maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI SANKARIN SYYSKUU KAKSKERTAPÄIVÄT JA HIRVENSALO- PÄIVÄT KUVINA JA TUNNELMINA Helena Lindström pysyy omavaraisena Satavassa maininki 1

2 Etsitkö uniikille sisustusideallesi toteuttajaa? Se nyt vaan on tyhmää jaksaa liikaa! syyskuu 2011 Valmistamme kalusteet ja rakenteet mittatilaustyönä kaikkiin kodin tiloihin sisällä ja ulkona. Käytössämme on laaja materiaalien kirjo: eri puulajit, metallit, lasit, kivet... Laadukkaiden kohteiden erikoisosaaja! Puh. (02) kaapistot ja tasot pöydät ja penkit portaikot sisustukselliset vuoraukset / seinät lasiseinät ja ovet "#$%&'!()*+$**,++#!,-))!./0.#*$&-.&!1,!/2$..#*$&-.&!3&(#&4!5,.-,6%,7,!3,$((,!8+$#'!-#$'$#'!-$9 -&**#!1,!-$..#'!3&6&'!',,7)2)-.88'!7&$':!'$$'!6)8+,,.!-,+,';!'&#.!$6+$-$&:!18.(,!7,$-($3,.!(83,-.$!.0$.&:!87$-(#*#3,.!1,!(&/3&.!(8)*),:!6,22,-.,3,.!1,!.8)6),3,.4!<2($!8'!,6#22)(-#'!-&3/..&+&&!1,! 6/3&!'$$'4!"$#*#(&-!.#(#+$'#'!1,!-//!'8)-.,!,,+)**,!/*0-!,'.,,!#*&+&**#!-))'.,,!1,!.,2(8$.)-.,4! =)8-$.)6,'-$#'!()*)#--,!(2877,++#!8'!+)8.8).)').!6/3$'!>//-$-#'!78''$-.#*)'!+#*-(#$-$$'4!?)''$-.,++#!6/3$':!+$**8$'!8*#++#!>//-$-#-.$!3&-/'#$.&!1,!(2877,++#!8-,,!3,,.$,!+#$*.&!*#78,4! +/-!-,,..,,!+#''&!-,*,(,3,*,-.$!7$$*88'4!B''8-.)-!.,$!./0'!7,$'#$-.)-!.,$!7,((8.,6.$-))-!.))77,,3,.! +#$.&!.#(#+&&'!#'#++&'!.0$.&!()$'!8$(#,-.,,'!1,(-,$-$++#(,,'!1,!7$%#++&'!7&&**#!-#**,$'#'! +#$'$'($!))3)..,,4!C/.!()'!-/(-/!1,!,2($!8'!()''8**,!(&/''$-./'/.:!'$$'!7$%#.&&'6&'!-$*+&**&! 8+,,!1,!3,$((,!-#'!*&6$++&'!$6+$-#'!1,(-,+$-.,!1,!6,218$.#**,,'!2#'.8).)+$-#'!1,*8,!.,$.8,!18! -$**8$':!()'!-#'!.,23#!#$!8*#!,())..$4!",$'$'($,($'!.#6%&&'!7,*,).)+$-#'!7$*(#!-$*+&()*+,--,!18.#'! 1,.(,6,'!*)(#+$-.,!6/3&--&!1,!-#*(&&!*#7))..,3,--,!,-#''8--,444 D#)2,,3,**,!,)(#,+,**,!#3&$.&!,21#'!1,(-,+$-##'!.,218$*##!E,F-G'!7#26#4!5&/.#.&&'(0!.#$**&!-,9 H*/(&-.&!38$'.$,!(8(8!-//-(,)%#(-$I Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen LUETTAVAA tässä numerossa taitto Mainoskioski, Mia Honka 4 Katja Bacsón perheen arki 12 Minä satavalainen, kansikuva Sini Silván Helena Lindström paino Newprint Oy 8 Hirvensalopäivät Tervetuloa tutustumaan yksilöllisiin talo- ja mökkivaihtoehtoihimme. paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl Kakskertapäivät Partiokuulumisia Nyt myös pystytyspalvelu. Tule ja kysy lisää! jakelu Kotitaloudet ja yritykset Syyskuun tapahtumat Mitä kuuluu Marelle Hirvensalon, Kakskerran ja NÄYTTELYALUE: SAHANTIE 20, SALO (TIE 110) PUH. (02) Satavan alueella Heikki Sankarin syyskuun Satu Leppäsen terveiset kuulumiset Anniitun päiväkodista 2 maininki maininki 3

3 Kiireen keskellä vapaa-aika on kultaa Bacsójen viisilapsisessa perheessä riittää vipinää ja vilskettä moneen eri suuntaan, jolloin vanhempien aika on kortilla. Hirvensalon auttavainen yhteishenki saa kuitenkin perheeltä runsaasti kiitosta. Hiljattain 5 vuotta täyttänyt Daniela aloittaa syksyllä esikoulutaipaleensa. B,F-G1#'!7#26##-##'!())*)3,.!&$.$!!"#$":!$-&! %&'&(#&!-#(&!*,7-#.!)*+,#-.&*:!/0+'&*:!1"2 (&,,":!3&0+,,"!1,!4"(+&0"4!?/.0.!6,22,-.,3,.! 7&&,-$,--,!7$,'8'-8$..8,!1,!.,'--$,:!()'!.,,-!781,.! +))'!+),--,!-,*$J,'%/,:!.#''$-.&!1,!K8*L,4!M6%#--&! 7#26#!(&/!+/0-!)$+,--,!1,!*,-(#..#*#+,--,4 9!N,-.#'!()*1#..,+$-##'!#2$!6,22,-.)(9 -$$'!+#'##!,2(#',!6#*78-.$!'8$'!(/+9 +#'$-#'!.)'.$,4!O*#++#!+)$%#'!*,-.#'! 3,'6#+7$#'!(,'--,!(#6$..&'##.!3,2-$'! -/-.#+,,..$-#'!P()*1#.)-3#2(8-.8'Q:!18-9 -,!(,$(($!,)..,3,.!.8$-$,,'4!D$$.&!8'!.89 %#**,!-))2$!,7):!#'(&!(#(-$:!+$**&!+))**,! Päättyvä kesä tuo aina jotain uutta lasten koulunkäyntiin. Tänä syksynä perheen vanhin lapsi Cristofer aloittaa yläkoulun..,3,**,!-#'!38$-$!1&21#-.&&:!5,.1,!(#2.884 E,F-G.!+))..$3,.!A$23#'-,*88'!'8$'!RR!3)8..,!-$.9.#':!18**8$'!O*$3#2!8*$!3$#*&!-/'./+&..&4!A$23#'-,*8!,-)$',*)##',!-,,!7#26##*.&!7#*(($&!(#6)1,4! 9!?&+&!8'!#2$..&$'!3$$6./$-&!7,$((,!,-),4!A$)(,'! ()$'!+,,-#).),:!+)..,!()$.#'($'!(,)7)'($+,$-#9 +$--,4!?&&**&!8'!+/0-!.8%#**,!(8.8$-,!1,!/6.#$-0**$'#'!.)''#*+,:!18(,!(,'',..#*##!($3,-.$!,21#'!(#-(#**&:! 5,.1,!-,'884 KAKSIKIELISYYS NÄKYY ARJESSA JA KEITTIÖSSÄ E,F-G!8'!)'(,2$*,$'#'!-)()'$+$:!18(,!1)8'.,,!1))9 2#'-,!N#3#'.#'!7)8*#*.,4!5,.1,!7)6))!*,7-$**##'!-)89 +#,:!N#3#'.#!7)8*#-.,,'!3,$'!)'(,2$,4!M6.#$'#'!($#9 *$!(8.8',!8'!()$.#'($'!-)8+$4 9!<$',!3$$(8'*877)$-$'!7/2$++#!*,$..,+,,'!2)89 (,,!)'(,2$*,$-$..,$'4!S&$'3,-.8$'!()$'!D)8+#--,:! )'(,2$*,$-#--,! (#$..$0--&! 3,*+$-.#.,,'!,$',! -#(&!,*()9!#..&!7&&2)8(,4!D#!.8($!.,2(8$..,,!,$',!6$#+,'! #'#++&'!.#(#+$-.&:!18.#'!,2($7&$3$'&!-$$6#'!#$!1))2$! 8*#!,$(,,:!5,.1,!(#2.884 S#26##'!')82$++,$-.,!T,'$#*,,!*)())'8..,+,..,! *,7-#.!7)*,6.,3,.!($#*$(/*7//'!7,$.-$!(8.8',:!+/0-! (8)*)'!7#'($**&;!U2$-.8>#2:!O*$3#2:!=,'#--,!1,!"#*$--,! (&/3&.!(8)*),!#'K*,'.$7,$'8..#$-#**,!*)8(,**,4!5,$(#'! *$-&(-$!N#3#'.#!./0-(#'.#*##!VJ8!<(,%#+$--,!.).($9 +)-.#('$((8',4 9!"#$**&!(8.8',!($#*#.!2,18$..)3,.!-#'.&&'!3,$'!)'9 (,2$$'!1,!-)8+##'4!?8($!,-)++#!D)8+#--,:!*,-.#'! &$%$'($#*$!8'!-)8+$!1,!-))2$'!8-,!6#$%&'!(,3#2#$-.,,'! 8'!-)8+#'($#*$-$&:!18.#'!)'(,2$!#$!38$!8**,!,$3,'!'$$'! 3,63,',!-)8+#'!2$'',**,4!?,3,**,,'!+8*#++,.!38$9 3,.!()$.#'($'!.)(#,!.8$'#'!.8$-$,,':!5,.1,!786.$$4 KOTITÖISSÄ JOKAINEN KANTAA KORTENSA KEKOON 5,.1,!.#(##!*,7-$**##'!-#*3&(-$:!#..#$!(8.$!8*#!7#*(9 (&!68$.87,$((,4!B(&&'!(,.-8+,..,!E,F-G1#'!*,7-$-.,! 18(,$'#'!18).))!8-,**$-.)+,,'!(8.$.0$6$'!.,3,**,!.,$!.8$-#**,!9!8*$!-#!-$..#'!.$-($(8'##'!./61#'.&+$-.&:!$+)9 28$'.$,:!7$6,.0$.&!.,$((,!(/*7/6)8'##'!7#-#+$-.&4 Etualalla lapset vasemmalta nuorimmasta vanhimpaan: Daniela (5v), Melissa (7v), Vanessa (9v), Oliver (11v) ja Cristofer (13v). Taaempana Katja, Levente oli kuvaushetkellä töissä. 4 maininki maininki 5

4 Melissa harrastaa voimistelua ja harjoittelee sitä joskus myös pihakeinussa. Silloin tällöin Bacsójen pianolle saattaa kertyä jonoa, mikäli on kiire oppitunnille ja läksyt ovat yhä soittamatta. Kuvassa Vanessa. Kiintymys musiikkiin yhdistää koko Bacsójen perhettä. Oliver (kuvassa) ja Cristofer harrastavat kitaransoittoa. 9!?)-($'!-#**,$-.,!*,-.,!8'(,,':!18(,!#2$..&$'!+$#9 *#**&&'!.#($-$!(8.$.0$.&4!"#$**&!18(,$'#'!18).))!.#(#9 +&&'!'$$.&!8+$#'!(/(/1#'-&!+)(,,'4!58+#'.,+$9 -#(-$6,'!-#!,$',!+#'##:!5,.1,!(# ,.1,!./0-(#'.#*##!7&&.8$+$-#-.$!*)8(,'87#..,1,',4! D/(-/**&!6&'!,*8$..,,!(8(8',,'!))%#'!/((0-*)8(,'! (,'--,4!A&'!+/0'.&&!,++,.$-.,,'!8*#3,'!-$**8$'!.&*9 *0$'!6/0./&!+/0-!(8.8',4 9!O'!-$.&!8*#+,--,!18$.,($'!(&/.&''0'!($((81,:!18.9 (,!.)(#3,.!.8$-$,,'!'$$'!(8.8',!-))2#'!7#26##'!7/09 2$..&+$-#--&!()$'!.0$--&!$-8'!*)8(,'!6,**$'',--,($'4! W,!8'6,'!-#!18-()-!-,,..,').!.)'.),!-$*.&($':!#..&!()'! 7&&-##!(8.$$':!.)*##!.0$6$':!5,.1,!',)2,6.,,4 VIIKONLOPPU SUO HENGÄHDYSTAUON ARJESTA =$$(8'*877)$-$'!E,F-G.!7/-/..#*#3&.!(8.8-,**,!1,!7/9 6$..&3&.!3,7,,9,$(,'-,!2#'.8).)+$-#**#4!5,.1,'!+)9 (,,'!3$$(8'!7,2,-!6#.($!8'!7#21,'.,$',:!18**8$'!./09 3$$((8!8'!.,(,',!1,!*#3&6%/-.,)(8!#%#--&4 9!5828-.,'!,$',!-$.&:!#..&!7#*((&!8*#+$'#'!1,!.#(#9 +&..0+//-!38$3,.!8**,!,$3,'!/6.&!,238((,$.,!,-$8$.,! ()$'!./0'.#(8!.,$!3,$((,7,!6,22,-.)(-#.($'4!B6+$'#'!.8..))!.)26,'!6#*78-.$!-#**,$-##'!()*..))2$$':!18--,! ($$2#!8'!$(&&'!()$'!$.-#$-,2384!D#**,$-#-.,!7$.&&!7&&-9.&!3&*$**&!78$-4!?&/.//!+/0-!8-,.,!8..,,!2#''8-.$:!5,.9 1,!-,'884 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä - Ihminen tottuu turhan helposti sellaiseen kulttuuriin, jossa kiire on ikään kuin itseisarvo. Pulssissa olet hyvissä käsissä Oletko huolestunut sydämesi kunnosta? Pulssin uudella 64-leikkeisellä tietokonetomografialla saadaan tarkkoja kuvia sydämestä ja sepelvaltimoista. Se on nopea ja vaivaton tapa tutkia sydämesi kunto. Tutkimukseen tarvitaan erikois lääkärin lähete keskustele lääkärisi kanssa. Keskitä asiointisi Nordeaan jo tänään. Avainasiakkaanamme saat henkilökohtaisen pankkineuvojan.!"#$%"&'()'&*$)%$#+,#$-""-$%.*).//../*#''#0 12)$.%3433%5333%6(,'7'('8%'.9(#%:943 6;0<094:0:0%'.9(#%:9;:8%$.)%/&=%2*2)$$##**. Nordea Pankki Suomi Oyj Teemme sen mahdolliseksi Lääkäriasema Pulssi, Humalistonkatu 9 11, Turku. Ajanvaraus lääkäreille puh Parkkihalliin ajo Rauhankadulta. Turku-Martti Martinkatu 5 nordea.fi 6 maininki maininki 7

5 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä Hirvensalopäivät sai saarelaiset liikkeelle Mikko Koivu pitämässä nimenhuutoa ennen tyttöjen juoksukisaa. Nopeimmillaan alamäkipyöräilijät ajavat maastoradalla jopa useiden kymmenien kilometrien tuntivauhtia. Hirvensalopäivät järjestettiin elokuuta jo 27. kerran. Tapahtumaviikonloppuna erityisesti lauantaipäivä oli vahvasti liikuntapainotteinen. Ohjelmassa oli muun muassa juoksukilpailuja lapsille ja aikuisille. Hirvensalon laskettelurinteessä puolestaan ajettiin paitsi mäkiautoilla, myös maastopyörillä. Kaikki lasten juoksukilpailuun osallistuneet palkittiin. Hirvensalon Heiton varapuheenjohtaja Minna Räisänen jakoi reippaille osanottajille kultamitalit. Markkinatorilla oli tarjolla myös kasvomaalausta lapsille. 3-vuotias Elmeri Hauninen (oik.) sai käteensä pienen kummituksen. Katja Luntamo (vas.) ja Riikka Toivonen valmistautumassa yhdessä Hirvensalon ympärijuoksuun. Rami Västinsalo ja Tuire Lindqvist pitivät markkinatorilla pystyssä puuesinekojua. Esineet on tehty saariston puusta. Hiihtohissit kuljettivat laskettelurinteen päälle paitsi alamäkipyöräilijöitä, myös mäkiautoilijoita. Keskipäivällä Hirvensalon urheilukenttä toimi markkinatorina. Alamäkipyöräilyrata huipentui hyppyriin, jossa lajin harrastajat pääsivät esittelemään taitojaan myös ilmassa. Ympärijuoksu starttasi Hirvensalon Urheilutalon edestä tasan kello maininki 5 6-vuotiaiden poikien juoksusarja paikoillanne valmiit hep! Hirvensalon ympärijuoksun viimeinen ylämäki ja loppurutistus. Jari Hauninen and the boys. Ei vaan the voice. maininki 9

6 Julius ja muuta partiolaista. Partiolaiset reissussa Partiopojan täytyy olla valmiina missä päin maailmaa tahansa. Hirvensalolainen Julius todisti valmiuttaan Ruotsissa ja Hongkongilaiset Lee ja Tam toivat taas orientaalista partiotunnelmaa Juliuksen kotiin. Mielipide!"#$%&''(''!)*+((+, Kotiinpaluu ja kesä Suomessa on ylittänyt kaikki odotukseni. En edes kuvitellut Ruotsista lähtiessä, että tulisin viihtymään Suomessa. Kuitenkin vanhat ja uudet kaverit ovat antaneet niin paljon muuta mietittävää ja tekemistä Suomessa, ettei ikävää Ruotsiin ole jokapäivä edes käsittänyt. Suomalaisen lukion aloittaminen ensi viikolla jännittää, sillä tiedän, että opiskeltavaa tulee olemaan paljon paljon enemmän kuin Ruotsissa. Suomalaisen jaksojärjestälmän ansiosta kuitenkin pääsen ensi talvella lähtemään 2 kuukaudeksi Uuteen- Seelantiin, mikä on aivan käsittämätöntä! Reissu tulee olemaan varmasti yhtä ikimuistoinen niin kuin vuodesta Ruotsissa! En stor puss på er alla läsare! Mare Maren kolumnistin rooli vaihtuu nyt lukio-opintoihin kotimaan kamaralla. Maininki kiittää ja toivottaa onnea jatkoon! K,(-$.8$-.,!7&$3&&:!/(-$.8$-.,!/0.&:!RXY!(,'-,*9 *$-))..,:!!'8$'!ZR!YYY!8-,**$-.)1,,:!(/++#'$&9.)6,'-$,!(86.,,+$-$,:!-,.81,!861#*+,7$-.#$.&:! (8*+#! -))2.,7,6.)+,,[! N,)*),:! 7,2.$86)).81,:! -#$((,$*)1,:!#*&+/(-$&:!2,181#'!(8#..#*#+$-.,:!/-.&9 3$&:!-,%#..,!1,!,)2$'(8,!\!+)$-.81,4!?&.&!(,$((#,!8*$! +,,$*+,'!1,+J82##!]!?6#!^^'%!_O`NT!DUOa?! W,+J82##!Db#%#'!^YRR]!1,!-#'!7&&-$!(8(#+,,'!+/0-! 6$23#'-,*8*,$'#'!560+6,78"(#"(&(4!N#$2$*&$-.#'!.#*.9.,(/*&!'8)-$!`$'(,J/'!7#*.8,*)##**#!c.#*&9`)8.-$$':! ()'!18)(()##.!#2$!7)8*$*.,!+,,$*+,,!-,,7)$3,.!*#$2$*9 *#4!D)8+#-.,!8-,**$-.)$!!RYYY!6#'K#'!*#$2$*&$-18)(($8! 1,!'8$'!ZYY!7,*3#*)*#$2$*&$-.&4!5,$(#'!(,$(($,,'!*#$9 2$**#!8-,**$-.)$!'8$'!ZY!YYY!*#$2$*&$-.&4! `)8.-$'!1,+J82##'!/6.#/%#--&!8-,!)*(8+,,*,$-$-.,! 7,2.$8*,$-$-.,!.).)-.)$!S8618$-+,$6$'!,-)+,**,!7,29.$87#26#$--&!'#*1&!7&$3&&!18(8!#''#'!.,$!1&*(##'!3,29 Kata ja Elina on parhaimmat kaverit Suomessa. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Lee Wui-Hoi ja Tam Chun-Yin valmiusasemissa Annitussa. -$',$-#'!*#$2$'4!`,'.,-#'!7#26##'!3$#2,,.! N##!_)$9A8$!1,!?,+!U6)'9M$'!-,,7)$3,.! A8'K(8'K$-.,4!!S81,.!8*$3,.!!Rd93)8.$,$.,! 1,!(83$'!,2(81,!7)6)+,,'!#'K*,'.$,4!!A#! 7&&-$3&.!.).)-.)+,,'!'82+,,*$$'!-)8+,9 *,$-##'!,2(##':!-,$3,.!+,$-.#**,!-)8+,*,$9 -$,!2)8($,!1,!7&&-$3&.!7#2$'.#$-##'!7))-,)9 ',,'4!!58.$$'!6#!7,*,,3,.!+8'.,!(8(#+)-.,! 2$((,,+7,',!1,!+)$-.$(82..$!.&/''&!()3$,! D)8+#'!?)2)-.,!1,!A$23#'-,*8-.,4! Taidekaide Kuvat: Tiina & Jani Rantanen ja Susanna Oksanen Osa taidekaidettamme muutti Helsinkiin Helsingin satamaan ostettiin yksitoista sillankaideteostamme. Ne ovat nyt risteliysatamassa esillä ja houkuttelemassa ihmisiä nykyisestä pääkaupungista Turun ja kulttuurin suuntaan. Elokuun alussa Anniitunkadun päiväkodista hajotettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 23 ikkunaa. Ikkunat oli lyöty sisään todennäköisesti kepillä ja iskuja oli joka ikkunassa useampia. Silminnäkijä oli hälyttänyt poliisin klo 1.30 yöllä. 5-7 kpl vuotiasta poikaa oli juossut karkuun, kun poliisit saapuivat paikalle. Aamulla päiväkotia avatessamme huomasimme järkyttyneinä, että neljä huonetta on kauttaaltaan lasinsirujen peitossa. Yhtäkkiä käyttökelvottomia ja vaarallisia olivat alle kolmivuotiaitten lepohuone, ruokailuhuone, leikkihuone samoin kuin 3-6 -vuotiaitten ruokailuhuone. Vielä kolmannenkin ryhmän ruokailuhuone oli osittain lasinsirujen peittämä. Aineellinen vahinko on huomattava ja niin on myös henkinen vahinko lapsille, henkilökunnalle ja lasten vanhemmille. Normaaliarkeen tunkeutui järkytys, pelko, kiukku, suru ja suuri ihmetys: miksi? Oli hyvin vaikeaa selittää päiväkotilapsille, että miksi jotkut olivat tulleet yöllä Miten pitää kohdella yhteisiä tavaroita? EMIL 5V. Niillä leikitään. Katotaan, ettei niitä varasteta. Ei saa rikkoa, sitten niillä ei voi enää leikkiä. Eikä saa ottaa toisen kädestä. hajottamaan meidän päiväkodin ikkunat. Miksi emme voi mennä nukkumaan omaan sänkyyn tai ruokailla omalla ruokapaikalla? Jo pidemmän aikaa on aamuisin pitänyt kerätä roskat, pullot, tölkit ja tupakantumpit päiväkodin pihalta. Myös muiden Hirvensalon päiväkotien pihalla tai katolla on ollut ilkivaltaa. Mitä ajattelee teini-ikäinen hajottaessaan päiväkodin kiinteistöä tai pihavälineitä? Mitä samainen kaveri ajattelee ollessaan itse vanhempi ja tuodessaan lasta päiväkotiin, kun se on ollut ilkivallan kohteena? Mitä iloa on hajottaa ja roskastaa? Mm. näitä kysymyksiä pyörii päiväkodin henkilökunnan päässä. Myös se, että miksi teini-ikäinen on ulkona klo 1.30 yöllä? Toivottavasti vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa kotona, että missä nämä iltaisin liikkuvat ja mitä puuhaavat. Missä Sinä toivoisit lapsesi olevan kello 1.30 yöllä? KERTTU 5V Niitä ei saa ripotella. Ei saa rikkoa. Ei saa tehdä mitään sellaista, mitä niille ei saa tehdä. Sitten voi joutua maksamaan tai ostamaan uusia. Ettei omisi kaikkia yhteisiä tavaroita itselleen, pitää jakaa muiden kanssa. Satu Leppänen Päiväkodinjohtaja 10 maininki maininki 11

7 Mainingin keskiaukeamalla tulee näkyviin ystävien ketju. Lokakuun Mainingissa näemme, kuka on Helenan valitsema kansakunnan sivistäjä... minä satavalainen Helena Lindström on uuden kynnyksellä. Eläkepäivät alkoivat keväällä. Nyt on aikaa niille tarttis tehdä asioille mutta myös päivänokosille. Jos arvata pitää, ei Lindströmille tule tekemisestä tule pulaa eläkkeelläkään. '/.!>,2+,-#).$(-$:!A#*#',!N$'%-.20+!(#29 -E$!8**).!8**#'(,,'!-#*3&&:!#..&!8*$-$'!2/6./9.884!c$!8**).!+$.&&'!,1,.)-.,!-$$.&:!+$**#!,*,*9 *#!38$-$!*&6.#&4!")..,!8''#(-$!8*$!.&.$:!18(,!-,'8$!')82#**#! /*$877$*,,**#:!#..&!,7.##($--,!8*$-$!+)(,3,,!./0.&4 9D8$.$'!-$..#'!1,!(/-/$'!,7.##($-.,!6,218$..#*$1,'! 7,$((,,4!c'-$++&$-#-.&!7,$(,-.,:!1868'!-8$.$':!-,9 '8..$$':!#..&!6#!8*$3,.($'!1))2$!6,(#'##.!6,218$..#*$1,,4! c..&!-87$$(8!#'-$!+,,','.,$:!6&'!(#2.884!<,3$-.)(-#'! -$$-!.)'.)):!#..&!(86.,*8**,!8*$!-82+#'-,!7#*$--&4 e,2+,-#).$'!,++,..$!8'!8**).!6/3&4!=&*$**&!n$'% !3,$6.8$!,7.##(($,!1,!(#22,'!-$$2./$!+/0-!*&&(#9.#8**$-))%#'!7)8*#**#!N#$2,(-##'4!N$'%-.20+!(#2.88! #*&3&-.$:!+$**,$-.,!3)82$-.82,.,,!+)).8(-#.!83,.!8*9 *##.4!5)'!#'-$'!8'!$''8$--,,'!3,$6.,').!./0.&:!8'!6#.$! (86.,!.)**).($'!-))2$!(,)6$-.)-;!+$.&!$6+#..&!*&(-$'! Tyttärenpoika Samuli on Helena Lindströmille hyvä pikku apulainen ja kertoo, että nyt kahvinkeitin hiljeni ja kahvi on valmista. Nyt luetaan yhdessä, syksyllä nuori mies opettelee itse ekaluokkalaisena lukemaan. Intohimona )).##'!7,$((,,':!()'!#''#'!8-,-$'!(,$(#'4!<$',!2869 omavaraisuus (#$-.,!+)).8(-$-.,!8'!()$.#'($'!-$)',,'.)').!6/3&&4!?#8**$-))%#--,($'!./0'186.,1,',!6//.&3&'!,*)'!1&*9 (##'!-#)2,-$!+)(,3,!.$*,''#; 9!<*,$-#.!*)8..$3,.!+$'))'!1,!+$'&!6#$6$'4 N$'%-.20+!()$.#'($'!68)().#*.$$'!.,(,$-$'!,7.##(9 ($./060'4! 95/**&!-#!8'!8**).!+$')'!./0.&:!,-$,((,$%#'!7,*3#9 *#+$'#'4 KUKKA-ASETELMIEN TEON KIEHTOVA TAITO ")..,!18-!8*$-$($'!7$.&'/.!3,*$.,!.8$-$':!'$$'!+$.&!-#! 9C/.!#$!-$.&!.&.$&!#'&&!8*#:!#..&!38$-$'!(/-/&4!")..,! #6(&!6$#'8!,++,..$!8*$-$!8**,!.0$--&!()((,(,)7,--,4! D,$-$!.#6%&!'$$'!6$#'81,!,-#.#*+$,:!'$$.&!-,,!*)8''8'9 ()($-.,($'4!?8$3#,++,..$!8*$-$!-$$-!()((,(,)77$,-4 A/3$'!3,$(#,,!8*$($'!.#6%&!7&&.0-!#*&((##**#!-$$29./+$-#-.&:!.)*$!8*8:!#..&!Q8'(8!#*&+&!'/.!.&--&Q4 9?&/.//!87#.#**,!))..,!#*&+&&4!C/.!'#!Q.,2..$-!.#69 %&Q!1).).!38$-$!.8.#)..,,4 TEATTERIA KULISSEISSA JA KUNINGATTARENA 5)'!N$'%-.20+$&!())'.#*##:!#$!8*#!(,),,!6)8*$--,,'! -$$.&:!+$.&!.#(#+$-.&!6&'!(#(-$$:!3,,'!+$.#'!6&'!#69.$$4!5,(-(#22,'!')82$-8-#)2,'!.#,..#2$--,!6&'!8'!8**).! +)(,',!\!,$',4 9O*$'!')82$-8-#)2,'!-$6.##2$!1,!-$**8$'!786%$..$$':! 18-!,*#..,$-$$'!.#6%&!.#,..#2$,4!=)8'',!Rfgf!,*8$.#.9.$$':!*&6#-!18(,!3)8-$!8'!.#6./!/(-$!'&/.#*+&:!-))2$+9 +,--,!8-,--,!8*#'!8**).!+)(,',4 =&*$**&!N$'%-.20+!8'!8**).!'&/..&+0**&!8+,--,! 288*$--,:!-$..#'!7)3)-.,+,--,:!*,3,-.,1,',!1,!()$-(,,9 1,',4 9O*$'!/6%#'!(#22,'!7&&8-,--,:!()'!8*$'!S2&..&($..$4! N$(,.!-,'8$3,.:!#..&!()'!#$!8*#!'8$%,'!288*#1,:!#'!7&&9 -#!#'&&!7&&8-$$':!6&'!',)2,,4 N$'%-.0+!786.$$:!#..&!.#,..#2$'!.#(#+$'#'!8'!-8-$9,,*$-.,!1,!6,)-(,,:!-$$'&!7,2,-.,!8'!/6%#--&!.#(#+$9 '#'!1,!8*#+$'#'4 M(-$!288*$!8'!1&&'/.!+$#*##'!/*$.-#!187,!<%,*+$$9 ','!6#*+#'!()'$'K,..,2#'!8-,'4 9D,$'!8**,!7)6#*$'./..01#'!#+&'.&4!?#$'!8$(#$'!*/9 6/#'!+$'$6,+##'!.#(8',6,-.,!1,!-#!8*$!$6,',!288*$:! -,$'!8**,!8$(#$'!(,+,*,!&++&4 9S$#'$($'!288*$!38$!8**,!6/3&4!S,2,-.,!8'!,$',!-#! 6,218$.)-3,$6#:!()'!2)7#,,!68(-,,+,,':!#..&!+$**,$9 '#'!-#!288*$6,6+8!8'!1,!+$.#'!-#!,1,..#*##4 YKSI KIRJA JULKAISTU JA TOINEN TYÖN ALLA 95$218$..,+$-.,!8*#'!6,22,-.,').!+/0-!/6%#--&!8+#'"7 9:-0"(!(,'--,4! <68*,!1)*(,$-$!($21,'!?)6,.!1)..),! 5,(-(#22,-.,:!1868'!8'!(88..)!.8%#*9 *$-$,!.,2$'8$.,!-,,2.#'!$6+$-$-.&4!N$'% ! 1,! <68*,! 83,.! +/0-! /6%#--&!.#6'##.!28+,,'$':!6$)(,'!1)..)(8(8#*9 +,'!,$'#(-$,!*,$',.#'4!)*$+,&'-)$./0 1$+&'22'-3-('-,+"&"!(#2.88!7$#'#-.&! 582(68*+,'!7$.&1&-.&!D)8+#'!*8)',$-9 -,,2$-.8--,!'8$'!hY!3)8..,!-$..#'4!S$.&1&'!$6+$-.#'! 6,,-.,..#*)$-.,!8'!7#2$'!7861$'!-#(8$.#..):!*$-&$*./! 8+$'!$%#8$'!1,!3&2$.#../!L(.$$3$-.&!.,2$',,4 9=&*$**&!-$**&!.,3,**,!1)8'$..#*#++#:!!+$.#'!.&+&!,-$,!'/.!2,.(,$-.,,'!1,!+$.&!6#'($*0.!.&-.&!,1,..#*#3,.:! N$'%-.20+!()3,$*##4 9W,.(898-,!-$$6#'!8'!,$(,!7$.(&**&:!6&'!7,*1,-.,,4!<68*,'!N$'%-.20+!+&&2$..#*##!($2181#'!72$+)-! +8.82$(-$:!+)..,!8'7,!6&'#**&!1)..)1,!$.-#**&&'($'!1,! 8+,!$-&!8*$!,2+8.8'!1).)'(#2.81,4!?,2$',.!83,.!3#2$-9 -&4 9W,!-#!8'!1&''$..&3&&4!=8$-$!*))**,:!#..&!($218$..,+$9 -#'!1&*(##'!8'!3&-/'/.:!+)..,!-$.&!8'($'!3$2(#&!$6,'! (,$(#--,!+))--,($'!+$.&!.#(##4!<1,.)(-$,!*&6.##!*$$(9 (##**#4 Täytyy opetella uutta elämää. Nyt ne tarttis tehdä jutut voisi toteuttaa. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Kuka: Helena Lindström on farmaseutti, joka on juuri aloittamassa uutta uraa eläkeläisenä. Puoliso Jarl Lindströmin kanssa on kaksi tytärtä. Lapsenlapsia on kaksi. Molemmilla tyttärillä on yksi poika. Nyt voi mennä rauhassa ottamaan nokoset. Kyllä niitä kauniita ilmoja piisaa. Oma saarihistoria: Kaarinan Kuusistosta kotoisin olevalle Lindströmille löytyi puolisoksi hänen määritelmänsä mukaan kantapeikko satavalainen. Yhteinen omakotitalo rakennettiin reilut 40 vuotta sitten Jarlin kotitalon naapuriin. Vuonna 1970 päästiin muuttamaan. Vaikka välillä oli kaipuu ruutukaava-alueille, nyt koti tuntuu olevan juuri siinä missä pitää. Parasta saarilla: Ehdottomasti luonto, eli metsät ja meri. Se, että kotinurkalta saa astua suoraan metsään, on suurinta ylellisyyttä. Ei haittaa, jos on vanhat krekkalat pöksyt ja jakkukin repsottaa, eikä päähän löytynyt muuta kuin vanha kalsarintromppu. Korkeintaan palokärki virnistää männyn rungon takaa ja peurat hypähtävät huvittuneena puskiin. Harrastukset: Kakskerran nuorisoseuran harrastajateatteri on ollut pitkäaikainen harrastus. Viime talvena syntyi innostus kutoa mattoa. Syksyllä on aika ottaa sukankudinkin esille, kesällä villalanka on liian kuumaa. Yksi harrastus on oma perunamaa ja kasvimaa eli itsensä omavaraisena pitäminen luonnon antimilla. MIELITEKO RUUTUKAAVA-ALUEELLE 9?&&**&!D,.,3,--,!8'!/*$!ZY!3)8..,!,-)..)4!W8-()-! )6$..#*$':!#..&!18-()-!3$#*&!+)).,'!2)).)(,,3,9,*)9 ##**#4!5/**&-./..$!18(,!7&$3&!J)--$7/-&($**&!8%8..,,4! ")..,!18--,$'!-#!,$(,!.&/.//!()*)..,,:!+$(-#$!-$..#'! -$$'&!J)--$7/-&($**&4 ")..,!/(-$!$'.86$+8!A#*#',!N$'%-.0+$**&!8'; 9`,(,-.,'!/*$!(,$(#':!18-!-,,'!$.-#!3$*1#**&!-#'!+$.&! 8+$(-$!.,27#$(-$!.,23$.-#'4!D#!8'!-,+,!()$'!(*,7#1,! +#.-&-.&:!#..#$!.,23$.-#!+)),*.,!8-.,,4 9C,).$'!+/0-!$.-#!*#$78+$-#-.,4!D#!.)8!.)23,**$-))9 %#'!.)''#..,!()'!7&21&&!$.-#!#$(&!8*#!.8$-.#'!$6+$-.#'!,2+8$**,4 5,63$70/%&--&!N$'%-.20+!.,218,,!$.-#!.#6./&!-,,9 2$-.8*,$-*#$7&&4!D$$'&!8'!.&**&!(#2.,,!8+#',6$**8,!,'9.,+,--,!+)6#3))..,4 9S#2)-2#-#7.$!8'!-,+,:!+)..,!-$$6#'!38$!*,$..,,! 6$**8,!.,$!-$#+#'$&:!+$#*#'!+)(,,':!+$.&!+$**8$'($'! *0/.//4 O''#(-$!2)).)(,,3,9,*)#!-$$-!1&$4!D$#**&!N$'% $'!8+$(-$!.,27#$(-$!3$*1#*/;!7#2)',.:!782((,',.:!-$9 7)*$.:!(#-&()27$.-,.:!7)',1))2#.:!.$**$.!\!1,!+#.-&+,29 Tyttäret löysivät Italiasta juuri sellaisen auton kuin Jarl Lindströmillä oli aikanaan. 1,.!8*$-$3,.!6,'(,*,!$.-#!(,-3,..,,!1,!6,(#,!+#.-&-.&4 D#!+$(&!A#*#',!N$'%-.20+$&!#*&(#7&$3$--&!2$#+,-9.)..,,!8'!,1,.)-!7&$3&)'$-.,4!?0$--&!8**#--,!#$!38$').! (,)'$$**,!$*+,**,!3,7,,7&$3&'&!+#''&!7&$3&)'$**#4 9C/.!38$!+#''&!2,)6,--,!8..,+,,'!'8(8-#.4!5/**&! '$$.&!(,)'$$.,!$*+81,!7$$-,,4 c6(&!)'#*+,!38$-$!8**,!3$#*&!87$-(#**,($'!18.,$':! 3,$((,!,38$+#--,!/*$87$-.8--,4 9W,!-#:!#..&!'$$'!(,),'!()$'!.&&**&!(#$(()):!(#$(9 ()$-$!.#23##'&4 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN D#)2,,3,!())(,)%#'!-,,2#*,$'#'!8'!6#'($*0:!18(,!.,218,,!-$3$-./-.&!(,'-,**#:!3,$((,!#$!8*#(,,'!7#2$'9.#$'#'!(,'-,'(/'..$*&4!A&'!.,218,,!$6+$-.#'!#*&+&&'!.$#.8,!1,!.,$.8,:!28+,'.$$((,,!1,!1&''$./-.&4!A&'!8'! 8+,--,!,++,.$--,,'!6,*)'').!*&6.#&!'#*1&'!-#$'&'! -$-&*.&!.$#'!7&&**#4! Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Keittiön ikkunasta avautuu taulu, jonka näkymä muuttuu joka päivä. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO HELENA LINDSTRÖM Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Paljon tarjouksia! Syyskuun ajan Viherlassilassa VIHREÄT PÄIVÄT! NYT KANNATTAA LIITTYÄ VIHERLASSILAN KANTA-ASIAKKAAKSI! Saat jokaisesta ostoksestasi alennuksen ja myös bonuksen. Halutessasi saat ilmoituksen ale-eristä aina ennen muita. Jos et vielä ole kanta-asiakas, liity nyt, saat yllätyslahjan mainitsemalla salasanan Maininki. VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 Eniten muotia juuri nyt! Trendinäytökset Nainen Syksyn muoti tuli Skanssiin! Osallistu ja voita 500 shoppailurahaa! Arvonta Skanssinkatu 16 maininki 10, Turku Skanssi info: maininki 17 Kauppakeskuksen ovet avoinna: ark 8-21, la 8-18, su 12-18

10 Syksy on sadonkorjuun aikaa Kesätunnelmia Kakskertapäiviltä Kakskertapäivät vietettiin Brinkhallin kartanon historiallisessa pihapiirissä teemalla Kakskerta - kulttuuria kautta aikojen. P 4,5% Tuottotilin korko ja sijoitus yhdistelmä- tai osakerahastoon. Tarjouksemme koskee vähintään euron sijoitusta, josta vähintään puolet sijoitetaan OP-Rahastoyhtiön yhdistelmä- tai osakerahastoon ja enintään puolet tuottotilille. Rahastosijoitukset voi tehdä myös monipuolisen OP-sijoitusvakuutuksen kautta. Asiakaskohtainen enimmäissijoitus on euroa. 12 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko on kiinteä 4,5 %. &$3&.!,*(8$3,.!861#*+,.$#%8$-.,!78$(#.#'!;*<6(! 1,!=6>,6(!6)7,$-,**,!1,!2#+7-#&**&!1)8'.898-))9 %#**,:!-,,2.#'!8+,.!3$$6%#.,$.#$*$1,.!8*$3,.!.)**##.! 7,$(,**#:!(8-(,!N#$*,!1,!<'')((,!8*$3,.!#-./'##.4!D#'! 1&*(##'!5""("73"$"#+&!#-$..$!7#2$'.#$-#-.$!5,(-(#2.,9*,)9 *)'4!O61#*+,!-$-&*-$!+/0-!7,*18'!))..,!++4!+$#*#'($$'9.8$-#.!(,2.,'8($#228(-#.!E2$'(6,**$'!(,2.,'8'!7281#(.$9 9*(-7!",'+(!+)(,,'-,!.#+7,,3,!#-$./-!#'.$-,$(81#'! (#$..$0(,-3#$-.,!-#(&!3"*<<673&*+06-A-(!$-&''0$+&!,'.$$(($7$-.#4!?#,..#2$!=#2.$K8'!.,$.#$*$1,.!$6,-.)..$3,.!#-$9./(-$**&&':!7#2>82+,'--$.,$%#')+#28.!8*$3,.!8''$-.)'#$.,! 1,!!.8$3,.!+$#**/..&3&'!*$-&3$3,6.##'!861#*+,,'4!O61#*9 +,'!*8+,--,!/*#$-0**&!8*$!+,6%8**$-))-!',)..$,!7)>>#.$'!,'.$+$-.,!-#(&!.).)-.),!.,3,2,.82$'!+8'$7)8*$-##'!3,*$9 (8$+,,'4 5,(-(#2.,-#)2,'!7)6##'186.,1,!3"*<<675-<+(&(!1)9 *$-.$!=)8%#'!^YRR!5,(-(#2.,*,$-#(-$!87#..,1,!%&"!9"0#-2,&(4!A&'!.8$+$!5,(-(#22,'!(8)*)'!*)8(,'87#..,1,',!dZ! 3)8%#'!,1,'4!W&21#-.#./'!861#*+,'!7&&..##(-$!)7#,!7&$3&! 6)$7#'.)$!(8+#,,'!*)8''8'!3,*89!1,!&&'$'&/.#*+&&'!#*$! )(8'$*+,,'4 N&+7$+&.!($$.8(-#.!-#(&!/*#$-0**#!#..&!.,7,6.)+,'!1&29 1#-.&1$**#I Teksti: Raimo Västinsalo Kuvat: Mirja Rakkolainen Arno Kasvi kuulijoineen Kakskertapäiville itsetehtyjä asuja Vuoden 2011 Kakskertalainen Lea Aaltonen ja Kakskertaseuran puheenjohtaja Markku Jokinen Juontajat Irkku ja Tupsu Teatteri Vertigon kettu Sijoitustuotteiden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Tarjous on voimassa saakka. Varaa aika p ja tule käymään tai soita p ja kysy lisää. OP-sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. OP-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistama OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. 18 maininki maininki 19

11 Syyskuussa tapahtuu Syysmyyjäiset ILLOISTEN SIIRTOLAPUUTARHAN SYYSMYYJÄISET Illoisten ryhmäpuutarhan myyjäiset ja avoimet portit sunnuntaina 4.9. klo Tervetuloa tekemään edullisia ostoksia ja samalla kiertelemään alueellamme. Lähemmin voit käydä tutustumassa puutarhoihin, joiden portit ovat auki. Illoisten Kartanolla on myytävänä mm. mehuja ja hilloja. Kirpputori ja arpajaiset. Buffetista on saatavana grillimakkaraa, hernekeittoa, lettuja sekä kahvia. Tervetuloa! Illoisten ryhmäpuutarha ry Syysmyyjäisten aikaan siirtolapuutarhoihin pääsee kurkistamaan lähemmin. Osa asukeista avaa ovensa myös sisätiloihin. Sinikka Lindberg ja Aulikki Artamo ovat ahkeroineet myyjäispöytiin tarjottavaa. Myös kesän iloja riitti säilöttävien mausteeksi. Vai ovatko ne Illoisissa illoja..? Liisa Vuorion puutarhapalsta tuottaa satoa yli oman tarpeen. Hirvensalon kirjasto Sanna Rissasen valokuvanäyttely: Satumaan arkea Kirjasto auki: ma ja to ti, ke ja pe Hirvensalon Urheilutalo Ikääntyvien naisten päiväjumpat keskiviikkoisin 21 pvä syyskuuta klo , sopii myös muillekin. Tervetuloa monipuoliseen kuntoiluun! Ei ennakkoilmoittautumisia! Hirvensalon Heitto Jumpat alkavat vkolla 35. Tervetuloa mukaan! -sivulla kellonajat. Naisten jumppa tiistaisin Haarlan koululla ja torstaisin Hirvensalon Urheilutalolla (Heiton talo) Myös uusi 8-10v tyttöjen ryhmätanssiryhmä aloittaa vkolla 35. SPR Hirvensalo (Stålarmink.33) Toimintaryhmät alkavat: terveyspiste, ensiapuryhmä, lastenkerho, hyvän olon kerho, ystävät. Tarkempaa tietoa puh NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS teemalla Lupa auttaa. Lipaskerääjämme lähikaupoissa ja kouluissa. Tule kerääjäksi tai lahjoita! Kiitos! Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta 4.9. alkaen Kappeli soi - musiikkia sunnuntaisin klo alkaen keskiviikkoisin Musiikkivartti klo ja klo Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred opastettu tutustuminen taidekappeliin. Hinta 10 "/ aikuinen klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan yhdessä Näyttely: Tekstiilitaiteilija Katja Sandberg, tekstiiliveistoksia Työpaja URBAN NATURE TYÖPAJA: PIETARI KALMIN KASVIPERINTÖ Työpajan aikana vieraillaan Sipsalon tilalla Hirvensalossa jossa Pehr Kalm koeviljeli maailmalta Suomeen tuomiaan kasvilajeja. Sipsalon tilaa on Ruotsissa ehdotettu Unescon maailman kulttuuriperintölistalle. Työpajan luennoitsijoina mm. dosentti Eeva Ruoff, Aalto-yliopistosta ja maisema-arkkitehti Camilla Rosengren. Järjestelyissä mukana Suomen kansallismuseo, Pukkilan kartanomuseo, MTT Maa - ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Perinnekasvit museopuutarhassa Leader -hanke sekä Turun yliopisto, museologia. Ennakkoilmoittautuminen vaadittu Turun kesäyliopistoon. Hirvensalon kirkko Rukouspysäkki: Hirvensalon kirkossa pe-aamuisin ja klo Syksyn ensimmäinen Missiomessu: Hirvensalon kirkossa su klo 17. Vierailijana Aino Vesti. Ohjelmassa myös rukousta, laulua, iltapala ja lastenhoito. Ekvallan uimaranta 3.9. klo vammaisten teemapäivä Ekvallan esteettömällä uimarannalla (Satava, Kakskerrantie 618). Maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla melontaa, purjehdusta, kalastusta, pyöräilyä ja maastossa liikkumista. Paikalla on muutamia yleisavustajia, osallistuminen omalla vastuulla. Rannan kioski on avoinna. Tiedustelut Eija Hiitti, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, p Syyspihassa Raparperi on jo lepotilassa ja sen juurakosta voi lohkaista saman tien istutettavaksi uusia jakotaimia joko omaan penkkiin tai naapurille. Virkeästä nurtsista haaveileva voi tehdä uuden nurmikon perustustyöt valmiiksi; kylvämään pääsee sitten jo aikaisin keväällä. Nurmikon pohjaa voi parantaa fosforilla ja kaliumilla. Kaikensorttisille istutuksille syyskuu on parasta aikaa: perennat, pensaat ja puut saavat yleensä syyssateista hyvää kastelua, niin että itseään säästävä puutarhuri voi päästä vähällä. Istutusleikkauksetkin voi jättää kevääseen. Kukkasipuleita voi istuttaa siihen asti kun maa jäätyy eli täällä saarilla usein miltei jouluun asti. Jalostamattomat eli ns. kasvitieteelliset tulppaanit leviävät istutuspaikaltaan pikkuhiljaa itsekseen, joten niitä kannattaa istutella sellaisten puiden ja pensaiden alle, missä ne saavat vallata elintilaa itselleen kaikessa rauhassa. Kakskerran tiistaikerho Kakskerran tiistaikerho aloittaa kesämenojen jälkeen kokoontumisen Kakskertatalolla Vapparintie klo Tervetuloa mukaan kaikki ikääntyvät saarelaiset jäsenmaksuttomaan kerhoon. Jos sinulla on kysyttävää soittele Marjatalle puh Huom! Kysele myös Marjatalta vapaita ikääntyvien kuntosalipaikkoja Meri-Karinaan. Kakskerran kirkko su klo 12 Messu Kakskerran kirkossa Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LOKAKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! HOROSKOOPPI Neitsyt Neitsyt-merkin edustajat ovat nyt täpinöissään. Syyskuun alussa arkea on tälle työnarkomaniaan taipuvaiselle ja tunnontarkalle ihmiselle luvassa riittävästi ja siinä sitä jo riittääkin Neitsyelle kekkerimieltä. Neitsyt-ystävällesi hyvä lahjavinkki onkin hyvä työvalo syksyn iltoihin. Ja liitteeksi rentoutus-cd. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 21

12 Heikin syyskuu Musikaalin pauloissa Heikki hoitaa Samppalinnassa monia tehtäviä. Välillä voi kaupitella manteleitakin. - Kesäteatterit ovat suomalainen juttu. Sisällä ei haluta olla, vaan on haistettava ja maistettava kesä ja hyttyset ulkona, Heikki pohtii. Heikki Sankari elää teatterin ja musikaalien keskellä vuoden ympäri. H#$(($!8'!D,+77,*$'','!(#-&.#,..#2$'!.)8..,1,!1,!(8*+,-8-,'!3)8%#-.,!.)2()9 *,$'#'4!?,*8!5,$-.,2'$#+#--&!6&'#**&! 8'!8**).!18!RffY9*)3)*.,!*&6.$#'4!N87).!3)8%#-.,! +$#-!,-))!A#*-$'K$--&:!!18--,!8'!.8$'#'!3,'6,!.,*8! 1,!'&/..#*$1&'!./0!A#*-$'K$'!(,)7)'K$'.#,..#2$--,4! 5,(-$!./0.&!1,!.,*8,!-#(&!'#*1&!./.&2.&!-#(&!78$(,! #$3&.!1&.&!3,7,,9,1,'8'K#*+$,4 i!!b(()','78($#'!2,7-)..#*),!1,!+)).,!2$$..&&4! "$#.$'!1))2$:!#..#$!+$')**,!8*#!8**).!(#-&*8+,,! -#$.-#+&&'!3)8.##'4!W8-()-!38$-$!(/**&!-#**,$-.,9 ($'!7$.&&:!6&'!786.$$4 ")-$(,,*$.!1,!.#,..#2$!3$#3&.!+$#-.&!7,$.-$!#%#-9.,(,$-$'!?)2()9A#*-$'($! $.$#.&:! +/0-! +,,$*+,**#4 i!!w8-!8*#'!3$$(8'!3,7,,**,:!*&6%#'!(,.-8+,,'! +)-$(,,*#1,:!#-$+#2($(-$!C#b!M82($'!+)-$$(($.#9,..#2$>#-.$3,,*#$**#!1,!#.-$+&&'!))-$,!+)-$(,,*#1,!?)2())':!6&'!(#2.884 KAHDEN PRODUKTION VÄLISSÄ D//-())--,!(#-&.#,..#2$(,)-$!8'!86$:!+)..,!#*89 ())'! *87)--,!,*(,3,! 5,.2$! A#*#',! 9+)-$(,,*$! A#*-$'K$--&!./0**$-.&&!A#$(($&4!D,+,,'!,$(,,'! D,+77,*$'',!7$.&&!-,,%,!.,*3$.#*8$**#4 i!h&'#'.8$-.8!1,!*,3,-.##.!7)2#.,,':!3)8(2,.,9 3,2,.!7,*,).#.,,'!1,!3,,..##.!6)8**#.,,'4!N$-&(-$! 7$.&&!,*(,,!-))''$.#**,!.)*#3,,!3)8..,:!(8-(,!*8(,9 ())'!,*)--,!,*(,,!#'-$!(#-&'!*$7)'+//'.$4?,)-.,./0!#-$+#2($(-$!.&+&'!3)8%#'!#-$./-.&! 3,2.#'!(#-.$!(,(-$!3)8..,:!18.#'!.0$.&!7$$-,,4!A8+9 +,,'! ())*))! +/0-! +)-$(,,*$#'! (&&'.&+$'#'! -)8+#(-$4! i! O*#'! (&&'.&'/.!,$(,$-#++,.! 861,)(-#'$:! +)..,!#'!#'-$!3)8%#'!A8)-).!78$-!9+)-$(,,*$,4! C/.!-/(-/**&!,*(,3,.!))%#'!#-$./(-#'!6,218$.)(-#.:! A#$(($!-)++,,4 Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä luet: En lue paljoa kirjoja, mutta näytelmiä kyllä. Se on aikaa vievää, kun juoneen pitää keskittyä. Tänä kesänä toin Turkuun ja luin kaikki Totti Karpelan dekkarit. Kiinnostuin niistä Kakolan historian kautta. Mitä kuuntelet: Kuuntelen paljon musikaaleja, autossakin. Taltioinnit ilmestyvät yleensä jo ennen ensi-iltoja, hankin niitä Lontoosta kassikaupalla. Pidän myös ihan perus suomipopista, riimit kiinnostavat minua käännösmielessä. Mitä katsot tv:stä: Näytökset ovat ohi iltakymmeneltä. Ehdin nähdä Nelosen uutiset ja mitä sarjoja sen jälkeen sattuukin tulemaan. Elokuvia katson mielelläni teatteriin en vapaa-ajalla kovin helposti lähde, jollei lasketa kavereiden esityksiä. HIRVENSALON Päivien lyhentyessä kannattaa taas huolehtia riittävästä vitamiinien saannista, jotta pysyy virkeänä läpi syksyn. Erityisesti D-vitamiinin saanti tulisi turvata läpi vuoden. Apteekin laajasta valikoimasta löytyy vitamiinivalmisteita kaikenikäisille ja monenlaiseen tarpeeseen. Jos kesän herkuttelu näkyy vyötäröllä, saa apteekista myös neuvoja ja vinkkejä laihduttamiseen sekä erilaisia tuotteita laihduttamisen tueksi. Värikästä syksyä! Anne Kanerva Monivitamiini lapsille Kouluaamut alkavat aurinkoisesti hyvänmakuisilla, pureskeltavilla Multi-tabs Mini Mixeillä. Kokoa pakkaus valintasi mukaan kuudesta herkullisesta mausta.!"#$"%!"#$%&'()*+, -.)'(,/0123%4 APTEEKKI 7G0GH0G&$GIJI!&01#K"GLHII!&M1NO2""LIHH1) L"0IHIPGI331&01I&1Q0OOLIHH1B Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la maininki maininki 23

13 24 maininki

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma syksyn 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE Jaoston terveiset; SalPa taitoluistelun kausi on käynnissä The Swans-logon alla. Kausi on taitoluistelujaoston 40-vuosi. Jaosto on perustettu 1978. Tervetuloa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Kappale 2. Tervetuloa!

Kappale 2. Tervetuloa! Kappale 2 Tervetuloa! 17 Virtaset muuttavat On maanantai. Virtaset muuttavat. Osoite on Koivutie 8. 18 Joonas Virtanen on pihalla. Pieni poika tulee ulos. Hei, kuka sinä olet? Minä olen Joonas Virtanen.

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt:

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: 1 LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Matkailualan aamu 11.02.2015

Matkailualan aamu 11.02.2015 Matkailualan aamu 11.02.2015 Ohjelma Haukkalan juhlatiloissa klo 8.15 11 klo 8.15 klo 8.30 klo 8.45 aamukahvia ja suolaista Tervetuloa Haukkalan juhlatiloihin yrittäjät Mikko ja Eija Halkilahti Ajankohtaisia

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Tuulikki Venninen, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 19.2.2015

Tuulikki Venninen, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 19.2.2015 Tuulikki Venninen KT, LTO Dosentti, yliopistonlehtori, HY tuulikki.venninen@helsinki.fi Kehittämistyö, joka kohdentuu vanhempien kalleimpaan omaisuuteen Pienten lasten aloitteet onko niitä? TÄRKEÄT ASIAT

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Minut tekee onnelliseksi terveys! Minut tekee onnelliseksi sen oivaltaminen, että KIIRE on keksitty juttu eikä annettu, muuttumaton elämän muoto. Minut tekee onnelliseksi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2011 Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 MATTI RAG PAANANEN LUOVII SYKSYN LÄPI METSÄSTÄJÄT LIIKKEELLÄ Virve Myllymäki

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Tammitarhan päiväkoti alkaen 19.8.2013 osoite: Nuutinkulmantie 19 A, 30100 Forssa

Tammitarhan päiväkoti alkaen 19.8.2013 osoite: Nuutinkulmantie 19 A, 30100 Forssa Tammitarhan päiväkoti alkaen 19.8.2013 osoite: Nuutinkulmantie 19 A, 30100 Forssa Tammitarhan päiväkodissa toimii neljä ryhmää: Tammen Taaperot (1-3v. ), Tammen Haltijat (3-5v.), Tammen Tietäjät (5-6 v.)

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Opettamassa: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain Liitto ry.

Opettamassa: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain Liitto ry. Opettamassa: Musiikissa : Muita : Ruokailu: Sielunhoito: Rukouspalvelu: Kirjanmyynti: Arpajaiset: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain

Lisätiedot