Osavuosikatsaus Q1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q1

2 Teleste Oyj Osavuosikatsaus Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5% vertailuvuodesta, osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,03 (0,11) euroa osakkeelta Saadut tilaukset olivat 29,4 (36,4) miljoonaa euroa jääden vertailuvuodesta 19,2% Broadband Cable Networksin saadut tilaukset olivat 26,0 (32,7) miljoonaa euroa jääden vertailuvuodesta 20,5%. Liiketulos heikkeni. Video Networksin saadut tilaukset olivat 3,3 (3,6) miljoonaa euroa jääden 8,0% vertailuvuodesta. Liiketulos parani. Liikevaihto ja tulos laskivat Liikevaihto laski ennakoidusti ja päätyi 27,2 (31,4) miljoonaan euroon. Liikevaihto oli 13,4% alle vertailukauden, johon sisältyi noin 5 miljoonan euron EttHtoimitus Etelä-Koreaan. Liiketulos heikkeni vertailuvuodesta ja oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa eli 3,2% (8,9%) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen johtui pääosin pienentyneestä liikevaihdosta. Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,03 euroa (0,11 euroa). Saadut tilaukset pienenivät vertailuvuodesta ja olivat 29,4 (36,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 23,7 (33,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopulla ei ollut oleellisia tuotantokapasiteetista eikä materiaalien saatavuudesta johtuvia toimitusviiveitä. Muutokset konsernirakenteessa Teleste vahvistui IPTV-ratkaisujen kokonaistoimittajana hankkimalla helmikuun alussa suomalaisen Ortikon Interactive Oy:n. Yritysostolla ei ole oleellista vaikutusta Telesten vuoden 2008 taloudellisiin lukuihin. Liiketoiminta-alueet Broadband Cable Networks Broadband Cable Networks liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 23,0 (28,0) miljoonaa euroa ja jäi vertailuvuodesta 18,0%. Vertailuvuoden liikevaihto sisältää Etelä-Koreaan toimitettuja Ethernet to the Home (EttH) toimituksia noin 5 miljoonan euron arvosta. Raamisopimusten toimitusvolyymit Ranskaan olivat odotusten mukaiset. Liiketulos oli 0,9 (3,3) miljoonaa euroa, eli 3,9% (11,8%) liikevaihdosta. Heikentynyt kannattavuus oli seurausta liikevaihdon pienentymisestä. Broadband Cable Networks liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat vertailuvuodesta ja olivat 26,0 (32,7) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden saadut tilaukset sisältävät Saksaan toimitetun 5 miljoonan euron arvoisen vahvistintilauksen. Tilauskanta oli 22,2 (31,5) miljoonaa euroa. Helmikuussa 2008 hankittu Ortikon Interactive Oy vahvistaa liiketoiminta-alueen IPTV-ratkaisujen tarjontaa.

3 Video Networks Video Networks liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 23,9% ja oli 4,2 (3,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,02 (-0,5) miljoonaa euroa tappiollinen. Video Networks liiketoiminta-alueen saadut tilaukset jäivät vertailuvuoden tasosta 8,0% ja olivat 3,3 (3,6) miljoonaa euroa. Uusien tilauksien kertymä ei saavuttanut odotettua tasoa johtuen julkisen sektorin hitaasta päätöksenteosta. Isohkojen projektitoimitusten tarjouskanta on pysynyt hyvällä tasolla. Tilauskanta oli 1,5 (1,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden lähiajan merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Maailmantalouden epävarmuuden lisääntyminen saattaa heikentää Telesten tuotteiden kysyntää. Euron voimakas vahvistuminen USA:n dollaria vastaan saattaa heikentää Telesten kilpailukykyä. Omistusjärjestelyt asiakaskunnassa saattavat hidastaa verkkoinvestointien etenemistä Broadband Cable Networks liiketoiminta-alueella. Video Networks liiketoiminta-alueen tilauskannan vahvistuminen on riippuvainen julkisen hallinnon päätösten ajoituksesta. Uusien kilpailevien teknologioiden markkinoilletulo on molemmille liiketoiminta-alueillemme tyypillinen riskitekijä. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli maaliskuun lopussa 686 (2007:639, 2006: 569), joista 461 (448 ja 405) Suomessa. Henkilöstömäärään ei sisälly vuokratyövoima, jota maaliskuun lopussa oli 37 (78 ja 25). Tuotekehitys ja investoinnit Tuotekehitystehtävissä työskenteli 158 (145 ja 124) henkilöä. Tarkastelujakson tuotekehitysmenot olivat 3,2 (2,9) miljoonaa euroa eli 11,8% (9,5%) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 0,8 (0,5) miljoonaa euroa ja poistot aikaisemmin tehdyistä aktivoinneista olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat 1,0 (2,5) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen. Ortikon Interactive Oy:n hankinta sisältyy investointeihin. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 (1,0) miljoonaa euroa. Varastot pienenivät katsauskaudella 1,4 miljoonalla eurolla. Uutta korollista lainaa katsauskaudella nostettiin 2,0 miljoonaa ja korollinen velka oli maaliskuun lopussa 11,7 (12,3) miljoonaa euroa. Yhtiön likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 8,8 (8,9) miljoonaa euroa. Käyttämättömiä valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 21,0 (20,0) miljoonaa euroa. Valmiusluotot erääntyvät marraskuussa Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut uudesta rahoitusratkaisusta. Konsernin velkaantumisaste oli 6,2% (8,4%) ja omavaraisuusaste 60,0% (50,5%). Teleste suojaa ennakoitujen valuuttavirtojen kurssiriskit olennaisilta osin kuusi kuukautta eteenpäin. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeen kaupantekokurssi on katsauskauden aikana vaihdellut 5,90 (9,99) ja 7,49 (12,34) euron välillä. Maaliskuun lopun päätöskurssi oli 6,78 (11,50) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä kauden lopussa oli (5.401). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 18,7% (20,5%). Telesten osakkeen vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä oli 23,4 (24,7) miljoonaa euroa ja 3,5 (2,2) miljoonaa kappaletta. Maaliskuun lopussa Telesten hallussa oli omaa osaketta. Omia osakkeita luovutettiin katsauskaudella kappaletta johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään. Yhtiökokouksen päätöksiä Teleste Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

4 Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapio Hintikka sekä jäseninä Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen,Timo Toivila ja Pekka Vennamo. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kai Telanne. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään kappaletta yhtiön omia osakkeita ja luovuttamaan enintään kappaletta yhtiön omia osakkeita. Yhtiön hallussa on vuosien 2001 ja 2002 valtuutuksien perusteella kappaletta omia osakkeita. Yhtiökokous myös valtuutti yhtiön uuden osakkeen liikkeellelaskuun. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä on enintään kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tulevaisuuden näkymät Näkemyksemme mukaan Broadband Cable Networks liiketoiminta-alue kasvaa kuluvan vuoden loppua kohden. Koko vuoden kasvunäkymiä tukevat raamisopimusten toimitusten jatkuminen hyvällä tasolla, seuraavan sukupolven laajakaistaratkaisujen (EttH/ Fttx) kysynnän kasvu, IP-headend tuotteiden toimitusten ja liiketoiminta-alueen tarjoamien palvelujen kasvava kysyntä. Hintakilpailu lisääntyy edelleen liiketoiminta-alueen markkinoilla erityisesti heikon USA:n dollarin myötä. Näkemyksemme mukaan Video Networks liiketoiminta-alueen koko vuoden kasvu jatkuu johtuen pääosin vahvasta tarjouskannasta koskien laajoja liikennevalvonta- ja turvallisuusvalvontaratkaisuja. Liiketoiminnan ennustettavuus on vaikeutunut johtuen maailmantalouden lisääntyneestä epävarmuudesta. Uskomme markkinatilanteen toimialoillamme pysyvän aktiivisena ja Telesten jatkavan kannattavaa kasvua keskipitkällä ajanjaksolla. Kuluvan vuoden osalta arvioimme saatujen tilausten kasvavan, mutta alkuvuoden jättämästä johtuen liikevaihto ja kannattavuus jäänevät viime vuoden tasolle. Maailmantalouden epävarmuustekijöiden Telestellekin aiheuttamista lähiajan kannattavuusriskeistä huolimatta yhtiö jatkaa strategisia panostuksia valitsemilleen tuote- (kuten EttH ja IP-headend) ja palvelualueilla, jotka varmistavat tulevaisuuden kannattavan kasvun. Telesten osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan Teleste Oyj Hallitus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

5 Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNITULOSLASKELMA (teur) 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Liikevaihto ,4 % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos ,6 % -673 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ,6 % Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ,4 % Muut liiketoiminnan kulut ,8 % Poistot ,3 % Liiketulos ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % -504 Tulos rahoituserien jälkeen ,8 % Voitto ennen veroja ,8 % Välittömät verot ,6 % Kauden tulos ,3 % Jakautuminen Emoyhtiön omistajille ,3 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,11-72,8 % 0,55 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,03 0,10-71,2 % 0,52 TASE (teur) Pitkäaikaiset varat Muutos % Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 % Liikearvo ,3 % Muut aineettomat hyödykkeet ,1 % Myytävissä olevat sijoitukset ,6 % ,9 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 % Myyntisaamiset ja muut saamiset ,0 % Rahavarat ,6 % ,0 % Varat yhteensä ,4 % Oma pääoma ja velat Osakepääoma ,0 % Muu oma pääoma ,7 % ,8 %

6 Pitkäaikaiset velat Varaukset ,0 % 425 Korottomat pitkäaikaiset velat ,3 % Korolliset velat ,4 % ,9 % Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat ,6 % Varaukset ,2 % 518 Lyhytaikaiset korolliset velat ,0 % ,3 % Oma pääoma ja velat yhteensä ,4 % RAHAVIRTALASKELMA (teur) 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Liiketoiminnan rahavirta ,8 % Saadut rahavirrat ,6 % Suoritetut rahavirrat ,9 % Investointien rahavirrat ,5 % Saadut rahavirrat 0 0 n/a 814 Suoritetut rahavirrat ,5 % Rahoituksen rahavirrat ,4 % Saadut rahavirrat ,5 % Suoritetut rahavirrat ,7 % Maksetut osingot 0 0 n/a Muut erät ,0 % -118 Valuuttakurssien vaikutukset ,0 % -118 Rahavarojen muutos ,9 % 912 TUNNUSLUVUT 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,11-72,8 % 0,55 Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,03 0,10-71,2 % 0,52 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,73 2,35 16,2 % 2,69 Oman pääoman tuotto 4,4 % 19,3 % -77,2 % 22,2 % Sijoitetun pääoman tuotto 6,5 % 22,9 % -71,4 % 27,1 % Omavaraisuusaste 60,0 % 50,5 % 18,8 % 60,2 % Velkaantumisaste 6,2 % 8,4 % -26,2 % 3,8 % Investoinnit, teur ,6 % Investoinnit % liikevaihdosta 3,8 % 8,0 % -53,3 % 9,8 % Tilauskanta, teur ,9 % Henkilöstö keskimäärin ,6 % 681 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) sis omat osakkeet ,6 % Kauden ylin kurssi, EUR 7,49 12,34-39,3 % 12,34 Kauden alin kurssi, EUR 5,90 9,99-40,9 % 6,47 Kauden keskikurssi, EUR 6,62 11,43-42,1 % 10,10 Osakevaihto, milj kpl 3,5 2,2 60,0 % 7,2 Osakevaihto, MEUR 23,4 24,7-5,4 % 72,4

7 Omat osakkeet Osuus osakepääomasta Osuus äänistä Määrä Kpl Emoyhtiö omistaa omia osakkeita ,95 % 1,95 % Vastuusitoumukset (teur) Omasta velasta Takaukset ,2 % 184 Annetut muut vakuudet ,0 % 365 Vuokra- ja leasingvastuut ,1 % ,7 % Johdannaissopimukset (Te) kirjattu tulokseen ja taseeseen Valuuttatermiinit, kohdearvo ,4 % Valuuttatermiinit, käypä arvo ,6 % -152 Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero Segmenttikohtainen informaatio, ensisijainen segmentti 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Broadband Cable Networks (teur) Saadut tilaukset ,5 % Liikevaihto ,0 % Segmentin liiketulos ,7 % Liiketulos % 3,9 % 11,8 % -66,8 % 11,9 % Video Networks (teur) Saadut tilaukset ,0 % Liikevaihto ,9 % Segmentin liiketulos n/a 339 Liiketulos % -0,5 % -14,9 % n/a 2,0 % Yhteensä (teur) Saadut tilaukset ,2 % Liikevaihto ,4 % Segmenttien liiketulos ,5 % Liiketulos % 3,2 % 8,9 % -63,6 % 10,5 % Informaatio per kvartaali (teur) 1-3/ /07 7-9/07 4-6/07 1-3/07 4/2007-3/2008 Broadband Cable Networks Saadut tilaukset Liikevaihto Liiketulos Liiketulos% 3,9 % 9,3 % 16,1 % 9,8 % 11,8 % 10,1 % Video Networks Saadut tilaukset Liikevaihto Liiketulos Liiketulos% -0,5 % 12,0 % 1,9 % 2,7 % -14,9 % 4,7 % Yhteensä Saadut tilaukset Liikevaihto Liiketulos Liiketulos% 3,2 % 9,8 % 14,4 % 8,9 % 8,9 % 9,3 %

8 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma (teur) Osakepääoma Yli-kurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voitto varat SVOP rahasto Yhteensä Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden tulos Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Käytetyt osakeoptiot 8 8 Oma pääoma Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden tulos Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Käytetyt osakeoptiot Oma pääoma TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Oman pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste Velkaantumisaste Osakekohtainen tulos Osakekohtainen laimennettu tulos Tilikauden tulos * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. Kauden aikana) Oma pääoma * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset * 100 Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

9 SEKTORIJAKAUMA Omistajien lkm. Osakkeiden lkm. %-osuus osakkeista Yritykset ,33 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,88 Julkisyhteisöt ,20 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,65 Kotitaloudet ,21 Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt ,73 Yhteensä SUURIMMAT OMISTAJAT 1. Hs/Sampo Private Ss ,19 % 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,06 % 3. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,52 % 4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,95 % 5. Valtion eläkerahasto ,83 % 6. Abn Amro Finland Sijoitusrahasto ,80 % 7. Sijoitusrahasto Aktia Capital ,76 % 8. Skagen Vekst Verdipapierfond ,47 % 9. Op-Suomi Pienyhtiöt ,33 % 10. FIM Fenno Sijoitusrahasto ,28 % ALUSTAVA LASKELMA Ortikon Interactive Oy:n osakekannan hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat EUR Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 46 Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 108 Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 48 Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 Myyntisaamiset 19 Muut saamiset 126 Rahavarat 0 Varat yhteensä 360 Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot Korolliset velat 556 Laskennalliset verovelat 53 Muut velat 256 Velat yhteensä 865 Nettovarat -505 Hankintameno omistajille 100 Liikearvo 605 Rahana maksettu kauppahinta -100 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0 Vaikutus rahavirtaan -100

10 MERKINTÖJÄ

11

12 Teleste Oyj PL 323, Turku Seponkatu 1, Littoinen Puhelin (02) (vaihde) Y-tunnus

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu 2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot