Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys"

Transkriptio

1 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää amk-opetusta, mutta toimintaa säätelevät mm. seuraavat: Amk-laki 351/03 ja -asetus 352/03; L korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998; toimilupapäätökset (20/401/95), (13/401/98), (19/401/03); vuosittaiset koulutusohjelma- ja tutkintopäätökset; Asetus amk:jen yhteishakujärjestelmästä 353/03; Opintotukilaki 65/94 ja -asetus 260/94. Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Tutkintoon johtavat koulutukset, erikoistumisopinnot, avoin amk, täydennys- /aikuiskoulutus, palvelutoiminta, soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta, aluekehitystyö, kirjastopalvelut tuotetaan omana työnä yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden (mm. yliopistokeskus, muut amk:t) ja työelämä/elinkeinoelämäorganisaatioiden kanssa. Opiskelijat menevät muille paikkakunnille, yritykset ym. organisaatiot ostavat palvelut muilta. Toimintaympäristön muutokset: väestön ikääntyminen ja väheneminen, nuorten määrän lasku, terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen, globalisoituminen, tekniikan alan imagon lasku. Palvelutarpeen muutokset: painopiste aikuiskoulutukseen, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan /yrittäjyyden edistämiseen; nopea reagointikyky, verkostoituminen, profiloituminen, markkina-alueen laajentaminen, kilpailukyvyn varmistaminen. Kehittämiskumppanuus: Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee opetus-, tutkimus- ja kehitystyötä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa. Asiakastyytyväisyys: Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihmiset voimavarana: Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa. Luova ilo toiminnassa: Koko henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu edistää koulutuksellaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnallaan vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on koulutuksen ja kehittämisen huippuyksikkö Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä valituilla aloilla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu toimija.

2 103 Strategiset tavoitteet 2012 Toimenpiteet haluttu opiskelupaikka - haluttu yhteistyökumppani - aluevaikutukseltaan merkittävä AMK Suomessa - kehittävä ja kehittyvä työyhteisö - haluttu ja arvostettu työpaikka - AMK:n profiilin mukainen huippuhenkilöstö - toimiva ja tehokas opiskelijapolku - toimiva ja tehokas t&k prosessi - toimivat ja tehokkaat tukiprosessit - kustannus-tehokkuus ja -vastaavuus - ulkopuolisen tulonhankinnan tehokkuus Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistyö käynnistetään alueellisen elinkeinoelämän tarpeet huomioonottaen. Yrittäjyysopintoja kehitetään. Englanninkielisiä koulutusohjelmia kehitetään ja kv-toimintaa tehostetaan. Ylempiä tutkintokoulutuksia laajennetaan: Terveysalan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 1. kerran, tekniikan alan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 4. kerran, ylempiä tutkintoja haetaan kaupan ja matkailun aloille. Englanninkielisen liikunnanohjaajakoulutuksen valmistelu aloitetaan. Liikunta-alan t&k toimintaa vahvistetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutuksia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Täydennetään osaamiskartoitusta ja tarkistetaan osaamisen kehittämissuunnitelmat. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmä itsearvioidaan ja osallistutaan korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiin. Uudistettu laadunvarmistusjärjestelmä otetaan käyttöön. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi uudistetaan internet/ekstranet -järjestelmä. Palautejärjestelmää kehitetään. Laboratorioiden ajantasaisuudesta ja alueellisesta palvelukyvystä huolehditaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa tehostetaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja palvelujen myyntiä tehostetaan. Uuden EUrahoituskauden käyttöönottoa seurataan ja haetaan hankerahoitusta.

3 104 Toimenpiteet 2008 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Ylempiä amk-tutkintokoulutuksia laajennetaan kaupan ja matkailun aloille. Kansainvälistymistä syvennetään koko ammattikorkeakouluyhteisössä. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Englanninkielisen liikunnanohjaaja-koulutuksen käynnistämislupaa haetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään. Toimenpiteet 2009 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Innovaatiojärjestelmän toiminnan kehittämistä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Ylempiä tutkintokoulutuksia jatketaan. Englanninkielinen liikunnanohjaajakoulutus käynnistetään. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään.

4 105 Riskit a) suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit: - ulkoiset palvelusopimukset esim. maakunnan hinnoittelumuutokset, vuokrat - toteumaseurannan ongelmat: tietojärjestelmien toimivuus (mysap, HeHa, Asio) b) johtamisjärjestelmän riskit: - tulevaisuuden ennakointi - investointien kohdentaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen - laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttaminen c) tieto-, tietoturva- ja tietojärjestelmien riskit - kulunvalvonta, ovien ja tietokoneiden lukitseminen, poissaoloista tiedottaminen - käyttöoikeudet/salasanat pääkäyttäjät, muutosten päivitys - kannettavat, muistitikut, puhelinten käyttö - tiedon häviäminen/muuttuminen arkistointi, salassa pidettävät tiedot d) rahoitusriskit - vos-muutokset, rahoittajien säännösten muutokset - kuntarahoitus e) omaisuusriskit - varkaudet, katoamiset, tulipalo tms. - irtaimiston hallinta (kalusteet, autot, tietokoneet, kamerat yms.) f) henkilöriskit - henkilöstön saatavuus, epätasainen kuormittuminen, ikääntyminen - osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille (pitkät poissaolot, varahenkilö- ja sijaisjärjestelyt, avainhenkilöiden menetys) - projektitoiminta (henkilöiden vaihtuvuus) g) ydin- ja tukitoimintojen riskit - asiakkaiden käyttäytyminen (esim. hakijamäärät, opiskelijoiden poissaolot) - atk-järjestelmien toimivuus ja varmuus - markkinoinnin oikea kohdentaminen h) hallinnolliset riskit - korkeakoulupolitiikan muutokset - ylläpitäjän muutokset - lainsäädännön muutokset

5 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma 106 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Henkilöstö, htv Hakeneista aloittaneet, % 43,1 > 60 uusi mittari uusi mittari uusi mittari (valtakunnan ka) (27,4) Hakijat/ap (valtak.ka) 2,4 (3,9) Ei mittarina > 2 > 2 > 2 Tutkinnon suorittaneet, kpl =350 > 300 > 300 > 300 > 300 T&K-hankkeiden määrä, (yritysrahoitus mukana) Henkilöstön osaaminen, % (valtakunnan ka) Kehityskeskustelut käyty (1 4) Keskim. opiskeluaika, v. (valtakunnan ka 9 päätökseen 17 käynnissä > 5 > 5 > 5 > 5 Tri,lis. 81,8 (75,6) > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka Väh.yl.kktutk. (75/95) (75/95) (75/95) (80/95) 100 (93,2) Nuoret 3,9 (4,2) Aikuiset 3,2 (3,2) Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Valtionosuuteen oikeutettuja opiskelijoita Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Laskennall.opisk.määrä TASO-sopimuksen muk (10 % leikkaus) 1640 (10 % leikkaus) Täyttöaste, % 104, Keskeyttämisaste, % (valtakunnan ka) Avoin amk: ulkopuolisten suoritukset, ov/op 13,0 (9,2) < 10 < 10 < 10 < op 270 op 300 op 300 op 300 op

6 107 Kajaanin ammattikorkeakoulu TULOSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liikevaihto sis.ko.vuoden valtionosuutta (lisätieto) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä Toimintakulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut x) x) x) x) Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rah.tuotot ja -kulut(mm.korvaus peruspääomasta) Satunnaiset tuotot ja -kulut Vapaaehtoisen varauksen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä x) Hankkeiden hlöstömenot on voitu arvioida vain osittain INVESTOINTIOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Atk- perusinvestoinnit: sähkönsyötön UPS-laitteet erillispalvelimet tietoverkon tarkistukset internet-uudistus (loppuosa) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: kodan rakentaminen kodan kalustaminen Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kuntosalikalusteet opetus- ja laboratoriokalusteet Tekniikan ja liikenteen ala: laboratoriolaitteet ja -kalusteet opetus- ja työhuonekalusteet Valtionosuusrahoituksen nettomenot yht Projektit: * HYTEKE2 kalusteet tulot hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitys- menot ympäristön 2. vaihe netto * Prototyyppilaboratorio tulot tuotekehitys- ja laadunvarmistusympäristö menot netto * Pelilaboratorio tulot pelien opetus- ja kehittämisympäristö menot netto * Rakennustekniikan laboratio tulot kiinteistön elinkaaren hallinta - ja kehittämisym- menot ristö netto Projekti-investointien nettomenot yhteensä Käyttöomaisuusinvestointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Investointien nettomenot

7 108 RAHOITUSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta 1) = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset: 0 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2) = Kassavarojen muutos (kohdat 1) ja 2) yhteensä) = Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos =

8 109 Kajaanin Vesi Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut lain reunaehdoin (vesihuoltolaki 119/ & 7 ) Viranomaistehtävät: Ei varsinaisia viranomaistehtäviä. Verkostopäällikkö suorittaa Rakennusvalvonnan puolesta KVV (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista huolehtiva) -työnjohtajan hyväksynnän ja tarkistaa tarkastusasiakirjat sekä valvoo KVV-piirustusten laadintaa. Hyöty tai arvo: Turvaa kansanterveyden ja perusta yhdyskuntarakenteelle. Hyvälaatuista talousvettä ja asianmukaisesti hoidettu viemäröinti sekä jätevedenkäsittely kuluttajille toiminta-alueella kohtuulliseen hintaan. Tuloutus kaupungille n. 1,5 me/v. Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Visio 2012 Kunnan omana palveluna kunnallisena liikelaitoksena. Lisäksi palveluja (ei ydintoimintoja) ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta (palvelujen ostot noin 17 % toimintamenoista). Yhteistyö muiden kuntien kanssa, käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle, ulkoistaminen ja/tai yksityistäminen. Em. listaus koskee osaa tai koko toimintaa. Lisäksi mahdollista ostaa osa toiminnasta/palveluista muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja/tai yrityksiltä. Veden ominaiskulutuksen ja väestön vähenemisen vuoksi veden ja jäteveden myynti vähenee, mikä johtaa tulojen vähenemiseen. Kustannukset eivät pienene tulojen pienenemisen myötä, sillä mm. ylläpidettävä verkosto ei vähene ja ikääntyy, jolloin saneeraustarve kasvaa sekä jätevedenkäsittelyn vaatimustaso kasvanee. Vesihuollon kuluista valtaosa on veden kulutuksen suuruudesta riippumattomia, minkä vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön kohtuulliset perusmaksut ja liittymismaksut. Hulevesiviemäröinnille ei ole erillisiä maksuja, vaikka kulut ovat merkittävä osa viemäröintikuluista ja tulevaisuudessa ne kasvanevat, koska paine hulevesien käsittelylle kasvanee. Tarve erillisille hulevesimaksuille (sekä kiinteistöille että katualueille). Vuolijoen kuntaliitoksen seurauksena kunnossa pidettävä verkosto lisääntyy noin 270 km, ylläpidettäväksi tulee kolme vedenottamoa, viisi jätevedenpumppaamoa ja kaksi jätevedenpuhdistamoa. Jätevesihuollossa on lähivuosina suuria investointitarpeita. Muutos rasittaa merkittävästi erityisesti työnjohdon resursseja. Kajaanin Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kajaanin Vesi vastaa vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä, viemäriveden käsittelystä, hulevesien johtamisesta sekä tarvitsemiensa laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Toiminta-alueen kaikille liittyjille ja yhteistyövesihuoltolaitoksille toimitetaan moitteetonta talousvettä, jäte- ja hulevedet viemäröidään sekä jätevedet lietteineen käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden kohtuulliseen hintaan. Tehokas ylikunnallinen yhteistyö. Riskit selvitetty ja minimoitu.

9 110 Strategiset tavoitteet 2009 Toiminta-alueen oikea rajaus, toimivat talousvesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärijärjestelmät, asiakastyytyväisyys. Riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, riittävät kehitysresurssit. Tehokas ydinpalvelujen tuottaja, tehokas ammattitaitoinen hallinto, toimiva yhteistyö. Aiheuttamisperiaatteella kustannusvastaavat (liittymis-, perus- ja käyttö-) maksut kaikille tuotteille (talous-, jäte- ja hulevesi). Kohtuullinen tuotto. Kuntaliitosselvityksen investointi- kehityshankkeiden toteuttaminen kuntaliitosalueella. Toimenpiteet 2007 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Kajaanin Veden toimisto/hallinto siirtyy Kajaanin Veden varikolle (Onnelantie 10) saneerattaviin samoihin tiloihin työnjohdon kanssa. Muuton jälkeen Kajaanin Veden asiakkaat saavat kaikki palvelut yhdestä pisteestä ja Kajaanin Vedellä on varastoineen kaksi toimipistettä (varikko/toimisto ja Peuraniemen jätevedenpuhdistamo), joissa on vakituisia työpisteitä. Laaditaan vesihuollon valmiussuunnitelma huomioiden yhteistyökumppanien tarpeet (mm. Kainuun Prikaati). Toteutetaan Kätönlahden asemakaava-alueen II-vaiheen vesihuolto. Aloitetaan Purolan alueen vesihuollon saneeraus. Ylä-Lehtikankaan vesihuollon saneeraus jatkuu. Vedenottamoiden turvallisuusjärjestelmän ja aitausten parantamisen aloitus valmiussuunnitelman mukaisesti. Aloitetaan vesisäiliöiden saneeraus. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kattilalaitoksen uusinta. Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon Otanmäki-Vuolijoki suunnittelu. Kaukokäyttöjärjestelmän laajentaminen Vuolijoen alueelle. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Kuntaliitosalueen paikkatietohankkeen aloittaminen. Vanhentuneiden vesimittareiden uusiminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Verkostojen kunnossapidon sujumisen varmistamiseksi rekrytoidaan verkostotulosyksikköön asentaja oppiin ennen nykyisen henkilöstön eläköitymistä. Prosessit ja rakenteet: Keskitytään edelleen ydintehtävien (käyttö, kunnossapito & asiakaspalvelu) yhä joustavampaan sujumiseen. Selvitetään vesijohtoverkoston uudisrakentamisen ja saneerauksen siirtäminen samalle yksikölle, joka vastaa jäte- ja hulevesiviemärien rakentamisesta. Selvitetään korvauksetta Rakennusvalvontaan kuuluvat KVV-työnjohtajan hyväksyntään, -suunnitelmiin ja tarkastuksiin liittyvien asioiden hoidon järjestäminen kustannuksineen. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Taloudelliset resurssit: Taksamallin uudistus (liittymismaksut, perusmaksu, tarkka kustannusvastaavuus, hulevesimaksut).

10 111 Toimenpiteet 2008 Toimenpiteet 2009 Aloitetaan Nakertajan alueen vesihuollon saneeraus. Pöllyvaaran kerrostaloalueen vesihuollon rakentaminen. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäki-Vuolijoki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon toteutus. Vuolijoen Veden jätevesilietteiden kuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon saneeraus. Vuolijoen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Verkkotietojärjestelmän ulottaminen Vuolijoen alueelle. Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Asiakastyytyväisyystutkimus parillisina vuosina (2006, -08, -10). Aloitetaan Komiahon alueen vesihuollon saneeraus. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Nakertajan, Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäen viemäri- ja Vuorokkaan kaivosaneeraus. Verkkotietojärjestelmän ulottamista Vuolijoen alueelle jatketaan. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään Otanmäki Kajaani siirtoviemäri / Otanmäen uusi jätevedenpuhdistamo vaihtoehdoista edullisempi. Jätevesilietteen kuivauksen uusinta, kun lietteen loppukäyttö on selvitetty.

11 112 Riskit Uusia asuinalueita rakennetaan voimakkaasti mikäli ei käytössä rakentamiskustannuksia edes likimain kattavia liittymismaksuja tai merkittävä osa liittymistä jää myymättä, vanhan, rappeutuvan verkoston saneeraukseen ja kunnossapitoon ei riitä rahoitusta ja resursseja. Kunnallistekniikan katujen saneerausmäärärahan supistaminen suunnitellusta johtaisi Kajaanin Veden rappeutuvien vesihuoltoverkostojen saneerauksen supistumiseen merkittävästi, koska työt suoritetaan pääosin samassa yhteydessä katusaneerauksen kanssa. Uusien asuinalueiden kaavoitus kalliisti perustettaville/rakennettaville alueille lisää vesihuollon rakentamiskuluja merkittävästi. Kajaanin Veden päävedenottamon lähellä sijaitsevat liikenneväylät (maantie & rautatie), sisältävät onnettomuusriskin myötä riskin pohjaveden laadulle ja pahimmillaan uuden vedenottamon rakentamistarpeen. Kuivien ja kuumien perättäisten kesien aiheuttama pohjaveden ja pohjavesilampien pinnan alenema vaikeuttaa pohjavedenottoa tarve uusille pohjavedenottamoille?. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon seuraava ympäristölupa (2010) sisältää mahdollisesti typenpoistovelvoitteen typenpoistolaitos (min. 2-3 M ). Otanmäen ja Vuolijoen jätevedenpuhdistamoiden väliaikaisten ympäristölupien jääminen oletettua lyhyemmiksi (<2010). Otanmäen nykyisen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely tapahtuu ns. lintualtaan kosteikossa. Ko. patoaltaan kunto & kunnossapitovastuu ei vesihuoltoa. Käsitellylle jätevesilietteelle ei kohtuullisin kuluin järjestettävällä käsittelyllä sopivaa loppusijoituskohdetta/-käyttöä. Kuntaliitokseen sisältyvät ns. piiloriskit (tekniset ja taloudelliset yllätykset ). Vuolijoen alueen vesihuolto rasittaa Kajaanin Veden hallinto- ja työnjohtoresursseja kohtuuttomasti samalla kun voimakas rakentaminen ja saneeraus vaativat valvontaresursseja tarve lisärekrytointeihin. Liitosalueen verkostotietojärjestelmän (verkostojen sijaintitiedon) puute. Liitosalueen tyyppihyväksymättömät vesimittarit. Liitosalueen laskuttamattoman jäteveden määrä (noin 150 %) ja hukkavesiprosentti (40 %). Henkilöstön ikärakenne (keski-ikä yli 50 v. - sairauslomat) ja erittäin kapea organisaatio yhdessä on erityisesti loma-aikoina riski. Kuntasektorin töiden kiinnostamattomuus puute ammattitaitoisesta henkilöstöstä eläköityvän tilalle. Uuden taksamallin (liittymismaksu, perusmaksu, hulevesimaksu) käyttöönotto ja muutenkin tarkasti kustannusvastaavat taksat aiheuttavat osassa asiakkaita vastustusta, oikaisuvaatimuksia, maksuboikotteja jne. - työpaineen kasvu ja imagohaitat.

12 113 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv ,5 21,5 Laskutettu talousvesi, m Laskutettu jätevesi, m Asiakastyytyväisyys (1 4) Työyhteisön toimivuus (1 4) 2,90 Kehityskeskustelut käyty (1 4) 1,2 Toimitilojen käyttöaste, % 75 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS ,5 21, ,80 3,00 3,00 3,10 3,15 3, Kajaanin Vesi euroina TULOSLASKELMAOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Liikevaihto Muut toimintatuotot lisätarve Toimintakulut , Poistot , LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut , Korkomenot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Vapaaehtoiset varaukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuottovaatimus ylijäämästä Tuloutus kaupungille yhteensä Kajaanin Veden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu Rakentaminen ja saneeraus Parempi kaupunkikeskusta/vesihuolto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEE KONEET JA KALUSTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ

13 114 Kajaanin Vesi RAHOITUSOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (Kajaani) Käyttöomaisuusinvestoinnit (Vuolijoki) Nettokassavirta (Kajaani) Nettokassavirta (Vuolijoki) Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset (-) Lainakannan muutokset (+) Oman pääoman muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen (Kajaani) Vaikutus maksuvalmiuteen (Vuolijoki) Kassavarat (Kajaani) Kassavarat (Vuolijokii)

14 115 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2003 tekemällä päätöksellä muodostettiin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos alkaen. Liikelaitoksen omistajana toimii Kajaanin kaupunki. Kiinteistöliikelaitoksen keskeisenä tehtävänä on ollut pääomansa turvin kehittää, ylläpitää ja peruskorjata omistuksessaan olevia oppilaitoskiinteistöjä sekä niihin liittyviä koneita ja laitteita. Kiinteistöihin liittyy opetusministeriön vaatimus siitä, että tilat tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. Kehittämisliikelaitoksen hallinnassa ovat seuraavat Ketunpolun varressa olevat kiinteistöt: TIETO 1 (Kajaanin Tietokeskus), TIETO 2 (KAO/Edukain päärakennus sekä ravintolat Fox ja Kisälli) ja TIETO 4 (rakennushalli). Kiinteistöt ovat siirtyneet Kajaanin kaupungille valtiolta luovutuksena Lisäksi kehittämisliikelaitos hallinnoi erillistä kehittämisrahastoa, joka on syntynyt Edukain aikaisemmin tuottamien ylijäämien avulla. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on tehnyt toukokuussa 2006 esityksen Kajaanin kaupunginhallitukselle liikelaitoksen toiminnan ja sen hallinnoiman kiinteistökannan laajentamisesta Vimpelinlaakson alueella Kainuun ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kiinteistöihin. Kajaanin kaupungin tilapalvelun selvityksessä ja Vilakkeen johtokunnan esityksessä todettiin, että Vimpelin kampusalueen kiinteistöjen riittävien ja tarpeellisten investointien toteuttamiseksi, nopean ja joustavan päätöksenteon aikaansaamiseksi, yhteistyön ja opetuksen puitteiden kehittämiseksi sekä kehittämisrahaston käytölle liikelaitosmuotoinen toiminta on järkevintä. Ehdotettu ja kannatettu toiminnan laajentaminen, AMK:n ja KAO:n kiinteistöillä noin m², muodostaa tiiviin ja taloudeltaan riittävän ison keskittymän ammattikorkea- ja ammatilliseen koulutukseen. Ympäristötekninen lautakunta on esittänyt kannanottonaan syyskuussa 2006 kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa marraskuussa 2006 ja esittää laajenemisen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallintaan voidaan luovuttaa Kajaanin kaupungin omistuksessa olevat Kainuun ammattiopiston (OPPI) rakennukset ja ammattikorkeakoulun (TAITO 1, 2 ja TIETO 3) rakennukset. Rakennukset luovutetaan vähintään laajenemisajankohdan käyttöomaisuuden (kirjanpidon) jäännösarvolla liittymineen, huomioituna ko. ajankohtaan saakka kaikki kaupungin tekemät investoinnit niihin. Laajenemisajankohdan rakennusten tasearvo kirjanpidossa on noin , joka siirretään liikelaitoksen peruspääomaan. Tontit jäävät kaupungin omistukseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos vastaa tonttien peruskorjaamisesta ja kunnossapidosta. Talousarvio vuodelle 2007 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu ottaen huomioon kehittämisliikelaitokselle siirtyvät rakennukset omina tulosyksikköinään (rakennuskohtaiset vuokrat). Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se ostaa kaikki hallinto-, talous-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä.

15 116 Vuoden 2007 suurimmat investointikohteet ovat KAO:n ja AMK:n yhteishanke turvallisuus- ja liikunta-alojen tilojen järjestämiseksi Tieto 2 rakennukseen sekä AMK:n Taito 2 rakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus. Lisäksi suunnitellaan ja aloitetaan KAO:n sähköalan koulutuksen siirtäminen Oppi 6 rakennukseen, puualalta vapautuviin tiloihin. Kaupungin tilapalvelujen liikelaitostamisesta tehdään selvitys vuoden 2007 alussa ja päätöksiä alkuvuodesta. Mahdollinen kaupungin tilaliikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Mikäli liikelaitos syntyy, täytyy näiden kahden samantyyppisten liikelaitosten suhde ja toiminnan yhdistäminen selvittää kaupungin liikelaitoksen toiminnan vakiinnuttua.

16 117 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot- ja kulut Korvaus peruspääomasta Satunnaiset kulut -100 Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys Tilikauden ylijäämä Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tieto 2:n muutostyö (turvallisuus- ja liikunta-alat) Investointiavustus -364 Taito 2:n muutostyö (ilmastointi) Oppi 6:n muutostyö (sähköalan koulutukselle) Tieto 2 ja Tieto 4 paloilmoitinjärjestelmä 77 Investoinnin nettomeno Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Varsinaisen toiminnan nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Oman pääoman muutokset Kehittämisrahaston vähennys Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavaraojen muutos

17 118 Tytäryhtiöt Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen. Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Strategiset tavoitteet 2009 Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toimenpiteet Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Kehitetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uutta käynnistettyä Yrittäjyyden kehittämispalvelua. Generaattori-hanke päättyy Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille. Uudella vuoden 2007 alusta alkavalla ohjelmakaudella kehitetään osaamis- ja aluekeskusohjelmien sisältöä. Mittalaitelaboratorion toiminta-avustuksella pyritään suuntaamaan mittalaitelaboratorion toimintaa yrityksiä enemmän palvelevaksi. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv Kaupungin netto-osuus, euroa TA TA TS TS

18 119 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet 2007 Linnan lukion yritystilat valmistuvat ja otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Tiloihin tulee vuokralaisiksi pääasiassa it-alan yrityksiä. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustassa olevat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratut vapaat 176 m 2. Autojen testitunnelihanketta viedään eteenpäin selvittämällä hankkeen investoinnin rahoitusvaihtoehtoja ja tulorahoitusta. Tutkitaan mahdollisuutta, että yhtiö toteuttaisi Kajaanin uuden virkistysuimalan. Edellytyksenä on, että Kajaanin kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle lainatakauksen investointia ja vuotuisen avustuksen uimalatoiminnan pyörittämistä varten. Lisäksi edellytyksenä on, että Kajaanin Kuntokeskus ja Hotel Scandic takaavat uimalalle tietyn käytön. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana ja yhtiön kannattavuus pyritään pitämään ainakin omavaraisena. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Varaudutaan virkistysuimalan ja autojen testitunnelin toteuttamisiin. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tyhjät tilat Investoinnit 1,35 milj. eur 3,0 milj. eur 8,0 milj. eur 10,0 milj. eur

19 120 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Muut pitkävaikutteiset menot 130 Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) 1 Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 65 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 417 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta

20 121 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet 2007 Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. Yhtiön tavoitteena on lyhentää Kajaanin kaupungin lainaa. Yhtiö keskustelee tilojen osittaisesta myynnistä ja muista rahoitusjärjestelyistä. Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot