maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon maininki 1

2 helmikuu 2010 Talvi! Wow!!!!"##$%&"'())*%+)),#"--"%#)'./%0),.1/2%2$3##$3#33%#$#$%#)'.")%&)42//--)55)%.)'155)!%64-/7 &41,,4#45%12%5))24#%-)/5"-)2%2$3##$-$$2%5)#4-))'#)!%8'-)%12%,)/&)5#)%0"29/##$$%:)%/0-/5#"2% #)'./,"/()5%1'"-45%5$.$3##$$!%;4&).)%2),5&"%&"29$2%)'')%.),-/5#))<%"##$%'4-/#)'./%12%#1##)!% =44,).//&5/5"#%-/"0"#<%()&&)5&)42//#%2)/5"#%:)%#1(()()&"#1/>4#%')(5"#%2$3##$.$#%2)4#/5&"'".)2% #)'."2%/'1/5#)%?/#&$25)'-"2%:)%=)&5&",,)2%:$,."2%:$$''$<%0//0#1')>4/'')%:)%(4'&&)-$"55$! ;)/2/2&/%12%#)'./,/"-4/55)%-4&)2)!%=4.)&1''))5/--"%12%#)'./4,0"/'45#)%:)%'4-/-$$,$2% :$''""2%()':)5#).)#%1-)2%'"0>"2%1'".)2%'$0"''$%&4/2%'$0/2%')5&"##"'4,/22"!%=44&)4>"2%&44'4-/7 5"#&/2%#4'".)#%')5&"##"'4,/2#""2%:44,"'#)!%A/-1%B/&&/'$%12%#4##4%2$&3%,/22".$"''"! C"'-/&44%12%')5#"2%0//0#1'1-)&44&)45/%:)%23#%#41#)%0//0>12%:)%#)'./4,0"/'42%,/"-4)%12%2)47 #/##)./55)%#$$''$%&1#/1'1/55)!%;)#&1/''"%'$0#".$#%.1/.)#%0)/5#"'')%./#155/.4'#)%+41-/5#"2%(",0"7 '1-)2%-)#&)&44'4-/5/)!%6//&&4-/5"2%:)%-)#&)/'42%.)5#)()/21&5/% 0)/--"%C/,."25)'12%&/,:)5#15#)%-3D5%'4&4./2&&":$!%=/,:)5#1&$327 2/''$%.1/%5)-)'')%/0)/'')%;)4,/%=1515"2%#D/#$!%;)4,/%12%#$-$2%'"07 >"2%&)25/&4.)-/"5%:)%($$:4#42%)/0"! B)4#/#))2%#)'."2%/'1/5#)<%'4/5#"''))2<%')5&"#"''))2<%0//0>"#$$2<%'417 >))2%'4-/)%:)%(/>"#$$2%/#5"--"%:)%(",0""--"%'$-(/-/2$*% Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimittaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Johan Hollsten 4 Suomisten perheen mukana matkalla 9 Lukuvinkkejä Hirvensalon kirjastosta Minä hirvensalolainen, Mauri Kosonen 20 Talviliikunnan riemua kuvina 22 Timo Nikkilän helmikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras PARHAAT VOIMAT SUUNNITTELEMAAN HIRVENSALOA! Lehtimiehenä, ja aika pian myös kunnallispoliitiikkona, tulin jo 70-luvun alussa konkreettisesti huomaamaan, miten mielestäni harhaisesti Turun kehittämisen tavoitteita asetettiin ja minkälaisiin arvostuksiin sen aikaiset yleiskaavatason strategiat perustuivat. Turussa piti jo vuonna 2000 olla asukasta, vuonna 2020 jo asukasta!! Nyt puhutaan enää asukkaan Turusta vuonna Tämäkin on täysin epärealistista kun kaupunkimme väkimäärä on kasvanut muutamalla sadalla/vuosi ja meitä on nyt reilusti alle Vähäinen kasvu perustuu sekin pääosin maahan muuttaneiden ja Turkuun asettuneiden Turusta pois muuttaneita suurempaan määrään. Mihin perustuu ajatus siitä, että Turku jotenkin tulisi onnellisemmaksi ja paremmaksi kunhan tänne vaan saataisiin väkeä (ns veronmaksajia) lisää?? Missä ja miten on osoitettu, että väkimäärän kasvu jotenkin luonnnonlain mukaan johtaisi parempaan elämisen tasoon? Hirvensalosta halutaan vuoteen 2030 mennessä tehdä ihmisen saari. Älytön, epärealistinen ja varmasti myös epätarkoituksenmukainen tavoite. Turussa kaiken kaikkeaan on - tietenkin vähän yksinkertaistaen - kaikilla asunto, määrällistä tarvetta asuntojen kokonaismäärän kasvattamiseen ei ole. Laadullisia tarpeita tietenkin on ja tulee aina olemaan. Hirvensalo (Satava,Kakskerta) on Turulle ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kunniakkaista kaupungistamme edukseen poikkeava kaupunki. Vielä ei peliä ole menetetty, mutta nykymenoilla ei hyvää seuraa. Vaikka pidänkin Turun suurimpana ongelmana päättämättömyyttä, minusta saariemme suunnittelussa pitää nyt ottaa järki käteen ja antaa sille hyvän suunnittelun tarvitsema aika. Ihan ensimmäiseksi, ennen asukaslukutavoitteiden kiinni lyömistä, pitää tietenkin selvittää tarvittavat ja mahdolliset liikenneratkaisut realistisine aikatauluineen. Tiedämme kaikki, että jo nyt alkaa olla ruuhkaista. Ei voi eikä saa mennä huppu päässä kohti kuvitellusti onnen takaavia moninkertaisia asukaslukuja ennen perusasioiden ratkaisemista. Eikä mihinkään, ihan oikeasti, ole kiire! Kun niin pitkälle päästään, että Hirvensaloa (ja pääsääntönä sen jälkeen Satavaa ja Kakskertaa) voidaan ruveta määrätietoisesti ja realistisesti kasvattamaan ehdotan, että Turku käyttäisi kotikentän loistavia, valtakunnalistakin tunnustusta jatkuvasti saavia arkkitehtitoimistojamme terveen, kunnianhimoisen saaristokaupungin suunnittelemiseen - realistinen, hallittavissa oleva pala kerrallaan. Surullista minusta on, ettei viime vuosikymmeninä rakennettua Turkua mitenkään - yksittäisiä rakennuskohteita lukuunottamatta - leimaa hyvä alueeikä varsinkaan rakennusten suunnittelu. Aloittakaamme Hirvensalosta uusi aika, jossa aloite on kaupungilla eikä rakennusliikkeillä ja jossa suunnittelulle annetaan aikaa ja resursseja! Johan Hollsten pikisaarelainen pian 30 vuotta Sardinian saarella Hirvensalolainen matkailualan ammattilainen Tanja Kortet-Suominen toteutti haaveensa ja suuntasi viime kesänä perheensä kanssa Italiaan, Sardinian saarelle. Vaikka Algherossa on turistialueensa, antoi ex tempore -omatoimimatka lomailijoille kosketuksen paikalliseen kulttuuriin. V//5/0"2&/5""2%(",0""5""2%&44'4.)#%A)2:)2% '/5$&5/%/5$%E"5)<%FG7.41#/)5%+//2)7=),1'//2)% "'/% +/2&&4<% (/)2% FH7.41#/)5% +)2#",/% 5"&$% I7.41#/)5%+)-!%;)#&)2:10#):)7$/#/$%(",0""2%,")&#/1#% '1-).)'/22)5#)%0/"-)2%:$22/##/.$#<%-4##)%:$'&/&$#""2% &1&1%(",0"%1'/%#33#3.$/2"2!% 7%J,/7/&$/5#"2%')5#"2%&)255)%.1/%1'')%.)/&")%-)#&457 #))<%&42%#"/2/#%&)/()).)#%/&$/5#$25$%5"4,))%:)%"'$-/7 5"2%,3#-/%12%",/')/2"2%&4/2%()/&)''/5/'')<%.)20"--)#% &",#1.)#!% Vesijumppaa. C1#"''/'#)%#1/.1##//2%#/').))%0412"##)%:)%4/-)7)'')57 #)!%=15&)%01#"''/2%.),))-/2"2%.//.$5#3/<%($$>3##//2%.),5/2)/5"2%#4,/5#/)'4""2%4'&1(41'"'')%5/:)/#5".))2% (/"2""2%01#"''//2<%:12&)%'$0"''$%5/:)/#5/5/%544,"-(/% &)4(429/2%3''$(/#$-$%4/-)7)'')5!%C1#"''/%151/##)47 Villa Maria Pia. #4/% "2#/5"&5/%.)2&/')&5/<% :127 Sardinia &)% #),/2)% #1/% 3''$#3&5"''/5"2% Asukkaita 1,65 miljoonaa "'$-3&5"2!% 6$0"''$% 5/:)/#5".)% Italian autonominen alue 4/-)7)'')5%1'/%()/&)''/2"2%-))7 Saaren pääkaupunki Cagliara 4/-)')<% :155)%.$'#3##//2% #4,/57 Puhutaan italiaa ja sardia #"/'#)%:)%($$5#//2%#),&)5#"'"-))2% Välimeren toiseksi suurin saari ()/&)''/5#)%"'$-$$%."5/:4-(()7,"/>"2%:)%4/-)&14'4')/5#"2%&"57 &"''$!% ;)#&)&10#""2%.)'/2#))2%.)/&4##/%5"<%"##"/%(",0"%0)7 '4224#%'$0#"$%&1./2%&)4)5!%K/-),/(",0""''"%."5/%1'/% '1-)'')%#$,&"$%"'"-"2##/!%L"/554%04/("2#4/%(",0""2% '$0#/"55$%()/&)''/5"2%."5/04./(4/5#12%M)#",%?),)>/7 5"2%./"#$.$&5/!% HARRASTUKSET ARJEN PUNAISENA LANKANA =1,#"#7+41-/5"2%(",0""55$%0),,)5#"#))2%:)%'//&4#))2% )&#//./5"5#/!%N0>"55$%&$3>$$2%')5&"##"'"-)55)%)/2)7 &/2%0//0#1'1-/'')%5"&$%5)#422)/5"5#/%.//&12'1((4/5/2!% Vanha kaupunki, taustalla Algheron nähtävyys makaava mies. 4 maininki maininki 5

4 !Eräänä joulukuisena iltana istuin tietokoneen äärellä ja suunnittelin tulevaa kesää. Pelkäsin, että ajautuisimme kesälomalla sukuloimaan tai Ruotsiin automatkalle, kuten edellisenä vuonna. Löysin sopivat lennot ja tein varauksen. Päädyimme Sardiniaan, koska olin aiemmin lukenut, että ollakseen Euroopassa, Sardinia oli trooppinen kohde. Siirsin hotellin varaamisen niinkin myöhään kuin toukokuulle. Ensimmäinen lento oli Milanoon, jossa vietimme yhden yön. Toinen lehto oli Sardinian saarelle ukkosmyrskyn keskellä. Kaarsimme taksilla hotellin pihaan ja se kieltämättä oli erilainen hotelli. Myöhemmin selvisi, että Villa Maria Pia oli entinen vankila, restauroitu ja uudistettu hotelliksi ja avattu vasta toukokuulla. Hotellissa ei ollut uima-allasta, mutta mainonnan perusteella sellainen löytyisi läheltä. Lähellä sijaitseva allas kuului Algheron kaupungille. Olipa siellä pidetty osakilpailut Rooman MM-uintejakin varten. Kaikilla oli oltava uimalakki, mutta uintiperheenä olemme tottuneita lakin käyttäjiä. Rannallekin oli vain pari sataa metriä. Kävelymatkalla rannalle saimme perehtyä päivittäin italialaiseen autoilukulttuuriin. Autoja oli pysäköity sinne tänne, oli suuria ja pieniä, valtaosa lommoilla. Nautiskelimme auringosta, uimisesta, sukeltelusta, vesipeleistä, hiekasta ja rantaravintoloista. Ihmettelimme äyriäiskeittoa, mustia rantakaupustelijoita, puissa kirkuvia hyönteisiä, rantakoiria ja kissoja sekä ruokailuaikoja. Meillä oli aina eri aikaan nälkä kuin italialaisilla! Hankalaa Italiassa oli se, että vain harva puhui englantia. Opimmekin yllättävästi italiaa, kun oli pakko, vaikka emme olleet sitä ennen juurikaan opiskelleet. Onneksi hotellimme virkailija oli aito englantilainen, joten useimpiin asioihin saatiin selvyys. Päätimme nauttia rauhallisesta lomanvietosta, yhteisestä ajasta, ihanista maisemista, vedestä ja lasagnesta! Tanja Kortet-Suominen O/#/%&$3%).)22155)<%/5$%'"2&&"/'""%:)%(3D,$/'""!%="57 &/--$/2"2%')(5/%+)2#",/%("'))%5$0'3$%()/&)''/5"55)% :14&&4""55)%5"&$%5&"/##))! J&)'41&&)')/5"2%&41(4&5"2%+)-/2%0),,)5#45%12% -"'&1/2"2%3''$#35!%?1/&)%12%",/#3/5:$5"2"2$%A4,42% E?=P55)%241,#"2%15)5#155)!%+)-%(33#$$%:4#45#"'/:1/#)% 0/':"2"-$$2<%&15&)%AEP5#$%2$3#"#$$2%23#%5)/,))2&4'7 :"##):/"2%),&")!%K45/%')5#"2)2/-))#/1%?)'1-/"5%+)-/% 12%-3D5%5415/##4%:)%2/-/&/2%12%154.)5#/%-"'&"/2% 5)-)%&4/2%(1:)'')!%J#"/5"55$%5"/511%445/%(/"2/%.))07 #15)--4#/2%(/"2"''"%()'1-/"0"''"! 8515/5&1%+/2&42%0),,)5#45%,3#-/##$$%(",0""2%),&/7 "'$-$$%"2/#"2<%&42%.)20"--)#%&45&)).)#%0$2#$%4/27 #/0),:1/#4&5//2!%B"/#/%12%($$-)#&)''))2<%QRR%-"#,/2% (",0154/22/55)%+41-"2%-"5#),/%/&$'41&)55))2!%K/27 2/2%+/2&&4%)'1/##/%S-3D0$$2S%FR7.41#/))2)<%-4##)% &"0/##3/%'):/55)%21(")5#/%&10#/%&$,&/#)51)!%T/&")1(7 (/5#)%4/-)1("#45#)%#3##D%1'/%#15/2%:1%5))24#%)/"--/2% Water Paradise, Sinkku ja Sam. Ruka Kortet-Suomisen perheessä harrastetaan ja liikutaan aktiivisesti. Yhdessä käydään laskettelemassa ainakin hiihtolomilla. $/>/'#$$2<%"2#/2"2%4/-),/%:)%.)'-"2#):)%0$2&/2!%K'&17 -))2-)#&1:)%+/2&4'')%12%1''4#%:1%4/22/2&/2%(4/##"/57 5)!%;3D5%+),>/2/)2%,"/554'')%0$2%($$5/%#,""2))-))2% ()/&)''/5"55)%-))4/-)')55)<%:12&)%#$35/-/##)/5"55)% )'#))55)%1'/%&44'"-)2%-4&))2%0),:1/#"''4#%-))/'-)27 '41&)2%4/-),"/#)! Teksti Tiina Törnström Kuvat: Perhe Kortet-Suominen ja Tiina Törnström Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan! Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään!!"#$!!"%!&'()'*%%!"#$!!"%!*))+**,,-.//01%1,,231% /.636%70%-.-,-10/.6368/3--,.220% %:;< Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) A023D061.3%EF%+1GH047,%),45, IE%EJ;%KKKI%LLLM-3N4.M631 6 maininki maininki 7

5 Kuvat ja teksti: Suvi Luukkanen Kirjavinkkejä kirjastosta Hirvensalon kirjastosta löytyi lukijoita ja lukuvinkkejä. Ja vielä tämän kuun ajan kirjastosta löytyy Mauri Kososen taidetta. Kyllä hiihtolomalaisten tänä vuonna kelpaa lunta ja lukemista on riittämiin. Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U 7. ;/'')/2"2%12%5415/&&/'4&4)5"2#15/U 1. V40)2/%=1012"2 82>,/>)512% A)'./&)4(42&/ 3. L41#5)')/2"2%>"&&),/ 4. =)/&/''" 5. V),/%A",.1 6. ;/&)%M)'#),/ 7. +"'$''$$2 1. +/2/&&)%=1012"2 2. V1#)/2%-41#/'"0#"$%:)%,1-))2/ 3. W19%X),Y"')2/2 4. J/% )/2)&))2% #).)''/5"''"% /0-/5"''"<%&/,:)/'/:)%12%037./2%-/"'/&4./#4&5"''/2"2 5. =442%.)/&4#45<% -/"'"2&//2#1/2"2 6. VD,2%Z122",% 7. ;)&44)5"2#1%5$29355$ 1. ;),:)%C)55"' 2. V1#)/2%-/"'"2&//2#1/5#)<% "5/-!%:1&/2%44#445%&1#/-)/2"2 3. J((4%B41#/12%=15#1 4. V$22/#352$'&$/5/''" 5. +/2/2"2%2"/#1 6. ;)),/#%%=1,012"2<% V10)22)%+/2/5)' )'')%-))#"2%./'#/2%)'') 8 maininki maininki 9

6 -.0660=6"!"-&/.7&6"!"-(,%(B1&9..6"!"-&A09B&06&B1&9..6"!"D01+1&)0>*7>.$6.,/*6"!"-40++0"+&A09"+0096&+4,1$6..6"!"#$"%&'( 1. ;)/:)%=),' L/[0),>%N)#"5<% L".1'4#/12),3%,1)> 3. L//##)76//5)% ;$&"'$$ 4. ="2"''"%.)/2 5. J/%1'"%5"'')/5#) 6. ;12#) 7. 85#4"2!""#$%"&'%()**)+,"!-(.."!*" Kysymykset 1. =4&)%1'"#U 2. ;/#$%1'"#%')/2)224#%#$''$%&",#))U 3. ;/#$%'4/#%.//-"&5/U 4. ="2"''"%.1/5/#%5415/#"'')%5/#$%&/,:))U 5. ;/&$%12%5415/&&/#"1&5"5/<% :1012%()'))#%)/2)%44>"''""2U 6. =4&)%12%5415/&&/&/,:)/'/:)5/U )5#"2&/,:1:) 4. A3D&).",/# 5. J/%1'" 6. J/%1'" 7. ;)&1/''"2%5$293''$ 1. Z)2/"'%829-)2 2. 6)5#"2&/,:1:) 3. 6)5#"2&/,:1:) 4. H7.41#/)/''" 5. =1/,)-$&/<%A/2##/<%W),Y)()() 6. L/[0),>%+[),,3 7. ;)&1/'"2%5$293''$ )*+,(-,,./0,*1(02+34,3565( (*33865(0//-/39 *,,5(8,-:64;,,5(835+,,5&(<,,+(,*655/*:,-4335( AB(+/553**,C(D,-/* (=/5E2+(:,-43*+,,( F,=+6-,9025*6=5335(0//-/:,(D3.6G()>&( F63-+?(*,,+(4>7*(02+34,3*6+(#H) ( *60?( *3(+68.>+(<+6--,(I5+6=32=(9-3/0/2:39 ;;;<+.0660=>*660<?" 10 maininki maininki 11!"#$%&&"!"'()*$+(,*"!"-./0"!"-1&%0&"!"21,1""!"34,&"!"50.647$4470"!"84/%.7."!"8&790&"!"817+1"!": !"##$%&'()"#*+,-"".

7 Maaliskuun saarelaisen Mauri löysi naapurustosta, eräänlainen oman elämän taitelija hänkin... Antiikkipiano Perzina on nettihuutokaupan löytö ja halpa sellainen. Kuitenkin juuri tätä pianomerkkiä tehtiin Itävallan hovissa parhaille muusikoille. Kosonen pohtii, että soitin on sielukas. - Puussa sointi on parhaimmillaan vanhana. Vahva ote minä hirvensalolainen siveltimestä ja plektrasta Mauri Kosonen on tullut Hirvensaloon ensi kertaa lapsena, omien sanojensa mukaan pienenä rääpäleenä. Tarina kertoo, että häntä oli pidetty korissa kannonnokassa, kun kotitaloa oli rakennettu. - Aika paljon on muuttunut siitä, kun olen pyörinyt täällä pentuna. Siinä missä on ollut metsää, on nyt taloja. S3&53''$%-/"5%-44##/%1-))2%#)'112<%&1#//2<%:1&)% 12%,)&"22"##4%.)'12%:)%)&45#//&)2%"0>1/'')!% E/0,"$#%0/,5/()2""'/5"/2$#%#"&".$#%:1%4'&1)% ($/2%#)'15#)%&//2215#).)2!%=42%#)'112%)5#44%5/5$$2<% ).)4#44%"25/%5/'-$3&5"''$%).),)%1'10412"%:)%#/"#1% 5//#$<%"##"/%23#%1'')%5#)2>),>/&1>/55)!%+44,/%).),)%1' "%12%30>"'#$%5"/2$'#$%'$0"5%#$35/2%/&&42))<%&1#/% 12%#$322$%.)'1)%:)%#/'))%\%-4##)%'$-(/-/55$%#)/%.1/7 -)&&)/55)%5$.3/55$! =1512"2%&",#11<%"##$%#)'1%12%/#5"%(//,,"##3<%30>"55$% /5$2%&)255)!%T-)%.",5/1%#1#"4#4/%03./2%-3D5%),&&/7 #"0>/2%'1(4''/5/55)%(//,,1&5/55)!%L)&"2#)-/2"2%12% &4'&"24#%54.455)!%A$-$%#)'1%532#3/%/5$2%:)%."':"2%#$,7 &"$''$%,)&)2245).4'')! 7%N&5/2%#$0$2%"2%1'/5/%'$0#"23#&$$2! 7%E//-"%"'1&4455)%-44#"##//2%#$0$2<%;)4,/%=1517 2"2%&",#11!%C$2%(10#//<%"##$%"0&$%.)/&"/2#)%1'/%#1##4)% 5//0"2<%"##$%#)'155)%1'/&/2%-44#12%:$'&""2%)54&&))2)% \%5"%"/%"2$$%1''4#&))2%,)&"2245#3D-))! TAITEILIJAN TALOSSA =1#/%12%5"'.$5#/%#)/#"/'/:)2%&1#/<%:1&)/5#)%,)#&)/54)% -3D#"2!%=)42/5%./0,"$%510.)%12%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!% A)&&)%12%-44,)##4%/#5"<%&/./."/5#$-D2%:$#"&/./5#$<% "/&$%5)-)2')/5#)%5))%-/5#$$2!%+10.)(D3#$%-4/5#4##))% /51)%&$##$%:)%12%5"&/2%'D3#D%&/,((4#1,/'#)!%N&5/2&",7 #)/5"5#/%\%/&")&1#/%#$-$%"/%1'"! =//2215#45%&4.)#)/#""5""2<%D':3.$,/-))'))-/5""2% 532#3/%F]7.41#/))2)!%+)-))2%)/&))2%=1512"2%#),##4/% -3D5%&/#),))2!%A)/>"%12%"2"--$2%&4/2%0),,)5#45<% #1/5))'#)%5/.//'/#3D%#)&))%5"2<%"##$%#)/>"##)%.1/%#"0>$% /'-)2%,)0)''/5#)%()/2"##)! 7%V15%5//#$%0)2&&/5/%'"/($25$<%.1/5/%:14#4)%#"&"-$$2% &1-(,1-/55":)<%5"%"/%1'/5/%03.$%'$0#D&10#)%#)/#""''"!% B3#%.1/%#"0>$<%-/#$%0)'4))%5/''$%5),)'')! VALMISTA AIHETTA EI TARVITA 7%;))')45%532#33%(41'/##)/2%/#5"5#$$2!%K5"/2%)')2%.)/2%-))')#)<%"/%#),./#5"%1'')%)/0"##)%.)'-//2)!%=42% )')2%-))')#)<%5//#$%532#33%-41#1:)%#)/%0)0-1:)<%:1/#)% -))'))2%"#""2($/2! 7%;))'))2%45"/2%45"))2%&",#))2<% 2//2%"##$%#3D%&4/.44%&1&12))2%.$7 '/''$%:)%-))'))2%5/##"2%($$''"%3&5/7 #3/5&10#/)! ^':3.$,/#3D%532#33%(,15"55/55)% :1&)%./"%-4&)2))2%0"2&/5"5#/!%N&5/%#)4'4%12%-)#&)% :1012&/2%1-))2%-/"'""2! 7%;))'))-/2"2%12%#1>"'')%.)/&"))%#"&2/5"5#/<%:157 &45%5"%122/5#44%(),"--/2%:15&45% /2<%-4#7 #)%-))')#"55)%5//0"2%4((1))%)/.)2%#$3>"''/5"5#/%"/&$% ):)##"'"!%+"%12%:1'')/2%')/'')%-">/#)#//./5#)%#1/-/2#))! T(/5&"'4)/&)2))2%;)4,/%=1512"2%12%"0#/23#%#17 #"4##))%-3D5%(),/%(/"2#$%T#517=),04%75)#4&/,:))!% C$2%')5&""<%"##$%#)/>"2$3##"'3/#$%12%"0#/23#%1'')%&3-7 -"2&42#)!%?),0)/''))2%#"1&5/)%12%"5/''$%C/,."25)'12% &/,:)5#155)%./"'$%0"'-/&442%'1((442! J25/%&"5$2$%12%#/">155)%&)25)/2.$'/2"2%2$3##"'3<%827 #",2)#/12)'%_12#"-(1,),3%;)5#",5%QRFR%E1'%`%\&/,:))2% 15)''/5#42"/''"%#)/#"/'/:1/''"!%B$3##"'32%-3D#$%&1'-"%=17 515"2%#3D#$%-)#&45#))%,)()&12%#))&5"<%6)5%E"9)5//2<% ;/#"2%/0-""55$%0/,."25)'1')/5"2%&4.)#)/#"/'/:)2% #3D#%'D3#$.$#%#/"2%N0>35.)'#1/0/2!%+332$%12%/'-"/5"2% &)4##)%:1&4%2$3##"'32%&4,))##1,"/5#)%122/5#4/%'D3#$7 -$$2%=1515"2%#3D#! Talo on itse piirretty, yhdessä isän kanssa 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Maalaus syntyy puolittain itsestään. Usein alan vain maalata. EN OSAA OLLA SOITTAMATTA A)'12,)&"2245% 12% 53D23#% )/&))% -))'))-/5"'#)<%Y$2>/#1/-/2#))%5"% "/%1'"%2//2&$$2%0)/#)224#!%A$,&"/2% 30#3"%=1515"''"% 12% 23#% ;35#125<% :12&)%#1/5#)%'".3$%#"0>$$2%(),0)/'7 '))2!% ="/&&1:)% #"0>$$2% 3-($,/% +41-")! 7%+)21#))2&1%+41-/72"/>12%.3D#$,DD2%)5#/!%?/"2/2% ()/&&)%1'/%3&5/D2%&1&1/2"2!%+/"''$%1-/5#):)2%/5$%24&7 &4/%("2&/''$!%+"%1'/%)/&)%",/&1/2"2%&1&"-45<%;)4,/% =1512"2%2)4,))! ;45//&/2%#"&"-/5"55$%(),)5#)%1.)#%:44,/%&"/&)#!% N'"/5D''$%12%2//55$%544,/%-",&/#35!%="/&&),"/554/'')% 2$&""%.)'#).)5#/%"'$-$$%:)%/0-/5/$! 7%W$2>/2%&)255)%51/##)-/2"2%12%"2",9/5"-($$! C3./2%#1/5"2')/5#)%12%"5//2#3$%#,4Y)>44,/2)!%B"% &"/&)#%#),:1).)#%"'$-$2-)&4)%03./2%",/')/5/5#)%)5/7 1/5#)! 7%T'"2%#"023#%#,4Y)>44,/&"/&&1:)%0$/5#$%0)4#)7 :)/5//2<% ;)4,/% =1512"2% &",#11% :)% #),&1/##))% #$#$% &/,:)/-"''/5"5#/!%?"("%X12c)'"5/2%:$,:"5#$-$2%#,47 Y)>44,/&/5)2%.1/##1%A4,455)%.4122)%QRRH%12%1''4#%.)'##/&1,##/! 7%T'"2%51/##)24#%2//2%()':12<%"##"2%15))%1'')%51/##)7 -)##)<%=1512"2%(10#//! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN +"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"')/2"2%'D3#33%;)4,/%=17 515"2%2))(4,/5#)!%C$2%12%#4##4%&)5.1<%-4##)%"/%"0&$% 2//2&$$2%5)),"')/5"2)!%+"4,)).)%&44&)4>"2%5)),"7 ')/2"2%12%3,/##$:$<%:12&)%&)255)%-12/%/0-/2"2%#"&""% "'$-$25$%&)4()#<%0)2&/22)2%:1'')/5/)%#"0>$$2%"0&$%.)/2%&",,)2%"'$-$55$!%V)%0),,)5#4&5"&5""2%0$2%/'7-1/##))%50)&/2%("'))-/5"2! Teksti ja kuvat: Sini Silván Kuka: Mauri Kosonen, 31 vuotta, medianomi, muusikko ja kuvataitelija, siviilityö graafikkona viestintätoimistossa. Parasta saarilla: Meri. Saari muodostaa asuinpaikkana aina oman kokonaisuutensa. Hirvensalossa luontoa ja metsää on edelleen, rakentamisesta huolimatta. Kun lähtee kotipihasta, saa kävellä pitkät pätkät metsäpolkuja pitkin. Harrastukset: Kuvataide, maalaaminen öljyväreillä ja musiikki: roolit kitaristina, laulajana ja trubaduurina ovat ehkä enemmän kuin harrastuksia. Rakentaminen on ollut merkittävin harrastus viime ajat. Oma saarihistoria: Mauri Kosonen kannettiin pienenä rääpäleenä Hirvensaloon, kun perhe rakensi taloa. Opiskelu vei hänet muualle. Kymmenen vuoden jälkeen oli edessä paluu omakotirakentajana lapsuusmaisemiin. Mauri Kososen töitä on nähtävillä Hirvensalon kirjastossa helmikuun loppuun asti. Tauluja voi nähdä myös osoitteesta net ja musiikkia ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Sari Varjonen puh Uutuus! Kennel -kevythäkkeihin Kokoontaittuva, paljon eri kokoja, kosteuden kestävä pohja, pestävä tyyny. Uutta! TRIMMAUSPALVELU LIIKKEESSÄ KESKIVIIKKOISIN. palvelut, trimmaajana Nada Kajander. Varaukset ja lisätiedustelut myymälästä. PERJANTAI 5.2. KLO Maahantuojan edustaja Jaana Vihervuori myymälässä esittelee tuotteita & vastaa kysymyksiin. Back on Track-tuotteilla voidaan helposti, lempeästi ja mukavasti edistää koiran hyvän olon tunnetta ja terveyttä. Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku, Puh maininki maininki 15

9 !"#$#%&&"'()*!+'((!,!,(*-./--0(123)4*54)5(( /"&6"7789"$$"(:;<:<:=>=(#9?(>= 7'"%).&0.-%)'&0""(< E3B55FGH5?>)/",%"(7()' B3G?5KC5?H>),-%09)'-%.++()C6&'90-(09+)D)#",9"E E*#=**(+9)*()88)''*+'"97)9"#LL) 2FB6?5?BEF?B3++!"#"$%&'"()*('"+,&%)*- 3$4-..+)5",*"%%&6"()/",%"(7()*")) 8+(.9:;&7'-()#"6".%&."6"()699%7()0"(.."< Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Caesar-salaatti 12,95 /kg Kasvispihvit 12,40 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön perunamuusi 4,90 /kg Herkullista helmikuuta! Helmikuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Paistetut silakkapihvit 12,90 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su päivä Kakskerran VPK ottaa osaa päivään Kakskerran VPK esittelee kalustoaan Hirvensalon K- Supermarket:n piha-alueella klo jakaen paloturvallisuusinfoa. Mehutarjoilua! on päivä, joka toimii myös muistisääntönä. Tämä valtakunnallinen turvallisuustapahtuma muistuttaa palovaroittimien paristojen vaihdosta, mutta myös yleisestä hätänumerosta 112. Numero 112 toimii nyt kaikissa EU-maissa. 112-päivä tukee sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Hoidetaan me asukkaat leiviskämme täällä saarilla niin, että Kakskerran VPK saa viettää kissanpäiviä. Yritysmaailman kuulumisia Haarlan liikekiinteistö täyttyy Haarlan liikekiinteistön alakerta on nyt täynnä toimintaa. Uusin tulokas on yrittäjä Sulo Tokgöz jolla on tiloissa kaksi ravintolaa, Pizzeria Picante ja ravintola Bar Circolo. Bar Circolossa yhtiökumppanina on Apo Coskun. Pizzeria suunnittelee myös kotiinkuljetusten käynnistämistä. Entuudestaan Haarlan liikekiinteistössä toimivat K-Market Deli, Hiuskeskus Tarja Juvonen sekä pieni lahjatavaroiden myymälä. Kiinteistön omistaa Kajavalta Kapital Oy. Tiloja vuokraavan OP Kiinteistökeskuksen Ilkka Teijula kertoo, että yläkerrasta löytyy vuokrattavaa tilaa kaikkiaan 900 m 2. Neuvotteluja on käyty mm. kuntosaliyrittäjän ja videovuokraamon kanssa, mutta sopimuksia ei toistaiseksi ole. Tule ja perehdy! Ilmoittautumiset kaikkiin tilaisuuksiin viimeistään viikkoa aikaisemmin op.fi/turunseutu tai p Oletko hankkimassa uutta kotia, rakentamassa taloa tai pohditko kiinteistösi jätevesihuoltoon liittyviä asioita? Osallistu TOP:n asuntopalvelun maksuttomiin tilaisuuksiin, saat asiantuntevaa tietoa sinulle tärkeistä asioista. TOP:n Maariankadun konttorissa, Maariankatu 4, Turku, käynti sisäpihalta: Rakentajan peruskurssi la klo 8.30 n Monipuolista tietoa rakentajalle. Mukana Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry. Ensiasunnon ostajan info ti alkaen klo Tiivis tietopaketti asuntokauppaan liittyvistä asioista. TOP:n Vehmaan konttorissa, Vinkkiläntie 17 Jätevesitilaisuus ti 2.3. alkaen klo Jätevesiasetuksen uudet vaatimukset haja-asutusalueella. Mukana muun muassa Lounais-Suomen Ympäristökeskus. Lisätietoa op.fi/turunseutu tai TOP:n konttorit. Lämpimästi tervetuloa! Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Ystävänpäivä Hiihtomuotia a la Julius & Eerik Robinin keikka Moskovassa Ystävänpäivää vietetään taas Ihmisyhstävien lisäksi lintuystävät ilahtuvat pönttöjen puhdistuksesta tai uuden ripustamisesta.. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Maaliskuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Julius Rantasella ja Eerik Hartzellilla on kevättä rinnassa. Kuva: Jani Rantanen (kevät 2009) Hirvensalolainen Robin Packalen osallistui kansainväliseen laulukilpailuun Moskovassa. New Wave - kisan palkintosijat menivät Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Armeniaan. Onnittelut Robinille hienosta edustamisesta kisoissa! Kisarupeama oli rankka ja laulajien taso oli huikea. Kokemus oli upea ja opettavainen ja Robin sai paljon uusia ystäviä.! Ja musiikkiura saa jatkoa... Robin Packalenin tv-esiintymisen voit halutessasi katsoa osoitteessa: / Robin Packalen Robin eläytyy kansainvälisen yleisön riemuksi Kuva: Nina Packalen!"#$%$&&'!"#$#%&'"#()*+&*,&-+&%&.&/0"1()*!$$/'22'343 Helmikuun ajan!"#"$!%&'%"()*(-tuotteet 20% Lisäksi muita tarjouksia! TERVETULOA! Piispanristintie 1, KAARINA AVOINNA ma pe 10 18, la puh maininki maininki 19

11 Lumoava lumi Mainingin kamera talletti tälle aukeamalle talven iloja. Taidokasta ilmaliitoa, tanakkaa lumituntumaa ja pöllyävää lunta eikun menoks! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 20 maininki maininki 21

12 Helmikuussa tapahtuu Timo Nikkilä pitää työssään huolta Hirvensalon laskettelurinteen kunnosta. Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Ystävänpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 17 - Kiinalainen juttu: Kiinanlähetti Heidi Uusimäki, lietolaiset musisoijat ja srk:n diakoniaväki. Sanaa, säveliä ja iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa. MLL Maanantaisin (ei 22.2.) klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Taidekappeli Torstaisin hartaustilaisuus klo 18 su klo 16 Veden säveliä huilulla - Luontokuvakonsertti, Laura Rahnasto, huilu ja Ritva Tiainen, luontokuvaaja. Liput 7 euroa Piispa Arsenin ikonimyyntinäyttely jatkuu helmikuun loppuun saakka. Näyttely avoinna ma-pe klo 11-6, to klo ja la-su klo Huomioi yksityistilaisuudet! Hirvensalon kirjasto Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Seikkailupuiston satuaamu: Ma klo Mauri Kososen näyttely Väriunia jatkuu asti. KIRJASTON UUDET AUKIOLOAJAT Ma ja to & Ti, ke ja pe Hirvensalon hiihtokeskus La 6.2. K2 Lumikiertue Su 7.2. Naperopujottelu Su ES-Cup Turku 2xP, sarjat 13/15/17/Yl H O R O S K O O P P I Helmikuussa juhlii Vesimies ( ) Vesimiestä juhlitaan näin alkuvuodesta. Vesimies on tulevaisuuteen suuntautuva ja vapaudenhaluinen - ja todennäköinen hymypoika tai tyttöpatsaan omistaja. Itsenäinen Vesimies voi olla toisinajattelija ja hyvin kiinnostunut maailman tapahtumista. Anna Vesimiehelle lahjaksi mahdollisuus kokeilla jotain minkä avulla hän voi ilmaista omaperäisyyttään. Helmikuu rinteessä Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnepäällikkö Timo Nikkilän helmikuu kuluu lumen parissa ja laskijoiden seassa. Pitkään jatkunut talvinen sää on hellinyt laskemisen ystäviä Hirvensalossa kuluvana talvena. Alkuvuosi on hiihtokeskuksen sesonkiaikaa ja helmikuun lopulla oleva hiihtoloma tuo mäkeen tavallista enemmän kävijöitä. Timon työt pysyvät ennallaan myös muiden lomaillessa. Rinne on hiihtolomalla arkisin auki aamukymmenestä iltayhdeksään. Erilaisia tapahtumia on luvassa ja autan niiden järjestämisessä, mutta muita muutoksia ei juuri ole, selvittää Timo, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa rinnetekniikan huolto ja kunnossapito sekä rinteiden hoito. Pieneen keskukseen on saatava sovitettua eri laskijaryhmille tärkeät asiat. Peruslaskettelijoiden lisäksi alppilajien harrastajille tarvitaan ratatilaa ja lautailijoille hyppyreitä sekä reilejä. Pienimmille laskijoille on ilmainen naruhissi sekä pulkkamäki. Meillä on oltava tarjontaa kaikille tasapuolisesti, Timo toteaa. HARRASTUKSESTA TYÖ Timon helmikuu Nykyisessä tehtävässään Satavassa asuva Timo on ollut vuodesta 2000 alkaen. Laskettelu- ja telemark-suksilla hän on viihtynyt lähes koko ikänsä, mutta lautailu on jäänyt lajivalikoiman ulkopuolelle. Nykyisin työ täyttää hiihtokiintiön niin tehokkaasti, ettei laskemiselle juuri jää aikaa. Lähden ehkä keväthangille Eurooppaan tai Lappiin, kun kausi täällä on saatu päätökseen. Lumenteko ja muut työt ovat sen verran raskaita, ettei tarvitse kuntosalille lähteä, käveltyäkin tulee monta kilometriä päivässä. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen Ryhmäetu Kun varaat kokous- tai ryhmämatkan vähintään 20 hengelle. Kysy lisää! Maisemanvaihdos piristää Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016 Sormisyötäviä ja vihershotteja Laajensimme kokoustarjoiluja.

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA

TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA Tästä esitteestä saat tietoa kulttuuritapahtumista, festivaaleista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista Torniossa kesällä 2015 MUUTOKSET MAHDOLLISIA KESÄTAPAHTUMAT

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

Helsingin hauskin kaupunginosa on

Helsingin hauskin kaupunginosa on Helsingin hauskin kaupunginosa on TAAS auki! Tänä kesänä lapsiperheet huvittelevat 11 laitteessa maksutta. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima saa uuden kummituselämyksen. Uskallatko astua sisään Suomen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun!

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Loma-asuntomessut Mäntyharjussa 27.6. - 10.7.2011 Valtakunnalliset loma-asuntomessut pidetään lomaasumisen sydämessä Mäntyharjussa 27.6. 10.7.2011. Messut

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO Lukijoiden luontokuvat 2017 KUVA JAANA PAANANEN Tammikuu VK 52 1 2 3 4 5 MA TI KE To PE LA SU 26 27 28 KK 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Vantaalla.info. KesäStartti 2012

Vantaalla.info. KesäStartti 2012 KesäStartti 2012 Myyrmäen aluetoimikunta järjesti nuorille tapahtumia koulujen ensimmäisellä lomaviikolla. KesäStartti alkoi jo Louhela Jamista 3.6. ja päättyi T.L& Comeetta ja Tiahun sekä Ruudolf ja Karri

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot