Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn 16 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations 14 Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government 12 Valtionhallinto Staten Central government 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa md euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Puhelin: (1) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (9) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 25 6 Finländska masskuldebrevslån 25 6 Finnish bond issues 25 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 25 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämän joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 25. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Massskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the bond register maintained by FIN-FSA. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 25. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. Issues of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Erityisehto = definition of the interest is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange--linked yield

5 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån 25 Finnish bond issues 25 6 Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 25 liikkeeseen yhteensä noin 7,5 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman vuonna 25. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 28 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa, vuonna 29 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa ja vuonna 21 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 67 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisella tasolla. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 25 oli neljä. Tämä suhteellisen pieni luku kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Vuonna 25 liikkeeseen lasketuista lainoista sarjaobligaatiolaina oli volyymiltaan hallitseva. Rahoituslaitosten vuonna 25 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi jonkin verran edellisvuotiseen nähden. Kasvun taustalla on niin pankkien kuin muidenkin rahoituslaitosten joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Muut rahoituslaitokset laskivat edellisvuotista enemmän liikkeeseen nimenomaan erillislainoja. Vuodesta 24 lähtien rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo on noussut huomattavasti. Vuonna 25 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 1 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 23 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 25 runsaan 7 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on jonkin verran enemmän kuin edellisinä vuosina. Vuodesta 24 lähtien yrityssektori on laskenut kotimaassa liikkeeseen pääasiassa erillislainoja. År 25 emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 7,5 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade något 25. Staten var fortfarande den klart största emittenten: den emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 28, ett avkastningsobligationslån med förfall 29 och ett serieobligationslån med förfall 21 till ett sammanlagt värde av ca 5 miljarder euro, vilket motsvarar 67 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden stannade på samma nivå som föregående. Antalet sålda statslån i euro uppgick 25 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Av de lån som emitterades 25 var serieobligationslånet det volymmässigt största. Beloppet av inhemska masskuldebrevslån emitterade av finansiella företag ökade något från 24. Ökningen förklaras av såväl bankernas som övriga finansinstituts ökade upplåning genom masskuldebrev. Särskilt ökade övriga finansinstituts privata emissioner jämfört med föregående. Beloppet av finansiella företags privata emissioner har ökat betydligt sedan 24. Finansinstitutet för kommunfinansiering emitterade 25 tio masskuldebrevslån. Finansiella företag stod för 23 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 25 sin verksamhet genom upplåning av drygt 7 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket är något mer än under tidigare. Sedan 24 har icke-finansiella företag i sin inhemska upplåning huvudsakligen använt sig av privata emissioner. In 25 euro-denominated bond issuance totalled approximatelly EUR 7.5 billion. The nominal value of the stock of bonds rose slightly in the course of the year. Central government - again by far the dominant issuer sector in 25 - issued two yield bonds maturing in 28, one yield bond maturing in 29, and one serial bond maturing in 21, to a total value of approximately EUR 5 billion or 67% of total euro-denominated bond issuance. Central government's issuance of euro-denominated bonds remained at the 24 level. Four different euro-denominated bonds were sold by central government in 25. This relatively small number reflects the aim of recent years to have only a few largevolume benchmark bonds outstanding. The serial bond was by far the largest-volume bond issued in 25. Bond issuance by financial corporations increased slightly on the previous year. The increase was due to an increase in bond issuance by both banks and other financial institutions. In particular, other financial institutions' funding via private placements increased compared to the previous year. The amount of financial corporations' funding via private placements has increased significantly since 24. The institution that specialises in financing local government issued 1 different bonds in 25. Financial corporations accounted for 23% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained more than EUR 7 of financing via domestic bond issues in 25. This is slightly more than corresponding figures for previous years. Since 24 non-financial corporations have obtained funding from the domestic bond market mainly via private placements.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 25 Januari december 25 January December 25 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Componenta Oyj Vaihdettava pääomalaina 25 EUR Cargotec Oyj JVK-laina 1/25 EUR v kk p / v kk p / 3.8 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Finsilva Oyj Debentuurilaina 1/25 EUR Evox Rifa Group Oyj Vaihdettava pääomalaina 25 EUR Sponda Oyj JVK-laina 1/25 EUR Sponda Oyj JVK-laina 2/25 EUR Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina 1/25 EUR Citycon Oyj Pääomalaina 25 EUR Neste Oil Oyj JVK-laina 2/25 EUR Neste Oil Oyj JVK-laina 1/25 EUR v kk p / % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor + 7. % 5 v kk 1 p / v kk p / v kk p / 1 6 v 7 kk 1 p / kk:n euribor +.6 % 5. % asti, sen jälkeen 3 kk:n euribor % 5 v kk p / v kk p / v kk p / 3 kk:n euribor +.4 %

8 8 TietoEnator Oyj JVK-laina 1/25 EUR Huhtamäki Oyj JVK-laina 1/25 EUR Elcoteq Oyj Debentuurilaina II/25 EUR Biohit Oyj Vaihtovelkakirjalaina 25 EUR Kunta-Asunnot Oy Vastuudebentuurilaina I/25 EUR Atria Oyj Atria Group Plc frn due 28 EUR v kk p / 7 v kk p / 5 v kk p / 6 kk:n euribor +.36 % 6 kk:n euribor +.6 % 3 kk:n euribor % 5 v kk p / v kk p / 3 v kk p / 1 6 kk:n euribor % 3 kk:n euribor +.4 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS 9 YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Suupohjan Osuuspankki JVK-laina 1/25 EUR JVK-laina 1/25 EUR JVK-ohjelman laina 1/25 Eurooppa Tuotto EUR v kk p / vuosi 2.6 %, 3. vuosi 2.8 % 3 v kk p / v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 2/25 Eurooppa Ekstra EUR v kk 18 p / n. 15 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 3/25 OsakeLukitus EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 I EUR Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Debenturlån 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Osakeindeksilaina Maailma I/25, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI EUR Ålandsbanken Abp Ränteobligation Remix EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Nordic Blue Chip 3, alternativ Försiktig FI och alternativ Offensiv FI EUR v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk p / suurissa erissä v kk 18 p / neutraali: 1, plus: 11 indeksihyvitys 3 v 11 kk 26 p / 1 indeksihyvitys 3 v 11 kk 26 p / försiktig: 1, offensiv: 11 indeksihyvitys

10 Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Handelsbanken Luottokoriobligaatio (nro 21) EUR v 1 kk 21 p / 1 4,8% (indikatiivinen) lainaehtojen mukainen koron pienentäminen mahdollisten luottotapahtumien sattuessa 1 JVK-ohjelman laina 5/25 YhdistelmäObligaatio Eurooppa EUR v 1 kk 6 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 6/25 Maailma EUR JVK-ohjelman laina 8/25 Itä-Eurooppa EUR JVK-ohjelman laina 4/25 EUR JVK-ohjelman laina 7/25 EUR JVK-ohjelman 9/25 Aasia Tuotto EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 II EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 25 I EUR v kk 18 p / 5 v kk 18 p / 1 v 1 kk p / n. 1 % indeksihyvitys n. 15 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v kk p / v kk p / 3.3 JVK-ohjelman laina 1/25 Aasia Ekstra EUR JVK-ohjelman laina 11/25 EuroTaala EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kertyvä Korko II/25 EUR v kk 22 p / 5 v kk 18 p / 5 v kk p / 1 n. 11 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti

11 11 Mandatum Apollo -indeksilaina 1/25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OP-Private Varainhoitodebentuuri I/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori JVK-laina nro 23 EUR Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/25 EUR v kk 18 p / indeksihyvitys 5 %:n minimikorko, tuottoluokitusosuus 6 v kk 7 p / tai 1 indeksihyvitys 4 v kk 2 p / 3. 5 v kk p / suurissa erissä 3. JVK-ohjelman laina 14/25 Pohjoismaat Perus EUR v kk 18 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 15/25 Pohjoismaat Ekstra EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Pohjois-Eurooppa, laina nro 22A: FI15852 ja nro 22B: FI1586 EUR Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/25 EUR Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevslån 2/25 - Absolut EUR v kk 18 p / n.15 % indeksihyvitys vaihtoehto 22A: 1, vaihtoehto 22B: 11 indeksihyvitys 5 v 1 kk 5 p / 1 v kk p / suurissa erissä v kk 17 p / indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 12/25 EUR v 5 kk p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 13/25 EUR JVK-ohjelman laina 16/25 Osakekori EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debenturlån 3/25 EUR v 5 kk p / n. 1 % indeksihyvitys 3 v kk 18 p / n.1 % indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä 2.7

12 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Upside, alternativ Försiktig FI318127och alternativ Offensiv FI EUR Ikaalisten, Kuortaneen, Ylihärmän ja Parkanon Säästöpankit Säästöpankkien debentuurilaina I/25 EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/25 EUR Ålandsbanken Abp Ålandsbanken debentuurilaina 1/25 EUR Ålandsbanken Abp Ålandsbanken debentuurilaina 2/25 EUR v 5 kk 1 p / försiktig: 1, offensiv: 16 indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä v kk p / 12 kk:n euribor + suurissa erissä.2 % 1 v kk p / 12 kk:n euribor +.4 % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor + 2. % 12 JVK-ohjelman laina 17/25 Indeksilaina Kiina-Intia Ekstra EUR v kk 18 p / n. 18 % indeksihyvitys JVK-laina 2/25 EUR JVK-ohjelman laina 19/25 Käänteisvelkakirjalaina Nokia EUR Mandatum Artemis osakeindeksilaina 2/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Indeksilaina Euro-allokaatio IV/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Korko 13 III/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Handelsbankens Indexobligation Bäst av Tre: FI avseende 24A, FI31848 avseende 24B EUR v kk p / v kk 19 p / n. 1 % v 6 kk 22 p / indeksihyvitys 5 v kk 17 p / 1 indeksihyvitys 7 v kk p / 1 5 v 2 kk 15 p / 7.25 % asti, sen jälkeen korko alternativ 24A: 1, alternativ 24B: 11 indeksihyvitys

13 13 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Plus EUR JVK-ohjelman laina 23/25 Allokaatio Perus EUR JVK-ohjelman laina 24/25 Allokaatio Ekstra EUR v 2 kk 8 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 22 p / 5 v kk 22 p / n. 1 % indeksihyvitys n. 11 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 25/25 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 4/25 EUR JVK-ohjelman laina 26/25 Indeksilaina Intia Ekstra EUR Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/25 EUR v kk p / v kk p / suurissa erissä v kk 25 p / 5 v kk p / suurissa erissä n. 11 % indeksihyvitys vuosi 2.8 %, vuosi 3.1 % JVK-ohjelman laina 27/25 Eurooppa Tuotto EUR v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 28/25 Eurooppa Ekstra EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Energy EUR v kk 25 p / n. 15 % indeksihyvitys 2 v 11 kk 26 p / 11 indeksihyvitys Ålandsbanken Abp Ränteobligation Servo EUR v 11 kk 26 p / 1 korkeampi seuraavista vaihtoehdoista: 2. % tai indeksihyvitys Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Kiina/Japani 25 EUR v kk 2 p / 11 indeksihyvitys

14 14 JVK-ohjelman laina 34/25 Euro/TRY EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kertyvä Korko V/25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 III EUR v kk 18 p / 5 v kk p / 1 n. 1 % indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti 2 v kk p / 2.3 Mandatum Ares -indeksilaina 3/25 EUR Aktia Säästöpankki Oyj Indeksiobligaatiolaina 5/25 Asia-Pacific, vaihtoehto Neutraali FI31924 ja vaihtoehto Extra FI31928 EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Take it Easy EUR JVK-ohjelman laina 29/25 Tuotto EUR v kk 18 p / indeksihyvitys 3 v kk p / 4 v 11 kk 26 p / 5 v 1 kk 2 p / neutraali: 1 %, extra: 14 % indeksihyvitys försiktig: 1 %, offensiv: 11 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 3/25 Teho EUR JVK-ohjelman laina 35/25 All Stars Tuotto EUR v 1 kk 2 p / 5 v kk 25 p / n. 1 % indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 36/25 All Stars Ekstra EUR Padasjoen Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Kehittyvät Markkinat VI/25, vaihtoehto Neutraali FI31937 ja vaihtoehto Plus FI EUR v kk 25 p / n. 15 % indeksihyvitys 5 v kk p / suurissa erissä 3. 5 v kk 17 p / neutraali: 1, plus: 11 indeksihyvitys

15 15 JVK-ohjelman laina 37/25 Japani Ekstra EUR JVK-ohjelman laina 38/25 Japani Vipu EUR v kk 25 p / 4 v kk 25 p / n. 14 % indeksihyvitys n. 2 % indeksihyvitys Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 6/25 EUR v kk p / suurissa erissä 3. Sysmän Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Indeksiobligaatio Paras Kolmesta nro 26A: FI319554, nro 26B: FI EUR Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/25 EUR Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina 1/25 EUR Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 25 EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-joukkovelkakirjalaina 25 IV EUR Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenosuuspankit ja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Op-debentuurilaina 25 II EUR v kk p / suurissa erissä 3. alternativ 26A: 1, alternativ 26B: 11 indeksihyvitys 5 v kk 21 p / 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä 3. 5 v kk p / suurissa erissä v kk p / suurissa erissä 3. 2 v kk p / v kk p / 3.2

16 16 JVK-ohjelman laina 4/25 Korkoputki Ekstra EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Indeksilaina Optimi Allokaatio VII/25, vaihtoehto Neutraali FI ja vaihtoehto Plus FI31976 EUR JVK-ohjelman laina 41/25 Korkoputki Luotto EUR v 3 kk 27 p / 5 v kk 9 p / 5 v 3 kk 2 p / n. 1 % indeksihyvitys neutraali: 1, plus: 18 indeksihyvitys n. 1 % indeksihyvitys Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Fennoskandia 27 EUR JVK-ohjelman laina 42/25 Kehittyvät Markkinat Perus EUR v 11 kk 21 p / 1 indeksihyvitys 5 v 1 kk p / n. 1 % indeksihyvitys JVK-ohjelman laina 43/25 Kehittyvät Markkinat Ekstra EUR v 1 kk p / n. 11 % indeksihyvitys ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Aktia Säästöpankki Oyj Masskuldebrevslån P5 25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Range Accrual JVK-laina 1/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn OP-Private Korkokäyrä JVK-laina 2/25 EUR v kk 8 p / indeksihyvitys 3 v kk p / 1 v kk p / korko lainaehtojen mukaisesti 6. % asti, sen jälkeen Korkostruktuurilaina EUR Aktia Säästöpankki Oyj Masskuldebrevslån P6 25 EUR v kk p / 1 1 v kk p / 6. % asti, sen jälkeen 5. % asti, sen jälkeen korkoeroon perustuva hyvitys

17 Korkostruktuurilaina EUR Osakekorilaina EUR Osakeindeksilaina EUR v kk p / % asti, sen jälkeen 3 v 6 kk 7 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 5 p / 1 indeksihyvitys 17 Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P7 25 EUR v kk p / 6. % asti, sen jälkeen indeksihyvitys Osakekorilaina EUR Korkostruktuurilaina I/ EUR Korkostruktuurilaina II/ EUR Osakekorilaina EUR Aktia Säästöpankki Oyj JVK-laina P8 25 EUR Ålandsbanken Abp Masskuldebrevslån EUR Korkostruktuurilaina EUR v 6 kk 15 p / indeksihyvitys 1 v kk p / 1 15 v kk p / 1 6. % asti, sen jälkeen 5.2 % asti, sen jälkeen 5 v kk 15 p / % 5 v kk p / 5 v kk p / 1 v kk p / % 6 kk:n euribor, vähintään. % ja enintään 5.4 % 3 kk:n euribor +.18 % 5.7 % asti, sen jälkeen

18 18 Valuuttakorilaina EUR Osakekorilaina EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/21 EEH EUR Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Private Energy EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/23 EUR Osakekorilaina II EUR Osakeindeksilaina III EUR Osakekorilaina IV EUR Korkostruktuurilaina I EUR Korkostruktuurilaina II EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/26 EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/27 EUR Valuuttakorilaina EUR Valuuttakorilaina EUR v kk 8 p / 1 6 v kk 7 p / 1 indeksihyvitys 8 v kk 19 p / n. 1 % indeksihyvitys 2 v 11 kk 27 p / 11 indeksihyvitys korko 5 v kk p / lainaehtojen n. 1 % mukaisesti 6 v kk 1 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 7 p / 1 indeksihyvitys 5 v kk 7 p / indeksihyvitys 1 v kk p / 1 15 v kk p / 1 5 v kk 15 p / 5 v kk 4 p / 2 v kk 4 p / 1 2 v kk 4 p / % asti, sen jälkeen 5.15 % asti, sen jälkeen korko lainaehtojen mukaisesti korko lainaehtojen mukaisesti Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys

19 Korkostruktuurilaina EUR Valuuttakorilaina EUR Osakekorilaina EUR Erillisjoukkovelkakirjalaina 25/28 EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Osakeindeksiobligaatio Japani nro 53A: FI ja nro 53B: FI EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Positiivinen Korkokäyrä JVK-laina 5/25 EUR OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKOn Maailma JVK-laina 7/25 EUR Valuuttakorilaina EUR Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori Indeksiobligaatio Valuutta nro 54 EUR v kk p / 1 2 v kk 7 p / % asti, sen jälkeen 5 v kk 7 p / indeksihyvitys korko 5 v kk 12 p / lainaehtojen n. 1 % mukaisesti 5 v kk p / 1 v kk p / vaihtoehto 53A: 1, vaihtoehto 53B: 14 indeksihyvitys korko lainaehtojen mukaisesti 5 v kk 21 p / 15 indeksihyvitys 2 v kk 12 p / 1 Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä valuuttakurssihyvitys valuuttakurssihyvitys 2 v kk 5 p / 1 indeksihyvitys 19

20 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS 2 YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/I EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina I/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/II EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina V/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/III EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VII/25 EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VI/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/IV EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina VIII/ 25 EUR Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina X/25 EUR Kuntarahoitus Oyj Osakeindeksiobligaatiolaina IX/25 EUR OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 25/V EUR Kuntarahoitus Oyj Osakeindeksiobligaatiolaina XII/25 EUR v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / 1 indeksihyvitys 4 3 v kk p / v kk p / v kk p / v kk p / indeksihyvitys 4 3 v kk p / v kk p /

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Juho Kivi-Koskinen SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Referee-artikkeli Helmikuu 2010 Julkaistu Edilexissä 26.2.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/6828 Julkaistu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON

VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON CITYCON VUOSIKERTOMUS 1997 1 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Sijoituspolitiikka... 4 Kiinteistöjen arvo... 6 Sijoituskohteiden esittely...

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2010

Logistiikkaselvitys 2010 Logistiikkaselvitys 2010 Julkaisuja 36/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa

Radon uudisrakentamisessa / TOUKOKUU 2010 A Radon uudisrakentamisessa Otantatutkimus 2009 H. Arvela, I. Mäkeläinen, O. Holmgren, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot