TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSSUUNNAT Vuosi 2003 on jätehuollon kuntayhtymän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuonna 2004 aloittaa toimintansa Kainuun alueellinen pelastuslaitos. Kainuun maakuntahallinnon kokeilu vaikuttaa suunnitelmakaudella myös toimialan alaisuuteen. Vapaaehtoinen seutuyhteistyö laajenee. Ympäristölainsäädäntö ja ympäristönormit tiukkenevat. Väestörakenteen muutos on ennakoitava toimintoja suunniteltaessa. Palvelutuotannon kilpailuttaminen jatkuu ja laajenee. Talouden niukkuus aiheuttaa palvelujen karsintaa, palvelukyvyn ja laadun heikennyksiä. Tekninen toimiala vastaa yhdyskuntasuunnittelulla osaltaan kaupungin tasapainoisesta kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimiala huolehtii teknisten verkostojen, kiinteän ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta ja niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen muusta palvelutuotannosta * Tehokas vastuualuerajojen yli tapahtuva yhteistyö * Toimivat ydin- ja tukiprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen palvelukysynnän mukaisesti mitoitettu budjettiraami ja ennakoiva talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit * Oikeat palveluasenteet * Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteuttaminen * Oikein mitoitettu palvelutarjonta KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/ organisointi ja hallinta osallistumisjärjestelmän ylläpito * Hyvä työpaikkahenki * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus

2 Kajaanin kaupunki * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - rakentamattomat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Asiakaspalvelukyselyn tulokset / asiakastyytyväisyystutkimukset * Palvelujen käyttöaste, (%, kpl, kerta) TOIMINNALLISET SITOVAT TAVOITTEET / MITTARIT vuonna 2003 * Työryhmän toimivuustutkimukset, * Omien toimintatapojen kehityskeskus- kehittymisen arviointi telut, kehittymissuun- * Projektien määrä,laatunitelmat (%-määrän vertailu, kesto ja loppuarviointi seuranta) * Poissaolojen määrä (%) * Läpimenoajat * Talousarvion toteutuminen, tulot, menot, toimintakate - johtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstömäärän kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat Muut jäljempänä mainitut sitovat tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Toimialalla järjestetään talouden sallimissa puitteissa asiakkaan kohtaamiskoulutus. Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan ja otetaan huomioon toiminnan ohjauksessa. Peuraniemen jätevedenpuhdistamo uudistetaan vuoden 2003 aikana. Laaditaan mittarit kunnallisteknisen verkoston käyttöasteelle. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Kehityskeskustelut käydään toimialalla 95 %:sesti. Henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla varmistetaan se, että työntekijä tekee sellaista työtä, joka parhaiten palvelee organisaation tarpeita ja vastaa haasteellisuudeltaan ja vaativuudeltaan työntekijän osaamista. Poissaoloja ja niiden syitä seurataan. TYKY-toiminnalla pyritään vaikuttamaan poissaolojen vähentämiseen. 3. Prosessit ja rakenteet Määritellään viranomais- ja omistajatoiminnat sekä ydin- ja tukiprosessit. Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmätyöskentelyä kehitetään siten, että useampaa vastuualuetta koskevat projektit ja niiden organisaatio nimetään johtoryhmässä. Aloitetaan toimitilastrategian laatiminen. Palvelutuotannon kilpailuttamista laajennetaan vastuualueilla. 4. Taloudelliset resurssit Toimialan taloudelliset resurssit ovat euromäärältään vuoden 2002 tasoa mutta alenevat reaalisesti. Se merkitsee käytännössä palveluiden karsimista ja osittain myös palveluiden laadun laskua ellei tuottavuutta kyetä vastaavasti nostamaan. Toimialan käyttötalouden realistisuus on kyseenalainen. Toimintakatteen saavuttaminen edellyttää henkilöstömäärän vähenemistä ja toimintojen jatkuvaa uudelleen arviointia. Investoinneissa pidättäydytään vain keskeisiin hankkeisiin. TOIMINTAMENOT % 0 % 21 % 1 % 34 % Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot 19 % 11 %

3 Kajaanin kaupunki TOIMIELIMEN TALOUS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintamenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,1 5,2 37,8-20,8-3,8 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ (1 Ta-2003 k-arvo ) Sisältää ympäristötoimen. 510 HALLINTO Esikunta hoitaa teknisen lautakunnan ja palvelukeskuksen yleis- ja taloushallinnon, tukipalvelut ja asiakaspalvelutehtävät. VISIO 2008 Integroidut hallinto- ja tukipalvelutehtävät PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Asiakastyytyväisyys UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät * Ammattitaitoisuus STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat hallinto-, tuki- ja asiakaspalveluprosessit TALOUDELLISET RESURSSIT * Riittävät henkilöresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Hyvä työpaikkahenki * Sujuvat tukiprosessit * Osallistumisjärjestelmän yli toimialarajojen ylläpito * Muutosvalmius * Tukipalvelutietojen oikeellisuus * Asiakaspalvelun tutkimukset TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työpaikan toimivuustutkimus * Läpimenoajat * Talousarvioseurannan raportit * Kehityskeskustelut * Poissaolojen määrä

4 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn ja asikastyytyväisyyden ylläpito 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmien toimivuuskyselyn tuloksien perusteella tutkitaan tarvitaanko työpaikan kriittisiin menestystekijöihin erityisiä toimenpiteitä. 3. Prosessit ja rakenteet Vuoden 2002 syksyn aikana selvitetyn teknisen hallinnon kirjanpidon ja reskontran uudelleen asemoinnin vaatimat toimenpiteet. 4. Taloudelliset resurssit Henkilövahvuus pienenee 1 1/2 henkilötyövuotta. Yksi henkilö siirtyy talouspalveluihin ja yksi osa-aikaeläkkeelle. Tavoitteet: Määrätavoitteet - tositteet (kirjanpito/reskontra) teklan päätökset TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,2 0,8-2,8 0,0 1,8 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 7 8

5 Kajaanin kaupunki MAANKÄYTTÖ Maankäyttövastuualueen perustehtävänä on: 1. Ohjata ja sovittaa yhteen maankäytön muutoshankkeita kaavoituksella, selvityksillä ja suunnitelmilla sekä toteuttamalla hyväksyttyä maankäyttöpoliittista ohjelmaa. 2. Tuottaa kysynnän mukaisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tontti-, paikkatieto- ja maastomittauspalveluja. 3. Hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. VISIO 2008 Kajaani on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ehyt kaupunkirakenne * Asiakastyytyväisyys * Varautuminen uuden kiinteistötieto-, koordinatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöönottoon UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Viranomais- ja omistajatoimintojen eriyttäminen nan mukaan mitoitettu * Realistinen, palvelutarjon- muusta palvelutuotannosta talouden seuranta budjettiraami ja ennakoiva * Tehokas vastuualuerajojen * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit yli tapahtuva yhteistyö * Maankäyttöpoliittisen ohjelman ja metsäsuunnitelman toteuttaminen * Keskustajaman osayleiskaavatyön onnistuminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Avainhenkilörekrytointi * Ydin- ja tukiprosessien * Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat * Yhteistyöprojektien toteut- määrittäminen * Vuorovaikutustaidot/osallistumisjärjestelmätaminen ylläpito * Reaaliaikaisuus/oikea tieto talouden tilasta * Kehittämisresursseille tilaa * Henkilömäärän oikea mitoitus * Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - vapaat tontit/valmiin verkoston äärellä (kpl/km) * Metsätalouden toimintakertomus * Palvelujen käyttöaste (%,kpl, kertaa) * Sisäinen palvelutarjontaohje vuonna 2003 * Keskustaajaman osayleiskaavatyön aloittaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehityskeskustelut, kehittymissuunnitelmat (%) * Työn ohjauksen käynnistäminen * Omien toimintatapojen kehittymisen arviointi * Projektien määrä, laatuvertailu, kesto ja loppuarviointi * Uuden maankäyttöpalvelut -tulosyksikön toiminnan käynnistäminen * Talousarvion toteutuminen tulot, menot ja toiminta katejohtopäätökset ja toimenpiteet * Henkilöstöraami/kuukausiseuranta * Säännölliset talousennusteet ja toimenpidepäätökset * Kehittämismäärärahat

6 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palveluajat - järjestelmä otetaan käyttöön. Keskustaajaman osayleiskaavatyö aloitetaan. Petäisenniskan kehittämisprojektia jatketaan. Rakentamiskehotusmenettelyä jatketaan. Kaupungin oma pientalotonttitarjonta on niukkaa. Palvelutarjontaohjeessa määritellään tuotteistetuille palveluille ohjeelliset tuotantoajat. Keskustaajaman korkeuskiintopisteverkon laadunparannusprojekti viedään loppuun. Suunnitelmarekisterin tallentaminen aloitetaan. Koska talouden tasapainottamisen takia vastuualueen työntekijät ovat keskimäärin seitsemän vuorokautta henkilöä kohden enemmän poissa työpaikalta, vastuualueen palvelukyky heikkenee. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut käydään vastuualueella 100 %:sti. Maankäyttöpalvelut tulosyksikköön luodaan sen toimintaan sopiva osallistumisjärjestelmä. Niille työntekijöille, joiden työtehtävät muuttuvat, laaditaan vuoden 2003 aikana kehittymissuunnitelmat. Kaksi vastuualueen työntekijää pääsee eläkkeelle vuonna Uusiin työtapoihin ja -prosesseihin oppimista tuetaan tarvittaessa työnohjauksella. 3. Prosessit ja rakenteet Kaavoitus-, tonttipalvelut- ja metsäpalvelut -tulosyksiköt yhdistetään maankäyttöpalvelut nimiseksi tulosyksiköksi. Metsätalouden osalta on siirrytty tilaaja -tuottaja toimintamalliin. Kaavoituksessa käytetään entistä enemmän ostopalveluja. Osallistutaan koko toimialaa koskevien projektien ohjelmointiin ja toteutukseen. 4. Taloudelliset resurssit Maankäyttövastuualueen tulot pienenevät, koska turvetuotanto on myyty ja mittauspalvelujen sisäinen laskutus pienenee kunnallistekniikan rakentamisen vähentyessä ja kaivokartoituksen päättyessä. Maanvuokratuloihin on laskettu 2 %:n indeksikorjaus, koska vuonna 2002 on vuokrattu vähän uusia tontteja ja uusittu vanhoja vuokrasopimuksia. Maankäyttövastuualueen toimintakate ja tilikauden tulos on kuitenkin budjetoitu noin euroa paremmaksi kuin vuonna 2002, koska pääasiassa metsätaloudessa saavutetaan uudesta tilaaja - tuottaja -mallista johtuvia säästöjä ja maanvuokratuloihin on laskettu kahden prosentin indeksikorotus. Laskennallisista henkilöstömenoista on vähennetty 1/52-osa. TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % -9,5 5,8 7,0-5,0-1,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 38 36

7 Kajaanin kaupunki KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikka -vastuualue huolehtii ja vastaa kunnallisteknisten verkostojen, liikenneväylien, puistojen, urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossa- ja ylläpidosta; veden hankinnasta, jakelusta ja puhdistamisesta sekä avustaa ja kunnossapitää erillispäätöksin yksityisteitä. Kunnallistekniikka -vastuualue omalta osaltaan turvaa hyvinvoinnin perustan ja luo ihmisille ja yrityksille edellytykset menestymiseen ja viihtymiseen Kajaanissa. VISIO 2008 Kunnallistekniset laitteet ja palvelut edistävät ja tukevat kaupunkilaisten turvallisuutta, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Kaupunkilaisten tarpeisiin perustuvat, tasapuolisesti toteutetut ja laadukkaat palvelut * Priorisoitu palvelutuotanto UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Ammattitaitoisuus * Osallistumisjärjestelmät toimivat * Muutosvalmius STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Ydin- ja tukiprosessit toimivat tehokkaasti * Yhteistyö toimii kaikkiin suuntiin ja kaikilla tasoilla TALOUDELLISET RESURSSIT * Realistinen, päätettyyn palvelutarjontaan perustuva budjettiraami * Ennakoiva talouden seuranta * Kehittämisresurssit vastaavat tarpeita * Palveluasenteet ja palvelutehtävissä onnistuminen * Palvelutarjonnan mitoitus * Vuorovaikutustaidot * Henkilöstön työmäärän mitoitus ja kohdennus * Henkilöstön rekrytointi * Jaksamisesta ja työpaikkahengestä huolehtiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Yhteistyössä ja sen organisoinnissa onnistuminen * Talouden seuranta * Kehittämismahdollisuudet * Toteutusresurssien riittävyys * Palvelutuotannon/toteutustapojen kehittyminen * Palvelukuvatutkimukset * Palautteen määrä ja laatu * Suunnitellut / toteutuneet suunnitelmat / hankkeet * Palvelutuotannon määrä, käyttöaste, osuus (m, kpl, %, kertaa) TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Työryhmätyöskentelyn * Oman toiminnan arviointi * Talous- ja kustannusarvioiarviointi sekä vertailu muiden kuntien den toteutumatieto hyö- * Kehityskeskustelut ja / tahojen toimintaan dynnetään -suunnitelmat ja palvelutuotantoon * Talousmuutosten aikainen * Poissaolojen määrän ja * Suunnittelun, toteutuksen tunnistaminen laadun seuranta kesto ja seuranta * Nopea reagointi talouden * Työkuormituksen seuranta * Toiminnan arviointi ja muutoksiin * Koulutukseen osallistuminen raportointi

8 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Tiedottamisen tapaa ja määrää kehitetään. Järjestetään palvelukoulutusta ja palvelukykyä sekä halua arvostetaan ja tuetaan. Erityisesti kunnossa- ja ylläpitotoimia kohdennetaan nykyistä enemmän asuntoalueiden katujen ja viheralueiden tason parantamiseen. Palvelutuotannon laadun mittausta, seurantaa ja arviointia lisätään. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Kehityskeskustelut pidetään kaikkien työntekijöiden kanssa. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. Kokemusperäinen tiedon hyödyntämistä lisätään työnohjauksen käyttöönotolla. Päätöksentekoprosessit tarkistetaan. Henkilöstön työmäärää seurataan ja ylikuormitustilanteita vältetään. Työkykyyn ja jaksamiseen panostetaan. Vastuualueen omat resurssit ylittävä lisäkapasiteetti hankitaan ostopalveluna. Yhteistyön ja sujuvien prosessien merkitystä painotetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Eri yksiköiden/yhteistyötahojen kanssa mahdolliset yhteistyötavat, -mahdollisuudet ja prosessit kartoitetaan/ päivitetään. Rutiinit, kohdentuminen ja määrä tarkistetaan/optimoidaan. Ydin- ja tukipalvelujen toimivuus varmistetaan (taloustietojen reaaliaikaisuus ja niiden saanti; atk-ohjelmien tarpeellisuus, soveltuvuus, käytettävyys ja käyttötaidot). 4. Taloudelliset resurssit Palvelutuotanto sopeutetaan valtuuston päättämän rahoitusresurssin mukaiseksi tarvittaessa palvelutuotantoa vähentämällä. Lakisääteiset velvoitteet ja kaupunkilaisille välttämättömät tarpeet ohjaavat rahan käyttöä. Harkinnanvaraisia menoeriä supistetaan (kaupungin hoidosssa olevat yksityistiet) ja ns. mukavuus- ja viihtyvyyspalveluja vähennetään (kukkaistutusten määrä, puistojen kunnnossapidon taso, osallistuminen tapahtumien järjestelyihin vastuualueen kustannuksella). Kustannus-/ hintaperusteen merkitystä hankinnoissa ja toiminnassa lisätään. Talous hallitaan menoja, tuloja sekä kriittisten menestystekijöiden tilaa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti seuraten. Tavoitteet: Määrätavoitteet - kunnossapidettävät liik.väylät, km hoidetut puistot, ha venepaikat, kpl hoidetut ladut, km TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 5,7-1,5-2,8 2,6 0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ

9 Kajaanin kaupunki TOIMITILAT Toimitilat vastaa kaupungin omistamien rakenusten suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja huolehtii toimitilojen ylläpidosta sekä niiden taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. VISIO 2008 Kaupungin omistamat toimitilat ovat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Henkilöstön ammattitaito * Toimivat osallistumisjärjestelmät työyksiköissä STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA TALOUDELLISET RAKENTEET RESURSSIT * Toimivat ydin- ja tukiprosessinan mukaisesti mitoittu * Realistinen palvelutarjon- * Tehokas vastuualuerajojen budjettiraami ja ennakoiva yli tapahtuva yhteistyö talouden seuranta * Tarpeita vastaavat kehittämisresurssit KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Oikeat palveluasenteet * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Ydin- ja tukiprosessien * Oikein mitoitettu palvelutarjonta tehokkuus * Vuorovaikutustaidot/ * Prosessit toimivat perustehtävien * Nopea reagointi reklamointiin osallistumisjärjestelmän tavoitteiden ylläpito saavuttamiseksi * Henkilöstön terveys * Poistoja suuremmat investointiresurssit kiinteistöjen peruskunnon säilyttämiseksi * Oikea tieto talouden tilasta * Kilpailuttaminen * Säännölliset dokumentoitavat asiakastyytyväisyystutkimukset * Dokumentoitu jatkuva asiakkaiden mielipiteiden huomioonottaminen * Reklamaatioiden määrä/ asiakas TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Kehittämiskeskustelut / kehittämissuunnitelmat * Läpimenoajat ydinpro- * Talousarvion toteutuman / % sessissa seuranta käyttötaloudessa * Työryhmän toimivuustutkimus * Hälytysten määrä /alue / ja investoinneissa kiinteistö / asiakasyksikkö * Kiinteistökohtainen seuran- * Poissaolojen määrä ta kulutusyksiköittäin / välittömät toimenpiteet

10 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Palvelukyvyn vaikuttavuutta mitatan asiakastyytyväisyystutkimuksilla, jonka tuloksilla ohjataan prosesseja ja henkilöstön uudistumista ja työkykyä. Reklamaatioihin reagoidaan nopeasti prosessissa tehtävillä muutoksilla, henkilöstön koulutuksella ja vaihdoksilla. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työryhmän toimivuustutkimuksen perusteella pidetään huoli siitä, että henkilöstön työkyky ja asiakastyytyväisyys ovat tasapainossa. Sisäisillä siirroilla pidetään huoli siitä, että työtiimeissä jokainen tekee sitä työtä jota parhaiten osaa tai on parhaat edellytykset oppia. 3. Prosessit ja rakenteet Jokaisen tulosyksikön perustehtävä on yksikön ydinprosessi, jota tuetaan tukiprosesseilla ja rakennusautomaatiolla. Tukiprosesseista huomattava osa hankitaan ostopalveluina ja osa on hallintokuntien välisiä poikittaispalveluja. 4. Taloudelliset resurssit Menojen ja tulojen seurantaraportit kuukausittain kiinteistötasolla. Välittömät korjaustoimenpiteet yksikkötasolla. Pääosa menoista on aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen ostoja, siksi vakaa hintakehitys ja vakaat ulkoiset olosuhteet ovat merkittäviä. Talousarvion toteutumisen ehtona on, että uimahallin ja mahdollisesti Kajaanihallin siivous kilpailutetaan, turvallisuustasoa alennetaan vähentämällä vartiointia ja lämpöenergian hinnan korotus ei ole yli 5 %. Tavoitteet: Määrätavoitteet - jäähalli, kävijä Kajaanihalli, kävijä uimahalli, kävijä TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 10,4 2,1 3,0-0,1-0,3 Suunnitelmapoistot Lisäpoisto Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ 73 68

11 Kajaanin kaupunki VESIHUOLTO Vesihuolto tuottaa ja jakelee kuntalaisille ja yrityksille toiminta-alueellaan hyvälaatuista talousvettä, puhdistaa jätevedet mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, johtaa hulevedet asianmukaisesti alueellaan ja pitää ao. verkostot kunnossa sekä vastaa vesihuollon kehittämisestä. VISIO 2008 Toiminta-alueen kaikille asukkaille toimitetaan hyvää talousvettä, jätevedet käsitellään ympäristövaikutukset minimoiden ja verkostovuodot on minimoitu. PALVELUKYKY JA VAIKUTTAVUUS * Toiminta-alueen määrittäminen perustuu osaltaan kaupunkirakenteen eheyttämiseen * Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat vesihuoltopalvelut UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Muutosvalmius ja -kyky * Ammattitaitoisuus * Haluttu työpaikka * Toimivat osallistumisjärjestelmät STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET TALOUDELLISET RESURSSIT * Tehokas vesihuoltopalvelujen tuottaja organisaatio * Taloudellisesti eriytetty * Toimiva ja tehokas yhteistytarpeen mukaiset resurssit * Kunnossapito- ja investointi- * Riittävät kehittämisresurssit * Yritysmäinen palveluasenne mitoitus * Henkilöstön työmäärän * Oikein mitoitettu palvelutarjonta (= oikein määritetty * Jaksamisesta huolehti- * Henkilöstön rekrytointi toiminta-alue) minen * Vesihuoltolain täytäntöönpano * Hyvä työpaikkahenki KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja toimivuus * Kunnossapidon aikatauluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi * Tehokas organisaatio * Talouden tilasta saatavan tiedon nopeus * Kustannusten toteutumatietojen hyödyntäminen * Kehitysresurssien määrä * Palvelukuvatutkimukset * Asiakaspalautteen hyödyntäminen * Palvelujen käyttöaste TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Oman toiminnan arviointi * Talousarvioraamin ja vertailu muihin vesilaitoksiin toteutuminen (tuottotavoitteen) * Toimintatapojen kriittinen arviointi * Kehityskeskustelut ja -suunnitelmat * Työryhmän toimivuustutkimus * Poissaolojen määrän ja laadun seuranta

12 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu ja laitos ostetaan käyttöön. Matinmäen pohjavedenottamon alkalointijärjestelmän toteutusta jatketaan. Viemäri-, vesijohto- ja hulevesiverkoston saneeraustöitä jatketaan. Vesi- ja jätevesilaskutus- /asiakastietojärjestelmä uusitaan. Vesihuoltolain täytääntöönpanoa jatketaan. Tiedottamista kehitetään mm. internetin välityksellä. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky TYKY-toimintaa ja muuta työssä jaksamiseen ja työpaikkahenkeen liittyvän toiminnan kehittämistä jatketaan. Omaehtoista opiskelua ja kehittämistä tuetaan. 3. Prosessit ja rakenteet Yhteistyötä eri yksiköiden, yritysten, yhteisöjen, lähikuntien ja vesiosuuskuntien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Toiminnan tehokkuutta ja yhteistyön sujuvuutta kehitetään. 4. Taloudelliset resurssit Vesihuollon organisaatiomalli tarkastellaan taloudelliselta ja toiminnalliselta kannalta. Tavoitteet: Määrätavoitteet - laskutettu vesi, m laskutettu jätevesi, m TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 1,4-5,7 1,2 0,9-0,2 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ Vesi- ja viemärilaitoksen peruspääoman korko noin 1,3 milj. euroa ei sisälly vesihuollon tuloslaskelmaan kuluna. Peruspääoman korko veloitetaan tilinpäätöksessä vesihuollolta ja kirjataan sisäisenä eränä vesihuollon kuluksi.

13 Kajaanin kaupunki PELASTUSLAITOS Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuusriskin hallinta. VISIO 2008 Vaarojen hallitsija PALVELUKYKY JA UUDISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS HENKILÖSTÖN TYÖKYKY * Kuntalaisten osallistumisen * Henkilöstön osaamisen lisääminen kehittäminen * Asiakastyytyväisyyden * Ammattitaitoisuuden lisääminen lisääminen * Monitaitoisuuden lisääminen STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET * Toimivat ydin- ja tukiprosessit * Alueellinen palveluverkko * Laatutyö TALOUDELLISET RESURSSIT * Palvelutason mukainen budjettiraami * Riittävät kehittämisresurssit * Asiakastyytyväisyys * Oikein mitoitettu kysyntää vastaava palvelutaso * Hyvä työpaikkahenki * Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * Osaaminen ja oppiminen KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT * Ydin- ja tukiprosessien kirkastaminen * Yhteistyöprojektien hallinta * Reaaliaikaisuus ja tulevaisuuden ennakointi * Suunnitelmallisuus * Asiakastyytyväisyystutkimus * Käyttöaste-% TOIMINNALLISET TAVOITTEET / MITTARIT VUONNA 2003 * Prosessikuvaukset * Kuntalaisten saavutettavuus * Työryhmän toimivuustutkimus * Kehittämiskeskustelut (100 %) * Sairauspoissaolot * Kehittämismäärärahat * Palvelutasopäätös * Talousarvion toteutuminen

14 Kajaanin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Palvelukyky ja vaikuttavuus Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää edelleen pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa kajaanilaisten tarpeiden mukaisesti. 2. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön kehittämistä jatketaan siten että henkilökohtaiset kehittämisuunnitelmat ovat käytössä vuoden lopussa. 3. Prosessit ja rakenteet Alueellista yhteistyötä jatketaan ja syvennetään siten että alueellinen pelastustoimi voi käynnistyä 2004 alussa 4. Taloudelliset resurssit Toimintaan ja kehittämiseen varataan riittävät määrärahat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteet: Määrätavoitteet - sammutustehtävä pelastustehtävä sairaankuljetus palonehkäisy hälytys (ahk) Taloudellisuustavoitteet - euro/suorite TALOUS (1 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % 8,3-4,1-4,8 12,0 0,0 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos HENKILÖSTÖ ) Alueellinen palastustoimi sisältyy vuosien määrärahoihin. 590 TEKLAN SOSIAALIKUSTANNUKSET Tulosalueelle kirjataan teknisen palvelukeskuksen tuntipalkkaisten palkkasivukuluja (lomapalkat, sairausajanpalkat, arkipyhäkorvaukset, koulutus ym. korvaukset). TALOUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate muutos - % Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot