kuvat: Tiina & Jani Rantanen ja Susanna Oksanen Osa taidekaidettamme muutti Helsinkiin Helsingin satamaan ostettiin yksitoista sillankaideteostamme. Ne ovat nyt risteliysatamassa esillä ja houkuttelemassa ihmisiä nykyisestä pääkaupungista Turun ja kulttuurin suuntaan. Elokuun alussa Anniitunkadun päiväkodista hajotettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 23 ikkunaa. Ikkunat oli lyöty sisään todennäköisesti kepillä ja iskuja oli joka ikkunassa useampia. Silminnäkijä oli hälyttänyt poliisin klo 1.30 yöllä. 5-7 kpl vuotiasta poikaa oli juossut karkuun, kun poliisit saapuivat paikalle. Aamulla päiväkotia avatessamme huomasimme järkyttyneinä, että neljä huonetta on kauttaaltaan lasinsirujen peitossa. Yhtäkkiä käyttökelvottomia ja vaarallisia olivat alle kolmivuotiaitten lepohuone, ruokailuhuone, leikkihuone samoin kuin 3-6 -vuotiaitten ruokailuhuone. Vielä kolmannenkin ryhmän ruokailuhuone oli osittain lasinsirujen peittämä. Aineellinen vahinko on huomattava ja niin on myös henkinen vahinko lapsille, henkilökunnalle ja lasten vanhemmille. Normaaliarkeen tunkeutui järkytys, pelko, kiukku, suru ja suuri ihmetys: miksi? Oli hyvin vaikeaa selittää päiväkotilapsille, että miksi jotkut olivat tulleet yöllä Miten pitää kohdella yhteisiä tavaroita? EMIL 5V. Niillä leikitään. Katotaan, ettei niitä varasteta. Ei saa rikkoa, sitten niillä ei voi enää leikkiä. Eikä saa ottaa toisen kädestä. hajottamaan meidän päiväkodin ikkunat. Miksi emme voi mennä nukkumaan omaan sänkyyn tai ruokailla omalla ruokapaikalla? Jo pidemmän aikaa on aamuisin pitänyt kerätä roskat, pullot, tölkit ja tupakantumpit päiväkodin pihalta. Myös muiden Hirvensalon päiväkotien pihalla tai katolla on ollut ilkivaltaa. Mitä ajattelee teini-ikäinen hajottaessaan päiväkodin kiinteistöä tai pihavälineitä? Mitä samainen kaveri ajattelee ollessaan itse vanhempi ja tuodessaan lasta päiväkotiin, kun se on ollut ilkivallan kohteena? Mitä iloa on hajottaa ja roskastaa? Mm. näitä kysymyksiä pyörii päiväkodin henkilökunnan päässä. Myös se, että miksi teini-ikäinen on ulkona klo 1.30 yöllä? Toivottavasti vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa kotona, että missä nämä iltaisin liikkuvat ja mitä puuhaavat. Missä Sinä toivoisit lapsesi olevan kello 1.30 yöllä? KERTTU 5V Niitä ei saa ripotella. Ei saa rikkoa. Ei saa tehdä mitään sellaista, mitä niille ei saa tehdä. Sitten voi joutua maksamaan tai ostamaan uusia. Ettei omisi kaikkia yhteisiä tavaroita itselleen, pitää jakaa muiden kanssa. Satu Leppänen Päiväkodinjohtaja 10 maininki maininki 11

7 Mainingin keskiaukeamalla tulee näkyviin ystävien ketju. Lokakuun Mainingissa näemme, kuka on Helenan valitsema kansakunnan sivistäjä... minä satavalainen Helena Lindström on uuden kynnyksellä. Eläkepäivät alkoivat keväällä. Nyt on aikaa niille tarttis tehdä asioille mutta myös päivänokosille. Jos arvata pitää, ei Lindströmille tule tekemisestä tule pulaa eläkkeelläkään. '/.!>,2+,-#).$(-$:!A#*#',!N$'%-.20+!(#29 -E$!8**).!8**#'(,,'!-#*3&&:!#..&!8*$-$'!2/6./9.884!c$!8**).!+$.&&'!,1,.)-.,!-$$.&:!+$**#!,*,*9 *#!38$-$!*&6.#&4!")..,!8''#(-$!8*$!.&.$:!18(,!-,'8$!')82#**#! /*$877$*,,**#:!#..&!,7.##($--,!8*$-$!+)(,3,,!./0.&4 9D8$.$'!-$..#'!1,!(/-/$'!,7.##($-.,!6,218$..#*$1,'! 7,$((,,4!c'-$++&$-#-.&!7,$(,-.,:!1868'!-8$.$':!-,9 '8..$$':!#..&!6#!8*$3,.($'!1))2$!6,(#'##.!6,218$..#*$1,,4! c..&!-87$$(8!#'-$!+,,','.,$:!6&'!(#2.884!<,3$-.)(-#'! -$$-!.)'.)):!#..&!(86.,*8**,!8*$!-82+#'-,!7#*$--&4 e,2+,-#).$'!,++,..$!8'!8**).!6/3&4!=&*$**&!n$'% !3,$6.8$!,7.##(($,!1,!(#22,'!-$$2./$!+/0-!*&&(#9.#8**$-))%#'!7)8*#**#!N#$2,(-##'4!N$'%-.20+!(#2.88! #*&3&-.$:!+$**,$-.,!3)82$-.82,.,,!+)).8(-#.!83,.!8*9 *##.4!5)'!#'-$'!8'!$''8$--,,'!3,$6.,').!./0.&:!8'!6#.$! (86.,!.)**).($'!-))2$!(,)6$-.)-;!+$.&!$6+#..&!*&(-$'! Tyttärenpoika Samuli on Helena Lindströmille hyvä pikku apulainen ja kertoo, että nyt kahvinkeitin hiljeni ja kahvi on valmista. Nyt luetaan yhdessä, syksyllä nuori mies opettelee itse ekaluokkalaisena lukemaan. Intohimona )).##'!7,$((,,':!()'!#''#'!8-,-$'!(,$(#'4!<$',!2869 omavaraisuus (#$-.,!+)).8(-$-.,!8'!()$.#'($'!-$)',,'.)').!6/3&&4!?#8**$-))%#--,($'!./0'186.,1,',!6//.&3&'!,*)'!1&*9 (##'!-#)2,-$!+)(,3,!.$*,''#; 9!<*,$-#.!*)8..$3,.!+$'))'!1,!+$'&!6#$6$'4 N$'%-.20+!()$.#'($'!68)().#*.$$'!.,(,$-$'!,7.##(9 ($./060'4! 95/**&!-#!8'!8**).!+$')'!./0.&:!,-$,((,$%#'!7,*3#9 *#+$'#'4 KUKKA-ASETELMIEN TEON KIEHTOVA TAITO ")..,!18-!8*$-$($'!7$.&'/.!3,*$.,!.8$-$':!'$$'!+$.&!-#! 9C/.!#$!-$.&!.&.$&!#'&&!8*#:!#..&!38$-$'!(/-/&4!")..,! #6(&!6$#'8!,++,..$!8*$-$!8**,!.0$--&!()((,(,)7,--,4! D,$-$!.#6%&!'$$'!6$#'81,!,-#.#*+$,:!'$$.&!-,,!*)8''8'9 ()($-.,($'4!?8$3#,++,..$!8*$-$!-$$-!()((,(,)77$,-4 A/3$'!3,$(#,,!8*$($'!.#6%&!7&&.0-!#*&((##**#!-$$29./+$-#-.&:!.)*$!8*8:!#..&!Q8'(8!#*&+&!'/.!.&--&Q4 9?&/.//!87#.#**,!))..,!#*&+&&4!C/.!'#!Q.,2..$-!.#69 %&Q!1).).!38$-$!.8.#)..,,4 TEATTERIA KULISSEISSA JA KUNINGATTARENA 5)'!N$'%-.20+$&!())'.#*##:!#$!8*#!(,),,!6)8*$--,,'! -$$.&:!+$.&!.#(#+$-.&!6&'!(#(-$$:!3,,'!+$.#'!6&'!#69.$$4!5,(-(#22,'!')82$-8-#)2,'!.#,..#2$--,!6&'!8'!8**).! +)(,',!\!,$',4 9O*$'!')82$-8-#)2,'!-$6.##2$!1,!-$**8$'!786%$..$$':! 18-!,*#..,$-$$'!.#6%&!.#,..#2$,4!=)8'',!Rfgf!,*8$.#.9.$$':!*&6#-!18(,!3)8-$!8'!.#6./!/(-$!'&/.#*+&:!-))2$+9 +,--,!8-,--,!8*#'!8**).!+)(,',4 =&*$**&!N$'%-.20+!8'!8**).!'&/..&+0**&!8+,--,! 288*$--,:!-$..#'!7)3)-.,+,--,:!*,3,-.,1,',!1,!()$-(,,9 1,',4 9O*$'!/6%#'!(#22,'!7&&8-,--,:!()'!8*$'!S2&..&($..$4! N$(,.!-,'8$3,.:!#..&!()'!#$!8*#!'8$%,'!288*#1,:!#'!7&&9 -#!#'&&!7&&8-$$':!6&'!',)2,,4 N$'%-.0+!786.$$:!#..&!.#,..#2$'!.#(#+$'#'!8'!-8-$9,,*$-.,!1,!6,)-(,,:!-$$'&!7,2,-.,!8'!/6%#--&!.#(#+$9 '#'!1,!8*#+$'#'4 M(-$!288*$!8'!1&&'/.!+$#*##'!/*$.-#!187,!<%,*+$$9 ','!6#*+#'!()'$'K,..,2#'!8-,'4 9D,$'!8**,!7)6#*$'./..01#'!#+&'.&4!?#$'!8$(#$'!*/9 6/#'!+$'$6,+##'!.#(8',6,-.,!1,!-#!8*$!$6,',!288*$:! -,$'!8**,!8$(#$'!(,+,*,!&++&4 9S$#'$($'!288*$!38$!8**,!6/3&4!S,2,-.,!8'!,$',!-#! 6,218$.)-3,$6#:!()'!2)7#,,!68(-,,+,,':!#..&!+$**,$9 '#'!-#!288*$6,6+8!8'!1,!+$.#'!-#!,1,..#*##4 YKSI KIRJA JULKAISTU JA TOINEN TYÖN ALLA 95$218$..,+$-.,!8*#'!6,22,-.,').!+/0-!/6%#--&!8+#'"7 9:-0"(!(,'--,4! <68*,!1)*(,$-$!($21,'!?)6,.!1)..),! 5,(-(#22,-.,:!1868'!8'!(88..)!.8%#*9 *$-$,!.,2$'8$.,!-,,2.#'!$6+$-$-.&4!N$'% ! 1,! <68*,! 83,.! +/0-! /6%#--&!.#6'##.!28+,,'$':!6$)(,'!1)..)(8(8#*9 +,'!,$'#(-$,!*,$',.#'4!)*$+,&'-)$./0 1$+&'22'-3-('-,+"&"!(#2.88!7$#'#-.&! 582(68*+,'!7$.&1&-.&!D)8+#'!*8)',$-9 -,,2$-.8--,!'8$'!hY!3)8..,!-$..#'4!S$.&1&'!$6+$-.#'! 6,,-.,..#*)$-.,!8'!7#2$'!7861$'!-#(8$.#..):!*$-&$*./! 8+$'!$%#8$'!1,!3&2$.#../!L(.$$3$-.&!.,2$',,4 9=&*$**&!-$**&!.,3,**,!1)8'$..#*#++#:!!+$.#'!.&+&!,-$,!'/.!2,.(,$-.,,'!1,!+$.&!6#'($*0.!.&-.&!,1,..#*#3,.:! N$'%-.20+!()3,$*##4 9W,.(898-,!-$$6#'!8'!,$(,!7$.(&**&:!6&'!7,*1,-.,,4!<68*,'!N$'%-.20+!+&&2$..#*##!($2181#'!72$+)-! +8.82$(-$:!+)..,!8'7,!6&'#**&!1)..)1,!$.-#**&&'($'!1,! 8+,!$-&!8*$!,2+8.8'!1).)'(#2.81,4!?,2$',.!83,.!3#2$-9 -&4 9W,!-#!8'!1&''$..&3&&4!=8$-$!*))**,:!#..&!($218$..,+$9 -#'!1&*(##'!8'!3&-/'/.:!+)..,!-$.&!8'($'!3$2(#&!$6,'! (,$(#--,!+))--,($'!+$.&!.#(##4!<1,.)(-$,!*&6.##!*$$(9 (##**#4 Täytyy opetella uutta elämää. Nyt ne tarttis tehdä jutut voisi toteuttaa. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Kuka: Helena Lindström on farmaseutti, joka on juuri aloittamassa uutta uraa eläkeläisenä. Puoliso Jarl Lindströmin kanssa on kaksi tytärtä. Lapsenlapsia on kaksi. Molemmilla tyttärillä on yksi poika. Nyt voi mennä rauhassa ottamaan nokoset. Kyllä niitä kauniita ilmoja piisaa. Oma saarihistoria: Kaarinan Kuusistosta kotoisin olevalle Lindströmille löytyi puolisoksi hänen määritelmänsä mukaan kantapeikko satavalainen. Yhteinen omakotitalo rakennettiin reilut 40 vuotta sitten Jarlin kotitalon naapuriin. Vuonna 1970 päästiin muuttamaan. Vaikka välillä oli kaipuu ruutukaava-alueille, nyt koti tuntuu olevan juuri siinä missä pitää. Parasta saarilla: Ehdottomasti luonto, eli metsät ja meri. Se, että kotinurkalta saa astua suoraan metsään, on suurinta ylellisyyttä. Ei haittaa, jos on vanhat krekkalat pöksyt ja jakkukin repsottaa, eikä päähän löytynyt muuta kuin vanha kalsarintromppu. Korkeintaan palokärki virnistää männyn rungon takaa ja peurat hypähtävät huvittuneena puskiin. Harrastukset: Kakskerran nuorisoseuran harrastajateatteri on ollut pitkäaikainen harrastus. Viime talvena syntyi innostus kutoa mattoa. Syksyllä on aika ottaa sukankudinkin esille, kesällä villalanka on liian kuumaa. Yksi harrastus on oma perunamaa ja kasvimaa eli itsensä omavaraisena pitäminen luonnon antimilla. MIELITEKO RUUTUKAAVA-ALUEELLE 9?&&**&!D,.,3,--,!8'!/*$!ZY!3)8..,!,-)..)4!W8-()-! )6$..#*$':!#..&!18-()-!3$#*&!+)).,'!2)).)(,,3,9,*)9 ##**#4!5/**&-./..$!18(,!7&$3&!J)--$7/-&($**&!8%8..,,4! ")..,!18--,$'!-#!,$(,!.&/.//!()*)..,,:!+$(-#$!-$..#'! -$$'&!J)--$7/-&($**&4 ")..,!/(-$!$'.86$+8!A#*#',!N$'%-.0+$**&!8'; 9`,(,-.,'!/*$!(,$(#':!18-!-,,'!$.-#!3$*1#**&!-#'!+$.&! 8+$(-$!.,27#$(-$!.,23$.-#'4!D#!8'!-,+,!()$'!(*,7#1,! +#.-&-.&:!#..#$!.,23$.-#!+)),*.,!8-.,,4 9C,).$'!+/0-!$.-#!*#$78+$-#-.,4!D#!.)8!.)23,**$-))9 %#'!.)''#..,!()'!7&21&&!$.-#!#$(&!8*#!.8$-.#'!$6+$-.#'!,2+8$**,4 5,63$70/%&--&!N$'%-.20+!.,218,,!$.-#!.#6./&!-,,9 2$-.8*,$-*#$7&&4!D$$'&!8'!.&**&!(#2.,,!8+#',6$**8,!,'9.,+,--,!+)6#3))..,4 9S#2)-2#-#7.$!8'!-,+,:!+)..,!-$$6#'!38$!*,$..,,! 6$**8,!.,$!-$#+#'$&:!+$#*#'!+)(,,':!+$.&!+$**8$'($'! *0/.//4 O''#(-$!2)).)(,,3,9,*)#!-$$-!1&$4!D$#**&!N$'% $'!8+$(-$!.,27#$(-$!3$*1#*/;!7#2)',.:!782((,',.:!-$9 7)*$.:!(#-&()27$.-,.:!7)',1))2#.:!.$**$.!\!1,!+#.-&+,29 Tyttäret löysivät Italiasta juuri sellaisen auton kuin Jarl Lindströmillä oli aikanaan. 1,.!8*$-$3,.!6,'(,*,!$.-#!(,-3,..,,!1,!6,(#,!+#.-&-.&4 D#!+$(&!A#*#',!N$'%-.20+$&!#*&(#7&$3$--&!2$#+,-9.)..,,!8'!,1,.)-!7&$3&)'$-.,4!?0$--&!8**#--,!#$!38$').! (,)'$$**,!$*+,**,!3,7,,7&$3&'&!+#''&!7&$3&)'$**#4 9C/.!38$!+#''&!2,)6,--,!8..,+,,'!'8(8-#.4!5/**&! '$$.&!(,)'$$.,!$*+81,!7$$-,,4 c6(&!)'#*+,!38$-$!8**,!3$#*&!87$-(#**,($'!18.,$':! 3,$((,!,38$+#--,!/*$87$-.8--,4 9W,!-#:!#..&!'$$'!(,),'!()$'!.&&**&!(#$(()):!(#$(9 ()$-$!.#23##'&4 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN D#)2,,3,!())(,)%#'!-,,2#*,$'#'!8'!6#'($*0:!18(,!.,218,,!-$3$-./-.&!(,'-,**#:!3,$((,!#$!8*#(,,'!7#2$'9.#$'#'!(,'-,'(/'..$*&4!A&'!.,218,,!$6+$-.#'!#*&+&&'!.$#.8,!1,!.,$.8,:!28+,'.$$((,,!1,!1&''$./-.&4!A&'!8'! 8+,--,!,++,.$--,,'!6,*)'').!*&6.#&!'#*1&'!-#$'&'! -$-&*.&!.$#'!7&&**#4! Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Keittiön ikkunasta avautuu taulu, jonka näkymä muuttuu joka päivä. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO HELENA LINDSTRÖM Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Paljon tarjouksia! Syyskuun ajan Viherlassilassa VIHREÄT PÄIVÄT! NYT KANNATTAA LIITTYÄ VIHERLASSILAN KANTA-ASIAKKAAKSI! Saat jokaisesta ostoksestasi alennuksen ja myös bonuksen. Halutessasi saat ilmoituksen ale-eristä aina ennen muita. Jos et vielä ole kanta-asiakas, liity nyt, saat yllätyslahjan mainitsemalla salasanan Maininki. VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 Eniten muotia juuri nyt! Trendinäytökset Nainen Syksyn muoti tuli Skanssiin! Osallistu ja voita 500 shoppailurahaa! Arvonta Skanssinkatu 16 maininki 10, Turku Skanssi info: maininki 17 Kauppakeskuksen ovet avoinna: ark 8-21, la 8-18, su 12-18

10 Syksy on sadonkorjuun aikaa Kesätunnelmia Kakskertapäiviltä Kakskertapäivät vietettiin Brinkhallin kartanon historiallisessa pihapiirissä teemalla Kakskerta - kulttuuria kautta aikojen. P 4,5% Tuottotilin korko ja sijoitus yhdistelmä- tai osakerahastoon. Tarjouksemme koskee vähintään euron sijoitusta, josta vähintään puolet sijoitetaan OP-Rahastoyhtiön yhdistelmä- tai osakerahastoon ja enintään puolet tuottotilille. Rahastosijoitukset voi tehdä myös monipuolisen OP-sijoitusvakuutuksen kautta. Asiakaskohtainen enimmäissijoitus on euroa. 12 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko on kiinteä 4,5 %. &$3&.!,*(8$3,.!861#*+,.$#%8$-.,!78$(#.#'!;*<6(! 1,!=6>,6(!6)7,$-,**,!1,!2#+7-#&**&!1)8'.898-))9 %#**,:!-,,2.#'!8+,.!3$$6%#.,$.#$*$1,.!8*$3,.!.)**##.! 7,$(,**#:!(8-(,!N#$*,!1,!<'')((,!8*$3,.!#-./'##.4!D#'! 1&*(##'!5""("73"$"#+&!#-$..$!7#2$'.#$-#-.$!5,(-(#2.,9*,)9 *)'4!O61#*+,!-$-&*-$!+/0-!7,*18'!))..,!++4!+$#*#'($$'9.8$-#.!(,2.,'8($#228(-#.!E2$'(6,**$'!(,2.,'8'!7281#(.$9 9*(-7!",'+(!+)(,,'-,!.#+7,,3,!#-$./-!#'.$-,$(81#'! (#$..$0(,-3#$-.,!-#(&!3"*<<673&*+06-A-(!$-&''0$+&!,'.$$(($7$-.#4!?#,..#2$!=#2.$K8'!.,$.#$*$1,.!$6,-.)..$3,.!#-$9./(-$**&&':!7#2>82+,'--$.,$%#')+#28.!8*$3,.!8''$-.)'#$.,! 1,!!.8$3,.!+$#**/..&3&'!*$-&3$3,6.##'!861#*+,,'4!O61#*9 +,'!*8+,--,!/*#$-0**&!8*$!+,6%8**$-))-!',)..$,!7)>>#.$'!,'.$+$-.,!-#(&!.).)-.),!.,3,2,.82$'!+8'$7)8*$-##'!3,*$9 (8$+,,'4 5,(-(#2.,-#)2,'!7)6##'186.,1,!3"*<<675-<+(&(!1)9 *$-.$!=)8%#'!^YRR!5,(-(#2.,*,$-#(-$!87#..,1,!%&"!9"0#-2,&(4!A&'!.8$+$!5,(-(#22,'!(8)*)'!*)8(,'87#..,1,',!dZ! 3)8%#'!,1,'4!W&21#-.#./'!861#*+,'!7&&..##(-$!)7#,!7&$3&! 6)$7#'.)$!(8+#,,'!*)8''8'!3,*89!1,!&&'$'&/.#*+&&'!#*$! )(8'$*+,,'4 N&+7$+&.!($$.8(-#.!-#(&!/*#$-0**#!#..&!.,7,6.)+,'!1&29 1#-.&1$**#I Teksti: Raimo Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Arno Kasvi kuulijoineen Kakskertapäiville itsetehtyjä asuja Vuoden 2011 Kakskertalainen Lea Aaltonen ja Kakskertaseuran puheenjohtaja Markku Jokinen Juontajat Irkku ja Tupsu Teatteri Vertigon kettu Sijoitustuotteiden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Tarjous on voimassa saakka. Varaa aika p ja tule käymään tai soita p ja kysy lisää. OP-sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. OP-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistama OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Syyskuussa tapahtuu Syysmyyjäiset ILLOISTEN SIIRTOLAPUUTARHAN SYYSMYYJÄISET Illoisten ryhmäpuutarhan myyjäiset ja avoimet portit sunnuntaina 4.9. klo Tervetuloa tekemään edullisia ostoksia ja samalla kiertelemään alueellamme. Lähemmin voit käydä tutustumassa puutarhoihin, joiden portit ovat auki. Illoisten Kartanolla on myytävänä mm. mehuja ja hilloja. Kirpputori ja arpajaiset. Buffetista on saatavana grillimakkaraa, hernekeittoa, lettuja sekä kahvia. Tervetuloa! Illoisten ryhmäpuutarha ry Syysmyyjäisten aikaan siirtolapuutarhoihin pääsee kurkistamaan lähemmin. Osa asukeista avaa ovensa myös sisätiloihin. Sinikka Lindberg ja Aulikki Artamo ovat ahkeroineet myyjäispöytiin tarjottavaa. Myös kesän iloja riitti säilöttävien mausteeksi. Vai ovatko ne Illoisissa illoja..? Liisa Vuorion puutarhapalsta tuottaa satoa yli oman tarpeen. Hirvensalon kirjasto Sanna Rissasen valokuvanäyttely: Satumaan arkea Kirjasto auki: ma ja to ti, ke ja pe Hirvensalon Urheilutalo Ikääntyvien naisten päiväjumpat keskiviikkoisin 21 pvä syyskuuta klo , sopii myös muillekin. Tervetuloa monipuoliseen kuntoiluun! Ei ennakkoilmoittautumisia! Hirvensalon Heitto Jumpat alkavat vkolla 35. Tervetuloa mukaan! -sivulla kellonajat. Naisten jumppa tiistaisin Haarlan koululla ja torstaisin Hirvensalon Urheilutalolla (Heiton talo) Myös uusi 8-10v tyttöjen ryhmätanssiryhmä aloittaa vkolla 35. SPR Hirvensalo (Stålarmink.33) Toimintaryhmät alkavat: terveyspiste, ensiapuryhmä, lastenkerho, hyvän olon kerho, ystävät. Tarkempaa tietoa puh NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS teemalla Lupa auttaa. Lipaskerääjämme lähikaupoissa ja kouluissa. Tule kerääjäksi tai lahjoita! Kiitos! Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta 4.9. alkaen Kappeli soi - musiikkia sunnuntaisin klo alkaen keskiviikkoisin Musiikkivartti klo ja klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred opastettu tutustuminen taidekappeliin. Hinta 10 "/ aikuinen klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan yhdessä Näyttely: Tekstiilitaiteilija Katja Sandberg, tekstiiliveistoksia Työpaja URBAN NATURE TYÖPAJA: PIETARI KALMIN KASVIPERINTÖ Työpajan aikana vieraillaan Sipsalon tilalla Hirvensalossa jossa Pehr Kalm koeviljeli maailmalta Suomeen tuomiaan kasvilajeja. Sipsalon tilaa on Ruotsissa ehdotettu Unescon maailman kulttuuriperintölistalle. Työpajan luennoitsijoina mm. dosentti Eeva Ruoff, Aalto-yliopistosta ja maisema-arkkitehti Camilla Rosengren. Järjestelyissä mukana Suomen kansallismuseo, Pukkilan kartanomuseo, MTT Maa - ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Perinnekasvit museopuutarhassa Leader -hanke sekä Turun yliopisto, museologia. Ennakkoilmoittautuminen vaadittu Turun kesäyliopistoon. Hirvensalon kirkko Rukouspysäkki: Hirvensalon kirkossa pe-aamuisin ja klo Syksyn ensimmäinen Missiomessu: Hirvensalon kirkossa su klo 17. Vierailijana Aino Vesti. Ohjelmassa myös rukousta, laulua, iltapala ja lastenhoito. Ekvallan uimaranta 3.9. klo vammaisten teemapäivä Ekvallan esteettömällä uimarannalla (Satava, Kakskerrantie 618). Maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla melontaa, purjehdusta, kalastusta, pyöräilyä ja maastossa liikkumista. Paikalla on muutamia yleisavustajia, osallistuminen omalla vastuulla. Rannan kioski on avoinna. Tiedustelut Eija Hiitti, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, p Syyspihassa Raparperi on jo lepotilassa ja sen juurakosta voi lohkaista saman tien istutettavaksi uusia jakotaimia joko omaan penkkiin tai naapurille. Virkeästä nurtsista haaveileva voi tehdä uuden nurmikon perustustyöt valmiiksi; kylvämään pääsee sitten jo aikaisin keväällä. Nurmikon pohjaa voi parantaa fosforilla ja kaliumilla. Kaikensorttisille istutuksille syyskuu on parasta aikaa: perennat, pensaat ja puut saavat yleensä syyssateista hyvää kastelua, niin että itseään säästävä puutarhuri voi päästä vähällä. Istutusleikkauksetkin voi jättää kevääseen. Kukkasipuleita voi istuttaa siihen asti kun maa jäätyy eli täällä saarilla usein miltei jouluun asti. Jalostamattomat eli ns. kasvitieteelliset tulppaanit leviävät istutuspaikaltaan pikkuhiljaa itsekseen, joten niitä kannattaa istutella sellaisten puiden ja pensaiden alle, missä ne saavat vallata elintilaa itselleen kaikessa rauhassa. Kakskerran tiistaikerho Kakskerran tiistaikerho aloittaa kesämenojen jälkeen kokoontumisen Kakskertatalolla Vapparintie klo Tervetuloa mukaan kaikki ikääntyvät saarelaiset jäsenmaksuttomaan kerhoon. Jos sinulla on kysyttävää soittele Marjatalle puh Huom! Kysele myös Marjatalta vapaita ikääntyvien kuntosalipaikkoja Meri-Karinaan. Kakskerran kirkko su klo 12 Messu Kakskerran kirkossa Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LOKAKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! HOROSKOOPPI Neitsyt Neitsyt-merkin edustajat ovat nyt täpinöissään. Syyskuun alussa arkea on tälle työnarkomaniaan taipuvaiselle ja tunnontarkalle ihmiselle luvassa riittävästi ja siinä sitä jo riittääkin Neitsyelle kekkerimieltä. Neitsyt-ystävällesi hyvä lahjavinkki onkin hyvä työvalo syksyn iltoihin. Ja liitteeksi rentoutus-cd. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 21

12 Heikin syyskuu Musikaalin pauloissa Heikki hoitaa Samppalinnassa monia tehtäviä. Välillä voi kaupitella manteleitakin. - Kesäteatterit ovat suomalainen juttu. Sisällä ei haluta olla, vaan on haistettava ja maistettava kesä ja hyttyset ulkona, Heikki pohtii. Heikki Sankari elää teatterin ja musikaalien keskellä vuoden ympäri. H#$(($!8'!D,+77,*$'','!(#-&.#,..#2$'!.)8..,1,!1,!(8*+,-8-,'!3)8%#-.,!.)2()9 *,$'#'4!?,*8!5,$-.,2'$#+#--&!6&'#**&! 8'!8**).!18!RffY9*)3)*.,!*&6.$#'4!N87).!3)8%#-.,! +$#-!,-))!A#*-$'K$--&:!!18--,!8'!.8$'#'!3,'6,!.,*8! 1,!'&/..#*$1&'!./0!A#*-$'K$'!(,)7)'K$'.#,..#2$--,4! 5,(-$!./0.&!1,!.,*8,!-#(&!'#*1&!./.&2.&!-#(&!78$(,! #$3&.!1&.&!3,7,,9,1,'8'K#*+$,4 i!!b(()','78($#'!2,7-)..#*),!1,!+)).,!2$$..&&4! "$#.$'!1))2$:!#..#$!+$')**,!8*#!8**).!(#-&*8+,,! -#$.-#+&&'!3)8.##'4!W8-()-!38$-$!(/**&!-#**,$-.,9 ($'!7$.&&:!6&'!786.$$4 ")-$(,,*$.!1,!.#,..#2$!3$#3&.!+$#-.&!7,$.-$!#%#-9.,(,$-$'!?)2()9A#*-$'($! $.$#.&:! +/0-! +,,$*+,**#4 i!!w8-!8*#'!3$$(8'!3,7,,**,:!*&6%#'!(,.-8+,,'! +)-$(,,*#1,:!#-$+#2($(-$!C#b!M82($'!+)-$$(($.#9,..#2$>#-.$3,,*#$**#!1,!#.-$+&&'!))-$,!+)-$(,,*#1,!?)2())':!6&'!(#2.884 KAHDEN PRODUKTION VÄLISSÄ D//-())--,!(#-&.#,..#2$(,)-$!8'!86$:!+)..,!#*89 ())'! *87)--,!,*(,3,! 5,.2$! A#*#',! 9+)-$(,,*$! A#*-$'K$--&!./0**$-.&&!A#$(($&4!D,+,,'!,$(,,'! D,+77,*$'',!7$.&&!-,,%,!.,*3$.#*8$**#4 i!h&'#'.8$-.8!1,!*,3,-.##.!7)2#.,,':!3)8(2,.,9 3,2,.!7,*,).#.,,'!1,!3,,..##.!6)8**#.,,'4!N$-&(-$! 7$.&&!,*(,,!-))''$.#**,!.)*#3,,!3)8..,:!(8-(,!*8(,9 ())'!,*)--,!,*(,,!#'-$!(#-&'!*$7)'+//'.$4?,)-.,./0!#-$+#2($(-$!.&+&'!3)8%#'!#-$./-.&! 3,2.#'!(#-.$!(,(-$!3)8..,:!18.#'!.0$.&!7$$-,,4!A8+9 +,,'! ())*))! +/0-! +)-$(,,*$#'! (&&'.&+$'#'! -)8+#(-$4! i! O*#'! (&&'.&'/.!,$(,$-#++,.! 861,)(-#'$:! +)..,!#'!#'-$!3)8%#'!A8)-).!78$-!9+)-$(,,*$,4! C/.!-/(-/**&!,*(,3,.!))%#'!#-$./(-#'!6,218$.)(-#.:! A#$(($!-)++,,4 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä luet: En lue paljoa kirjoja, mutta näytelmiä kyllä. Se on aikaa vievää, kun juoneen pitää keskittyä. Tänä kesänä toin Turkuun ja luin kaikki Totti Karpelan dekkarit. Kiinnostuin niistä Kakolan historian kautta. Mitä kuuntelet: Kuuntelen paljon musikaaleja, autossakin. Taltioinnit ilmestyvät yleensä jo ennen ensi-iltoja, hankin niitä Lontoosta kassikaupalla. Pidän myös ihan perus suomipopista, riimit kiinnostavat minua käännösmielessä. Mitä katsot tv:stä: Näytökset ovat ohi iltakymmeneltä. Ehdin nähdä Nelosen uutiset ja mitä sarjoja sen jälkeen sattuukin tulemaan. Elokuvia katson mielelläni teatteriin en vapaa-ajalla kovin helposti lähde, jollei lasketa kavereiden esityksiä. HIRVENSALON Päivien lyhentyessä kannattaa taas huolehtia riittävästä vitamiinien saannista, jotta pysyy virkeänä läpi syksyn. Erityisesti D-vitamiinin saanti tulisi turvata läpi vuoden. Apteekin laajasta valikoimasta löytyy vitamiinivalmisteita kaikenikäisille ja monenlaiseen tarpeeseen. Jos kesän herkuttelu näkyy vyötäröllä, saa apteekista myös neuvoja ja vinkkejä laihduttamiseen sekä erilaisia tuotteita laihduttamisen tueksi. Värikästä syksyä! Anne Kanerva Monivitamiini lapsille Kouluaamut alkavat aurinkoisesti hyvänmakuisilla, pureskeltavilla Multi-tabs Mini Mixeillä. Kokoa pakkaus valintasi mukaan kuudesta herkullisesta mausta.!"#$"%!"#$%&'()*+, -.)'(,/0123%4 APTEEKKI 7G0GH0G&$GIJI!&01#K"GLHII!&M1NO2""LIHH1) L"0IHIPGI331&01I&1Q0OOLIHH1B Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la maininki maininki 23

13 24 maininki

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

Terveisiä meiltä! Yritysteema: jakelu myös Nokia Peltolammi, Multisilta. Ransu tykkää kirjoitella Pirkkalaiseen, s. 6.

Terveisiä meiltä! Yritysteema: jakelu myös Nokia Peltolammi, Multisilta. Ransu tykkää kirjoitella Pirkkalaiseen, s. 6. Partola, PIRKKALA Kenkätie 4 puh. 266 4041 Av. ma-la 11-21, su 12-21 KOTIPIZZALOUNAS MA-PE 11-14 alkaen 6,30 Sis. yhden täytteen pizzan + juomaa niin paljon kuin jaksat. Kotiinkuljetus JOKA PÄIVÄ. Pirkkala

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella Kiinteistönvälitystä jo 3. sukupolvessa: www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala Tuukka Salomaa, yrittäjä, LKV, HM, RAK 0500 621 330 Koulutie 1, Pirkkala Kiinteistömaailma Pirkkala www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola Roihuvuoren seurakunnan lehti Kiikari 2013 Syksy Alexandra Hannola Seurakunta sinua varten 2 Kiikari Timo Pekka Kaskinen Kiikarissa Tervetuloa yhteyteen Kristillisyys on ytimeltään uskoa Jeesukseen ja

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5.

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5. TYÖVÄEN VAPPU klo 10 vakaumuksensa puolesta kuolleiden haudalla käynti, 3. hautausmaa klo 12 LORDIN AUKIO TYÖVÄEN VAPPUTAPAHTUMA avauspuhe, Marketta Tuisku paikallisjärjestön puheenjohtaja puhe Johanna

Lisätiedot

Kiusaamiselle tiukka ei. Ismo Jokinen oli koulukiusattu, nyt hän valmentaa muita esiintymään. Villa Elfvikissä silmä tarttuu yksityiskohtiin.

Kiusaamiselle tiukka ei. Ismo Jokinen oli koulukiusattu, nyt hän valmentaa muita esiintymään. Villa Elfvikissä silmä tarttuu yksityiskohtiin. Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Kiusaamiselle tiukka ei Ismo Jokinen oli koulukiusattu, nyt hän valmentaa muita esiintymään 6 Villa Elfvikissä silmä tarttuu yksityiskohtiin.

Lisätiedot

Portsan. Sanomat PORTSASSAKIN VOI OLLA HULLUNA PUUTARHAAN 1/2014 HELLAKAKLUUNISSA: TEE-SE-ITSE -PATOVENTTIILI

Portsan. Sanomat PORTSASSAKIN VOI OLLA HULLUNA PUUTARHAAN 1/2014 HELLAKAKLUUNISSA: TEE-SE-ITSE -PATOVENTTIILI 1/2014 Portsan Sanomat PORTSASSAKIN VOI OLLA HULLUNA PUUTARHAAN RISKILLÄ RISTEYKSEEN - PIKKUPORTSALAISET KOULUTIELLÄ KOSKEN LEIPOMO TUNTEE HYVÄN LEIPOMON RESEPTIN HELLAKAKLUUNISSA: TEE-SE-ITSE -PATOVENTTIILI

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 18, KESÄ 2013 TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA, pidä tallessa! Rakennukset kertovat historiaa Kylillä riittää säpinää Eläimet elämässä mukana AKTIIVISET

Lisätiedot

4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 pääkirjoitus Kylänraitti 4/2012 Valtuutetut hommiin Päätoimittaja Matti Saartamo 050 300 7720 mattisaartamo@gmail.com Toimitussihteerit Anu Halme ja Marjokaisa

Lisätiedot

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält. 100% aito hiuspidennys/ tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält. 100% aito hiuspidennys/ tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä Wellan pikkujouluyllätyksiä 16.11. alkaen! Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

"Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa"

Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa Naantalin seurakuntalehti 4/2006 n 30.11.2006 "Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa" Joulu tulee Velkualle Lue lisää S. 4-5 Kuka varastaa joulumielesi?

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Maaliskuu 2012 Tunnista kahteen päivässä Lasten liikunnan määrissä on parantamisen varaa. LIIKUNTA JA TERVEYS SIVU 3 Kivet vierineet jo kymmenen

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Pian polskitaan! Talviuinnin MM-kilpailut käynnistyvät Kemijoen hyisessä altaassa ensi torstaina.» 8-9. Metsäkylyn hyvinvointi-illat

Pian polskitaan! Talviuinnin MM-kilpailut käynnistyvät Kemijoen hyisessä altaassa ensi torstaina.» 8-9. Metsäkylyn hyvinvointi-illat Tulossa: 11. 4. 2014 Arctic Detox -ilta Pohjoinen Puhdistautuminen! Tulossa: 25. 4. 2014 Viini-ilta maistelua ja kauneutta! Metsäkylyn hyvinvointi-illat 28.3. Suklaan ja saunan lumo Herkkua kaikille aisteille!

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Aivan kuten käsissänne olevan lehden kansikuvan iloinen Kesähirnahdus viestittää, NAUTITAAN KESÄSTÄ JA KUKKASISTA!

Aivan kuten käsissänne olevan lehden kansikuvan iloinen Kesähirnahdus viestittää, NAUTITAAN KESÄSTÄ JA KUKKASISTA! Kesä 2014 1 Kesätervehdys! Edellisen kesäypäjäläisen ilmestymisestä onkin jo ehtinyt kulua puoli vuosikymmentä, jonka aikana suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ovat koetelleet suuret muutokset. Julkinen

Lisätiedot

Noora Koskinen löytää rastit

Noora Koskinen löytää rastit Säkylän kunnan asukaslehti 2/2014 uutinen 30 Nuorten raati kokosi kehitysideat uutinen 46 Tunti vanhusten kotihoidon mukana uutinen 32 Kullervo Kauppi tykkää tangosta uutinen 51 Tupalan Hovi valmiina jouluun

Lisätiedot