HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Haapaveden kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISOSA KAUPUNGIN STRATEGIA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ALIJÄÄMÄTARKASTELU LASKENNALLISESTI ERIYTETTY TASEYKSIKKÖ KAUPUNKIKONSERNIN TAVOITTEET Liite: henkilöstösuunnitelma

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Valtionosuuksien leikkaus sekä kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasauksesta aiheuttivat Haapaveden kaupungille noin 1,2 milj. tulonmenetykset vuodelle Niistä huolimatta kaupungin talous on kyetty pitämään kohtuullisesti tasapainossa. Leikkaukset jatkuvat asteittain myös vuosina siten, että vuonna 2015 uusien leikkausten yhteisvaikutus on noin Tämä vastaa noin yhtä tulovero- %:ia. Heikkenevä tulokehitys edellyttää tiukkaa menokuria. Vuoden 2013 talousarviossa toimintakatteen kasvu on 3,8 %, mikä on kantokykymme ylärajoilla. Talousarviolla voidaan kuitenkin järjestää edelleen hyvät ja laadukkaat palvelut. Jatkossa tarvitsemme edelleen toimintojen rakenteellista kehittämistä, minkä kautta voidaan päästä myös pienentämään kokonaishenkilöstömäärää. Viime vuosina Haapavesi on investoinut paljon, mutta harkitusti. Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla hankkeilla on parannettu kaupungin palveluja ja panostettu elinkeinoelämän kehittymisedellytyksiin, mutta silti kyetty pitämään kaupungin velkamäärä maan keskitasolla. Myös vuosina 2013 ja 2014 investoinnit jatkuvat mm. päiväkodin ja jäähallin rakentamisella sekä panostuksilla kunnallisteknisiin valmiuksiin. Vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, joten joudumme ottamaan uutta velkaa. Vuoden 2014 lopussa velkamäärä lähestyy /as eli ylittää maan keskiarvon. Alueellamme se on kuitenkin edelleen yksi alhaisimmista. On syytä varautua siihen, että tämän jälkeen isoissa investoinneissa joudutaan pitämään selkeä hengähdystauko. Uusi kaupunginvaltuusto pääsee heti alkuvuodesta kiinni kaupungin kannalta merkittäviin asioihin: kaupungin strategian uudistamiseen ja kuntauudistukseen. Maan hallituksen esityksen mukaan lähes kaikkien kuntien tulee toteuttaa kuntajakoselvitys mennessä. Valtuusto joutuu ottamaan kantaa ensin lakiehdotukseen, sitten todennäköisesti kuntajakoselvityksen kumppaneihin ja lopulta siihen, toteutetaanko selvityksen edellyttämä kuntaliitos. Jouko Luukkonen kaupunginjohtaja 3

4 1 YLEISOSA Yleinen taloudellinen tilanne Kansainvälisen talouden tila on heikentynyt kuluvana vuonna. Näkymiä varjostavat muun muassa maailmantalouden kasvun hidastuminen ja euroalueen ongelmat. Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna hitaasti: kasvuksi ennakoidaan kuluvana vuonna noin 3 %, ja ensi vuonna noin 4 %. Samaan aikaan Suomen talouskasvu voi heiketä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä, ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Valtiovarainministeriö ennakoi syyskuussa 2012, että sekä kuluvana että ensi vuonna bruttokansantuotteet kasvaisivat yhden prosentin. Vuonna 2014 kasvua kertyisi kaksi prosenttia. Viennin odotetaan lisääntyvän vuonna 2013, kun kansainvälinen kysyntä elpyy ja maailmankauppa vahvistuu. Kuluvan vuoden viennin kasvu jäänee kuitenkin alle prosentin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,7 prosenttia syyskuussa Heinäkuussa se oli 2,9 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui muun muassa korkojen laskusta. Inflaation ennustetaan hidastuvan edelleen noin 2,4 prosenttiin v Euroalueen lyhyet korot ovat laskeneet kuluvana vuonna. Kolmen kuukauden euribor on marraskuussa v noin 0,19 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor noin 0,37 prosenttia. Vuonna 2013 korkotason odotetaan pysyvän alhaisena ja lyhyiden korkojen odotetaan nousevan maltillisesti. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on 0,75 prosenttia. Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne on säilynyt yllättävän hyvänä. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan 7,6 prosenttiin v. 2012, mutta kohoavan 8,1 prosenttiin vuonna Tämä johtuu pitkään jatkuneesta vaimeasta talouskasvusta. Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 heinä syyskuussa 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnissa nimellisansiot kohosivat vastaavana vertailuajankohtana 2,6 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus vahvistui hieman syyskuussa Luottamus talouteen oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja kotitaloutensa säästämismahdollisuuksista paranivat hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Lievästä kohentumisesta huolimatta näkemykset säilyivät synkkinä lukuun ottamatta jo ennestään melko positiivisia näkemyksiä kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Syyskuussa ajankohtaa pidettiin sopivana säästämiselle ja lainanotolle. 4

5 Kuntatalous/menot vuosina Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2011 tilinpäätösarvioiden mukaan toimintamenojen kasvu nopeutui hieman edellisvuodesta ja oli 4,5 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 3,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti, 6,5 %. Vuonna 2012 toimintamenojen kasvu hidastunee jonkin verran muun muassa heikentyvän tulorahoituksen kasvun vuoksi. Hidastuva suuntaus jatkunee edelleen vuonna 2013 muun muassa kunta-alan palkkaratkaisun johdosta. Kustannusten hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. e 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* Toimintamenot yht. 35,48 37,04 38,41 39,96 41,61 43,33 palkat 15,65 16,2 16,57 17,07 17,63 18,21 muut hlöstömenot 4,67 4,82 4,93 5,09 5,23 5,37 ostot 12,52 113,34 14,18 15,06 15,99 16,98 muut toimintamenot 2,64 2,68 2,73 2,74 2,76 2,77 Korkomenot 0,35 0,27 0,29 0,4 0,54 0,69 Investoinnit 4,31 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Yhteensä 40,14 41, ,66 46,45 48,32 Muutos-% Toimintamenot yht. 4,8 4,4 3,7 4 4,1 4,1 palkat 4,3 3,5 2,3 3 3,3 3,3 ostot 6,8 6,5 6,3 6,2 6,2 6,2 Menot yhteensä 0,8 3,7 3,3 3,8 4 4 Vuosi 2011 Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot PPB Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2011 syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset tulivat voimaan kuluvan vuoden tammikuun alusta, ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on liki 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Kunta-alan ansiotasoindeksi noussee tänä vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 2,3 %. Haapaveden kaupunki on varautunut tässä talousarviossa, että palkat nousevat kaksi prosenttia. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevalla kehyskaudella v keskimäärin noin 30 prosentissa. Päätökset ensi vuoden maksutasoista saadaan totuttuun tapaan kuitenkin vasta vuoden loppupuolella. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2011 esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,0 %. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuotta nopeampaa. Vuonna 2013 kustannustason kohoaminen hidastuu arviolta 2,3 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat viisi prosenttia tammi-kesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat kolme prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi viisi prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot nousivat kuusi prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät kaksi prosenttia ja maksetut avustukset kasvoivat seitsemän prosenttia. Kuntien 5

6 toimintatulot lisääntyivät neljä prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 15 prosenttia ja maksutulot neljä prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 24 prosenttia. Kuntatalouden ennakoidaan heikkenevän niin valtion toimenpiteiden kuin hidastuvan talouskasvun seurauksena. Suomen Kuntaliitto ennakoi, että kuntien velkaantuminen kiihtyy ja samanaikaisesti lisääntyvät paineet verotulojen nostamiseksi. Velkaantumisen lisääntymisestä huolimatta matalat korkotasot hillitsevät korkomenojen nousua. Kuntatalous/tulot vuosina Vuonna 2011 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat paria edellistä vuotta nopeammin eli kolmisen prosenttia. Yhteisöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi, lähes 20 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät pari prosenttia. Tilityksiä kertyi viime vuonna hieman yli 19 miljardia euroa. Suomen Kuntaliitto uskoo kuntien verotulojen lisääntymisen hieman nopeutuvan palkkasumman kohtuullisen kehityksen vuoksi. Hallitusohjelmassa tavoitteena on kiinteistöveron osuuden kasvattaminen kuntien verotuloista. Kuntien verotulot vuosina , mrd. e 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* Verolaji kunnallisvero 16,2 16,87 17,58 18,42 19,16 19,96 yhteisövero 1,67 1,3 1,34 1,34 1,48 1,28 kiinteistövero 1,2 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 Verotulot yhteensä 19,07 19,43 20,2 21,07 21,98 22,61 Muutos-% kunnallisvero 2,8 4,1 4,2 4,8 4 4,2 yhteisövero 18,5-22 3,1 0 10,5-13,5 kiinteistövero 1,9 5,3 1,6 2,3 2,3 2,2 Verotulot yhteensä 3,9 1,9 4 4,3 4,3 2,9 Tuloveroprosentti, keskim. 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Yhteisöveroprosentti 26 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Osuus yhteisöverosta, % 31,99 28,34 29,4 29,09 29,03 23,09 Lähde: Vuosi 2011 Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot PPB Kunnallisveron tilityksiä lisäävät tänä vuonna lähinnä ansiotulojen lähes neljän prosentin arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi 0,09 prosenttia vuodelle 2012 ja on 19,25 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion mukaan 3,2 %. Kehysriihessä päätettiin luopua väliaikaisesti vuosina ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Tämä kasvattaa osaltaan myös kunnallisveron tuottoa. Vuonna 2013 kunnallisveroa tilitettäneen 3,5 % tänä vuonna kertyviä tilityksiä enemmän. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kasvu jatkui voimakkaasti myös viime vuonna. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenen prosenttiyksikköä vuosiksi

7 Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta jatketaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöverokantaa alennettiin vuodesta 2012 alkaen puolellatoista prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Aleneminen kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. Vuonna 2012 jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 28,34 %. Vuonna 2013 jako-osuus noussee 29,41 prosenttiin, kun väliaikaisesti voimassa olevat yhteisöjen verohuojennukset kompensoidaan kunnille. Valtiontalouden kehyspäätökseen liittyy kirjaus, jonka mukaan vuosina yhteisöveron jako-osuutta kunnille jatketaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon epävarmuutta sekä yleisen taloudellisen kehityksen että jako-osuutta koskevien päätösten vuoksi. Kunnille tänä vuonna tilitettävien yhteisöverojen määrä alenee noin 100 milj. euroa aiemmin ennakoidusta ja on noin 1150 miljoonaa euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset lisääntynevät hieman. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2011 noin 1,2 miljardia euroa. Vuonna 2012 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2013 tilitykset lisääntynevät maltillisesti. Valtiovarainministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Verohallinnon yhteishankkeessa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistamistarpeita. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset voivat vaikuttaa jo vuoden 2013 kiinteistöveron tilityksiin. Verotuslinjaukset vuodelle 2013 Ansiotulojen verotus Hallituksen budjettiriihen ansiotulojen verotusta koskevat päätökset noudattelevat pitkälti kevään 2012 budjettikehyksen päätöksiä. Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 4,2 % suurempi kuin tänä vuonna. Kunnallisveron kehitys riippuu veronalaisten ansiotulojen kehityksestä ja veroperusteiden muutoksista. Suomen hallitus on päättänyt, että hallitusohjelman mukaisista ansiotuloverotuksen ansiotaso- ja inflaatiotarkistuksista luovutaan vuosien 2013 ja 2014 osalta. Valtion tuloveroasteikkoon ehdotetaan lisättäväksi uusi ylin tuloluokka euroa ylittäville tuloille. Eläketulon verotusta kiristettäneen euroa ylittävältä osalta. Kunnallisverotukseen vaikuttavia työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä korotetaan. Perusvähennyksen korottamisen vuotuinen kunnallisveroa vähentävä vaikutus on ministeriön laskelmien mukaan yhdeksän miljoonaa euroa. Työtulovähennys tehdään ensisijaisesti valtion verotuksesta. Ministeriön laskelmien mukaan työtulovähennyksen korotus vähentää kunnallisveron tuottoa noin 18 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi esitetään muutoksia, jotka lisäävät kunnallisverontuottoja vuonna Näitä ovat asuntolainan korkovähennyksen ja kilometrikorvausten verovapaan osuuden alentamiset. Yhteisöjen tuloverojen veroperustemuutokset ja jako-osuus Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tulokehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien jako-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus jatkuu vuosina Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntien yhteisöverokertymä olisi 1,28 miljardia euroa vuonna 2013, mikä olisi kolme prosenttia tämänvuotista enemmän. Hallitus on esittänyt yhteisöveron perusteisiin monia muutoksi ensi vuodelle. Osa muutoksista on jo tehty ja osaa valmistellaan. Muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien yhteisöverontuottoon, koska muutokset kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöverontuotosta. 7

8 Yhteisöverontuottoa vähentäviä veroperustemuutoksia ovat määräaikaisina toimenpiteinä toteutettavat tuotannollisten investointien korotetut poistot sekä ns. t&k-verohuojennus. Yhteisöverontuottoa lisääviä veroperustemuutoksia puolestaan ovat yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometrikorvauksen verovapaan määrän laskeminen. kilometrikorvauksen verovapaan määrän alentamisen arvioidaan vähentävän yritysten maksamien korvausten määrää ja sitä kautta lisäävän yhteisöverontuottoa vuosina Lisäksi yhteisöverontuottoon voi vaikuttaa raamisopimukseen liittyvä koulutusmenojen lisävähennyksen mahdollinen toteutuminen. Toteutuessaan se vähentäisi yhteisöverontuottoa ja vastaavasti korottaisi kuntien jako-osuutta yhteisöverosta. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttaa käyttöön otettava yritysten Yle-vero. Se maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisöveron yhteydessä ja siten se laskee kuntien jako-osuutta yhteisöverontuottoon. Kunnat ja kuntayhtymät eivät ole verovelvollisia Yle-veron osalta. Vuonna 2013 kuntien yhteisöveron jako-osuudeksi on veroperustemuutosten jälkeen arvioitu 29,40 %. Siihen kuuluu myös koulutusmenojen lisävähennys. Haapaveden kaupungin verotulojen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Muutos-% Kunnallisvero ,89 % Yhteisövero ,98 % Kiinteistövero ,04 % Yhteensä ,34 % Valtionosuudet Valtionosuus maksetaan valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin laskennallisiin kustannuksiin. Valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, yleisestä valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtionosuudesta. Valtionosuudet ovat yleiskatteisia tuloja ja ne merkitään tuloslaskelmassa kunnan yleiseen rahoitukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä. Valtionosuuden perusteena ovat laskennalliset kustannukset, josta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy yleinen osa. Siihen lisätään kunnan palvelutuotannon kustannuksia lisääviä olosuhdetekijöitä. Niitä ovat saaristokorotus tai vaihtoehtoisesti syrjäisyyskorotus, taajamarakennekorotus, kielikorotus ja asukasmäärän muutokseen perustuva korotus. Yleisessä osassa on huomioitu veroperustemuutokset vuodesta 2010 lähtien. Peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään kunnan verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus myönnetään suoraan koulutuksen ylläpitäjille yksikköhintarahoituksena lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoululle. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisrahoitusta perusopetukseen sekä muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Kunnille maksettavasta valtionosuudesta vähennetään ylläpitäjäjärjestelmän omarahoitusosuus. Kunnan peruspalvelujen laskennallisten kustannusten indeksikorotus on kolme prosenttia vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jäädytetään tämänvuotiselle tasolle. 8

9 Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus toteutetaan korottamalla kuntien asukaskohtaista omarahoitusosuutta. Kuntien omarahoitusosuus kasvaa indeksitarkistusten perusteella ja lisäkorotuksella, joka kasvaa vuosittain 118 eurosta noin 210 euroon asukasta kohden (118 euroa v. 2012, 141 euroa v. 2013, 164 euroa v ja 210 euroa v. 2015). Vuonna 2013 omarahoitusosuus on 3135,81 euroa per asukas. Valtionosuusjärjestelmään sisältyy myös kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja vuonna 2013 on 3075,27 euroa asukasta kohti. Kunta on oikeutettu valtionosuuden tasauslisään, jos sen laskennallinen verotulo asukasta kohden on tasausrajaa pienempi. Tasauslisä on täysimääräinen tasausrajaan saakka. Jos kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta tasausvähennyksellä, joka on 37 prosenttia tasausrajan ylittävältä osalta. Haapaveden kaupungin asukaskohtainen verotulo on tasausrajaa pienempi, joten kaupunki saa tasauslisää. Haapaveden kaupungin valtionosuuden kokonaismääräksi arvioidaan noin 22,0 miljoonaa euroa v Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat ennakkolaskelman mukaan 21,4 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuudet vahvistetaan vuoden päättyessä. Valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset vähensivät Haapaveden kaupungin valtionosuuksia euroa vuodelle Lisäksi kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasauksesta vähensi Haapaveden valtionosuuksia noin euroa. Vuodelle 2013 kohdentuu lisäksi uusi valtionosuusleikkaus, joka vähentää Haapaveden valtionosuuksia euroa. Lisäksi vuosille 2014 ja 2015 on päätetty vielä valtionosuusleikkauksia, joiden merkitys Haapavedelle on v tasossa yhteensä noin euroa. Haapaveden valtionosuudet kehittyvät seuraavasti: (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Muutos-% Peruspalvelujen valtionosuudet ,64 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ,48 % Verotulojen tasaus ,02 % Yhteensä ,00 % 9

10 Kehitys Haapavedellä Asukasmäärän ja ikärakenteen kehitys Haapaveden väestö kääntyi vuonna 2011 laskuun edellisvuoden hienoisen väestökasvun jälkeen. Haapavetisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 7 384, mikä on 34 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Asukasluvun kehitykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Asukasluku on olennaisin tekijä myös kaupungin taloudellisen kehityksen kannalta. Vuosi Syntyneet Kuolleet Erotus Tulomuutto Lähtömuutto Erotus Väkiluku Erotus Vuoden 2012 elokuussa Haapaveden kaupungin ennakoitu asukasluku on 7335 (Tilastokeskus). Alla olevasta taulukosta selviää ensimmäisen kahden vuosineljänneksen väkiluvun muutokset. Syntyneet Kuolleet Erotus Tulomuutto Lähtömuutto Erotus Ennakkoväkiluku Väestönmuutos Haapavesi Vuosineljännekset yhteensä vuosineljännes vuosineljännes Työllisten määrän kehitys Työllisten määrä on vähentynyt Haapavedellä. Vuoden 2007 syyskuun 4,8 prosentista työttömyys on lisääntynyt merkittävästi: v syyskuussa se oli 9,6 %. Alla olevasta taulukosta selviää tarkemmin haapavetisen työvoiman jakautuminen syyskuussa. Tyött. Tyött. Tyött. Tyött. Alle 20-v. Alle 25-v. Yli 50-v. Yli 1 v. tyött. Avoimet Työvoima aste yht. miehet naiset tyött. tyött. tyött. olleet Vajaakunt. työpaikat ,6 %

11 Keskeiset muutokset Haapaveden kaupungissa vuonna 2013 Haapaveden kaupungin palvelurakennetta on muutettava lähivuosina, kun paineet kiristyvät julkisen sektorin tehokkuuden lisäämiseksi. Vuonna 2012 laadittiin ja toteutettiin talouden tasapainottamissuunnitelma taloudellisen tilanteen merkittävän heikkenemisen vuoksi. Suunnitelman mukaisesti uudet virat ovat täyttökiellossa myös vuonna 2013 ja ne täytetään vasta jos kaupunginhallitus ne hyväksyy. Haapaveden kaupungin keskeisin investointi vuonna 2013 on päiväkoti. Päiväkoti otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta lukien. Tulevien vuosien investointilistalla on myös uuden jäähallin rakentaminen. Investointien vuoksi kaupungin nettolainanoton tarve on noin 3,7 miljoonaa euroa. Kaupunki myös selvittää ympäristölaboratorion yhtiöittämisen mahdollisuudet vuoden 2013 aikana. Selvitystyön jälkeen päätetään laboratorion mahdollisesta yhtiöittämisestä. Tässä talousarviossa Haapaveden kaupunki nostaa kiinteistöveroprosenttejaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,65:stä 0,75:een, vakituisten asuinrakennusten verotusprosentti 0,40:stä 0,50:een ja muiden kuin vakituisten asuntojen 1,00:sta 1,10 prosenttiin. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöjä ei edelleenkään veroteta ja voimalaitosten veroprosentti säilyy 2,85 prosentissa. Sen sijaan rakentamattomien rakennuspaikkojen verotus on ensi vuonna 3,00 prosenttia. Kunnallisverotus pidetään ennallaan eli 20,75 prosentissa. 11

12 2 KAUPUNGIN STRATEGIA 1. Väestön ja elinkeinoelämän myönteinen kehitys Näkökulma Päämäärä Tavoite/mittari Tilanne 2008 Tavoite 2012 Tilanne syyskuu 2012 Tavoite 2013 Asiakas/kuntalainen Myönteinen väestökehitys Asukasluku Asukasluku kääntyy nousuun (v. 2009) Myönteinen työpaikkakehitys Haapavedellä työssäkäyvien lkm (2006) 2747 (2009) Talous Prosessit Henkilöstö Vetovoimatekijät (vapaa-ajan palvelut, luonto) tuodaan esille kaupungin markkinoinnissa Monipuolinen koulutustarjonta Verotettavat tulot kasvavat Yrittäjyys lisääntyy Aktiivinen ja tuloksellinen EUhanketoiminta Aktiivinen maapolitiikka ja ennakoiva kaavoitus Myönteinen asiakaspalvelu Työttömyysaste (vuoden 2008: 7,3 % 9,6 % 8,1 % keskiarvo) 8/2009: 11,1 % 5 % Työpaikkaomavaraisuus 101,80 % >100 % >100 % >100 % Kaupungin internet-sivujen kävijämäärä n kävijää/kk kävijää/kk n /kk n /kk Kaupungintalon tapahtumatori on työn Ko. investoinneissa on välivuosi. Yleistä alla, uimahallin piha on ilmettä ylläpidetän mm. Kaupungin ulkoisen ilmeen parantaminen Ydinkeskustan kehittämiseksi on tehty suunnitelma Suunnitelma on pääosin toteutettu kunnostettu uimahallin peruskorjauksen yhteydessä. työllisyysprojektin ja kesätyöntekijöiden voimin. Toisen asteen opiskelijat Haapavedellä 2008: 823 (+ oppisop.) Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot (verovuosi 2008), kasvu 8,7 % Kasvu 3 %/v arvio v. 2012: e, +2,0 % Kasvu 3 %/v Yrityskanta 361 (2007) Alueellisen elinkeinoyhtiön perustaminen ei perustettu Alueellinen elinkeinoyhtiö on toiminnassa ei perustettu Riippuu kuntarakenneuudistuksen etenemisestä EAKR-toimenpideohjelmassa seutukunta saa rahoitusta asukaslukua vastaavasti (4,0 %) 2,6 % ( ) 4,00 % n. 4 % n. 5 % Uusia asuntoja rakennetaan väh 40/vuosi Asuntoja rakennettiin asuntoa/vuosi 20 asuntoa 20 asuntoa Teollisuus- ja liiketilaa rakennetaan väh m2/v Kaupungin omistama rakennettavissa oleva tonttireservi Teollisuus- ja liiketilaa rakennettiin n m m 2 /vuosi 700 m m2 OK-tontteja 36 kpl OK-tontteja 50 kpl 22 kpl 40 kpl Rivitalotontteja 14 kpl Rivitalotontteja 15 kpl 9 kpl 15 kpl Kerrostalotontteja 1 kpl Kerrostalo-tontteja 3 kpl 1 kpl 2 kpl Liiketontteja Liiketontteja m 2 Teollisuustontteja m 2 Palvelututkimus toteutetaan 4 Tutkimus toteutettu viimeksi v välein 2007 Kunnan virastojen asiakaspalvelu paranee m m m2 Teollisuustontteja m m m2 Tutkimus toteutetaan 2011 ja Palvelututkimus Tutkimus toteutetaan v toteutettiin v Yleisarvosana 3,5 (2007, asteikolla 1 5) 3,7 3,4 (v. 2011) 3,7 12

13 2. Tasapainoinen talous Näkökulma Päämäärä Tavoite/mittari Tilanne 2008 Tavoite 2012 Tilanne syyskuu Tavoite 2013 Asiakas/kuntalainen Verotuksen taso on alueellisesti Vero-% verrattuna Oulun Haapavesi 20,00 Vero-% alle Oulun 20,75 20,75 kilpailukykyinen Eteläisen keskiarvoon Eteläisen keskiarvon Oulun Eteläinen 20,11 19,65 % v Pohjois-Pohjanmaalla Talous Talous on pitkäjänteisesti Konsernitaseessa ei ole Konsernitaseen ylijäämä noin tasapainossa alijäämää 2,72 milj. Ei alijäämää Ei alijäämää Ei alijäämää Prosessit Kaupungin palvelurakennetta Hv 3,0 % (syyskuut kehitetään systemaattisesti Hv 5,7 % 2012 vs. 2011) Hv 4 % Toimintakatteen ( /as) muutos Alle maan Koko maa 8,2 % keskiarvon Toimintakate koko maassa 5,2 % v Toimintakate 5,7 % Henkilöstö Toimintakatteen kasvu verrattuna tulojen kasvuun Toimintakate kasvaa vähemmän Tulorahoitus 8 % kuin tulot Toimintakate on kasvanut vähemmän kuin tulot. Toimintakate kasvaa vähemmän kuin tulot. Kaupungin palvelurakennetta uudistetaan siten, että kokonaishenkilöstömäärä kääntyy laskuun Joka kymmenes vapautuva vakanssi (n. 6/ v) jätetään täyttämättä, jolloin Henkilöstön kokonaismäärä 831 htv (2009) kokonaismäärä 2012 noin 810 htv Vuonna 2011 oli 1015 työntekijää, 950 htv 950 htv Henkilöstömenojen osuus ulkoisista kokonaismenoista 54,6 % 53 % 55,6 % v % 3. Henkilöstö ja johtaminen Näkökulma Päämäärä Tavoite/mittari Tilanne 2009 Tavoite 2012 Tilanne syyskuu 2012 Tavoite 2013 Asiakas/kuntalainen Henkilöstöresurssien kohdentaminen pohjautuu asiakkaiden palvelutarpeeseen Laaditaan kokonaisvaltainen henkilöstösuunnitelma Suunnitelman laadinta käynnistetty Suunnitelma hyväksytty ja sitä toteutetaan Uutta henkilöstösuunnitelmaa laaditaan, seurataan vuosittain Uusi henkilöstösuunnitelma valmistuu Talous Palkkausjärjestelmät kannustavat tavoitteelliseen toimintaan Henkilökohtaisten lisien osuus palkoista nousee Henkilökohtaisten lisien osuus palkoista 1,4 % 3 % (järjestelyvaraerien puitteissa) 1,5 % 3 % Tulospalkkiot otetaan vähitellen käyttöön Vuodelle 2009 päätetty yleinen tulospalkkio Tulospalkkio käytössä muutamassa yksikössä Tulospalkkioita ei ole enää käytössä. Tulospalkkio käytössä Prosessit Henkilöstö on sitoutunut Lähtövaihtuvuus 7,2 % Lähtövaihtuvuus 5,4 % 5 % tehtäviinsä Henkilöstön vaihtuvuus Tulovaihtuvuus 5,8 % 5 % Tulovaihtuvuus 3,5 % 4,0 % Henkilöstön osaamista ja muutosvalmiutta kehitetään systemaattisesti Koulutuspäivien määrä 1410 pv (1,9 pv/hlö) 2 pv/hlö Vuonna pv (1,1 pv/hlö) 2 pv/hlö Kehityskeskustelut käydään vuosittain Vakituisten kanssa 90 % 100 % Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Johdon osaamista kehitetään Esimiesseminaarit 3 krt/v 3 krt/ v 4 krt/v 3 krt/v 3 krt/v Esimiehille järjestetyt koulutustilaisuudet 1 krt /v 1 krt/ v 1 krt /v KuntaJETkoulutuksessa tänä vuonna 6 esimiestä Tavoitteena KuntaJETkoulutus kaikille esimiehille Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain Henkilöstöraportti Laadittu Laaditaan vuosittain Laaditaan vuosittain Laaditaan vuosittain Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia Sairauspoissaolojen määrä ei edistetään nouse Sairauspoissaoloprosentti 5,0 % < 5 % 4,95 % v < 5 % Työhyvinvointikysely Ei tehty Tehdään joka toinen vuosi Tehdään syksyllä 2012, siirrytään sähköiseen kyselyyn Tehdään joka toinen vuosi, ei v

14 4. Yhteistyö ja kehittäminen Näkökulma Päämäärä Tavoite/mittari Tilanne 2008 Tavoite 2012 Tilanne syyskuu 2012 Tavoite 2013 Asiakas/kuntalainen Asioista tiedotetaan avoimesti jo valmisteluvaiheessa Palvelututkimuksen mukainen tyytyväisyys kaupungin tiedottamiseen 3,4 (2007) 3,6 3,4 (v. 2011) 3,6 Talous Prosessit Henkilöstö Sähköisen asioinnin lisääminen Uuden teknologian hyödyntäminen Kuntayhteistyön kehittäminen aktiivisesti Käytettävien lomakkeiden prosessointi sähköisesti 1 kpl 50 % lomakkeista Kaupunki on aloitteellinen uusien kuntayhteistyömuotojen kehittämisessä. Ostolaskutus on sähköistetty. Vaalikaudella toteutunut: Jedun perustaminen ja maaseutuhallinnon yhteistyö. Kuntauudistus on käytännössä pysäyttänyt muun yhteistyön kehittämisen kuntien odotellessa valtakunnallisia linjauksia. Kaupungin puolelta on kuitenkin pidetty koko ajan esillä nykyistä laajemman sote-alueen perustamista. Myyntilaskutus sähköistetään. Nykyistä laajemman sote-alueen muodostamisen selvittäminen osana kuntauudistusta. 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kansansairauksien ehkäisy Näkökulma Päämäärä Tavoite/mittari Tilanne 2008 Tavoite 2012 Tilanne syyskuu Tavoite 2013 Asiakas/kuntalainen Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tuetaan kaupunkilaisten terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa Vahvistetaan kaupunkilaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä Hyvinvointikertomus kahden vuoden välein Laadittu 2007 Laaditaan vuosina 2010 ja 2012 Laadinta menossa; otetaan huomioon 2013 talousarviossa Laaditaan seuraavan kerran v Terveysvaikutusten arviointi otetaan osaksi päätöksentekoa Isoissa ja merkityksellisissä päätöksissä Isoissa ja merkityksellisissä päätöksissä käytetään Vakioitu sairastavuusindeksi Hv 133,3 (2007) PP 113,8 < ,7(2011) <125 Vakioitu kansansairauksien summaindeksi Hv 173,4 (2007) PP 139,3 (2007) < ,2(2011) Kerran vuodessa Nuorisotyöttömyys (alle 25 v) Keskimäärin 38 hlöä (2008) raportti vähenee 9/2009: 59 < 25 >20 Yli vuoden työttömänä Keskimäärin 26 hlöä (2008) Kerran vuodessa raportti olleiden määrä laskee 9/2009: 28 hlöä < 20 >20 Talous Prosessit Henkilöstö Tuetaan virikkeellistä elämää kulttuuri-, liikunta- ja vapaaajanpalveluilla Tuetaan ikäihmisten kotona asumista Resursseja kohdennetaan ennaltaehkäisevään toimintaan Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuuksien määrä vähenee Hv 1,2 % vuotiaista PP 1,3 % Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten Hv 8 % vuotiaista osuus vähenee PP 10,1 % < 5 % Kulttuuri-, liikunta- ja vapaaajanpalveluiden käyttäjämäärät kasvavat Pitkäaikaisasiakkaide Pitkäaikaisasiakkaiden n määrä on kasvanut määrä pysyy ennallaan. Etsivä nuorisotyö ehkäisee syrjäytymistä ja pyrkii järjestämään jokaiselle koulu- /työpaikan. liikunta ja kulttuuri Etsivä nuorisotyö ehkäisee syrjäytymistä ja pyrkii järjestämään jokaiselle koulu- /työpaikan. liikunta ja kulttuuri vuotta täyttäneistä asuu kotonaan (%) 91,10 % 92 % 88 % 90 % Kelalle maksetut työmarkkinatuen osuudet e tavoite alle Erikoissairaanhoidon Esh. yhteensä Esh kust.nousu alle 3 %/v e e kustannukset, Visalan ja Psykiatrian klinikan kustannukset Visala+psykiatrian klinikka yht Visala+psykiatrian klinikan menot laskevat Psyk. klinikka ja Visala yht e e Toimeentulotukimenot < e alle e Lasten huostaanottokustannukset < e alle e 2 toteutettua Raportoidaan aloitetta/v vuosittain alle 10 kpl Terve Haapavesi -työryhmä toimii aktiivisesti Työryhmän tekemät aloitteet Työryhmä on nimetty Henkilöstön työhyvinvointia edistetään monipuolisesti Työtapaturmat, joista poissaolopäiviä 14 kpl < 10 kpl Kaupunki määritellään savuttomaksi työpaikaksi Valmistelu aloitettu < 1,0 % 51 kpl v. 2011, joista poissaolopäiviä Haapaveden 721 < 10 kpl kaupunki on savuton Haapaveden kaupunki työpaikka. on savuton työpaikka. 14

15 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Haapaveden kaupungin käyttötaloudessa noudatetaan niin kutsuttua nettoperiaatetta, jolloin tulosalueita sitovat toiminnallisesti tulot vähennettynä menoilla -määräraha. Tulosalueen sisällä molemmista määrärahoista voidaan poiketa. Lautakunnat voivat antaa alaisilleen tulosalueille tarkempia taloudellisia tavoitteita. Tähän osioon on koottu strategiasta johdetut tai siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Myös näitä toiminnallisia tavoitteita lautakunnat voivat halutessaan tarkentaa, mutta niiden on kuitenkin oltava kaupungin strategian mukaisia. Käyttötalousosassa on huomioitu sisäisinä siirtoina keskushallinnon sekä kiinteistö- ja siivoustoimen kustannuksia. Perusteena käytetään myös sosiaali- ja terveyspiirin Helmen kustannusten jakoa kuntien välillä. Aikaisemmista vuosista poiketen keskushallinnon menoja vyörytetään vuodesta 2013 alkaen myös muille kuin Helmen tulosalueille. Tässä talousarviossa on huomioitu, että kaupungin henkilöstö pitää myös ensi vuonna palkattomia vapaita. Niiden ansiosta henkilöstökulujen arvioidaan vähenevän eurolla. Henkilöstöä kannustetaan tulokselliseen toimintaan myöntämällä säästöpalkkio, jos kaupungin koko tilikauden tulos on ylijäämäinen (ilman mahdollista harkinnanvaraista osuutta). Tällöin kaupungin (ei konsernin muiden yksiköiden) henkilöstölle jaetaan 20 % ylijäämästä. Palkitseminen koskee henkilöitä, jotka ovat olleet po. tilivuonna yli kuusi kuukautta kaupungin palveluksessa. Kaupungin henkilöstösuunnitelma on tämän talousarvion liitteenä. 15

16 TULOSALUEET (1000 e) TP2011 TA2012 LTA2012 TA2013 Muutos, LTA2012- TA2013 KESKUSVAALILAUTAKUNTA ,0 % TARKASTUSLAUTAKUNTA ,4 % KAUPUNGINHALLITUS ,6 % Yleishallinto ,7 % Pelastustoimi ,1 % MAASEUTULAUTAKUNTA ,0 % Maaseututoimi ,0 % Lomatoimi ,0 % RAKENNUSLAUTAKUNTA ,4 % YMPÄRISTöPALVELUT ,8 % PERUSTURVALAUTAKUNTA ,0 % Projektit, ruokahuolto ,6 % Terveyspalvelut ,3 % Erikoissairaanhoito ,6 % Vanhuspalvelut ,2 % Sosiaalipalvelut ,5 % KOULULAUTAKUNTA ,5 % Peruskoulutus ,3 % Keskiasteen koulutus ,9 % Kirjastotoimi ,7 % Päivähoito ,9 % KANSALAISOPISTON JHTK ,4 % VAPAA-AIKATOIMINNAN LTK ,8 % Liikuntapalvelut ,8 % Kulttuuritoimi ,5 % Nuorisotyö ,1 % TEKNINEN LAUTAKUNTA ,2 % Tekninen hallinto ,5 % Kiinteistötoimi ,8 % Liikenneväylät ja yl.alueet ,5 % Liikelaitokset ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % 16

17 Vaalit Vs. hallintojohtaja Heidi Kananen Keskusvaalilautakunta Toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2013 aikana ei järjestetä mitään vaaleja, ja siksi määrärahoja ei varata. Keskusvaalilautakunta TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Tavoitteet ja tunnusluvut Eduskuntavaalit Presidentinvaali Ei vaaleja Europarlamentti- Kunnallisvaalit vaalit 17

18 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus Vs. talousjohtaja Virpi Ritvanen Tarkastuslautakunta Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunnan alaisuuteen kirjataan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kustannukset. Kustannusten ennakoidaan nousevan v. 2013, koska v lokakuussa pidettyjen kunnallisvaalien vuoksi tarkastuslautakunnan toimintaan aiheutuu alkuvuonna lisäkustannuksia. Esimerkiksi tarkastuslautakunnan kokouksia arvioidaan pidettävän kuusi, kun niitä kuluvana vuonna on neljä. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Tarkastuslautakunta TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Lautakunnan kokoukset Tarkastuspäivät

19 Yleishallinto Kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen Kaupunginhallitus Toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallituksen tulosalue käsittää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaiset projektit, talouspalvelut, toimistopalvelut, it-palvelut, henkilöstöhallinnon, henkilöstöruokailun, TYKY-toiminnan, henkilöstön työterveyshuollon, elinkeinoelämän kehittämisen, verotuksen, joukkoliikenteen, ympäristölaboratorion ja muun yleishallinnon. Kaupungin strategia uusitaan uuden kaupunginvaltuuston aloittaessa toimintansa. Strategian uusimisen yhteydessä laaditaan palvelurakenteisiin liittyvä 4-vuotissuunnitelma. Erityisinä tavoitteina ovat kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja hankintaosaamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on yhdessä Haapaveden Opiston kanssa käynnistää työpajatoiminta osana alueellista Jelppi-verkostoa. Sillä osaltaan pyritään vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuuseen. Seutukuntatyöhön varaudutaan tässä menokohdassa samoin kuin Leader-kuntaosuuksiin ja muihin projekteihin. Projektit-määrärahan kohdentamisesta päättää kaupunginjohtaja. Palo- ja pelastustoimi ostetaan Ylivieskan kaupungilta, joka toimii alueellisen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen isäntäkuntana. Lisäksi budjetissa on huomioitu esimerkiksi Haapaveden kaupungin osuudet velkaneuvonnasta, Kerttu Saalasti -säätiön toiminnasta, jäsenmaksut Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Kuntaliitolle sekä avustukset. Kaupunki myös selvittää ympäristölaboratorion yhtiöittämisen mahdollisuudet vuoden 2013 aikana. Selvitystyön jälkeen päätetään laboratorion mahdollisesta yhtiöittämisestä. Yleishallinnon henkilöstö- ja taloushallintokustannusten sisäinen laskutus koskee perusturvaosaston lisäksi vuodesta 2013 alkaen myös sivistysosastoa ja teknistä toimea kunkin osaston henkilöstömäärän suhteessa. Vuonna 2013 jatketaan kokoushallinnon sähköistämistä hallintokunnissa. Kaupunginhallituksen sähköiset kokouspalvelut otettiin käyttöön vuonna Myyntilaskutus sähköistetään v Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

20 Kaupunginhallitus TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Palkkapussit Tositteet Lomakkeista sähköisiä, %

21 Maaseutuhallinto Maaseutuasiamies Eeva Alaraappana Maaseututoimi Toiminnalliset tavoitteet Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtävistä lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on noin 770 toimivaa maatilaa, joista 234 on Haapavedellä. Sekä talousarviovuotta 2013 että taloussuunnitelmavuosia leimaavat maaseututoimen osalta yhteistoiminta-alueen toiminnan organisoiminen. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta. Vuoden 2013 alusta lukien Vihannin kunta jää pois yhteistoimintaalueesta ja se siirtyy Vihannin ja Raahen kuntaliitoksen myötä Kalajoen yhteistoiminta-alueeseen. Muutoksesta johtuen talousarviovuosi 2013 on erittäin vahvasti uuden toimintamallin organisoinnin ja toteutuksen aikaa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella työskentelee maaseutujohtaja (1 htv) ja kolme maaseutuasiamiestä (3 htv). Lisäksi ostetaan tarvittava määrä toimistosihteeripalveluita. Yhteistoiminta-alueella on viljelyksessä oleva ha peltoa (Haapavedellä ha). Nautaeläimiä on noin , joista n on Haapavedellä. Tukihakemuksia käsitellään (Haapavedellä 1628 kpl), ja vuonna 2011 yhteistoiminta-alueen kuntien alueelle maksama tukisumma oli noin 31 miljoonaa euroa. Maaseututukia maksettiin Haapavedellä n. 10,9 miljoonaa euroa. Tässä talousarviossa maaseututoimen avustuksiin on varattu euroa (vuonna 2012: e). Yhteistoiminta-alueen maatalous ei paljonkaan muuttune lähivuosien aikana. Epävakaat ja laskeneet tuottajahinnat aiheuttavat paineita kriittiseen kustannustarkasteluun etenkin tärkeimmillä maito- ja lihasektoreilla. Yleinen taloustilanne saattaa lisäksi vaikuttaa negatiivisesti maatalouden kehitykseen varsinkin käynnistymässä oleviin suurempiin investointeihin. Toisaalta tilojen kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet saattavat avata yrittämisen mahdollisuuksia pienemmille tiloille ja urakoitsijoille sekä muiden tukipalveluiden tuottajille. Maatilojen määrän arvioidaan jatkavan hienoista laskuaan, vaikkakin samanaikaisesti tuotantomäärien ja yksikkökoon arvioidaan edelleen kasvavan. Kokonaisviljelypinta-ala ei juuri lisääntyne, koska olemassa oleva peltopinta-ala on lähes täysin viljelyksessä. Mahdollinen viljelyala kasvaa siten lähinnä peltojen raivaamisen kautta, mutta sitä puolestaan hillitsee raivioiden tukikelvottomuus. Erilaisilla maatalouteen liittyvillä toimialoilla, kuten bioenergiatuotannossa, nähdään positiivisia kehitysmahdollisuuksia. Asiaan kuitenkin vaikuttavat oleellisesti valtion ja ympäröivän yhteiskunnan tekemät toimet ja ratkaisut. 21

22 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

23 Lomatoimi Lomituspalvelupäällikkö Tuija Naakka Maaseututoimi Toiminnalliset tavoitteet Lomatoimi sisältää lomatoimen hallinnon ja varsinaisen maatalouslomituksen. Haapaveden kaupunki vastaa myös Oulaisten kaupungin ja Vihannin kunnan lomituspalveluista. Paikallisyksikkömme kunnista Vihanti liittyy Muhoksen toimialueeseen kuuluvaan Raaheen. Liittyminen vaikuttaa henkilöstön ja lomitettujen päivien lukumäärään ja sitä kautta Melalta saatavaan määrärahaan. Vihanti/Raahen liittyminen Haapaveden lomitusyksikköön on vielä ratkaisematta. Mela korvaa varsinaisen lomituksen kustannukset kokonaisuudessaan, mutta hallintoon ohjattava kiinteä määräraha on sidottu tuotettujen lomituspäivien määrään. Vuonna 2013 muuttuvalla lomituspalvelulailla pyritään hakemaan säästöjä maksutuloja nostamalla ja toimintaa tehostamalla. Lomituspalvelujen kysyntään vaikuttavat mm. koululaisten lomat, massatapahtumat (esim. maatalousnäyttelyt) ja pitkät maatalousyrittäjien sairauslomat/vanhempainvapaat. Niistä aiheutuu ruuhkahuippuja, jolloin maatalouslomittajia palkataan määräajaksi tarpeen mukaan. Vakinaisia maatalouslomittajia on tätä nykyä 67, ja uusia vakinaisia palkataan arvioimalla tulevaa lomituspalveluiden kysyntää vuositasolla. Kysyntään vaikuttavat vähentymässä oleva karjatalousyrittäjien määrä, lomituspalvelulain muutokset (lomituspäivien pitämiseen liittyvät oikeudet) ja Melan ohjeistukset. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Lomatoimi TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Lomituspäivät

24 Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja Risto Pekkala Rakennuslautakunta Toiminnalliset tavoitteet Rakennustarkastus sisältää rakennustarkastuksen ja rakennuslautakunnan kustannukset. Tuloja saadaan rakennuslupamaksuista. Talousarvio edellyttää rakennuslupamaksujen korottamista. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Rakennusvalvonta TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Rakennusluvat Rakennusneliöt Perustelut 24

25 Vs. perusturvajohtaja Antti-Jussi Vahteala Perusturvaosasto Toiminnalliset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on toiminut vuoden 2009 alusta lähtien Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien yhteistyösopimuksella. Sitä edelsi vuoden 2005 alusta käynnistynyt Siikalatvan terveyspalvelualue. Helmen tavoitteena on toimia perusturvapalveluiden tuottajana alueellaan. Kuntien välinen yhteistyö on toteutettu vastuukuntamallilla, jossa Haapavesi toimii vastuukuntana. Vuosittain kuntien kesken käydään sopimuksen mukaiset neuvottelut seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja rakenteellisista ratkaisuista. Niiden neuvottelujen tuloksena laaditaan palvelusuunnitelma tulevalle vuodelle. Vuoden 2013 aikana käynnistetään merkittävien palveluverkostoon liittyvien ratkaisujen valmistelu ja osittainen toteutus. Väestöpohjaan suhteutettuna hyvin kattavasta palveluverkosta jouduttaneen luopumaan ja esimerkiksi terveysasemien toimintoja keskittämään. Asumispalveluissa palvelutarve arvioidaan ja pääpainoa siirretään avohuoltopainotteisemmaksi. Konkreettisena ajatuksena on edelleen pitkittää ihmisten kotona pärjäämistä, ja kuntouttava työote on tulevaisuudessa entistä merkittävämmässä asemassa. 25

26 Ympäristöpalvelut Helmi Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä Ympäristöterveyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa ympäristöterveydenhuollon (elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka- ja kemikaalilakien mukaiset viranomaistehtävät sekä eläinlääkintähuolto) palvelut Haapaveden, Oulaisten, Vihannin, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin. Ympäristönsuojelun toimialan viranomaispalvelut tuotetaan Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin. Toiminta-alueen väestöpohja on noin Tehtävät ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Hallintokuntana on Haapaveden kaupunki. Toimialan asioista päättää alueellinen ympäristöterveyslautakunta. Toimialueen kunnista Vihanti liittyy Raaheen Vuosi 2013 toimitaan nykyisen sopimuksen mukaisesti. Vuodelle 2014 on valmisteilla sopimuksen tarkistus, jolla Vihannin eläinlääkäripalvelut hoidetaan edelleen Haapaveden kautta. Valvonnan (ympäristötarkastajat, ympäristösihteeri, valvontaeläinlääkäri) toimipisteitä on kolme, jotka sijaitsevat Haapavedellä virastotalon 3. kerroksessa, Oulaisissa yritystalossa ja Pulkkilassa kunnanvirastolla. Toimipisteiden suhteen ei ole tiedossa muutoksia lähivuosina. Ympäristöpalvelut Helmen hallinnon toimipiste sijaitsee Haapaveden toimipisteen yhteydessä. Eläinlääkäreiden toimipisteitä (vastaanottotiloja) on kolme, jotka sijaitsevat Haapavedellä virastotalon 1. kerroksessa, Oulaisissa yritystalossa ja Siikalatvalla Kestilän terveysaseman yhteydessä. Toimitilojen yhteydessä on pieneläinten vastaanottotilat. Vastaanottotilat on saneerattu nykyajan toimenpide- ja kirurgiavaatimukset täyttäviksi vuoden 2011 aikana. Tulevaisuudessa ei ole tiedossa toimitilamuutoksia. Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka- ja kemikaalilakien mukaiset viranomaistehtävien tarkoituksena on ennalta ehkäistä elintarvike- ja vesiperäisten epidemioiden sekä tapaturmien esiintyminen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Säännöllisen valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan lisäksi asunnon- ja kosteusvauriotarkastukset työllistävät edelleen etenkin talvijaksolla. Valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä luvista peritään ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Ympäristönsuojelun toimialan palveluita ovat ympäristöluvat, meluun liittyvät päätökset, jätehuollon ja jätevesien valvonta sekä lakisääteiset muut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialan päätöksistä peritään ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Eläinlääkintähuolto tuottaa eläinlääkäripalvelut hyöty- ja pieneläinten omistajille, tuotantotila- ja eläinsuojelutarkastukset sekä muut lakisääteiset tehtävät. Pieneläinvastaanotosta peritään ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Lakisääteisiä tehtäviä painotetaan vuosittainen eri tehtäväkokonaisuuksissa ministeriöiden ja keskusvirastojen sekä aluehallintoviraston ohjauksen mukaan. Säännöllistä valvontaa ohjataan valvontasuunnitelmalla. Palvelutaso suunnitellaan pidettäväksi vuonna 2014 samalla tasolla kuin elleivät kuntatai toimialuemuutokset toisin määritä. 26

27 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Yksikkö TP2010 TA2012 TP2011 TA2013 TS2014 käynnit käynnit käynnit käynnit käynnit Haapaveden ell Kestilän ell Oulaisten ell Yhteensä Ympäristöterv.valv Ympäristönsuojelu Yhteensä

28 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Arja Mertala Toiminnalliset tavoitteet Ruokapalveluilla on yksiköitä sekä Haapavedellä että Siikalatvalla yhteensä 17, joista 13 yksikössä on ruokapalveluhenkilöstöä. Henkilöstöä ruokapalveluissa on 41. Keskus- ja valmistuskeittiöitä on yhteensä kahdeksan, viisi Haapavedellä ja kolme Siikalatvalla. Jakelukeittiöitä Haapavedellä on yhdeksän. Toimintojen uudelleen järjestelyyn on paineita, koska henkilöstön saatavuus ruokapalveluihin on vaikeaa. Jakelukeittiössä henkilöstö voi olla vähemmän koulutettua kuin valmistuskeittiössä. Valmistavia laitteita ei ole, joten huoltokustannukset ovat pienet. Lisäksi edellytetään vähemmän uudistamista, koska tuolloin ei tarvita kuin yksi kylmiö ja yksi pakastekaappi. Astianpesuosasto muuttuu nopeaksi ja toimivaksi. Käyttökustannukset ovat pienemmät kuin valmistuskeittiössä. Hyttikallion keittiö siirtyy jakelukeittiöksi. Huhtikuun 2013 loppuun mennessä selvitetään Mieluskylän koulun keittiön uudelleenjärjestelyä. Kaupunginvaltuusto päättää toukokuussa 2013 Mieluskylän koulun keittiöön liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Palvelukeskus, päiväkodit ja ryhmikset säilyvät vuoden 2012 toimintamallin mukaisina. Kouluilla muutokset koskevat Koulukeskusta, Hyttikalliota ja mahdollisesti Mieluskylää, mutta Aittolan osalta muutoksia ei toteuteta vuonna Vuonna 2014 uuden päiväkodin keittiö toimii jakelukeittiönä. Vuoden 2013 ja 2014 uudistukset tuovat kustannustehokkuutta ruokapalveluihin. Henkilöstön käyttö on järkevää. Ammattitaito kohdentuu siihen yksikköön, jossa sitä tarvitaan. Työyhteisöt tiivistyvät ja yhteistyö saadaan paremmaksi. Henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen lisääntyy, jolloin työ koetaan enemmän yhteiseksi. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

29 Terveyspalvelut Terveyspalvelupäällikkö Ritva Hantula Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Terveyspalvelut tuottavat Kansanterveyslain 66/1972 ja Terveydenhuoltolain 1326/2010 edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut Haapaveden kaupungille, Pyhännän ja Siikalatvan kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Haapaveden kaupungin osalta myös erikoissairaanhoito sisältyy talousarvioon. Terveyspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveysneuvonta ja terveystarkastukset, erilaiset seulontatutkimukset, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut, avosairaanhoito- ja päivystyspalvelut, vuodeosastopalvelut, suun terveydenhuolto- ja mielenterveystyön palvelut, laboratorio-, röntgen- fysioterapia- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, hoitotarvikejakelu- sekä lääkekeskuspalvelut. Terveyspalvelualueen oma geriatri aloittaa työnsä marraskuussa Helmen muistipoliklinikka perustetaan Rantsilan terveyskeskukseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Osa palveluista järjestetään kaikilla terveysasemilla ja osa on keskitetty tietyille terveysasemille. Kuntalaisilla on oikeus käyttää minkä tahansa terveysaseman palvelua. Virka-ajan lääkäripäivystys toimii Haapavedellä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan haapavetisille Oulaskankaan sairaalasta (PPSHP) ja pyhäntäläisille sekä siikalatvalaisille Oulun seudun yhteispäivystyksestä (PPSHP). Suun terveydenhuollon virka-ajan päivystys toimii kaikissa hammashoitoloissa, virka-ajan ulkopuolinen päivystys (viikonloppuisin ja arkipyhinä) järjestetään alueellisena yhteistoimintana useiden kuntien kanssa. Järjestämisvastuu on Oulun kaupungilla. Psykiatri-, reuma-, lastenlääkäri- ja erikoishammaslääkäripalvelut hoidetaan ostopalveluna, samoin gastro- ja colonoskopiat. Nämä palvelut järjestetään pääasiassa Haapaveden, Pulkkilan ja Rantsilan terveysasemilla. Seulontatutkimuksina järjestetään rintasyöpäseulonnat, kohdunkaulaosan syövän seulonnat, sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuusseulonnat, silmänpohjakuvaukset diabeetikoille sekä paksunsuolen syövän seulonnat. E-resepti otetaan käyttöön alueellamme helmikuussa Muutokset ja näkymät Terveyspalveluiden järjestäminen perustuu lainsäädäntöön, joten lainsäädännön muutokset vaikuttavat suoraan palveluiden tarjontaan. Ensihoitopalvelun järjestäminen siirtyy sairaanhoitopiirille 2013 vuoden alusta. A-klinikka- ja perheneuvolatoiminta siirtyvät terveyspalvelualueen toiminnoiksi vuoden 2013 alusta alkaen. Laboratoriopalveluissa analysoinnin keskittäminen isompiin yksiköihin myös perusterveydenhuollossa on todennäköistä. Alueellamme toimii nyt kaksi röntgenyksikköä, mutta laitekannan vanhentuessa yksi yksikkö riittänee. Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys joudutaan todennäköisesti jatkossa 29

30 järjestämään ympärivuorokautisesti alueellisena yhteistyönä Erva-alueella. Nykyinen terveysasemaverkko on alueen väestöpohjaan nähden laaja ja supistunee tulevina vuosina taloudellisista syistä johtuen. Alueellisesti on myös odotettavissa yhteistoiminta-alueen laajenevan. Vuoden 2013 aikana käynnistetään seniorineuvolatoiminta. TERVEYSPALVELUT TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Tuotantotavoitteet suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut koko Helmen alueella Haapavesi: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset Pyhäntä: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset Siikalatva: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) terveysneuvontakäynnit mielenterveysneuvolakäynnit vuodeosastojen hoitopäivät fysioterapiakäynnit hammashuoltokäynnit laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset

31 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA 2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

32 Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Anne Niemelä Toiminnalliset tavoitteet Suurin osa erikoissairaanhoidosta toteutetaan sairaanhoitopiirin kautta. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin osuus erikoissairaanhoidon kustannuksista on 98 %. Lisäksi palveluja ostetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä yksityisiltä tahoilta. Erikoissairaanhoidon kustannuksia lisää ensihoidon siirtyminen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan potilaiden palvelutarpeen mukaisesti. 32

33 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Erikoissairaanhoito TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Tavoitteet PPSHP hoitopäivät avohoitokäynnit Muut sairaanhoitopiirit hoitopäivät avohoitokäynnit Yksityiset hoitopäivät avohoitokäynnit

34 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelupäällikkö Ira Karvonen Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Vanhuspalvelujen avulla edistetään ensisijaisesti vanhusten selviytymistä omissa kodeissaan ja tuetaan heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan. Jokaiselle palveluja tarvitsevalle ikäihmiselle pyritään järjestämään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut kotihoidossa, asumispalveluissa, laitos- ja perhehoidossa. Ikäihmisten palvelujen ja tukien myöntämisen perusteena ovat lautakunnan päättämät kriteerit. Omaishoidon tuki on yksi keino tukea kotona asumista. Yksinäisyys on monien kotona asuvien ikäihmisten ongelma. Sitä pyritään poistamaan mm. päivätoiminnalla: päivätoimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen, virikkeelliseen ja kuntouttavaan toimintaan. Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on valmistumassa vanhuspalvelujen strategia vuosille Strategian kokonaistavoitteena on edistää toiminnallisten, rakenteellisten ja hallinnollisten muutosten avulla kuntalaisten toimintakykyä, vähentää palvelutarvetta, hillitä kustannuskehitystä sekä tarkastella koko Helmen alueella palvelu- ja henkilöstörakennetta. Vuoden 2013 aikana valmistellaan Peltolan ja Rantalan yhdistäminen, johon tulevilla tiloilla korvataan Marttalan asumispalveluyksikkö. Testamenttivarojen käyttömahdollisuudet vanhuspalveluiden apuvälinehankintoihin ja viriketoimintaan selvitetään. Helmessä on käytössä palveluseteli, joka tukee asiakasta hankkimaan palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelillä tuotettavia palveluja ovat tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, tilapäinen palveluasuminen ja omaishoitajan vapaan aikaisen hoivan järjestäminen. Palveluissa pyritään jokaiselle ikäihmiselle järjestämään yksilölliset ja tarpeen mukaiset palvelut, joita tukevat hoito- ja palvelusuunnitelmat. Omaisille suunnataan pienimuotoinen asiakaskysely kerran vuodessa. Hoitotyössä pyritään toimintakykyä ylläpitävään hoitoon. Tilapäishoitojaksoilla tuetaan vanhuksen mahdollisimman pitkään selviytymistä kotona. Tilapäishoitojaksoilla tuetaan omaisten jaksamista. Tehdään vuosittain 75 vuotta täyttäville hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kotikäynnit. Kotihoidossa kiinnitetään huomiota resurssien oikein kohdentumiseen, jotta kyetään tukemaan vanhusten selviytymistä omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tuetaan omaishoidon tukea saavien jaksamista intervallipaikoilla. Henkilöstön osaamista ja muutosvalmiutta kehitetään systemaattisesti: henkilökunnan osaamista kehitetään koulutussuunnitelman mukaan. Kehityskeskustelut käydään 1,5 vuoden välein. Johdon osaamista kehitetään esimieskoulutuksissa ja henkilöstöä kannustetaan itsensä kehittämiseen. 34

35 Kotihoito/käynnit TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Haapaveden kotihoito Pyhännän kotisairaanhoito Kestilän kotihoito Piippolan kotihoito Pulkkilan kotihoito Rantsilan kotihoito Yhteensä Päiväkeskus/käynnit TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Haapaveden päiväkeskus Kestilän päiväkeskus Rantsilan päiväkeskus Yhteensä Tukipalvelut/asiakasmäärä TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Haapaveden tukipalvelu Siikalatvan tukipalvelut Yhteensä Hoitotarvikejakelu/asiakasmäärä TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Haapaveden hoitotarvikejakelu Siikalatvan hoitotarvikejakelu Pyhännän hoitotarvikejakelu Yhteensä Asiakas TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Omaishoito Haapavesi Omaishoito Siikalatva Yhteensä Asumispalvelut/hoitopäivät TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Ryhmäkodit Haapavesi Asumispalvelut Haapavesi Asumispalvelut Vaarintalo Asumispalvelut Koivulehto Asumispalvelut Pihlajisto Asumispalvelut Pohjantähti Ostetut asumispalv. Haapavesi Ostetut asumispalv. Siikalatva Tukiasunnot Ainola Perhehoito Haapavesi Perhehoito Siikalatva Ryhmäkoti Helmiina Pihlajisto 4989 Tukiasunnot Paakkilanhovi Yhteensä Laitoshoito/hoitopäivä TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Nokela laitosasuminen Pihlajiston laitosasuminen Vaarintalon laitosasuminen Koivulehdon laitosasuminen Yhteensä Palveluseteli Kotihoito Ha/as Palveluseteli Kotihoito Si/as Palveluseteli asumispalv Ha/hp Palveluseteli asumispalv Si/hp Yhteensä

36 Asumispalvelut/hoitopäivät TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Ryhmäkodit Haapavesi Asumispalvelut Haapavesi Asumispalvelut Vaarintalo Asumispalvelut Koivulehto Asumispalvelut Pihlajisto Asumispalvelut Pohjantähti Ostetut asumispalv. Haapavesi Ostetut asumispalv. Siikalatva Tukiasunnot Ainola Perhehoito Haapavesi Perhehoito Siikalatva Ryhmäkoti Helmiina Pihlajisto 4989 Tukiasunnot Paakkilanhovi Yhteensä Laitoshoito/hoitopäivä TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Nokela laitosasuminen Pihlajiston laitosasuminen Vaarintalon laitosasuminen Koivulehdon laitosasuminen Yhteensä Palveluseteli Kotihoito Ha/as Palveluseteli Kotihoito Si/as Palveluseteli asumispalv Ha/hp Palveluseteli asumispalv Si/hp Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

37 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelupäällikkö Airi Juntunen Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Kunta vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä (sosiaalihuoltolain 17 ). Kunnan velvollisuutena on muutenkin kehittää sosiaalisia oloja, ehkäistä sosiaalisia ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta ja tukea ihmisten omatoimisuutta. Sosiaalipalvelujen järjestäminen sisältää mm. yleisen sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen (turva akuuteissa ongelmatilanteissa, perheväkivalta, lasten heitteillejättö, onnettomuus- ja rikostapahtumien jälkihoito), toimeentulotuen antamisen, sosiaaliturvaetuuksia ja niiden käyttöä koskevan ohjauksen ja neuvonnan, lastensuojelun (kuntien yhteinen lastenvalvoja), ottolapsineuvonnan, kasvatus- ja perheneuvonnan (perheneuvola siirtyy terveyspalveluihin), perheasioiden sovittelun, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvän palvelun, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvän sovittelun, vammaispalvelut (kuntien yhteinen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä), päihdetyön ja -palvelut (A-klinikka siirtyy terveyspalveluihin ), kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammahuollon. Palveluja tuotetaan Haapavedellä sekä Siikalatvalla Pulkkilassa, Rantsilassa, Kestilässä ja Piippolassa. Aikuissosiaalityö Asiakasta tuetaan itsenäiseen selviytymiseen ja hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien työpanos suunnataan enenevässä määrin sosiaalityötä tarvitseviin asiakkaisiin. Työmarkkinatuen saajien määrän kasvua hillitään ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuus pidetään matalalla tasolla. Nuoria ja muita pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan kuntouttavaan työtoimintaan, työssäoppimiseen, työvalmennukseen yms. TE-toimiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Pakolaisille myönnetty toimeentulotuki saadaan ELY-keskukselta takaisin kolmelta vuodelta Suomeen tulosta lähtien. Lisäksi saadaan laskennallinen korvaus 2300 /vuosi/pakolainen kunnalle aiheutuneista kustannuksista. Perhepalvelut Perhetyö suunnataan lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön (lapsiperheiden kotihoito). Perhetyöllä tuetaan avohuollon toteutumista lapsiperheissä pitkäaikaisten sijoitusten välttämiseksi. Tukiperhetoimintaan lisätään määrärahoja ja uusia tukiperheitä haetaan jatkuvasti. Vammaispalvelut Vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun/avustajaan on lisääntynyt. Hakemusten käsittelyaika on seitsemän päivää, mikä vaatii sosiaalityöntekijän työajan lisäämistä vammaispalveluihin. Siksi kaikki perustoimeentulotuen laskenta siirretään etuuskäsittelijälle. Kehitysvammahuolto tuottaa kehitysvammalaissa määrätyt erityishuollon palvelut 37

38 kehitysvammaisille. Valtakunnallisesti suurin muutos on laitoshoidon alasajo ja integroituun asumiseen pyrkiminen. Helmen alueella laitoshoitoa on jo purettu. Siikalatvan alueella kehitetään asumispalvelun ja tukiasumisen rakennetta. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalveluissa uusia pitkäaikaisia palveluasuntoihin sijoittamisia ehkäistään laitoshoidon jälkeen avohuollon tukitoimilla (työ- ja päivätoiminta, mielenterveysneuvolan palveluiden käyttö). Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminnassa käynneistä maksettavat työosuusrahat kohdistuvat tälle kustannuspaikalle, samoin 20 % Haapaveden työtoiminnan vastaavan ohjaajan palkasta. Haapaveden päihdehuollon asumispalveluihin palkattu osa-aikainen sosiaalinen isännöitsijä työskentelee pääasiassa Oravatien asuntolassa, mutta auttaa myös muita asumisessa tukea tarvitsevia. Palkkaus esitetään vakinaistettavaksi lähtien. Alla esitetään sosiaalipalvelujen suoritetavoitteet. Niissä ei enää mainita sijoitettujen lasten hoitopäiviä, koska Kuntamaisemasta luopumisen seurauksena niitä ei kerätä vuoden 2012 jälkeen. Sijoitettujen lasten lukumäärä talousarvioissa kuvataan henkilövuosina. Todellisuudessa vuoden mittaan sijoitettuja lapsia on enemmän, koska osalle riittää lyhyempikin jakso ammatillisissa perhekodeissa. Perheisiin sijoitukset sen sijaan ovat ympärivuotisia. Sosiaalipalvelut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Työmarkkinatuen kuntaosuus /Haapavesi Työmarkkinatuen kuntaosuus /Siikalatva Toimeentulotukea saaneet taloudet/haapavesi Toimeentulotukea saaneet taloudet/siikalatva Sijoitettujen lasten lukumäärä/haapavesi Sijoitettujen lasten lukumäärä/siikalatva Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset 0 Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. 0 Tehtävän kokonaiskustannukset

39 Peruskoulutus Sivistysjohtaja Ahti Karvonen Koululautakunta Toiminnalliset tavoitteet Esi- ja perusopetus Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet. Heikommin koulussa menestyviä tuetaan aiempaa selkeämmillä toimintamalleilla. Tehostetulla varhaisella puuttumisella tuetaan oppilasta yhteistyössä kotien kanssa ja oppilashuoltoryhmien työtä hyödyntämällä. Erityiskoulut itsenäisinä kouluina lakkautetaan ja opetusryhmät siirretään keskustan koulun ja yläkoulun alaisuuteen. Erityisopetuspalveluja kehitetään edelleen, sillä henkilökohtaisten koulunkäyntiavustajien tarve on kasvanut. Opettajien ja koulunkäyntiavustajien yhteistyötä tehostetaan. Opettajien täydennyskoulutuksessa hyödynnetään Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä kokeilua, HOKES-hanketta (henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen Haapaveden Siikalatvan seutukunnassa). Kokeilussa Oulun yliopistolla on keskeinen osuus. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Täydentävien opintojen keskuksen sekä Opettajien koulutuslaitoksen osaaminen voidaan kokeilussa hyödyntää alueen eduksi. Kokeiluun on saatu valtion rahoitusta euroa. Kokeilu jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka, ja sen päätavoitteena on kehittää Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Hankkeella pyritään tukemaan alueellisen yhteistyön lisäämistä sekä yhteisten osaamisverkkojen luomista ja johtamista yleissivistävän, ammatillisen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Uusien oppilaiden tukimuotojen ja opetussuunnitelmauudistusten myötä opettajien tiedon tarve ja ammattitaitovaatimukset ovat kasvaneet. Koulutukselle on tarvetta, ja Osaava-hankkeita jatketaankin edelleen. Haapaveden Siikalatvan seutukunnan oppilaitoksissa vahvistetaan hankkeiden avulla työhyvinvointia sekä osaamisen tunnistamista ja kehittämistä. Hankkeisiin liittyvät myös opetuksen laadun kehittäminen ja oppimistulosten parantaminen. Hankkeisiin on saatu rahoitusta noin euroa. Oulun yliopisto on hankkeissa asiantuntijana ja koordinoijana. Opettajien täydennyskoulutuskokeilujen ansiosta ovat seutukunnan kunnat saaneet huomattavan rahallisen ja asiantuntijapanostuksen opettajien osaamisen kehittämiseen ja parantamiseen. Kokeilut ovat valtakunnallisesti uraauurtavia. 39

40 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Oppilaat Ala-aste Yläaste

41 Toisen asteen koulutus Koululautakunta Lukio Rehtori Erkki Seitajärvi Haapaveden lukion toiminta itsenäisenä turvataan. Lukion koulutus pidetään korkeatasoisena ja markkinointia tehostetaan. Lukion toiminnan turvaaminen on tärkeää myös, jotta turvataan yläasteen ja lukion pätevä opettajakunta. Kouluilla on lukuisia yhteisiä opettajia. Kaksoistutkintojen suorittajien määrää lisätään oppilaitosten yhteistyötä tehostamalla. Haapaveden lukio on Oulun yliopiston kummilukio. Yhteistyötä yliopiston eri laitosten kanssa kehitetään edelleen lukion koulutustarjonnan laatua kohottamalla ja monipuolistamalla. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Oppilaat Lukio

42 Kirjasto Vs. kirjastonjohtaja Hanna Alakärppä Koululautakunta Toiminnalliset tavoitteet Haapavesi myy kirjastoautopalveluja naapurikuntiin ja kirjastonjohtajapalvelua Pyhännälle. Haapaveden kirjasto toimii yhteistyössä ja kehittää palvelutarjontaansa yhdessä alueen muiden kirjastojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on selvittää mahdollisen valtionhallinnon yhteispalvelupisteen perustaminen kirjastoon. Kirjaston kokoelmien uusiutuminen ja ajankohtaisuus turvataan riittävällä ja monipuolisella hankinnalla. Sähköisten aineistojen kustannukset (esim. musiikkitietokanta Naxos, lehtitietokannat) rajoittavat tämän aineistotarjonnan monipuolistamista. Oheistoiminnan (esim. satutunnit) ja erilaisten tapahtumien avulla tuetaan erityisesti lasten ja nuorten lukuharrastusta. Resurssien riittäminen oheistoimintaan on tärkeää, koska sillä vahvistetaan kirjaston peruspalvelujen vetovoimaa. Oheistoiminnan järjestäminen vaatii kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia resursseja: esim. kirjailijavierailuista on kustannuksia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen innoittajia. Haapavesi myy Vihannin kirjastoautopalvelua Raaheen ja kirjastonjohtajapalvelua Pyhännälle. Kirjastoautopalvelujen mahdollista myyntiä muihin lähikuntiin pidetään koko ajan vireillä. Kirjasto uudistaa tulevilla budjettikausilla laitekantaansa ja varautuu todennäköisesti vuonna 2014 tuleviin kirjastojärjestelmän ja -palvelimen vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

43 Kirjasto TA 2012 TA 2013 TS 2014 Lainojen määrä, pääkirjasto Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti) Lainan hinta 2,64 2,51 2,6 Lainat/asukas 19 22,71 21 Hankintojen määrä Fyysiset käynnit/asukas 13 10,25 10 Aukiolotunnit

44 Ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö Sivistysjohtaja Ahti Karvonen Koululautakunta Toiminnalliset tavoitteet Haapavedellä toimivien ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten (Haapaveden ammattiopiston, Haapaveden Opiston sekä PSK-Aikuisopiston) oppilaspaikat täytetään. Yhteismarkkinointia ja koulutusmessuilla oppilaitosten esittelyä tehostetaan. Oppilaitosten yhteistyötä parannetaan. Haapaveden Opiston ja PSK-Aikuisopiston itsenäisyys yksityisinä oppilaitoksina turvataan. Jokihelmen Opiston toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä oppilaitoksen sopimus- ja yhteistyökuntien kanssa. Aikuiskoulutustarjontaa lisätään työllisyyden edistämiseksi. Muuntokoulutus on eräs mahdollisuus työllisyyden turvaamiseksi ja elinkeinoelämän työvoimatarpeiden tyydyttämiseksi. 44

45 Varhaiskasvatus/päivähoito Päivähoidon ohjaaja Rauni Siirtola Koululautakunta Toiminnalliset tavoitteet Uuden, kunnallisen päiväkodin suunnittelua on edistetty vuoden 2012 aikana. Työryhmä valmistelee esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle siten, että uuden päiväkodin rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2013 aikana. Päivähoitoon tulevien lasten määrä on Haapavedellä niin suuri, että sekin edellyttää lisää tilaa. Uusi päiväkoti helpottaa myös henkilöstön yhteistyötä. Uuden päiväkodin valmistuttua voidaan päivähoidon henkilöstöresurssit arvioida uudelleen. Perhepäivähoitoa kehitetään edelleen ja pyritään saamaan uusia perhepäivähoitajia. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -2 Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Päivähoito TA 2013 TS 2014 TS 2015 hoitopäiviä alle kouluikäisiä lapsia lapsia päivähoidossa

46 Kansalaisopisto Rehtori Liisa Vornanen Kansalaisopiston johtokunta Toiminnalliset tavoitteet Jokihelmen opiston tehtävänä on ihmisten oppivan ja aktiivisen elämäntavan, rikkaan ja monikulttuurisen elämän edistäminen, kulttuuriin kasvamisen tukeminen, yksilöiden ja yhteisöjen elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä alueen yhteisöllisten voimavarojen edistäminen. Jokihelmen opiston opetuksen pääpaino on taito- ja taideaineissa, erityisesti kuvataiteessa, käden taidoissa, musiikissa ja tanssissa sekä monipuolisessa taiteen perusopetuksessa. Lisäksi kansalaisopisto järjestää alueen koulutustarpeen mukaan eri ikä- ja kohderyhmille monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja, monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä tukevia kulttuuri- ja kieliopintoja, maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa sekä avointa yliopistoopetusta. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Kansalaisopiston johtokunta TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Tavoitteet ja tunnusluvut Vapaan sivistystyön opetus Tunnit 2 431, Opiskelijat Kurssilaiset Taiteen perusopetus Tunnit 3 610, Opiskelijat Oppitunnin keskihinta, brutto 81,03 80,48 81,03 81 Oppitunnin keskihinta, netto 27,04 27,18 27,04 27,5 Hankerahoitus

47 Liikuntatoimi Liikuntasihteeri Kati Mäntylä Vapaa-aikatoimen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä ja terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa myös erityisryhmät huomioimalla. Liikuntapalvelut järjestävät kuntalaisille vapaa-aikapalveluita sekä toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. liikuntaa, kilpa-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Palveluihin kuuluu ulkoliikunta-alueet sekä liikunta-/uimahallitoiminta. Palvelusuunnitelman kuvaus: ulkoliikuntapalvelut mm. latualueet, jääalueet, urheilukenttä, pesäpallokenttä ja frisbeegolf - rata jne. uimahallitoiminta liikuntahallitoiminta kilpailutoiminta Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Liikuntatoimi TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Vaikuttavuustavoitteet, % Tuotantotavoitteet Vaikuttavuustavoitteella tarkoitetaan liikuntapalveluiden käyttöasteprosenttia sisä- ja ulkoliikunta-alueilla. Tuotantotavoitteissa kävijämääriin on laskettu kaikkien liikunta-alueiden kävijämäärät. 47

48 Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski Vapaa-aikatoimen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi ohjaa lapset ja nuoret harrastusten/kulttuuritoiminnan pariin. Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen palvelusuunnitelmassa tuotetaan kuntalaisille vapaa-aikapalveluita sekä järjestetään toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa siten, että kävijämäärät kasvavat. Palvelukuvaus: erilaiset tapahtumat näyttelytoiminta museotoiminta kotiseututyö sekä kotiseutuarkisto kulttuurimatkat Haapavesi Folkilla on 25-vuotisjuhlavuosi vuonna Juhlavuodelle pyritään saamaan korotettu avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, minkä vuoksi kaupungin avustus korotetaan vuodelle 2013 kertaluonteisesti euroon. Summasta euroa käytetään festivaalin ja kaupungin yhteismarkkinointiin ja siltä osin määrärahan käytöstä päättää elinkeinojohtaja. Samalla kaupunki nimeää oman edustajansa Folk ry:n hallituksen kokouksiin. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Kulttuuritoimi TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Vaikuttavuustavoitteet, % Tuotantotavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin Tuotantotavoitteet: kävijämääriin on laskettu kaikki tapahtumat, joissa kulttuuritoimi on jollakin tavalla mukana. 48

49 Nuorisotoimi Nuorisosihteeri Sisko Isokoski Vapaa-aikatoimen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille nuorisotoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminnassa huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Nuorisotyön palvelusuunnitelmassa tuotetaan nuorille suunnattua toimintaa ja palveluita yhteistyössä eri tahojen kanssa: nuorisotalotoiminta etsivä nuorisotyö/erityisnuorisotyö nuorisovaltuusto erilaiset tapahtumat ja matkat perhekeskeinen toiminta Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Nuorisotoimi TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Vaikuttavuustavoitteet, % Tuotantotavoitteet Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Tuotantotavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: nuorten osallistuminen nuorisotalotoimintaan Tuotantotavoitteet: nuorisotalon kävijämäärät (vain alle 29-vuotiaat) Ltk:n tuotantotavoitteet: etsivän nuorisotyöntekijän asiakaskontaktit 49

50 Tekninen hallinto Vs. tekninen johtaja Risto Rautio Tekninen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Tekninen osasto hoitaa teknisen lautakunnan alaiset palvelut. Osaston tehtävänä on tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja, jotka varmistavat turvalliset ja viihtyisät toimitilat kaupungin henkilöstölle ja käyttäjille sekä toimivan infrastruktuurin että vetovoimaisen ympäristön. Kiinteistötoimessa keskitytään kiinteistöjen kunnossapitoon, turvallisuuden ja erityisesti ilmanvaihdon toimivuuden ajantasaistamiseen. Kiinteistönhoitoa keskitetään omille kiinteistönhoitajille siten, että erityisen vaativat kohteet, kuten uimahalli, ovat kokonaisuudessaan tilapalvelun hallinnassa. Tarvittaville ulkopuolisille palveluntarjoajille kohdistetaan yksittäisiä pienempiä kiinteistöjä. Merkittäviä peruskorjauksia ei ole suunnitelmissa, vaan toiminta keskittyy vuosikorjauksiin, ilmanvaihdot tarkastetaan ja tällöin kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet eri kiinteistöissä. Uudisrakentamisessa merkittävänä hankkeena on uuden päiväkodin rakentaminen. Vesi - ja viemärilaitoksella viemäreiden kunnostusta jatketaan hulevesien vähentämiseksi. Veden jakelussa viedään eteenpäin jo aloitettua riskikartoitusta ja siihen liittyvää jatkosuunnittelua yhdessä Valio Oy:n kanssa. Siten paljastuneet riskitekijät saadaan hallintaan. Vesi- ja viemärilaitoksen talous on alijäämäinen ja se edellyttää toimenpiteitä. Maanrakennusosastolla huolehditaan teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Uutena merkittävänä hankkeena jatketaan infrastruktuurin rakentamista Jouhtenenmäen yrityspuistossa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen myös osassa Erkkisenniemen kaava-aluetta. Haja-asutusalueen viemäröintihankkeessa tavoite on saada hanke toteutumaan suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Metsäomaisuuden hoidossa edetään siten, että puuta myydään vähintään hoitosuunnitelman mukaisen kasvun verran. Rakennusvalvonnassa myönnettävien lupien määrä on vähenemässä, ja käsittelykustannukset sekä yleinen kustannusten nousu aiheuttaa tarpeen tarkistaa lupamaksuja. 50

51 Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -1 Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset

52 Kiinteistötoimi Kiinteistöpäällikkö Teijo Hyvärinen Tekninen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Tilapalvelut sisältävät omassa käytössä olevien kiinteistöjen huoltopalvelun, kunnossapidon ja siivoustyön sekä vuokrattujen teollisuuskiinteistöjen hallinnoinnin. Toiminnan uudistamista kehitetään niin, että Tilapalvelut ottaa vastaan myös sellaisia teknisiä palvelutehtäviä hallintokunnilta, jotka voidaan nähdä mielekkäiksi toteuttaa joko omana työnä tai ulkopuolisen tarjonnan kautta. Keskittämällä hankintoja suurempiin kokonaisuuksiin ja niitä kilpailuttamalla haetaan kustannustehokkuutta toimintaan. Haapaveden kaupunki on ollut kiinteistöjen osalta Kuntaliiton energian seurannassa jo vuodesta 1995 alkaen. Kiinteistöissä käytettävän lämmön, sähkön ja veden kulutusseurantaa jatketaan edelleen. Pitkäjänteisellä seurannalla ja oikeilla energiansäästötoimilla luodaan tehokas ja laadukas tilaympäristö. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 18 Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Kiinteistötoimi TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 Kerrosala m² Tilavuus

53 Kadut ja yleiset alueet Vs. tekninen johtaja Risto Rautio Tekninen lautakunta Tähän tulosalueeseen kuuluvat muun muassa katujen ja yleisten alueiden tievalaistusten hoitotyöt, lumen poistaminen pysyvän asutuksen pääsyteiltä sekä yksityisteiden perusparannusten ja kunnossapidon avustaminen. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot 8 7 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset Kadut ja yleiset alueet TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Katujen kunnossapito Avustettavat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät 245 4,5 4,5 4,5 53

54 Vesi- ja viemärilaitos Vesilaitoksen päällikkö Paavo Mäkinen Tekninen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet Vesihuolto käsittää talousveden hankinnan, käsittelyn ja jakelun kuluttajille sekä jätevesien vastaanottamisen ja johtamisen jätevedenpuhdistamolle toiminta-alueellaan. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kaupungin sisäiset säännöt ja ohjeet. Vesi- ja jätevesitaksat korottuvat vuonna Vesitaksa nousee kaksi prosenttia ja jätevesitaksa 15 % vuoden 2012 tasosta. Korotukset tuovat Haapaveden kaupungille lisätuloa ensi vuonna vajaat euroa. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Tuloarviot ja määrärahat (1000 e) TP2011 TA2012 TA2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kust. Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Vesilaitos Vuotuinen veden myynti m³ m³ m³ m³ Veden kulutusmaksu sis. alv 1,13 /m³ 1,17 /m³ 1,20 /m³ 1,20 /m³ Viemärilaitos Laskutettu jätevesi m³ m³ m³ m³ Jäteveden kulutusmaksu sis. alv 1,96 /m³ 2,06 /m³ 2,39 /m³ 2,39 /m³ 54

55 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosion tehtävänä on osoittaa kunnan tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta joulukuussa Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Kunnan peruspalvelujen laskennallisten kustannusten indeksikorotus on kolme prosenttia vuonna Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jäädytetään tämänvuotiselle tasolle. Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus toteutetaan korottamalla kuntien asukaskohtaista omarahoitusosuutta. Kuntien omarahoitusosuus kasvaa indeksitarkistusten perusteella ja lisäkorotuksella, joka kasvaa vuosittain 118 eurosta noin 210 euroon asukasta kohden (118 euroa v. 2012, 141 euroa v. 2013, 164 euroa v ja 210 euroa v. 2015). Vuonna 2013 omarahoitusosuus on 3135,81 euroa per asukas. Valtionosuusjärjestelmään sisältyy myös kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja vuonna 2013 on 3075,27 euroa asukasta kohti. Haapaveden kaupungin verotulotasaus on tänä vuonna noin 5,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 se on arviolta 5,6 miljoonaa euroa. Asukasluku Sos., terv.toimen, Kunnan LaskennallistenYleinen Valtionosuuteen Järjestemä- Kunnan Siitä: Muut Valtion- Euroa/asukas esi-/perusopetuksen omarahoitus- kust. ja oma- osa tehtävät muutoksen peruspalvelujen verotuloihin opetus- ja osuudet sekä kirjasto- ja osuus rahoitusosuuden vähennyksettasaus valtionosuus perustuva kulttuuritoimen yhteensä kultt.toimen (vos-% 30,96) erotus ja lisäykset (e) vuonna 2013 valtionosuuden valtionosuudet laskenn. peruste (e) 3135,81 (e, netto) (e) tasaus e/asukas ,17 55

56 TULOSLASKELMA TA2012 LTA2012 TA2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut,% 51,2 % 51,2 % 51,4 % Vuosikate/poistot,% 106,7 % 106,8 % 100,5 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

57 57

58 5 INVESTOINTIOSA Oheisesta taulukosta ilmenevät kaupungin investointihankkeisiin varatut määrärahat tulo-, meno- ja nettoarvioineen. Lautakuntia sitoo investointihankkeiden nettomääräraha. Monivuotiset hankkeet on kirjattu usealle vuodelle. Luvut esitetään tuhannen euron tarkkuudella. Suurimpina yksittäisinä hankkeina ovat päiväkodin rakentaminen ja varaus elinkeinopoliittisiin investointeihin. Muiden kiinteistöjen remontit -määrärahalla varaudutaan mm. kaupungin kiinteistöjen toimivuuden kartoittamiseen. Työ aloitetaan Paakkilanhovista. Sen perusteella päätetään mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. INVESTOINNIT (1000 e) ARV Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto LAUTAKUNTA HANKE KHALL Maa- ja metsäalueet Elinkeinopoliitt. investoinnit It- ja muu kalusto Haapaveden Opisto (kuntaosuus) Ampumarata (kuntaosuus) PERUSTURVALTK Irtaimistohankinnat VAPAA-AIKAT.LTK Lähiliikuntapaikat KOULULTK Irtaimisto ja it-laitteet KANS.OPISTON JK Jokihelmen Opiston piha TEKNINEN LTK Päiväkoti Jäähalli Muiden kiinteistöjen remontit Peltolan/Rantalan yhdistäminen Katurakentaminen Ydinkeskustan kehittäminen Vesilaitos Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröinti Vatjusjärven kunnostus (EU-hanke) ABC-liittymän järjestelyt Jouhtenenmäki (EAKR) IT Erkkisenniemen kunnallistekn KAIKKI YHTEENSÄ Ilman päiväkotia, elinkeinopoliittisia ja liikelaitosten investointeja

59 6 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma TA2012 LTA2012 TA2013 Muutos-% Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta % % % % % % % % % Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 42,8 35,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 0,8 0,7 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

60 7 ALIJÄÄMÄTARKASTELU Kuntalain 65.3 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme: 1. Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2. Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä 3. Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä Vuoden 2011 tilinpäätös oli alijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätöksen oletetaan olevan positiivinen, ja myös vuoden 2013 tulos on talousarvioesityksessä positiivinen. Vuonna 2012 toteutetaan talouden tasapainottamisohjelmaa vuonna 2011 heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Haapaveden kaupungilla ei ole alijäämän kattamisvelvoitetta. 60

61 8 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY TASEYKSIKKÖ Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos kuuluu Haapaveden kaupungin toimintaan. Se ei ole erillinen yhtiö tai liikelaitos, vaan se käsitellään kaupungin kirjanpidossa taseyksikkönä. Seuraavassa esitetään vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma, joka sisältää myös poistot sekä korvauksen jäännöspääomasta. Vuonna 2013 korko on viisi prosenttia eli yhtä suuri kuin kuluvana vuonna. LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA Vesi- ja viemärilaitos TA2012 TA2013 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Korvaus jäännöspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TA NETTO

62 9 KAUPUNKIKONSERNIN TAVOITTEET KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET TP2011 TA2012 TP2013 TS2014 TS2015 Konsernijohdon raportoitava valtuustolle, krt/v Konsernin toimintatulot toimintamenoista, % 57,27 Yli 50% Yli 50 % Yli 50% Yli 50% Konsernin vuosikate poistoista, % 95,08 Yli 100% Yli 100% Yli 100% Yli 100% Konsernin omavaraisuusaste, % 38,1 Yli 30 Yli 35 Yli 40 Yli 40 Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,1 Alle 45 Alle 45 Alle 45 Alle 45 Konsernin korolliset lainat/asukas, euroa 3359Alle 3200Alle 3800Alle 4000Alle 4000 Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kunnanhallitukselle/lautakunnalle, krt/v

63 Haapa-asunnot Käyttöaste, % Keskivuokra, e/m² 7,9 7,73 7,9 Pitkäaikaiset velat, e Liikevaihto, e Tulos, e Pesula Pitkäaikaiset velat, e Liikevaihto, e Tulos, e Haapaveden Energia Oy Myyty energia, MWh Energian hinta, e/mwh 46,9 49,2 55 Pitkäaikaiset velat, e Liikevaihto, e Tulos, e Teknologiakylä Oy Tuot. tilat, vuokrausaste, % Toimistotilojen vuokrausaste, % Pitkäaikaiset velat, e Liikevaihto, e Tulos, e

64 Liite: henkilöstösuunnitelma Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

65 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖ LUKUINA KAUPUNKI JA PALVELUSTRATEGIAT Palvelutuotannon vaihtoehdot Palvelutuotannossa tapahtuvat muutokset Eläkepoistuma Henkilöstötarve Sairauspoissaolot HALLINTOKUNTIEN KESKEISET TOIMINNALLISET SUUNNITELMAT.. JA MUUTOKSET Hallintopalvelut Sivistystoimi Perusturva Tekninen toimi PITKÄN AIKAVÄLIN STRATEGISET LINJAUKSET LOPPUPÄÄTELMÄT... 81

66 1. JOHDANTO Henkilöstö muodostaa palveluyhteisön tärkeimmän voimavaran sekä toiminnan laadun että tuloksellisuuden kannalta. Henkilöstöresurssien mitoittaminen on tärkeä osa toiminnan suunnittelussa ja taloudellisten resurssien mitoittamisessa. Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä tuottaa kaupungin palvelut. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään henkilöstön määrän ja kohdentumisen lisäksi henkilöstön laadun tasoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Henkilöstön määrä ilmoitetaan henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuosina. Laadulla tarkoitetaan muun muassa henkilöstön osaamista, koulutusta ja työsuhteen muotoa. Henkilöstösuunnitelmassa otetaan tällä suunnittelukaudella huomioon myös osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Henkilöstösuunnittelu perustuu työtehtävien uudelleenarviointiin palvelutarpeiden muuttuessa. Se tarkoittaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Suunnitelmalla myös kannustetaan henkilöstöä palvelualttiiseen ja tulokselliseen työskentelyyn sekä ylläpidetään henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia oman työskentelyn kehittämiseen. Tiivistäen henkilöstösuunnitelman laatimisen tavoitteena voidaan pitää seuraavia elementtejä: henkilöstöä koskevien päätösten ja menettelytapojen yhtenäistäminen henkilöstöhallinnon päätöksenteon pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden lisääminen henkilöstön sitouttaminen kaupungin palvelutehtävän suorittamiseen kaupungin tarvitseman työvoiman määrän optimointi ja laadun turvaaminen henkilöstömenojen tasapainottaminen suhteessa kaupungin itse tuottamiin palveluihin. Kaupunki tuottaa asukkaille palveluja taloudellisten resurssien rajoissa valtuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio valmistellaan hallintokunnissa. Hyväksyessään talousarvion valtuusto asettaa hallintokunnille palvelutavoitteet ja osoittaa rahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Valmistellessaan talousarviota hallintokuntien on kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko käytössä oleva henkilöstö työkykyistä ja riittävää pystyäkseen toteuttamaan tavoitteiden mukaisen tehtävän ja onko työympäristö, organisaatio ja johtaminen kunnossa. Tavoitteena voidaan pitää henkilöstön ottamista huomioon entistä paremmin voimavaratekijänä. Toisaalta kaupungin talous asettaa rajoitteita henkilöstön määrälliselle ja laadulliselle kehittämiselle sekä pakottaa nykyisenkin henkilöstön sopeutumaan taloudellisten realiteettien asettamiin puitteisiin. Henkilöstösuunnitelman käsittely ajoitetaan siten, että vuoden 2013 osuus voidaan käydä läpi hallintokunnan budjettikäsittelyn yhteydessä. Myöhemmät vuodet siirretään käsiteltäväksi myöhemmin siten, että henkilöstösuunnitelma voidaan käsitellä ao. hallintokunnan lautakunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelma käsitellään luonnosvaiheessa myös koko kaupungin yhteistoimintaelimessä. Lopullisen suunnitelmaluonnoksen käsittelee kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus sekä myöhemmin valtuusto. Henkilöstösuunnitelma on nimensä mukaan ohjeellinen, eikä sido hallintokuntia. 66

67 2.HENKILÖSTÖ LUKUINA Haapaveden kaupunki on seutukuntansa suurin työnantaja. Haapaveden kaupungin palveluksessa oli tietojärjestelmämme mukaan yhteensä 1015 henkilöä. Vaikka henkilöstömäärä vähentyi edellisvuoteen verrattuna 10 henkilöä, kaupunki ei ole irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä vaan henkilöstön väheneminen selittyy luonnollisena poistumana. Määräaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on ollut yhteensä 247 henkilöä, joista työllistettyjä on 24 kpl. Taulukko 1 Henkilöstömäärä vakin vakin vakin vakin vakin määräaikaiset 2007 määräaikaiset 2008 määräaikaiset 2009 määräaikaiset 2010 määräaikaiset 2011 Hallintopalvelut Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Yhteensä Kaupungin palvelussuhteet ovat pääosin (75,6 %) toistaiseksi voimassa olevia eli vakinaisia. Määräaikaisten osuus on noin 24,3 % koko henkilöstömäärästä. Koska suuret palvelualat ovat kuitenkin naisvaltaisia hoiva-aloja, niin jo tästä syystä esim. sijaistarve on jatkuvaa ja myös määräaikaisia tarvitaan. Henkilöstöstä 28 % toimii viroissa ja 78 % toimissa. Määrä on hieman vähemmän kuin kunnissa keskimäärin (viroissa n. 29 %). Valtakunnallisesti kunta-alalla työskentelevistä on vakinaisia n. 77 %. (Lähde: Kaupungin henkilöstö on naisvaltaista vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 83 %. Naisvaltaisimpia aloja ovat perinteisesti sosiaali- ja terveystoimi ja miesvaltaisia tekniset alat. Koko Suomessa vuonna 2010 kunta-alalla työskentelevästä henkilöstöstä on lähes neljä viidesosaa naisia (79 %) (Lähde: Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45,1 vuotta. Naisten keski-ikä on 45,7 vuotta ja miesten keski-ikä 44,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on lähes sama kuin kunta-alalla keskimäärin (45,5 v.). Kaavio 1. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

68 Vakinaisesta henkilökunnasta yli 44-vuotiaita on 60,8 %. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita on 20,6 % vakinaisesta henkilöstöstä. Henkilöstöstä yli 50-vuotiaita on 39 %. Alle 30-vuotiaiden osuus on noussut vuoden 2010 viidestä prosentista 14,7 prosenttiin. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen alkaa näkyä ikäjakaumassa nuorten osuuden suhteellisena lisääntymisenä sekä keski-iän nuorentumisena. Koko Suomessa kunta-alalla työskentelevien keski-ikä vuonna 2010 oli 45,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kunnallisen henkilöstömäärän odotetaan tulevina vuosina kääntyvän laskuun. Valtakunnallisesti vuonna 2010 kunnallisessa palveluksessa työskenteli työntekijää. (Lähde: 68

69 2. KAUPUNKI JA PALVELUSTRATEGIAT Haapaveden kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian vuoteen 2015 saakka. Kaupunki haluaa olla vuonna 2020 Terve ja hyvinvoiva ihmeen hyvä Haapavesi. Kaupungin visiossa Terve ja hyvinvoiva Haapavesi tarkoittaa sitä, että kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö ja kaupungin talous ovat terveitä. Kaupungin kaikissa toiminnoissa tavoitteena on kaupunkilaisten terveys ja hyvinvointi. Ihmeen hyvä Haapavesi tarkoittaa sitä, että Haapavesi erottuu edukseen sekä asuinkuntana, ympäristönä että työnantajana. Haapaveden kaupungin tehtävä strategian mukaan on: - järjestää hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyiset palvelut elinkaaren eri vaiheiden tarpeisiin - edistää yrittäjyyttä ja luoda aktiivisesti edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja menestymiselle - tarjota aktiivisella maapolitiikalla edellytyksiä monipuolisille asumisvaihtoehdoille sekä harrastustoiminnalle paikkakunnan omaleimainen luonto ja kulttuuri hyödyntäen - edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Arvot vaikuttavat toimintaan. Haapaveden kaupungin toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on määritelty avoimuus, luottamus, vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö. Arvot vaikuttavat taustalla erityisesti henkilöstön toimintaan liittyvien tavoitteiden asettamisessa, päätöksenteossa, tulosten arvioinnissa ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. 3.1 Palvelutuotannon vaihtoehdot Haapaveden kaupungin tavoitteena on järjestää kaupunkilaisille laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Oman toiminnan jatkuvan kehittämisen lisäksi kunnan tulee jatkuvasti aktiivisesti selvittää ja arvioida vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena on jatkuvan vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen palvelutuotantoa harjoittavien toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoisten toimintatapojen käsittelyllä ja arvioinnilla sekä niiden hyödyntämisellä voidaan merkittävästi lisätä myös palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen. Vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitettäessä on syytä kiinnittää huomiota tieto- ja tietoliikennetekniikan suomiin laajoihin mahdollisuuksiin ja erityisesti ratkaisuihin, joilla edistetään itsepalvelun käyttöä tietoverkkojen avulla. Kunnan omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palveluntarjoajina voivat olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Suunnitelman laatimista varten on selvitettävä eri palvelutuotantotapoihin käytettävät taloudelliset resurssit, henkilöstön määrä ja koulutustaso, henkilöstön ikärakenne, työvoiman saatavuus eri aloilla ja palvelutuotannon yksikkökustannukset eri tapauksissa. Samoin on varmistuttava siitä, että tieto- ja tietoliikennejärjestelmillä voidaan tukea suunnitelman luomista ja toteuttamista. Kunnan järjestämien palvelujen nykymuotoinen rahoitus ei välttämättä tulevaisuudessa riitä palvelutuotannon kaikkiin tarpeisiin. 69

70 3.2 Palvelutuotannossa tapahtuvat muutokset Seuraavassa on tilastokeskuksen näkemys Haapaveden kaupungin väestö- ja ikärakenteen kehityksestä: Kaavio 2 Haapaveden väestöennuste vuosille Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Haapaveden väkiluku pysyy lähes samana vuoteen 2020 saakka. Kun tarkastellaan tarkemmin tilastokeskuksen tuottamia ennusteita kaupungin väestörakenteen muutoksista seuraavan noin kymmenen vuoden aikana, ovat merkittävimmät muutokset yli 65- vuotiaiden määrän kasvu ja 7-14-vuotiaiden määrän väheneminen. Erityisen suuri muutos kaupungin väestörakenteessa tapahtuu yli 85-vuotiaiden kohdalla. Kun tällä hetkellä kaupungin väestöstä n. 120 (1,5 %) on yli 85-vuotiaita, on vuonna 2020 kyseisen ikäryhmän määrä 225 (3,4 %). Yli 85-vuotiaiden määrä tulee siis ennusteiden mukaan kasvamaan yli 80 % tämän hetkisestä tilanteesta. 3.3 Eläkepoistuma Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa KuEL- ja VaEL-eläkkeelle siirtyy arviolta n. 25 % kaupungin henkilöstöstä. Eläkkeelle siirtyminen on todennäköisesti suurinta vuosina Vuoden 2005 alussa tulleet eläkelain muutokset vaikeuttavat kuitenkin eläkkeelle siirtymisen ennustettavuutta. Työnantaja saa tietoonsa ensimmäisen mahdollisen eläkkeelle siirtymishetken, mutta työntekijä voi halutessaan jatkaa työssä vielä 68-vuotiaaksi saakka. Vanhuuseläkeiän täyttymisen perusteella voidaan todeta, että eläkkeelle siirtymismahdollisuuden piiriin tulevan henkilöstön määrä kasvaa selkeästi tulevina vuosina. Oheisen taulukon eläkepoistuma kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä Ennusteen on laatinut Keva ja se on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuna Laskennalliseen eläkeikään pohjautuvan eläköitymisennusteen mukaan eläkepoistuma suurimmillaan vuosina Haapaveden kaupungilla eläköitymisen huippuvuodet tulevat olemaan vuosina 2016 ja

71 Kaavio 3. Kunta-alan eläkepoistuma Haapaveden kaupungin tavoitteena on pyrkiä vähentämään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä panostamalla työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Koko kunta-alan haasteena on löytää vaihtoehtoisia tapoja pidentää työuria myös työkyvyn heiketessä. Haapaveden kaupunki kiinnittää erityisesti huomiota varhaisen tuen mallin toteuttamiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen eri keinoin. Kaavio 4. Eläköitymisennuste eläkelajeittain Taulukoissa 2. ja 3. on kuvattu suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma. 71

72 Taulukko 2. Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma Taulukko 3. Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma Ammattiryhmä Vak.henk henk % henk % Perushoitajat ja lähihoitajat ,2 Maatalouslomittajat , ,8 Aineen opettajat ja lehtorit , ,6 Sairaanhoitajat , ,3 Siivoojat , ,2 Perhepäivähoitajat , ,9 Luokanopettajat , ,7 Terveydenhoitajat ,8 7 28,4 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat , ,9 Henkilökohtaiset avustajat ,1 5 22,5 Kodinhoitajat ja kotiavustajat , ,7 Sihteerit , Sairaala -ja hoitoapulaiset , ,7 Opettajat ja opetualan erit. as. t ,3 4 18,3 Keittiöapulaiset , ,9 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat ,8 7 41,2 Muut lääkärit ,8 3 22,8 72

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2015 Kaupunginvaltuusto 16.11.2009 46 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS VÄESTÖKEHITYS Haapaveden väestö on kehittynyt viime vuosina ja tilastokeskus (ennuste 9/2009) ennustaa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE Lausunto 1 (5) 19.4.2012 Dnro 1516/90/2012 Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto EDUSKUNTA Lausuntopyyntönne 18.4.2012 VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutuksista kunnan verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksella

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 21.1.2014 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot