TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSSUUNNAT Vuosi 2003 on jätehuollon kuntayhtymän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuonna 2004 aloittaa toimintansa Kainuun alueellinen pelastuslaitos. Kainuun maakuntahallinnon kokeilu vaikuttaa suunnitelmakaudella myös toimialan alaisuuteen. Vapaaehtoinen seutuyhteistyö laajenee. Ympäristölainsäädäntö ja ympäristönormit tiukkenevat. Väestörakenteen muutos on ennakoitava toimintoja suunniteltaessa. Palvelutuotannon kilpailuttaminen jatkuu ja laajenee. Talouden niukkuus aiheuttaa palvelujen karsintaa, palvelukyvyn ja laadun heikennyksiä. Tekninen toimiala vastaa yhdyskuntasuunnittelulla osaltaan kaupungin tasapainoisesta kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimiala huolehtii teknisten verkostojen, kiinteän ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta ja niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen muusta palvelutuotannosta * Tehokas vastuualuerajojen yli tapahtuva yhteistyö * Toimivat ydin- ja tukiprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen palvelukysynnän mukaisesti mitoitettu budjettiraami ja ennakoiva talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit * Oikeat palveluasenteet * Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteuttaminen * Oikein mitoitettu palvelutarjonta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/ organisointi ja hallinta osallistumisjärjestelmän ylläpito * Hyvä työpaikkahenki * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus

2 Kajaanin kaupunki * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - rakentamattomat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Asiakaspalvelukyselyn tulokset / asiakastyytyväisyystutkimukset * Palvelujen käyttöaste, (%, kpl, kerta) TOIMINNALLISET SITOVAT TAVOITTEET / MITTARIT vuonna 2003 * Työryhmän toimivuustutkimukset, * Omien toimintatapojen kehityskeskus- kehittymisen arviointi telut, kehittymissuun- * Projektien määrä,laatunitelmat (%-määrän vertailu, kesto ja loppuarviointi seuranta) * Poissaolojen määrä (%) * Läpimenoajat * Talousarvion toteutuminen, tulot, menot, toimintakate - johtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstömäärän kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat Muut jäljempänä mainitut sitovat tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Toimialalla järjestetään talouden sallimissa puitteissa asiakkaan kohtaamiskoulutus. Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan ja otetaan huomioon toiminnan ohjauksessa. Peuraniemen jätevedenpuhdistamo uudistetaan vuoden 2003 aikana. Laaditaan mittarit kunnallisteknisen verkoston käyttöasteelle. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Kehityskeskustelut käydään toimialalla 95 %:sesti. Henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla varmistetaan se, että työntekijä tekee sellaista työtä, joka parhaiten palvelee organisaation tarpeita ja vastaa haasteellisuudeltaan ja vaativuudeltaan työntekijän osaamista. Poissaoloja ja niiden syitä seurataan. TYKY-toiminnalla pyritään vaikuttamaan poissaolojen vähentämiseen. 3. Prosessit ja rakenteet Määritellään viranomais- ja omistajatoiminnat sekä ydin- ja tukiprosessit. Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmätyöskentelyä kehitetään siten, että useampaa vastuualuetta koskevat projektit ja niiden organisaatio nimetään johtoryhmässä. Aloitetaan toimitilastrategian laatiminen. Palvelutuotannon kilpailuttamista laajennetaan vastuualueilla. 4. Taloudelliset resurssit Toimialan taloudelliset resurssit ovat euromäärältään vuoden 2002 tasoa mutta alenevat reaalisesti. Se merkitsee käytännössä palveluiden karsimista ja osittain myös palveluiden laadun laskua ellei tuottavuutta kyetä vastaavasti nostamaan. Toimialan käyttötalouden realistisuus on kyseenalainen. Toimintakatteen saavuttaminen edellyttää henkilöstömäärän vähenemistä ja toimintojen jatkuvaa uudelleen arviointia. Investoinneissa pidättäydytään vain keskeisiin hankkeisiin. TOIMINTAMENOT % 0 % 21 % 1 % 34 % Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot 19 % 11 %

3 Kajaanin kaupunki TOIMIELIMEN TALOUS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintamenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,1 5,2 37,8-20,8-3,8 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ (1 Ta-2003 k-arvo ) Sisältää ympäristötoimen. 510 HALLINTO Esikunta hoitaa teknisen lautakunnan ja palvelukeskuksen yleis- ja taloushallinnon, tukipalvelut ja asiakaspalvelutehtävät. VISIO 2008 Integroidut hallinto- ja tukipalvelutehtävät PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät * Ammattitaitoisuus STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat hallinto-, tuki- ja asiakaspalveluprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Riittävät henkilöresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Hyvä työpaikkahenki * Sujuvat tukiprosessit * Osallistumisjärjestelmän yli toimialarajojen ylläpito * Muutosvalmius * Tukipalvelutietojen oikeellisuus * Asiakaspalvelun tutkimukset TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työpaikan toimivuustutkimus * Läpimenoajat * Talousarvioseurannan raportit * Kehityskeskustelut * Poissaolojen määrä

4 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn ja asikastyytyväisyyden ylläpito 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmien toimivuuskyselyn tuloksien perusteella tutkitaan tarvitaanko työpaikan kriittisiin menestystekijöihin erityisiä toimenpiteitä. 3. Prosessit ja rakenteet Vuoden 2002 syksyn aikana selvitetyn teknisen hallinnon kirjanpidon ja reskontran uudelleen asemoinnin vaatimat toimenpiteet. 4. Taloudelliset resurssit Henkilövahvuus pienenee 1 1/2 henkilötyövuotta. Yksi henkilö siirtyy talouspalveluihin ja yksi osa-aikaeläkkeelle. Tavoitteet: Määrätavoitteet - tositteet (kirjanpito/reskontra) teklan päätökset TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,2 0,8-2,8 0,0 1,8 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 7 8

5 Kajaanin kaupunki MAANKÄYTTÖ Maankäyttövastuualueen perustehtävänä on: 1. Ohjata ja sovittaa yhteen maankäytön muutoshankkeita kaavoituksella, selvityksillä ja suunnitelmilla sekä toteuttamalla hyväksyttyä maankäyttöpoliittista ohjelmaa. 2. Tuottaa kysynnän mukaisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tontti-, paikkatieto- ja maastomittauspalveluja. 3. Hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys * Varautuminen uuden kiinteistötieto-, koordinatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöönottoon UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen nan mukaan mitoitettu * Realistinen, palvelutarjon- muusta palvelutuotannosta talouden seuranta budjettiraami ja ennakoiva * Tehokas vastuualuerajojen * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit yli tapahtuva yhteistyö * Maankäyttöpoliittisen ohjelman ja metsäsuunnitelman toteuttaminen * Keskustajaman osayleiskaavatyön onnistuminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien toteut- määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/osallistumisjärjestelmätaminen ylläpito * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - vapaat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Metsätalouden toimintakertomus * Palvelujen käyttöaste (%,kpl, kertaa) * Sisäinen palvelutarjontaohje vuonna 2003 * Keskustaajaman osayleiskaavatyön aloittaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehityskeskustelut, kehittymissuunnitelmat (%) * Työn ohjauksen käynnistäminen * Omien toimintatapojen kehittymisen arviointi * Projektien määrä, laatuvertailu, kesto ja loppuarviointi * Uuden maankäyttöpalvelut -tulosyksikön toiminnan käynnistäminen * Talousarvion toteutuminen tulot, menot ja toiminta katejohtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstöraami/kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat

6 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palveluajat - järjestelmä otetaan käyttöön. Keskustaajaman osayleiskaavatyö aloitetaan. Petäisenniskan kehittämisprojektia jatketaan. Rakentamiskehotusmenettelyä jatketaan. Kaupungin oma pientalotonttitarjonta on niukkaa. Palvelutarjontaohjeessa määritellään tuotteistetuille palveluille ohjeelliset tuotantoajat. Keskustaajaman korkeuskiintopisteverkon laadunparannusprojekti viedään loppuun. Suunnitelmarekisterin tallentaminen aloitetaan. Koska talouden tasapainottamisen takia vastuualueen työntekijät ovat keskimäärin seitsemän vuorokautta henkilöä kohden enemmän poissa työpaikalta, vastuualueen palvelukyky heikkenee. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut käydään vastuualueella 100 %:sti. Maankäyttöpalvelut tulosyksikköön luodaan sen toimintaan sopiva osallistumisjärjestelmä. Niille työntekijöille, joiden työtehtävät muuttuvat, laaditaan vuoden 2003 aikana kehittymissuunnitelmat. Kaksi vastuualueen työntekijää pääsee eläkkeelle vuonna Uusiin työtapoihin ja -prosesseihin oppimista tuetaan tarvittaessa työnohjauksella. 3. Prosessit ja rakenteet Kaavoitus-, tonttipalvelut- ja metsäpalvelut -tulosyksiköt yhdistetään maankäyttöpalvelut nimiseksi tulosyksiköksi. Metsätalouden osalta on siirrytty tilaaja -tuottaja toimintamalliin. Kaavoituksessa käytetään entistä enemmän ostopalveluja. Osallistutaan koko toimialaa koskevien projektien ohjelmointiin ja toteutukseen. 4. Taloudelliset resurssit Maankäyttövastuualueen tulot pienenevät, koska turvetuotanto on myyty ja mittauspalvelujen sisäinen laskutus pienenee kunnallistekniikan rakentamisen vähentyessä ja kaivokartoituksen päättyessä. Maanvuokratuloihin on laskettu 2 %:n indeksikorjaus, koska vuonna 2002 on vuokrattu vähän uusia tontteja ja uusittu vanhoja vuokrasopimuksia. Maankäyttövastuualueen toimintakate ja tilikauden tulos on kuitenkin budjetoitu noin euroa paremmaksi kuin vuonna 2002, koska pääasiassa metsätaloudessa saavutetaan uudesta tilaaja - tuottaja -mallista johtuvia säästöjä ja maanvuokratuloihin on laskettu kahden prosentin indeksikorotus. Laskennallisista henkilöstömenoista on vähennetty 1/52-osa. TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,5 5,8 7,0-5,0-1,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 38 36

7 Kajaanin kaupunki KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikka -vastuualue huolehtii ja vastaa kunnallisteknisten verkostojen, liikenneväylien, puistojen, urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossa- ja ylläpidosta; veden hankinnasta, jakelusta ja puhdistamisesta sekä avustaa ja kunnossapitää erillispäätöksin yksityisteitä. Kunnallistekniikka -vastuualue omalta osaltaan turvaa hyvinvoinnin perustan ja luo ihmisille ja yrityksille edellytykset menestymiseen ja viihtymiseen Kajaanissa. VISIO 2008 Kunnallistekniset laitteet ja palvelut edistävät ja tukevat kaupunkilaisten turvallisuutta, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Kaupunkilaisten tarpeisiin perustuvat, tasapuolisesti toteutetut ja laadukkaat palvelut * Priorisoitu palvelutuotanto UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Ammattitaitoisuus * Osallistumisjärjestelmät toimivat * Muutosvalmius STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Ydin- ja tukiprosessit toimivat tehokkaasti * Yhteistyö toimii kaikkiin suuntiin ja kaikilla tasoilla TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen, päätettyyn palvelutarjontaan perustuva budjettiraami * Ennakoiva talouden seuranta * Kehittämisresurssit vastaavat tarpeita * Palveluasenteet ja palvelutehtävissä onnistuminen * Palvelutarjonnan mitoitus * Vuorovaikutustaidot * Henkilöstön työmäärän mitoitus ja kohdennus * Henkilöstön rekrytointi * Jaksamisesta ja työpaikkahengestä huolehtiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Yhteistyössä ja sen organisoinnissa onnistuminen * Talouden seuranta * Kehittämismahdollisuudet * Toteutusresurssien riittävyys * Palvelutuotannon/toteutustapojen kehittyminen * Palvelukuvatutkimukset * Palautteen määrä ja laatu * Suunnitellut / toteutuneet suunnitelmat / hankkeet * Palvelutuotannon määrä, käyttöaste, osuus (m, kpl, %, kertaa) TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmätyöskentelyn * Oman toiminnan arviointi * Talous- ja kustannusarvioiarviointi sekä vertailu muiden kuntien den toteutumatieto hyö- * Kehityskeskustelut ja / tahojen toimintaan dynnetään -suunnitelmat ja palvelutuotantoon * Talousmuutosten aikainen * Poissaolojen määrän ja * Suunnittelun, toteutuksen tunnistaminen laadun seuranta kesto ja seuranta * Nopea reagointi talouden * Työkuormituksen seuranta * Toiminnan arviointi ja muutoksiin * Koulutukseen osallistuminen raportointi

8 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Tiedottamisen tapaa ja määrää kehitetään. Järjestetään palvelukoulutusta ja palvelukykyä sekä halua arvostetaan ja tuetaan. Erityisesti kunnossa- ja ylläpitotoimia kohdennetaan nykyistä enemmän asuntoalueiden katujen ja viheralueiden tason parantamiseen. Palvelutuotannon laadun mittausta, seurantaa ja arviointia lisätään. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut pidetään kaikkien työntekijöiden kanssa. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. Kokemusperäinen tiedon hyödyntämistä lisätään työnohjauksen käyttöönotolla. Päätöksentekoprosessit tarkistetaan. Henkilöstön työmäärää seurataan ja ylikuormitustilanteita vältetään. Työkykyyn ja jaksamiseen panostetaan. Vastuualueen omat resurssit ylittävä lisäkapasiteetti hankitaan ostopalveluna. Yhteistyön ja sujuvien prosessien merkitystä painotetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Eri yksiköiden/yhteistyötahojen kanssa mahdolliset yhteistyötavat, -mahdollisuudet ja prosessit kartoitetaan/ päivitetään. Rutiinit, kohdentuminen ja määrä tarkistetaan/optimoidaan. Ydin- ja tukipalvelujen toimivuus varmistetaan (taloustietojen reaaliaikaisuus ja niiden saanti; atk-ohjelmien tarpeellisuus, soveltuvuus, käytettävyys ja käyttötaidot). 4. Taloudelliset resurssit Palvelutuotanto sopeutetaan valtuuston päättämän rahoitusresurssin mukaiseksi tarvittaessa palvelutuotantoa vähentämällä. Lakisääteiset velvoitteet ja kaupunkilaisille välttämättömät tarpeet ohjaavat rahan käyttöä. Harkinnanvaraisia menoeriä supistetaan (kaupungin hoidosssa olevat yksityistiet) ja ns. mukavuus- ja viihtyvyyspalveluja vähennetään (kukkaistutusten määrä, puistojen kunnnossapidon taso, osallistuminen tapahtumien järjestelyihin vastuualueen kustannuksella). Kustannus-/ hintaperusteen merkitystä hankinnoissa ja toiminnassa lisätään. Talous hallitaan menoja, tuloja sekä kriittisten menestystekijöiden tilaa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti seuraten. Tavoitteet: Määrätavoitteet - kunnossapidettävät liik.väylät, km hoidetut puistot, ha venepaikat, kpl hoidetut ladut, km TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,7-1,5-2,8 2,6 0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ

9 Kajaanin kaupunki TOIMITILAT Toimitilat vastaa kaupungin omistamien rakenusten suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja huolehtii toimitilojen ylläpidosta sekä niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kaupungin omistamat toimitilat ovat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Henkilöstön ammattitaito * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Toimivat ydin- ja tukiprosessinan mukaisesti mitoittu * Realistinen palvelutarjon- * Tehokas vastuualuerajojen budjettiraami ja ennakoiva yli tapahtuva yhteistyö talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Ydin- ja tukiprosessien * Oikein mitoitettu palvelutarjonta tehokkuus * Vuorovaikutustaidot/ * Prosessit toimivat perustehtävien * Nopea reagointi reklamointiin osallistumisjärjestelmän tavoitteiden ylläpito saavuttamiseksi * Henkilöstön terveys * Poistoja suuremmat investointiresurssit kiinteistöjen peruskunnon säilyttämiseksi * Oikea tieto talouden tilasta * Kilpailuttaminen * Säännölliset dokumentoitavat asiakastyytyväisyystutkimukset * Dokumentoitu jatkuva asiakkaiden mielipiteiden huomioonottaminen * Reklamaatioiden määrä/ asiakas TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Kehittämiskeskustelut / kehittämissuunnitelmat * Läpimenoajat ydinpro- * Talousarvion toteutuman / % sessissa seuranta käyttötaloudessa * Työryhmän toimivuustutkimus * Hälytysten määrä /alue / ja investoinneissa kiinteistö / asiakasyksikkö * Kiinteistökohtainen seuran- * Poissaolojen määrä ta kulutusyksiköittäin / välittömät toimenpiteet

10 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn vaikuttavuutta mitatan asiakastyytyväisyystutkimuksilla, jonka tuloksilla ohjataan prosesseja ja henkilöstön uudistumista ja työkykyä. Reklamaatioihin reagoidaan nopeasti prosessissa tehtävillä muutoksilla, henkilöstön koulutuksella ja vaihdoksilla. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Sisäisillä siirroilla pidetään huoli siitä, että työtiimeissä jokainen tekee sitä työtä jota parhaiten osaa tai on parhaat edellytykset oppia. 3. Prosessit ja rakenteet Jokaisen tulosyksikön perustehtävä on yksikön ydinprosessi, jota tuetaan tukiprosesseilla ja rakennusautomaatiolla. Tukiprosesseista huomattava osa hankitaan ostopalveluina ja osa on hallintokuntien välisiä poikittaispalveluja. 4. Taloudelliset resurssit Menojen ja tulojen seurantaraportit kuukausittain kiinteistötasolla. Välittömät korjaustoimenpiteet yksikkötasolla. Pääosa menoista on aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen ostoja, siksi vakaa hintakehitys ja vakaat ulkoiset olosuhteet ovat merkittäviä. Talousarvion toteutumisen ehtona on, että uimahallin ja mahdollisesti Kajaanihallin siivous kilpailutetaan, turvallisuustasoa alennetaan vähentämällä vartiointia ja lämpöenergian hinnan korotus ei ole yli 5 %. Tavoitteet: Määrätavoitteet - jäähalli, kävijä Kajaanihalli, kävijä uimahalli, kävijä TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 10,4 2,1 3,0-0,1-0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 73 68

11 Kajaanin kaupunki VESIHUOLTO Vesihuolto tuottaa ja jakelee kuntalaisille ja yrityksille toiminta-alueellaan hyvälaatuista talousvettä, puhdistaa jätevedet mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, johtaa hulevedet asianmukaisesti alueellaan ja pitää ao. verkostot kunnossa sekä vastaa vesihuollon kehittämisestä. VISIO 2008 Toiminta-alueen kaikille asukkaille toimitetaan hyvää talousvettä, jätevedet käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden ja verkostovuodot on minimoitu. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Toiminta-alueen määrittäminen perustuu osaltaan kaupunkirakenteen eheyttämiseen * Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat vesihuoltopalvelut UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Muutosvalmius ja -kyky * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka * Toimivat osallistumisjärjestelmät STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET TALOUDELLISET RESURSSIT * Tehokas vesihuoltopalvelujen tuottaja organisaatio * Taloudellisesti eriytetty * Toimiva ja tehokas yhteistytarpeen mukaiset resurssit * Kunnossapito- ja investointi- * Riittävät kehittämisresurssit * Yritysmäinen palveluasenne mitoitus * Henkilöstön työmäärän * Oikein mitoitettu palvelutarjonta (= oikein määritetty * Jaksamisesta huolehti- * Henkilöstön rekrytointi toiminta-alue) minen * Vesihuoltolain täytäntöönpano * Hyvä työpaikkahenki KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Kunnossapidon aikatauluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi * Tehokas organisaatio * Talouden tilasta saatavan tiedon nopeus * Kustannusten toteutumatietojen hyödyntäminen * Kehitysresurssien määrä * Palvelukuvatutkimukset * Asiakaspalautteen hyödyntäminen * Palvelujen käyttöaste TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Oman toiminnan arviointi * Talousarvioraamin ja vertailu muihin vesilaitoksiin toteutuminen (tuottotavoitteen) * Toimintatapojen kriittinen arviointi * Kehityskeskustelut ja -suunnitelmat * Työryhmän toimivuustutkimus * Poissaolojen määrän ja laadun seuranta

12 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu ja laitos ostetaan käyttöön. Matinmäen pohjavedenottamon alkalointijärjestelmän toteutusta jatketaan. Viemäri-, vesijohto- ja hulevesiverkoston saneeraustöitä jatketaan. Vesi- ja jätevesilaskutus- /asiakastietojärjestelmä uusitaan. Vesihuoltolain täytääntöönpanoa jatketaan. Tiedottamista kehitetään mm. internetin välityksellä. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky TYKY-toimintaa ja muuta työssä jaksamiseen ja työpaikkahenkeen liittyvän toiminnan kehittämistä jatketaan. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Yhteistyötä eri yksiköiden, yritysten, yhteisöjen, lähikuntien ja vesiosuuskuntien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Toiminnan tehokkuutta ja yhteistyön sujuvuutta kehitetään. 4. Taloudelliset resurssit Vesihuollon organisaatiomalli tarkastellaan taloudelliselta ja toiminnalliselta kannalta. Tavoitteet: Määrätavoitteet - laskutettu vesi, m laskutettu jätevesi, m TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 1,4-5,7 1,2 0,9-0,2 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ Vesi- ja viemärilaitoksen peruspääoman korko noin 1,3 milj. euroa ei sisälly vesihuollon tuloslaskelmaan kuluna. Peruspääoman korko veloitetaan tilinpäätöksessä vesihuollolta ja kirjataan sisäisenä eränä vesihuollon kuluksi.

13 Kajaanin kaupunki PELASTUSLAITOS Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuusriskin hallinta. VISIO 2008 Vaarojen hallitsija PALVELUKYKY JA UUDISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Kuntalaisten osallistumisen * Henkilöstön osaamisen lisääminen kehittäminen * Asiakastyytyväisyyden * Ammattitaitoisuuden lisääminen lisääminen * Monitaitoisuuden lisääminen STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat ydin- ja tukiprosessit * Alueellinen palveluverkko * Laatutyö TALOUDELLISET RESURSSIT * Palvelutason mukainen budjettiraami * Riittävät kehittämisresurssit * Asiakastyytyväisyys * Oikein mitoitettu kysyntää vastaava palvelutaso * Hyvä työpaikkahenki * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Osaaminen ja oppiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien kirkastaminen * Yhteistyöprojektien hallinta * Reaaliaikaisuus ja tulevaisuuden ennakointi * Suunnitelmallisuus * Asiakastyytyväisyystutkimus * Käyttöaste-% TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Prosessikuvaukset * Kuntalaisten saavutettavuus * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehittämiskeskustelut (100 %) * Sairauspoissaolot * Kehittämismäärärahat * Palvelutasopäätös * Talousarvion toteutuminen

14 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää edelleen pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa kajaanilaisten tarpeiden mukaisesti. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön kehittämistä jatketaan siten että henkilökohtaiset kehittämisuunnitelmat ovat käytössä vuoden lopussa. 3. Prosessit ja rakenteet Alueellista yhteistyötä jatketaan ja syvennetään siten että alueellinen pelastustoimi voi käynnistyä 2004 alussa 4. Taloudelliset resurssit Toimintaan ja kehittämiseen varataan riittävät määrärahat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteet: Määrätavoitteet - sammutustehtävä pelastustehtävä sairaankuljetus palonehkäisy hälytys (ahk) Taloudellisuustavoitteet - euro/suorite TALOUS (1 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 8,3-4,1-4,8 12,0 0,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ ) Alueellinen palastustoimi sisältyy vuosien määrärahoihin. 590 TEKLAN SOSIAALIKUSTANNUKSET Tulosalueelle kirjataan teknisen palvelukeskuksen tuntipalkkaisten palkkasivukuluja (lomapalkat, sairausajanpalkat, arkipyhäkorvaukset, koulutus ym. korvaukset). TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan vastuualueet ovat: - Hallinto - Kaavoitus ja mittaus - Tiet ja yleiset alueet - Kiinteistötoimi - Vesihuoltolaitos Tällä aluejaolla tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja Pelastustoimen muutospaineet mahdollisuudet Seppo Lokka pelastusjohta Megatrendit Teknologia integroituu arkeen Keskinäisriippuvuus lisääntyy Yksilöllinen hyvinvointi korostuu Ilmastonmuutoksen seuraukset

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMARYHMÄ 2 1(6) MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMA-ALUE Teema-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesi- ja jätehuollon, energian, loma- ja vakinaisen asumisen sekä liikenteen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot