TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSSUUNNAT Vuosi 2003 on jätehuollon kuntayhtymän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuonna 2004 aloittaa toimintansa Kainuun alueellinen pelastuslaitos. Kainuun maakuntahallinnon kokeilu vaikuttaa suunnitelmakaudella myös toimialan alaisuuteen. Vapaaehtoinen seutuyhteistyö laajenee. Ympäristölainsäädäntö ja ympäristönormit tiukkenevat. Väestörakenteen muutos on ennakoitava toimintoja suunniteltaessa. Palvelutuotannon kilpailuttaminen jatkuu ja laajenee. Talouden niukkuus aiheuttaa palvelujen karsintaa, palvelukyvyn ja laadun heikennyksiä. Tekninen toimiala vastaa yhdyskuntasuunnittelulla osaltaan kaupungin tasapainoisesta kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimiala huolehtii teknisten verkostojen, kiinteän ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta ja niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen muusta palvelutuotannosta * Tehokas vastuualuerajojen yli tapahtuva yhteistyö * Toimivat ydin- ja tukiprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen palvelukysynnän mukaisesti mitoitettu budjettiraami ja ennakoiva talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit * Oikeat palveluasenteet * Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteuttaminen * Oikein mitoitettu palvelutarjonta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/ organisointi ja hallinta osallistumisjärjestelmän ylläpito * Hyvä työpaikkahenki * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus

2 Kajaanin kaupunki * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - rakentamattomat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Asiakaspalvelukyselyn tulokset / asiakastyytyväisyystutkimukset * Palvelujen käyttöaste, (%, kpl, kerta) TOIMINNALLISET SITOVAT TAVOITTEET / MITTARIT vuonna 2003 * Työryhmän toimivuustutkimukset, * Omien toimintatapojen kehityskeskus- kehittymisen arviointi telut, kehittymissuun- * Projektien määrä,laatunitelmat (%-määrän vertailu, kesto ja loppuarviointi seuranta) * Poissaolojen määrä (%) * Läpimenoajat * Talousarvion toteutuminen, tulot, menot, toimintakate - johtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstömäärän kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat Muut jäljempänä mainitut sitovat tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Toimialalla järjestetään talouden sallimissa puitteissa asiakkaan kohtaamiskoulutus. Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan ja otetaan huomioon toiminnan ohjauksessa. Peuraniemen jätevedenpuhdistamo uudistetaan vuoden 2003 aikana. Laaditaan mittarit kunnallisteknisen verkoston käyttöasteelle. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Kehityskeskustelut käydään toimialalla 95 %:sesti. Henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla varmistetaan se, että työntekijä tekee sellaista työtä, joka parhaiten palvelee organisaation tarpeita ja vastaa haasteellisuudeltaan ja vaativuudeltaan työntekijän osaamista. Poissaoloja ja niiden syitä seurataan. TYKY-toiminnalla pyritään vaikuttamaan poissaolojen vähentämiseen. 3. Prosessit ja rakenteet Määritellään viranomais- ja omistajatoiminnat sekä ydin- ja tukiprosessit. Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmätyöskentelyä kehitetään siten, että useampaa vastuualuetta koskevat projektit ja niiden organisaatio nimetään johtoryhmässä. Aloitetaan toimitilastrategian laatiminen. Palvelutuotannon kilpailuttamista laajennetaan vastuualueilla. 4. Taloudelliset resurssit Toimialan taloudelliset resurssit ovat euromäärältään vuoden 2002 tasoa mutta alenevat reaalisesti. Se merkitsee käytännössä palveluiden karsimista ja osittain myös palveluiden laadun laskua ellei tuottavuutta kyetä vastaavasti nostamaan. Toimialan käyttötalouden realistisuus on kyseenalainen. Toimintakatteen saavuttaminen edellyttää henkilöstömäärän vähenemistä ja toimintojen jatkuvaa uudelleen arviointia. Investoinneissa pidättäydytään vain keskeisiin hankkeisiin. TOIMINTAMENOT % 0 % 21 % 1 % 34 % Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot 19 % 11 %

3 Kajaanin kaupunki TOIMIELIMEN TALOUS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintamenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,1 5,2 37,8-20,8-3,8 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ (1 Ta-2003 k-arvo ) Sisältää ympäristötoimen. 510 HALLINTO Esikunta hoitaa teknisen lautakunnan ja palvelukeskuksen yleis- ja taloushallinnon, tukipalvelut ja asiakaspalvelutehtävät. VISIO 2008 Integroidut hallinto- ja tukipalvelutehtävät PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät * Ammattitaitoisuus STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat hallinto-, tuki- ja asiakaspalveluprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Riittävät henkilöresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Hyvä työpaikkahenki * Sujuvat tukiprosessit * Osallistumisjärjestelmän yli toimialarajojen ylläpito * Muutosvalmius * Tukipalvelutietojen oikeellisuus * Asiakaspalvelun tutkimukset TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työpaikan toimivuustutkimus * Läpimenoajat * Talousarvioseurannan raportit * Kehityskeskustelut * Poissaolojen määrä

4 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn ja asikastyytyväisyyden ylläpito 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmien toimivuuskyselyn tuloksien perusteella tutkitaan tarvitaanko työpaikan kriittisiin menestystekijöihin erityisiä toimenpiteitä. 3. Prosessit ja rakenteet Vuoden 2002 syksyn aikana selvitetyn teknisen hallinnon kirjanpidon ja reskontran uudelleen asemoinnin vaatimat toimenpiteet. 4. Taloudelliset resurssit Henkilövahvuus pienenee 1 1/2 henkilötyövuotta. Yksi henkilö siirtyy talouspalveluihin ja yksi osa-aikaeläkkeelle. Tavoitteet: Määrätavoitteet - tositteet (kirjanpito/reskontra) teklan päätökset TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,2 0,8-2,8 0,0 1,8 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 7 8

5 Kajaanin kaupunki MAANKÄYTTÖ Maankäyttövastuualueen perustehtävänä on: 1. Ohjata ja sovittaa yhteen maankäytön muutoshankkeita kaavoituksella, selvityksillä ja suunnitelmilla sekä toteuttamalla hyväksyttyä maankäyttöpoliittista ohjelmaa. 2. Tuottaa kysynnän mukaisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tontti-, paikkatieto- ja maastomittauspalveluja. 3. Hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys * Varautuminen uuden kiinteistötieto-, koordinatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöönottoon UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen nan mukaan mitoitettu * Realistinen, palvelutarjon- muusta palvelutuotannosta talouden seuranta budjettiraami ja ennakoiva * Tehokas vastuualuerajojen * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit yli tapahtuva yhteistyö * Maankäyttöpoliittisen ohjelman ja metsäsuunnitelman toteuttaminen * Keskustajaman osayleiskaavatyön onnistuminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien toteut- määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/osallistumisjärjestelmätaminen ylläpito * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - vapaat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Metsätalouden toimintakertomus * Palvelujen käyttöaste (%,kpl, kertaa) * Sisäinen palvelutarjontaohje vuonna 2003 * Keskustaajaman osayleiskaavatyön aloittaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehityskeskustelut, kehittymissuunnitelmat (%) * Työn ohjauksen käynnistäminen * Omien toimintatapojen kehittymisen arviointi * Projektien määrä, laatuvertailu, kesto ja loppuarviointi * Uuden maankäyttöpalvelut -tulosyksikön toiminnan käynnistäminen * Talousarvion toteutuminen tulot, menot ja toiminta katejohtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstöraami/kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat

6 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palveluajat - järjestelmä otetaan käyttöön. Keskustaajaman osayleiskaavatyö aloitetaan. Petäisenniskan kehittämisprojektia jatketaan. Rakentamiskehotusmenettelyä jatketaan. Kaupungin oma pientalotonttitarjonta on niukkaa. Palvelutarjontaohjeessa määritellään tuotteistetuille palveluille ohjeelliset tuotantoajat. Keskustaajaman korkeuskiintopisteverkon laadunparannusprojekti viedään loppuun. Suunnitelmarekisterin tallentaminen aloitetaan. Koska talouden tasapainottamisen takia vastuualueen työntekijät ovat keskimäärin seitsemän vuorokautta henkilöä kohden enemmän poissa työpaikalta, vastuualueen palvelukyky heikkenee. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut käydään vastuualueella 100 %:sti. Maankäyttöpalvelut tulosyksikköön luodaan sen toimintaan sopiva osallistumisjärjestelmä. Niille työntekijöille, joiden työtehtävät muuttuvat, laaditaan vuoden 2003 aikana kehittymissuunnitelmat. Kaksi vastuualueen työntekijää pääsee eläkkeelle vuonna Uusiin työtapoihin ja -prosesseihin oppimista tuetaan tarvittaessa työnohjauksella. 3. Prosessit ja rakenteet Kaavoitus-, tonttipalvelut- ja metsäpalvelut -tulosyksiköt yhdistetään maankäyttöpalvelut nimiseksi tulosyksiköksi. Metsätalouden osalta on siirrytty tilaaja -tuottaja toimintamalliin. Kaavoituksessa käytetään entistä enemmän ostopalveluja. Osallistutaan koko toimialaa koskevien projektien ohjelmointiin ja toteutukseen. 4. Taloudelliset resurssit Maankäyttövastuualueen tulot pienenevät, koska turvetuotanto on myyty ja mittauspalvelujen sisäinen laskutus pienenee kunnallistekniikan rakentamisen vähentyessä ja kaivokartoituksen päättyessä. Maanvuokratuloihin on laskettu 2 %:n indeksikorjaus, koska vuonna 2002 on vuokrattu vähän uusia tontteja ja uusittu vanhoja vuokrasopimuksia. Maankäyttövastuualueen toimintakate ja tilikauden tulos on kuitenkin budjetoitu noin euroa paremmaksi kuin vuonna 2002, koska pääasiassa metsätaloudessa saavutetaan uudesta tilaaja - tuottaja -mallista johtuvia säästöjä ja maanvuokratuloihin on laskettu kahden prosentin indeksikorotus. Laskennallisista henkilöstömenoista on vähennetty 1/52-osa. TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,5 5,8 7,0-5,0-1,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 38 36

7 Kajaanin kaupunki KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikka -vastuualue huolehtii ja vastaa kunnallisteknisten verkostojen, liikenneväylien, puistojen, urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossa- ja ylläpidosta; veden hankinnasta, jakelusta ja puhdistamisesta sekä avustaa ja kunnossapitää erillispäätöksin yksityisteitä. Kunnallistekniikka -vastuualue omalta osaltaan turvaa hyvinvoinnin perustan ja luo ihmisille ja yrityksille edellytykset menestymiseen ja viihtymiseen Kajaanissa. VISIO 2008 Kunnallistekniset laitteet ja palvelut edistävät ja tukevat kaupunkilaisten turvallisuutta, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Kaupunkilaisten tarpeisiin perustuvat, tasapuolisesti toteutetut ja laadukkaat palvelut * Priorisoitu palvelutuotanto UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Ammattitaitoisuus * Osallistumisjärjestelmät toimivat * Muutosvalmius STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Ydin- ja tukiprosessit toimivat tehokkaasti * Yhteistyö toimii kaikkiin suuntiin ja kaikilla tasoilla TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen, päätettyyn palvelutarjontaan perustuva budjettiraami * Ennakoiva talouden seuranta * Kehittämisresurssit vastaavat tarpeita * Palveluasenteet ja palvelutehtävissä onnistuminen * Palvelutarjonnan mitoitus * Vuorovaikutustaidot * Henkilöstön työmäärän mitoitus ja kohdennus * Henkilöstön rekrytointi * Jaksamisesta ja työpaikkahengestä huolehtiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Yhteistyössä ja sen organisoinnissa onnistuminen * Talouden seuranta * Kehittämismahdollisuudet * Toteutusresurssien riittävyys * Palvelutuotannon/toteutustapojen kehittyminen * Palvelukuvatutkimukset * Palautteen määrä ja laatu * Suunnitellut / toteutuneet suunnitelmat / hankkeet * Palvelutuotannon määrä, käyttöaste, osuus (m, kpl, %, kertaa) TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmätyöskentelyn * Oman toiminnan arviointi * Talous- ja kustannusarvioiarviointi sekä vertailu muiden kuntien den toteutumatieto hyö- * Kehityskeskustelut ja / tahojen toimintaan dynnetään -suunnitelmat ja palvelutuotantoon * Talousmuutosten aikainen * Poissaolojen määrän ja * Suunnittelun, toteutuksen tunnistaminen laadun seuranta kesto ja seuranta * Nopea reagointi talouden * Työkuormituksen seuranta * Toiminnan arviointi ja muutoksiin * Koulutukseen osallistuminen raportointi

8 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Tiedottamisen tapaa ja määrää kehitetään. Järjestetään palvelukoulutusta ja palvelukykyä sekä halua arvostetaan ja tuetaan. Erityisesti kunnossa- ja ylläpitotoimia kohdennetaan nykyistä enemmän asuntoalueiden katujen ja viheralueiden tason parantamiseen. Palvelutuotannon laadun mittausta, seurantaa ja arviointia lisätään. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut pidetään kaikkien työntekijöiden kanssa. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. Kokemusperäinen tiedon hyödyntämistä lisätään työnohjauksen käyttöönotolla. Päätöksentekoprosessit tarkistetaan. Henkilöstön työmäärää seurataan ja ylikuormitustilanteita vältetään. Työkykyyn ja jaksamiseen panostetaan. Vastuualueen omat resurssit ylittävä lisäkapasiteetti hankitaan ostopalveluna. Yhteistyön ja sujuvien prosessien merkitystä painotetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Eri yksiköiden/yhteistyötahojen kanssa mahdolliset yhteistyötavat, -mahdollisuudet ja prosessit kartoitetaan/ päivitetään. Rutiinit, kohdentuminen ja määrä tarkistetaan/optimoidaan. Ydin- ja tukipalvelujen toimivuus varmistetaan (taloustietojen reaaliaikaisuus ja niiden saanti; atk-ohjelmien tarpeellisuus, soveltuvuus, käytettävyys ja käyttötaidot). 4. Taloudelliset resurssit Palvelutuotanto sopeutetaan valtuuston päättämän rahoitusresurssin mukaiseksi tarvittaessa palvelutuotantoa vähentämällä. Lakisääteiset velvoitteet ja kaupunkilaisille välttämättömät tarpeet ohjaavat rahan käyttöä. Harkinnanvaraisia menoeriä supistetaan (kaupungin hoidosssa olevat yksityistiet) ja ns. mukavuus- ja viihtyvyyspalveluja vähennetään (kukkaistutusten määrä, puistojen kunnnossapidon taso, osallistuminen tapahtumien järjestelyihin vastuualueen kustannuksella). Kustannus-/ hintaperusteen merkitystä hankinnoissa ja toiminnassa lisätään. Talous hallitaan menoja, tuloja sekä kriittisten menestystekijöiden tilaa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti seuraten. Tavoitteet: Määrätavoitteet - kunnossapidettävät liik.väylät, km hoidetut puistot, ha venepaikat, kpl hoidetut ladut, km TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,7-1,5-2,8 2,6 0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ

9 Kajaanin kaupunki TOIMITILAT Toimitilat vastaa kaupungin omistamien rakenusten suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja huolehtii toimitilojen ylläpidosta sekä niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kaupungin omistamat toimitilat ovat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Henkilöstön ammattitaito * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Toimivat ydin- ja tukiprosessinan mukaisesti mitoittu * Realistinen palvelutarjon- * Tehokas vastuualuerajojen budjettiraami ja ennakoiva yli tapahtuva yhteistyö talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Ydin- ja tukiprosessien * Oikein mitoitettu palvelutarjonta tehokkuus * Vuorovaikutustaidot/ * Prosessit toimivat perustehtävien * Nopea reagointi reklamointiin osallistumisjärjestelmän tavoitteiden ylläpito saavuttamiseksi * Henkilöstön terveys * Poistoja suuremmat investointiresurssit kiinteistöjen peruskunnon säilyttämiseksi * Oikea tieto talouden tilasta * Kilpailuttaminen * Säännölliset dokumentoitavat asiakastyytyväisyystutkimukset * Dokumentoitu jatkuva asiakkaiden mielipiteiden huomioonottaminen * Reklamaatioiden määrä/ asiakas TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Kehittämiskeskustelut / kehittämissuunnitelmat * Läpimenoajat ydinpro- * Talousarvion toteutuman / % sessissa seuranta käyttötaloudessa * Työryhmän toimivuustutkimus * Hälytysten määrä /alue / ja investoinneissa kiinteistö / asiakasyksikkö * Kiinteistökohtainen seuran- * Poissaolojen määrä ta kulutusyksiköittäin / välittömät toimenpiteet

10 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn vaikuttavuutta mitatan asiakastyytyväisyystutkimuksilla, jonka tuloksilla ohjataan prosesseja ja henkilöstön uudistumista ja työkykyä. Reklamaatioihin reagoidaan nopeasti prosessissa tehtävillä muutoksilla, henkilöstön koulutuksella ja vaihdoksilla. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Sisäisillä siirroilla pidetään huoli siitä, että työtiimeissä jokainen tekee sitä työtä jota parhaiten osaa tai on parhaat edellytykset oppia. 3. Prosessit ja rakenteet Jokaisen tulosyksikön perustehtävä on yksikön ydinprosessi, jota tuetaan tukiprosesseilla ja rakennusautomaatiolla. Tukiprosesseista huomattava osa hankitaan ostopalveluina ja osa on hallintokuntien välisiä poikittaispalveluja. 4. Taloudelliset resurssit Menojen ja tulojen seurantaraportit kuukausittain kiinteistötasolla. Välittömät korjaustoimenpiteet yksikkötasolla. Pääosa menoista on aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen ostoja, siksi vakaa hintakehitys ja vakaat ulkoiset olosuhteet ovat merkittäviä. Talousarvion toteutumisen ehtona on, että uimahallin ja mahdollisesti Kajaanihallin siivous kilpailutetaan, turvallisuustasoa alennetaan vähentämällä vartiointia ja lämpöenergian hinnan korotus ei ole yli 5 %. Tavoitteet: Määrätavoitteet - jäähalli, kävijä Kajaanihalli, kävijä uimahalli, kävijä TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 10,4 2,1 3,0-0,1-0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 73 68

11 Kajaanin kaupunki VESIHUOLTO Vesihuolto tuottaa ja jakelee kuntalaisille ja yrityksille toiminta-alueellaan hyvälaatuista talousvettä, puhdistaa jätevedet mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, johtaa hulevedet asianmukaisesti alueellaan ja pitää ao. verkostot kunnossa sekä vastaa vesihuollon kehittämisestä. VISIO 2008 Toiminta-alueen kaikille asukkaille toimitetaan hyvää talousvettä, jätevedet käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden ja verkostovuodot on minimoitu. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Toiminta-alueen määrittäminen perustuu osaltaan kaupunkirakenteen eheyttämiseen * Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat vesihuoltopalvelut UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Muutosvalmius ja -kyky * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka * Toimivat osallistumisjärjestelmät STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET TALOUDELLISET RESURSSIT * Tehokas vesihuoltopalvelujen tuottaja organisaatio * Taloudellisesti eriytetty * Toimiva ja tehokas yhteistytarpeen mukaiset resurssit * Kunnossapito- ja investointi- * Riittävät kehittämisresurssit * Yritysmäinen palveluasenne mitoitus * Henkilöstön työmäärän * Oikein mitoitettu palvelutarjonta (= oikein määritetty * Jaksamisesta huolehti- * Henkilöstön rekrytointi toiminta-alue) minen * Vesihuoltolain täytäntöönpano * Hyvä työpaikkahenki KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Kunnossapidon aikatauluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi * Tehokas organisaatio * Talouden tilasta saatavan tiedon nopeus * Kustannusten toteutumatietojen hyödyntäminen * Kehitysresurssien määrä * Palvelukuvatutkimukset * Asiakaspalautteen hyödyntäminen * Palvelujen käyttöaste TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Oman toiminnan arviointi * Talousarvioraamin ja vertailu muihin vesilaitoksiin toteutuminen (tuottotavoitteen) * Toimintatapojen kriittinen arviointi * Kehityskeskustelut ja -suunnitelmat * Työryhmän toimivuustutkimus * Poissaolojen määrän ja laadun seuranta

12 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu ja laitos ostetaan käyttöön. Matinmäen pohjavedenottamon alkalointijärjestelmän toteutusta jatketaan. Viemäri-, vesijohto- ja hulevesiverkoston saneeraustöitä jatketaan. Vesi- ja jätevesilaskutus- /asiakastietojärjestelmä uusitaan. Vesihuoltolain täytääntöönpanoa jatketaan. Tiedottamista kehitetään mm. internetin välityksellä. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky TYKY-toimintaa ja muuta työssä jaksamiseen ja työpaikkahenkeen liittyvän toiminnan kehittämistä jatketaan. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Yhteistyötä eri yksiköiden, yritysten, yhteisöjen, lähikuntien ja vesiosuuskuntien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Toiminnan tehokkuutta ja yhteistyön sujuvuutta kehitetään. 4. Taloudelliset resurssit Vesihuollon organisaatiomalli tarkastellaan taloudelliselta ja toiminnalliselta kannalta. Tavoitteet: Määrätavoitteet - laskutettu vesi, m laskutettu jätevesi, m TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 1,4-5,7 1,2 0,9-0,2 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ Vesi- ja viemärilaitoksen peruspääoman korko noin 1,3 milj. euroa ei sisälly vesihuollon tuloslaskelmaan kuluna. Peruspääoman korko veloitetaan tilinpäätöksessä vesihuollolta ja kirjataan sisäisenä eränä vesihuollon kuluksi.

13 Kajaanin kaupunki PELASTUSLAITOS Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuusriskin hallinta. VISIO 2008 Vaarojen hallitsija PALVELUKYKY JA UUDISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Kuntalaisten osallistumisen * Henkilöstön osaamisen lisääminen kehittäminen * Asiakastyytyväisyyden * Ammattitaitoisuuden lisääminen lisääminen * Monitaitoisuuden lisääminen STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat ydin- ja tukiprosessit * Alueellinen palveluverkko * Laatutyö TALOUDELLISET RESURSSIT * Palvelutason mukainen budjettiraami * Riittävät kehittämisresurssit * Asiakastyytyväisyys * Oikein mitoitettu kysyntää vastaava palvelutaso * Hyvä työpaikkahenki * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Osaaminen ja oppiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien kirkastaminen * Yhteistyöprojektien hallinta * Reaaliaikaisuus ja tulevaisuuden ennakointi * Suunnitelmallisuus * Asiakastyytyväisyystutkimus * Käyttöaste-% TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Prosessikuvaukset * Kuntalaisten saavutettavuus * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehittämiskeskustelut (100 %) * Sairauspoissaolot * Kehittämismäärärahat * Palvelutasopäätös * Talousarvion toteutuminen

14 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää edelleen pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa kajaanilaisten tarpeiden mukaisesti. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön kehittämistä jatketaan siten että henkilökohtaiset kehittämisuunnitelmat ovat käytössä vuoden lopussa. 3. Prosessit ja rakenteet Alueellista yhteistyötä jatketaan ja syvennetään siten että alueellinen pelastustoimi voi käynnistyä 2004 alussa 4. Taloudelliset resurssit Toimintaan ja kehittämiseen varataan riittävät määrärahat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteet: Määrätavoitteet - sammutustehtävä pelastustehtävä sairaankuljetus palonehkäisy hälytys (ahk) Taloudellisuustavoitteet - euro/suorite TALOUS (1 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 8,3-4,1-4,8 12,0 0,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ ) Alueellinen palastustoimi sisältyy vuosien määrärahoihin. 590 TEKLAN SOSIAALIKUSTANNUKSET Tulosalueelle kirjataan teknisen palvelukeskuksen tuntipalkkaisten palkkasivukuluja (lomapalkat, sairausajanpalkat, arkipyhäkorvaukset, koulutus ym. korvaukset). TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan vastuualueet ovat: - Hallinto - Kaavoitus ja mittaus - Tiet ja yleiset alueet - Kiinteistötoimi - Vesihuoltolaitos Tällä aluejaolla tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama Valtuustotaso Askolan kunnan tekninen osasto hankkii kuntalaisille rakentamiseen, asumiseen ja elämiseen sekä pelastustoimeen liittyviä palveluja kohtuullisin kustannuksin. Uutta tilinpäätöksessä 2015:

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot