Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys"

Transkriptio

1 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää amk-opetusta, mutta toimintaa säätelevät mm. seuraavat: Amk-laki 351/03 ja -asetus 352/03; L korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998; toimilupapäätökset (20/401/95), (13/401/98), (19/401/03); vuosittaiset koulutusohjelma- ja tutkintopäätökset; Asetus amk:jen yhteishakujärjestelmästä 353/03; Opintotukilaki 65/94 ja -asetus 260/94. Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Tutkintoon johtavat koulutukset, erikoistumisopinnot, avoin amk, täydennys- /aikuiskoulutus, palvelutoiminta, soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta, aluekehitystyö, kirjastopalvelut tuotetaan omana työnä yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden (mm. yliopistokeskus, muut amk:t) ja työelämä/elinkeinoelämäorganisaatioiden kanssa. Opiskelijat menevät muille paikkakunnille, yritykset ym. organisaatiot ostavat palvelut muilta. Toimintaympäristön muutokset: väestön ikääntyminen ja väheneminen, nuorten määrän lasku, terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen, globalisoituminen, tekniikan alan imagon lasku. Palvelutarpeen muutokset: painopiste aikuiskoulutukseen, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan /yrittäjyyden edistämiseen; nopea reagointikyky, verkostoituminen, profiloituminen, markkina-alueen laajentaminen, kilpailukyvyn varmistaminen. Kehittämiskumppanuus: Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee opetus-, tutkimus- ja kehitystyötä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa. Asiakastyytyväisyys: Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihmiset voimavarana: Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa. Luova ilo toiminnassa: Koko henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu edistää koulutuksellaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnallaan vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on koulutuksen ja kehittämisen huippuyksikkö Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä valituilla aloilla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu toimija.

2 103 Strategiset tavoitteet 2012 Toimenpiteet haluttu opiskelupaikka - haluttu yhteistyökumppani - aluevaikutukseltaan merkittävä AMK Suomessa - kehittävä ja kehittyvä työyhteisö - haluttu ja arvostettu työpaikka - AMK:n profiilin mukainen huippuhenkilöstö - toimiva ja tehokas opiskelijapolku - toimiva ja tehokas t&k prosessi - toimivat ja tehokkaat tukiprosessit - kustannus-tehokkuus ja -vastaavuus - ulkopuolisen tulonhankinnan tehokkuus Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistyö käynnistetään alueellisen elinkeinoelämän tarpeet huomioonottaen. Yrittäjyysopintoja kehitetään. Englanninkielisiä koulutusohjelmia kehitetään ja kv-toimintaa tehostetaan. Ylempiä tutkintokoulutuksia laajennetaan: Terveysalan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 1. kerran, tekniikan alan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 4. kerran, ylempiä tutkintoja haetaan kaupan ja matkailun aloille. Englanninkielisen liikunnanohjaajakoulutuksen valmistelu aloitetaan. Liikunta-alan t&k toimintaa vahvistetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutuksia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Täydennetään osaamiskartoitusta ja tarkistetaan osaamisen kehittämissuunnitelmat. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmä itsearvioidaan ja osallistutaan korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiin. Uudistettu laadunvarmistusjärjestelmä otetaan käyttöön. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi uudistetaan internet/ekstranet -järjestelmä. Palautejärjestelmää kehitetään. Laboratorioiden ajantasaisuudesta ja alueellisesta palvelukyvystä huolehditaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa tehostetaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja palvelujen myyntiä tehostetaan. Uuden EUrahoituskauden käyttöönottoa seurataan ja haetaan hankerahoitusta.

3 104 Toimenpiteet 2008 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Ylempiä amk-tutkintokoulutuksia laajennetaan kaupan ja matkailun aloille. Kansainvälistymistä syvennetään koko ammattikorkeakouluyhteisössä. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Englanninkielisen liikunnanohjaaja-koulutuksen käynnistämislupaa haetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään. Toimenpiteet 2009 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Innovaatiojärjestelmän toiminnan kehittämistä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Ylempiä tutkintokoulutuksia jatketaan. Englanninkielinen liikunnanohjaajakoulutus käynnistetään. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään.

4 105 Riskit a) suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit: - ulkoiset palvelusopimukset esim. maakunnan hinnoittelumuutokset, vuokrat - toteumaseurannan ongelmat: tietojärjestelmien toimivuus (mysap, HeHa, Asio) b) johtamisjärjestelmän riskit: - tulevaisuuden ennakointi - investointien kohdentaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen - laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttaminen c) tieto-, tietoturva- ja tietojärjestelmien riskit - kulunvalvonta, ovien ja tietokoneiden lukitseminen, poissaoloista tiedottaminen - käyttöoikeudet/salasanat pääkäyttäjät, muutosten päivitys - kannettavat, muistitikut, puhelinten käyttö - tiedon häviäminen/muuttuminen arkistointi, salassa pidettävät tiedot d) rahoitusriskit - vos-muutokset, rahoittajien säännösten muutokset - kuntarahoitus e) omaisuusriskit - varkaudet, katoamiset, tulipalo tms. - irtaimiston hallinta (kalusteet, autot, tietokoneet, kamerat yms.) f) henkilöriskit - henkilöstön saatavuus, epätasainen kuormittuminen, ikääntyminen - osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille (pitkät poissaolot, varahenkilö- ja sijaisjärjestelyt, avainhenkilöiden menetys) - projektitoiminta (henkilöiden vaihtuvuus) g) ydin- ja tukitoimintojen riskit - asiakkaiden käyttäytyminen (esim. hakijamäärät, opiskelijoiden poissaolot) - atk-järjestelmien toimivuus ja varmuus - markkinoinnin oikea kohdentaminen h) hallinnolliset riskit - korkeakoulupolitiikan muutokset - ylläpitäjän muutokset - lainsäädännön muutokset

5 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma 106 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Henkilöstö, htv Hakeneista aloittaneet, % 43,1 > 60 uusi mittari uusi mittari uusi mittari (valtakunnan ka) (27,4) Hakijat/ap (valtak.ka) 2,4 (3,9) Ei mittarina > 2 > 2 > 2 Tutkinnon suorittaneet, kpl =350 > 300 > 300 > 300 > 300 T&K-hankkeiden määrä, (yritysrahoitus mukana) Henkilöstön osaaminen, % (valtakunnan ka) Kehityskeskustelut käyty (1 4) Keskim. opiskeluaika, v. (valtakunnan ka 9 päätökseen 17 käynnissä > 5 > 5 > 5 > 5 Tri,lis. 81,8 (75,6) > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka Väh.yl.kktutk. (75/95) (75/95) (75/95) (80/95) 100 (93,2) Nuoret 3,9 (4,2) Aikuiset 3,2 (3,2) Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Valtionosuuteen oikeutettuja opiskelijoita Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Laskennall.opisk.määrä TASO-sopimuksen muk (10 % leikkaus) 1640 (10 % leikkaus) Täyttöaste, % 104, Keskeyttämisaste, % (valtakunnan ka) Avoin amk: ulkopuolisten suoritukset, ov/op 13,0 (9,2) < 10 < 10 < 10 < op 270 op 300 op 300 op 300 op

6 107 Kajaanin ammattikorkeakoulu TULOSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liikevaihto sis.ko.vuoden valtionosuutta (lisätieto) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä Toimintakulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut x) x) x) x) Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rah.tuotot ja -kulut(mm.korvaus peruspääomasta) Satunnaiset tuotot ja -kulut Vapaaehtoisen varauksen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä x) Hankkeiden hlöstömenot on voitu arvioida vain osittain INVESTOINTIOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Atk- perusinvestoinnit: sähkönsyötön UPS-laitteet erillispalvelimet tietoverkon tarkistukset internet-uudistus (loppuosa) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: kodan rakentaminen kodan kalustaminen Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kuntosalikalusteet opetus- ja laboratoriokalusteet Tekniikan ja liikenteen ala: laboratoriolaitteet ja -kalusteet opetus- ja työhuonekalusteet Valtionosuusrahoituksen nettomenot yht Projektit: * HYTEKE2 kalusteet tulot hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitys- menot ympäristön 2. vaihe netto * Prototyyppilaboratorio tulot tuotekehitys- ja laadunvarmistusympäristö menot netto * Pelilaboratorio tulot pelien opetus- ja kehittämisympäristö menot netto * Rakennustekniikan laboratio tulot kiinteistön elinkaaren hallinta - ja kehittämisym- menot ristö netto Projekti-investointien nettomenot yhteensä Käyttöomaisuusinvestointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Investointien nettomenot

7 108 RAHOITUSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta 1) = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset: 0 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2) = Kassavarojen muutos (kohdat 1) ja 2) yhteensä) = Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos =

8 109 Kajaanin Vesi Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut lain reunaehdoin (vesihuoltolaki 119/ & 7 ) Viranomaistehtävät: Ei varsinaisia viranomaistehtäviä. Verkostopäällikkö suorittaa Rakennusvalvonnan puolesta KVV (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista huolehtiva) -työnjohtajan hyväksynnän ja tarkistaa tarkastusasiakirjat sekä valvoo KVV-piirustusten laadintaa. Hyöty tai arvo: Turvaa kansanterveyden ja perusta yhdyskuntarakenteelle. Hyvälaatuista talousvettä ja asianmukaisesti hoidettu viemäröinti sekä jätevedenkäsittely kuluttajille toiminta-alueella kohtuulliseen hintaan. Tuloutus kaupungille n. 1,5 me/v. Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Visio 2012 Kunnan omana palveluna kunnallisena liikelaitoksena. Lisäksi palveluja (ei ydintoimintoja) ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta (palvelujen ostot noin 17 % toimintamenoista). Yhteistyö muiden kuntien kanssa, käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle, ulkoistaminen ja/tai yksityistäminen. Em. listaus koskee osaa tai koko toimintaa. Lisäksi mahdollista ostaa osa toiminnasta/palveluista muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja/tai yrityksiltä. Veden ominaiskulutuksen ja väestön vähenemisen vuoksi veden ja jäteveden myynti vähenee, mikä johtaa tulojen vähenemiseen. Kustannukset eivät pienene tulojen pienenemisen myötä, sillä mm. ylläpidettävä verkosto ei vähene ja ikääntyy, jolloin saneeraustarve kasvaa sekä jätevedenkäsittelyn vaatimustaso kasvanee. Vesihuollon kuluista valtaosa on veden kulutuksen suuruudesta riippumattomia, minkä vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön kohtuulliset perusmaksut ja liittymismaksut. Hulevesiviemäröinnille ei ole erillisiä maksuja, vaikka kulut ovat merkittävä osa viemäröintikuluista ja tulevaisuudessa ne kasvanevat, koska paine hulevesien käsittelylle kasvanee. Tarve erillisille hulevesimaksuille (sekä kiinteistöille että katualueille). Vuolijoen kuntaliitoksen seurauksena kunnossa pidettävä verkosto lisääntyy noin 270 km, ylläpidettäväksi tulee kolme vedenottamoa, viisi jätevedenpumppaamoa ja kaksi jätevedenpuhdistamoa. Jätevesihuollossa on lähivuosina suuria investointitarpeita. Muutos rasittaa merkittävästi erityisesti työnjohdon resursseja. Kajaanin Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kajaanin Vesi vastaa vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä, viemäriveden käsittelystä, hulevesien johtamisesta sekä tarvitsemiensa laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Toiminta-alueen kaikille liittyjille ja yhteistyövesihuoltolaitoksille toimitetaan moitteetonta talousvettä, jäte- ja hulevedet viemäröidään sekä jätevedet lietteineen käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden kohtuulliseen hintaan. Tehokas ylikunnallinen yhteistyö. Riskit selvitetty ja minimoitu.

9 110 Strategiset tavoitteet 2009 Toiminta-alueen oikea rajaus, toimivat talousvesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärijärjestelmät, asiakastyytyväisyys. Riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, riittävät kehitysresurssit. Tehokas ydinpalvelujen tuottaja, tehokas ammattitaitoinen hallinto, toimiva yhteistyö. Aiheuttamisperiaatteella kustannusvastaavat (liittymis-, perus- ja käyttö-) maksut kaikille tuotteille (talous-, jäte- ja hulevesi). Kohtuullinen tuotto. Kuntaliitosselvityksen investointi- kehityshankkeiden toteuttaminen kuntaliitosalueella. Toimenpiteet 2007 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Kajaanin Veden toimisto/hallinto siirtyy Kajaanin Veden varikolle (Onnelantie 10) saneerattaviin samoihin tiloihin työnjohdon kanssa. Muuton jälkeen Kajaanin Veden asiakkaat saavat kaikki palvelut yhdestä pisteestä ja Kajaanin Vedellä on varastoineen kaksi toimipistettä (varikko/toimisto ja Peuraniemen jätevedenpuhdistamo), joissa on vakituisia työpisteitä. Laaditaan vesihuollon valmiussuunnitelma huomioiden yhteistyökumppanien tarpeet (mm. Kainuun Prikaati). Toteutetaan Kätönlahden asemakaava-alueen II-vaiheen vesihuolto. Aloitetaan Purolan alueen vesihuollon saneeraus. Ylä-Lehtikankaan vesihuollon saneeraus jatkuu. Vedenottamoiden turvallisuusjärjestelmän ja aitausten parantamisen aloitus valmiussuunnitelman mukaisesti. Aloitetaan vesisäiliöiden saneeraus. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kattilalaitoksen uusinta. Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon Otanmäki-Vuolijoki suunnittelu. Kaukokäyttöjärjestelmän laajentaminen Vuolijoen alueelle. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Kuntaliitosalueen paikkatietohankkeen aloittaminen. Vanhentuneiden vesimittareiden uusiminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Verkostojen kunnossapidon sujumisen varmistamiseksi rekrytoidaan verkostotulosyksikköön asentaja oppiin ennen nykyisen henkilöstön eläköitymistä. Prosessit ja rakenteet: Keskitytään edelleen ydintehtävien (käyttö, kunnossapito & asiakaspalvelu) yhä joustavampaan sujumiseen. Selvitetään vesijohtoverkoston uudisrakentamisen ja saneerauksen siirtäminen samalle yksikölle, joka vastaa jäte- ja hulevesiviemärien rakentamisesta. Selvitetään korvauksetta Rakennusvalvontaan kuuluvat KVV-työnjohtajan hyväksyntään, -suunnitelmiin ja tarkastuksiin liittyvien asioiden hoidon järjestäminen kustannuksineen. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Taloudelliset resurssit: Taksamallin uudistus (liittymismaksut, perusmaksu, tarkka kustannusvastaavuus, hulevesimaksut).

10 111 Toimenpiteet 2008 Toimenpiteet 2009 Aloitetaan Nakertajan alueen vesihuollon saneeraus. Pöllyvaaran kerrostaloalueen vesihuollon rakentaminen. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäki-Vuolijoki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon toteutus. Vuolijoen Veden jätevesilietteiden kuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon saneeraus. Vuolijoen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Verkkotietojärjestelmän ulottaminen Vuolijoen alueelle. Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Asiakastyytyväisyystutkimus parillisina vuosina (2006, -08, -10). Aloitetaan Komiahon alueen vesihuollon saneeraus. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Nakertajan, Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäen viemäri- ja Vuorokkaan kaivosaneeraus. Verkkotietojärjestelmän ulottamista Vuolijoen alueelle jatketaan. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään Otanmäki Kajaani siirtoviemäri / Otanmäen uusi jätevedenpuhdistamo vaihtoehdoista edullisempi. Jätevesilietteen kuivauksen uusinta, kun lietteen loppukäyttö on selvitetty.

11 112 Riskit Uusia asuinalueita rakennetaan voimakkaasti mikäli ei käytössä rakentamiskustannuksia edes likimain kattavia liittymismaksuja tai merkittävä osa liittymistä jää myymättä, vanhan, rappeutuvan verkoston saneeraukseen ja kunnossapitoon ei riitä rahoitusta ja resursseja. Kunnallistekniikan katujen saneerausmäärärahan supistaminen suunnitellusta johtaisi Kajaanin Veden rappeutuvien vesihuoltoverkostojen saneerauksen supistumiseen merkittävästi, koska työt suoritetaan pääosin samassa yhteydessä katusaneerauksen kanssa. Uusien asuinalueiden kaavoitus kalliisti perustettaville/rakennettaville alueille lisää vesihuollon rakentamiskuluja merkittävästi. Kajaanin Veden päävedenottamon lähellä sijaitsevat liikenneväylät (maantie & rautatie), sisältävät onnettomuusriskin myötä riskin pohjaveden laadulle ja pahimmillaan uuden vedenottamon rakentamistarpeen. Kuivien ja kuumien perättäisten kesien aiheuttama pohjaveden ja pohjavesilampien pinnan alenema vaikeuttaa pohjavedenottoa tarve uusille pohjavedenottamoille?. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon seuraava ympäristölupa (2010) sisältää mahdollisesti typenpoistovelvoitteen typenpoistolaitos (min. 2-3 M ). Otanmäen ja Vuolijoen jätevedenpuhdistamoiden väliaikaisten ympäristölupien jääminen oletettua lyhyemmiksi (<2010). Otanmäen nykyisen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely tapahtuu ns. lintualtaan kosteikossa. Ko. patoaltaan kunto & kunnossapitovastuu ei vesihuoltoa. Käsitellylle jätevesilietteelle ei kohtuullisin kuluin järjestettävällä käsittelyllä sopivaa loppusijoituskohdetta/-käyttöä. Kuntaliitokseen sisältyvät ns. piiloriskit (tekniset ja taloudelliset yllätykset ). Vuolijoen alueen vesihuolto rasittaa Kajaanin Veden hallinto- ja työnjohtoresursseja kohtuuttomasti samalla kun voimakas rakentaminen ja saneeraus vaativat valvontaresursseja tarve lisärekrytointeihin. Liitosalueen verkostotietojärjestelmän (verkostojen sijaintitiedon) puute. Liitosalueen tyyppihyväksymättömät vesimittarit. Liitosalueen laskuttamattoman jäteveden määrä (noin 150 %) ja hukkavesiprosentti (40 %). Henkilöstön ikärakenne (keski-ikä yli 50 v. - sairauslomat) ja erittäin kapea organisaatio yhdessä on erityisesti loma-aikoina riski. Kuntasektorin töiden kiinnostamattomuus puute ammattitaitoisesta henkilöstöstä eläköityvän tilalle. Uuden taksamallin (liittymismaksu, perusmaksu, hulevesimaksu) käyttöönotto ja muutenkin tarkasti kustannusvastaavat taksat aiheuttavat osassa asiakkaita vastustusta, oikaisuvaatimuksia, maksuboikotteja jne. - työpaineen kasvu ja imagohaitat.

12 113 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv ,5 21,5 Laskutettu talousvesi, m Laskutettu jätevesi, m Asiakastyytyväisyys (1 4) Työyhteisön toimivuus (1 4) 2,90 Kehityskeskustelut käyty (1 4) 1,2 Toimitilojen käyttöaste, % 75 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS ,5 21, ,80 3,00 3,00 3,10 3,15 3, Kajaanin Vesi euroina TULOSLASKELMAOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Liikevaihto Muut toimintatuotot lisätarve Toimintakulut , Poistot , LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut , Korkomenot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Vapaaehtoiset varaukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuottovaatimus ylijäämästä Tuloutus kaupungille yhteensä Kajaanin Veden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu Rakentaminen ja saneeraus Parempi kaupunkikeskusta/vesihuolto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEE KONEET JA KALUSTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ

13 114 Kajaanin Vesi RAHOITUSOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (Kajaani) Käyttöomaisuusinvestoinnit (Vuolijoki) Nettokassavirta (Kajaani) Nettokassavirta (Vuolijoki) Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset (-) Lainakannan muutokset (+) Oman pääoman muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen (Kajaani) Vaikutus maksuvalmiuteen (Vuolijoki) Kassavarat (Kajaani) Kassavarat (Vuolijokii)

14 115 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2003 tekemällä päätöksellä muodostettiin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos alkaen. Liikelaitoksen omistajana toimii Kajaanin kaupunki. Kiinteistöliikelaitoksen keskeisenä tehtävänä on ollut pääomansa turvin kehittää, ylläpitää ja peruskorjata omistuksessaan olevia oppilaitoskiinteistöjä sekä niihin liittyviä koneita ja laitteita. Kiinteistöihin liittyy opetusministeriön vaatimus siitä, että tilat tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. Kehittämisliikelaitoksen hallinnassa ovat seuraavat Ketunpolun varressa olevat kiinteistöt: TIETO 1 (Kajaanin Tietokeskus), TIETO 2 (KAO/Edukain päärakennus sekä ravintolat Fox ja Kisälli) ja TIETO 4 (rakennushalli). Kiinteistöt ovat siirtyneet Kajaanin kaupungille valtiolta luovutuksena Lisäksi kehittämisliikelaitos hallinnoi erillistä kehittämisrahastoa, joka on syntynyt Edukain aikaisemmin tuottamien ylijäämien avulla. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on tehnyt toukokuussa 2006 esityksen Kajaanin kaupunginhallitukselle liikelaitoksen toiminnan ja sen hallinnoiman kiinteistökannan laajentamisesta Vimpelinlaakson alueella Kainuun ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kiinteistöihin. Kajaanin kaupungin tilapalvelun selvityksessä ja Vilakkeen johtokunnan esityksessä todettiin, että Vimpelin kampusalueen kiinteistöjen riittävien ja tarpeellisten investointien toteuttamiseksi, nopean ja joustavan päätöksenteon aikaansaamiseksi, yhteistyön ja opetuksen puitteiden kehittämiseksi sekä kehittämisrahaston käytölle liikelaitosmuotoinen toiminta on järkevintä. Ehdotettu ja kannatettu toiminnan laajentaminen, AMK:n ja KAO:n kiinteistöillä noin m², muodostaa tiiviin ja taloudeltaan riittävän ison keskittymän ammattikorkea- ja ammatilliseen koulutukseen. Ympäristötekninen lautakunta on esittänyt kannanottonaan syyskuussa 2006 kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa marraskuussa 2006 ja esittää laajenemisen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallintaan voidaan luovuttaa Kajaanin kaupungin omistuksessa olevat Kainuun ammattiopiston (OPPI) rakennukset ja ammattikorkeakoulun (TAITO 1, 2 ja TIETO 3) rakennukset. Rakennukset luovutetaan vähintään laajenemisajankohdan käyttöomaisuuden (kirjanpidon) jäännösarvolla liittymineen, huomioituna ko. ajankohtaan saakka kaikki kaupungin tekemät investoinnit niihin. Laajenemisajankohdan rakennusten tasearvo kirjanpidossa on noin , joka siirretään liikelaitoksen peruspääomaan. Tontit jäävät kaupungin omistukseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos vastaa tonttien peruskorjaamisesta ja kunnossapidosta. Talousarvio vuodelle 2007 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu ottaen huomioon kehittämisliikelaitokselle siirtyvät rakennukset omina tulosyksikköinään (rakennuskohtaiset vuokrat). Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se ostaa kaikki hallinto-, talous-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä.

15 116 Vuoden 2007 suurimmat investointikohteet ovat KAO:n ja AMK:n yhteishanke turvallisuus- ja liikunta-alojen tilojen järjestämiseksi Tieto 2 rakennukseen sekä AMK:n Taito 2 rakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus. Lisäksi suunnitellaan ja aloitetaan KAO:n sähköalan koulutuksen siirtäminen Oppi 6 rakennukseen, puualalta vapautuviin tiloihin. Kaupungin tilapalvelujen liikelaitostamisesta tehdään selvitys vuoden 2007 alussa ja päätöksiä alkuvuodesta. Mahdollinen kaupungin tilaliikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Mikäli liikelaitos syntyy, täytyy näiden kahden samantyyppisten liikelaitosten suhde ja toiminnan yhdistäminen selvittää kaupungin liikelaitoksen toiminnan vakiinnuttua.

16 117 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot- ja kulut Korvaus peruspääomasta Satunnaiset kulut -100 Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys Tilikauden ylijäämä Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tieto 2:n muutostyö (turvallisuus- ja liikunta-alat) Investointiavustus -364 Taito 2:n muutostyö (ilmastointi) Oppi 6:n muutostyö (sähköalan koulutukselle) Tieto 2 ja Tieto 4 paloilmoitinjärjestelmä 77 Investoinnin nettomeno Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Varsinaisen toiminnan nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Oman pääoman muutokset Kehittämisrahaston vähennys Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavaraojen muutos

17 118 Tytäryhtiöt Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen. Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Strategiset tavoitteet 2009 Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toimenpiteet Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Kehitetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uutta käynnistettyä Yrittäjyyden kehittämispalvelua. Generaattori-hanke päättyy Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille. Uudella vuoden 2007 alusta alkavalla ohjelmakaudella kehitetään osaamis- ja aluekeskusohjelmien sisältöä. Mittalaitelaboratorion toiminta-avustuksella pyritään suuntaamaan mittalaitelaboratorion toimintaa yrityksiä enemmän palvelevaksi. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv Kaupungin netto-osuus, euroa TA TA TS TS

18 119 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet 2007 Linnan lukion yritystilat valmistuvat ja otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Tiloihin tulee vuokralaisiksi pääasiassa it-alan yrityksiä. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustassa olevat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratut vapaat 176 m 2. Autojen testitunnelihanketta viedään eteenpäin selvittämällä hankkeen investoinnin rahoitusvaihtoehtoja ja tulorahoitusta. Tutkitaan mahdollisuutta, että yhtiö toteuttaisi Kajaanin uuden virkistysuimalan. Edellytyksenä on, että Kajaanin kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle lainatakauksen investointia ja vuotuisen avustuksen uimalatoiminnan pyörittämistä varten. Lisäksi edellytyksenä on, että Kajaanin Kuntokeskus ja Hotel Scandic takaavat uimalalle tietyn käytön. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana ja yhtiön kannattavuus pyritään pitämään ainakin omavaraisena. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Varaudutaan virkistysuimalan ja autojen testitunnelin toteuttamisiin. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tyhjät tilat Investoinnit 1,35 milj. eur 3,0 milj. eur 8,0 milj. eur 10,0 milj. eur

19 120 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Muut pitkävaikutteiset menot 130 Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) 1 Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 65 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 417 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta

20 121 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet 2007 Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. Yhtiön tavoitteena on lyhentää Kajaanin kaupungin lainaa. Yhtiö keskustelee tilojen osittaisesta myynnistä ja muista rahoitusjärjestelyistä. Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

Liikelaitos: Kajaanin Vesi

Liikelaitos: Kajaanin Vesi Liikelaitos: Kajaanin Vesi Palvelun perustelut lakisääteisyys viranomaistehtävät hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009

8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009 1 8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009 8.1 Kajaanin ammattikorkeakoulu Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta

Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta TYTÄRYHTIÖT 112 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: Vaihtoehtoiset Tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet 2009 2011 Hyöty tai arvo kuntalaisille

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty tai arvo kuntalaisille Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty tai arvo kuntalaisille Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 93 LIIKELAITOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys Ei lakisääteistä. Toimintaa säätelevät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot