maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon maininki 1

2 helmikuu 2010 Talvi! Wow!!!!"##$%&"'())*%+)),#"--"%#)'./%0),.1/2%2$3##$3#33%#$#$%#)'.")%&)42//--)55)%.)'155)!%64-/7 &41,,4#45%12%5))24#%-)/5"-)2%2$3##$-$$2%5)#4-))'#)!%8'-)%12%,)/&)5#)%0"29/##$$%:)%/0-/5#"2% #)'./,"/()5%1'"-45%5$.$3##$$!%;4&).)%2),5&"%&"29$2%)'')%.),-/5#))<%"##$%'4-/#)'./%12%#1##)!% =44,).//&5/5"#%-/"0"#<%()&&)5&)42//#%2)/5"#%:)%#1(()()&"#1/>4#%')(5"#%2$3##$.$#%2)4#/5&"'".)2% #)'."2%/'1/5#)%?/#&$25)'-"2%:)%=)&5&",,)2%:$,."2%:$$''$<%0//0#1')>4/'')%:)%(4'&&)-$"55$! ;)/2/2&/%12%#)'./,/"-4/55)%-4&)2)!%=4.)&1''))5/--"%12%#)'./4,0"/'45#)%:)%'4-/-$$,$2% :$''""2%()':)5#).)#%1-)2%'"0>"2%1'".)2%'$0"''$%&4/2%'$0/2%')5&"##"'4,/22"!%=44&)4>"2%&44'4-/7 5"#&/2%#4'".)#%')5&"##"'4,/2#""2%:44,"'#)!%A/-1%B/&&/'$%12%#4##4%2$&3%,/22".$"''"! C"'-/&44%12%')5#"2%0//0#1'1-)&44&)45/%:)%23#%#41#)%0//0>12%:)%#)'./4,0"/'42%,/"-4)%12%2)47 #/##)./55)%#$$''$%&1#/1'1/55)!%;)#&1/''"%'$0#".$#%.1/.)#%0)/5#"'')%./#155/.4'#)%+41-/5#"2%(",0"7 '1-)2%-)#&)&44'4-/5/)!%6//&&4-/5"2%:)%-)#&)/'42%.)5#)()/21&5/% 0)/--"%C/,."25)'12%&/,:)5#15#)%-3D5%'4&4./2&&":$!%=/,:)5#1&$327 2/''$%.1/%5)-)'')%/0)/'')%;)4,/%=1515"2%#D/#$!%;)4,/%12%#$-$2%'"07 >"2%&)25/&4.)-/"5%:)%($$:4#42%)/0"! B)4#/#))2%#)'."2%/'1/5#)<%'4/5#"''))2<%')5&"#"''))2<%0//0>"#$$2<%'417 >))2%'4-/)%:)%(/>"#$$2%/#5"--"%:)%(",0""--"%'$-(/-/2$*% Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimittaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Johan Hollsten 4 Suomisten perheen mukana matkalla 9 Lukuvinkkejä Hirvensalon kirjastosta Minä hirvensalolainen, Mauri Kosonen 20 Talviliikunnan riemua kuvina 22 Timo Nikkilän helmikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras PARHAAT VOIMAT SUUNNITTELEMAAN HIRVENSALOA! Lehtimiehenä, ja aika pian myös kunnallispoliitiikkona, tulin jo 70-luvun alussa konkreettisesti huomaamaan, miten mielestäni harhaisesti Turun kehittämisen tavoitteita asetettiin ja minkälaisiin arvostuksiin sen aikaiset yleiskaavatason strategiat perustuivat. Turussa piti jo vuonna 2000 olla asukasta, vuonna 2020 jo asukasta!! Nyt puhutaan enää asukkaan Turusta vuonna Tämäkin on täysin epärealistista kun kaupunkimme väkimäärä on kasvanut muutamalla sadalla/vuosi ja meitä on nyt reilusti alle Vähäinen kasvu perustuu sekin pääosin maahan muuttaneiden ja Turkuun asettuneiden Turusta pois muuttaneita suurempaan määrään. Mihin perustuu ajatus siitä, että Turku jotenkin tulisi onnellisemmaksi ja paremmaksi kunhan tänne vaan saataisiin väkeä (ns veronmaksajia) lisää?? Missä ja miten on osoitettu, että väkimäärän kasvu jotenkin luonnnonlain mukaan johtaisi parempaan elämisen tasoon? Hirvensalosta halutaan vuoteen 2030 mennessä tehdä ihmisen saari. Älytön, epärealistinen ja varmasti myös epätarkoituksenmukainen tavoite. Turussa kaiken kaikkeaan on - tietenkin vähän yksinkertaistaen - kaikilla asunto, määrällistä tarvetta asuntojen kokonaismäärän kasvattamiseen ei ole. Laadullisia tarpeita tietenkin on ja tulee aina olemaan. Hirvensalo (Satava,Kakskerta) on Turulle ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kunniakkaista kaupungistamme edukseen poikkeava kaupunki. Vielä ei peliä ole menetetty, mutta nykymenoilla ei hyvää seuraa. Vaikka pidänkin Turun suurimpana ongelmana päättämättömyyttä, minusta saariemme suunnittelussa pitää nyt ottaa järki käteen ja antaa sille hyvän suunnittelun tarvitsema aika. Ihan ensimmäiseksi, ennen asukaslukutavoitteiden kiinni lyömistä, pitää tietenkin selvittää tarvittavat ja mahdolliset liikenneratkaisut realistisine aikatauluineen. Tiedämme kaikki, että jo nyt alkaa olla ruuhkaista. Ei voi eikä saa mennä huppu päässä kohti kuvitellusti onnen takaavia moninkertaisia asukaslukuja ennen perusasioiden ratkaisemista. Eikä mihinkään, ihan oikeasti, ole kiire! Kun niin pitkälle päästään, että Hirvensaloa (ja pääsääntönä sen jälkeen Satavaa ja Kakskertaa) voidaan ruveta määrätietoisesti ja realistisesti kasvattamaan ehdotan, että Turku käyttäisi kotikentän loistavia, valtakunnalistakin tunnustusta jatkuvasti saavia arkkitehtitoimistojamme terveen, kunnianhimoisen saaristokaupungin suunnittelemiseen - realistinen, hallittavissa oleva pala kerrallaan. Surullista minusta on, ettei viime vuosikymmeninä rakennettua Turkua mitenkään - yksittäisiä rakennuskohteita lukuunottamatta - leimaa hyvä alueeikä varsinkaan rakennusten suunnittelu. Aloittakaamme Hirvensalosta uusi aika, jossa aloite on kaupungilla eikä rakennusliikkeillä ja jossa suunnittelulle annetaan aikaa ja resursseja! Johan Hollsten pikisaarelainen pian 30 vuotta Sardinian saarella Hirvensalolainen matkailualan ammattilainen Tanja Kortet-Suominen toteutti haaveensa ja suuntasi viime kesänä perheensä kanssa Italiaan, Sardinian saarelle. Vaikka Algherossa on turistialueensa, antoi ex tempore -omatoimimatka lomailijoille kosketuksen paikalliseen kulttuuriin. V//5/0"2&/5""2%(",0""5""2%&44'4.)#%A)2:)2% '/5$&5/%/5$%E"5)<%FG7.41#/)5%+//2)7=),1'//2)% "'/% +/2&&4<% (/)2% FH7.41#/)5% +)2#",/% 5"&$% I7.41#/)5%+)-!%;)#&)2:10#):)7$/#/$%(",0""2%,")&#/1#% '1-).)'/22)5#)%0/"-)2%:$22/##/.$#<%-4##)%:$'&/&$#""2% &1&1%(",0"%1'/%#33#3.$/2"2!% 7%J,/7/&$/5#"2%')5#"2%&)255)%.1/%1'')%.)/&")%-)#&457 #))<%&42%#"/2/#%&)/()).)#%/&$/5#$25$%5"4,))%:)%"'$-/7 5"2%,3#-/%12%",/')/2"2%&4/2%()/&)''/5/'')<%.)20"--)#% &",#1.)#!% Vesijumppaa. C1#"''/'#)%#1/.1##//2%#/').))%0412"##)%:)%4/-)7)'')57 #)!%=15&)%01#"''/2%.),))-/2"2%.//.$5#3/<%($$>3##//2%.),5/2)/5"2%#4,/5#/)'4""2%4'&1(41'"'')%5/:)/#5".))2% (/"2""2%01#"''//2<%:12&)%'$0"''$%5/:)/#5/5/%544,"-(/% &)4(429/2%3''$(/#$-$%4/-)7)'')5!%C1#"''/%151/##)47 Villa Maria Pia. #4/% "2#/5"&5/%.)2&/')&5/<% :127 Sardinia &)% #),/2)% #1/% 3''$#3&5"''/5"2% Asukkaita 1,65 miljoonaa "'$-3&5"2!% 6$0"''$% 5/:)/#5".)% Italian autonominen alue 4/-)7)'')5%1'/%()/&)''/2"2%-))7 Saaren pääkaupunki Cagliara 4/-)')<% :155)%.$'#3##//2% #4,/57 Puhutaan italiaa ja sardia #"/'#)%:)%($$5#//2%#),&)5#"'"-))2% Välimeren toiseksi suurin saari ()/&)''/5#)%"'$-$$%."5/:4-(()7,"/>"2%:)%4/-)&14'4')/5#"2%&"57 &"''$!% ;)#&)&10#""2%.)'/2#))2%.)/&4##/%5"<%"##"/%(",0"%0)7 '4224#%'$0#"$%&1./2%&)4)5!%K/-),/(",0""''"%."5/%1'/% '1-)'')%#$,&"$%"'"-"2##/!%L"/554%04/("2#4/%(",0""2% '$0#/"55$%()/&)''/5"2%."5/04./(4/5#12%M)#",%?),)>/7 5"2%./"#$.$&5/!% HARRASTUKSET ARJEN PUNAISENA LANKANA =1,#"#7+41-/5"2%(",0""55$%0),,)5#"#))2%:)%'//&4#))2% )&#//./5"5#/!%N0>"55$%&$3>$$2%')5&"##"'"-)55)%)/2)7 &/2%0//0#1'1-/'')%5"&$%5)#422)/5"5#/%.//&12'1((4/5/2!% Vanha kaupunki, taustalla Algheron nähtävyys makaava mies. 4 maininki maininki 5

4 !Eräänä joulukuisena iltana istuin tietokoneen äärellä ja suunnittelin tulevaa kesää. Pelkäsin, että ajautuisimme kesälomalla sukuloimaan tai Ruotsiin automatkalle, kuten edellisenä vuonna. Löysin sopivat lennot ja tein varauksen. Päädyimme Sardiniaan, koska olin aiemmin lukenut, että ollakseen Euroopassa, Sardinia oli trooppinen kohde. Siirsin hotellin varaamisen niinkin myöhään kuin toukokuulle. Ensimmäinen lento oli Milanoon, jossa vietimme yhden yön. Toinen lehto oli Sardinian saarelle ukkosmyrskyn keskellä. Kaarsimme taksilla hotellin pihaan ja se kieltämättä oli erilainen hotelli. Myöhemmin selvisi, että Villa Maria Pia oli entinen vankila, restauroitu ja uudistettu hotelliksi ja avattu vasta toukokuulla. Hotellissa ei ollut uima-allasta, mutta mainonnan perusteella sellainen löytyisi läheltä. Lähellä sijaitseva allas kuului Algheron kaupungille. Olipa siellä pidetty osakilpailut Rooman MM-uintejakin varten. Kaikilla oli oltava uimalakki, mutta uintiperheenä olemme tottuneita lakin käyttäjiä. Rannallekin oli vain pari sataa metriä. Kävelymatkalla rannalle saimme perehtyä päivittäin italialaiseen autoilukulttuuriin. Autoja oli pysäköity sinne tänne, oli suuria ja pieniä, valtaosa lommoilla. Nautiskelimme auringosta, uimisesta, sukeltelusta, vesipeleistä, hiekasta ja rantaravintoloista. Ihmettelimme äyriäiskeittoa, mustia rantakaupustelijoita, puissa kirkuvia hyönteisiä, rantakoiria ja kissoja sekä ruokailuaikoja. Meillä oli aina eri aikaan nälkä kuin italialaisilla! Hankalaa Italiassa oli se, että vain harva puhui englantia. Opimmekin yllättävästi italiaa, kun oli pakko, vaikka emme olleet sitä ennen juurikaan opiskelleet. Onneksi hotellimme virkailija oli aito englantilainen, joten useimpiin asioihin saatiin selvyys. Päätimme nauttia rauhallisesta lomanvietosta, yhteisestä ajasta, ihanista maisemista, vedestä ja lasagnesta! Tanja Kortet-Suominen O/#/%&$3%).)22155)<%/5$%'"2&&"/'""%:)%(3D,$/'""!%="57 &/--$/2"2%')(5/%+)2#",/%("'))%5$0'3$%()/&)''/5"55)% :14&&4""55)%5"&$%5&"/##))! J&)'41&&)')/5"2%&41(4&5"2%+)-/2%0),,)5#45%12% -"'&1/2"2%3''$#35!%?1/&)%12%",/#3/5:$5"2"2$%A4,42% E?=P55)%241,#"2%15)5#155)!%+)-%(33#$$%:4#45#"'/:1/#)% 0/':"2"-$$2<%&15&)%AEP5#$%2$3#"#$$2%23#%5)/,))2&4'7 :"##):/"2%),&")!%K45/%')5#"2)2/-))#/1%?)'1-/"5%+)-/% 12%-3D5%5415/##4%:)%2/-/&/2%12%154.)5#/%-"'&"/2% 5)-)%&4/2%(1:)'')!%J#"/5"55$%5"/511%445/%(/"2/%.))07 #15)--4#/2%(/"2"''"%()'1-/"0"''"! 8515/5&1%+/2&42%0),,)5#45%,3#-/##$$%(",0""2%),&/7 "'$-$$%"2/#"2<%&42%.)20"--)#%&45&)).)#%0$2#$%4/27 #/0),:1/#4&5//2!%B"/#/%12%($$-)#&)''))2<%QRR%-"#,/2% (",0154/22/55)%+41-"2%-"5#),/%/&$'41&)55))2!%K/27 2/2%+/2&&4%)'1/##/%S-3D0$$2S%FR7.41#/))2)<%-4##)% &"0/##3/%'):/55)%21(")5#/%&10#/%&$,&/#)51)!%T/&")1(7 (/5#)%4/-)1("#45#)%#3##D%1'/%#15/2%:1%5))24#%)/"--/2% Water Paradise, Sinkku ja Sam. Ruka Kortet-Suomisen perheessä harrastetaan ja liikutaan aktiivisesti. Yhdessä käydään laskettelemassa ainakin hiihtolomilla. $/>/'#$$2<%"2#/2"2%4/-),/%:)%.)'-"2#):)%0$2&/2!%K'&17 -))2-)#&1:)%+/2&4'')%12%1''4#%:1%4/22/2&/2%(4/##"/57 5)!%;3D5%+),>/2/)2%,"/554'')%0$2%($$5/%#,""2))-))2% ()/&)''/5"55)%-))4/-)')55)<%:12&)%#$35/-/##)/5"55)% )'#))55)%1'/%&44'"-)2%-4&))2%0),:1/#"''4#%-))/'-)27 '41&)2%4/-),"/#)! Teksti Tiina Törnström Kuvat: Perhe Kortet-Suominen ja Tiina Törnström Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan! Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään!!"#$!!"%!&'()'*%%!"#$!!"%!*))+**,,-.//01%1,,231% /.636%70%-.-,-10/.6368/3--,.220% %:;< Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) A023D061.3%EF%+1GH047,%),45, IE%EJ;%KKKI%LLLM-3N4.M631 6 maininki maininki 7

5 Kuvat ja teksti: Suvi Luukkanen Kirjavinkkejä kirjastosta Hirvensalon kirjastosta löytyi lukijoita ja lukuvinkkejä. Ja vielä tämän kuun ajan kirjastosta löytyy Mauri Kososen taidetta. Kyllä hiihtolomalaisten tänä vuonna kelpaa lunta ja lukemista on riittämiin. Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U 7. ;/'')/2"2%12%5415/&&/'4&4)5"2#15/U 1. V40)2/%=1012"2 82>,/>)512% A)'./&)4(42&/ 3. L41#5)')/2"2%>"&&),/ 4. =)/&/''" 5. V),/%A",.1 6. ;/&)%M)'#),/ 7. +"'$''$$2 1. +/2/&&)%=1012"2 2. V1#)/2%-41#/'"0#"$%:)%,1-))2/ 3. W19%X),Y"')2/2 4. J/% )/2)&))2% #).)''/5"''"% /0-/5"''"<%&/,:)/'/:)%12%037./2%-/"'/&4./#4&5"''/2"2 5. =442%.)/&4#45<% -/"'"2&//2#1/2"2 6. VD,2%Z122",% 7. ;)&44)5"2#1%5$29355$ 1. ;),:)%C)55"' 2. V1#)/2%-/"'"2&//2#1/5#)<% "5/-!%:1&/2%44#445%&1#/-)/2"2 3. J((4%B41#/12%=15#1 4. V$22/#352$'&$/5/''" 5. +/2/2"2%2"/#1 6. ;)),/#%%=1,012"2<% V10)22)%+/2/5)' )'')%-))#"2%./'#/2%)'') 8 maininki maininki 9

6 -.0660=6"!"-&/.7&6"!"-(,%(B1&9..6"!"-&A09B&06&B1&9..6"!"D01+1&)0>*7>.$6.,/*6"!"-40++0"+&A09"+0096&+4,1$6..6"!"#$"%&'( 1. ;)/:)%=),' L/[0),>%N)#"5<% L".1'4#/12),3%,1)> 3. L//##)76//5)% ;$&"'$$ 4. ="2"''"%.)/2 5. J/%1'"%5"'')/5#) 6. ;12#) 7. 85#4"2!""#$%"&'%()**)+,"!-(.."!*" Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U )5#"2&/,:1:) 4. A3D&).",/# 5. J/%1'" 6. J/%1'" 7. ;)&1/''"2%5$293''$ 1. Z)2/"'%829-)2 2. 6)5#"2&/,:1:) 3. 6)5#"2&/,:1:) 4. H7.41#/)/''" 5. =1/,)-$&/<%A/2##/<%W),Y)()() 6. L/[0),>%+[),,3 7. ;)&1/'"2%5$293''$ )*+,(-,,./0,*1(02+34,3565( (*33865(0//-/39 *,,5(8,-:64;,,5(835+,,5&(<,,+(,*655/*:,-4335( AB(+/553**,C(D,-/* (=/5E2+(:,-43*+,,( F,=+6-,9025*6=5335(0//-/:,(D3.6G()>&( F63-+?(*,,+(4>7*(02+34,3*6+(#H) ( *60?( *3(+68.>+(<+6--,(I5+6=32=(9-3/0/2:39 ;;;<+.0660=>*660<?" 10 maininki maininki 11!"#$%&&"!"'()*$+(,*"!"-./0"!"-1&%0&"!"21,1""!"34,&"!"50.647$4470"!"84/%.7."!"8&790&"!"817+1"!": !"##$%&'()"#*+,-"".

7 Maaliskuun saarelaisen Mauri löysi naapurustosta, eräänlainen oman elämän taitelija hänkin... Antiikkipiano Perzina on nettihuutokaupan löytö ja halpa sellainen. Kuitenkin juuri tätä pianomerkkiä tehtiin Itävallan hovissa parhaille muusikoille. Kosonen pohtii, että soitin on sielukas. - Puussa sointi on parhaimmillaan vanhana. Vahva ote minä hirvensalolainen siveltimestä ja plektrasta Mauri Kosonen on tullut Hirvensaloon ensi kertaa lapsena, omien sanojensa mukaan pienenä rääpäleenä. Tarina kertoo, että häntä oli pidetty korissa kannonnokassa, kun kotitaloa oli rakennettu. - Aika paljon on muuttunut siitä, kun olen pyörinyt täällä pentuna. Siinä missä on ollut metsää, on nyt taloja. S3&53''$%-/"5%-44##/%1-))2%#)'112<%&1#//2<%:1&)% 12%,)&"22"##4%.)'12%:)%)&45#//&)2%"0>1/'')!% E/0,"$#%0/,5/()2""'/5"/2$#%#"&".$#%:1%4'&1)% ($/2%#)'15#)%&//2215#).)2!%=42%#)'112%)5#44%5/5$$2<% ).)4#44%"25/%5/'-$3&5"''$%).),)%1'10412"%:)%#/"#1% 5//#$<%"##"/%23#%1'')%5#)2>),>/&1>/55)!%+44,/%).),)%1' "%12%30>"'#$%5"/2$'#$%'$0"5%#$35/2%/&&42))<%&1#/% 12%#$322$%.)'1)%:)%#/'))%\%-4##)%'$-(/-/55$%#)/%.1/7 -)&&)/55)%5$.3/55$! =1512"2%&",#11<%"##$%#)'1%12%/#5"%(//,,"##3<%30>"55$% /5$2%&)255)!%T-)%.",5/1%#1#"4#4/%03./2%-3D5%),&&/7 #"0>/2%'1(4''/5/55)%(//,,1&5/55)!%L)&"2#)-/2"2%12% &4'&"24#%54.455)!%A$-$%#)'1%532#3/%/5$2%:)%."':"2%#$,7 &"$''$%,)&)2245).4'')! 7%N&5/2%#$0$2%"2%1'/5/%'$0#"23#&$$2! 7%E//-"%"'1&4455)%-44#"##//2%#$0$2<%;)4,/%=1517 2"2%&",#11!%C$2%(10#//<%"##$%"0&$%.)/&"/2#)%1'/%#1##4)% 5//0"2<%"##$%#)'155)%1'/&/2%-44#12%:$'&""2%)54&&))2)% \%5"%"/%"2$$%1''4#&))2%,)&"2245#3D-))! TAITEILIJAN TALOSSA =1#/%12%5"'.$5#/%#)/#"/'/:)2%&1#/<%:1&)/5#)%,)#&)/54)% -3D#"2!%=)42/5%./0,"$%510.)%12%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!% A)&&)%12%-44,)##4%/#5"<%&/./."/5#$-D2%:$#"&/./5#$<% "/&$%5)-)2')/5#)%5))%-/5#$$2!%+10.)(D3#$%-4/5#4##))% /51)%&$##$%:)%12%5"&/2%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!%N&5/2&",7 #)/5"5#/%\%/&")&1#/%#$-$%"/%1'"! =//2215#45%&4.)#)/#""5""2<%D':3.$,/-))'))-/5""2% 532#3/%F]7.41#/))2)!%+)-))2%)/&))2%=1512"2%#),##4/% -3D5%&/#),))2!%A)/>"%12%"2"--$2%&4/2%0),,)5#45<% #1/5))'#)%5/.//'/#3D%#)&))%5"2<%"##$%#)/>"##)%.1/%#"0>$% /'-)2%,)0)''/5#)%()/2"##)! 7%V15%5//#$%0)2&&/5/%'"/($25$<%.1/5/%:14#4)%#"&"-$$2% &1-(,1-/55":)<%5"%"/%1'/5/%03.$%'$0#D&10#)%#)/#""''"!% B3#%.1/%#"0>$<%-/#$%0)'4))%5/''$%5),)'')! VALMISTA AIHETTA EI TARVITA 7%;))')45%532#33%(41'/##)/2%/#5"5#$$2!%K5"/2%)')2%.)/2%-))')#)<%"/%#),./#5"%1'')%)/0"##)%.)'-//2)!%=42% )')2%-))')#)<%5//#$%532#33%-41#1:)%#)/%0)0-1:)<%:1/#)% -))'))2%"#""2($/2! 7%;))'))2%45"/2%45"))2%&",#))2<% 2//2%"##$%#3D%&4/.44%&1&12))2%.$7 '/''$%:)%-))'))2%5/##"2%($$''"%3&5/7 #3/5&10#/)! ^':3.$,/#3D%532#33%(,15"55/55)% :1&)%./"%-4&)2))2%0"2&/5"5#/!%N&5/%#)4'4%12%-)#&)% :1012&/2%1-))2%-/"'""2! 7%;))'))-/2"2%12%#1>"'')%.)/&"))%#"&2/5"5#/<%:157 &45%5"%122/5#44%(),"--/2%:15&45% /2<%-4#7 #)%-))')#"55)%5//0"2%4((1))%)/.)2%#$3>"''/5"5#/%"/&$% ):)##"'"!%+"%12%:1'')/2%')/'')%-">/#)#//./5#)%#1/-/2#))! T(/5&"'4)/&)2))2%;)4,/%=1512"2%12%"0#/23#%#17 #"4##))%-3D5%(),/%(/"2#$%T#517=),04%75)#4&/,:))!% C$2%')5&""<%"##$%#)/>"2$3##"'3/#$%12%"0#/23#%1'')%&3-7 -"2&42#)!%?),0)/''))2%#"1&5/)%12%"5/''$%C/,."25)'12% &/,:)5#155)%./"'$%0"'-/&442%'1((442! J25/%&"5$2$%12%#/">155)%&)25)/2.$'/2"2%2$3##"'3<%827 #",2)#/12)'%_12#"-(1,),3%;)5#",5%QRFR%E1'%`%\&/,:))2% 15)''/5#42"/''"%#)/#"/'/:1/''"!%B$3##"'32%-3D#$%&1'-"%=17 515"2%#3D#$%-)#&45#))%,)()&12%#))&5"<%6)5%E"9)5//2<% ;/#"2%/0-""55$%0/,."25)'1')/5"2%&4.)#)/#"/'/:)2% #3D#%'D3#$.$#%#/"2%N0>35.)'#1/0/2!%+332$%12%/'-"/5"2% &)4##)%:1&4%2$3##"'32%&4,))##1,"/5#)%122/5#4/%'D3#$7 -$$2%=1515"2%#3D#! Talo on itse piirretty, yhdessä isän kanssa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Maalaus syntyy puolittain itsestään. Usein alan vain maalata. EN OSAA OLLA SOITTAMATTA A)'12,)&"2245% 12% 53D23#% )/&))% -))'))-/5"'#)<%Y$2>/#1/-/2#))%5"% "/%1'"%2//2&$$2%0)/#)224#!%A$,&"/2% 30#3"%=1515"''"% 12% 23#% ;35#125<% :12&)%#1/5#)%'".3$%#"0>$$2%(),0)/'7 '))2!% ="/&&1:)% #"0>$$2% 3-($,/% +41-")! 7%+)21#))2&1%+41-/72"/>12%.3D#$,DD2%)5#/!%?/"2/2% ()/&&)%1'/%3&5/D2%&1&1/2"2!%+/"''$%1-/5#):)2%/5$%24&7 &4/%("2&/''$!%+"%1'/%)/&)%",/&1/2"2%&1&"-45<%;)4,/% =1512"2%2)4,))! ;45//&/2%#"&"-/5"55$%(),)5#)%1.)#%:44,/%&"/&)#!% N'"/5D''$%12%2//55$%544,/%-",&/#35!%="/&&),"/554/'')% 2$&""%.)'#).)5#/%"'$-$$%:)%/0-/5/$! 7%W$2>/2%&)255)%51/##)-/2"2%12%"2",9/5"-($$! C3./2%#1/5"2')/5#)%12%"5//2#3$%#,4Y)>44,/2)!%B"% &"/&)#%#),:1).)#%"'$-$2-)&4)%03./2%",/')/5/5#)%)5/7 1/5#)! 7%T'"2%#"023#%#,4Y)>44,/&"/&&1:)%0$/5#$%0)4#)7 :)/5//2<% ;)4,/% =1512"2% &",#11% :)% #),&1/##))% #$#$% &/,:)/-"''/5"5#/!%?"("%X12c)'"5/2%:$,:"5#$-$2%#,47 Y)>44,/&/5)2%.1/##1%A4,455)%.4122)%QRRH%12%1''4#%.)'##/&1,##/! 7%T'"2%51/##)24#%2//2%()':12<%"##"2%15))%1'')%51/##)7 -)##)<%=1512"2%(10#//! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN +"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"')/2"2%'D3#33%;)4,/%=17 515"2%2))(4,/5#)!%C$2%12%#4##4%&)5.1<%-4##)%"/%"0&$% 2//2&$$2%5)),"')/5"2)!%+"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"7 ')/2"2%12%3,/##$:$<%:12&)%&)255)%-12/%/0-/2"2%#"&""% "'$-$25$%&)4()#<%0)2&/22)2%:1'')/5/)%#"0>$$2%"0&$%.)/2%&",,)2%"'$-$55$!%V)%0),,)5#4&5"&5""2%0$2%/'7-1/##))%50)&/2%("'))-/5"2! Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Mauri Kosonen, 31 vuotta, medianomi, muusikko ja kuvataitelija, siviilityö graafikkona viestintätoimistossa. Parasta saarilla: Meri. Saari muodostaa asuinpaikkana aina oman kokonaisuutensa. Hirvensalossa luontoa ja metsää on edelleen, rakentamisesta huolimatta. Kun lähtee kotipihasta, saa kävellä pitkät pätkät metsäpolkuja pitkin. Harrastukset: Kuvataide, maalaaminen öljyväreillä ja musiikki: roolit kitaristina, laulajana ja trubaduurina ovat ehkä enemmän kuin harrastuksia. Rakentaminen on ollut merkittävin harrastus viime ajat. Oma saarihistoria: Mauri Kosonen kannettiin pienenä rääpäleenä Hirvensaloon, kun perhe rakensi taloa. Opiskelu vei hänet muualle. Kymmenen vuoden jälkeen oli edessä paluu omakotirakentajana lapsuusmaisemiin. Mauri Kososen töitä on nähtävillä Hirvensalon kirjastossa helmikuun loppuun asti. Tauluja voi nähdä myös osoitteesta net ja musiikkia ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Sari Varjonen puh Uutuus! Kennel -kevythäkkeihin Kokoontaittuva, paljon eri kokoja, kosteuden kestävä pohja, pestävä tyyny. Uutta! TRIMMAUSPALVELU LIIKKEESSÄ KESKIVIIKKOISIN. palvelut, trimmaajana Nada Kajander. Varaukset ja lisätiedustelut myymälästä. PERJANTAI 5.2. KLO Maahantuojan edustaja Jaana Vihervuori myymälässä esittelee tuotteita & vastaa kysymyksiin. Back on Track-tuotteilla voidaan helposti, lempeästi ja mukavasti edistää koiran hyvän olon tunnetta ja terveyttä. Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku, Puh maininki maininki 15

9 !"#$#%&&"'()*!+'((!,!,(*-./--0(123)4*54)5(( /"&6"7789"$$"(:;<:<:=>=(#9?(>= 7'"%).&0.-%)'&0""(< E3B55FGH5?>)/",%"(7()' B3G?5KC5?H>),-%09)'-%.++()C6&'90-(09+)D)#",9"E E*#=**(+9)*()88)''*+'"97)9"#LL) 2FB6?5?BEF?B3++!"#"$%&'"()*('"+,&%)*- 3$4-..+)5",*"%%&6"()/",%"(7()*")) 8+(.9:;&7'-()#"6".%&."6"()699%7()0"(.."< Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Caesar-salaatti 12,95 /kg Kasvispihvit 12,40 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön perunamuusi 4,90 /kg Herkullista helmikuuta! Helmikuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Paistetut silakkapihvit 12,90 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su päivä Kakskerran VPK ottaa osaa päivään Kakskerran VPK esittelee kalustoaan Hirvensalon K- Supermarket:n piha-alueella klo jakaen paloturvallisuusinfoa. Mehutarjoilua! on päivä, joka toimii myös muistisääntönä. Tämä valtakunnallinen turvallisuustapahtuma muistuttaa palovaroittimien paristojen vaihdosta, mutta myös yleisestä hätänumerosta 112. Numero 112 toimii nyt kaikissa EU-maissa. 112-päivä tukee sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Hoidetaan me asukkaat leiviskämme täällä saarilla niin, että Kakskerran VPK saa viettää kissanpäiviä. Yritysmaailman kuulumisia Haarlan liikekiinteistö täyttyy Haarlan liikekiinteistön alakerta on nyt täynnä toimintaa. Uusin tulokas on yrittäjä Sulo Tokgöz jolla on tiloissa kaksi ravintolaa, Pizzeria Picante ja ravintola Bar Circolo. Bar Circolossa yhtiökumppanina on Apo Coskun. Pizzeria suunnittelee myös kotiinkuljetusten käynnistämistä. Entuudestaan Haarlan liikekiinteistössä toimivat K-Market Deli, Hiuskeskus Tarja Juvonen sekä pieni lahjatavaroiden myymälä. Kiinteistön omistaa Kajavalta Kapital Oy. Tiloja vuokraavan OP Kiinteistökeskuksen Ilkka Teijula kertoo, että yläkerrasta löytyy vuokrattavaa tilaa kaikkiaan 900 m 2. Neuvotteluja on käyty mm. kuntosaliyrittäjän ja videovuokraamon kanssa, mutta sopimuksia ei toistaiseksi ole. Tule ja perehdy! Ilmoittautumiset kaikkiin tilaisuuksiin viimeistään viikkoa aikaisemmin op.fi/turunseutu tai p Oletko hankkimassa uutta kotia, rakentamassa taloa tai pohditko kiinteistösi jätevesihuoltoon liittyviä asioita? Osallistu TOP:n asuntopalvelun maksuttomiin tilaisuuksiin, saat asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista. TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4, Turku, käynti sisäpihalta: Rakentajan peruskurssi la klo 8.30 n Monipuolista tietoa rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo Tiivis tietopaketti asuntokauppaan liittyvistä asioista. TOP:n Vehmaan konttorissa, Vinkkiläntie 17 Jätevesitilaisuus ti 2.3. alkaen klo Jätevesiasetuksen uudet vaatimukset haja-asutusalueella. Mukana muun muassa Lounais-Suomen Ympäristökeskus. Lisätietoa op.fi/turunseutu tai TOP:n konttorit. Lämpimästi tervetuloa! Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Ystävänpäivä Hiihtomuotia a la Julius & Eerik Robinin keikka Moskovassa Ystävänpäivää vietetään taas Ihmisyhstävien lisäksi lintuystävät ilahtuvat pönttöjen puhdistuksesta tai uuden ripustamisesta.. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Maaliskuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Julius Rantasella ja Eerik Hartzellilla on kevättä rinnassa. Kuva: Jani Rantanen (kevät 2009) Hirvensalolainen Robin Packalen osallistui kansainväliseen laulukilpailuun Moskovassa. New Wave - kisan palkintosijat menivät Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Armeniaan. Onnittelut Robinille hienosta edustamisesta kisoissa! Kisarupeama oli rankka ja laulajien taso oli huikea. Kokemus oli upea ja opettavainen ja Robin sai paljon uusia ystäviä.! Ja musiikkiura saa jatkoa... Robin Packalenin tv-esiintymisen voit halutessasi katsoa osoitteessa: / Robin Packalen Robin eläytyy kansainvälisen yleisön riemuksi Kuva: Nina Packalen!"#$%$&&'!"#$#%&'"#()*+&*,&-+&%&.&/0"1()*!$$/'22'343 Helmikuun ajan!"#"$!%&'%"()*(-tuotteet 20% Lisäksi muita tarjouksia! TERVETULOA! Piispanristintie 1, KAARINA AVOINNA ma pe 10 18, la puh maininki maininki 19

11 Lumoava lumi Mainingin kamera talletti tälle aukeamalle talven iloja. Taidokasta ilmaliitoa, tanakkaa lumituntumaa ja pöllyävää lunta eikun menoks! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Timo Nikkilä pitää työssään huolta Hirvensalon laskettelurinteen kunnosta. Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Ystävänpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 17 - Kiinalainen juttu: Kiinanlähetti Heidi Uusimäki, lietolaiset musisoijat ja srk:n diakoniaväki. Sanaa, säveliä ja iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa. MLL Maanantaisin (ei 22.2.) klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Taidekappeli Torstaisin hartaustilaisuus klo 18 su klo 16 Veden säveliä huilulla - Luontokuvakonsertti, Laura Rahnasto, huilu ja Ritva Tiainen, luontokuvaaja. Liput 7 euroa Piispa Arsenin ikonimyyntinäyttely jatkuu helmikuun loppuun saakka. Näyttely avoinna ma-pe klo 11-6, to klo ja la-su klo Huomioi yksityistilaisuudet! Hirvensalon kirjasto Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Seikkailupuiston satuaamu: Ma klo Mauri Kososen näyttely Väriunia jatkuu asti. KIRJASTON UUDET AUKIOLOAJAT Ma ja to & Ti, ke ja pe Hirvensalon hiihtokeskus La 6.2. K2 Lumikiertue Su 7.2. Naperopujottelu Su ES-Cup Turku 2xP, sarjat 13/15/17/Yl H O R O S K O O P P I Helmikuussa juhlii Vesimies ( ) Vesimiestä juhlitaan näin alkuvuodesta. Vesimies on tulevaisuuteen suuntautuva ja vapaudenhaluinen - ja todennäköinen hymypoika tai tyttöpatsaan omistaja. Itsenäinen Vesimies voi olla toisinajattelija ja hyvin kiinnostunut maailman tapahtumista. Anna Vesimiehelle lahjaksi mahdollisuus kokeilla jotain minkä avulla hän voi ilmaista omaperäisyyttään. Helmikuu rinteessä Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnepäällikkö Timo Nikkilän helmikuu kuluu lumen parissa ja laskijoiden seassa. Pitkään jatkunut talvinen sää on hellinyt laskemisen ystäviä Hirvensalossa kuluvana talvena. Alkuvuosi on hiihtokeskuksen sesonkiaikaa ja helmikuun lopulla oleva hiihtoloma tuo mäkeen tavallista enemmän kävijöitä. Timon työt pysyvät ennallaan myös muiden lomaillessa. Rinne on hiihtolomalla arkisin auki aamukymmenestä iltayhdeksään. Erilaisia tapahtumia on luvassa ja autan niiden järjestämisessä, mutta muita muutoksia ei juuri ole, selvittää Timo, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa rinnetekniikan huolto ja kunnossapito sekä rinteiden hoito. Pieneen keskukseen on saatava sovitettua eri laskijaryhmille tärkeät asiat. Peruslaskettelijoiden lisäksi alppilajien harrastajille tarvitaan ratatilaa ja lautailijoille hyppyreitä sekä reilejä. Pienimmille laskijoille on ilmainen naruhissi sekä pulkkamäki. Meillä on oltava tarjontaa kaikille tasapuolisesti, Timo toteaa. HARRASTUKSESTA TYÖ Timon helmikuu Nykyisessä tehtävässään Satavassa asuva Timo on ollut vuodesta 2000 alkaen. Laskettelu- ja telemark-suksilla hän on viihtynyt lähes koko ikänsä, mutta lautailu on jäänyt lajivalikoiman ulkopuolelle. Nykyisin työ täyttää hiihtokiintiön niin tehokkaasti, ettei laskemiselle juuri jää aikaa. Lähden ehkä keväthangille Eurooppaan tai Lappiin, kun kausi täällä on saatu päätökseen. Lumenteko ja muut työt ovat sen verran raskaita, ettei tarvitse kuntosalille lähteä, käveltyäkin tulee monta kilometriä päivässä. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

KOTKA. Kotka on Suomen merellisimpiä kaupunkeja. Se sijaitsee Suomenlahden rannikolla Helsingistä

KOTKA. Kotka on Suomen merellisimpiä kaupunkeja. Se sijaitsee Suomenlahden rannikolla Helsingistä Kuvat: Kotkan kaupunki KOTKA Kotka on Suomen merellisimpiä kaupunkeja. Se sijaitsee Suomenlahden rannikolla Helsingistä itään puolentoista tunnin ajomatkan päässä. Kotka on Kymijoen ja meren yhdyskohtaan

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014

RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014 RIPARI Roihuvuoren srk rippikoulut 2014 Rippikouluun ilmoittautuminen Hei sinä ensi vuonna 15 vuotta täyttävä nuori! Roihuvuoren seurakunta kutsuu erityisesti sinut rippikouluun. Jos taas olet jo vanhempi

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY

KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY 1/5 KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT Sairastavien ja toipuvien avoin vertaistukiryhmä, Espoo Sellon kirjasto, ryhmätyötila Elina (Leppävaarankatu 9, 2.krs.) Kerran kuussa keskiviikkoisin

Lisätiedot

Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie.

Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie. Vuokko ja Seppo Vänskä 11-17 Kubo-cho Nishinomiya-shi 662-0927 JAPAN puh. (0) 798-34-2119 seppo.vanska@sekl.fi vuokko.vanska@uusitie.com Lähettikirje 3/2006 07.05.2006 Hyvät ystävät ja esirukoilijat! Toukokuun

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia.

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia. Suomikoululainen Tammikuu 2012 Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia 1 Puheenjohtajan palsta Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2012! Mitähän tuleva

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

Kevätkauden viikko-ohjelma Lapland Hotels Äkäshotelli ja Lapland Hotels Ylläskaltio 6.1-16.4.2013

Kevätkauden viikko-ohjelma Lapland Hotels Äkäshotelli ja Lapland Hotels Ylläskaltio 6.1-16.4.2013 Kevätkauden viikko-ohjelma Lapland Hotels Äkäshotelli ja Lapland Hotels Ylläskaltio 6.1-16.4.2013 Ennakkoilmoittautuminen aktiviteetteihin viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä Lapland Hotel

Lisätiedot

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia!

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Suojeluyhdistyksen valokuvauskilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailuaika oli 13.2.-5.6.2011. Yhdistyksen hallitus oli antanut kilpailun

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Navigoi Porvoo Toursin maailmaan!

Navigoi Porvoo Toursin maailmaan! Navigoi Porvoo Toursin maailmaan! Kongressimessut 1.-2.4.2009 BP 1 Mitä et vielä tiennyt? - Kartanorikkain alue - Kokous tai juhla yksityisessä ranta-aitassa - Parhaimmat ravintolat Porvoossa - Haikon

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Lönnmarkin sukuseuran tiedote 2/2014 11.10.2014 Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Taas on aikaa vierähtänyt kesäisestä sukukokouksemme Tuusulanjärven kauniissa maisemissa.

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen Ryhmäetu Kun varaat kokous- tai ryhmämatkan vähintään 20 hengelle. Kysy lisää! Maisemanvaihdos piristää Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016 Sormisyötäviä ja vihershotteja Laajensimme kokoustarjoiluja.

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

-kaislat ja lahdelmat ovat liittyneet elämääni rakkaan koiraharrastuksen myötä. Itse olen tähän lisännyt sanat meri ja rannikko

-kaislat ja lahdelmat ovat liittyneet elämääni rakkaan koiraharrastuksen myötä. Itse olen tähän lisännyt sanat meri ja rannikko kaislojen reunustamat lahdelmat -kaislat ja lahdelmat ovat liittyneet elämääni rakkaan koiraharrastuksen myötä. Itse olen tähän lisännyt sanat meri ja rannikko kuunnousu -luminen talvi, pikku pakkanen

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen!

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Tuntuuko siltä, että rippikouluusi on vielä valovuoden mittainen matka? Todellisuudessa rippikoulusi alkuun ei ole kovinkaan pitkä aika. Kaikki rippikouluryhmät

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN.

KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN. KINGI ON TÄÄLLÄ! TERVETULOA HELSINGIN HAUSKIMPAAN KAUPUNGINOSAAN. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima on saanut uuden odotetun hurjimuksen. Uskallatko kokea kesän uutuuslaitteen KINGIn ja 75 metrin vapaapudotuksen?

Lisätiedot

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat NAVIGOINTIA PARISUHTEESSA 28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät 23.11. Love Boat Seksuaalisuus parisuhteessa

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 ESITTELEMME VAASAN SEUTUA ENTISTÄ KUTSUVAMPANA MATKAILUKOHTEENA. VARMISTA NÄKYVYYTESI VUODEN 2016 MATKAILUESITTEESSÄMME JA SÄHKÖISESSÄ

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000. Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1. Liipolassa on monta taloa.

MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000. Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1. Liipolassa on monta taloa. MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000 Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1 Liipolassa on monta taloa. Keskustassa on viisi koulua. Huoneessa on monta hyllyä.

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Osta ja lennä Italiaan!

Osta ja lennä Italiaan! Osta ja lennä Italiaan! - Kampanja-aika 1.4. 30.6.2012-1 Rosenlew-kampanjatuotetta = 1 edestakainen lento Italiaan - 2 tai useampi Rosenlew- kampanjatuotetta = 2 edestakaista lentoa Italiaan + etukuponkivihko

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9. KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.2015 Järjestäjä: Tampereen Messut Oy, Turvallisuuskomitea,

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Viikko 32 (3.8.-9.8.) Ma 3.8. - Klo 9-13 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Matkaraportti: Italia

Matkaraportti: Italia Matkaraportti: Italia Noora Heikkonen Vietimme Italiassa neljä viikkoa ja viisi päivää. Tässä ajassa ehdimme tutustua sekä asuinkaupunkiimme Padovaan että muihinkin Pohjois- Italian tunnetuimpiin kaupunkeihin.

Lisätiedot

Neuvontapisteen ja sen kumppaneiden neuvontapalvelut ovat käytettävissäsi maksutta, nimettömänä ja ilman ajanvarausta.

Neuvontapisteen ja sen kumppaneiden neuvontapalvelut ovat käytettävissäsi maksutta, nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Neuvontapisteen ja sen kumppaneiden neuvontapalvelut ovat käytettävissäsi maksutta, nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Infon palveluja Tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamasta tuesta, toiminnasta

Lisätiedot