Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä.

2 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2009 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut...1 Käyttötalousosa...25 Yleishallinto...27 Terveystoimi...37 Sosiaalitoimi...55 Sivistystoimi...69 Yhdyskuntatekniikka Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Liitteet...171

3 1 YLEISPERUSTELUT KIRKKONUMMEN KUNNAN VISIO 2016 Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. Kuntastrategian laadinnan yhteydessä syntynyt visio on kuva halutusta tulevaisuudesta, johon strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevaisuuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. Visio koostuu muutamasta virkkeestä. Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muutetaan Visiossa kuvataan sitä Millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja Tarpeet, joita tulevaisuudessa tyydytetään

4 YLEISPERUSTELUT 2 KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMAT JA PÄÄMÄÄRÄT KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA Päämäärät: 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot 4. Väestön hyvä elämä TASAPAINOINEN TALOUS Päämäärät: 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 6. Investointihuippujen hallinta UUDISTUVA PALVELUVERKKO Päämäärät: 7. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 8. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Päämäärät: 9. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 10. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen 11. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus

5 3 YLEISPERUSTELUT SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009 Kunta- ja palvelusstrategian toteuttamiseksi toimielimet ovat laatineet toimintasuunnitelman, jossa ne arvioivat oman toimintansa kehittämistä strategioiden linjausten pohjalta. Kunnanvaltuusto käsitteli toimielinten laatimia toimintasuunnitelmia seminaarissaan Valtuuston valmistelutoimikunta jatkoi yhdessä kunnanhallituksen kehittämistyöryhmän kanssa seminaarissa syntyneen aineiston käsittelyä ja Käsittelyn tuloksena on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet vuodelle KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) Päämäärä 1: Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Kriittinen menestystekijä Monipuolinen asuntokanta Päivitetty rakentamisohjelma Tavoite 1 Tavoitetaso v Kunnanvaltuuston hyväksymä rakentamisohjelma päivitetään vuosille Asuntotuotannon tavoitteet täsmennetään seudullisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tähän liittyen selvitetään myös erityisryhmien asumispalvelujen tarve ja saatavuus. Rakentamisohjelman edellyttämän raakamaan hankinta turvataan. Päivitetty rakentamisohjelma valmistuu keväällä Rakentamisohjelmassa sovitetaan yhteen kaavoitusohjelman ja väestösuunnitteen pohjalta todetut yhdyskuntatekniikan ja kuntapalvelujen rakentamistarpeet sekä kunnan taloudelliset resurssit tavoitteena mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas palveluverkko. Kuntatasolla esitetään maankäytön linjaukset, koko kunnan väestösuunnite, kunnan asunto-ohjelma sekä kunnan talouden arvioitu kehitys (vaihtoehtoisten olettamusten pohjalta). Alueellisesti esitetään keskeiset kaavoitushankkeet, väestösuunnite, keskeiset yhdyskuntatekniikan ja kuntapalvelujen rakentamishankkeet hinnoiteltuina ja aikataulutettuina.

6 YLEISPERUSTELUT 4 Vastuu: Kunnanhallitus Muutokset väestörakenteessa vaikuttavat myös asukkaiden asuntotarpeeseen. Asuntorakentamista on kehitettävä siten, että eri väestöryhmille on tarjolla monipuolisia talo- ja asuntovaihtoehtoja sekä omistus- että vuokra-asumiseen. Myös jo olemassa olevasta asuntokannasta ja niiden asuinympäristöistä tulee huolehtia. Päämäärä 2: Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne Kriittinen menestystekijä Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen 1 Tuloksellinen elinkeinotoimi Tavoite 2 Tavoitetaso v Elinkeinotoimintaa monipuolistetaan ja kehitetään yhteistyössä Uudellamaalla toimivien seudullisten yrityspalvelujen kanssa. Yrityspalveluja hankitaan kunnan yritysten käyttöön eri tahoilta sopimuksin ja lisäksi kunta osallistuu projekti-muotoisiin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on kunnan elinkeinotoiminnan edistäminen. Kunta edistää mahdollisuuksiensa mukaan erilaisten toimialaklustereiden syntyä. Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan maankäyttösuunnittelun kanssa ja huolehtii kysyntää vastaavien työpaikkaalueiden tarjonnan riittävyydestä ja niiden markkinoinnista. Elinkeinotoimi resursoidaan siten, että se pystyy uskottavasti huolehtimaan yritystoiminnan yleisistä edellytyksistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan painopisteinä ovat työpaikka-alueiden markkinointi ja kunnan sisäisen yhteistoiminnallisuuden lisääminen yritysasioissa. Elinkeinotoimi on aktiivinen toimija projektimuotoisissa kehittämishankkeissa. Kuntamarkkinointia kehitetään siten, että se tukee yritystonttien myyntiä ja houkuttelee kuntaan uusia yrityksiä. Kuntamarkkinoinnissa moottoritieyhteys, joka on elinkeinoille merkittävin yksittäinen kasvusysäys, nostetaan tehokkaasti esille. Vastuu: Kunnanhallitus, elinkeinotoimi

7 5 YLEISPERUSTELUT 2 Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen Tavoite 3 Tavoitetaso v Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden toteuttaminen Vuohimäen alueen esille tuominen potentiaalisena etabloitumisalueena suurille tilaa vaativille tuotannollisille ja logistisille toiminnoille pääkaupunkiseudulla. Kantvikin alueen vahvuuksia työpaikkaalueena selvitetään ottaen huomioon liiallisen kuormituksen välttäminen. Edistetään matkailutaloudellisesti merkittävien alueiden suunnitelmallista hyödyntämistä. Edistetään yksityisessä omistuksessa olevien yritysalueiden lisääntyvää käyttöä ja tunnettuutta. Laaditaan Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishankkeelle projektisuunnitelma yhteistyössä prosessikonsultin kanssa. Jorvaksen käyttömahdollisuuksia Otaniemen sivutoimintojen sijaintina selvitetään yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Selvitetään mahdollisuudet strategisesti merkittäviin maanhankintoihin Jorvaksen alueella. Varaudutaan moottoritien tuloon ja selvitetään sen hyödynnettävyys Jorvaksen aluetta suunniteltaessa. Matkailualan työpaikkoja luovia alueita ja kohteita kehitetään verkostojen avulla. Vastuu Kunnanhallitus, Elinkeinotoimi Päämäärä 3: Väestön hyvä elämä Kriittinen menestystekijä 1 Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Terveellisen elämän toimintamalli lapsille ja nuorille Tavoite 4 Tavoitetaso v Terveys-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteishankkeena luodaan lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveelliseen elämään. Hankkeen kulmakivet ovat liikuntaan ja ruokailutottumuksiin liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta, toimiva oppilashuolto ja kou- Toimintamallin tavoitteet ja niihin liittyvä toimenpidesuunnitelma arviointikriteereineen valmistuu projektikoordinaattorin johdolla keväällä Toimintamallissa huomioidaan liikunnan riittävyys, kouluaterian monipuolisuus, terveyskasvatuksen merkitys sekä tupakoinnin

8 YLEISPERUSTELUT 6 luterveydenhuolto. ja päihteiden käytön haitallisuus. Vastuu: Terveys-, liikunta-, nuoriso- ja opetustoimen yhteishanke, vetovastuu: sivistyslautakunta. Kriittinen menestystekijä 2 Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Tavoite 5 Tavoitetaso v Avoimen toiminnan (asukaspuistot) tavoitteena on tukea perheitä luomalla heidän kanssaan yhteistyössä sellaisia työmuotoja, joissa lapset ja vanhemmat ovat osallisia, jotka tukevat vanhemmuutta ja vahvistavat vanhempien ja lasten sosiaalisia verkostoja. Avoin toiminta perustuu laajaan, paikallisen yhteisön eri toimijoiden yhteistyöhön. Avoimessa toiminnassa edistetään alueen sosiaalipedagogista ja -kulttuurista kehittämistä sekä moniammatillisia ja varhaiseen tukeen ja puuttumiseen perustuvia toimintatapoja. Asukaspuistotoiminnan suunnittelu tehdään vuosina Toiminta käynnistyy Veikkolassa vuonna Masalan alueella toiminta käynnistetään vuoden 2011 aikana ja Keskustan alueella 2012 aikana. Tavoitteena on, että asukaspuisto rakennettaisiin jokaiselle asukkaan asuinalueelle. Asukaspuistotoiminta täydentäisi myös perus-opetuslainmukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Vastuu: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

9 7 YLEISPERUSTELUT UUDISTUVA PALVELUVERKKO (näkökulma) Päämäärä 7: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kriittinen menestystekijä 1 Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut 1 Lapsille yhtenäinen oppimispolku Osio A: Varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun Tavoite 6 Tavoitetaso v Luodaan lapsille yhtenäinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka. Esi- ja alkuopetuksen tiivistyvän yhteistyön lähtökohtana on lapsen oppimista ja kasvua tukevat ratkaisut. Pitkän tähtäimen tavoitteena on joustavat opetukselliset ratkaisut, joita voidaan toteuttaa vaihtoehtoisin, paikallisiin ja alueellisiin oloihin soveltuvin ratkaisuin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämisessä asetetaan tavoitteeksi, että kaikille 1-2. vuosiluokkien oppilaille pystytään tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvetta vastaavasti. Vastuu: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Yhteistyötä kehitetään yksityisten toimijoiden, järjestöjen ja nuorisotoimen sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Uudet päiväkoti- ja koulurakennukset toteutetaan kokonaisuuksina, jotka muodostavat toiminnallisia oppimiskeskuksia. Tavoitteena on, että myös fyysiset toimintaympäristöt, rakennukset, tukevat nykyistä paremmin em. toiminnallisia tavoitteita lapsen yhtenäisestä oppimispolusta 2 Vetovoimainen lukiokoulutus Tavoite 7 Tavoitetaso v Selvitetään sekä paikallisesta että seudullisesta näkökulmasta ja kunnan oman lukiorakenteen ja toiminnan kilpailukyvyn näkökulmasta opetuksen sisällön ja resurssien kehittämistarpeita. Paikallisen ja alueellisen verkostoitumisen avulla hyödynnetään käytettävissä olevia resursseja sekä vankan yleissivistävän lukiokoulutuksen turvaamiseen että kunnan lukioiden profiloitumiseen niiden vetovoimaisuutta lisäävinä tekijöinä.

10 YLEISPERUSTELUT 8 Kunnan lukioiden yhteistyötä kehitetään mahdollistamaan opetusresurssien tehokasta käyttöä sekä kurssitarjonnan monipuolisuutta. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään suunnitelmallisesti, kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia huomioiden ottamalla käyttöön verkko-opetuksen välineitä osaksi monipuolisia opetusmenetelmiä, toisen asteen kurssitarjonnan laajentamiseksi sekä etäopetuksen työvälineiksi. Osana panostusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja tukeen kartoitetaan lukioiden opintoohjauksen kehittämistarpeita ja kehitetään ohjausta havaittujen tarpeiden suuntaisesti. Vastuu: Molempien kieliryhmien varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntien yhteishanke, vetovastuu: suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 3 Tasavertainen lasten päivähoito/monipuolinen palvelutarjonta Tavoite 8 Tavoitetaso v Hankkeen tavoitteet: - Varmistaa päivähoitopalvelujen kehittäminen niin, että kuntalaisten tasavertaisuus toteutuu riippumatta palvelun tuotantotavasta. - Varmistaa riittävän laajat, vaikuttavat ja pedagogisesti korkeatasoiset, ruotsinkieliset, asiakkaiden tarpeista lähtevät päivähoitopalvelut. - Säilyttää mahdollisuuksien mukaan yksityisen päivähoidon osuus päivähoidon palvelutarjonnasta nykytasolla. 1. Nykyisen palvelutuotantomallin toimivuutta arvioidaan ja etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Nykyinen malli perustuu siihen, että päivähoidon peruspalvelut (päiväkotihoito, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito) järjestetään omana tuotantona ja yksityisinä palveluina. Lisäksi käytetään ruuhkahuippujen aikana tarvittaessa ostopalveluja. 2. Päivähoidon ostopalveluissa määritellään jokaisen paikan kustannustaso ja arvioidaan ostopalvelujen optimaalinen laajuus. 3. Avoimen toiminnan ohella kehitetään myös perheiden hoitoaikoihin soveltuvia ruotsinkielisiä palveluja (osapäivähoito sekä ilta- ja ympärivuorokautinen hoito).

11 9 YLEISPERUSTELUT Vastuu Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Kriittinen menestystekijä 2 Resurssien painotus vaikuttavampiin palveluihin Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisääminen Tavoite 9 Tavoitetaso v Tavoitteena on käydä vuosittain läpi sinä vuonna 40 vuotta (vaihtoehtoisesti 45 vuotta) täyttävät miehet kohderyhmälle kehitetyn seulonta-mallin avulla, arvioida mallin toimivuus ja arvioinnin perustella luoda pitkän aikavälin toimintamalli. Seulonnalla pyritään löytämään piilevät sairaudet varhaisessa vaiheessa sekä opastamaan kohderyhmää siten, että sairastumisriski pienenee. Toimintasuunnitelma on laadittu, seulontamalli ja työvaiheet on määritelty vuonna Seulontatoiminta käynnistyy vuoden aikana täysimittaisesti ja joitain tuloksia on saatavissa mallin toimivuudesta ja saavutettavissa olevista lyhyen tähtäimen terveyshyödyistä.. Kohderyhmän arvioitu suuruus vuosittain on noin 330 henkilöä. Vastuu: Perusturvalautakunta SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ (näkökulma) Päämäärä 9: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Työhyvinvointi Työterveydenhuollon vaikuttavuus Tavoite 10 Tavoitetaso v Sairaanhoidon tason riittävyys työterveyshuollossa taataan ja sen tarjonta turvataan. Luodaan työterveydenhuollon ohjaamiseen ja seurantaan mittaristo ja asetetaan vuodelle 2009 seuraavat tavoitetasot:

12 YLEISPERUSTELUT 10 Luodaan toiminnan vaikuttavuuden seurantamenettely. - sairauteen ja työtapaturmaan liittyvät poissaolot: tavoitetaso vuodelle 2009 > 13,0 pv/hlö - työhyvinvointiin liittyvä esimies- ja alaiskoulutus, päivää/hlö: tavoitetaso vuodelle 2009 (johto- ja esimiestehtävät 2 pv/hlö, työntekijät 1 pv/hlö) - tyytyväisyys työterveyshuollon palveluihin: (asiakas-/ käyttäjäpalautteen tulokset) - työterveyshuollon kustannus per työntekijä: tavoitetaso vuodelle 2009 (kustannukset/henkilöstön määrä) Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto Päämäärä 10: Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Kriittinen menestystekijä: Tuloksellinen rekrytointimenettely Osaava henkilökunta Käytössä tehokas rekrytointiprosessi ja osaava henkilökunta Tavoite 11 Tavoitetaso v Kunnan rekrytointiprosessi uudistetaan tavoitteena nykyistä tehokkaampi rekrytointi toimialoilla. Laaditaan prosessin strategisen tason mittarit tulosten arvioimiseksi. Uuden rekrytointimenettelyn määrittely laadittu Rekrytointimenettelyn käyttöönotto käynnistetty vuoden 2009 loppuun mennessä Rekrytointiprosessin tehokkuutta kuvaavat mittarit laadittu Henkilökunnan riittävyyttä ja osaamistasoa kuvaavat mittarit laadittu Vastuu: Kunnanhallitus, henkilöstöhallinto

13 11 YLEISPERUSTELUT Päämäärä 11: Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Kriittinen menestystekijä Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot, tehokas hallinto 1 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistava tiedottaminen Tavoite 12 Tavoitetaso v Osana kuntakuvan kehittämistä laaditaan kunnan viestintästrategia sekä siihen nojautuva vuosittainen viestintäsuunnitelma. Rakennetaan ja koulutetaan kunnan koko organisaation viestintätarpeet kattava viestintäorganisaatio, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien välisen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen parantaminen viestintästrategian linjausten mukaisesti. Viestintästrategia on valmis vuoden alkupuolella. Kunnan omaehtoista tiedottamista lisätään eri viestintäkanavien avulla. Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto 2 Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 13 Tavoitetaso v Laaditaan suunnitelma uuteen kunnantaloon sijoitettavien toimintakokonaisuuksien muodostamisesta ja sijoittamisesta sekä sisäisten tukipalvelujen järkiperäistämisestä tavoitteena hallinnon toimintojen tehostaminen asiakaslähtöisesti, kustannus-, ympäristö- ja energiatehokkaasti ja nykyaikaisia apuvälineitä käyttäen. Suunnitelma valmistuu syksyllä Suunnitelma lähtee uuden kunnantalon sisäisen toimintalogiikan hahmottamisesta ja keskittyy palvelu- ja valmisteluprosessien kannalta toimivien toimintakokonaisuuksien muodostamiseen sekä yhteisten tukipalvelujen tuotantotapojen järkiperäistämiseen. Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto

14 YLEISPERUSTELUT 12 KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Ne on tarkoitettu kiireellisimmässä asunnontarpeessa oleville asunnon hakijoille. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori As Oy Kirkkonummen Masalanhovi Tavoite Tavoitetaso v Toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti siten, että yhtiöiden perustehtävän hoidon edellytykset turvataan. Yhtiöiden rakennuskannan ylläpito on järjestetty niin, että sen arvo säilyy. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - asuntojen käyttöaste on vähintään 98 % - vuokrasaatavien määrä on enintään euroa - luottotappioiden määrä tulokertymästä on enintään 0,5 % - kiinteistön Finnsbackannotko / Eerikintörmä 2 peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistyy v aikana Vuokrasaatavia ja käyttöastetta seurataan kuukausittain, luottotappiot kirjataan kaksi kertaa vuodessa. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisemassa suhdannekatsauksessa todetaan, että Suomessa melko pitkään jatkunut korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomessa suhdanteet ovat nopeasti heikkenemässä ja koko vuoden 2008 BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,8 %. Vuoden toisella puoliskolla kasvu jää jo vähäisiksi, ja ensi vuodelle ennustetaan enää 1,8 prosentin kasvua. Riskit nopeammankin hidastumisen suuntaan ovat kuitenkin olemassa, etenkin vuoden 2009 lopulla. Työllisten määrä lisääntyy vuonna 2008 suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vielä noin henkeä. Työllisyysaste nousee 70,6 prosenttiin ja työttömyysaste alenee 6,2 prosenttiin. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvu pysähtyy, mutta työttömyysasteen lasku jatkuu, sillä tästä vuodesta poiketen työvoiman tarjonta ei enää lisäänny. Usean rauhallisen vuoden jälkeen inflaatio kiihtyi heti vuoden 2008 alussa tuntuvasti, ja koko vuonna hintataso ylittää 4 prosentilla viimevuotisen tason. Etenkin ruuan ja polttoaineiden hin-

15 13 YLEISPERUSTELUT nat ovat kohonneet tuntuvasti. Lisäksi palkkojen aiempia vuosia suuremmat korotukset ja eräät vero- ja maksuperustemuutokset ovat nostaneet hintoja. Palkansaajien ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2008 kohoavan keskimäärin 5,5 % edellisestä vuodesta ja ensi vuonnakin 5 %. Kotitalouksien kulutus on jatkanut vahvaa kasvuaan ja lisääntyy vuonna %. Uusien asuntojen hankinnat ovat kuitenkin jo vähenemässä ja kulutushalukkuus heikkenemässä. Käytettävissä olevien tuloja nostaa tänä vuonna työllisyyden paraneminen ja palkkojen nousu, mutta inflaatio syö ostovoiman lisäyksestä merkittävän osan. Ostovoiman kasvu jää tänä vuonna 2,5 prosenttiin. Kotitalouksien säästämisaste on viime vuosina alentunut ja pysyy yhä tuntuvasti negatiivisena. Kotitaloudet ovat myös velkaantuneet nopeasti ja niiden rahoituskestävyys on heikkenemässä samaan aikaan, kun kotitalouksien varallisuusarvot eivät enää nouse. Vuonna 2009 verotuksen keveneminen lisää kotitalouksien tuloja runsaan prosenttiyksikön verran. Kun myös inflaatio hidastuu, lisääntyvät kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot tätä vuotta enemmän, 3,5 %, huolimatta siitä, että työllisyys ei enää lisäänny. KUNTATALOUS (Kuntatalous 3/2008 Suomen Kuntaliitto) Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kunta-alalla viime vuoden loppupuolella saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työehtosopimuksista ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuonna 2007 kunta-alan palkkasumma kasvoi ennakkotietojen mukaan 4,2 %. Sopimuskorotusten tason ja ajoituksen ohella mm. liukumat ja työpanoksen muutokset vaikuttavat siihen, miten paljon kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vuonna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt alkuvuonna lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia. Koko vuonna palkkasumma kasvanee yli kuusi prosenttia. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa vuonna 2008 keskimäärin 5,3 %. Vuonna 2009 palkkasumman kasvuvauhti hidastuu sopimuskorotusten johdosta. Ansiotasoindeksi kohonnee kuitenkin 3,7 prosenttia ensi vuonna. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutosten johdosta. Käytettävissä olevien tietojen mukaan vuoden 2009 kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuissa ei tapahdu kovin merkittäviä muutoksia tämän vuoden perusteisiin verrattuna. Sairausvakuutusmaksu kohoaa hieman. Työttömyysturvamaksun palkkasummaraja säilynee nykyisessä lähes 1,7 miljoonassa eurossa, mutta ylimenevältä osalta maksuprosentti alenee 2,7 prosenttiin. Työnantajan keskimääräinen ennakollinen KuEL-maksu alenee 0,7 prosenttiyksikköä ja on 23,1 % vuonna Kunta-alan kustannustaso kohoaa tänä vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut vuosina noin kolmen prosentin luokkaa. Tänä vuonna kustannustason arvioidaan nousevan 4,7 %. Ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan kohoavan 3,2 %.

16 YLEISPERUSTELUT 14 Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa lähes seitsemän prosenttia. Nopeaa kasvua selittää muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on näkynyt sekä yritysten hyvänä tuloskehityksenä että työllisyyden paranemisena. Koko kansantalouden palkkasumma on kasvanut ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-heinäkuussa kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Kunnallisveron tilitykset ovat tänä vuonna lähes 15 miljardia euroa ja suhteellinen kasvu edellisestä vuodesta on 7 %. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät kolmisen prosenttia. Ansiotulojen nimellinen kasvu jatkuu kylläkin suhteellisen ripeänä eli 5½ %, mutta kunnallisverotuksessa toteuttavat verokevennykset vähentävät kunnallisveron tuottoa noin 374 miljoonaa euroa. Verokevennysten kunnallisveroa vähentävä vaikutus kompensoidaan kunnille täysimääräisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. KIRKKONUMMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TALOUSSUUNNITELMAN VÄESTÖSUUNNITE TA:n tark. suunnite muutos %-osuus 2008 muutos %-osuus 2009 muutos %-osuus 2010 muutos %-osuus 2011 muutos %-osuus 0-6 v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , ,0 85 v , , , , , , , , , ,0 muutos muutos, % 2,19 2,84 2,54 2,52 2,63 Ennakkotietojen mukaan kunnan väestömäärä oli henkeä. Kunnan väestömäärän arvioidaan kasvavan 2,8 % vuonna 2008 ja olevan vuoden lopussa henkeä. Suunnittelukaudella väestönkasvun arvioidaan olevan keskimäärin 2,5 % vuodessa. Heikkeneviin suhdanteisiin liittyvä asuntojen kysynnän hiipuminen ja asuntotuotannon supistuminen saattavat hidastaa suunnittelukauden väestökasvua edellä oletetusta. Syntyvyyden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla koko suunnittelukauden, keskimäärin n. 550 lasta/vuosi. Alle kouluikäisten määrä kasvaa vuosina n. 364 hengellä ja ikäluokan suhteellinen osuus kunnan koko väestöstä pysyy nykyisellä tasolla. Kouluiässä (7-15) olevien määrää kasvaa suunnittelukaudella n. 230 hengellä ja ikäluokan suhteellinen osuus alenee jonkin verran. Suurin absoluuttinen kasvu on ikäluokassa v. Ikäluokan määrä kasvaa 672 hengellä ja sen suhteellinen osuus koko väestöstä nousee 6 prosentista 7,2 prosenttiin.

17 15 YLEISPERUSTELUT Suurin suhteellinen kasvu tapahtuu ikäluokassa 85 v-, +40 %. Määrällinen kasvu on 100. Suunnittelukaudella väestönkasvun painopistealueita on edelleen itäinen ja keskeinen Kirkkonummi. TYÖLLISYYS Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisemassa suhdannekatsauksessa arvioidaan koko maan työttömyysasteen laskevan 6,2 prosenttiin vuonna 2008 ja 5,9 prosenttiin vuonna Työllisyystilanteen kohentuminen on hidastunut Kirkkonummella edelliseen vuoteen verrattuna. Syyskuun lopulla Kirkkonummella oli 850 työtöntä työntekijää ja 94 avointa työpaikkaa. Työttömyysaste oli 4,7 % eli sama kuin syyskuussa Syyskuussa työttömiä oli 17 enemmän kuin vuosi sitten. Kasvun hidastuessa työllisyyden koheneminen on pysähtymässä ja työttömyys joko jähmettyy nykytasolle tai kääntyy kasvuun. TALOUSARVIO 2009 JA SUUNNITELMA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarvion yleisperusteluissa otsikon Sitovat tavoitteet vuodelle 2009 sekä käyttötalousosan tehtävien perusteluissa otsikon Toiminnalliset tavoitteet alla. Lautakunnan/johtokunnan käyttösuunnitelmassa sitovat tavoitteet voidaan jakaa edelleen toimintaa ohjaaviksi osatavoitteiksi. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Syyskuussa laaditun tilinpäätösennusteen mukaan kunnan taloudellinen tulos vuonna 2008 on muodostumassa alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan tuloslaskelman vuosikate on jäämässä 8,1 milj. euroa alle muutetun vuosikatteen ja 13,5 milj. euroa alle vuoden 2007 tilinpäätöksen vuosikatteen. Vuosikatteen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet toimintamenojen nopea kasvu ja maanmyyntitulojen ja maankäyttösopimuskorvausten heikko toteutuminen. Budjetoituja maanmyyntituloja ja maankäyttösopimuskorvauksia jää kertymättä yhteensä 9,5 milj. euroa. Toimintamenojen kasvu on jatkunut erittäin voimakkaana ja ennusteen mukaan menojen vuosikasvuksi arvioidaan 11,1 %. Henkilöstömenojen kasvu noussee 11,7 prosenttiin. Ostopalvelujen kasvu jäänee alle 10 %. Toimintakatteen kasvu, 12,5 %, ylittää verorahoituksen kasvun, joka on jäämässä alle 4 %, ja vuosikate heikkenee jyrkästi. Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate kattaa poistoista enää vain 11 %.

18 YLEISPERUSTELUT 16 KÄYTTÖTALOUSOSA Vuoden 2008 toimintatulot ja -menot sisältävät valtuuston mennessä hyväksymät talousarvion muutokset. Vuoden 2009 toimintatulojen kasvu edellisestä vuodesta on 5,3 %. Kasvuprosenttiin vaikuttavat sosiaali- ja terveystoimen maksuperusteiden tarkistus, joka tehtiin syksyllä 2008, sekä palvelutuotannon laajentaminen, mm. hoivakodin käyttöönotto ja lasten päivähoidon kunnan palvelutarjonnan lisääminen. Vesihuoltolaitoksen veden käytöstä perimät perus- ja käyttömaksut korotetaan alkaen. Käyttömaksujen korotus on n. 5,3 %. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuun vaikuttavat vuoden 2008 loppupuolella valmistuva hoivakoti, Kartanonrannan päiväkoti ja Nissnikun päiväkodin laajennus. Vuoden 2009 loppupuolella valmistuvat Kolsarin päiväkoti, Kartanonrannan koulu ja uusi paloasema. Toimintamenojen kasvu on kuitenkin varsin maltillista, 4,8 %, kun vertailu tehdään kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon ja 4,9 %, kun vertailu tehdään kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen. Toimintamenoista henkilöstömenojen kasvu on suurin, 10,2 %. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttavat hoivakodin käyttöönotto (35 uuta vakanssia), palvelutalon asumispalvelujen tuotannon siirto kunnan tehtäväksi (23 uutta vakanssia) ja lasten päivähoidon palvelutarjonnan lisääminen (20 uutta vakanssia). Hoivakodin käyttöönottoa ja palvelutalon asumispalvelujen tuottamisen siirtyminen kunnalle vähentävät palvelujen ostotarvetta vuonna Palvelujen ostomääräraha kasvaakin vain 1,6 %. Tarvikemenojen kasvuprosenttiin 8,7 vaikuttavat energian ja elintarvikehintojen voimakas nousu. Elatustuen toimeenpano ja elatusavun perintätehtävät siirtyvät Kelan hoidettaviksi Sen seurauksena kunnan avustusmenojen kokonaismäärä vähenee vuonna Käyttötalous tileittäin (1 000 euroa) Muutos-% Muutos-% Muutos-% TP 2007 TA 2008 TA Myyntitulot ,0-7,4 8,7 Maksutulot ,1 13,9 8,5 Tuet ja avustukset ,2 15,4-6,0 Vuokrat ,7 13,9 4,0 Muut toimintatulot ,1-2,9-26,9 Toimintatulot yhteensä ,8 4,4 5,3 Henkilöstömenot ,0 12,3 10,2 Palvelujen ostot ,4 9,2 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 4,1 8,7 Avustukset ,9 12,9-9,8 Vuokrat ,4 20,6 4,5 Muut toimintamenot ,5 39,9 35,8 Toimintamenot yhteensä ,8 11,2 4,8 Toimintakate ,4 13,0 4,6

19 17 YLEISPERUSTELUT INVESTOINTIOSA Investointien kokonaisvolyymi pysyy koko suunnittelukauden ajan poikkeuksellisen suurena, keskimäärin 31 milj. euroa vuodessa. Talousarviovuonna talonrakentamisen osuus investoinneista on 39 % ja kunnallistekniikan osuus 53 %. Merkittävimmät kunnallistekniikan rakentamistyöt tehdään keskustan alueella sekä Veikkolan, Sepänkannaksen ja Strömsbyn asemakaava-alueilla. Talousarviovuonna valmistuvat seuraavat toimitilat: Kartanonrannan koulu Kolsarin päiväkoti Paloasema TOIMINNAN RAHOITUS Verotulot Vuoden 2008 tilinpäätösennusteessa arvioidaan verotulojen kokonaiskertymän kasvavan 6,7 % (kun vuoden 2008 vertailuluvusta vähennetään kertaluontoinen korjauserä 3 milj. euroa) ja ylittävän talousarvion tuloarvion n. 1 milj. euroa. Vuosien verotuloarviot on laskettu nykyisellä tuloveroprosentilla (18,25). Verotuloarviot perustuvat Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn verotulojen ennustekehikkoon, johon on tehty oletetun väestökasvun ja ansiotulojen kasvuennusteiden edellyttämät tarkistukset. Kunnan tuloveron tuoton arvioidaan kasvavan ensi vuonna 6 %. Kaikkien verojen tuoton kasvu on 5,2 %. Valtionosuudet Vuoden 2009 valtionosuuksien laskentaperusteisiin tehdään täysimääräinen 3,9 %:n suuruinen indeksitarkistus. Kunnallisverotuksen tulopohjaan tehtävien vähennysten kompensaatio, 374 milj. euroa, toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta korottamalla lukien toteutetun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksen. arvioidaan lisäävän kuntien maksutuloja vuonna milj. euroa ja vuositasolla 60 milj. euroa. Maksutulojen lisäys vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta. Eräiden kunnilta valtiolle vuonna 2009 siirtyvien tehtävien (kuluttajaneuvonta, holhoustoimen edunvalvonta ja elatustuki) aiheuttama menojen säästö vähennetään yleisen valtionosuuden ja sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden määrästä. Verotulotasauksen vähennyksen jälkeen vuoden 2009 valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan kuluvan vuoden valtionosuutta 0,9 milj. euroa eli 4,5 % suurempi.

20 YLEISPERUSTELUT 18 Vuosikate I ja vuosikate II Toimintakatteen kasvu alittaa vuonna 2009 vielä verotulojen ja valtionosuuksien kasvun. Talousarvion verorahoituksen (so. verotulojen ja valtionosuuksien) kasvu edellisen vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna on 7,6 %. Suunnittelukaudella toimintakatteen kasvu ylittää verorahoituksen kasvun ja vuosikate heikkenee nopeasti. Vuosikate I osoittaa miten paljon verorahoituksesta (verotuloista ja valtionosuuksista) jää investointien rahoittamiseen, kun toimintakate ja rahoituserät on ensin katettu. Vuosikate I on talousarviovuonna 1 milj. euroa, eli verorahoituksesta jää sen verran investointimenojen kattamiseksi. Suunnittelukaudella vuosikate I muuttuu negatiiviseksi toimintakatteen ja korkomenojen kasvun seurauksena. Rahoituslaskelmaan siirtyvä vuosikate II eli varsinainen omarahoituserä on vuosikate I lisättynä käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ja maankäyttösopimuskorvauksilla. Vuosikate II pysyy koko suunnittelukauden ajan positiivisena, mutta heikkenee merkittävästi vuosikatteen I ja maankäyttösopimuskorvausten supistuessa. Vuosikate II ei riitä suunnittelukauden alkupuolellakaan kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, vaan suunnittelukaudella tulos jää joka vuosi alijäämäiseksi. Suunnittelukauden yhteenlaskettu alijäämä ylittää vuoden 2008 tasearvion tuloksen. Kunnan tase muuttuu alijäämäiseksi vuonna 2011, ellei ennen sitä ryhdytä toimenpiteisiin vuosikatteen vahvistamiseksi ja investointivolyymin supistamiseksi. Suunnittelukaudella kunnan lainakanta kasvaa 76,9 milj. euroa eli 152 %. Vuonna 2011 lainakanta on 125,5 milj. euroa eli euroa/asukas (2008: euroa/asukas).

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanvaltuusto 9.11.2009 TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanhallitus 18.10.2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 21 Yleishallinto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kunnanhallitus 11.10.2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 19 Yleishallinto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 13.10.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanvaltuusto 14.11.2011 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot