Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn 16 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations 14 Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government 12 Valtionhallinto Staten Central government 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Puhelin: (1) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (9) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 25 6 Finländska masskuldebrevslån 25 6 Finnish bond issues 25 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 25 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämän joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 25. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Massskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the bond register maintained by FIN-FSA. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 25. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. Issues of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Erityisehto = definition of the interest is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange--linked yield

5 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån 25 Finnish bond issues 25 6 Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 25 liikkeeseen yhteensä noin 7,5 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman vuonna 25. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 28 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa, vuonna 29 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa ja vuonna 21 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 67 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisella tasolla. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 25 oli neljä. Tämä suhteellisen pieni luku kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Vuonna 25 liikkeeseen lasketuista lainoista sarjaobligaatiolaina oli volyymiltaan hallitseva. Rahoituslaitosten vuonna 25 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi jonkin verran edellisvuotiseen nähden. Kasvun taustalla on niin pankkien kuin muidenkin rahoituslaitosten joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Muut rahoituslaitokset laskivat edellisvuotista enemmän liikkeeseen nimenomaan erillislainoja. Vuodesta 24 lähtien rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo on noussut huomattavasti. Vuonna 25 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 1 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 23 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 25 runsaan 7 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on jonkin verran enemmän kuin edellisinä vuosina. Vuodesta 24 lähtien yrityssektori on laskenut kotimaassa liikkeeseen pääasiassa erillislainoja. År 25 emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 7,5 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade något 25. Staten var fortfarande den klart största emittenten: den emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 28, ett avkastningsobligationslån med förfall 29 och ett serieobligationslån med förfall 21 till ett sammanlagt värde av ca 5 miljarder euro, vilket motsvarar 67 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden stannade på samma nivå som föregående. Antalet sålda statslån i euro uppgick 25 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Av de lån som emitterades 25 var serieobligationslånet det volymmässigt största. Beloppet av inhemska masskuldebrevslån emitterade av finansiella företag ökade något från 24. Ökningen förklaras av såväl bankernas som övriga finansinstituts ökade upplåning genom masskuldebrev. Särskilt ökade övriga finansinstituts privata emissioner jämfört med föregående. Beloppet av finansiella företags privata emissioner har ökat betydligt sedan 24. Finansinstitutet för kommunfinansiering emitterade 25 tio masskuldebrevslån. Finansiella företag stod för 23 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 25 sin verksamhet genom upplåning av drygt 7 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket är något mer än under tidigare. Sedan 24 har icke-finansiella företag i sin inhemska upplåning huvudsakligen använt sig av privata emissioner. In 25 euro-denominated bond issuance totalled approximatelly EUR 7.5 billion. The nominal value of the stock of bonds rose slightly in the course of the year. Central government - again by far the dominant issuer sector in 25 - issued two yield bonds maturing in 28, one yield bond maturing in 29, and one serial bond maturing in 21, to a total value of approximately EUR 5 billion or 67% of total euro-denominated bond issuance. Central government's issuance of euro-denominated bonds remained at the 24 level. Four different euro-denominated bonds were sold by central government in 25. This relatively small number reflects the aim of recent years to have only a few largevolume benchmark bonds outstanding. The serial bond was by far the largest-volume bond issued in 25. Bond issuance by financial corporations increased slightly on the previous year. The increase was due to an increase in bond issuance by both banks and other financial institutions. In particular, other financial institutions' funding via private placements increased compared to the previous year. The amount of financial corporations' funding via private placements has increased significantly since 24. The institution that specialises in financing local government issued 1 different bonds in 25. Financial corporations accounted for 23% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained more than EUR 7 of financing via domestic bond issues in 25. This is slightly more than corresponding figures for previous years. Since 24 non-financial corporations have obtained funding from the domestic bond market mainly via private placements.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 25 Januari december 25 January December 25 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Componenta Oyj Vaihdettava pääomalaina 25 EUR Cargotec Oyj JVK-laina 1/25 EUR v kk p / v kk p / 3.8 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Finsilva Oyj Debentuurilaina 1/25 EUR Evox Rifa Group Oyj Vaihdettava pääomalaina 25 EUR Sponda Oyj JVK-laina 1/25 EUR Sponda Oyj JVK-laina 2/25 EUR Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina 1/25 EUR Citycon Oyj Pääomalaina 25 EUR Neste Oil Oyj JVK-laina 2/25 EUR Neste Oil Oyj JVK-laina 1/25 EUR v kk p / % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor + 7. % 5 v kk 1 p / v kk p / v kk p / 1 6 v 7 kk 1 p / kk:n euribor +.6 % 5. % asti, sen jälkeen 3 kk:n euribor % 5 v kk p / v kk p / v kk p / 3 kk:n euribor +.4 %

8 8 TietoEnator Oyj JVK-laina 1/25 EUR Huhtamäki Oyj JVK-laina 1/25 EUR Elcoteq Oyj Debentuurilaina II/25 EUR Biohit Oyj Vaihtovelkakirjalaina 25 EUR Kunta-Asunnot Oy Vastuudebentuurilaina I/25 EUR Atria Oyj Atria Group Plc frn due 28 EUR v kk p / 7 v kk p / 5 v kk p / 6 kk:n euribor +.36 % 6 kk:n euribor +.6 % 3 kk:n euribor % 5 v kk p / v kk p / 3 v kk p / 1 6 kk:n euribor % 3 kk:n euribor +.4 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS 9 YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Suupohjan Osuuspankki JVK-laina 1/25 EUR JVK-laina 1/25 EUR JVK-ohjelman laina 1/25 Eurooppa Tuotto EUR v kk p / vuosi 2.6 %, 3. vuosi 2.8 % 3 v kk p / v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 2/25 Eurooppa Ekstra EUR v kk 18 p / n. 15 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 3/25 OsakeLukitus EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 I EUR Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Debenturlån 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Osakeindeksilaina Maailma I/25, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR Ålandsbanken Abp Ränteobligation Remix EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Nordic Blue Chip 3, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk p / suurissa erissä v kk 18 p / neutraali: 1, plus: 11 indeksihyvitys 3 v 11 kk 26 p / 1 indeksihyvitys 3 v 11 kk 26 p / försiktig: 1, offensiv: 11 indeksihyvitys

10 Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Handelsbanken Luottokoriobligaatio (nro 21) EUR v 1 kk 21 p / 1 4,8% (indikatiivinen) lainaehtojen mukainen koron pienentäminen mahdollisten luottotapahtumien sattuessa 1 JVK-ohjelman laina 5/25 YhdistelmäObligaatio Eurooppa EUR v 1 kk 6 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 6/25 Maailma EUR JVK-ohjelman laina 8/25 Itä-Eurooppa EUR JVK-ohjelman laina 4/25 EUR JVK-ohjelman laina 7/25 EUR JVK-ohjelman 9/25 Aasia Tuotto EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 II EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 25 I EUR v kk 18 p / 5 v kk 18 p / 1 v 1 kk p / n. 1 % indeksihyvitys n. 15 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk p / 3.3 JVK-ohjelman laina 1/25 Aasia Ekstra EUR JVK-ohjelman laina 11/25 EuroTaala EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kertyvä Korko II/25 EUR v kk 22 p / 5 v kk 18 p / 5 v kk p / 1 n. 11 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti

11 11 Mandatum Apollo -indeksilaina 1/25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OP-Private Varainhoitodebentuuri I/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 23 EUR Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/25 EUR v kk 18 p / indeksihyvitys 5 %:n minimikorko, tuottoluokitusosuus 6 v kk 7 p / tai 1 indeksihyvitys 4 v kk 2 p / 3. 5 v kk p / suurissa erissä 3. JVK-ohjelman laina 14/25 Pohjoismaat Perus EUR v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 15/25 Pohjoismaat Ekstra EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Pohjois-Eurooppa, laina nro 22A: FI15852 ja nro 22B: FI1586 EUR Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/25 EUR Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevslån 2/25 - Absolut EUR v kk 18 p / n.15 % indeksihyvitys vaihtoehto 22A: 1, vaihtoehto 22B: 11 indeksihyvitys 5 v 1 kk 5 p / 1 v kk p / suurissa erissä v kk 17 p / indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 12/25 EUR v 5 kk p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 13/25 EUR JVK-ohjelman laina 16/25 Osakekori EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debenturlån 3/25 EUR v 5 kk p / n. 1 % indeksihyvitys 3 v kk 18 p / n.1 % indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä 2.7

12 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Upside, alternativ Försiktig FI318127och alternativ Offensiv FI EUR Ikaalisten, Kuortaneen, Ylihärmän ja Parkanon Säästöpankit Säästöpankkien debentuurilaina I/25 EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/25 EUR Ålandsbanken Abp Ålandsbanken debentuurilaina 1/25 EUR Ålandsbanken Abp Ålandsbanken debentuurilaina 2/25 EUR v 5 kk 1 p / försiktig: 1, offensiv: 16 indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä v kk p / 12 kk:n euribor + suurissa erissä.2 % 1 v kk p / 12 kk:n euribor +.4 % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor + 2. % 12 JVK-ohjelman laina 17/25 Indeksilaina Kiina-Intia Ekstra EUR v kk 18 p / n. 18 % indeksihyvitys JVK-laina 2/25 EUR JVK-ohjelman laina 19/25 Käänteisvelkakirjalaina Nokia EUR Mandatum Artemis osakeindeksilaina 2/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Indeksilaina Euro-allokaatio IV/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Korko 13 III/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Handelsbankens Indexobligation Bäst av Tre: FI avseende 24A, FI31848 avseende 24B EUR v kk p / v kk 19 p / n. 1 % v 6 kk 22 p / indeksihyvitys 5 v kk 17 p / 1 indeksihyvitys 7 v kk p / 1 5 v 2 kk 15 p / 7.25 % asti, sen jälkeen korko alternativ 24A: 1, alternativ 24B: 11 indeksihyvitys

13 13 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Plus EUR JVK-ohjelman laina 23/25 Allokaatio Perus EUR JVK-ohjelman laina 24/25 Allokaatio Ekstra EUR v 2 kk 8 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 22 p / 5 v kk 22 p / n. 1 % indeksihyvitys n. 11 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 25/25 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 4/25 EUR JVK-ohjelman laina 26/25 Indeksilaina Intia Ekstra EUR Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/25 EUR v kk p / v kk p / suurissa erissä v kk 25 p / 5 v kk p / suurissa erissä n. 11 % indeksihyvitys vuosi 2.8 %, vuosi 3.1 % JVK-ohjelman laina 27/25 Eurooppa Tuotto EUR v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 28/25 Eurooppa Ekstra EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Energy EUR v kk 25 p / n. 15 % indeksihyvitys 2 v 11 kk 26 p / 11 indeksihyvitys Ålandsbanken Abp Ränteobligation Servo EUR v 11 kk 26 p / 1 korkeampi seuraavista vaihtoehdoista: 2. % tai indeksihyvitys Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Kiina/Japani 25 EUR v kk 2 p / 11 indeksihyvitys

14 14 JVK-ohjelman laina 34/25 Euro/TRY EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kertyvä Korko V/25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 III EUR v kk 18 p / 5 v kk p / 1 n. 1 % indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti 2 v kk p / 2.3 Mandatum Ares -indeksilaina 3/25 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Indeksiobligaatiolaina 5/25 Asia-Pacific, vaihtoehto Neutraali FI31924 ja vaihtoehto Extra FI31928 EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Take it Easy EUR JVK-ohjelman laina 29/25 Tuotto EUR v kk 18 p / indeksihyvitys 3 v kk p / 4 v 11 kk 26 p / 5 v 1 kk 2 p / neutraali: 1 %, extra: 14 % indeksihyvitys försiktig: 1 %, offensiv: 11 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 3/25 Teho EUR JVK-ohjelman laina 35/25 All Stars Tuotto EUR v 1 kk 2 p / 5 v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 36/25 All Stars Ekstra EUR Padasjoen Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kehittyvät Markkinat VI/25, vaihtoehto Neutraali FI31937 ja vaihtoehto Plus FI EUR v kk 25 p / n. 15 % indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä 3. 5 v kk 17 p / neutraali: 1, plus: 11 indeksihyvitys

15 15 JVK-ohjelman laina 37/25 Japani Ekstra EUR JVK-ohjelman laina 38/25 Japani Vipu EUR v kk 25 p / 4 v kk 25 p / n. 14 % indeksihyvitys n. 2 % indeksihyvitys Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 6/25 EUR v kk p / suurissa erissä 3. Sysmän Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Indeksiobligaatio Paras Kolmesta nro 26A: FI319554, nro 26B: FI EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/25 EUR Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 IV EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 25 II EUR v kk p / suurissa erissä 3. alternativ 26A: 1, alternativ 26B: 11 indeksihyvitys 5 v kk 21 p / 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä 3. 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä 3. 2 v kk p / v kk p / 3.2

16 16 JVK-ohjelman laina 4/25 Korkoputki Ekstra EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Indeksilaina Optimi Allokaatio VII/25, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI31976 EUR JVK-ohjelman laina 41/25 Korkoputki Luotto EUR v 3 kk 27 p / 5 v kk 9 p / 5 v 3 kk 2 p / n. 1 % indeksihyvitys neutraali: 1, plus: 18 indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Fennoskandia 27 EUR JVK-ohjelman laina 42/25 Kehittyvät Markkinat Perus EUR v 11 kk 21 p / 1 indeksihyvitys 5 v 1 kk p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 43/25 Kehittyvät Markkinat Ekstra EUR v 1 kk p / n. 11 % indeksihyvitys ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Aktia Säästöpankki Oyj Masskuldebrevslån P5 25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Range Accrual JVK-laina 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn OP-Private Korkokäyrä JVK-laina 2/25 EUR v kk 8 p / indeksihyvitys 3 v kk p / 1 v kk p / korko lainaehtojen mukaisesti 6. % asti, sen jälkeen Korkostruktuurilaina EUR Aktia Säästöpankki Oyj Masskuldebrevslån P6 25 EUR v kk p / 1 1 v kk p / 6. % asti, sen jälkeen 5. % asti, sen jälkeen korkoeroon perustuva hyvitys

17 Korkostruktuurilaina EUR Osakekorilaina EUR Osakeindeksilaina EUR v kk p / % asti, sen jälkeen 3 v 6 kk 7 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 5 p / 1 indeksihyvitys 17 Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P7 25 EUR v kk p / 6. % asti, sen jälkeen indeksihyvitys Osakekorilaina EUR Korkostruktuurilaina I/ EUR Korkostruktuurilaina II/ EUR Osakekorilaina EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P8 25 EUR Ålandsbanken Abp Masskuldebrevslån EUR Korkostruktuurilaina EUR v 6 kk 15 p / indeksihyvitys 1 v kk p / 1 15 v kk p / 1 6. % asti, sen jälkeen 5.2 % asti, sen jälkeen 5 v kk 15 p / % 5 v kk p / 5 v kk p / 1 v kk p / % 6 kk:n euribor, vähintään. % ja enintään 5.4 % 3 kk:n euribor +.18 % 5.7 % asti, sen jälkeen

18 18 Valuuttakorilaina EUR Osakekorilaina EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/21 EEH EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Private Energy EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/23 EUR Osakekorilaina II EUR Osakeindeksilaina III EUR Osakekorilaina IV EUR Korkostruktuurilaina I EUR Korkostruktuurilaina II EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/26 EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/27 EUR Valuuttakorilaina EUR Valuuttakorilaina EUR v kk 8 p / 1 6 v kk 7 p / 1 indeksihyvitys 8 v kk 19 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v 11 kk 27 p / 11 indeksihyvitys korko 5 v kk p / lainaehtojen n. 1 % mukaisesti 6 v kk 1 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 7 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 7 p / indeksihyvitys 1 v kk p / 1 15 v kk p / 1 5 v kk 15 p / 5 v kk 4 p / 2 v kk 4 p / 1 2 v kk 4 p / % asti, sen jälkeen 5.15 % asti, sen jälkeen korko lainaehtojen mukaisesti korko lainaehtojen mukaisesti Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys

19 Korkostruktuurilaina EUR Valuuttakorilaina EUR Osakekorilaina EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/28 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Japani nro 53A: FI ja nro 53B: FI EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Positiivinen Korkokäyrä JVK-laina 5/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Maailma JVK-laina 7/25 EUR Valuuttakorilaina EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Indeksiobligaatio Valuutta nro 54 EUR v kk p / 1 2 v kk 7 p / % asti, sen jälkeen 5 v kk 7 p / indeksihyvitys korko 5 v kk 12 p / lainaehtojen n. 1 % mukaisesti 5 v kk p / 1 v kk p / vaihtoehto 53A: 1, vaihtoehto 53B: 14 indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti 5 v kk 21 p / 15 indeksihyvitys 2 v kk 12 p / 1 Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys 2 v kk 5 p / 1 indeksihyvitys 19

20 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS 2 YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/I EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina I/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/II EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina V/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/III EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VII/25 EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VI/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/IV EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VIII/ 25 EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina X/25 EUR Kuntarahoitus Oyj Osakeindeksiobligaatiolaina IX/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/V EUR Kuntarahoitus Oyj Osakeindeksiobligaatiolaina XII/25 EUR v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / 1 indeksihyvitys 4 3 v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / indeksihyvitys 4 3 v kk p / v kk p /

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET STRUKTUROIDUT - SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 Maaliskuu 2008 2 Strukturoitujen tuotteiden liieellelaskijoiden

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina X/2005

Kuntaobligaatiolaina X/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina X/2005 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 24.10.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000 ohjelmaesite on saatavissa

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot 1(5) Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Lainakohtaiset ehdot Handelsbanken 2(5) Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 24 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset, sijoituskanta Mrd. e Portföljinvesteringar, investeringsstock md euro Portfolio investment, stock EUR bn

Arvopaperisijoitukset, sijoituskanta Mrd. e Portföljinvesteringar, investeringsstock md euro Portfolio investment, stock EUR bn SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 26 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot