ATBUSINESS OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATBUSINESS OY TASEKIRJA 31.12.2011"

Transkriptio

1 ATBUSINESS OY TASEKIRJA

2 Y-tunnus Niittymäentie Espoo Kotipaikka Helsinki Alv.rek. TASEKIRJA JA TILINPÄÄTÖSAINEISTO TILIKAUDELTA Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7-9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Tase-erittelyt Liitteet Sivu 1

3 Y-tunnus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä. atbusiness Oy (aiemmin AtBusiness Group Oy (myöhemmin tekstissä yhtiö )) toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmäratkaisuja osaamisalueinaan asiakkuudenhallinta, tuotannon- ja toiminnanohjaus ja strateginen henkilöstönohjaus, tiedon jalostaminen sekä näihin liittyvät integraatiot. Johtuen liiketoimintajärjestelystä yhtiön ja Trainer s Housen It -liiketoimintojen välillä alkusyksystä 2010 päätettiin yhtiön tilikaudeksi pituudeksi 17 kuukautta siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiön ensimmäisen tilikauden aikana sulautuneiden liiketoimintojen integraatio saatiin menestyksekkäästi päätökseen. Tilikauden aikana yrityksen strategiaa täsmennettiin, joka tilikauden lopulla näkyi organisaatiorakenteen täsmentämisenä kolmeen tulosyksikköön. Kokonaisuutena yhtiön ensimmäinen tilikausi oli hyvä ja yhtiö kykeni kasvamaan asiakkaittensa mukana ja samalla saamaan uusia asiakkuuksia. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvoi suhteessa vuoden 2010 proforma liikevaihtoon 5,8 %. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen. 2 Liiketoiminnassa tilikaudella tapahtuneet olennaiset muutokset ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 18,1 M (Vuonna 2011 liikevaihto oli 15,3 M ), käyttökate oli 2,8 M (2,4 M ), käyttökate % oli 15,4% (15,6%) ja tilikauden nettotulos oli -2,4 M (-1,6 M ). Omavaraisuusaste pääomalainat huomioiden tilikauden lopussa oli 30,4%. 3 Pääomalaina Taseessa on pääomalainoja yhteensä 7,3 M sisältäen pääomitetut korot. Tarkemmat lainaehdot käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedoista. Tilikauden aikana yhtiön osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi. Kaikki osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi Tilikauden aikana lainoja ei lyhennetty ja niiden korot pääomitettiin lainapääomaan. Näiden vuoksi yhtiön omavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. 4 Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä on ollut sivuliike Pietarissa, jonka palveluksessa tilikauden lopussa on ollut 16 henkilöä. 5 Rahoitusjärjestelyt Ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen uutta osaketta poiketen osakeyhtiölain 9 luvun 3 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Osakkeiden merkintähinta oli 1 euroa/ kpl. Osakkeet merkittiin ja maksettiin tilikauden aikana. Samainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään kappaletta osakkeita. Valtuutuksesta on mennessä käytetty osaketta. Merkintähinta on ollut sama. Erittely yhtiön korollisesta vieraastapääomasta on taseen liitetiedoista. Yhtiöllä on 1,5 milj. pankkitililimiitti rahoittajiensa kanssa, joka on voimassa myös koko tilikauden Yhtiön johto ja tilintarkastajat Henkilöstö Yhtiön palveluksessa on ollut tilikauden lopulla 182 (171 ProForma ) henkilöä. Hallinto Hallitukseen ovat kuuluneet Olli Väätäinen (puheenjohtaja), Aarne Aktan, Hannu Salminen ja Pentti Tuunala. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Rokkanen. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHJT Timo Virkilä 7 Sulautumiset Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö AtBusiness Oy sulautui emoyhtiöönsä , joka oli aiemmin harjoittanut nk. vanhan AtBusiness Oy:n it liiketoimintaa. Uudessa kokonaisuudessa yhdistyivät Trainers Houselta ostettu liiketoiminta ja tämä vanhan AtBusiness Oy:n harjoittama liiketoiminta. 8 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeet (1 ääni/osake) kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 9 Merkittävimmät riskit ja tulevaisuuden näkymät Yleinen talouden epävarmuus on aiheuttanut riskejä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kysyntätilanteeseen. Normaalin liiketoimintariskin lisäksi tiedossa ei ole olennaisia toimintaan vaikuttavia riskejä. 10 Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat atbusiness Oy vastaanotti liiketoimintasiirrolla Aditro Oy:n CRM liiketoiminnot Tuloksen käyttäminen Hallitus ehdottaa, että tilivuoden tulos siirretään taseen kertyneeksi tappioksi. Hallitus Sivu 2

4 Y-tunnus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 372,74 Liiikearvo ,64 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,38 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,80 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 Muut saamiset ,35 Siirtosaamiset ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,17 Rahat ja pankkisaamiset ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 3

5 Y-tunnus TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 500,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto (-tappio) ,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat ,00 Lainat rahoituslaitoksilta ,05 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat ,08 Velat omistusyhteysyrityksille ,83 Muut velat ,20 Siirtovelat ,93 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,04 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 4

6 Y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,99 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ,43 Ulkopuoliset palvelut ,52 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,81 Eläkekulut ,37 Muut henkilösivukulut ,27 Henkilöstökulut yhteensä ,45 Poistot ja arvonalentumiset ,20 Liiketoiminnan muut kulut ,70 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 356,18 Korkokulut ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,26 Satunnaiset erät yhteensä ,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,47 Sivu 5

7 Y-tunnus Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut ,82 Maksut liiketoiminnan kuluista ,86 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,04 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ( ) ,89 Saadut korot liiketoiminnasta + 356,18 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,75 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) ,34 Myönnetyt lainat ( ) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) 0,00 Investointien rahavirta (B) ,34 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,44 Rahoituksen rahavirta (C) ,56 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,53 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Fuusiossa siirtyneet rahavarat ,80 Rahavarat tilikauden lopussa ,27 Sivu 6

8 Y-tunnus LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen ja poikkeuksellisesti pidempi kuin seuraava normaali tilikausi, joka on kalenterivuoden pituinen. 2. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa tai hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon. 3. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset oikeudet poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistot ovat tasapoistoja. Liikearvo on muodostunut Trainers` House Oyj:n ohjelmistoliiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Liikearvo on muodostunut AtBusiness Communications Oyj:n liiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiiva on muodostunut Atbusiness Oy:n y-tunnus fuusioimisista atbusiness Oy:n Yhtiön johdon arvion mukaan Atbusiness Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Fuusioaktiivan pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiivat ovat muodostuneet Helsoft Oy:n ja Entegra Oy:n fuusioimisista AtBusiness Oy:n. Yhtiön johdon arvion mukaan Helsoft Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Yhtiön johdon arvion mukaan Entegra Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 5 vuodelle. Fuusioaktiivojen pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Aineettomat oikeudet tasapoisto 20 %. Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25% 4. Ulkomaan rahan muuttaminen Suomen rahaksi Yrityksellä ei ollut saamisia tai velkoja muissa valuutoissa TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Erittely rahoitustuotoista ja rahoituskuluista Korkotuotot 356,18 Korkomenot* ,08 Yhteensä ,90 * Korkomenoista EUR oli kassapohjaisia. Loput korkomenot pääomitettiin lainapääomiin. Satunnaiset erät Satunnaiset kulut: Liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset erät ,26 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat 1. Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Lisäykset , , ,09 Tilikauden poistot , , ,94 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 372, , ,15 2. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Lisäykset ,32 Tilikauden poistot ,52 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,80 3. Siirtosaamiset Myyntijaksotukset ,77 Muut siirtosaamiset ,36 Siirtosaamiset yhteensä ,13 Sivu 7

9 Y-tunnus TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Oman pääoman erittely Osakepääoma ,00 Sidottu omapääoma ,00 Vapaa omapääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Lisäykset ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden tulos ,47 Vapaa omapääoma ,47 Oma pääoma ,47 2. Siirtovelat Henkilöstömenoihin liittyvät siirtovelat ,78 Ennakkomaksut ,24 Muut siirtovelat ,92 Siirtovelat yhteensä ,94 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1. Leasing- ja vuokravastuut Sampo Rahoitus Kopiokoneet , ,08 Vuokravastuu Niittymäentie , ,91 Nordea Rahoitus Koneet ja kalusto , ,36 Autojen leasingvastuut , ,30 Leasing vastuut yhteensä , ,65 2. Annetut pantit ja niihin verrattavat vakuudet Henkilöstön vuokra-asuntojen vuokratakuut ,00 Pantti tavarantoimittajalle 1 104,77 Toimiston vuokratakuu 7 266,58 Annetut vakuudet yhteensä , Yrityskiinnitykset ,00 Velat ja vastuut, joiden vakuutena annetut pantit ,56 Osakeyhtiölain edellyttämät liitetiedoissa esitettävät tiedot 1. Pääomalainat Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot Taseen vastattavissa on Sentica Kasvurahasto II Ky:n sekä muiden osakkaiden myöntämiä Osakeyhtiölain mukainen pääomalainoja jota on yhteensä ,00. Laina maksetaan takaisin 7 vuoden kuluttua lainan nostosta, jos osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat edellytykset täyttyvät. Pääomalainojen korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. 2. Erittely korollisista lainoista Yhtiön vastattavissa oleva korollinen vieras pääoma voidaan jakaa kolmeen osaan: a. Seniori-laina, jota on luoteeltaan kuukausittain lyhenevä ja kassakorollinen. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä jäljellä EUR. Laina on kokonaan maksettu 5 vuoden päästä lainan nostosta. b. Juniori-laina, joka on luonteeltaan bullet-tyyppinen.laina maksetaan takaisin 6 vuoden kuluttua lainan nostosta. Lainasta maksetaan osin kassakorkoa ja osin korko pääomittuu lainapääomaan tilikausittain. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. c. Vendor Note, joka on luonteeltaan bullet tyyppinen. Laina maksettaan takaisin toukokuussa Lainan korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ 2011 Henkilökunnan lukumäärä tilikaudella oli keskim. 180 HALLITUKSELLE MAKSETUT PALKKIOT 2011 Hallitukselle maksetut palkkiot ,00 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Sivu 8

10 Edellisten tilikausien voittovarat 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto ,47 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä ,47 atbusiness Oy Y-tunnus LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Päiväkirja sähköisessä muodossa Pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja ja tilinpäätösaineisto sidottuna kirjana Tositelajit Ostovelat Myyntisaamiset OKO Pankki Nordea Pankki Muistiot Palkkalaskelmat Sivu 9

11

12 TASE-ERITTELYT VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1030 ATK-ohjelmat 1.1. Tikettijärjestelmä ,74 Poisto tilikaudelta ,74 Centura lisenssit poisto 5 v ,00 Poisto kk -184,32 Poistot ,56 Poistot ,70 Yhteensä , , Liikearvo Trainers House/Satama ,27 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,91 Elokuu 2010 poisto 19 pv ,85 Poistot ,569 Loppusaldo , , Liikearvo Atbusiness Communications Oy ,03 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,53 Poisto ,50 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , , Fuusiotili Entegra ,22 Tasapoisto 60kk poisto kk 6 008,45 Poisto ,45 Poisto ,42 Yhteensä , , Fuusiotili Helsoft ,78 Tasapoisto 105 kk poisto kk ,97 Poisto 2kk ,94 Poisto ,28 Poisto ,64 Yhteensä , , Fuusiotili Atbusiness Oy ,76 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,49 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , ,88 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,39 Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Atbusiness fuusio menojäännös ,58 Lisäykset tilikauden aikana ,74 Poisto 25 % ,52 Yhteensä , ,80 Pysyvät vastaavat yhteensä ,19 Sivu 11

13 TASE-ERITTELYT Myyntisaamiset 1700 Myyntisaamiset liite , Myyntisaamiset vanhat Lääketietokeskus Oy ,72 Muut saamiset 1760 Muut saamiset lyhytaikaiset Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vuokravakuus Niittymäentie 1 354,00 Vuokrav. Kuopion Teknologiakeskus Teknia vakuus Teknialla 7 266,58 Nyman Tor & Irmeli/Belomutov 1 840,00 Scheiman Petri ja Tuula/Tetenkin 1 000,00 Holma Markku ja Aili/Ollikainen 1 920,00 Hirvonen Heikki/Tetenkin 1 760,00 Hovi Marjaana / ,00 Huttunen Pasi / ,00 KesPro takuu 1 104,77 Yhteensä , ,35 Siirtosaamiset 1800 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Sampo Rahoitus Kopiokoneet tammikuu ,44 Lasse Peltonen väärin maksettu palkka ,40 Tyel-saaminen ,65 Alv-saaminen ,90 Smartum ennakkoon maksetut 6 524,00 TDC ennakkomaksut 6 986,96 Intrum Justitia Oy/Nebula saaminen Trainers Houselta , , , Siirtosaamiset, myyntijaksotukset liite ,77 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,16 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 257, Helsingin OP-Pankki , Eurotili Pietari 4 064, ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 VASTATTAVAA Oma pääoma 2000 Osakepääoma 2 500, Vapaan oman pääoman rahasto , Tilikauden tappio ,47 Oma pääoma yhteensä ,47 Pitkäaikainen vieras pääoma 2600 Pääomalainat, pitkäaikaiset , Pääomalainojen pääomittamatkorot , HOP , Etera-laina , Etera-lainan korot ,99 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Sivu 12

14 TASE-ERITTELYT Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2830 Lainat rahoituslaitoksilta HOP lyhennykset ,00 Ostovelat 2880 Ostovelat liite ,08 Velat omistusyrityksille 2910 Lainat omistajayrityksille vendorlaina , Korot vendorlaina ,83 Velat omistajayrityksille ,83 Muut velat 2920 Ennakonpidätys- ja stm-velka , Suoritettava arvonlisävero , Ay-jäsenmaksu velka 260,11 Muut velat yhteensä ,20 Siirtovelat 2950 Siirtovelat palkkoihin liittyvät TA-maksut ,10 Yhteensä , Lomapalkkavelka , Lomap.velan sotukulut ,77 Lomapalkkavelka yhteensä , Siirtovelat muut Belomutov vuokratakuutalletus 1 840,00 Skanska talot 2 x maksettu lasku 2 958,15 Fortum liian vähän veloitettu sähköstä ,99 Krogerus Aditron CRM lakikulut ,01 Korhonen Meri saldotunnit ,00 Palkankorotukset maksettu tammikuussa ,77 Yhteensä , Ennakkomaksut liite ,24 Siirtovelat yhteensä ,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,63 Taseen ulkopuolella ilmaisantina saatu Aktia Oyj:n osakkeita 112 kpl markkina-arvo ,56 Arvo-osuustilille A maksettu osinkoa 33,60 euroa Helsingissä pnä kuuta 2012 Laati: Kyösti Remes Sivu 13

15 Myyntisaamiset Lääketietokeskus Oy ,88 Lääketietokeskus Oy ,88 Oriola Oy ,30 Työsuojelurahasto ,38 Oy Dagmar Ab ,45 TDC Oy Finland ,00 Rautaruukki Oyj ,98 ABB Oy ,5 Skanska Oy ,00 Trainers' House Oyj ,95 Fortum Oyj ,33 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,33 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,65 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,87 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 ework Nordic Oy ,54 Skanska Talonrakennus Oy ,15 Raha-automaattiyhdistys ,62 Raha-automaattiyhdistys ,75 Veikkaus Oy ,26 Veikkaus Oy ,60 Raha-automaattiyhdistys ,11 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,45 Fortum Power and Heat Oy ,45 Fortum Oyj ,99 Fortum Oyj ,20 Wärtsilä Oyj ,00 Kemira Oyj ,31 Yliopiston Apteekki ,83 Kemira Oyj ,22 Kemira Oyj ,19 Kemira Oyj ,08 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,25 Työterveyslaitos ,49 FIM Oyj ,95 FIM Oyj ,8 Teatterikorkeakoulu ,7 Suomen Terveystalo Oy ,67 Voimatel Oy ,41 Ami-säätiö ,18 A-Insinöörit Oy ,48 Lääketietokeskus Oy ,88 Suomen kennelliitto ry ,03 Corbel Oy ,82 Lemminkäinen Oyj ,71 Liikennevakuutuskeskus ,87 Paroc Group Oy ,20 Nokia Corporation ,10 Barona Group Oy ,77 Liikennevakuutuskeskus ,71 Sivu 14

16 Myyntisaamiset Fortum Oyj/Corporate IT Services ,38 Oras Oy ,75 Metso Automation Oy ,83 Fortum Power & Heat AB Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,58 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,24 Oriola Oy ,42 Oriola Oy ,70 Oriola Oy ,92 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,26 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,75 Heinolan kaupunki ,32 Paroc Group Oy ,50 Kustannusosakeyhtiö Otava ,40 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,25 LLK Oy ,43 Ruukki Construction Oy ,78 Oy AGA Ab ,76 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,19 Raha-automaattiyhdistys ,52 Nurminen Logistics Oyj ,47 Liikennevakuutuskeskus ,00 Voimatel Oy ,61 Savon Koulutuskuntayhtymä ,56 Kustannusosakeyhtiö Otava ,43 Savon Koulutuskuntayhtymä ,65 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ,00 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ,06 Mediq Suomi Oy ,69 Kastelli-talot Oy ,88 Oy Gustav Paulig ,33 Oy Gustav Paulig ,02 Oy Gustav Paulig ,68 Fingrid Oyj ,70 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy ,50 Oy Gustav Paulig ,14 Kustannusosakeyhtiö Otava ,65 ISS Palvelut Oy ,92 Nurminen Logistics Oyj ,10 Konaflex Oy ,14 Yliopiston Apteekki ,57 Nurminen Logistics Oyj ,56 Raha-automaattiyhdistys ,31 Suomen Pankki ,00 Liikennevakuutuskeskus ,90 Evli Pankki Oyj ,38 Helsingin yliopisto ,50 Helsingin- ja Uudenmaan shp:n kuntayhtymä Eläketurvakeskus ,9 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ,50 Axtech Engineering Oy ,75 Sivu 15

17 Myyntisaamiset Visma Services Teemuaho Oy ,41 OP-Palvelut Oy ,50 Viestintävirasto ,50 Finnlines Oyj ,21 Helsingin Satama ,23 Veraventure Oy ,38 Tapvei Oy ,4 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ,66 VR-Yhtymä Oy ,83 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,12 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,5 VR-Yhtymä Oy ,62 TURVATEKNIIKAN KESKUS ,00 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,55 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,68 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Loimaan Kivi ,97 AS-Grey Oy ,75 Viestintävirasto ,5 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,50 Puustelli Group Oy ,90 Oy Teboil ,87 Timmi Software Oy ,02 Timmi Software Oy ,52 Infra ry ,92 VR-Yhtymä Oy ,88 VR-Yhtymä Oy ,83 Tervakoski Oy ,22 Tervakoski Oy ,00 Dunafin Kft Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,68 Rautaruukki Oyj ,83 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 FCG Finnish Consulting Group Oy ,04 Eteva Kuntayhtymä ,98 FCG Finnish Consulting Group Oy ,20 Savon Voima Oyj ,98 Savon Voima Myynti Oy ,93 Savon Voima Oyj ,93 Savon Voima Oyj ,74 Kuntien eläkevakuutus ,96 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ,26 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,65 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,00 INNOFACTOR OY ,64 Työ- ja elinkeinoministeriö ,15 Suomen Messut Osuuskunta ,75 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,73 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,83 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Sivu 16

18 Myyntisaamiset Kustannusosakeyhtiö Otava ,66 Raha-automaattiyhdistys ,36 Liikennevirasto Meriosasto ,50 Liikennevirasto Meriosasto ,00 Meritaito Oy ,40 Liikennevirasto Meriosasto K-Plus Oy ,58 K-Plus Oy ,30 Kuopio Innovation Oy ,6 Rajavartiolaitos ,2 Eläketurvakeskus ,00 Tamro Oyj ,80 Rajavartiolaitos ,8 Itella Posti Oy ,4 FIM Oyj ,55 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,85 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,1 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,65 Oriola Oy ,00 Fortum Oyj ,41 Fortum Sähkönsiirto Oy ,05 Opteam Yhtiöt Oy ,95 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,62 Lemminkäinen Oyj ,06 Opteam Yhtiöt Oy ,30 Kemira Oyj ,00 Kemira Oyj ,16 Kastelli-talot Oy ,39 Oy Teboil ,00 Oy Teboil ,80 Puustelli Group Oy ,66 Puustelli Group Oy ,45 Puustelli Group Oy ,06 Fenestra Oy ,83 Fenestra Oy ,00 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,98 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,33 UPM-Kymmene Oyj ,90 Domus Yhtiöt Oy ,71 M-real Oyj Joutseno BCTMP ,12 Rudus Oy ,54 Fenestra Oy ,53 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Kuopion Kaupunki ,50 TDC Oy Finland ,00 Lähivakuutus OSK ,48 Fortum Power and Heat Oy ,20 Fortum Oyj ,33 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,98 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,30 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Sivu 17

19 Myyntisaamiset Raha-automaattiyhdistys ,40 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,65 SPR ,55 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,63 Rautaruukki Oyj ,65 Kemira Oyj ,30 Kemira Oyj ,98 Kemira Oyj ,23 Kemira Oyj ,19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,95 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Suomen Terveystalo Oy ,00 Ruukki Construction Oy ,82 ework Nordic Oy ,79 Skanska Talonrakennus Oy ,05 Barona Group Oy ,38 Loimaan Kivi ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Fortum Oyj ,00 Oriola Oy ,83 Oriola Oy ,04 Lääketietokeskus Oy ,09 Eläketurvakeskus ,9 Oriola Oy ,74 Opteam Yhtiöt Oy ,95 SPR ,13 Raha-automaattiyhdistys ,51 Fortum Oyj ,12 Kemira Oyj ,03 ISS Palvelut Oy ,58 Kemianteollisuus KT Ry ,56 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Rautaruukki Oyj ,00 Rautaruukki Oyj ,13 LLK Oy ,83 Arek Oy ,38 Kemira Oyj ,05 ISS Palvelut Oy ,18 Raha-automaattiyhdistys ,07 Raha-automaattiyhdistys ,65 Veikkaus Oy ,14 Veikkaus Oy ,50 Raha-automaattiyhdistys ,34 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Wärtsilä Oyj ,85 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,00 Yliopiston Apteekki ,00 Suomen Pankki ,83 Oriola Oy ,75 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,50 Mediq Suomi Oy ,53 ISS Aviation Oy ,02 Sivu 18

20 Myyntisaamiset Oriola Oy ,26 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,02 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,74 Skanska Oy ,00 Liikennevakuutuskeskus ,10 Oy AGA Ab ,84 Liikennevakuutuskeskus ,65 Oy Dagmar Ab ,63 Yliopiston Apteekki ,30 Oy Teboil ,94 Nokia Corporation ,72 Lääketietokeskus Oy ,63 Voimatel Oy ,95 Voimatel Oy ,19 Suomen Terveystalo Oy ,65 Lemminkäinen Oyj ,50 Suomen Terveystalo Oy ,85 Ponsse Oyj ,58 Greenfox Oy ,86 VR-Yhtymä Oy ,10 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,61 Helsingin yliopisto ,50 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,54 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,25 Eteva Kuntayhtymä ,37 Savon Koulutuskuntayhtymä ,50 Suomen Terveystalo Oy ,16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,50 Metso Automation Oy ,69 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,23 Viestintävirasto ,00 Timmi Software Oy ,02 Timmi Software Oy ,17 Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy ,50 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ,72 Helsingin- ja Uudenmaan shp:n kuntayhtymä UPM-Kymmene Oyj ,2 Infra ry ,15 Tervakoski Oy ,65 Tervakoski Oy ,00 M-real Oyj Joutseno BCTMP ,8 Oy AGA Ab ,95 VR-Yhtymä Oy ,70 Dunafin Kft Itella Posti Oy ,4 Nokia Corporation ,00 Savon Koulutuskuntayhtymä ,12 Oy Teboil ,00 Teatterikorkeakoulu ,70 Oriola Oy ,23 Kemira Oyj ,37 Wärtsilä Oyj ,55 Sivu 19

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot