IIN KUNTA. Khall Khall Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011"

Transkriptio

1 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA Khall Khall Kvalt

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan toimintaympäristön muutos 1.2 Väkiluvun kehitys 1.3 Työpaikat ja työllisyys 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 2.2 Kuntien menot vuosina Talouden tasapainottaminen 2.4. Talouden tasapainottaminen 2.5. Henkilöstö 2.6 Tilivelvolliset vuonna LOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUSSOT 4. LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 4.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 4.4. Tekniset palvelut 5. TULOSLASKELMAOSA 6. INVESTOINTIOSA 7. RAHOITUSOSA 7.1. Iin kunnan rahoituslaskelma 7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut 8. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS 8.1. Palvelusopimus 8.2. Tuloslaskelma 8.3. Rahoituslaskelma 9. II INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 9.1. Palvelusopimus 9.2. Tuloslaskelma 9.3. Rahoituslaskelma 10. IIN VESILIIKELAITOS Palvelusopimus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma 11. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN LOUTEEN 12. IIN KUNNAN KONSERNIN TOIMIN JA LOUS Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta Iin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt Omistajaohjaus

3 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT Iin kunnan toimintaympäristön muutos Suomen ja koko maailman talousnäkymät ovat huonontuneet kuluvan vuoden aikana ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeutunut. Maailmanlaajuinen talouskriisi pahenee ja vaikutukset tulevat ulottumaan myös Suomeen ja niitä on vaikea arvioida, mutta myös Iissä on syytä varautua työttömyyden lisääntymiseen ja entisestään tiukentuvaan talouteen. Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu kuntarakenneuudistus tulee tuomaan muutoksen kuntarakenteeseen, onko uuden kuntarakenteen pohja työssäkäyntialueisiin pohjautuva vai jokin muu peruste, se tulee selviämään. Uusi kuntarakenne on linjattu tuvaksi voimaan jo Kuntatalouden tila on edelleen vaikea, suurin ongelma on kuntien ja valtion nopea velkaantuminen sekä menojen liian nopea kasvu. Erityinen haaste kuntataloudelle on huoltosuhteen heikkeneminen, jolloin entistä pienempi osa väestöstä kantaa vastuun hyvinvointipalvelujen rahoittamisesta. Uudet, lainsäädännön perusteella kunnille sälytettävät tehtävät ja valtionosuusleikkaukset tekevät kuntien rahoitusaseman kestämättömäksi, koska valtionosuuksien kasvu kattaa vain pienen osan todellisista lisätehtävien kustannuksista. Vuoden 2012 talousarvio perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään palvelurakenneuudistukseen, jossa linjattiin Iin kunnan palvelujen järjestämisen periaatteet ja omistajapoliittiset linjaukset. Uudesta toimintamallista saadun vuoden kokemuksen perusteella vuoden 2012 talousarvio voidaan laatia paremmalla tarkkuudella. Uudella toimintamallilla toteutetaan rakenteelliset muutokset ja toiminnan kehittäminen siten, että kunnan palvelutuotanto ja talous ovat tasapainossa suunnitelmakauden aikana. Omistajaohjauksesta vastaavan konsernijohtoryhmän työ käynnistetään. Iin kunnan investointitarve on kohtuuttoman suuri nimenomaan kasvukunnan vaatimien lisäinvestointien toteuttamiseen. Iin kunnan väkiluku kasvaa noin 1 % vuodessa ja se vaatii koko ajan niin korjaus- kuin lisärakentamista. Tulevien investointien toteuttamiseen etsitään uusia toteuttamis- ja rahoitusmalleja. Lisääntyvien käyttökustannusten ja investointien kattaminen on kova haaste Iin tyyppiselle kasvukunnalle ja nimenomaan valtionosuuksien oikea kohdistaminen olisi tärkeä. Valtionosuuksia tulisi kohdistaa nimenomaan kasvukuntien tarpeisiin, jotka tuottavat yhteiskunnallista lisäarvoa vastatessaan mm lisääntyvän päivähoidon ja koulutuksen haasteisiin. Iin kunnan kohdalla valtionosuuksien vastaavuus kasvukunnan todelliseen tarpeeseen ei toteudu, vaan kunnan rahoitusasema on erittäin tukala, kun kunta joutuu vastaamaan suhteellisesti pienellä asukaskohtaisella valtionosuudella kasvuhaasteeseen. Iin asema kuntakentällä muuttuu, kun kuntaliitosten myötä 2013 muodostuu Uusi Oulu Iin kunnan naapurikunnaksi. Tämä aiheuttaa meille uusia pohdintoja elinkeinojen kehittämisen, maankäytön, liikenteen ja asumisen suhteen. Markku Kehus, kunnanjohtaja

4 1.2. Väkiluvun kehitys 4 Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelmakaudella. Iin kunnan väestökehitys vuodesta ja arvio Väestö Arv Arv Arv Arv Uusi Iin kunta Muutos, hlö Muutos, % 1,1 1,1 1,27 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 vuosi/ikäkertymä yhteensä 0-4 v 5-14 v v v v v Työpaikat ja työllisyys työvoimaa yht. työttömänä työvoimasta työttömiä % työvoimasta 9/2011 tilasto ,4 9/2010 tilasto ,0 10/2009 tilasto /2008 tilasto Työttömyysaste, % / /2009 9/2010 9/2011 Pohjois-Pohjanmaa 11,0 9,7 9,2 11,8 10,1 9,5 Oulunkaaren sk 15,4 13,1 13,5 14,3 11,9 12,5 Ii 15,0 12,7 11,9 14,4 12,0 12,4 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät Suomessa kansantalous kasvoi alkuvuodesta Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisella neljänneksellä noin kolme prosenttia. Kevään optimistiset näkymät laskivat kesän jälkeen maailmantalouden heikennyttyä. Vientinäkymät vaihtelevat toimialoittain, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle. Epävarmuus on vallinnut maailmantaloutta, mitä on lisännyt eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen ja velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi ovat rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita. Investointitoiminnan vilkastuminen on lisännyt kotimaista kysyntää. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan ja investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kasvuodotukset olivat keväällä 3-4 prosentin välillä, mutta kesän aikana ennusteet ovat laskeneet. Elo-syyskuussa tehdyissä ennusteissa arvioidaan kokonaistuotannon kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2012 tämänvuotisesta. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

5 Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Kotitalouksien ostovoimaan on vaikuttanut kotimaan kiihtyvä inflaatio siinä määrin, että paineet ensi vuoden palkankorotuksiin ovat kasvaneet. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna Valtionvarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtionvarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arvioita on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2010 edellisiin vuosiin verrattuna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömien määrä tänä vuonna on vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy kuitenkin suurena. Ennusteiden mukaan työllisyysaste alkaa nousta nopeasti väestörakenteen muutoksen seurauksena. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtionvarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Valtionvarainministeriön arvio vuoden 2012 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi noin 7,5 % Kuntien menot vuosina Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenot kasvoivat kaikkiaan neljä prosenttia. Palkkausmenot lisääntyivät 2,8 % ja tavaroiden ja palvelujen ostot nousivat noin seitsemään prosenttiin. Tänä vuonna toimintamenot kasvavat edelleen yli neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu arvioidaan olevan saamaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi nouseminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Tärkeää olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä on henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kuntien ja kuntayhtymien niin sanottu KuEl-palkkasumma on kasvanut tämän vuoden tammi-elokuusta 4,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä vuonna Tämän hetkisenä arviona voidaan olettaa, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö arvio kohoavan 3,2 %:tiin. Koska kunta-alan henkilöstömäärä arvioidaan pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla, niin palkkasumman arvioidaan kasvavan saman verran kuin kunta-alan ansiotaso. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyvät vuonna 2012 lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna. Sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna ollut 2,12 % ja vuodelle 2012 on esitetty sama prosenttiluku kuin tälle vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 2012 työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu tänä vuonna on 3,05 % ja ensi vuonna sen arvioidaan olevan noin 3,25 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina samansuuruinen eli noin 23,6 % palkkasummasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 prosenttiyksikköä ja on siten vuonna ,86 %. 5

6 2.3. Kuntien verotulot Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistöverotuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan neljä prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jakoosuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa. Yhteisöveroa arvioidaan tilitettävän vuonna 2011 kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien viidellä prosenttiyksiköllä korotettua jakoosuutta jatketaan vuosina Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jakoosuutta korottamalla. Kiinteistöverojen odotetaan kasvavan maltillisesti vuosina 2011 ja Talouden tasapainottaminen Kertynyt alijäämä on ,86 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösarvion mukaan alijäämää pystytään kattamaan noin euroa. Suunnitelmakaudelle jäävä tasapainottamistarve oletetaan olevan noin euroa. Alijäämän kattamiseksi suunnitelmakaudella jatketaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehdyn talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti Henkilöstö Henkilöstö kunta ja liikel /2010 ta 2011 tot. 10/2011 ta 2012 tav tav vakinaiset määräaikaiset oppisop työllistetyt yhteensä Erittely/henkilöstö kunta - liikelaitokset 10/2011 tilanne kunta vakinaiset 244 sis. 2 sivutoimista määräaikaiset 84 sis. 13 sivutoimista työllistetyt 15 oppisopimuksella 3 yhteensä 344 Ii-Instituutti vakinaiset 17 määräaikaiset 64 sis. 52 sivutoimista

7 yhteensä 81 7 Iin Ateria- ja tilapalvelu vakinaiset 56 määräaikaiset 12 yhteensä 68 Iin Vesiliikelaitos vakinaiset Tilivelvolliset toimielimet, tilivelvolliset jäsenet ja tilivelvolliset viranhaltijat Kunnanhallitus: Ilkka Pakonen, puheenjohtaja Teijo Liedes, 1. vpj. Matti Kumpulainen 2. vpj. Timo Hand Oili Kaleva Riikka Ruonala Risto Säkkinen Leena Tiiro Johannes Tuomela Maila Maalismaa Marjo Veijola Keskusvaalilautakunta: Markku Koskela, puheenjohtaja Seppo A. Veijola, varapuheenjohtaja Kalevi Stenberg Salme Tanninen Pentti Matila Tarkastuslautakunta: Jouni Mähonen, puheenjohtaja Mika Koistinen, varapuheenjohtaja Matti Haatainen Ritva Liedes Anna Turtinen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Erkki Kalliorinne, puheenjohtaja Jaakko Höyhtyä, 1. vpj. Petteri Mäenpää, 2. vpj. Johanna Vakkuri Leena Tiiro Susanna Illikainen Mervi Jyrkäs Sauli Keltamäki Pentti Puolakka Tekninen lautakunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Mika Hast, 1. vpj. Seija Kaisto Riitta Räinä Ritva Jokela-Lantiainen, 2 vpj. Tauno Kivelä Seppo Kiviniemi Ritva Paaso-Rantala Petri Tervonen Valvontalautakunta: Tapani Teppo, puheenjohtaja Alpo Kaisto, I varapuheenjohtaja Väinö Klasila, II varapuheenjohtaja Mira Goman Pentti Kurttila Marja-Leena Liimatta Anna-Maija Pakonen Eero Pentti Saara Veijola Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta: Jouni Mähönen, puheenjohtaja Mika Hast, varapuheenjohtaja Paula Hyry Ritva Jokela-Lantiainen Petri Tervonen Eero Pentti Mira Goman Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta: Timo Hand, puheenjohtaja Sirpa Näätänen, varapuheenjohtaja Salme Tanninen Reijo Kehus Pekka Koskela Sauli Keltamäki Marjo Veijola Petteri Mäenpää Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Hannu Hietala, varapuheenjohtaja Martti Ylitalo Riikka Ruonala Anneli Klasila Hilkka Kalliorinne Vesa Kangasniemi

8 Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja Markku Kehus resurssijohtaja Erkki Taskila saakka hallintojohtaja Liisa Virkkunen saakka hallintojohtaja Erkki Taskila alkaen vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Jari-Jukka Jokela saakka tekninen johtaja Markku Vitikka Tilivelvolliset liikelaitoksissa: Ii-Instituutti liikelaitoksen johtaja Tarja Vitikka Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Jaana Honkanen Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 8 3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustasot Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Iin kunnan määrärahat ovat bruttomääräisiä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 3.1 Talousarvion osat Käyttötalousosa Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan omien tai ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Palvelusopimukset asetettuja sitovia tavoitteita korostavina sopimusasiakirjoina ovat oleellinen osa kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa. Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. Sisäisistä käyttötalousmenoista on palvelusopimuksiin merkitty toimisto-, ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut sekä kunnan ja liikelaitoksien väliset sisäiset maksut ja korvaukset. Talousarvioon on otettava mukaan kaikki arvioitavissa olevat kalenterivuoden tulot ja menot bruttomääräisinä. Suunnitelmakaudella on tuloja ja menoja korotettu 2 prosentilla vuosittain.

9 Investointiosa 9 Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Investointiraja on euroa. Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa toimielimelle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Investointiosaan budjetoidaan investointiin saatu rahoitusosuus, joka voi olla valtionosuutta tai muuta rahoitusosuutta. Rahoitusosuus budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana oikeus tuloon arvioidaan syntyvän. Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot Tuloslaskelmaosa Iin kunnan tuloslaskelmassa (ns. virallinen tuloslaskelma) esitetään ulkoiset erät eli tuotot jotka on saatu kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat mm. henkilöstömenot ja hankinnat kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta. Virallisessa tuloslaskelmassa on peruskunnan lisäksi liikelaitokset, tuloksesta on eliminoitu pois kaikki kunnan ja liikelaitosten keskinäiset tulot ja menot Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin. Tuloslaskelman välituloksena saatava toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tasapainoinen talous on edellytys kunnan kehitykselle. Verotulopohjan ennuste tulo-, kiinteistö- ja yhteisöveroista perustuu valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Verotulojen ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna Suunnitelmakaudelle ennustaan samaa verotulojen kasvua. Verotulot vaihtelevat vuosittain yhteisöveron jako-osuuden tilitysvaikutuksista. Veroprosentit: Tuloveroprosentti 20,5 % Kiinteistöveroprosentit - yleinen veroprosentti 1,00 - vakituinen asuinrakennus 0,55 - muu asuinrakennus 1,00 - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - voimalaitokset 2,85 Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta voidaan arvioida tuloksen muodostuminen ja rahoituksen riittävyys. Tuloslaskelman vuosikatteen on vähintään katettava poistot Rahoitusosa Rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan suhteessa investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Iin kunnan rahoituserät sisältävät ulkoiset tulot ja menot. Korkomenot ovat otettujen lainojen korkomenoja.

10 10 Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua, joka näkyy tuloslaskelmassa. 3.2 Sitovuus valtuuston nähden Käyttötalousosa Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Palvelualueita sitovat erilliset toiminnalliset ja/tai taloudelliset tavoitteet on esitetty palvelusopimuksissa. Lautakunnat ja johtokunnat ohjaavat palvelualueensa omista käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille palvelualueidensa syventäviä tavoitteita ja resurssointia. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Lautakunnissa ja liikelaitosten johtokunnissa voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat ja johtokunnat voivat seurata. Investointiosa Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vuonna 2012 yhdellä väliraportoinnilla ( tilanne). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutosesitykset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on ennakoitavissa. 4 LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 1. Palvelusuunnitelma: Kansalaiskunnan hallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus Elinvoimapalvelut: Iilaakson sopimus, Jomman ja Micropolis; hankerahoitus sekä Havas Asia- tieto- ja talouspalvelut: arkistopalvelut, neuvonta- ja monistus- sekä yhteispalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työharjoittelu, työelämävalmennus ja kuntouttava työtoiminta, starttipaja, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä, Iipaja ja matkahuollon Ideavakka-myymälä

11 2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 11 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Kansalaiskunnan hallinto: Talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteutetaan ja kuntakonsernin omistajanohjausta tehostetaan kytkemällä kuntakonserni tiukemmin kunnan toimintaan välittämällä omistajan tahto omistajasopimuksella palvelun tuottajalle. Konsernijohtoryhmän toiminta käynnistetään. Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelua kehitetään Eppi-hankkeella ja selvitetään muiden mm. vesi- ja vuokra-asioiden asiakaspalvelun tuottamista yhteispalvelupisteessä. Talouden ja toiminnan seurantaa ja kehitetään ja riskienhallintaa jalkautetaan. Maankäytön suunnittelu: Jatketaan maanhankintatoimenpiteitä sekä maankäyttösopimusten valmistelua tuleville asemakaavoitettaville alueille, käynnistetään osayleiskaavan tarkistaminen keskustaajaman alueella, jossa käsitellään palvelukeskustan tuleva rakenne sekä määritettään kasvusuunnat ja käsitellään kyläalueiden rakentamisen periaatteet, yleiskaavatarkastelun perusteella käynnistetään asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Hammashoitolan ja neuvolan tilojen sijoittuminen uusiin tiloihin. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian tuotannon valmiuksien lisääminen erityisesti tuulivoima ja biomassa sekä energiatehokkuus: energia-asiantuntija: kuntakiinteistöt, yritykset ja kuntalaiset Matkailuohjelman päivittäminen: matkailumarkkinointi: Oulun Matkailu Oy, vesistön hyödyntäminen: Metsähallitus: Rajaton Perämeri hanke, matkailukohteiden käyttösuunnitelma Kunnan kehittäminen: kuntakeskus, energiahankkeet Asia- tieto- ja talouspalvelut: Hallintopalvelujen organisaatio: /toimistotiimi ja /yhteispalvelupiste; > toimistotiimin ja ypp:n toimintamallien kehittämistyön jatkaminen: >> tasapainoisen työnjaon vakiinnuttaminen toimistotiimissä >> yhteispalvelupisteen kuntapalvelujen/tekniset ja valvontapalvelut uuden toimintamallin käyttöön otto ja kehittäminen >> yhteispalvelun sähköisen asioin kehittäminen (osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin ) Henkilöstöpalvelut: Henkilöstön hyvinvointi: varhaisen tuen toimintamallin käyttöön otto: työnantajan ja työntekijän varhaisen vaiheen huomio työhyvinvoinnin riskitekijöihin; > aktivointi huolehtimaan itsestään, työtovereistaan ja työyhteisöstään Työllistäminen: pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistäminen sekä paikallisten yhdistysten tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä työpajatoiminnan työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja starttivalmennuksen sisällöllinen kehittäminen palvelukeskuksen toiminnan sisällöllistä kehittämistä jatketaan omana toimintana ja mm. osallistumalla Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksen ELPA-hankkeeseen (= työpajapalvelun laadunhallintasuositusten ja toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan mallin kehittäminen) ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen ALU-verkostotoimintaan monialaista yhteistyötä kehitetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRhankkeen (Koski osahanke) kanssa tavoitteena Pohjois-Suomen alueella työttöminä tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat vuotiaat nuoret.

12 3. Hallintopalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 12 SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP KANSALAISKUNNAN HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ELINVOIMAPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ASIA- TIETO- JA LOUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on kirjattu eläkemenoperusteiset KuEL-maksut. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

13 13 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Opetuspalveluihin kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Palveluihin kuuluvat ovat varhaiskasvatus, kodinhoidontuki, yksityisen hoidon kuntalisä ja esiopetus. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset A) Perusopetus 1) uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen alkaen 2) erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO - hankkeen avulla 3) jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet. 5) aluerehtoreiden virkanimikkeiden muuttaminen rehtoreiden viroiksi. B) Iin lukio 1) lukion oppilashuollon kehittäminen 2) lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) lukion rehtorin viran perustaminen. C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen

14 14 3) avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen. 3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE OPETUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VARHAISKASVATUS- JA PÄIVÄHOITOPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Tekniset palvelut 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: - Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. - Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan - Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. edelleen kunnallistekniikkaan kuuluu Kuivaniemen kaukolämpölaitos. - Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinto ja rakennuttaminen: Tekninen toimi tuottaa laadukasta, terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä taloudellisesti. Uudet rakennukset sekä rakennusten peruskorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa toimiviksi tiloiksi. Uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on asetetuissa aikatauluissa ja kustannuskehyksissä pysyminen. Käynnissä olevia tai käynnistyviä rakennus- ja peruskorjauskohteita on neljä. Kunnallistekniikassa suurin kohde on Liesharjun asemakaava-alueen kaavateiden rakentaminen. Mittari: Rakennus- ja peruskorjaushankkeita 4 kpl, uutta kaavatiestöä 3 kilometriä

15 Maankäytön suunnittelu: 15 Tekninen toimi huolehtii yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa tonttimarkkinoinnista ja tarjonnasta. Metsänhoitotöitä jatketaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti ja suunnataan lisäksi taajaman ympäristön puistometsiin. Digitaalista karttaa laajennetaan taajamaympäristössä. Mittari: Uusia rakentamisvalmiita kaavatontteja 80 kpl Kunnallistekniikka: Taajamaympäristön viihtyisyyttä parannetaan uusimalla ydinkeskustan tievalaistusta ja jatkamalla puistometsien kunnostamista. Kuntalaisten liikuntaharrastusta edistetään pitämällä liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Kaukolämpölaitoksella tuotetaan lämpöenergiaa keskeytyksettä Kuivaniemen taajaman suurimpiin kiinteistöihin kustannusneutraalisti. Varataan kelkkareittien kunnossapitoon Mittari: Uutta tai uusittavaa tievalaistusta noin 2,5 km Valvonta: Rakennusvalvonnan toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennuskannan turvallisuus, terveellisyys sekä viihtyisä ympäristö. Rakennusvalvonnan toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön lautakunnan hyväksymä laatu- ja toimintasuunnitelma sekä lupavalmisteluun ja - käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet. Henkilöresursseja lisätään määräaikaisella (1 v.) rakennustarkastajan viralla. Mittari: Myönnettyjen rakennuslupien määrä 200, joista uusia omakotitalolupia 65 kpl 3. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO JA RAKENNUTMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE MAAN KÄYTÖN SUUNNITTELU TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE KUNNALLISTEKNIIKKA TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VALVON TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

16 16 5. TULOSLASKELMAOSA Kunnan tuloslaskelma, tunnusluvut ja suunnitelmakausi TP Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulo ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoiset varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut TP Toimintatuotot/Toimintakulut% 14,08 11,77 10,40 10,40 10,40 Vuosikate/Poistot, % 179,08 36,92 84,23 81,23 87,16 Vuosikate, /asukas 334,28 67,46 152,26 146,70 156,01 Kertynyt yli-/alijäämä, Asukasmäärä vuoden lopussa

17 17 6. INVESTOINTIOSA IIN KUNNAN INVESTOINNIT KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus ja investoinnit -80 Iijoen voimaloiden investointien kuntaosuus Kulttuurimaisemareitti menot tulot Maan hankinta Micropolis Hammashuoltokone -30 Eläinröntgen -56 KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveyskeskus (Suvantolan alue), suunn./toteutus Hoivaosaston perusparannus Ii / Kuivaniemi -300 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Haminan koulun suunn/ toteutus Ojakylän koulun suunn/ toteutus Pohjois-Iin koulu Pohjois-Iin koulu 2-12 Ylirannan koulu -25 Jokikylän koulu -20 Nättepori / kirjasto -25 Auditorio -127 Alarannan koulun peruskorjaus -450 Olhavan päiväkodin korjaus menot tulot Nikkarin päiväkoti kalusto -80 Aseman koulun lähiliikuntapaikka -11 Valtarin koulun mattokorjaus -50 Haminan päiväkodin kalusto -18 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO

18 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus Kaavateiden rakentaminen Liesharju 510 Illinsaari 30 muut 30 Kaavateiden peruskorjaus 150 Ratatie 50 Varsitie 50 Timpurintien/Kauppatien kevyen liikenteen väylä Maalismaantien kevyen liikenteen väylä 50% menot -200 tulot 100 Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen -800 Kunnallistekniikka Illinsaaren kevyen liikenteen väylä -60 Hamina / EU-hanke - menot tulot Huilingin katsomon kattaminen -menot -60 -tulot 56 Katujen päällystäminen Mökkiperä 30 Kesätie 50 Kekokuja 10 Patosaarentie 10 Kaavateiden valaistus Tikkasenharju Peltokuja Puistotie Kisatie Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt -50 Virkkulantien kevyen liikenteenv. suun. - menot -85 Keskusleikkipuisto Jokikylän valaistu kuntorata -10

19 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Venesatamien kunnostus -10 Kalan vastaanottotilat menot tulot Avopalvelukeskuksen keittiö -25 Huoltoauto Huoltotraktori -40 Keskuskeittiö Kuivaniemitalo -35 Iin Paloasema -50 Hyljetien rivitalot -40 Museoalue -30 tulot 5 Kuivaniemen paloasema -70 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot rahoitusosuudet Netto

20 20 7. RAHOITUSOSA Rahoitusbudjetti LOUSARVION RAHOITUSOSA TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,00 0,20 0,62 0,61 0,65 Kassan riittävyys, pv 21

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot