PAALLYSTYS U RAKO IDE N ARVO NVAH EN NYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAALLYSTYS U RAKO IDE N ARVO NVAH EN NYKSET"

Transkriptio

1 ! PAALLYSTYS U RAKO IDE N ARVO NVAH EN NYKSET TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS TIERAKENNUSOSASTO 1974 w: 1

2

3 P;LLysTysuRAKoIDN RVONVÄHENNyKSET TVH A '74

4

5 P ÄÄLLYSTYSURA KO IDEN ARVONVÄHENNYKSET Yleistä Vuonna 1967 vahvistettuja valtion maa- ja vesirakennustöitä koskevien yleisten sopimusehtojen 13 :ssä ja 45 :ssä on annettu määräykset siitä, milloin ja miten arvonvähennysmenettelyä käytetään työssä ilmenevien vikojen, puutteellisuuksien ja haittojen hyvittämiseen. Tie- ja vesirakennuslaitoksen päällystystöitä varten laadittiin vuonna 1961 erityiset arvonvähennysperusteet, jotka osoittivat virhelajeittain ja virheen suuruuden mukaan vähennyksen määrän. Niitä tarkistettiin ensimmäisen kerran vuonna Tämän jälkeen tarkistuksia on tehty vuosittain. Tarkistusten pohjana on muun ohessa ollut lisääntynyt tieto päällysteiden kestävyyteen vailcuttavista seikoista. Myös on pyritty, havaittaessa poikkeuksellisen runsaasti jotakin tiettyä virhetyyppiä, perusteita tiukentamalla saamaan tämän virheen määrää vähemmäksi. Vuonna 1972 arvonvähennysperusteet merkittiin omaksi luvukseen päällystystöitä koskevaan urakkaohjelmaan, joka on osana töitä koskevista sopimusasiakirjoista. Tätä ennen olivat vähennysperusteet olleet vain virkakäytössä. Julkistaminen oli tarpeen sen takia, että vuodesta 1972 lähtien ryhdyttiin siirtämään asteittain TVH:n tierakennusosastolla käsiteltyjä urakka-asioita, muun ohessa urakoiden hyväksyminen, piirikonttoreiden hoidettaviksi. Lisäksi katsottiin olevan asianmukaista, että myös toisella sopijapuolella, urakoitsijalla on tiedossa sopimukseen perustuen, mitkä ovat vioista ja virheistä tulevat seuraamukset.

6 2 Vuonna 1972 ryhdyttiin laatimaan tilasto vuosina perityistä päällystysurakoideri arvonvähennyksistä. Tilaston tavoitteiksi asetettiin, että sen tulisi muun ohessa osoitt aa - yleisimmät päällystyövirheet - mandolliset piirikohtaiset erot - yrityskohtaiset erot - arvonvähennysperusteiden muutostarve 2. Vähennysten jakaantuminen virhelajeittain Vähennysten kokonaismäärä on vuosina vaihdellut rajoissa 0,7k - 1,16 % urakkasummien yhteismäärästä eli pyörein luvuin markasta markkaan (taulukko 1). Taulukon 2 mukaan ovat erilaatuiset sideaineen annosteluvirheet, kiviaineksen rakeisuudessa todetut virheet, rnassamäärävirheet sekä päällysteiden ulkonäössä todetut viat aiheuttaneet eniten arvonvähennyksiä. Niiden suhteellisissa osuuksissa todetaan huomattavaakin vuotuista vaihtelua. Arvostelun tiuken- tumisen takia on ulkoriäkövirheistä perittyjen väherinysten osuus kasvanut tarkastelujaksori aikana huomattavasti. 3. Arvonvähertnysten jakaantuminen tiepiireittäin Taulukoihin 3-8 on merkitty arvonvähennysten kokonaismäärät sekä niiden osuudet urakkasummista piireittäin ja koko maan osalta. Piireittäin tarkasteltuna on vuosien aikana pienin vähennys jäänyt alle 0,01 %:n ja suurin noussut 16,02 %:ksi. Määrät vaihtelevat luonnollisista syistä varsin laajalla alueella. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ei suuriksi katsottavia vähennyksiä ole määrätty paljoakaan, sillä tätä edellyttäneissä tapauksissa on asia hoidettu korjaustöillä.

7 3 k. Arvonvähennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Taulukoihin 9-1 merkityt tiedot kuvastavat eri yritysten tekemissä töissä olleita laatutasoeroja ja myös yrityskohtalsesti laatutasori kehittymistä kuuden vuoden jakson aikana. Yritysten nimiluettelo kertoo lisäksi siitä kadosta, joka alensi yritysten määrää vuosina tapahtuneiden onkurss1en ja fuusioiden tuloksena. Laskentatulosten perusteella on havaittavana eri yritysten välisen tasoeron kaventuneen vuosien mittaan. Myös voidaan todeta pienten yritysten menestyvän, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, laatutasokilvassa paremmin kuin suurten yritysten. Tuloksia arvosteltaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että eräät yritykset tekevät suhteessa enemmän kuin toiset korjaustöitä välttyäkseen vähennyksiltä ja ettei tilastoon ole otettu mukaan arviolukua korjaustöiden kustannuksis- ta. 5. Muita näkökohtia Tilastoa valmisteltaessa pyrittiin myös selvittämään, olisiko eri katselmusmiesten tekemissä laatuarvosteluissa tasoeroja ja ovatko eri päällystelajeille asetetut laatuvaatimukset asianmukaisia ja keskenään sopusoinnussa. Laatuarvosteluissa ei todettu sariottavia tasoeroja. Myöskään eivät tulokset sinänsä edellyttäneet vähennysperusteiden tarkistusta. Taulukot 15 ja 16 ovat esimerkkinä siitä, mitkä ovat olleet virhelajeittaiset arvonvähennykset vuonna 1973 piireittäin ja urakoitsijoittain tarkasteltuna. Nämä tiedot antavat viitteitä siitä, mihin seikkoihin eri yrittäjien tulisi nykyisin kiinnittää huomiota laadun parantamiseksi ja myös siitä, mitkä kohteet ovat töiden valvonnassa tähdellisimmät. (TVH k)

8 TAULUKKO 1: PÄLLYSTYSURAKOITA KOS1NEIDEN ARVONVHENNYSTEN KOKONAISMÄR1T VUOSINA Vuosi Urakkasunimat yhteensä Arvonvähennys , ,1414 1, , ,10 0, ,6) ,75 0, )4 6y6, ,148 0, , ,95 0, , ,00 1,11

9 TAIJLUKKO 2: PÄLLYSTYSTIDEN ARVONVÄHENNYKSET VIRHELAJEITTAIN VUOSINA Virhelaji Vahennys Vahennys-% Vahennys-% Vahennys Vahennys-% Vahennys-% Vahennys Vahennys- Vaherrnys-% arvonvähennys- urakkasurn- arvonvähennys- urakkasum- arvonväherinys- urakkasum ten summasta masta ten summasta masta teri summasta masta Massamäärä ky 591,00 8,77 0, ,00 11,20 0, ,00 11,61 0,08 Tyhjätila ,00 36,90 0, ,00 24,08 0, ,00 6,97 0,05 Tasaisuus ,00 4,23 0, ,00 4,12 0, ,00 9,25 0,07 Sauma 8 091,50 1,46 0, ,00 5,96 0, ,00 8,42 0,06 Ulkonäkö ,50 6,24 0, ,00 9,20 0, ,00 19,63 0,14 Rakeisuus ,00 13,28 0, ,00 16,52 0, ,00 16,33 0,12 Sideaine ,00 27,21 0, ,98 22,52 0, ,50 22,85 0,17 Kalkkifilleri 4 625,00 0,83 0, ,00 1,00 0, ,00 1,93 0,01 Hukkamassa 6 552,00 1,18 0, ,00 0,86 0, ,00 1,56 0,01 Muut massavir ,69 1,77 0, ,10 4,59 0, ,25 0,99 0,01 heet Urak. jäänyt 572,00 0,10 <0, ,00 0,15 0,01 bitumi Kunnossapito 10 40i 3 O0 1,88 0, ,00 0, Massamäärä ,00 14,53 0, ,89 15,31 0, ,8 0,14 Tyhjätila ,00 9,18 0, ,70 15,93 0, ,1 0,19 Tasaisuus ,50 6,11 0, ,70 5,86 0, ,4 0,07 Sauna ,00 8,97 0, ,85 7,88 0, ,3 0,04 U1konäk ,59 17,45 0, ,41 24,45 0, ,5 0,20 Rakeisuus ,00 17,60 0, ,29 11,60 0, ,3 0,17 Sideaine ,64 23,56 0, ,94 16,44 0, ,7 0,26 Kalkkifilleri ,08 0,79 0,00 309,00 0,06 <0, ,9 0,01 Hukkamassa 6 253,46 1,36 0, ,00 0,75 <0, ,4 0,02 Muut massavl.r ,00 0,79.0, ,00 0,26 <0, ,2 0,07 heet Urak. jäänyt ,61 0,94 <0, bitumi Kunnossapito

10 Taulukko 3: Vuonna määrättyjen arvonväbennysten jakaantuminen piireittäin Piiri Urakkasumma Väliennys Väbennys-% urakkasummasta Vähennysten osuus arvonväbennysten kokonaisniäärästä Uusimaa , ,00 1,66 20,78 Turku , ,20 1,06 9,05 Häme , ,00 0,39 6,65 Kymi , ,00 0,72 5,25 Mikkeli , ,00 1,21 6,56 P-Karjala , ,00 2,26 5,73 Kuopio , ,00 2,24 8,47 K-Suoml , ,44 1,93 6,94 Vaasa , ,00 2,09 18,42 K-Pobjanmaa , ,00 0,15 0,84 Oulu , Kainuu , ,00 2,07 2,26 Lappi , ,00 1,67 8,59

11 Taulukko 4: Vuonna määrättyjen arvonväberinysten jakaantuminen piireittäin Piiri Urakkasunima Väbennys Vähennys-% urakkasummasta Vähennysten osuus arvonvähennysten kokonaismääräst Uusimaa , ,00 0,81 9,82 Turku , ,00 0,87 6,92 Häme , ,00 0,58 7,84 Kymi , ,00 2,05 20,72 Mikkeli , ,00 1,15 10,78 P-Karjala , ,00 0,40 1,45 Kuopio , ,68 1,08 6,01 K-Suomi , ,00 0,60 8,31 Vaasa , ,00 0,83 9,97 K-Pobjanmaa , ,00 0,30 0,43 Oulu , ,00 0,16 1,55 Kainuu , ,42 16,02 13,59 Lappi , ,00 0,31 2,54

12 Taulukko 5: Vuonna 1970 määrättyjen arvor]vähennysten jakaantuminen piireittäin Piiri Urakkasumma Väbennys Vähenny8-% urakkasummasta Väberrnysten osuus arvonväbennysten kokonaismäärästä Uusimaa , ,00 0,94 29,05 Turku , ,00 0,57 10,41 Häme ,? ,00 0,51 7,95 Kymi , ,00 0,56 4,34 Mikkeli , ,00 0,33 2,63 P-Karjala , ,00 0,88 1,58 Kuopio , ,00 0,73 5,87 K-Suomi , ,00 0,27 2,20 Vaasa , ,00 1,94 22,71 K-Pobjanmaa , ,25 0,72 4,47 Oulu , ,00 0,18 1,35 Kainuu , ,50 1,25 2,77 Lappi , ,00 0,66 4,62

13 Taulukko 6: Vuonna 1971 määrättyjen arvonvbennysten jakaantuminen piireittäin Piiri Urakkasumma Väherinys Väkennysurakkasuinmaata Vähennysten osuut arvonväbennysten kokonaismääräatä 'nk Uusimaa , ,33 0,93 23,24 Turku , ,00 0,39 7,51 Häme , ,00 0,84 13,71 Kymi , ,00 0,62 6,81 Mikkeli , ,45 1,20 10,56 P-Karjala , ,00 0,42 2,37 Kuopio , ,00 0,46 2,65 K-Suomi , ,00 0,57 5,61 Vaasa , ,00 0,53 6,66 K-Pohjanmaa , ,44 0,91 2,09 Oulu , ,00 0,40 3,08 Kiinuu , ,00 2,22 5,67 Lappi , ,00 1,13 9,97

14 Taulukko 7: Vuonna 1972 määrätty,jen arvonvähennysten jakaantu.minen. piireittäin Piiri Urakkasu.rnma Vähennys Vähennys-% urakkasunimasta Vähennysten osuus arvonvähenn.ysten kokonaismäärästä Uusimaa , ,00 0,34 7,52 Turku , ,45 0,98 16,72 Häme , ,00 1,08 9,05 Kymi , ,00 1,51 0,97 Mikkeli , ,43 1,02 6,54 P-Karjala , ,00 1,23 2,69 Kuopio , ,00 0,52 3,38 K-Suomi , ,63 0,70 9,83 Vaasa , ,00 1,38 22,19 K-Pohjanmaa , ,88 0,35 1,22 Oulu , ,00 0,79 4,54 Kainuu ,26 ib 335,00 2,05 3,43 Lappi , ,56 0,83 11,84

15 Taulukko 8: Vuonna 1973 määrättyjen arvonvähennysten jakaantuminen piireittäin Piiri Urakkasumma Vähennys Vähennysurakkasummas ta Vähermysten osuus arvonvähennysten kokonaismäärästä Uusimaa , ,64 8,45 Turku , ,35 12,08 Häme , ,99 10,70 Kymi , ,91 5,56 Mikkeli , ,96 4,63 P-Karjala , ,63 7,28 Kuopio , ,12 6,95 K-Suomi , ,90 6,21 Vaasa , ,56 5,51 K-Pohjanniaa , ,99 3,84 Oulu , ,88 8,66 Kainuu , ,83 4,01 Lappi , ,15 16,12

16 Taulukko 9: Vuonna 1968 määrättyjen arvonväbennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Urakoitsija Urakkasumrna Väkiennys Väbennys-% 1 Vähennysten osuus urakkasummae- arvonvähennysten ta kokonaismäärästä Lemminkäinen , ,00 1,36 18,57 Cultor , ,00 0,74 2,87 Tietoimi , ,00 0,35 1,16 Valtatie , ,44 2,08 12,68 Asfalttibetoni , ,00 1,82 11,35 Tietarro , ,00 0,18 1,41 Bitumityö Heikkinen , ,00 2,21 2,66 Tulotie , ,00 2,07 2,66 Pohjolan Päällyste , ,00 6,06 3,39 Katutekniikka , ,00 0,90 1,07 Kruunutie , ,00 3,92 10,48 Kestotie , ,00 1,57 5,08 Pikikivi , ,00 3,17 7,30 Aafaltor , Laine , ,00 0,83 8,23 Vianova , ,00 0,05 0,20 Viarecta , ,00 1,29 7,93 Katutekniikka , ,00 0,98 2,86

17 Taulukko 10: Vuonna 1969 määrättyjen arvonvähennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Urakoitsija - Urakkasumma Vähennys Vähennys-% urakkasummas ta Vähennysten osuus arvonvähennysten kokonaismäärästä Tietoimi , ,00 0,50 1,36 Pohjolan Päällyste , ,42 16,02 13,58 Viareeta , ,00 0,49 3,92 Valtatie , ,00 1,95 10,93 Pikikivi , ,00 1,75 17,44 Vianova , ,00 0,35 4,04 Leinininkäinen , ,00 0,63 9,83 Asfaltor , ,00 0,14 1,52 Asfalttlbetoni , ,00 0,86 6,51 Takuuasfaltti Rumpunen , ,68 0,60 0,90 Laine , ,00 1,82 15,50 Cultor , ,00 0,44 2,49 Tolonen & Heikkinen , ,00 0,40 1,45 Tietarro , ,00 0,34 1,72 Kruunutie , ,00 1,07 6,81 Kestotie , ,00 0,40 1,39

18 Taulukko 11: Vuonna 1970 määrättyjen arvonvähennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Urakoitsija Urakkasumma Vähennys Vähennys-% ur'akkasummasta Vähennysten osuus arvonvähennysten kokonaismäärästä Vianova , ,00 0,41 10,05 Cultor , ,50 0,69 12,56 Laine , ,00 1,27 13,95 Lemminkäinen , ,00 0,67 15,05 Viareeta , ,00 1,68 27,45 Valtatie , ,00 0,64 7,39 Keetotie , Asfaltor , ,25 0,39 13,50

19 Taulukko 12: Vuonna 1971 määrättyjen arvonvähennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Urakoitsija Urakkasumina Vähennys Vähennys-% urakkasuminas ta Vähennysten osuus arvonvä^ ennysten kokonaismäärästä Kruunutie , ,00 0,74 2,03 Pohjolan Päällys te , ,00 0,58 1,82 Tehoasfaltti ,00 410,00 0,07 0,08 Tolonen & Heikkinen , ,00 0,55 1,61 Asfaltek Oy , ,00 0,38 1,46 Asfalttikeskus , ,00 0,50 0,48 Kestotie , ,28 1,93 11,85 Asfaltor , ,77 0,80 22,15 Valtatie , ,17 0,85 16,50 Viarecta , ,00 0,54 7,41 Lemminkäinen , ,00 0,48 11,97 Pikikivi , ,00 0,80 5,81 Cultor , ,00 0,92 16,88

20 Taulukko 13: Vuonna 1972 märttyjen arvonväiiennysten jakaanturninen urakoitsijoittain Urakoitsija Urakkasuinma Vähennys Vähennys-% urakkasuinmasta Vähennysten OSUUS arvonväbennysten kokonaismäärästä Leinxninkäinen , ,76 0,79 30,13 Asfalttikeskus , ,00 0,38 1,84 Pohjolan Päällyste , ,24 0,86 3,45 Valtatie , ,19 0,66 7,05 Kruunutie , ,18 2,23 19,36 Pikikivi , ,00 0,57 2,56 Takuuasfaltti Rumpunen , ,45 1,17 8,77 Tehoasfaltti , ,00 0,46 2,91 Asfalttipojat , ,00 0,08 0,30 Eka-Asfaltti , ,00 1,23 2,69 Viarecta , ,00 0,53 8,26 Tolonen.& Heiknen , ,00 0,67 1,20 Simia , ,00 0,43 0,42 Cultor , ,25 1,27 10,99

21 Taulukko 14: Vuonna 1973 määrättyjen arvonväbennysten jakaantuminen urakoitsijoittain Urakoitsija Urakkasurnma Vähennys Vähennys-% urakkasummas ta Vähennysten osuus arvonvähennysten kokonaismäärästä Aafalttikeskus , Q,45 1,34 Asfalttilinja , ,31 1,35 Eka-Asfaltti , ,46 1,56 Aafalttipojat , ,22 0,17 Lemminkäinen , ,32 38,31 Pikikivi , ,44 5,00 lan Paal , ,88 7,18 Cultor , ,02 17,55 Simia , ,87 1,60 Rumpunen , ,89 1,52 Tehoasfaltti , ,56 2,25 Valtatie , ,90 9,85 Tulotie , ,36 2,69 Tolonen & HeiJdrai , ,83 4,01 Viareeta , ,61 5,61

22 Taulukko 15: Vuoden 1973 päällyetysurakoiden arvonvähennykset piirelttäin ja virhelajelttain (% urakkasummasta) Piiri Urakkasumma Massamäärä Tyhjätila Tasaisuus Sauma Ulkonäkö Sideaine Rakelsuus Täytejauhe Hukkamassa Muut Korj. Yht. Uusimaa ,90 0,14 0,02 0,11 0,01 0,12 0,09 0, ,64 Turku ,23 0,16 0,37 0,03 0,03 0,25 0,13 0,18-0,05 0,15-1,35 HMme ,62 0,10 0,05 0,03 0,12 0,12 0,3 0,23 0,04 0,03 0,04-0,99 Kymi ,71 0,12 0,03 0,03 0,06 0,06 0,04 0, ,39-0,91 Mikkeli ,47 0,10 0,09 0,10 0,02 0,14 0,27 0, ,08-0,96 Pohjois-Karjala ,15 0,30 0,03 0,03 0,02 0,27 0,76 0,10 0,03 0, ,63 Kuopio ,78 0,16 0,10 0,05 0,02 0,10 0,47 0, ,12 Keski-Suomi ,11 0,11-0,14 0,02 0,02 0,37 0, ,19-0,90 Vaasa ,41 0,11 0,09 0,03 0,03 0,15 0,12-0,02 0, ,56 Keski-Pohjanmaa ,58 0,11 0,10 0,03-0,65 0,07-0,02-0,01-0,99 Oulu ,74 0,12-0,28 0,09 0,82 0,43 0,13-0, ,88 Kainuu ,59 0,10 0,65 0,17-0,25 0,34 0,29-0, ,83 Lappi ,63 0,25 1,18 0,03 0,02 0,14 0, ,02-2,15 Koko maa ,92 0,14 0,19 0,07 0,04 0,20 0,26 0,13 0,01 0,01 0,07-1,11

23 Taulukko 16: Vuoden 1973 päällystysurakoista perityt arvonväennykeet urakoitsijoittairi ja virhelajeittain (% urakkasummasta) Urakoitsija Urakkasumma Massamää rä Tyhjätila Tasaisuua Sauma Ulkonäkö Sideaine Rakeisuus Täytejauhe Anfalttikeskus , Hukkamassa Asfalttilinja Muut Tartuke Yht. urakkasummasta , ,31 Eka-Asfaltti , ,46 Asfalttipojat , ,22 Lemminkäinen , ,32 Pikikivi , ,44 Pohjolan Päällyete , ,88 Cultor , ,02 Simia , ,39 Rumpunen , ,89 Tehoasfaltti , ,56 Valtatie , ( 0,90 Tuiotie , Tolonen & Heikkinen , ( 1, ' 1,83 Viarecta , ' 0,61 Yht , ,11 i vänennyksistä 12,8 17,1 6,4 3,3 17,5 23,3 11,3 0,9 1,4 5,8 0,2 -

24 / :

25 ISBN x fkr 342

MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1979

MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1979 MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1979 TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS TIENRAKENNUSTOIMISTO 1980 TVH 731459 A4 Fa I n JT, 1 7 /!'' k > '2! :-" // / 11_-"? MURSKAUSURAKOIDEN AHVONVHENNYKSET

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 ARVONMUUTOSPERUSTEET

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 ARVONMUUTOSPERUSTEET 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- PL 6400 02070 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 ARVONMUUTOSPERUSTEET 31.1.2013 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. LAADUN ARVOSTELU 3 1.1. Laatuvaatimukset 3

Lisätiedot

TIE- JA SILTAPAALLYSTEIDEN U RAKOI NTI KUSTANNUKSET VUONNA 1976

TIE- JA SILTAPAALLYSTEIDEN U RAKOI NTI KUSTANNUKSET VUONNA 1976 TIE JA SILTAPAALLYSTEIDEN U RAKOI NTI KUSTANNUKSET VUONNA 1976 T$E JA VESIRAKENNUSHALLITUS TIENRAKENNUSTOIMISTO 1976 TVH 2.797 A4 n 01 / 76 42L N1 TIE JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKOINTIKUSTANNUKSET VUONNA

Lisätiedot

TIE- JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKOINT IKUSTANNIJKSET

TIE- JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKOINT IKUSTANNIJKSET TIE JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKOINT IKUSTANNIJKSET VUONNA 1973 TVH 2.797 fl 1 i _ f / rr 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu J ohdanto.......................... 1 Tienpäällystysurakoiden jakaantuminen... 2 Tiepäällysteidenyksikköhinnat...

Lisätiedot

Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet

Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet Urakka-asiakirjat Helsinki 1991 Tiehallitus eiaos (hawtuksef rjat Doknro: 'Y/O3'/ Nidenro: 7/32f Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos

Lisätiedot

Liite n:o urakkaohjelman luvun 1 osaan B ARVONVÄHENNYSTEN LASKEMISPERUSTEITA

Liite n:o urakkaohjelman luvun 1 osaan B ARVONVÄHENNYSTEN LASKEMISPERUSTEITA Liite n:o urakkaohjelman luvun 1 osaan B ARVONVÄHENNYSTEN LASKEMISPERUSTEITA TVH 732399 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1983 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS ARVONVÄHENNYSTEN LASKEMISPERUSTEITA ARVONVÄHENNYSTEN LASKEMISPERUSTEITA

Lisätiedot

Tie- ja siltapäällysteiden Tielaitos urakkahinnat vuonna 1992

Tie- ja siltapäällysteiden Tielaitos urakkahinnat vuonna 1992 Tie- ja siltapäällysteiden Tielaitos urakkahinnat vuonna 1992 MKIM2 20 15 liii 5 Ohjelmointi ja seuranta [II AB 100 BS 150 SMA 100 ÖSK 100 ABE 100 KAB 100 ÖS 100 Helsinki 1993 Kehittämiskeskus Tielaitos

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000 2200 kpl 2000 2216 1800 1600 _UPPI 1400 1200 1000 800 UVi I wjy _I, ÅiWÅI _ 600 400 200 _ p 0 I 1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985

Lisätiedot

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset

Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Asfalttinormit 2011: Päällysteet ELY keskusten tienpäällystysurakoiden laatuvaatimukset 2011 PANK -menetelmäpäivä 27.1.2011 Katri Eskola Valmiin päällysteen laatuvaatimukset Massamäärä Tasalaatuisuus Koostumus

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet

Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos Päällystystäiden yleiset arvonmuutosperusteet Urakka-asiakirjat Helsinki 1992 Tiehallitus VkAu4 E,,'iTc,M4 H:. 1 Tielaitos Tiehallituksen kirjasto Doknro: P1denro 9O3T Päällystystöiden yleiset

Lisätiedot

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän

Lisätiedot

Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 22 ISBN 951-726-837-8 TIEH 225-2 Edita Oyj Helsinki 22 Julkaisua myy: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi 24

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro OTE tilaisuus 12.5.2017 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 OTE:n lähtökohtia

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1980

MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1980 MURSKAUSURAKOIDEN ARVON- VÄHENNYKSET JA MURSKEIDEN LAATU 1980 TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS TIENRAKENNUSTOIMISTO 1981 TVH 731459 A4 e2 C72 MURSKAUSU1AKOIDEN ARVONVITENUYKSET JA MTTRSKEIDEN LAATU 19E30 Tie-

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. - ja uusintasalaojitukset 2003-2006... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit 1991-2006... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2006... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet

Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet Urakka-asiakirjat Helsinki 1991 v Tiehallitus TieIa itos Tleha;fltuksen kfrjasto DOkflrc: '///t1 Nider,,a; 7//3/) Murskaustöiden yleiset arvonmuutosperusteet

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi Markkinapuun kulku 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Sinikka Västilä 20.7.2000 538 Puuta virtaa Savosta Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä maaliskuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä maaliskuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä maaliskuu 216 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty.4.216/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Paallystystoiden yleiset. arvonmuutosperusteet

Paallystystoiden yleiset. arvonmuutosperusteet Tielaitos Paallystystoiden yleiset UUII III 1 arvonmuutosperusteet Urakka-asiakirjat Helsinki 1996 Tielaitos Kehittämiskeskus k Ti&aitOS Kirjasto Doknro: Nidonro: 3. Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet

Lisätiedot

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI ](2 3/i,,/n KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Kurinossapitotoimisto TVH 743925 HELSINKI 1985 KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä toukokuu 216 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.6.216/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 5/2003 Sirpa Alen 17.4.2003 Arava- ja korkotukikohteiden rakennuskustannukset vuonna 2002 Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannusten kehitys

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. Uudet- ja uusintasalaojitukset 2006-2010... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit -2009... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2009... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 9.2.2017 Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom @ kuntaliitto.fi p. 050 337 5634 @M_PekolaSjöblom Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista. jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat marraskuu 1998 Toimittajat: Mika Mustonen Kaarina Linna 16.12.1998 465 Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys lokakuu

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 26.1.217 Työttömien määrä laski alle vuoden 213 tason Insinöörien työttömyystietoja syyskuussa 217 * Työttömien insinöörien määrä laskee edelleen, elo- ja syyskuun välillä

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Aluekohtainen grafiikka-aineisto 1/ 2 Eri tekijöiden vaikutus - Alueella on kasvukeskus 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 3 2 % 3 3 2 41 % 3 3 3 3 3 5 % 42 % 2 Eri tekijöiden vaikutus - Markkinoiden läheisyys

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

ARVONMUUTOSPERUSTEET Murskaustyöt.

ARVONMUUTOSPERUSTEET Murskaustyöt. MUU OHJAUS 15.1.1999 41/99/20/KH/1 Tiepiirit ASIARYHMÄ 21.30 SÄÄDÖSPERUSTA KORVAA Asetus 126/90 3 Julkaisun TIEL 2240002-95 Murskaustyöt KOHDISTUVUUS Tielaitos VOIMASSA Toistaiseksi ASIASANAT TIENRAKENNUS,

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

TIE- JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKKAHINNAT VUONNA 1984

TIE- JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKKAHINNAT VUONNA 1984 TIE JA SILTAPÄÄLLYSTEIDEN URAKKAHINNAT VUONNA 1984 TIE JA VESIRAKENNLJSHALLITUS KIJNNOSSAPITOTOIMISTO 1984 TVH 742797 qczl 78 TIE JA S 1 LTAPLLYSTEIDEN URAKKAHINNAT VUONNA 1984 TtE JA VESIRAKENNUSHALLITUS

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

PANK ry Asfalttinormit 2011 Asfalttinormitoimikunta Lisäykset ja korjaukset 1.1.2013

PANK ry Asfalttinormit 2011 Asfalttinormitoimikunta Lisäykset ja korjaukset 1.1.2013 Yleistä Rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 ja on Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä on pakollinen kaikille niille markkinoilla oleville tuotteille,

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 2.10.2017 Työttömien määrä elokuussa selvässä laskussa Insinöörien työttömyystietoja elokuussa 2017 * Työttömien insinöörien määrä on nyt selvässä laskussa, työttömien määrä

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet

VMI9 ja VMI10 maastotyövuodet VMI ja VMI maastotyövuodet VMI: alueittain VMI: koko maa vuosittain Puuston kokonaistilavuus kaikki puulajit VMI: milj. m³ VMI: 8 milj. m³ Muutos: +8 milj. m³ (+%) 8 Lappi VMI VMI Lehtipuut Kuusi Mänty

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia 2015 DI Anne Leppänen

Kilpailuttamisen tuloksia 2015 DI Anne Leppänen Kilpailuttamisen tuloksia 2015 DI Anne Leppänen Päivitetty 30.9.2015 Kilpailuttaminen 2015 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan 3:een eri luokkaan: perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen

Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen Tiemerkintöjen kuntoarvioinnin kehittäminen Tiemerkintäpäivät 2012 Jukka Pasanen Esityksen rakenne 1. Tutkimuskohteet ja - menetelmät 2. Tulokset 3. Päätelmät ja kehitysehdotukset Tutkimuskohteet ja -menetelmät

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Liitetaulukko 1.0a Suoritepäätöksessä jaettava kohdentamaton tavoitteellinen opiskelijavuosimä 5) mukaan

Liitetaulukko 1.0a Suoritepäätöksessä jaettava kohdentamaton tavoitteellinen opiskelijavuosimä 5) mukaan Liitetaulukko 1.0a Suoritepäätöksessä jaettava kohdentamaton tavoitteellinen opiskelijavuosimä 5) mukaan Indikaattorit: Tilastoindikaattori 1. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat suhteessa 16 vuotiaiden

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari 27.11.2012 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016 Oikeus 2017 Velkajärjestelyt 2016, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet 1..01 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 95 +5 +1 %,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet 15 +33 9 %,0 %

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 24.8. Työttömyydessä maltillista kausivaihtelua, vastavalmistuneiden tilanne aiempia vuosia parempi Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * Työttömien insinöörien määrä

Lisätiedot