ATBUSINESS OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATBUSINESS OY TASEKIRJA 31.12.2011"

Transkriptio

1 ATBUSINESS OY TASEKIRJA

2 Y-tunnus Niittymäentie Espoo Kotipaikka Helsinki Alv.rek. TASEKIRJA JA TILINPÄÄTÖSAINEISTO TILIKAUDELTA Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7-9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Tase-erittelyt Liitteet Sivu 1

3 Y-tunnus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä. atbusiness Oy (aiemmin AtBusiness Group Oy (myöhemmin tekstissä yhtiö )) toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmäratkaisuja osaamisalueinaan asiakkuudenhallinta, tuotannon- ja toiminnanohjaus ja strateginen henkilöstönohjaus, tiedon jalostaminen sekä näihin liittyvät integraatiot. Johtuen liiketoimintajärjestelystä yhtiön ja Trainer s Housen It -liiketoimintojen välillä alkusyksystä 2010 päätettiin yhtiön tilikaudeksi pituudeksi 17 kuukautta siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiön ensimmäisen tilikauden aikana sulautuneiden liiketoimintojen integraatio saatiin menestyksekkäästi päätökseen. Tilikauden aikana yrityksen strategiaa täsmennettiin, joka tilikauden lopulla näkyi organisaatiorakenteen täsmentämisenä kolmeen tulosyksikköön. Kokonaisuutena yhtiön ensimmäinen tilikausi oli hyvä ja yhtiö kykeni kasvamaan asiakkaittensa mukana ja samalla saamaan uusia asiakkuuksia. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvoi suhteessa vuoden 2010 proforma liikevaihtoon 5,8 %. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen. 2 Liiketoiminnassa tilikaudella tapahtuneet olennaiset muutokset ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 18,1 M (Vuonna 2011 liikevaihto oli 15,3 M ), käyttökate oli 2,8 M (2,4 M ), käyttökate % oli 15,4% (15,6%) ja tilikauden nettotulos oli -2,4 M (-1,6 M ). Omavaraisuusaste pääomalainat huomioiden tilikauden lopussa oli 30,4%. 3 Pääomalaina Taseessa on pääomalainoja yhteensä 7,3 M sisältäen pääomitetut korot. Tarkemmat lainaehdot käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedoista. Tilikauden aikana yhtiön osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi. Kaikki osakaslainat konvertoitiin pääomalainoiksi Tilikauden aikana lainoja ei lyhennetty ja niiden korot pääomitettiin lainapääomaan. Näiden vuoksi yhtiön omavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. 4 Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä on ollut sivuliike Pietarissa, jonka palveluksessa tilikauden lopussa on ollut 16 henkilöä. 5 Rahoitusjärjestelyt Ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen uutta osaketta poiketen osakeyhtiölain 9 luvun 3 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Osakkeiden merkintähinta oli 1 euroa/ kpl. Osakkeet merkittiin ja maksettiin tilikauden aikana. Samainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään kappaletta osakkeita. Valtuutuksesta on mennessä käytetty osaketta. Merkintähinta on ollut sama. Erittely yhtiön korollisesta vieraastapääomasta on taseen liitetiedoista. Yhtiöllä on 1,5 milj. pankkitililimiitti rahoittajiensa kanssa, joka on voimassa myös koko tilikauden Yhtiön johto ja tilintarkastajat Henkilöstö Yhtiön palveluksessa on ollut tilikauden lopulla 182 (171 ProForma ) henkilöä. Hallinto Hallitukseen ovat kuuluneet Olli Väätäinen (puheenjohtaja), Aarne Aktan, Hannu Salminen ja Pentti Tuunala. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Rokkanen. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHJT Timo Virkilä 7 Sulautumiset Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö AtBusiness Oy sulautui emoyhtiöönsä , joka oli aiemmin harjoittanut nk. vanhan AtBusiness Oy:n it liiketoimintaa. Uudessa kokonaisuudessa yhdistyivät Trainers Houselta ostettu liiketoiminta ja tämä vanhan AtBusiness Oy:n harjoittama liiketoiminta. 8 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Osakkeet (1 ääni/osake) kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 9 Merkittävimmät riskit ja tulevaisuuden näkymät Yleinen talouden epävarmuus on aiheuttanut riskejä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kysyntätilanteeseen. Normaalin liiketoimintariskin lisäksi tiedossa ei ole olennaisia toimintaan vaikuttavia riskejä. 10 Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat atbusiness Oy vastaanotti liiketoimintasiirrolla Aditro Oy:n CRM liiketoiminnot Tuloksen käyttäminen Hallitus ehdottaa, että tilivuoden tulos siirretään taseen kertyneeksi tappioksi. Hallitus Sivu 2

4 Y-tunnus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 372,74 Liiikearvo ,64 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,38 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,80 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,70 Muut saamiset ,35 Siirtosaamiset ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,17 Rahat ja pankkisaamiset ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 3

5 Y-tunnus TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 500,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto (-tappio) ,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat ,00 Lainat rahoituslaitoksilta ,05 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Ostovelat ,08 Velat omistusyhteysyrityksille ,83 Muut velat ,20 Siirtovelat ,93 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,04 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,62 Sivu 4

6 Y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,99 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet ,43 Ulkopuoliset palvelut ,52 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,81 Eläkekulut ,37 Muut henkilösivukulut ,27 Henkilöstökulut yhteensä ,45 Poistot ja arvonalentumiset ,20 Liiketoiminnan muut kulut ,70 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 356,18 Korkokulut ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,26 Satunnaiset erät yhteensä ,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,47 Sivu 5

7 Y-tunnus Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut ,82 Maksut liiketoiminnan kuluista ,86 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,04 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ( ) ,89 Saadut korot liiketoiminnasta + 356,18 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,75 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) ,34 Myönnetyt lainat ( ) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ( ) 0,00 Investointien rahavirta (B) ,34 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,44 Rahoituksen rahavirta (C) ,56 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) ,53 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Fuusiossa siirtyneet rahavarat ,80 Rahavarat tilikauden lopussa ,27 Sivu 6

8 Y-tunnus LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilikausi oli yhtiön ensimmäinen ja poikkeuksellisesti pidempi kuin seuraava normaali tilikausi, joka on kalenterivuoden pituinen. 2. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa tai hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon. 3. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset oikeudet poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistot ovat tasapoistoja. Liikearvo on muodostunut Trainers` House Oyj:n ohjelmistoliiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Liikearvo on muodostunut AtBusiness Communications Oyj:n liiketoiminnan hankinnasta Yhtiön johdon arvion mukaan liikearvon vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Liikearvon pitävyys arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiiva on muodostunut Atbusiness Oy:n y-tunnus fuusioimisista atbusiness Oy:n Yhtiön johdon arvion mukaan Atbusiness Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Fuusioaktiivan pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Fuusioaktiivat ovat muodostuneet Helsoft Oy:n ja Entegra Oy:n fuusioimisista AtBusiness Oy:n. Yhtiön johdon arvion mukaan Helsoft Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 10 vuodelle. Yhtiön johdon arvion mukaan Entegra Oy:n fuusioaktiivan vaikutusaika ulottuu 5 vuodelle. Fuusioaktiivojen pitävyyttä arvioidaan uudelleen vuosittain. Aineettomat oikeudet tasapoisto 20 %. Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25% 4. Ulkomaan rahan muuttaminen Suomen rahaksi Yrityksellä ei ollut saamisia tai velkoja muissa valuutoissa TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Erittely rahoitustuotoista ja rahoituskuluista Korkotuotot 356,18 Korkomenot* ,08 Yhteensä ,90 * Korkomenoista EUR oli kassapohjaisia. Loput korkomenot pääomitettiin lainapääomiin. Satunnaiset erät Satunnaiset kulut: Liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset erät ,26 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat 1. Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Lisäykset , , ,09 Tilikauden poistot , , ,94 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 372, , ,15 2. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Lisäykset ,32 Tilikauden poistot ,52 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,80 3. Siirtosaamiset Myyntijaksotukset ,77 Muut siirtosaamiset ,36 Siirtosaamiset yhteensä ,13 Sivu 7

9 Y-tunnus TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Oman pääoman erittely Osakepääoma ,00 Sidottu omapääoma ,00 Vapaa omapääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Lisäykset ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden tulos ,47 Vapaa omapääoma ,47 Oma pääoma ,47 2. Siirtovelat Henkilöstömenoihin liittyvät siirtovelat ,78 Ennakkomaksut ,24 Muut siirtovelat ,92 Siirtovelat yhteensä ,94 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1. Leasing- ja vuokravastuut Sampo Rahoitus Kopiokoneet , ,08 Vuokravastuu Niittymäentie , ,91 Nordea Rahoitus Koneet ja kalusto , ,36 Autojen leasingvastuut , ,30 Leasing vastuut yhteensä , ,65 2. Annetut pantit ja niihin verrattavat vakuudet Henkilöstön vuokra-asuntojen vuokratakuut ,00 Pantti tavarantoimittajalle 1 104,77 Toimiston vuokratakuu 7 266,58 Annetut vakuudet yhteensä , Yrityskiinnitykset ,00 Velat ja vastuut, joiden vakuutena annetut pantit ,56 Osakeyhtiölain edellyttämät liitetiedoissa esitettävät tiedot 1. Pääomalainat Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot Taseen vastattavissa on Sentica Kasvurahasto II Ky:n sekä muiden osakkaiden myöntämiä Osakeyhtiölain mukainen pääomalainoja jota on yhteensä ,00. Laina maksetaan takaisin 7 vuoden kuluttua lainan nostosta, jos osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat edellytykset täyttyvät. Pääomalainojen korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. 2. Erittely korollisista lainoista Yhtiön vastattavissa oleva korollinen vieras pääoma voidaan jakaa kolmeen osaan: a. Seniori-laina, jota on luoteeltaan kuukausittain lyhenevä ja kassakorollinen. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä jäljellä EUR. Laina on kokonaan maksettu 5 vuoden päästä lainan nostosta. b. Juniori-laina, joka on luonteeltaan bullet-tyyppinen.laina maksetaan takaisin 6 vuoden kuluttua lainan nostosta. Lainasta maksetaan osin kassakorkoa ja osin korko pääomittuu lainapääomaan tilikausittain. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. c. Vendor Note, joka on luonteeltaan bullet tyyppinen. Laina maksettaan takaisin toukokuussa Lainan korot pääomitetaan tilikausittain lainapääomaan. Lainaa oli tilinpäätöshetkellä EUR. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ 2011 Henkilökunnan lukumäärä tilikaudella oli keskim. 180 HALLITUKSELLE MAKSETUT PALKKIOT 2011 Hallitukselle maksetut palkkiot ,00 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Sivu 8

10 Edellisten tilikausien voittovarat 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Tilikauden voitto ,47 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä ,47 atbusiness Oy Y-tunnus LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Päiväkirja sähköisessä muodossa Pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja ja tilinpäätösaineisto sidottuna kirjana Tositelajit Ostovelat Myyntisaamiset OKO Pankki Nordea Pankki Muistiot Palkkalaskelmat Sivu 9

11

12 TASE-ERITTELYT VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1030 ATK-ohjelmat 1.1. Tikettijärjestelmä ,74 Poisto tilikaudelta ,74 Centura lisenssit poisto 5 v ,00 Poisto kk -184,32 Poistot ,56 Poistot ,70 Yhteensä , , Liikearvo Trainers House/Satama ,27 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,91 Elokuu 2010 poisto 19 pv ,85 Poistot ,569 Loppusaldo , , Liikearvo Atbusiness Communications Oy ,03 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,53 Poisto ,50 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , , Fuusiotili Entegra ,22 Tasapoisto 60kk poisto kk 6 008,45 Poisto ,45 Poisto ,42 Yhteensä , , Fuusiotili Helsoft ,78 Tasapoisto 105 kk poisto kk ,97 Poisto 2kk ,94 Poisto ,28 Poisto ,64 Yhteensä , , Fuusiotili Atbusiness Oy ,76 Tasapoisto 120 kk poisto kk ,49 Poisto ,88 Liikearvo yhteensä , ,88 Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,39 Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Atbusiness fuusio menojäännös ,58 Lisäykset tilikauden aikana ,74 Poisto 25 % ,52 Yhteensä , ,80 Pysyvät vastaavat yhteensä ,19 Sivu 11

13 TASE-ERITTELYT Myyntisaamiset 1700 Myyntisaamiset liite , Myyntisaamiset vanhat Lääketietokeskus Oy ,72 Muut saamiset 1760 Muut saamiset lyhytaikaiset Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vuokravakuus Niittymäentie 1 354,00 Vuokrav. Kuopion Teknologiakeskus Teknia vakuus Teknialla 7 266,58 Nyman Tor & Irmeli/Belomutov 1 840,00 Scheiman Petri ja Tuula/Tetenkin 1 000,00 Holma Markku ja Aili/Ollikainen 1 920,00 Hirvonen Heikki/Tetenkin 1 760,00 Hovi Marjaana / ,00 Huttunen Pasi / ,00 KesPro takuu 1 104,77 Yhteensä , ,35 Siirtosaamiset 1800 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Sampo Rahoitus Kopiokoneet tammikuu ,44 Lasse Peltonen väärin maksettu palkka ,40 Tyel-saaminen ,65 Alv-saaminen ,90 Smartum ennakkoon maksetut 6 524,00 TDC ennakkomaksut 6 986,96 Intrum Justitia Oy/Nebula saaminen Trainers Houselta , , , Siirtosaamiset, myyntijaksotukset liite ,77 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,16 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 257, Helsingin OP-Pankki , Eurotili Pietari 4 064, ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,62 VASTATTAVAA Oma pääoma 2000 Osakepääoma 2 500, Vapaan oman pääoman rahasto , Tilikauden tappio ,47 Oma pääoma yhteensä ,47 Pitkäaikainen vieras pääoma 2600 Pääomalainat, pitkäaikaiset , Pääomalainojen pääomittamatkorot , HOP , Etera-laina , Etera-lainan korot ,99 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,05 Sivu 12

14 TASE-ERITTELYT Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2830 Lainat rahoituslaitoksilta HOP lyhennykset ,00 Ostovelat 2880 Ostovelat liite ,08 Velat omistusyrityksille 2910 Lainat omistajayrityksille vendorlaina , Korot vendorlaina ,83 Velat omistajayrityksille ,83 Muut velat 2920 Ennakonpidätys- ja stm-velka , Suoritettava arvonlisävero , Ay-jäsenmaksu velka 260,11 Muut velat yhteensä ,20 Siirtovelat 2950 Siirtovelat palkkoihin liittyvät TA-maksut ,10 Yhteensä , Lomapalkkavelka , Lomap.velan sotukulut ,77 Lomapalkkavelka yhteensä , Siirtovelat muut Belomutov vuokratakuutalletus 1 840,00 Skanska talot 2 x maksettu lasku 2 958,15 Fortum liian vähän veloitettu sähköstä ,99 Krogerus Aditron CRM lakikulut ,01 Korhonen Meri saldotunnit ,00 Palkankorotukset maksettu tammikuussa ,77 Yhteensä , Ennakkomaksut liite ,24 Siirtovelat yhteensä ,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,63 Taseen ulkopuolella ilmaisantina saatu Aktia Oyj:n osakkeita 112 kpl markkina-arvo ,56 Arvo-osuustilille A maksettu osinkoa 33,60 euroa Helsingissä pnä kuuta 2012 Laati: Kyösti Remes Sivu 13

15 Myyntisaamiset Lääketietokeskus Oy ,88 Lääketietokeskus Oy ,88 Oriola Oy ,30 Työsuojelurahasto ,38 Oy Dagmar Ab ,45 TDC Oy Finland ,00 Rautaruukki Oyj ,98 ABB Oy ,5 Skanska Oy ,00 Trainers' House Oyj ,95 Fortum Oyj ,33 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,33 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,65 Skanska IT Nordic Sweden AB ,00 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,87 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 ework Nordic Oy ,54 Skanska Talonrakennus Oy ,15 Raha-automaattiyhdistys ,62 Raha-automaattiyhdistys ,75 Veikkaus Oy ,26 Veikkaus Oy ,60 Raha-automaattiyhdistys ,11 Fortum Asiakaspalvelu Oy ,45 Fortum Power and Heat Oy ,45 Fortum Oyj ,99 Fortum Oyj ,20 Wärtsilä Oyj ,00 Kemira Oyj ,31 Yliopiston Apteekki ,83 Kemira Oyj ,22 Kemira Oyj ,19 Kemira Oyj ,08 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,25 Työterveyslaitos ,49 FIM Oyj ,95 FIM Oyj ,8 Teatterikorkeakoulu ,7 Suomen Terveystalo Oy ,67 Voimatel Oy ,41 Ami-säätiö ,18 A-Insinöörit Oy ,48 Lääketietokeskus Oy ,88 Suomen kennelliitto ry ,03 Corbel Oy ,82 Lemminkäinen Oyj ,71 Liikennevakuutuskeskus ,87 Paroc Group Oy ,20 Nokia Corporation ,10 Barona Group Oy ,77 Liikennevakuutuskeskus ,71 Sivu 14

16 Myyntisaamiset Fortum Oyj/Corporate IT Services ,38 Oras Oy ,75 Metso Automation Oy ,83 Fortum Power & Heat AB Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,58 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ,24 Oriola Oy ,42 Oriola Oy ,70 Oriola Oy ,92 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,26 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,75 Heinolan kaupunki ,32 Paroc Group Oy ,50 Kustannusosakeyhtiö Otava ,40 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,25 LLK Oy ,43 Ruukki Construction Oy ,78 Oy AGA Ab ,76 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,19 Raha-automaattiyhdistys ,52 Nurminen Logistics Oyj ,47 Liikennevakuutuskeskus ,00 Voimatel Oy ,61 Savon Koulutuskuntayhtymä ,56 Kustannusosakeyhtiö Otava ,43 Savon Koulutuskuntayhtymä ,65 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ,00 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ,06 Mediq Suomi Oy ,69 Kastelli-talot Oy ,88 Oy Gustav Paulig ,33 Oy Gustav Paulig ,02 Oy Gustav Paulig ,68 Fingrid Oyj ,70 Fortum Sähkönsiirto Oy ,87 Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy ,50 Oy Gustav Paulig ,14 Kustannusosakeyhtiö Otava ,65 ISS Palvelut Oy ,92 Nurminen Logistics Oyj ,10 Konaflex Oy ,14 Yliopiston Apteekki ,57 Nurminen Logistics Oyj ,56 Raha-automaattiyhdistys ,31 Suomen Pankki ,00 Liikennevakuutuskeskus ,90 Evli Pankki Oyj ,38 Helsingin yliopisto ,50 Helsingin- ja Uudenmaan shp:n kuntayhtymä Eläketurvakeskus ,9 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ,50 Axtech Engineering Oy ,75 Sivu 15

17 Myyntisaamiset Visma Services Teemuaho Oy ,41 OP-Palvelut Oy ,50 Viestintävirasto ,50 Finnlines Oyj ,21 Helsingin Satama ,23 Veraventure Oy ,38 Tapvei Oy ,4 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ,66 VR-Yhtymä Oy ,83 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,12 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,5 VR-Yhtymä Oy ,62 TURVATEKNIIKAN KESKUS ,00 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,55 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,68 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Loimaan Kivi ,97 AS-Grey Oy ,75 Viestintävirasto ,5 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,50 Puustelli Group Oy ,90 Oy Teboil ,87 Timmi Software Oy ,02 Timmi Software Oy ,52 Infra ry ,92 VR-Yhtymä Oy ,88 VR-Yhtymä Oy ,83 Tervakoski Oy ,22 Tervakoski Oy ,00 Dunafin Kft Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,68 Rautaruukki Oyj ,83 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 Paroc Group Oy ,46 FCG Finnish Consulting Group Oy ,04 Eteva Kuntayhtymä ,98 FCG Finnish Consulting Group Oy ,20 Savon Voima Oyj ,98 Savon Voima Myynti Oy ,93 Savon Voima Oyj ,93 Savon Voima Oyj ,74 Kuntien eläkevakuutus ,96 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ,26 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,65 Liikennevirasto Telematiikkayksikkö ,00 INNOFACTOR OY ,64 Työ- ja elinkeinoministeriö ,15 Suomen Messut Osuuskunta ,75 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,73 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,83 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Sivu 16

18 Myyntisaamiset Kustannusosakeyhtiö Otava ,66 Raha-automaattiyhdistys ,36 Liikennevirasto Meriosasto ,50 Liikennevirasto Meriosasto ,00 Meritaito Oy ,40 Liikennevirasto Meriosasto K-Plus Oy ,58 K-Plus Oy ,30 Kuopio Innovation Oy ,6 Rajavartiolaitos ,2 Eläketurvakeskus ,00 Tamro Oyj ,80 Rajavartiolaitos ,8 Itella Posti Oy ,4 FIM Oyj ,55 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,85 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,35 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,1 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ,65 Oriola Oy ,00 Fortum Oyj ,41 Fortum Sähkönsiirto Oy ,05 Opteam Yhtiöt Oy ,95 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,62 Lemminkäinen Oyj ,06 Opteam Yhtiöt Oy ,30 Kemira Oyj ,00 Kemira Oyj ,16 Kastelli-talot Oy ,39 Oy Teboil ,00 Oy Teboil ,80 Puustelli Group Oy ,66 Puustelli Group Oy ,45 Puustelli Group Oy ,06 Fenestra Oy ,83 Fenestra Oy ,00 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,98 Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ,33 UPM-Kymmene Oyj ,90 Domus Yhtiöt Oy ,71 M-real Oyj Joutseno BCTMP ,12 Rudus Oy ,54 Fenestra Oy ,53 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Kuopion Kaupunki ,50 TDC Oy Finland ,00 Lähivakuutus OSK ,48 Fortum Power and Heat Oy ,20 Fortum Oyj ,33 Hallinnon tietotekniikkakeskus ,98 Fortum Oyj/Corporate IT Services ,30 Suomen Varamiespalvelu Oy ,97 Sivu 17

19 Myyntisaamiset Raha-automaattiyhdistys ,40 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,65 SPR ,55 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,63 Rautaruukki Oyj ,65 Kemira Oyj ,30 Kemira Oyj ,98 Kemira Oyj ,23 Kemira Oyj ,19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,95 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,15 Suomen Terveystalo Oy ,00 Ruukki Construction Oy ,82 ework Nordic Oy ,79 Skanska Talonrakennus Oy ,05 Barona Group Oy ,38 Loimaan Kivi ,97 Eaton Power Quality Oy ,75 Fortum Oyj ,00 Oriola Oy ,83 Oriola Oy ,04 Lääketietokeskus Oy ,09 Eläketurvakeskus ,9 Oriola Oy ,74 Opteam Yhtiöt Oy ,95 SPR ,13 Raha-automaattiyhdistys ,51 Fortum Oyj ,12 Kemira Oyj ,03 ISS Palvelut Oy ,58 Kemianteollisuus KT Ry ,56 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Rautaruukki Oyj ,00 Rautaruukki Oyj ,13 LLK Oy ,83 Arek Oy ,38 Kemira Oyj ,05 ISS Palvelut Oy ,18 Raha-automaattiyhdistys ,07 Raha-automaattiyhdistys ,65 Veikkaus Oy ,14 Veikkaus Oy ,50 Raha-automaattiyhdistys ,34 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,00 Wärtsilä Oyj ,85 ALD Automotive/Axus Finland Oy ,00 Yliopiston Apteekki ,00 Suomen Pankki ,83 Oriola Oy ,75 Neste Oil Oyj / Corporate Center ,50 Mediq Suomi Oy ,53 ISS Aviation Oy ,02 Sivu 18

20 Myyntisaamiset Oriola Oy ,26 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,02 Baltic Sea Action Group (BSAG) ,74 Skanska Oy ,00 Liikennevakuutuskeskus ,10 Oy AGA Ab ,84 Liikennevakuutuskeskus ,65 Oy Dagmar Ab ,63 Yliopiston Apteekki ,30 Oy Teboil ,94 Nokia Corporation ,72 Lääketietokeskus Oy ,63 Voimatel Oy ,95 Voimatel Oy ,19 Suomen Terveystalo Oy ,65 Lemminkäinen Oyj ,50 Suomen Terveystalo Oy ,85 Ponsse Oyj ,58 Greenfox Oy ,86 VR-Yhtymä Oy ,10 Trainers House Kasvusysteemiosakeyhtiö ,61 Helsingin yliopisto ,50 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,54 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,25 Eteva Kuntayhtymä ,37 Savon Koulutuskuntayhtymä ,50 Suomen Terveystalo Oy ,16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,50 Metso Automation Oy ,69 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,23 Viestintävirasto ,00 Timmi Software Oy ,02 Timmi Software Oy ,17 Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy ,50 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ,72 Helsingin- ja Uudenmaan shp:n kuntayhtymä UPM-Kymmene Oyj ,2 Infra ry ,15 Tervakoski Oy ,65 Tervakoski Oy ,00 M-real Oyj Joutseno BCTMP ,8 Oy AGA Ab ,95 VR-Yhtymä Oy ,70 Dunafin Kft Itella Posti Oy ,4 Nokia Corporation ,00 Savon Koulutuskuntayhtymä ,12 Oy Teboil ,00 Teatterikorkeakoulu ,70 Oriola Oy ,23 Kemira Oyj ,37 Wärtsilä Oyj ,55 Sivu 19

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot