Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys"

Transkriptio

1 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää amk-opetusta, mutta toimintaa säätelevät mm. seuraavat: Amk-laki 351/03 ja -asetus 352/03; L korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998; toimilupapäätökset (20/401/95), (13/401/98), (19/401/03); vuosittaiset koulutusohjelma- ja tutkintopäätökset; Asetus amk:jen yhteishakujärjestelmästä 353/03; Opintotukilaki 65/94 ja -asetus 260/94. Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Tutkintoon johtavat koulutukset, erikoistumisopinnot, avoin amk, täydennys- /aikuiskoulutus, palvelutoiminta, soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta, aluekehitystyö, kirjastopalvelut tuotetaan omana työnä yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden (mm. yliopistokeskus, muut amk:t) ja työelämä/elinkeinoelämäorganisaatioiden kanssa. Opiskelijat menevät muille paikkakunnille, yritykset ym. organisaatiot ostavat palvelut muilta. Toimintaympäristön muutokset: väestön ikääntyminen ja väheneminen, nuorten määrän lasku, terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen, globalisoituminen, tekniikan alan imagon lasku. Palvelutarpeen muutokset: painopiste aikuiskoulutukseen, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan /yrittäjyyden edistämiseen; nopea reagointikyky, verkostoituminen, profiloituminen, markkina-alueen laajentaminen, kilpailukyvyn varmistaminen. Kehittämiskumppanuus: Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee opetus-, tutkimus- ja kehitystyötä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa. Asiakastyytyväisyys: Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihmiset voimavarana: Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa. Luova ilo toiminnassa: Koko henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu edistää koulutuksellaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnallaan vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on koulutuksen ja kehittämisen huippuyksikkö Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä valituilla aloilla valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu toimija.

2 103 Strategiset tavoitteet 2012 Toimenpiteet haluttu opiskelupaikka - haluttu yhteistyökumppani - aluevaikutukseltaan merkittävä AMK Suomessa - kehittävä ja kehittyvä työyhteisö - haluttu ja arvostettu työpaikka - AMK:n profiilin mukainen huippuhenkilöstö - toimiva ja tehokas opiskelijapolku - toimiva ja tehokas t&k prosessi - toimivat ja tehokkaat tukiprosessit - kustannus-tehokkuus ja -vastaavuus - ulkopuolisen tulonhankinnan tehokkuus Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistyö käynnistetään alueellisen elinkeinoelämän tarpeet huomioonottaen. Yrittäjyysopintoja kehitetään. Englanninkielisiä koulutusohjelmia kehitetään ja kv-toimintaa tehostetaan. Ylempiä tutkintokoulutuksia laajennetaan: Terveysalan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 1. kerran, tekniikan alan ylempi tutkintokoulutus käynnistetään 4. kerran, ylempiä tutkintoja haetaan kaupan ja matkailun aloille. Englanninkielisen liikunnanohjaajakoulutuksen valmistelu aloitetaan. Liikunta-alan t&k toimintaa vahvistetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutuksia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Täydennetään osaamiskartoitusta ja tarkistetaan osaamisen kehittämissuunnitelmat. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmä itsearvioidaan ja osallistutaan korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiin. Uudistettu laadunvarmistusjärjestelmä otetaan käyttöön. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi uudistetaan internet/ekstranet -järjestelmä. Palautejärjestelmää kehitetään. Laboratorioiden ajantasaisuudesta ja alueellisesta palvelukyvystä huolehditaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa tehostetaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja palvelujen myyntiä tehostetaan. Uuden EUrahoituskauden käyttöönottoa seurataan ja haetaan hankerahoitusta.

3 104 Toimenpiteet 2008 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Ylempiä amk-tutkintokoulutuksia laajennetaan kaupan ja matkailun aloille. Kansainvälistymistä syvennetään koko ammattikorkeakouluyhteisössä. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Englanninkielisen liikunnanohjaaja-koulutuksen käynnistämislupaa haetaan. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään. Toimenpiteet 2009 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Korkeakoulustrategian toimenpiteitä jatketaan. Innovaatiojärjestelmän toiminnan kehittämistä jatketaan. Aikuiskoulutuksen kehittämistä jatketaan aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Ylempiä tutkintokoulutuksia jatketaan. Englanninkielinen liikunnanohjaajakoulutus käynnistetään. Panostetaan vetovoiman säilymiseen ja luodaan uusia vetovoimaisia koulutusohjelmia ja t&k -hankkeita työelämän kehittämiseksi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön kehittämissuunnitelmia toteutetaan. Aktivoidaan opettajia jatkotutkintoihin ja huomioidaan koulutustaso rekrytoinnissa. Panostetaan tutkimushenkilöstön määrään (htv) suhteessa päätoimisiin opettajiin. Prosessit ja rakenteet: Laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan. Varmistetaan ohjaus- ja tutorointijärjestelmän toimivuus. Laboratorioiden ajantasaisuus ja alueellinen palvelukyky varmistetaan. Maakuntakorkeakoulutoimintaa jatketaan. Taloudelliset resurssit: Toteutunutta opiskelijamäärää, keskeyttämisiä ja valmistumismääriä seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi; hallitaan menot suhteessa todelliseen valtionosuuteen. EU-kauden rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään.

4 105 Riskit a) suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit: - ulkoiset palvelusopimukset esim. maakunnan hinnoittelumuutokset, vuokrat - toteumaseurannan ongelmat: tietojärjestelmien toimivuus (mysap, HeHa, Asio) b) johtamisjärjestelmän riskit: - tulevaisuuden ennakointi - investointien kohdentaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen - laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttaminen c) tieto-, tietoturva- ja tietojärjestelmien riskit - kulunvalvonta, ovien ja tietokoneiden lukitseminen, poissaoloista tiedottaminen - käyttöoikeudet/salasanat pääkäyttäjät, muutosten päivitys - kannettavat, muistitikut, puhelinten käyttö - tiedon häviäminen/muuttuminen arkistointi, salassa pidettävät tiedot d) rahoitusriskit - vos-muutokset, rahoittajien säännösten muutokset - kuntarahoitus e) omaisuusriskit - varkaudet, katoamiset, tulipalo tms. - irtaimiston hallinta (kalusteet, autot, tietokoneet, kamerat yms.) f) henkilöriskit - henkilöstön saatavuus, epätasainen kuormittuminen, ikääntyminen - osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille (pitkät poissaolot, varahenkilö- ja sijaisjärjestelyt, avainhenkilöiden menetys) - projektitoiminta (henkilöiden vaihtuvuus) g) ydin- ja tukitoimintojen riskit - asiakkaiden käyttäytyminen (esim. hakijamäärät, opiskelijoiden poissaolot) - atk-järjestelmien toimivuus ja varmuus - markkinoinnin oikea kohdentaminen h) hallinnolliset riskit - korkeakoulupolitiikan muutokset - ylläpitäjän muutokset - lainsäädännön muutokset

5 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma 106 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Henkilöstö, htv Hakeneista aloittaneet, % 43,1 > 60 uusi mittari uusi mittari uusi mittari (valtakunnan ka) (27,4) Hakijat/ap (valtak.ka) 2,4 (3,9) Ei mittarina > 2 > 2 > 2 Tutkinnon suorittaneet, kpl =350 > 300 > 300 > 300 > 300 T&K-hankkeiden määrä, (yritysrahoitus mukana) Henkilöstön osaaminen, % (valtakunnan ka) Kehityskeskustelut käyty (1 4) Keskim. opiskeluaika, v. (valtakunnan ka 9 päätökseen 17 käynnissä > 5 > 5 > 5 > 5 Tri,lis. 81,8 (75,6) > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka > valtak. ka Väh.yl.kktutk. (75/95) (75/95) (75/95) (80/95) 100 (93,2) Nuoret 3,9 (4,2) Aikuiset 3,2 (3,2) Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Keskimäärin < 4 Valtionosuuteen oikeutettuja opiskelijoita Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Uusi rah.laki; ei määritetä Laskennall.opisk.määrä TASO-sopimuksen muk (10 % leikkaus) 1640 (10 % leikkaus) Täyttöaste, % 104, Keskeyttämisaste, % (valtakunnan ka) Avoin amk: ulkopuolisten suoritukset, ov/op 13,0 (9,2) < 10 < 10 < 10 < op 270 op 300 op 300 op 300 op

6 107 Kajaanin ammattikorkeakoulu TULOSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liikevaihto sis.ko.vuoden valtionosuutta (lisätieto) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä Toimintakulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut x) x) x) x) Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rah.tuotot ja -kulut(mm.korvaus peruspääomasta) Satunnaiset tuotot ja -kulut Vapaaehtoisen varauksen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä x) Hankkeiden hlöstömenot on voitu arvioida vain osittain INVESTOINTIOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Atk- perusinvestoinnit: sähkönsyötön UPS-laitteet erillispalvelimet tietoverkon tarkistukset internet-uudistus (loppuosa) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: kodan rakentaminen kodan kalustaminen Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kuntosalikalusteet opetus- ja laboratoriokalusteet Tekniikan ja liikenteen ala: laboratoriolaitteet ja -kalusteet opetus- ja työhuonekalusteet Valtionosuusrahoituksen nettomenot yht Projektit: * HYTEKE2 kalusteet tulot hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitys- menot ympäristön 2. vaihe netto * Prototyyppilaboratorio tulot tuotekehitys- ja laadunvarmistusympäristö menot netto * Pelilaboratorio tulot pelien opetus- ja kehittämisympäristö menot netto * Rakennustekniikan laboratio tulot kiinteistön elinkaaren hallinta - ja kehittämisym- menot ristö netto Projekti-investointien nettomenot yhteensä Käyttöomaisuusinvestointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Investointien nettomenot

7 108 RAHOITUSLASKELMAOSA TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta 1) = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset: 0 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2) = Kassavarojen muutos (kohdat 1) ja 2) yhteensä) = Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos =

8 109 Kajaanin Vesi Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut lain reunaehdoin (vesihuoltolaki 119/ & 7 ) Viranomaistehtävät: Ei varsinaisia viranomaistehtäviä. Verkostopäällikkö suorittaa Rakennusvalvonnan puolesta KVV (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista huolehtiva) -työnjohtajan hyväksynnän ja tarkistaa tarkastusasiakirjat sekä valvoo KVV-piirustusten laadintaa. Hyöty tai arvo: Turvaa kansanterveyden ja perusta yhdyskuntarakenteelle. Hyvälaatuista talousvettä ja asianmukaisesti hoidettu viemäröinti sekä jätevedenkäsittely kuluttajille toiminta-alueella kohtuulliseen hintaan. Tuloutus kaupungille n. 1,5 me/v. Palvelujen tuottamistapa Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Visio 2012 Kunnan omana palveluna kunnallisena liikelaitoksena. Lisäksi palveluja (ei ydintoimintoja) ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta (palvelujen ostot noin 17 % toimintamenoista). Yhteistyö muiden kuntien kanssa, käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle, ulkoistaminen ja/tai yksityistäminen. Em. listaus koskee osaa tai koko toimintaa. Lisäksi mahdollista ostaa osa toiminnasta/palveluista muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja/tai yrityksiltä. Veden ominaiskulutuksen ja väestön vähenemisen vuoksi veden ja jäteveden myynti vähenee, mikä johtaa tulojen vähenemiseen. Kustannukset eivät pienene tulojen pienenemisen myötä, sillä mm. ylläpidettävä verkosto ei vähene ja ikääntyy, jolloin saneeraustarve kasvaa sekä jätevedenkäsittelyn vaatimustaso kasvanee. Vesihuollon kuluista valtaosa on veden kulutuksen suuruudesta riippumattomia, minkä vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön kohtuulliset perusmaksut ja liittymismaksut. Hulevesiviemäröinnille ei ole erillisiä maksuja, vaikka kulut ovat merkittävä osa viemäröintikuluista ja tulevaisuudessa ne kasvanevat, koska paine hulevesien käsittelylle kasvanee. Tarve erillisille hulevesimaksuille (sekä kiinteistöille että katualueille). Vuolijoen kuntaliitoksen seurauksena kunnossa pidettävä verkosto lisääntyy noin 270 km, ylläpidettäväksi tulee kolme vedenottamoa, viisi jätevedenpumppaamoa ja kaksi jätevedenpuhdistamoa. Jätevesihuollossa on lähivuosina suuria investointitarpeita. Muutos rasittaa merkittävästi erityisesti työnjohdon resursseja. Kajaanin Vesi huolehtii toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kajaanin Vesi vastaa vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä, viemäriveden käsittelystä, hulevesien johtamisesta sekä tarvitsemiensa laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Toiminta-alueen kaikille liittyjille ja yhteistyövesihuoltolaitoksille toimitetaan moitteetonta talousvettä, jäte- ja hulevedet viemäröidään sekä jätevedet lietteineen käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden kohtuulliseen hintaan. Tehokas ylikunnallinen yhteistyö. Riskit selvitetty ja minimoitu.

9 110 Strategiset tavoitteet 2009 Toiminta-alueen oikea rajaus, toimivat talousvesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärijärjestelmät, asiakastyytyväisyys. Riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, riittävät kehitysresurssit. Tehokas ydinpalvelujen tuottaja, tehokas ammattitaitoinen hallinto, toimiva yhteistyö. Aiheuttamisperiaatteella kustannusvastaavat (liittymis-, perus- ja käyttö-) maksut kaikille tuotteille (talous-, jäte- ja hulevesi). Kohtuullinen tuotto. Kuntaliitosselvityksen investointi- kehityshankkeiden toteuttaminen kuntaliitosalueella. Toimenpiteet 2007 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Kajaanin Veden toimisto/hallinto siirtyy Kajaanin Veden varikolle (Onnelantie 10) saneerattaviin samoihin tiloihin työnjohdon kanssa. Muuton jälkeen Kajaanin Veden asiakkaat saavat kaikki palvelut yhdestä pisteestä ja Kajaanin Vedellä on varastoineen kaksi toimipistettä (varikko/toimisto ja Peuraniemen jätevedenpuhdistamo), joissa on vakituisia työpisteitä. Laaditaan vesihuollon valmiussuunnitelma huomioiden yhteistyökumppanien tarpeet (mm. Kainuun Prikaati). Toteutetaan Kätönlahden asemakaava-alueen II-vaiheen vesihuolto. Aloitetaan Purolan alueen vesihuollon saneeraus. Ylä-Lehtikankaan vesihuollon saneeraus jatkuu. Vedenottamoiden turvallisuusjärjestelmän ja aitausten parantamisen aloitus valmiussuunnitelman mukaisesti. Aloitetaan vesisäiliöiden saneeraus. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kattilalaitoksen uusinta. Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon Otanmäki-Vuolijoki suunnittelu. Kaukokäyttöjärjestelmän laajentaminen Vuolijoen alueelle. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Kuntaliitosalueen paikkatietohankkeen aloittaminen. Vanhentuneiden vesimittareiden uusiminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Verkostojen kunnossapidon sujumisen varmistamiseksi rekrytoidaan verkostotulosyksikköön asentaja oppiin ennen nykyisen henkilöstön eläköitymistä. Prosessit ja rakenteet: Keskitytään edelleen ydintehtävien (käyttö, kunnossapito & asiakaspalvelu) yhä joustavampaan sujumiseen. Selvitetään vesijohtoverkoston uudisrakentamisen ja saneerauksen siirtäminen samalle yksikölle, joka vastaa jäte- ja hulevesiviemärien rakentamisesta. Selvitetään korvauksetta Rakennusvalvontaan kuuluvat KVV-työnjohtajan hyväksyntään, -suunnitelmiin ja tarkastuksiin liittyvien asioiden hoidon järjestäminen kustannuksineen. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien yhdistäminen. Taloudelliset resurssit: Taksamallin uudistus (liittymismaksut, perusmaksu, tarkka kustannusvastaavuus, hulevesimaksut).

10 111 Toimenpiteet 2008 Toimenpiteet 2009 Aloitetaan Nakertajan alueen vesihuollon saneeraus. Pöllyvaaran kerrostaloalueen vesihuollon rakentaminen. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäki-Vuolijoki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon toteutus. Vuolijoen Veden jätevesilietteiden kuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon saneeraus. Vuolijoen ja Otanmäen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkuivaus Peuraniemen jätevedenpuhdistamossa 1.7. alkaen. Verkkotietojärjestelmän ulottaminen Vuolijoen alueelle. Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Asiakastyytyväisyystutkimus parillisina vuosina (2006, -08, -10). Aloitetaan Komiahon alueen vesihuollon saneeraus. Jatketaan Kätönlahden asemakaava-alueen vesihuollon rakentamista sekä Nakertajan, Purolan ja Ylä-Lehtikankaan alueiden vesihuollon ja vesisäiliöiden saneerausta. Otanmäen viemäri- ja Vuorokkaan kaivosaneeraus. Verkkotietojärjestelmän ulottamista Vuolijoen alueelle jatketaan. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään Otanmäki Kajaani siirtoviemäri / Otanmäen uusi jätevedenpuhdistamo vaihtoehdoista edullisempi. Jätevesilietteen kuivauksen uusinta, kun lietteen loppukäyttö on selvitetty.

11 112 Riskit Uusia asuinalueita rakennetaan voimakkaasti mikäli ei käytössä rakentamiskustannuksia edes likimain kattavia liittymismaksuja tai merkittävä osa liittymistä jää myymättä, vanhan, rappeutuvan verkoston saneeraukseen ja kunnossapitoon ei riitä rahoitusta ja resursseja. Kunnallistekniikan katujen saneerausmäärärahan supistaminen suunnitellusta johtaisi Kajaanin Veden rappeutuvien vesihuoltoverkostojen saneerauksen supistumiseen merkittävästi, koska työt suoritetaan pääosin samassa yhteydessä katusaneerauksen kanssa. Uusien asuinalueiden kaavoitus kalliisti perustettaville/rakennettaville alueille lisää vesihuollon rakentamiskuluja merkittävästi. Kajaanin Veden päävedenottamon lähellä sijaitsevat liikenneväylät (maantie & rautatie), sisältävät onnettomuusriskin myötä riskin pohjaveden laadulle ja pahimmillaan uuden vedenottamon rakentamistarpeen. Kuivien ja kuumien perättäisten kesien aiheuttama pohjaveden ja pohjavesilampien pinnan alenema vaikeuttaa pohjavedenottoa tarve uusille pohjavedenottamoille?. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon seuraava ympäristölupa (2010) sisältää mahdollisesti typenpoistovelvoitteen typenpoistolaitos (min. 2-3 M ). Otanmäen ja Vuolijoen jätevedenpuhdistamoiden väliaikaisten ympäristölupien jääminen oletettua lyhyemmiksi (<2010). Otanmäen nykyisen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittely tapahtuu ns. lintualtaan kosteikossa. Ko. patoaltaan kunto & kunnossapitovastuu ei vesihuoltoa. Käsitellylle jätevesilietteelle ei kohtuullisin kuluin järjestettävällä käsittelyllä sopivaa loppusijoituskohdetta/-käyttöä. Kuntaliitokseen sisältyvät ns. piiloriskit (tekniset ja taloudelliset yllätykset ). Vuolijoen alueen vesihuolto rasittaa Kajaanin Veden hallinto- ja työnjohtoresursseja kohtuuttomasti samalla kun voimakas rakentaminen ja saneeraus vaativat valvontaresursseja tarve lisärekrytointeihin. Liitosalueen verkostotietojärjestelmän (verkostojen sijaintitiedon) puute. Liitosalueen tyyppihyväksymättömät vesimittarit. Liitosalueen laskuttamattoman jäteveden määrä (noin 150 %) ja hukkavesiprosentti (40 %). Henkilöstön ikärakenne (keski-ikä yli 50 v. - sairauslomat) ja erittäin kapea organisaatio yhdessä on erityisesti loma-aikoina riski. Kuntasektorin töiden kiinnostamattomuus puute ammattitaitoisesta henkilöstöstä eläköityvän tilalle. Uuden taksamallin (liittymismaksu, perusmaksu, hulevesimaksu) käyttöönotto ja muutenkin tarkasti kustannusvastaavat taksat aiheuttavat osassa asiakkaita vastustusta, oikaisuvaatimuksia, maksuboikotteja jne. - työpaineen kasvu ja imagohaitat.

12 113 Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv ,5 21,5 Laskutettu talousvesi, m Laskutettu jätevesi, m Asiakastyytyväisyys (1 4) Työyhteisön toimivuus (1 4) 2,90 Kehityskeskustelut käyty (1 4) 1,2 Toimitilojen käyttöaste, % 75 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS ,5 21, ,80 3,00 3,00 3,10 3,15 3, Kajaanin Vesi euroina TULOSLASKELMAOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Liikevaihto Muut toimintatuotot lisätarve Toimintakulut , Poistot , LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut , Korkomenot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Vapaaehtoiset varaukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuottovaatimus ylijäämästä Tuloutus kaupungille yhteensä Kajaanin Veden ylijäämä INVESTOINTIOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu Rakentaminen ja saneeraus Parempi kaupunkikeskusta/vesihuolto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEE KONEET JA KALUSTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ

13 114 Kajaanin Vesi RAHOITUSOSA TP-2005 TA-2006 TA-2007 SV-2008 SV-2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (Kajaani) Käyttöomaisuusinvestoinnit (Vuolijoki) Nettokassavirta (Kajaani) Nettokassavirta (Vuolijoki) Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset (-) Lainakannan muutokset (+) Oman pääoman muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen (Kajaani) Vaikutus maksuvalmiuteen (Vuolijoki) Kassavarat (Kajaani) Kassavarat (Vuolijokii)

14 115 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2003 tekemällä päätöksellä muodostettiin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos alkaen. Liikelaitoksen omistajana toimii Kajaanin kaupunki. Kiinteistöliikelaitoksen keskeisenä tehtävänä on ollut pääomansa turvin kehittää, ylläpitää ja peruskorjata omistuksessaan olevia oppilaitoskiinteistöjä sekä niihin liittyviä koneita ja laitteita. Kiinteistöihin liittyy opetusministeriön vaatimus siitä, että tilat tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. Kehittämisliikelaitoksen hallinnassa ovat seuraavat Ketunpolun varressa olevat kiinteistöt: TIETO 1 (Kajaanin Tietokeskus), TIETO 2 (KAO/Edukain päärakennus sekä ravintolat Fox ja Kisälli) ja TIETO 4 (rakennushalli). Kiinteistöt ovat siirtyneet Kajaanin kaupungille valtiolta luovutuksena Lisäksi kehittämisliikelaitos hallinnoi erillistä kehittämisrahastoa, joka on syntynyt Edukain aikaisemmin tuottamien ylijäämien avulla. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on tehnyt toukokuussa 2006 esityksen Kajaanin kaupunginhallitukselle liikelaitoksen toiminnan ja sen hallinnoiman kiinteistökannan laajentamisesta Vimpelinlaakson alueella Kainuun ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kiinteistöihin. Kajaanin kaupungin tilapalvelun selvityksessä ja Vilakkeen johtokunnan esityksessä todettiin, että Vimpelin kampusalueen kiinteistöjen riittävien ja tarpeellisten investointien toteuttamiseksi, nopean ja joustavan päätöksenteon aikaansaamiseksi, yhteistyön ja opetuksen puitteiden kehittämiseksi sekä kehittämisrahaston käytölle liikelaitosmuotoinen toiminta on järkevintä. Ehdotettu ja kannatettu toiminnan laajentaminen, AMK:n ja KAO:n kiinteistöillä noin m², muodostaa tiiviin ja taloudeltaan riittävän ison keskittymän ammattikorkea- ja ammatilliseen koulutukseen. Ympäristötekninen lautakunta on esittänyt kannanottonaan syyskuussa 2006 kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa marraskuussa 2006 ja esittää laajenemisen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle siten, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallintaan voidaan luovuttaa Kajaanin kaupungin omistuksessa olevat Kainuun ammattiopiston (OPPI) rakennukset ja ammattikorkeakoulun (TAITO 1, 2 ja TIETO 3) rakennukset. Rakennukset luovutetaan vähintään laajenemisajankohdan käyttöomaisuuden (kirjanpidon) jäännösarvolla liittymineen, huomioituna ko. ajankohtaan saakka kaikki kaupungin tekemät investoinnit niihin. Laajenemisajankohdan rakennusten tasearvo kirjanpidossa on noin , joka siirretään liikelaitoksen peruspääomaan. Tontit jäävät kaupungin omistukseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos vastaa tonttien peruskorjaamisesta ja kunnossapidosta. Talousarvio vuodelle 2007 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu ottaen huomioon kehittämisliikelaitokselle siirtyvät rakennukset omina tulosyksikköinään (rakennuskohtaiset vuokrat). Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se ostaa kaikki hallinto-, talous-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä.

15 116 Vuoden 2007 suurimmat investointikohteet ovat KAO:n ja AMK:n yhteishanke turvallisuus- ja liikunta-alojen tilojen järjestämiseksi Tieto 2 rakennukseen sekä AMK:n Taito 2 rakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus. Lisäksi suunnitellaan ja aloitetaan KAO:n sähköalan koulutuksen siirtäminen Oppi 6 rakennukseen, puualalta vapautuviin tiloihin. Kaupungin tilapalvelujen liikelaitostamisesta tehdään selvitys vuoden 2007 alussa ja päätöksiä alkuvuodesta. Mahdollinen kaupungin tilaliikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Mikäli liikelaitos syntyy, täytyy näiden kahden samantyyppisten liikelaitosten suhde ja toiminnan yhdistäminen selvittää kaupungin liikelaitoksen toiminnan vakiinnuttua.

16 117 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot- ja kulut Korvaus peruspääomasta Satunnaiset kulut -100 Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys Tilikauden ylijäämä Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tieto 2:n muutostyö (turvallisuus- ja liikunta-alat) Investointiavustus -364 Taito 2:n muutostyö (ilmastointi) Oppi 6:n muutostyö (sähköalan koulutukselle) Tieto 2 ja Tieto 4 paloilmoitinjärjestelmä 77 Investoinnin nettomeno Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Varsinaisen toiminnan nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Oman pääoman muutokset Kehittämisrahaston vähennys Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavaraojen muutos

17 118 Tytäryhtiöt Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen. Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Strategiset tavoitteet 2009 Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toimenpiteet Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Kehitetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uutta käynnistettyä Yrittäjyyden kehittämispalvelua. Generaattori-hanke päättyy Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille. Uudella vuoden 2007 alusta alkavalla ohjelmakaudella kehitetään osaamis- ja aluekeskusohjelmien sisältöä. Mittalaitelaboratorion toiminta-avustuksella pyritään suuntaamaan mittalaitelaboratorion toimintaa yrityksiä enemmän palvelevaksi. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Henkilöstö, htv Kaupungin netto-osuus, euroa TA TA TS TS

18 119 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet 2007 Linnan lukion yritystilat valmistuvat ja otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Tiloihin tulee vuokralaisiksi pääasiassa it-alan yrityksiä. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustassa olevat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratut vapaat 176 m 2. Autojen testitunnelihanketta viedään eteenpäin selvittämällä hankkeen investoinnin rahoitusvaihtoehtoja ja tulorahoitusta. Tutkitaan mahdollisuutta, että yhtiö toteuttaisi Kajaanin uuden virkistysuimalan. Edellytyksenä on, että Kajaanin kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle lainatakauksen investointia ja vuotuisen avustuksen uimalatoiminnan pyörittämistä varten. Lisäksi edellytyksenä on, että Kajaanin Kuntokeskus ja Hotel Scandic takaavat uimalalle tietyn käytön. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana ja yhtiön kannattavuus pyritään pitämään ainakin omavaraisena. Mittarit/tavoitteet TP 2005 Toteutuma Varaudutaan virkistysuimalan ja autojen testitunnelin toteuttamisiin. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän ja kannattavuuden mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Tyhjät tilat Investoinnit 1,35 milj. eur 3,0 milj. eur 8,0 milj. eur 10,0 milj. eur

19 120 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Muut pitkävaikutteiset menot 130 Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä Rahoitusosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) 1 Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 65 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 417 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta

20 121 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet 2007 Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. Yhtiön tavoitteena on lyhentää Kajaanin kaupungin lainaa. Yhtiö keskustelee tilojen osittaisesta myynnistä ja muista rahoitusjärjestelyistä. Tuloslaskelmaosa TP 2005 TA 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

Liikelaitos: Kajaanin Vesi

Liikelaitos: Kajaanin Vesi Liikelaitos: Kajaanin Vesi Palvelun perustelut lakisääteisyys viranomaistehtävät hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Ei lakisääteisesti kaupungin tuotettava, mutta kunnan järjestettävä vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009

8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009 1 8 LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖTALOUS, TULOSLASKELMAT, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 2004 2009 8.1 Kajaanin ammattikorkeakoulu Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Arvot Perustehtävä Visio 2012 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta

Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta TYTÄRYHTIÖT 112 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: Vaihtoehtoiset Tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet 2009 2011 Hyöty tai arvo kuntalaisille

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty tai arvo kuntalaisille Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty tai arvo kuntalaisille Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 93 LIIKELAITOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys Ei lakisääteistä. Toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot