TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ) samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ). Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on näin ollen enintään ,50 euroa. Yhtiö hakee julkisen kaupankäynnin kohteeksi Merkintäetuoikeusannissa merkittävät Uudet Osakkeet. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö antaa kaikille osakkeenomistajille yhden (1) merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistettua Yhtiön osaketta kohden. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön Uuden Osakkeen. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa on ( Merkintäaika ). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Ohjeita Merkintäoikeuden käyttämisestä on esitetty tämän Arvopaperiliitteen kohdissa Merkintäetuoikeusannin ehdot ja Ohjeita Merkintäetuoikeusannin merkitsijöille. Uusien Osakkeiden tarjoamiseen ja niiden listaamiseen liittyvä esite koostuu päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ) sekä tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä Arvopaperiliite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannissa tarjottavista Osakkeista. Perusesitteestä ja Arvopaperiliitteestä käytetään jatkossa yhdessä myös nimitystä Esite. Tämä Arvopaperiliite on laadittu ainoastaan Uusien Osakkeiden tarjoamiseksi ja Osakkeiden listaamiseksi, eikä sitä voi käyttää tai siihen vedota Yhtiön muiden osakkeiden tai arvopapereiden tarjoamisen tai muun hankinnan yhteydessä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla yhtiötunnuksella FLG1S. Osakeannissa merkityt Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Yhtiön jo liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa siten, että Osakeannissa merkityt Osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta viimeistään Yhtiön taloudellinen neuvonantaja ja Osakeannin pääjärjestäjä

2 [Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.]

3 Tärkeitä tietoja Arvopaperiliitteestä Esite on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu esite. Tämä Arvopaperiliite sisältää arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) 2 luvun 3a :n 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän ( Tiivistelmä ). Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun Euroopan komission asetuksen EY N:o 809/2004 (liite III) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 57/212/2009. Tässä Arvopaperiliitteessä Yhtiö, Finnlines, Finnlines Oyj, Finnlines konserni ja Konserni tarkoittavat Finnlines Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Finnlines Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai sovellusaluetta. Lisäksi viittaukset Finnlines Oyj:n osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat Finnlines Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Huomautuksia sijoittajille ja jakelurajoitukset Sijoittajia kehotetaan ottamaan huomioon, että tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että tässä Arvopaperiliitteessä kohdassa Merkintäetuoikeusannin ehdot tarkemmin kuvattu Osakeanti toteutuu Esitteessä kuvatun kaltaisena. Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen tai esillä pitäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö on arvopaperimarkkinalain mukaisen jatkuvan tiedonantovelvollisuuden puitteissa velvollinen julkistamaan sellaiset päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeiden arvoon. Arvopaperimarkkinalain mukaan esitteessä oleva virhe tai puute, joka käy ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla esitteen täydennys samalla tavalla kuin esite. Edellä mainitut tilanteet saattavat johtaa Osakemerkintöjen peruuttamisoikeuteen kohdan Merkintäetuoikeusannin ehdot Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Tämän Esitteen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän Esitteen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Yhtiö edellyttää, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Tämä Esite ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäoikeuksien, Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Jollei tässä Arvopaperiliitteessä nimenomaisesti toisin todeta, Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin 1 (45)

4 ja Merkintäoikeuden kirjaaminen edellä mainituissa maissa olevien osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden Suomessa sijaitsevalle arvo osuustilille ei ole tarjous myydä eikä ostaa Merkintäoikeutta tai Osakkeita näille henkilöille. Yhtiö edellyttää, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. 2 (45)

5 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT MUITA TIETOJA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAT TIEDOT ESITTEESSÄ ESITETTÄVÄT LUVUT...25 ESITTEEN SAATAVILLA OLO VERKKOSIVUSTON MUUT TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN ESITTEEN JAKELURAJOITUKSET SOVELLETTAVA LAKI MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT OHJEITA MERKINTÄETUOIKEUSANNIN MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS, VAROJEN KÄYTTÖ PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVA LAUSUNTO SYYT OSAKEANTIIN JA VAROJEN KÄYTTÖ LIIKKEESEENLASKUN KUSTANNUKSET JA NETTOTUOTOT YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET TIEDOT OSAKKEISTA VALTUUTUS OSAKEANNISTA HALLITUKSEN PÄÄTÖS MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA LIITETYSTÄ AINEISTOSTA LUETTELO NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA (45)

6 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on johdanto ja se tulee lukea yhdessä Perusesitteeseen ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen kanssa, ja sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen eikä yksin tässä Tiivistelmässä esitettyihin tietoihin. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat tässä Tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että Tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. Yleisiä tietoja Yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta Yleistä Finnlines Oyj on aikataulutettuun linjaliikenteeseen erikoistunut varustamo ja sen laivat operoivat pääosin satamista Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Finnlinesin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 735,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin henkilöä. Merikuljetusten lisäksi Yhtiö tarjoaa satamapalveluja Suomessa Helsingissä, Turussa ja Kotkassa sekä Norjassa Oslossa. Yhtiö operoi roro (roll on roll off) sekä ropax (roll on roll off / passenger) aluksilla, joista jälkimmäiset kuljettavat myös merkittävän määrän matkustajia. Yhtiöllä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat varustamotoiminta ja merikuljetukset, sekä satamatoiminnot. Grimaldi Group yhtiöt omistavat 64,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja Grimaldi Group on täten Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentti Yhtiö omisti ropax alusta sekä 4 roro alusta, joista Yhtiö myi annetun pörssitiedotteen mukaisesti MS Finnhansa ropax aluksen 40 miljoonan euron hintaan. Lisäksi Yhtiön käytössä on ollut vuonna 2008 keskimäärin 20 aikarahdattua pelkästään rahtiliikenteeseen keskittyvää roro alusta. Finnlines harjoittaa roro liikennettä omalla nimellään Itämerellä ja Pohjanmerellä, FinnLink nimellä Naantalin ja Kapellskärin välillä, NordöLink nimellä Malmön ja Travemünden välillä ja TransRussiaExpress nimellä Lyypekin ja Pietarin välillä. Intercarriers, josta Finnlines omistaa 51 prosenttia, liikennöi pientonnistolla Saimaan ja Venäjän sisävesien satamista eri puolille Eurooppaa. Koko varustamotoiminta ja merikuljetukset toiminnon liikevaihto vuonna 2008 oli noin 644 miljoonaa euroa ja segmentti työllisti keskimäärin henkilöä. Satamatoiminnot segmentti Konsernin satamatoimintoja hoitaa Suomen johtava satamaoperaattori Finnsteve. Finnsteve on keskittynyt säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemiin suuryksikköpalveluihin Helsingin, Turun ja Kotkan satamissa. Vuonna 2008 satamatoimintojen liikevaihto oli noin 122 miljoonaa euroa ja se työllisti keskimäärin henkilöä. Investoinnit Yhtiön investoinnit olivat 236,3 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella, 391,3 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella ja 238,8 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. Merkittävimmät investoinnit päättyneellä tilikaudella koostuivat kuuden tilatun roro uudisrakennuksen ennakkomaksuista, neljästä ostetusta roro aluksesta sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Tilikauden 2008 aikana Yhtiö maksoi sopimuksen mukaisesti noin 47 miljoonaa euroa ennakkomaksuja kiinalaiselta China Changjiang National Shipping Group Jinling Shipyard telakalta tilaamistaan kuudesta roro aluksesta. Yhtiö osti keväällä 2008 neljä Yhtiön 4 (45)

7 liikenteessä ollutta aikarahdattua roro alusta; MS Finnmillin, MS Finnpulpin, MS Finnkraftin sekä MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli noin 121 miljoonaa euroa. Vuosaaren satamaan tehdyt investoinnit kohdistuivat muun muassa neljään uuteen konttinosturiin sekä terminaalirakennukseen. Suurimpia investointeja päättyneellä tilikaudella olivat kolmen toimitetun uudisrakennuksen, MS Finnladyn, MS Europalinkin ja MS Nordlinkin viimeiset maksuerät sekä tilikauden aikana kiinalaiselta Jinling telakalta tilatun kuuden roro uudisrakennuksen ennakkomaksut. Merkittävimmät investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat kahden heinä elokuussa toimitetun uudisrakennuksen, MS Finnstarin ja MS Finnmaidin, viimeiset maksuerät. Edellä mainittujen kiinalaiselta Jinling telakalta tilattujen kuuden roro aluksen kokonaishinta on noin 240 miljoonaa euroa. Aluksista oli mennessä maksettu yhteensä noin 119 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on rahoitussitoumukset loppukauppahinnan maksun osalta. Alukset luovutetaan Yhtiölle vuosina 2010 ja Näitä koskevat rahoitussopimukset solmittiin tilauksen yhteydessä keväällä Yhtiön maksamilla ennakkomaksuilla on kiinalaisen osittain valtio omisteisen pankin takaus. Merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet Yhtiön merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet ovat sen omistamat ja vuokraamat laivat. Yhtiö omisti ropax alusta sekä 4 roro alusta, joista Yhtiö myi annetun pörssitiedotteen mukaisesti MS Finnhansa ropaxaluksen 40 miljoonan euron hintaan. Lisäksi Yhtiön käytössä on ollut vuonna 2008 keskimäärin 20 aikarahdattua pelkästään rahtiliikenteeseen keskittyvää roro alusta. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Yhtiöllä on merkittävä määrä velkaa johtuen sen tekemistä mittavista investoinneista korollisten nettovelkojen määrä oli 905,7 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 206,7 prosenttia. Suurin osa Yhtiön korollisista lainoista liittyy Yhtiön tekemiin laivatilauksiin. Laivojen rahoittajina on useita koti ja ulkomaisia rahoituslaitoksia sekä erityisluottolaitoksia. Pääsääntöisesti kunkin laivan rahoitus hoidetaan yhden rahoittajan kanssa, eikä laivojen rahoitukseen liity syndikaattijärjestelyjä. Rahoituksen kohteena oleva laiva pantataan aina kyseiselle rahoittajapankille (laivakiinnitys), mutta Yhtiö ei anna laivanrahoittajapankeille muita vakuuksia. Rahoitussopimuksiin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusasteiseen ja toimintaan liittyviä kovenantteja ja laivojen rahoitussopimukset noudattavat muiltakin osin alalla sovellettavia tavanomaisia ehtoja. Eräitä viimeaikaisia tapahtumia ja tulevaisuudennäkymiä Finnlines ilmoitti pörssitiedotteella että Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja on tappiollinen. Samassa yhteydessä Yhtiö ilmoitti että vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas rahtivolyymien putoaminen on jatkunut Finnlinesin kaikilla linjoilla ja satamatoiminnoissa. Tästä johdosta Finnlines on aloittanut toimenpiteet sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia vähennetään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista. Yhtiössä on käynnistetty toimia kustannusten vähentämiseksi, henkilöstön supistamiseksi ja lisäksi ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella myyneensä tytäryhtiönsä Hanseatic Shipping Oy:n omistuksessa olleen MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron hintaan. Yhtiöllä on oikeus ostaa alus takaisin samaan hintaan ilmoittamalla siitä huhtikuun 2010 aikana. Yhtiö kirjaa aluksen myynnistä noin 4,3 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2009 toiselle vuosineljännekselle. Yhtiön laivakapasiteetin sopeuttaminen, liikennöitävien reittien kannattavuuden arvioiminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen korostuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Vuoden 2009 aikana Yhtiö on sopeuttanut laivakapasiteettiaan sen olemassa oleville reiteille kysynnän mukaan. Helmikuun puolivälistä alkaen Yhtiön roro kapasiteettia alettiin sopeuttaa voimakkaasti. Maaliskuussa keskimäärin kuusi roro alusta oli poissa liikenteestä ja ankkuroituna eri satamiin. Huhtikuun aikana Finnlines onnistui palauttamaan tai edelleenvuokraamaan neljä näistä aluksista. Uusia ropax alusten reittimuutoksia tehtiin katsauskauden päätyttyä huhtikuussa. Yhtiö siirsi huhtikuussa kaksi Star luokan alusta Naantali Kapellskär reitiltä ja Malmö Travemünde reitiltä Helsinki Travemünde reitille. 5 (45)

8 Yhtiön satamatoiminnoissa on kaikissa satamissa tilapäisesti lomautettu yhteensä 160 henkilöä. Lisäksi konttorihenkilöstön määrää on leikattu Yhtiön eri toimipaikoissa. Yleinen talouskehitys Euroopassa ja koko maailmassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut rahtivolyymien pudotus vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Yhtiön poistot kasvavat edelleen vuodesta Yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannusten odotetaan kuitenkin laskevan markkinakorkojen laskusta johtuen. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia tullaan edelleen vähentämään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista, toimia kustannusten vähentämiseksi jatketaan, henkilöstöä supistetaan ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Käyttöpääomaa koskeva lausunto Osavuosikatsauksen jälkeen, ennen tämän Arvopaperiliitteen päivämäärää, Yhtiö on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin taloudellisen asemansa kohentamiseksi: 1. Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron hintaan myyntivoiton ollessa noin 4,3 miljoonaa euroa. Finnlinesilla on oikeus ostaa alus takaisin samaan hintaan ilmoittamalla siitä huhtikuun 2010 aikana. Finnhansa alus jäi työttömäksi taloudellisen tilanteen johdosta ja toteutettu kauppa pienentää Finnlinesin kuluja. 2. Huhtikuun aikana Finnlines on saanut aikaan lisäsäästöjä palauttamalla tai edelleenvuokraamalla neljä Konsernin vuokraamaa roro alusta. 3. Konsernin satamatoiminnoissa on kaikissa satamissa tilapäisesti lomautettu yhteensä 160 henkilöä. Lisäksi konttorihenkilöstön määrää on leikattu Yhtiön eri toimipaikoissa. Finnlinesin johdon tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä olevan käsityksen mukaan Finnlinesin käyttöpääoma ei välttämättä riitä kattamaan Yhtiön liiketoiminnan tarpeita seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajan ilman esimerkiksi seuraavia erityistoimenpiteitä: 1. Luopuminen (ydinliiketoimintoihin kuulumattomasta) varallisuudesta, kuten laivat, terminaalit ja kiinteistöt. 2. Laivakapasiteetin edelleen sopeuttaminen vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. 3. Lisätoimenpiteet kustannusten vähentämiseksi. Yhtiö tulee toteuttamaan edellä mainitut erityistoimenpiteet Osakeannista riippumatta. Yhtiön johdon varovaisen arvion mukaan tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä, ottamatta huomioon edellä mainittujen jäljempänä toteutettavien erityistoimenpiteiden positiivisia taloudellisia vaikutuksia, käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön liiketoiminnan tarpeet kalenterivuoden 2009 ajan. Osana erityistoimenpiteitä Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta, jonka nojalla hallitus on päättänyt tässä Arvopaperiliitteessä kuvatusta Osakeannista. Yhteenveto osakeannista Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ) samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ). Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on näin ollen enintään ,50 euroa. Yhtiö hakee julkisen kaupankäynnin kohteeksi Merkintäetuoikeusannissa merkittävät Uudet Osakkeet. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö antaa kaikille osakkeenomistajille yhden (1) merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistettua Yhtiön osaketta kohden. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön Uuden Osakkeen. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla väli 6 (45)

9 senä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa on ( Merkintäaika ). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Uusien Osakkeiden tarjoamiseen ja niiden listaamiseen liittyvä esite koostuu päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ) sekä tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä Arvopaperiliite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannissa tarjottavista Osakkeista. Perusesitteestä ja Arvopaperiliitteestä käytetään jatkossa yhdessä myös nimitystä Esite. Arvopaperiliite on laadittu ainoastaan Uusien Osakkeiden tarjoamiseksi ja Osakkeiden listaamiseksi, eikä sitä voi käyttää tai siihen vedota Yhtiön muiden osakkeiden tai arvopapereiden tarjoamisen tai muun hankinnan yhteydessä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla yhtiötunnuksella FLG1S. Osakeannissa merkityt Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Yhtiön jo liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa siten, että Osakeannissa merkityt Osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta viimeistään Grimaldi Group on sitoutunut huolehtimaan siitä, että Merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita yhteensä euron arvosta. Grimaldi Groupin antama merkintäsitoumus koskee Uutta Osaketta, mikä vastaa yhteensä 64,9 prosenttia Uusista Osakkeista. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Syyt Osakeantiin ja varojen käyttö sekä liikkeeseenlaskun kustannukset ja nettotuotot Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön keväällä 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä Yhtiön käyttöpääomarahoitus. Yhtiön johto arvioi, että Osakeantiin liittyvä Pääjärjestäjän palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja kulut ovat yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Osakeannin nettotuottojen arvioidaan olevan vähintään noin 23,8 miljoonaa euroa perustuen annettuun merkintäsitoumukseen ja 36,9 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Keskeisiä riskitekijöitä Yhtiöön, sen liiketoimintaan ja osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä esitettyihin riskitekijöihin. Mikäli yksi tai useampi Esitteessä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla on kuvattu eräitä Yhtiöön liittyviä riskejä. Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat etenkin lyhyellä aikavälillä Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Maailmantalouden laskusuhdanne vaikuttaa suoraan rahtivolyymeihin, jotka ovat laskeneet voimakkaasti vuoden 2008 neljännestä kvartaalista lähtien. Taloudellisella tilanteella on myös suora vaikutus satamien liikennemääriin. Väliaikainen ylikapasiteetti rahtimarkkinoilla vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön rahtimääriin ja lyhyen tähtäimen kannattavuuteen. Kyky sopeuttaa laivakapasiteettia vastaamaan kulloisiakin rahtivolyymeja on välttämätöntä jotta Yhtiö pystyy harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön laivatilauksiin liittyvät riskit Yhtiö tilasi vuonna 2007 kuusi roro alusta kiinalaiselta China Changjiang National Shipping Group Jinling Shipyard telakalta ( Jinling ) noin 240 miljoonan euron kokonaishintaan. Alukset toimitetaan Yhtiölle kahdessa erässä vuosina Jinling on yksi Kiinan suurimpia laivanrakentajia ja sen omistaa Kiinan valtio. Yhtiön maksamilla ennakkomaksuilla on lisäksi kiinalaisen osittain valtio omisteisen pankin takaus. Aluksista oli mennessä maksettu yhteensä noin 119 miljoonaa euroa ja sopimuksen mukainen loppukauppahinta suoritetaan vuosina Vaikka Yhtiö pitää laivojen toimittajaa luotettavana kumppanina, on mahdollista, että laivojen toimitus epäonnistuu, tai että ne toimitetaan myöhässä tai virheellisinä. On myös mahdollista, että Yhtiön ja toimittajan välille syntyy erimielisyyksiä edellä mainituista riskeistä tai vastuista tai että Yhtiö ei pysty kokonaan tai osittain kattamaan näistä syntyneitä vahinko 7 (45)

10 ja vakuutuksin. Lisäksi on mahdollista, että kyseisten laivojen loppukauppahinnan maksamiseen annetun rahoitussitoumuksen antaneet rahoituslaitokset eivät pysty täyttämään sitoumuksiaan, jolloin Yhtiön tulee järjestää loppukauppahinnan rahoitus muilla tavoin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Sopimusriskit Yhtiö on eräiden toimintojen osalta riippuvainen Yhtiön sopimuskumppaneista. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa satamatoiminnot (muissa kuin Konsernin operoimissa satamissa), laivojen hallinnointia hoitava alihankkija (Finnlines Deutschland GmbH:n osalta) sekä eräät Yhtiön IT toimittajat. Mahdolliset sopimusten täyttämistä koskevat erimielisyydet tai kolmansien tahojen kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitteet voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Laivakapasiteetin optimointi, tuotekehitys sekä hinnoittelu Yhtiö pyrkii optimoimaan laivakapasiteettiaan sen olemassa oleville reiteille kysynnän mukaan. Lisäksi Yhtiö arvioi sen liikennöimien reittien kannattavuutta sekä mahdollisia uusia reittejä. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu laivakapasiteetin optimoinnissa sekä reittivalinnoissaan. On myös mahdollista, että Yhtiön kilpailijat onnistuvat laivakapasiteetin optimoinnissa sekä reittivalinnoissaan Yhtiötä paremmin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön tutkimus ja kehitystoiminta pyrkii löytämään ja tuomaan käyttöön uusia käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla Yhtiö pystyy täyttämään asiakkaidensa tarpeet entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu tutkimus ja tuotekehitystoiminnassaan tai että uudet logistiset ratkaisut, reittivalinnat tai muut palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. On myös mahdollista, että Yhtiön kilpailijat onnistuvat tarjoamaan asiakkaille edistyneempiä palveluita ja ratkaisuja. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu hinnoittelussaan tai että Yhtiön kilpailijat hinnoitteleva tuotteensa ja palvelunsa Yhtiötä kilpailukykyisemmin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet Suomen laivaliikenne keskittyy voimakkaasti Vuosaaren satamaan. Vuosaaren sataman suuri merkitys Suomen ulkomaankaupan kannalta altistaa sen lakoille. Mahdollinen lakko Vuosaaren satamassa tai muissa satamissa, joissa Yhtiö operoi, on vahingollista sen asiakkaille sekä Yhtiölle ja Suomen ulkomaankaupan ollessa voimakkaasti riippuvainen merikuljetuksista myös koko Suomen kansantaloudelle. Finnlinesilla on iso keskittymä myös Lyypekin satamassa, jossa tapahtuvilla työtaistelutoimenpiteillä olisi myös olennainen negatiivinen vaikutus Yhtiölle. Raaka aineiden hintakehitys ja saatavuus Öljyn hinta on merkittävä kustannustekijä Yhtiön toimialalla ja kuljetusalalla yleisesti. Yhtiö pyrkii siirtämään kohonneet kustannukset asiakashintoihin, mutta polttoaineen hintojen mahdollinen nousu tulevaisuudessa saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö pyrkii vähentämään hyödykeriskiään asiakassopimuksiin sisältyvillä polttoaineklausuuleilla. Yhtiön johdon arvion mukaan klausuuleiden antama suojausaste on pitkällä aikavälillä yli 50 prosenttia, mutta se vaihtelee lyhyellä aikavälillä voimakkaasti ja on riippuvainen myös laivojen täyttöasteesta. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu vähentämään hyödykeriskiään sopimuksin. Onnettomuus ja vahinkoriskit sekä ympäristöriskit Varustamotoiminnassa merkittävin operatiivinen riski liittyy alus ja meriturvallisuuteen. Merionnettomuuksilla voi olla inhimillisiä, ympäristön pilaantumiseen vaikuttavia ja taloudellisia seurauksia. Finnlinesin liikenteessä olevilla laivoilla on turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joiden toimivuutta seurataan ja kehitetään asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Lastinkäsittelykäytännöillä on merkittävä rooli turvallisen meriliikenteen varmistamisessa. Yhtiössä 8 (45)

11 on vuosien 2007 ja 2008 aikana uudelleenarvioitu lastinkäsittelykäytäntöjä, päivitetty ohjeistusta sekä tiukennettu lastinkäsittelyn ja kuormansidonnan valvontaa satamissa. Tietojärjestelmien toimivuus ja tietoturva kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Tietojärjestelmien toimimattomuus aiheuttaa toteutuessaan ylimääräistä työtä, palveluhäiriöitä, mahdollisia lastimenetyksiä, tietoturvariskin sekä luottamuksen heikkenemistä asiakkaiden keskuudessa. Yhtiön operatiiviset tietojärjestelmät ovat jatkuvan kehitystyön kohteena. Tietojärjestelmien teknisissä varmistusjärjestelmissä on hyödynnetty nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Operatiivisessa ahtaustoiminnassa on lisäksi luotu toimintamalleja totaalisten tietojärjestelmien häiriötilanteiden varalta. Teknisillä tietoturvaratkaisuilla estetään kolmansien osapuolten pääsy Finnlinesin sisäisiin ja asiakkaiden tietoihin. Yhtiön toiminta voi saastuttaa maapohjaa, vesistöjä ja rakennuksia erityisesti vuodon tai onnettomuuden sattuessa. Mahdollista voi olla myös se, että Yhtiö joutuu osapuoleksi sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa kolmas osapuoli haastaa Yhtiön asiakkaan ympäristölakien rikkomisen vuoksi. Yllä esitetyillä seikoilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Jos Yhtiön nykyisin tai aiemmin omistama tai käyttämä kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan saastuttama, tämä voi tarkoittaa sitä, että Yhtiö vastaa saastuneen alueen saneerauksesta tai että kiinteistön arvo alenee. Tällä hetkellä ei ole vireillä mitään korvausvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Vuosaaren sataman valmistuttua Finnsteve Oy Ab siirsi satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy Ab:n ja Helsingin Sataman välillä on maanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä koituvan velvoitteen suuruusluokka on purkutyön alettua nyt tarkentunut ja purkutyötä varten on taseeseen kirjattu tulosvaikutteisesti pakollinen varaus, suuruudeltaan 2,0 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kattavan purkutöiden kustannukset. Purkutyö saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana. On mahdollista, että purkutyön edetessä tulee esiin vastuita, jotka ylittävät Yhtiön tekemän varauksen määrän. Yhtiön omistamat tai vuokraamat laivat ovat viime vuosina olleet osallisina eräissä onnettomuuksissa. Yhtiön omistamalla Finneagle aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa matkalla Kapellskäristä Naantaliin välisenä yönä. Aluksesta pääsi mereen noin 4 m 3 kevyttä polttoöljyä Ahvenanmeren ja Naantalin sataman välillä. Suomen viranomaiset aloittivat tutkinnan, joka on edelleen kesken. Alus tai Yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Varustamo käynnisti välittömästi omat tutkimuksensa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Strömma Turism & Sjöfart AB:n omistama ja Konsernille aikarahdattu alus M/S Finnbirch upposi lasteineen Itämerellä myrskyssä. Aluksen uppoamisen yhteydessä menehtyi kaksi aluksen miehistön jäsentä. Ruotsin suuronnettomuuksien tutkintalautakunta teki asiassa tutkimuksen, joka on päättynyt. Ruotsin viranomaiset eivät ole ryhtyneet jatkotoimenpiteisiin asiassa. Sen johdosta, että lasti intressit esittivät vahingonkorvausvaatimuksia perusti aluksen omistaja vastuurajoitusrahaston Tanskan Meri ja Kaupallisessa tuomioistuimessa (Sö og Handelsretten Köbenhavn). Vastuurajoitusrahasto katsotaan perustetuksi kaikkien niiden henkilöiden puolesta, mukaan lukien Finnlines Oyj ja Finnlines Deutschland GmbH, jotka voivat vedota samaan vastuurajaan. Vaikka onnettomuutta koskevat korvausasiat käsitellään ensisijaisesti Tanskan Meri ja Kaupallisessa tuomioistuimessa, eräät lasti intressit ovat myös nostaneet kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa samassa asiassa. Mikäli voitaisiin osoittaa, että onnettomuus on johtunut Yhtiön tai Konserniin kuuluvan yhtiön törkeästä huolimattomuudesta tietäen, että sellainen onnettomuus syntyisi tai tahallisuudesta, Yhtiö tai Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät voisi vedota edellä mainittuun vastuurajoitusoikeuteen. Yhtiö tai sen Konserniin kuuluvat yhtiöt voivat joutua vastaamaan myös aluksen omistajan vahingoista. On myös mahdollista, että Yhtiötä tai Konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan tehdään vaatimuksia onnettomuudessa tapahtuneiden henkilövahinkojen osalta, jotka ovat myös korvattavissa vastuurajoitusrahastosta edellytysten täyttyessä. Yhtiön käsityksen mukaan sen edellä mainittuihin onnettomuuksiin liittyvät vastuut on katettu asianmukaisilla vastuuvakuutuksilla. Edellä nimenomaisesti mainitussa vahingoissa tai muissa mahdollisissa vahingoissa on kuitenkin mahdollista, että Yhtiölle tulee vastuita myös sen takia, että Yhtiön vakuutusturva ei kokonaan tai osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Yhtiön vakuutuksiin sisältyy ehtoja, jonka mukaan vahingot eivät tule korvattaviksi, mikäli vahinko on syntynyt Yhtiön huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Yhtiö ei voi antaa takuuta siitä, että kaikki ympäristöön liittyvät riskit on otettu huomioon. Ympäristöriskeillä ja etenkin mahdollisilla onnettomuuksilla saattaa olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ympäristömääräysten tiukentuminen tai voimassa olevien määräysten tiukempi 9 (45)

12 soveltaminen maissa, joissa Yhtiöllä on toimintaa, voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tietojärjestelmät ja immateriaalioikeudet Päivittäiset kontaktit varausasiakkaiden kanssa ja alihankkijoiden operatiivinen verkosto satamissa ja merellä ovat enenemässä määrin riippuvaisia hyvin toimivista tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmillä on myös tärkeä merkitys Yhtiön laivojen päivittäisessä operoinnissa sekä alus ja meriturvallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa. Virheet tietojärjestelmissä aiheuttavat lisää operatiivista työtä, häiriöitä palveluissa asiakkaille, potentiaalisia rahtimenetyksiä kilpailijoiden reiteille sekä tietoturvaan ja alus ja meriturvallisuuteen liittyviä riskejä. Osa tietojärjestelmistä on kolmansien tahojen kehittämiä ja Yhtiön lisensoimia. Näiden kolmansien tahojen kehittämien ja/tai lisensoimien järjestelmien ja ohjelmistojen osalta Yhtiö on riippuvainen kyseisten kolmansien tahojen kyvystä ja halusta kehittää ja ylläpitää kyseisiä ohjelmistoja ja Yhtiön saamien lisenssien jatkuvuudesta. Riskien realisoitumisella voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tulevat osingot ja jakokelpoiset varat Yhtiöllä ei ole varsinaista osingonjakopolitiikkaa. Vuosittaisessa osingonjakoesityksessään hallitus ottaa tuloskehityksen ohella huomioon Konsernin rahoitusrakenteen, tulevaisuuden näkymät sekä investointi ja kehittämistarpeet. Mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista tekijöistä eikä näin ollen ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee jakamaan osinkoa tulevaisuudessa. Kilpailukyky Yhtiö pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti ja tarjoamaan asiakkailleen niiden tarvitsemia logistisia palveluita. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu hinnoittelussaan tai tuotekehityksessä tai että Yhtiön kilpailijat onnistuvat tässä Yhtiötä paremmin. On myös mahdollista, että Yhtiölle tulee uusia kilpailijoita tai että nykyiset kilpailijat laajentavat olennaisesti liiketoimintaansa. On myös mahdollista, että Yhtiö joutuu aikaisempaa enemmän kilpailemaan muiden kuljetusmuotojen kanssa, mukaan lukien konttiliikenne sekä tie, juna ja lentoliikenne. Oikeudenkäynnit Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön vähemmistöosakkaat vaativat tilinpäätöksen ja vastuuvapauden siirtämistä jatkokokoukseen. Varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous, joka pidettiin , vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ( Ilmarinen ) ilmoitti vaativansa erityistilintarkastusta Yhtiössä. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön vaatima minimiosinko. Osingon määrä oli yhteensä ,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Yhtiö sai kesäkuussa 2008 Etelä Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Ilmarinen vaati erityistarkastusta Yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta Elokuussa 2008 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nosti kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Ilmarinen moitti Yhtiön yhtiökokouksen tekemää päätöstä maksaa vähimmäisosinkona ,40 euroa. Ilmarinen vaati ensisijaisesti tämän päätöksen muuttamista siten, että vähimmäisosinkona maksettaisiin euroa. Toissijaisesti Ilmarinen vaati Yhtiön osinkopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Lisäksi Ilmarinen vaati Yhtiön velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Liittyen yllä mainittuun, Lääninhallitus määräsi KHT Hannu Niilekselän suostumuksensa mukaisesti toimittamaan erityisen tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä: tytäryhtiöille annetut konserniavustukset; sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta; tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä; investointiohjelma; ja kahden laivan kauppa tytäryhtiölle. 10 (45)

13 Siltä osin kuin hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista koskemaan Yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007, Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen. Mikäli oikeuden lopullinen päätös nyt käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita asiassa olisi se, että Ilmarisen ensisijainen vaatimus Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tekemän osingonjakopäätöksen muuttamisesta hyväksytään, Yhtiön tulisi jakaa tilikaudelta 2007 lisää vähimmäisosinkoa noin 17 miljoonaa euroa. Tällainen odottamaton lisävastuu lisäisi Yhtiön rahoitustarpeita ja sillä olisi negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan. Lisäksi tähän liittyvät käytännön asiat ja epävarmuustekijät koskien mm. kyseisen lisäosingon saamiseen oikeutettuja tahoja saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeen arvoon. Mikäli oikeuden lopullinen päätös nyt käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita asiassa olisi se, että Ilmarisen toissijainen vaatimus Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tekemän osingonjakopäätös julistamisesta pätemättömäksi hyväksytään, johtaisi tämä myös epävarmuustekijöihin maksettavan vähimmäisosingon määrästä ja maksusta sekä siitä, kenellä on oikeus kyseiseen vähemmistöosinkoon. Tällaisilla epävarmuustekijöillä saattaisi myös olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon. Eräät lasti intressin haltijat ovat nostaneet kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa liittyen Itämerellä tapahtuneeseen Yhtiölle aikarahdatun M/S Finnbirch aluksen onnettomuuteen, jossa yhteydessä M/S Finnbirch upposi lasteineen. Vireillä olevaa asiaa on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa Onnettomuus ja vahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Yhtiö ei ole tällä hetkellä osallisena muussa oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä tai viranomaismenettelyssä, jolla olisi olennainen merkitys Yhtiön liiketoiminnan ja/tai sen taloudellisen aseman kannalta. Yhtiö altistuu kuitenkin liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeudenkäyntiin tai välimies tai viranomaismenettelyyn. Mihin tahansa edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Verotus Veroriskit liittyvät muun muassa verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niiden virheellisiin tulkintoihin tai Konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelun hyväksyttävyyteen. Konsernin sisäiset palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja Konsernilla on tätä koskeva sisäinen ohjeistus. Riskin toteutuminen Yhtiössä voisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka Yhtiö käyttää ulkopuolisia resursseja veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa ja vältettävissä. Veroriskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ruotsalaisen tytäryhtiön Rederi AB Nordö Linkin osalta vuoden 2007 alusmyynteihin sisältyy verotuksellista epävarmuutta. Yhtiö on käynyt Ruotsin veroviranomaisen kanssa keskustelua alusten myynteihin liittyvän luovutusvoiton verotuksesta, ja veroviranomaiselta odotetaan virallista päätöstä asiaa koskevaan verokohteluun. Veroviranomaisen kannasta riippuen on mahdollista, että seikalla on olennainen negatiivinen vaikutus Yhtiön kassavirtaan 2009, vaikka yhtiöllä on asiassa valitusmahdollisuus. Kyseisenä verovuonna kirjatun väliaikaisesta ajoituserosta johtuvan laskennallisen verovelan vuoksi asialla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta yhtiön vuoden 2009 tulokseen. Lopullista ratkaisua luovutusvoiton verokäsittelystä ei voida vielä tässä vaiheessa ennakoida. Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset Ennakoimattomat muutokset lainsäädännön ja viranomaisten asettamissa vaatimuksissa, tulleissa ja muissa kaupan esteissä voivat hankaloittaa Yhtiön liiketoimintaa ja estää ja vaikeuttaa voittojen kotiuttamista. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ei voida varmuudella ennakoida tai poissulkea. Yhtiön tiedossa on valtionhallinnossa vireillä oleva tonnistoverolain muutos. Yhtiön johdon käsityksen mukaan ehdotettava uusi verotusjärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Lain lopullisesta sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, eikä Yhtiön johto siten pysty arvioimaan muutoksen vaikutuksia Yhtiölle. Kansainvälisiin markkinoihin liittyvät riskit Koska Yhtiö on kansainvälinen Konserni, joka toimii eri markkina alueilla, Yhtiö altistuu jäljempänä mainitun valuuttariskin lisäksi esimerkiksi kansainvälisistä poliittisista, taloudellisista, lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista 11 (45)

14 aiheutuville riskeille. Mahdolliset poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja sosiaaliset epävakaudet saattavat rajoittaa Yhtiön liiketoimintaedellytyksiä. Vuonna 2008 Konsernin liikevaihdosta noin 5 prosenttia tuli liikenteestä, jossa kohdesatamana on Pietari. Tähän Venäjän liikenteeseen arvioidaan kohdistuvan riski liiketoiminnan jatkumisesta, koska Pietarin satamasopimukset ovat lyhytaikaisia. Rahoituksen tarve ja velkaantuneisuus Yhtiöllä on merkittävä määrä velkaa johtuen sen tekemistä mittavista investoinneista korollisten nettovelkojen määrä oli 905,7 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 206,7 prosenttia. Suurin osa Yhtiön tärkeimmistä käyttöomaisuushyödykkeistä, eli laivoista, on vieraan pääoman ehtoisten lainojen vakuutena, mikä saattaa heikentää Yhtiön johdon päätöksenteko ja toimintavapautta. Lisäksi lainojen ehdot, kovenantit, vakuudet ja pantit saattavat rajoittaa Yhtiön johdon toimintamahdollisuuksia. Erityisesti käyttöpääomalainoihin sisältyy omavaraisuuskovenantteja. Mikäli nämä rikkoutuisivat, joutuisi Yhtiö neuvottelemaan lainanantajan tai lainanantajien kanssa mahdollisista toimenpiteistä ja viime kädessä lainanantajilla olisi oikeus joko sanoa laina irti tai nostaa lainojen marginaaleja. Mikäli yksi tai useampi lainanantaja irtisanoisi lainansa, ei ole varmuutta että Yhtiö pystyisi jälleenrahoittamaan kyseiset lainat nykyisessä markkinatilanteessa. Maksuvalmiusriski Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrä, jotta Konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan ja investointien rahoittamiseksi sekä erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Laivainvestoinnit pyritään rahoittamaan mahdollisimman pitkillä luotoilla. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä ja käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja rahoitusmuotoja. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu maksuvalmiutensa ylläpitämisessä. Tällä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja tämä voi johtaa lainasopimusten kovenanttien rikkoutumiseen. Muut riskit Edellä mainittujen riskien lisäksi Yhtiöön, sen liitetoimintaan liittyy avainasiakkaisiin, työntekijöihin, avainhenkilöihin, jakelukanaviin, liikearvoon, vakuutusturvaan ja kansainvälisiin markkinoihin liittyviä riskejä sekä valuutta, korko ja luottoriskejä ja omistuksen keskittymiseen liittyviä riskejä, joita on kuvattu Perusesitteessä. Arvopaperiliitteessä on lisäksi kuvattu eräitä Yhtiön arvopapereihin liittyviä riskitekijöitä. Tärkeitä päivämääriä Hallituksen päätös koskien Osakeantia Osakeannin täsmäytyspäivä Perusesite ja Arvopaperiliite saatavilla pdf versiona Perusesite ja Arvopaperiliite saatavilla paperiversiona Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Hallitus hyväksyy tehdyt Uusien Osakkeiden merkinnät ja julkistaa Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden määrän (arviolta) Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) Väliaikaisen osakelajin yhdistäminen nykyiseen osakelajiin (arviolta) Uudet Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi (arviolta) 12 (45)

15 Yhteenveto Yhtiön Konsernitilinpäätöstiedoista Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä Perusesitteessä esitettävien Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema kohdan ja Perusesitteeseen viittaamalla liitettyjen tilikausilta , ja laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen, Yhtiön ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta laadittujen tilintarkastamattomien osavuosikatsausten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti ja Yhtiön osavuosikatsaukset ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis ja arvostusperiaatteiden mukaisesti ja IAS 34 standardia noudattaen. Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksissään. Konsernin tuloslaskelma Miljoonaa euroa Tilin Tilin Tilin Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton tarkastettu tarkastettu tarkastettu 1 Liikevaihto 2 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 15,3 2,4 0,6 3,7 Materiaalit ja palvelut 196,0 205,9 258,2 63,0 35,6 Henkilöstökulut 111,3 116,6 122,9 28,3 28,8 Poistot ja arvonalentumiset 39,9 53,1 62,7 14,0 15,9 Liiketoiminnan muut kulut 229,3 256,3 258,9 66,4 56,9 Liikevoitto 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 Rahoitustuotot 10,8 5,3 3,4 1,1 1,2 Rahoituskulut 21,6 34,0 42,0 9,6 11,8 Voitto ennen veroja 47,7 40,1 3,2 5,5 26,6 Tuloverot 10,0 5,7 4,1 0,9 5,6 Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 3 37,7 34,4 1,0 4,6 21,0 18,7 Tilikauden voitto 56,5 34,4 1,0 4,6 21,0 Muut laajan tuloksen erät: 1 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,2 0,1 0,2 Rahavirtasuojauksen muutos 0,3 4,2 0,9 Muut arvon muutokset 1,5 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 1,1 0,2 1 Yhtiö on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardin mukaisen laajan tuloslaskelman alkavalta tilikaudelta. Taulukossa esitetyt laajan tuloslaskelman erät päättyneeltä tilikaudelta eivät sisältyneet Yhtiön vuoden 2008 tilinpäätökseen, eikä niitä ole tilintarkastettu. 2 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista. Yhtiö myi heinäkuussa 2006 saksalaisen konttifeeder operaattorin Team Lines GmbH & Co. KG:n ja sen tytäryhtiöt. Team Lines konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 187 miljoonaa euroa. Team Lines liiketoiminta luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi alkaen. 3 Team Lines konsernin myynnin kokonaisvoitto oli 18,7 miljoonaa euroa, josta 0,6 miljoonaa euroa oli Team Lines yhtiöiden tammielokuun 2006 tulos. 13 (45)

16 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,9 1,5 20,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 56,1 33,9 0,5 4,6 21,0 Vähemmistölle 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2,5 1,5 20,5 Vähemmistölle 0,5 0,0 0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton Laimennettu (45)

17 Konsernin tase Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 818, , , , ,9 Liikearvo 108,7 108,7 105,6 108,7 105,6 Muut aineettomat hyödykkeet 10,1 9,9 12,9 9,7 13,0 Sijoituskiinteistöt 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyrityksissä 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 Muut rahoitusvarat 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 Saamiset 5,8 9,2 3,8 8,8 4,5 Laskennalliset verosaamiset 0,6 2,1 2,7 3,3 3,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 952, , , , ,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto omaisuus 5,4 6,9 5,3 7,2 5,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 91,5 91,2 73,5 100,6 76,4 Verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 Rahavarat 18,4 26,9 10,5 19,9 14,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä 115,9 125,1 89,3 127,7 96,0 Varat yhteensä 1 068, , , , ,0 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 Ylikurssirahasto 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Arvonmuutosrahasto 4,5 2,8 7,7 2,1 Muuntoerot 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 Kertyneet voittovarat 315,8 332,6 332,9 337,2 311,9 Oman pääoman ehtoinen laina 20,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 421,7 434,1 436,4 435,6 436,8 Vähemmistöosuus 2,0 1,5 1,5 1,6 1,5 Oma pääoma yhteensä 423,8 435,7 437,9 437,2 438,3 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 98,4 103,9 96,8 104,8 91,4 Korottomat velat 1,3 0,4 2,5 0,0 Eläkevelvoitteet 2,6 2,4 3,0 2,3 3,0 Varaukset 3,7 2,3 4,3 2,3 4,3 Korolliset velat 360,1 593,8 789,7 644,9 771,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 464,6 703,7 894,2 756,9 870,6 15 (45)

18 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 79,2 99,5 78,3 90,9 80,2 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 Varaukset 0,2 0,7 2,9 0,7 2,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 99,7 162,4 120,9 130,5 147,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 179,6 263,0 202,2 222,3 231,1 Velat yhteensä 644,2 966, ,4 979, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 068, , , , ,0 Rahavirtalaskelmatietoja Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Tunnusluvut Liiketoiminnan nettorahavirta 80,3 94,5 62,4 2,3 14,1 Investointien nettorahavirta 196,1 362,1 234,5 24,2 10,4 Rahoituksen nettorahavirta 105,6 276,1 155,7 19,5 28,0 Rahavarojen muutos 10,3 8,5 16,4 7,1 3, Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Liikevaihto, milj. euroa 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), 98,1 121,9 98,1 28,0 0,2 milj. euroa % liikevaihdosta 15,5 17,8 13,3 15,1 0,1 Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 % liikevaihdosta 9,2 10,0 4,8 7,6 13,7 Voitto / tappio ennen veroja (EBT), milj. euroa 47,7 40,1 3,2 5,5 26,6 % liikevaihdosta 7,5 5,9 0,4 3,0 22,7 Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, milj. euroa 37,7 34,4 1,0 4,6 21,0 % liikevaihdosta 6,0 5,0 0,1 2,5 17,9 Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista, milj. euroa 18,7 Tilikauden voitto, milj. euroa 56,5 34,4 1,0 4,6 21,0 % liikevaihdosta 8,9 5,0 0,1 2,5 17,9 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1 238,8 391,3 236,3 24,6 13,7 % liikevaihdosta 37,7 57,1 32,1 13,3 11,7 1 Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot 16 (45)

19 Oman pääoman tuotto % (ROE) 14,1 8,0 0,2 4,2 19,2 Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 9,9 6,9 2,9 5,0 4,7 Taseen loppusumma (milj. euroa) 1 068, , , , ,0 Omavaraisuusaste, % 39,7 31,1 28,5 30,9 28,5 Velkaantumisaste (gearing), % 104,2 167,4 205,5 172,8 206,7 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Segmenttikohtaiset tiedot Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 539,0 585,1 643,7 160,0 103,3 Satamatoiminnot 123,1 133,2 122,2 32,4 20,1 Konsernin sisäinen liikevaihto 29,4 32,8 30,1 7,4 6,1 Liikevaihto yhteensä 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 50,8 61,7 47,8 12,7 10,0 Satamatoiminnot 7,5 7,2 12,4 1,4 6,0 Liikevoitto yhteensä 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 Tunnusluvut Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Tulos/osake (EPS), euroa 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 Oma pääoma/osake, euroa 10,36 10,67 10,72 10,70 10,73 Osinko/osake, euroa 0,42 0,00 0,00 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin, Osakkeiden lukumäärä, tilikauden lopussa, Helsingin hallinto oikeus on antanut kolme nyt jo lopullista päätöstä, joiden perusteella voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia (erityisesti Neuvoston Asetus 4055/86 ja oikeuskäytäntö). Hallinto oikeuden päätösten perusteella yhtiö on anonut 2,7 miljoonan euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin 2009 ensimmäisen kvartaalin tulokseen. 17 (45)

20 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos per osake (EPS), euroa Oma pääoma per osake, euroa = = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko per osake, euroa = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tulos ennen veroja tuloverot Oma pääoma sis. vähemmistöosuus (keskiarvo) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo) x 100 Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat rahavarat Oma pääoma sis. vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma sis. vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Tunnuslukujen laskennassa Yhtiön ottama oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (hybridilaina), määrältään 21 miljoonaa euroa, on käsitelty omana pääomana. Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. 18 (45)

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot