Gumböle Golf Oy TASEKIRJA PL Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4"

Transkriptio

1 Gumböle Golf Oy PL Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 Tase 6 Tuloslaskelma 8 Liitetiedot 9 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 13 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 14 2

3 Gumböle Golf Oy, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA KENTTÄ Gumböle Golfin kenttä avattiin , heti Gumbölen joen tulvan laskettua. Kenttää voitiin edelleen pelata myös 9-väyläisenä, joka oli suosittua varsinkin syksyllä. Kartanoa ja Mylläriä pelasivat erikseen varsinkin monet seniorit ja iltaisin vielä työelämässä kiinni olevat. Kentän kunto oli erittäin hyvä koko kauden ajan. Varsinkin greenien kunto oli suorastaan loistava. Kävijämäärät lisääntyivät edellisestä kaudesta, yhteensä kierroksia kertyi n Vieraspelaajien kierrosmäärät olivat edelleen runsaassa kasvussa, ollen n kpl. Olimme mukana SGKY:n kultakortti järjestelmässä ja sopimuksella Supergolfin kenttävalikoimassa. Yritystapahtumia oli kauden aikana n. 50kpl. Kenttä suljettiin vieraspelaajilta ja omilta pelaajilta pakkasten alettua RAVINTOLA Ravintolatoimintaa pyöritettiin oman osakeyhtiön turvin (Ravintola Gumböle Oy). Ravintolan toiminnasta järjestettiin kysely, jonka tulokset olivat erittäin positiiviset. Ravintola maksoi vuokraa ja käyttökorvausta sähköstä, vedestä ja työvoimasta Entisen ravintolapäällikön työsopimus purettiin alkuvuodesta ja uusi ravintolapäällikkö palkattiin Gumböle Golf Oy:n palkkalistoille. HENKILÖKUNTA Toimitusjohtajana jatkoi Timo Käiväräinen (2009-). Muita vakituisia kokoaikaisia työntekijöitä ovat kenttämestari Juhani Viita-aho, ravintolapäällikkö Hilkka Hyvönen, apulaiskenttämestari Hans Heikel ja kentänhoitaja Urpo Virta. Lisäksi kentällä työskenteli neljä kausityöntekijää ja kaksi kesäpoikaa. Lisäksi osa-aikaisina kesätyöntekijöinä on työskennellyt viisi caddiemasteria, pääcaddiemasterina Roosa Luhtalampi. 3

4 Gumböle Golf Oy, LUPA-ASIAT Metsäväylien osalta suunnittelutarveratkaisu on myönnetty. Päätöksestä on valitettu. Olemme toimittaneet valitukseen vastineen. Metsäalueen varausaikaa anottiin jatkettavaksi ja Espoon kaupunki jatkoi sitä asti. Maa-alueen vuokrasopimusta on jatkettu asti. YHTIÖKOKOUKSET Kevätyhtiökokous Gumbölen klubitalolla. Varsinaisina kokousasioina käsiteltiin vuoden 2012 tulos ja tase sekä esitettiin tilintarkastuskertomus. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille yksimielisesti. Varsinainen syysyhtiökokous Scandic, Espoo. Hallitukseen valittiin vuodelle 2014 Petteri Ojanen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Jari Lahtinen, Hannu Koskeno, Tapio Potila, Martti Sneck, Juha Helmijoki ja Juha Lepistö. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Kari Lydman, KHT ja varatilintarkastajaksi Matti Jyrkkiö, KHT. Yhtiökokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeelle yleisölle suunnatun II D-sarjan osakkeiden osakeannin. YHTIÖN TALOUS Yhtiön talouden tilaa koskevat tiedot sisältyvät yhtiön tilinpäätökseen ja sen liitetietoihin. Velattomia osakkeita myytiin kauden aikana vapailla markkinoilla 3 kpl hintaan /osake. 4

5 Gumböle Golf Oy, ARVIO LÄHITULEVAISUUDESTA Yleinen talouden tila jatkuu edelleen tiukkana. Osakkeiden myynti yleisölle on edelleen haasteellista, vaikkakin vapailla markkinoilla kauppaa käydään n /osake hintatasolla. Positiivista on, että kävijämäärät pysynevät edellisvuotisella tasolla, joka mahdollistaa käyttötaloutemme säilymisen tyydyttävänä. Omapääoma on saatu kasvamaan ja uskomme tuon kehityksen jatkuvan. Muilta kuin osakkailta kerättävän tulorahoituksen suhteellinen osuus on jo nyt yli 50%, emmekä usko tuon osuuden huomattavaan kasvuun tässä markkinatilanteessa. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Gumböle Golf Oy on sitoutunut ympäristöjärjestelmään. (ECOSTART) TUTKIMUS- ja KEHITYSTYÖ Gumböle Golf määritteli toiminnalleen vision ja mission, sekä toimintaa ohjaavan strategian. Strategia esiteltiin syysyhtiökokouksessa ja hyväksyttiin osakkaiden toivomien täsmennysten jälkeen hallituksen kokouksessa, tammikuussa

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen vuokraoikeudet 5 820, ,54 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat , ,89 Koneet ja kalusto , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , ,07 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,96 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,50 Sijoitukset yhteensä , ,50 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,49 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 071,39 0,00 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , ,84 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,31 Rahat ja pankkisaamiset 8 533,78 450,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,23 6

7 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti , ,25 Ylikurssirahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,35 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,62 Tilikauden voitto (tappio) , ,62 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,50 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Muut velat , ,24 Siirtovelat , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,06 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,23 7

8 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,75 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,07 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,59 Muut henkilösivukulut , ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,56 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 0,00 14,70 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 477,47 570,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,03 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,62 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,62 8

9 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tilinpäätöksen tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteen mukaan ja tilinpäätös on laadittu euromääräisenä. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Hankintahinnaltaan alle 850,00 euron arvoiset pienhankinnat joiden yhteismäärä ei ylitä 2 500,00 euroa tilikauden aikana on kirjattu tulosvaikutteisesti hankintatilikauden kuluksi elinkeinoverolain sallimalla tavalla. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on laskettu hyödykkeen hankintakuukaudesta alkaen. Ulkomaanrahanmääräisten erien kurssausperiaatteet Ulkomaanrahanmääräiset erät on arvostettu Suomen Pankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Konserniyhtiöt Gumböle Golf Oy on Gumböle Golf Ry:n tytäryhtiö. Yhtiö omistaa kokonaan yrityksen nimeltä Ravintola Gumböle Oy osakekannan. Nimi: Ravintola Gumböle Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Espoo Omistusosuus: 100 % (100/100 kpl osakkeista) Osakepääoma: 5 000,00 euroa Oma pääoma: ,66 euroa Tilikauden tulos viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan: ,38 euroa Yhtiö vuonna 2012 on sijoittanut Ravintola Gumbölen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ,00 euroa. Konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta kirjanpitoain 6 luvun 1 sallimalla tavalla. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon erittely Liikevaihto Vastikemaksut , ,30 Käyttökorvaukset , ,13 Vuokratuotot , ,61 Muut tuotot , ,68 Liikevaihto yhteensä , ,72 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , ,99 Poistot rakennuksista ja rakennelmista , ,04 Poistot koneista ja kalustosta , ,24 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,29 Poistot yhteensä , ,56 Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Osinkotuotot 0,00 14,70 Korko- ja rahoitustuotot 477,47 570,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,03 Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut yhteensä , ,53 Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet Poistosuunnit 9

10 LIITETIEDOT elma: Väylärakenteet: 20 vuoden tasapoisto Rakennukset: 7 % menojäännöspoisto Tekniset laitteet: 25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto: 25 % menojäännöspoisto Rakennelmat: 20 % menojäännöspoisto Asfaltointi: 10 vuoden tasapoisto Uusi kenttä: 40 vuoden tasapoisto ( asti) Kenttäsuunnitelma: 10 vuoden tasapoisto Yhtiö on tilikauden aikana muuttanut poistosuunnitelmaa. Uudesta kentästä ei tehdä poistoja alkaen. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oma pääoma yhteensä , ,36 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Osakepääoma , ,00 Merkintä 7 kpl C-osaketta ja 7 kpl D-osaketta (2012) 280,00 0,00 Merkintä 5 kpl C-osaketta ja 5 kpl D-osaketta (2013) 200,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Osakeanti: maksetut, kaupparekisteriin merkitsemättömät ,24 280,00 osakkeet Uusmerkintä , ,00 Uusmerkintä , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,64 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,35 SVOP-sijoitukset tilikauden aikana , ,25 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,62 Edellisten tilikausien voitto , ,62 Tilikauden voitto (tappio) , ,62 Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma Laina: Aktia saldo ,67 euroa Lainan lyhennys : ,00 euroa. Lainan viimeinen lyhennys on vuonna Lainaa lyhennetään myös täysimääräisesti jokaisesta myydystä osakkeesta saadulla suorituksella. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat tase-erittäin , ,81 Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen , ,81 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen , ,00 Eläkevastuut Henkilöstön eläkevakuuttaminen on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Kattamatonta eläkevakuutusvastuuta ei ole. Leasingvuokrasopimusvastuut Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät Leasing-sopimukset Luvut sisältävät ALV:n Leasing-yhtiö - sopimus - seuraavan 12 kk aikana erääntyvät - myöhemmin kuin 12 kk erääntyvät - jäännösarvo Santander Consumer Finance Oy - Renault JIK ,26 EUR ,93 EUR ,74 10

11 LIITETIEDOT EUR Nordea Rahoitus Suomi Oy ,65 EUR ,23 EUR ,67 EUR Muut annetut vastuusitoumukset Annetut pantit kpl - pantti/haltijavelkakirjat - arvo eur/kpl - yhteensä eur - vahvistuspvm ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur , ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,96 eur ,96 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur yhteensä ,96 eur Yrityskiinnityksiä kiinnitettyjä Gumböle Golf Oy:n irtaimeen omaisuuteen 1 kpl á ,00 eur. Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Vuokravastuut: Liittyvät golfkentän maa-alueen vuokrasopimuksiin joista Storgård I päättyy Storgård II ja Guntorp päättyvät Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin Espoon kunnassa/tunnus Gumbölentie 20, maapohja klubiltalo 746 m^2, valmistunut 2007, kirjanpitoarvo : ,76 eur ( : ,52 eur). Storgår I vuokrasopimus on uusittu joulukuussa Yhtiö on sitoutunut hakemaan ,00 euron arvoisen kiinnityksen vuokraoikeuteen ja määräämään että panttikirja luovutetaan vuokranantajalle. OSAKEYHTIÖLAIN 11 MUKAISET LIITETIEDOT Osakeantipäätökset Antipäätös 4:n valtuutuksen nojalla hallitus päättänyt korottaa osakepääomaa 750 kpl määrällä. Annettavien osakkeiden erilajiset osakkeet: IIC-sarja enintään 375 kpl, IID-sarja enintään 375 kpl. Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Osakesarjat: Sarja I: kpl, 2 ääntä per osake, ei pelioikeutta, ei vastikkeenmaksuvelvollisuutta Sarja IIA: 365 kpl, 1 ääni per osake, 1 pelioikeus per osake Sarja IIB: 1 kpl, 1 ääni per osake, 1 pelioikeus per osake, voidaan vaihtaa pelilippuihin Sarja IIC: 32 kpl, 1 ääni per osake, 1 pelioikeus per osake Sarja IID: 39 kpl, 1 ääni per osake, 1 pelioikeus per osake Yhteensä: kpl IIA- ja IIB-sarja osakkeita rasittaa velkaosuus yhtiön investointilainasta Aktia Osakesarjojen tarkemmat erot (ml. vastuut) käyvät ilmi yhtiöjärjestyksestä. Tilikauden aikana on merkitty ja maksettu 4 kpl C-osakkeita ja 4 kpl D-osakkeita. Osakkeita ei 11

12 LIITETIEDOT tilinpäätöshetkellä ole merkitty kaupparekisteriin. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot on jätetty erittelemättä KPA 2:8.4 sallimalla tavalla. Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät 13,00 11,00 Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden 7,00 5,00 lukumäärä keskimäärin Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden 6,00 6,00 lukumäärä keskimäärin (tuntipalkkaiset) LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Jakokelpoinen oma pääoma Yhtiöjärjestyksen 18 mukaan yhtiö ei jaa osinkoa ja voitto siirretään kokonaisuudessaan vararahastoon. Jakokelpoiset varat yhteensä , ,64 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,60 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,62 Tilikoauden voitto/tappio , ,62 Hallituksen esitys tuloksenkäsittelystä Hallituksen esitys tuloksenkäsittelystä Hallitus esittää yhtiökokoukselle että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. 12

13 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat Laji Selite Arkistointitapa AT Järjestelmän muodostamat Sähköinen JK Jaksotukset Sähköinen ML Myyntilasku Sähköinen ML-2 Myyntiyhteenveto Paperi MS Myyntisuoritus Sähköinen MU Muut Sähköinen OL Ostolasku Sähköinen OS Ostosuoritus Sähköinen PL Palkka Paperi PT Aktia Sähköinen PT-1 Aktia Paperi T Automaattiset Sähköinen tilinpäätöskirjaukset Velka-TO Velkatilin tiliotteet Paperi Pääkirja Päiväkirja Tasekirja 13

14 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Paikka: Aika: Timo Käiväräinen, toimitusjohtaja Petteri Ojanen, hall. puheenjohtaja Juha Helmijoki, hall. jäsen Jari Lahtinen, hall. jäsen Hannu Koskeno, hall. jäsen Juha Lepistö, hall. jäsen Tapio Potila, hall. jäsen Martti Sneck, hall. jäsen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka Aika Kari Lydman, KHT 14

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot