Yhtiöesite First North Finland 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiöesite First North Finland 2012"

Transkriptio

1 YHTIÖESITE 2012

2 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla noteerattuihin yhtiöihin. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan vähäisempiä sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tämä yhtiöesite ( Yhtiöesite ) ei ole arvopaperi markkinalain (495/1989, muutoksineen) 2 luvussa tarkoitettu esite. Osakkeita tarjotaan yleisölle valtiovarainministeriön eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a :ssä ja kiinteistö rahastolain 22 :ssä tarkoitetuista esitteistä antaman asetuksen ( /818, huomioiden valtiovarainministeriön antamalla asetuksella /318 asetukseen tehdyt voimaan tulleet muutokset) mukaisesti tällä First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisella Yhtiöesitteellä. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA YHTIÖESITTEEN JAKELULLE JA TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATULLE OSAKEANNILLE. YHTIÖESITETTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ SELLAISESSA YHTEYDESSÄ SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPEREITA KOSKEVA TARJOUS, KEHOTUS TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAISTA, TAI JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ TAI TARJOTA SELLAISILLE HENKILÖILLE, JOILLE JULKAISEMINEN TAI MUUTOIN LEVITTÄMINEN TAI TARJOAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATTUUN OSAKEANTIIN LIITTYVIEN UUSIEN OSAKKEIDEN, ENSISIJAISEN MERKINTÄOIKEU DEN, TOISSIJAISEN MERKINTÄOIKEUDEN TAI OSAKEANNIN REKISTERÖIMISEKSI TAI PÄTEVÖITTÄMISEKSI TAI UUSIEN OSAKKEIDEN YLEISEKSI TARJOAMISEKSI MISSÄÄN MUUALLA KUIN SUOMESSA EI OLE RYHDYTTY MINKÄÄNLAISIIN TOIMENPITEISIIN. OSAKEANNIN UUSIA OSAKKEITA EI TARJOTA HENKILÖILLE, JOIDEN OSALLISTUMINEN OSAKEANTIIN EDELLYTTÄISI ERILLISTÄ ESITETTÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAIN EDELLYTTÄMIÄ TOIMENPITEITÄ. YHTIÖ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ YHTIÖESITTEEN HALTUUNSA SAAVAT HENKILÖT HANK KIVAT ASIANMUKAISET TIEDOT NÄISTÄ RAJOITUKSISTA JA NOUDATTAVAT NIITÄ. YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA SIITÄ, JOS YHTIÖESITTEEN HALTUUNSA SAANEET HENKILÖT RIKKOVAT NÄITÄ RAJOITUKSIA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NÄMÄ HENKILÖT MAHDOLLISIA TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATUN OSAKEANNIN UUSIEN OSAKKEIDEN TAI MERKINTÄOIKEUKSIEN MERKITSIJÖITÄ TAI OSTAJIA. JOLLEI TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ NIMENOMAISESTI TOISIN TODETA TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATUN OSAKE ANNIN: (I) ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI TARJOTA, MYYDÄ, MYYDÄ EDELLEEN, SIIRTÄÄ TAI TOIMITTAA AUSTRALIAAN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MUUHUN MAAHAN, JOSSA ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA KOSKEVA TARJOUS, KEHOTUS, MYYNTI, SIIRTO TAI TOIMITUS OLISI LAINVASTAISTA; (II) YHTIÖ ESITETTÄ EI SAA TOIMITTAA HENKILÖILLE EDELLÄ MAINITTUIHIN MAIHIN EIKÄ SITÄ SAA JÄLJENTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN; JA (III) ENSISI JAISEN MERKINTÄOIKEUDEN JA/TAI TOISSIJAISEN MERKINTÄOIKEUDEN KIRJAAMINEN EDELLÄ MAINITUISSA MAISSA OLEVIEN OSAK KEENOMISTAJIEN TAI MUIDEN HENKILÖIDEN SUOMESSA SIJAITSEVALLE ARVO-OSUUSTILILLE EI OLE TARJOUS MYYDÄ EIKÄ OSTAA ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA JA TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA NÄILLE HENKILÖILLE. MERKINNÄN TEKEVÄN YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAN TAI MUUN SIJOITTAJAN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET. OSAKEANTIIN SOVELLETAAN SUOMEN LAKIA JA KAIKKI OSAKEANTIA KOSKEVAT RIIDAT RATKAISTAAN TOIMIVALTAI SESSA TUOMIOISTUIMESSA SUOMESSA. 2 Zeeland. Yhtiöesite 2012

3 Sisällysluettelo. 2. Eräitä seikkoja Yhtiöstä ja Yhtiöesitteestä Riskit... 4 Strategiset riskit...5 Toiminnalliset riskit...5 Taloudelliset riskit...5 Osakkeeseen ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä Osakeannin tavoitteet Hallituksen vastuulausunto Osakeanti Yleistiedot Zeeland Oyj:stä Konsernirakenne Zeeland Helsinki Oy...11 Zeeland Turku Oy...11 Zeeland Branding Oy...11 Zeeland Solutions Oy...11 Maggie Oy...11 Zeeland East Oy...11 Zeeland Services Oy...11 Bee Consulting Oy...12 Zeeland PR Oy...12 Creo Consulting Oy...12 Zeeland Idea Baltics Oü...12 Mediatonic Oy Yhtiön historiallinen kehitys Yhtiön omistus ja osakepääoma Liiketoiminnan kuvaus Toiminta-ajatus ja toiminnan keskeiset periaatteet Keskeiset markkinat ja asiakaskunta...15 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet...15 Merkittävimmät sopimukset...15 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Visio, Missio, Strategia, Arvot Visio...16 Missio...16 Strategia...16 Arvot Organisaatio ja toiminnot Organisoituminen...17 Yhtiön hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan perustiedot...17 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten perustiedot Hallituksen jäsenten riippumattomuusarvionti Taloudellinen kehitys Lukujen esittäminen...21 Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Investoinnit, maksuvalmius ja rahoitusjärjestelyt...26 Lähipiiriliiketoimet...26 Arvio taloudellisesta kehityksestä Tilinpäätöstiedot ja puolivuosikatsaus Toimialan kuvaus ja kilpailutilanne Toimialan luonne...28 Toimialan suhdannenäkymät...28 Kilpailutilanne Seuraava tulosjulkistus ja varsinainen yhtiökokous Yhtiöjärjestys Liite 1 Puolivuotiskatsaus Liite 2 Tilinpäätös Liite 3 Tilinpäätös Yhtiöesite 2012 Zeeland. 3

4 2. Eräitä seikkoja Yhtiöstä ja Yhtiöesitteestä Tämä yhtiöesite ( Yhtiöesite ) on laadittu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) ylläpitämään First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic -sääntöjen mukaisesti. Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) 2 luvun 3 :ssä tarkoitettua esitettä koskevia säännöksiä. Yhtiöesite sisältää tietoja Zeeland Oyj:stä ( Zeeland Oyj tai Yhtiö ), sen liiketoiminnasta, hallinnosta, taloudellisesta asemasta ja sen toimintaan liittyvistä riskeistä. Yhtiötä koskevaa tietoa on saatavilla myös yhtiön julkaisemissa tiedoitteissa. Nykyinen Zeeland Oyj on muodostunut markkinointiviestintää harjoittavan Zeeland Group -konsernin yhdistyttyä First North Finland -markkinapaikalla noteeratun Eirikuva Digital Image Oyj:n kanssa Eirikuva Digital Image Oyj on nimetty yhdistymisen jälkeen Zeeland Oyj:ksi. Eirikuva-nimellä harjoitetutusta kuvanvalmistusliiketoiminnasta ( Eirikuva tai Kuvanvalmistusliiketoiminta ) on luovuttu ja tässä yhtiöesitteessä kuvattu Zeeland-konserni ( Zeeland tai Zeeland-konserni ) muodostuu kokonaisuudessaan markkinointiviestintäliiketoiminnasta ( Markkinointiviestintäliiketoiminta ) eli markkinointiviestintää harjoittavista yhtiöistä ja yksiköistä. First North Finland on Helsingin Pörssin ylläpitämä vaihtoehtoinen markkinapaikka. Yhtiöt First North Finland -markkinapaikalla eivät ole samojen sääntöjen alaisia kuin yhtiöt säännellyllä markkinalla. First North Finland -markkinapaikan yhtiöt noudattavat kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimuksiltaan vähäisempiä First North Nordic -sääntöjä. First North Finland -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North Finland -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että First North Nordic -sääntöjä noudatetaan. Zeeland Oyj järjestää merkintäoikeusannin siten, että merkintäaika on Tämän Yhtiöesitteen kohdassa 6 tarkemmin kuvatussa osakeannissa annetut Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Helsingin Pörssi hyväksyy Uudet Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla arvioidaan alkavan Tämä yhtiöesite ( Yhtiöesite ) ei ole arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) 2 luvussa tarkoitettu esite. Osakkeita tarjotaan yleisölle valtiovarainministeriön eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a :ssä ja kiinteistörahastolain 22 :ssä tarkoitetuista esitteistä antaman asetuksen ( /818, huomioiden valtiovarainministeriön antamalla asetuksella /318 asetukseen tehdyt voimaan tulleet muutokset) mukaisesti tällä First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisella Yhtiöesitteellä. 3. Riskit Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa määrin. Arvioitaessa Yhtiön tulevaa kehitystä on tuloskasvun lisäksi tärkeää huomioida relevantit riskitekijät. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin ja muihin tässä Yhtiöesitteessä oleviin tietoihin. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Kuvaus riskitekijöistä perustuu tätä Yhtiöesitettä laadittaessa Yhtiön hallituksen ja johdon tiedossa olleisiin seikkoihin, minkä vuoksi Yhtiön taloudellinen tulos tulevaisuudessa ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön hallituksen ja johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muut seikat ja epävarmuustekijät kuin tässä mainitut, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä eikä riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Strategiset riskit Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä yritysjärjestelyitä. Markkinointiviestintäalan nopea digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Toiminnalliset riskit Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri, mikä näkyi erityisen selvästi vuo 4 Zeeland. Yhtiöesite 2012

5 den 2009 rajussa suhdannelaskussa. Yhtiö on pyrkinyt määrätietoisesti kehittämään koko Zeelandin yhtenäistä toiminnanohjausja budjetointijärjestelmää parantaakseen reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa. Markkinointiviestintäalan painopisteen nopea muutos sähköisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Yhtiön ja Zeelandin työnantajamielikuvalla on suuri merkitys. Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt ja riski hankkeiden heikkoon kannattavuuteen on lisääntynyt. Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi. Strategian mukaisesti yritysjärjestelyitä tullaan jatkossa tekemään entistä enemmän myös Pohjois- Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun liittyen. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeelandin palveluksessa järjestelyn jälkeen. Taloudelliset riskit Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen. Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa. Zeeland vieraasta pääomasta suurin osa on tällä hetkellä lyhytaikaista vierasta pääomaa, joka koostuu ostoveloista, konsernin sisäisistä veloista, rahalaitoslainoista sekä vero- ja työeläkeveloista. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on maksuohjelmia vero- ja työeläkeveloista. Yhtiö on tiedottanut ja lyhytaikaisten rahoitussopimustensa uudelleenjärjestelystä. Kyseessä ovat olleet Kuvanvalmistus-liiketoiminnan vanhat luotot, jotka Yhtiö on järjestellyt uudelleen ja joista osa on jo lyhennetty. Luotot ovat pääosin rahoituslaitosluottoja Nordea Pankki Suomi Oy:stä. Osakeannin onnistumisella ei ole vaikutusta luottojen lyhennyssuunnitelmiin eikä lainaehtoihin. Loppuosa lainoista tullaan maksamaan pois tai muuntamaan pitkäaikaisiksi lainoiksi vuoden 2012 aikana. Yhtiön tilintarkastaja on Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa antanut lausuntonsa jälkeen seuraavan lisätiedon: Lausuntoani mukauttamatta haluan kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa selostettuihin seikkoihin, että yhtiön ja konsernin tulos on edelleen ollut tappiollinen, mikä on vaikuttanut myös maksuvalmiuteen. Lisäksi haluan kiinnittää huomiota toimintakertomuksen taloudellisissa riskeissä esitettyyn rahoitusta koskevaan osuuteen. Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut päättyneellä tilikaudella olivat -363 tuhatta euroa, kun ne päättyneellä tilikaudella olivat -83 tuhatta euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen kasvu johtuu Zeelandin ja Eirikuvan yhdistymisestä sekä lyhytaikaisen vieraanpääoman nousseista korkokustannuksista. Rahoituskulut muodostuivat pääsiassa pankkilainojen koroista, muiden korollisten lainojen koroista, maksetuista takausprovisioista sekä muista rahoituksen kuluista. Rahoitustuotot ja -kulut vuonna 2009 olivat -98 tuhatta euroa. Kulujen lasku vuonna 2010 johtui korollisen vieraan pääoman vähentymisestä. Yleisestä talouden epävarmuudesta ja sen vaikutuksesta myyntiin ja laskutukseen sekä Eirikuvan kaupasta johtuen Zeelandin maksuvalmius voi tilapäisesti vaarantua. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty parantamaan kannattavuuttaan tai varmistamaan riittävää pitkäaikaista toiminnan rahoitusta. Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 1,3 miljoonaa euroa. Viiden prosentin viitekoron korotus merkitsee vuositasolla noin 65 tuhannen euron korkokulujen kasvua. Zeelandin korkoriski on siis pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä. Zeeland toimii pääosin euro-alueella eikä Zeelandilla ole merkittävää valuuttakurssiriskiä. Zeeland Oyj on myynyt Eirikuva-liiketoiminnan tuhannella eurolla uuteen yhtiöön, johon Zeeland Oyj on jäänyt osakkeenomistajaksi 19,9 % osuudella. Liiketoiminnan kauppahinnasta on maksettu heti 150 tuhatta euroa ja loput maksetaan tasasuurina erinä seuraavien kolmen vuoden aikana. Kauppahintasaamisesta peritään 2,5 % vuotuinen korko. Kauppahintasaamisen pääomalle ei ole asetettu vakuutta. Mikäli Zeelandin liiketoiminta jatkuu arvioiden mukaisena, Zeelandin alla mainitut aiemmin järjestämät rahoitusratkaisut ja liiketoiminnan positiivinen kassavirta riittävät toiminnan kattamiseen seuraavan 12 kuukauden ajaksi siitä alkaen, kun Yhtiön Uudet Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle. I. Yhtiön tytäryhtiö Mediatonic Oy on myynyt vähemmistöosakkuutensa (n.25 %) Pop Media Oy:ssä 220 tuhannella eurolla. Zeeland pyrkii luopumaan myös muista sen toimintaan kuulumattomista vähemmistöosuuksista tilikauden 2012 aikana. II. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli +362 tuhatta euroa. III. Zeelandin Markkinointiviestintäliiketoiminnan toteutunut käyttökate oli positiivinen. IV. Markkinointiviestinnän budjetti koko vuodelle 2012 on positiivinen. V. Zeeland on luopunut tappiollisesta Kuvanvalmistusliiketoiminnasta eikä se rasita enää konsernin alkaen. Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön. Yhtiöllä ei ole tiedossa muita kuin Yhtiöesitteessä esitettyjä Zeelandiin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä. Yhtiöesite 2012 Zeeland. 5

6 Osakkeeseen ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä Yhtiön osakkeiden arvoon ja Yhtiön osakkeilla kaupankäyntiin liittyy yleinen osakkeiden markkinariski ja likviditeettiriski. Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin likviditeetti on vähäinen. Yhtiö aikoo hakea Uudet Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland-markkinapaikalle. Osakeannissa annettavien Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella huomattavasti riippuen muutoksista markkinoiden suhtautumisessa Yhtiön osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin, Uusiin Osakkeisiin tai niitä vastaaviin muihin arvopapereihin eikä ole varmaa, kehittyykö Uusille Osakkeille aktiivisia ja/tai likvidejä jälkimarkkinoita tapahtuvien muutosten, kuten Yhtiön toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutosten tai Yhtiön liiketoiminnan tuloksen tai kehityksen muutosten takia sekä useiden muiden tekijöiden ja tapahtumien takia. Osake sannissa annettujen Uusien Osakkeiden ja muiden Yhtiön osakkeiden markkinahinta voi laskea Osakeannin Merkintähinnan alapuolelle. Yhtiön osakkeiden arvoon vaikuttavat Yhtiön sijoittajien subjektiiviset näkemykset Yhtiön arvosta. Yhtiö ei anna takeita sille, että Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin jatkuessa First North Finland -markkinapaikalla osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä sille, että Yhtiön osakkeiden jälkimarkkinat First North Finland -markkinapaikalla ovat aktiiviset. Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti ei toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistuksiaan Yhtiössä. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan vähäisempiä sääntöjä. Yhtiöön sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Yhtiön yhden (1) osakkeen hinta on Yhtiöesitteen päivämääränä 0,02 euroa. Pienin lasku tai nousu Yhtiön osakkeen hinnassa on 0,01 euroa. Yhden osakkeen hintatasosta johtuen, Yhtiön osakkeen prosentuaaliset kurssimuutokset saattavat olla suuria. Yhtiön toiminnan kehityksen lisäksi myös monet ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa Yhtiön osakkeiden osakekurssiin. Näitä ulkoisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi yleinen vallitseva suhdanne ja markkinatilanne. Osakekurssi on Yhtiöesitteen päivämääränä alle Helsingin Pörssin vaatiman 0,50 euroa. Yhtiön hallitus on aloittanut selvityksen sadan yhtiön osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakkeeksi (Reverse split). Yhtiön arvion mukaan reverse split voidaan toteuttaa vuoden 2013 aikana. Osakkeiden yhdistämisellä voi olla negatiivinen vaikutus osakekurssin kehitykseen. 4. Osakeannin tavoitteet Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla alkaen. Tämä Yhtiöesite on laadittu Kohdassa 6 mainitussa osakeannissa annettujen Yhtiön uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Osakeanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin Eirikuva-nimellä harjoittaman Kuvanvalmistusliiketoiminnan aiheuttamien tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi. Lisäksi Yhtiö tavoittelee pitkällä tähtäimellä First North Finland -markkinapaikalla osakkeelleen kaupankäynnin kautta muodostavaa arvonmääritystä. Yhtiön tarkoituksena on kasvaa strategiansa mukaisesti tekemällä yritysjärjestelyitä markkinointiviestintätoimialalla Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Pääomamarkkinoita voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen, yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin. Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiön osakkeeseen sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tässä Yhtiöesitteessä esitettyihin tietoihin ja sivuilla 4 5 esitettäviin riskitekijöihin. Sijoittamista harkitsevan on myös syytä tiedostaa, että Yhtiön osakkeen hinta voi vaihdella First North Finland -markkinapaikalla voimakkaasti ja aktiivisten tai likvidien jälkimarkkinoiden olemassaololle First North Finland -markkinapaikalla ei ole varmuutta. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja osakkeiden hankintaa, omistamista ja luovuttamista koskevista Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista ja että muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. 6 Zeeland. Yhtiöesite 2012

7 5. Hallituksen vastuulausunto Toteamme, että tässä yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja että yhtiöesitteessä ei parhaan tietomme mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien raporteista yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät yhtiöesitteeseen. Helsingissä Zeeland Oyj:n hallitus Jari Tuovinen hallituksen puheenjohtaja Elina Yrjölä-Suhonen hallituksen jäsen Janne Mäkelä hallituksen jäsen Ville Skogberg hallituksen jäsen Tanu-Matti Tuominen hallituksen jäsen 6. Osakeanti Sijoittajia kehotetaan ottamaan huomioon, että tämän Yhtiöesitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että tässä kohdassa Osakeanti tarkemmin kuvattu Osakeanti toteutuu Yhtiöesitteessä kuvatun kaltaisena. ZEELAND OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄN OSAKEANNIN EHDOT Zeeland Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on päättänyt kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet ) jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ): Oikeus merkintään Ensisijainen Merkintäoikeus Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ). Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvoosuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan Merkintäoikeuden (kuten jäljempänä näissä ehdoissa määritelty, ISINkoodi FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa neljää (4) Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään näissä ehdoissa määritellyn Merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia Osakkeita ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Toissijainen Merkintäoikeus Lisäksi seuraavilla tahoilla on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( Toissijainen Merkintäoikeus ): I. Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa; II. Henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeuden; ja III. Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt yhdessä Konserni ) koko henkilökunta siten, että oikeus Uusien Osakkeiden merkintään on henkilöllä, joka on ollut toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa Konserniin ja joka edelleen jäljempänä mainittuna Merkintäaikana on työ- tai toimisuhteessa Konserniin ja jolle Yhtiö on ennen jäljempänä mainitun Merkintäajan alkamista toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua Uusien Osakkeiden merkintään. Konsernin henkilöstön Yhtiöesite 2012 Zeeland. 7

8 osalta Merkintäoikeuden vähimmäismäärä on (kaksikymmentätuhatta) Uutta Osaketta. Tehtävän merkinnän tulee olla sadalla (100) jaollinen. Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä Merkintäoikeus ). Merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Merkintäsuhde Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella yhdellä (1) Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ( Merkintäsuhde ). Merkintähinta Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa Uudelta Osakkeelta ( Merkintähinta ). Uuden Osakkeen Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen niin, että Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia 0,02 euroa ajanjaksolla Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on kuitenkin Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osakeannin ehdoissa kohdassa Toissijainen Merkintäoikeus määritellysti kuuluvien henkilöiden osalta 0,018 euroa Uudelta Osakkeelta, joka ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen ja vastaa Osakeannin Merkintähintaa vähennettynä 10 (kymmenellä) %:lla. Toissijaisten Merkintäoikeuksien antamisella Konsernin henkilökuntaan kuuluville on tarkoitus sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä. Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Merkintäaika Osakeannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Mikäli Merkintäoikeuksien haltija ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhteydessä näissä Osakeannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytysyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla ( First North Finland -markkinapaikka ). Näin ollen nämä tilinhoitajayhteisöt saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti. Konsernin henkilökuntaan edellä kohdassa Toissijainen Merkintäoikeus määritellysti kuuluva henkilö voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita toimittamalla Yhtiön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti täytetyn merkintälistan Merkintäajan kuluessa Evli Pankki Oyj:öön. Osakeannissa Uusia Osakkeita merkitsevät Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osakeannin ehdoissa kohdassa Toissijainen Merkintäoikeus määritellysti kuuluvat henkilöt sitoutuvat olemaan myymättä tai muulla tavoin luovuttamatta Osakeannissa merkittyjä Uusia Osakkeita 12 (kahteentoista) kuukauteen Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Merkitessään Uusia Osakkeita Konsernin henkilökuntaan kuuluva hyväksyy, että hänen arvoosuustililleen kirjataan Uusia Osakkeita koskeva luovutusrajoitus. Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin jäljempänä näiden Osakeantia koskevien ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä klo 16.00, raukeavat arvottomina. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan. Merkintäpaikka Osakeannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen Merkintäoikeuden osalta toimii Evli Pankki Oyj. Merkintälomake tulee toimittaa Evli Pankki Oyj:öön osoitteella Evli Pankki Oyj/ Operations, PL 1081, Helsinki tai telefaksilla numeroon +358 (0) Lisätietoja merkinnän tekemiseen liittyen antaa Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu puh (0) tai sähköpostitse Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan. Myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Osakeannin merkintätoimeksiantoja. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Jos Osakeantiin liittyvää yhtiöesitettä täydennetään sen julkistamisen jälkeen ja ennen kuin kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat 8 Zeeland. Yhtiöesite 2012

9 merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti mahdollisen yhtiöesitteen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkaen klo 9:30 ja välisenä aikana. Merkintäoikeuksien hinta First North Finland -markkinapaikalla määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjille. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus ZEE1VU0112. Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin lopullisen tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella tämän Osakeannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus hyväksyy ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajien osakemerkinnät tai muun merkitsijän tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeutensa mukaisessa merkinnässä käyttämiensä Merkintäoikeuksien mukaisessa suhteessa enintään tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka arvo-osuustilikohtaisesti, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Muilta osin osakemerkintöjen hyväksymisestä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella päättää Yhtiön hallitus. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään Uusia Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Uusien Osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun Yhtiön hallitus on käsitellyt merkintöjen hyväksymistä. Osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Jos Uusia Osakkeita jää merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja jos Yhtiön hallitus antaa merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet päättämiensä tahojen merkittäväksi, hallituksella on täysi vapaus hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta hyväksytystä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä lähetettävää vahvistuskirjettä. Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Osakeannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI ja kaupankäyntitunnus ZEE1VN0112, Väliaikaiset Osakkeet ). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI ) arviolta Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt ja Yhtiön hallituksen hyväksymät Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla omana lajinaan , ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Uudet Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta Maksut ja kulut Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta Optio-oikeuksien haltijat Yhtiön optio-ohjelma 2009A:n mukaisten optio-oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuden omistajalla tulee olla sama tai yhdenvertainen oikeus osakeannissa osakkeenomistajan kanssa. Optio-oikeuksien haltijoiden yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa toteutetaan Yhtiön hallituksen Osakeannin lopputuloksen vahvistuttua päättämällä tavalla siten, että optiooikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Syyt Osakeannille Osakeanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin Eirikuvanimellä harjoittaman kuvanvalmistusliiketoiminnan aiheuttamien tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi. Yhtiöesite 2012 Zeeland. 9

10 Informaatio Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 :n mukaiset asiakirjat ovat Merkintäaikana saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, Helsinki ja Yhtiön kotisivuilla osoitteessa ja merkintäpaikkana toimivan Evli Pankki Oyj:n kotisivuilla osoitteessa Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ulkomaalaiset osakkeenomistajat Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 7. Yleistiedot Zeeland Oyj:stä Yhtiö harjoittaa itse ja tytäryhtiöidensä kautta markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutuspalveluita. Yhtiön ja sen muodostaman Zeeland-konsernin luvuissa on mukana Markkinointiviestintäliiketoiminta alkaen ja Yhtiön aiemmin harjoittama Eirikuva-nimellä Kuvanvalmistusliiketoiminta asti. Zeeland Oyj:n luvut pitävät sisällään pääasiassa vain Kuvanvalmistusliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli tuhatta euroa ja taseen loppusumma tuhatta euroa. Tilikauden 2011 liikevaihto koostui Eirikuva-nimellä tarjotuista digitaalisen kuvanvalmistuksen tuotteista ja palveluista sekä tukkutoiminnasta. Tämän Yhtiöesitteen sivulta 31 alkaen esitetään Yhtiön sekä konsernin toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomukset vuosilta sekä puolivuotiskatsaus Zeeland-konsernin emoyhtiö ja konsernihallinto sijaitsee Helsingin keskustassa, osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, Helsinki. Lisäksi Yhtiö harjoittaa markkinointiviestinnän palveluiden tarjoamista tytäryhtiössään Turussa osoitteessa Zeeland Turku Oy, Kaskenkatu 1, Turku sekä tytäryhtiössään Tallinnassa osoitteessa Zeeland Idea Baltics Oü, Maakri 19/21, Tallinn, Estonia. Yhtiön hallituksen muodostavat Jari Tuovinen (puheenjohtaja), Tanu-Matti Tuominen, Elina Yrjölä-Suhonen, Janne Mäkelä ja Ville Skogberg. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tuomas Airisto. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko Terho. Molemmat henkilöt työskentelevät Moore Stephens Rewinet Oy Ab:ssä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Heiroth Capital Oy. Yhtiön markkinatakaajana toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. Lisätietoja Zeeland-konsernista on Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa Yhtiön nimi Zeeland Oyj englanniksi Zeeland Plc ruotsiksi Zeeland Abp Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Osakkeet kaupankäynninkohteena alkaen First North Finland, Kaupankäyntitunnus ZEE1V ISIN-koodi FI GICS-luokitus (Advertising) Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan yhteystiedot Heiroth Capital Oy Kasarminkatu HELSINKI puhelin Zeeland. Yhtiöesite 2012

11 8. Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö on Zeeland Oyj. Emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ja Markkinointiviestintäliiketoiminnan emoyhtiö on Zeeland Group Oy. Eirikuva-liiketoiminnan luopumisen yhteydessä Zeeland Oyj on luopunut tytäryhtiöistään, Eiri Kehys Oy:stä ja Eirikuva Nordic Ab:sta (Ruotsi). Zeeland konsernirakenne Yhtiöesitteen julkaisuhetkellä on seuraava: Zeeland Helsinki Oy Omistus 100 % Zeeland Helsinki Oy on markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto. Zeeland Helsingin suunnittelutyö perustuu kanavariippumattomiin ratkaisuihin, jotka vastaavat viestintäympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Yhtiön suunnittelussa korostuu strateginen ajattelu ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen. Zeeland Helsinki Oy:n johtajana alkaen on toiminut Ismo Nikkola. Zeeland Helsinki Oy:n liikevaihto tilikaudella oli tuhatta euroa ja liikevoitto 0 tuhatta euroa. Zeeland Turku Oy Omistus 100 % Zeeland Turku Oy on täyden palvelun markkinointiviestintätalo, joka tarjoaa mainos- ja brändisuunnittelua, konseptointia ja digitaalista viestintää. Lisäksi Zeeland Turku Oy on erikoistunut sidosryhmälehtien toteutukseen. Zeeland Turku Oy keskittyy Zeeland-konsernissa julkishallintoon, kulttuuriin ja matkailuun sekä PK-sektorille. Zeeland Turku Oy:n johtajana toimii Kalle Euro. Zeeland Turku Oy:n liikevaihto tilikaudella oli tuhatta euroa ja liikevoitto -36 tuhatta euroa. Zeeland Branding Oy Omistus 92 % Zeeland Branding Oy on erikoistunut brändi-ilmeiden ja -identiteettien suunnitteluun sekä brändinrakentamisen, markkinoinnin ja sijoittajaviestinnän työkalujen ja toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä digitaaliseen palvelumuotoiluun. Zeeland Branding Oy on luonut uuden visuaalisen identiteetin useille merkittäville yrityksille, kuten esimerkiksi Fortumille, Kemiralle, Spondalle, Tiehallinnolle, Elenialle ja VR:lle. Kaiken kaikkiaan yhtiö on suunnitellut ja toteuttanut yli 80 yhteisö-, yritys-, palvelu- ja tuoteilmettä sekä sähköisiä graafisia ja brändinhallintaohjeistoja. Yhtiö on myös merkittävä painettujen ja sähköisten vuosikertomusten suunnittelija ja toteuttaja. Se vastaa vuosittain noin 20 yrityksen vuosikertomustyöstä. Zeeland Branding Oy:n toimitusjohtaja on Timo Muhonen. Zeeland Branding Oy:n liikevaihto tilikaudella oli tuhatta euroa ja liikevoitto 128 tuhatta euroa. Zeeland Solutions Oy Omistus 75 % Zeeland Solutions Oy toteuttaa vaativia markkinointiviestinnän ohjelmistohankkeita, joiden avulla Zeeland-konsernin asiakkaat tekevät mitattavaa tulosta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa, kampanjasivustoilla, sähköisillä kauppapaikoilla ja viraalimarkkinoinnissa. Www- ja intranet-projekteissa yhtiön erityisosaamista ovat ohjelmisto- ja sovelluskehitys erityisesti avoimen lähdekoodin teknologioita hyödyntäen. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja Zeeland Solutions Oy on kehittänyt muun muassa maksukorttiliiketoimintaan, asiakashallintaan ja osakekaupankäyntiin. Zeeland Solutions Oy:n toimitusjohtaja on Tero Alén. Zeeland Solutions Oy:n liikevaihto tilikaudella oli tuhatta euroa ja liikevoitto 138 tuhatta euroa. Maggie Oy Omistus 80 % Zeeland perusti Maggie Oy:n keväällä 2008 Zeeland-konsernin asiakaslehtitoimistoksi. Maggie Oy:n toiminta on viime aikoina suuntautunut asiakaslehtien lisäksi laajempaan sisältömarkkinointiin. Sisältömarkkinointi on sopivan palvelu- ja kanavavalikoiman räätälöimistä asiakkaan tarpeisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi painettuja lehtiä ja oppaita, videoita, artikkeleita, kuvia, powerpoint-esityksiä, sähköisiä työkaluja, kyselyitä ja sosiaalisen median foorumeita. Maggien Oy:n toimitusjohtajana toimii Sirpa Alhava. Maggie Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 765 tuhatta euroa ja liikevoitto 39 tuhatta euroa. Zeeland East Oy Omistus 70 % Zeeland East Oy on Venäjän markkinointiviestintään keskittynyt mainostoimisto. Zeeland East Oy auttaa suomalaisia yrityksiä alkuun Venäjän markkinoilla. Vuonna 2007 perustettu Zeeland East Oy tarjoaa markkinointiviestinnän, mainonnan, digitaalisen markkinoinnin ja sidosryhmäviestinnän palveluita Venäjällä toimiville tai sinne tähyäville yrityksille paikalliset olot, kielen ja kulttuurin huomioiden, venäjänkielisten suunnittelijoiden voimin. Zeeland East Oy:n toimitusjohtaja on Pekka Lehtonen ja hallituksen puheenjohtaja Ville Haapasalo. Zeeland East Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 250 tuhatta euroa ja liikevoitto -16 tuhatta euroa. Zeeland Services Oy Omistus 100 % Zeeland Services Oy on Zeeland-konsernin taloushallinnon palvelukeskus. Zeeland Services Oy vastaa koko konsernin taloushallinnon järjestämisestä, palkkahallinnosta ja laskutuksesta. Lisäksi palvelukeskuksen asiakkaana on joitain Zeeland-konsernin vähemmistöomisteisia yhtiöitä. Zeeland on aloittanut Zeeland Services Oy:n fuusioinnin Zeeland Services Oy:n emoyhtiöön Zeeland Yhtiöesite 2012 Zeeland. 11

12 Group Oy:öön. Fuusio arvioidaan saatettavan päätökseen 2012 loppuun mennessä. Zeeland Services Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 136 tuhatta euroa ja liikevoitto -138 tuhatta euroa. Bee Consulting Oy Omistus 64 % Bee Consulting Oy omistaa Brand Equity Compass -työkalun, jonka avulla voidaan määritellä brändin euromääräinen arvo. Tuotetta myy Consumer Compass Kuluttajatieto Oy. Zeeland pyrkii hyödyntämään tuotetta erilaisissa asiakasprojekteissa. Bee Consulting Oy:n palveluksessa ei ole henkilöitä, eikä Bee Consulting Oy:llä ollut liiketoimintaa tilikaudella Zeeland PR Oy Omistus 100 % Zeeland PR Oy on ryhmän viestintätoimisto, Sen erityisosaaminen liittyy kansainväliseen PR:ään ja se tarjoaa perinteisen mediaja sidosryhmäviestinnän lisäksi palveluja lanseerauksiin, brändimuutoksiin, sidosryhmä-tapahtumiin ja työnantajamielikuvan hallintaan. Zeeland PR Oy:n johtajana toimii Päivi Holmqvist alkaen. Yhtiön viestintäkonsultointiliiketoiminta on käynnistetty vuoden 2011 aikana. Zeeland PR Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 150 tuhatta euroa ja liikevoitto -152 tuhatta euroa. Creo Consulting Oy Omistus 100 % Creo Consulting Oy on Zeelandin valmennusorganisaatio, joka keskittyy myynnin ja markkinoinnin valmiuksien kehittämiseen. Osallistavalla otteella toteutetut valmennukset ovat johtoryhmän coaching ja strategioiden fasilitointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Creolla on myös valmiita konsepteja myynnin ja markkinoinnin esimiestyön sekä myyjän ja markkinoijan valmentamista varten. Vaativissa tilanteissa sovelletaan henkilökohtaista coachausta Creon sertifioitujen valmentajien toimesta. Creo Consulting Oy:n toimitusjohtaja on Rasmus Nybergh. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 358 tuhatta euroa ja liikevoitto 54 tuhatta euroa. Creo Consulting Oy:n luvut on yhdistelty Zeeland-konserniin alkaen. Mediatonic Oy Omistus 100 % Mediatonic Oy liittyi Zeeland-konserniin yritysjärjestelyn yhteydessä vuonna Mediatonic Oy on harjoittanut sijoitustoimintaa Internet-, markkinointi- ja media-alan yrityksiin vuosina Zeeland pyrkii irtautumaan Mediatonic Oy:n kautta tehdyistä sijoituksista. Mediatonic Oy on irtautunut vuonna 2012 Pop Media Oy:stä. Näistä irtautumisista on kirjattu 0,2 miljoonaan euron myyntivoitto Mediatonic Oy:öön ja 0,2 miljoonan euron myyntitappio Zeeland konsernille. Mediatonicin osakkuusyhtiö SYTT-Holding Oy omistaa kokonaan Suomen ainoan filmilaboratorion, Finn-Lab Oy:n. Verottaja on hakenut Finn-Lab Oy konkurssiin klo Konkurssitilanteessa Mediatonic Oy:n tappio on 0,3 miljoonaa euroa, joka on jo kirjattu tulokseen konsernintilinpäätöksessä Mediatonic Oy:n sisaryhtiö Zeeland Adventures Oy on sulautunut Mediatonic Oy:öön Zeeland Adventures Oy liiketoiminta muodostui pienimuotoisesta sijoitustoiminnasta vaihtamalla Zeeland-ryhmän työtä osakkuudeksi asiakasyhtiössä. Zeeland on osallistunut vuosittain muutamaan hankkeeseen, jossa työtä vaihdetaan osakkuuteen. Edellytyksenä hankkeelle on markkinointiviestinnän merkittävä rooli yhtiön menestyksessä ja nykyisessä kehitysvaiheessa. Zeeland Adventures Oy:n palveluksessa ei ole henkilöitä. Zeeland ei ole tehnyt vuonna 2011 tai vuonna 2012 edellä kuvatun kaltaisia sijoituksia. Selvyyden vuoksi lisäksi todetaan, että Zeeland-konserniin kuuluva Mediatonic Oy:llä tai Zeeland-konsernilla ei ole omistuksellista tai toiminnallista yhteyttä Jari Tuovisen ja Tanu-Matti Tuomisen TT Hallinta Oy:n kautta pääosin omistamaan pelisijoituksia hallinnoivaan Mediatonic Management Oy:öön, eikä sen hallinnoimaan pääomarahastoon Mediatonic Fund I Ky:öön. Mediatonicin suunnitellun fuusion muuhun Zeeland-konserniin toteuduttua, Mediatonic-nimi ja tuotemerkki on sovittu vapautuvaksi edellä mainitun Mediatonic Management Oy:n käyttöön. Mediatonic Oy:n merkittävät sijoitusomistukset tämän Yhtiöesitteen julkaisuhetkellä ovat Neocard Oy 29 %, Sport Content Oy (20 %) ja SYTT-Holding Oy (30 %). Mediatonic Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 68 tuhatta euroa ja liikevoitto 30 tuhatta euroa. Zeeland Idea Baltics Oü Omistus 55 % Zeeland Idea Baltics Oü on Tallinnassa toimiva digitaalisen median asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen digitaaliset palvelut verkkostrategian suunnittelusta verkkosivustojen uudistuksiin. Zeeland omistaa Zeeland Idea Baltics Oü yhdessä Baltian maissa toimivan BIG IDEA Groupin kanssa. BIG IDEA Group -ryhmään kuuluu 15 erilaista tulossuuntautunutta viestintä- ja mediatoimistoa. Zeeland Idea Baltics Oü:n toimitusjohtaja on Lassi Nummi. Zeeland Idea Baltics Oü:n liikevaihto tilikaudella oli 378 tuhatta euroa ja liikevoitto 11 tuhatta euroa. Yhtiön luvut on yhdistelty Zeeland -konserniin alkaen. 12 Zeeland. Yhtiöesite 2012

13 9. Yhtiön historiallinen kehitys Tämänhetkisen markkinointiviestintäyritys Zeelandin emoyhtiön Zeeland Oyj:n juuret ovat Eino Riihelän vuonna 1944 perustamassa Eiri Oy:ssä, joka harjoitti kuvanvalmistuksen ja kameroiden maahantuonnin lisäksi myös purjelentokoneiden valmistusta. Eiri asetettiin konkurssiin ja sen toimintaa jatkamaan perustettiin Eirikuva Digital Image Oyj Abp vuonna Eirikuva Digital Image Oyj Abp hakeutui kaupankäynnin kohteeksi First North-markkinalle Eirikuva Digital Image Oyj Abp yhdistyi markkinointiviestintää harjoittavan Zeeland-konsernin kanssa ja muutti nimensä Zeeland Oyj:ksi. Tässä osiossa käytetään poikkeuksellisesti yhtiöiden niminä kulloisenkin tapahtuman aikaista kaupparekisteriin merkittyä sen aikaista nimeä. Alla on esitetty sekä Kuvanvalmistusliiketoiminnan, eli Zeeland Oyj:n (aikaisemmin Eirikuva Digital Image Oyj Abp) eli Eirikuvan, ja toisaalta Markkinointiviestintäliiketoiminnan, eli alakonserni Zeeland Group Oy:n kehityksen merkkipaaluja Mainostoimisto Enala // Hyysalo Oy perustetaan Turussa Enala // Hyysalo ja helsinkiläinen Neljäntuuman Toimisto Oy yhdistyvät ja ottavat uudeksi nimeksi Zeeland Oy:n Eirikuva Digital Image Oyj Abp perustetaan. Zeeland Oy hankkii enemmistön Viestintätoimisto Conexio Oy:stä. Emoyhtiön nimi vaihdettiin Zeeland Oy:stä Zeeland Society Oy:ksi ja mainostoimistoliiketoiminta yhtiöitettiin Zeeland Oy:öön Zeeland Society Oy hankkii Mediatonic Oyj:n, perustaa Zeeland East Oy:n ja hankkii Unique Design Oy:n liiketoiminnan. Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla Zeeland Society Oy hankkii mainostoimisto Incognito Oy:n (nykyisin Zeeland Branding Oy) ja perustaa asiakaslehtiä tekevän Maggie Oy:n. Zeeland Society Oy hankkii Privanet Tilitoimisto Oy:n (nykyisin Zeeland Services Oy) Zeeland Society Oy hankkii Triventum Oy:n (nykyisin Zeeland Solutions Oy). Zeeland Society Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, Zeeland Society Oyj:ksi 2010 Zeeland Society Oyj hankkii Mainostoimisto Rientola Oy:n (nykyisin Zeeland Helsinki Oy). Zeeland Society Oyj muuttaa nimensä Zeeland Oyj:ksi, Zeeland Oy muuttaa nimensä Zeeland Turku Oy:ksi, Mainostoimisto Rientola Oy muuttaa nimensä Zeeland Helsinki Oy:ksi ja Incognito Oy muuttaa nimensä Zeeland Branding Oy:ksi Zeeland-konserni hankkii Viestintä Oy Virtuoosin liiketoiminnan ja vähemmistöosuuden Nitro EE Oü:stä (nykyisin Zeeland Idea Baltics Oü) Zeeland Oyj käynnisti viestintään keskittyvän Zeeland PR Oy:n ja luopui Viestintätoimisto Conexio Oy:n omistuksesta Zeelandkonsernin asiakkaille paremmin soveltuvan viestintäpalvelun tarjoamiseksi. Nitro EE Oü:stä tulee Zeelandin tytäryhtiö. Yhtiö nimetään Zeeland Idea Baltics Oü:ksi). Zeeland Oyj (aikaisemmin Zeeland Society Oy) ja Eirikuva Digital Image Oyj Abp päättävät yhdistyä siten, että Eirikuva hankkii koko Zeeland Oyj:n osakekannan ja konsernin emoyhtiön nimeksi vaihdetaan Zeeland Oyj. Entisen Zeeland Oyj:n nimeksi vaihdetaan Zeeland 2 Oy. Zeeland 2 Oy nimetään selvyyden vuoksi Zeeland Group Oy:ksi Zeeland aloittaa markkinoinnin analytiikkapalvelut Zeeland Solutions Oy:ssä. Zeeland Group Oy ostaa Creo Consulting Oy:n ja aloittaa markkinoinnin ja myynnin valmennusliiketoiminnan. Zeeland ostaa 30 % osuuden Media Contacts Finland Oy:stä. Zeeland keskittyy markkinointiviestintäpalveluihin, kun Zeeland Oyj myy Eirikuva-liiketoiminnen Loreen Oy:lle, jonka nimi muutetaan Eirikuva Oy:ksi. Zeelandista tulee 19,9 % vähemmistöomistaja uuteen Eirikuva Oy:öön. Yhtiöesite 2012 Zeeland. 13

14 10. Yhtiön omistus ja osakepääoma Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiö osakepääoma on euroa. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on kappaletta osakkeita. Yhtiön hallitus on päättänyt tutkia osakemäärän pienentämistä osakkeeseen (reverse split) siten, että 100 Yhtiön osaketta yhdistettäisiin yhdeksi osakkeeksi. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovisen ja hallituksen jäsen Tanu-Matti Tuomisen puoliksi omistama TT Hallinta Oy, jolla on Yhtiön osaketta (16,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä). Yhtiön vapaasti kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden (Free Float) määrä on noin 54 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä). Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ovat : Osakkeenomistaja Määrä Osuus TT Hallinta Oy ,67 % Jari Tuovinen ,03 % Juuso Enala ,78 % Finance Group International Finland Oy ,40 % Tanu-Matti Tuominen ,30 % Rite Internet Ventures Ab ,83 % Pekka Siivonen-Uotila ja hänen määräysvaltayhtiönsä Takametsä Holding Oy ,47 % Tapani Hyysalo ,76 % Jimi Veijonen ,52 % Tuomo Luoma ,52 % Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ei omista Yhtiön osakkeita. Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä noin 39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita tämän Yhtiöesitteen päivämääränä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tilintarkastajat kuuluvat Yhtiön ylläpitämään sisäpiirirekisteriin. First North Finland -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) 5 luvun säännöksiä. Yhtiöllä on sen entiselle toimitusjohtajalle Merja Ailama-Mäkitalolle suunnattu ja merkitty osakkeen optio-ohjelma (2009A), jossa yhden osakkeen merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. Optio-ohjelman merkintäaika alkaa ja päättyy Yhtiöllä ei ole muita osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakkeen luovutukseen liittyviä rajoituksia tai lunastuslausekkeita. Yhtiön tai sen hallituksen tiedossa ei ole, että Yhtiön osakkeisiin liittyisi osakassopimuksia. Yhtiöjärjestys on liitetty kokonaisuudessaan tähän Yhtiöesitteeseen. Yhtiön markkinatakaaja (LP) on Nordea Pankki Suomi Oyj. Voimassaolevat valtuutukset Yhtiön kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitus on valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään kappaletta, mikä vastaa enintään 9,18 % Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä Omia osakkeita voi hankkia vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiön kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitus on valtuutettu päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään uutta osaketta, joka vastaa enintään noin 25 % Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen tai luovutettujen osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 14 Zeeland. Yhtiöesite 2012

15 Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutukset olivat kokonaan käyttämättä lukuunottamatta kohdan 6. mukaista Merkintäoikeusantia sekä Henkilöstöantia. Osingonjakopolitiikka Yhtiö ei ole jakanut osinkoa tässä Yhtiöesitteessä esitetyiltä tilikausilta. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on jakaa osinkona puolet Yhtiön vuoden nettotuloksesta mikäli Yhtiön voittovarat ja taloudellinen tilanne sen mahdollistavat. 11. Liiketoiminnan kuvaus Alla esitetty liiketoiminnan kuvaus sisältää vain Zeelandin Yhtiöesitteen julkaisuhetkellä harjoittaman liiketoiminnan, eli Markkinointiviestintäliiketoiminnan. Toiminta-ajatus ja toiminnan keskeiset periaatteet Zeeland tarjoaa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta monipuolisia markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluita ja niihin liittyviä ohjelmistoratkaisuja. Zeelandin tarjoamilla palveluilla pyritään lisäämään asiakasyritysten tunnettuutta, vaikuttavuutta ja myyntiä valituissa kohderyhmissä. Zeeland oli Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton mukaan vuonna 2011 Suomen seitsemänneksi suurin markkinointiviestintäalan toimija. Zeelandin tarjoamat markkinointiviestinnän palvelualueet ovat: asiakas- ja sidosryhmälehdet brändistrategiat ja -identiteetit digitaalinen markkinointi digitaalinen palvelusuunnittelu kansainvälinen PR mainonta markkinoinnin ja myynnin valmennus markkinoinnin analytiikka markkinointi Venäjälle markkinoinnin ulkoistamispalvelut sidosryhmäviestintä, sijoittajaviestintä Tyypillisesti Zeelandin asiakas aloittaa asiakassuhteen yhdessä Zeelandin yksikössä, joka nimetään myös konsernissa asiakasvastuuyksiköksi. Asiakassuhteen laajentaminen Zeeland-konsernin muihin markkinointiviestinnän yksiköihin kuuluu Zeelandin ydinstrategiaan ja on kyseisen asiakkaan asiakasvastaavan henkilön tehtävänä. Myynti ja asiakassuhteiden laajentaminen ovat Zeelandin tärkeimpiä johtamisen painopisteitä. Suurin osa asiakastyöstä hinnoitellaan etukäteen investointiarvioissa, jotka perustuvat myytävän palvelun arvoon tai kustannuksiin. Joissain palveluissa käytetään myös kiinteää kuukausikohtaista hinnoittelua ja eräissä vakiintuneissa asiakassuhteissa jälkikäteen tapahtuvaa toteutuneisiin tunteihin perustuvaa tuntihinnoittelua. Yhtiön tavoitteena on lisätä markkinointiviestinnän työn tuottavuutta ja nostaa toteutunutta keskihintaa henkilökunnan ja asiakasvastuullisen henkilöiden valmennuksella ja myynnin johtamisjärjestelmän avulla. Työn tuottavuuden ja keskituntihinnan nostolla on erittäin merkittävä vaikutus markkinointiviestintätoiminnan kannattavuuteen. Keskeiset markkinat ja asiakaskunta Zeelandin keskeisimmät markkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Zeeland toimittaa projektikohtaisesti palveluita myös muihin Pohjoismaihin, muihin Baltian maihin sekä Venäjälle. Yhtiön markkinointiviestinnän asiakaskunta on laaja verrattuna useimpiin alan yrityksiin. Vuonna 2011 Zeeland-konsernilla oli yli 250 eri markkinointiviestinnän asiakasta. Laaja asiakaskunta näkyy keskimäärin pieninä asiakkuuksia. Zeeland-konsernin suurin asiakas edustaa alle 5 prosenttia vuoden 2011 kokonaislaskutuksesta. Suurimmat asiakkaat koostuivat useammasta erillisestä asiakkuudesta. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa keskimääräistä asiakkuuden kokoa ensisijaisesti konsernin eri palveluiden tehokkaammalla ristiinmyynnillä. Yhtiön suurimmat markkinointiviestinnän asiakkaat vuonna 2011 olivat (aakkosjärjestyksessä) CANAL+, Cargotec, Cursor, Kesko, Philip Morris, Puolustusvoimat, Stockmann, Suomen Lähikauppa, Viestintävirasto ja VV-Auto Group. Toimialan ja kilpailutilanteen kuvaus on selvitetty tämän Yhtiöesitteen luvussa 16 sivulla 28. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Zeeland tavoittelee yli 10 % vuotuista orgaanista kasvua ja yhteensä yritysostot mukaanluettuna yli 20 % vuotuista kasvua. Zeeland tavoittelee vuositasolla yli 10 % käyttökatetta (EBITDA) myyntikatteesta. Kannattavuus ja orgaaninen kasvu perustuvat Zeelandin eri yksiköiden väliseen ristiinmyyntiin, aktiiviseen myynnin johtamiseen sekä työn tuottavuutta ja hinnoittelua parantaviin johtamisjärjestelmiin. Merkittävimmät sopimukset Zeelandin Markkinointiviestintäliiketoiminnan asiakassopimukset perustuvat normaaliin kaupankäyntiin ja luottamussuhteisiin asiakkaan ja toimittajan välillä. Kirjallisissa asiakassopimuksissa viitataan yleensä Zeelandin toimialalle tyypillisiin yleisiin sopimusehtoihin. Muut merkittävät sopimukset Yhtiön kannalta ovat seuraavat: Zeeland Group Oy:n (velallinen) lainasopimus Yhtiön osakkeenomistajan, Finance Group International Finland Oy:n kanssa. Pääoman määrä 400 tuhatta euroa, laina-aika asti. Lainan korko 15 prosenttia vuodessa, lainalle ei ole annettu Yhtiön puolesta vakuutta. Yhtiöesite 2012 Zeeland. 15

16 Zeeland Group Oy:n (velallinen) lainasopimus Yhtiön osakkeen omistajan ja työntekijän kanssa. Pääoman määrä 100 tuhatta euroa, laina-aika asti. Lainan korko 15 prosenttia vuodessa, lainalle ei ole annettu Yhtiön puolesta vakuutta. Yhtiön (velallinen) sopimus pääomalainasta yhtiön osakkeenomistajien Rite Internet Ventures Ab:n, Mediadrive Oy:n, Viento Oy:n Ville Skogbergin, Markku Hietamäen, Merja Ailama-Mäkitalon ja Rauli Arjatsalon kanssa. Lainasumma 266 tuhatta euroa ja lainan korko 10 prosenttia vuodessa. Laina ja sen korot erääntyvät aikaisintaan , mikäli laina on lainaehtojen ja osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen pääomalainaa koskevien ehtojen mukaisesti takaisin maksettavissa. Lainalla ei ole vakuutta. Mikäli Yhtiö järjestää osakeannin ennen yllä mainittua eräpäivää, Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin lainanantajille suuntaamalla lainanantajille Yhtiön uusia osakkeita. Yhtiön hallitus on linjannut, että se konvertoi kohdassa 6 mainitussa osakeannissa edellä mainittuja pääomalainoja edellä mainittujen osakkeenomistajien mahdollisia tekemiä uusia osakemerkintöjä vastaavalla määrällä. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Yhtiö on saanut haasteen, jossa yhtiön osakkeenomistaja Kai Mäkelä vaatii pidetyn yhtiökokouksen julistamista pätemättömäksi osakeyhtiölain 21 luvun 4 mukaisesti sekä saman lainkohdan mukaisesti vaatii täytäntöönpanon kieltämistä. Zeeland Oyj:n kannan mukaan kanne on perusteeton eikä sen johdosta ole tehty varauksia Yhtiön tilinpäätöksiin. Asian käsittely on tämän Yhtiöesitteen päivämääränä kesken Helsingin käräjäoikeudessa siten, että asian ensimmäinen suullinen käsittely on Yhtiö tiedottaa asian etenemisestä tarvittaessa erikseen. Yhtiö ja/tai sen konserniyhtiöt eivät ole olleet tämän Yhtiöesitteen päivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana edellä mainitun lisäksi osallisena missään hallinnollisessa, oikeudellisessa tai välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla tai olisi ollut merkittävä vaikutus Yhtiön tai Zeeland-konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. Yhtiön ja/tai sen konserniyhtiöiden tiedossa ei myöskään ole mitään Yhtiöön ja/tai sen konserniyhtiöön tulevaisuudessa kohdistuvia tällaisia menettelyjä tai uhkaa tällaisista menettelyistä. Yhtiöllä ja/tai sen konserniyhtiöllä ei ole verotukseen liittyviä poikkeuksellisia tietoja, joilla voisi olla tai olisi ollut merkittävä vaikutus Yhtiön tai Zeeland-konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. Zeelandilla on voimassa olevia maksusopimuksia ostolaskuista sekä verottajan ja konsernin työeläkeyhtiön kanssa. 12. Visio, Missio, Strategia, Arvot Visio Yhtiön visio on tarjota edistyksellisiä ja kattavia markkinointiviestinnän palveluita Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Konserni on yksi markkinointiviestinnän uudistajista ja on Suomessa markkinajohtaja. Missio Zeelandin tehtävänä on lisätä asiakkaidensa tunnettuutta, vaikuttavuutta ja myyntiä. Yhtiön missio on hyvin konkreettinen. Teemme asioita, joilla on suora vaikutus asiakkaidemme liiketoimintaan tai tavoitteisiin pääsemiseen. Jatkuvasti pirstaloituvassa ja alati vaikeammin määriteltävässä markkinointiviestinnän toimialassa useat tarjoamamme toimenpiteet ovat mitattavia, digitaalisia ja selkeästi (ajallisesti tai rahallisesti) määriteltyjä. Ratkaisumme ja tarjoamamme tulevat myös nykyisen määritelmän mukaisen markkinointiviestintätoimialan ulkopuolelta, esimerkiksi myynnin valmennuksen tai vaikuttajaviestinnän avulla. Kehitämme ja hankimme jatkuvasti uutta osaamista ja uusia palveluita. Strategia Orgaaninen kasvu Suomessa Aktiivinen uusasiakashankinta. Erinomainen asiakaspalvelua ja asiakkuuksien laajentaminen. Yksiköiden välisen toiminnan sujuvuus Yksi Zeeland. Palvelutarjonnan laajennus Uusien synergisten liiketoimintojen hankinta perustamalla tai ostamalla. Maantieteellinen laajentuminen Ydinliiketoiminnan laajentaminen Suomesta asiakkaiden markkina-alueelle (Pohjoismaat, Itämeren alue, Pohjois-Eurooppa) Maantieteellinen laajentuminen Suomessa. Arvot Avoimuus Toimimme avoimesti, rehellisesti ja tasa-arvoisesti. Kiinnitämme nopeasti huomiota epäkohtiin, tunnustamme ja korjaamme ne. 16 Zeeland. Yhtiöesite 2012

17 Ennakkoluulottomuus Toimimme asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa ennakkoluulottomasti ja yllätyksellisesti. Toimintamme ja rekrytointikulttuurimme on moniarvoista ja -kulttuurista. Uskallamme ottaa riskejä emmekä pelkää epäonnistumisia. Huumorintaju Työyhteisömme ja toimintatapamme on hyväntuulista ja rakentavaa. Osaamme nauraa itsellemme. Konkreettisuus Asiakkaillemme tarjottavat palvelut ovat ratkaisulähtöisiä ja tehokkaita. 13. Organisaatio ja toiminnot Organisoituminen Zeeland on organisoitunut tarjoaman perusteella erillisiin yksiköihin. Yksiköiden johtajat sekä viestinnästä, hallinnosta ja taloudesta vastaavat henkilöt muodostavat Zeelandin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja. Konsernin myynnistä vastaa konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja yhdessä yksiköiden johtajien kanssa. Konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja osallistuu Yhtiön hallituksen kokouksiin esittelijänä. Yhtiöllä on riittävät taloushallinnon ja viestinnän valmiudet toimia First North Finland -markkinapaikalla. Konsernin taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan konserniin kuuluvassa ja konsernin emoyhtiön tiloissa toimivassa taloushallinnon palvelukeskuksessa. Taloushallinnon ohjelmistot mukaan lukien erilliset konsernitason konsolidointi- ja budjetointiohjelmistot on uusittu vuonna Yhtiö käyttää sähköistä laskunkäsittelyä osto- ja myyntilaskuissa. Taloushallinnon raportoinnista vastaa talousjohtaja. Konserniin kuuluu oma viestintätoimisto, jonka henkilökunnalla on kokemusta mm. pörssiyhtiön viestintäjohdosta. Konsernin viestintäpäällikkö on johtoryhmän jäsen. Konsernin hallituksen jäsenistä kolme sekä konsernin toimitusjohtaja ovat työskennelleet pörssiyhtiöiden johtotehtävissä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, soveltuvin osin arvopaperimarkkinalain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi hallitus huomioi tehtävässään NASDAQ OMX Helsingin First North Nordic -säännöt. Lisäksi Yhtiön toimintaa sääntelee yhtiöjärjestys, joka on kokonaisuudessaan tämän Yhtiöesitteen kohdassa 18 sekä hallituksen työjärjestys, joka on hyväksytty Hallituksen työjärjestys on laadittu Zeeland Oyj:n hallituksen toimesta ja se sisältää määräykset ja ohjeet yhtiön hallituksen tehtävistä ja hallitustyöskentelyn järjestämisestä. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää hallituksen toiminnassa noudatettavia muita säännöksiä. Hallitus käsittelee ja päivittää työjärjestystä vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa. Yhtiön hallitus valittiin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Hallitus järjestäytyi välittömästi valinnan jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Yhtiön hallituksen muodostavat: Jari Tuovinen Janne Mäkelä Ville Skogberg Tanu-Matti Tuominen Elina Yrjölä hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Yhtiön toimitusjohtaja on Tuomas Airisto. Konsernin nykyisen johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt: Nimi Yksikkö Erityinen vastuualue Tuomas Airisto Zeeland Oyj strategia ja myynti Timo Muhonen Zeeland Branding Ismo Nikkola Zeeland Helsinki Kalle Euro Zeeland Turku Tero Alén Zeeland Solutions teknologia Sirpa Alhava Zeeland Maggie Päivi Holmqvist Zeeland PR Lassi Nummi Zeeland Idea Baltics kansain välistyminen Rasmus Nyberg Zeeland Training Helka Herlevi viestintä Kaisu Kaija hallinto Nina Norberg ( alkaen) talous Yhtiön ja kaikkien konserniyhtiöiden (lukuun ottamatta Zeeland Idea Baltics) tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastaja KHT Veikko Terho. Molemmat henkilöt työskentelevät Moore Stephens Rewinet Oy Ab:ssä. Yhtiöesite 2012 Zeeland. 17

18 Yhtiön hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan perustiedot Jari Tuovinen Hallituksen puheenjohtaja alkaen Syntymävuosi 1968 Koulutus Tekniikan ja filosofian ylioppilas Opintoja Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa (sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan suuntautumisvaihtoehto) Opintoja Tampereen Yliopistossa (taloudellishallinnollinen tiedekunta) Executive MBA -opintoja Tampereen Yliopistossa NYKYINEN Tehtävä Visionplus Management Oy, partner (2012 ) Vastuualue hallitustyössä Konsernihallinto, talous- ja rahoitus, järjestelyt Aiempi työkokemus Zeeland Oyj, toimitusjohtaja ( ) Privanet Capital Oyj, toimitusjohtaja, hall. jäsen ( ) Finance Group International Finland Oyj, toimitusjohtaja ( ) Tietovalta Oy, perustaja, johtaja ( ) Nykyiset luottamustoimet As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen (2005 ) Ideakone Oy, hallituksen jäsen (2005 ) TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2006 ) Neocard Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005 ) Sport Content Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005 ) Hima & Sali Oy, hallituksen jäsen (2003 ) Mediatonic Management Oy, hallituksen jäsen (2009 ) Useita Zeeland-konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä Helsingin Suomalainen Klubi, perinnelaulukerho, perustajajäsen (2003 ) TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2003 ) Omistus yhtiössä Suoraan osaketta ja 50 %:sti omistetun TT Hallinta Oy:n kautta osuus osakkeesta. Janne Mäkelä Hallituksen jäsen alkaen Syntymävuosi 1971 Koulutus Kauppatieteen opintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Stuttgartin yliopistossa Tehtävä NYKYINEN Sontek Oy, myyntijohtaja (2011 ) Vastuualue hallitustyössä Myynti, asiakkuudet ja myynnin kehittäminen Aiempi työkokemus Solteq Oyj, myyntijohtaja ( ) Aldata Solution Finland Oy, myyntipäällikkö (2006) Solteq Oyj, asiakasryhmäpäällikkö ( ) Deloitte España, konsultti (2002) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Omistus yhtiössä osaketta Ville Skogberg Hallituksen jäsen 2009 alkaen Syntymävuosi 1980 Nykyinen työtehtävä Nebula Oy, toimitusjohtaja, vuodesta (2004) Aiempi työkokemus Nebula Oy, tekninen asiantuntija, ( ) Saunalahti Oyj, tekninen asiantuntija, ( ) Nykyiset luottamustoimet Useita omien yrityksien ja Nebula -konserniin kuuluvien yrityksien hallituksen jäsenyyksiä/puheenjohtajuuksia (2002 ) Mediadrive Oy, hallituksen jäsen (2006 ) Omistus yhtiössä osaketta Tanu-Matti Tuominen Hallituksen jäsen alkaen Syntymävuosi 1968 Koulutus Yht. Yo (tiedotusoppi, Tampereen yliopisto) Media emba -opintoja Turun Kauppakorkeakoulussa Nykyinen työtehtävä Visionplus Management Oy, partner (2012 ) Aiempi työkokemus Mediatonic Management Oy, general partner, (2009 ) Zeeland Oyj, strategiajohtaja ( ) A4 Media Oy, toimitusjohtaja, ( ) Finance Group Internatonal Finland Oyj, General Partner ( ) Tietovalta Oy, luova johtaja, perustaja ( ) Nykyiset luottamustoimet Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry, hallituksen puheenjohtaja Mindtrek ry:n hallituksen jäsen Finpron Luovimon ohjausryhmän jäsen OKM:n ja TEM:n Luovan talouden ja kulttuurin tulevaisuustyöryhmä jäsen Taipale Automotive Oy, hallituksen puheenjohtaja Finn-Lab Oy, hallituksen jäsen Mediatonic Management Oy, hallituksen puheenjohtaja Omistus yhtiössä Suoraan osaketta ja 50 %:sti omistetun TT Hallinta Oy:n kautta osuus osakkeesta. 18 Zeeland. Yhtiöesite 2012

19 Elina Yrjölä-Suhonen Hallituksen jäsen alkaen Syntymävuosi 1968 Koulutus Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, pääaine tiedotusoppi, 1993 Nykyinen työtehtävä Talentum Media Oy, johtaja, Suomen lehtiliiketoiminta ( ) Vastuualue hallitustyössä Mediat ja mediayhteistyö Aiempi työkokemus Oy Mediuutiset Ab, toimitusjohtaja ja päätoimittaja ( ) Talouselämä/Talentum, toimittaja ( ) Taloussanomat, toimittaja ( ) Yle tv-uutiset, reportteri ( ) Turun Sanomat, taloustoimittaja ( ) Valmet Oy, tiedottaja ( ) Länsi-Suomi, toimittaja ( ) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Omistus yhtiössä Ei ole Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten perustiedot Tuomas Airisto Syntymävuosi 1969 Koulutus KTM NYKYINEN Tehtävä CEO, Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja (2012 ) Aiempi työkokemus Talentum Events Oy, toimitusjohtaja (2010) Trainers House Oyj, strategiajohtaja ( ) Satama Interactive Oyj, useita johtotehtäviä ( ) Nykyiset luottamustoimet Multiprint Oy, hallituksen jäsen Media Contacts Finland Oy, hallituksen jäsen Omistus yhtiössä osaketta Timo Muhonen Syntymävuosi 1974 Koulutus FM NYKYINEN Tehtävä Zeeland Branding Oy, toimitusjohtaja (2010 ) Aiempi työkokemus Incognito Oy, suunnittelujohtaja ( ) Incognito Webbiz Oy, toimitusjohtaja ( ) Helsingin Yliopisto, tutkija (1999) Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä ( ) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Omistus yhtiössä osaketta Ismo Nikkola Syntymävuosi 1970 Koulutus KTM NYKYINEN Tehtävä Zeeland Helsingin mainostoimistoliiketoiminta (2012 ) Aiempi työkokemus Fazer Leipomot, markkinointijohtaja SEK & GREY, ryhmänjohtaja Contra, asiakkuusjohtaja Oy Gustav Paulig Ab, tuoteryhmäpäällikkö Huhtamäki Oyj LEAF, useita tehtäviä Nykyiset luottamustoimet Tour De Helsinki Oy, hallituksen puheenjohtaja Omistus yhtiössä Ei ole Kalle Euro Syntymävuosi 1971 Koulutus VTM Keskeinen työkokemus Turun kaupunki, elinkeinojohtaja ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Turun kaupunki ja Turun Seudun Kehittämiskeskus, elinkeinoasiamies Viestintätoimisto Faktafaktum Oy, yrittäjä Viola Systems Oy, hallinto- ja viestintäjohtaja JKL Helsinki, viestintäkonsultti Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, puheenjohtaja Vastuualue Turun yksikkö ja yhteiskunnallisen markkinointiviestinnän kehittäminen Omistus yhtiössä Ei ole Tero Alén Syntymävuosi 1982 Koulutus Mediatekniikan insinööri NYKYINEN Tehtävä Zeeland Solutions Oy, toimitusjohtaja (2011 ) Erityinen vastuualue Teknologia Aiempi työkokemus Zeeland Digital Oy, projektipäällikkö ( ) Triventum Oy, projektipäällikkö ( ) Brain Alliance Solutions, ohjelmistosuunnittelija ( ) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Yhtiöesite 2012 Zeeland. 19

20 Omistus yhtiössä osaketta, mahdollisuus vaihtaa 5 % omistuksensa Zeeland Solutions Oy:ssä kappaleeseen yhtiö osakkeita mennessä. Sirpa Alhava Syntymävuosi 1968 Koulutus KTM NYKYINEN Tehtävä Maggie Oy, toimitusjohtaja (2008 ) Aiempi työkokemus Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja (2008 Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet ( ) Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja, tiiminvetäjä ( ) Kynämies Oy, tiiminvetäjä ( ) Kynämies Oy, toimituspäällikkö ( ) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Omistus yhtiössä Ei omistusta emoyhtiössä, 10 % omistus tytäryhtiö Maggie Oy:ssä. Päivi Holmqvist Syntymävuosi 1966 Koulutus MBA, Jyväskylän Yliopisto Masters, Political Science tehtävä Zeeland PR Oy, johtaja (2011 ) Keskeinen työkokemus Miltton, Account Director ( ) WSOY, Editor of non-fiction ( ) WSOY, Project Manager ( ) WSOY, PR Officer ( ) Omistus yhtiössä Ei ole Lassi Nummi Syntymävuosi 1979 Koulutus BBA, MBA NYKYINEN Tehtävä Zeeland Idea Baltics OÜ, toimitusjohtaja (2011 ) Vastuualue Konsernin kansainvälistyminen Aiempi työkokemus Nitro Fx OÜ, toimitusjohtaja ( ) Nitro, Key Account Manager ( Nitro, Project Manager ( ) Nokia Oyj, Application Specialist ( ) Nykyiset luottamustoimet Zeeland Idea Baltics, hallituksen jäsen Omistus yhtiössä osaketta Rasmus Nyberg Syntymävuosi 1976 Koulutus FM ACC (Associate Certified Coach) Keskeinen työkokemus Creo Consulting, perustaja/toimitusjohtaja Accenture, liikkeenjohdon konsultti Nokia Networks, R&D engineer Keskeiset luottamustoimet Oy Lux Ab, hallituksen jäsen, (2008 ) Nuorkauppakamari, useita tehtäviä Vastuualue Valmennusliiketoiminta Omistus yhtiössä osaketta Helka Herlevi Syntymävuosi 1972 Koulutus BBA, BA NYKYINEN Tehtävä Zeeland PR Oy, viestintäpäällikkö (2011 ) Vastuualue konsernin viestintä Aiempi työkokemus Viestintätoimisto Conexio Oy, viestintäkonsultti ( ) Eaton Power Quality Oy, MarCom Manager ( ) Powerware Oy, Marketing Manager ( ) Finland Trade Centre London, Market Analyst ( ) Nykyiset luottamustoimet Ei ole Omistus yhtiössä Ei ole Kaisu Kaija Syntymävuosi 1957 Koulutus Iteronomi, HSO-sihteeri NYKYINEN Tehtävä Zeeland Oyj, hallintojohtaja Vastuualue konsernin hallinto Aiempi työkokemus Incognito Oy, hallintopäällikkö ( ) Ammirati Puris Lintas Oy, Executive Secretary ( ) Saatchi & Saatchi Advertsing Finland Oy, Executive Secretary ( ) Nykyiset luottamustoimet Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry, puheenjohtaja Omistus yhtiössä Ei ole Yhtiön uusi talousjohtaja Nina Nordberg aloittaa Zeelandin palveluksessa Zeeland. Yhtiöesite 2012

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 4,23 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2014 kello 13:00

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Yleistä Merkintäoikeusannista Nurminen Logistics Oyj:n ( Yhtiö ) 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Olvi Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2016 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi.

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen Digitalist Group Oyj ( Digitalist

Lisätiedot

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2012 klo 12.00 1 (10) EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot