IIN KUNTA. Khall Khall Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011"

Transkriptio

1 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA Khall Khall Kvalt

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan toimintaympäristön muutos 1.2 Väkiluvun kehitys 1.3 Työpaikat ja työllisyys 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 2.2 Kuntien menot vuosina Talouden tasapainottaminen 2.4. Talouden tasapainottaminen 2.5. Henkilöstö 2.6 Tilivelvolliset vuonna LOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUSSOT 4. LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 4.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 4.4. Tekniset palvelut 5. TULOSLASKELMAOSA 6. INVESTOINTIOSA 7. RAHOITUSOSA 7.1. Iin kunnan rahoituslaskelma 7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut 8. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS 8.1. Palvelusopimus 8.2. Tuloslaskelma 8.3. Rahoituslaskelma 9. II INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 9.1. Palvelusopimus 9.2. Tuloslaskelma 9.3. Rahoituslaskelma 10. IIN VESILIIKELAITOS Palvelusopimus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma 11. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN LOUTEEN 12. IIN KUNNAN KONSERNIN TOIMIN JA LOUS Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta Iin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt Omistajaohjaus

3 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT Iin kunnan toimintaympäristön muutos Suomen ja koko maailman talousnäkymät ovat huonontuneet kuluvan vuoden aikana ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeutunut. Maailmanlaajuinen talouskriisi pahenee ja vaikutukset tulevat ulottumaan myös Suomeen ja niitä on vaikea arvioida, mutta myös Iissä on syytä varautua työttömyyden lisääntymiseen ja entisestään tiukentuvaan talouteen. Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu kuntarakenneuudistus tulee tuomaan muutoksen kuntarakenteeseen, onko uuden kuntarakenteen pohja työssäkäyntialueisiin pohjautuva vai jokin muu peruste, se tulee selviämään. Uusi kuntarakenne on linjattu tuvaksi voimaan jo Kuntatalouden tila on edelleen vaikea, suurin ongelma on kuntien ja valtion nopea velkaantuminen sekä menojen liian nopea kasvu. Erityinen haaste kuntataloudelle on huoltosuhteen heikkeneminen, jolloin entistä pienempi osa väestöstä kantaa vastuun hyvinvointipalvelujen rahoittamisesta. Uudet, lainsäädännön perusteella kunnille sälytettävät tehtävät ja valtionosuusleikkaukset tekevät kuntien rahoitusaseman kestämättömäksi, koska valtionosuuksien kasvu kattaa vain pienen osan todellisista lisätehtävien kustannuksista. Vuoden 2012 talousarvio perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään palvelurakenneuudistukseen, jossa linjattiin Iin kunnan palvelujen järjestämisen periaatteet ja omistajapoliittiset linjaukset. Uudesta toimintamallista saadun vuoden kokemuksen perusteella vuoden 2012 talousarvio voidaan laatia paremmalla tarkkuudella. Uudella toimintamallilla toteutetaan rakenteelliset muutokset ja toiminnan kehittäminen siten, että kunnan palvelutuotanto ja talous ovat tasapainossa suunnitelmakauden aikana. Omistajaohjauksesta vastaavan konsernijohtoryhmän työ käynnistetään. Iin kunnan investointitarve on kohtuuttoman suuri nimenomaan kasvukunnan vaatimien lisäinvestointien toteuttamiseen. Iin kunnan väkiluku kasvaa noin 1 % vuodessa ja se vaatii koko ajan niin korjaus- kuin lisärakentamista. Tulevien investointien toteuttamiseen etsitään uusia toteuttamis- ja rahoitusmalleja. Lisääntyvien käyttökustannusten ja investointien kattaminen on kova haaste Iin tyyppiselle kasvukunnalle ja nimenomaan valtionosuuksien oikea kohdistaminen olisi tärkeä. Valtionosuuksia tulisi kohdistaa nimenomaan kasvukuntien tarpeisiin, jotka tuottavat yhteiskunnallista lisäarvoa vastatessaan mm lisääntyvän päivähoidon ja koulutuksen haasteisiin. Iin kunnan kohdalla valtionosuuksien vastaavuus kasvukunnan todelliseen tarpeeseen ei toteudu, vaan kunnan rahoitusasema on erittäin tukala, kun kunta joutuu vastaamaan suhteellisesti pienellä asukaskohtaisella valtionosuudella kasvuhaasteeseen. Iin asema kuntakentällä muuttuu, kun kuntaliitosten myötä 2013 muodostuu Uusi Oulu Iin kunnan naapurikunnaksi. Tämä aiheuttaa meille uusia pohdintoja elinkeinojen kehittämisen, maankäytön, liikenteen ja asumisen suhteen. Markku Kehus, kunnanjohtaja

4 1.2. Väkiluvun kehitys 4 Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelmakaudella. Iin kunnan väestökehitys vuodesta ja arvio Väestö Arv Arv Arv Arv Uusi Iin kunta Muutos, hlö Muutos, % 1,1 1,1 1,27 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 vuosi/ikäkertymä yhteensä 0-4 v 5-14 v v v v v Työpaikat ja työllisyys työvoimaa yht. työttömänä työvoimasta työttömiä % työvoimasta 9/2011 tilasto ,4 9/2010 tilasto ,0 10/2009 tilasto /2008 tilasto Työttömyysaste, % / /2009 9/2010 9/2011 Pohjois-Pohjanmaa 11,0 9,7 9,2 11,8 10,1 9,5 Oulunkaaren sk 15,4 13,1 13,5 14,3 11,9 12,5 Ii 15,0 12,7 11,9 14,4 12,0 12,4 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät Suomessa kansantalous kasvoi alkuvuodesta Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisella neljänneksellä noin kolme prosenttia. Kevään optimistiset näkymät laskivat kesän jälkeen maailmantalouden heikennyttyä. Vientinäkymät vaihtelevat toimialoittain, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle. Epävarmuus on vallinnut maailmantaloutta, mitä on lisännyt eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen ja velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi ovat rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita. Investointitoiminnan vilkastuminen on lisännyt kotimaista kysyntää. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan ja investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kasvuodotukset olivat keväällä 3-4 prosentin välillä, mutta kesän aikana ennusteet ovat laskeneet. Elo-syyskuussa tehdyissä ennusteissa arvioidaan kokonaistuotannon kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2012 tämänvuotisesta. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

5 Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Kotitalouksien ostovoimaan on vaikuttanut kotimaan kiihtyvä inflaatio siinä määrin, että paineet ensi vuoden palkankorotuksiin ovat kasvaneet. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna Valtionvarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtionvarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arvioita on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2010 edellisiin vuosiin verrattuna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömien määrä tänä vuonna on vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy kuitenkin suurena. Ennusteiden mukaan työllisyysaste alkaa nousta nopeasti väestörakenteen muutoksen seurauksena. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtionvarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Valtionvarainministeriön arvio vuoden 2012 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi noin 7,5 % Kuntien menot vuosina Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenot kasvoivat kaikkiaan neljä prosenttia. Palkkausmenot lisääntyivät 2,8 % ja tavaroiden ja palvelujen ostot nousivat noin seitsemään prosenttiin. Tänä vuonna toimintamenot kasvavat edelleen yli neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu arvioidaan olevan saamaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi nouseminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Tärkeää olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä on henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kuntien ja kuntayhtymien niin sanottu KuEl-palkkasumma on kasvanut tämän vuoden tammi-elokuusta 4,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä vuonna Tämän hetkisenä arviona voidaan olettaa, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö arvio kohoavan 3,2 %:tiin. Koska kunta-alan henkilöstömäärä arvioidaan pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla, niin palkkasumman arvioidaan kasvavan saman verran kuin kunta-alan ansiotaso. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyvät vuonna 2012 lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna. Sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna ollut 2,12 % ja vuodelle 2012 on esitetty sama prosenttiluku kuin tälle vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 2012 työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu tänä vuonna on 3,05 % ja ensi vuonna sen arvioidaan olevan noin 3,25 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina samansuuruinen eli noin 23,6 % palkkasummasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 prosenttiyksikköä ja on siten vuonna ,86 %. 5

6 2.3. Kuntien verotulot Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistöverotuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan neljä prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jakoosuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa. Yhteisöveroa arvioidaan tilitettävän vuonna 2011 kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien viidellä prosenttiyksiköllä korotettua jakoosuutta jatketaan vuosina Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jakoosuutta korottamalla. Kiinteistöverojen odotetaan kasvavan maltillisesti vuosina 2011 ja Talouden tasapainottaminen Kertynyt alijäämä on ,86 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösarvion mukaan alijäämää pystytään kattamaan noin euroa. Suunnitelmakaudelle jäävä tasapainottamistarve oletetaan olevan noin euroa. Alijäämän kattamiseksi suunnitelmakaudella jatketaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehdyn talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti Henkilöstö Henkilöstö kunta ja liikel /2010 ta 2011 tot. 10/2011 ta 2012 tav tav vakinaiset määräaikaiset oppisop työllistetyt yhteensä Erittely/henkilöstö kunta - liikelaitokset 10/2011 tilanne kunta vakinaiset 244 sis. 2 sivutoimista määräaikaiset 84 sis. 13 sivutoimista työllistetyt 15 oppisopimuksella 3 yhteensä 344 Ii-Instituutti vakinaiset 17 määräaikaiset 64 sis. 52 sivutoimista

7 yhteensä 81 7 Iin Ateria- ja tilapalvelu vakinaiset 56 määräaikaiset 12 yhteensä 68 Iin Vesiliikelaitos vakinaiset Tilivelvolliset toimielimet, tilivelvolliset jäsenet ja tilivelvolliset viranhaltijat Kunnanhallitus: Ilkka Pakonen, puheenjohtaja Teijo Liedes, 1. vpj. Matti Kumpulainen 2. vpj. Timo Hand Oili Kaleva Riikka Ruonala Risto Säkkinen Leena Tiiro Johannes Tuomela Maila Maalismaa Marjo Veijola Keskusvaalilautakunta: Markku Koskela, puheenjohtaja Seppo A. Veijola, varapuheenjohtaja Kalevi Stenberg Salme Tanninen Pentti Matila Tarkastuslautakunta: Jouni Mähonen, puheenjohtaja Mika Koistinen, varapuheenjohtaja Matti Haatainen Ritva Liedes Anna Turtinen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Erkki Kalliorinne, puheenjohtaja Jaakko Höyhtyä, 1. vpj. Petteri Mäenpää, 2. vpj. Johanna Vakkuri Leena Tiiro Susanna Illikainen Mervi Jyrkäs Sauli Keltamäki Pentti Puolakka Tekninen lautakunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Mika Hast, 1. vpj. Seija Kaisto Riitta Räinä Ritva Jokela-Lantiainen, 2 vpj. Tauno Kivelä Seppo Kiviniemi Ritva Paaso-Rantala Petri Tervonen Valvontalautakunta: Tapani Teppo, puheenjohtaja Alpo Kaisto, I varapuheenjohtaja Väinö Klasila, II varapuheenjohtaja Mira Goman Pentti Kurttila Marja-Leena Liimatta Anna-Maija Pakonen Eero Pentti Saara Veijola Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta: Jouni Mähönen, puheenjohtaja Mika Hast, varapuheenjohtaja Paula Hyry Ritva Jokela-Lantiainen Petri Tervonen Eero Pentti Mira Goman Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta: Timo Hand, puheenjohtaja Sirpa Näätänen, varapuheenjohtaja Salme Tanninen Reijo Kehus Pekka Koskela Sauli Keltamäki Marjo Veijola Petteri Mäenpää Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Hannu Hietala, varapuheenjohtaja Martti Ylitalo Riikka Ruonala Anneli Klasila Hilkka Kalliorinne Vesa Kangasniemi

8 Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja Markku Kehus resurssijohtaja Erkki Taskila saakka hallintojohtaja Liisa Virkkunen saakka hallintojohtaja Erkki Taskila alkaen vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Jari-Jukka Jokela saakka tekninen johtaja Markku Vitikka Tilivelvolliset liikelaitoksissa: Ii-Instituutti liikelaitoksen johtaja Tarja Vitikka Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Jaana Honkanen Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 8 3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustasot Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Iin kunnan määrärahat ovat bruttomääräisiä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 3.1 Talousarvion osat Käyttötalousosa Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan omien tai ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Palvelusopimukset asetettuja sitovia tavoitteita korostavina sopimusasiakirjoina ovat oleellinen osa kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa. Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. Sisäisistä käyttötalousmenoista on palvelusopimuksiin merkitty toimisto-, ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut sekä kunnan ja liikelaitoksien väliset sisäiset maksut ja korvaukset. Talousarvioon on otettava mukaan kaikki arvioitavissa olevat kalenterivuoden tulot ja menot bruttomääräisinä. Suunnitelmakaudella on tuloja ja menoja korotettu 2 prosentilla vuosittain.

9 Investointiosa 9 Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Investointiraja on euroa. Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa toimielimelle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Investointiosaan budjetoidaan investointiin saatu rahoitusosuus, joka voi olla valtionosuutta tai muuta rahoitusosuutta. Rahoitusosuus budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana oikeus tuloon arvioidaan syntyvän. Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot Tuloslaskelmaosa Iin kunnan tuloslaskelmassa (ns. virallinen tuloslaskelma) esitetään ulkoiset erät eli tuotot jotka on saatu kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat mm. henkilöstömenot ja hankinnat kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta. Virallisessa tuloslaskelmassa on peruskunnan lisäksi liikelaitokset, tuloksesta on eliminoitu pois kaikki kunnan ja liikelaitosten keskinäiset tulot ja menot Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin. Tuloslaskelman välituloksena saatava toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tasapainoinen talous on edellytys kunnan kehitykselle. Verotulopohjan ennuste tulo-, kiinteistö- ja yhteisöveroista perustuu valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Verotulojen ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna Suunnitelmakaudelle ennustaan samaa verotulojen kasvua. Verotulot vaihtelevat vuosittain yhteisöveron jako-osuuden tilitysvaikutuksista. Veroprosentit: Tuloveroprosentti 20,5 % Kiinteistöveroprosentit - yleinen veroprosentti 1,00 - vakituinen asuinrakennus 0,55 - muu asuinrakennus 1,00 - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - voimalaitokset 2,85 Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta voidaan arvioida tuloksen muodostuminen ja rahoituksen riittävyys. Tuloslaskelman vuosikatteen on vähintään katettava poistot Rahoitusosa Rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan suhteessa investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Iin kunnan rahoituserät sisältävät ulkoiset tulot ja menot. Korkomenot ovat otettujen lainojen korkomenoja.

10 10 Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua, joka näkyy tuloslaskelmassa. 3.2 Sitovuus valtuuston nähden Käyttötalousosa Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Palvelualueita sitovat erilliset toiminnalliset ja/tai taloudelliset tavoitteet on esitetty palvelusopimuksissa. Lautakunnat ja johtokunnat ohjaavat palvelualueensa omista käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille palvelualueidensa syventäviä tavoitteita ja resurssointia. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Lautakunnissa ja liikelaitosten johtokunnissa voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat ja johtokunnat voivat seurata. Investointiosa Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vuonna 2012 yhdellä väliraportoinnilla ( tilanne). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutosesitykset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on ennakoitavissa. 4 LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 1. Palvelusuunnitelma: Kansalaiskunnan hallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus Elinvoimapalvelut: Iilaakson sopimus, Jomman ja Micropolis; hankerahoitus sekä Havas Asia- tieto- ja talouspalvelut: arkistopalvelut, neuvonta- ja monistus- sekä yhteispalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työharjoittelu, työelämävalmennus ja kuntouttava työtoiminta, starttipaja, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä, Iipaja ja matkahuollon Ideavakka-myymälä

11 2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 11 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Kansalaiskunnan hallinto: Talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteutetaan ja kuntakonsernin omistajanohjausta tehostetaan kytkemällä kuntakonserni tiukemmin kunnan toimintaan välittämällä omistajan tahto omistajasopimuksella palvelun tuottajalle. Konsernijohtoryhmän toiminta käynnistetään. Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelua kehitetään Eppi-hankkeella ja selvitetään muiden mm. vesi- ja vuokra-asioiden asiakaspalvelun tuottamista yhteispalvelupisteessä. Talouden ja toiminnan seurantaa ja kehitetään ja riskienhallintaa jalkautetaan. Maankäytön suunnittelu: Jatketaan maanhankintatoimenpiteitä sekä maankäyttösopimusten valmistelua tuleville asemakaavoitettaville alueille, käynnistetään osayleiskaavan tarkistaminen keskustaajaman alueella, jossa käsitellään palvelukeskustan tuleva rakenne sekä määritettään kasvusuunnat ja käsitellään kyläalueiden rakentamisen periaatteet, yleiskaavatarkastelun perusteella käynnistetään asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Hammashoitolan ja neuvolan tilojen sijoittuminen uusiin tiloihin. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian tuotannon valmiuksien lisääminen erityisesti tuulivoima ja biomassa sekä energiatehokkuus: energia-asiantuntija: kuntakiinteistöt, yritykset ja kuntalaiset Matkailuohjelman päivittäminen: matkailumarkkinointi: Oulun Matkailu Oy, vesistön hyödyntäminen: Metsähallitus: Rajaton Perämeri hanke, matkailukohteiden käyttösuunnitelma Kunnan kehittäminen: kuntakeskus, energiahankkeet Asia- tieto- ja talouspalvelut: Hallintopalvelujen organisaatio: /toimistotiimi ja /yhteispalvelupiste; > toimistotiimin ja ypp:n toimintamallien kehittämistyön jatkaminen: >> tasapainoisen työnjaon vakiinnuttaminen toimistotiimissä >> yhteispalvelupisteen kuntapalvelujen/tekniset ja valvontapalvelut uuden toimintamallin käyttöön otto ja kehittäminen >> yhteispalvelun sähköisen asioin kehittäminen (osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin ) Henkilöstöpalvelut: Henkilöstön hyvinvointi: varhaisen tuen toimintamallin käyttöön otto: työnantajan ja työntekijän varhaisen vaiheen huomio työhyvinvoinnin riskitekijöihin; > aktivointi huolehtimaan itsestään, työtovereistaan ja työyhteisöstään Työllistäminen: pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistäminen sekä paikallisten yhdistysten tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä työpajatoiminnan työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja starttivalmennuksen sisällöllinen kehittäminen palvelukeskuksen toiminnan sisällöllistä kehittämistä jatketaan omana toimintana ja mm. osallistumalla Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksen ELPA-hankkeeseen (= työpajapalvelun laadunhallintasuositusten ja toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan mallin kehittäminen) ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen ALU-verkostotoimintaan monialaista yhteistyötä kehitetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRhankkeen (Koski osahanke) kanssa tavoitteena Pohjois-Suomen alueella työttöminä tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat vuotiaat nuoret.

12 3. Hallintopalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 12 SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP KANSALAISKUNNAN HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ELINVOIMAPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ASIA- TIETO- JA LOUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on kirjattu eläkemenoperusteiset KuEL-maksut. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

13 13 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Opetuspalveluihin kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Palveluihin kuuluvat ovat varhaiskasvatus, kodinhoidontuki, yksityisen hoidon kuntalisä ja esiopetus. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset A) Perusopetus 1) uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen alkaen 2) erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO - hankkeen avulla 3) jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet. 5) aluerehtoreiden virkanimikkeiden muuttaminen rehtoreiden viroiksi. B) Iin lukio 1) lukion oppilashuollon kehittäminen 2) lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) lukion rehtorin viran perustaminen. C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen

14 14 3) avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen. 3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE OPETUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VARHAISKASVATUS- JA PÄIVÄHOITOPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Tekniset palvelut 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: - Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. - Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan - Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. edelleen kunnallistekniikkaan kuuluu Kuivaniemen kaukolämpölaitos. - Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinto ja rakennuttaminen: Tekninen toimi tuottaa laadukasta, terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä taloudellisesti. Uudet rakennukset sekä rakennusten peruskorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa toimiviksi tiloiksi. Uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on asetetuissa aikatauluissa ja kustannuskehyksissä pysyminen. Käynnissä olevia tai käynnistyviä rakennus- ja peruskorjauskohteita on neljä. Kunnallistekniikassa suurin kohde on Liesharjun asemakaava-alueen kaavateiden rakentaminen. Mittari: Rakennus- ja peruskorjaushankkeita 4 kpl, uutta kaavatiestöä 3 kilometriä

15 Maankäytön suunnittelu: 15 Tekninen toimi huolehtii yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa tonttimarkkinoinnista ja tarjonnasta. Metsänhoitotöitä jatketaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti ja suunnataan lisäksi taajaman ympäristön puistometsiin. Digitaalista karttaa laajennetaan taajamaympäristössä. Mittari: Uusia rakentamisvalmiita kaavatontteja 80 kpl Kunnallistekniikka: Taajamaympäristön viihtyisyyttä parannetaan uusimalla ydinkeskustan tievalaistusta ja jatkamalla puistometsien kunnostamista. Kuntalaisten liikuntaharrastusta edistetään pitämällä liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Kaukolämpölaitoksella tuotetaan lämpöenergiaa keskeytyksettä Kuivaniemen taajaman suurimpiin kiinteistöihin kustannusneutraalisti. Varataan kelkkareittien kunnossapitoon Mittari: Uutta tai uusittavaa tievalaistusta noin 2,5 km Valvonta: Rakennusvalvonnan toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennuskannan turvallisuus, terveellisyys sekä viihtyisä ympäristö. Rakennusvalvonnan toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön lautakunnan hyväksymä laatu- ja toimintasuunnitelma sekä lupavalmisteluun ja - käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet. Henkilöresursseja lisätään määräaikaisella (1 v.) rakennustarkastajan viralla. Mittari: Myönnettyjen rakennuslupien määrä 200, joista uusia omakotitalolupia 65 kpl 3. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO JA RAKENNUTMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE MAAN KÄYTÖN SUUNNITTELU TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE KUNNALLISTEKNIIKKA TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VALVON TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

16 16 5. TULOSLASKELMAOSA Kunnan tuloslaskelma, tunnusluvut ja suunnitelmakausi TP Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulo ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoiset varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut TP Toimintatuotot/Toimintakulut% 14,08 11,77 10,40 10,40 10,40 Vuosikate/Poistot, % 179,08 36,92 84,23 81,23 87,16 Vuosikate, /asukas 334,28 67,46 152,26 146,70 156,01 Kertynyt yli-/alijäämä, Asukasmäärä vuoden lopussa

17 17 6. INVESTOINTIOSA IIN KUNNAN INVESTOINNIT KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus ja investoinnit -80 Iijoen voimaloiden investointien kuntaosuus Kulttuurimaisemareitti menot tulot Maan hankinta Micropolis Hammashuoltokone -30 Eläinröntgen -56 KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveyskeskus (Suvantolan alue), suunn./toteutus Hoivaosaston perusparannus Ii / Kuivaniemi -300 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Haminan koulun suunn/ toteutus Ojakylän koulun suunn/ toteutus Pohjois-Iin koulu Pohjois-Iin koulu 2-12 Ylirannan koulu -25 Jokikylän koulu -20 Nättepori / kirjasto -25 Auditorio -127 Alarannan koulun peruskorjaus -450 Olhavan päiväkodin korjaus menot tulot Nikkarin päiväkoti kalusto -80 Aseman koulun lähiliikuntapaikka -11 Valtarin koulun mattokorjaus -50 Haminan päiväkodin kalusto -18 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO

18 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus Kaavateiden rakentaminen Liesharju 510 Illinsaari 30 muut 30 Kaavateiden peruskorjaus 150 Ratatie 50 Varsitie 50 Timpurintien/Kauppatien kevyen liikenteen väylä Maalismaantien kevyen liikenteen väylä 50% menot -200 tulot 100 Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen -800 Kunnallistekniikka Illinsaaren kevyen liikenteen väylä -60 Hamina / EU-hanke - menot tulot Huilingin katsomon kattaminen -menot -60 -tulot 56 Katujen päällystäminen Mökkiperä 30 Kesätie 50 Kekokuja 10 Patosaarentie 10 Kaavateiden valaistus Tikkasenharju Peltokuja Puistotie Kisatie Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt -50 Virkkulantien kevyen liikenteenv. suun. - menot -85 Keskusleikkipuisto Jokikylän valaistu kuntorata -10

19 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Venesatamien kunnostus -10 Kalan vastaanottotilat menot tulot Avopalvelukeskuksen keittiö -25 Huoltoauto Huoltotraktori -40 Keskuskeittiö Kuivaniemitalo -35 Iin Paloasema -50 Hyljetien rivitalot -40 Museoalue -30 tulot 5 Kuivaniemen paloasema -70 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot rahoitusosuudet Netto

20 20 7. RAHOITUSOSA Rahoitusbudjetti LOUSARVION RAHOITUSOSA TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,00 0,20 0,62 0,61 0,65 Kassan riittävyys, pv 21

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot