Kunnanhallitus LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 5 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 8 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 9 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ...10 SELONTEKO KUNTAKONSERNIN TOIMINNASTA, TALOUDESTA JA VALVONNASTA...11 ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ...11 STRATEGIA ( saakka)...12 KUNTASTRATEGIA ALKAEN...22 TYÖLLISTÄMINEN...25 KUNNAN HENKILÖSTÖ...25 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA...26 KÄYTTÖTALOUSOSA...32 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA...32 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...32 KUNNANVALTUUSTO...33 TARKASTUSLAUTAKUNTA...33 KUNNANHALLITUS...34 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT...34 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT...36 ELINKEINOPALVELUT...37 MAASEUTUPALVELUT...38 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA...39 PERUSPALVELULAUTAKUNTA...39 SOSIAALITYÖ...40 VANHUSTYÖ...42 TERVEYSPALVELUT...43 OPETUSPALVELUT...46 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT...50 AIKUISKOULUTUSPALVELUT...52 KIRJASTOPALVELUT...53 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA...56 TEKNINEN LAUTAKUNTA...56 YHDYSKUNTAPALVELUT...56 PELASTUSPALVELUT...59 KIINTEISTÖPALVELUT...59 YMPÄRISTÖVALVONTA...60 KAAVOITUS...61 MAA- JA METSÄTILAT...63 ASUMISPALVELUT...63 RUOKAPALVELUT...64 INVESTOINTIOSA...66 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...73 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT...90 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...108

3 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Uusi, syksyllä 2012 valittu kunnanvaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kahden vuoden toimikaudeksi Erkki Luukkonen, I varapuheenjohtajaksi Jari Karvonen ja II varapuheenjohtajaksi Olavi Kietäväinen. Samassa kokouksessa valittiin kunnanhallitus niin ikään kahdeksi vuodeksi. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Unto Pasanen ja varapuheenjohtajana Keijo Montonen. Peruspalvelulautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Helvi Valtonen, teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Jukka Pitkonen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Urpo Virtanen. Puheenjohtajisto uusiutui siten varsin merkittävästi muissa toimielimissä paitsi kunnanhallituksessa. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan kunnalle uuden kuntastrategian. Strategia koostuu visiosta "Saaristokunta Puumala 2020" ja nojautuu neljään eri kulmakiveen: Kulmakivi 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen. Kulmakivi 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen. Kulmakivi 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata. Kulmakivi 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut. Lisäksi on määritelty strategian toteutumisen seurannaksi strategiset tavoitteet ja mittarit, joita on 4-7 kappaletta kulmakiveä kohden. Kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä kunnalle myös uuden vapaa-ajan asumisen strategian. Uusi kuntastrategia otettiin osaksi vuoden 2014 talousarviota. Puumalan kunnan liittyminen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen tapahtui , ja Puumala tuli osaksi kuuden kunnan yhteistoiminta-aluetta (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa). Muutoksen myötä kunnan sosiaalityön sekä avo- ja hoivapalvelujen henkilöstö siirtyi Mikkelin kaupungin palvelukseen. Valtuuston tekemän linjauksen mukaisesti Puumala lähti mukaan yhteisen Etelä-Savon sote-alueen valmisteluun, joka liittyi kiinteästi maan hallituksen valmistelemaan uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Uusien sote-alueiden tulisi aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2017 alussa. Kunnilta pyydettiin valtiovarainministeriön toimesta keväällä 2013 lausuntoa kuntarakennelaista. Puumalan kunta korosti lausunnossaan sosiaali- ja terveystoimen mahdollisimman laajaa järjestämispohjaa. Kunta esitti muutoksia useimpiin esitettyihin lakimuutoksiin. Kuntarakennelaki hyväksyttiin myöhemmin eduskunnassa jonkin verran muutettuna. Lähes kaikille kunnille tuli lakisääteinen velvollisuus selvittää kuntaliitosta, tosin selvitystyön määräaikaa ei vielä säädetty. Puumalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että selvitysalue kattaa Puumalan lisäksi Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Käytännössä selvitystyötä ei kuitenkaan päätetty aloittaa, vaan ainoastaan valmistella edellä mainittujen kuntien kanssa sote-alueen perustamista. Lukuisien valtakunnallisten uudistusten joukossa kuntien toimintaympäristöön ja tulevaisuudennäkymiin ovat suurelta osin vaikuttaneet valtion tekemät valtionosuusleikkaukset. Jo sovitut valtion kuntien rahoitusasemaan vaikuttaneet muutokset heikentävät vuoden 2012 tasoon verrattuna Puumalan kunnan taloutta arviolta noin eurolla vuosittain vuonna Jos mukaan lasketaan myös vuoden 2012 leikkaukset, nousee summa lähes euroon. Kuntatalouden epäterve kehitys tulee siis jatkumaan käytännössä koko maassa. Maan hallitus päätti syksyllä ns. rakennepaketissa useista kuntien toimintaa keventävistä toimista periaatetasolla siten, että vaikutukset kuntatalouteen olisivat noin miljardi euroa. Merkittävin erä oli vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen (300 miljoonaa euroa), mikä on kuitenkin esimerkiksi Puumalassa jo toteutettu.

4 3 Keväällä 2013 toteutettu kunnan työtyytyväisyyskysely antoi varsin hyvän tuloksen, ja työtyytyväisyyden voitiin katsoa parantuneen aiemmasta, vuonna 2011 toteutetusta kyselystä. Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2013 jatkaa kansalaisopistotoimintaa oman Puumala-opiston voimin muiden RaJuPuSu-kuntien irtisanottua yhteistyösopimuksen 2014 alusta lukien. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto myös hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Vuoden aikana kunnan kehittämistoimimista huomattavimmat ovat olleet Pistohiekan alueen kaavoituksen valmisteleminen sekä Lietveden rengastien toteuttamisselvityksen laadinta. Myös taajamaosayleiskaavan laadinta on edennyt. Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen valmistuminen sen sijaan venyy Natura-tarveharkinnan vuoksi vuodelle TuuliSaimaa Oy:n kanssa solmittu vuokrasopimus tuulivoimaloiden rakentamisesta Puumalan Pirttimäelle purettiin johtuen muun muassa puolustusvoimien kielteisestä suhtautumisesta hankkeen toteutukseen. Matkailun ja vapaa-ajan asukkaiden onneksi Puumalan kesä muodostui hyväksi. Erityisen hienosti onnistui heinäkuussa järjestetty Saimaan höyrylaivaregatta, joka kokosi Puumalan sataman täyteen kansalaisia ja höyrylaivoja. Myös elokuun alussa järjestetyt Siltakemmakat ylsi yleisöennätykseensä. Kunnan ylläpitämä Liehtalanniemen museotila toimi puolestaan Suomen maatalousmuseon Saran vuoden 2013 kesäkohteena. Rakentaminen kunnassa hiipui valtakunnallisen kehityksen mukaisesti edelleen. Uusia loma-asuntojen rakennuslupia myönnettiin vain 25 kappaletta, mikä on vähiten koko 2000-luvulla, mutta toki silti kasvattaa tasaisesti kunnan loma-asuntokantaa. Asuinrakennuslupia myönnettiin kymmenen, missä puolestaan on kasvua vuoteen 2012 nähden. Myös Puumalan kunta osallistui rakennuskannan uudistamiseen ostamalla kaksi osakehuoneistoa keväällä 2014 Pappilantielle valmistuvasta As Oy Saimaanrinteestä. Kunnan taloudellinen tulos vuodelta 2013 muodostui selvästi positiiviseksi. 1,3 miljoonan euron tilikauden ylijäämä ja 1,85 miljoonan euron vuosikate on kunnan paras taloudellinen tulos koko sinä yli 15 vuoden ajanjaksona, kun kunnissa on ollut käytössä liikekirjanpito. Hyvään tulokseen löytyy useita eri syitä: kasvaneet valtionosuudet, verotulojen reaalinen kehitys ja verotuloihin kohdistuneet kertaerät, Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitto ja toimintakatteen maltillinen kasvu. Hyvän tilikauden tuloksen ansiosta kunta sai katettua taseessa olleet kattamattomat alijäämät, joiden johdosta kunta joutui aikoinaan myös niin sanotulle kriisikuntalistalle. Kunnan lainakantaa voitiin myös niin ikään pienentää vuoden aikana. Valtuusto hyväksyi marraskuussa 2013 talouden tiekartan, jossa esitetyillä 30 toimenpiteellä on tarkoitus varmistaa kunnan talouden tasapaino myös tulevina vuosina. Omien toimenpiteiden merkitys on erittäin suuri kasvavien valtionosuusleikkausten ja niukan talouskasvun aikana. Loppuvuodesta 2013 esitetty luonnos uudeksi kuntien valtionosuusjärjestelmäksi oli Puumalan kannalta siinä määrin positiivinen, että kunnan valtionosuusrahoitus ei vuoden 2014 tasossa tarkasteltuna olisi ainakaan heikkenemässä. Kunnan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 2319, missä on vähenemää edelliseen vuodenvaihteeseen nähden 56 henkeä. Väkiluvun vähenemä johtui pääosin syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta (-41), mutta myös muuttoliike kääntyi vuoden 2012 positiivisesta miinukselle (-15). Puumalan väkiluvun vähenemä oli suhteellisesti koko Etelä-Savon suurin. Muuttoliikkeen osalta Puumala kuului Etelä-Savon keskikastiin, mutta syntyneiden määrä suhteessa kuolleisiin oli suhteellisesti ylivoimaisesti maakunnan heikoin. Lapsiperheiden määrän lisääminen tulee siis olla kunnan toiminnan erityisenä painopisteenä tulevina vuosina. Vaikka Puumalan väestövähenemän luvut ovatkin synkkiä, oli vuosi 2013 kuitenkin sekä muuttoliikkeen että luonnollisen väestönkasvun osalta toiseksi paras menneiden viiden vuoden aikana: esimerkiksi vielä vuonna 2009 väkiluku väheni kunnassa lähes sadalla henkilöllä.

5 4 Haluan kiittää lämpimästi kuntalaisten palvelujen eteen ahkerasti työskennellyttä henkilöstöä ja kunnan luottamushenkilöitä merkittävästä panoksesta Puumalan kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Matias Hilden kunnanjohtaja

6 5 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelulautakunta Palvelujohtaja (virkavapaalla ) - sosiaalityö - avo- ja hoivapalvelut - terveyspalvelut - opetuspalvelut - nuoriso- ja liikuntapalvelut - aikuiskoulutuspalvelut - kirjastopalvelut TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Tekninen lautakunta Tekninen johtaja - yhdyskuntapalvelut - pelastuspalvelut - kiinteistöpalvelut - ruokapalvelut - ympäristövalvonta - kaavoitus - maa- ja metsätilat - asumispalvelut HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Kunnanjohtaja - hallinto- ja talouspalvelut - elinkeinopalvelut - matkailu- ja kulttuuripalvelut - maaseutupalvelut Kunnanvaltuuston kokoonpano Keskusta SDP Perussuomalaiset Kokoomus Kristillisdemokraatit 11 valtuutettua 4 valtuutettua 3 valtuutettua 2 valtuutettua 1 valtuutettu Puheenjohtajisto Pj. Luukkonen Erkki (kesk) I vpj. Karvonen Jari (kesk) II vpj. Kietäväinen Olavi (kd)

7 6 Kunnanhallituksen kokoonpano Jäsenet Pj. Pasanen Unto (kesk) Vpj. Montonen Keijo (sd) Kasanen Antti (ps) Korhonen Minna (kesk) Luukkonen Olli (kesk) Piskonen Irja (kesk) Pellava Riitta (kok) Henkilökohtaiset varajäsenet Kontinen Teuvo (kesk) Virta Jorma (sd) Puurtinen Kari (ps) Laamanen Rakel (kesk) Puttonen Aarno (kesk) Lasaroff Sirpa (kesk) Lipo-Lempiäinen Tiina (kok) Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Jäsenet Pj. Kontinen Teuvo Vpj. Lahti Aino Hupli Heikki Lipo-Lempiäinen Tiina Valkonen Juhani Varajäsenet kutsumajärjestyksessä Auvinen Marketta Markkanen Marja Liisa Puurtinen Anna-Maija Ylinen Tapio Reponen Aarno Peruspalvelulautakunnan kokoonpano Jäsenet Pj. Valtonen Helvi Vpj. Luukkonen Asko Reponen Timo Kontinen Teuvo Laamanen Rakel Ihanamäki Pirkko Lempiäinen Elisa Montonen Rasmus Kuntonen Jaakko Henkilökohtaiset varajäsenet Lasaroff Sirpa Kainulainen Riikka Hämäläinen Timo Luukkonen Eero Karjalainen Helena Lahti Aino Markkanen Marja Liisa Kotro Kimmo Majuri Lauri Tarkastuslautakunnan kokoonpano Jäsenet Pj. Virtanen Urpo Vpj. Valtonen Helvi Mikkola Esko Jukarainen Jorma Söderström Riitta Henkilökohtaiset varajäsenet Luukkonen Eero Kiljunen Liisa Salo Vesa Pitkonen Esa Markkanen Marja Liisa

8 7 Teknisen lautakunnan kokoonpano Jäsenet Pj. Pitkonen Jukka Vpj. Ikonen Arvo Hämäläinen Niko Kiljunen Liisa Lasaroff Sirpa Hupli Heikki Lipo-Lempiäinen Tiina Henkilökohtaiset varajäsenet Laine Antti Kotro Kimmo Paananen Taisto Hukka Kaija Piskonen Irja Hupli Petri Sarvi Kirsi Valtuuston vaalilautakunnan kokoonpano Jäsenet Pj. Hämäläinen Timo Vpj. Kotro Kimmo Pellava Riitta Henkilökohtaiset varajäsenet Korhonen Minna Virta Jorma Kuntonen Jaakko

9 8 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kääntyvän vuonna 2014 maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Vuonna 2015 kasvun ennustetaan nousevan 1,8 prosenttiin. Työllisyys supistui viime vuoden ajan ja sen heikkeneminen kiihtyi kesän jälkeen. Työllisyyden ennustetaan heikkenevän vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Vuonna 2015 työllisyyden ennustetaan kuitenkin parantuvan. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena lähivuosien ajan. Kokonaistuotanto on alentunut jo kahden vuoden ajan. Tämän vuoksi julkisen talouden rahoitusasema on parissa vuodessa heikentynyt n. 3 mrd. euroa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Talouskasvu tulee olemaan myös lähivuosina sen verran vaimeata, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. BKT:n arvo v on joulukuun 2013 ennusteessa yli 12 mrd. euroa pienempi kuin viime kevään kehysennusteessa, mikä heikentää tuntuvasti julkisen talouden tunnuslukuja. Menoaste, eli julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon, kohoaa korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot lisäävät menojen kasvua. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin vuonna (VM:n suhdannekatsaus 2/2013) Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tuloja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 % v Laskelmaan ei sisälly oletusta kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosenttien korotuksista. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,5 %. Tähän vaikuttaa veropohjan hitaan kasvun lisäksi se, että vuoden 2013 kunnallisverokertymää lisäsivät poikkeukselliset ja kertaluontoiset tekijät. Ansiotulojen verotuksen perustemuutosten arvioidaan nettomääräisesti lisäävän kunnallisveron tuottoa n. 47 milj. eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Kiinteistöveron tuottoa puolestaan kasvattaa 100 milj. eurolla kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen. Valtio kompensoi yhteisöverokannan alentamisen ja muut yhteisöveroon kohdistuvat perustemuutokset kunnille korottamalla näiden osuutta yhteisöveron tuotosta. Käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu 362 milj. euron suuruinen vähennys osana valtiontalouden sopeutustoimia. Toisaalta jäteveron tuottoa vastaavan euromääräisen lisäyksen ohjaaminen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta lisää valtionosuuksia 70 milj.

10 9 euroa v Valtionosuuksia kasvattaa myös indeksikorotus, jota ei kuitenkaan tehdä valtiontalouden säästötoimien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 %. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 3,5 %. Ansiotason noususta käytetään teknistä oletusta 2,1 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Laskelmassa menojen volyymikasvu on n. 1 %, joka vastaa väestö- ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa peruspalvelujen kysynnän kasvua. Investointien arvioidaan pysyvän nimellisesti edellisen vuoden tasollaan. Etelä-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys on viime aikoina ollut hieman parempaa kuin keskimäärin Suomessa. Päätoimialoista teollisuuden volyymien trendi on noussut koko maan keskimääräisestä kehitystrendin yläpuolelle. Rakennusalalla liiketoiminnan volyymit ovat sitä vastoin kehittyneet selvästi heikommin kuin keskimäärin Suomessa. Kaupan ja palvelujen aloilla liikevaihto on alueella kehittynyt kuten koko maassa keskimäärin. Etelä-Savon työttömyysprosentti oli vuoden 2013 lopussa 14, kun koko maassa työttömyysaste oli 12,5 %. Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi vuonna 2013 selvästi vähemmän kuin koko maassa sekä nuorten työttömien että kaikkien työttömien osalta. Puumalan osalta työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 12,1, mikä oli toiseksi pienin Etelä-Savon kunnista. Kunnan työttömyysaste oli vuonna 2013 keskimäärin 10,6 prosenttia, missä oli kasvua edellisvuoteen 0,5 prosenttiyksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi noin 15 prosenttia. Nuorten työttömien määrä sen sijaan pysyi käytännössä ennallaan. OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Puumalan kunnan kustannusrakenne muuttui merkittävästi vuosien 2012 ja 2013 välissä, kun kunta liittyi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen, ja kunnan sote-palvelut tuottaa nyt Mikkelin kaupunki. Edellä mainitusta syystä kunnan henkilöstökustannukset pienenivät huomattavasti sote-henkilöstön siirryttyä kokonaan toisen työnantajan palvelukseen. Myös asiakasmaksutuotot pienentyivät, sillä Mikkelin kaupunki laskuttaa kuntaa nettoperiaatteella. Vastaavasti asiakaspalvelujen ostot kasvoivat merkittävästi vuodesta Lisäksi esimerkiksi sisäisten erien laskutuskäytäntöjä muutettiin ja henkilöstökustannuksia siirrettiin vastuualueelta toiselle. Muun muassa nämä seikat on huomioitava verrattaessa vuotta 2013 vuoteen 2012, joten vastuualueiden ja edes toimialojen kokonaisvertailu edellisvuoteen on hankalaa. Koko kunnan toimintakate on kuitenkin vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden. Kunnan toimintakate kehittyi positiivisesti vuoteen 2012 verrattuna ollen noin euroa edellisvuotta parempi. Osin tämä johtui kertaluonteisesta Metsä-Sairila Oy:n osakkeiden myyntivoitosta, minkä vaikutus toimintakatteeseen oli euroa. Ilman tätä kauppaa kunnan toimintakate olisi heikentynyt noin euroa, mikä vastaa noin 1,3 prosentin menokasvua, ja oli kuitenkin hieman inflaatiota maltillisempaa, joten kunnan toimintakate parani reaalisesti vuoteen 2012 verrattuna. Tämä on hyvä saavutus, varsinkin kun ottaa huomioon, että toimintakatteen kasvu sisältää muun muassa merkittävän, noin euron korotuksen kunnan maksamiin kotikuntakorvausmenoihin. Mikäli kunnalta Mikkelin kaupungille siirtyneet työntekijät jätetään huomioimatta, alentuivat henkilöstökustannukset noin euroa. Mikäli myös eläkemenoperusteisten eläkemaksujen muutos ja lomapalkkavelan (johon kohdistui

11 10 vuonna 2012 kirjanpidollisia kertaeriä) muutos jätetään huomiotta, alentuivat henkilöstökustannukset vuoden 2012 tasosta noin euroa. Kunnan valtionosuuksien määrä kasvoi merkittävästi, lähes euroa, vuoteen 2012 verrattuna, johtuen ikärakenteessa tapahtuneista muutoksista laskennallisten kustannusten kasvusta ja verotulotasauksen määrän kasvusta. Myös verotulot kasvoivat noin euroa, ja kasvua kertyi kaikkiin verolajeihin, vaikka kunnallisveroprosenttia alennettiinkin vuodelle Kunnallisveron jäännösverojen tilitysaikataulun muuttumisen ja vuoden 2012 verotuksen oikaisuerien vaikutus verotuloihin oli noin euroa. Yhteisöverojen tilitysaikatauluja puolestaan muutettiin siten, että osa loppuvuonna aiemmin maksetuista yhteisöveroista siirtyi alkuvuoteen 2014, mikä vaikutti vuoden 2013 yhteisöverokertymään negatiivisesti. Kiinteistöverotulot kasvoivat johtuen kasvaneesta veropohjasta ja kiinteistöveroprosenttien maltillisesta nostamisesta. Kaikkiaan verotulot ylittivät talousarviossa ennakoidun määrän noin eurolla. Kunnan vuoden 2013 tilinpäätös on siinä määrin historiallinen, että kunta onnistui tilikauden ylijäämän (n. 1,3 miljoonaa euroa) ansiosta kattamaan kaiken taseessa olleen, pääosin vuosina muodostuneen alijäämän. Kunnalta poistui siten lakisääteinen velvoite taseessa olevan alijäämän kattamiseen, mikä on täytynyt aiempina vuosina huomioida talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa. Kunnan nettoinvestoinnit ( euroa) alittivat lievästi poistotason, ja lisäksi osa investoinneista kohdistui hankintoihin, joista ei tehdä poistoja. Kunnan lainakanta aleni noin euroa, ja oli vuoden lopussa euroa. Asukaskohtainen lainakanta on siten maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tarkasteltuna maltillinen, noin 1460 euroa/asukas. Maksuvalmius kehittyi erityisesti loppuvuotta kohti mentäessä positiivisesti johtuen muun muassa kiinteistöverojen tilityksestä. Kunnan omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus parantuivat merkittävästi tilikauden aikana. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Koska tilikauden ylijäämä ylittää niukasti taseessa kattamatta olleen alijäämän, ei alijäämän kattamisvelvollisuutta enää ole, mikäli esitys tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laki ei edellytä seuraavan taloussuunnitelman olevan ylijäämäinen, vaikkakin se toki on toivottavaa. Kunnan vuoden 2014 talousarvio on laadittu niukasti alijäämäiseksi, joten talouden tasapainottamistyötä on edelleen jatkettava. Jo tiedossa olevat maan hallituksen käsittelemät muutokset heikentävät kunnan talousasemaa laskennallisesti vuodelle 2015 tämän hetkisen arvion mukaan noin euroa verrattuna vuoteen Suurimmat muutokset koituvat edelleen tehtävistä valtionosuusleikkauksista ja kunnille kaavailluista, vuoden 2015 alussa voimaantulevaksi suunnitellusta velvollisuudesta osallistua laajemmin työmarkkinatuen kustannuksiin. Maltillisen palkkaratkaisun johdosta kuntatalouden henkilöstökustannukset eivät kuitenkaan tule merkittävästi kasvamaan vuosina Väestön vähentyminen edellyttää entisestään palvelutuotannon tarkastelua ja erityisesti eläköitymisten hyödyntämistä kunnan talouden tasapainon säilyttämiseksi, sillä tulevien vuosien valtionosuuksien ja verotulojen kasvun voidaan odottaa jatkuvan niukkana. Menokasvu on siten edelleen pidettävä maltillisena ja kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelutarpeiden ennaltaehkäisemiseen kiinnitettävä laajaa huomiota. Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tiekartan toimeenpano on välttämätön taloudellisen tasapainon varmistamiseksi. Puumalan kunnan kannalta positiivinen trendi on yleinen, varsin laajasti maan johdossa tunnustettu ajatus kiinteistöverotuksen merkityksen kasvattamiseksi, sillä kunnan kiinteistöpohja on asukaslukuun suhteutettuna erittäin laaja.

12 11 Vuoden 2015 alussa on näillä näkymin tulossa voimaan valtionosuusuudistus, jota koskeva lakiluonnos on lähetetty kuntiin lausunnoille helmikuussa Uudistuksen myötä valtionosuuksien laskentaperusteiden painopiste siirtyy jossain määrin ikärakenteesta asukkaiden sairastavuuteen. Puumalan kunnan kannalta tärkeät saaristolisät ovat edelleen järjestelmän osana entisentasoisina saaristokuntien osalta. Mikäli lakiluonnoksen mukaista valtionosuusjärjestelmää olisi sovellettu jo vuonna 2014, olisivat kunnan saamat valtionosuudet olleet noin euroa korkeammat, joten Puumala kuuluu näillä näkymin muutoksesta hyötyvien kuntien joukkoon. Lisäksi lakiluonnoksessa on esitetty perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmän perushintojen muuttamista siten, että Puumalan kotikuntakorvausmenot pienentyisivät nykytasosta pitkän, viiden vuoden siirtymäajan jälkeen noin euroa, mikä on yli 25 prosenttia nettomenoista. On tosin muistettava, että kotikuntakorvausmenot tulevat tulevina vuosina laskemaan erityisesti Hurissalosta Anttolassa koulua käyvien lasten määrän vähentyessä. Kunnalla ei ole tiedossa merkittäviä investointeja peruspalvelujen järjestämisen osalta lähivuosille. Merkittävimpiä uusia rakennuskohteita tulee todennäköisesti olemaan Pistohiekan matkailukeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen, mikäli alueen asemakaava saadaan hyväksyttyä ja tarvittavat matkailuinvestoinnit alueella käynnistyvät. Merkittäviä paineita lainakannan kasvuun ei kuitenkaan tällä hetkellä ole näköpiirissä. Kunnan omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat kuntien keskiarvoihin nähden hyvällä tasolla. SELONTEKO KUNTAKONSERNIN TOIMINNASTA, TALOUDESTA JA VALVONNASTA Puumalan kunnan merkittävimmän tytäryhteisön, Puumalan vuokratalot Oy:n, tilinpäätös oli positiivinen suuresta poistotasosta huolimatta, ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Yhtiön toimitusjohtaja on käynyt raportoimassa yhtiön tilanteesta kunnanhallitukselle. Kunta päätti myöntää Kiinteistö Oy Haapaselälle pääomalainaa euroa. Yhtiö on Puumalan kunnan osakkuusyhteisö (omistusosuus 43,07 %). Kunnanhallitus on ohjeistanut yhtiötä laatimaan vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä suunnitelman yhtiön talouden vakauttamiseksi. Konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää edelleen uuden sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta käsitellään erikseen. ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Tilikauden ylijäämä ,29 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

13 12 STRATEGIA ( saakka) Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät TARKOITUKSENMUKAISET PALVELUT ELINKEINOPOLITIIKKA JA MATKAILU MAANHANKINTA Prosessit, toiminnot ja rakenteet Kriittiset menestystekijät HYVÄ IMAGO PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI SEUTUYHTEISTYÖ TEHOKAS JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Visio Toimintaajatus Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät TASAPAINOINEN TALOUS OMAISUUDEN OPTIMAALINEN HOITO TARKOITUKSENMUKAISEN INFRA- STRUKTUURIN HOITO PÄTEVÄ HENKILÖSTÖ, REKRYTOINTI Henkilöstön työkyky ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät MOTIVOIVA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA AMMATTITAITOINEN ESIMIESTYÖ KOULUTUS

14 13 STRATEGIAN SANALLINEN OSA VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tarkoituksenmukaiset palvelut Tavoitteena on vuoden 2013 aikana pystyä tarjoamaan puumalalaisille tarkoituksenmukaiset kestävään kehitykseen ja terveelliseen elämään pohjautuvat sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut. Tarkoituksenmukaisilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia resurssien mahdollistamia palveluja, joihin palvelun käyttäjät voivat olla tyytyväisiä. Asumisessa ja liikkumisessa otetaan huomioon ikääntyvien ihmisten tarpeet. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja/toimialajohtajat Toteuma: Asukkaille on voitu tarjota kattavat palvelut. Liittyminen osaksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimea ja siitä aiheutuneet muutokset olivat iso ponnistus henkilöstölle, ja muutos vei henkilöstön aikaa ja voimavaroja alkuvuonna. Palvelujen tarjonnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joskin seudulliset kriteerit ja maksutasot toivat vaikutuksia yksittäisiin asiakkaisiin. Erityisesti suun terveydenhuollon palveluissa tilanne on kuitenkin heikentynyt vuodesta Elinkeinopolitiikka ja matkailu Tavoitteena on aktiivisella elinkeinopolitiikalla lisätä työpaikkojen määrää Puumalassa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on täsmennetty elinkeinostrategiassa. Matkailu on Puumalassa merkittävä asia ja hyvä työllistäjä. Puumala on rohkeasti profiloitunut saaristomatkailun keskus Saimaalla, jonka vahvuus on kehittyvissä yksilöllisissä palveluissa ja vetovoimisissa kohteissa. Keskeinen menestystekijä on erilaistuminen ja oman profiilin löytäminen Saimaan muiden kohteiden joukossa. Kehittämisen strategiset tavoitteet sisältyvät viiden v:n ohjelmaan: V1 Vapaa-ajan asutus = merkittävä osa Puumalan matkailun ja muiden palveluiden kysyntää V2 Venäjä = merkittävin kasvava asiakasryhmä nyt ja tulevaisuudessa. Venäläiset lisäävät sekä investointien että palveluiden kysynnän määrää V3 Veneily = sijaintinsa vuoksi Puumala on veneilyn keskus. Veneilypalveluihin tulee panostaa. Ennusteen mukaan veneilyä siirtyy mereltä yhä enemmän Saimaalle

15 14 V4 Vaivattomuus = Puumalan ja koko Saimaan alueen palvelut, tapahtumat ja kohteet ovat vaivattomasti saatavilla Puumalasta käsin V5 Vieraanvaraisuus = henkilökohtainen palvelu ja vieraanvaraisuus ovat tärkeä osa asiakkaan kokemaa palveluiden laatua, joka on merkittävä kilpailuetu Pistohiekan alueen kehittämistä voimistetaan hakemalla alueen kehittämiseen sitoutuva investori. Muita kehitettäviä matkailualueita ovat kirkonkylä ja eteläisen saariston eli Veskansan Kylien alue. Näiden toimenpiteiden avulla tavoitellaan matkailijoiden käyntimäärien kasvua ja pyritään edistämään matkailun muuttumista enemmän ympärivuotiseksi. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Puumalan satamassa yöpyi kesän aikana 2077 venettä, mikä oli täsmälleen saman verran kuin edellisvuonna. Veneissä yöpyneiden henkilöiden määrä sen sijaan kasvoi noin 200:lla. Vuoden 2013 aikana laadittiin toteuttamisselvitys Lietveden rengastien kehittämisestä. Selvitys valmistui joulukuussa. Pistohiekan kehittämistä on jatkettu Kukkola-yhtiöiden kanssa. Asemakaavaa alueelle laatii Sulkavan Palvelut Oy. Maanhankinta Tavoitteena on turvata Puumalan alueelle riittävä tonttivaranto asumis- ja yrittämistarpeisiin. Tarkistetaan Kirkonkylä-Kuoreksenniemen osayleiskaava ja Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava sekä mitoitetaan Pistohiekan yleiskaava suojelutarpeiden pohjalta. Kotkatkylä-hankkeeseen liittyvä maanhankinta laitetaan vireille. Muut toimenpiteet ilmenevät tarkemmin maapoliittisessa ohjelmassa. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toteuma: Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavan (nyttemmin taajamaosayleiskaava) päivitys on meneillään. Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava ei valmistunut vielä vuoden 2013 aikana, vaan siirtyy Natura-tarvearvioinnin viivästymisestä johtuen vuodelle Kotkatkylä-hanketta, joka mahdollistaisi asuinrakentamista alueelle, ei ole laitettu vireille, koska Kotiniemessä on omakotiasumiseen tarkoitettuja tontteja vielä runsaasti tarjolla.

16 15 TALOUS JA RESURSSIT Tasapainoinen talous Alijäämää pienennetään ja kunnan talous vakautetaan menoja vähentäen siten, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja että alijäämä vuoden 2013 lopussa on mahdollisimman pieni. Innovatiivisen elinkeinopolitiikan avulla Puumalaan luodaan uusia työpaikkoja, jolloin väestön väheneminen taittuu ja väestörakenne tasapainottuu. Peruspalvelut järjestetään kysyntää vastaaviksi ja henkilöstön määrä optimoidaan sopivaksi. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Vuosikate kattoi poistot yli kolminkertaisesti. Tilikauden tuloksen ansiosta taseen alijäämä saatiin katettua kokonaan. Väestön väheneminen nopeutui hieman vuodesta 2012, mutta ei ollut niin nopeaa kuin vuosina Henkilöstön määrää on vähennetty eläköitymisten yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Rekrytoinnit ovat edellyttäneet kunnanjohtajalta saatua täyttölupaa. Omaisuuden optimaalinen hoito Metsäomaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tuottavasti. Rakennukset ja muut kiinteistöt pidetään niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toteuma: Toimintatuloja metsäomaisuuden hoidosta ,45 euroa ja menoja ,67 euroa. Rakennusten ylläpito ja hoito on jatkuvassa seurannassa. Tarkoituksenmukaisen infrastruktuurin hoito Kaavateitä hoidetaan ja peruskorjataan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Vesi- ja viemäriverkosto säilytetään nykytasoisena ja verkostoja laajennetaan uusille asuinalueille. Sataman laiturit ja rakenteet pidetään hyvässä kunnossa. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toteuma: Kaavateiden ja piha-alueiden kolmivuotiset kunnossapitosopimukset astuivat voimaan ja urakointi on hoidettu mallikkaasti. Loppuvuodesta saatiin kaksi kyselyä liukastumisiin liittyvistä hiekoituskäytännöistä, mutta kumpikaan ei johtanut korvausvaatimuksiin. Loppukesällä 2013 kilpailutettu Peltotien ja Hiekkarannantien peruskorjausurakka lukuun ottamatta asfaltointia saatiin valmiiksi marraskuussa Vesiosuuskunta on hankkinut käyttöönsä varavoimageneraattorin. Sataman laitureiden pintarakenteita ja poijujen ketjuja on uusittu. Satamatorin valaisimet vaihdettiin energiapiheihin led-valaisimiin.

17 16 Pätevä henkilöstö, rekrytointi Motivoivan henkilöstöpolitiikan ja kunnan hyvän imagon avulla saadaan pätevä henkilöstö kunnan tehtäviin. Rekrytointi on suunnitelmallista ja yhtenäistä. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Henkilöstö on tehtäviinsä pätevää käytännössä kokonaan. Rekrytointeja on tehty rekrytointiohjeistuksen ja lainsäädännön mukaisesti. PROSESSIT, TOIMINNOT JA RAKENTEET Hyvä imago Puumala on turvallinen ja viihtyisä asuin- ja vapaa-ajanympäristö puhdasvetisen Saimaan keskellä. Imagoa kohottaa hyvätasoiset päivähoito-, koulu-, kansalaisopisto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Puumalan imago on säilynyt hyvänä. Onnistuneet kesätapahtumat, muun muassa Saimaan höyrylaivaregatta ja Siltakemmakat, vetivät Puumalaan ennätysmäärän yleisöä. Päätöksentekoprosessi Päätöksenteko perustuu hyvään valmisteluun ja virkamiesten ja luottamushenkilöiden sekä kuntalaisten avoimeen yhteistyöhön. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Yhteistyö on sujunut hyvin. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen kehityskeskustelu käytiin keväällä. Seutuyhteistyö Puumala harjoittaa sellaista seutuyhteistyötä, mikä on Puumalan etujen mukaista. Kaikista seudullisista palveluista ja ostopalveluista on oltava läpinäkyvät kustannustiedot. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Seutuyhteistyö on vakiintunut, ja Puumala on nyt mukana myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa. Seudullisista palveluista vastataan aiheuttamisperiaatteella ja kaikista kustannuksista on saatavilla kustannustiedot. Loppuvuodesta aloitettiin Etelä-Savon sote-alueen perustamistyö.

18 17 Tehokas johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmän pitää olla tehokas, avoin ja selkeään vastuun- ja työnjakoon perustuva. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Johtoryhmä on kokoontunut kuukausittain. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA UUDISTUMINEN Motivoiva henkilöstöpolitiikka Avoin, tasapuolinen, kannustava ja tavoitteellinen työilmapiiri motivoi ja sitouttaa henkilöstön. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on pysyvä käytäntö. Henkilöstöstrategia ja kuntatyönantajakuvan kehittämisestä laadittu ohje luovat pohjan henkilöstöpolitiikalle. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Työtyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013, ja henkilöstön työtyytyväisyys oli parantunut kahden vuoden takaiseen verrattuna. Työtyytyväisyyden toimenpideohjelma laadittiin vuoden loppupuolella. Ammattitaitoinen esimiestyö Esimies on ammattitaitoinen, ihmisten ja asioiden pätevä johtaja. Henkilöstöjohtamisessa korostuu ikäjohtaminen. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Esimiesten saama palaute vuoden alussa toteutetussa työtyytyväisyyskyselyssä oli strategian mukainen. Koulutus Suunnitelmallinen koulutus vaikuttaa työtaitojen ylläpitoon, ammattitaitoon ja työssä jaksamiseen. Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toteuma: Koulutusmahdollisuudet koettiin hyviksi työtyytyväisyyskyselyn yhteydessä.

19 18 STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITETASOT VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tarkoituksenmukaiset palvelut Kunnan järjestämiin palveluihin ollaan tyytyväisiä Mittari Tavoitetaso Tulos Ilmitulleet merkittävät puutteet palvelujen saatavuudessa Ei puutteita Ei ilmitulleita puutteita. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Palvelujohtaja. Merkittävänä puutteena pidetään laajan kuntalaisjoukon negatiivista näkemystä palvelujen toimivuudesta. Maanhankinta Mittari Tavoitetaso Tulos Maanhankinnan Vähintään yksi kappale tuloksellisuus Toteutetut kuntaa hyödyttävät maanhankinnat Ei toteutuneita maakauppoja Tonttivaranto Myyntivalmiit tontit Vähintään 10 kpl Kotiniemessä 31 myyntivalmista tonttia Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja. Kuntaa hyödyttävällä maanhankinnalla tarkoitetaan joko suuremman kaavoittamattoman maa-alueen tai kaavoitetun rakennuspaikan hankintaa Elinkeinopolitiikka ja matkailu Positiivinen työllisyyskehitys Mittari Tavoitetaso Tulos Työllisyyden kehitys suhteessa muihin Etelä- Savon maaseutukuntiin Parempi kuin muissa verrokkikunnissa Puumalan työttömyysprosentti keskimäärin 10,6 %, kasvua vuodentakaisesta 0,5 %- yksikköä. Kehitys verrokkikuntien neljänneksi paras, työttömyysprosentti joukon pienin. Yrityskanta Yrityskannan muutos tilikautta edeltävänä Positiivinen muihin verrokkikuntiin nähden Aloittaneiden ja lopettaneiden netto 0 vuonna 2012, vertailujoukon toiseksi paras vuonna Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja. Vertailujoukkona Sulkava, Enonkoski, Rantasalmi, Hirvensalmi, Kangasniemi ja Pertunmaa

20 19 TALOUS JA RESURSSIT Tasapainoinen talous Kunnan talous on tasapainossa Mittari Tavoitetaso Tulos Vuosikatteen määrä Kattaa poistot Vuosikate 337 prosenttia poistoista. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja Omaisuuden optimaalinen hoito Kunnan kiinteistöjen käyttö Mittari Tavoitetaso Tulos Käyttämättömät tilat Ei käyttämättömiä tiloja Vanha koulu osittain käytössä, muut kokonaan käytössä. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja. Tarkoituksenmukainen infrastruk-tuurin hoito Infrassa oleviin puutteisiin reagoiminen Mittari Tavoitetaso Tulos Infrakatselmuksessa havaitut puutteet Puutteet korjattu tai aiotaan korjata Toteutettu Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja. Pätevä henkilöstö, rekrytointi Kunnan henkilöstö on tehtäviinsä pätevää Mittari Tavoitetaso Tulos Pätevän henkilöstön osuus 100 prosenttia Vakituinen ja kokoaikainen henkilöstö on tehtäväänsä pätevää täysin. Yksittäisiä poikkeuksia määrä- ja osaaikaisten henkilöstön parissa. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja. Arviointi talousarviovuoden lopun tilanteessa.

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 18 LIITE NRO 12 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 18 LIITE NRO 12 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 18 LIITE NRO 12 PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS

Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Puumalan kunta VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Sisällysluettelo 1. Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus 1 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely. 1 2. Edellisen arviointikertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2015

PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2015 Kunnanhallitus 29.3.2016 39 LIITE NRO 1 Valtuusto XX.XX.2016 XX LIITE NRO 1 1. PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2015 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014-2018

PUUMALAN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014-2018 Kunnanhallitus 29.9.2014 104 LIITE NRO 35 Valtuusto 6.10.2014 24 LIITE NRO 17 PUUMALAN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014-2018 1 / 8 MITÄ TAHDOMME Puumalan kunnan kuntastrategian (hyväksytty elokuussa 2013)

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot