Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma

3 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Nokian kaupungin keskustulostamo 2007

4 SISÄLLYSLUETTELO I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 5 1. Visio Nokia Kehittämisstrategiat 5 3. Vision ja strategioiden toteutumisen seuranta 8 4. Menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuodelle II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset perustelut Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Lopputulos numeroina Talousarvion sitovuus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Hallintokeskus 23 Tampereen aluepelastuslaitos Perusturvakeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Kulttuurikeskus Liikunta- ja nuorisokeskus Tekninen keskus Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma 98 Sivu LIITTEET: Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

5 I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Nokian kaupungin strategiaa uudistettiin vuoden 2005 aikana. Strategiatyö on antanut jo suuntaviitat vuoden 2007 talousarviolle ja lähivuosien taloussuunnitelmalle. 1. Visio Nokia 2016 Nokia on vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki, jonka menestys perustuu vahvaan teollisuuteen ja yritystoimintaan. Nokialaiset asuvat viihtyisässä kaupungissa, jossa hyvää elämää tukevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Nokia on elinvoimainen ja aktiivinen yhteistyökumppani kuntakentän muutoksissa. 2. Kehittämisstrategiat 2.1 Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut Nykytila Tampereen seutukunnalla ollaan siirtymässä palveluiden tuottamisessa vaiheeseen, missä seutuhallinto koordinoi palveluyhteistyön kehittämistä. Seutuyhteistyö kehittää samalla kunnan omaa palvelutuotantoa vertailujen ja vuorovaikutuksen avulla. Seutuyhteistyö lisää myös edellytyksiä palveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönotolle. Seutuyhteistyötä palveluiden tuottamisessa kehitetään kuntien tarpeista käsin. Seutukunta nähdään myös luontevana palvelumarkkinoiden kehittämisalueena. Palveluiden tuottamismalli voi muuttua kesken strategiakauden kunta- ja palvelurakenne muutosten käynnistyttyä. Strategiakautena palveluiden kehittämiseen kohdistuu kovia kehittämispaineita; hallituksen suunnittelema palvelurakenneuudistus sekä kuntarakenneuudistus toteutunee tämän ajanjakson aikana. Sen lisäksi tulee huomioida kuntien oma tarve muuttaa palveluiden tuottamistapoja kustannus- ja tehokkuussyistä. Kuntien tehtävä on tulevaisuudessakin vastata palveluiden laadusta ja saatavuudesta. Palveluiden tuottaja voi olla jokin muukin kuin kunta. Yksityiset palvelualan yritykset ja kolmas sektori on kannustettava nykyistä laajemmin tuottamaan palveluita. Tulevaisuudessakin palveluiden kustannusten vertaaminen ja palveluiden tilaaminen pysyy kunnan 5 omassa kontrollissa. Tämä edellyttää kunnissa tilaajaosaamisen vahvistamista. Johtamisen kohteet 1. Asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluita järjestetään seudullisesti yhteistyössä, lähipalvelut tuotetaan paikallisena tuotantona 2. Seutuyhteistyö perustuu tasavertaisuuteen, ja osallistuminen eri hankkeisiin pohjautuu kunnan omaan tarpeeseen 3. Palvelumarkkinoita kehitetään seudullisesti 4. Luodaan seudullinen seurantamalli, missä kiinnitetään erityisesti huomiota kustannustehokkuuteen. Mallin avulla saadaan ennakointitietoa palvelujen tuotantotapojen kannattavuudesta. Tavoitteet johtamisen kohteille visiokauden loppuun saakka Sisäasiainministeriön kaavailema palvelurakenneuudistus sekä kuntarakenneuudistus vauhdittavat kuntayhteistyön järkiperäistämistä. Verkostojärjestelmän kehittäminen kuntien välillä on tärkeää. Samalla on pohdittava, miten kuntien välistä yhteistyötä voidaan toteuttaa taloudellisesti niin, etteivät yhteistyön hyödyt huku hallinnoimisesta ja verkostoitumisesta aiheutuneisiin kuluihin. Visiokauden loppuun mennessä on saatu aikaan toimiva järjestelmä tuottaa keskeisiä kuntien palveluita yhteistyössä. Yhteistyöllä on saavutettu säästöjä hajautettuun järjestelmään verrattuna. Kustannusten kehitystä toimintojen osalta pystytään seuraamaan ja vertaamaan. 2.2 Osaaminen Tässä strategiassa osaamisen tarkastelu on rajattu kaupunkiorganisaatioon. Nykytila Nokian kaupungissa on aloitettu strateginen ohjaus, mutta se ei ole vielä täysin jalkautunut valmiutena strategiseen ajatteluun kaikilla organisaatiotasoilla. Organisaatiorakenne on ollut vuosia lähes muuttumaton, joten uuden toimintakult-

6 tuurin mukanaan tuomiin haasteisiin ei ole ollut tarvetta vastata. Nykytilanteessa tarvittava osaaminen on hallinnassa, mutta tulevaisuudessa tarvittavaa visioon pohjautuvaa osaamista ei ole määritelty. Ei myöskään sitä, mitä toimenpiteitä tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan. Henkilöstön osaamistason kartoitus on aloitettu muun muassa atk-osaamisen alueella ja sen perusteella on järjestetty koulutusta. Tämänkaltainen toiminta ei ole kuitenkaan riittävän laajaa ja kaikkia osaamisalueita kattavaa. Kaupungissa on myös aloitettu henkilökohtaiset arvioinnit, joilla vaikutetaan henkilöstön palkkaukseen. Tämä työ on vasta alkuvaiheessa ja osaamisen palkitseminen ei vielä saavuttanut sitä mittaa, että järjestelmää voitaisiin pitää kannustavana. Johtamisen kohteet: 1. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky aloitteellisuus ja työtyytyväisyys 2. Organisaation rakenteiden, prosessien ja kulttuurin kehittäminen strategisena kokonaisuutena, strategioiden jalkauttaminen käytäntöön 3. Tulevaisuuden osaamisvaateiden tunnistaminen ja henkilöstökoulutuksen tehostaminen 4. Ydintoimintoihin liittyvän hiljaisen tiedon hyödyntäminen ja uudistuminen Tavoitteet johtamisen kohteille visiokauden loppuun saakka: 6 Organisaatio ja henkilöstö ovat kyenneet irrottautumaan vanhasta ja henkilöstö toimii hyvässä vuorovaikutussuhteessa uudessa toimintaympäristössä. Osaamisen ylläpito ja laajentaminen joustavat palvelutarpeiden ja toimintaympäristöjen muuttuessa. Nokian kaupunkiin on luotu johtamis- ja ohjausjärjestelmä, joka kehittää osaamista jatkuvasti ja joka tukee myös henkilöstön itseohjautuvuutta. Strategiset tavoitteet osaamistarpeiden osalta asetetaan yhteistyössä virkamiesten ja luottamusmiesten kanssa. Organisaatiossa osataan käyttää tehokkaasti prosesseja hyödyksi siten, että kuntalaiset saavat palvelunsa edullisemmin ja tehokkaammin. Toiminnan ja arviointijärjestelmän mittaamisessa käytetään tasapainotettua mittaristoa. Koulutuksessa ja muissa toimintaympäristöissä on ymmärretty yrittäjyyskasvatuksen merkitys työntekijöiden osaamisen ja yritystoiminnan kehittämisen tukijana. Kansainvälistymisestä aiheutuvat muutostarpeet osataan ottaa huomioon palveluita järjestettäessä. Visiokauden lopussa organisaatiossa on lisätty strategisen ajattelun valmiuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Lisäksi on kartoitettu mitä ja miten kuntalaisten palveluja aiotaan tulevaisuudessa järjestää ja kehittää. Osa palveluista järjestetään seudullisina palveluina hyödyntäen olemassa olevaa osaamista sekä osaamista kehitetään uudistuvan palvelutarjonnan vaatimusten mukaisesti. 2.3 Kaupunkiympäristö Nykytila Nokia on entistä selkeämmin osa Tampereen seutua. Työmatkaliikenne seutukunnalla on vilkasta. Tällä hetkellä seudun liikenneverkon taso ei ole tyydyttävä, mutta siihen on tulossa korjausta. Nokia on viime vuosina kasvanut voimakkaasti: Nokian uudet asuinalueet ovat tavoiteltuja, tonttien hakijoita on aina huomattavasti enemmän kuin tontteja on tarjolla. Uudet asuinalueet ovat viimeisteltyjä ja korkeatasoisia, myös vanhoja alueita kunnostetaan määrärahojen puitteissa. Asukasluvun kasvun ja vilkkaan elinkeinoelämän seurauksena liikenne on kasvanut ja siihen verrattuna liikenneturvallisuus Nokialla ei ole tyydyttävällä tasolla. Tällä hetkellä suurelta osaa haja-asutusaluetta puuttuu vesihuolto. Vesihuollon kehittämiseksi on hyväksytty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Tampereen seudun jätevedet puhdistetaan useassa puhdistamossa. Luonnonympäristö on Nokian suuri vetovoimatekijä. Ympäristön tila on hyvin kartoitettu ja arvokkaimmat kohteet ovat suojelun piirissä. Ilman laatu on hyvä tilapäisiä hajuhaittoja lukuun ottamatta. Johtamisen kohteet 1. Suunnitellusti toteutettu teollisuusja asuntotonttitarjonta 2. Valtatie-3:n infrastruktuurin rakentaminen 3. Liikenneturvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen 4. Vesihuollon kehittäminen

7 Tavoitteet johtamisen kohteille Väkiluvun kehitys on rajattu noin prosenttiin vuodessa. Tämä on merkinnyt noin 300 asukkaan vuosittaista muuttovoittoa. Kaupunki on pystynyt luovuttamaan noin 50 omakotitonttia vuosittain. Lisäksi kaavoituksella on turvattu myös kerrostalotonttien tarjonta. Yksityisten omistamaa maata on kaavoitettu yhdyskuntarakennetta tiivistävillä alueilta. Liike- ja teollisuustontteja on luovutettu Porintien pohjoispuoliselta alueelta, josta on tullut seudun vetovoimaisin elinkeinoalue. Liikenne Tampereen seudulla on sujuvaa. Valtatie-3 ja siihen liittyvät kokoojakadut on rakennettu. Liikenneturvallisuudessa on panostettu erityisesti kevyenliikenteen turvallisuuteen ja liittymien toimivuuteen. Liikenneturvallisuuden parantuminen on osaltaan tulosta hyvin tehdystä asennekasvatustyöstä. Tätä työtä on tehty yhdessä koululaitoksen, poliisin ja liikennesuunnittelun kanssa. Kaavoituksessa on otettu johdonmukaisesti huomioon myös joukkoliikenteen tarpeet. Vesistöjen tilaan ja ilman laatuun kiinnitetään huomiota. Kaupungin yleisilme on huoliteltu ja kaikessa rakentamisessa huomioidaan esteetön kulku. Myös rantojen siisteyteen on panostettu. Haja-asutusalueet ovat vesijohdon piirissä. Seudullista vesihuoltoyhteistyötä on tiivistetty naapurikuntien kanssa, millä taataan puhtaan veden riittävyys ja jätevesien asianmukainen puhdistaminen. 2.4 Teollisuus ja yritystoiminta Nykytila Nokia profiloituu seutukunnalla vahvana teollisuuskaupunkina. Teolliset työpaikat ovat viimeisen kolmen vuoden aikana vähentyneet ja palveluiden työpaikat lisääntyneet. Työpaikkojen yhteismäärä on kuitenkin pysynyt suunnilleen samana. Yritysten määrä on koko seutukunnassa kasvussa. Suurten yritysten liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti, mutta työpaikkamäärät ovat jonkin verran laskeneet. Nokialla on ollut muihin Tampereen ympäristökuntiin verrattuna huomattavasti suurempi työpaikkaomavaraisuusaste, mutta se on suuren muuttovoiton johdosta viime vuosina laskenut. Kaupan toimitiloja on rakennettu ja tullaan rakentamaan huomattavasti lisää. Näin ollen palvelutyöpaikat lisääntyvät. Nokian keskustan kehittymiseen on kaupungin toimesta kiinnitetty 7 erityistä huomiota kehittämissuunnitelman laatimisen jälkeen. Kaupungin investoinnit keskustassa ovat vilkastuttaneet yksityisten kauppa- ja asuntorakentamisinvestointeja. Kilpailukykyisiä yritystontteja ei ole pystytty riittävästi kaavoittamaan. Moottoritien rakentamispäätös lisäsi yritystontti kysyntää Kankaantakana. Nokian ja Tampereen kaupungit ovat päättäneet rakentaa yhteisen yli 500 hehtaarin Kolmenkulman yritysalueen Kankaantaan ja Myllypuron väliselle kaupunkien raja-alueelle. Johtamisen kohteet 1. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen 2. Uusien yritysalueiden käynnistäminen 3. Keskustan kehittäminen yhteistyössä keskusyrittäjien kanssa. 4. Elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö Tavoitteet johtamisen kohteille Visiokauden loppuun mennessä Kolmenkulman alueesta on tullut uusi suuri työpaikka-alue, jonne on sijoittunut monipuolista yritystoimintaa. Pitkäniemen alueelle on syntynyt monipuolista ammatti- ja aikuiskoulutusta ympäristörakentamisen koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen (VERTE) myötä. Pitkäniemen alueelle on sijoittunut myös uusia yrityksiä ja yliopistojen tutkimustoimintaa. Keskustassa ja Saviselän alueella kauppapalvelut ovat voimakkaasti lisääntyneet ja kehittyneet. Samalla myös palvelutyöpaikat ovat lisääntyneet. Edellä kuvattujen muutosten myötä myös työpaikkaomavaraisuusaste on saatu uudelleen nousuun. Seudullisessa yhteistyössä on laadittu yhteisesti hyväksytty elinkeinopoliittinen ohjelma ja on pystytty kehittämään nykyistä konkreettisempia yhteistyömuotoja työvälineiksi kentälle. 2.5 Vetovoima ja elämänlaatu Nykytila Nokia on osa voimakkaasti kasvavaa Tampereen kaupunkiseutua. Vuotuinen väestökasvu on viime vuosina ollut jopa 500 henkilöä. Seudun muuttolukuja vertailtaessa voi todeta, että muut Tampe-

8 reen ympäristökunnat ovat houkutelleet asukkaita Nokiaa enemmän. Tämä selittyy osittain Nokian tonttipolitiikalla. Nokia-nimen ja kansainvälisen Nokiakonsernin yhteys kiinnostaa jatkuvasti tiedotusvälineitä ja matkailijoita. Kaupungissa ei kuitenkaan ole paikkaa, jossa asiaa voitaisiin esitellä. Nokian monipuolinen luonto on asukkaille itsestäänselvyys, mutta sen suomat virkistäytymismahdollisuudet tunnetaan huonosti. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistäjänä korostuu muuttovoittoisilla paikkakunnilla. Tässä vihreässä teollisuuskaupungissa on tehdasyhteisön alusta lähtien harrastettu aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa. Yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot auttavat muodostamaan paikallisidentiteettiä, joka perusnokialaisilla on selvä. Nokia hoitaa palvelunsa mallikkaasti, mutta itsestään ääntä pitämättä. Johtamisen kohteet 1. Strategiaa tukeva viestintä 2. Kulttuuri- ja vapaa-ajan mahdollisuudet 3. Nokialle ominaisten piirteiden esille tuonti kaupunkikuvassa 4. Luovuus ja innovatiivisuus Tavoitteet johtamisen kohteille Pehmeiden vetovoimatekijöiden merkitys korostuu kasvuseudulla, jossa on useita kuntia tarjoamassa samankaltaisia asuinmahdollisuuksia. Kaupungin strategisia tavoitteita tukeva viestintäohjelma on laadittu ja sitä käytetään tehokkaasti. Kaikki kaupungin kannalta tärkeät kohderyhmät ja heille suunnatut kohdennetut perusviestit on määritelty. Kaupungin palvelutuotannossa on sisäistetty asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaisen kontaktin merkitys. Uusien asukkaiden asettumista on edistetty tarjoamalla erityisesti lapsiperheille ja nuorille suunnattuja kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita. Lapsille suunnatut palvelut kokoaa yhteen Lasten Nokia - brändi, joka tunnetaan koko maassa.. Kaupunkilaisten luovuutta ja innovatiivisuutta edistetään sekä järjestämällä tähän tähtäävää ohjattua toimintaa kaikenikäisille että tarjoamalla asukkaille toimivia vaikutuskanavia. Nokialle ominaisten maisemallisten ja rakennetun ympäristön piirteitä on korostettu kaupunkikuvassa inventoimalla keskusta-alue ja eri aikoina syntyneet omaleimaiset kaupunginosat, laatimalla ajantasaiset asemakaavat säilyttävine merkintöineen ja laatimalla korjaustapaohjeet. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista on kannustettu kiinnittämällä huomiota kohtauspaikkojen ja kevyen liikenteen väylien viherrakentamiseen. Uuden kirjastorakennuksen yhteydessä on edistetty teollisen perinnön tallentamista ja saavutettavuutta kokoamalla teollisuusperinteeseen painottuva tutkijoille avoin kotiseutuarkisto, johon yhdistyy näyttelytila. Tilassa esitellään Nokian kehitystä teollisuuspaikkakuntana ja tarjotaan mahdollisuus tutustua kaupungin taidekokoelmasta kulloinkin esillä olevaan näyttelyyn. 3. Strategian seuranta Strategian kehittämisstrategiat, johtamisen kohteet ja tavoitteet ovat suoraan linkitetty talousarvion ja suunnitelman tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustotasolla osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Seurantajärjestelmänä käytetään tasapainoisen onnistumisen (balance scorecard) menetelmää, jolla varmistetaan tarkastelunäkökulmien monipuolisuus. Nokia 2016 strategian tarkastelunäkökulmat ovat: - palveluiden asiakasvaikuttavuus - prosessit ja rakenteet - henkilöstö ja osaaminen sekä - talous Jokaiselle tarkastelunäkökulmalle on määritelty menestystekijät, joissa tulee onnistua, jos kaupunki aikoo kehittyä strategian mukaisesti. Tarkastelunäkökulmat ja kahdeksan menestystekijää on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Menestystekijöille määritellään vuosittain mitattavia ja luotettavasti arvioitavissa olevia johtamisen kohteita, jotka toimivat menestystekijän saavuttamisen mittarina. Johtamisen kohteena olevalle toiminnalle määritellään lopuksi tavoitetasot talousarviovuodelle sekä vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat vuositavoitteen toteutumisesta. Menestystekijät, johtamisen kohteet sekä tavoitetasot ovat valtuustoon nähden sitovia. 8

9 9

10 4. Menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot 2007 TALOUS 1. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Nokian palvelurakenteen kilpailukykyisyys seudulla Virtanen On koottu ajantasainen, palvelukohtainen vertailuaineisto palveluiden kustannuksista kehittämisen pohjaksi. Paras-hankkeen palveluselvitys Rahikkala mennessä on laadittu kuntakohtainen selvitys 1.9. mennessä on laadittu kuntayhtymävetoisesti maakuntakeskusalueilta edellytetty selvitys 2. Yritysten toimintaedellytykset Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Työpaikka-alueiden kaavoittaminen Verten toimintaedellytysten luominen Latva Moisio Riihimäki Moisio Riihimäki Kolmenkulman alueella on saatu 25 ha tonttimaata rakentamisvalmiuteen. Harjuniityn tyhjiä teollisuustontteja on hankittu kaupungille. Luovutusehdot on hyväksytty. Asemakaava ja luovutusehdot on hyväksytty. Alue on liitetty kaupungin viemäriverkkoon. PROSESSIT JA RAKENTEET 3. Kaupungin oman palvelurakenteen uudistaminen Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Toimistotyökartoitus Mäenpää Kaupungin toimistotyöstä on tehty nykytilaselvitys sekä ohjelma uudistamistyöstä. Lasten ja nuorten palveluiden aluemalli Sivonen Marjamäki Verkostoituvan yhteistyön toimintatapa on otettu käyttöön Etelä-Nokialla aluemallin alue 5:llä. Teknisen toimen tilaaja-tuottajamalli Latva Kiinteistöjen hoito, katujen ja puistojen kunnossapito on tuotteistettu keskeisiltä osin. 10

11 4. Prosessien suorituskyky Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Talous- ja henkilöstöhallinnon sovellusmuutos Vapaa-aikapalvelujen uusi organisaatiomalli Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Perusturvan palvelukeskuksen yhteiset prosessit Virtanen Koskinen Kirkko-Jaakkola Nieminen Haataja palvelukeskusten johtajat Marjamäki Haataja Talous- ja henkilöstöhallinnossa on yhteiset seudulliset toimintatavat. Uusi malli valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2008 alussa keskeisen prosessin tehoa on nostettu 10 %. Toiminta on varmistettu viiden keskeisen prosessin osalta (päihde- ja mielenterveyspalvelut, lasten ja nuorten palvelut, kotihoito, talouspalvelut ja johtaminen). PALVELUIDEN ASIAKASVAIKUTTAVUUS 5. Toimivat lähipalvelut Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Verkkoasioinnin ja palveluiden kehittäminen Hammashoitopalveluiden kehittäminen Päivähoitopalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen Kirjastotalohanke Tuhkio Marjamäki Sivonen Kirkko-Jaakkola Ketonen Kaupungin internet-sivut on uudistettu. Sivut tarjoavat uusia verkkoasiointimahdollisuuksia, joista osa on kehitetty seudullisesti. Toimivalla hoidonporrastuksella jonotusaika on lyhentynyt lain edellyttämään 6 kuukauteen. Aamu- ja iltapäivähoidon integrointi päivähoitoon ja koulutoimeen. Talon toiminnallinen sisältösuunnitelma on tehty. 6. Asukkaiden elinympäristö Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Puistot hyvinvoinnin kehittäjiksi Seudullisen vesihuollon kehittäminen Rakennetun ympäristön hoidon tehostaminen Nieminen Marjamäki Lehtimäki Latva Menonen Latva Toiminen Moisio Puistoissa kohdataan -hankkeella muutetaan 2-3 puistoa hyvinvointipuistoiksi. Nokia on mukana seudullisen jätevesipuhdistamon suunnittelussa. Katselmuksissa painotetaan ympäristön siisteyttä ja käytetään valtuuksia tehokkaasti. Teollisuuskiinteistöjen omistajille annetaan opastusta. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa toimitaan hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. 11

12 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 7. Uudistuminen ja työkyky Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Osallisuus palvelustrategian toteutukseen Työyhteisöjen hyvinvoinnin parantaminen Koskinen Haataja Virtanen Koskinen Palvelustrategian toteutumista tuetaan muutoskoulutuksilla. Haastatteluilla hankitaan työntekijöiden ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Työyhteisöjen omilla kehittämispäivillä keskitytään oman työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Tavoitteena on käydä kaikilla työpaikoilla avointa keskustelua hyvinvoinnin parantamisesta. 8. Osaamisvaateisiin vastaaminen Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2007 Henkilöstöhallinnollisen esimiestyön osaamistason kehittäminen Henkilöstökoulutusmallin kehittäminen Koskinen Koskinen Haataja Sääntö- ja esimiestyökoulutuksella kehitetään valmiuksia uuden sovelluksen käyttöönottoa varten. Koulutuksissa keskitytään palvelustrategian toteutumista tukeviin sekä sovellusten käyttöön ottoon liittyviin koulutuksiin. Kokonaisvaltaista, vuonna 2008 käyttöönotettavaa koulutustarjotinta suunnitellaan vuoden 2007 aikana. 12

13 II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset perustelut Yleiset talousnäkymät Kuntaliiton arvion mukaan kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt vuonna 2006 odotettua ripeämmin. Jo keväällä kasvulukuja korjattiin ylöspäin. Kasvu on kuitenkin jatkunut niin voimakkaana, että kansantuotteen määrän arvioidaan kohoavan jopa viitisen prosenttia. Tuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2007, mutta tuotannon määrä kasvanee kuitenkin kolmisen prosenttia. Vuonna 2006 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan puolisentoista prosenttia. Ensi vuonna inflaatio pysynee maltillisena, tämän vuoden keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan euroalueella vielä ensi vuonnakin. Mahdollinen tulopoliittinen ratkaisu vaikuttaa ensi vuonna kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Työttömyysaste alenee viime vuoden keskimääräisestä tasosta vuosina 2006 ja 2007 yhteensä prosenttiyksikön. Keskimääräinen työttömyysaste on siten ensi vuonna 7,4 %. Kuntatalouden näkymät Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes kuusi prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien henkilöstökulut kohosivat 3½ prosenttia. Palvelujen ostot lisääntyivät lähes 8 %. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt lähes neljän prosentin vuosivauhtia kuluvana vuonna. Ensi vuonna kasvuvauhti hidastuu jonkin verran. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2007 kolmisen prosenttia. Tulopoliittinen sopimus päättyy Sopimus ei sisällä kunta-alan yleiskorotuksia vuodelle Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan ensi vuonna keskimäärin 2,5 %. Kunta-alan kustannustaso on kohonnut viime vuosina melko nopeasti. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut 3½ prosentin luokkaa vuosina Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa yli seitsemän prosenttia. Nopeaa kasvua selittävät muun muassa yleinen taloudellinen toimeliaisuuden vilkastuminen ja sen mukanaan tuoma ansiotulojen odotettua parempi lisäys sekä kesäkuussa toteutetut kuntaryhmän jako-osuuksien korotukset. Vuonna 2006 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 7 % edellisestä vuodesta. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset kasvanevat viitisen prosenttia ansiotulojen kasvun sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen muutoksen johdosta. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2006 runsaat 1,2 miljardia euroa. Yhteisövero kasvanee myös ensi vuonna, vaikka talouden kasvu jonkin verran hidastuukin. Kiinteistöveron tuotto lisääntynee ensi vuonna neljä prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset ovat tänä vuonna yhteensä yli 15 miljardia euroa. Ensi vuonna tilitykset kasvanevat keskimäärin viisi prosenttia. Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat Nokian kaupungin koko tämän vuosituhannen jatkunut alijäämäinen talous näyttää saavan jatkoa myös taloussuunnitelmavuodet. Alijäämäisyys on säilynyt, vaikka sekä verotulot että valtionosuudet ovat kehittyneet myönteisesti. Toiminnan eli käyttötalouden menojen kasvuvauhti on kuitenkin ollut nopeampaa. Kasvukuntana Nokian investointitarpeet ovat suuret. Heikko vuosikate aiheuttaa sen, että investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella kuin osittain. Tarkastuslautakunta kiinnittikin huomiota vuoden 2005 tilinpäätöstä käsitellessään siihen, että edes positiivinen tulos ei tuota Nokian kaupungin taloudelle tasapainoa. Todellinen investointitaso ylittää poistotason lähes kaksinkertaisesti. Seurauksena on ollut kaupungin rahavarojen hupeneminen sekä nopea velkaantuminen. Tämä talousarvio ei kuitenkaan sisällä kunnallisveron korotusta. Käynnissä olevalla palvelustrategiatyöllä pyritään minimoimaan veronkorotuspaineet. Mahdollinen suunnitelmakauden aikana tehtävä veronkorotus tulee perustumaan vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätöstietoihin. 13

14 2. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Tuloarviot Kunnallisveron taso pysyy talousarviovuotena entisenä eli 18,00 prosenttina. Tämä taso ei riitä tasapainottamaan tuloslaskelmaa saati sitten rahoittamaan investointeja. Käynnissä olevalla palvelustrategiatyöllä pyritään minimoimaan korotustarve suunnitelmavuosille. Vuoden 2007 verotuloarviot ovat erittäin optimistiset. Ne perustuvat Tampereen kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen, voimakkaaseen väestökasvuun, elinkeinoelämän vireyteen sekä alentuneeseen työttömyyteen. Kehitysarvio on saman suuntainen kuin muissa Tampereen kehyskunnissa. Kunnallisveron kasvuksi arvioidaan noin 13 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen eli vuoteen Vuositason kasvuksi tulee näin noin 6,5 %. Kunnallisveron tasoa nostaa myös ns. valtion pakkolainan palauttaminen kunnille vähennysjärjestelmää muuttamalla. Optimistinen arvio sisältää kuitenkin riskin talousarvion toteutumiselle. Kiinteistöveroista vakituiseen asuntoon kohdistuvaa veroprosenttia korotetaan maltillisesti samalle tasolle kuin Nokian naapurikunnissa Tampereen kaupunkiseudulla. Yhteisöverojen kasvun uskotaan olevan kunnallisveron tapaan voimakasta nykysuhdanteen perusteella. Valtionosuuksien kasvua hidastaa ammattikoulun siirtyminen koulutuskonsernille sekä verotulotasauksen kasvu. Nokian kaupunki maksaa muille kunnille tasausta ensi vuonna arviolta 3,1 miljoonaa euroa. Määrä vastaa lähes 0,75 prosenttiyksikön tuottoa kunnallisverossa. Suunnitelmavuosille on tehty valtionosuuksien korotukset Kuntien talouden ja hallinnon neuvottelukunnan arvioiden mukaisina. Maksutuloissa korotuksia on vesi- ja jätevesimaksuissa. Tonttimyyntitulojen on arvioitu kaavoitustilanteen ja tiedossa olevien kauppojen perusteella entistä tarkemmin. Menoarviot Kuukausipalkkoja on nostettu vain 1,5 prosenttia kesäkuun 2006 palkkoihin verrattuna. Opettajien palkkoihin on tehty 1 % korotus. Nämä varovaiset korotukset eivät mahdollista talousarvion toteutumista jos uusissa, vuoden 2007 neuvotteluissa tulee uuden sopimuskauden alkuun syksylle 2007 korotuksia. Henkilöstömuutosten kanssa henkilöstömenot kasvavat kokonaisuudessaan noin 2 %: Muissa menoerissä talousarvion laadintaohjeena oli kuluvan vuoden taso eli indeksikorotuksia ei tehty kuin palkkausmenoihin. Kuitenkin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin tuli kasvua peräti 4,2 %. Suurin kasvu on jälleen palveluiden ostoissa, joissa kasvua on lähes 10 % viimeiseen tilinpäätökseen 2005 verrattuna. Pääsyynä on etenkin kuntayhtymiltä ostettavat palvelut. Suunnitelmavuosien menokohtia on korotettu valtion peruspalvelubudjettiselvityksen lukujen mukaisesti. Nokian kaupungin valtionosuudet SM STM OPM Tasaus Maksetaan Vuoden 2006 tiedot lähes lopulliset, vuodelta 2007 ennakkotieto, sen jälkeiset ennusteita. 14

15 Arvioitu verotulo TILIVUOSI 2004 TP-2005 TA-2006 TA-2007 TS-2008 TS-2009 Verolaji Kunnallisvero Muutos % 4,3 6,1 3,1 9,8 4,2 5,3 Osuus yhteisöveron tuot Muutos % 39,4 43,3 1,9 17,3 1,6 11,3 Kiinteistövero Muutos % 1,2 5,4 8,8 20,9 3,7 2,4 VEROTULO yht Muutos % 5,3 8,7 3,2 10,7 4,0 5,5 Arvioitu verotulo t Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero TP TP TA TA TS TS

16 Henkilöstömuutokset Henkilöstön määrää lisätään vuosina kunnan tarpeita vastaavasti. Tarvetta on erityisesti kasvatus- ja opetuskeskuksessa ja perusturvakeskuksessa. Vuonna 2007 uusia päivähoidon vakansseja tulee mm. Lähdekorven, Pajakadun ja Siuron päiväkoteihin. Kouluille lisätään vakansseja oppilasennusteen mukaisesti. Toisaalta on paineita myös vakinaisten tuntiopettajien ja koulunkäyntiavustajien sekä erityisopettajien lisäämiseen. Myös kaivatulle toiselle koulupsykologille on näytetty vihreää valoa. Perusturvakeskus aloittaa toimintansa vuoden 2007 alussa. Vanhainkodin ja kotihoidon sijaistarpeita paikataan varahenkilöitä lisäämällä ja terveydenhoitajien sekä hammashuollon voimavaroja vahvistetaan. Vuoden 2006 aikana on selvitetty perusturvan toimistoresursseja. Palvelustrategian mukaan vuoden 2007 aikana jatketaan toimistoresurssien selvittämistä. Vuoden 2007 alusta Nokian kaupungin henkilöstöä siirtyy muiden työnantajien palvelukseen: työterveyden henkilöstö Ylöjärven, terveystarkastajat ja eläinlääkäri Pirkkalan sekä Nokian ammattioppilaitoksen henkilöstö Pirkanmaan koulutuskonsernin palvelukseen. Syksyn 2006 alussa maaseututoimisto muutti Lempäälään ja vuoden 2007 vakanssipaketin mukana lakkautetaan maaseutuasiamiehen virka. Talousarvioehdotus vuodelle 2007 sisältää seuraavat uudet virat tai työsuhteet (lisäksi nimikkeiden muutokset) sekä järjestelyjen kustannusvaikutukset (palkka yhdellä henkilökohtaisen lisän vuosidonnaisella lisällä/palvelulisällä) ensi vuonna: Hallintokeskus: Hallintokeskukseen otettiin lukien tiedotussihteeri matkailuasiamiehen vakanssille. Viime vuodet tiedotustoimintaa on hoitanut määräaikainen tiedotussihteeri, ja nykyisen toimen haltijan määräaikainen palvelussuhde päättyy Toimintaa on tarkoitus jatkaa jälkeen siten, että lukien matkailuasiamiehen toimi muutetaan tiedottajan toimeksi. Ei lisäkustannuksia vuoteen 2006 verrattuna. Työllisyysasiamiehen nimike muutetaan prosessiasiantuntijaksi, ei lisäkustannusta. Ruokapalveluyksikköön perustetaan yksi ruokapalvelutyöntekijän (keittiöapulaisen) vakanssi Lisäkustannus euroa. Ruokapalveluyksikön henkilöstön nimikkeet uudistetaan kokonaisvaltaisesti siirtymällä ruokapalvelualkuisiin, nykyaikaisiin tai yhtenäisiin nimikkeisiin: yksi ravitsemuspäällikön vakanssi muutetaan ruokapalveluesimieheksi, neljä emännän vakanssia ruokapalveluesimiehen vakansseiksi, yksi keittäjäemännän vakanssi ruokapalveluesimiehen vakanssiksi, kolme keittäjän vakanssia emännän vakansseiksi, kolmetoista keittäjän vakanssia kokin vakansseiksi, kolmekymmentäseitsemän keittiöapulaisen vakanssia sekä yksi keittiöapulainensiivoojan, yksi keittäjän ja yksi keittiölaitosapulaisen vakanssi ruokapalvelutyöntekijän vakansseiksi. Tekninen keskus: Liikuntapaikkojen hoitajat siirtyvät tekniseen keskuksen aluetuotantoon. Yksi liikuntapaikan hoitaja on toiminut määräaikaisilla sopimuksilla. Vakanssi tullaan vakinaistamaan vuoden 2007 alusta lukien. Jäähallin henkilökunta siirtyy teknisen keskuksen tilatuotantoon lukien. Teknisen keskuksen tilatekniikkaa vahvistetaan lukien LVIA-asiantuntijan toimella, mikä tulee olemaan kiinteistöjen LVIAjärjestelmien asiantuntijana rakentamisessa ja ylläpidossa. Vakanssin haltija voi toimia myös kaupungin edustajana energian säästösopimuksissa. Lisäkustannukset ovat euroa. Tilatekniikkaan perustetaan lukien rakennustöiden valvojan virka rakennuttamisen jatkuessa edelleen vilkkaana. Tehtävää on hoitanut nykyinen asuntoisännöitsijä omasta virastaan vapautettuna määräaikaisilla sopimuksilla vuodesta 2000 lukien, ja viimeisin sopimus päättyy vuoden 2006 lopussa. Ei lisäkustannuksia. Samassa yhteydessä kanslistin toimi (vakanssinumero ) lakkautetaan ja kanslistin toimen vakinainen hoitaja siirtyy vapautuneeseen asuntoisännöitsijän virkaan. Yksi työnjohtajan virka muutetaan sen vapautuessa toimeksi, ja samalla nimike muutetaan rakennusmestariksi. Lisäkustannukset euroa. Teknisen keskuksen uuden organisaation myötä varastopäällikön nimike muutetaan lukien varikkopäälliköksi ja siivoustyönjohtaja siivouspäälliköksi. ATK-kehityksen myötä kahden kartanpiirtäjän vakanssit muutetaan lukien. Kartanpiirtäjien nimikkeet muutetaan karttakäsittelijän nimikkeiksi. Pysäköinninvalvontaapulaisten nimikkeet muutetaan pysäköinnintarkastajiksi. Teknisen keskuksen voimaan tulevilla nimikemuutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia. Kasvatus- ja opetuskeskus: Päivähoidon puolelle perustetaan lukien Lähdekorven päiväkotiin päiväkodin johtajan virka ja varataan määrärahat kahdeksan lastentarhanopettajan sekä seitsemän lastenhoitajan palkkaamiseen. Lisäkustannukset: päiväkodin johtaja euroa, lastentarhanopettajat euroa ja lastenhoitajat euroa. Lisäksi lukien Pajakadun päiväkotiin varataan suuruinen määräraha neljän lastentarhanopettajan ja euron määräraha kahden lastenhoitajan palkkaamisiin. Siuron päiväkodin esiopetukseen otetaan lukien 16

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot