maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon maininki 1

2 helmikuu 2010 Talvi! Wow!!!!"##$%&"'())*%+)),#"--"%#)'./%0),.1/2%2$3##$3#33%#$#$%#)'.")%&)42//--)55)%.)'155)!%64-/7 &41,,4#45%12%5))24#%-)/5"-)2%2$3##$-$$2%5)#4-))'#)!%8'-)%12%,)/&)5#)%0"29/##$$%:)%/0-/5#"2% #)'./,"/()5%1'"-45%5$.$3##$$!%;4&).)%2),5&"%&"29$2%)'')%.),-/5#))<%"##$%'4-/#)'./%12%#1##)!% =44,).//&5/5"#%-/"0"#<%()&&)5&)42//#%2)/5"#%:)%#1(()()&"#1/>4#%')(5"#%2$3##$.$#%2)4#/5&"'".)2% #)'."2%/'1/5#)%?/#&$25)'-"2%:)%=)&5&",,)2%:$,."2%:$$''$<%0//0#1')>4/'')%:)%(4'&&)-$"55$! ;)/2/2&/%12%#)'./,/"-4/55)%-4&)2)!%=4.)&1''))5/--"%12%#)'./4,0"/'45#)%:)%'4-/-$$,$2% :$''""2%()':)5#).)#%1-)2%'"0>"2%1'".)2%'$0"''$%&4/2%'$0/2%')5&"##"'4,/22"!%=44&)4>"2%&44'4-/7 5"#&/2%#4'".)#%')5&"##"'4,/2#""2%:44,"'#)!%A/-1%B/&&/'$%12%#4##4%2$&3%,/22".$"''"! C"'-/&44%12%')5#"2%0//0#1'1-)&44&)45/%:)%23#%#41#)%0//0>12%:)%#)'./4,0"/'42%,/"-4)%12%2)47 #/##)./55)%#$$''$%&1#/1'1/55)!%;)#&1/''"%'$0#".$#%.1/.)#%0)/5#"'')%./#155/.4'#)%+41-/5#"2%(",0"7 '1-)2%-)#&)&44'4-/5/)!%6//&&4-/5"2%:)%-)#&)/'42%.)5#)()/21&5/% 0)/--"%C/,."25)'12%&/,:)5#15#)%-3D5%'4&4./2&&":$!%=/,:)5#1&$327 2/''$%.1/%5)-)'')%/0)/'')%;)4,/%=1515"2%#D/#$!%;)4,/%12%#$-$2%'"07 >"2%&)25/&4.)-/"5%:)%($$:4#42%)/0"! B)4#/#))2%#)'."2%/'1/5#)<%'4/5#"''))2<%')5&"#"''))2<%0//0>"#$$2<%'417 >))2%'4-/)%:)%(/>"#$$2%/#5"--"%:)%(",0""--"%'$-(/-/2$*% Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimittaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Johan Hollsten 4 Suomisten perheen mukana matkalla 9 Lukuvinkkejä Hirvensalon kirjastosta Minä hirvensalolainen, Mauri Kosonen 20 Talviliikunnan riemua kuvina 22 Timo Nikkilän helmikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras PARHAAT VOIMAT SUUNNITTELEMAAN HIRVENSALOA! Lehtimiehenä, ja aika pian myös kunnallispoliitiikkona, tulin jo 70-luvun alussa konkreettisesti huomaamaan, miten mielestäni harhaisesti Turun kehittämisen tavoitteita asetettiin ja minkälaisiin arvostuksiin sen aikaiset yleiskaavatason strategiat perustuivat. Turussa piti jo vuonna 2000 olla asukasta, vuonna 2020 jo asukasta!! Nyt puhutaan enää asukkaan Turusta vuonna Tämäkin on täysin epärealistista kun kaupunkimme väkimäärä on kasvanut muutamalla sadalla/vuosi ja meitä on nyt reilusti alle Vähäinen kasvu perustuu sekin pääosin maahan muuttaneiden ja Turkuun asettuneiden Turusta pois muuttaneita suurempaan määrään. Mihin perustuu ajatus siitä, että Turku jotenkin tulisi onnellisemmaksi ja paremmaksi kunhan tänne vaan saataisiin väkeä (ns veronmaksajia) lisää?? Missä ja miten on osoitettu, että väkimäärän kasvu jotenkin luonnnonlain mukaan johtaisi parempaan elämisen tasoon? Hirvensalosta halutaan vuoteen 2030 mennessä tehdä ihmisen saari. Älytön, epärealistinen ja varmasti myös epätarkoituksenmukainen tavoite. Turussa kaiken kaikkeaan on - tietenkin vähän yksinkertaistaen - kaikilla asunto, määrällistä tarvetta asuntojen kokonaismäärän kasvattamiseen ei ole. Laadullisia tarpeita tietenkin on ja tulee aina olemaan. Hirvensalo (Satava,Kakskerta) on Turulle ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kunniakkaista kaupungistamme edukseen poikkeava kaupunki. Vielä ei peliä ole menetetty, mutta nykymenoilla ei hyvää seuraa. Vaikka pidänkin Turun suurimpana ongelmana päättämättömyyttä, minusta saariemme suunnittelussa pitää nyt ottaa järki käteen ja antaa sille hyvän suunnittelun tarvitsema aika. Ihan ensimmäiseksi, ennen asukaslukutavoitteiden kiinni lyömistä, pitää tietenkin selvittää tarvittavat ja mahdolliset liikenneratkaisut realistisine aikatauluineen. Tiedämme kaikki, että jo nyt alkaa olla ruuhkaista. Ei voi eikä saa mennä huppu päässä kohti kuvitellusti onnen takaavia moninkertaisia asukaslukuja ennen perusasioiden ratkaisemista. Eikä mihinkään, ihan oikeasti, ole kiire! Kun niin pitkälle päästään, että Hirvensaloa (ja pääsääntönä sen jälkeen Satavaa ja Kakskertaa) voidaan ruveta määrätietoisesti ja realistisesti kasvattamaan ehdotan, että Turku käyttäisi kotikentän loistavia, valtakunnalistakin tunnustusta jatkuvasti saavia arkkitehtitoimistojamme terveen, kunnianhimoisen saaristokaupungin suunnittelemiseen - realistinen, hallittavissa oleva pala kerrallaan. Surullista minusta on, ettei viime vuosikymmeninä rakennettua Turkua mitenkään - yksittäisiä rakennuskohteita lukuunottamatta - leimaa hyvä alueeikä varsinkaan rakennusten suunnittelu. Aloittakaamme Hirvensalosta uusi aika, jossa aloite on kaupungilla eikä rakennusliikkeillä ja jossa suunnittelulle annetaan aikaa ja resursseja! Johan Hollsten pikisaarelainen pian 30 vuotta Sardinian saarella Hirvensalolainen matkailualan ammattilainen Tanja Kortet-Suominen toteutti haaveensa ja suuntasi viime kesänä perheensä kanssa Italiaan, Sardinian saarelle. Vaikka Algherossa on turistialueensa, antoi ex tempore -omatoimimatka lomailijoille kosketuksen paikalliseen kulttuuriin. V//5/0"2&/5""2%(",0""5""2%&44'4.)#%A)2:)2% '/5$&5/%/5$%E"5)<%FG7.41#/)5%+//2)7=),1'//2)% "'/% +/2&&4<% (/)2% FH7.41#/)5% +)2#",/% 5"&$% I7.41#/)5%+)-!%;)#&)2:10#):)7$/#/$%(",0""2%,")&#/1#% '1-).)'/22)5#)%0/"-)2%:$22/##/.$#<%-4##)%:$'&/&$#""2% &1&1%(",0"%1'/%#33#3.$/2"2!% 7%J,/7/&$/5#"2%')5#"2%&)255)%.1/%1'')%.)/&")%-)#&457 #))<%&42%#"/2/#%&)/()).)#%/&$/5#$25$%5"4,))%:)%"'$-/7 5"2%,3#-/%12%",/')/2"2%&4/2%()/&)''/5/'')<%.)20"--)#% &",#1.)#!% Vesijumppaa. C1#"''/'#)%#1/.1##//2%#/').))%0412"##)%:)%4/-)7)'')57 #)!%=15&)%01#"''/2%.),))-/2"2%.//.$5#3/<%($$>3##//2%.),5/2)/5"2%#4,/5#/)'4""2%4'&1(41'"'')%5/:)/#5".))2% (/"2""2%01#"''//2<%:12&)%'$0"''$%5/:)/#5/5/%544,"-(/% &)4(429/2%3''$(/#$-$%4/-)7)'')5!%C1#"''/%151/##)47 Villa Maria Pia. #4/% "2#/5"&5/%.)2&/')&5/<% :127 Sardinia &)% #),/2)% #1/% 3''$#3&5"''/5"2% Asukkaita 1,65 miljoonaa "'$-3&5"2!% 6$0"''$% 5/:)/#5".)% Italian autonominen alue 4/-)7)'')5%1'/%()/&)''/2"2%-))7 Saaren pääkaupunki Cagliara 4/-)')<% :155)%.$'#3##//2% #4,/57 Puhutaan italiaa ja sardia #"/'#)%:)%($$5#//2%#),&)5#"'"-))2% Välimeren toiseksi suurin saari ()/&)''/5#)%"'$-$$%."5/:4-(()7,"/>"2%:)%4/-)&14'4')/5#"2%&"57 &"''$!% ;)#&)&10#""2%.)'/2#))2%.)/&4##/%5"<%"##"/%(",0"%0)7 '4224#%'$0#"$%&1./2%&)4)5!%K/-),/(",0""''"%."5/%1'/% '1-)'')%#$,&"$%"'"-"2##/!%L"/554%04/("2#4/%(",0""2% '$0#/"55$%()/&)''/5"2%."5/04./(4/5#12%M)#",%?),)>/7 5"2%./"#$.$&5/!% HARRASTUKSET ARJEN PUNAISENA LANKANA =1,#"#7+41-/5"2%(",0""55$%0),,)5#"#))2%:)%'//&4#))2% )&#//./5"5#/!%N0>"55$%&$3>$$2%')5&"##"'"-)55)%)/2)7 &/2%0//0#1'1-/'')%5"&$%5)#422)/5"5#/%.//&12'1((4/5/2!% Vanha kaupunki, taustalla Algheron nähtävyys makaava mies. 4 maininki maininki 5

4 !Eräänä joulukuisena iltana istuin tietokoneen äärellä ja suunnittelin tulevaa kesää. Pelkäsin, että ajautuisimme kesälomalla sukuloimaan tai Ruotsiin automatkalle, kuten edellisenä vuonna. Löysin sopivat lennot ja tein varauksen. Päädyimme Sardiniaan, koska olin aiemmin lukenut, että ollakseen Euroopassa, Sardinia oli trooppinen kohde. Siirsin hotellin varaamisen niinkin myöhään kuin toukokuulle. Ensimmäinen lento oli Milanoon, jossa vietimme yhden yön. Toinen lehto oli Sardinian saarelle ukkosmyrskyn keskellä. Kaarsimme taksilla hotellin pihaan ja se kieltämättä oli erilainen hotelli. Myöhemmin selvisi, että Villa Maria Pia oli entinen vankila, restauroitu ja uudistettu hotelliksi ja avattu vasta toukokuulla. Hotellissa ei ollut uima-allasta, mutta mainonnan perusteella sellainen löytyisi läheltä. Lähellä sijaitseva allas kuului Algheron kaupungille. Olipa siellä pidetty osakilpailut Rooman MM-uintejakin varten. Kaikilla oli oltava uimalakki, mutta uintiperheenä olemme tottuneita lakin käyttäjiä. Rannallekin oli vain pari sataa metriä. Kävelymatkalla rannalle saimme perehtyä päivittäin italialaiseen autoilukulttuuriin. Autoja oli pysäköity sinne tänne, oli suuria ja pieniä, valtaosa lommoilla. Nautiskelimme auringosta, uimisesta, sukeltelusta, vesipeleistä, hiekasta ja rantaravintoloista. Ihmettelimme äyriäiskeittoa, mustia rantakaupustelijoita, puissa kirkuvia hyönteisiä, rantakoiria ja kissoja sekä ruokailuaikoja. Meillä oli aina eri aikaan nälkä kuin italialaisilla! Hankalaa Italiassa oli se, että vain harva puhui englantia. Opimmekin yllättävästi italiaa, kun oli pakko, vaikka emme olleet sitä ennen juurikaan opiskelleet. Onneksi hotellimme virkailija oli aito englantilainen, joten useimpiin asioihin saatiin selvyys. Päätimme nauttia rauhallisesta lomanvietosta, yhteisestä ajasta, ihanista maisemista, vedestä ja lasagnesta! Tanja Kortet-Suominen O/#/%&$3%).)22155)<%/5$%'"2&&"/'""%:)%(3D,$/'""!%="57 &/--$/2"2%')(5/%+)2#",/%("'))%5$0'3$%()/&)''/5"55)% :14&&4""55)%5"&$%5&"/##))! J&)'41&&)')/5"2%&41(4&5"2%+)-/2%0),,)5#45%12% -"'&1/2"2%3''$#35!%?1/&)%12%",/#3/5:$5"2"2$%A4,42% E?=P55)%241,#"2%15)5#155)!%+)-%(33#$$%:4#45#"'/:1/#)% 0/':"2"-$$2<%&15&)%AEP5#$%2$3#"#$$2%23#%5)/,))2&4'7 :"##):/"2%),&")!%K45/%')5#"2)2/-))#/1%?)'1-/"5%+)-/% 12%-3D5%5415/##4%:)%2/-/&/2%12%154.)5#/%-"'&"/2% 5)-)%&4/2%(1:)'')!%J#"/5"55$%5"/511%445/%(/"2/%.))07 #15)--4#/2%(/"2"''"%()'1-/"0"''"! 8515/5&1%+/2&42%0),,)5#45%,3#-/##$$%(",0""2%),&/7 "'$-$$%"2/#"2<%&42%.)20"--)#%&45&)).)#%0$2#$%4/27 #/0),:1/#4&5//2!%B"/#/%12%($$-)#&)''))2<%QRR%-"#,/2% (",0154/22/55)%+41-"2%-"5#),/%/&$'41&)55))2!%K/27 2/2%+/2&&4%)'1/##/%S-3D0$$2S%FR7.41#/))2)<%-4##)% &"0/##3/%'):/55)%21(")5#/%&10#/%&$,&/#)51)!%T/&")1(7 (/5#)%4/-)1("#45#)%#3##D%1'/%#15/2%:1%5))24#%)/"--/2% Water Paradise, Sinkku ja Sam. Ruka Kortet-Suomisen perheessä harrastetaan ja liikutaan aktiivisesti. Yhdessä käydään laskettelemassa ainakin hiihtolomilla. $/>/'#$$2<%"2#/2"2%4/-),/%:)%.)'-"2#):)%0$2&/2!%K'&17 -))2-)#&1:)%+/2&4'')%12%1''4#%:1%4/22/2&/2%(4/##"/57 5)!%;3D5%+),>/2/)2%,"/554'')%0$2%($$5/%#,""2))-))2% ()/&)''/5"55)%-))4/-)')55)<%:12&)%#$35/-/##)/5"55)% )'#))55)%1'/%&44'"-)2%-4&))2%0),:1/#"''4#%-))/'-)27 '41&)2%4/-),"/#)! Teksti Tiina Törnström Kuvat: Perhe Kortet-Suominen ja Tiina Törnström Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan! Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään!!"#$!!"%!&'()'*%%!"#$!!"%!*))+**,,-.//01%1,,231% /.636%70%-.-,-10/.6368/3--,.220% %:;< Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) A023D061.3%EF%+1GH047,%),45, IE%EJ;%KKKI%LLLM-3N4.M631 6 maininki maininki 7

5 Kuvat ja teksti: Suvi Luukkanen Kirjavinkkejä kirjastosta Hirvensalon kirjastosta löytyi lukijoita ja lukuvinkkejä. Ja vielä tämän kuun ajan kirjastosta löytyy Mauri Kososen taidetta. Kyllä hiihtolomalaisten tänä vuonna kelpaa lunta ja lukemista on riittämiin. Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U 7. ;/'')/2"2%12%5415/&&/'4&4)5"2#15/U 1. V40)2/%=1012"2 82>,/>)512% A)'./&)4(42&/ 3. L41#5)')/2"2%>"&&),/ 4. =)/&/''" 5. V),/%A",.1 6. ;/&)%M)'#),/ 7. +"'$''$$2 1. +/2/&&)%=1012"2 2. V1#)/2%-41#/'"0#"$%:)%,1-))2/ 3. W19%X),Y"')2/2 4. J/% )/2)&))2% #).)''/5"''"% /0-/5"''"<%&/,:)/'/:)%12%037./2%-/"'/&4./#4&5"''/2"2 5. =442%.)/&4#45<% -/"'"2&//2#1/2"2 6. VD,2%Z122",% 7. ;)&44)5"2#1%5$29355$ 1. ;),:)%C)55"' 2. V1#)/2%-/"'"2&//2#1/5#)<% "5/-!%:1&/2%44#445%&1#/-)/2"2 3. J((4%B41#/12%=15#1 4. V$22/#352$'&$/5/''" 5. +/2/2"2%2"/#1 6. ;)),/#%%=1,012"2<% V10)22)%+/2/5)' )'')%-))#"2%./'#/2%)'') 8 maininki maininki 9

6 -.0660=6"!"-&/.7&6"!"-(,%(B1&9..6"!"-&A09B&06&B1&9..6"!"D01+1&)0>*7>.$6.,/*6"!"-40++0"+&A09"+0096&+4,1$6..6"!"#$"%&'( 1. ;)/:)%=),' L/[0),>%N)#"5<% L".1'4#/12),3%,1)> 3. L//##)76//5)% ;$&"'$$ 4. ="2"''"%.)/2 5. J/%1'"%5"'')/5#) 6. ;12#) 7. 85#4"2!""#$%"&'%()**)+,"!-(.."!*" Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U )5#"2&/,:1:) 4. A3D&).",/# 5. J/%1'" 6. J/%1'" 7. ;)&1/''"2%5$293''$ 1. Z)2/"'%829-)2 2. 6)5#"2&/,:1:) 3. 6)5#"2&/,:1:) 4. H7.41#/)/''" 5. =1/,)-$&/<%A/2##/<%W),Y)()() 6. L/[0),>%+[),,3 7. ;)&1/'"2%5$293''$ )*+,(-,,./0,*1(02+34,3565( (*33865(0//-/39 *,,5(8,-:64;,,5(835+,,5&(<,,+(,*655/*:,-4335( AB(+/553**,C(D,-/* (=/5E2+(:,-43*+,,( F,=+6-,9025*6=5335(0//-/:,(D3.6G()>&( F63-+?(*,,+(4>7*(02+34,3*6+(#H) ( *60?( *3(+68.>+(<+6--,(I5+6=32=(9-3/0/2:39 ;;;<+.0660=>*660<?" 10 maininki maininki 11!"#$%&&"!"'()*$+(,*"!"-./0"!"-1&%0&"!"21,1""!"34,&"!"50.647$4470"!"84/%.7."!"8&790&"!"817+1"!": !"##$%&'()"#*+,-"".

7 Maaliskuun saarelaisen Mauri löysi naapurustosta, eräänlainen oman elämän taitelija hänkin... Antiikkipiano Perzina on nettihuutokaupan löytö ja halpa sellainen. Kuitenkin juuri tätä pianomerkkiä tehtiin Itävallan hovissa parhaille muusikoille. Kosonen pohtii, että soitin on sielukas. - Puussa sointi on parhaimmillaan vanhana. Vahva ote minä hirvensalolainen siveltimestä ja plektrasta Mauri Kosonen on tullut Hirvensaloon ensi kertaa lapsena, omien sanojensa mukaan pienenä rääpäleenä. Tarina kertoo, että häntä oli pidetty korissa kannonnokassa, kun kotitaloa oli rakennettu. - Aika paljon on muuttunut siitä, kun olen pyörinyt täällä pentuna. Siinä missä on ollut metsää, on nyt taloja. S3&53''$%-/"5%-44##/%1-))2%#)'112<%&1#//2<%:1&)% 12%,)&"22"##4%.)'12%:)%)&45#//&)2%"0>1/'')!% E/0,"$#%0/,5/()2""'/5"/2$#%#"&".$#%:1%4'&1)% ($/2%#)'15#)%&//2215#).)2!%=42%#)'112%)5#44%5/5$$2<% ).)4#44%"25/%5/'-$3&5"''$%).),)%1'10412"%:)%#/"#1% 5//#$<%"##"/%23#%1'')%5#)2>),>/&1>/55)!%+44,/%).),)%1' "%12%30>"'#$%5"/2$'#$%'$0"5%#$35/2%/&&42))<%&1#/% 12%#$322$%.)'1)%:)%#/'))%\%-4##)%'$-(/-/55$%#)/%.1/7 -)&&)/55)%5$.3/55$! =1512"2%&",#11<%"##$%#)'1%12%/#5"%(//,,"##3<%30>"55$% /5$2%&)255)!%T-)%.",5/1%#1#"4#4/%03./2%-3D5%),&&/7 #"0>/2%'1(4''/5/55)%(//,,1&5/55)!%L)&"2#)-/2"2%12% &4'&"24#%54.455)!%A$-$%#)'1%532#3/%/5$2%:)%."':"2%#$,7 &"$''$%,)&)2245).4'')! 7%N&5/2%#$0$2%"2%1'/5/%'$0#"23#&$$2! 7%E//-"%"'1&4455)%-44#"##//2%#$0$2<%;)4,/%=1517 2"2%&",#11!%C$2%(10#//<%"##$%"0&$%.)/&"/2#)%1'/%#1##4)% 5//0"2<%"##$%#)'155)%1'/&/2%-44#12%:$'&""2%)54&&))2)% \%5"%"/%"2$$%1''4#&))2%,)&"2245#3D-))! TAITEILIJAN TALOSSA =1#/%12%5"'.$5#/%#)/#"/'/:)2%&1#/<%:1&)/5#)%,)#&)/54)% -3D#"2!%=)42/5%./0,"$%510.)%12%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!% A)&&)%12%-44,)##4%/#5"<%&/./."/5#$-D2%:$#"&/./5#$<% "/&$%5)-)2')/5#)%5))%-/5#$$2!%+10.)(D3#$%-4/5#4##))% /51)%&$##$%:)%12%5"&/2%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!%N&5/2&",7 #)/5"5#/%\%/&")&1#/%#$-$%"/%1'"! =//2215#45%&4.)#)/#""5""2<%D':3.$,/-))'))-/5""2% 532#3/%F]7.41#/))2)!%+)-))2%)/&))2%=1512"2%#),##4/% -3D5%&/#),))2!%A)/>"%12%"2"--$2%&4/2%0),,)5#45<% #1/5))'#)%5/.//'/#3D%#)&))%5"2<%"##$%#)/>"##)%.1/%#"0>$% /'-)2%,)0)''/5#)%()/2"##)! 7%V15%5//#$%0)2&&/5/%'"/($25$<%.1/5/%:14#4)%#"&"-$$2% &1-(,1-/55":)<%5"%"/%1'/5/%03.$%'$0#D&10#)%#)/#""''"!% B3#%.1/%#"0>$<%-/#$%0)'4))%5/''$%5),)'')! VALMISTA AIHETTA EI TARVITA 7%;))')45%532#33%(41'/##)/2%/#5"5#$$2!%K5"/2%)')2%.)/2%-))')#)<%"/%#),./#5"%1'')%)/0"##)%.)'-//2)!%=42% )')2%-))')#)<%5//#$%532#33%-41#1:)%#)/%0)0-1:)<%:1/#)% -))'))2%"#""2($/2! 7%;))'))2%45"/2%45"))2%&",#))2<% 2//2%"##$%#3D%&4/.44%&1&12))2%.$7 '/''$%:)%-))'))2%5/##"2%($$''"%3&5/7 #3/5&10#/)! ^':3.$,/#3D%532#33%(,15"55/55)% :1&)%./"%-4&)2))2%0"2&/5"5#/!%N&5/%#)4'4%12%-)#&)% :1012&/2%1-))2%-/"'""2! 7%;))'))-/2"2%12%#1>"'')%.)/&"))%#"&2/5"5#/<%:157 &45%5"%122/5#44%(),"--/2%:15&45% /2<%-4#7 #)%-))')#"55)%5//0"2%4((1))%)/.)2%#$3>"''/5"5#/%"/&$% ):)##"'"!%+"%12%:1'')/2%')/'')%-">/#)#//./5#)%#1/-/2#))! T(/5&"'4)/&)2))2%;)4,/%=1512"2%12%"0#/23#%#17 #"4##))%-3D5%(),/%(/"2#$%T#517=),04%75)#4&/,:))!% C$2%')5&""<%"##$%#)/>"2$3##"'3/#$%12%"0#/23#%1'')%&3-7 -"2&42#)!%?),0)/''))2%#"1&5/)%12%"5/''$%C/,."25)'12% &/,:)5#155)%./"'$%0"'-/&442%'1((442! J25/%&"5$2$%12%#/">155)%&)25)/2.$'/2"2%2$3##"'3<%827 #",2)#/12)'%_12#"-(1,),3%;)5#",5%QRFR%E1'%`%\&/,:))2% 15)''/5#42"/''"%#)/#"/'/:1/''"!%B$3##"'32%-3D#$%&1'-"%=17 515"2%#3D#$%-)#&45#))%,)()&12%#))&5"<%6)5%E"9)5//2<% ;/#"2%/0-""55$%0/,."25)'1')/5"2%&4.)#)/#"/'/:)2% #3D#%'D3#$.$#%#/"2%N0>35.)'#1/0/2!%+332$%12%/'-"/5"2% &)4##)%:1&4%2$3##"'32%&4,))##1,"/5#)%122/5#4/%'D3#$7 -$$2%=1515"2%#3D#! Talo on itse piirretty, yhdessä isän kanssa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Maalaus syntyy puolittain itsestään. Usein alan vain maalata. EN OSAA OLLA SOITTAMATTA A)'12,)&"2245% 12% 53D23#% )/&))% -))'))-/5"'#)<%Y$2>/#1/-/2#))%5"% "/%1'"%2//2&$$2%0)/#)224#!%A$,&"/2% 30#3"%=1515"''"% 12% 23#% ;35#125<% :12&)%#1/5#)%'".3$%#"0>$$2%(),0)/'7 '))2!% ="/&&1:)% #"0>$$2% 3-($,/% +41-")! 7%+)21#))2&1%+41-/72"/>12%.3D#$,DD2%)5#/!%?/"2/2% ()/&&)%1'/%3&5/D2%&1&1/2"2!%+/"''$%1-/5#):)2%/5$%24&7 &4/%("2&/''$!%+"%1'/%)/&)%",/&1/2"2%&1&"-45<%;)4,/% =1512"2%2)4,))! ;45//&/2%#"&"-/5"55$%(),)5#)%1.)#%:44,/%&"/&)#!% N'"/5D''$%12%2//55$%544,/%-",&/#35!%="/&&),"/554/'')% 2$&""%.)'#).)5#/%"'$-$$%:)%/0-/5/$! 7%W$2>/2%&)255)%51/##)-/2"2%12%"2",9/5"-($$! C3./2%#1/5"2')/5#)%12%"5//2#3$%#,4Y)>44,/2)!%B"% &"/&)#%#),:1).)#%"'$-$2-)&4)%03./2%",/')/5/5#)%)5/7 1/5#)! 7%T'"2%#"023#%#,4Y)>44,/&"/&&1:)%0$/5#$%0)4#)7 :)/5//2<% ;)4,/% =1512"2% &",#11% :)% #),&1/##))% #$#$% &/,:)/-"''/5"5#/!%?"("%X12c)'"5/2%:$,:"5#$-$2%#,47 Y)>44,/&/5)2%.1/##1%A4,455)%.4122)%QRRH%12%1''4#%.)'##/&1,##/! 7%T'"2%51/##)24#%2//2%()':12<%"##"2%15))%1'')%51/##)7 -)##)<%=1512"2%(10#//! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN +"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"')/2"2%'D3#33%;)4,/%=17 515"2%2))(4,/5#)!%C$2%12%#4##4%&)5.1<%-4##)%"/%"0&$% 2//2&$$2%5)),"')/5"2)!%+"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"7 ')/2"2%12%3,/##$:$<%:12&)%&)255)%-12/%/0-/2"2%#"&""% "'$-$25$%&)4()#<%0)2&/22)2%:1'')/5/)%#"0>$$2%"0&$%.)/2%&",,)2%"'$-$55$!%V)%0),,)5#4&5"&5""2%0$2%/'7-1/##))%50)&/2%("'))-/5"2! Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Mauri Kosonen, 31 vuotta, medianomi, muusikko ja kuvataitelija, siviilityö graafikkona viestintätoimistossa. Parasta saarilla: Meri. Saari muodostaa asuinpaikkana aina oman kokonaisuutensa. Hirvensalossa luontoa ja metsää on edelleen, rakentamisesta huolimatta. Kun lähtee kotipihasta, saa kävellä pitkät pätkät metsäpolkuja pitkin. Harrastukset: Kuvataide, maalaaminen öljyväreillä ja musiikki: roolit kitaristina, laulajana ja trubaduurina ovat ehkä enemmän kuin harrastuksia. Rakentaminen on ollut merkittävin harrastus viime ajat. Oma saarihistoria: Mauri Kosonen kannettiin pienenä rääpäleenä Hirvensaloon, kun perhe rakensi taloa. Opiskelu vei hänet muualle. Kymmenen vuoden jälkeen oli edessä paluu omakotirakentajana lapsuusmaisemiin. Mauri Kososen töitä on nähtävillä Hirvensalon kirjastossa helmikuun loppuun asti. Tauluja voi nähdä myös osoitteesta net ja musiikkia ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Sari Varjonen puh Uutuus! Kennel -kevythäkkeihin Kokoontaittuva, paljon eri kokoja, kosteuden kestävä pohja, pestävä tyyny. Uutta! TRIMMAUSPALVELU LIIKKEESSÄ KESKIVIIKKOISIN. palvelut, trimmaajana Nada Kajander. Varaukset ja lisätiedustelut myymälästä. PERJANTAI 5.2. KLO Maahantuojan edustaja Jaana Vihervuori myymälässä esittelee tuotteita & vastaa kysymyksiin. Back on Track-tuotteilla voidaan helposti, lempeästi ja mukavasti edistää koiran hyvän olon tunnetta ja terveyttä. Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku, Puh maininki maininki 15

9 !"#$#%&&"'()*!+'((!,!,(*-./--0(123)4*54)5(( /"&6"7789"$$"(:;<:<:=>=(#9?(>= 7'"%).&0.-%)'&0""(< E3B55FGH5?>)/",%"(7()' B3G?5KC5?H>),-%09)'-%.++()C6&'90-(09+)D)#",9"E E*#=**(+9)*()88)''*+'"97)9"#LL) 2FB6?5?BEF?B3++!"#"$%&'"()*('"+,&%)*- 3$4-..+)5",*"%%&6"()/",%"(7()*")) 8+(.9:;&7'-()#"6".%&."6"()699%7()0"(.."< Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Caesar-salaatti 12,95 /kg Kasvispihvit 12,40 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön perunamuusi 4,90 /kg Herkullista helmikuuta! Helmikuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Paistetut silakkapihvit 12,90 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su päivä Kakskerran VPK ottaa osaa päivään Kakskerran VPK esittelee kalustoaan Hirvensalon K- Supermarket:n piha-alueella klo jakaen paloturvallisuusinfoa. Mehutarjoilua! on päivä, joka toimii myös muistisääntönä. Tämä valtakunnallinen turvallisuustapahtuma muistuttaa palovaroittimien paristojen vaihdosta, mutta myös yleisestä hätänumerosta 112. Numero 112 toimii nyt kaikissa EU-maissa. 112-päivä tukee sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Hoidetaan me asukkaat leiviskämme täällä saarilla niin, että Kakskerran VPK saa viettää kissanpäiviä. Yritysmaailman kuulumisia Haarlan liikekiinteistö täyttyy Haarlan liikekiinteistön alakerta on nyt täynnä toimintaa. Uusin tulokas on yrittäjä Sulo Tokgöz jolla on tiloissa kaksi ravintolaa, Pizzeria Picante ja ravintola Bar Circolo. Bar Circolossa yhtiökumppanina on Apo Coskun. Pizzeria suunnittelee myös kotiinkuljetusten käynnistämistä. Entuudestaan Haarlan liikekiinteistössä toimivat K-Market Deli, Hiuskeskus Tarja Juvonen sekä pieni lahjatavaroiden myymälä. Kiinteistön omistaa Kajavalta Kapital Oy. Tiloja vuokraavan OP Kiinteistökeskuksen Ilkka Teijula kertoo, että yläkerrasta löytyy vuokrattavaa tilaa kaikkiaan 900 m 2. Neuvotteluja on käyty mm. kuntosaliyrittäjän ja videovuokraamon kanssa, mutta sopimuksia ei toistaiseksi ole. Tule ja perehdy! Ilmoittautumiset kaikkiin tilaisuuksiin viimeistään viikkoa aikaisemmin op.fi/turunseutu tai p Oletko hankkimassa uutta kotia, rakentamassa taloa tai pohditko kiinteistösi jätevesihuoltoon liittyviä asioita? Osallistu TOP:n asuntopalvelun maksuttomiin tilaisuuksiin, saat asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista. TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4, Turku, käynti sisäpihalta: Rakentajan peruskurssi la klo 8.30 n Monipuolista tietoa rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo Tiivis tietopaketti asuntokauppaan liittyvistä asioista. TOP:n Vehmaan konttorissa, Vinkkiläntie 17 Jätevesitilaisuus ti 2.3. alkaen klo Jätevesiasetuksen uudet vaatimukset haja-asutusalueella. Mukana muun muassa Lounais-Suomen Ympäristökeskus. Lisätietoa op.fi/turunseutu tai TOP:n konttorit. Lämpimästi tervetuloa! Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Ystävänpäivä Hiihtomuotia a la Julius & Eerik Robinin keikka Moskovassa Ystävänpäivää vietetään taas Ihmisyhstävien lisäksi lintuystävät ilahtuvat pönttöjen puhdistuksesta tai uuden ripustamisesta.. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Maaliskuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Julius Rantasella ja Eerik Hartzellilla on kevättä rinnassa. Kuva: Jani Rantanen (kevät 2009) Hirvensalolainen Robin Packalen osallistui kansainväliseen laulukilpailuun Moskovassa. New Wave - kisan palkintosijat menivät Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Armeniaan. Onnittelut Robinille hienosta edustamisesta kisoissa! Kisarupeama oli rankka ja laulajien taso oli huikea. Kokemus oli upea ja opettavainen ja Robin sai paljon uusia ystäviä.! Ja musiikkiura saa jatkoa... Robin Packalenin tv-esiintymisen voit halutessasi katsoa osoitteessa: / Robin Packalen Robin eläytyy kansainvälisen yleisön riemuksi Kuva: Nina Packalen!"#$%$&&'!"#$#%&'"#()*+&*,&-+&%&.&/0"1()*!$$/'22'343 Helmikuun ajan!"#"$!%&'%"()*(-tuotteet 20% Lisäksi muita tarjouksia! TERVETULOA! Piispanristintie 1, KAARINA AVOINNA ma pe 10 18, la puh maininki maininki 19

11 Lumoava lumi Mainingin kamera talletti tälle aukeamalle talven iloja. Taidokasta ilmaliitoa, tanakkaa lumituntumaa ja pöllyävää lunta eikun menoks! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Timo Nikkilä pitää työssään huolta Hirvensalon laskettelurinteen kunnosta. Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Ystävänpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 17 - Kiinalainen juttu: Kiinanlähetti Heidi Uusimäki, lietolaiset musisoijat ja srk:n diakoniaväki. Sanaa, säveliä ja iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa. MLL Maanantaisin (ei 22.2.) klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Taidekappeli Torstaisin hartaustilaisuus klo 18 su klo 16 Veden säveliä huilulla - Luontokuvakonsertti, Laura Rahnasto, huilu ja Ritva Tiainen, luontokuvaaja. Liput 7 euroa Piispa Arsenin ikonimyyntinäyttely jatkuu helmikuun loppuun saakka. Näyttely avoinna ma-pe klo 11-6, to klo ja la-su klo Huomioi yksityistilaisuudet! Hirvensalon kirjasto Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Seikkailupuiston satuaamu: Ma klo Mauri Kososen näyttely Väriunia jatkuu asti. KIRJASTON UUDET AUKIOLOAJAT Ma ja to & Ti, ke ja pe Hirvensalon hiihtokeskus La 6.2. K2 Lumikiertue Su 7.2. Naperopujottelu Su ES-Cup Turku 2xP, sarjat 13/15/17/Yl H O R O S K O O P P I Helmikuussa juhlii Vesimies ( ) Vesimiestä juhlitaan näin alkuvuodesta. Vesimies on tulevaisuuteen suuntautuva ja vapaudenhaluinen - ja todennäköinen hymypoika tai tyttöpatsaan omistaja. Itsenäinen Vesimies voi olla toisinajattelija ja hyvin kiinnostunut maailman tapahtumista. Anna Vesimiehelle lahjaksi mahdollisuus kokeilla jotain minkä avulla hän voi ilmaista omaperäisyyttään. Helmikuu rinteessä Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnepäällikkö Timo Nikkilän helmikuu kuluu lumen parissa ja laskijoiden seassa. Pitkään jatkunut talvinen sää on hellinyt laskemisen ystäviä Hirvensalossa kuluvana talvena. Alkuvuosi on hiihtokeskuksen sesonkiaikaa ja helmikuun lopulla oleva hiihtoloma tuo mäkeen tavallista enemmän kävijöitä. Timon työt pysyvät ennallaan myös muiden lomaillessa. Rinne on hiihtolomalla arkisin auki aamukymmenestä iltayhdeksään. Erilaisia tapahtumia on luvassa ja autan niiden järjestämisessä, mutta muita muutoksia ei juuri ole, selvittää Timo, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa rinnetekniikan huolto ja kunnossapito sekä rinteiden hoito. Pieneen keskukseen on saatava sovitettua eri laskijaryhmille tärkeät asiat. Peruslaskettelijoiden lisäksi alppilajien harrastajille tarvitaan ratatilaa ja lautailijoille hyppyreitä sekä reilejä. Pienimmille laskijoille on ilmainen naruhissi sekä pulkkamäki. Meillä on oltava tarjontaa kaikille tasapuolisesti, Timo toteaa. HARRASTUKSESTA TYÖ Timon helmikuu Nykyisessä tehtävässään Satavassa asuva Timo on ollut vuodesta 2000 alkaen. Laskettelu- ja telemark-suksilla hän on viihtynyt lähes koko ikänsä, mutta lautailu on jäänyt lajivalikoiman ulkopuolelle. Nykyisin työ täyttää hiihtokiintiön niin tehokkaasti, ettei laskemiselle juuri jää aikaa. Lähden ehkä keväthangille Eurooppaan tai Lappiin, kun kausi täällä on saatu päätökseen. Lumenteko ja muut työt ovat sen verran raskaita, ettei tarvitse kuntosalille lähteä, käveltyäkin tulee monta kilometriä päivässä. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

4/2011 25.5.2011. 23. vuosikerta. Palvelemme sunnuntaisin 12-18

4/2011 25.5.2011. 23. vuosikerta. Palvelemme sunnuntaisin 12-18 Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 4/2011 25.5.2011 23. vuosikerta Mikan kotiinpaluu s. 2 Naapuripäivä s. 5 7 Von Wright veljesten maisemissa s. 9 Mika Kojonkoski Palvelemme sunnuntaisin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.8.2012

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.8.2012 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Venetsialaiset la 25.8. klo 20-02 Jyrkkäkoskella. Enemmän Venetsialaisista s. 3-11 PUDASJÄRVI-lehti nro 34 2012 PUDASJÄRVEN ASIOISTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 5/2011 PUDASJÄRVI PUDASJÄRVI lehti 1 Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa s. 3 Teletalossa eletty suurten

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella

Pirkkalan muuttosaldo miinuksella Kiinteistönvälitystä jo 3. sukupolvessa: www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala Tuukka Salomaa, yrittäjä, LKV, HM, RAK 0500 621 330 Koulutie 1, Pirkkala Kiinteistömaailma Pirkkala www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala

Lisätiedot

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8 Pirkkala Härmälä Hatanpää www.pirkkalainen.com Keskiviikko30.5.2007, nro 22 Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4 Aurinkoista kesää! Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6 Minna säveltää, s.8 Ylioppilasjuhlien

Lisätiedot

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä 10 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit Jesse ja Aleksi halusivat työkokeiluun Oulunkylän Seurahuoneen bändipajatoimintaan. Molemmat toivovat musiikin liittyvän jotenkin myös tulevaisuuteen ja ovat tyytyväisiä

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

TPS Suikkasen viitoittamalle tielle sivu 4. Kauppatorin konttori, Yliopistonkatu 21, 20100 Turku

TPS Suikkasen viitoittamalle tielle sivu 4. Kauppatorin konttori, Yliopistonkatu 21, 20100 Turku LIITE nro 2 / 2008 TPS Suikkasen viitoittamalle tielle sivu 4 100-vuotias TPS-fani Saima s. 7 TPS:n ulkomaalaiset Jamie & Kyle s. 8 ja 11 Antti Halonen alkukauden tehotykki s. 19 Tavataan Kauppatorin laidalla

Lisätiedot

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5.

-40% 1-vuotias Vintikki. Vappulounas Buffet Ke 1.5. klo 12-14. Brunssi. muutakin kuin kirppis! Vappuna terassille! Ke 1.5. TYÖVÄEN VAPPU klo 10 vakaumuksensa puolesta kuolleiden haudalla käynti, 3. hautausmaa klo 12 LORDIN AUKIO TYÖVÄEN VAPPUTAPAHTUMA avauspuhe, Marketta Tuisku paikallisjärjestön puheenjohtaja puhe Johanna

Lisätiedot

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Kotivaso VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2005 Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Mutkatonta rinnakkaiseloa Lyhyt

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

Paljon juttua, katso sivut 4-6 -50% 33,90 (49,90) NOKKOS-KALKKI- INKIVÄÄRI -Nivelvaivoihin! Meiltä! Samsung UE32EH4005W

Paljon juttua, katso sivut 4-6 -50% 33,90 (49,90) NOKKOS-KALKKI- INKIVÄÄRI -Nivelvaivoihin! Meiltä! Samsung UE32EH4005W KATSO VahvaTassun HERKKU- TARJOUS sivulta 3. Eläintarvikeliike VahvaTassu 12.3.2014 Joka talouteen Orimattilassa, Myrskylässä ja Pukkilassa. Jakelupainos n. 11 700 kpl Paljon juttua, katso sivut 4-6 Orimattilan

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Pian polskitaan! Talviuinnin MM-kilpailut käynnistyvät Kemijoen hyisessä altaassa ensi torstaina.» 8-9. Metsäkylyn hyvinvointi-illat

Pian polskitaan! Talviuinnin MM-kilpailut käynnistyvät Kemijoen hyisessä altaassa ensi torstaina.» 8-9. Metsäkylyn hyvinvointi-illat Tulossa: 11. 4. 2014 Arctic Detox -ilta Pohjoinen Puhdistautuminen! Tulossa: 25. 4. 2014 Viini-ilta maistelua ja kauneutta! Metsäkylyn hyvinvointi-illat 28.3. Suklaan ja saunan lumo Herkkua kaikille aisteille!

Lisätiedot

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi!

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi! 2011 1 Liikenteessä sekunnit ratkaisevat. Syyspimeällä vastaantulevien ajoneuvojen ajovalot saattavat sokaista kuljettajia ja häikäisystä toipuminen voi kestää useita sekunteja. Hyvä liikenne näkö perustuu

Lisätiedot

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus Keskiviikkona 17.10.2012 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN YSTÄVIÄ MUISTAEN KESKIVIIKKONA 17.10.2012 Asema Center, Venteläntie 4, Lohja as Puh. 382 840 Avoinna ti-pe

Lisätiedot

Noora Koskinen löytää rastit

Noora Koskinen löytää rastit Säkylän kunnan asukaslehti 2/2014 uutinen 30 Nuorten raati kokosi kehitysideat uutinen 46 Tunti vanhusten kotihoidon mukana uutinen 32 Kullervo Kauppi tykkää tangosta uutinen 51 Tupalan Hovi valmiina jouluun

Lisätiedot

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 18, KESÄ 2013 TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA, pidä tallessa! Rakennukset kertovat historiaa Kylillä riittää säpinää Eläimet elämässä mukana AKTIIVISET

Lisätiedot