TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKETTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ) samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ). Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on näin ollen enintään ,50 euroa. Yhtiö hakee julkisen kaupankäynnin kohteeksi Merkintäetuoikeusannissa merkittävät Uudet Osakkeet. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö antaa kaikille osakkeenomistajille yhden (1) merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistettua Yhtiön osaketta kohden. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön Uuden Osakkeen. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa on ( Merkintäaika ). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Ohjeita Merkintäoikeuden käyttämisestä on esitetty tämän Arvopaperiliitteen kohdissa Merkintäetuoikeusannin ehdot ja Ohjeita Merkintäetuoikeusannin merkitsijöille. Uusien Osakkeiden tarjoamiseen ja niiden listaamiseen liittyvä esite koostuu päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ) sekä tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä Arvopaperiliite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannissa tarjottavista Osakkeista. Perusesitteestä ja Arvopaperiliitteestä käytetään jatkossa yhdessä myös nimitystä Esite. Tämä Arvopaperiliite on laadittu ainoastaan Uusien Osakkeiden tarjoamiseksi ja Osakkeiden listaamiseksi, eikä sitä voi käyttää tai siihen vedota Yhtiön muiden osakkeiden tai arvopapereiden tarjoamisen tai muun hankinnan yhteydessä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla yhtiötunnuksella FLG1S. Osakeannissa merkityt Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Yhtiön jo liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa siten, että Osakeannissa merkityt Osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta viimeistään Yhtiön taloudellinen neuvonantaja ja Osakeannin pääjärjestäjä

2 [Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.]

3 Tärkeitä tietoja Arvopaperiliitteestä Esite on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu esite. Tämä Arvopaperiliite sisältää arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) 2 luvun 3a :n 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän ( Tiivistelmä ). Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun Euroopan komission asetuksen EY N:o 809/2004 (liite III) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 57/212/2009. Tässä Arvopaperiliitteessä Yhtiö, Finnlines, Finnlines Oyj, Finnlines konserni ja Konserni tarkoittavat Finnlines Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Finnlines Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai sovellusaluetta. Lisäksi viittaukset Finnlines Oyj:n osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat Finnlines Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Huomautuksia sijoittajille ja jakelurajoitukset Sijoittajia kehotetaan ottamaan huomioon, että tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että tässä Arvopaperiliitteessä kohdassa Merkintäetuoikeusannin ehdot tarkemmin kuvattu Osakeanti toteutuu Esitteessä kuvatun kaltaisena. Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen tai esillä pitäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö on arvopaperimarkkinalain mukaisen jatkuvan tiedonantovelvollisuuden puitteissa velvollinen julkistamaan sellaiset päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeiden arvoon. Arvopaperimarkkinalain mukaan esitteessä oleva virhe tai puute, joka käy ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla esitteen täydennys samalla tavalla kuin esite. Edellä mainitut tilanteet saattavat johtaa Osakemerkintöjen peruuttamisoikeuteen kohdan Merkintäetuoikeusannin ehdot Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Tämän Esitteen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän Esitteen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Yhtiö edellyttää, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Tämä Esite ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäoikeuksien, Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Jollei tässä Arvopaperiliitteessä nimenomaisesti toisin todeta, Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin 1 (45)

4 ja Merkintäoikeuden kirjaaminen edellä mainituissa maissa olevien osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden Suomessa sijaitsevalle arvo osuustilille ei ole tarjous myydä eikä ostaa Merkintäoikeutta tai Osakkeita näille henkilöille. Yhtiö edellyttää, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. 2 (45)

5 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT MUITA TIETOJA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAT TIEDOT ESITTEESSÄ ESITETTÄVÄT LUVUT...25 ESITTEEN SAATAVILLA OLO VERKKOSIVUSTON MUUT TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN ESITTEEN JAKELURAJOITUKSET SOVELLETTAVA LAKI MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT OHJEITA MERKINTÄETUOIKEUSANNIN MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS, VAROJEN KÄYTTÖ PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVA LAUSUNTO SYYT OSAKEANTIIN JA VAROJEN KÄYTTÖ LIIKKEESEENLASKUN KUSTANNUKSET JA NETTOTUOTOT YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET TIEDOT OSAKKEISTA VALTUUTUS OSAKEANNISTA HALLITUKSEN PÄÄTÖS MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA LIITETYSTÄ AINEISTOSTA LUETTELO NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA (45)

6 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on johdanto ja se tulee lukea yhdessä Perusesitteeseen ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen kanssa, ja sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen eikä yksin tässä Tiivistelmässä esitettyihin tietoihin. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat tässä Tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että Tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. Yleisiä tietoja Yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta Yleistä Finnlines Oyj on aikataulutettuun linjaliikenteeseen erikoistunut varustamo ja sen laivat operoivat pääosin satamista Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Finnlinesin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 735,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin henkilöä. Merikuljetusten lisäksi Yhtiö tarjoaa satamapalveluja Suomessa Helsingissä, Turussa ja Kotkassa sekä Norjassa Oslossa. Yhtiö operoi roro (roll on roll off) sekä ropax (roll on roll off / passenger) aluksilla, joista jälkimmäiset kuljettavat myös merkittävän määrän matkustajia. Yhtiöllä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat varustamotoiminta ja merikuljetukset, sekä satamatoiminnot. Grimaldi Group yhtiöt omistavat 64,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja Grimaldi Group on täten Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentti Yhtiö omisti ropax alusta sekä 4 roro alusta, joista Yhtiö myi annetun pörssitiedotteen mukaisesti MS Finnhansa ropax aluksen 40 miljoonan euron hintaan. Lisäksi Yhtiön käytössä on ollut vuonna 2008 keskimäärin 20 aikarahdattua pelkästään rahtiliikenteeseen keskittyvää roro alusta. Finnlines harjoittaa roro liikennettä omalla nimellään Itämerellä ja Pohjanmerellä, FinnLink nimellä Naantalin ja Kapellskärin välillä, NordöLink nimellä Malmön ja Travemünden välillä ja TransRussiaExpress nimellä Lyypekin ja Pietarin välillä. Intercarriers, josta Finnlines omistaa 51 prosenttia, liikennöi pientonnistolla Saimaan ja Venäjän sisävesien satamista eri puolille Eurooppaa. Koko varustamotoiminta ja merikuljetukset toiminnon liikevaihto vuonna 2008 oli noin 644 miljoonaa euroa ja segmentti työllisti keskimäärin henkilöä. Satamatoiminnot segmentti Konsernin satamatoimintoja hoitaa Suomen johtava satamaoperaattori Finnsteve. Finnsteve on keskittynyt säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemiin suuryksikköpalveluihin Helsingin, Turun ja Kotkan satamissa. Vuonna 2008 satamatoimintojen liikevaihto oli noin 122 miljoonaa euroa ja se työllisti keskimäärin henkilöä. Investoinnit Yhtiön investoinnit olivat 236,3 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella, 391,3 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella ja 238,8 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. Merkittävimmät investoinnit päättyneellä tilikaudella koostuivat kuuden tilatun roro uudisrakennuksen ennakkomaksuista, neljästä ostetusta roro aluksesta sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Tilikauden 2008 aikana Yhtiö maksoi sopimuksen mukaisesti noin 47 miljoonaa euroa ennakkomaksuja kiinalaiselta China Changjiang National Shipping Group Jinling Shipyard telakalta tilaamistaan kuudesta roro aluksesta. Yhtiö osti keväällä 2008 neljä Yhtiön 4 (45)

7 liikenteessä ollutta aikarahdattua roro alusta; MS Finnmillin, MS Finnpulpin, MS Finnkraftin sekä MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli noin 121 miljoonaa euroa. Vuosaaren satamaan tehdyt investoinnit kohdistuivat muun muassa neljään uuteen konttinosturiin sekä terminaalirakennukseen. Suurimpia investointeja päättyneellä tilikaudella olivat kolmen toimitetun uudisrakennuksen, MS Finnladyn, MS Europalinkin ja MS Nordlinkin viimeiset maksuerät sekä tilikauden aikana kiinalaiselta Jinling telakalta tilatun kuuden roro uudisrakennuksen ennakkomaksut. Merkittävimmät investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat kahden heinä elokuussa toimitetun uudisrakennuksen, MS Finnstarin ja MS Finnmaidin, viimeiset maksuerät. Edellä mainittujen kiinalaiselta Jinling telakalta tilattujen kuuden roro aluksen kokonaishinta on noin 240 miljoonaa euroa. Aluksista oli mennessä maksettu yhteensä noin 119 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on rahoitussitoumukset loppukauppahinnan maksun osalta. Alukset luovutetaan Yhtiölle vuosina 2010 ja Näitä koskevat rahoitussopimukset solmittiin tilauksen yhteydessä keväällä Yhtiön maksamilla ennakkomaksuilla on kiinalaisen osittain valtio omisteisen pankin takaus. Merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet Yhtiön merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet ovat sen omistamat ja vuokraamat laivat. Yhtiö omisti ropax alusta sekä 4 roro alusta, joista Yhtiö myi annetun pörssitiedotteen mukaisesti MS Finnhansa ropaxaluksen 40 miljoonan euron hintaan. Lisäksi Yhtiön käytössä on ollut vuonna 2008 keskimäärin 20 aikarahdattua pelkästään rahtiliikenteeseen keskittyvää roro alusta. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Yhtiöllä on merkittävä määrä velkaa johtuen sen tekemistä mittavista investoinneista korollisten nettovelkojen määrä oli 905,7 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 206,7 prosenttia. Suurin osa Yhtiön korollisista lainoista liittyy Yhtiön tekemiin laivatilauksiin. Laivojen rahoittajina on useita koti ja ulkomaisia rahoituslaitoksia sekä erityisluottolaitoksia. Pääsääntöisesti kunkin laivan rahoitus hoidetaan yhden rahoittajan kanssa, eikä laivojen rahoitukseen liity syndikaattijärjestelyjä. Rahoituksen kohteena oleva laiva pantataan aina kyseiselle rahoittajapankille (laivakiinnitys), mutta Yhtiö ei anna laivanrahoittajapankeille muita vakuuksia. Rahoitussopimuksiin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusasteiseen ja toimintaan liittyviä kovenantteja ja laivojen rahoitussopimukset noudattavat muiltakin osin alalla sovellettavia tavanomaisia ehtoja. Eräitä viimeaikaisia tapahtumia ja tulevaisuudennäkymiä Finnlines ilmoitti pörssitiedotteella että Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja on tappiollinen. Samassa yhteydessä Yhtiö ilmoitti että vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas rahtivolyymien putoaminen on jatkunut Finnlinesin kaikilla linjoilla ja satamatoiminnoissa. Tästä johdosta Finnlines on aloittanut toimenpiteet sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia vähennetään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista. Yhtiössä on käynnistetty toimia kustannusten vähentämiseksi, henkilöstön supistamiseksi ja lisäksi ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella myyneensä tytäryhtiönsä Hanseatic Shipping Oy:n omistuksessa olleen MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron hintaan. Yhtiöllä on oikeus ostaa alus takaisin samaan hintaan ilmoittamalla siitä huhtikuun 2010 aikana. Yhtiö kirjaa aluksen myynnistä noin 4,3 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2009 toiselle vuosineljännekselle. Yhtiön laivakapasiteetin sopeuttaminen, liikennöitävien reittien kannattavuuden arvioiminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen korostuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Vuoden 2009 aikana Yhtiö on sopeuttanut laivakapasiteettiaan sen olemassa oleville reiteille kysynnän mukaan. Helmikuun puolivälistä alkaen Yhtiön roro kapasiteettia alettiin sopeuttaa voimakkaasti. Maaliskuussa keskimäärin kuusi roro alusta oli poissa liikenteestä ja ankkuroituna eri satamiin. Huhtikuun aikana Finnlines onnistui palauttamaan tai edelleenvuokraamaan neljä näistä aluksista. Uusia ropax alusten reittimuutoksia tehtiin katsauskauden päätyttyä huhtikuussa. Yhtiö siirsi huhtikuussa kaksi Star luokan alusta Naantali Kapellskär reitiltä ja Malmö Travemünde reitiltä Helsinki Travemünde reitille. 5 (45)

8 Yhtiön satamatoiminnoissa on kaikissa satamissa tilapäisesti lomautettu yhteensä 160 henkilöä. Lisäksi konttorihenkilöstön määrää on leikattu Yhtiön eri toimipaikoissa. Yleinen talouskehitys Euroopassa ja koko maailmassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut rahtivolyymien pudotus vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Yhtiön poistot kasvavat edelleen vuodesta Yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannusten odotetaan kuitenkin laskevan markkinakorkojen laskusta johtuen. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia tullaan edelleen vähentämään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista, toimia kustannusten vähentämiseksi jatketaan, henkilöstöä supistetaan ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Käyttöpääomaa koskeva lausunto Osavuosikatsauksen jälkeen, ennen tämän Arvopaperiliitteen päivämäärää, Yhtiö on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin taloudellisen asemansa kohentamiseksi: 1. Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron hintaan myyntivoiton ollessa noin 4,3 miljoonaa euroa. Finnlinesilla on oikeus ostaa alus takaisin samaan hintaan ilmoittamalla siitä huhtikuun 2010 aikana. Finnhansa alus jäi työttömäksi taloudellisen tilanteen johdosta ja toteutettu kauppa pienentää Finnlinesin kuluja. 2. Huhtikuun aikana Finnlines on saanut aikaan lisäsäästöjä palauttamalla tai edelleenvuokraamalla neljä Konsernin vuokraamaa roro alusta. 3. Konsernin satamatoiminnoissa on kaikissa satamissa tilapäisesti lomautettu yhteensä 160 henkilöä. Lisäksi konttorihenkilöstön määrää on leikattu Yhtiön eri toimipaikoissa. Finnlinesin johdon tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä olevan käsityksen mukaan Finnlinesin käyttöpääoma ei välttämättä riitä kattamaan Yhtiön liiketoiminnan tarpeita seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajan ilman esimerkiksi seuraavia erityistoimenpiteitä: 1. Luopuminen (ydinliiketoimintoihin kuulumattomasta) varallisuudesta, kuten laivat, terminaalit ja kiinteistöt. 2. Laivakapasiteetin edelleen sopeuttaminen vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. 3. Lisätoimenpiteet kustannusten vähentämiseksi. Yhtiö tulee toteuttamaan edellä mainitut erityistoimenpiteet Osakeannista riippumatta. Yhtiön johdon varovaisen arvion mukaan tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä, ottamatta huomioon edellä mainittujen jäljempänä toteutettavien erityistoimenpiteiden positiivisia taloudellisia vaikutuksia, käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön liiketoiminnan tarpeet kalenterivuoden 2009 ajan. Osana erityistoimenpiteitä Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta, jonka nojalla hallitus on päättänyt tässä Arvopaperiliitteessä kuvatusta Osakeannista. Yhteenveto osakeannista Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ) samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ). Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on näin ollen enintään ,50 euroa. Yhtiö hakee julkisen kaupankäynnin kohteeksi Merkintäetuoikeusannissa merkittävät Uudet Osakkeet. Merkintäetuoikeusannissa Yhtiö antaa kaikille osakkeenomistajille yhden (1) merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistettua Yhtiön osaketta kohden. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön Uuden Osakkeen. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla väli 6 (45)

9 senä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa on ( Merkintäaika ). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Uusien Osakkeiden tarjoamiseen ja niiden listaamiseen liittyvä esite koostuu päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ) sekä tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä Arvopaperiliite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannissa tarjottavista Osakkeista. Perusesitteestä ja Arvopaperiliitteestä käytetään jatkossa yhdessä myös nimitystä Esite. Arvopaperiliite on laadittu ainoastaan Uusien Osakkeiden tarjoamiseksi ja Osakkeiden listaamiseksi, eikä sitä voi käyttää tai siihen vedota Yhtiön muiden osakkeiden tai arvopapereiden tarjoamisen tai muun hankinnan yhteydessä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla yhtiötunnuksella FLG1S. Osakeannissa merkityt Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Yhtiön jo liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa siten, että Osakeannissa merkityt Osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta viimeistään Grimaldi Group on sitoutunut huolehtimaan siitä, että Merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita yhteensä euron arvosta. Grimaldi Groupin antama merkintäsitoumus koskee Uutta Osaketta, mikä vastaa yhteensä 64,9 prosenttia Uusista Osakkeista. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Syyt Osakeantiin ja varojen käyttö sekä liikkeeseenlaskun kustannukset ja nettotuotot Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön keväällä 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä Yhtiön käyttöpääomarahoitus. Yhtiön johto arvioi, että Osakeantiin liittyvä Pääjärjestäjän palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja kulut ovat yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Osakeannin nettotuottojen arvioidaan olevan vähintään noin 23,8 miljoonaa euroa perustuen annettuun merkintäsitoumukseen ja 36,9 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Keskeisiä riskitekijöitä Yhtiöön, sen liiketoimintaan ja osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin Perusesitteessä ja Arvopaperiliitteessä esitettyihin riskitekijöihin. Mikäli yksi tai useampi Esitteessä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla on kuvattu eräitä Yhtiöön liittyviä riskejä. Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat etenkin lyhyellä aikavälillä Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Maailmantalouden laskusuhdanne vaikuttaa suoraan rahtivolyymeihin, jotka ovat laskeneet voimakkaasti vuoden 2008 neljännestä kvartaalista lähtien. Taloudellisella tilanteella on myös suora vaikutus satamien liikennemääriin. Väliaikainen ylikapasiteetti rahtimarkkinoilla vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön rahtimääriin ja lyhyen tähtäimen kannattavuuteen. Kyky sopeuttaa laivakapasiteettia vastaamaan kulloisiakin rahtivolyymeja on välttämätöntä jotta Yhtiö pystyy harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön laivatilauksiin liittyvät riskit Yhtiö tilasi vuonna 2007 kuusi roro alusta kiinalaiselta China Changjiang National Shipping Group Jinling Shipyard telakalta ( Jinling ) noin 240 miljoonan euron kokonaishintaan. Alukset toimitetaan Yhtiölle kahdessa erässä vuosina Jinling on yksi Kiinan suurimpia laivanrakentajia ja sen omistaa Kiinan valtio. Yhtiön maksamilla ennakkomaksuilla on lisäksi kiinalaisen osittain valtio omisteisen pankin takaus. Aluksista oli mennessä maksettu yhteensä noin 119 miljoonaa euroa ja sopimuksen mukainen loppukauppahinta suoritetaan vuosina Vaikka Yhtiö pitää laivojen toimittajaa luotettavana kumppanina, on mahdollista, että laivojen toimitus epäonnistuu, tai että ne toimitetaan myöhässä tai virheellisinä. On myös mahdollista, että Yhtiön ja toimittajan välille syntyy erimielisyyksiä edellä mainituista riskeistä tai vastuista tai että Yhtiö ei pysty kokonaan tai osittain kattamaan näistä syntyneitä vahinko 7 (45)

10 ja vakuutuksin. Lisäksi on mahdollista, että kyseisten laivojen loppukauppahinnan maksamiseen annetun rahoitussitoumuksen antaneet rahoituslaitokset eivät pysty täyttämään sitoumuksiaan, jolloin Yhtiön tulee järjestää loppukauppahinnan rahoitus muilla tavoin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Sopimusriskit Yhtiö on eräiden toimintojen osalta riippuvainen Yhtiön sopimuskumppaneista. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa satamatoiminnot (muissa kuin Konsernin operoimissa satamissa), laivojen hallinnointia hoitava alihankkija (Finnlines Deutschland GmbH:n osalta) sekä eräät Yhtiön IT toimittajat. Mahdolliset sopimusten täyttämistä koskevat erimielisyydet tai kolmansien tahojen kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitteet voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Laivakapasiteetin optimointi, tuotekehitys sekä hinnoittelu Yhtiö pyrkii optimoimaan laivakapasiteettiaan sen olemassa oleville reiteille kysynnän mukaan. Lisäksi Yhtiö arvioi sen liikennöimien reittien kannattavuutta sekä mahdollisia uusia reittejä. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu laivakapasiteetin optimoinnissa sekä reittivalinnoissaan. On myös mahdollista, että Yhtiön kilpailijat onnistuvat laivakapasiteetin optimoinnissa sekä reittivalinnoissaan Yhtiötä paremmin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön tutkimus ja kehitystoiminta pyrkii löytämään ja tuomaan käyttöön uusia käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla Yhtiö pystyy täyttämään asiakkaidensa tarpeet entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu tutkimus ja tuotekehitystoiminnassaan tai että uudet logistiset ratkaisut, reittivalinnat tai muut palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. On myös mahdollista, että Yhtiön kilpailijat onnistuvat tarjoamaan asiakkaille edistyneempiä palveluita ja ratkaisuja. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu hinnoittelussaan tai että Yhtiön kilpailijat hinnoitteleva tuotteensa ja palvelunsa Yhtiötä kilpailukykyisemmin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön palveluiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet Suomen laivaliikenne keskittyy voimakkaasti Vuosaaren satamaan. Vuosaaren sataman suuri merkitys Suomen ulkomaankaupan kannalta altistaa sen lakoille. Mahdollinen lakko Vuosaaren satamassa tai muissa satamissa, joissa Yhtiö operoi, on vahingollista sen asiakkaille sekä Yhtiölle ja Suomen ulkomaankaupan ollessa voimakkaasti riippuvainen merikuljetuksista myös koko Suomen kansantaloudelle. Finnlinesilla on iso keskittymä myös Lyypekin satamassa, jossa tapahtuvilla työtaistelutoimenpiteillä olisi myös olennainen negatiivinen vaikutus Yhtiölle. Raaka aineiden hintakehitys ja saatavuus Öljyn hinta on merkittävä kustannustekijä Yhtiön toimialalla ja kuljetusalalla yleisesti. Yhtiö pyrkii siirtämään kohonneet kustannukset asiakashintoihin, mutta polttoaineen hintojen mahdollinen nousu tulevaisuudessa saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö pyrkii vähentämään hyödykeriskiään asiakassopimuksiin sisältyvillä polttoaineklausuuleilla. Yhtiön johdon arvion mukaan klausuuleiden antama suojausaste on pitkällä aikavälillä yli 50 prosenttia, mutta se vaihtelee lyhyellä aikavälillä voimakkaasti ja on riippuvainen myös laivojen täyttöasteesta. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu vähentämään hyödykeriskiään sopimuksin. Onnettomuus ja vahinkoriskit sekä ympäristöriskit Varustamotoiminnassa merkittävin operatiivinen riski liittyy alus ja meriturvallisuuteen. Merionnettomuuksilla voi olla inhimillisiä, ympäristön pilaantumiseen vaikuttavia ja taloudellisia seurauksia. Finnlinesin liikenteessä olevilla laivoilla on turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joiden toimivuutta seurataan ja kehitetään asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Lastinkäsittelykäytännöillä on merkittävä rooli turvallisen meriliikenteen varmistamisessa. Yhtiössä 8 (45)

11 on vuosien 2007 ja 2008 aikana uudelleenarvioitu lastinkäsittelykäytäntöjä, päivitetty ohjeistusta sekä tiukennettu lastinkäsittelyn ja kuormansidonnan valvontaa satamissa. Tietojärjestelmien toimivuus ja tietoturva kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Tietojärjestelmien toimimattomuus aiheuttaa toteutuessaan ylimääräistä työtä, palveluhäiriöitä, mahdollisia lastimenetyksiä, tietoturvariskin sekä luottamuksen heikkenemistä asiakkaiden keskuudessa. Yhtiön operatiiviset tietojärjestelmät ovat jatkuvan kehitystyön kohteena. Tietojärjestelmien teknisissä varmistusjärjestelmissä on hyödynnetty nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Operatiivisessa ahtaustoiminnassa on lisäksi luotu toimintamalleja totaalisten tietojärjestelmien häiriötilanteiden varalta. Teknisillä tietoturvaratkaisuilla estetään kolmansien osapuolten pääsy Finnlinesin sisäisiin ja asiakkaiden tietoihin. Yhtiön toiminta voi saastuttaa maapohjaa, vesistöjä ja rakennuksia erityisesti vuodon tai onnettomuuden sattuessa. Mahdollista voi olla myös se, että Yhtiö joutuu osapuoleksi sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa kolmas osapuoli haastaa Yhtiön asiakkaan ympäristölakien rikkomisen vuoksi. Yllä esitetyillä seikoilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Jos Yhtiön nykyisin tai aiemmin omistama tai käyttämä kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan saastuttama, tämä voi tarkoittaa sitä, että Yhtiö vastaa saastuneen alueen saneerauksesta tai että kiinteistön arvo alenee. Tällä hetkellä ei ole vireillä mitään korvausvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Vuosaaren sataman valmistuttua Finnsteve Oy Ab siirsi satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy Ab:n ja Helsingin Sataman välillä on maanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä koituvan velvoitteen suuruusluokka on purkutyön alettua nyt tarkentunut ja purkutyötä varten on taseeseen kirjattu tulosvaikutteisesti pakollinen varaus, suuruudeltaan 2,0 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kattavan purkutöiden kustannukset. Purkutyö saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana. On mahdollista, että purkutyön edetessä tulee esiin vastuita, jotka ylittävät Yhtiön tekemän varauksen määrän. Yhtiön omistamat tai vuokraamat laivat ovat viime vuosina olleet osallisina eräissä onnettomuuksissa. Yhtiön omistamalla Finneagle aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa matkalla Kapellskäristä Naantaliin välisenä yönä. Aluksesta pääsi mereen noin 4 m 3 kevyttä polttoöljyä Ahvenanmeren ja Naantalin sataman välillä. Suomen viranomaiset aloittivat tutkinnan, joka on edelleen kesken. Alus tai Yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Varustamo käynnisti välittömästi omat tutkimuksensa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Strömma Turism & Sjöfart AB:n omistama ja Konsernille aikarahdattu alus M/S Finnbirch upposi lasteineen Itämerellä myrskyssä. Aluksen uppoamisen yhteydessä menehtyi kaksi aluksen miehistön jäsentä. Ruotsin suuronnettomuuksien tutkintalautakunta teki asiassa tutkimuksen, joka on päättynyt. Ruotsin viranomaiset eivät ole ryhtyneet jatkotoimenpiteisiin asiassa. Sen johdosta, että lasti intressit esittivät vahingonkorvausvaatimuksia perusti aluksen omistaja vastuurajoitusrahaston Tanskan Meri ja Kaupallisessa tuomioistuimessa (Sö og Handelsretten Köbenhavn). Vastuurajoitusrahasto katsotaan perustetuksi kaikkien niiden henkilöiden puolesta, mukaan lukien Finnlines Oyj ja Finnlines Deutschland GmbH, jotka voivat vedota samaan vastuurajaan. Vaikka onnettomuutta koskevat korvausasiat käsitellään ensisijaisesti Tanskan Meri ja Kaupallisessa tuomioistuimessa, eräät lasti intressit ovat myös nostaneet kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa samassa asiassa. Mikäli voitaisiin osoittaa, että onnettomuus on johtunut Yhtiön tai Konserniin kuuluvan yhtiön törkeästä huolimattomuudesta tietäen, että sellainen onnettomuus syntyisi tai tahallisuudesta, Yhtiö tai Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät voisi vedota edellä mainittuun vastuurajoitusoikeuteen. Yhtiö tai sen Konserniin kuuluvat yhtiöt voivat joutua vastaamaan myös aluksen omistajan vahingoista. On myös mahdollista, että Yhtiötä tai Konserniin kuuluvia yhtiöitä vastaan tehdään vaatimuksia onnettomuudessa tapahtuneiden henkilövahinkojen osalta, jotka ovat myös korvattavissa vastuurajoitusrahastosta edellytysten täyttyessä. Yhtiön käsityksen mukaan sen edellä mainittuihin onnettomuuksiin liittyvät vastuut on katettu asianmukaisilla vastuuvakuutuksilla. Edellä nimenomaisesti mainitussa vahingoissa tai muissa mahdollisissa vahingoissa on kuitenkin mahdollista, että Yhtiölle tulee vastuita myös sen takia, että Yhtiön vakuutusturva ei kokonaan tai osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Yhtiön vakuutuksiin sisältyy ehtoja, jonka mukaan vahingot eivät tule korvattaviksi, mikäli vahinko on syntynyt Yhtiön huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Yhtiö ei voi antaa takuuta siitä, että kaikki ympäristöön liittyvät riskit on otettu huomioon. Ympäristöriskeillä ja etenkin mahdollisilla onnettomuuksilla saattaa olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ympäristömääräysten tiukentuminen tai voimassa olevien määräysten tiukempi 9 (45)

12 soveltaminen maissa, joissa Yhtiöllä on toimintaa, voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tietojärjestelmät ja immateriaalioikeudet Päivittäiset kontaktit varausasiakkaiden kanssa ja alihankkijoiden operatiivinen verkosto satamissa ja merellä ovat enenemässä määrin riippuvaisia hyvin toimivista tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmillä on myös tärkeä merkitys Yhtiön laivojen päivittäisessä operoinnissa sekä alus ja meriturvallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa. Virheet tietojärjestelmissä aiheuttavat lisää operatiivista työtä, häiriöitä palveluissa asiakkaille, potentiaalisia rahtimenetyksiä kilpailijoiden reiteille sekä tietoturvaan ja alus ja meriturvallisuuteen liittyviä riskejä. Osa tietojärjestelmistä on kolmansien tahojen kehittämiä ja Yhtiön lisensoimia. Näiden kolmansien tahojen kehittämien ja/tai lisensoimien järjestelmien ja ohjelmistojen osalta Yhtiö on riippuvainen kyseisten kolmansien tahojen kyvystä ja halusta kehittää ja ylläpitää kyseisiä ohjelmistoja ja Yhtiön saamien lisenssien jatkuvuudesta. Riskien realisoitumisella voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tulevat osingot ja jakokelpoiset varat Yhtiöllä ei ole varsinaista osingonjakopolitiikkaa. Vuosittaisessa osingonjakoesityksessään hallitus ottaa tuloskehityksen ohella huomioon Konsernin rahoitusrakenteen, tulevaisuuden näkymät sekä investointi ja kehittämistarpeet. Mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista tekijöistä eikä näin ollen ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee jakamaan osinkoa tulevaisuudessa. Kilpailukyky Yhtiö pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti ja tarjoamaan asiakkailleen niiden tarvitsemia logistisia palveluita. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu hinnoittelussaan tai tuotekehityksessä tai että Yhtiön kilpailijat onnistuvat tässä Yhtiötä paremmin. On myös mahdollista, että Yhtiölle tulee uusia kilpailijoita tai että nykyiset kilpailijat laajentavat olennaisesti liiketoimintaansa. On myös mahdollista, että Yhtiö joutuu aikaisempaa enemmän kilpailemaan muiden kuljetusmuotojen kanssa, mukaan lukien konttiliikenne sekä tie, juna ja lentoliikenne. Oikeudenkäynnit Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön vähemmistöosakkaat vaativat tilinpäätöksen ja vastuuvapauden siirtämistä jatkokokoukseen. Varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous, joka pidettiin , vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ( Ilmarinen ) ilmoitti vaativansa erityistilintarkastusta Yhtiössä. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön vaatima minimiosinko. Osingon määrä oli yhteensä ,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Yhtiö sai kesäkuussa 2008 Etelä Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Ilmarinen vaati erityistarkastusta Yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta Elokuussa 2008 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nosti kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Ilmarinen moitti Yhtiön yhtiökokouksen tekemää päätöstä maksaa vähimmäisosinkona ,40 euroa. Ilmarinen vaati ensisijaisesti tämän päätöksen muuttamista siten, että vähimmäisosinkona maksettaisiin euroa. Toissijaisesti Ilmarinen vaati Yhtiön osinkopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Lisäksi Ilmarinen vaati Yhtiön velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Liittyen yllä mainittuun, Lääninhallitus määräsi KHT Hannu Niilekselän suostumuksensa mukaisesti toimittamaan erityisen tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä: tytäryhtiöille annetut konserniavustukset; sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta; tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä; investointiohjelma; ja kahden laivan kauppa tytäryhtiölle. 10 (45)

13 Siltä osin kuin hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista koskemaan Yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007, Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen. Mikäli oikeuden lopullinen päätös nyt käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita asiassa olisi se, että Ilmarisen ensisijainen vaatimus Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tekemän osingonjakopäätöksen muuttamisesta hyväksytään, Yhtiön tulisi jakaa tilikaudelta 2007 lisää vähimmäisosinkoa noin 17 miljoonaa euroa. Tällainen odottamaton lisävastuu lisäisi Yhtiön rahoitustarpeita ja sillä olisi negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan. Lisäksi tähän liittyvät käytännön asiat ja epävarmuustekijät koskien mm. kyseisen lisäosingon saamiseen oikeutettuja tahoja saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeen arvoon. Mikäli oikeuden lopullinen päätös nyt käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita asiassa olisi se, että Ilmarisen toissijainen vaatimus Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tekemän osingonjakopäätös julistamisesta pätemättömäksi hyväksytään, johtaisi tämä myös epävarmuustekijöihin maksettavan vähimmäisosingon määrästä ja maksusta sekä siitä, kenellä on oikeus kyseiseen vähemmistöosinkoon. Tällaisilla epävarmuustekijöillä saattaisi myös olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon. Eräät lasti intressin haltijat ovat nostaneet kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa liittyen Itämerellä tapahtuneeseen Yhtiölle aikarahdatun M/S Finnbirch aluksen onnettomuuteen, jossa yhteydessä M/S Finnbirch upposi lasteineen. Vireillä olevaa asiaa on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa Onnettomuus ja vahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Yhtiö ei ole tällä hetkellä osallisena muussa oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä tai viranomaismenettelyssä, jolla olisi olennainen merkitys Yhtiön liiketoiminnan ja/tai sen taloudellisen aseman kannalta. Yhtiö altistuu kuitenkin liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeudenkäyntiin tai välimies tai viranomaismenettelyyn. Mihin tahansa edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Verotus Veroriskit liittyvät muun muassa verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niiden virheellisiin tulkintoihin tai Konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelun hyväksyttävyyteen. Konsernin sisäiset palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja Konsernilla on tätä koskeva sisäinen ohjeistus. Riskin toteutuminen Yhtiössä voisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka Yhtiö käyttää ulkopuolisia resursseja veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa ja vältettävissä. Veroriskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ruotsalaisen tytäryhtiön Rederi AB Nordö Linkin osalta vuoden 2007 alusmyynteihin sisältyy verotuksellista epävarmuutta. Yhtiö on käynyt Ruotsin veroviranomaisen kanssa keskustelua alusten myynteihin liittyvän luovutusvoiton verotuksesta, ja veroviranomaiselta odotetaan virallista päätöstä asiaa koskevaan verokohteluun. Veroviranomaisen kannasta riippuen on mahdollista, että seikalla on olennainen negatiivinen vaikutus Yhtiön kassavirtaan 2009, vaikka yhtiöllä on asiassa valitusmahdollisuus. Kyseisenä verovuonna kirjatun väliaikaisesta ajoituserosta johtuvan laskennallisen verovelan vuoksi asialla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta yhtiön vuoden 2009 tulokseen. Lopullista ratkaisua luovutusvoiton verokäsittelystä ei voida vielä tässä vaiheessa ennakoida. Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset Ennakoimattomat muutokset lainsäädännön ja viranomaisten asettamissa vaatimuksissa, tulleissa ja muissa kaupan esteissä voivat hankaloittaa Yhtiön liiketoimintaa ja estää ja vaikeuttaa voittojen kotiuttamista. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ei voida varmuudella ennakoida tai poissulkea. Yhtiön tiedossa on valtionhallinnossa vireillä oleva tonnistoverolain muutos. Yhtiön johdon käsityksen mukaan ehdotettava uusi verotusjärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Lain lopullisesta sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, eikä Yhtiön johto siten pysty arvioimaan muutoksen vaikutuksia Yhtiölle. Kansainvälisiin markkinoihin liittyvät riskit Koska Yhtiö on kansainvälinen Konserni, joka toimii eri markkina alueilla, Yhtiö altistuu jäljempänä mainitun valuuttariskin lisäksi esimerkiksi kansainvälisistä poliittisista, taloudellisista, lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista 11 (45)

14 aiheutuville riskeille. Mahdolliset poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja sosiaaliset epävakaudet saattavat rajoittaa Yhtiön liiketoimintaedellytyksiä. Vuonna 2008 Konsernin liikevaihdosta noin 5 prosenttia tuli liikenteestä, jossa kohdesatamana on Pietari. Tähän Venäjän liikenteeseen arvioidaan kohdistuvan riski liiketoiminnan jatkumisesta, koska Pietarin satamasopimukset ovat lyhytaikaisia. Rahoituksen tarve ja velkaantuneisuus Yhtiöllä on merkittävä määrä velkaa johtuen sen tekemistä mittavista investoinneista korollisten nettovelkojen määrä oli 905,7 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 206,7 prosenttia. Suurin osa Yhtiön tärkeimmistä käyttöomaisuushyödykkeistä, eli laivoista, on vieraan pääoman ehtoisten lainojen vakuutena, mikä saattaa heikentää Yhtiön johdon päätöksenteko ja toimintavapautta. Lisäksi lainojen ehdot, kovenantit, vakuudet ja pantit saattavat rajoittaa Yhtiön johdon toimintamahdollisuuksia. Erityisesti käyttöpääomalainoihin sisältyy omavaraisuuskovenantteja. Mikäli nämä rikkoutuisivat, joutuisi Yhtiö neuvottelemaan lainanantajan tai lainanantajien kanssa mahdollisista toimenpiteistä ja viime kädessä lainanantajilla olisi oikeus joko sanoa laina irti tai nostaa lainojen marginaaleja. Mikäli yksi tai useampi lainanantaja irtisanoisi lainansa, ei ole varmuutta että Yhtiö pystyisi jälleenrahoittamaan kyseiset lainat nykyisessä markkinatilanteessa. Maksuvalmiusriski Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrä, jotta Konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan ja investointien rahoittamiseksi sekä erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Laivainvestoinnit pyritään rahoittamaan mahdollisimman pitkillä luotoilla. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä ja käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja rahoitusmuotoja. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu maksuvalmiutensa ylläpitämisessä. Tällä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja tämä voi johtaa lainasopimusten kovenanttien rikkoutumiseen. Muut riskit Edellä mainittujen riskien lisäksi Yhtiöön, sen liitetoimintaan liittyy avainasiakkaisiin, työntekijöihin, avainhenkilöihin, jakelukanaviin, liikearvoon, vakuutusturvaan ja kansainvälisiin markkinoihin liittyviä riskejä sekä valuutta, korko ja luottoriskejä ja omistuksen keskittymiseen liittyviä riskejä, joita on kuvattu Perusesitteessä. Arvopaperiliitteessä on lisäksi kuvattu eräitä Yhtiön arvopapereihin liittyviä riskitekijöitä. Tärkeitä päivämääriä Hallituksen päätös koskien Osakeantia Osakeannin täsmäytyspäivä Perusesite ja Arvopaperiliite saatavilla pdf versiona Perusesite ja Arvopaperiliite saatavilla paperiversiona Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Hallitus hyväksyy tehdyt Uusien Osakkeiden merkinnät ja julkistaa Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden määrän (arviolta) Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) Väliaikaisen osakelajin yhdistäminen nykyiseen osakelajiin (arviolta) Uudet Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi (arviolta) 12 (45)

15 Yhteenveto Yhtiön Konsernitilinpäätöstiedoista Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä Perusesitteessä esitettävien Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema kohdan ja Perusesitteeseen viittaamalla liitettyjen tilikausilta , ja laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen, Yhtiön ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta laadittujen tilintarkastamattomien osavuosikatsausten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti ja Yhtiön osavuosikatsaukset ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis ja arvostusperiaatteiden mukaisesti ja IAS 34 standardia noudattaen. Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksissään. Konsernin tuloslaskelma Miljoonaa euroa Tilin Tilin Tilin Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton tarkastettu tarkastettu tarkastettu 1 Liikevaihto 2 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 15,3 2,4 0,6 3,7 Materiaalit ja palvelut 196,0 205,9 258,2 63,0 35,6 Henkilöstökulut 111,3 116,6 122,9 28,3 28,8 Poistot ja arvonalentumiset 39,9 53,1 62,7 14,0 15,9 Liiketoiminnan muut kulut 229,3 256,3 258,9 66,4 56,9 Liikevoitto 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 Rahoitustuotot 10,8 5,3 3,4 1,1 1,2 Rahoituskulut 21,6 34,0 42,0 9,6 11,8 Voitto ennen veroja 47,7 40,1 3,2 5,5 26,6 Tuloverot 10,0 5,7 4,1 0,9 5,6 Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 3 37,7 34,4 1,0 4,6 21,0 18,7 Tilikauden voitto 56,5 34,4 1,0 4,6 21,0 Muut laajan tuloksen erät: 1 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,2 0,1 0,2 Rahavirtasuojauksen muutos 0,3 4,2 0,9 Muut arvon muutokset 1,5 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 1,1 0,2 1 Yhtiö on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen standardin mukaisen laajan tuloslaskelman alkavalta tilikaudelta. Taulukossa esitetyt laajan tuloslaskelman erät päättyneeltä tilikaudelta eivät sisältyneet Yhtiön vuoden 2008 tilinpäätökseen, eikä niitä ole tilintarkastettu. 2 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista. Yhtiö myi heinäkuussa 2006 saksalaisen konttifeeder operaattorin Team Lines GmbH & Co. KG:n ja sen tytäryhtiöt. Team Lines konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 187 miljoonaa euroa. Team Lines liiketoiminta luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi alkaen. 3 Team Lines konsernin myynnin kokonaisvoitto oli 18,7 miljoonaa euroa, josta 0,6 miljoonaa euroa oli Team Lines yhtiöiden tammielokuun 2006 tulos. 13 (45)

16 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,9 1,5 20,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 56,1 33,9 0,5 4,6 21,0 Vähemmistölle 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2,5 1,5 20,5 Vähemmistölle 0,5 0,0 0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton Laimennettu (45)

17 Konsernin tase Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 818, , , , ,9 Liikearvo 108,7 108,7 105,6 108,7 105,6 Muut aineettomat hyödykkeet 10,1 9,9 12,9 9,7 13,0 Sijoituskiinteistöt 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Osuudet osakkuusyrityksissä 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 Muut rahoitusvarat 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 Saamiset 5,8 9,2 3,8 8,8 4,5 Laskennalliset verosaamiset 0,6 2,1 2,7 3,3 3,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 952, , , , ,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto omaisuus 5,4 6,9 5,3 7,2 5,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 91,5 91,2 73,5 100,6 76,4 Verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 Rahavarat 18,4 26,9 10,5 19,9 14,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä 115,9 125,1 89,3 127,7 96,0 Varat yhteensä 1 068, , , , ,0 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 Ylikurssirahasto 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Arvonmuutosrahasto 4,5 2,8 7,7 2,1 Muuntoerot 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 Kertyneet voittovarat 315,8 332,6 332,9 337,2 311,9 Oman pääoman ehtoinen laina 20,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 421,7 434,1 436,4 435,6 436,8 Vähemmistöosuus 2,0 1,5 1,5 1,6 1,5 Oma pääoma yhteensä 423,8 435,7 437,9 437,2 438,3 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 98,4 103,9 96,8 104,8 91,4 Korottomat velat 1,3 0,4 2,5 0,0 Eläkevelvoitteet 2,6 2,4 3,0 2,3 3,0 Varaukset 3,7 2,3 4,3 2,3 4,3 Korolliset velat 360,1 593,8 789,7 644,9 771,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 464,6 703,7 894,2 756,9 870,6 15 (45)

18 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 79,2 99,5 78,3 90,9 80,2 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 Varaukset 0,2 0,7 2,9 0,7 2,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 99,7 162,4 120,9 130,5 147,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 179,6 263,0 202,2 222,3 231,1 Velat yhteensä 644,2 966, ,4 979, ,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 068, , , , ,0 Rahavirtalaskelmatietoja Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Tunnusluvut Liiketoiminnan nettorahavirta 80,3 94,5 62,4 2,3 14,1 Investointien nettorahavirta 196,1 362,1 234,5 24,2 10,4 Rahoituksen nettorahavirta 105,6 276,1 155,7 19,5 28,0 Rahavarojen muutos 10,3 8,5 16,4 7,1 3, Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Liikevaihto, milj. euroa 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), 98,1 121,9 98,1 28,0 0,2 milj. euroa % liikevaihdosta 15,5 17,8 13,3 15,1 0,1 Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 % liikevaihdosta 9,2 10,0 4,8 7,6 13,7 Voitto / tappio ennen veroja (EBT), milj. euroa 47,7 40,1 3,2 5,5 26,6 % liikevaihdosta 7,5 5,9 0,4 3,0 22,7 Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, milj. euroa 37,7 34,4 1,0 4,6 21,0 % liikevaihdosta 6,0 5,0 0,1 2,5 17,9 Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista, milj. euroa 18,7 Tilikauden voitto, milj. euroa 56,5 34,4 1,0 4,6 21,0 % liikevaihdosta 8,9 5,0 0,1 2,5 17,9 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1 238,8 391,3 236,3 24,6 13,7 % liikevaihdosta 37,7 57,1 32,1 13,3 11,7 1 Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot 16 (45)

19 Oman pääoman tuotto % (ROE) 14,1 8,0 0,2 4,2 19,2 Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 9,9 6,9 2,9 5,0 4,7 Taseen loppusumma (milj. euroa) 1 068, , , , ,0 Omavaraisuusaste, % 39,7 31,1 28,5 30,9 28,5 Velkaantumisaste (gearing), % 104,2 167,4 205,5 172,8 206,7 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Segmenttikohtaiset tiedot Miljoonaa euroa Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 539,0 585,1 643,7 160,0 103,3 Satamatoiminnot 123,1 133,2 122,2 32,4 20,1 Konsernin sisäinen liikevaihto 29,4 32,8 30,1 7,4 6,1 Liikevaihto yhteensä 632,7 685,5 735,7 185,1 117,4 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 50,8 61,7 47,8 12,7 10,0 Satamatoiminnot 7,5 7,2 12,4 1,4 6,0 Liikevoitto yhteensä 58,2 68,8 35,4 14,0 16,0 Tunnusluvut Tilintarkastetttarkastetttarkastetttamaton Tilin Tilin Tilintarkas Tilintarkastamaton Tulos/osake (EPS), euroa 1,38 0,83 0,01 0,11 0,52 Oma pääoma/osake, euroa 10,36 10,67 10,72 10,70 10,73 Osinko/osake, euroa 0,42 0,00 0,00 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin, Osakkeiden lukumäärä, tilikauden lopussa, Helsingin hallinto oikeus on antanut kolme nyt jo lopullista päätöstä, joiden perusteella voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia (erityisesti Neuvoston Asetus 4055/86 ja oikeuskäytäntö). Hallinto oikeuden päätösten perusteella yhtiö on anonut 2,7 miljoonan euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin 2009 ensimmäisen kvartaalin tulokseen. 17 (45)

20 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos per osake (EPS), euroa Oma pääoma per osake, euroa = = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko per osake, euroa = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tulos ennen veroja tuloverot Oma pääoma sis. vähemmistöosuus (keskiarvo) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo) x 100 Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat rahavarat Oma pääoma sis. vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma sis. vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Tunnuslukujen laskennassa Yhtiön ottama oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (hybridilaina), määrältään 21 miljoonaa euroa, on käsitelty omana pääomana. Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. 18 (45)

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot