ATBUSINESS OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATBUSINESS OY TASEKIRJA 31.12.2011"

Transkriptio

1 ATBUSINESS OY TASEKIRJA

2 Y-tunnus Niittymäentie Espoo Kotipaikka Helsinki Alv.rek. TASEKIRJA JA TILINPÄÄTÖSAINEISTO TILIKAUDELTA Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7-9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Tase-erittelyt Liitteet Sivu 1

3 Y-tunnus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä. atbusiness Oy (aiemmin AtBusiness Group Oy (myöhemmin tekstissä yhtiö )) toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmäratkaisuja osaamisalueinaan asiakkuudenhallinta, tuotannon- ja toiminnanohjaus ja strateginen henkilöstönohjaus, tiedon jalostaminen sekä näihin liittyvät integraatiot. Johtuen liiketoimintajärjestelystä yhtiön ja Trainer s Housen It -liiketoimintojen välillä alkusyksystä 2010 päätettiin yhtiön tilikaudeksi pituudeksi 17 kuukautta siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiön ensimmäisen tilikauden aikana sulautuneiden liiketoimintojen integraatio saatiin menestyksekkäästi päätökseen. Tilikauden aikana yrityksen strategiaa täsmennettiin, joka tilikauden lopulla näkyi organisaatiorakenteen täsmentämisenä kolmeen tulosyksikköön. Kokonaisuutena yhtiön ensimmäinen tilikausi oli hyvä ja yhtiö kykeni kasvamaan asiakkaittensa mukana ja samalla saamaan uusia asiakkuuksia. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvoi suhteessa vuoden 2010 proforma liikevaihtoon 5,8 %. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen. 2 Liiketoiminnassa tilikaudella tapahtuneet olennaiset muutokset ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 18,1 M (Vuonna 2011 liikevaihto oli 15,3 M ), käyttökate oli 2,8 M (2,4 M ), käyttökate % oli 15,4% (15,6%) ja tilikauden nettotulos oli -2,4 M (-1,6 M ). Omavaraisuusaste pääomalainat huomioiden tilikauden lopussa oli 30,4%. 3 Pääomalaina Taseessa on pääomalainoja yhteensä 7,3 M sisältäen pääomitetut korot. Tarkemmat lainaehdot käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedoista. Tilikauden aikana yhtiön osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi. Kaikki osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi Tilikauden aikana lainoja ei lyhennetty ja niiden korot pääomitettiin lainapääomaan. Näiden vuoksi yhtiön omavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. 4 Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä on ollut sivuliike Pietarissa, jonka palveluksessa tilikauden lopussa on ollut 16 henkilöä. 5 Rahoitusjärjestelyt Ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen uutta osaketta poiketen osakeyhtiölain 9 luvun 3 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Osakkeiden merkintähinta oli 1 euroa/ kpl. Osakkeet merkittiin ja maksettiin tilikauden aikana. Samainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään kappaletta osakkeita. Valtuutuksesta on mennessä käytetty osaketta. Merkintähinta on ollut sama. Erittely yhtiön korollisesta vieraastapääomasta on taseen liitetiedoista. Yhtiöllä on 1,5 milj. pankkitililimiitti rahoittajiensa kanssa, joka on voimassa myös koko tilikauden Yhtiön johto ja tilintarkastajat Henkilöstö Yhtiön palveluksessa on ollut tilikauden lopulla 182 (171 ProForma ) henkilöä. Hallinto Hallitukseen ovat kuuluneet Olli Väätäinen (puheenjohtaja), Aarne Aktan, Hannu Salminen ja Pentti Tuunala. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Rokkanen. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHJT Timo Virkilä 7 Sulautumiset Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö AtBusiness Oy sulautui emoyhtiöönsä , joka oli aiemmin harjoittanut nk. vanhan AtBusiness Oy:n it liiketoimintaa. Uudessa kokonaisuudessa yhdistyivät Trainers Houselta ostettu liiketoiminta ja tämä vanhan AtBusiness Oy:n harjoittama liiketoiminta. 8 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeet (1 ääni/osake) kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 9 Merkittävimmät riskit ja tulevaisuuden näkymät Yleinen talouden epävarmuus on aiheuttanut riskejä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kysyntätilanteeseen. Normaalin liiketoimintariskin lisäksi tiedossa ei ole olennaisia toimintaan vaikuttavia riskejä. 10 Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat atbusiness Oy vastaanotti liiketoimintasiirrolla Aditro Oy:n CRM liiketoiminnot Tuloksen käyttäminen Hallitus ehdottaa, että tilivuoden tulos siirretään taseen kertyneeksi tappioksi. Hallitus Sivu 2

4 Y-tunnus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 372,74 Liiikearvo ,64 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,38 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,80 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 Muut saamiset ,35 Siirtosaamiset ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,17 Rahat ja pankkisaamiset ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 3

5 Y-tunnus TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 500,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto (-tappio) ,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat ,00 Lainat rahoituslaitoksilta ,05 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat ,08 Velat omistusyhteysyrityksille ,83 Muut velat ,20 Siirtovelat ,93 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,04 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 4

6 Y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,99 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ,43 Ulkopuoliset palvelut ,52 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,81 Eläkekulut ,37 Muut henkilösivukulut ,27 Henkilöstökulut yhteensä ,45 Poistot ja arvonalentumiset ,20 Liiketoiminnan muut kulut ,70 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 356,18 Korkokulut ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,26 Satunnaiset erät yhteensä ,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,47 Sivu 5

7 Y-tunnus Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut ,82 Maksut liiketoiminnan kuluista ,86 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,04 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ( ) ,89 Saadut korot liiketoiminnasta + 356,18 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,75 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) ,34 Myönnetyt lainat ( ) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) 0,00 Investointien rahavirta (B) ,34 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,44 Rahoituksen rahavirta (C) ,56 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,53 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Fuusiossa siirtyneet rahavarat ,80 Rahavarat tilikauden lopussa ,27 Sivu 6

8 Y-tunnus LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen ja poikkeuksellisesti pidempi kuin seuraava normaali tilikausi, joka on kalenterivuoden pituinen. 2. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa tai hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon. 3. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset oikeudet poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistot ovat tasapoistoja. Liikearvo on muodostunut Trainers` House Oyj:n ohjelmistoliiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Liikearvo on muodostunut AtBusiness Communications Oyj:n liiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiiva on muodostunut Atbusiness Oy:n y-tunnus fuusioimisista atbusiness Oy:n Yhtiön johdon arvion mukaan Atbusiness Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Fuusioaktiivan pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiivat ovat muodostuneet Helsoft Oy:n ja Entegra Oy:n fuusioimisista AtBusiness Oy:n. Yhtiön johdon arvion mukaan Helsoft Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Yhtiön johdon arvion mukaan Entegra Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 5 vuodelle. Fuusioaktiivojen pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Aineettomat oikeudet tasapoisto 20 %. Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25% 4. Ulkomaan rahan muuttaminen Suomen rahaksi Yrityksellä ei ollut saamisia tai velkoja muissa valuutoissa TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Erittely rahoitustuotoista ja rahoituskuluista Korkotuotot 356,18 Korkomenot* ,08 Yhteensä ,90 * Korkomenoista EUR oli kassapohjaisia. Loput korkomenot pääomitettiin lainapääomiin. Satunnaiset erät Satunnaiset kulut: Liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset erät ,26 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat 1. Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Lisäykset , , ,09 Tilikauden poistot , , ,94 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 372, , ,15 2. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Lisäykset ,32 Tilikauden poistot ,52 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,80 3. Siirtosaamiset Myyntijaksotukset ,77 Muut siirtosaamiset ,36 Siirtosaamiset yhteensä ,13 Sivu 7

9 Y-tunnus TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Oman pääoman erittely Osakepääoma ,00 Sidottu omapääoma ,00 Vapaa omapääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Lisäykset ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden tulos ,47 Vapaa omapääoma ,47 Oma pääoma ,47 2. Siirtovelat Henkilöstömenoihin liittyvät siirtovelat ,78 Ennakkomaksut ,24 Muut siirtovelat ,92 Siirtovelat yhteensä ,94 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1. Leasing- ja vuokravastuut Sampo Rahoitus Kopiokoneet , ,08 Vuokravastuu Niittymäentie , ,91 Nordea Rahoitus Koneet ja kalusto , ,36 Autojen leasingvastuut , ,30 Leasing vastuut yhteensä , ,65 2. Annetut pantit ja niihin verrattavat vakuudet Henkilöstön vuokra-asuntojen vuokratakuut ,00 Pantti tavarantoimittajalle 1 104,77 Toimiston vuokratakuu 7 266,58 Annetut vakuudet yhteensä , Yrityskiinnitykset ,00 Velat ja vastuut, joiden vakuutena annetut pantit ,56 Osakeyhtiölain edellyttämät liitetiedoissa esitettävät tiedot 1. Pääomalainat Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot Taseen vastattavissa on Sentica Kasvurahasto II Ky:n sekä muiden osakkaiden myöntämiä Osakeyhtiölain mukainen pääomalainoja jota on yhteensä ,00. Laina maksetaan takaisin 7 vuoden kuluttua lainan nostosta, jos osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat edellytykset täyttyvät. Pääomalainojen korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. 2. Erittely korollisista lainoista Yhtiön vastattavissa oleva korollinen vieras pääoma voidaan jakaa kolmeen osaan: a. Seniori-laina, jota on luoteeltaan kuukausittain lyhenevä ja kassakorollinen. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä jäljellä EUR. Laina on kokonaan maksettu 5 vuoden päästä lainan nostosta. b. Juniori-laina, joka on luonteeltaan bullet-tyyppinen.laina maksetaan takaisin 6 vuoden kuluttua lainan nostosta. Lainasta maksetaan osin kassakorkoa ja osin korko pääomittuu lainapääomaan tilikausittain. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. c. Vendor Note, joka on luonteeltaan bullet tyyppinen. Laina maksettaan takaisin toukokuussa Lainan korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ 2011 Henkilökunnan lukumäärä tilikaudella oli keskim. 180 HALLITUKSELLE MAKSETUT PALKKIOT 2011 Hallitukselle maksetut palkkiot ,00 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Sivu 8

10 Edellisten tilikausien voittovarat 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto ,47 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä ,47 atbusiness Oy Y-tunnus LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Päiväkirja sähköisessä muodossa Pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja ja tilinpäätösaineisto sidottuna kirjana Tositelajit Ostovelat Myyntisaamiset OKO Pankki Nordea Pankki Muistiot Palkkalaskelmat Sivu 9

11

12 TASE-ERITTELYT VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1030 ATK-ohjelmat 1.1. Tikettijärjestelmä ,74 Poisto tilikaudelta ,74 Centura lisenssit poisto 5 v ,00 Poisto kk -184,32 Poistot ,56 Poistot ,70 Yhteensä , , Liikearvo Trainers House/Satama ,27 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,91 Elokuu 2010 poisto 19 pv ,85 Poistot ,569 Loppusaldo , , Liikearvo Atbusiness Communications Oy ,03 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,53 Poisto ,50 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , , Fuusiotili Entegra ,22 Tasapoisto 60kk poisto kk 6 008,45 Poisto ,45 Poisto ,42 Yhteensä , , Fuusiotili Helsoft ,78 Tasapoisto 105 kk poisto kk ,97 Poisto 2kk ,94 Poisto ,28 Poisto ,64 Yhteensä , , Fuusiotili Atbusiness Oy ,76 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,49 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , ,88 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,39 Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Atbusiness fuusio menojäännös ,58 Lisäykset tilikauden aikana ,74 Poisto 25 % ,52 Yhteensä , ,80 Pysyvät vastaavat yhteensä ,19 Sivu 11

13 TASE-ERITTELYT Myyntisaamiset 1700 Myyntisaamiset liite , Myyntisaamiset vanhat Lääketietokeskus Oy ,72 Muut saamiset 1760 Muut saamiset lyhytaikaiset Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vuokravakuus Niittymäentie 1 354,00 Vuokrav. Kuopion Teknologiakeskus Teknia vakuus Teknialla 7 266,58 Nyman Tor & Irmeli/Belomutov 1 840,00 Scheiman Petri ja Tuula/Tetenkin 1 000,00 Holma Markku ja Aili/Ollikainen 1 920,00 Hirvonen Heikki/Tetenkin 1 760,00 Hovi Marjaana / ,00 Huttunen Pasi / ,00 KesPro takuu 1 104,77 Yhteensä , ,35 Siirtosaamiset 1800 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Sampo Rahoitus Kopiokoneet tammikuu ,44 Lasse Peltonen väärin maksettu palkka ,40 Tyel-saaminen ,65 Alv-saaminen ,90 Smartum ennakkoon maksetut 6 524,00 TDC ennakkomaksut 6 986,96 Intrum Justitia Oy/Nebula saaminen Trainers Houselta , , , Siirtosaamiset, myyntijaksotukset liite ,77 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,16 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 257, Helsingin OP-Pankki , Eurotili Pietari 4 064, ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 VASTATTAVAA Oma pääoma 2000 Osakepääoma 2 500, Vapaan oman pääoman rahasto , Tilikauden tappio ,47 Oma pääoma yhteensä ,47 Pitkäaikainen vieras pääoma 2600 Pääomalainat, pitkäaikaiset , Pääomalainojen pääomittamatkorot , HOP , Etera-laina , Etera-lainan korot ,99 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Sivu 12

14 TASE-ERITTELYT Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2830 Lainat rahoituslaitoksilta HOP lyhennykset ,00 Ostovelat 2880 Ostovelat liite ,08 Velat omistusyrityksille 2910 Lainat omistajayrityksille vendorlaina , Korot vendorlaina ,83 Velat omistajayrityksille ,83 Muut velat 2920 Ennakonpidätys- ja stm-velka , Suoritettava arvonlisävero , Ay-jäsenmaksu velka 260,11 Muut velat yhteensä ,20 Siirtovelat 2950 Siirtovelat palkkoihin liittyvät TA-maksut ,10 Yhteensä , Lomapalkkavelka , Lomap.velan sotukulut ,77 Lomapalkkavelka yhteensä , Siirtovelat muut Belomutov vuokratakuutalletus 1 840,00 Skanska talot 2 x maksettu lasku 2 958,15 Fortum liian vähän veloitettu sähköstä ,99 Krogerus Aditron CRM lakikulut ,01 Korhonen Meri saldotunnit ,00 Palkankorotukset maksettu tammikuussa ,77 Yhteensä , Ennakkomaksut liite ,24 Siirtovelat yhteensä ,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,63 Taseen ulkopuolella ilmaisantina saatu Aktia Oyj:n osakkeita 112 kpl markkina-arvo ,56 Arvo-osuustilille A maksettu osinkoa 33,60 euroa Helsingissä pnä kuuta 2012 Laati: Kyösti Remes Sivu 13

15 Myyntisaamiset Lääketietokeskus Oy ,88 Lääketietokeskus Oy ,88 Oriola Oy ,30 Työsuojelurahasto ,38 Oy Dagmar Ab ,45 TDC Oy Finland ,00 Rautaruukki Oyj ,98 ABB Oy ,5 Skanska Oy ,00 Trainers' House Oyj ,95 Fortum Oyj ,33 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,33 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,65 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,87 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 ework Nordic Oy ,54 Skanska Talonrakennus Oy ,15 Raha-automaattiyhdistys ,62 Raha-automaattiyhdistys ,75 Veikkaus Oy ,26 Veikkaus Oy ,60 Raha-automaattiyhdistys ,11 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,45 Fortum Power and Heat Oy ,45 Fortum Oyj ,99 Fortum Oyj ,20 Wärtsilä Oyj ,00 Kemira Oyj ,31 Yliopiston Apteekki ,83 Kemira Oyj ,22 Kemira Oyj ,19 Kemira Oyj ,08 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,25 Työterveyslaitos ,49 FIM Oyj ,95 FIM Oyj ,8 Teatterikorkeakoulu ,7 Suomen Terveystalo Oy ,67 Voimatel Oy ,41 Ami-säätiö ,18 A-Insinöörit Oy ,48 Lääketietokeskus Oy ,88 Suomen kennelliitto ry ,03 Corbel Oy ,82 Lemminkäinen Oyj ,71 Liikennevakuutuskeskus ,87 Paroc Group Oy ,20 Nokia Corporation ,10 Barona Group Oy ,77 Liikennevakuutuskeskus ,71 Sivu 14

16 Myyntisaamiset Fortum Oyj/Corporate IT Services ,38 Oras Oy ,75 Metso Automation Oy ,83 Fortum Power & Heat AB Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,58 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,24 Oriola Oy ,42 Oriola Oy ,70 Oriola Oy ,92 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,26 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,75 Heinolan kaupunki ,32 Paroc Group Oy ,50 Kustannusosakeyhtiö Otava ,40 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,25 LLK Oy ,43 Ruukki Construction Oy ,78 Oy AGA Ab ,76 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,19 Raha-automaattiyhdistys ,52 Nurminen Logistics Oyj ,47 Liikennevakuutuskeskus ,00 Voimatel Oy ,61 Savon Koulutuskuntayhtymä ,56 Kustannusosakeyhtiö Otava ,43 Savon Koulutuskuntayhtymä ,65 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ,00 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ,06 Mediq Suomi Oy ,69 Kastelli-talot Oy ,88 Oy Gustav Paulig ,33 Oy Gustav Paulig ,02 Oy Gustav Paulig ,68 Fingrid Oyj ,70 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy ,50 Oy Gustav Paulig ,14 Kustannusosakeyhtiö Otava ,65 ISS Palvelut Oy ,92 Nurminen Logistics Oyj ,10 Konaflex Oy ,14 Yliopiston Apteekki ,57 Nurminen Logistics Oyj ,56 Raha-automaattiyhdistys ,31 Suomen Pankki ,00 Liikennevakuutuskeskus ,90 Evli Pankki Oyj ,38 Helsingin yliopisto ,50 Helsingin- ja Uudenmaan shp:n kuntayhtymä Eläketurvakeskus ,9 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ,50 Axtech Engineering Oy ,75 Sivu 15

17 Myyntisaamiset Visma Services Teemuaho Oy ,41 OP-Palvelut Oy ,50 Viestintävirasto ,50 Finnlines Oyj ,21 Helsingin Satama ,23 Veraventure Oy ,38 Tapvei Oy ,4 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ,66 VR-Yhtymä Oy ,83 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,12 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,5 VR-Yhtymä Oy ,62 TURVATEKNIIKAN KESKUS ,00 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,55 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,68 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Loimaan Kivi ,97 AS-Grey Oy ,75 Viestintävirasto ,5 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,50 Puustelli Group Oy ,90 Oy Teboil ,87 Timmi Software Oy ,02 Timmi Software Oy ,52 Infra ry ,92 VR-Yhtymä Oy ,88 VR-Yhtymä Oy ,83 Tervakoski Oy ,22 Tervakoski Oy ,00 Dunafin Kft Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,68 Rautaruukki Oyj ,83 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 FCG Finnish Consulting Group Oy ,04 Eteva Kuntayhtymä ,98 FCG Finnish Consulting Group Oy ,20 Savon Voima Oyj ,98 Savon Voima Myynti Oy ,93 Savon Voima Oyj ,93 Savon Voima Oyj ,74 Kuntien eläkevakuutus ,96 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ,26 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,65 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,00 INNOFACTOR OY ,64 Työ- ja elinkeinoministeriö ,15 Suomen Messut Osuuskunta ,75 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,73 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,83 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Sivu 16

18 Myyntisaamiset Kustannusosakeyhtiö Otava ,66 Raha-automaattiyhdistys ,36 Liikennevirasto Meriosasto ,50 Liikennevirasto Meriosasto ,00 Meritaito Oy ,40 Liikennevirasto Meriosasto K-Plus Oy ,58 K-Plus Oy ,30 Kuopio Innovation Oy ,6 Rajavartiolaitos ,2 Eläketurvakeskus ,00 Tamro Oyj ,80 Rajavartiolaitos ,8 Itella Posti Oy ,4 FIM Oyj ,55 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,85 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,1 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,65 Oriola Oy ,00 Fortum Oyj ,41 Fortum Sähkönsiirto Oy ,05 Opteam Yhtiöt Oy ,95 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,62 Lemminkäinen Oyj ,06 Opteam Yhtiöt Oy ,30 Kemira Oyj ,00 Kemira Oyj ,16 Kastelli-talot Oy ,39 Oy Teboil ,00 Oy Teboil ,80 Puustelli Group Oy ,66 Puustelli Group Oy ,45 Puustelli Group Oy ,06 Fenestra Oy ,83 Fenestra Oy ,00 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,98 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,33 UPM-Kymmene Oyj ,90 Domus Yhtiöt Oy ,71 M-real Oyj Joutseno BCTMP ,12 Rudus Oy ,54 Fenestra Oy ,53 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Kuopion Kaupunki ,50 TDC Oy Finland ,00 Lähivakuutus OSK ,48 Fortum Power and Heat Oy ,20 Fortum Oyj ,33 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,98 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,30 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Sivu 17

19 Myyntisaamiset Raha-automaattiyhdistys ,40 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,65 SPR ,55 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,63 Rautaruukki Oyj ,65 Kemira Oyj ,30 Kemira Oyj ,98 Kemira Oyj ,23 Kemira Oyj ,19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,95 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Suomen Terveystalo Oy ,00 Ruukki Construction Oy ,82 ework Nordic Oy ,79 Skanska Talonrakennus Oy ,05 Barona Group Oy ,38 Loimaan Kivi ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Fortum Oyj ,00 Oriola Oy ,83 Oriola Oy ,04 Lääketietokeskus Oy ,09 Eläketurvakeskus ,9 Oriola Oy ,74 Opteam Yhtiöt Oy ,95 SPR ,13 Raha-automaattiyhdistys ,51 Fortum Oyj ,12 Kemira Oyj ,03 ISS Palvelut Oy ,58 Kemianteollisuus KT Ry ,56 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Rautaruukki Oyj ,00 Rautaruukki Oyj ,13 LLK Oy ,83 Arek Oy ,38 Kemira Oyj ,05 ISS Palvelut Oy ,18 Raha-automaattiyhdistys ,07 Raha-automaattiyhdistys ,65 Veikkaus Oy ,14 Veikkaus Oy ,50 Raha-automaattiyhdistys ,34 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Wärtsilä Oyj ,85 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,00 Yliopiston Apteekki ,00 Suomen Pankki ,83 Oriola Oy ,75 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,50 Mediq Suomi Oy ,53 ISS Aviation Oy ,02 Sivu 18

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot