Impulsseja. Keinottelija ruokapöydässä. Tammikuu Henri Purje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Impulsseja. Keinottelija ruokapöydässä. Tammikuu 2014. Henri Purje"

Transkriptio

1 Impulsseja Tammikuu 2014 Henri Purje Keinottelija ruokapöydässä Suomalaiset pankit ja institutionaaliset sijoittajat elintarvikejohdannaismarkkinoilla Ruokakriisi ei johdu ruoan puutteesta, vaan ongelman ydin on hinta. Finansoitumisen myötä hyödykemarkkinoille on ilmaantunut puhtaasti spekulatiivisia toimijoita, joilla ei ole mitään kytköstä johdannaisten pohjana oleviin konkreettisiin raaka-aineisiin. Samoin kuin muillakin rahoitusmarkkinoiden aloilla, mittava keinottelu on kiihdyttänyt arvonnousuja ja -laskuja ja synnyttänyt kestämättömiä kuplia. Verrattuna kansainvälisiin suurpelureihin suomalaistoimijoiden panokset ovat pieniä eivätkä ne yksinään heiluta markkinoita suuntaan tai toiseen. Hyödykekeinotteluun osallistumalla suomalaisyritykset kuitenkin osaltaan pitävät yllä ja tukevat järjestelmää, jolla varsin suurella todennäköisyydellä on kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ruoka- ja muuta perushyödykekeinottelua on mahdollista hillitä samantyyppisin ratkaisuin, joilla finanssimarkkinoista ja globaalista talousjärjestelmästä ylipäänsä pyritään tekemään kestävämpiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempiä. Oleellista olisi lisätä avoimuutta ja saattaa mahdollisimman suuri osa kaupasta säänneltyjen kauppapaikkojen piiriin.

2 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ Sisällys 1. Johdanto Finansoituminen eli kuinka elintarvikkeista tuli rahoitusjohdannaisia... 6 Johdannaisten käsitesoppa... 8 Täydellisten markkinoiden harha... 9 Suuryhtiöiden käsissä Johdatus indeksi- ja ETF-rahastoihin Keinottelun hiipumisen merkkejä? Suomalaispankkien ja eläkeyhtiöiden hyödykesijoittaminen OP-Pohjola Handelsbanken Mandatum Life Sampo Pankki / Danske Bank FIM Keva Varma Ilmarinen Evli Pankki Tapiola Nordea Aktia Eläke-Fennia Yhteenveto tutkituista yhtiöistä Ratkaisuja löytyy Suositukset päätöksentekijöille Suositukset rahoituslaitoksille ja eläkeyhtiöille Suositukset yksittäisille sijoittajille Lähteet Liite 1. Suomalaisille rahoituslaitoksille ja institutionaalisille sijoittajille lähetetyt kyselyt Kysymykset finanssiyhtiöille Kysymykset institutionaalisille sijoittajille Kirjoittaja

3 1. Johdanto YK:n elintarvike- ja maatalousja rjesto FAO:n mukaan vuonna 2009 maailmassa oli ensimma ista kertaa yli miljardi aliravittua ihmista. 98 prosenttia heista asui niin sanotuissa kehitysmaissa. Kuitenkin ruokaa on enemma n kuin koskaan. Ongelman ydin ei olekaan ruuan puute vaan hinta. Useimmiten ravintoa olisi saatavilla, jos siita olisi varaa maksaa. Ruuan kallistuminen haittaa eniten niita, joiden ansioista suurin osa menee ravintoon. Ko yhimmissa kehitysmaissa asuvien kohdalla osuus on usein yli kaksi kolmasosaa tuloista ja monet ta llaiset maat ovat maailmanmarkkinoista riippuvaisia elintarvikkeiden nettotuojia. 1 Alkuvuodesta 2008 useat maat ajautuivat samanaikaisesti ruokakriisiin. Maataloushyo dykkeiden maailmanmarkkinahinnat olivat nousseet vauhdilla jo vuodesta 2005, mutta vuosina 2007 ja 2008 hinnat saavuttivat enna tyslukemat. Ruoka oli yhta kkia kalliimpaa kuin kertaakaan 35 vuoteen ja miltei kaksi ja puoli kertaa kalliimpaa kuin 2000-luvun alussa 2. Na lka paheni nopeasti, ja yli 30 maassa puhkesi mellakoita. Loppukesa sta 2008 finanssikriisin syventyessa raaka-ainemarkkinat syo ksyiva t jyrkka a n laskuun, yhta ylla tta en kuin olivat aiemmin sinkoutuneet ylo s. Vuonna 2010 hinnat alkoivat ja lleen nousta, ja esimerkiksi FAOn elintarvikeraakaaineiden reaalihintojen kehitysta kuvaava indeksi oli helmikuussa 2011 jo ylitta nyt vuoden 2008 huipputason, mika ilmeni ruokapulan ka rjistymisena uudelleen ja yhteiskunnallisena levottomuutena. 3 Kuvio 1: Ruoan maailmanmarkkinahintojen kehitys ,0 200,0 150,0 100,0 Nimellinen hinta Reaalinen hinta 50,0 0,0 La hde: FAO Ta ma n ja lkeen hinnat laskivat hieman, mutta ovat vuoden 2011 puoliva lista pysyneet kutakuinkin ennallaan eritta in korkealla tasolla. Esimerkiksi liha, viljatuotteet ja sokeri olivat vuoden 2012 lopulla kalliimpia kuin pahimman kriisin aikaan vuonna Era a t elintarvikejohdannaismarkkinoiden ja ruokakriisien suhdetta analysoineet tutkijat ovat ennustaneet ruuan maailmanmarkkinahintojen kal- 1 De Schutter Mitchell Vuosien 2008 ja 2011 ruokakriisien sekä yhteiskunnallisen epävakauden yhteys on esitetty vakuuttavasti esimerkiksi artikkelissa Lagi ym. 2011a. Kirjoittajat pitävät elintarvikkeiden poikkeuksellisen kalliita hintoja keskeisenä tekijänä myös niin sanotun arabikevään taustalla. 3

4 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ listumisen kriisitasolle olevan vain ajan kysymys, mika li ruokaspekulaation seka biopolttoainetuotannon trendit jatkuvat nykyisen kaltaisina 4. Ruuan a killista kallistumista on selitetty muun muassa huonoilla sadoilla, ruokakasvien muuttamisella biopolttoaineiksi, kuivuudella, eroosiolla, va esto nkasvulla, lihankulutuksen kasvulla seka tehomaataloudessa ta rkea n o ljyn enna tyskorkeilla hinnoilla. Pidemma lla aikava lilla na illa kaikilla on ta rkea merkitys. Monien ko yhien maiden ihmisten ruokaturvaa ja pienviljelijo iden toimeentuloa on heikenta nyt monikansallisten suuryritysten, ulkomaisten valtionyhtio iden ja rahoituspa a oman kiihtyneet maaostot. 5 Etela n viljelymaata ka yteta a n kasvavassa ma a rin ravinnon tuottamiseen muualla asuville ihmisille seka biopolttoainekasvien viljelyyn. Etenkin biopolttoainetuotannon kielteisista vaikutuksista paitsi ympa risto o n myo s ko yhien ruokaturvaan on keskusteltu paljon, ja sen on katsottu vaikuttaneen oleellisesti maataloushyo dykkeiden kallistumiseen viime vuosina. Tilanteissa, joissa maata myyda a n vastoin paikallisva esto n oikeuksien kunnioittamista, puhutaan usein maakaappauksista. 6 Edella mainitut tekija t eiva t yksista a n riita selitta ma a n koetun kaltaisia nopeita ja voimakkaita hinnanmuutoksia. 7 Ruuan tuotannon ja kysynna n suhteessa ei ole viime vuosina yleisesti ottaen tapahtunut suuriakaan muutoksia. Tuotanto on pysynyt kutakuinkin samana, ja esimerkiksi vehna n osalta se lisa a ntyi vuoden 2008 kriisin alla, kuten na emme kuviosta 2. Kuvio 2: Vehnän tarjonta, kysyntä ja maailmanmarkkinahinta vuosina La hde: La hteet: USDA 2011 ja Index Mundi 201. Kuvio muokattu julkaisusta World Development Movement 2011b, Lagi ym Kepa 2012; Transnational Institute Kerckhoffs ym. 2010; OECD/FAO 2012; Action Aid 2010; Lagi ym. 2011b. 7 Finance Watch 2012; Henn

5 Jotta voimakkaat hinnanheilahtelut pystyta a n selitta ma a n uskottavasti, on tarkasteltava elintarvikkeilla ja muilla perushyo dykkeilla ka yta va ssa kaupassa tapahtunutta rakenteellista muutosta. Na ista konkreettisista hyo dykkeista on johdettu rahoitustuotteita, johdannaisia, joita myyda a n ja ostetaan rahoitusmarkkinoilla siina missa osakkeita, lainoja tai valuuttoja. Ta ma n niin sanotun finansoitumisen myo ta hyo dykemarkkinoille on ilmaantunut puhtaasti spekulatiivisia toimijoita, joilla ei ole mita a n kytko sta johdannaisten pohjana oleviin konkreettisiin raaka-aineisiin. Samoin kuin muillakin rahoitusmarkkinoiden aloilla, mittava keinottelu on kiihdytta nyt arvonnousuja ja -laskuja ja synnytta nyt kesta ma tto mia kuplia. 8 Elintarvikkeiden ja muiden perushyo dykkeiden kohdalla finanssikeinottelun merkitys on etenkin lyhyella aikava lilla keskeinen, silla johdannaissopimusten kohde-etuuksien eli johdannaissopimusten pohjana olevien konkreettisten hyo dykkeiden kauppa on tyypillisia rahoitusmarkkinatuotteita kankeampaa ja kalliimpaa. Ta ma n vuoksi nopeatempoisten ja suurivolyymisten johdannaismarkkinoiden vaikutus myo s varsinaisten tuotteiden hintaan on suuri. 9 Perushyo dykkeet voi jakaa karkeasti ottaen kahteen luokkaan: maataloushyo dykkeisiin/elintarvikkeisiin (soft commodities) seka o ljyn, kullan ja muiden kaivannaisten kaltaisiin koviin hyo dykkeisiin (hard commodities). Ta ma selvitys tarkastelee ensisijaisesti maataloushyo dykkeiden finanssijohdannaiskauppaa. Koska eri hyo dykkeita kuitenkin usein niputetaan yhteen esimerkiksi erilaisten rahastojen hyo dykekoreissa ja koska niiden hinnanvaihtelut korreloivat kasvavassa ma a rin, myo s muilla hyo dykejohdannaisilla ka yta va a kauppaa ka sitella a n silta osin, kun se on tarkoituksenmukaista. Usein ei ole myo ska a n saatavilla hyo dykelajeittain eriytettya informaatiota. Elintarvikkeiden johdannaismarkkinoita ohjaavat paljolti samat toimijat kuin finanssimarkkinoita ylipa a nsa : suuret pankit ja muut rahoituslaitokset seka institutionaaliset sijoittajat. Oleellinen merkitys on ollut uusilla sijoitusinnovaatioilla, esimerkiksi 2000-luvulla voimakkaasti kasvaneilla, eri perushyo dykkeita yhteen niputtavilla indeksi- ja ETF-rahastoilla (ks. laatikko sivulla 13) ja niihin perustuvilla monimutkaisilla rahoitusinstrumenteilla. Kokonaisuuden hahmottamista ja viranomaisvalvontaa on vaikeuttanut, etta suuri osa kaupasta on ollut virallisten po rssien ulkopuolella tapahtuvia sopimusosapuolten kahdenva lisia over-thecounter (OTC) -ja rjestelyita. Esimerkiksi EU:ssa on viime vuosina pyritty saattamaan myo s OTC-kauppaa organisoituihin kauppapaikkoihin ja valvonnan piiriin. 10 Ta ta selvitysta varten la hetin 13 johtavalle suomalaiselle rahoituslaitokselle ja institutionaaliselle sijoittajalle lokakuussa 2012 kyselyn, jossa tiedusteltiin yhtio iden toiminnasta perushyo dykejohdannaismarkkinoilla (ks. liite 1). Kysely on muokattu Euroopan Maan ysta vien tammikuussa 2012 julkaisemassa selvityksessa ka ytetysta kysymyspatterista 11. Kyselyvastausten lisa ksi yritysten sijoitusprofiileja selvitettiin vuosikertomusten, tilinpa a to sten 12 ja muiden julkisten aineisto- 8 Spekulatiivisen kaupan kuplia ja kriisejä vahvistavista vaikutuksista yleensä, ks. esim. Schulmeister ym. 2008; UNCTAD 2009; Kerckhoffs ym. 2010; De Schutter Finance Watch Keskeisimpiä uudistuksia ovat olleet elokuussa 2012 periaatetasolla hyväksytty, erityisesti OTCjohdannaiskauppaa koskeva EMIR-lakipaketti (European market infrastructure regulation) sekä rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä laajemmin määrittävän MiFID/MiFIR-direktiivien (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation) päivitys. 11 Friends of the Earth Europe Selvityksen teon aikaan vuoden 2012 tilinpäätöstiedot eivät olleet vielä käytettävissä, joten tältä osin analyysi perustuu vuoden 2011 lukuihin. 5

6 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ jen avulla. Ta ma on ensimma inen kerta, kuin suomalaisten rahoitustoimijoiden aktiivisuutta na illa markkinoilla on kartoitettu vastaavassa laajuudessa. Eläke-Fennia, FIM, Ilmarinen, Nordea, OP-Pohjola ja Tapiola vastasivat kyselyyn. Yhtio ista Aktia, Evli Pankki, Handelsbanken, Keva, Mandatum Life, Sampo Pankki/Danske Bank ja Varma kielta ytyiva t osallistumasta selvitykseen. Niiden osalta analyysi perustuu ainoastaan tilinpa a to ksiin ja muihin kyseisten laitosten julkaisemiin aineistoihin. Selvitys on tehty Kalevi Sorsa -sa a tio n toimeksiannosta, ja siihen on saatu tukea Kansan Sivistysrahastolta. Selvitys tehtiin pa a osin loppuvuonna 2012 ja 2013 alussa. 2. Finansoituminen eli kuinka elintarvikkeista tuli rahoitusjohdannaisia Ruokafutuurisopimuksia alettiin solmia Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla. Niiden tarkoitus oli pienenta a viljelija n riskia takaamalla ta lle sadostaan tietty ennalta ma a ritetty tulo huonompanakin vuonna. Ta ma n kaltainen sopiminen oli myo s ostajien intresseissa, silla na in hekin pystyiva t paremmin suunnittelemaan liiketoimintaansa ja suojautumaan odottamattomilta muutoksilta. Myo hemmin riskeilta suojaaminen vietiin pidemma lle ja ka ytto o n otettiin kehittyneempia johdannaisia, esimerkiksi futuureja, swappeja ja optioita (ks. laatikko sivulla 8). Yksinkertaistaen ne ovat sopimuksia tulevaisuudessa tapahtuvasta kaupasta, jonka arvo on sidottu johdannaisen pohjana olevaan hyo dykkeeseen. Suomessakin on tavallista, etta maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimijat suojautuvat riskeilta ta llaisten sopimusten avulla. Globaalisti suurimpia loppuka ytta jia, eli ruokaa kauppaavia, varastoivia ja prosessoivia yrityksia, ovat esimerkiksi Unilever, Nestle ja yhdysvaltalainen agribisnesja tti Cargill. Riskeilta suojautujien rinnalla on aina ollut myo s niita, jotka pyrkiva t ansaitsemaan riskia ottamalla. Ta llaisten perinteisten spekuloijien voitto on perustunut ja perustuu edelleen siihen, etta he onnistuvat myyma a n tuotteen eteenpa in hetkella, jolloin johdannaissopimuksen pohjana olevan hyo dykkeen markkinahinta on korkeampi kuin johdannaissopimukseen kirjattu hinta. Johdannaiskauppa on siis tiivisti kytkeytynyt johdannaisen kohde-etuuteen. Ta ma n tyyppinen spekulaatio hyo dytta a myo s tuottajia ja lopputuotteiden ka ytta jia, silla se lisa a terveella tavalla markkinoiden likviditeettia eli helpottaa johdannaissopimusten ostamista ja myyntia markkinahintaan ma a ra tylla hetkella. 13 Ja rjestelma toimi verrattain vakaasti 1930-luvun suuresta lamasta aina luvulle asti. Tuolloin vallalle tuli vapaamarkkinaideologiaan perustuva na kemys, jonka mukaan perushyo dykkeiden johdannaiskaupan sa a ntelyn purkaminen olisi kansantaloudellisesti viisasta ja tehostaisi markkinoiden toimintaa ja hinnanmuodostusta. Sa a ntelyn alasajo ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa poisti muodolliset esteet puhtaasti rahantekomielessa tapahtuvalta hyo dykejohdannaiskaupalta ja avasi ruokapo rssien ovet toimijoille, joilla ei ole mita a n tekemista maatalouden kanssa. Myo s IT-kuplan puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa ja perinteisten finanssimarkkinalohkojen tuottomahdollisuuksien lasku 2000-luvun alkuvuosina vauhdittivat spekulatiivisen rahoituspa a oman siirtymista hyo dykejohdannaisbisnekseen. Erityisen nopeasti hyo dykejohdannaismarkkinat kasvoivat vuodesta 13 UNCTAD 2009, luku II; Kerckhoffs ym

7 eteenpa in. Uusilla, sijoituskielella epa kypsilla markkinoilla oli myo s mahdollisuus tehda huomattavia voittoja ja hajottaa riskeja alalle, jonka kehitys poikkesi osake-, valuutta- tai korkomarkkinoista. 14 Johdannaiset voidaan myyda eteenpa in kuinka monta kertaa hyva nsa ja niita voidaan yhdistella monimutkaisiksi paketeiksi. Hyo dykejohdannaisten arvon ajatellaan perustuvan niiden pohjalla oleviin kohde-etuuksiin, mutta ka yta nno ssa hinnanmuodostus on kasvavassa ma a rin eriytynyt niin sanotuista fundamenteista eli reaalituotteiden kysynna sta ja tarjonnasta. Nykyisin on tavanomaista sijoittaa erilaisiin hyo dykekoreihin, jotka sisa lta va t useita eri raaka-aineita aina elintarvikkeista energiatuotteisiin ja metalleihin. Hyo dykekorit saattavat seurata jotakin yleista hintakehitysta kuvaavaa hyo dykeindeksia. Kuvio 3 havainnollistaa, kuinka hyo dykejohdannaissopimusten painopiste muuttui oleellisesti markkinarajoitusten purkamisen ja lkeen. Kun viela vuonna 1998, vapaiden hyo dykejohdannaismarkkinoiden alkuaikoina, la hes yli kolme nelja nnesta johdannaissopimuksesta solmittiin reaalituotannon riskeilta suojautumiseksi, oli osuus kymmenta vuotta myo hemmin alle kolmannes. On syyta huomioida, etta vuoden 2008 ja lkeen perushyo dykekeinottelu kasvoi voimakkaasti viela vuoteen 2011 asti. Markkinoille on tuotu uusia po rssiva litteisten rahasto-osuuksien (ns. ETF-rahastot) kaltaisia sijoitusinstrumentteja, minka vuoksi johdannaissopimusten alkupera isen tarkoituksen mukaisen kaupan osuus on edelleen pienentynyt. Kuvio 3. Keinotteluun ja riskeiltä suojautumiseen tehtyjen hyödykejohdannaissopimusten osuudet vuosina 1998 ja % % 28 % 31 % % 16 % 0 Indeksikeinottelijat Perinteiset spekuloijat Tuotannollisilta riskeiltä suojautujat La hde: Masters Barclays Capital -pankin mukaan institutionaalisten sijoittajien kuten ela ke- ja vakuutusyhtio iden sijoitukset perushyo dykemarkkinoilla kasvoivat yli 50- kertaisesti 2000-luvun ensimma isen vuosikymmenen aikana. 15 Raakaainejohdannaisiin perustuvien indeksirahastojen kauppavolyymi nousi 13 miljardista 260 miljardiin dollariin va lilla Kesa lla 2008 ne pitiva t hallussaan 42 prosenttia kaikista Yhdysvaltain vehna futuureista Esim. Philips ja Yu 2010; UNCTAD 2009; De Schutter World Development Movement 2011a. 16 SOMO Kerckhoffs ym

8 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ Johdannaisten käsitesoppa Erilaisia rahoitusjohdannaisia on paljon. Yhteista niille kaikille on, etta niiden arvo perustuu johonkin toiseen tuotteeseen (kohde-etuus) ja etta niihin liittyy sopimus tulevaisuudessa tapahtuvasta kaupasta tai sen mahdollisuudesta. Johdannaissopimusten voimassaoloaikana niita voi myyda eteenpa in ilman rajoituksia. Alla on yleisluontoisesti selitetty yleisimpia johdannaiska sitteita. Futuuri on johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myyma a n tietty ma a ra tiettya hyo dyketta tiettyna pa iva na sopimushetkella sovittuun hintaan. Futuurien hinnat ma a ra ytyva t futuuripo rsseissa. Optio on futuurisopimus, jossa option myyja antaa sitovan lupauksen kaupan tekemisesta jollakin kohde-etuudella sovittuna hetkena tai ajanjaksona tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Option ostaja (haltija) voi vapaasti pa a tta a, toteutetaanko option ehtojen mukainen kauppa. Option haltijalla on siis oikeus mutta ei velvollisuutta suorittaa sovittu transaktio. Sertifikaatit ovat velkasitoumuksia, jotka voivat olla sidottuja johonkin indeksiin tai muuhun kohde-etuuteen. Sertifikaatit voivat olla velkavivutettuja tai vipuvaikutuksettomia. Suomessa esimerkiksi Handelsbanken tarjoaa po rssiva litteisia elintarvikesertifikaatteja ruokaspekulointiin. Swappi tarkoittaa johdannaista, jossa toinen osapuoli vaihtaa jonkin rahoitusinstrumentin edun jonkin toisen rahoitustuotteen etuun. Swap-sopimuksella on mahdollista vaihtaa esimerkiksi vehna n tuleva myyntitulo ennalta sovittuun kiintea a n tuloon. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden luottoriskeja sisa lta neet swapit (credit default swap, CDS) olivat yksi keskeinen tekijo ista finanssikriisin puhkeamiselle vuonna Termiini on yleisnimi johdannaissopimukselle, jossa ostaja ja myyja sitoutuvat tekema a n kaupan jollakin kohde-etuudella tiettyna hetkena tiettyyn hintaan. Julkisen kaupanka ynnin kohteena olevia, ehdoiltaan standardoituja termiineita kutsutaan futuureiksi. Julkisten kauppapaikkojen ulkopuolisten termiinisopimusten ehdot ovat kaupan osapuolten sovittavissa. Warrantti antaa haltijalleen oikeuden ostaa tai myyda tietty ma a ra kohdeetuuksia tiettyyn hintaan tiettyna ajanjaksona. Ka yta nno ssa kohde-etuutta ei kuitenkaan osteta tai myyda, vaan sijoittaja saa mahdollisen tuoton rahana. Ostowarrantin arvo nousee kohde-etuuden arvon noustessa, myyntiwarrantin arvo kohde-etuuden arvon laskiessa. Warranteissa voi olla erisuuruisia vipuvaikutuksia. Viimeisin trendi on ollut siirtya perinteisista indeksirahastoista po rssiva litteisiin rahastoihin (exchange traded fund, ETF) ja muihin po rssiva litteisiin sijoitustuotteisiin (exchange traded product, ETP), joiden osuuksia voi myyda ja ostaa tavallisissa po rsseissa osakkeiden tapaan. Viela vuonna 2007 hyo dykkeisiin kytkettyjen ETP-tuotteiden markkina-arvo oli alle 50 miljoonaa dollaria, mutta vuoden 2012 puoliva liin mennessa luku oli noussut noin 185 miljardiin. Vuoden loppupuoliskolla summa ylitti jo 200 miljardia. Suurin osa hyo dykemarkkinoiden spekulatiivisen varallisuuden kasvusta viime vuosina on nimenomaan po rssiva litteisten sijoitustuotteiden ansiota Lane 2012; ETF Securities

9 Vuonna 2011 Suomen, Ruotsin ja Norjan po rsseissa tehtiin 1,7 miljoonaa kauppaa po rssiva litteisilla sijoitustuotteilla, ja niiden markkinat ovat kasvussa. 19 Kaiken kaikkiaan po rssilistattuihin sijoitustuotteisiin virtasi yksista a n vuonna 2012 uutta pa a omaa 200 miljardin dollarin edesta maailmanlaajuisesti. 20 Rahoituslaitosten asiakkaidensa puolesta hallinnoimien tavanomaisten eli keskipitka n tai pitka n juoksuajan (voimassa alle vuodesta jopa 30 vuoteen) johdannaissopimusten, indeksirahastosijoitusten ja po rssiva litteisten sijoitustuotteiden osuudet hyo dykemarkkinavarallisuudesta seka osuuksien kehitys ka yva t ilmi kuviosta 4. Vuosina , globaalin talouskriisin aikaan, ta ma n sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi reilusta 150 miljardista yli 400 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Kuvio 4: Rahoituslaitosten hallinnoimat hyödykejohdannaissijoitukset sijoitustyypeittäin (mrd. dollaria) La hde: Bloomberg, MTN-I, ETP issuer data, Barclays Capital. Kuvio muokattu teoksesta Finance Watch 2012, 41. Täydellisten markkinoiden harha Ruokakeinottelun mahdollistanut sa a ntelyn purku perustuu niin sanottuun tehokkaiden markkinoiden oletukseen. Sen mukaan markkinoiden vapauttamisen ja finanssivetoisen johdannaiskaupan mukanaan tuoma lisa likviditeetti tehostaa hinnanmuodostusta, sujuvoittaa kaupanka yntia, pienenta a kaupanka yntikustannuksia, vakauttaa markkinoita ja on yleisesti hyo dyllista. 21 Likvideilla markkinoilla tuote ka y nopeasti kaupaksi, eika yksitta isella ostolla tai myynnilla ole vaikutuksia markkinoihin. Kyse on oleellisesti eri asiasta kuin volyymi, joka tarkoittaa markkinoilla tehtyjen kauppojen ma a ra a ja kokoa. Usein volyymin kasvun ajatellaan automaattisesti lisa a va n likviditeettia. Tosiasiassa tilanne voi olla pa invastainen. Mittava ja aggressiivinen spekulaatio lisa a volyymia, mutta voi samalla vaikuttaa markkinatilanteeseen suurestikin ja syo da likviditeettia muiden toimijoiden na ko kulmasta (etenkin automatisoidun HFTpikakaupan on todettu heikenta va n tavallisten sijoittajien mahdollisuutta ostaa ja myyda optimaaliseen hintaan). Eika loputon likviditeetin kasvu sina nsa ka a n ole itsesta a n selva sti myo nteinen asia: John Maynard Keynes havaitsi jo 1900-luvun 19 Nordic Derivate Exchange 2012, Hämäläinen 2013, Ks. esim. Keen 2011, luku 15; Schulmeister 2010; Finance Watch

10 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ alkupuoliskolla, etta ja lkimarkkinoiden liiallinen likviditeetti irrottaa sijoittajien huomion reaalimarkkinoista ja kannustaa keinotteluun. 22 Lukuisissa empiirisiin havaintoihin perustuvissa tutkimuksissa on osoitettu, ettei todellisuus vastaa tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin perustuvan rahoitusteorian oletuksia. Kaikki tutkijat eiva t ole yksimielisia elintarvikkeiden finansoitumisen ja ruokakriisin va lisesta yhteydesta tai sen vahvuudesta, mutta tutkijoiden ylivoimainen enemmisto hyva ksyy, etta massiivisesti lisa a ntynyt spekulatiivinen johdannaiskauppa ja keinottelijoiden vahva la sna olo markkinoilla on heikenta nyt tuotteiden todellisen tarjonnan ja kysynna n kytko sta elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintoihin ja vahvistanut hinnanvaihteluita. 23 Nykyisin konkreettisten hyo dykkeidenkin hinnat ma a ra ytyva t etenkin lyhyella aikava lilla paljolti rahoitusmarkkinoilla. Toisin kuin teoria antaisi ymma rta a, hintasignaalit siirtyva t finanssikaupasta ja ja lkimarkkinoilta raaka-aineiden reaalikauppaan. 24 Arviolta prosenttia perushyo dykkeiden johdannaiskaupasta on spekulatiivista. 25 Yhdysvaltain rahoitusvalvontaviranomaisten mukaan vuosina spekulatiivinen johdannaiskauppa kasvoi 14 kertaa nopeammin kuin tuotannollisilta riskeilta suojautuminen johdannaisten avulla. 26 Ruokakaupan markkinariskien hallinnointiin erikoistuneen Agritel-yhtio n johtaja Michel Portier on arvioinut spekulaation vaikutuksen olevan noin 40 prosenttia ruoan hinnasta. 27 Spekulatiivisissa indeksisijoituksissa on suosittu etenkin niin sanottuja pitkia positioita, eli lyo ty vetoa ruuan hinnan nousun puolesta. Ta ma itsessa a n vahvistaa trendia ja hilaa hintoja ylo s. Hintojen laskua ennakoiva sijoittaja puolestaan shorttaa eli myy lyhyeksi. Voimakkaasti kasvanut algoritmeihin ja automaatioon nojaava, mikrosekuntien nopeudella ka yta va tietokoneistettu kauppa (high-frequency trading, HFT) on usein luonteeltaan trendia vahvistavaa eli kiihdytta a seka nousuja etta laskuja. Se on osaltaan edelleen eriytta nyt finansoituneita hyo dykemarkkinoita reaalitaloudesta. 28 Keinottelun ja ruuan voimistuneen hinnanvaihtelun va linen syy-seuraussuhde on havaittu lukemattomissa tutkimuksissa, myo s Maailmanpankin ja Kansainva lisen valuuttarahaston IMF:n tutkijoiden toimesta. 29 Maailmanpankki vahvisti finanssisektorin sijoitusten ruuan hintaa nostavan vaikutuksen viimeksi tammikuussa Tilastojen valossa seka pidemma n aikava lin hintatrendit etta lyhyemma n aikava lin hinnanvaihtelut ja hintapiikit ovat selva sti voimistuneet. Lyhyella ta hta imella finanssispekulaation vaikutus hintoihin on voimakkaampi kuin fyysisten hyo dykemarkkinoiden kysynna n ja tarjonnan muutokset. Vaikka hintakehitys pidemma lla ta hta imella seuraisikin reaalimarkkinoiden kehitysta, on lyhyen aikava lin spekulaation kiihdytta milla kuplilla vakavia yhteiskunnallisia seurauksia Finance Watch 2012, Finance Watch UNCTAD 2011; Finance Watch Öljymarkkinoiden, jotka toimivat paljolti elintarvikemarkkinoiden tavoin, osalta finanssimarkkinoiden roolia hinnanmuodostuksessa on käsitelty esimerkiksi näissä viimeaikaisissa artikkeleissa: Hannesson 2012; Silverio ja Szklo2012. Erittäin kattava ja alati päivitettävä kokoelma akateemisia ja tutkimuksia, jotka vahvistavat hinnanmuodostuksen vääristymisen ja keinottelun haitalliset vaikutukset, löytyy saksalaisen WEED-ajatushautomon kotisivuilta osoitteessa 25 Masters World Development Movement 2011a ja 2011b. 27 World Development Movement 2011a. 28 Bicchetti, David ja Maystre, Nicolas Baffes ja Haniotis 2010; Basak ja Pavlova Maailmanpankki von Braun ja Tadesse

11 Delhin yliopiston taloustieteen professori Jayati Ghosh kiteytta a spekulaation seka ruoka- ja finanssikriisien yhteyden na in: On ta rkea a ymma rta a, ettei globaalia ruokakriisia pida ka sitella erillisena globaalista rahoituskriisista. Pa invastoin, ne ovat kytkeytyneet tiiviisti toisiinsa, ennen kaikkea ruuan maailmanhintoihin kohdistuneen finanssikeinottelun kautta. - - On selva a, ettei viimeaikaista volatiliteettia ta rkeiden elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnoissa voida selitta a kysynta - ja tarjontatekijo illa. 32 Monimutkaisten ja rjestelmien keskina isriippuvuuksia mallintavan New England Complex Systems Institute -tutkimuslaitoksen johtaja Yaneer Bar-Yam sanoo asian viela suoremmin: Markkinaspekulaatiolla on osuutensa maailman na lka ongelmassa. Nyt kun tiede on tehnyt asian selva ksi, keinottelua ei pita isi hyva k- sya. 33 Suuryhtiöiden käsissä Johdannaiskauppa ylipa a nsa on pitka lti keskittynyt suurille toimijoille. Ja ttipankit Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup ja Morgan Stanley olivat sopimusten arvolla mitattuna osapuolena 96 prosentissa Yhdysvaltain OTCjohdannaisista vuoden 2009 lopulla. Juuri ennen kaatumistaan syyskuussa 2008 Lehman Brothers oli osapuolena johdannaissopimuksessa. Samana vuonna, laman keskella, ne kirjasivat johdannaiskaupastaan va hinta a n 28 miljardin dollarin voitot. Myo s Euroopan johdannaismarkkinoita ovat hallinneet suurpankit, kuten Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS ja Rabobank. 34 Tilanne on paljolti sama myo s perushyo dykejohdannaismarkkinoilla. 35 Suurpankit ansaitsevat johdannaisista muun muuassa va litta ma lla indeksirahastosijoituksia, tekema lla swappisopimuksia, tarjoamalla konsulttipalveluita ja lainoja, hallinnoimalla kauppapaikkoja ja indekseja seka ka yma lla johdannaiskauppaa omaan lukuunsa. 36 Tilannetta ja eri toimijoiden rooleja on entisesta a n sekoittanut ja sa a ntelya vaikeuttanut etta maatalousja tti Cargillin kaltaiset elintarvikkeiden reaalimarkkinoiden suurtoimijat ovat perustaneet finanssiyksiko ita ja alkaneet ka ytta a johdannaisia myo s rahoituskeinotteluun. Vastaavasti rahoitusmarkkinatoimijat sijoittavat nykya a n kasvavassa ma a rin myo s maahan ja muuhun elintarvikkeiden tuotantokapasiteettiin. Ta ma viime vuosina yleistynyt ilmio ha ma rta a varsinaisessa elintarvikebisneksessa toimivien ja spekulatiivisten rahoitusmarkkinatoimijoiden va lista rajaa, kasvattaa markkinoiden manipuloinnin mahdollisuutta ja vaikeuttaa tehokasta sa a ntelya. Sa a ntelyn perusajatus on, etta puhtaasti spekulatiivisiin rahoitustoimijoihin pa teva t eri sa a nno t kuin tuotannollisilta riskeilta suojautujiin. 37 Markkinoilla toimii myo s hyo dykkeisiin erikoistuneita hedgerahastoja. Niille on tyypillista la pina kyma tto mien OTC-kauppojen suosiminen seka riskeja kasvattavan velkavivun ja niin sanottujen aggressiivisten sijotusstrategioiden, esimerkiksi automatisoidun HFT-pikakaupan, hyo dynta minen. Hedgerahastojen sijoituksista ja edunsaajista on usein vaikea saada tietoa, mika lisa a markkinoiden epa varmuutta ja vaikeuttaa valvontaa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan hedgerahastot 32 Ghosh Keim Kerckhoffs ym Deutsche Bank ja monet muut hyödykemarkkinoiden keskeisistä toimijoista ovat vuoden 2012 aikana luopuneet elintarvikejohdannaiskaupasta osin tai kokonaan, etupäässä aiheen kriittisen käsittelyn myötä syntyneiden maineriskien vuoksi. 35 Scott Kerckhoffs ym Vander Stichele

12 PURJE KEINOTTELIJA RUOKAPÖYDÄSSÄ ovat jopa ta rkein tekija perushyo dykejohdannaismarkkinoiden hintaheilahteluihin. 38 Maailman suurin johdannaispo rssiyhtio on yhdysvaltalainen CME Group, johon ovat sulautuneet aiemmin erikseen toimineet Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) ja Commodity Exchange (COMEX). CME Group omistaa myo s 90 prosenttia markkinakehitysta kuvaavista Dow Jones -indekseista, joihin monet sijoitustuotteet perustuvat. 39 Toinen suurtoimija syntyi joulukuussa 2012, kun InterContinental Exchange (ICE) osti eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia johdannaiskauppapaikkoja pyo ritta va n NYSE Euronextin. 40 Euroopan suurin hyo dykejohdannaispo rssi, NYSE Liffe, kokoaa yhteen Amsterdamin, Brysselin, Lissabonin, Lontoon ja Pariisin johdannaismarkkinat seka kauppojen va lityksessa ka ytetyn selvitysyhtio n NYSE Liffe Clearingin. NYSE Liffen kautta on mahdollisuus ka yda myo s OTC-kauppaa. 41 Keskeisin pohjoismainen johdannaisten ja po rssinoteerattujen sijoitustuotteiden (exchange traded product, ETP) markkinapaikka on ruotsalaisille, suomalaisille ja norjalaisille suunnattu Nordic Derivatives Exchange (NDX), jota pita a ylla ruotsalainen Nordic Growth Market -po rssi. NDX:n kautta on mahdollista spekuloida muun muassa vehna n, sokerin ja kahvin hinnanmuutoksilla johdannaisia ja velkavipua hyva ksika ytta en. Velkavipu kasvattaa voittoja ja tappioita suhteessa sijoitettuun rahama a ra a n, mika lisa a sijoituksen riskia 42. NDX tarjoaa elintarvikespekulaatioon korkean riskitason minifutuureja seka bullja bear-sertifikaatteja. Niissa ka yteta a n vipuvaikutusta, joka perustuu siihen, etta osa sijoitustuotteen arvosta on sijoittajan ottamaa lainaa. Ta llo in on mahdollista saada parempi tuotto kuin ka yta essa kauppaa suoraan kohde-etuudella. Vipuvaikutus toimii myo s toiseen suuntaan, eli spekulaation mennessa pieleen sijoittajan tappiot kertautuvat. 43 Suomessa esimerkiksi FIM, Handelsbanken, Sampo Pankki/Danske Bank ja Nordea on tarjonnut asiakkailleen aktiivisesti mahdollisuutta ka yda kauppaa NDX:n po rssilistatuilla tuotteilla. 38 Vander Stichele 2012; Bicchetti ja Maystre CME Groupin kotisivut osoitteessa 40 NYSE Kaupan on määrä astua voimaan vuoden 2013 loppupuolella. 41 NYSE Euronext. https://globalderivatives.nyx.com/nyse-liffe ( ). 42 Vander Stichele Nordic Derivate Exchange 2012,

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 3/2011 Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi [ Juha Tervala Johtaja Aboa Centre for Economics 1. Johdanto Tämä kirjoitus käsittelee Yhdysvaltojen likviditeetti-

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Jussi Ahokas YTM, Tutkija jyväskylän yliopisto Olli Kannas* KTM, Yliaktuaari tilastokeskus

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinat kriisissä

Venäjän osakemarkkinat kriisissä Polina Heininen & Jyri Kinnunen Venäjän osakemarkkinat kriisissä CEMAT Papers 1/2009 Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ESIPUHE Venäjän osakemarkkinoiden vuoristoratamainen kehitys kuvastaa

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot