Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys"

Transkriptio

1 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää amk-opetusta, mutta toimintaa säätelevät mm. seuraavat: Amk-laki 351/03 ja -asetus 352/03; L korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998; toimilupapäätökset (20/401/95), (13/401/98), (19/401/03); vuosittaiset koulutusohjelma- ja tutkintopäätökset; Asetus amk:jen yhteishakujärjestelmästä 353/03; Opintotukilaki 65/94 ja -asetus 260/94. Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Tutkintoon johtavat koulutukset, erikoistumisopinnot, avoin amk, täydennys- /aikuiskoulutus, palvelutoiminta, soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta, aluekehitystyö, kirjastopalvelut tuotetaan omana työnä yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden (mm. yliopistokeskus, muut amk:t) ja työelämä/elinkeinoelämäorganisaatioiden kanssa. Opiskelijat menevät muille paikkakunnille, yritykset ym. organisaatiot ostavat palvelut muilta. Toimintaympäristön muutokset: väestön ikääntyminen ja väheneminen, nuorten määrän lasku, terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen, globalisoituminen, tekniikan alan imagon lasku. Palvelutarpeen muutokset: painopiste aikuiskoulutukseen, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan /yrittäjyyden edistämiseen; nopea reagointikyky, verkostoituminen, profiloituminen, markkina-alueen laajentaminen, kilpailukyvyn varmistaminen. Kehittämiskumppanuus: Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee opetus-, tutkimus- ja kehitystyötä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa. Asiakastyytyväisyys: Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihmiset voimavarana: Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa. Luova ilo toiminnassa: Koko henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu edistää koulutuksellaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnallaan vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on koulutuksen ja kehittämisen huippuyksikkö Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä valituilla aloilla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu toimija.

2 103 Strategiset tavoitteet 2012 Toimenpiteet haluttu opiskelupaikka - haluttu yhteistyökumppani - aluevaikutukseltaan merkittävä AMK Suomessa - kehittävä ja kehittyvä työyhteisö - haluttu ja arvostettu työpaikka - AMK:n profiilin mukainen huippuhenkilöstö - toimiva ja tehokas opiskelijapolku - toimiva ja tehokas t&k prosessi - toimivat ja tehokkaat tukiprosessit - kustannus-tehokkuus ja -vastaavuus - ulkopuolisen tulonhankinnan tehokkuus Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistyö käynnistetään alueellisen elinkeinoelämän tarpeet huomioonottaen. Yrittäjyysopintoja kehitetään. Englanninkielisiä koulutusohjelmia kehitetään ja kv-toimintaa tehostetaan. Ylempiä tutkintokoulutuksia laajennetaan: Terveysalan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 1. kerran, tekniikan alan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 4. kerran, ylempiä tutkintoja haetaan kaupan ja matkailun aloille. Englanninkielisen liikunnanohjaajakoulutuksen valmistelu aloitetaan. Liikunta-alan t&k toimintaa vahvistetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutuksia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Täydennetään osaamiskartoitusta ja tarkistetaan osaamisen kehittämissuunnitelmat. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmä itsearvioidaan ja osallistutaan korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiin. Uudistettu laadunvarmistusjärjestelmä otetaan käyttöön. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi uudistetaan internet/ekstranet -järjestelmä. Palautejärjestelmää kehitetään. Laboratorioiden ajantasaisuudesta ja alueellisesta palvelukyvystä huolehditaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa tehostetaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja palvelujen myyntiä tehostetaan. Uuden EUrahoituskauden käyttöönottoa seurataan ja haetaan hankerahoitusta.

3 104 Toimenpiteet 2008 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Ylempiä amk-tutkintokoulutuksia laajennetaan kaupan ja matkailun aloille. Kansainvälistymistä syvennetään koko ammattikorkeakouluyhteisössä. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Englanninkielisen liikunnanohjaaja-koulutuksen käynnistämislupaa haetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään. Toimenpiteet 2009 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Innovaatiojärjestelmän toiminnan kehittämistä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Ylempiä tutkintokoulutuksia jatketaan. Englanninkielinen liikunnanohjaajakoulutus käynnistetään. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään.

4 105 Riskit a) suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit: - ulkoiset palvelusopimukset esim. maakunnan hinnoittelumuutokset, vuokrat - toteumaseurannan ongelmat: tietojärjestelmien toimivuus (mysap, HeHa, Asio) b) johtamisjärjestelmän riskit: - tulevaisuuden ennakointi - investointien kohdentaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen - laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttaminen c) tieto-, tietoturva- ja tietojärjestelmien riskit - kulunvalvonta, ovien ja tietokoneiden lukitseminen, poissaoloista tiedottaminen - käyttöoikeudet/salasanat pääkäyttäjät, muutosten päivitys - kannettavat, muistitikut, puhelinten käyttö - tiedon häviäminen/muuttuminen arkistointi, salassa pidettävät tiedot d) rahoitusriskit - vos-muutokset, rahoittajien säännösten muutokset - kuntarahoitus e) omaisuusriskit - varkaudet, katoamiset, tulipalo tms. - irtaimiston hallinta (kalusteet, autot, tietokoneet, kamerat yms.) f) henkilöriskit - henkilöstön saatavuus, epätasainen kuormittuminen, ikääntyminen - osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille (pitkät poissaolot, varahenkilö- ja sijaisjärjestelyt, avainhenkilöiden menetys) - projektitoiminta (henkilöiden vaihtuvuus) g) ydin- ja tukitoimintojen riskit - asiakkaiden käyttäytyminen (esim. hakijamäärät, opiskelijoiden poissaolot) - atk-järjestelmien toimivuus ja varmuus - markkinoinnin oikea kohdentaminen h) hallinnolliset riskit - korkeakoulupolitiikan muutokset - ylläpitäjän muutokset - lainsäädännön muutokset

5 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma 106 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Henkilöstö, htv Hakeneista aloittaneet, % 43,1 > 60 uusi mittari uusi mittari uusi mittari (valtakunnan ka) (27,4) Hakijat/ap (valtak.ka) 2,4 (3,9) Ei mittarina > 2 > 2 > 2 Tutkinnon suorittaneet, kpl =350 > 300 > 300 > 300 > 300 T&K-hankkeiden määrä, (yritysrahoitus mukana) Henkilöstön osaaminen, % (valtakunnan ka) Kehityskeskustelut käyty (1 4) Keskim. opiskeluaika, v. (valtakunnan ka 9 päätökseen 17 käynnissä > 5 > 5 > 5 > 5 Tri,lis. 81,8 (75,6) > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka Väh.yl.kktutk. (75/95) (75/95) (75/95) (80/95) 100 (93,2) Nuoret 3,9 (4,2) Aikuiset 3,2 (3,2) Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Valtionosuuteen oikeutettuja opiskelijoita Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Laskennall.opisk.määrä TASO-sopimuksen muk (10 % leikkaus) 1640 (10 % leikkaus) Täyttöaste, % 104, Keskeyttämisaste, % (valtakunnan ka) Avoin amk: ulkopuolisten suoritukset, ov/op 13,0 (9,2) < 10 < 10 < 10 < op 270 op 300 op 300 op 300 op

6 107 Kajaanin ammattikorkeakoulu TULOSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liikevaihto sis.ko.vuoden valtionosuutta (lisätieto) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä Toimintakulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut x) x) x) x) Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rah.tuotot ja -kulut(mm.korvaus peruspääomasta) Satunnaiset tuotot ja -kulut Vapaaehtoisen varauksen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä x) Hankkeiden hlöstömenot on voitu arvioida vain osittain INVESTOINTIOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Atk- perusinvestoinnit: sähkönsyötön UPS-laitteet erillispalvelimet tietoverkon tarkistukset internet-uudistus (loppuosa) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: kodan rakentaminen kodan kalustaminen Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kuntosalikalusteet opetus- ja laboratoriokalusteet Tekniikan ja liikenteen ala: laboratoriolaitteet ja -kalusteet opetus- ja työhuonekalusteet Valtionosuusrahoituksen nettomenot yht Projektit: * HYTEKE2 kalusteet tulot hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitys- menot ympäristön 2. vaihe netto * Prototyyppilaboratorio tulot tuotekehitys- ja laadunvarmistusympäristö menot netto * Pelilaboratorio tulot pelien opetus- ja kehittämisympäristö menot netto * Rakennustekniikan laboratio tulot kiinteistön elinkaaren hallinta - ja kehittämisym- menot ristö netto Projekti-investointien nettomenot yhteensä Käyttöomaisuusinvestointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Investointien nettomenot

7 108 RAHOITUSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta 1) = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset: 0 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2) = Kassavarojen muutos (kohdat 1) ja 2) yhteensä) = Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos =

8 109 Kajaanin Vesi Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut lain reunaehdoin (vesihuoltolaki 119/ & 7 ) Viranomaistehtävät: Ei varsinaisia viranomaistehtäviä. Verkostopäällikkö suorittaa Rakennusvalvonnan puolesta KVV (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista huolehtiva) -työnjohtajan hyväksynnän ja tarkistaa tarkastusasiakirjat sekä valvoo KVV-piirustusten laadintaa. Hyöty tai arvo: Turvaa kansanterveyden ja perusta yhdyskuntarakenteelle. Hyvälaatuista talousvettä ja asianmukaisesti hoidettu viemäröinti sekä jätevedenkäsittely kuluttajille toiminta-alueella kohtuulliseen hintaan. Tuloutus kaupungille n. 1,5 me/v. Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Visio 2012 Kunnan omana palveluna kunnallisena liikelaitoksena. Lisäksi palveluja (ei ydintoimintoja) ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta (palvelujen ostot noin 17 % toimintamenoista). Yhteistyö muiden kuntien kanssa, käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle, ulkoistaminen ja/tai yksityistäminen. Em. listaus koskee osaa tai koko toimintaa. Lisäksi mahdollista ostaa osa toiminnasta/palveluista muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja/tai yrityksiltä. Veden ominaiskulutuksen ja väestön vähenemisen vuoksi veden ja jäteveden myynti vähenee, mikä johtaa tulojen vähenemiseen. Kustannukset eivät pienene tulojen pienenemisen myötä, sillä mm. ylläpidettävä verkosto ei vähene ja ikääntyy, jolloin saneeraustarve kasvaa sekä jätevedenkäsittelyn vaatimustaso kasvanee. Vesihuollon kuluista valtaosa on veden kulutuksen suuruudesta riippumattomia, minkä vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön kohtuulliset perusmaksut ja liittymismaksut. Hulevesiviemäröinnille ei ole erillisiä maksuja, vaikka kulut ovat merkittävä osa viemäröintikuluista ja tulevaisuudessa ne kasvanevat, koska paine hulevesien käsittelylle kasvanee. Tarve erillisille hulevesimaksuille (sekä kiinteistöille että katualueille). Vuolijoen kuntaliitoksen seurauksena kunnossa pidettävä verkosto lisääntyy noin 270 km, ylläpidettäväksi tulee kolme vedenottamoa, viisi jätevedenpumppaamoa ja kaksi jätevedenpuhdistamoa. Jätevesihuollossa on lähivuosina suuria investointitarpeita. Muutos rasittaa merkittävästi erityisesti työnjohdon resursseja. Kajaanin Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kajaanin Vesi vastaa vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä, viemäriveden käsittelystä, hulevesien johtamisesta sekä tarvitsemiensa laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Toiminta-alueen kaikille liittyjille ja yhteistyövesihuoltolaitoksille toimitetaan moitteetonta talousvettä, jäte- ja hulevedet viemäröidään sekä jätevedet lietteineen käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden kohtuulliseen hintaan. Tehokas ylikunnallinen yhteistyö. Riskit selvitetty ja minimoitu.

9 110 Strategiset tavoitteet 2009 Toiminta-alueen oikea rajaus, toimivat talousvesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärijärjestelmät, asiakastyytyväisyys. Riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, riittävät kehitysresurssit. Tehokas ydinpalvelujen tuottaja, tehokas ammattitaitoinen hallinto, toimiva yhteistyö. Aiheuttamisperiaatteella kustannusvastaavat (liittymis-, perus- ja käyttö-) maksut kaikille tuotteille (talous-, jäte- ja hulevesi). Kohtuullinen tuotto. Kuntaliitosselvityksen investointi- kehityshankkeiden toteuttaminen kuntaliitosalueella. Toimenpiteet 2007 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Kajaanin Veden toimisto/hallinto siirtyy Kajaanin Veden varikolle (Onnelantie 10) saneerattaviin samoihin tiloihin työnjohdon kanssa. Muuton jälkeen Kajaanin Veden asiakkaat saavat kaikki palvelut yhdestä pisteestä ja Kajaanin Vedellä on varastoineen kaksi toimipistettä (varikko/toimisto ja Peuraniemen jätevedenpuhdistamo), joissa on vakituisia työpisteitä. Laaditaan vesihuollon valmiussuunnitelma huomioiden yhteistyökumppanien tarpeet (mm. Kainuun Prikaati). Toteutetaan Kätönlahden asemakaava-alueen II-vaiheen vesihuolto. Aloitetaan Purolan alueen vesihuollon saneeraus. Ylä-Lehtikankaan vesihuollon saneeraus jatkuu. Vedenottamoiden turvallisuusjärjestelmän ja aitausten parantamisen aloitus valmiussuunnitelman mukaisesti. Aloitetaan vesisäiliöiden saneeraus. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kattilalaitoksen uusinta. Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon Otanmäki-Vuolijoki suunnittelu. Kaukokäyttöjärjestelmän laajentaminen Vuolijoen alueelle. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Kuntaliitosalueen paikkatietohankkeen aloittaminen. Vanhentuneiden vesimittareiden uusiminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Verkostojen kunnossapidon sujumisen varmistamiseksi rekrytoidaan verkostotulosyksikköön asentaja oppiin ennen nykyisen henkilöstön eläköitymistä. Prosessit ja rakenteet: Keskitytään edelleen ydintehtävien (käyttö, kunnossapito & asiakaspalvelu) yhä joustavampaan sujumiseen. Selvitetään vesijohtoverkoston uudisrakentamisen ja saneerauksen siirtäminen samalle yksikölle, joka vastaa jäte- ja hulevesiviemärien rakentamisesta. Selvitetään korvauksetta Rakennusvalvontaan kuuluvat KVV-työnjohtajan hyväksyntään, -suunnitelmiin ja tarkastuksiin liittyvien asioiden hoidon järjestäminen kustannuksineen. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Taloudelliset resurssit: Taksamallin uudistus (liittymismaksut, perusmaksu, tarkka kustannusvastaavuus, hulevesimaksut).

10 111 Toimenpiteet 2008 Toimenpiteet 2009 Aloitetaan Nakertajan alueen vesihuollon saneeraus. Pöllyvaaran kerrostaloalueen vesihuollon rakentaminen. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäki-Vuolijoki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon toteutus. Vuolijoen Veden jätevesilietteiden kuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon saneeraus. Vuolijoen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Verkkotietojärjestelmän ulottaminen Vuolijoen alueelle. Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Asiakastyytyväisyystutkimus parillisina vuosina (2006, -08, -10). Aloitetaan Komiahon alueen vesihuollon saneeraus. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Nakertajan, Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäen viemäri- ja Vuorokkaan kaivosaneeraus. Verkkotietojärjestelmän ulottamista Vuolijoen alueelle jatketaan. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään Otanmäki Kajaani siirtoviemäri / Otanmäen uusi jätevedenpuhdistamo vaihtoehdoista edullisempi. Jätevesilietteen kuivauksen uusinta, kun lietteen loppukäyttö on selvitetty.

11 112 Riskit Uusia asuinalueita rakennetaan voimakkaasti mikäli ei käytössä rakentamiskustannuksia edes likimain kattavia liittymismaksuja tai merkittävä osa liittymistä jää myymättä, vanhan, rappeutuvan verkoston saneeraukseen ja kunnossapitoon ei riitä rahoitusta ja resursseja. Kunnallistekniikan katujen saneerausmäärärahan supistaminen suunnitellusta johtaisi Kajaanin Veden rappeutuvien vesihuoltoverkostojen saneerauksen supistumiseen merkittävästi, koska työt suoritetaan pääosin samassa yhteydessä katusaneerauksen kanssa. Uusien asuinalueiden kaavoitus kalliisti perustettaville/rakennettaville alueille lisää vesihuollon rakentamiskuluja merkittävästi. Kajaanin Veden päävedenottamon lähellä sijaitsevat liikenneväylät (maantie & rautatie), sisältävät onnettomuusriskin myötä riskin pohjaveden laadulle ja pahimmillaan uuden vedenottamon rakentamistarpeen. Kuivien ja kuumien perättäisten kesien aiheuttama pohjaveden ja pohjavesilampien pinnan alenema vaikeuttaa pohjavedenottoa tarve uusille pohjavedenottamoille?. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon seuraava ympäristölupa (2010) sisältää mahdollisesti typenpoistovelvoitteen typenpoistolaitos (min. 2-3 M ). Otanmäen ja Vuolijoen jätevedenpuhdistamoiden väliaikaisten ympäristölupien jääminen oletettua lyhyemmiksi (<2010). Otanmäen nykyisen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely tapahtuu ns. lintualtaan kosteikossa. Ko. patoaltaan kunto & kunnossapitovastuu ei vesihuoltoa. Käsitellylle jätevesilietteelle ei kohtuullisin kuluin järjestettävällä käsittelyllä sopivaa loppusijoituskohdetta/-käyttöä. Kuntaliitokseen sisältyvät ns. piiloriskit (tekniset ja taloudelliset yllätykset ). Vuolijoen alueen vesihuolto rasittaa Kajaanin Veden hallinto- ja työnjohtoresursseja kohtuuttomasti samalla kun voimakas rakentaminen ja saneeraus vaativat valvontaresursseja tarve lisärekrytointeihin. Liitosalueen verkostotietojärjestelmän (verkostojen sijaintitiedon) puute. Liitosalueen tyyppihyväksymättömät vesimittarit. Liitosalueen laskuttamattoman jäteveden määrä (noin 150 %) ja hukkavesiprosentti (40 %). Henkilöstön ikärakenne (keski-ikä yli 50 v. - sairauslomat) ja erittäin kapea organisaatio yhdessä on erityisesti loma-aikoina riski. Kuntasektorin töiden kiinnostamattomuus puute ammattitaitoisesta henkilöstöstä eläköityvän tilalle. Uuden taksamallin (liittymismaksu, perusmaksu, hulevesimaksu) käyttöönotto ja muutenkin tarkasti kustannusvastaavat taksat aiheuttavat osassa asiakkaita vastustusta, oikaisuvaatimuksia, maksuboikotteja jne. - työpaineen kasvu ja imagohaitat.

12 113 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv ,5 21,5 Laskutettu talousvesi, m Laskutettu jätevesi, m Asiakastyytyväisyys (1 4) Työyhteisön toimivuus (1 4) 2,90 Kehityskeskustelut käyty (1 4) 1,2 Toimitilojen käyttöaste, % 75 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS ,5 21, ,80 3,00 3,00 3,10 3,15 3, Kajaanin Vesi euroina TULOSLASKELMAOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Liikevaihto Muut toimintatuotot lisätarve Toimintakulut , Poistot , LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut , Korkomenot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Vapaaehtoiset varaukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuottovaatimus ylijäämästä Tuloutus kaupungille yhteensä Kajaanin Veden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu Rakentaminen ja saneeraus Parempi kaupunkikeskusta/vesihuolto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEE KONEET JA KALUSTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ

13 114 Kajaanin Vesi RAHOITUSOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (Kajaani) Käyttöomaisuusinvestoinnit (Vuolijoki) Nettokassavirta (Kajaani) Nettokassavirta (Vuolijoki) Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset (-) Lainakannan muutokset (+) Oman pääoman muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen (Kajaani) Vaikutus maksuvalmiuteen (Vuolijoki) Kassavarat (Kajaani) Kassavarat (Vuolijokii)

14 115 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2003 tekemällä päätöksellä muodostettiin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos alkaen. Liikelaitoksen omistajana toimii Kajaanin kaupunki. Kiinteistöliikelaitoksen keskeisenä tehtävänä on ollut pääomansa turvin kehittää, ylläpitää ja peruskorjata omistuksessaan olevia oppilaitoskiinteistöjä sekä niihin liittyviä koneita ja laitteita. Kiinteistöihin liittyy opetusministeriön vaatimus siitä, että tilat tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. Kehittämisliikelaitoksen hallinnassa ovat seuraavat Ketunpolun varressa olevat kiinteistöt: TIETO 1 (Kajaanin Tietokeskus), TIETO 2 (KAO/Edukain päärakennus sekä ravintolat Fox ja Kisälli) ja TIETO 4 (rakennushalli). Kiinteistöt ovat siirtyneet Kajaanin kaupungille valtiolta luovutuksena Lisäksi kehittämisliikelaitos hallinnoi erillistä kehittämisrahastoa, joka on syntynyt Edukain aikaisemmin tuottamien ylijäämien avulla. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on tehnyt toukokuussa 2006 esityksen Kajaanin kaupunginhallitukselle liikelaitoksen toiminnan ja sen hallinnoiman kiinteistökannan laajentamisesta Vimpelinlaakson alueella Kainuun ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kiinteistöihin. Kajaanin kaupungin tilapalvelun selvityksessä ja Vilakkeen johtokunnan esityksessä todettiin, että Vimpelin kampusalueen kiinteistöjen riittävien ja tarpeellisten investointien toteuttamiseksi, nopean ja joustavan päätöksenteon aikaansaamiseksi, yhteistyön ja opetuksen puitteiden kehittämiseksi sekä kehittämisrahaston käytölle liikelaitosmuotoinen toiminta on järkevintä. Ehdotettu ja kannatettu toiminnan laajentaminen, AMK:n ja KAO:n kiinteistöillä noin m², muodostaa tiiviin ja taloudeltaan riittävän ison keskittymän ammattikorkea- ja ammatilliseen koulutukseen. Ympäristötekninen lautakunta on esittänyt kannanottonaan syyskuussa 2006 kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa marraskuussa 2006 ja esittää laajenemisen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallintaan voidaan luovuttaa Kajaanin kaupungin omistuksessa olevat Kainuun ammattiopiston (OPPI) rakennukset ja ammattikorkeakoulun (TAITO 1, 2 ja TIETO 3) rakennukset. Rakennukset luovutetaan vähintään laajenemisajankohdan käyttöomaisuuden (kirjanpidon) jäännösarvolla liittymineen, huomioituna ko. ajankohtaan saakka kaikki kaupungin tekemät investoinnit niihin. Laajenemisajankohdan rakennusten tasearvo kirjanpidossa on noin , joka siirretään liikelaitoksen peruspääomaan. Tontit jäävät kaupungin omistukseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos vastaa tonttien peruskorjaamisesta ja kunnossapidosta. Talousarvio vuodelle 2007 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu ottaen huomioon kehittämisliikelaitokselle siirtyvät rakennukset omina tulosyksikköinään (rakennuskohtaiset vuokrat). Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se ostaa kaikki hallinto-, talous-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä.

15 116 Vuoden 2007 suurimmat investointikohteet ovat KAO:n ja AMK:n yhteishanke turvallisuus- ja liikunta-alojen tilojen järjestämiseksi Tieto 2 rakennukseen sekä AMK:n Taito 2 rakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus. Lisäksi suunnitellaan ja aloitetaan KAO:n sähköalan koulutuksen siirtäminen Oppi 6 rakennukseen, puualalta vapautuviin tiloihin. Kaupungin tilapalvelujen liikelaitostamisesta tehdään selvitys vuoden 2007 alussa ja päätöksiä alkuvuodesta. Mahdollinen kaupungin tilaliikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Mikäli liikelaitos syntyy, täytyy näiden kahden samantyyppisten liikelaitosten suhde ja toiminnan yhdistäminen selvittää kaupungin liikelaitoksen toiminnan vakiinnuttua.

16 117 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot- ja kulut Korvaus peruspääomasta Satunnaiset kulut -100 Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys Tilikauden ylijäämä Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tieto 2:n muutostyö (turvallisuus- ja liikunta-alat) Investointiavustus -364 Taito 2:n muutostyö (ilmastointi) Oppi 6:n muutostyö (sähköalan koulutukselle) Tieto 2 ja Tieto 4 paloilmoitinjärjestelmä 77 Investoinnin nettomeno Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Varsinaisen toiminnan nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Oman pääoman muutokset Kehittämisrahaston vähennys Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavaraojen muutos

17 118 Tytäryhtiöt Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen. Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Strategiset tavoitteet 2009 Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toimenpiteet Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Kehitetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uutta käynnistettyä Yrittäjyyden kehittämispalvelua. Generaattori-hanke päättyy Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille. Uudella vuoden 2007 alusta alkavalla ohjelmakaudella kehitetään osaamis- ja aluekeskusohjelmien sisältöä. Mittalaitelaboratorion toiminta-avustuksella pyritään suuntaamaan mittalaitelaboratorion toimintaa yrityksiä enemmän palvelevaksi. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv Kaupungin netto-osuus, euroa TA TA TS TS

18 119 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet 2007 Linnan lukion yritystilat valmistuvat ja otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Tiloihin tulee vuokralaisiksi pääasiassa it-alan yrityksiä. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustassa olevat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratut vapaat 176 m 2. Autojen testitunnelihanketta viedään eteenpäin selvittämällä hankkeen investoinnin rahoitusvaihtoehtoja ja tulorahoitusta. Tutkitaan mahdollisuutta, että yhtiö toteuttaisi Kajaanin uuden virkistysuimalan. Edellytyksenä on, että Kajaanin kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle lainatakauksen investointia ja vuotuisen avustuksen uimalatoiminnan pyörittämistä varten. Lisäksi edellytyksenä on, että Kajaanin Kuntokeskus ja Hotel Scandic takaavat uimalalle tietyn käytön. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana ja yhtiön kannattavuus pyritään pitämään ainakin omavaraisena. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Varaudutaan virkistysuimalan ja autojen testitunnelin toteuttamisiin. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tyhjät tilat Investoinnit 1,35 milj. eur 3,0 milj. eur 8,0 milj. eur 10,0 milj. eur

19 120 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Muut pitkävaikutteiset menot 130 Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) 1 Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 65 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 417 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta

20 121 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet 2007 Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. Yhtiön tavoitteena on lyhentää Kajaanin kaupungin lainaa. Yhtiö keskustelee tilojen osittaisesta myynnistä ja muista rahoitusjärjestelyistä. Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot